1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 12: خاراشکن

فلور (فارسی) ایران شماره 12: خاراشکن


نویسنده : زیبا جم زاد


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 12: خاراشکن

در کتاب حاضر، مشخصات تیره خاراشکن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در جهان و ایران به گونه‌ای مصور بازگو شده است.

سال
۱۳۷۴
تعداد صفحات
۲۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19