دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دانلود کتاب های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

{"query":"BSS::A::*::I::1931365::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804493,"title":"کارنامه پیشرفت علمی طرح‌های پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال 1351","price":100000,"ebook_price":"۴۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a403e2a5648c37ed/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a403e2a5648c37ed/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a403e2a5648c37ed/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a403e2a5648c37ed/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a403e2a5648c37ed/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1352,"nobat_chap":1,"description":"در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: سال 1351 برای موسسه سالی پرتحرک و پرفعالیت بود، در این سال با تصویب مقررات استخدامی و مالی، موسسه با ضوابط پیش بینی شده فعالیت خود را دنبال نمود و در ضمن همه طرح...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"a403e2a5648c37ed","created_at":"2023-08-20 13:54:16","updated_at":"2023-08-20 15:34:50","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:34:50","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931365,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"5e9844dece475eaa","created_at":"2023-08-20 15:34:50","updated_at":"2023-08-20 15:34:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931365,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","meta_description":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"5e9844dece475eaa","created_at":"2023-08-20 15:34:50","updated_at":"2023-08-20 15:34:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788441,"file":"64e1dbc0b6c391.24368164.pdf","book_id":3804493,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:54:17","updated_at":"2023-08-20 15:34:50","process_started_at":"2023-08-20 13:54:17","process_done_at":"2023-08-20 13:54:21","process_failed_at":null,"pages_count":344,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"681b92bccc79eb80007c32ba5aca38fa61ab264672d36c9c5d87d3d4935e83c187fd8279890f67498f568ff3f9ec54aa6942c4e78ee03e3cb88f891090225447","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1351","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1351","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931365/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"موسسه-تحقیقات-جنگلها-و-مراتع-کشور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1931365,"title":" ","token":"5e9844dece475eaa","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19