خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی (ابوالعباس 2018) خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی (ابوالعباس 2018)

توضیحات

امروزه علم ایمونولوژی پزشکی با شاخه های بسیار متنوع، در زمینه های مختلف علوم پزشکی و بالینی دخیل بوده و نتایج تحقیقات گسترده ایمونولوژیکی، برای پیشگیری، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها کمک کننده است. این علم در سال های اخیر، نقش اساسی را در نجات جان انسان ها و بهبود سلامت، کیفیت و سبک زندگی ایفای کرده است و به عنوان یکی از ارکان مهم علوم پزشکی همواره ابزاری قدرتمند در دست دانشمندان و متخصصان این حوزه بوده است...

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":392,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0114087aa8c5afe9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/qxZCJHKCcfNMAyTd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/QYkCclHwMPkvwFPu.jpg","blurred":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/DeQqSSJGcyahhWJC.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.0002992156655611638,0.00017115624969869808,0.9982952076495291,0.9989417483245032]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.12834978103637695},{"x":0.797595202922821,"y":0.12693935632705688},{"x":0.797595202922821,"y":0.14386460185050964},{"x":0.7494990229606628,"y":0.14386460185050964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7494990229606628,0.12834978103637695,0.797595202922821,0.14386460185050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725450873374939,"y":0.12834978103637695},{"x":0.7414829730987549,"y":0.12834978103637695},{"x":0.7414829730987549,"y":0.14386460185050964},{"x":0.725450873374939,"y":0.14386460185050964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.725450873374939,0.12834978103637695,0.7414829730987549,0.14386460185050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653306484222412,"y":0.12834978103637695},{"x":0.7174348831176758,"y":0.12834978103637695},{"x":0.7174348831176758,"y":0.14386460185050964},{"x":0.6653306484222412,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندی","boundary":[0.6653306484222412,0.12834978103637695,0.7174348831176758,0.14386460185050964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492986083030701,"y":0.12834978103637695},{"x":0.6593186259269714,"y":0.12834978103637695},{"x":0.6593186259269714,"y":0.1452750414609909},{"x":0.6492986083030701,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6492986083030701,0.12834978103637695,0.6593186259269714,0.1452750414609909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.12834978103637695},{"x":0.6392785310745239,"y":0.12834978103637695},{"x":0.6392785310745239,"y":0.1452750414609909},{"x":0.5931863784790039,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.5931863784790039,0.12834978103637695,0.6392785310745239,0.1452750414609909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490981936454773,"y":0.12834978103637695},{"x":0.5871743559837341,"y":0.12834978103637695},{"x":0.5871743559837341,"y":0.1452750414609909},{"x":0.5490981936454773,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توی","boundary":[0.5490981936454773,0.12834978103637695,0.5871743559837341,0.1452750414609909]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490981936454773,"y":0.12834978103637695},{"x":0.797595202922821,"y":0.12693935632705688},{"x":0.797595202922821,"y":0.14386460185050964},{"x":0.5490981936454773,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5440981936454773,0.12134978103637695,0.802595202922821,0.15086460185050965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4348697364330292,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4769538938999176,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4769538938999176,"y":0.14668546617031097},{"x":0.4348697364330292,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندانم","boundary":[0.4348697364330292,0.12834978103637695,0.4769538938999176,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008015990257263,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4268537163734436,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4268537163734436,"y":0.14668546617031097},{"x":0.4008015990257263,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4008015990257263,0.12834978103637695,0.4268537163734436,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37074148654937744,"y":0.12834978103637695},{"x":0.39278557896614075,"y":0.12834978103637695},{"x":0.39278557896614075,"y":0.14668546617031097},{"x":0.37074148654937744,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.37074148654937744,0.12834978103637695,0.39278557896614075,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36673346161842346,"y":0.12834978103637695},{"x":0.36873748898506165,"y":0.12834978103637695},{"x":0.36873748898506165,"y":0.14668546617031097},{"x":0.36673346161842346,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36673346161842346,0.12834978103637695,0.36873748898506165,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30260521173477173,"y":0.12834978103637695},{"x":0.3587174415588379,"y":0.12834978103637695},{"x":0.3587174415588379,"y":0.14668546617031097},{"x":0.30260521173477173,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.30260521173477173,0.12834978103637695,0.3587174415588379,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24248497188091278,"y":0.12834978103637695},{"x":0.29458919167518616,"y":0.12834978103637695},{"x":0.29458919167518616,"y":0.14668546617031097},{"x":0.24248497188091278,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.24248497188091278,0.12834978103637695,0.29458919167518616,0.14668546617031097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19839678704738617,"y":0.12834978103637695},{"x":0.236472949385643,"y":0.12834978103637695},{"x":0.236472949385643,"y":0.14668546617031097},{"x":0.19839678704738617,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توی","boundary":[0.19839678704738617,0.12834978103637695,0.236472949385643,0.14668546617031097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19839678704738617,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4769538938999176,"y":0.12834978103637695},{"x":0.4769538938999176,"y":0.14668546617031097},{"x":0.19839678704738617,"y":0.14668546617031097}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19339678704738616,0.12134978103637695,0.4819538938999176,0.15368546617031098],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675350904464722,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8456913828849792,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8456913828849792,"y":0.41466856002807617},{"x":0.7675350904464722,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7675350904464722,0.38504937291145325,0.8456913828849792,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609218418598175,"y":0.38504937291145325},{"x":0.7334669232368469,"y":0.38504937291145325},{"x":0.7334669232368469,"y":0.41466856002807617},{"x":0.609218418598175,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.609218418598175,0.38504937291145325,0.7334669232368469,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270541310310364,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5991984009742737,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5991984009742737,"y":0.41466856002807617},{"x":0.5270541310310364,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5270541310310364,0.38504937291145325,0.5991984009742737,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5050100088119507,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5150300860404968,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5150300860404968,"y":0.41466856002807617},{"x":0.5050100088119507,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5050100088119507,0.38504937291145325,0.5150300860404968,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4028055965900421,"y":0.38504937291145325},{"x":0.4949899911880493,"y":0.38504937291145325},{"x":0.4949899911880493,"y":0.41466856002807617},{"x":0.4028055965900421,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.4028055965900421,0.38504937291145325,0.4949899911880493,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3847695291042328,"y":0.38504937291145325},{"x":0.39278557896614075,"y":0.38504937291145325},{"x":0.39278557896614075,"y":0.41466856002807617},{"x":0.3847695291042328,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3847695291042328,0.38504937291145325,0.39278557896614075,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545090317726135,"y":0.38504937291145325},{"x":0.36472946405410767,"y":0.38504937291145325},{"x":0.36472946405410767,"y":0.41466856002807617},{"x":0.2545090317726135,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوالعباس","boundary":[0.2545090317726135,0.38504937291145325,0.36472946405410767,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17234468460083008,"y":0.38504937291145325},{"x":0.24448898434638977,"y":0.38504937291145325},{"x":0.24448898434638977,"y":0.41466856002807617},{"x":0.17234468460083008,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۸","boundary":[0.17234468460083008,0.38504937291145325,0.24448898434638977,0.41466856002807617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15430861711502075,"y":0.38504937291145325},{"x":0.16232465207576752,"y":0.38504937291145325},{"x":0.16232465207576752,"y":0.41466856002807617},{"x":0.15430861711502075,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.15430861711502075,0.38504937291145325,0.16232465207576752,0.41466856002807617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15430861711502075,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8456913828849792,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8456913828849792,"y":0.41466856002807617},{"x":0.15430861711502075,"y":0.41466856002807617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14930861711502075,0.37804937291145324,0.8506913828849793,0.4216685600280762],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170340538024902,"y":0.4245416224002838},{"x":0.5751503109931946,"y":0.4259520471096039},{"x":0.5751503109931946,"y":0.44569817185401917},{"x":0.5170340538024902,"y":0.44569817185401917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5170340538024902,0.4245416224002838,0.5751503109931946,0.44569817185401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5030060410499573,"y":0.4245416224002838},{"x":0.5110220313072205,"y":0.4245416224002838},{"x":0.5110220313072205,"y":0.44569817185401917},{"x":0.5030060410499573,"y":0.44569817185401917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5030060410499573,0.4245416224002838,0.5110220313072205,0.44569817185401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4488978087902069,"y":0.4245416224002838},{"x":0.4989979863166809,"y":0.4245416224002838},{"x":0.4989979863166809,"y":0.44569817185401917},{"x":0.4488978087902069,"y":0.44569817185401917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلخیص","boundary":[0.4488978087902069,0.4245416224002838,0.4989979863166809,0.44569817185401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268537163734436,"y":0.4245416224002838},{"x":0.4328657388687134,"y":0.4245416224002838},{"x":0.4328657388687134,"y":0.44569817185401917},{"x":0.4268537163734436,"y":0.44569817185401917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4268537163734436,0.4245416224002838,0.4328657388687134,0.44569817185401917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268537163734436,"y":0.4245416224002838},{"x":0.5751503109931946,"y":0.4259520471096039},{"x":0.5751503109931946,"y":0.44710859656333923},{"x":0.4268537163734436,"y":0.44569817185401917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4218537163734436,0.4175416224002838,0.5801503109931946,0.45410859656333924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511022210121155,"y":0.4569816589355469},{"x":0.585170328617096,"y":0.4569816589355469},{"x":0.585170328617096,"y":0.4753173589706421},{"x":0.5511022210121155,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5511022210121155,0.4569816589355469,0.585170328617096,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989979863166809,"y":0.4569816589355469},{"x":0.5430861711502075,"y":0.4569816589355469},{"x":0.5430861711502075,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4989979863166809,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.4989979863166809,0.4569816589355469,0.5430861711502075,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268537163734436,"y":0.4569816589355469},{"x":0.49098196625709534,"y":0.4569816589355469},{"x":0.49098196625709534,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4268537163734436,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غفوریان","boundary":[0.4268537163734436,0.4569816589355469,0.49098196625709534,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953907608985901,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7314629554748535,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7314629554748535,"y":0.49647390842437744},{"x":0.6953907608985901,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6953907608985901,0.4795486629009247,0.7314629554748535,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.4795486629009247},{"x":0.6873747706413269,"y":0.4795486629009247},{"x":0.6873747706413269,"y":0.49647390842437744},{"x":0.6553106307983398,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6553106307983398,0.4795486629009247,0.6873747706413269,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691382884979248,"y":0.48095908761024475},{"x":0.6492986083030701,"y":0.4795486629009247},{"x":0.6492986083030701,"y":0.49647390842437744},{"x":0.5691382884979248,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.5691382884979248,0.48095908761024475,0.6492986083030701,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070140361785889,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5611222386360168,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5611222386360168,"y":0.4978843331336975},{"x":0.5070140361785889,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5070140361785889,0.48095908761024475,0.5611222386360168,0.4978843331336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46492984890937805,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4989979863166809,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4989979863166809,"y":0.4978843331336975},{"x":0.46492984890937805,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.46492984890937805,0.48095908761024475,0.4989979863166809,0.4978843331336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4048096239566803,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4569138288497925,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4569138288497925,"y":0.4978843331336975},{"x":0.4048096239566803,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4048096239566803,0.48095908761024475,0.4569138288497925,0.4978843331336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3547094166278839,"y":0.48095908761024475},{"x":0.39679357409477234,"y":0.48095908761024475},{"x":0.39679357409477234,"y":0.4978843331336975},{"x":0.3547094166278839,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جندی","boundary":[0.3547094166278839,0.48095908761024475,0.39679357409477234,0.4978843331336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3066132366657257,"y":0.48095908761024475},{"x":0.34869739413261414,"y":0.48095908761024475},{"x":0.34869739413261414,"y":0.4978843331336975},{"x":0.3066132366657257,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاپور","boundary":[0.3066132366657257,0.48095908761024475,0.34869739413261414,0.4978843331336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665330767631531,"y":0.48095908761024475},{"x":0.29859718680381775,"y":0.48095908761024475},{"x":0.29859718680381775,"y":0.4978843331336975},{"x":0.2665330767631531,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهواز","boundary":[0.2665330767631531,0.48095908761024475,0.29859718680381775,0.4978843331336975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665330767631531,"y":0.4569816589355469},{"x":0.7314629554748535,"y":0.4555712342262268},{"x":0.7314629554748535,"y":0.4978843331336975},{"x":0.2665330767631531,"y":0.4978843331336975}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26153307676315307,0.44998165893554687,0.7364629554748535,0.5048843331336975],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290580987930298,"y":0.535966157913208},{"x":0.5370741486549377,"y":0.535966157913208},{"x":0.5390781760215759,"y":0.5528913736343384},{"x":0.531062126159668,"y":0.5528913736343384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5290580987930298,0.535966157913208,0.5390781760215759,0.5528913736343384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589178264141083,"y":0.5373765826225281},{"x":0.5210421085357666,"y":0.535966157913208},{"x":0.52304607629776,"y":0.5528913736343384},{"x":0.46092185378074646,"y":0.5543018579483032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4589178264141083,0.5373765826225281,0.52304607629776,0.5528913736343384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589178264141083,"y":0.5373765826225281},{"x":0.5370741486549377,"y":0.535966157913208},{"x":0.5390781760215759,"y":0.5528913736343384},{"x":0.46092185378074646,"y":0.5543018579483032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45391782641410827,0.5303765826225281,0.5440781760215759,0.5598913736343384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352705359458923,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6673346757888794,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6673346757888794,"y":0.5895627737045288},{"x":0.6352705359458923,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.6352705359458923,0.5698166489601135,0.6673346757888794,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5430861711502075,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6272544860839844,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6272544860839844,"y":0.5895627737045288},{"x":0.5430861711502075,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانپرست","boundary":[0.5430861711502075,0.5698166489601135,0.6272544860839844,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330661535263062,"y":0.5698166489601135},{"x":0.5370741486549377,"y":0.5698166489601135},{"x":0.5370741486549377,"y":0.5895627737045288},{"x":0.5330661535263062,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5330661535263062,0.5698166489601135,0.5370741486549377,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46492984890937805,"y":0.5698166489601135},{"x":0.5250501036643982,"y":0.5698166489601135},{"x":0.5250501036643982,"y":0.5895627737045288},{"x":0.46492984890937805,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.46492984890937805,0.5698166489601135,0.5250501036643982,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41883766651153564,"y":0.5698166489601135},{"x":0.4549098312854767,"y":0.5698166489601135},{"x":0.4549098312854767,"y":0.5895627737045288},{"x":0.41883766651153564,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PhD","boundary":[0.41883766651153564,0.5698166489601135,0.4549098312854767,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34068137407302856,"y":0.5698166489601135},{"x":0.4108216464519501,"y":0.5698166489601135},{"x":0.4108216464519501,"y":0.5895627737045288},{"x":0.34068137407302856,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.34068137407302856,0.5698166489601135,0.4108216464519501,0.5895627737045288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306613266468048,"y":0.5698166489601135},{"x":0.3346693515777588,"y":0.5698166489601135},{"x":0.3346693515777588,"y":0.5895627737045288},{"x":0.3306613266468048,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3306613266468048,0.5698166489601135,0.3346693515777588,0.5895627737045288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306613266468048,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6673346757888794,"y":0.5698166489601135},{"x":0.6673346757888794,"y":0.5895627737045288},{"x":0.3306613266468048,"y":0.5895627737045288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3256613266468048,0.5628166489601135,0.6723346757888794,0.5965627737045288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212424635887146,"y":0.603667140007019},{"x":0.6593186259269714,"y":0.603667140007019},{"x":0.6593186259269714,"y":0.6234132647514343},{"x":0.6212424635887146,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.6212424635887146,0.603667140007019,0.6593186259269714,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.603667140007019},{"x":0.6152304410934448,"y":0.603667140007019},{"x":0.6152304410934448,"y":0.6234132647514343},{"x":0.5931863784790039,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.5931863784790039,0.603667140007019,0.6152304410934448,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470941662788391,"y":0.603667140007019},{"x":0.5871743559837341,"y":0.603667140007019},{"x":0.5871743559837341,"y":0.6234132647514343},{"x":0.5470941662788391,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.5470941662788391,0.603667140007019,0.5871743559837341,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.531062126159668,"y":0.603667140007019},{"x":0.5330661535263062,"y":0.603667140007019},{"x":0.5330661535263062,"y":0.6234132647514343},{"x":0.531062126159668,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.531062126159668,0.603667140007019,0.5330661535263062,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46292585134506226,"y":0.603667140007019},{"x":0.52304607629776,"y":0.603667140007019},{"x":0.52304607629776,"y":0.6234132647514343},{"x":0.46292585134506226,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.46292585134506226,0.603667140007019,0.52304607629776,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268537163734436,"y":0.603667140007019},{"x":0.4549098312854767,"y":0.603667140007019},{"x":0.4549098312854767,"y":0.6234132647514343},{"x":0.4268537163734436,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.4268537163734436,0.603667140007019,0.4549098312854767,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35070139169692993,"y":0.603667140007019},{"x":0.42084169387817383,"y":0.603667140007019},{"x":0.42084169387817383,"y":0.6234132647514343},{"x":0.35070139169692993,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.35070139169692993,0.603667140007019,0.42084169387817383,0.6234132647514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3386773467063904,"y":0.603667140007019},{"x":0.34268537163734436,"y":0.603667140007019},{"x":0.34268537163734436,"y":0.6234132647514343},{"x":0.3386773467063904,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3386773467063904,0.603667140007019,0.34268537163734436,0.6234132647514343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3386773467063904,"y":0.603667140007019},{"x":0.6593186259269714,"y":0.603667140007019},{"x":0.6593186259269714,"y":0.6234132647514343},{"x":0.3386773467063904,"y":0.6234132647514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3336773467063904,0.596667140007019,0.6643186259269714,0.6304132647514343],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657314658164978,"y":0.6445698142051697},{"x":0.6873747706413269,"y":0.6445698142051697},{"x":0.6873747706413269,"y":0.6629055142402649},{"x":0.657314658164978,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.657314658164978,0.6445698142051697,0.6873747706413269,0.6629055142402649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911823511123657,"y":0.6431593894958496},{"x":0.6492986083030701,"y":0.6445698142051697},{"x":0.6492986083030701,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5911823511123657,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.5911823511123657,0.6431593894958496,0.6492986083030701,0.6629055142402649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250501036643982,"y":0.6431593894958496},{"x":0.5831663608551025,"y":0.6445698142051697},{"x":0.5831663608551025,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5250501036643982,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروجنی","boundary":[0.5250501036643982,0.6431593894958496,0.5831663608551025,0.6629055142402649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150300860404968,"y":0.6431593894958496},{"x":0.5170340538024902,"y":0.6431593894958496},{"x":0.5170340538024902,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5150300860404968,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5150300860404968,0.6431593894958496,0.5170340538024902,0.6629055142402649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44488978385925293,"y":0.6431593894958496},{"x":0.5070140361785889,"y":0.6431593894958496},{"x":0.5070140361785889,"y":0.6629055142402649},{"x":0.44488978385925293,"y":0.6614950895309448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.44488978385925293,0.6431593894958496,0.5070140361785889,0.6629055142402649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008015990257263,"y":0.6431593894958496},{"x":0.43687373399734497,"y":0.6431593894958496},{"x":0.43687373399734497,"y":0.6614950895309448},{"x":0.4008015990257263,"y":0.6614950895309448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PhD","boundary":[0.4008015990257263,0.6431593894958496,0.43687373399734497,0.6614950895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32264527678489685,"y":0.6431593894958496},{"x":0.39278557896614075,"y":0.6431593894958496},{"x":0.39278557896614075,"y":0.6614950895309448},{"x":0.32264527678489685,"y":0.6614950895309448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.32264527678489685,0.6431593894958496,0.39278557896614075,0.6614950895309448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126252591609955,"y":0.6431593894958496},{"x":0.3146292567253113,"y":0.6431593894958496},{"x":0.3146292567253113,"y":0.6614950895309448},{"x":0.3126252591609955,"y":0.6614950895309448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3126252591609955,0.6431593894958496,0.3146292567253113,0.6614950895309448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126252591609955,"y":0.6431593894958496},{"x":0.6873747706413269,"y":0.6445698142051697},{"x":0.6873747706413269,"y":0.6629055142402649},{"x":0.3126252591609955,"y":0.6614950895309448}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3076252591609955,0.6361593894958496,0.6923747706413269,0.6699055142402649],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6432865858078003,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6893787384033203,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6893787384033203,"y":0.7023977637290955},{"x":0.6432865858078003,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.6432865858078003,0.6840620636940002,0.6893787384033203,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791583061218262,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6352705359458923,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6352705359458923,"y":0.7023977637290955},{"x":0.5791583061218262,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جودکی","boundary":[0.5791583061218262,0.6840620636940002,0.6352705359458923,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691382884979248,"y":0.6840620636940002},{"x":0.5711422562599182,"y":0.6840620636940002},{"x":0.5711422562599182,"y":0.7023977637290955},{"x":0.5691382884979248,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5691382884979248,0.6840620636940002,0.5711422562599182,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010020136833191,"y":0.6840620636940002},{"x":0.5611222386360168,"y":0.6840620636940002},{"x":0.5611222386360168,"y":0.7023977637290955},{"x":0.5010020136833191,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.5010020136833191,0.6840620636940002,0.5611222386360168,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4328657388687134,"y":0.6840620636940002},{"x":0.49298596382141113,"y":0.6840620636940002},{"x":0.49298596382141113,"y":0.7023977637290955},{"x":0.4328657388687134,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.4328657388687134,0.6840620636940002,0.49298596382141113,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39679357409477234,"y":0.6840620636940002},{"x":0.4248496890068054,"y":0.6840620636940002},{"x":0.4248496890068054,"y":0.7023977637290955},{"x":0.39679357409477234,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.39679357409477234,0.6840620636940002,0.4248496890068054,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32064127922058105,"y":0.6840620636940002},{"x":0.39078155159950256,"y":0.6840620636940002},{"x":0.39078155159950256,"y":0.7023977637290955},{"x":0.32064127922058105,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.32064127922058105,0.6840620636940002,0.39078155159950256,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3086172342300415,"y":0.6840620636940002},{"x":0.3126252591609955,"y":0.6840620636940002},{"x":0.3126252591609955,"y":0.7023977637290955},{"x":0.3086172342300415,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3086172342300415,0.6840620636940002,0.3126252591609955,0.7023977637290955]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3086172342300415,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6893787384033203,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6893787384033203,"y":0.7023977637290955},{"x":0.3086172342300415,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3036172342300415,0.6770620636940002,0.6943787384033203,0.7093977637290955],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.7235543131828308},{"x":0.765531063079834,"y":0.7235543131828308},{"x":0.765531063079834,"y":0.7433004379272461},{"x":0.6993988156318665,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6993988156318665,0.7235543131828308,0.765531063079834,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953907608985901,"y":0.7235543131828308},{"x":0.7014027833938599,"y":0.7235543131828308},{"x":0.7014027833938599,"y":0.7433004379272461},{"x":0.6953907608985901,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6953907608985901,0.7235543131828308,0.7014027833938599,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352705359458923,"y":0.7235543131828308},{"x":0.6873747706413269,"y":0.7235543131828308},{"x":0.6873747706413269,"y":0.7433004379272461},{"x":0.6352705359458923,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.6352705359458923,0.7235543131828308,0.6873747706413269,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691382884979248,"y":0.7235543131828308},{"x":0.6272544860839844,"y":0.7235543131828308},{"x":0.6272544860839844,"y":0.7433004379272461},{"x":0.5691382884979248,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.5691382884979248,0.7235543131828308,0.6272544860839844,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5050100088119507,"y":0.7235543131828308},{"x":0.5611222386360168,"y":0.7235543131828308},{"x":0.5611222386360168,"y":0.7433004379272461},{"x":0.5050100088119507,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صالحی","boundary":[0.5050100088119507,0.7235543131828308,0.5611222386360168,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49298596382141113,"y":0.7235543131828308},{"x":0.4969939887523651,"y":0.7235543131828308},{"x":0.4969939887523651,"y":0.7433004379272461},{"x":0.49298596382141113,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49298596382141113,0.7235543131828308,0.4969939887523651,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4228456914424896,"y":0.7235543131828308},{"x":0.48496994376182556,"y":0.7235543131828308},{"x":0.48496994376182556,"y":0.7433004379272461},{"x":0.4228456914424896,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.4228456914424896,0.7235543131828308,0.48496994376182556,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3567134141921997,"y":0.7235543131828308},{"x":0.41482967138290405,"y":0.7235543131828308},{"x":0.41482967138290405,"y":0.7433004379272461},{"x":0.3567134141921997,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.3567134141921997,0.7235543131828308,0.41482967138290405,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32064127922058105,"y":0.7235543131828308},{"x":0.34869739413261414,"y":0.7235543131828308},{"x":0.34869739413261414,"y":0.7433004379272461},{"x":0.32064127922058105,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.32064127922058105,0.7235543131828308,0.34869739413261414,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24248497188091278,"y":0.7235543131828308},{"x":0.3126252591609955,"y":0.7235543131828308},{"x":0.3126252591609955,"y":0.7433004379272461},{"x":0.24248497188091278,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.24248497188091278,0.7235543131828308,0.3126252591609955,0.7433004379272461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23246492445468903,"y":0.7235543131828308},{"x":0.23446893692016602,"y":0.7235543131828308},{"x":0.23446893692016602,"y":0.7433004379272461},{"x":0.23246492445468903,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23246492445468903,0.7235543131828308,0.23446893692016602,0.7433004379272461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23246492445468903,"y":0.7235543131828308},{"x":0.765531063079834,"y":0.7235543131828308},{"x":0.765531063079834,"y":0.7433004379272461},{"x":0.23246492445468903,"y":0.7433004379272461}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22746492445468902,0.7165543131828308,0.770531063079834,0.7503004379272461],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/ylHnseSBWjEHlxuc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/HwShWUBUlKnlkgGc.jpg","blurred":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/VSxvxjZkkfuKVHlD.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.00020684656255947562,0.00007566826892504403,0.9981787422042572,0.9987109857056138]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577154278755188,"y":0.060648802667856216},{"x":0.8957915902137756,"y":0.060648802667856216},{"x":0.8957915902137756,"y":0.07193230092525482},{"x":0.8577154278755188,"y":0.07193230092525482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8577154278755188,0.060648802667856216,0.8957915902137756,0.07193230092525482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717435002326965,"y":0.07334273308515549},{"x":0.8957915902137756,"y":0.07334273308515549},{"x":0.8957915902137756,"y":0.08462623506784439},{"x":0.8717435002326965,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8717435002326965,0.07334273308515549,0.8957915902137756,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8637274503707886,"y":0.07334273308515549},{"x":0.8677354454994202,"y":0.07334273308515549},{"x":0.8657314777374268,"y":0.08462623506784439},{"x":0.8637274503707886,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8637274503707886,0.07334273308515549,0.8657314777374268,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.07193230092525482},{"x":0.859719455242157,"y":0.07193230092525482},{"x":0.8577154278755188,"y":0.08462623506784439},{"x":0.8476954102516174,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8476954102516174,0.07193230092525482,0.8577154278755188,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8136272430419922,"y":0.07193230092525482},{"x":0.8436873555183411,"y":0.07193230092525482},{"x":0.8436873555183411,"y":0.08462623506784439},{"x":0.8116232752799988,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.8136272430419922,0.07193230092525482,0.8436873555183411,0.08462623506784439]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8116232752799988,"y":0.060648802667856216},{"x":0.8957915902137756,"y":0.060648802667856216},{"x":0.8957915902137756,"y":0.08462623506784439},{"x":0.8116232752799988,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8066232752799988,0.05364880266785622,0.9007915902137756,0.0916262350678444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.060648802667856216},{"x":0.7735471129417419,"y":0.060648802667856216},{"x":0.7755510807037354,"y":0.0691114217042923},{"x":0.7735471129417419,"y":0.0691114217042923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.060648802667856216,0.7755510807037354,0.0691114217042923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314629554748535,"y":0.060648802667856216},{"x":0.7595190405845642,"y":0.060648802667856216},{"x":0.7595190405845642,"y":0.07052186131477356},{"x":0.7314629554748535,"y":0.07052186131477356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفوریان","boundary":[0.7314629554748535,0.060648802667856216,0.7595190405845642,0.07052186131477356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274549007415771,"y":0.06205923855304718},{"x":0.7314629554748535,"y":0.06205923855304718},{"x":0.7314629554748535,"y":0.07052186131477356},{"x":0.7274549007415771,"y":0.07052186131477356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7274549007415771,0.06205923855304718,0.7314629554748535,0.07052186131477356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014027833938599,"y":0.06205923855304718},{"x":0.7234469056129456,"y":0.06205923855304718},{"x":0.7234469056129456,"y":0.07193230092525482},{"x":0.7014027833938599,"y":0.07193230092525482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.7014027833938599,0.06205923855304718,0.7234469056129456,0.07193230092525482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7755510807037354,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7755510807037354,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7735471129417419,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.07334273308515549,0.7755510807037354,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7354709506034851,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7595190405845642,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7595190405845642,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7354709506034851,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7354709506034851,0.07334273308515549,0.7595190405845642,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6893787384033203,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7314629554748535,"y":0.07334273308515549},{"x":0.7314629554748535,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6893787384033203,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.6893787384033203,0.07334273308515549,0.7314629554748535,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633266806602478,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6853707432746887,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6853707432746887,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6633266806602478,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6633266806602478,0.07334273308515549,0.6853707432746887,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.07334273308515549},{"x":0.657314658164978,"y":0.07334273308515549},{"x":0.657314658164978,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6553106307983398,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6553106307983398,0.07334273308515549,0.657314658164978,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192384958267212,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6492986083030701,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6492986083030701,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6192384958267212,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.6192384958267212,0.07334273308515549,0.6492986083030701,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132264733314514,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6152304410934448,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6152304410934448,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6132264733314514,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6132264733314514,0.07334273308515549,0.6152304410934448,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791583061218262,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6132264733314514,"y":0.07334273308515549},{"x":0.6132264733314514,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5791583061218262,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابوالعباس","boundary":[0.5791583061218262,0.07334273308515549,0.6132264733314514,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531061887741089,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5731462836265564,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5731462836265564,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5531061887741089,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۸","boundary":[0.5531061887741089,0.07334273308515549,0.5731462836265564,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470941662788391,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5511022210121155,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5511022210121155,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5470941662788391,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5470941662788391,0.07334273308515549,0.5511022210121155,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410821437835693,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5450901985168457,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5450901985168457,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5410821437835693,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5410821437835693,0.07334273308515549,0.5450901985168457,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150300860404968,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5390781760215759,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5390781760215759,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5150300860404968,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5150300860404968,0.07334273308515549,0.5390781760215759,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.509018063545227,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5110220313072205,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5110220313072205,"y":0.08462623506784439},{"x":0.509018063545227,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.509018063545227,0.07334273308515549,0.5110220313072205,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749498963356018,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5050100088119507,"y":0.07334273308515549},{"x":0.5050100088119507,"y":0.08462623506784439},{"x":0.4749498963356018,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تلخیص","boundary":[0.4749498963356018,0.07334273308515549,0.5050100088119507,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4488978087902069,"y":0.07334273308515549},{"x":0.4709418714046478,"y":0.07334273308515549},{"x":0.4709418714046478,"y":0.08462623506784439},{"x":0.4488978087902069,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.4488978087902069,0.07334273308515549,0.4709418714046478,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41683366894721985,"y":0.07334273308515549},{"x":0.44488978385925293,"y":0.07334273308515549},{"x":0.44488978385925293,"y":0.08462623506784439},{"x":0.41683366894721985,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفوریان","boundary":[0.41683366894721985,0.07334273308515549,0.44488978385925293,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41282564401626587,"y":0.07334273308515549},{"x":0.41482967138290405,"y":0.07334273308515549},{"x":0.41482967138290405,"y":0.08462623506784439},{"x":0.41282564401626587,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41282564401626587,0.07334273308515549,0.41482967138290405,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4048096239566803,"y":0.07334273308515549},{"x":0.4088176488876343,"y":0.07334273308515549},{"x":0.4088176488876343,"y":0.08462623506784439},{"x":0.4048096239566803,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4048096239566803,0.07334273308515549,0.4088176488876343,0.08462623506784439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36873748898506165,"y":0.07334273308515549},{"x":0.3987976014614105,"y":0.07334273308515549},{"x":0.3987976014614105,"y":0.08462623506784439},{"x":0.36873748898506165,"y":0.08462623506784439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.36873748898506165,0.07334273308515549,0.3987976014614105,0.08462623506784439]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36673346161842346,"y":0.06770098954439163},{"x":0.7735471129417419,"y":0.05782792717218399},{"x":0.7755510807037354,"y":0.08321579545736313},{"x":0.36873748898506165,"y":0.09167841821908951}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36173346161842346,0.06070098954439163,0.7805510807037354,0.09021579545736313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7474949955940247,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7595190405845642,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7595190405845642,"y":0.0959097295999527},{"x":0.7474949955940247,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.7474949955940247,0.08462623506784439,0.7595190405845642,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7074148058891296,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7434870004653931,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7434870004653931,"y":0.0959097295999527},{"x":0.7074148058891296,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ایرانپرست","boundary":[0.7074148058891296,0.08462623506784439,0.7434870004653931,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6973947882652283,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7054108381271362,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7054108381271362,"y":0.0959097295999527},{"x":0.6973947882652283,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6973947882652283,0.08462623506784439,0.7054108381271362,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913827657699585,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6933867931365967,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6933867931365967,"y":0.0959097295999527},{"x":0.6913827657699585,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6913827657699585,0.08462623506784439,0.6933867931365967,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633266806602478,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6873747706413269,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6873747706413269,"y":0.0959097295999527},{"x":0.6633266806602478,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.6633266806602478,0.08462623506784439,0.6873747706413269,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657314658164978,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6593186259269714,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6593186259269714,"y":0.0959097295999527},{"x":0.657314658164978,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.657314658164978,0.08462623506784439,0.6593186259269714,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.08462623506784439},{"x":0.657314658164978,"y":0.08462623506784439},{"x":0.657314658164978,"y":0.0959097295999527},{"x":0.6553106307983398,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6553106307983398,0.08462623506784439,0.657314658164978,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212424635887146,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6492986083030701,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6492986083030701,"y":0.0959097295999527},{"x":0.6212424635887146,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.6212424635887146,0.08462623506784439,0.6492986083030701,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6152304410934448,"y":0.08462623506784439},{"x":0.6152304410934448,"y":0.0959097295999527},{"x":0.5931863784790039,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.5931863784790039,0.08462623506784439,0.6152304410934448,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563126266002655,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5871743559837341,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5871743559837341,"y":0.0959097295999527},{"x":0.563126266002655,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.563126266002655,0.08462623506784439,0.5871743559837341,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330661535263062,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5591182112693787,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5591182112693787,"y":0.0959097295999527},{"