دانلود کتاب های جعفر سیف آبادی دانلود کتاب های جعفر سیف آبادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931630::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804701,"title":"دریا و بوم‌شناسی دریایی","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39c8d1644b1fbcaf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39c8d1644b1fbcaf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39c8d1644b1fbcaf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39c8d1644b1fbcaf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39c8d1644b1fbcaf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-09-7‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":".دانش‌های دریایی به ‌بررسی همه پدیده‌های دریایی (اقیانوسی) می‌پردازد و دربرگیرنده چند شاخه غیرزیستی همچون زمین‌شناسی، فیزیک، شیمی و مهندسی دریایی و چند شاخه زیستی همچون زیست&z...","pages_count":319,"keywords":null,"token":"39c8d1644b1fbcaf","created_at":"2023-12-31 13:45:37","updated_at":"2024-01-01 08:42:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-01 08:42:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931630,"title":"جعفر سیف‌آبادی","meta_title":"جعفر سیف‌آبادی","meta_description":"جعفر سیف‌آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"سیف‌آبادی","token":"607b36912db271ed","created_at":"2023-12-31 13:48:19","updated_at":"2023-12-31 13:48:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931630,"title":"جعفر سیف‌آبادی","meta_title":"جعفر سیف‌آبادی","meta_description":"جعفر سیف‌آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"سیف‌آبادی","token":"607b36912db271ed","created_at":"2023-12-31 13:48:19","updated_at":"2023-12-31 13:48:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788649,"file":"65913f493f21a7.64980988.pdf","book_id":3804701,"toc":null,"created_at":"2023-12-31 13:45:37","updated_at":"2024-01-01 08:42:49","process_started_at":"2023-12-31 13:45:39","process_done_at":"2023-12-31 13:46:01","process_failed_at":null,"pages_count":314,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dfea3ea906e9b2d98c8c0d54c34a68f7b365c923e3ee2ec87b8edbfffe8c3cb6d654f891b19967b76d48b48daea192a835758ea6fecb678dbd028188c06fe65e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۹"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931630/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جعفر-سیف-آبادی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"15ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931630,"title":" ","token":"607b36912db271ed","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19