1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
  4. ارتباطات بازاریابی
  5. کتاب بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری)

بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری)


نویسندگان : دکتر عباسعلی حاجی کریمی , وحید مکی زاده


درباره کتاب بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری)

یکی از تغییرات عمده در ادبیات سالیان اخیر بازاریابی تجاری، طرح مفاهیم و رویکرد بازاریابی رابطه مند یا ارتباطی بوده است. مفهومی که توجه بدان، به معنی گذر بازاریابان از رویکردها و مفاهیم سنتی و گام نهادن به عرصه بازاریابی نوین می باشد. این رویکرد نشان دهنده آن است که اساس بازاریابی از کیفیت محصول، ویژگی های ظاهری و خدمات به کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری از طریق توسعه و حفظ روابط پایدار تغییر نموده است. تغییری که علاوه بر تغییر نگاه بازاریابان؛ مستلزم تجهیز مدیران به مهارت های جدید بازاریابی تحت عنوان مهارت های ارتباطی می باشد. بدیهی است که پیش از کسب چنین مهارت هایی، شناخت ویژگی ها، عناصر و مبانی چنین روابطی ضرورتی ویژه دارد. امری که کتاب حاضر کوشیده است به آن بپردازد.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۲۰۱
شابک
9789644682193
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19