x":0.5330661535263062,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صالحی","boundary":[0.5330661535263062,0.08462623506784439,0.5591182112693787,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290580987930298,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5330661535263062,"y":0.08462623506784439},{"x":0.5330661535263062,"y":0.0959097295999527},{"x":0.5290580987930298,"y":0.0959097295999527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5290580987930298,0.08462623506784439,0.5330661535263062,0.0959097295999527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7755510807037354,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7755510807037354,"y":0.10860366374254227},{"x":0.7735471129417419,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.09873060882091522,0.7755510807037354,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434870004653931,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7615230679512024,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7615230679512024,"y":0.10860366374254227},{"x":0.7434870004653931,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7434870004653931,0.09873060882091522,0.7615230679512024,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7414829730987549,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7414829730987549,"y":0.10860366374254227},{"x":0.7374749779701233,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7374749779701233,0.09873060882091522,0.7414829730987549,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214428782463074,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7314629554748535,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7314629554748535,"y":0.10860366374254227},{"x":0.7214428782463074,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7214428782463074,0.09873060882091522,0.7314629554748535,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933867931365967,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7174348831176758,"y":0.09873060882091522},{"x":0.7174348831176758,"y":0.10860366374254227},{"x":0.6933867931365967,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.6933867931365967,0.09873060882091522,0.7174348831176758,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6893787384033203,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6913827657699585,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6913827657699585,"y":0.10860366374254227},{"x":0.6893787384033203,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6893787384033203,0.09873060882091522,0.6913827657699585,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533066034317017,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6853707432746887,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6853707432746887,"y":0.10860366374254227},{"x":0.6533066034317017,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6533066034317017,0.09873060882091522,0.6853707432746887,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292585134506226,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6492986083030701,"y":0.09873060882091522},{"x":0.6492986083030701,"y":0.10860366374254227},{"x":0.6292585134506226,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"یاررس","boundary":[0.6292585134506226,0.09873060882091522,0.6492986083030701,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232464909553528,"y":0.09873060882091522},{"x":0.625250518321991,"y":0.09873060882091522},{"x":0.625250518321991,"y":0.10860366374254227},{"x":0.6232464909553528,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6232464909553528,0.09873060882091522,0.625250518321991,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5971943736076355,"y":0.09873060882091522},{"x":0.617234468460083,"y":0.09873060882091522},{"x":0.617234468460083,"y":0.10860366374254227},{"x":0.5971943736076355,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.5971943736076355,0.09873060882091522,0.617234468460083,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5951904058456421,"y":0.09873060882091522},{"x":0.5951904058456421,"y":0.09873060882091522},{"x":0.5951904058456421,"y":0.10860366374254227},{"x":0.5951904058456421,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5951904058456421,0.09873060882091522,0.5951904058456421,0.10860366374254227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.11142454296350479},{"x":0.7735471129417419,"y":0.11142454296350479},{"x":0.7735471129417419,"y":0.11988716572523117},{"x":0.7735471129417419,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.11142454296350479,0.7735471129417419,0.11988716572523117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454909682273865,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7595190405845642,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7595190405845642,"y":0.11988716572523117},{"x":0.7454909682273865,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹۲","boundary":[0.7454909682273865,0.11283497512340546,0.7595190405845642,0.11988716572523117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7414829730987549,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7414829730987549,"y":0.11988716572523117},{"x":0.7394789457321167,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"ص","boundary":[0.7394789457321167,0.11283497512340546,0.7414829730987549,0.11988716572523117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294589281082153,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7314629554748535,"y":0.11283497512340546},{"x":0.7314629554748535,"y":0.11988716572523117},{"x":0.7294589281082153,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.7294589281082153,0.11283497512340546,0.7314629554748535,0.11988716572523117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290580987930298,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7755510807037354,"y":0.08462623506784439},{"x":0.7755510807037354,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5290580987930298,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5240580987930298,0.07762623506784438,0.7805510807037354,0.12688716572523118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653306484222412,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7595190405845642,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7595190405845642,"y":0.13258109986782074},{"x":0.6653306484222412,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۸۴۲۹-۴۵-۶","boundary":[0.6653306484222412,0.12411847710609436,0.7595190405845642,0.13258109986782074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7755510807037354,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7755510807037354,"y":0.13258109986782074},{"x":0.7735471129417419,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.12411847710609436,0.7755510807037354,0.13258109986782074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653306484222412,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7755510807037354,"y":0.12411847710609436},{"x":0.7755510807037354,"y":0.13258109986782074},{"x":0.6653306484222412,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6603306484222412,0.11711847710609435,0.7805510807037354,0.13958109986782075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851703405380249,"y":0.09873060882091522},{"x":0.8957915902137756,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8957915902137756,"y":0.1071932315826416},{"x":0.851703405380249,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.851703405380249,0.09873060882091522,0.8957915902137756,0.1071932315826416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316633105278015,"y":0.10014104098081589},{"x":0.8476954102516174,"y":0.10014104098081589},{"x":0.8476954102516174,"y":0.10860366374254227},{"x":0.8316633105278015,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8316633105278015,0.10014104098081589,0.8476954102516174,0.10860366374254227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851703405380249,"y":0.10860366374254227},{"x":0.8957915902137756,"y":0.10860366374254227},{"x":0.8957915902137756,"y":0.11988716572523117},{"x":0.851703405380249,"y":0.11988716572523117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.851703405380249,0.10860366374254227,0.8957915902137756,0.11988716572523117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156312704086304,"y":0.11001410335302353},{"x":0.8476954102516174,"y":0.11001410335302353},{"x":0.8476954102516174,"y":0.11988716572523117},{"x":0.8156312704086304,"y":0.12129760533571243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.8156312704086304,0.11001410335302353,0.8476954102516174,0.11988716572523117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717435002326965,"y":0.1227080374956131},{"x":0.8957915902137756,"y":0.1227080374956131},{"x":0.8957915902137756,"y":0.133991539478302},{"x":0.8717435002326965,"y":0.133991539478302}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8717435002326965,0.1227080374956131,0.8957915902137756,0.133991539478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8637274503707886,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8957915902137756,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8957915902137756,"y":0.14809590578079224},{"x":0.8637274503707886,"y":0.14809590578079224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8637274503707886,0.13540197908878326,0.8957915902137756,0.14809590578079224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8276553153991699,"y":0.13540197908878326},{"x":0.859719455242157,"y":0.13540197908878326},{"x":0.859719455242157,"y":0.14809590578079224},{"x":0.8276553153991699,"y":0.14809590578079224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8276553153991699,0.13540197908878326,0.859719455242157,0.14809590578079224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7935871481895447,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8216432929039001,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8216432929039001,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7935871481895447,"y":0.14809590578079224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7935871481895447,0.13540197908878326,0.8216432929039001,0.14809590578079224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859719455242157,"y":0.14809590578079224},{"x":0.8957915902137756,"y":0.14809590578079224},{"x":0.8957915902137756,"y":0.15796896815299988},{"x":0.859719455242157,"y":0.15655852854251862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.859719455242157,0.14809590578079224,0.8957915902137756,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859719455242157,"y":0.1607898473739624},{"x":0.8957915902137756,"y":0.1607898473739624},{"x":0.8957915902137756,"y":0.17066290974617004},{"x":0.859719455242157,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.859719455242157,0.1607898473739624,0.8957915902137756,0.17066290974617004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7935871481895447,"y":0.10014104098081589},{"x":0.8957915902137756,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8977956175804138,"y":0.17066290974617004},{"x":0.7955911755561829,"y":0.1720733493566513}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7885871481895447,0.09314104098081588,0.9027956175804138,0.17766290974617005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112224459648132,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6152304410934448,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6152304410934448,"y":0.16361072659492493},{"x":0.6112224459648132,"y":0.16361072659492493}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"IT","boundary":[0.6112224459648132,0.1607898473739624,0.6152304410934448,0.16361072659492493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112224459648132,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6152304410934448,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6152304410934448,"y":0.16361072659492493},{"x":0.6112224459648132,"y":0.16361072659492493}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6062224459648132,0.1537898473739624,0.6202304410934448,0.17061072659492493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7735471129417419,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1452750414609909},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.13540197908878326,0.7735471129417419,0.1452750414609909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7595190405845642,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7595190405845642,"y":0.1452750414609909},{"x":0.7494990229606628,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7494990229606628,0.13540197908878326,0.7595190405845642,0.1452750414609909]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7735471129417419,"y":0.13540197908878326},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1452750414609909},{"x":0.7494990229606628,"y":0.1452750414609909}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.7444990229606628,0.12840197908878326,0.778547112941742,0.1522750414609909],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535070180892944,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7595190405845642,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7595190405845642,"y":0.15796896815299988},{"x":0.7535070180892944,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7535070180892944,0.14809590578079224,0.7595190405845642,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154308557510376,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7474949955940247,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7474949955940247,"y":0.15796896815299988},{"x":0.7154308557510376,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7154308557510376,0.14809590578079224,0.7474949955940247,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.14809590578079224},{"x":0.711422860622406,"y":0.14809590578079224},{"x":0.711422860622406,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6993988156318665,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.6993988156318665,0.14809590578079224,0.711422860622406,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6593186259269714,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6933867931365967,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6933867931365967,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6593186259269714,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانپرست","boundary":[0.6593186259269714,0.14809590578079224,0.6933867931365967,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.14809590578079224},{"x":0.657314658164978,"y":0.14809590578079224},{"x":0.657314658164978,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6553106307983398,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6553106307983398,0.14809590578079224,0.657314658164978,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332665085792542,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6492986083030701,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6492986083030701,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6332665085792542,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.6332665085792542,0.14809590578079224,0.6492986083030701,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212424635887146,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6292585134506226,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6292585134506226,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6212424635887146,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.6212424635887146,0.14809590578079224,0.6292585134506226,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6032063961029053,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6192384958267212,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6192384958267212,"y":0.15937940776348114},{"x":0.6032063961029053,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.6032063961029053,0.14809590578079224,0.6192384958267212,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991984009742737,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6012024283409119,"y":0.14809590578079224},{"x":0.6012024283409119,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5991984009742737,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5991984009742737,0.14809590578079224,0.6012024283409119,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791583061218262,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5931863784790039,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5931863784790039,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5791583061218262,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5791583061218262,0.14809590578079224,0.5931863784790039,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531061887741089,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5771543383598328,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5771543383598328,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5531061887741089,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.5531061887741089,0.14809590578079224,0.5771543383598328,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52304607629776,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5490981936454773,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5490981936454773,"y":0.15937940776348114},{"x":0.52304607629776,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بروجنی","boundary":[0.52304607629776,0.14809590578079224,0.5490981936454773,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170340538024902,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5210421085357666,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5210421085357666,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5170340538024902,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5170340538024902,0.14809590578079224,0.5210421085357666,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49298596382141113,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5130260586738586,"y":0.14809590578079224},{"x":0.5130260586738586,"y":0.15937940776348114},{"x":0.49298596382141113,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.49298596382141113,0.14809590578079224,0.5130260586738586,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46292585134506226,"y":0.14809590578079224},{"x":0.48697394132614136,"y":0.14809590578079224},{"x":0.48697394132614136,"y":0.15937940776348114},{"x":0.46292585134506226,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جودکی","boundary":[0.46292585134506226,0.14809590578079224,0.48697394132614136,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589178264141083,"y":0.14809590578079224},{"x":0.46092185378074646,"y":0.14809590578079224},{"x":0.46092185378074646,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4589178264141083,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4589178264141083,0.14809590578079224,0.46092185378074646,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.15937940776348114},{"x":0.7735471129417419,"y":0.15937940776348114},{"x":0.7755510807037354,"y":0.16925247013568878},{"x":0.7735471129417419,"y":0.16925247013568878}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.15937940776348114,0.7755510807037354,0.16925247013568878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7354709506034851,"y":0.1607898473739624},{"x":0.7595190405845642,"y":0.15937940776348114},{"x":0.7595190405845642,"y":0.16925247013568878},{"x":0.7374749779701233,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7354709506034851,0.1607898473739624,0.7595190405845642,0.16925247013568878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711422860622406,"y":0.16220028698444366},{"x":0.7314629554748535,"y":0.1607898473739624},{"x":0.7314629554748535,"y":0.17066290974617004},{"x":0.711422860622406,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.711422860622406,0.16220028698444366,0.7314629554748535,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853707432746887,"y":0.16220028698444366},{"x":0.7074148058891296,"y":0.16220028698444366},{"x":0.7074148058891296,"y":0.17066290974617004},{"x":0.6853707432746887,"y":0.1720733493566513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6853707432746887,0.16220028698444366,0.7074148058891296,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733466982841492,"y":0.16361072659492493},{"x":0.679358720779419,"y":0.16361072659492493},{"x":0.679358720779419,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6733466982841492,"y":0.17348377406597137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6733466982841492,0.16361072659492493,0.679358720779419,0.1720733493566513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589178264141083,"y":0.14809590578079224},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1452750414609909},{"x":0.7755510807037354,"y":0.1720733493566513},{"x":0.4589178264141083,"y":0.17489421367645264}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45391782641410827,0.14109590578079223,0.7805510807037354,0.1790733493566513],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212424635887146,"y":0.16220028698444366},{"x":0.6392785310745239,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6392785310745239,"y":0.16925247013568878},{"x":0.6212424635887146,"y":0.16925247013568878}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"کتاب","boundary":[0.6212424635887146,0.16220028698444366,0.6392785310745239,0.16925247013568878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.17066290974617004},{"x":0.7174348831176758,"y":0.17066290974617004},{"x":0.7174348831176758,"y":0.18335683643817902},{"x":0.7054108381271362,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.7054108381271362,0.17066290974617004,0.7174348831176758,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194388508796692,"y":0.17066290974617004},{"x":0.725450873374939,"y":0.17066290974617004},{"x":0.725450873374939,"y":0.18335683643817902},{"x":0.7194388508796692,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7194388508796692,0.17066290974617004,0.725450873374939,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725450873374939,"y":0.17066290974617004},{"x":0.7595190405845642,"y":0.17066290974617004},{"x":0.7595190405845642,"y":0.18335683643817902},{"x":0.725450873374939,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"c2018","boundary":[0.725450873374939,0.17066290974617004,0.7595190405845642,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933867931365967,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6993988156318665,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6993988156318665,"y":0.18335683643817902},{"x":0.6933867931365967,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6933867931365967,0.1720733493566513,0.6993988156318665,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679358720779419,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6873747706413269,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6873747706413269,"y":0.18335683643817902},{"x":0.679358720779419,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.679358720779419,0.1720733493566513,0.6873747706413269,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472945809364319,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6753507256507874,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6753507256507874,"y":0.18335683643817902},{"x":0.6472945809364319,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابوالعباس","boundary":[0.6472945809364319,0.1720733493566513,0.6753507256507874,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392785310745239,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6432865858078003,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6432865858078003,"y":0.18335683643817902},{"x":0.6392785310745239,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6392785310745239,0.1720733493566513,0.6432865858078003,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617234468460083,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6352705359458923,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6352705359458923,"y":0.18335683643817902},{"x":0.617234468460083,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندرو","boundary":[0.617234468460083,0.1720733493566513,0.6352705359458923,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891783833503723,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6132264733314514,"y":0.1720733493566513},{"x":0.6132264733314514,"y":0.18476727604866028},{"x":0.5891783833503723,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیچمن","boundary":[0.5891783833503723,0.1720733493566513,0.6132264733314514,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811623334884644,"y":0.1720733493566513},{"x":0.585170328617096,"y":0.1720733493566513},{"x":0.585170328617096,"y":0.18476727604866028},{"x":0.5811623334884644,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5811623334884644,0.1720733493566513,0.585170328617096,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563126266002655,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5771543383598328,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5771543383598328,"y":0.18476727604866028},{"x":0.563126266002655,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیو","boundary":[0.563126266002655,0.1720733493566513,0.5771543383598328,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370741486549377,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5591182112693787,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5591182112693787,"y":0.18476727604866028},{"x":0.5370741486549377,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیلای","boundary":[0.5370741486549377,0.1720733493566513,0.5591182112693787,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170340538024902,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5330661535263062,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5330661535263062,"y":0.18476727604866028},{"x":0.5170340538024902,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5170340538024902,0.1720733493566513,0.5330661535263062,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150300860404968,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5150300860404968,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5150300860404968,"y":0.18476727604866028},{"x":0.5150300860404968,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5150300860404968,0.1720733493566513,0.5150300860404968,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7735471129417419,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7735471129417419,"y":0.19605077803134918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.1875881552696228,0.7735471129417419,0.19605077803134918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7595190405845642,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7595190405845642,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7394789457321167,"y":0.19605077803134918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7394789457321167,0.1875881552696228,0.7595190405845642,0.19605077803134918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7134268283843994,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7354709506034851,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7354709506034851,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7134268283843994,"y":0.19605077803134918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.7134268283843994,0.1875881552696228,0.7354709506034851,0.19605077803134918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150300860404968,"y":0.16220028698444366},{"x":0.7735471129417419,"y":0.1607898473739624},{"x":0.7755510807037354,"y":0.19605077803134918},{"x":0.5150300860404968,"y":0.19746121764183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5100300860404968,0.15520028698444366,0.7805510807037354,0.2030507780313492],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513025760650635,"y":0.16220028698444366},{"x":0.6733466982841492,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6753507256507874,"y":0.17066290974617004},{"x":0.6533066034317017,"y":0.1720733493566513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلخیص","boundary":[0.6513025760650635,0.16220028698444366,0.6753507256507874,0.17066290974617004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513025760650635,"y":0.16220028698444366},{"x":0.6733466982841492,"y":0.1607898473739624},{"x":0.6753507256507874,"y":0.17066290974617004},{"x":0.6533066034317017,"y":0.1720733493566513}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6463025760650635,0.15520028698444366,0.6803507256507874,0.17766290974617005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607214391231537,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4068136215209961,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4068136215209961,"y":0.17066290974617004},{"x":0.3607214391231537,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cellular","boundary":[0.3607214391231537,0.15937940776348114,0.4068136215209961,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108216464519501,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4328657388687134,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4328657388687134,"y":0.17066290974617004},{"x":0.4108216464519501,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4108216464519501,0.15937940776348114,0.4328657388687134,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43887776136398315,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4969939887523651,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4969939887523651,"y":0.17066290974617004},{"x":0.43887776136398315,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"molecular","boundary":[0.43887776136398315,0.15937940776348114,0.4969939887523651,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5030060410499573,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5771543383598328,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5771543383598328,"y":0.1720733493566513},{"x":0.5030060410499573,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"immunology","boundary":[0.5030060410499573,0.15937940776348114,0.5771543383598328,0.1720733493566513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791583061218262,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5811623334884644,"y":0.15937940776348114},{"x":0.5811623334884644,"y":0.17066290974617004},{"x":0.5791583061218262,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5791583061218262,0.15937940776348114,0.5811623334884644,0.17066290974617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831663608551025,"y":0.15937940776348114},{"x":0.6012024283409119,"y":0.15937940776348114},{"x":0.6012024283409119,"y":0.17066290974617004},{"x":0.5831663608551025,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"9th","boundary":[0.5831663608551025,0.15937940776348114,0.6012024283409119,0.17066290974617004]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607214391231537,"y":0.15937940776348114},{"x":0.6012024283409119,"y":0.15937940776348114},{"x":0.6012024283409119,"y":0.1720733493566513},{"x":0.3607214391231537,"y":0.17066290974617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3557214391231537,0.15237940776348113,0.6062024283409119,0.1790733493566513],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19639278948307037,"y":0.1763046532869339},{"x":0.2164328694343567,"y":0.1763046532869339},{"x":0.2164328694343567,"y":0.1875881552696228},{"x":0.19639278948307037,"y":0.1875881552696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"10","boundary":[0.19639278948307037,0.1763046532869339,0.2164328694343567,0.1875881552696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21843686699867249,"y":0.1763046532869339},{"x":0.23246492445468903,"y":0.1763046532869339},{"x":0.23246492445468903,"y":0.1875881552696228},{"x":0.21843686699867249,"y":0.1875881552696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"%","boundary":[0.21843686699867249,0.1763046532869339,0.23246492445468903,0.1875881552696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19639278948307037,"y":0.1763046532869339},{"x":0.23246492445468903,"y":0.1763046532869339},{"x":0.23246492445468903,"y":0.1875881552696228},{"x":0.19639278948307037,"y":0.1875881552696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19139278948307037,0.1693046532869339,0.23746492445468903,0.1945881552696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.19605077803134918},{"x":0.6993988156318665,"y":0.19746121764183044},{"x":0.6993988156318665,"y":0.20874470472335815},{"x":0.6553106307983398,"y":0.20874470472335815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cellular","boundary":[0.6553106307983398,0.19605077803134918,0.6993988156318665,0.20874470472335815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.19746121764183044},{"x":0.7615230679512024,"y":0.1988716572523117},{"x":0.7595190405845642,"y":0.21015514433383942},{"x":0.7054108381271362,"y":0.20874470472335815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"immunity","boundary":[0.7054108381271362,0.19746121764183044,0.7595190405845642,0.21015514433383942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.1988716572523117},{"x":0.7755510807037354,"y":0.1988716572523117},{"x":0.7755510807037354,"y":0.21015514433383942},{"x":0.7735471129417419,"y":0.21015514433383942}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.1988716572523117,0.7755510807037354,0.21015514433383942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7755510807037354,"y":0.1988716572523117},{"x":0.7735471129417419,"y":0.21015514433383942},{"x":0.6553106307983398,"y":0.20874470472335815}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6503106307983398,0.18905077803134918,0.778547112941742,0.21715514433383942],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7735471129417419,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7735471129417419,"y":0.22143864631652832},{"x":0.7735471129417419,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.21156558394432068,0.7735471129417419,0.22143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7595190405845642,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7595190405845642,"y":0.22143864631652832},{"x":0.7394789457321167,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7394789457321167,0.21156558394432068,0.7595190405845642,0.22143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7134268283843994,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7374749779701233,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7374749779701233,"y":0.22143864631652832},{"x":0.7134268283843994,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7134268283843994,0.21156558394432068,0.7374749779701233,0.22143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773546934127808,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7094188332557678,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7094188332557678,"y":0.22143864631652832},{"x":0.6773546934127808,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.6773546934127808,0.21156558394432068,0.7094188332557678,0.22143864631652832]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773546934127808,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7735471129417419,"y":0.21156558394432068},{"x":0.7735471129417419,"y":0.22143864631652832},{"x":0.6773546934127808,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6723546934127808,0.20456558394432067,0.778547112941742,0.22843864631652833],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8957915902137756,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8957915902137756,"y":0.1988716572523117},{"x":0.8657314777374268,"y":0.1988716572523117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.18617771565914154,0.8957915902137756,0.1988716572523117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.1988716572523117},{"x":0.8957915902137756,"y":0.1988716572523117},{"x":0.8957915902137756,"y":0.20874470472335815},{"x":0.8657314777374268,"y":0.20874470472335815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.1988716572523117,0.8957915902137756,0.20874470472335815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.21156558394432068},{"x":0.8957915902137756,"y":0.21297602355480194},{"x":0.8957915902137756,"y":0.22284908592700958},{"x":0.8657314777374268,"y":0.22284908592700958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.21156558394432068,0.8957915902137756,0.22284908592700958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.2256699502468109},{"x":0.8957915902137756,"y":0.2256699502468109},{"x":0.8957915902137756,"y":0.2341325879096985},{"x":0.8657314777374268,"y":0.2341325879096985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.2256699502468109,0.8957915902137756,0.2341325879096985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.23695345222949982},{"x":0.8957915902137756,"y":0.23695345222949982},{"x":0.8957915902137756,"y":0.24823695421218872},{"x":0.8657314777374268,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.23695345222949982,0.8957915902137756,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.25105783343315125},{"x":0.8957915902137756,"y":0.25105783343315125},{"x":0.8957915902137756,"y":0.25952044129371643},{"x":0.8657314777374268,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8657314777374268,0.25105783343315125,0.8957915902137756,0.25952044129371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8957915902137756,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8957915902137756,"y":0.25952044129371643},{"x":0.8657314777374268,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8607314777374268,0.17917771565914153,0.9007915902137756,0.26652044129371644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232464909553528,"y":0.22143864631652832},{"x":0.6813627481460571,"y":0.22284908592700958},{"x":0.6813627481460571,"y":0.2341325879096985},{"x":0.6232464909553528,"y":0.23272214829921722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Molecular","boundary":[0.6232464909553528,0.22143864631652832,0.6813627481460571,0.2341325879096985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873747706413269,"y":0.22284908592700958},{"x":0.7615230679512024,"y":0.22284908592700958},{"x":0.7615230679512024,"y":0.2341325879096985},{"x":0.6873747706413269,"y":0.2341325879096985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"immunology","boundary":[0.6873747706413269,0.22284908592700958,0.7615230679512024,0.2341325879096985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232464909553528,"y":0.22143864631652832},{"x":0.7615230679512024,"y":0.22284908592700958},{"x":0.7615230679512024,"y":0.2341325879096985},{"x":0.6232464909553528,"y":0.23272214829921722}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6182464909553528,0.21443864631652831,0.7665230679512024,0.2411325879096985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7755510807037354,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7755510807037354,"y":0.2454160749912262},{"x":0.7735471129417419,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.23695345222949982,0.7755510807037354,0.2454160749912262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314629554748535,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7595190405845642,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2454160749912262},{"x":0.7314629554748535,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پادگنها","boundary":[0.7314629554748535,0.23695345222949982,0.7595190405845642,0.2454160749912262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154308557510376,"y":0.23695345222949982},{"x":0.725450873374939,"y":0.23695345222949982},{"x":0.725450873374939,"y":0.2454160749912262},{"x":0.7154308557510376,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7154308557510376,0.23695345222949982,0.725450873374939,0.2454160749912262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953907608985901,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7094188332557678,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7094188332557678,"y":0.2454160749912262},{"x":0.6953907608985901,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6953907608985901,0.23695345222949982,0.7094188332557678,0.2454160749912262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813627481460571,"y":0.23695345222949982},{"x":0.6933867931365967,"y":0.23695345222949982},{"x":0.6933867931365967,"y":0.2454160749912262},{"x":0.6813627481460571,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6813627481460571,0.23695345222949982,0.6933867931365967,0.2454160749912262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533066034317017,"y":0.23695345222949982},{"x":0.6733466982841492,"y":0.23695345222949982},{"x":0.6733466982841492,"y":0.2454160749912262},{"x":0.6533066034317017,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6533066034317017,0.23695345222949982,0.6733466982841492,0.2454160749912262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533066034317017,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7755510807037354,"y":0.23695345222949982},{"x":0.7755510807037354,"y":0.24682651460170746},{"x":0.6533066034317017,"y":0.2454160749912262}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6483066034317017,0.2299534522294998,0.7805510807037354,0.25382651460170746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112224459648132,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6633266806602478,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6633266806602478,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6112224459648132,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Antigens","boundary":[0.6112224459648132,0.24823695421218872,0.6633266806602478,0.25952044129371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693387031555176,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6773546934127808,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6773546934127808,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6693387031555176,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.6693387031555176,0.24823695421218872,0.6773546934127808,0.25952044129371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833667159080505,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7615230679512024,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7615230679512024,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6833667159080505,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Immunology","boundary":[0.6833667159080505,0.24823695421218872,0.7615230679512024,0.25952044129371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7755510807037354,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7755510807037354,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7735471129417419,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.24823695421218872,0.7755510807037354,0.25952044129371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112224459648132,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7755510807037354,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7755510807037354,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6112224459648132,"y":0.25952044129371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6062224459648132,0.24123695421218871,0.7805510807037354,0.26652044129371644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234469056129456,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2609308958053589},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2722143828868866},{"x":0.7234469056129456,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایرانپرست","boundary":[0.7234469056129456,0.25952044129371643,0.7595190405845642,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214428782463074,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7234469056129456,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7234469056129456,"y":0.2722143828868866},{"x":0.7214428782463074,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7214428782463074,0.25952044129371643,0.7234469056129456,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014027833938599,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7154308557510376,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7154308557510376,"y":0.2722143828868866},{"x":0.7014027833938599,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.7014027833938599,0.25952044129371643,0.7154308557510376,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7014027833938599,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7014027833938599,"y":0.27080395817756653},{"x":0.6993988156318665,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6993988156318665,0.25952044129371643,0.7014027833938599,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673346757888794,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6933867931365967,"y":0.25952044129371643},{"x":0.6933867931365967,"y":0.2722143828868866},{"x":0.6673346757888794,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.6673346757888794,0.25952044129371643,0.6933867931365967,0.2722143828868866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673346757888794,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7595190405845642,"y":0.25952044129371643},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2722143828868866},{"x":0.6673346757888794,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6623346757888794,0.2525204412937164,0.7645190405845642,0.2792143828868866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334669232368469,"y":0.2750352621078491},{"x":0.7615230679512024,"y":0.2750352621078491},{"x":0.7615230679512024,"y":0.28490832448005676},{"x":0.7334669232368469,"y":0.28490832448005676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7334669232368469,0.2750352621078491,0.7615230679512024,0.28490832448005676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.27362483739852905},{"x":0.7294589281082153,"y":0.2750352621078491},{"x":0.7294589281082153,"y":0.28490832448005676},{"x":0.7054108381271362,"y":0.28490832448005676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صالحی","boundary":[0.7054108381271362,0.27362483739852905,0.7294589281082153,0.28490832448005676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.27362483739852905},{"x":0.7014027833938599,"y":0.27362483739852905},{"x":0.7014027833938599,"y":0.28490832448005676},{"x":0.6993988156318665,"y":0.28490832448005676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6993988156318665,0.27362483739852905,0.7014027833938599,0.28490832448005676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6933867931365967,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6933867931365967,"y":0.28490832448005676},{"x":0.671342670917511,"y":0.28490832448005676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.671342670917511,0.27362483739852905,0.6933867931365967,0.28490832448005676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673346757888794,"y":0.27362483739852905},{"x":0.671342670917511,"y":0.27362483739852905},{"x":0.671342670917511,"y":0.2834978699684143},{"x":0.6673346757888794,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6673346757888794,0.27362483739852905,0.671342670917511,0.2834978699684143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332665085792542,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6633266806602478,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6633266806602478,"y":0.28490832448005676},{"x":0.6332665085792542,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۲","boundary":[0.6332665085792542,0.27362483739852905,0.6633266806602478,0.28490832448005676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012024283409119,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6292585134506226,"y":0.27362483739852905},{"x":0.6292585134506226,"y":0.2834978699684143},{"x":0.6012024283409119,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6012024283409119,0.27362483739852905,0.6292585134506226,0.2834978699684143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7755510807037354,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7755510807037354,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7735471129417419,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.28631874918937683,0.7755510807037354,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454909682273865,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7595190405845642,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