1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آماد
  4.  کنترل کیفیت کالا
  5. کتاب کیفیت ورای شش سیگما

کیفیت ورای شش سیگما


نویسندگان : رون باسو , نوان رایت

مترجمان : علیرضا امیری , حمید خواجویی


درباره کتاب کیفیت ورای شش سیگما

بر اساس تجربیات بدست آمده پروژه های کیفیت از قبیل شش سیگما در صورت شکست می توانند زیان های غیر قابل جبرانی به بار آورند و حتی در صورت موفقیت نیز، پایدار نگاه داشتن آثار این موفقیت نیز به سادگی امکان پذیر نیست

. لذا نیاز است تا اقداماتی جهت احتمال افزایش موفقیت این پروژه ها و حفظ آثار مثبت آنها انجام گیرد.

در این کتاب با مرور تاریخچه مدیریت کیفیت جامع رویکرد جدیدی ارایه ش ده تا نقایص پروژه های بهبود تا حدودی رفع شوند. نویسندگان جهت حل این معضل مفهوم فیت سیگما را معرفی نمودند. فیت سیگما با سه ویژگی متمایز سازگاری با هدف، سیگما برای بهبود و یکپارچگی و سازگاری با قابلیت پایداری می تواند پروژه های شش سیگما را در هر نوع سازمان و هر اندازه ای بطور کاملا سازگار پیاده سازی نماید.

کتاب حاضر اولین منبع موجود در زمینه مفهوم فیت سیگما بوده و لذا با توجه به مزایای مذکور، بر آن شدیم تا با ترجمه آن زمینه آشنایی بیشتر جامعه علمی کشور با این مبحث را فراهم نماییم.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۲۱۱
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19