1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 43: تیره پروانه آسا جنس گون

فلور (فارسی) ایران شماره 43: تیره پروانه آسا جنس گون


نویسنده : علی اصغر معصومی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 43: تیره پروانه آسا جنس گون

تیره پروانه آسا، جنس گون با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۸۲
تعداد صفحات
۳۸۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 43: تیره پروانه آسا جنس گونکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 43: تیره پروانه آسا جنس گون


خرید یا کرایه
cancel
19