دانلود کتاب های دکتر مریم رضایی دانلود کتاب های دکتر مریم رضایی

{"query":"BSS::A::*::I::1931685::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804745,"title":"تحلیلی بر مدیریت زمین شهری (مفاهیم، سیاست‌ها و رویکردها) با نگاهی به ایران","price":130000,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e24066300e66b0ad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e24066300e66b0ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e24066300e66b0ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e24066300e66b0ad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e24066300e66b0ad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-31-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری است و هسته‌ کانونی آن را تشکیل می‌دهد. نقش موثر بازار زمین در اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و قابلیت آن در تاثیرگذاری بر سایر محورهای...","pages_count":305,"keywords":null,"token":"e24066300e66b0ad","created_at":"2024-01-08 11:16:02","updated_at":"2024-01-09 10:19:51","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-09 10:19:51","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931684,"title":"دکتر مجتبی رفیعیان","meta_title":"دکتر مجتبی رفیعیان","meta_description":"دکتر مجتبی رفیعیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی رفیعیان","token":"cf78801d1f54c6a1","created_at":"2024-01-08 13:22:17","updated_at":"2024-01-08 13:22:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931685,"title":"دکتر مریم رضایی","meta_title":"دکتر مریم رضایی","meta_description":"دکتر مریم رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم رضایی","token":"2b812f39291383e8","created_at":"2024-01-08 13:22:17","updated_at":"2024-01-08 13:22:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931684,"title":"دکتر مجتبی رفیعیان","meta_title":"دکتر مجتبی رفیعیان","meta_description":"دکتر مجتبی رفیعیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی رفیعیان","token":"cf78801d1f54c6a1","created_at":"2024-01-08 13:22:17","updated_at":"2024-01-08 13:22:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931685,"title":"دکتر مریم رضایی","meta_title":"دکتر مریم رضایی","meta_description":"دکتر مریم رضایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم رضایی","token":"2b812f39291383e8","created_at":"2024-01-08 13:22:17","updated_at":"2024-01-08 13:22:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788693,"file":"659ba83b0a3018.30953686.pdf","book_id":3804745,"toc":null,"created_at":"2024-01-08 11:16:03","updated_at":"2024-01-09 10:19:51","process_started_at":"2024-01-08 11:16:05","process_done_at":"2024-01-08 11:16:08","process_failed_at":null,"pages_count":306,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1268dd4ee11df7ce64969a963ea91e43f1e933ec728eedcd2f9e78f9fdf45405d9ace313909fd2bfed6d3ee3f666af6acfddee6b2f6c224f1117fd7b1c776e37","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7--%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۰۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931685/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مریم-رضایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"92ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"188ms"},"extra":{"id":1931685,"title":" ","token":"2b812f39291383e8","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19