1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر

فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر


نویسنده : فریده ثقفی خادم


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر

در کتاب حاضر، تیره کلیر با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان، همراه با طرح‌های سیاه و سپید معرفی شده است.

سال
۱۳۷۸
تعداد صفحات
۶۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیرکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 30: تیره کلیر


خرید یا کرایه
cancel
19