دانلود کتاب های هیدن ساتکلیف دانلود کتاب های هیدن ساتکلیف

{"query":"BSS::A::*::I::1922269::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798721,"title":"شیمی معدنی عملی","price":2160,"ebook_price":"۱‌,‌۰۸۰","rent_3_price":"۶۰۰","rent_6_price":"۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7906cbc7a8b81c53/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7906cbc7a8b81c53/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7906cbc7a8b81c53/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7906cbc7a8b81c53/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7906cbc7a8b81c53/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1365,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":267,"keywords":"شیمی و مهندسی شیمی","token":"7906cbc7a8b81c53","created_at":"2022-08-08 17:58:17","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-10 01:29:25","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922269,"title":"هیدن ساتکلیف","meta_title":"هیدن ساتکلیف","meta_description":"هیدن ساتکلیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هیدن","lastname":"ساتکلیف","token":"6dd189bf20f5999f","created_at":"2022-08-08 17:58:13","updated_at":"2022-08-08 17:58:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922270,"title":"اردشیر کامکار","meta_title":"اردشیر کامکار","meta_description":"اردشیر کامکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اردشیر","lastname":"کامکار","token":"05e14051e7c5812f","created_at":"2022-08-08 17:58:13","updated_at":"2022-08-08 17:58:13","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922269,"title":"هیدن ساتکلیف","meta_title":"هیدن ساتکلیف","meta_description":"هیدن ساتکلیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هیدن","lastname":"ساتکلیف","token":"6dd189bf20f5999f","created_at":"2022-08-08 17:58:13","updated_at":"2022-08-08 17:58:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922270,"title":"اردشیر کامکار","meta_title":"اردشیر کامکار","meta_description":"اردشیر کامکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اردشیر","lastname":"کامکار","token":"05e14051e7c5812f","created_at":"2022-08-08 17:58:13","updated_at":"2022-08-08 17:58:13","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787295,"file":"62f10f71531505.44399450.pdf","book_id":3798721,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:58:17","updated_at":"2022-08-13 00:36:32","process_started_at":"2022-08-08 17:58:21","process_done_at":"2022-08-08 17:58:25","process_failed_at":null,"pages_count":267,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"54c7a1de75599ee5c7c227a1bbdbe106374cbfc5a60e20ff0b0b5bfdc693c71528dde47bea401a28a84b3cf1dcc4415eb1dc1d2fb466a26a6b8033e3f6d06717","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":454,"title":" شیمی عمومی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9343ecdf07ae9bd2","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-11-30 11:31:08","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۲‌,‌۱۶۰","titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","urlify":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922269/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"هیدن-ساتکلیف","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"84ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"87ms","total":"171ms"},"extra":{"id":1922269,"title":" ","token":"6dd189bf20f5999f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19