1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. امور زراعی و باغی
  4. گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ

فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ

در این کتاب از مجموعه فلور ایران، تیره گل سرخ بررسی شده و این اطلاعات درباره انواع مختلف آن همراه با تصویر فراهم آمده است: ویژگی‌های ظاهری و جنسیتی، فصل گل دهی، پراکندگی جغرافیایی در جهان، و پراکندگی جغرافیایی در ایران.

سال
۱۳۷۱
تعداد صفحات
۳۵۴
شابک
82623
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ


خرید یا کرایه
cancel
19