1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 71: تیره اویارسلام

فلور (فارسی) ایران شماره 71: تیره اویارسلام


نویسنده : محمد امینی‌راد


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 71: تیره اویارسلام

در کتاب حاضر، تیره اویارسلام با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان، همراه با طرح‌های سیاه و سپید معرفی شده است.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۳۰۲
شابک
978-964-473-333-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 71: تیره اویارسلامکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 71: تیره اویارسلام


خرید یا کرایه
cancel
19