1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فیزیک
  4. فیزیک نظری
  5. کتاب مکانیک و الکترونیک (جلد اول دوره فشرده فیزیک نظری)

مکانیک و الکترونیک (جلد اول دوره فشرده فیزیک نظری)


نویسندگان : ی.م. لیف شیتز , ل.د.لانداو

مترجم : رضا منصوری


درباره کتاب مکانیک و الکترونیک (جلد اول دوره فشرده فیزیک نظری)

_

سال
۱۳۶۴
تعداد صفحات
۲۶۵
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مکانیک و الکترونیک (جلد اول دوره فشرده فیزیک نظری)درس‌ها

فیزیک نظری

رشته ها

فیزیک

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19