دانلود کتاب های ل.د.لانداو  دانلود کتاب های ل.د.لانداو

{"query":"BSS::A::*::I::1922317::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798755,"title":"مکانیک و الکترونیک (جلد اول دوره فشرده فیزیک نظری)","price":21600,"ebook_price":"۱۰‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۴۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ceed9a57bbe5d408/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ceed9a57bbe5d408/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ceed9a57bbe5d408/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ceed9a57bbe5d408/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ceed9a57bbe5d408/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1364,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":265,"keywords":null,"token":"ceed9a57bbe5d408","created_at":"2022-08-08 18:06:15","updated_at":"2023-04-01 15:16:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-10 05:16:21","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":11046,"title":"رضا منصوری","meta_title":"رضا منصوری","meta_description":"رضا منصوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"منصوری","token":"b93935a155e90f58","created_at":"2018-02-20 11:33:59","updated_at":"2018-02-20 11:33:59","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922316,"title":"ی.م. لیف","meta_title":"ی.م. لیف","meta_description":"ی.م. لیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ی.م.","lastname":"لیف","token":"679c0eac90731c3f","created_at":"2022-08-08 18:06:10","updated_at":"2022-08-08 18:06:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922317,"title":"ل.د.لانداو ","meta_title":"ل.د.لانداو ","meta_description":"ل.د.لانداو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ل.د.لانداو","lastname":" ","token":"dfb7f6e85ec2c792","created_at":"2022-08-08 18:06:10","updated_at":"2022-08-08 18:06:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1922316,"title":"ی.م. لیف","meta_title":"ی.م. لیف","meta_description":"ی.م. لیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ی.م.","lastname":"لیف","token":"679c0eac90731c3f","created_at":"2022-08-08 18:06:10","updated_at":"2022-08-08 18:06:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922317,"title":"ل.د.لانداو ","meta_title":"ل.د.لانداو ","meta_description":"ل.د.لانداو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ل.د.لانداو","lastname":" ","token":"dfb7f6e85ec2c792","created_at":"2022-08-08 18:06:10","updated_at":"2022-08-08 18:06:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":11046,"title":"رضا منصوری","meta_title":"رضا منصوری","meta_description":"رضا منصوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"منصوری","token":"b93935a155e90f58","created_at":"2018-02-20 11:33:59","updated_at":"2018-02-20 11:33:59","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787329,"file":"62f1114f294c60.23006561.pdf","book_id":3798755,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 18:06:15","updated_at":"2022-08-13 00:14:41","process_started_at":"2022-08-08 18:06:16","process_done_at":"2022-08-08 18:06:20","process_failed_at":null,"pages_count":265,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9ce16085d2c5fe7e42e21914b6f77fba9dd4a588a50e0539ed1678c25f3c86adf1e7b9d8e963832f97aac95f281f6bfc8f786900572638a6b3aa033c3dd83de1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":39754,"title":"فیزیک نظری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a41da8dd85ed22ee","type":"","books_count":0,"created_at":"2022-08-13 00:14:25","updated_at":"2022-08-13 00:14:25","study_fields":[{"id":199,"title":"فیزیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d4ce4bba4c78dc26","books_count":54,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-05-17 14:52:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۲۱‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-","pages_count_fa":"۲۶۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1922317/%D9%84.%D8%AF.%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88--","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ل.د.لانداو--","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"122ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"246ms"},"extra":{"id":1922317,"title":" ","token":"dfb7f6e85ec2c792","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19