7454909682273865,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.7454909682273865,0.28631874918937683,0.7595190405845642,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7394789457321167,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7394789457321167,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7374749779701233,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7374749779701233,0.28631874918937683,0.7394789457321167,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174348831176758,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7314629554748535,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7314629554748535,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7174348831176758,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابول","boundary":[0.7174348831176758,0.28631874918937683,0.7314629554748535,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.703406810760498,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7134268283843994,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7134268283843994,"y":0.2961918115615845},{"x":0.703406810760498,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.703406810760498,0.28631874918937683,0.7134268283843994,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014027833938599,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7014027833938599,"y":0.28631874918937683},{"x":0.7014027833938599,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7014027833938599,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7014027833938599,0.28631874918937683,0.7014027833938599,0.2961918115615845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012024283409119,"y":0.2722143828868866},{"x":0.7755510807037354,"y":0.27362483739852905},{"x":0.7735471129417419,"y":0.2961918115615845},{"x":0.5991984009742737,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5962024283409119,0.2652143828868866,0.778547112941742,0.3031918115615845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7074148058891296,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7074148058891296,"y":0.30747532844543457},{"x":0.671342670917511,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Abbas","boundary":[0.671342670917511,0.2961918115615845,0.7074148058891296,0.30747532844543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7094188332557678,"y":0.2961918115615845},{"x":0.711422860622406,"y":0.2961918115615845},{"x":0.711422860622406,"y":0.30747532844543457},{"x":0.7094188332557678,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":",","boundary":[0.7094188332557678,0.2961918115615845,0.711422860622406,0.30747532844543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174348831176758,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7434870004653931,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7434870004653931,"y":0.30747532844543457},{"x":0.7174348831176758,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Abul","boundary":[0.7174348831176758,0.2961918115615845,0.7434870004653931,0.30747532844543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7595190405845642,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7595190405845642,"y":0.30747532844543457},{"x":0.7494990229606628,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"K.","boundary":[0.7494990229606628,0.2961918115615845,0.7595190405845642,0.30747532844543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7755510807037354,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7755510807037354,"y":0.30747532844543457},{"x":0.7735471129417419,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.2961918115615845,0.7755510807037354,0.30747532844543457]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7755510807037354,"y":0.2961918115615845},{"x":0.7755510807037354,"y":0.30747532844543457},{"x":0.671342670917511,"y":0.30747532844543457}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.666342670917511,0.28919181156158447,0.7805510807037354,0.3144753284454346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.2609308958053589},{"x":0.8937875628471375,"y":0.25952044129371643},{"x":0.8957915902137756,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8697394728660583,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.2609308958053589,0.8957915902137756,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.26234132051467896},{"x":0.8637274503707886,"y":0.2609308958053589},{"x":0.8657314777374268,"y":0.2722143828868866},{"x":0.8396793603897095,"y":0.27362483739852905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.26234132051467896,0.8657314777374268,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.2722143828868866},{"x":0.8937875628471375,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8957915902137756,"y":0.28208744525909424},{"x":0.8697394728660583,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.2722143828868866,0.8957915902137756,0.28208744525909424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.27362483739852905},{"x":0.8637274503707886,"y":0.2722143828868866},{"x":0.8657314777374268,"y":0.2834978699684143},{"x":0.8396793603897095,"y":0.28490832448005676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.27362483739852905,0.8657314777374268,0.2834978699684143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.28490832448005676},{"x":0.8957915902137756,"y":0.2834978699684143},{"x":0.8957915902137756,"y":0.2947813868522644},{"x":0.8697394728660583,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.28490832448005676,0.8957915902137756,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.28490832448005676},{"x":0.8637274503707886,"y":0.28490832448005676},{"x":0.8657314777374268,"y":0.2961918115615845},{"x":0.8396793603897095,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.28490832448005676,0.8657314777374268,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.29760226607322693},{"x":0.8937875628471375,"y":0.2961918115615845},{"x":0.8957915902137756,"y":0.30747532844543457},{"x":0.8697394728660583,"y":0.30888575315475464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.29760226607322693,0.8957915902137756,0.30747532844543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.299012690782547},{"x":0.8637274503707886,"y":0.29760226607322693},{"x":0.8657314777374268,"y":0.30888575315475464},{"x":0.8396793603897095,"y":0.3102961778640747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.299012690782547,0.8657314777374268,0.30888575315475464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.3102961778640747},{"x":0.8937875628471375,"y":0.30888575315475464},{"x":0.8957915902137756,"y":0.32016924023628235},{"x":0.8697394728660583,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.3102961778640747,0.8957915902137756,0.32016924023628235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.31170663237571716},{"x":0.8637274503707886,"y":0.31170663237571716},{"x":0.8657314777374268,"y":0.3215796947479248},{"x":0.8396793603897095,"y":0.3229901194572449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.31170663237571716,0.8657314777374268,0.3215796947479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.3229901194572449},{"x":0.8937875628471375,"y":0.3215796947479248},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3328631818294525},{"x":0.8697394728660583,"y":0.33427363634109497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.3229901194572449,0.8957915902137756,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.32440057396888733},{"x":0.8637274503707886,"y":0.3229901194572449},{"x":0.8657314777374268,"y":0.33427363634109497},{"x":0.8396793603897095,"y":0.33568406105041504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.32440057396888733,0.8657314777374268,0.33427363634109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.33568406105041504},{"x":0.8937875628471375,"y":0.33427363634109497},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3441466987133026},{"x":0.8697394728660583,"y":0.3455571234226227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.33568406105041504,0.8957915902137756,0.3441466987133026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.33568406105041504},{"x":0.8637274503707886,"y":0.33568406105041504},{"x":0.8657314777374268,"y":0.34696754813194275},{"x":0.8396793603897095,"y":0.3483780026435852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.33568406105041504,0.8657314777374268,0.34696754813194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8697394728660583,"y":0.34696754813194275},{"x":0.8937875628471375,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3568406105041504},{"x":0.8697394728660583,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8697394728660583,0.34696754813194275,0.8957915902137756,0.3568406105041504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.34696754813194275},{"x":0.8637274503707886,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8657314777374268,"y":0.35825106501579285},{"x":0.8396793603897095,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8376753330230713,0.34696754813194275,0.8657314777374268,0.35825106501579285]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8296593427658081,"y":0.2609308958053589},{"x":0.8937875628471375,"y":0.25811001658439636},{"x":0.9038076400756836,"y":0.3568406105041504},{"x":0.8396793603897095,"y":0.3596614897251129}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8246593427658081,0.2539308958053589,0.9088076400756836,0.3638406105041504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7735471129417419,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3215796947479248},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.31170663237571716,0.7735471129417419,0.3215796947479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7595190405845642,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7595190405845642,"y":0.32016924023628235},{"x":0.7374749779701233,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیچمن","boundary":[0.7374749779701233,0.31170663237571716,0.7595190405845642,0.32016924023628235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314629554748535,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7354709506034851,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7354709506034851,"y":0.3215796947479248},{"x":0.7314629554748535,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7314629554748535,0.31170663237571716,0.7354709506034851,0.3215796947479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711422860622406,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7274549007415771,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7274549007415771,"y":0.3215796947479248},{"x":0.711422860622406,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندرو","boundary":[0.711422860622406,0.31170663237571716,0.7274549007415771,0.3215796947479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7074148058891296,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7074148058891296,"y":0.3215796947479248},{"x":0.6993988156318665,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.6993988156318665,0.31170663237571716,0.7074148058891296,0.3215796947479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6973947882652283,"y":0.31170663237571716},{"x":0.6993988156318665,"y":0.31170663237571716},{"x":0.6993988156318665,"y":0.3215796947479248},{"x":0.6973947882652283,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6973947882652283,0.31170663237571716,0.6993988156318665,0.3215796947479248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6973947882652283,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7735471129417419,"y":0.31170663237571716},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3215796947479248},{"x":0.6973947882652283,"y":0.3215796947479248}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6923947882652283,0.30470663237571716,0.778547112941742,0.3285796947479248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332665085792542,"y":0.3229901194572449},{"x":0.6873747706413269,"y":0.3229901194572449},{"x":0.6873747706413269,"y":0.3328631818294525},{"x":0.6332665085792542,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lichtman","boundary":[0.6332665085792542,0.3229901194572449,0.6873747706413269,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873747706413269,"y":0.3229901194572449},{"x":0.6933867931365967,"y":0.3229901194572449},{"x":0.6933867931365967,"y":0.3328631818294525},{"x":0.6873747706413269,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6873747706413269,0.3229901194572449,0.6933867931365967,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7394789457321167,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7394789457321167,"y":0.3328631818294525},{"x":0.6993988156318665,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Andrew","boundary":[0.6993988156318665,0.3229901194572449,0.7394789457321167,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7555110454559326,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7555110454559326,"y":0.3328631818294525},{"x":0.7494990229606628,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H","boundary":[0.7494990229606628,0.3229901194572449,0.7555110454559326,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757515013217926,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7755510807037354,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7755510807037354,"y":0.3328631818294525},{"x":0.757515013217926,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.757515013217926,0.3229901194572449,0.7755510807037354,0.3328631818294525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332665085792542,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7755510807037354,"y":0.3229901194572449},{"x":0.7755510807037354,"y":0.3328631818294525},{"x":0.6332665085792542,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6282665085792541,0.31599011945724487,0.7805510807037354,0.3398631818294525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3455571234226227},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3455571234226227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.3370944857597351,0.7735471129417419,0.3455571234226227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7595190405845642,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7595190405845642,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7394789457321167,"y":0.34696754813194275}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"پیلای","boundary":[0.7394789457321167,0.3370944857597351,0.7595190405845642,0.34696754813194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7354709506034851,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7374749779701233,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7374749779701233,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7354709506034851,"y":0.34696754813194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.7354709506034851,0.3370944857597351,0.7374749779701233,0.34696754813194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174348831176758,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7314629554748535,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7314629554748535,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7174348831176758,"y":0.34696754813194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"شیو","boundary":[0.7174348831176758,0.3370944857597351,0.7314629554748535,0.34696754813194275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174348831176758,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3370944857597351},{"x":0.7735471129417419,"y":0.3455571234226227},{"x":0.7174348831176758,"y":0.34696754813194275}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7124348831176758,0.3300944857597351,0.778547112941742,0.3525571234226227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.34696754813194275},{"x":0.725450873374939,"y":0.34696754813194275},{"x":0.725450873374939,"y":0.35825106501579285},{"x":0.6993988156318665,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Pillai","boundary":[0.6993988156318665,0.34696754813194275,0.725450873374939,0.35825106501579285]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274549007415771,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7294589281082153,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7294589281082153,"y":0.35825106501579285},{"x":0.7274549007415771,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.7274549007415771,0.34696754813194275,0.7294589281082153,0.35825106501579285]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7354709506034851,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7595190405845642,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7595190405845642,"y":0.3568406105041504},{"x":0.7354709506034851,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Shiv","boundary":[0.7354709506034851,0.34696754813194275,0.7595190405845642,0.3568406105041504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7595190405845642,"y":0.34696754813194275},{"x":0.7595190405845642,"y":0.35825106501579285},{"x":0.6993988156318665,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6943988156318665,0.33996754813194274,0.7645190405845642,0.36525106501579285],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8837675452232361,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8957915902137756,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8957915902137756,"y":0.37376585602760315},{"x":0.8837675452232361,"y":0.37376585602760315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8837675452232361,0.36248236894607544,0.8957915902137756,0.37376585602760315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577154278755188,"y":0.36107194423675537},{"x":0.8777555227279663,"y":0.36107194423675537},{"x":0.8777555227279663,"y":0.3723554313182831},{"x":0.8577154278755188,"y":0.3723554313182831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8577154278755188,0.36107194423675537,0.8777555227279663,0.3723554313182831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8276553153991699,"y":0.36107194423675537},{"x":0.851703405380249,"y":0.36107194423675537},{"x":0.851703405380249,"y":0.3723554313182831},{"x":0.8276553153991699,"y":0.3723554313182831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.8276553153991699,0.36107194423675537,0.851703405380249,0.3723554313182831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8817635178565979,"y":0.3751763105392456},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3751763105392456},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8817635178565979,"y":0.3836389183998108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8817635178565979,0.3751763105392456,0.8957915902137756,0.3836389183998108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.3751763105392456},{"x":0.8777555227279663,"y":0.3751763105392456},{"x":0.8777555227279663,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8557114005088806,"y":0.3836389183998108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8557114005088806,0.3751763105392456,0.8777555227279663,0.3836389183998108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256512880325317,"y":0.3751763105392456},{"x":0.851703405380249,"y":0.3751763105392456},{"x":0.851703405380249,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8256512880325317,"y":0.3836389183998108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.8256512880325317,0.3751763105392456,0.851703405380249,0.3836389183998108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717435002326965,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8957915902137756,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8957915902137756,"y":0.39633285999298096},{"x":0.8717435002326965,"y":0.39633285999298096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8717435002326965,0.38504937291145325,0.8957915902137756,0.39633285999298096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216432929039001,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8657314777374268,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8657314777374268,"y":0.39633285999298096},{"x":0.8216432929039001,"y":0.39633285999298096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.8216432929039001,0.38504937291145325,0.8657314777374268,0.39633285999298096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995991706848145,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8156312704086304,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8156312704086304,"y":0.39633285999298096},{"x":0.7995991706848145,"y":0.39633285999298096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7995991706848145,0.38504937291145325,0.8156312704086304,0.39633285999298096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016031980514526,"y":0.36107194423675537},{"x":0.8957915902137756,"y":0.36107194423675537},{"x":0.8957915902137756,"y":0.3977433145046234},{"x":0.7995991706848145,"y":0.39633285999298096}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7966031980514526,0.35407194423675536,0.9007915902137756,0.4047433145046234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711422860622406,"y":0.3596614897251129},{"x":0.7294589281082153,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7294589281082153,"y":0.370945006608963},{"x":0.711422860622406,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"QH","boundary":[0.711422860622406,0.3596614897251129,0.7294589281082153,0.370945006608963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7515029907226562,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7515029907226562,"y":0.370945006608963},{"x":0.7354709506034851,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"A9","boundary":[0.7374749779701233,0.36107194423675537,0.7515029907226562,0.370945006608963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535070180892944,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7555110454559326,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7535070180892944,"y":0.370945006608963},{"x":0.7515029907226562,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"/","boundary":[0.7535070180892944,0.36107194423675537,0.7535070180892944,0.370945006608963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555110454559326,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7595190405845642,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7595190405845642,"y":0.370945006608963},{"x":0.7555110454559326,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"A","boundary":[0.7555110454559326,0.36107194423675537,0.7595190405845642,0.370945006608963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7755510807037354,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7755510807037354,"y":0.370945006608963},{"x":0.7735471129417419,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.7735471129417419,0.36107194423675537,0.7755510807037354,0.370945006608963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711422860622406,"y":0.3596614897251129},{"x":0.7755510807037354,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7755510807037354,"y":0.370945006608963},{"x":0.711422860622406,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.706422860622406,0.3526614897251129,0.7805510807037354,0.377945006608963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234469056129456,"y":0.37376585602760315},{"x":0.7595190405845642,"y":0.37376585602760315},{"x":0.7595190405845642,"y":0.38081803917884827},{"x":0.7234469056129456,"y":0.38081803917884827}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶۱۶/۰۷۹","boundary":[0.7234469056129456,0.37376585602760315,0.7595190405845642,0.38081803917884827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234469056129456,"y":0.37376585602760315},{"x":0.7595190405845642,"y":0.37376585602760315},{"x":0.7595190405845642,"y":0.38081803917884827},{"x":0.7234469056129456,"y":0.38081803917884827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7184469056129456,0.36676585602760314,0.7645190405845642,0.3878180391788483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.37799718976020813},{"x":0.32064127922058105,"y":0.37799718976020813},{"x":0.32064127922058105,"y":0.39351198077201843},{"x":0.11623246222734451,"y":0.39351198077201843}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.asaresobhan.com","boundary":[0.11623246222734451,0.37799718976020813,0.32064127922058105,0.39351198077201843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.37799718976020813},{"x":0.32064127922058105,"y":0.37799718976020813},{"x":0.32064127922058105,"y":0.39351198077201843},{"x":0.11623246222734451,"y":0.39351198077201843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11123246222734451,0.3709971897602081,0.32564127922058106,0.40051198077201844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214428782463074,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7595190405845642,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7595190405845642,"y":0.39351198077201843},{"x":0.7214428782463074,"y":0.39351198077201843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲۸۲۹۴۲","boundary":[0.7214428782463074,0.3864597976207733,0.7595190405845642,0.39351198077201843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214428782463074,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7595190405845642,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7595190405845642,"y":0.39351198077201843},{"x":0.7214428782463074,"y":0.39351198077201843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7164428782463074,0.3794597976207733,0.7645190405845642,0.40051198077201844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22044087946414948,"y":0.4033850431442261},{"x":0.24849699437618256,"y":0.40479549765586853},{"x":0.24849699437618256,"y":0.42031028866767883},{"x":0.22044087946414948,"y":0.41889986395835876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.22044087946414948,0.4033850431442261,0.24849699437618256,0.42031028866767883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17034068703651428,"y":0.401974618434906},{"x":0.2164328694343567,"y":0.4033850431442261},{"x":0.2144288569688797,"y":0.42031028866767883},{"x":0.1683366745710373,"y":0.4174894094467163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخفیف","boundary":[0.17034068703651428,0.401974618434906,0.2144288569688797,0.42031028866767883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17034068703651428,"y":0.401974618434906},{"x":0.24849699437618256,"y":0.40479549765586853},{"x":0.24849699437618256,"y":0.42031028866767883},{"x":0.1683366745710373,"y":0.4174894094467163}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16534068703651428,0.394974618434906,0.25349699437618256,0.42731028866767884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8877755403518677,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8877755403518677,"y":0.433004230260849},{"x":0.8657314777374268,"y":0.433004230260849}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"ات","boundary":[0.8657314777374268,0.4245416224002838,0.8877755403518677,0.433004230260849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8877755403518677,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8877755403518677,"y":0.433004230260849},{"x":0.8657314777374268,"y":0.433004230260849}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8607314777374268,0.4175416224002838,0.8927755403518677,0.440004230260849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8797594904899597,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8797594904899597,"y":0.44287729263305664},{"x":0.8557114005088806,"y":0.4414668679237366}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"SOBHAN","boundary":[0.8557114005088806,0.4372355341911316,0.8797594904899597,0.44287729263305664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8797594904899597,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8797594904899597,"y":0.44287729263305664},{"x":0.8557114005088806,"y":0.4414668679237366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8507114005088806,0.4302355341911316,0.8847594904899597,0.44987729263305665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2404809594154358,"y":0.4372355341911316},{"x":0.27054107189178467,"y":0.4372355341911316},{"x":0.27054107189178467,"y":0.4527503550052643},{"x":0.2404809594154358,"y":0.4527503550052643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2404809594154358,0.4372355341911316,0.27054107189178467,0.4527503550052643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14829659461975098,"y":0.4372355341911316},{"x":0.23446893692016602,"y":0.4372355341911316},{"x":0.23446893692016602,"y":0.4527503550052643},{"x":0.14829659461975098,"y":0.4527503550052643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خریداینترنتی","boundary":[0.14829659461975098,0.4372355341911316,0.23446893692016602,0.4527503550052643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14829659461975098,"y":0.4372355341911316},{"x":0.27054107189178467,"y":0.4372355341911316},{"x":0.27054107189178467,"y":0.4527503550052643},{"x":0.14829659461975098,"y":0.4527503550052643}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14329659461975097,0.4302355341911316,0.2755410718917847,0.4597503550052643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22044087946414948,"y":0.468265175819397},{"x":0.24649298191070557,"y":0.468265175819397},{"x":0.24649298191070557,"y":0.4823695421218872},{"x":0.22044087946414948,"y":0.4823695421218872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.22044087946414948,0.468265175819397,0.24649298191070557,0.4823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18236473202705383,"y":0.468265175819397},{"x":0.2144288569688797,"y":0.468265175819397},{"x":0.2144288569688797,"y":0.4823695421218872},{"x":0.18236473202705383,"y":0.4823695421218872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.18236473202705383,0.468265175819397,0.2144288569688797,0.4823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26853707432746887,"y":0.4908321499824524},{"x":0.32264527678489685,"y":0.4908321499824524},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5035260915756226},{"x":0.26853707432746887,"y":0.5035260915756226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.26853707432746887,0.4908321499824524,0.32264527678489685,0.5035260915756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24248497188091278,"y":0.4908321499824524},{"x":0.2645290493965149,"y":0.4908321499824524},{"x":0.2645290493965149,"y":0.5035260915756226},{"x":0.24248497188091278,"y":0.5035260915756226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.24248497188091278,0.4908321499824524,0.2645290493965149,0.5035260915756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19839678704738617,"y":0.4908321499824524},{"x":0.2384769469499588,"y":0.4908321499824524},{"x":0.2384769469499588,"y":0.5035260915756226},{"x":0.19839678704738617,"y":0.5035260915756226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.19839678704738617,0.4908321499824524,0.2384769469499588,0.5035260915756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1883767545223236,"y":0.4908321499824524},{"x":0.19438877701759338,"y":0.4908321499824524},{"x":0.19438877701759338,"y":0.5035260915756226},{"x":0.1883767545223236,"y":0.5035260915756226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1883767545223236,0.4908321499824524,0.19438877701759338,0.5035260915756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1422845721244812,"y":0.4908321499824524},{"x":0.18236473202705383,"y":0.4908321499824524},{"x":0.18236473202705383,"y":0.5035260915756226},{"x":0.1422845721244812,"y":0.5035260915756226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یاررس","boundary":[0.1422845721244812,0.4908321499824524,0.18236473202705383,0.5035260915756226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905811667442322,"y":0.5063469409942627},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5063469409942627},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5190408825874329},{"x":0.2905811667442322,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2905811667442322,0.5063469409942627,0.32264527678489685,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2845691442489624,"y":0.5063469409942627},{"x":0.2885771691799164,"y":0.5063469409942627},{"x":0.2885771691799164,"y":0.5190408825874329},{"x":0.2845691442489624,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2845691442489624,0.5063469409942627,0.2885771691799164,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24248497188091278,"y":0.5063469409942627},{"x":0.2785571217536926,"y":0.5063469409942627},{"x":0.2785571217536926,"y":0.5190408825874329},{"x":0.24248497188091278,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.24248497188091278,0.5063469409942627,0.2785571217536926,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20440882444381714,"y":0.5063469409942627},{"x":0.236472949385643,"y":0.5063469409942627},{"x":0.236472949385643,"y":0.5190408825874329},{"x":0.20440882444381714,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.20440882444381714,0.5063469409942627,0.236472949385643,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19639278948307037,"y":0.5063469409942627},{"x":0.20040079951286316,"y":0.5063469409942627},{"x":0.20040079951286316,"y":0.5190408825874329},{"x":0.19639278948307037,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19639278948307037,0.5063469409942627,0.20040079951286316,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15430861711502075,"y":0.5063469409942627},{"x":0.1903807669878006,"y":0.5063469409942627},{"x":0.1903807669878006,"y":0.5190408825874329},{"x":0.15430861711502075,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.15430861711502075,0.5063469409942627,0.1903807669878006,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1182364746928215,"y":0.5063469409942627},{"x":0.14829659461975098,"y":0.5063469409942627},{"x":0.14829659461975098,"y":0.5190408825874329},{"x":0.1182364746928215,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.1182364746928215,0.5063469409942627,0.14829659461975098,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.5063469409942627},{"x":0.11222445219755173,"y":0.5063469409942627},{"x":0.11222445219755173,"y":0.5190408825874329},{"x":0.11022043973207474,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11022043973207474,0.5063469409942627,0.11222445219755173,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27054107189178467,"y":0.5218617916107178},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5218617916107178},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5345557332038879},{"x":0.27054107189178467,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نرسیده","boundary":[0.27054107189178467,0.5218617916107178,0.32264527678489685,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24448898434638977,"y":0.5218617916107178},{"x":0.2665330767631531,"y":0.5218617916107178},{"x":0.2665330767631531,"y":0.5345557332038879},{"x":0.24448898434638977,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24448898434638977,0.5218617916107178,0.2665330767631531,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19639278948307037,"y":0.5218617916107178},{"x":0.2404809594154358,"y":0.5218617916107178},{"x":0.2404809594154358,"y":0.5345557332038879},{"x":0.19639278948307037,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.19639278948307037,0.5218617916107178,0.2404809594154358,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17835670709609985,"y":0.5218617916107178},{"x":0.1923847645521164,"y":0.5218617916107178},{"x":0.1923847645521164,"y":0.5345557332038879},{"x":0.17835670709609985,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.17835670709609985,0.5218617916107178,0.1923847645521164,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11422845721244812,"y":0.5218617916107178},{"x":0.17034068703651428,"y":0.5218617916107178},{"x":0.17034068703651428,"y":0.5345557332038879},{"x":0.11422845721244812,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.11422845721244812,0.5218617916107178,0.17034068703651428,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.5218617916107178},{"x":0.11222445219755173,"y":0.5218617916107178},{"x":0.11222445219755173,"y":0.5345557332038879},{"x":0.11022043973207474,"y":0.5345557332038879}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11022043973207474,0.5218617916107178,0.11222445219755173,0.5345557332038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2645290493965149,"y":0.5345557332038879},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5345557332038879},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5486600995063782},{"x":0.2645290493965149,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.2645290493965149,0.5345557332038879,0.32264527678489685,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19639278948307037,"y":0.5345557332038879},{"x":0.2605210542678833,"y":0.5345557332038879},{"x":0.2605210542678833,"y":0.5486600995063782},{"x":0.19639278948307037,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولیعصر","boundary":[0.19639278948307037,0.5345557332038879,0.2605210542678833,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19839678704738617,"y":0.535966157913208},{"x":0.20040079951286316,"y":0.535966157913208},{"x":0.20040079951286316,"y":0.5486600995063782},{"x":0.19839678704738617,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19839678704738617,0.535966157913208,0.20040079951286316,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631262958049774,"y":0.535966157913208},{"x":0.1923847645521164,"y":0.535966157913208},{"x":0.1923847645521164,"y":0.5486600995063782},{"x":0.15631262958049774,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.15631262958049774,0.535966157913208,0.1923847645521164,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.535966157913208},{"x":0.15030060708522797,"y":0.535966157913208},{"x":0.15030060708522797,"y":0.5486600995063782},{"x":0.11623246222734451,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۴","boundary":[0.11623246222734451,0.535966157913208,0.15030060708522797,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10821643471717834,"y":0.535966157913208},{"x":0.11022043973207474,"y":0.535966157913208},{"x":0.11022043973207474,"y":0.5486600995063782},{"x":0.10821643471717834,"y":0.5486600995063782}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10821643471717834,0.535966157913208,0.11022043973207474,0.5486600995063782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.292585164308548,"y":0.5514809489250183},{"x":0.32064127922058105,"y":0.5500705242156982},{"x":0.32064127922058105,"y":0.5613540410995483},{"x":0.292585164308548,"y":0.5627644658088684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.292585164308548,0.5514809489250183,0.32064127922058105,0.5613540410995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2645290493965149,"y":0.5528913736343384},{"x":0.2885771691799164,"y":0.5514809489250183},{"x":0.2885771691799164,"y":0.5627644658088684},{"x":0.2665330767631531,"y":0.5641748905181885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.2645290493965149,0.5528913736343384,0.2885771691799164,0.5627644658088684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10821643471717834,"y":0.468265175819397},{"x":0.32264527678489685,"y":0.468265175819397},{"x":0.32264527678489685,"y":0.5641748905181885},{"x":0.10821643471717834,"y":0.5641748905181885}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10321643471717834,0.46126517581939697,0.32764527678489686,0.5711748905181885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456913828849792,"y":0.5500705242156982},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5500705242156982},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5557122826576233},{"x":0.8456913828849792,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":":","boundary":[0.8456913828849792,0.5500705242156982,0.8476954102516174,0.5557122826576233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456913828849792,"y":0.5500705242156982},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5500705242156982},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5557122826576233},{"x":0.8456913828849792,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8406913828849792,0.5430705242156982,0.8526954102516174,0.5627122826576233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8717435002326965,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8717435002326965,"y":0.468265175819397},{"x":0.8557114005088806,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8557114005088806,0.44992947578430176,0.8717435002326965,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216432929039001,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8496993780136108,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8496993780136108,"y":0.468265175819397},{"x":0.8216432929039001,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8216432929039001,0.44992947578430176,0.8496993780136108,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8116232752799988,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8176352977752686,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8176352977752686,"y":0.468265175819397},{"x":0.8116232752799988,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8116232752799988,0.44992947578430176,0.8176352977752686,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595190405845642,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8036072254180908,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8036072254180908,"y":0.468265175819397},{"x":0.7595190405845642,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7595190405845642,0.44992947578430176,0.8036072254180908,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813627481460571,"y":0.44992947578430176},{"x":0.7535070180892944,"y":0.44992947578430176},{"x":0.7535070180892944,"y":0.468265175819397},{"x":0.6813627481460571,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمونولوژی","boundary":[0.6813627481460571,0.44992947578430176,0.7535070180892944,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372745633125305,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6753507256507874,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6753507256507874,"y":0.468265175819397},{"x":0.6372745633125305,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6372745633125305,0.44992947578430176,0.6753507256507874,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232464909553528,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6292585134506226,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6292585134506226,"y":0.468265175819397},{"x":0.6232464909553528,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6232464909553528,0.44992947578430176,0.6292585134506226,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563126266002655,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6152304410934448,"y":0.44992947578430176},{"x":0.6152304410934448,"y":0.468265175819397},{"x":0.563126266002655,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.563126266002655,0.44992947578430176,0.6152304410934448,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531061887741089,"y":0.44992947578430176},{"x":0.5551102161407471,"y":0.44992947578430176},{"x":0.5551102161407471,"y":0.468265175819397},{"x":0.5531061887741089,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5531061887741089,0.44992947578430176,0.5551102161407471,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48697394132614136,"y":0.44992947578430176},{"x":0.5450901985168457,"y":0.44992947578430176},{"x":0.5450901985168457,"y":0.468265175819397},{"x":0.48697394132614136,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوالعباس","boundary":[0.48697394132614136,0.44992947578430176,0.5450901985168457,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44288578629493713,"y":0.44992947578430176},{"x":0.4789579212665558,"y":0.44992947578430176},{"x":0.4789579212665558,"y":0.468265175819397},{"x":0.44288578629493713,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۸","boundary":[0.44288578629493713,0.44992947578430176,0.4789579212665558,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4328657388687134,"y":0.44992947578430176},{"x":0.43687373399734497,"y":0.44992947578430176},{"x":0.43687373399734497,"y":0.468265175819397},{"x":0.4328657388687134,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4328657388687134,0.44992947578430176,0.43687373399734497,0.468265175819397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.4753173589706421},{"x":0.8777555227279663,"y":0.4753173589706421},{"x":0.8777555227279663,"y":0.4908321499824524},{"x":0.8376753330230713,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.8376753330230713,0.4753173589706421,0.8777555227279663,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7855711579322815,"y":0.4753173589706421},{"x":0.8296593427658081,"y":0.4753173589706421},{"x":0.8296593427658081,"y":0.4908321499824524},{"x":0.7855711579322815,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وتلخیص","boundary":[0.7855711579322815,0.4753173589706421,0.8296593427658081,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695390582084656,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7755510807037354,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7755510807037354,"y":0.4908321499824524},{"x":0.7695390582084656,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7695390582084656,0.4753173589706421,0.7755510807037354,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7635270357131958,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7635270357131958,"y":0.4908321499824524},{"x":0.7394789457321167,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7394789457321167,0.4753173589706421,0.7635270357131958,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014027833938599,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7354709506034851,"y":0.4753173589706421},{"x":0.7354709506034851,"y":0.4908321499824524},{"x":0.7014027833938599,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهری","boundary":[0.7014027833938599,0.4753173589706421,0.7354709506034851,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533066034317017,"y":0.4753173589706421},{"x":0.6953907608985901,"y":0.4753173589706421},{"x":0.6953907608985901,"y":0.4908321499824524},{"x":0.6533066034317017,"y":0.4908321499824524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غفوریان","boundary":[0.6533066034317017,0.4753173589706421,0.6953907608985901,0.4908321499824524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717435002326965,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8797594904899597,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8797594904899597,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8717435002326965,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8717435002326965,0.4978843331336975,0.8797594904899597,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8236473202705383,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8677354454994202,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8677354454994202,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8236473202705383,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.8236473202705383,0.4978843331336975,0.8677354454994202,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176352977752686,"y":0.4978843331336975},{"x":0.819639265537262,"y":0.4978843331336975},{"x":0.819639265537262,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8176352977752686,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8176352977752686,0.4978843331336975,0.819639265537262,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7935871481895447,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8116232752799988,"y":0.4978843331336975},{"x":0.8116232752799988,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7935871481895447,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.7935871481895447,0.4978843331336975,0.8116232752799988,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7875751256942749,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7875751256942749,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7374749779701233,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانپرست","boundary":[0.7374749779701233,0.4978843331336975,0.7875751256942749,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7314629554748535,