دانلود کتاب های عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان دانلود کتاب های عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان

{"query":"BSS::A::*::I::1923396::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799438,"title":"اشنایی با متالورژی فیزیکی","price":390000,"ebook_price":"۱۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/131854dbb82ba7ec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/131854dbb82ba7ec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/131854dbb82ba7ec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/131854dbb82ba7ec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/131854dbb82ba7ec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1064-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":4,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":723,"keywords":null,"token":"131854dbb82ba7ec","created_at":"2023-01-08 14:37:53","updated_at":"2023-04-01 15:16:59","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-01-22 14:49:03","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923395,"title":"سیدنی اِچ.اَونر","meta_title":"سیدنی اِچ.اَونر","meta_description":"سیدنی اِچ.اَونر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدنی","lastname":"اِچ.اَونر","token":"02db12a2fa4b5758","created_at":"2023-01-16 14:33:22","updated_at":"2023-01-16 14:33:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923396,"title":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان","meta_title":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان","meta_description":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالوحید","lastname":"فتی، محمد عرفانیان","token":"de674cc6f6317bb2","created_at":"2023-01-16 14:33:22","updated_at":"2023-01-16 14:33:22","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923395,"title":"سیدنی اِچ.اَونر","meta_title":"سیدنی اِچ.اَونر","meta_description":"سیدنی اِچ.اَونر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدنی","lastname":"اِچ.اَونر","token":"02db12a2fa4b5758","created_at":"2023-01-16 14:33:22","updated_at":"2023-01-16 14:33:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923396,"title":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان","meta_title":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان","meta_description":"عبدالوحید فتی، محمد عرفانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالوحید","lastname":"فتی، محمد عرفانیان","token":"de674cc6f6317bb2","created_at":"2023-01-16 14:33:22","updated_at":"2023-01-16 14:33:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788012,"file":"63baa409eedcf0.13252140.pdf","book_id":3799438,"toc":null,"created_at":"2023-01-08 14:37:57","updated_at":"2023-01-25 10:15:49","process_started_at":"2023-01-08 14:37:59","process_done_at":"2023-01-08 14:38:12","process_failed_at":null,"pages_count":728,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8783ea1d911b740a894706f43498fcc02880521ef1320d25b71b760dcf741be337509318b236dd9b6c3f7d9507e470beb565080307e93f8466dc26b9a6ddd37a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۲۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":166,"title":" آزمایشگاه متالورژی مکانیکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b6bba7b866253642","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2023-05-17 14:55:12","study_fields":[{"id":28,"title":"متالوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"e32f94d1e4999df8","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-17 14:55:12","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۳۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۷۲۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923396/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عبدالوحید-فتی،-محمد-عرفانیان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"192ms"},"extra":{"id":1923396,"title":" ","token":"de674cc6f6317bb2","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19