دانلود کتاب های دکتر ادیب کنفانی دانلود کتاب های دکتر ادیب کنفانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931602::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804673,"title":"تحلیل تقاضای حمل و نقل","price":270000,"ebook_price":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/819517f53ea8e850/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/819517f53ea8e850/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/819517f53ea8e850/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/819517f53ea8e850/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/819517f53ea8e850/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-7589-60-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":3,"description":"هرچند مفاهیم و رویکردهای جدید در زمینه تحلیل و مدل‌سازی تقاضای حمل‌ونقل به‌سرعت درحال گسترش است، مترجمان بر این باورند که این منبع همچنان اثری ارزشمند و کیفیِ قابل استفاده برای آموزش مف...","pages_count":501,"keywords":null,"token":"819517f53ea8e850","created_at":"2023-12-26 11:00:06","updated_at":"2023-12-26 11:24:59","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2023-12-26 11:16:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931602,"title":"دکتر ادیب کنفانی","meta_title":"دکتر ادیب کنفانی","meta_description":"دکتر ادیب کنفانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ادیب کنفانی","token":"9587577eda192046","created_at":"2023-12-06 08:23:39","updated_at":"2023-12-06 08:23:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931602,"title":"دکتر ادیب کنفانی","meta_title":"دکتر ادیب کنفانی","meta_description":"دکتر ادیب کنفانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ادیب کنفانی","token":"9587577eda192046","created_at":"2023-12-06 08:23:39","updated_at":"2023-12-06 08:23:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788621,"file":"658a80fe45f830.12155948.pdf","book_id":3804673,"toc":null,"created_at":"2023-12-26 11:00:06","updated_at":"2023-12-26 11:24:59","process_started_at":"2023-12-26 11:00:06","process_done_at":"2023-12-26 11:00:12","process_failed_at":null,"pages_count":501,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8880ef81b8d342ee5a102a4ee412a1b303eb02009297079984d8ca234930fc70d38974210f3966b3412a98438815eae77a54bf2cb790669739236af16d35b216","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84","pages_count_fa":"۵۰۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931602/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ادیب-کنفانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"96ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"97ms","total":"193ms"},"extra":{"id":1931602,"title":" ","token":"9587577eda192046","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19