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7354709506034851,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7354709506034851,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7314629554748535,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7314629554748535,0.4978843331336975,0.7354709506034851,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953907608985901,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7194388508796692,"y":0.4978843331336975},{"x":0.7194388508796692,"y":0.5148096084594727},{"x":0.6953907608985901,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.6953907608985901,0.4978843331336975,0.7194388508796692,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773546934127808,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6893787384033203,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6893787384033203,"y":0.5148096084594727},{"x":0.6773546934127808,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.6773546934127808,0.4978843331336975,0.6893787384033203,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6472945809364319,"y":0.4978843331336975},{"x":0.671342670917511,"y":0.4978843331336975},{"x":0.671342670917511,"y":0.5148096084594727},{"x":0.6472945809364319,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افروز","boundary":[0.6472945809364319,0.4978843331336975,0.671342670917511,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6432865858078003,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6472945809364319,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6472945809364319,"y":0.5148096084594727},{"x":0.6432865858078003,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6432865858078003,0.4978843331336975,0.6472945809364319,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6152304410934448,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6372745633125305,"y":0.4978843331336975},{"x":0.6372745633125305,"y":0.5148096084594727},{"x":0.6152304410934448,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6152304410934448,0.4978843331336975,0.6372745633125305,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691382884979248,"y":0.4978843331336975},{"x":0.609218418598175,"y":0.4978843331336975},{"x":0.609218418598175,"y":0.5148096084594727},{"x":0.5691382884979248,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.5691382884979248,0.4978843331336975,0.609218418598175,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.531062126159668,"y":0.4978843331336975},{"x":0.563126266002655,"y":0.4978843331336975},{"x":0.563126266002655,"y":0.5148096084594727},{"x":0.531062126159668,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروجنی","boundary":[0.531062126159668,0.4978843331336975,0.563126266002655,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210421085357666,"y":0.4978843331336975},{"x":0.5250501036643982,"y":0.4978843331336975},{"x":0.5250501036643982,"y":0.5148096084594727},{"x":0.5210421085357666,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210421085357666,0.4978843331336975,0.5250501036643982,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809619188308716,"y":0.4978843331336975},{"x":0.5150300860404968,"y":0.4978843331336975},{"x":0.5150300860404968,"y":0.5148096084594727},{"x":0.4809619188308716,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نازنین","boundary":[0.4809619188308716,0.4978843331336975,0.5150300860404968,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4328657388687134,"y":0.4978843331336975},{"x":0.472945898771286,"y":0.4978843331336975},{"x":0.472945898771286,"y":0.5148096084594727},{"x":0.4328657388687134,"y":0.5148096084594727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جودکی","boundary":[0.4328657388687134,0.4978843331336975,0.472945898771286,0.5148096084594727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8276553153991699,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5373765826225281},{"x":0.8276553153991699,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8276553153991699,0.5218617916107178,0.8777555227279663,0.5373765826225281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216432929039001,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8276553153991699,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8276553153991699,"y":0.5373765826225281},{"x":0.8216432929039001,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8216432929039001,0.5218617916107178,0.8276553153991699,0.5373765826225281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775551080703735,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8156312704086304,"y":0.5218617916107178},{"x":0.8156312704086304,"y":0.5373765826225281},{"x":0.7775551080703735,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.7775551080703735,0.5218617916107178,0.8156312704086304,0.5373765826225281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274549007415771,"y":0.5218617916107178},{"x":0.7715430855751038,"y":0.5218617916107178},{"x":0.7715430855751038,"y":0.5373765826225281},{"x":0.7274549007415771,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7274549007415771,0.5218617916107178,0.7715430855751038,0.5373765826225281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773546934127808,"y":0.5218617916107178},{"x":0.7214428782463074,"y":0.5218617916107178},{"x":0.7214428782463074,"y":0.5373765826225281},{"x":0.6773546934127808,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صالحی","boundary":[0.6773546934127808,0.5218617916107178,0.7214428782463074,0.5373765826225281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8476954102516174,0.5444287657737732,0.8777555227279663,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.5444287657737732},{"x":0.851703405380249,"y":0.5444287657737732},{"x":0.851703405380249,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8476954102516174,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8476954102516174,0.5444287657737732,0.851703405380249,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216432929039001,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8396793603897095,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8396793603897095,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8216432929039001,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8216432929039001,0.5444287657737732,0.8396793603897095,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735471129417419,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8156312704086304,"y":0.5444287657737732},{"x":0.8156312704086304,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7735471129417419,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.7735471129417419,0.5444287657737732,0.8156312704086304,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615230679512024,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7675350904464722,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7675350904464722,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7615230679512024,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7615230679512024,0.5444287657737732,0.7675350904464722,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555110454559326,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7615230679512024,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7615230679512024,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7555110454559326,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7555110454559326,0.5444287657737732,0.7615230679512024,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993988156318665,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7494990229606628,"y":0.5444287657737732},{"x":0.7494990229606628,"y":0.5599435567855835},{"x":0.6993988156318665,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6993988156318665,0.5444287657737732,0.7494990229606628,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6432865858078003,"y":0.5444287657737732},{"x":0.6933867931365967,"y":0.5444287657737732},{"x":0.6933867931365967,"y":0.5599435567855835},{"x":0.6432865858078003,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6432865858078003,0.5444287657737732,0.6933867931365967,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609218418598175,"y":0.5444287657737732},{"x":0.6372745633125305,"y":0.5444287657737732},{"x":0.6372745633125305,"y":0.5599435567855835},{"x":0.609218418598175,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاررس","boundary":[0.609218418598175,0.5444287657737732,0.6372745633125305,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.5444287657737732},{"x":0.5991984009742737,"y":0.5444287657737732},{"x":0.5991984009742737,"y":0.5599435567855835},{"x":0.5931863784790039,"y":0.5599435567855835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5931863784790039,0.5444287657737732,0.5991984009742737,0.5599435567855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456913828849792,"y":0.5684062242507935},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5684062242507935},{"x":0.8777555227279663,"y":0.5853314399719238},{"x":0.8456913828849792,"y":0.5853314399719238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8456913828849792,0.5684062242507935,0.8777555227279663,0.5853314399719238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336673378944397,"y":0.5684062242507935},{"x":0.8396793603897095,"y":0.5684062242507935},{"x":0.8396793603897095,"y":0.5839210152626038},{"x":0.8336673378944397,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8336673378944397,0.5684062242507935,0.8396793603897095,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995991706848145,"y":0.5669957399368286},{"x":0.8256512880325317,"y":0.5669957399368286},{"x":0.8256512880325317,"y":0.5839210152626038},{"x":0.7995991706848145,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7995991706848145,0.5669957399368286,0.8256512880325317,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7695390582084656,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7935871481895447,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7935871481895447,"y":0.5839210152626038},{"x":0.7695390582084656,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7695390582084656,0.5669957399368286,0.7935871481895447,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595190405845642,"y":0.5669957399368286},{"x":0.765531063079834,"y":0.5669957399368286},{"x":0.765531063079834,"y":0.5839210152626038},{"x":0.7595190405845642,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7595190405845642,0.5669957399368286,0.765531063079834,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334669232368469,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7535070180892944,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7535070180892944,"y":0.5839210152626038},{"x":0.7334669232368469,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7334669232368469,0.5669957399368286,0.7535070180892944,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174348831176758,"y":0.5669957399368286},{"x":0.725450873374939,"y":0.5669957399368286},{"x":0.725450873374939,"y":0.5839210152626038},{"x":0.7174348831176758,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7174348831176758,0.5669957399368286,0.725450873374939,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693387031555176,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7154308557510376,"y":0.5669957399368286},{"x":0.7154308557510376,"y":0.5839210152626038},{"x":0.6693387031555176,"y":0.5839210152626038}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهریور","boundary":[0.6693387031555176,0.5669957399368286,0.7154308557510376,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613226532936096,"y":0.5669957399368286},{"x":0.6693387031555176,"y":0.5669957399368286},{"x":0.6693387031555176,"y":0.5825105905532837},{"x":0.6613226532936096,"y":0.5825105905532837}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6613226532936096,0.5669957399368286,0.6693387031555176,0.5825105905532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625250518321991,"y":0.5669957399368286},{"x":0.657314658164978,"y":0.5669957399368286},{"x":0.657314658164978,"y":0.5839210152626038},{"x":0.625250518321991,"y":0.5825105905532837}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.625250518321991,0.5669957399368286,0.657314658164978,0.5839210152626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256512880325317,"y":0.5909731984138489},{"x":0.8757514953613281,"y":0.5909731984138489},{"x":0.8757514953613281,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8256512880325317,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8256512880325317,0.5909731984138489,0.8757514953613281,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156312704086304,"y":0.5909731984138489},{"x":0.8216432929039001,"y":0.5909731984138489},{"x":0.8216432929039001,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8156312704086304,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8156312704086304,0.5909731984138489,0.8216432929039001,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7835671305656433,"y":0.592383623123169},{"x":0.8076152205467224,"y":0.592383623123169},{"x":0.8076152205467224,"y":0.6050775647163391},{"x":0.7835671305656433,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7835671305656433,0.592383623123169,0.8076152205467224,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394789457321167,"y":0.592383623123169},{"x":0.7755510807037354,"y":0.592383623123169},{"x":0.7755510807037354,"y":0.6050775647163391},{"x":0.7394789457321167,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7394789457321167,0.592383623123169,0.7755510807037354,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8376753330230713,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6318758726119995},{"x":0.8376753330230713,"y":0.6318758726119995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8376753330230713,0.6121297478675842,0.8777555227279663,0.6318758726119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8056111931800842,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8336673378944397,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8336673378944397,"y":0.6318758726119995},{"x":0.8076152205467224,"y":0.6318758726119995}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.8056111931800842,0.6121297478675842,0.8336673378944397,0.6318758726119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.797595202922821,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8036072254180908,"y":0.6121297478675842},{"x":0.8056111931800842,"y":0.6318758726119995},{"x":0.797595202922821,"y":0.6318758726119995}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.797595202922821,0.6121297478675842,0.8056111931800842,0.6318758726119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555110454559326,"y":0.6135401725769043},{"x":0.7895791530609131,"y":0.6135401725769043},{"x":0.7915831804275513,"y":0.6332862973213196},{"x":0.7555110454559326,"y":0.6332862973213196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7555110454559326,0.6135401725769043,0.7915831804275513,0.6332862973213196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711422860622406,"y":0.6135401725769043},{"x":0.7474949955940247,"y":0.6135401725769043},{"x":0.7494990229606628,"y":0.6332862973213196},{"x":0.711422860622406,"y":0.6332862973213196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادمهر","boundary":[0.711422860622406,0.6135401725769043,0.7494990229606628,0.6332862973213196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953907608985901,"y":0.6149506568908691},{"x":0.703406810760498,"y":0.6149506568908691},{"x":0.7054108381271362,"y":0.6346967816352844},{"x":0.6953907608985901,"y":0.6346967816352844}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6953907608985901,0.6149506568908691,0.7054108381271362,0.6346967816352844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633266806602478,"y":0.6149506568908691},{"x":0.6893787384033203,"y":0.6135401725769043},{"x":0.6893787384033203,"y":0.6346967816352844},{"x":0.6633266806602478,"y":0.6346967816352844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.6633266806602478,0.6149506568908691,0.6893787384033203,0.6346967816352844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625250518321991,"y":0.6149506568908691},{"x":0.6553106307983398,"y":0.6149506568908691},{"x":0.6553106307983398,"y":0.6346967816352844},{"x":0.6272544860839844,"y":0.6346967816352844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.625250518321991,0.6149506568908691,0.6553106307983398,0.6346967816352844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.6163610816001892},{"x":0.6192384958267212,"y":0.6149506568908691},{"x":0.6192384958267212,"y":0.6346967816352844},{"x":0.5931863784790039,"y":0.6361072063446045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.5931863784790039,0.6163610816001892,0.6192384958267212,0.6346967816352844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4328657388687134,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8797594904899597,"y":0.44992947578430176},{"x":0.8797594904899597,"y":0.6361072063446045},{"x":0.4328657388687134,"y":0.6361072063446045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4278657388687134,0.44292947578430175,0.8847594904899597,0.6431072063446045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496993780136108,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6558533310890198},{"x":0.8496993780136108,"y":0.6558533310890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8496993780136108,0.6375176310539246,0.8777555227279663,0.6558533310890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356713652610779,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8416833877563477,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8416833877563477,"y":0.6558533310890198},{"x":0.8356713652610779,"y":0.6558533310890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8356713652610779,0.6375176310539246,0.8416833877563477,0.6558533310890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7835671305656433,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8276553153991699,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8276553153991699,"y":0.6558533310890198},{"x":0.7835671305656433,"y":0.6558533310890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7835671305656433,0.6375176310539246,0.8276553153991699,0.6558533310890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755510807037354,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7795591354370117,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7795591354370117,"y":0.6544429063796997},{"x":0.7755510807037354,"y":0.6544429063796997}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7755510807037354,0.6375176310539246,0.7795591354370117,0.6544429063796997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494990229606628,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7675350904464722,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7675350904464722,"y":0.6544429063796997},{"x":0.7494990229606628,"y":0.6544429063796997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7494990229606628,0.6375176310539246,0.7675350904464722,0.6544429063796997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.703406810760498,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7434870004653931,"y":0.6375176310539246},{"x":0.7434870004653931,"y":0.6544429063796997},{"x":0.703406810760498,"y":0.6544429063796997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.703406810760498,0.6375176310539246,0.7434870004653931,0.6544429063796997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8897795677185059,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6784203052520752},{"x":0.8897795677185059,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8897795677185059,0.6629055142402649,0.8937875628471375,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859719455242157,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8757514953613281,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8757514953613281,"y":0.6784203052520752},{"x":0.859719455242157,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.859719455242157,0.6629055142402649,0.8757514953613281,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8617234230041504,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8617234230041504,"y":0.6784203052520752},{"x":0.8557114005088806,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8557114005088806,0.6629055142402649,0.8617234230041504,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016031980514526,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8456913828849792,"y":0.6629055142402649},{"x":0.8456913828849792,"y":0.6784203052520752},{"x":0.8016031980514526,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۹۹۰۰","boundary":[0.8016031980514526,0.6629055142402649,0.8456913828849792,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595190405845642,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7955911755561829,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7955911755561829,"y":0.6784203052520752},{"x":0.7595190405845642,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7595190405845642,0.6629055142402649,0.7955911755561829,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234469056129456,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7515029907226562,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7515029907226562,"y":0.6784203052520752},{"x":0.7234469056129456,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7234469056129456,0.6629055142402649,0.7515029907226562,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7174348831176758,"y":0.6629055142402649},{"x":0.7174348831176758,"y":0.6784203052520752},{"x":0.671342670917511,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.671342670917511,0.6629055142402649,0.7174348831176758,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412825584411621,"y":0.6629055142402649},{"x":0.6653306484222412,"y":0.6629055142402649},{"x":0.6653306484222412,"y":0.6784203052520752},{"x":0.6412825584411621,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6412825584411621,0.6629055142402649,0.6653306484222412,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6052104234695435,"y":0.6629055142402649},{"x":0.6332665085792542,"y":0.6629055142402649},{"x":0.6332665085792542,"y":0.6784203052520752},{"x":0.6052104234695435,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.6052104234695435,0.6629055142402649,0.6332665085792542,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931863784790039,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5991984009742737,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5991984009742737,"y":0.6784203052520752},{"x":0.5931863784790039,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5931863784790039,0.6629055142402649,0.5991984009742737,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571142435073853,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5931863784790039,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5931863784790039,"y":0.6784203052520752},{"x":0.5571142435073853,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشکی","boundary":[0.5571142435073853,0.6629055142402649,0.5931863784790039,0.6784203052520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5450901985168457,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5511022210121155,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5511022210121155,"y":0.6784203052520752},{"x":0.5450901985168457,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5450901985168457,0.6629055142402649,0.5511022210121155,0.6784203052520752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5450901985168457,"y":0.6375176310539246},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6389280557632446},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6798307299613953},{"x":0.5450901985168457,"y":0.6784203052520752}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5400901985168457,0.6305176310539246,0.8987875628471375,0.6868307299613953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.859719455242157,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8777555227279663,"y":0.7023977637290955},{"x":0.859719455242157,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.859719455242157,0.6840620636940002,0.8777555227279663,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8557114005088806,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8617234230041504,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8617234230041504,"y":0.7023977637290955},{"x":0.8557114005088806,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8557114005088806,0.6840620636940002,0.8617234230041504,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016031980514526,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8456913828849792,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8456913828849792,"y":0.7023977637290955},{"x":0.8016031980514526,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۹۹۵۰","boundary":[0.8016031980514526,0.6840620636940002,0.8456913828849792,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595190405845642,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7955911755561829,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7955911755561829,"y":0.7023977637290955},{"x":0.7595190405845642,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7595190405845642,0.6840620636940002,0.7955911755561829,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7474949955940247,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7515029907226562,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7515029907226562,"y":0.7023977637290955},{"x":0.7474949955940247,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7474949955940247,0.6840620636940002,0.7515029907226562,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194388508796692,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7454909682273865,"y":0.6840620636940002},{"x":0.7454909682273865,"y":0.7023977637290955},{"x":0.7194388508796692,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.7194388508796692,0.6840620636940002,0.7454909682273865,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492986083030701,"y":0.6840620636940002},{"x":0.711422860622406,"y":0.6840620636940002},{"x":0.711422860622406,"y":0.7023977637290955},{"x":0.6492986083030701,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.6492986083030701,0.6840620636940002,0.711422860622406,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372745633125305,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6412825584411621,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6412825584411621,"y":0.7023977637290955},{"x":0.6372745633125305,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6372745633125305,0.6840620636940002,0.6412825584411621,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5971943736076355,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6292585134506226,"y":0.6840620636940002},{"x":0.6292585134506226,"y":0.7023977637290955},{"x":0.5971943736076355,"y":0.7023977637290955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5971943736076355,0.6840620636940002,0.6292585134506226,0.7023977637290955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8777555227279663,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8777555227279663,"y":0.7235543131828308},{"x":0.8476954102516174,"y":0.7235543131828308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8476954102516174,0.7094499468803406,0.8777555227279663,0.7235543131828308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8356713652610779,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8396793603897095,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8396793603897095,"y":0.7221438884735107},{"x":0.8356713652610779,"y":0.7221438884735107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8356713652610779,0.7094499468803406,0.8396793603897095,0.7221438884735107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633266806602478,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8276553153991699,"y":0.7094499468803406},{"x":0.8276553153991699,"y":0.7235543131828308},{"x":0.6633266806602478,"y":0.7221438884735107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۴۵-۸۴۲۹-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.6633266806602478,0.7094499468803406,0.8276553153991699,0.7235543131828308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5971943736076355,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8777555227279663,"y":0.6840620636940002},{"x":0.8777555227279663,"y":0.7235543131828308},{"x":0.5971943736076355,"y":0.7235543131828308}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5921943736076355,0.6770620636940002,0.8827555227279663,0.7305543131828308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15831662714481354,"y":0.5811001658439636},{"x":0.19438877701759338,"y":0.5811001658439636},{"x":0.19438877701759338,"y":0.5909731984138489},{"x":0.15831662714481354,"y":0.5909731984138489}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۰۲۱-","boundary":[0.15831662714481354,0.5811001658439636,0.19438877701759338,0.5909731984138489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20240481197834015,"y":0.5811001658439636},{"x":0.27655309438705444,"y":0.5811001658439636},{"x":0.27655309438705444,"y":0.5909731984138489},{"x":0.20240481197834015,"y":0.5909731984138489}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶۶۹۷۱۱۱۲","boundary":[0.20240481197834015,0.5811001658439636,0.27655309438705444,0.5909731984138489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15831662714481354,"y":0.5811001658439636},{"x":0.27655309438705444,"y":0.5811001658439636},{"x":0.27655309438705444,"y":0.5909731984138489},{"x":0.15831662714481354,"y":0.5909731984138489}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15331662714481353,0.5741001658439636,0.28155309438705445,0.5979731984138489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8897795677185059,"y":0.5966149568557739},{"x":0.8957915902137756,"y":0.5966149568557739},{"x":0.8957915902137756,"y":0.6008462905883789},{"x":0.8897795677185059,"y":0.6008462905883789}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"و","boundary":[0.8897795677185059,0.5966149568557739,0.8957915902137756,0.6008462905883789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8897795677185059,"y":0.5966149568557739},{"x":0.8957915902137756,"y":0.5966149568557739},{"x":0.8957915902137756,"y":0.6008462905883789},{"x":0.8897795677185059,"y":0.6008462905883789}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.8847795677185059,0.5896149568557739,0.9007915902137756,0.6078462905883789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16032063961029053,"y":0.6093088984489441},{"x":0.19438877701759338,"y":0.6093088984489441},{"x":0.19438877701759338,"y":0.6163610816001892},{"x":0.16032063961029053,"y":0.6163610816001892}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۰۲۱-","boundary":[0.16032063961029053,0.6093088984489441,0.19438877701759338,0.6163610816001892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20240481197834015,"y":0.6093088984489441},{"x":0.27655309438705444,"y":0.607898473739624},{"x":0.27655309438705444,"y":0.6163610816001892},{"x":0.20240481197834015,"y":0.6163610816001892}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۶۶۹۷۱۰۴۰","boundary":[0.20240481197834015,0.6093088984489441,0.27655309438705444,0.6163610816001892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16032063961029053,"y":0.6093088984489441},{"x":0.27655309438705444,"y":0.607898473739624},{"x":0.27655309438705444,"y":0.6163610816001892},{"x":0.16032063961029053,"y":0.6163610816001892}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.15532063961029052,0.6023088984489441,0.28155309438705445,0.6233610816001892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877755403518677,"y":0.6205923557281494},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6205923557281494},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6248236894607544},{"x":0.8877755403518677,"y":0.6248236894607544}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"•","boundary":[0.8877755403518677,0.6205923557281494,0.8937875628471375,0.6248236894607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877755403518677,"y":0.6205923557281494},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6205923557281494},{"x":0.8937875628471375,"y":0.6248236894607544},{"x":0.8877755403518677,"y":0.6248236894607544}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","boundary":[0.8827755403518677,0.6135923557281494,0.8987875628471375,0.6318236894607544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1903807669878006,"y":0.6346967816352844},{"x":0.2404809594154358,"y":0.6346967816352844},{"x":0.2404809594154358,"y":0.6459802389144897},{"x":0.1903807669878006,"y":0.6459802389144897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.1903807669878006,0.6346967816352844,0.2404809594154358,0.6459802389144897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1903807669878006,"y":0.6346967816352844},{"x":0.2404809594154358,"y":0.6346967816352844},{"x":0.2404809594154358,"y":0.6459802389144897},{"x":0.1903807669878006,"y":0.6459802389144897}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1853807669878006,0.6276967816352844,0.2454809594154358,0.6529802389144898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665330767631531,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3066132366657257,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3066132366657257,"y":0.66995769739151},{"x":0.2665330767631531,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2665330767631531,0.6586741805076599,0.3066132366657257,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2625250518321991,"y":0.6586741805076599},{"x":0.2645290493965149,"y":0.6586741805076599},{"x":0.2645290493965149,"y":0.66995769739151},{"x":0.2625250518321991,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2625250518321991,0.6586741805076599,0.2645290493965149,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124248445034027,"y":0.6586741805076599},{"x":0.2565130293369293,"y":0.6586741805076599},{"x":0.2565130293369293,"y":0.66995769739151},{"x":0.2124248445034027,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.2124248445034027,0.6586741805076599,0.2565130293369293,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1663326621055603,"y":0.6586741805076599},{"x":0.20440882444381714,"y":0.6586741805076599},{"x":0.20440882444381714,"y":0.66995769739151},{"x":0.1663326621055603,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.1663326621055603,0.6586741805076599,0.20440882444381714,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15831662714481354,"y":0.6586741805076599},{"x":0.16232465207576752,"y":0.6586741805076599},{"x":0.16232465207576752,"y":0.66995769739151},{"x":0.15831662714481354,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15831662714481354,0.6586741805076599,0.16232465207576752,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.6586741805076599},{"x":0.15430861711502075,"y":0.6586741805076599},{"x":0.15430861711502075,"y":0.66995769739151},{"x":0.11022043973207474,"y":0.66995769739151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.11022043973207474,0.6586741805076599,0.15430861711502075,0.66995769739151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27454909682273865,"y":0.6727785468101501},{"x":0.3066132366657257,"y":0.6727785468101501},{"x":0.3046092092990875,"y":0.6868829131126404},{"x":0.27254509925842285,"y":0.6868829131126404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.27454909682273865,0.6727785468101501,0.3046092092990875,0.6868829131126404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665330767631531,"y":0.6727785468101501},{"x":0.27054107189178467,"y":0.6727785468101501},{"x":0.26853707432746887,"y":0.6854724884033203},{"x":0.2665330767631531,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2665330767631531,0.6727785468101501,0.26853707432746887,0.6854724884033203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22444890439510345,"y":0.6713681221008301},{"x":0.2605210542678833,"y":0.6727785468101501},{"x":0.2605210542678833,"y":0.6868829131126404},{"x":0.22444890439510345,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.22444890439510345,0.6713681221008301,0.2605210542678833,0.6868829131126404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1663326621055603,"y":0.6713681221008301},{"x":0.21843686699867249,"y":0.6713681221008301},{"x":0.21843686699867249,"y":0.6868829131126404},{"x":0.1643286645412445,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.1663326621055603,0.6713681221008301,0.21843686699867249,0.6868829131126404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.6713681221008301},{"x":0.16032063961029053,"y":0.6713681221008301},{"x":0.16032063961029053,"y":0.6854724884033203},{"x":0.10821643471717834,"y":0.6840620636940002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.11022043973207474,0.6713681221008301,0.16032063961029053,0.6854724884033203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2665330767631531,"y":0.6882933974266052},{"x":0.29659318923950195,"y":0.6882933974266052},{"x":0.29659318923950195,"y":0.6995768547058105},{"x":0.2665330767631531,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2665330767631531,0.6882933974266052,0.29659318923950195,0.6995768547058105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2605210542678833,"y":0.6882933974266052},{"x":0.2625250518321991,"y":0.6882933974266052},{"x":0.2625250518321991,"y":0.6995768547058105},{"x":0.2605210542678833,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2605210542678833,0.6882933974266052,0.2625250518321991,0.6995768547058105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22244489192962646,"y":0.6868829131126404},{"x":0.2545090317726135,"y":0.6868829131126404},{"x":0.2545090317726135,"y":0.6995768547058105},{"x":0.22244489192962646,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.22244489192962646,0.6868829131126404,0.2545090317726135,0.6995768547058105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16232465207576752,"y":0.6868829131126404},{"x":0.21843686699867249,"y":0.6868829131126404},{"x":0.21843686699867249,"y":0.6995768547058105},{"x":0.16232465207576752,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابسرای","boundary":[0.16232465207576752,0.6868829131126404,0.21843686699867249,0.6995768547058105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.6868829131126404},{"x":0.15631262958049774,"y":0.6868829131126404},{"x":0.15631262958049774,"y":0.6995768547058105},{"x":0.11022043973207474,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.11022043973207474,0.6868829131126404,0.15631262958049774,0.6995768547058105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11022043973207474,"y":0.6868829131126404},{"x":0.11222445219755173,"y":0.6868829131126404},{"x":0.11222445219755173,"y":0.6995768547058105},{"x":0.11022043973207474,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11022043973207474,0.6868829131126404,0.11222445219755173,0.6995768547058105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10821643471717834,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3066132366657257,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3066132366657257,"y":0.6995768547058105},{"x":0.10821643471717834,"y":0.6995768547058105}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10321643471717834,0.6516741805076599,0.3116132366657257,0.7065768547058106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24248497188091278,"y":0.7150917053222656},{"x":0.3066132366657257,"y":0.7150917053222656},{"x":0.3066132366657257,"y":0.7291960716247559},{"x":0.24248497188091278,"y":0.7291960716247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابفروشی","boundary":[0.24248497188091278,0.7150917053222656,0.3066132366657257,0.7291960716247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22044087946414948,"y":0.7150917053222656},{"x":0.2384769469499588,"y":0.7150917053222656},{"x":0.2384769469499588,"y":0.7291960716247559},{"x":0.22044087946414948,"y":0.7291960716247559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.22044087946414948,0.7150917053222656,0.2384769469499588,0.7291960716247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17835670709609985,"y":0.7150917053222656},{"x":0.21843686699867249,"y":0.7150917053222656},{"x":0.21843686699867249,"y":0.7291960716247559},{"x":0.17835670709609985,"y":0.7291960716247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.17835670709609985,0.7150917053222656,0.21843686699867249,0.7291960716247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17835670709609985,"y":0.7150917053222656},{"x":0.3066132366657257,"y":0.7150917053222656},{"x":0.3066132366657257,"y":0.7291960716247559},{"x":0.17835670709609985,"y":0.7291960716247559}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17335670709609985,0.7080917053222656,0.3116132366657257,0.7361960716247559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316633105278015,"y":0.736248254776001},{"x":0.8336673378944397,"y":0.736248254776001},{"x":0.8336673378944397,"y":0.7531734704971313},{"x":0.8316633105278015,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8316633105278015,0.736248254776001,0.8336673378944397,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7935871481895447,"y":0.736248254776001},{"x":0.8276553153991699,"y":0.736248254776001},{"x":0.8276553153991699,"y":0.7531734704971313},{"x":0.7935871481895447,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.7935871481895447,0.736248254776001,0.8276553153991699,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7515029907226562,"y":0.736248254776001},{"x":0.7855711579322815,"y":0.736248254776001},{"x":0.7855711579322815,"y":0.7531734704971313},{"x":0.7515029907226562,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7515029907226562,0.736248254776001,0.7855711579322815,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154308557510376,"y":0.736248254776001},{"x":0.7454909682273865,"y":0.736248254776001},{"x":0.7454909682273865,"y":0.7531734704971313},{"x":0.7154308557510376,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.7154308557510376,0.736248254776001,0.7454909682273865,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.703406810760498,"y":0.736248254776001},{"x":0.7074148058891296,"y":0.736248254776001},{"x":0.7074148058891296,"y":0.7531734704971313},{"x":0.703406810760498,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.703406810760498,0.736248254776001,0.7074148058891296,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657314658164978,"y":0.736248254776001},{"x":0.6973947882652283,"y":0.736248254776001},{"x":0.6973947882652283,"y":0.7531734704971313},{"x":0.657314658164978,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.657314658164978,0.736248254776001,0.6973947882652283,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6332665085792542,"y":0.736248254776001},{"x":0.6513025760650635,"y":0.736248254776001},{"x":0.6513025760650635,"y":0.7531734704971313},{"x":0.6332665085792542,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6332665085792542,0.736248254776001,0.6513025760650635,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6132264733314514,"y":0.736248254776001},{"x":0.6272544860839844,"y":0.736248254776001},{"x":0.6272544860839844,"y":0.7531734704971313},{"x":0.6132264733314514,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6132264733314514,0.736248254776001,0.6272544860839844,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811623334884644,"y":0.736248254776001},{"x":0.6072144508361816,"y":0.736248254776001},{"x":0.6072144508361816,"y":0.7531734704971313},{"x":0.5811623334884644,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5811623334884644,0.736248254776001,0.6072144508361816,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490981936454773,"y":0.736248254776001},{"x":0.5751503109931946,"y":0.736248254776001},{"x":0.5751503109931946,"y":0.7531734704971313},{"x":0.5490981936454773,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5490981936454773,0.736248254776001,0.5751503109931946,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010020136833191,"y":0.736248254776001},{"x":0.5430861711502075,"y":0.736248254776001},{"x":0.5430861711502075,"y":0.7531734704971313},{"x":0.5010020136833191,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5010020136833191,0.736248254776001,0.5430861711502075,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809619188308716,"y":0.736248254776001},{"x":0.49298596382141113,"y":0.736248254776001},{"x":0.49298596382141113,"y":0.7531734704971313},{"x":0.4809619188308716,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4809619188308716,0.736248254776001,0.49298596382141113,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4488978087902069,"y":0.736248254776001},{"x":0.4749498963356018,"y":0.736248254776001},{"x":0.4749498963356018,"y":0.7531734704971313},{"x":0.4488978087902069,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4488978087902069,0.736248254776001,0.4749498963356018,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44288578629493713,"y":0.736248254776001},{"x":0.4488978087902069,"y":0.736248254776001},{"x":0.4488978087902069,"y":0.7531734704971313},{"x":0.44288578629493713,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44288578629493713,0.736248254776001,0.4488978087902069,0.7531734704971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43887776136398315,"y":0.736248254776001},{"x":0.43887776136398315,"y":0.736248254776001},{"x":0.43887776136398315,"y":0.7531734704971313},{"x":0.43887776136398315,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43887776136398315,0.736248254776001,0.43887776136398315,0.7531734704971313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43887776136398315,"y":0.736248254776001},{"x":0.8336673378944397,"y":0.736248254776001},{"x":0.8336673378944397,"y":0.7531734704971313},{"x":0.43887776136398315,"y":0.7531734704971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43387776136398315,0.729248254776001,0.8386673378944397,0.7601734704971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16032063961029053,"y":0.7461212873458862},{"x":0.19639278948307037,"y":0.7461212873458862},{"x":0.19639278948307037,"y":0.7559943795204163},{"x":0.16032063961029053,"y":0.7559943795204163}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۰۲۱-","boundary":[0.16032063961029053,0.7461212873458862,0.19639278948307037,0.7559943795204163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20240481197834015,"y":0.7461212873458862},{"x":0.27655309438705444,"y":0.7461212873458862},{"x":0.27655309438705444,"y":0.7559943795204163},{"x":0.20240481197834015,"y":0.7559943795204163}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۶۴۱۸۱۹۲","boundary":[0.20240481197834015,0.7461212873458862,0.27655309438705444,0.7559943795204163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16032063961029053,"y":0.7461212873458862},{"x":0.27655309438705444,"y":0.7461212873458862},{"x":0.27655309438705444,"y":0.7559943795204163},{"x":0.16032063961029053,"y":0.7559943795204163}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.15532063961029052,0.7391212873458862,0.28155309438705445,0.7629943795204163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.7771509289741516},{"x":0.3146292567253113,"y":0.7771509289741516},{"x":0.3146292567253113,"y":0.7926657199859619},{"x":0.11623246222734451,"y":0.7926657199859619}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.asaresobhan.com","boundary":[0.11623246222734451,0.7771509289741516,0.3146292567253113,0.7926657199859619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.7771509289741516},{"x":0.3146292567253113,"y":0.7771509289741516},{"x":0.3146292567253113,"y":0.7926657199859619},{"x":0.11623246222734451,"y":0.7926657199859619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11123246222734451,0.7701509289741516,0.3196292567253113,0.7996657199859619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15230460464954376,"y":0.8025388121604919},{"x":0.3046092092990875,"y":0.8025388121604919},{"x":0.3046092092990875,"y":0.8152326941490173},{"x":0.15230460464954376,"y":0.8152326941490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Info@asaresobhan.com","boundary":[0.15230460464954376,0.8025388121604919,0.3046