دانلود کتاب های بیژن خیال دانلود کتاب های بیژن خیال

{"query":"BSS::A::*::I::1931399::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804481,"title":"آفت برگخوار بلوط در ایران و روش مبارزه با آن","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3a1047c638d2a6a7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3a1047c638d2a6a7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3a1047c638d2a6a7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3a1047c638d2a6a7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3a1047c638d2a6a7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1354,"nobat_chap":1,"description":"در بخش از کتاب با عنوان خلاصه مندرجات این چنین آمده است: نظر به اینکه جنگل‌های بلوط سطح قابل توجهی از مساحت کل جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد اهمیت فوق‌العاده حفظ این گونه از درختا...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"3a1047c638d2a6a7","created_at":"2023-08-20 13:46:40","updated_at":"2023-08-20 16:21:07","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:21:07","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931396,"title":"فریدون افشارپور","meta_title":"فریدون افشارپور","meta_description":"فریدون افشارپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"افشارپور","token":"561ff2bbe5a1344f","created_at":"2023-08-20 16:18:32","updated_at":"2023-08-20 16:18:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931397,"title":"ابراهیم عادلی","meta_title":"ابراهیم عادلی","meta_description":"ابراهیم عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"عادلی","token":"6158309593813cec","created_at":"2023-08-20 16:18:32","updated_at":"2023-08-20 16:18:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931399,"title":"بیژن خیال","meta_title":"بیژن خیال","meta_description":"بیژن خیال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بیژن","lastname":"خیال","token":"6ce5bd19431f789d","created_at":"2023-08-20 16:21:07","updated_at":"2023-08-20 16:21:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931396,"title":"فریدون افشارپور","meta_title":"فریدون افشارپور","meta_description":"فریدون افشارپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"افشارپور","token":"561ff2bbe5a1344f","created_at":"2023-08-20 16:18:32","updated_at":"2023-08-20 16:18:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931397,"title":"ابراهیم عادلی","meta_title":"ابراهیم عادلی","meta_description":"ابراهیم عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"عادلی","token":"6158309593813cec","created_at":"2023-08-20 16:18:32","updated_at":"2023-08-20 16:18:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931399,"title":"بیژن خیال","meta_title":"بیژن خیال","meta_description":"بیژن خیال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بیژن","lastname":"خیال","token":"6ce5bd19431f789d","created_at":"2023-08-20 16:21:07","updated_at":"2023-08-20 16:21:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788429,"file":"64e1d9f9411d71.85497416.pdf","book_id":3804481,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:46:41","updated_at":"2023-08-20 16:21:07","process_started_at":"2023-08-20 13:46:43","process_done_at":"2023-08-20 13:46:48","process_failed_at":null,"pages_count":38,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"48669b08b8bbdb94d9f1278e0e55b7a66fdbc4bb42d00cba2b2d36c6f38cc826486688035dc1769f25848e60be827e9ad40bcd91aacb513236d0647381c638d6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931399/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"بیژن-خیال","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"93ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"189ms"},"extra":{"id":1931399,"title":" ","token":"6ce5bd19431f789d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19