1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 74: تیره بید

فلور (فارسی) ایران شماره 74: تیره بید


نویسندگان : مصطفی اسدی , علی اصغر معصومی , احمد همتی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 74: تیره بید

مخاطبان در این کتاب با تیره بید و گونه‌های مختلف این گیاه نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این مطالب که با طرح‌های سیاه و سپید همراه است؛ نقشه انتشار گونه‌ها و فهرست به پایان می‌رسد.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۹۰
شابک
978-964-473-334-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 74: تیره بیدکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 74: تیره بید


خرید یا کرایه
cancel
19