092092990875,0.8152326941490173]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15230460464954376,"y":0.8152326941490173},{"x":0.32665330171585083,"y":0.8152326941490173},{"x":0.32665330171585083,"y":0.8279266357421875},{"x":0.15230460464954376,"y":0.8265162110328674}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"asaresobhan2015@gmail.com","boundary":[0.15230460464954376,0.8152326941490173,0.32665330171585083,0.8279266357421875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15230460464954376,"y":0.8025388121604919},{"x":0.32665330171585083,"y":0.8025388121604919},{"x":0.32665330171585083,"y":0.8279266357421875},{"x":0.15230460464954376,"y":0.8279266357421875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.14730460464954376,0.7955388121604919,0.33165330171585083,0.8349266357421875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725450873374939,"y":0.7700987458229065},{"x":0.7555110454559326,"y":0.7700987458229065},{"x":0.7555110454559326,"y":0.7870239615440369},{"x":0.725450873374939,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیایید","boundary":[0.725450873374939,0.7700987458229065,0.7555110454559326,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.7700987458229065},{"x":0.7174348831176758,"y":0.7700987458229065},{"x":0.7174348831176758,"y":0.7870239615440369},{"x":0.7054108381271362,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7054108381271362,0.7700987458229065,0.7174348831176758,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613226532936096,"y":0.7700987458229065},{"x":0.6993988156318665,"y":0.7700987458229065},{"x":0.6993988156318665,"y":0.7870239615440369},{"x":0.6613226532936096,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6613226532936096,0.7700987458229065,0.6993988156318665,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609218418598175,"y":0.7700987458229065},{"x":0.6553106307983398,"y":0.7700987458229065},{"x":0.6553106307983398,"y":0.7870239615440369},{"x":0.609218418598175,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.609218418598175,0.7700987458229065,0.6553106307983398,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651302337646484,"y":0.7715091705322266},{"x":0.6032063961029053,"y":0.7715091705322266},{"x":0.6032063961029053,"y":0.7870239615440369},{"x":0.5651302337646484,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احترام","boundary":[0.5651302337646484,0.7715091705322266,0.6032063961029053,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5110220313072205,"y":0.7715091705322266},{"x":0.5571142435073853,"y":0.7715091705322266},{"x":0.5571142435073853,"y":0.7870239615440369},{"x":0.5110220313072205,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بگذاریم","boundary":[0.5110220313072205,0.7715091705322266,0.5571142435073853,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989979863166809,"y":0.7715091705322266},{"x":0.5050100088119507,"y":0.7715091705322266},{"x":0.5050100088119507,"y":0.7870239615440369},{"x":0.4989979863166809,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4989979863166809,0.7715091705322266,0.5050100088119507,0.7870239615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.794076144695282},{"x":0.8817635178565979,"y":0.794076144695282},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8095909953117371},{"x":0.8476954102516174,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوست","boundary":[0.8476954102516174,0.794076144695282,0.8817635178565979,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8176352977752686,"y":0.794076144695282},{"x":0.8396793603897095,"y":0.794076144695282},{"x":0.8396793603897095,"y":0.8095909953117371},{"x":0.8176352977752686,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیز","boundary":[0.8176352977752686,0.794076144695282,0.8396793603897095,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8136272430419922,"y":0.794076144695282},{"x":0.8156312704086304,"y":0.794076144695282},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8095909953117371},{"x":0.8136272430419922,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8136272430419922,0.794076144695282,0.8156312704086304,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915831804275513,"y":0.794076144695282},{"x":0.8076152205467224,"y":0.794076144695282},{"x":0.8076152205467224,"y":0.8095909953117371},{"x":0.7915831804275513,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7915831804275513,0.794076144695282,0.8076152205467224,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757515013217926,"y":0.794076144695282},{"x":0.7855711579322815,"y":0.794076144695282},{"x":0.7855711579322815,"y":0.8095909953117371},{"x":0.757515013217926,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.757515013217926,0.794076144695282,0.7855711579322815,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154308557510376,"y":0.794076144695282},{"x":0.7494990229606628,"y":0.794076144695282},{"x":0.7494990229606628,"y":0.8095909953117371},{"x":0.7154308557510376,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.7154308557510376,0.794076144695282,0.7494990229606628,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.794076144695282},{"x":0.7094188332557678,"y":0.794076144695282},{"x":0.7094188332557678,"y":0.8095909953117371},{"x":0.671342670917511,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترنج","boundary":[0.671342670917511,0.794076144695282,0.7094188332557678,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292585134506226,"y":0.794076144695282},{"x":0.6653306484222412,"y":0.794076144695282},{"x":0.6653306484222412,"y":0.8095909953117371},{"x":0.6292585134506226,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.6292585134506226,0.794076144695282,0.6653306484222412,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012024283409119,"y":0.794076144695282},{"x":0.6232464909553528,"y":0.794076144695282},{"x":0.6232464909553528,"y":0.8095909953117371},{"x":0.6012024283409119,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.6012024283409119,0.794076144695282,0.6232464909553528,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751503109931946,"y":0.794076144695282},{"x":0.5951904058456421,"y":0.794076144695282},{"x":0.5951904058456421,"y":0.8095909953117371},{"x":0.5751503109931946,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.5751503109931946,0.794076144695282,0.5951904058456421,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563126266002655,"y":0.794076144695282},{"x":0.5671342611312866,"y":0.794076144695282},{"x":0.5671342611312866,"y":0.8095909953117371},{"x":0.563126266002655,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.563126266002655,0.794076144695282,0.5671342611312866,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.52304607629776,"y":0.794076144695282},{"x":0.5571142435073853,"y":0.794076144695282},{"x":0.5571142435073853,"y":0.8095909953117371},{"x":0.52304607629776,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.52304607629776,0.794076144695282,0.5571142435073853,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5110220313072205,"y":0.794076144695282},{"x":0.5170340538024902,"y":0.794076144695282},{"x":0.5170340538024902,"y":0.8095909953117371},{"x":0.5110220313072205,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5110220313072205,0.794076144695282,0.5170340538024902,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48296594619750977,"y":0.794076144695282},{"x":0.5050100088119507,"y":0.794076144695282},{"x":0.5050100088119507,"y":0.8095909953117371},{"x":0.48296594619750977,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.48296594619750977,0.794076144695282,0.5050100088119507,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46492984890937805,"y":0.794076144695282},{"x":0.4769538938999176,"y":0.794076144695282},{"x":0.4769538938999176,"y":0.8095909953117371},{"x":0.46492984890937805,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.46492984890937805,0.794076144695282,0.4769538938999176,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4348697364330292,"y":0.794076144695282},{"x":0.4589178264141083,"y":0.794076144695282},{"x":0.4589178264141083,"y":0.8095909953117371},{"x":0.4348697364330292,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4348697364330292,0.794076144695282,0.4589178264141083,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4308617115020752,"y":0.794076144695282},{"x":0.4328657388687134,"y":0.794076144695282},{"x":0.4328657388687134,"y":0.8095909953117371},{"x":0.4308617115020752,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4308617115020752,0.794076144695282,0.4328657388687134,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39679357409477234,"y":0.794076144695282},{"x":0.4248496890068054,"y":0.794076144695282},{"x":0.4248496890068054,"y":0.8095909953117371},{"x":0.39679357409477234,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.39679357409477234,0.794076144695282,0.4248496890068054,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38677355647087097,"y":0.794076144695282},{"x":0.39078155159950256,"y":0.794076144695282},{"x":0.39078155159950256,"y":0.8095909953117371},{"x":0.38677355647087097,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38677355647087097,0.794076144695282,0.39078155159950256,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476954102516174,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8476954102516174,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8476954102516174,0.8124118447303772,0.8817635178565979,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256512880325317,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8376753330230713,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8376753330230713,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8256512880325317,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8256512880325317,0.8124118447303772,0.8376753330230713,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8056111931800842,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8124118447303772},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8056111931800842,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8056111931800842,0.8124118447303772,0.8156312704086304,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815631031990051,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7815631031990051,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7815631031990051,0.8124118447303772,0.7955911755561829,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414829730987549,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7735471129417419,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7735471129417419,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7414829730987549,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.7414829730987549,0.8124118447303772,0.7735471129417419,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7314629554748535,"y":0.8124118447303772},{"x":0.7314629554748535,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7054108381271362,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7054108381271362,0.8124118447303772,0.7314629554748535,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671342670917511,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6953907608985901,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6953907608985901,"y":0.8307475447654724},{"x":0.671342670917511,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.671342670917511,0.8124118447303772,0.6953907608985901,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6553106307983398,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6613226532936096,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6613226532936096,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6553106307983398,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6553106307983398,0.8124118447303772,0.6613226532936096,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911823511123657,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6452905535697937,"y":0.8124118447303772},{"x":0.6452905535697937,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5911823511123657,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآورنده","boundary":[0.5911823511123657,0.8124118447303772,0.6452905535697937,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5691382884979248,"y":0.8124118447303772},{"x":0.5811623334884644,"y":0.8124118447303772},{"x":0.5811623334884644,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5691382884979248,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5691382884979248,0.8124118447303772,0.5811623334884644,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330661535263062,"y":0.8124118447303772},{"x":0.5611222386360168,"y":0.8124118447303772},{"x":0.5611222386360168,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5330661535263062,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5330661535263062,0.8124118447303772,0.5611222386360168,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4709418714046478,"y":0.8124118447303772},{"x":0.52304607629776,"y":0.8124118447303772},{"x":0.52304607629776,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4709418714046478,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیراخلاقی","boundary":[0.4709418714046478,0.8124118447303772,0.52304607629776,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46092185378074646,"y":0.8124118447303772},{"x":0.46693387627601624,"y":0.8124118447303772},{"x":0.46693387627601624,"y":0.8307475447654724},{"x":0.46092185378074646,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46092185378074646,0.8124118447303772,0.46693387627601624,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008015990257263,"y":0.8124118447303772},{"x":0.4509018063545227,"y":0.8124118447303772},{"x":0.4509018063545227,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4008015990257263,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیرقانونی","boundary":[0.4008015990257263,0.8124118447303772,0.4509018063545227,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38677355647087097,"y":0.8124118447303772},{"x":0.39078155159950256,"y":0.8124118447303772},{"x":0.39078155159950256,"y":0.8307475447654724},{"x":0.38677355647087097,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38677355647087097,0.8124118447303772,0.39078155159950256,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8276553153991699,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8476727604866028},{"x":0.8276553153991699,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیرشرعی","boundary":[0.8276553153991699,0.8307475447654724,0.8817635178565979,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156312704086304,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8216432929039001,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8216432929039001,"y":0.8476727604866028},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8156312704086304,0.8307475447654724,0.8216432929039001,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7795591354370117,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8096192479133606,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8096192479133606,"y":0.8476727604866028},{"x":0.7795591354370117,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7795591354370117,0.8307475447654724,0.8096192479133606,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434870004653931,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7715430855751038,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7715430855751038,"y":0.8476727604866028},{"x":0.7434870004653931,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.7434870004653931,0.8307475447654724,0.7715430855751038,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294589281082153,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7374749779701233,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7374749779701233,"y":0.8476727604866028},{"x":0.7294589281082153,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7294589281082153,0.8307475447654724,0.7374749779701233,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833667159080505,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7234469056129456,"y":0.8307475447654724},{"x":0.7234469056129456,"y":0.8476727604866028},{"x":0.6833667159080505,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دسترنج","boundary":[0.6833667159080505,0.8307475447654724,0.7234469056129456,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372745633125305,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6773546934127808,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6773546934127808,"y":0.8476727604866028},{"x":0.6372745633125305,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.6372745633125305,0.8307475447654724,0.6773546934127808,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6072144508361816,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6312625408172607,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6312625408172607,"y":0.8476727604866028},{"x":0.6072144508361816,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6072144508361816,0.8307475447654724,0.6312625408172607,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6032063961029053,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6052104234695435,"y":0.8307475447654724},{"x":0.6052104234695435,"y":0.8476727604866028},{"x":0.6032063961029053,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6032063961029053,0.8307475447654724,0.6052104234695435,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651302337646484,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5951904058456421,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5951904058456421,"y":0.8476727604866028},{"x":0.5651302337646484,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5651302337646484,0.8307475447654724,0.5951904058456421,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5430861711502075,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5591182112693787,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5591182112693787,"y":0.8476727604866028},{"x":0.5430861711502075,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5430861711502075,0.8307475447654724,0.5591182112693787,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.509018063545227,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5350701212882996,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5350701212882996,"y":0.8476727604866028},{"x":0.509018063545227,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.509018063545227,0.8307475447654724,0.5350701212882996,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46492984890937805,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5030060410499573,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5030060410499573,"y":0.8476727604866028},{"x":0.46492984890937805,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نادرست","boundary":[0.46492984890937805,0.8307475447654724,0.5030060410499573,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589178264141083,"y":0.8307475447654724},{"x":0.46292585134506226,"y":0.8307475447654724},{"x":0.46292585134506226,"y":0.8476727604866028},{"x":0.4589178264141083,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4589178264141083,0.8307475447654724,0.46292585134506226,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41683366894721985,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4509018063545227,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4509018063545227,"y":0.8476727604866028},{"x":0.41683366894721985,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.41683366894721985,0.8307475447654724,0.4509018063545227,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38677355647087097,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4088176488876343,"y":0.8307475447654724},{"x":0.4088176488876343,"y":0.8476727604866028},{"x":0.38677355647087097,"y":0.8476727604866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رواج","boundary":[0.38677355647087097,0.8307475447654724,0.4088176488876343,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8657314777374268,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8645980358123779},{"x":0.8657314777374268,"y":0.8645980358123779}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.8657314777374268,0.8504936695098877,0.8817635178565979,0.8645980358123779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8216432929039001,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8657314777374268,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8657314777374268,"y":0.866008460521698},{"x":0.8216432929039001,"y":0.8645980358123779}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتمادی","boundary":[0.8216432929039001,0.8504936695098877,0.8657314777374268,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8036072254180908,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8504936695098877},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8645980358123779},{"x":0.8036072254180908,"y":0.8645980358123779}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8036072254180908,0.8504936695098877,0.8156312704086304,0.8645980358123779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765531063079834,"y":0.8504936695098877},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8504936695098877},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8645980358123779},{"x":0.765531063079834,"y":0.8645980358123779}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.765531063079834,0.8504936695098877,0.7955911755561829,0.8645980358123779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7515029907226562,"y":0.8490832448005676},{"x":0.757515013217926,"y":0.8490832448005676},{"x":0.757515013217926,"y":0.866008460521698},{"x":0.7515029907226562,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7515029907226562,0.8490832448005676,0.757515013217926,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234469056129456,"y":0.8490832448005676},{"x":0.7434870004653931,"y":0.8490832448005676},{"x":0.7434870004653931,"y":0.866008460521698},{"x":0.7234469056129456,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.7234469056129456,0.8490832448005676,0.7434870004653931,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054108381271362,"y":0.8490832448005676},{"x":0.7154308557510376,"y":0.8490832448005676},{"x":0.7154308557510376,"y":0.866008460521698},{"x":0.7054108381271362,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7054108381271362,0.8490832448005676,0.7154308557510376,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653306484222412,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6993988156318665,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6993988156318665,"y":0.866008460521698},{"x":0.6653306484222412,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمدهای","boundary":[0.6653306484222412,0.8490832448005676,0.6993988156318665,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232464909553528,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6513025760650635,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6513025760650635,"y":0.866008460521698},{"x":0.6232464909553528,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناگوار","boundary":[0.6232464909553528,0.8490832448005676,0.6513025760650635,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6052104234695435,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6152304410934448,"y":0.8490832448005676},{"x":0.6152304410934448,"y":0.866008460521698},{"x":0.6052104234695435,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6052104234695435,0.8490832448005676,0.6152304410934448,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563126266002655,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5971943736076355,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5971943736076355,"y":0.866008460521698},{"x":0.563126266002655,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.563126266002655,0.8490832448005676,0.5971943736076355,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490981936454773,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5551102161407471,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5551102161407471,"y":0.866008460521698},{"x":0.5490981936454773,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5490981936454773,0.8490832448005676,0.5551102161407471,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989979863166809,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5410821437835693,"y":0.8490832448005676},{"x":0.5410821437835693,"y":0.866008460521698},{"x":0.4989979863166809,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.4989979863166809,0.8490832448005676,0.5410821437835693,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46092185378074646,"y":0.8490832448005676},{"x":0.49098196625709534,"y":0.8490832448005676},{"x":0.49098196625709534,"y":0.866008460521698},{"x":0.46092185378074646,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناسالم","boundary":[0.46092185378074646,0.8490832448005676,0.49098196625709534,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4288577139377594,"y":0.8490832448005676},{"x":0.4529058039188385,"y":0.8490832448005676},{"x":0.4529058039188385,"y":0.866008460521698},{"x":0.4288577139377594,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4288577139377594,0.8490832448005676,0.4529058039188385,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3987976014614105,"y":0.8490832448005676},{"x":0.42084169387817383,"y":0.8490832448005676},{"x":0.42084169387817383,"y":0.866008460521698},{"x":0.3987976014614105,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3987976014614105,0.8490832448005676,0.42084169387817383,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38677355647087097,"y":0.8490832448005676},{"x":0.39278557896614075,"y":0.8490832448005676},{"x":0.39278557896614075,"y":0.866008460521698},{"x":0.38677355647087097,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38677355647087097,0.8490832448005676,0.39278557896614075,0.866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436873555183411,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8674188852310181},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8815232515335083},{"x":0.8456913828849792,"y":0.8829337358474731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرزندان","boundary":[0.8436873555183411,0.8688293099403381,0.8817635178565979,0.8815232515335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8236473202705383,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8396793603897095,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8396793603897095,"y":0.8829337358474731},{"x":0.8256512880325317,"y":0.8829337358474731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.8236473202705383,0.8688293099403381,0.8396793603897095,0.8829337358474731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8036072254180908,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8136272430419922,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8156312704086304,"y":0.8829337358474731},{"x":0.8036072254180908,"y":0.8829337358474731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8036072254180908,0.8688293099403381,0.8156312704086304,0.8829337358474731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7715430855751038,"y":0.8688293099403381},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8688293099403381},{"x":0.7955911755561829,"y":0.8829337358474731},{"x":0.7715430855751038,"y":0.8829337358474731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7715430855751038,0.8688293099403381,0.7955911755561829,0.8829337358474731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7675350904464722,"y":0.8688293099403381},{"x":0.7735471129417419,"y":0.8688293099403381},{"x":0.7735471129417419,"y":0.8829337358474731},{"x":0.7675350904464722,"y":0.8829337358474731}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7675350904464722,0.8688293099403381,0.7735471129417419,0.8829337358474731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38677355647087097,"y":0.7700987458229065},{"x":0.8817635178565979,"y":0.7686883211135864},{"x":0.8817635178565979,"y":0.8829337358474731},{"x":0.38677355647087097,"y":0.8843441605567932}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38177355647087097,0.7630987458229065,0.8867635178565979,0.8899337358474732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374749779701233,"y":0.8899859189987183},{"x":0.7815631031990051,"y":0.8913963437080383},{"x":0.7815631031990051,"y":0.9069111347198486},{"x":0.7374749779701233,"y":0.9069111347198486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.7374749779701233,0.8899859189987183,0.7815631031990051,0.9069111347198486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6833667159080505,"y":0.8899859189987183},{"x":0.7294589281082153,"y":0.8899859189987183},{"x":0.7294589281082153,"y":0.9069111347198486},{"x":0.6833667159080505,"y":0.9069111347198486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6833667159080505,0.8899859189987183,0.7294589281082153,0.9069111347198486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372745633125305,"y":0.8899859189987183},{"x":0.6773546934127808,"y":0.8899859189987183},{"x":0.6773546934127808,"y":0.9069111347198486},{"x":0.6372745633125305,"y":0.9055007100105286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشران","boundary":[0.6372745633125305,0.8899859189987183,0.6773546934127808,0.9069111347198486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012024283409119,"y":0.8899859189987183},{"x":0.6312625408172607,"y":0.8899859189987183},{"x":0.6312625408172607,"y":0.9055007100105286},{"x":0.6012024283409119,"y":0.9055007100105286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6012024283409119,0.8899859189987183,0.6312625408172607,0.9055007100105286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511022210121155,"y":0.8899859189987183},{"x":0.5951904058456421,"y":0.8899859189987183},{"x":0.5951904058456421,"y":0.9055007100105286},{"x":0.5511022210121155,"y":0.9055007100105286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5511022210121155,0.8899859189987183,0.5951904058456421,0.9055007100105286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511022210121155,"y":0.8885754346847534},{"x":0.7815631031990051,"y":0.8899859189987183},{"x":0.7815631031990051,"y":0.9069111347198486},{"x":0.5511022210121155,"y":0.9055007100105286}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5461022210121155,0.8815754346847534,0.7865631031990051,0.9139111347198486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15230460464954376,"y":0.8406205773353577},{"x":0.24649298191070557,"y":0.8406205773353577},{"x":0.24649298191070557,"y":0.8547249436378479},{"x":0.15230460464954376,"y":0.8533145189285278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"@asaresobhan","boundary":[0.15230460464954376,0.8406205773353577,0.24649298191070557,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.8406205773353577},{"x":0.1442885845899582,"y":0.8406205773353577},{"x":0.1442885845899582,"y":0.8533145189285278},{"x":0.11623246222734451,"y":0.8533145189285278}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.11623246222734451,0.8406205773353577,0.1442885845899582,0.8533145189285278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11623246222734451,"y":0.8406205773353577},{"x":0.24649298191070557,"y":0.8406205773353577},{"x":0.24649298191070557,"y":0.8547249436378479},{"x":0.11623246222734451,"y":0.8533145189285278}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.11123246222734451,0.8336205773353577,0.25149298191070557,0.8617249436378479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11422845721244812,"y":0.8688293099403381},{"x":0.1442885845899582,"y":0.8688293099403381},{"x":0.1442885845899582,"y":0.8815232515335083},{"x":0.11422845721244812,"y":0.8815232515335083}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.11422845721244812,0.8688293099403381,0.1442885845899582,0.8815232515335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15430861711502075,"y":0.8688293099403381},{"x":0.23446893692016602,"y":0.8688293099403381},{"x":0.23446893692016602,"y":0.8829337358474731},{"x":0.15430861711502075,"y":0.8815232515335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"asaresobhan","boundary":[0.15430861711502075,0.8688293099403381,0.23446893692016602,0.8829337358474731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11422845721244812,"y":0.8674188852310181},{"x":0.23446893692016602,"y":0.8688293099403381},{"x":0.23446893692016602,"y":0.8829337358474731},{"x":0.11422845721244812,"y":0.8815232515335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.10922845721244812,0.8604188852310181,0.23946893692016602,0.8899337358474732],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/bRwNDVTvDzxbZEFG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/YWdPEHxtfFnjQODV.jpg","blurred":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/jeffehdGlxacGgmF.jpg"},"info":{"width":498,"height":709,"margin":[0.0001915694982651247,0.0001552415993721428,0.9981875696000325,0.9987010390439054]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49799197912216187,"y":0.11847672611474991},{"x":0.5702811479568481,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5702811479568481,"y":0.1382228434085846},{"x":0.49598392844200134,"y":0.13681241869926453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49799197912216187,0.11847672611474991,0.5702811479568481,0.1382228434085846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.11706629395484924},{"x":0.4879518151283264,"y":0.11847672611474991},{"x":0.4879518151283264,"y":0.13540197908878326},{"x":0.42971888184547424,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42971888184547424,0.11706629395484924,0.4879518151283264,0.13540197908878326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.11706629395484924},{"x":0.5702811479568481,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5702811479568481,"y":0.1382228434085846},{"x":0.42971888184547424,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42471888184547424,0.11006629395484924,0.5752811479568481,0.1452228434085846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.16925247013568878},{"x":0.11847389489412308,"y":0.16925247013568878},{"x":0.11847389489412308,"y":0.18053597211837769},{"x":0.10240963846445084,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۷","boundary":[0.10240963846445084,0.16925247013568878,0.11847389489412308,0.18053597211837769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.16925247013568878},{"x":0.11847389489412308,"y":0.16925247013568878},{"x":0.11847389489412308,"y":0.18053597211837769},{"x":0.10240963846445084,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.16225247013568878,0.12347389489412308,0.1875359721183777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.21297602355480194},{"x":0.1204819306731224,"y":0.21297602355480194},{"x":0.1204819306731224,"y":0.2256699502468109},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2256699502468109}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.10441767424345016,0.21297602355480194,0.1204819306731224,0.2256699502468109]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12851405143737793,"y":0.21297602355480194},{"x":0.1526104360818863,"y":0.2143864631652832},{"x":0.15060241520404816,"y":0.22708038985729218},{"x":0.1265060305595398,"y":0.2256699502468109}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".....","boundary":[0.12851405143737793,0.21297602355480194,0.15060241520404816,0.22708038985729218]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.21297602355480194},{"x":0.1526104360818863,"y":0.2143864631652832},{"x":0.15060241520404816,"y":0.22708038985729218},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2256699502468109}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09941767424345016,0.20597602355480193,0.15560241520404816,0.23408038985729218],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.23695345222949982},{"x":0.1204819306731224,"y":0.23695345222949982},{"x":0.1204819306731224,"y":0.24682651460170746},{"x":0.10240963846445084,"y":0.24682651460170746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.10240963846445084,0.23695345222949982,0.1204819306731224,0.24682651460170746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.23695345222949982},{"x":0.1204819306731224,"y":0.23695345222949982},{"x":0.1204819306731224,"y":0.24682651460170746},{"x":0.10240963846445084,"y":0.24682651460170746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.2299534522294998,0.1254819306731224,0.25382651460170746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.25105783343315125},{"x":0.5301204919815063,"y":0.24964739382266998},{"x":0.5321285128593445,"y":0.2609308958053589},{"x":0.5160642862319946,"y":0.26234132051467896}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.5140562057495117,0.25105783343315125,0.5321285128593445,0.2609308958053589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.24964739382266998},{"x":0.5401606559753418,"y":0.24823695421218872},{"x":0.5421686768531799,"y":0.25952044129371643},{"x":0.5341365337371826,"y":0.2609308958053589}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.5341365337371826,0.24964739382266998,0.5421686768531799,0.25952044129371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.25105783343315125},{"x":0.5401606559753418,"y":0.24823695421218872},{"x":0.5421686768531799,"y":0.25952044129371643},{"x":0.5160642862319946,"y":0.26234132051467896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.24405783343315124,0.5471686768531799,0.26652044129371644],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5321285128593445,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5321285128593445,"y":0.2834978699684143},{"x":0.5160642862319946,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.5160642862319946,0.2722143828868866,0.5321285128593445,0.2834978699684143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5481927990913391,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5502008199691772,"y":0.2834978699684143},{"x":0.5361445546150208,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.5341365337371826,0.2722143828868866,0.5502008199691772,0.2834978699684143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5481927990913391,"y":0.2722143828868866},{"x":0.5502008199691772,"y":0.2834978699684143},{"x":0.5160642862319946,"y":0.2834978699684143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.2652143828868866,0.5552008199691773,0.2904978699684143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.2792665660381317},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2792665660381317},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2919605076313019},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2919605076313019}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.10240963846445084,0.2792665660381317,0.11847389489412308,0.2919605076313019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.2792665660381317},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2792665660381317},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2919605076313019},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2919605076313019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.2722665660381317,0.12347389489412308,0.2989605076313019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514056205749512,"y":0.16784203052520752},{"x":0.8955823183059692,"y":0.16784203052520752},{"x":0.8955823183059692,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8534136414527893,"y":0.1875881552696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8514056205749512,0.16784203052520752,0.8955823183059692,0.18617771565914154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.16925247013568878},{"x":0.8393574357032776,"y":0.16925247013568878},{"x":0.8393574357032776,"y":0.1875881552696228},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1875881552696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8333333134651184,0.16925247013568878,0.8393574357032776,0.1875881552696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8473895788192749,"y":0.19605077803134918},{"x":0.8955823183059692,"y":0.19605077803134918},{"x":0.8955823183059692,"y":0.21297602355480194},{"x":0.8473895788192749,"y":0.21297602355480194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.8473895788192749,0.19605077803134918,0.8955823183059692,0.21297602355480194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072289228439331,"y":0.19605077803134918},{"x":0.8373494148254395,"y":0.19605077803134918},{"x":0.8373494148254395,"y":0.21297602355480194},{"x":0.8072289228439331,"y":0.21297602355480194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8072289228439331,0.19605077803134918,0.8373494148254395,0.21297602355480194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831325531005859,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7971887588500977,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7971887588500977,"y":0.21297602355480194},{"x":0.7831325531005859,"y":0.21297602355480194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7831325531005859,0.19605077803134918,0.7971887588500977,0.21297602355480194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289156913757324,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7710843086242676,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7710843086242676,"y":0.21297602355480194},{"x":0.7289156913757324,"y":0.21297602355480194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7289156913757324,0.19605077803134918,0.7710843086242676,0.21297602355480194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6927710771560669,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7248995900154114,"y":0.19605077803134918},{"x":0.7248995900154114,"y":0.21297602355480194},{"x":0.6927710771560669,"y":0.21297602355480194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6927710771560669,0.19605077803134918,0.7248995900154114,0.21297602355480194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385542154312134,"y":0.19605077803134918},{"x":0.6827309131622314,"y":0.19605077803134918},{"x":0.6827309131622314,"y":0.2143864631652832},{"x":0.6385542154312134,"y":0.2143864631652832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6385542154312134,0.19605077803134918,0.6827309131622314,0.2143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224899888038635,"y":0.19746121764183044},{"x":0.6265060305595398,"y":0.19746121764183044},{"x":0.6265060305595398,"y":0.2143864631652832},{"x":0.6224899888038635,"y":0.2143864631652832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6224899888038635,0.19746121764183044,0.6265060305595398,0.2143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662650465965271,"y":0.19746121764183044},{"x":0.6124498248100281,"y":0.19746121764183044},{"x":0.6124498248100281,"y":0.2143864631652832},{"x":0.5662650465965271,"y":0.2143864631652832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5662650465965271,0.19746121764183044,0.6124498248100281,0.2143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522088348865509,"y":0.19746121764183044},{"x":0.5602409839630127,"y":0.19746121764183044},{"x":0.5602409839630127,"y":0.2143864631652832},{"x":0.522088348865509,"y":0.2143864631652832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.522088348865509,0.19746121764183044,0.5602409839630127,0.2143864631652832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8775100111961365,"y":0.22143864631652832},{"x":0.8955823183059692,"y":0.22143864631652832},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2411847710609436},{"x":0.8775100111961365,"y":0.2411847710609436}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"آن","boundary":[0.8775100111961365,0.22143864631652832,0.8955823183059692,0.2411847710609436]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8694779276847839,"y":0.22143864631652832},{"x":0.8714859485626221,"y":0.22143864631652832},{"x":0.8714859485626221,"y":0.2411847710609436},{"x":0.8694779276847839,"y":0.2411847710609436}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.8694779276847839,0.22143864631652832,0.8714859485626221,0.2411847710609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614457845687866,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8955823183059692,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8955823183059692,"y":0.26657262444496155},{"x":0.8614457845687866,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8614457845687866,0.24964739382266998,0.8955823183059692,0.26657262444496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827309250831604,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8554216623306274,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8554216623306274,"y":0.26657262444496155},{"x":0.827309250831604,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.827309250831604,0.24964739382266998,0.8554216623306274,0.26657262444496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152610659599304,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8212851285934448,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8212851285934448,"y":0.26657262444496155},{"x":0.8152610659599304,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8152610659599304,0.24964739382266998,0.8212851285934448,0.26657262444496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8092369437217712,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8092369437217712,"y":0.26657262444496155},{"x":0.7530120611190796,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اکتسابی","boundary":[0.7530120611190796,0.24964739382266998,0.8092369437217712,0.26657262444496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614457845687866,"y":0.2722143828868866},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2722143828868866},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2877292037010193},{"x":0.8614457845687866,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8614457845687866,0.2722143828868866,0.8955823183059692,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8554216623306274,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8554216623306274,"y":0.2877292037010193},{"x":0.8353413939476013,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.8353413939476013,0.27080395817756653,0.8554216623306274,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823293149471283,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8293172717094421,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8293172717094421,"y":0.2877292037010193},{"x":0.823293149471283,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.823293149471283,0.27080395817756653,0.8293172717094421,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911646366119385,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8172690868377686,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8172690868377686,"y":0.2877292037010193},{"x":0.7911646366119385,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفاع","boundary":[0.7911646366119385,0.27080395817756653,0.8172690868377686,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.27080395817756653},{"x":0.7851405739784241,"y":0.27080395817756653},{"x":0.7851405739784241,"y":0.2877292037010193},{"x":0.7650602459907532,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زود","boundary":[0.7650602459907532,0.27080395817756653,0.7851405739784241,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208835482597351,"y":0.27080395817756653},{"x":0.759036123752594,"y":0.27080395817756653},{"x":0.759036123752594,"y":0.2877292037010193},{"x":0.7208835482597351,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.7208835482597351,0.27080395817756653,0.759036123752594,0.2877292037010193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614457845687866,"y":0.2947813868522644},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2947813868522644},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3102961778640747},{"x":0.8614457845687866,"y":0.3102961778640747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8614457845687866,0.2947813868522644,0.8955823183059692,0.3102961778640747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805220901966095,"y":0.2947813868522644},{"x":0.8554216623306274,"y":0.2947813868522644},{"x":0.8554216623306274,"y":0.3102961778640747},{"x":0.805220901966095,"y":0.3102961778640747