دانلود کتاب های اسد تیزرای دانلود کتاب های اسد تیزرای

{"query":"BSS::A::*::I::1931404::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804480,"title":"تحقیق در خوشخوراکی نسبی نباتات مرتعی کشت شده در مناطق استپی و نیمه استپی استان مرکزی","price":40000,"ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b702ff471f8dddf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7b702ff471f8dddf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b702ff471f8dddf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b702ff471f8dddf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b702ff471f8dddf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1354,"nobat_chap":1,"description":"در بخش از کتاب با عنوان خلاصه مندرجات این چنین آمده است: نظر به اینکه جنگل‌های بلوط سطح قابل توجهی از مساحت کل جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد اهمیت فوق‌العاده حفظ این گونه از درختا...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"7b702ff471f8dddf","created_at":"2023-08-20 13:46:28","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:25:55","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1923297,"title":"منصور مصداقی","meta_title":"منصور مصداقی","meta_description":"منصور مصداقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منصور","lastname":"مصداقی","token":"23589d7be4f03885","created_at":"2022-12-03 15:42:26","updated_at":"2022-12-03 15:42:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931403,"title":"پرویز فروغیان","meta_title":"پرویز فروغیان","meta_description":"پرویز فروغیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرویز","lastname":"فروغیان","token":"34e79e0c5d94c09a","created_at":"2023-08-20 16:25:55","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931404,"title":"اسد تیزرای","meta_title":"اسد تیزرای","meta_description":"اسد تیزرای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسد","lastname":"تیزرای","token":"58e389423edbb6b5","created_at":"2023-08-20 16:25:55","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923297,"title":"منصور مصداقی","meta_title":"منصور مصداقی","meta_description":"منصور مصداقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منصور","lastname":"مصداقی","token":"23589d7be4f03885","created_at":"2022-12-03 15:42:26","updated_at":"2022-12-03 15:42:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931403,"title":"پرویز فروغیان","meta_title":"پرویز فروغیان","meta_description":"پرویز فروغیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرویز","lastname":"فروغیان","token":"34e79e0c5d94c09a","created_at":"2023-08-20 16:25:55","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931404,"title":"اسد تیزرای","meta_title":"اسد تیزرای","meta_description":"اسد تیزرای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسد","lastname":"تیزرای","token":"58e389423edbb6b5","created_at":"2023-08-20 16:25:55","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788428,"file":"64e1d9ec83b7b8.58723060.pdf","book_id":3804480,"toc":null,"created_at":"2023-08-20 13:46:28","updated_at":"2023-08-20 16:25:55","process_started_at":"2023-08-20 13:46:29","process_done_at":"2023-08-20 13:46:30","process_failed_at":null,"pages_count":28,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ddef9b635e4a9cf457d48ddbf0726c27633c6c6e8d0dbc08d87a7dc7c1dc30eade13390f51675f750408468d0346f4d2ed0593bbf1b03897f59168e612b3fb83","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931404/%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"اسد-تیزرای","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"121ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"243ms"},"extra":{"id":1931404,"title":" ","token":"58e389423edbb6b5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19