1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه

فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه

پنجمین شماره از مجموعه "فلور ایران" به معرفی تیره زنبق و گونه‌های مختلف آن اختصاص دارد. در این شرح و معرفی پراکندگی جغرافیایی این تیره در ایران و جهان ذکر گردیده؛ همچنین تصاویری سیاه و سپید از این گیاه نیز نقشه انتشار گونه‌های آن، به چاپ رسیده است.

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۵۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشهکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه


خرید یا کرایه
cancel
19