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتسابی","boundary":[0.805220901966095,0.2947813868522644,0.8554216623306274,0.3102961778640747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.3173483908176422},{"x":0.891566276550293,"y":0.3173483908176422},{"x":0.891566276550293,"y":0.3328631818294525},{"x":0.8212851285934448,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.8212851285934448,0.3173483908176422,0.891566276550293,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931727170944214,"y":0.31593793630599976},{"x":0.8132529854774475,"y":0.31593793630599976},{"x":0.8132529854774475,"y":0.3328631818294525},{"x":0.7931727170944214,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارز","boundary":[0.7931727170944214,0.31593793630599976,0.8132529854774475,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550200819969177,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7851405739784241,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7851405739784241,"y":0.3328631818294525},{"x":0.7550200819969177,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7550200819969177,0.31593793630599976,0.7851405739784241,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7128514051437378,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7469879388809204,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7469879388809204,"y":0.3328631818294525},{"x":0.7128514051437378,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7128514051437378,0.31593793630599976,0.7469879388809204,0.3328631818294525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654618501663208,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7048192620277405,"y":0.31593793630599976},{"x":0.7048192620277405,"y":0.3328631818294525},{"x":0.654618501663208,"y":0.33145275712013245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتسابی","boundary":[0.654618501663208,0.31593793630599976,0.7048192620277405,0.3328631818294525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522088348865509,"y":0.16784203052520752},{"x":0.8955823183059692,"y":0.16784203052520752},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3328631818294525},{"x":0.522088348865509,"y":0.3328631818294525}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.517088348865509,0.1608420305252075,0.9005823183059692,0.3398631818294525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911646366119385,"y":0.33991536498069763},{"x":0.8253012299537659,"y":0.33991536498069763},{"x":0.8253012299537659,"y":0.3554301857948303},{"x":0.7911646366119385,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7911646366119385,0.33991536498069763,0.8253012299537659,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289156913757324,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7831325531005859,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7831325531005859,"y":0.3554301857948303},{"x":0.7289156913757324,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هومورال","boundary":[0.7289156913757324,0.33850494027137756,0.7831325531005859,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7228915691375732,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7228915691375732,"y":0.3554301857948303},{"x":0.7168674468994141,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7168674468994141,0.33850494027137756,0.7228915691375732,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746987700462341,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7088353633880615,"y":0.33850494027137756},{"x":0.7088353633880615,"y":0.3554301857948303},{"x":0.6746987700462341,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6746987700462341,0.33850494027137756,0.7088353633880615,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6265060305595398,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6666666865348816,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3554301857948303},{"x":0.6265060305595398,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6265060305595398,0.33850494027137756,0.6666666865348816,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.608433723449707,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6204819083213806,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6204819083213806,"y":0.3554301857948303},{"x":0.608433723449707,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.608433723449707,0.33850494027137756,0.6204819083213806,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682730674743652,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6004015803337097,"y":0.33850494027137756},{"x":0.6004015803337097,"y":0.3554301857948303},{"x":0.5682730674743652,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5682730674743652,0.33850494027137756,0.6004015803337097,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5622490048408508,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5622490048408508,"y":0.3554301857948303},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5361445546150208,0.33850494027137756,0.5622490048408508,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5321285128593445,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3554301857948303},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3554301857948303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.5160642862319946,0.33850494027137756,0.5321285128593445,0.3554301857948303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8654618263244629,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8975903391838074,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8975903391838074,"y":0.37799718976020813},{"x":0.8654618263244629,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.8654618263244629,0.36248236894607544,0.8975903391838074,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8594377636909485,"y":0.36248236894607544},{"x":0.8594377636909485,"y":0.37799718976020813},{"x":0.8554216623306274,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554216623306274,0.36248236894607544,0.8594377636909485,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012048006057739,"y":0.36107194423675537},{"x":0.849397599697113,"y":0.36248236894607544},{"x":0.849397599697113,"y":0.37799718976020813},{"x":0.8012048006057739,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.8012048006057739,0.36107194423675537,0.849397599697113,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740963876247406,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7951807379722595,"y":0.36248236894607544},{"x":0.7951807379722595,"y":0.37799718976020813},{"x":0.740963876247406,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.740963876247406,0.36107194423675537,0.7951807379722595,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7349397540092468,"y":0.36107194423675537},{"x":0.7349397540092468,"y":0.3765867352485657},{"x":0.7048192620277405,"y":0.3765867352485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7048192620277405,0.36107194423675537,0.7349397540092468,0.3765867352485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654618501663208,"y":0.36107194423675537},{"x":0.6987951993942261,"y":0.36107194423675537},{"x":0.6987951993942261,"y":0.37799718976020813},{"x":0.654618501663208,"y":0.3765867352485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکتسابی","boundary":[0.654618501663208,0.36107194423675537,0.6987951993942261,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8895582556724548,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8895582556724548,"y":0.40056416392326355},{"x":0.8554216623306274,"y":0.40056416392326355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8554216623306274,0.3836389183998108,0.8895582556724548,0.40056416392326355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8473895788192749,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8473895788192749,"y":0.40056416392326355},{"x":0.7951807379722595,"y":0.40056416392326355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هومورال","boundary":[0.7951807379722595,0.3836389183998108,0.8473895788192749,0.40056416392326355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891566157341003,"y":0.3836389183998108},{"x":0.7911646366119385,"y":0.3836389183998108},{"x":0.7911646366119385,"y":0.40056416392326355},{"x":0.7891566157341003,"y":0.40056416392326355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7891566157341003,0.3836389183998108,0.7911646366119385,0.40056416392326355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8614457845687866,"y":0.4062059223651886},{"x":0.891566276550293,"y":0.4062059223651886},{"x":0.891566276550293,"y":0.42313116788864136},{"x":0.8614457845687866,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8614457845687866,0.4062059223651886,0.891566276550293,0.42313116788864136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172690868377686,"y":0.4062059223651886},{"x":0.8473895788192749,"y":0.4062059223651886},{"x":0.8473895788192749,"y":0.42313116788864136},{"x":0.8172690868377686,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.8172690868377686,0.4062059223651886,0.8473895788192749,0.42313116788864136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8975903391838074,"y":0.33991536498069763},{"x":0.8955823183059692,"y":0.42313116788864136},{"x":0.5160642862319946,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5110642862319946,0.33150494027137756,0.9005823183059692,0.43013116788864136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5321285128593445,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3060648739337921},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3060648739337921}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.5180723071098328,0.2947813868522644,0.5321285128593445,0.3060648739337921]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5502008199691772,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5502008199691772,"y":0.3060648739337921},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3060648739337921}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.2947813868522644,0.5502008199691772,0.3060648739337921]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5502008199691772,"y":0.2947813868522644},{"x":0.5502008199691772,"y":0.3060648739337921},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3060648739337921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5130723071098328,0.2877813868522644,0.5552008199691773,0.3130648739337921],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3032439947128296},{"x":0.11847389489412308,"y":0.3032439947128296},{"x":0.11847389489412308,"y":0.31311705708503723},{"x":0.10240963846445084,"y":0.31311705708503723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.10240963846445084,0.3032439947128296,0.11847389489412308,0.31311705708503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3032439947128296},{"x":0.11847389489412308,"y":0.3032439947128296},{"x":0.11847389489412308,"y":0.31311705708503723},{"x":0.10240963846445084,"y":0.31311705708503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.2962439947128296,0.12347389489412308,0.32011705708503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.3173483908176422},{"x":0.5301204919815063,"y":0.31593793630599976},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3286318778991699},{"x":0.5180723071098328,"y":0.33004230260849}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.5160642862319946,0.3173483908176422,0.5321285128593445,0.3286318778991699]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.31593793630599976},{"x":0.5401606559753418,"y":0.31593793630599976},{"x":0.5421686768531799,"y":0.32722145318984985},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3286318778991699}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.5341365337371826,0.31593793630599976,0.5421686768531799,0.32722145318984985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.3173483908176422},{"x":0.5401606559753418,"y":0.31593793630599976},{"x":0.5421686768531799,"y":0.32722145318984985},{"x":0.5180723071098328,"y":0.33004230260849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.3103483908176422,0.5471686768531799,0.33422145318984986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3258109986782074},{"x":0.1204819306731224,"y":0.3258109986782074},{"x":0.1204819306731224,"y":0.33568406105041504},{"x":0.10240963846445084,"y":0.33568406105041504}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.10240963846445084,0.3258109986782074,0.1204819306731224,0.33568406105041504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3258109986782074},{"x":0.1204819306731224,"y":0.3258109986782074},{"x":0.1204819306731224,"y":0.33568406105041504},{"x":0.10240963846445084,"y":0.33568406105041504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.3188109986782074,0.1254819306731224,0.34268406105041505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.849397599697113,"y":0.33991536498069763},{"x":0.8895582556724548,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8895582556724548,"y":0.3554301857948303},{"x":0.849397599697113,"y":0.3568406105041504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.849397599697113,0.33991536498069763,0.8895582556724548,0.3554301857948303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.849397599697113,"y":0.33991536498069763},{"x":0.8895582556724548,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8895582556724548,"y":0.3554301857948303},{"x":0.849397599697113,"y":0.3568406105041504}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.844397599697113,0.3329153649806976,0.8945582556724548,0.36243018579483033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8433734774589539,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8433734774589539,"y":0.35401973128318787},{"x":0.8333333134651184,"y":0.35401973128318787}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"بر","boundary":[0.8333333134651184,0.3455571234226227,0.8433734774589539,0.35401973128318787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8433734774589539,"y":0.3455571234226227},{"x":0.8433734774589539,"y":0.35401973128318787},{"x":0.8333333134651184,"y":0.35401973128318787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.3385571234226227,0.8483734774589539,0.3610197312831879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.16784203052520752},{"x":0.47791165113449097,"y":0.16784203052520752},{"x":0.47791165113449097,"y":0.18335683643817902},{"x":0.4397590458393097,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.4397590458393097,0.16784203052520752,0.47791165113449097,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36345380544662476,"y":0.16784203052520752},{"x":0.4317269027233124,"y":0.16784203052520752},{"x":0.4317269027233124,"y":0.18335683643817902},{"x":0.36345380544662476,"y":0.18335683643817902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتها","boundary":[0.36345380544662476,0.16784203052520752,0.4317269027233124,0.18335683643817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35542169213294983,"y":0.16925247013568878},{"x":0.35742971301078796,"y":0.16925247013568878},{"x":0.35742971301078796,"y":0.18476727604866028},{"x":0.35542169213294983,"y":0.18476727604866028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35542169213294983,0.16925247013568878,0.35742971301078796,0.18476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40361446142196655,"y":0.19040901958942413},{"x":0.4799196720123291,"y":0.19040901958942413},{"x":0.4799196720123291,"y":0.20733428001403809},{"x":0.40361446142196655,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمعیتهای","boundary":[0.40361446142196655,0.19040901958942413,0.4799196720123291,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.19040901958942413},{"x":0.39156627655029297,"y":0.19040901958942413},{"x":0.39156627655029297,"y":0.20733428001403809},{"x":0.3333333432674408,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتی","boundary":[0.3333333432674408,0.19040901958942413,0.39156627655029297,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2650602459907532,"y":0.19040901958942413},{"x":0.3192771077156067,"y":0.19040901958942413},{"x":0.3192771077156067,"y":0.20733428001403809},{"x":0.2650602459907532,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.2650602459907532,0.19040901958942413,0.3192771077156067,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22489960491657257,"y":0.19040901958942413},{"x":0.25100401043891907,"y":0.19040901958942413},{"x":0.25100401043891907,"y":0.20733428001403809},{"x":0.22489960491657257,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22489960491657257,0.19040901958942413,0.25100401043891907,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2008032202720642,"y":0.19040901958942413},{"x":0.2128514051437378,"y":0.19040901958942413},{"x":0.2128514051437378,"y":0.20733428001403809},{"x":0.2008032202720642,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2008032202720642,0.19040901958942413,0.2128514051437378,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15060241520404816,"y":0.19040901958942413},{"x":0.18875502049922943,"y":0.19040901958942413},{"x":0.18875502049922943,"y":0.20733428001403809},{"x":0.15060241520404816,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.15060241520404816,0.19040901958942413,0.18875502049922943,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.19040901958942413},{"x":0.13654617965221405,"y":0.19040901958942413},{"x":0.13654617965221405,"y":0.20733428001403809},{"x":0.10441767424345016,"y":0.20733428001403809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.10441767424345016,0.19040901958942413,0.13654617965221405,0.20733428001403809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.21015514433383942},{"x":0.48393574357032776,"y":0.21015514433383942},{"x":0.48393574357032776,"y":0.22849082946777344},{"x":0.4417670667171478,"y":0.22849082946777344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.4417670667171478,0.21015514433383942,0.48393574357032776,0.22849082946777344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4277108311653137,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4337349534034729,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4337349534034729,"y":0.22849082946777344},{"x":0.4277108311653137,"y":0.22849082946777344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4277108311653137,0.21156558394432068,0.4337349534034729,0.22849082946777344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4016064405441284,"y":0.21156558394432068},{"x":0.42369478940963745,"y":0.21156558394432068},{"x":0.42369478940963745,"y":0.22849082946777344},{"x":0.4016064405441284,"y":0.22849082946777344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.4016064405441284,0.21156558394432068,0.42369478940963745,0.22849082946777344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.21156558394432068},{"x":0.3935742974281311,"y":0.21156558394432068},{"x":0.3935742974281311,"y":0.22849082946777344},{"x":0.379518061876297,"y":0.22849082946777344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.379518061876297,0.21156558394432068,0.3935742974281311,0.22849082946777344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3072289228439331,"y":0.21156558394432068},{"x":0.36947789788246155,"y":0.21156558394432068},{"x":0.36947789788246155,"y":0.22849082946777344},{"x":0.3072289228439331,"y":0.22849082946777344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.3072289228439331,0.21156558394432068,0.36947789788246155,0.22849082946777344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4016064405441284,"y":0.2341325879096985},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2341325879096985},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2524682581424713},{"x":0.4016064405441284,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"النفوسیتهای","boundary":[0.4016064405441284,0.2341325879096985,0.48393574357032776,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3654618561267853,"y":0.2341325879096985},{"x":0.3875502049922943,"y":0.2341325879096985},{"x":0.3875502049922943,"y":0.2524682581424713},{"x":0.3654618561267853,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بکر","boundary":[0.3654618561267853,0.2341325879096985,0.3875502049922943,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3614457845687866,"y":0.2341325879096985},{"x":0.3674698770046234,"y":0.2341325879096985},{"x":0.3674698770046234,"y":0.2524682581424713},{"x":0.3614457845687866,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3614457845687866,0.2341325879096985,0.3674698770046234,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20883534848690033,"y":0.2341325879096985},{"x":0.2530120611190796,"y":0.2341325879096985},{"x":0.2530120611190796,"y":0.2524682581424713},{"x":0.20883534848690033,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Naive","boundary":[0.20883534848690033,0.2341325879096985,0.2530120611190796,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610441744327545,"y":0.2341325879096985},{"x":0.35742971301078796,"y":0.2341325879096985},{"x":0.35742971301078796,"y":0.2524682581424713},{"x":0.2610441744327545,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Lymphocyte","boundary":[0.2610441744327545,0.2341325879096985,0.35742971301078796,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20281124114990234,"y":0.2341325879096985},{"x":0.21084336936473846,"y":0.2341325879096985},{"x":0.21084336936473846,"y":0.2524682581424713},{"x":0.20281124114990234,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20281124114990234,0.2341325879096985,0.21084336936473846,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19879518449306488,"y":0.2341325879096985},{"x":0.20281124114990234,"y":0.2341325879096985},{"x":0.20281124114990234,"y":0.2524682581424713},{"x":0.19879518449306488,"y":0.2524682581424713}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19879518449306488,0.2341325879096985,0.20281124114990234,0.2524682581424713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.27362483739852905},{"x":0.4317269027233124,"y":0.27362483739852905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"النفوسیت","boundary":[0.4317269027233124,0.2566995620727539,0.48393574357032776,0.27362483739852905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.2566995620727539},{"x":0.42369478940963745,"y":0.2566995620727539},{"x":0.42369478940963745,"y":0.27362483739852905},{"x":0.40963855385780334,"y":0.27362483739852905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40963855385780334,0.2566995620727539,0.42369478940963745,0.27362483739852905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39759036898612976,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39759036898612976,"y":0.2722143828868866},{"x":0.3594377636909485,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.3594377636909485,0.2566995620727539,0.39759036898612976,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413654565811157,"y":0.2566995620727539},{"x":0.3473895490169525,"y":0.2566995620727539},{"x":0.3473895490169525,"y":0.2722143828868866},{"x":0.3413654565811157,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3413654565811157,0.2566995620727539,0.3473895490169525,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17871485650539398,"y":0.2566995620727539},{"x":0.23895582556724548,"y":0.2566995620727539},{"x":0.23895582556724548,"y":0.2722143828868866},{"x":0.17871485650539398,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Effector","boundary":[0.17871485650539398,0.2566995620727539,0.23895582556724548,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24297188222408295,"y":0.2566995620727539},{"x":0.3413654565811157,"y":0.2566995620727539},{"x":0.3413654565811157,"y":0.27362483739852905},{"x":0.24297188222408295,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"lymphocytes","boundary":[0.24297188222408295,0.2566995620727539,0.3413654565811157,0.27362483739852905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1726907640695572,"y":0.2566995620727539},{"x":0.17871485650539398,"y":0.2566995620727539},{"x":0.17871485650539398,"y":0.2722143828868866},{"x":0.1726907640695572,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1726907640695572,0.2566995620727539,0.17871485650539398,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12449799478054047,"y":0.2566995620727539},{"x":0.16867469251155853,"y":0.2566995620727539},{"x":0.16867469251155853,"y":0.2722143828868866},{"x":0.12449799478054047,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.12449799478054047,0.2566995620727539,0.16867469251155853,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2722143828868866},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2722143828868866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.10240963846445084,0.2566995620727539,0.11847389489412308,0.2722143828868866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.2792665660381317},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2792665660381317},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2961918115615845},{"x":0.4317269027233124,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"النفوسیت","boundary":[0.4317269027233124,0.2792665660381317,0.48393574357032776,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.2792665660381317},{"x":0.4257028102874756,"y":0.2792665660381317},{"x":0.4257028102874756,"y":0.2961918115615845},{"x":0.40963855385780334,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40963855385780334,0.2792665660381317,0.4257028102874756,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.2792665660381317},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2792665660381317},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2961918115615845},{"x":0.3594377636909485,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاطره","boundary":[0.3594377636909485,0.2792665660381317,0.39156627655029297,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34939759969711304,"y":0.2792665660381317},{"x":0.35542169213294983,"y":0.2792665660381317},{"x":0.35542169213294983,"y":0.2961918115615845},{"x":0.34939759969711304,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34939759969711304,0.2792665660381317,0.35542169213294983,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17469879984855652,"y":0.2792665660381317},{"x":0.23895582556724548,"y":0.2792665660381317},{"x":0.23895582556724548,"y":0.2961918115615845},{"x":0.17469879984855652,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Memory","boundary":[0.17469879984855652,0.2792665660381317,0.23895582556724548,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24497991800308228,"y":0.2792665660381317},{"x":0.34939759969711304,"y":0.2792665660381317},{"x":0.34939759969711304,"y":0.2961918115615845},{"x":0.24497991800308228,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Lymphocytes","boundary":[0.24497991800308228,0.2792665660381317,0.34939759969711304,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1726907640695572,"y":0.2792665660381317},{"x":0.17871485650539398,"y":0.2792665660381317},{"x":0.17871485650539398,"y":0.2961918115615845},{"x":0.1726907640695572,"y":0.2961918115615845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1726907640695572,0.2792665660381317,0.17871485650539398,0.2961918115615845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4518072307109833,"y":0.3018335700035095},{"x":0.47791165113449097,"y":0.3018335700035095},{"x":0.47791165113449097,"y":0.3173483908176422},{"x":0.4518072307109833,"y":0.3173483908176422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4518072307109833,0.3018335700035095,0.47791165113449097,0.3173483908176422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.3018335700035095},{"x":0.4397590458393097,"y":0.3018335700035095},{"x":0.4397590458393097,"y":0.3187588155269623},{"x":0.42369478940963745,"y":0.3187588155269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42369478940963745,0.3018335700035095,0.4397590458393097,0.3187588155269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35140562057495117,"y":0.3018335700035095},{"x":0.4076305329799652,"y":0.3018335700035095},{"x":0.4076305329799652,"y":0.3187588155269623},{"x":0.35140562057495117,"y":0.3187588155269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لنفوئیدی","boundary":[0.35140562057495117,0.3018335700035095,0.4076305329799652,0.3187588155269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31726908683776855,"y":0.3018335700035095},{"x":0.34337350726127625,"y":0.3018335700035095},{"x":0.34337350726127625,"y":0.3187588155269623},{"x":0.31726908683776855,"y":0.3187588155269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.31726908683776855,0.3018335700035095,0.34337350726127625,0.3187588155269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337349534034729,"y":0.32440057396888733},{"x":0.4799196720123291,"y":0.32440057396888733},{"x":0.4799196720123291,"y":0.3413258194923401},{"x":0.4337349534034729,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.4337349534034729,0.32440057396888733,0.4799196720123291,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42168673872947693,"y":0.32440057396888733},{"x":0.4257028102874756,"y":0.32440057396888733},{"x":0.4257028102874756,"y":0.3413258194923401},{"x":0.42168673872947693,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42168673872947693,0.32440057396888733,0.4257028102874756,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3654618561267853,"y":0.32440057396888733},{"x":0.413654625415802,"y":0.32440057396888733},{"x":0.413654625415802,"y":0.3413258194923401},{"x":0.3654618561267853,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.3654618561267853,0.32440057396888733,0.413654625415802,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3313252925872803,"y":0.32440057396888733},{"x":0.3594377636909485,"y":0.32440057396888733},{"x":0.3594377636909485,"y":0.3413258194923401},{"x":0.3313252925872803,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.3313252925872803,0.32440057396888733,0.3594377636909485,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012048304080963,"y":0.32440057396888733},{"x":0.327309250831604,"y":0.32440057396888733},{"x":0.327309250831604,"y":0.3413258194923401},{"x":0.3012048304080963,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3012048304080963,0.32440057396888733,0.327309250831604,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25100401043891907,"y":0.32440057396888733},{"x":0.293172687292099,"y":0.32440057396888733},{"x":0.293172687292099,"y":0.3413258194923401},{"x":0.25100401043891907,"y":0.3413258194923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.25100401043891907,0.32440057396888733,0.293172687292099,0.3413258194923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.34696754813194275},{"x":0.4799196720123291,"y":0.34696754813194275},{"x":0.47791165113449097,"y":0.3638927936553955},{"x":0.45783132314682007,"y":0.3638927936553955}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.45783132314682007,0.34696754813194275,0.47791165113449097,0.3638927936553955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39759036898612976,"y":0.34696754813194275},{"x":0.4518072307109833,"y":0.34696754813194275},{"x":0.44979920983314514,"y":0.3638927936553955},{"x":0.39759036898612976,"y":0.3638927936553955}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخوان","boundary":[0.39759036898612976,0.34696754813194275,0.44979920983314514,0.3638927936553955]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.3723554313182831},{"x":0.47791165113449097,"y":0.3723554313182831},{"x":0.47791165113449097,"y":0.38504937291145325},{"x":0.4317269027233124,"y":0.38504937291145325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیموس","boundary":[0.4317269027233124,0.3723554313182831,0.47791165113449097,0.38504937291145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43574297428131104,"y":0.39210155606269836},{"x":0.4799196720123291,"y":0.39351198077201843},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4104372262954712},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4090268015861511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.43574297428131104,0.39210155606269836,0.4799196720123291,0.4104372262954712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875502049922943,"y":0.39210155606269836},{"x":0.4277108311653137,"y":0.39210155606269836},{"x":0.4277108311653137,"y":0.4090268015861511},{"x":0.3875502049922943,"y":0.40761634707450867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.3875502049922943,0.39210155606269836,0.4277108311653137,0.4090268015861511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.39210155606269836},{"x":0.3815261125564575,"y":0.39210155606269836},{"x":0.379518061876297,"y":0.40761634707450867},{"x":0.379518061876297,"y":0.40761634707450867}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.379518061876297,0.39210155606269836,0.379518061876297,0.40761634707450867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.41466856002807617},{"x":0.47791165113449097,"y":0.41466856002807617},{"x":0.47791165113449097,"y":0.4301833510398865},{"x":0.45783132314682007,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.45783132314682007,0.41466856002807617,0.47791165113449097,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43574297428131104,"y":0.41466856002807617},{"x":0.4518072307109833,"y":0.41466856002807617},{"x":0.4518072307109833,"y":0.4301833510398865},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43574297428131104,0.41466856002807617,0.4518072307109833,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.4132581055164337},{"x":0.4196787178516388,"y":0.41466856002807617},{"x":0.4196787178516388,"y":0.4301833510398865},{"x":0.379518061876297,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.379518061876297,0.4132581055164337,0.4196787178516388,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3654618561267853,"y":0.4132581055164337},{"x":0.37148594856262207,"y":0.4132581055164337},{"x":0.37148594856262207,"y":0.4301833510398865},{"x":0.3654618561267853,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3654618561267853,0.4132581055164337,0.37148594856262207,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34337350726127625,"y":0.4132581055164337},{"x":0.3654618561267853,"y":0.4132581055164337},{"x":0.3654618561267853,"y":0.4301833510398865},{"x":0.34337350726127625,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غدد","boundary":[0.34337350726127625,0.4132581055164337,0.3654618561267853,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991967797279358,"y":0.4132581055164337},{"x":0.33534136414527893,"y":0.4132581055164337},{"x":0.33534136414527893,"y":0.4301833510398865},{"x":0.2991967797279358,"y":0.4301833510398865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.2991967797279358,0.4132581055164337,0.33534136414527893,0.4301833510398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28915661573410034,"y":0.4132581055164337},{"x":0.293172687292099,"y":0.4132581055164337},{"x":0.293172687292099,"y":0.4287729263305664},{"x":0.28915661573410034,"y":0.4287729263305664}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.28915661573410034,0.4132581055164337,0.293172687292099,0.4287729263305664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4457831382751465,"y":0.43441465497016907},{"x":0.48393574357032776,"y":0.43441465497016907},{"x":0.48393574357032776,"y":0.45416077971458435},{"x":0.4457831382751465,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4457831382751465,0.43441465497016907,0.48393574357032776,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41767069697380066,"y":0.43441465497016907},{"x":0.44377508759498596,"y":0.43441465497016907},{"x":0.44377508759498596,"y":0.45416077971458435},{"x":0.41767069697380066,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.41767069697380066,0.43441465497016907,0.44377508759498596,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534136414527893,"y":0.43441465497016907},{"x":0.4076305329799652,"y":0.43441465497016907},{"x":0.4076305329799652,"y":0.45416077971458435},{"x":0.3534136414527893,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آناتومیک","boundary":[0.3534136414527893,0.43441465497016907,0.4076305329799652,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670682668685913,"y":0.43441465497016907},{"x":0.3473895490169525,"y":0.43441465497016907},{"x":0.3473895490169525,"y":0.45416077971458435},{"x":0.2670682668685913,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتهای","boundary":[0.2670682668685913,0.43441465497016907,0.3473895490169525,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25100401043891907,"y":0.43441465497016907},{"x":0.2590361535549164,"y":0.43441465497016907},{"x":0.2590361535549164,"y":0.45416077971458435},{"x":0.25100401043891907,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.25100401043891907,0.43441465497016907,0.2590361535549164,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23895582556724548,"y":0.43441465497016907},{"x":0.24497991800308228,"y":0.43441465497016907},{"x":0.24497991800308228,"y":0.45416077971458435},{"x":0.23895582556724548,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23895582556724548,0.43441465497016907,0.24497991800308228,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22489960491657257,"y":0.43441465497016907},{"x":0.23493975400924683,"y":0.43441465497016907},{"x":0.23493975400924683,"y":0.45416077971458435},{"x":0.22489960491657257,"y":0.45416077971458435}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"آ","boundary":[0.22489960491657257,0.43441465497016907,0.23493975400924683,0.45416077971458435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.4569816589355469},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4569816589355469},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4753173589706421},{"x":0.44377508759498596,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.44377508759498596,0.4569816589355469,0.4799196720123291,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.4569816589355469},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4569816589355469},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4753173589706421},{"x":0.40963855385780334,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.40963855385780334,0.4569816589355469,0.43574297428131104,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3855421543121338,"y":0.4569816589355469},{"x":0.40361446142196655,"y":0.4569816589355469},{"x":0.40361446142196655,"y":0.4753173589706421},{"x":0.3855421543121338,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.3855421543121338,0.4569816589355469,0.40361446142196655,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36947789788246155,"y":0.4569816589355469},{"x":0.37751004099845886,"y":0.4569816589355469},{"x":0.37751004099845886,"y":0.4753173589706421},{"x":0.36947789788246155,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36947789788246155,0.4569816589355469,0.37751004099845886,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3253012001514435,"y":0.4569816589355469},{"x":0.3614457845687866,"y":0.4569816589355469},{"x":0.3614457845687866,"y":0.4753173589706421},{"x":0.3253012001514435,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.3253012001514435,0.4569816589355469,0.3614457845687866,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29518070816993713,"y":0.4569816589355469},{"x":0.31726908683776855,"y":0.4569816589355469},{"x":0.31726908683776855,"y":0.4753173589706421},{"x":0.29518070816993713,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غدد","boundary":[0.29518070816993713,0.4569816589355469,0.31726908683776855,0.4753173589706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24497991800308228,"y":0.4569816589355469},{"x":0.2871485948562622,"y":0.4569816589355469},{"x":0.2871485948562622,"y":0.4753173589706421},{"x":0.24497991800308228,"y":0.4753173589706421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.24497991800308228,0.4569816589355469,0.2871485948562622,0.4753173589706421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4477911591529846,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4738955795764923,"y":0.48095908761024475},{"x":0.4738955795764923,"y":0.4950634837150574},{"x":0.4477911591529846,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"طحال","boundary":[0.4477911591529846,0.48095908761024475,0.4738955795764923,0.4950634837150574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4518072307109833,"y":0.5049365162849426},{"x":0.4799196720123291,"y":0.5049365162849426},{"x":0.4799196720123291,"y":0.5204513669013977},{"x":0.4518072307109833,"y":0.5204513669013977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پالپ","boundary":[0.4518072307109833,0.5049365162849426,0.4799196720123291,0.5204513669013977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413654625415802,"y":0.5049365162849426},{"x":0.44377508759498596,"y":0.5049365162849426},{"x":0.44377508759498596,"y":0.5204513669013977},{"x":0.413654625415802,"y":0.5204513669013977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.413654625415802,0.5049365162849426,0.44377508759498596,0.5204513669013977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43574297428131104,"y":0.5275035500526428},{"x":0.4799196720123291,"y":0.5275035500526428},{"x":0.4799196720123291,"y":0.5444287657737732},{"x":0.43574297428131104,"y":0.5430183410644531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.43574297428131104,0.5275035500526428,0.4799196720123291,0.5444287657737732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3935742974281311,"y":0.5275035500526428},{"x":0.4277108311653137,"y":0.5275035500526428},{"x":0.4277108311653137,"y":0.5430183410644531},{"x":0.3935742974281311,"y":0.5430183410644531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.3935742974281311,0.5275035500526428,0.4277108311653137,0.5430183410644531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3313252925872803,"y":0.5275035500526428},{"x":0.3855421543121338,"y":0.5275035500526428},{"x":0.3855421543121338,"y":0.5430183410644531},{"x":0.3313252925872803,"y":0.5430183410644531}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.3313252925872803,0.5275035500526428,0.3855421543121338,0.5430183410644531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.16643159091472626},{"x":0.4859437644481659,"y":0.16784203052520752},{"x":0.48393574357032776,"y":0.5430183410644531},{"x":0.1004016101360321,"y":0.5416079163551331}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.09941767424345016,0.15943159091472625,0.48893574357032776,0.5500183410644531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3483780026435852},{"x":0.1204819306731224,"y":0.3483780026435852},{"x":0.1204819306731224,"y":0.35825106501579285},{"x":0.10240963846445084,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.10240963846445084,0.3483780026435852,0.1204819306731224,0.35825106501579285]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.3483780026435852},{"x":0.1204819306731224,"y":0.3483780026435852},{"x":0.1204819306731224,"y":0.35825106501579285},{"x":0.10240963846445084,"y":0.35825106501579285}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.3413780026435852,0.1254819306731224,0.36525106501579285],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.3596614897251129},{"x":0.5341365337371826,"y":0.3596614897251129},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3751763105392456},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3751763105392456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.5180723071098328,0.3596614897251129,0.5321285128593445,0.3751763105392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.3596614897251129},{"x":0.6044176816940308,"y":0.36248236894607544},{"x":0.6024096608161926,"y":0.37799718976020813},{"x":0.5341365337371826,"y":0.3765867352485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.5361445546150208,0.3596614897251129,0.6024096608161926,0.37799718976020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.3596614897251129},{"x":0.6044176816940308,"y":0.36248236894607544},{"x":0.6024096608161926,"y":0.37799718976020813},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3751763105392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5130723071098328,0.3526614897251129,0.6074096608161926,0.38499718976020814],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.36953455209732056},{"x":0.11847389489412308,"y":0.36953455209732056},{"x":0.11847389489412308,"y":0.38081803917884827},{"x":0.10240963846445084,"y":0.38081803917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.10240963846445084,0.36953455209732056,0.11847389489412308,0.38081803917884827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.36953455209732056},{"x":0.11847389489412308,"y":0.36953455209732056},{"x":0.11847389489412308,"y":0.38081803917884827},{"x":0.10240963846445084,"y":0.38081803917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.36253455209732055,0.12347389489412308,0.3878180391788483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5301204919815063,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5301204919815063,"y":0.3949224352836609},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3949224352836609}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.5160642862319946,0.38504937291145325,0.5301204919815063,0.3949224352836609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5441766977310181,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5441766977310181,"y":0.3949224352836609},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3949224352836609}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.38504937291145325,0.5441766977310181,0.3949224352836609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5441766977310181,"y":0.38504937291145325},{"x":0.5441766977310181,"y":0.3949224352836609},{"x":0.5160642862319946,"y":0.3949224352836609}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.37804937291145324,0.5491766977310181,0.4019224352836609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.39210155606269836},{"x":0.1204819306731224,"y":0.39210155606269836},{"x":0.11847389489412308,"y":0.40479549765586853},{"x":0.1004016101360321,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.10240963846445084,0.39210155606269836,0.11847389489412308,0.40479549765586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.39210155606269836},{"x":0.1204819306731224,"y":0.39210155606269836},{"x":0.11847389489412308,"y":0.40479549765586853},{"x":0.1004016101360321,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.38510155606269836,0.12347389489412308,0.41179549765586854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5321285128593445,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5321285128593445,"y":0.4174894094467163},{"x":0.5160642862319946,"y":0.4174894094467163}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.5160642862319946,0.4062059223651886,0.5321285128593445,0.4174894094467163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5843373537063599,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5843373537063599,"y":0.4174894094467163},{"x":0.5341365337371826,"y":0.4174894094467163}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".........","boundary":[0.5341365337371826,0.4062059223651886,0.5843373537063599,0.4174894094467163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5843373537063599,"y":0.4062059223651886},{"x":0.5843373537063599,"y":0.4174894094467163},{"x":0.5160642862319946,"y":0.4174894094467163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.3992059223651886,0.5893373537063599,0.4244894094467163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.41466856002807617},{"x":0.11847389489412308,"y":0.41466856002807617},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4259520471096039},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4259520471096039}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.10240963846445084,0.41466856002807617,0.11847389489412308,0.4259520471096039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.41466856002807617},{"x":0.11847389489412308,"y":0.41466856002807617},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4259520471096039},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4259520471096039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.40766856002807617,0.12347389489412308,0.4329520471096039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4372355341911316},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