1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب یونجه‌های یکساله (کلیات)

یونجه‌های یکساله (کلیات)


نویسندگان : حسین حیدری شریف‌آباد , احمد ترک‌نژاد


درباره کتاب یونجه‌های یکساله (کلیات)

مباحثی که در این کتاب مطرح شده بدین قرار است: پراکنش یونجه‌های یک ساله در مناطق رویشی جهان، خصوصیات گیاه شناسی یونجه، گونه‌های یونجه‌های یک ساله و پراکنش جغرافیایی آن در ایران، ارزش غذایی یونجه‌ها، بررسی شرایط آب و هوایی یونجه، میزان بذر، زمان کاشت، بذر افشانی، تولید فصلی علوفه، تولید بذر و موضوعاتی از این دست

سال
۱۳۷۹
تعداد صفحات
۱۷۶
شابک
964-473-088-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب یونجه‌های یکساله (کلیات)کتاب‌های مشابه کتاب یونجه‌های یکساله (کلیات)


خرید یا کرایه
cancel
19