مقدمه ای بر مستند سازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

محمدرضا رنجبر

می‌توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن‌ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی‌گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی‌شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر بود. استفاده از دفترچه یادداشت در ثبت اندیشه‌هایی که به ذهن می‌رسد، کار معمول دانش پژوهان است

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحه
۱۷۶
شابک
9786003091283
ایبوک شما local_library
Loading...
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران
{"title":"مقدمه ای بر مستند سازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e73ed39863e9d4e7/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e73ed39863e9d4e7/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e73ed39863e9d4e7/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e73ed39863e9d4e7/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e73ed39863e9d4e7/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e73ed39863e9d4e7/back.png"},"print_book":false,"isbn":"9786003091283","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":3,"description":["می‌توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن‌ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی‌گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی‌شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر بود. استفاده از دفترچه یادداشت در ثبت اندیشه‌هایی که به ذهن می‌رسد، کار معمول دانش پژوهان است"],"pages_count":176,"token":"e73ed39863e9d4e7","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","rent_1_week_price":"-۱","writer_authors":[{"title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8"}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e73ed39863e9d4e7","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e73ed39863e9d4e7","type":"books","books":[]}],"authors":[{"title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8"}],"e_book":{"toc":[{"title":"مقدمه مؤلف","page":"6"},{"title":"1 مستندسازی چیست","page":"16"},{"title":"شکل و محتوای مستندات باید به چه صورتی باشد","page":"20"},{"title":"3 مزایای مستندسازی","page":"24"},{"title":"4 چرا باید بنویسیم و مستندسازی نمائیم؟","page":"36"},{"title":"5 چه مواردی را باید مستندسازی نمود؟","page":"42"},{"title":"شرایط مستندسازی و اهداف آن","page":"48"},{"title":"7 ضرورت مستندسازی در سازمان و فواید حاصل از آن و رویکردها","page":"54"},{"title":"8 مستندسازی قوانین، سیاست ها، برنامه ها","page":"62"},{"title":"9 مستندسازی تجربیات مدیران","page":"72"},{"title":"10 تجربه سازمانی چیست؟","page":"76"},{"title":"11 مواردی که در صورت مستندسازی و نگارش","page":"86"},{"title":"12 فهرست نویسی","page":"92"},{"title":"13 نکات و جزئیات مهم در خصوص گزارش نویسی و مستندسازی .","page":"98"},{"title":"14 خط و تأثیر آن در مستندسازی","page":"104"},{"title":"15 اعتباربخشی در مستندسازی","page":"112"},{"title":"16 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی","page":"128"},{"title":"منابع","page":"170"}],"pages_count":176,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"e73ed39863e9d4e7","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"title":"آوای نور","logo":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"tags":[{"title":"مستندسازی","token":"e0154c39093cb03c","pivot":{"taggable_id":148,"tag_id":636}},{"title":"گزارش نویسی","token":"bf93193469a68f31","pivot":{"taggable_id":148,"tag_id":354}},{"title":"فهرست نویسی","token":"3a6500a345b7b35b","pivot":{"taggable_id":148,"tag_id":639}},{"title":"مددکاری","token":"d30fa80625746847","pivot":{"taggable_id":148,"tag_id":372}}],"study_subjects":[{"title":"اصول و مبانی مددکاری اجتماعی","token":"82565880a5dbab83","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","description":"علوم انسانی - کارشناسی || مددکاری اجتماعی - ","study_fields":[{"title":"مددکاری اجتماعی","token":"66812ea56a628263","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-01-22 10:34:56"}]}],"similarBooks":[{"id":76,"token":"7075f1f5bfa39823","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7075f1f5bfa39823/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7075f1f5bfa39823/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7075f1f5bfa39823/front.png"},"price":16000,"ebook_price":8000,"print_price":16000,"rent_3_price":4000,"rent_6_price":5600,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران","publisher":null},{"id":81,"token":"bd5e6d611c76b00c","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bd5e6d611c76b00c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bd5e6d611c76b00c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bd5e6d611c76b00c/front.png"},"price":14000,"ebook_price":7000,"print_price":14000,"rent_3_price":3500,"rent_6_price":4900,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی","publisher":null},{"id":135,"token":"d0fefb11f13b7f2e","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d0fefb11f13b7f2e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d0fefb11f13b7f2e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d0fefb11f13b7f2e/front.png"},"price":15500,"ebook_price":7750,"print_price":15500,"rent_3_price":3875,"rent_6_price":5425,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های خاص (توانبخشی)","publisher":null},{"id":3797098,"token":"a3680046dd05c59f","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3680046dd05c59f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3680046dd05c59f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3680046dd05c59f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a3680046dd05c59f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3680046dd05c59f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a3680046dd05c59f/front.png"},"price":16000,"ebook_price":8000,"print_price":-1,"rent_3_price":4000,"rent_6_price":5600,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"چکیده