4372355341911316},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4485190510749817},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.10240963846445084,0.4372355341911316,0.11847389489412308,0.4485190510749817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4372355341911316},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4372355341911316},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4485190510749817},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4302355341911316,0.12347389489412308,0.4555190510749817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4598025381565094},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4598025381565094},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4710860252380371},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.10240963846445084,0.4598025381565094,0.1204819306731224,0.4710860252380371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4598025381565094},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4598025381565094},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4710860252380371},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4528025381565094,0.1254819306731224,0.4780860252380371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4823695421218872},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4823695421218872},{"x":0.11847389489412308,"y":0.49224260449409485},{"x":0.10240963846445084,"y":0.49224260449409485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.10240963846445084,0.4823695421218872,0.11847389489412308,0.49224260449409485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4823695421218872},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4823695421218872},{"x":0.11847389489412308,"y":0.49224260449409485},{"x":0.10240963846445084,"y":0.49224260449409485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4753695421218872,0.12347389489412308,0.49924260449409485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.4936530292034149},{"x":0.5301204919815063,"y":0.4936530292034149},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5063469409942627},{"x":0.5160642862319946,"y":0.5063469409942627}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.5160642862319946,0.4936530292034149,0.5301204919815063,0.5063469409942627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.4936530292034149},{"x":0.586345374584198,"y":0.4936530292034149},{"x":0.5843373537063599,"y":0.5063469409942627},{"x":0.5361445546150208,"y":0.5063469409942627}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".........","boundary":[0.5361445546150208,0.4936530292034149,0.5843373537063599,0.5063469409942627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.4936530292034149},{"x":0.586345374584198,"y":0.4936530292034149},{"x":0.5843373537063599,"y":0.5063469409942627},{"x":0.5160642862319946,"y":0.5063469409942627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.4866530292034149,0.5893373537063599,0.5133469409942627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.5049365162849426},{"x":0.1204819306731224,"y":0.5049365162849426},{"x":0.1204819306731224,"y":0.5162200331687927},{"x":0.10240963846445084,"y":0.5162200331687927}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.10240963846445084,0.5049365162849426,0.1204819306731224,0.5162200331687927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.5049365162849426},{"x":0.12851405143737793,"y":0.5049365162849426},{"x":0.12851405143737793,"y":0.5162200331687927},{"x":0.1265060305595398,"y":0.5162200331687927}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1265060305595398,0.5049365162849426,0.12851405143737793,0.5162200331687927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.5049365162849426},{"x":0.12851405143737793,"y":0.5049365162849426},{"x":0.12851405143737793,"y":0.5162200331687927},{"x":0.10240963846445084,"y":0.5162200331687927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4979365162849426,0.13351405143737793,0.5232200331687927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5162200331687927},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5162200331687927},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5275035500526428},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5275035500526428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.5140562057495117,0.5162200331687927,0.5301204919815063,0.5275035500526428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5162200331687927},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5162200331687927},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5275035500526428},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5275035500526428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.5092200331687927,0.5351204919815064,0.5345035500526428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1004016101360321,"y":0.526093065738678},{"x":0.11847389489412308,"y":0.526093065738678},{"x":0.11847389489412308,"y":0.5373765826225281},{"x":0.1004016101360321,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.1004016101360321,0.526093065738678,0.11847389489412308,0.5373765826225281]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12449799478054047,"y":0.526093065738678},{"x":0.12449799478054047,"y":0.526093065738678},{"x":0.12449799478054047,"y":0.5373765826225281},{"x":0.12449799478054047,"y":0.5373765826225281}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.12449799478054047,0.526093065738678,0.12449799478054047,0.5373765826225281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1004016101360321,"y":0.526093065738678},{"x":0.12449799478054047,"y":0.526093065738678},{"x":0.12449799478054047,"y":0.5373765826225281},{"x":0.1004016101360321,"y":0.5387870073318481}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.0954016101360321,0.519093065738678,0.12949799478054047,0.5443765826225281],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5281124711036682,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5281124711036682,"y":0.5726374983787537},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5726374983787537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.5140562057495117,0.5613540410995483,0.5281124711036682,0.5726374983787537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5441766977310181,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5441766977310181,"y":0.5726374983787537},{"x":0.5361445546150208,"y":0.5726374983787537}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.5613540410995483,0.5441766977310181,0.5726374983787537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5441766977310181,"y":0.5613540410995483},{"x":0.5441766977310181,"y":0.5726374983787537},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5726374983787537}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.5543540410995483,0.5491766977310181,0.5796374983787537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.5585331320762634},{"x":0.4859437644481659,"y":0.5599435567855835},{"x":0.48393574357032776,"y":0.5768688321113586},{"x":0.4397590458393097,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4417670667171478,0.5585331320762634,0.48393574357032776,0.5768688321113586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.5571227073669434},{"x":0.4317269027233124,"y":0.5571227073669434},{"x":0.42971888184547424,"y":0.5754584074020386},{"x":0.41767069697380066,"y":0.5740479826927185}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4196787178516388,0.5571227073669434,0.42971888184547424,0.5754584074020386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.5571227073669434},{"x":0.4859437644481659,"y":0.5599435567855835},{"x":0.48393574357032776,"y":0.5782792568206787},{"x":0.41767069697380066,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4146787178516388,0.5501227073669434,0.48893574357032776,0.5852792568206787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5853314399719238},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5853314399719238},{"x":0.5301204919815063,"y":0.5952045321464539},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5952045321464539}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.5140562057495117,0.5853314399719238,0.5301204919815063,0.5952045321464539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.5853314399719238},{"x":0.5622490048408508,"y":0.5839210152626038},{"x":0.5622490048408508,"y":0.5952045321464539},{"x":0.5341365337371826,"y":0.5952045321464539}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".....","boundary":[0.5341365337371826,0.5853314399719238,0.5622490048408508,0.5952045321464539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.5853314399719238},{"x":0.5622490048408508,"y":0.5839210152626038},{"x":0.5622490048408508,"y":0.5952045321464539},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5952045321464539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.5783314399719238,0.5672490048408508,0.6022045321464539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5321285128593445,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5321285128593445,"y":0.6177715063095093},{"x":0.5140562057495117,"y":0.6177715063095093}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.5140562057495117,0.6064879894256592,0.5321285128593445,0.6177715063095093]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6177715063095093},{"x":0.5341365337371826,"y":0.6177715063095093}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.6064879894256592,0.5381526350975037,0.6177715063095093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6064879894256592},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6177715063095093},{"x":0.5140562057495117,"y":0.6177715063095093}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.5994879894256592,0.5431526350975037,0.6247715063095093],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.6149506568908691},{"x":0.11847389489412308,"y":0.6149506568908691},{"x":0.11847389489412308,"y":0.6262341141700745},{"x":0.10240963846445084,"y":0.6262341141700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.10240963846445084,0.6149506568908691,0.11847389489412308,0.6262341141700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.6149506568908691},{"x":0.11847389489412308,"y":0.6149506568908691},{"x":0.11847389489412308,"y":0.6262341141700745},{"x":0.10240963846445084,"y":0.6262341141700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.6079506568908691,0.12347389489412308,0.6332341141700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6403384804725647},{"x":0.5140562057495117,"y":0.6403384804725647}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.5140562057495117,0.6290550231933594,0.5301204919815063,0.6403384804725647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6403384804725647},{"x":0.5341365337371826,"y":0.6403384804725647}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.6290550231933594,0.5381526350975037,0.6403384804725647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6290550231933594},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6403384804725647},{"x":0.5140562057495117,"y":0.6403384804725647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.6220550231933594,0.5431526350975037,0.6473384804725647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5160642862319946,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.5160642862319946,0.6516219973564148,0.5301204919815063,0.6629055142402649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5441766977310181,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5441766977310181,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5361445546150208,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.6516219973564148,0.5441766977310181,0.6629055142402649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5441766977310181,"y":0.6516219973564148},{"x":0.5441766977310181,"y":0.6629055142402649},{"x":0.5160642862319946,"y":0.6629055142402649}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.6446219973564148,0.5491766977310181,0.6699055142402649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.6586741805076599},{"x":0.1204819306731224,"y":0.6586741805076599},{"x":0.1204819306731224,"y":0.6713681221008301},{"x":0.10441767424345016,"y":0.6713681221008301}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.10441767424345016,0.6586741805076599,0.1204819306731224,0.6713681221008301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.6586741805076599},{"x":0.1204819306731224,"y":0.6586741805076599},{"x":0.1204819306731224,"y":0.6713681221008301},{"x":0.10441767424345016,"y":0.6713681221008301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09941767424345016,0.6516741805076599,0.1254819306731224,0.6783681221008301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534136414527893,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8955823183059692,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8955823183059692,"y":0.4569816589355469},{"x":0.8534136414527893,"y":0.4555712342262268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8534136414527893,0.4372355341911316,0.8955823183059692,0.4569816589355469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8313252925872803,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8433734774589539,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8413654565811157,"y":0.4555712342262268},{"x":0.8313252925872803,"y":0.4555712342262268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8313252925872803,0.4372355341911316,0.8413654565811157,0.4555712342262268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8594377636909485,"y":0.468265175819397},{"x":0.8955823183059692,"y":0.468265175819397},{"x":0.8955823183059692,"y":0.4866008460521698},{"x":0.8594377636909485,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8594377636909485,0.468265175819397,0.8955823183059692,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.468265175819397},{"x":0.849397599697113,"y":0.468265175819397},{"x":0.849397599697113,"y":0.4866008460521698},{"x":0.8353413939476013,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8353413939476013,0.468265175819397,0.849397599697113,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823293149471283,"y":0.468265175819397},{"x":0.8293172717094421,"y":0.468265175819397},{"x":0.8293172717094421,"y":0.4866008460521698},{"x":0.823293149471283,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.823293149471283,0.468265175819397,0.8293172717094421,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429718971252441,"y":0.468265175819397},{"x":0.8152610659599304,"y":0.468265175819397},{"x":0.8152610659599304,"y":0.4866008460521698},{"x":0.7429718971252441,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.7429718971252441,0.468265175819397,0.8152610659599304,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787148714065552,"y":0.468265175819397},{"x":0.7349397540092468,"y":0.468265175819397},{"x":0.7349397540092468,"y":0.4866008460521698},{"x":0.6787148714065552,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6787148714065552,0.468265175819397,0.7349397540092468,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345381736755371,"y":0.468265175819397},{"x":0.6706827282905579,"y":0.468265175819397},{"x":0.6706827282905579,"y":0.4866008460521698},{"x":0.6345381736755371,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6345381736755371,0.468265175819397,0.6706827282905579,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204819083213806,"y":0.468265175819397},{"x":0.6265060305595398,"y":0.468265175819397},{"x":0.6265060305595398,"y":0.4866008460521698},{"x":0.6204819083213806,"y":0.4866008460521698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6204819083213806,0.468265175819397,0.6265060305595398,0.4866008460521698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634538054466248,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8895582556724548,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5091678500175476},{"x":0.8634538054466248,"y":0.5091678500175476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8634538054466248,0.4936530292034149,0.8895582556724548,0.5091678500175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8534136414527893,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8534136414527893,"y":0.5091678500175476},{"x":0.8353413939476013,"y":0.5091678500175476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8353413939476013,0.4936530292034149,0.8534136414527893,0.5091678500175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8192771077156067,"y":0.4936530292034149},{"x":0.8192771077156067,"y":0.5091678500175476},{"x":0.7751004099845886,"y":0.5105782747268677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7751004099845886,0.4936530292034149,0.8192771077156067,0.5091678500175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329317331314087,"y":0.4950634837150574},{"x":0.7690762877464294,"y":0.4936530292034149},{"x":0.7690762877464294,"y":0.5091678500175476},{"x":0.7329317331314087,"y":0.5105782747268677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7329317331314087,0.4950634837150574,0.7690762877464294,0.5091678500175476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8895582556724548,"y":0.531734824180603},{"x":0.8554216623306274,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.8554216623306274,0.5148096084594727,0.8895582556724548,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132529854774475,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8514056205749512,"y":0.5148096084594727},{"x":0.8514056205749512,"y":0.531734824180603},{"x":0.8132529854774475,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوارها","boundary":[0.8132529854774475,0.5148096084594727,0.8514056205749512,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7991967797279358,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7991967797279358,"y":0.531734824180603},{"x":0.7951807379722595,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7951807379722595,0.5148096084594727,0.7991967797279358,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208835482597351,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7911646366119385,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7911646366119385,"y":0.531734824180603},{"x":0.7208835482597351,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فاگوسیتها","boundary":[0.7208835482597351,0.5148096084594727,0.7911646366119385,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7228915691375732,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7228915691375732,"y":0.531734824180603},{"x":0.7168674468994141,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7168674468994141,0.5148096084594727,0.7228915691375732,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088353633880615,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7128514051437378,"y":0.5148096084594727},{"x":0.7128514051437378,"y":0.531734824180603},{"x":0.7088353633880615,"y":0.531734824180603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7088353633880615,0.5148096084594727,0.7128514051437378,0.531734824180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514056205749512,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5557122826576233},{"x":0.8514056205749512,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8514056205749512,0.5401974320411682,0.8895582556724548,0.5557122826576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5557122826576233},{"x":0.8212851285934448,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8212851285934448,0.5401974320411682,0.8473895788192749,0.5557122826576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8132529854774475,"y":0.5401974320411682},{"x":0.8132529854774475,"y":0.5557122826576233},{"x":0.7650602459907532,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوتروفیل","boundary":[0.7650602459907532,0.5401974320411682,0.8132529854774475,0.5557122826576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740963876247406,"y":0.5401974320411682},{"x":0.7530120611190796,"y":0.5401974320411682},{"x":0.7530120611190796,"y":0.5557122826576233},{"x":0.740963876247406,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.740963876247406,0.5401974320411682,0.7530120611190796,0.5557122826576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329317331314087,"y":0.5401974320411682},{"x":0.736947774887085,"y":0.5401974320411682},{"x":0.736947774887085,"y":0.5557122826576233},{"x":0.7329317331314087,"y":0.5557122826576233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7329317331314087,0.5401974320411682,0.736947774887085,0.5557122826576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5754584074020386},{"x":0.8554216623306274,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.8554216623306274,0.5599435567855835,0.8895582556724548,0.5754584074020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971887588500977,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8514056205749512,"y":0.5599435567855835},{"x":0.8514056205749512,"y":0.5754584074020386},{"x":0.7971887588500977,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوارهای","boundary":[0.7971887588500977,0.5599435567855835,0.8514056205749512,0.5754584074020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670682668685913,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7911646366119385,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7911646366119385,"y":0.5754584074020386},{"x":0.7670682668685913,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7670682668685913,0.5599435567855835,0.7911646366119385,0.5754584074020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248995900154114,"y":0.5599435567855835},{"x":0.759036123752594,"y":0.5599435567855835},{"x":0.759036123752594,"y":0.5754584074020386},{"x":0.7248995900154114,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7248995900154114,0.5599435567855835,0.759036123752594,0.5754584074020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068272829055786,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7228915691375732,"y":0.5599435567855835},{"x":0.7228915691375732,"y":0.5754584074020386},{"x":0.7068272829055786,"y":0.5754584074020386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7068272829055786,0.5599435567855835,0.7228915691375732,0.5754584074020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.5825105905532837},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5825105905532837},{"x":0.8895582556724548,"y":0.5994358062744141},{"x":0.8413654565811157,"y":0.5994358062744141}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زیرگروه","boundary":[0.8413654565811157,0.5825105905532837,0.8895582556724548,0.5994358062744141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.5825105905532837},{"x":0.8393574357032776,"y":0.5825105905532837},{"x":0.8393574357032776,"y":0.5994358062744141},{"x":0.8112449645996094,"y":0.5994358062744141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8112449645996094,0.5825105905532837,0.8393574357032776,0.5994358062744141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309237122535706,"y":0.5839210152626038},{"x":0.8032128810882568,"y":0.5825105905532837},{"x":0.8032128810882568,"y":0.5994358062744141},{"x":0.7309237122535706,"y":0.5994358062744141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مونوسیتها","boundary":[0.7309237122535706,0.5839210152626038,0.8032128810882568,0.5994358062744141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152610659599304,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8895582556724548,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8895582556724548,"y":0.6220028400421143},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6220028400421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکردهای","boundary":[0.8152610659599304,0.6064879894256592,0.8895582556724548,0.6220028400421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740963876247406,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8072289228439331,"y":0.6064879894256592},{"x":0.8072289228439331,"y":0.6220028400421143},{"x":0.740963876247406,"y":0.6220028400421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماکروفاژها","boundary":[0.740963876247406,0.6064879894256592,0.8072289228439331,0.6220028400421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108433842658997,"y":0.6064879894256592},{"x":0.736947774887085,"y":0.6064879894256592},{"x":0.736947774887085,"y":0.6220028400421143},{"x":0.7108433842658997,"y":0.6220028400421143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.7108433842658997,0.6064879894256592,0.736947774887085,0.6220028400421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514056205749512,"y":0.6290550231933594},{"x":0.891566276550293,"y":0.6290550231933594},{"x":0.891566276550293,"y":0.6445698142051697},{"x":0.8514056205749512,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.8514056205749512,0.6290550231933594,0.891566276550293,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.6290550231933594},{"x":0.849397599697113,"y":0.6290550231933594},{"x":0.849397599697113,"y":0.6445698142051697},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8212851285934448,0.6290550231933594,0.849397599697113,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469879388809204,"y":0.6290550231933594},{"x":0.8132529854774475,"y":0.6290550231933594},{"x":0.8132529854774475,"y":0.6445698142051697},{"x":0.7469879388809204,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماکروفاژی","boundary":[0.7469879388809204,0.6290550231933594,0.8132529854774475,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329317331314087,"y":0.6290550231933594},{"x":0.7389557957649231,"y":0.6290550231933594},{"x":0.7389557957649231,"y":0.6445698142051697},{"x":0.7329317331314087,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7329317331314087,0.6290550231933594,0.7389557957649231,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.6290550231933594},{"x":0.7248995900154114,"y":0.6290550231933594},{"x":0.7248995900154114,"y":0.6445698142051697},{"x":0.7048192620277405,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.7048192620277405,0.6290550231933594,0.7248995900154114,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6290550231933594},{"x":0.694779098033905,"y":0.6290550231933594},{"x":0.694779098033905,"y":0.6445698142051697},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6445698142051697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6666666865348816,0.6290550231933594,0.694779098033905,0.6445698142051697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8755019903182983,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8935742974281311,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8935742974281311,"y":0.665726363658905},{"x":0.8755019903182983,"y":0.665726363658905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.8755019903182983,0.6502115726470947,0.8935742974281311,0.665726363658905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8694779276847839,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8694779276847839,"y":0.665726363658905},{"x":0.8413654565811157,"y":0.665726363658905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8413654565811157,0.6502115726470947,0.8694779276847839,0.665726363658905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8393574357032776,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8393574357032776,"y":0.665726363658905},{"x":0.8112449645996094,"y":0.665726363658905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8112449645996094,0.6502115726470947,0.8393574357032776,0.665726363658905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8032128810882568,"y":0.6502115726470947},{"x":0.8032128810882568,"y":0.665726363658905},{"x":0.736947774887085,"y":0.665726363658905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکروفاژها","boundary":[0.736947774887085,0.6502115726470947,0.8032128810882568,0.665726363658905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8594377636909485,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8955823183059692,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8955823183059692,"y":0.6897038221359253},{"x":0.8594377636909485,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماست","boundary":[0.8594377636909485,0.6727785468101501,0.8955823183059692,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8192771077156067,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8574297428131104,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8574297428131104,"y":0.6897038221359253},{"x":0.8192771077156067,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلها","boundary":[0.8192771077156067,0.6727785468101501,0.8574297428131104,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152610659599304,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6897038221359253},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8152610659599304,0.6727785468101501,0.8212851285934448,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489959597587585,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8092369437217712,"y":0.6727785468101501},{"x":0.8092369437217712,"y":0.6897038221359253},{"x":0.7489959597587585,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازوفیلها","boundary":[0.7489959597587585,0.6727785468101501,0.8092369437217712,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.6727785468101501},{"x":0.7429718971252441,"y":0.6727785468101501},{"x":0.7429718971252441,"y":0.6897038221359253},{"x":0.736947774887085,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.736947774887085,0.6727785468101501,0.7429718971252441,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6526104211807251,"y":0.6727785468101501},{"x":0.7309237122535706,"y":0.6727785468101501},{"x":0.7309237122535706,"y":0.6897038221359253},{"x":0.6526104211807251,"y":0.6897038221359253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ائوزینوفیلها","boundary":[0.6526104211807251,0.6727785468101501,0.7309237122535706,0.6897038221359253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.6953455805778503},{"x":0.8895582556724548,"y":0.6953455805778503},{"x":0.8895582556724548,"y":0.7122707962989807},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7122707962989807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.8212851285934448,0.6953455805778503,0.8895582556724548,0.7122707962989807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.6953455805778503},{"x":0.8132529854774475,"y":0.6953455805778503},{"x":0.8132529854774475,"y":0.7122707962989807},{"x":0.7751004099845886,"y":0.7122707962989807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماست","boundary":[0.7751004099845886,0.6953455805778503,0.8132529854774475,0.7122707962989807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.6953455805778503},{"x":0.7730923891067505,"y":0.6953455805778503},{"x":0.7730923891067505,"y":0.7122707962989807},{"x":0.736947774887085,"y":0.7122707962989807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلها","boundary":[0.736947774887085,0.6953455805778503,0.7730923891067505,0.7122707962989807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.7179125547409058},{"x":0.891566276550293,"y":0.7179125547409058},{"x":0.891566276550293,"y":0.7334273457527161},{"x":0.8554216623306274,"y":0.7334273457527161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8554216623306274,0.7179125547409058,0.891566276550293,0.7334273457527161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827309250831604,"y":0.7165021300315857},{"x":0.845381498336792,"y":0.7165021300315857},{"x":0.845381498336792,"y":0.7334273457527161},{"x":0.827309250831604,"y":0.7334273457527161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.827309250831604,0.7165021300315857,0.845381498336792,0.7334273457527161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510040402412415,"y":0.7165021300315857},{"x":0.8132529854774475,"y":0.7179125547409058},{"x":0.8132529854774475,"y":0.7334273457527161},{"x":0.7510040402412415,"y":0.7334273457527161}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازوفیلها","boundary":[0.7510040402412415,0.7165021300315857,0.8132529854774475,0.7334273457527161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.7165021300315857},{"x":0.7510040402412415,"y":0.7165021300315857},{"x":0.7510040402412415,"y":0.7334273457527161},{"x":0.7168674468994141,"y":0.7334273457527161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.7168674468994141,0.7165021300315857,0.7510040402412415,0.7334273457527161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7404795289039612},{"x":0.8895582556724548,"y":0.7404795289039612},{"x":0.8895582556724548,"y":0.7574048042297363},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7574048042297363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.8212851285934448,0.7404795289039612,0.8895582556724548,0.7574048042297363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349397540092468,"y":0.7404795289039612},{"x":0.8132529854774475,"y":0.7404795289039612},{"x":0.8132529854774475,"y":0.7574048042297363},{"x":0.7349397540092468,"y":0.7559943795204163}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ائوزینوفیلها","boundary":[0.7349397540092468,0.7404795289039612,0.8132529854774475,0.7574048042297363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289156913757324,"y":0.7404795289039612},{"x":0.7349397540092468,"y":0.7404795289039612},{"x":0.7349397540092468,"y":0.7559943795204163},{"x":0.7289156913757324,"y":0.7559943795204163}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7289156913757324,0.7404795289039612,0.7349397540092468,0.7559943795204163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574297428131104,"y":0.7630465626716614},{"x":0.891566276550293,"y":0.7630465626716614},{"x":0.891566276550293,"y":0.7799717783927917},{"x":0.8574297428131104,"y":0.7799717783927917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8574297428131104,0.7630465626716614,0.891566276550293,0.7799717783927917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827309250831604,"y":0.7630465626716614},{"x":0.8554216623306274,"y":0.7630465626716614},{"x":0.8554216623306274,"y":0.7799717783927917},{"x":0.827309250831604,"y":0.7799717783927917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.827309250831604,0.7630465626716614,0.8554216623306274,0.7799717783927917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.7630465626716614},{"x":0.8192771077156067,"y":0.7630465626716614},{"x":0.8192771077156067,"y":0.7799717783927917},{"x":0.759036123752594,"y":0.7799717783927917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دندریتیک","boundary":[0.759036123752594,0.7630465626716614,0.8192771077156067,0.7799717783927917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514056205749512,"y":0.7856135368347168},{"x":0.8895582556724548,"y":0.7870239615440369},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8011283278465271},{"x":0.8514056205749512,"y":0.8011283278465271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.8514056205749512,0.7856135368347168,0.8895582556724548,0.8011283278465271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7856135368347168},{"x":0.8473895788192749,"y":0.7856135368347168},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8011283278465271},{"x":0.8212851285934448,"y":0.8011283278465271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8212851285934448,0.7856135368347168,0.8473895788192749,0.8011283278465271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.7856135368347168},{"x":0.8112449645996094,"y":0.7856135368347168},{"x":0.8112449645996094,"y":0.8011283278465271},{"x":0.7871485948562622,"y":0.8011283278465271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7871485948562622,0.7856135368347168,0.8112449645996094,0.8011283278465271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550200819969177,"y":0.7856135368347168},{"x":0.7751004099845886,"y":0.7856135368347168},{"x":0.7751004099845886,"y":0.8011283278465271},{"x":0.7550200819969177,"y":0.8011283278465271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7550200819969177,0.7856135368347168,0.7751004099845886,0.8011283278465271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.7856135368347168},{"x":0.7429718971252441,"y":0.7856135368347168},{"x":0.7429718971252441,"y":0.8011283278465271},{"x":0.6807228922843933,"y":0.8011283278465271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دندریتیک","boundary":[0.6807228922843933,0.7856135368347168,0.7429718971252441,0.8011283278465271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.8081805109977722},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8081805109977722},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8236953616142273},{"x":0.8413654565811157,"y":0.8236953616142273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرگروه","boundary":[0.8413654565811157,0.8081805109977722,0.8895582556724548,0.8236953616142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132529854774475,"y":0.8081805109977722},{"x":0.8393574357032776,"y":0.8081805109977722},{"x":0.8393574357032776,"y":0.8236953616142273},{"x":0.8132529854774475,"y":0.8236953616142273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8132529854774475,0.8081805109977722,0.8393574357032776,0.8236953616142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710843086242676,"y":0.8081805109977722},{"x":0.805220901966095,"y":0.8081805109977722},{"x":0.805220901966095,"y":0.8236953616142273},{"x":0.7710843086242676,"y":0.8236953616142273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7710843086242676,0.8081805109977722,0.805220901966095,0.8236953616142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008032202720642,"y":0.8081805109977722},{"x":0.763052225112915,"y":0.8081805109977722},{"x":0.763052225112915,"y":0.8236953616142273},{"x":0.7008032202720642,"y":0.8236953616142273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دندریتیک","boundary":[0.7008032202720642,0.8081805109977722,0.763052225112915,0.8236953616142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827309250831604,"y":0.8279266357421875},{"x":0.8975903391838074,"y":0.8307475447654724},{"x":0.8975903391838074,"y":0.8476727604866028},{"x":0.8253012299537659,"y":0.8448519110679626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"النفوسیتها","boundary":[0.827309250831604,0.8279266357421875,0.8975903391838074,0.8476727604866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8192771077156067,"y":0.8279266357421875},{"x":0.8212851285934448,"y":0.8279266357421875},{"x":0.8192771077156067,"y":0.8448519110679626},{"x":0.8172690868377686,"y":0.8448519110679626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8192771077156067,0.8279266357421875,0.8192771077156067,0.8448519110679626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8734939694404602,"y":0.8547249436378479},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8547249436378479},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8734939694404602,"y":0.8688293099403381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.8734939694404602,0.8547249436378479,0.8895582556724548,0.8688293099403381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.8533145189285278},{"x":0.8614457845687866,"y":0.8547249436378479},{"x":0.8614457845687866,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8688293099403381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8353413939476013,0.8533145189285278,0.8614457845687866,0.8688293099403381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132529854774475,"y":0.8533145189285278},{"x":0.8313252925872803,"y":0.8533145189285278},{"x":0.8313252925872803,"y":0.8688293099403381},{"x":0.8132529854774475,"y":0.8688293099403381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8132529854774475,0.8533145189285278,0.8313252925872803,0.8688293099403381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7469879388809204,"y":0.8519040942192078},{"x":0.7991967797279358,"y":0.8533145189285278},{"x":0.7991967797279358,"y":0.8688293099403381},{"x":0.7449799180030823,"y":0.8674188852310181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لنفوسیت","boundary":[0.7469879388809204,0.8519040942192078,0.7991967797279358,0.8688293099403381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269076108932495,"y":0.8519040942192078},{"x":0.7389557957649231,"y":0.8519040942192078},{"x":0.7389557957649231,"y":0.8674188852310181},{"x":0.7269076108932495,"y":0.8674188852310181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7269076108932495,0.8519040942192078,0.7389557957649231,0.8674188852310181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208835482597351,"y":0.8519040942192078},{"x":0.7248995900154114,"y":0.8519040942192078},{"x":0.7248995900154114,"y":0.8674188852310181},{"x":0.7208835482597351,"y":0.8674188852310181}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7208835482597351,0.8519040942192078,0.7248995900154114,0.8674188852310181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.8744710683822632},{"x":0.891566276550293,"y":0.875881552696228},{"x":0.8895582556724548,"y":0.8928067684173584},{"x":0.8413654565811157,"y":0.8913963437080383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرگروه","boundary":[0.8413654565811157,0.8744710683822632,0.8895582556724548,0.8928067684173584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510040402412415,"y":0.8744710683822632},{"x":0.8353413939476013,"y":0.8744710683822632},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8913963437080383},{"x":0.7489959597587585,"y":0.8913963437080383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتهای","boundary":[0.7510040402412415,0.8744710683822632,0.8333333134651184,0.8913963437080383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349397540092468,"y":0.8744710683822632},{"x":0.7429718971252441,"y":0.8744710683822632},{"x":0.740963876247406,"y":0.8899859189987183},{"x":0.7329317331314087,"y":0.8899859189987183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.7349397540092468,0.8744710683822632,0.740963876247406,0.8899859189987183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8734939694404602,"y":0.8984485268592834},{"x":0.891566276550293,"y":0.8984485268592834},{"x":0.8895582556724548,"y":0.9139633178710938},{"x":0.8734939694404602,"y":0.9139633178710938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.8734939694404602,0.8984485268592834,0.8895582556724548,0.9139633178710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.8970381021499634},{"x":0.8694779276847839,"y":0.8984485268592834},{"x":0.8674699068069458,"y":0.9139633178710938},{"x":0.8393574357032776,"y":0.9139633178710938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8413654565811157,0.8970381021499634,0.8674699068069458,0.9139633178710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510040402412415,"y":0.8970381021499634},{"x":0.8353413939476013,"y":0.8970381021499634},{"x":0.8333333134651184,"y":0.9139633178710938},{"x":0.7510040402412415,"y":0.9125528931617737}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتهای","boundary":[0.7510040402412415,0.8970381021499634,0.8333333134651184,0.9139633178710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289156913757324,"y":0.8970381021499634},{"x":0.7429718971252441,"y":0.8970381021499634},{"x":0.740963876247406,"y":0.9125528931617737},{"x":0.7269076108932495,"y":0.9125528931617737}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"T.","boundary":[0.7289156913757324,0.8970381021499634,0.740963876247406,0.9125528931617737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204819083213806,"y":0.4358251094818115},{"x":0.9036144614219666,"y":0.4372355341911316},{"x":0.8975903391838074,"y":0.9139633178710938},{"x":0.6144578456878662,"y":0.9125528931617737}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6154819083213806,0.4288251094818115,0.9025903391838074,0.9209633178710938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.6741889715194702},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6741889715194702},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6854724884033203},{"x":0.5160642862319946,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.5160642862319946,0.6741889715194702,0.5301204919815063,0.6854724884033203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.6727785468101501},{"x":0.5963855385780334,"y":0.6741889715194702},{"x":0.5963855385780334,"y":0.6868829131126404},{"x":0.5341365337371826,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"............","boundary":[0.5341365337371826,0.6727785468101501,0.5963855385780334,0.6868829131126404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.6727785468101501},{"x":0.5963855385780334,"y":0.6741889715194702},{"x":0.5963855385780334,"y":0.6868829131126404},{"x":0.5160642862319946,"y":0.6854724884033203}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.6657785468101501,0.6013855385780335,0.6938829131126404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.6826516389846802},{"x":0.12248995900154114,"y":0.6826516389846802},{"x":0.12248995900154114,"y":0.6925246715545654},{"x":0.10240963846445084,"y":0.6925246715545654}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.10240963846445084,0.6826516389846802,0.12248995900154114,0.6925246715545654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.6826516389846802},{"x":0.12248995900154114,"y":0.6826516389846802},{"x":0.12248995900154114,"y":0.6925246715545654},{"x":0.10240963846445084,"y":0.6925246715545654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.6756516389846802,0.12748995900154114,0.6995246715545654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6967560052871704},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6953455805778503},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7080394625663757},{"x":0.5160642862319946,"y":0.7080394625663757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.5140562057495117,0.6967560052871704,0.5321285128593445,0.7080394625663757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.6953455805778503},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6953455805778503},{"x":0.5401606559753418,"y":0.7066290378570557},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7066290378570557}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.6953455805778503,0.5401606559753418,0.7066290378570557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6967560052871704},{"x":0.5381526350975037,"y":0.6953455805778503},{"x":0.5401606559753418,"y":0.7066290378570557},{"x":0.5160642862319946,"y":0.7080394625663757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.6897560052871704,0.5451606559753418,0.7136290378570557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7052186131477356},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7052186131477356},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7165021300315857},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7165021300315857}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۲","boundary":[0.10240963846445084,0.7052186131477356,0.1204819306731224,0.7165021300315857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7052186131477356},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7052186131477356},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7165021300315857},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7165021300315857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.6982186131477356,0.1254819306731224,0.7235021300315857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.7179125547409058},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7193229794502258},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7306064963340759},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7306064963340759}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.5160642862319946,0.7179125547409058,0.5321285128593445,0.7306064963340759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.7179125547409058},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7179125547409058},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7306064963340759},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7306064963340759}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.5361445546150208,0.7179125547409058,0.5381526350975037,0.7306064963340759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.7179125547409058},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7179125547409058},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