1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز

فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز


نویسنده : خدیجه اخیانی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز

مخاطبان در این کتاب با تیره گل ناز و گونه‌های مختلف این گیاه و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب با تصاویر سیاه و سپید همراه است. همچنین نقشه انتشار گونه‌ها در پایان کتاب به طبع رسیده است.

سال
۱۳۷۹
تعداد صفحات
۷۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل نازکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز


خرید یا کرایه
cancel
19