دانلود کتاب های حمید مهر تاش دانلود کتاب های حمید مهر تاش

{"query":"BSS::A::*::I::1931744::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804806,"title":"کاربرد اکسل در حسابداری","price":1500000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۵۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱‌,‌۵۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f3cfcc7f435a43ac/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f3cfcc7f435a43ac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f3cfcc7f435a43ac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f3cfcc7f435a43ac/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f3cfcc7f435a43ac/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786225640054","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":176,"keywords":null,"token":"f3cfcc7f435a43ac","created_at":"2024-01-22 18:24:30","updated_at":"2024-01-24 16:13:02","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2024-01-24 16:13:02","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":1500000,"cache":1,"authors":[{"id":1931743,"title":"دکتر مصطفی عبدی","meta_title":"دکتر مصطفی عبدی","meta_description":"دکتر مصطفی عبدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی عبدی","token":"9fdb6caa0d08427b","created_at":"2024-01-22 18:29:06","updated_at":"2024-01-22 18:29:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931744,"title":"حمید مهر تاش","meta_title":"حمید مهر تاش","meta_description":"حمید مهر تاش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"مهر تاش","token":"c60fef761357b9b9","created_at":"2024-01-22 18:29:06","updated_at":"2024-01-22 18:29:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931743,"title":"دکتر مصطفی عبدی","meta_title":"دکتر مصطفی عبدی","meta_description":"دکتر مصطفی عبدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مصطفی عبدی","token":"9fdb6caa0d08427b","created_at":"2024-01-22 18:29:06","updated_at":"2024-01-22 18:29:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931744,"title":"حمید مهر تاش","meta_title":"حمید مهر تاش","meta_description":"حمید مهر تاش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"مهر تاش","token":"c60fef761357b9b9","created_at":"2024-01-22 18:29:06","updated_at":"2024-01-22 18:29:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788754,"file":"65ae81a70816b5.90527335.pdf","book_id":3804806,"toc":null,"created_at":"2024-01-22 18:24:31","updated_at":"2024-01-24 16:13:02","process_started_at":"2024-01-22 18:24:34","process_done_at":"2024-01-22 18:24:36","process_failed_at":null,"pages_count":176,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9a455ec9aa8e77555739aaffca9ad5965b1bfd0a878f7431bc65df7894e0aa0dc50a0e45d178e9f07fa8ae450fb96621e4a82d154592308a6db32af89354de04","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱‌,‌۵۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۷۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931744/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B4","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"حمید-مهر-تاش","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"16ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931744,"title":" ","token":"c60fef761357b9b9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19