1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فیزیک گرایش اتمسفر
  4. مکانیک سیالات پیشرفته
  5. کتاب جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه

جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه


نویسنده : استفان ب. پاپ

مترجمان : دکتر علی محبی , دکتر مریم میرزایی ابراهیم آبادی


درباره کتاب جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه

این کتاب بعنوان یک متن در مقطع تحصیلات تکمیلی روی جریان های آشفته برای دانشجویان مهندسی در نظر گرفته شده است، اما همچنین می تواند برای دانشجویان علوم اتمسفریک، ریاضیات کاربردی، فیزیک و همچنین محققین و مهندسین تجربی بکار رود.

این کتاب شامل دو بخش می باشد که تعدادی ضمیمه هم پیوست شده است. بخش 1 مقدمه ای کلی بر جریان های آشفته را فراهم می آورد که شامل معادلات ناویه استوکس، نمایش آماری میدان های آشفته، معادلات جریان متوسط، رفتار جریان های سادهی برشی ازاد و محدود به دیواره، آبشار انرژی، طیف آشفتگی وفرضیه های کولموگروف، می باشد.

دیدگاه های شبیه سازی و مدل سازی در بخش 2 توضیح داده میشوند که شامل شبیه سازی مستقیم عددی، مدل های ویسکوزیته آشفته (برای مثال مدل ع - k)، مدل های تنش رینولدز، روش های تابع دانسیته احتمال و شبیه سازی ادی های بزرگ هستند.

برای آهسته تر پیش رفتن می توان بخش های 1 و 2 را در دو نیمسال ارایه کرد (مباحث گسترده می باشند. به صورت دیگر، اگر مدل سازی لازم نباشد، قسمت ا به تنهایی معرف کاملی از جریان های آشفته را فراهم می آورد

در بسیاری از تمرین ها از خواننده خواسته شده تا نشان دهد " و یا نتایج و مشاهدات اضافی را بدست بیاورد. بنابراین تقاضا می شود که تمامی تمرین ها خوانده شود، حتی اگر حل هم نشوند، کتاب طوری طراحی شده است که دارای یک محتوای متن مستقل می باشد، اما مراجع کافی برای مطالعه پیشینه آورده شده اند.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۵۶۵
شابک
97860020107111
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19