دانلود کتاب های عنایت الله وزیری دانلود کتاب های عنایت الله وزیری

{"query":"BSS::A::*::I::1931374::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804487,"title":"بررسی روش کشت بذر و پرورش نهال درختان اکالیپتوس و سایر گونه های جنگلی","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۴۵‌,‌۵۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6e7c7edfb1342f3d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6e7c7edfb1342f3d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6e7c7edfb1342f3d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6e7c7edfb1342f3d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6e7c7edfb1342f3d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1352,"nobat_chap":1,"description":"در بخش از خلاصه این کتاب آمده است: سطح زمین در فاصله بین تراسها در آذر ماه 1348 با یکنوع ملچ نفتی پوشیده شد. نهالهای اقاقیا Robinia pseudacacia، سرو نقره ای Cupressus arizonica، و زبان گنجشک Fraxinus ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"6e7c7edfb1342f3d","created_at":"2023-08-20 13:48:48","updated_at":"2023-08-20 15:55:35","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:55:35","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931374,"title":"عنایت الله وزیری","meta_title":"عنایت الله وزیری","meta_description":"عنایت الله وزیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عنایت","lastname":"الله وزیری","token":"dd060de08786d1fd","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931377,"title":"د. و. وب","meta_title":"د. و. وب","meta_description":"د. و. وب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"د.","lastname":"و. وب","token":"442a16c41f2b7b38","created_at":"2023-08-20 15:55:34","updated_at":"2023-08-20 15:55:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931378,"title":"سیروس تمدنی جهرمی","meta_title":"سیروس تمدنی جهرمی","meta_description":"سیروس تمدنی جهرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیروس","lastname":"تمدنی جهرمی","token":"5e4a94779ea91e84","created_at":"2023-08-20 15:55:34","updated_at":"2023-08-20 15:55:34","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931377,"title":"د. و. وب","meta_title":"د. و. وب","meta_description":"د. و. وب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"د.","lastname":"و. وب","token":"442a16c41f2b7b38","created_at":"2023-08-20 15:55:34","updated_at":"2023-08-20 15:55:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931374,"title":"عنایت الله وزیری","meta_title":"عنایت الله وزیری","meta_description":"عنایت الله وزیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عنایت","lastname":"الله وزیری","token":"dd060de08786d1fd","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931378,"title":"سیروس تمدنی جهرمی","meta_title":"سیروس تمدنی جهرمی","meta_description":"سیروس تمدنی جهرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیروس","lastname":"تمدنی جهرمی","token":"5e4a94779ea91e84","created_at":"2023-08-20 15:55:34","updated_at":"2023-08-20 15:55:34","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788435,"file":"64e1da78d13877.01254185.pdf","book_id":3804487,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:48:49","updated_at":"2023-08-20 15:55:35","process_started_at":"2023-08-20 13:48:51","process_done_at":"2023-08-20 13:48:52","process_failed_at":null,"pages_count":102,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b61d7ee3d1d81615f79eb90f9cdd447daae9b71b24493010caedad1d9c6aca8b9e0796d7b2506ed42044c24ba2765b88733cbdb4c92322ff0f6c0d3b9383f9cf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804488,"title":"گزارش مقدماتی جنگلکاری دیم با کاربرد مالچ نفتی در مناطق خشک کشور","price":95000,"ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۳۳‌,‌۲۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/caa1c2a25569b522/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/caa1c2a25569b522/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/caa1c2a25569b522/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/caa1c2a25569b522/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/caa1c2a25569b522/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1352,"nobat_chap":1,"description":"در بخش از خلاصه این کتاب آمده است: سطح زمین در فاصله بین تراسها در آذر ماه 1348 با یکنوع ملچ نفتی پوشیده شد. نهالهای اقاقیا Robinia pseudacacia، سرو نقره ای Cupressus arizonica، و زبان گنجشک Fraxinus ...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"caa1c2a25569b522","created_at":"2023-08-20 13:48:52","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 15:51:30","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1918167,"title":"سید آهنگ کوثر","meta_title":"سید آهنگ کوثر","meta_description":"سید آهنگ کوثر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"آهنگ کوثر","token":"1449918eea655eb4","created_at":"2020-04-14 13:47:43","updated_at":"2020-04-14 13:47:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931373,"title":"پرویز مهدیزاده","meta_title":"پرویز مهدیزاده","meta_description":"پرویز مهدیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرویز","lastname":"مهدیزاده","token":"01e2fc83763e3a82","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931374,"title":"عنایت الله وزیری","meta_title":"عنایت الله وزیری","meta_description":"عنایت الله وزیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عنایت","lastname":"الله وزیری","token":"dd060de08786d1fd","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918167,"title":"سید آهنگ کوثر","meta_title":"سید آهنگ کوثر","meta_description":"سید آهنگ کوثر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"آهنگ کوثر","token":"1449918eea655eb4","created_at":"2020-04-14 13:47:43","updated_at":"2020-04-14 13:47:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931373,"title":"پرویز مهدیزاده","meta_title":"پرویز مهدیزاده","meta_description":"پرویز مهدیزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرویز","lastname":"مهدیزاده","token":"01e2fc83763e3a82","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931374,"title":"عنایت الله وزیری","meta_title":"عنایت الله وزیری","meta_description":"عنایت الله وزیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عنایت","lastname":"الله وزیری","token":"dd060de08786d1fd","created_at":"2023-08-20 15:51:30","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788436,"file":"64e1da7c880d94.62536106.pdf","book_id":3804488,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:48:52","updated_at":"2023-08-20 15:51:30","process_started_at":"2023-08-20 13:48:55","process_done_at":"2023-08-20 13:48:56","process_failed_at":null,"pages_count":60,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"10acb3d0c37b214942126a5dab21748c1792e6cc7acbe14daed7e1cfc42cabd8755045a3767fa176dddf785d348b3f11c3e87c6cdf29b948ac5c6ed66cb0d53f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","urlify":"%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931374/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"عنایت-الله-وزیری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"90ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"91ms","total":"181ms"},"extra":{"id":1931374,"title":" ","token":"dd060de08786d1fd","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19