دانلود کتاب های عبدالرسول طریفی دانلود کتاب های عبدالرسول طریفی

{"query":"BSS::A::*::I::1931388::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804484,"title":"افزایش تولید مراتع فرسوده از طریق ایجاد بانکت و کاشت نباتات مرتعی","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a8be5980e23a5cf1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a8be5980e23a5cf1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a8be5980e23a5cf1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a8be5980e23a5cf1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a8be5980e23a5cf1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1354,"nobat_chap":1,"description":"در بخش از کتاب با عنوان خلاصه مندرجات این چنین آمده است: به‌منظور اصلاح مراتع فرسوده و حفظ بانکت‌های ایجاد‌شده در طرح تحقیقات آبخیزداری در منطقه کلاک و بوجود آوردن پوششی از گیاهان مناسب...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"a8be5980e23a5cf1","created_at":"2023-08-20 13:47:50","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:11:38","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931387,"title":"بهرام پیمانی","meta_title":"بهرام پیمانی","meta_description":"بهرام پیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"پیمانی","token":"9ac4a6fb26a07d1e","created_at":"2023-08-20 16:11:38","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931388,"title":"عبدالرسول طریفی","meta_title":"عبدالرسول طریفی","meta_description":"عبدالرسول طریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرسول","lastname":"طریفی","token":"ec1c698fe0bf6aad","created_at":"2023-08-20 16:11:38","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931387,"title":"بهرام پیمانی","meta_title":"بهرام پیمانی","meta_description":"بهرام پیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"پیمانی","token":"9ac4a6fb26a07d1e","created_at":"2023-08-20 16:11:38","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931388,"title":"عبدالرسول طریفی","meta_title":"عبدالرسول طریفی","meta_description":"عبدالرسول طریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عبدالرسول","lastname":"طریفی","token":"ec1c698fe0bf6aad","created_at":"2023-08-20 16:11:38","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788432,"file":"64e1da3ed40fd2.16371025.pdf","book_id":3804484,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:47:51","updated_at":"2023-08-20 16:11:38","process_started_at":"2023-08-20 13:47:52","process_done_at":"2023-08-20 13:47:59","process_failed_at":null,"pages_count":42,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2efb36d746486abb4df65c0e2923eb7168e6ae43322e50d94b493b7b4f82ac48b5fecb6b1264c7cd250cf05b9817ff6a2fb51838c2d450153d8e86baa0b3e6e4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931388/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"عبدالرسول-طریفی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"109ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"219ms"},"extra":{"id":1931388,"title":" ","token":"ec1c698fe0bf6aad","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19