مقالات همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار (از نظریه تا عمل)","publisher":null},{"id":3797521,"token":"8b0adc9264c01314","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8b0adc9264c01314/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8b0adc9264c01314/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8b0adc9264c01314/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/8b0adc9264c01314/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8b0adc9264c01314/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/8b0adc9264c01314/front.png"},"price":20000,"ebook_price":10000,"print_price":-1,"rent_3_price":5000,"rent_6_price":7000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"تکنیک های بازدید منزل و مشاهده در مددکاری اجتماعی","publisher":null}],"publisherBooks":[{"id":57,"token":"d6bcb2d93d89617f","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d6bcb2d93d89617f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d6bcb2d93d89617f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d6bcb2d93d89617f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d6bcb2d93d89617f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d6bcb2d93d89617f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d6bcb2d93d89617f/front.png"},"price":14000,"ebook_price":7000,"print_price":14000,"rent_3_price":3500,"rent_6_price":4900,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"زوج های میان فرهنگی","publisher":null},{"id":61,"token":"de85d3b86988d806","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/de85d3b86988d806/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/de85d3b86988d806/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/de85d3b86988d806/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/de85d3b86988d806/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/de85d3b86988d806/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/de85d3b86988d806/front.png"},"price":9000,"ebook_price":4500,"print_price":9000,"rent_3_price":2250,"rent_6_price":3150,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)","publisher":null},{"id":64,"token":"6aac85a9ccc0f999","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6aac85a9ccc0f999/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6aac85a9ccc0f999/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6aac85a9ccc0f999/front.png"},"price":6500,"ebook_price":3250,"print_price":6500,"rent_3_price":1625,"rent_6_price":2275,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"فلسفه در کلاس درس","publisher":null},{"id":66,"token":"bc21165068c4f46c","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc21165068c4f46c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc21165068c4f46c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc21165068c4f46c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bc21165068c4f46c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc21165068c4f46c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bc21165068c4f46c/front.png"},"price":40000,"ebook_price":20000,"print_price":40000,"rent_3_price":10000,"rent_6_price":12000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد روان شناسی در تدریس","publisher":null},{"id":70,"token":"706dc4c198b48597","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/706dc4c198b48597/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/706dc4c198b48597/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/706dc4c198b48597/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/706dc4c198b48597/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/706dc4c198b48597/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/706dc4c198b48597/front.png"},"price":6500,"ebook_price":3250,"print_price":6500,"rent_3_price":1625,"rent_6_price":2275,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"سبک ها و اصول فرزند پروری مطلوب","publisher":null},{"id":73,"token":"d7a3b0a6ef3290d1","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d7a3b0a6ef3290d1/front.png"},"price":38000,"ebook_price":19000,"print_price":38000,"rent_3_price":9500,"rent_6_price":13300,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد فنون تسهیل گری و مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری در علوم انسانی","publisher":null},{"id":76,"token":"7075f1f5bfa39823","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7075f1f5bfa39823/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7075f1f5bfa39823/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7075f1f5bfa39823/front.png"},"price":16000,"ebook_price":8000,"print_price":16000,"rent_3_price":4000,"rent_6_price":5600,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران","publisher":null}],"linkTitle":"مقدمه-ای-بر-مستند-سازی-و-گزارش-نویسی-در-علوم-انسانی-(مددکاری-اجتماعی)","urlify":"مقدمه-ای-بر-مستند-سازی-و-گزارش-نویسی-در-علوم-انسانی-مددکاری-اجتماعی","pages_count_fa":"۱۷۶","authorTitle":"محمدرضا رنجبر","tocStr":"مقدمه مؤلف, 1 مستندسازی چیست, شکل و محتوای مستندات باید به چه صورتی باشد, 3 مزایای مستندسازی, 4 چرا باید بنویسیم و مستندسازی نمائیم؟, 5 چه مواردی را باید مستندسازی نمود؟, شرایط مستندسازی و اهداف آن, 7 ضرورت مستندسازی در سازمان و فواید حاصل از آن و رویکردها, 8 مستندسازی قوانین، سیاست ها، برنامه ها, 9 مستندسازی تجربیات مدیران, 10 تجربه سازمانی چیست؟, 11 مواردی که در صورت مستندسازی و نگارش, 12 فهرست نویسی, 13 نکات و جزئیات مهم در خصوص گزارش نویسی و مستندسازی ., 14 خط و تأثیر آن در مستندسازی, 15 اعتباربخشی در مستندسازی, 16 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی, منابع","url":"/books/e73ed39863e9d4e7"}
shopping_cart
cancel
19