1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث

فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث


نویسنده : مصطفی نوروزی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 9: تیره ورث

نهمین شماره از مجموعه فلور ایران به معرفی تیره ورث اختصاص یافته طی آن پراکندگی جغرافیایی این گیاه در جهان و ایران به گونه‌ای مصور با اشاره به گونه‌های مختلف آن تشریح شده است.

سال
۱۳۷۲
تعداد صفحات
۵۶
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19