1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 7: تیره اسفند

فلور (فارسی) ایران شماره 7: تیره اسفند


نویسنده : خدیجه اخیانی


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 7: تیره اسفند

تیره اسفند و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب هفتمین شماره از مجموعه فلور ایران را تشکیل می‌دهد. این مطالب که بخش‌هایی از آن به انگلیسی تدوین شده با طرح‌های سیاه و سپید همراه است.

سال
۱۳۷۱
تعداد صفحات
۵۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 7: تیره اسفندکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 7: تیره اسفند


خرید یا کرایه
cancel
19