7306064963340759},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7306064963340759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.7109125547409058,0.5431526350975037,0.7376064963340759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.726375162601471},{"x":0.11847389489412308,"y":0.726375162601471},{"x":0.11847389489412308,"y":0.737658679485321},{"x":0.10240963846445084,"y":0.737658679485321}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.10240963846445084,0.726375162601471,0.11847389489412308,0.737658679485321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.726375162601471},{"x":0.11847389489412308,"y":0.726375162601471},{"x":0.11847389489412308,"y":0.737658679485321},{"x":0.10240963846445084,"y":0.737658679485321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.7193751626014709,0.12347389489412308,0.744658679485321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.741890013217926},{"x":0.5321285128593445,"y":0.741890013217926},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7517630457878113},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7517630457878113}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.5140562057495117,0.741890013217926,0.5321285128593445,0.7517630457878113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.741890013217926},{"x":0.5381526350975037,"y":0.741890013217926},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7517630457878113},{"x":0.5341365337371826,"y":0.7517630457878113}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.741890013217926,0.5381526350975037,0.7517630457878113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.741890013217926},{"x":0.5381526350975037,"y":0.741890013217926},{"x":0.5381526350975037,"y":0.7517630457878113},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7517630457878113}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.734890013217926,0.5431526350975037,0.7587630457878113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4457831382751465,"y":0.5867418646812439},{"x":0.4799196720123291,"y":0.5867418646812439},{"x":0.4799196720123291,"y":0.6064879894256592},{"x":0.4457831382751465,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.4457831382751465,0.5867418646812439,0.4799196720123291,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35542169213294983,"y":0.5867418646812439},{"x":0.42369478940963745,"y":0.5867418646812439},{"x":0.42369478940963745,"y":0.6064879894256592},{"x":0.35542169213294983,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لکوسیتی","boundary":[0.35542169213294983,0.5867418646812439,0.42369478940963745,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3393574357032776,"y":0.5867418646812439},{"x":0.3473895490169525,"y":0.5867418646812439},{"x":0.3473895490169525,"y":0.6064879894256592},{"x":0.3393574357032776,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3393574357032776,0.5867418646812439,0.3473895490169525,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670682668685913,"y":0.5867418646812439},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5867418646812439},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6064879894256592},{"x":0.2670682668685913,"y":0.6064879894256592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.2670682668685913,0.5867418646812439,0.3333333432674408,0.6064879894256592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24497991800308228,"y":0.5867418646812439},{"x":0.2590361535549164,"y":0.5867418646812439},{"x":0.2590361535549164,"y":0.6050775647163391},{"x":0.24497991800308228,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24497991800308228,0.5867418646812439,0.2590361535549164,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1807228922843933,"y":0.5867418646812439},{"x":0.23694778978824615,"y":0.5867418646812439},{"x":0.23694778978824615,"y":0.6050775647163391},{"x":0.1807228922843933,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بافتها","boundary":[0.1807228922843933,0.5867418646812439,0.23694778978824615,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14859437942504883,"y":0.5867418646812439},{"x":0.1807228922843933,"y":0.5867418646812439},{"x":0.1807228922843933,"y":0.6050775647163391},{"x":0.14859437942504883,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.14859437942504883,0.5867418646812439,0.1807228922843933,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11646586656570435,"y":0.5867418646812439},{"x":0.1405622512102127,"y":0.5867418646812439},{"x":0.1405622512102127,"y":0.6050775647163391},{"x":0.11646586656570435,"y":0.6050775647163391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.11646586656570435,0.5867418646812439,0.1405622512102127,0.6050775647163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598393440246582,"y":0.6135401725769043},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6135401725769043},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6304654479026794},{"x":0.4598393440246582,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.4598393440246582,0.6135401725769043,0.48393574357032776,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.6135401725769043},{"x":0.4538152515888214,"y":0.6135401725769043},{"x":0.4538152515888214,"y":0.6304654479026794},{"x":0.42971888184547424,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.42971888184547424,0.6135401725769043,0.4538152515888214,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116465747356415,"y":0.6135401725769043},{"x":0.42369478940963745,"y":0.6135401725769043},{"x":0.42369478940963745,"y":0.6304654479026794},{"x":0.4116465747356415,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4116465747356415,0.6135401725769043,0.42369478940963745,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35140562057495117,"y":0.6135401725769043},{"x":0.4056224822998047,"y":0.6135401725769043},{"x":0.4056224822998047,"y":0.6304654479026794},{"x":0.35140562057495117,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.35140562057495117,0.6135401725769043,0.4056224822998047,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2791164517402649,"y":0.6135401725769043},{"x":0.3453815281391144,"y":0.6135401725769043},{"x":0.3453815281391144,"y":0.6304654479026794},{"x":0.2791164517402649,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لکوسیتها","boundary":[0.2791164517402649,0.6135401725769043,0.3453815281391144,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24297188222408295,"y":0.6135401725769043},{"x":0.2730923593044281,"y":0.6135401725769043},{"x":0.2730923593044281,"y":0.6304654479026794},{"x":0.24297188222408295,"y":0.6304654479026794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.24297188222408295,0.6135401725769043,0.2730923593044281,0.6304654479026794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4076305329799652,"y":0.6361072063446045},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6361072063446045},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6530324220657349},{"x":0.4076305329799652,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مولکولهای","boundary":[0.4076305329799652,0.6361072063446045,0.48393574357032776,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35742971301078796,"y":0.6361072063446045},{"x":0.3995983898639679,"y":0.6361072063446045},{"x":0.3995983898639679,"y":0.6530324220657349},{"x":0.35742971301078796,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چسبان","boundary":[0.35742971301078796,0.6361072063446045,0.3995983898639679,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31124499440193176,"y":0.6361072063446045},{"x":0.34939759969711304,"y":0.6361072063446045},{"x":0.34939759969711304,"y":0.6530324220657349},{"x":0.31124499440193176,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.31124499440193176,0.6361072063446045,0.34939759969711304,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293172687292099,"y":0.6361072063446045},{"x":0.3052208721637726,"y":0.6361072063446045},{"x":0.3052208721637726,"y":0.6530324220657349},{"x":0.293172687292099,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.293172687292099,0.6361072063446045,0.3052208721637726,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610441744327545,"y":0.6361072063446045},{"x":0.2871485948562622,"y":0.6361072063446045},{"x":0.2871485948562622,"y":0.6530324220657349},{"x":0.2610441744327545,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.2610441744327545,0.6361072063446045,0.2871485948562622,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1867469847202301,"y":0.6361072063446045},{"x":0.2530120611190796,"y":0.6361072063446045},{"x":0.2530120611190796,"y":0.6530324220657349},{"x":0.1867469847202301,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لکوسیتها","boundary":[0.1867469847202301,0.6361072063446045,0.2530120611190796,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17469879984855652,"y":0.6361072063446045},{"x":0.17871485650539398,"y":0.6361072063446045},{"x":0.17871485650539398,"y":0.6530324220657349},{"x":0.17469879984855652,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17469879984855652,0.6361072063446045,0.17871485650539398,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.6361072063446045},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6361072063446045},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6530324220657349},{"x":0.10240963846445084,"y":0.6530324220657349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.10240963846445084,0.6361072063446045,0.1666666716337204,0.6530324220657349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.6586741805076599},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6586741805076599},{"x":0.48393574357032776,"y":0.6755994558334351},{"x":0.42971888184547424,"y":0.6755994558334351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندوتلیال","boundary":[0.42971888184547424,0.6586741805076599,0.48393574357032776,0.6755994558334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.6586741805076599},{"x":0.42369478940963745,"y":0.6586741805076599},{"x":0.42369478940963745,"y":0.6741889715194702},{"x":0.4196787178516388,"y":0.6741889715194702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4196787178516388,0.6586741805076599,0.42369478940963745,0.6741889715194702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37751004099845886,"y":0.6586741805076599},{"x":0.4116465747356415,"y":0.6586741805076599},{"x":0.4116465747356415,"y":0.6741889715194702},{"x":0.37751004099845886,"y":0.6741889715194702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.37751004099845886,0.6586741805076599,0.4116465747356415,0.6741889715194702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.6586741805076599},{"x":0.37148594856262207,"y":0.6586741805076599},{"x":0.37148594856262207,"y":0.6741889715194702},{"x":0.3594377636909485,"y":0.6741889715194702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3594377636909485,0.6586741805076599,0.37148594856262207,0.6741889715194702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3132530152797699,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3534136414527893,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3534136414527893,"y":0.6741889715194702},{"x":0.3132530152797699,"y":0.6741889715194702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتشاح","boundary":[0.3132530152797699,0.6586741805076599,0.3534136414527893,0.6741889715194702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23895582556724548,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3052208721637726,"y":0.6586741805076599},{"x":0.3052208721637726,"y":0.6741889715194702},{"x":0.23895582556724548,"y":0.6741889715194702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لکوسیتها","boundary":[0.23895582556724548,0.6586741805076599,0.3052208721637726,0.6741889715194702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.6812412142753601},{"x":0.4799196720123291,"y":0.6812412142753601},{"x":0.4799196720123291,"y":0.6981664299964905},{"x":0.42971888184547424,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سلکتین","boundary":[0.42971888184547424,0.6812412142753601,0.4799196720123291,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.6812412142753601},{"x":0.42971888184547424,"y":0.6812412142753601},{"x":0.42971888184547424,"y":0.6981664299964905},{"x":0.41566264629364014,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.41566264629364014,0.6812412142753601,0.42971888184547424,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40361446142196655,"y":0.6812412142753601},{"x":0.40963855385780334,"y":0.6812412142753601},{"x":0.40963855385780334,"y":0.6981664299964905},{"x":0.40361446142196655,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40361446142196655,0.6812412142753601,0.40963855385780334,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.6812412142753601},{"x":0.39558231830596924,"y":0.6812412142753601},{"x":0.39558231830596924,"y":0.6981664299964905},{"x":0.3594377636909485,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.3594377636909485,0.6812412142753601,0.39558231830596924,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3052208721637726,"y":0.6812412142753601},{"x":0.3534136414527893,"y":0.6812412142753601},{"x":0.3534136414527893,"y":0.6981664299964905},{"x":0.3052208721637726,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سلکتین","boundary":[0.3052208721637726,0.6812412142753601,0.3534136414527893,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28915661573410034,"y":0.6812412142753601},{"x":0.30321285128593445,"y":0.6812412142753601},{"x":0.30321285128593445,"y":0.6981664299964905},{"x":0.28915661573410034,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.28915661573410034,0.6812412142753601,0.30321285128593445,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27710843086242676,"y":0.6812412142753601},{"x":0.2851405739784241,"y":0.6812412142753601},{"x":0.2851405739784241,"y":0.6981664299964905},{"x":0.27710843086242676,"y":0.6981664299964905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.27710843086242676,0.6812412142753601,0.2851405739784241,0.6981664299964905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.7038081884384155},{"x":0.4799196720123291,"y":0.7038081884384155},{"x":0.4799196720123291,"y":0.7207334041595459},{"x":0.40963855385780334,"y":0.7207334041595459}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اینتگرینها","boundary":[0.40963855385780334,0.7038081884384155,0.4799196720123291,0.7207334041595459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39759036898612976,"y":0.7038081884384155},{"x":0.40361446142196655,"y":0.7038081884384155},{"x":0.40361446142196655,"y":0.7207334041595459},{"x":0.39759036898612976,"y":0.7207334041595459}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39759036898612976,0.7038081884384155,0.40361446142196655,0.7207334041595459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3253012001514435,"y":0.7038081884384155},{"x":0.38955822587013245,"y":0.7038081884384155},{"x":0.38955822587013245,"y":0.7207334041595459},{"x":0.3253012001514435,"y":0.7207334041595459}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.3253012001514435,0.7038081884384155,0.38955822587013245,0.7207334041595459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24899598956108093,"y":0.7038081884384155},{"x":0.31726908683776855,"y":0.7038081884384155},{"x":0.31726908683776855,"y":0.7207334041595459},{"x":0.24899598956108093,"y":0.7207334041595459}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اینتگرینها","boundary":[0.24899598956108093,0.7038081884384155,0.31726908683776855,0.7207334041595459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17469879984855652,"y":0.7038081884384155},{"x":0.24497991800308228,"y":0.7038081884384155},{"x":0.24497991800308228,"y":0.7207334041595459},{"x":0.17469879984855652,"y":0.7207334041595459}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.17469879984855652,0.7038081884384155,0.24497991800308228,0.7207334041595459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.7249647378921509},{"x":0.4859437644481659,"y":0.7249647378921509},{"x":0.4859437644481659,"y":0.741890013217926},{"x":0.41566264629364014,"y":0.741890013217926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کموکاینها","boundary":[0.41566264629364014,0.7249647378921509,0.4859437644481659,0.741890013217926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4016064405441284,"y":0.7249647378921509},{"x":0.40963855385780334,"y":0.7249647378921509},{"x":0.40963855385780334,"y":0.741890013217926},{"x":0.4016064405441284,"y":0.741890013217926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4016064405441284,0.7249647378921509,0.40963855385780334,0.741890013217926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35742971301078796,"y":0.7249647378921509},{"x":0.39759036898612976,"y":0.7249647378921509},{"x":0.39759036898612976,"y":0.741890013217926},{"x":0.35742971301078796,"y":0.741890013217926}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.35742971301078796,0.7249647378921509,0.39759036898612976,0.741890013217926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28915661573410034,"y":0.7249647378921509},{"x":0.34939759969711304,"y":0.7249647378921509},{"x":0.34939759969711304,"y":0.741890013217926},{"x":0.28915661573410034,"y":0.741890013217926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کموکاینی","boundary":[0.28915661573410034,0.7249647378921509,0.34939759969711304,0.741890013217926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.7475317120552063},{"x":0.4859437644481659,"y":0.7475317120552063},{"x":0.4859437644481659,"y":0.7644569873809814},{"x":0.4317269027233124,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4317269027233124,0.7475317120552063,0.4859437644481659,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.7475317120552063},{"x":0.4277108311653137,"y":0.7475317120552063},{"x":0.4277108311653137,"y":0.7644569873809814},{"x":0.42369478940963745,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42369478940963745,0.7475317120552063,0.4277108311653137,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38955822587013245,"y":0.7475317120552063},{"x":0.41767069697380066,"y":0.7475317120552063},{"x":0.41767069697380066,"y":0.7644569873809814},{"x":0.38955822587013245,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.38955822587013245,0.7475317120552063,0.41767069697380066,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37751004099845886,"y":0.7475317120552063},{"x":0.3815261125564575,"y":0.7475317120552063},{"x":0.3815261125564575,"y":0.7644569873809814},{"x":0.37751004099845886,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37751004099845886,0.7475317120552063,0.3815261125564575,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327309250831604,"y":0.7475317120552063},{"x":0.36947789788246155,"y":0.7475317120552063},{"x":0.36947789788246155,"y":0.7644569873809814},{"x":0.327309250831604,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.327309250831604,0.7475317120552063,0.36947789788246155,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3072289228439331,"y":0.7475317120552063},{"x":0.327309250831604,"y":0.7475317120552063},{"x":0.327309250831604,"y":0.7644569873809814},{"x":0.3072289228439331,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3072289228439331,0.7475317120552063,0.327309250831604,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22289156913757324,"y":0.7475317120552063},{"x":0.29518070816993713,"y":0.7475317120552063},{"x":0.29518070816993713,"y":0.7644569873809814},{"x":0.22289156913757324,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کموکاینها","boundary":[0.22289156913757324,0.7475317120552063,0.29518070816993713,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21887549757957458,"y":0.7475317120552063},{"x":0.22289156913757324,"y":0.7475317120552063},{"x":0.22289156913757324,"y":0.7644569873809814},{"x":0.21887549757957458,"y":0.7644569873809814}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21887549757957458,0.7475317120552063,0.22289156913757324,0.7644569873809814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.7700987458229065},{"x":0.4799196720123291,"y":0.7686883211135864},{"x":0.4799196720123291,"y":0.7856135368347168},{"x":0.4397590458393097,"y":0.7856135368347168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4397590458393097,0.7700987458229065,0.4799196720123291,0.7856135368347168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.7700987458229065},{"x":0.4337349534034729,"y":0.7700987458229065},{"x":0.4337349534034729,"y":0.7856135368347168},{"x":0.41566264629364014,"y":0.7856135368347168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41566264629364014,0.7700987458229065,0.4337349534034729,0.7856135368347168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.7700987458229065},{"x":0.4016064405441284,"y":0.7700987458229065},{"x":0.4016064405441284,"y":0.7856135368347168},{"x":0.3594377636909485,"y":0.7856135368347168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3594377636909485,0.7700987458229065,0.4016064405441284,0.7856135368347168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2811245024204254,"y":0.7700987458229065},{"x":0.35140562057495117,"y":0.7700987458229065},{"x":0.35140562057495117,"y":0.7856135368347168},{"x":0.2811245024204254,"y":0.7870239615440369}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کموکاینها","boundary":[0.2811245024204254,0.7700987458229065,0.35140562057495117,0.7856135368347168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618473947048187,"y":0.7926657199859619},{"x":0.48393574357032776,"y":0.7926657199859619},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8095909953117371},{"x":0.4618473947048187,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.4618473947048187,0.7926657199859619,0.48393574357032776,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.7926657199859619},{"x":0.4538152515888214,"y":0.7926657199859619},{"x":0.4538152515888214,"y":0.8095909953117371},{"x":0.4317269027233124,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.4317269027233124,0.7926657199859619,0.4538152515888214,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3614457845687866,"y":0.7926657199859619},{"x":0.413654625415802,"y":0.7926657199859619},{"x":0.413654625415802,"y":0.8095909953117371},{"x":0.3614457845687866,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لکوسیت","boundary":[0.3614457845687866,0.7926657199859619,0.413654625415802,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293172687292099,"y":0.7926657199859619},{"x":0.3594377636909485,"y":0.7926657199859619},{"x":0.3594377636909485,"y":0.8095909953117371},{"x":0.293172687292099,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندوتلیال","boundary":[0.293172687292099,0.7926657199859619,0.3594377636909485,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2811245024204254,"y":0.7926657199859619},{"x":0.2871485948562622,"y":0.7926657199859619},{"x":0.2871485948562622,"y":0.8095909953117371},{"x":0.2811245024204254,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2811245024204254,0.7926657199859619,0.2871485948562622,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23493975400924683,"y":0.7926657199859619},{"x":0.2751004099845886,"y":0.7926657199859619},{"x":0.2751004099845886,"y":0.8095909953117371},{"x":0.23493975400924683,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتشاح","boundary":[0.23493975400924683,0.7926657199859619,0.2751004099845886,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17469879984855652,"y":0.7926657199859619},{"x":0.22891566157341003,"y":0.7926657199859619},{"x":0.22891566157341003,"y":0.8095909953117371},{"x":0.17469879984855652,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لکوسیت","boundary":[0.17469879984855652,0.7926657199859619,0.22891566157341003,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15662650763988495,"y":0.7926657199859619},{"x":0.17068272829055786,"y":0.7926657199859619},{"x":0.17068272829055786,"y":0.8095909953117371},{"x":0.15662650763988495,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.15662650763988495,0.7926657199859619,0.17068272829055786,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14257028698921204,"y":0.7926657199859619},{"x":0.1526104360818863,"y":0.7926657199859619},{"x":0.1526104360818863,"y":0.8095909953117371},{"x":0.14257028698921204,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14257028698921204,0.7926657199859619,0.1526104360818863,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7926657199859619},{"x":0.13654617965221405,"y":0.7926657199859619},{"x":0.13654617965221405,"y":0.8095909953117371},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8095909953117371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.10240963846445084,0.7926657199859619,0.13654617965221405,0.8095909953117371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.8166431784629822},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8152326941490173},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8293371200561523},{"x":0.4397590458393097,"y":0.8293371200561523}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بافتها","boundary":[0.4397590458393097,0.8166431784629822,0.48393574357032776,0.8293371200561523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43574297428131104,"y":0.8166431784629822},{"x":0.4397590458393097,"y":0.8166431784629822},{"x":0.4397590458393097,"y":0.8307475447654724},{"x":0.43574297428131104,"y":0.8307475447654724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43574297428131104,0.8166431784629822,0.4397590458393097,0.8307475447654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.8377997279167175},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8392101526260376},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8561354279518127},{"x":0.4317269027233124,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.4317269027233124,0.8377997279167175,0.48393574357032776,0.8561354279518127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534136414527893,"y":0.8377997279167175},{"x":0.42369478940963745,"y":0.8377997279167175},{"x":0.42369478940963745,"y":0.8561354279518127},{"x":0.3534136414527893,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوتروفیلها","boundary":[0.3534136414527893,0.8377997279167175,0.42369478940963745,0.8561354279518127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3393574357032776,"y":0.8377997279167175},{"x":0.34337350726127625,"y":0.8377997279167175},{"x":0.34337350726127625,"y":0.8547249436378479},{"x":0.3393574357032776,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3393574357032776,0.8377997279167175,0.34337350726127625,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25702810287475586,"y":0.8377997279167175},{"x":0.32931727170944214,"y":0.8377997279167175},{"x":0.32931727170944214,"y":0.8547249436378479},{"x":0.25702810287475586,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مونوسیتها","boundary":[0.25702810287475586,0.8377997279167175,0.32931727170944214,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23694778978824615,"y":0.8363893032073975},{"x":0.24899598956108093,"y":0.8363893032073975},{"x":0.24899598956108093,"y":0.8547249436378479},{"x":0.23694778978824615,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23694778978824615,0.8363893032073975,0.24899598956108093,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19879518449306488,"y":0.8363893032073975},{"x":0.22891566157341003,"y":0.8363893032073975},{"x":0.22891566157341003,"y":0.8547249436378479},{"x":0.19879518449306488,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.19879518449306488,0.8363893032073975,0.22891566157341003,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16265060007572174,"y":0.8363893032073975},{"x":0.19076305627822876,"y":0.8363893032073975},{"x":0.19076305627822876,"y":0.8547249436378479},{"x":0.16265060007572174,"y":0.8547249436378479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.16265060007572174,0.8363893032073975,0.19076305627822876,0.8547249436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1465863436460495,"y":0.8363893032073975},{"x":0.1526104360818863,"y":0.8363893032073975},{"x":0.1526104360818863,"y":0.8533145189285278},{"x":0.1465863436460495,"y":0.8533145189285278}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1465863436460495,0.8363893032073975,0.1526104360818863,0.8533145189285278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.8363893032073975},{"x":0.13855421543121338,"y":0.8363893032073975},{"x":0.13855421543121338,"y":0.8533145189285278},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8533145189285278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.10240963846445084,0.8363893032073975,0.13855421543121338,0.8533145189285278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.8645980358123779},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8631876111030579},{"x":0.48393574357032776,"y":0.875881552696228},{"x":0.45783132314682007,"y":0.875881552696228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.45783132314682007,0.8645980358123779,0.48393574357032776,0.875881552696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337349534034729,"y":0.8645980358123779},{"x":0.4518072307109833,"y":0.8645980358123779},{"x":0.4518072307109833,"y":0.875881552696228},{"x":0.4337349534034729,"y":0.875881552696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.4337349534034729,0.8645980358123779,0.4518072307109833,0.875881552696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.8829337358474731},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8843441605567932},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8998589515686035},{"x":0.4317269027233124,"y":0.8998589515686035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.4317269027233124,0.8829337358474731,0.48393574357032776,0.8998589515686035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.8829337358474731},{"x":0.4257028102874756,"y":0.8829337358474731},{"x":0.4257028102874756,"y":0.8998589515686035},{"x":0.4196787178516388,"y":0.8998589515686035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4196787178516388,0.8829337358474731,0.4257028102874756,0.8998589515686035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3734939694404602,"y":0.8829337358474731},{"x":0.413654625415802,"y":0.8829337358474731},{"x":0.413654625415802,"y":0.8998589515686035},{"x":0.3734939694404602,"y":0.8998589515686035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتشاح","boundary":[0.3734939694404602,0.8829337358474731,0.413654625415802,0.8998589515686035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2811245024204254,"y":0.8829337358474731},{"x":0.3654618561267853,"y":0.8829337358474731},{"x":0.3654618561267853,"y":0.8998589515686035},{"x":0.2811245024204254,"y":0.8998589515686035}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتهای","boundary":[0.2811245024204254,0.8829337358474731,0.3654618561267853,0.8998589515686035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670682668685913,"y":0.8829337358474731},{"x":0.2751004099845886,"y":0.8829337358474731},{"x":0.2751004099845886,"y":0.8984485268592834},{"x":0.2670682668685913,"y":0.8984485268592834}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"آ","boundary":[0.2670682668685913,0.8829337358474731,0.2751004099845886,0.8984485268592834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2590361535549164,"y":0.8829337358474731},{"x":0.2610441744327545,"y":0.8829337358474731},{"x":0.2610441744327545,"y":0.8984485268592834},{"x":0.2590361535549164,"y":0.8984485268592834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2590361535549164,0.8829337358474731,0.2610441744327545,0.8984485268592834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.5867418646812439},{"x":0.4859437644481659,"y":0.5867418646812439},{"x":0.4859437644481659,"y":0.8998589515686035},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8998589515686035}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09740963846445083,0.5797418646812439,0.4909437644481659,0.9068589515686035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7489421963691711},{"x":0.11847389489412308,"y":0.7489421963691711},{"x":0.11847389489412308,"y":0.7602256536483765},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7602256536483765}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.10240963846445084,0.7489421963691711,0.11847389489412308,0.7602256536483765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7489421963691711},{"x":0.11847389489412308,"y":0.7489421963691711},{"x":0.11847389489412308,"y":0.7602256536483765},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7602256536483765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.7419421963691711,0.12347389489412308,0.7672256536483765],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7743300199508667},{"x":0.5160642862319946,"y":0.7743300199508667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴","boundary":[0.5160642862319946,0.7630465626716614,0.5321285128593445,0.7743300199508667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7743300199508667},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7743300199508667}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.7630465626716614,0.5481927990913391,0.7743300199508667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7630465626716614},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7743300199508667},{"x":0.5160642862319946,"y":0.7743300199508667}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.7560465626716614,0.5531927990913391,0.7813300199508667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7715091705322266},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7715091705322266},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7827926874160767},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7827926874160767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.10240963846445084,0.7715091705322266,0.1204819306731224,0.7827926874160767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.7715091705322266},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7715091705322266},{"x":0.1204819306731224,"y":0.7827926874160767},{"x":0.10240963846445084,"y":0.7827926874160767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.7645091705322266,0.1254819306731224,0.7897926874160767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5321285128593445,"y":0.7968970537185669},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7968970537185669}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.5140562057495117,0.7856135368347168,0.5321285128593445,0.7968970537185669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7968970537185669},{"x":0.5341365337371826,"y":0.7968970537185669}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.7856135368347168,0.5361445546150208,0.7968970537185669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7856135368347168},{"x":0.5361445546150208,"y":0.7968970537185669},{"x":0.5140562057495117,"y":0.7968970537185669}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.7786135368347168,0.5411445546150208,0.8038970537185669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5321285128593445,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5321285128593445,"y":0.8194640278816223},{"x":0.5140562057495117,"y":0.8194640278816223}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.5140562057495117,0.8081805109977722,0.5321285128593445,0.8194640278816223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5421686768531799,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5421686768531799,"y":0.8194640278816223},{"x":0.5341365337371826,"y":0.8194640278816223}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.5341365337371826,0.8081805109977722,0.5421686768531799,0.8194640278816223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5421686768531799,"y":0.8081805109977722},{"x":0.5421686768531799,"y":0.8194640278816223},{"x":0.5140562057495117,"y":0.8194640278816223}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.8011805109977722,0.5471686768531799,0.8264640278816223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.8279266357421875},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8279266357421875}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.10240963846445084,0.8166431784629822,0.1204819306731224,0.8279266357421875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1325301229953766,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1325301229953766,"y":0.8279266357421875},{"x":0.1265060305595398,"y":0.8279266357421875}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.1265060305595398,0.8166431784629822,0.1325301229953766,0.8279266357421875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1325301229953766,"y":0.8166431784629822},{"x":0.1325301229953766,"y":0.8279266357421875},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8279266357421875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.8096431784629822,0.1375301229953766,0.8349266357421875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.8321579694747925},{"x":0.5321285128593445,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5321285128593445,"y":0.8420310020446777},{"x":0.5160642862319946,"y":0.8420310020446777}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.5140562057495117,0.8321579694747925,0.5321285128593445,0.8420310020446777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5481927990913391,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5502008199691772,"y":0.8420310020446777},{"x":0.5361445546150208,"y":0.8420310020446777}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.5341365337371826,0.8307475447654724,0.5502008199691772,0.8420310020446777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.8321579694747925},{"x":0.5481927990913391,"y":0.8307475447654724},{"x":0.5502008199691772,"y":0.8420310020446777},{"x":0.5160642862319946,"y":0.8420310020446777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.8251579694747925,0.5552008199691773,0.8490310020446777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5321285128593445,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5321285128593445,"y":0.866008460521698},{"x":0.5160642862319946,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.5160642862319946,0.8533145189285278,0.5321285128593445,0.866008460521698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5722891688346863,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5722891688346863,"y":0.866008460521698},{"x":0.5361445546150208,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".......","boundary":[0.5361445546150208,0.8533145189285278,0.5722891688346863,0.866008460521698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5722891688346863,"y":0.8533145189285278},{"x":0.5722891688346863,"y":0.866008460521698},{"x":0.5160642862319946,"y":0.866008460521698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.8463145189285278,0.5772891688346863,0.873008460521698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.860366702079773},{"x":0.11847389489412308,"y":0.860366702079773},{"x":0.11847389489412308,"y":0.8730606436729431},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8730606436729431}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.10240963846445084,0.860366702079773,0.11847389489412308,0.8730606436729431]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.860366702079773},{"x":0.17670682072639465,"y":0.860366702079773},{"x":0.17670682072639465,"y":0.8730606436729431},{"x":0.1265060305595398,"y":0.8730606436729431}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".........","boundary":[0.1265060305595398,0.860366702079773,0.17670682072639465,0.8730606436729431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.860366702079773},{"x":0.17670682072639465,"y":0.860366702079773},{"x":0.17670682072639465,"y":0.8730606436729431},{"x":0.10240963846445084,"y":0.8730606436729431}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.8533667020797729,0.18170682072639466,0.8800606436729431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.875881552696228},{"x":0.5301204919815063,"y":0.875881552696228},{"x":0.5301204919815063,"y":0.8857545852661133},{"x":0.5140562057495117,"y":0.8857545852661133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.5140562057495117,0.875881552696228,0.5301204919815063,0.8857545852661133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.875881552696228},{"x":0.5361445546150208,"y":0.875881552696228},{"x":0.5361445546150208,"y":0.8857545852661133},{"x":0.5341365337371826,"y":0.8857545852661133}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.875881552696228,0.5361445546150208,0.8857545852661133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.875881552696228},{"x":0.5361445546150208,"y":0.875881552696228},{"x":0.5361445546150208,"y":0.8857545852661133},{"x":0.5140562057495117,"y":0.8857545852661133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.868881552696228,0.5411445546150208,0.8927545852661133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.8829337358474731},{"x":0.12248995900154114,"y":0.8843441605567932},{"x":0.11847389489412308,"y":0.8956276178359985},{"x":0.1004016101360321,"y":0.8942171931266785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.10240963846445084,0.8829337358474731,0.11847389489412308,0.8956276178359985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.8829337358474731},{"x":0.12248995900154114,"y":0.8843441605567932},{"x":0.11847389489412308,"y":0.8956276178359985},{"x":0.1004016101360321,"y":0.8942171931266785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.8759337358474731,0.12347389489412308,0.9026276178359985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.8970381021499634},{"x":0.5341365337371826,"y":0.8984485268592834},{"x":0.5321285128593445,"y":0.9097320437431335},{"x":0.5140562057495117,"y":0.9083215594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.5160642862319946,0.8970381021499634,0.5321285128593445,0.9097320437431335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381526350975037,"y":0.8984485268592834},{"x":0.5401606559753418,"y":0.8984485268592834},{"x":0.5381526350975037,"y":0.9097320437431335},{"x":0.5361445546150208,"y":0.9097320437431335}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5381526350975037,0.8984485268592834,0.5381526350975037,0.9097320437431335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.8970381021499634},{"x":0.5401606559753418,"y":0.8984485268592834},{"x":0.5381526350975037,"y":0.9097320437431335},{"x":0.5140562057495117,"y":0.9083215594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.8900381021499634,0.5431526350975037,0.9167320437431336],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/oWPegZTcwcfshpkG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/QrcqJmkpomJJLrdJ.jpg","blurred":"/storage/books/0114087aa8c5afe9/pages/VgqIIleiOelucwcj.jpg"},"info":{"width":498,"height":709,"margin":[0.0001835050975462519,0.0001273909297749421,0.9981875696000325,0.9986891030666691]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.09873060882091522},{"x":0.11847389489412308,"y":0.09873060882091522},{"x":0.11847389489412308,"y":0.10860366374254227},{"x":0.10240963846445084,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.10240963846445084,0.09873060882091522,0.11847389489412308,0.10860366374254227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.09873060882091522},{"x":0.11847389489412308,"y":0.09873060882091522},{"x":0.11847389489412308,"y":0.10860366374254227},{"x":0.10240963846445084,"y":0.10860366374254227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.09173060882091522,0.12347389489412308,0.11560366374254227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5301204919815063,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5321285128593445,"y":0.13258109986782074},{"x":0.5140562057495117,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.5140562057495117,0.11988716572523117,0.5321285128593445,0.13258109986782074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5722891688346863,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5742971897125244,"y":0.13258109986782074},{"x":0.5361445546150208,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".......","boundary":[0.5341365337371826,0.11988716572523117,0.5742971897125244,0.13258109986782074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5722891688346863,"y":0.11988716572523117},{"x":0.5742971897125244,"y":0.13258109986782074},{"x":0.5140562057495117,"y":0.133991539478302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.11288716572523116,0.5792971897125244,0.13958109986782075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.12129760533571243},{"x":0.1204819306731224,"y":0.11988716572523117},{"x":0.1204819306731224,"y":0.13117066025733948},{"x":0.10240963846445084,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.10240963846445084,0.12129760533571243,0.1204819306731224,0.13117066025733948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.12129760533571243},{"x":0.1204819306731224,"y":0.11988716572523117},{"x":0.1204819306731224,"y":0.13117066025733948},{"x":0.10240963846445084,"y":0.13258109986782074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.11429760533571243,0.1254819306731224,0.13817066025733948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.14386460185050964},{"x":0.1204819306731224,"y":0.14386460185050964},{"x":0.1204819306731224,"y":0.15373766422271729},{"x":0.10240963846445084,"y":0.15373766422271729}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.10240963846445084,0.14386460185050964,0.1204819306731224,0.15373766422271729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.14386460185050964},{"x":0.1204819306731224,"y":0.14386460185050964},{"x":0.1204819306731224,"y":0.15373766422271729},{"x":0.10240963846445084,"y":0.15373766422271729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.13686460185050964,0.1254819306731224,0.1607376642227173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5321285128593445,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5321285128593445,"y":0.1763046532869339},{"x":0.5140562057495117,"y":0.1763046532869339}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.5140562057495117,0.16643159091472626,0.5321285128593445,0.1763046532869339]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5381526350975037,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5381526350975037,"y":0.1763046532869339},{"x":0.5341365337371826,"y":0.1763046532869339}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.16643159091472626,0.5381526350975037,0.1763046532869339]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5381526350975037,"y":0.16643159091472626},{"x":0.5381526350975037,"y":0.1763046532869339},{"x":0.5140562057495117,"y":0.1763046532869339}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.15943159091472625,0.5431526350975037,0.1833046532869339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.16643159091472626},{"x":0.1204819306731224,"y":0.16643159091472626},{"x":0.1204819306731224,"y":0.1763046532869339},{"x":0.10240963846445084,"y":0.1763046532869339}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.10240963846445084,0.16643159091472626,0.1204819306731224,0.1763046532869339]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.16643159091472626},{"x":0.1204819306731224,"y":0.16643159091472626},{"x":0.1204819306731224,"y":0.1763046532869339},{"x":0.10240963846445084,"y":0.1763046532869339}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.15943159091472625,0.1254819306731224,0.1833046532869339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.1875881552696228},{"x":0.1204819306731224,"y":0.1875881552696228},{"x":0.1204819306731224,"y":0.20028208196163177},{"x":0.10240963846445084,"y":0.20028208196163177}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.10240963846445084,0.1875881552696228,0.1204819306731224,0.20028208196163177]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.1875881552696228},{"x":0.17871485650539398,"y":0.1875881552696228},{"x":0.17871485650539398,"y":0.20028208196163177},{"x":0.1265060305595398,"y":0.20028208196163177}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..........","boundary":[0.1265060305595398,0.1875881552696228,0.17871485650539398,0.20028208196163177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.1875881552696228},{"x":0.17871485650539398,"y":0.1875881552696228},{"x":0.17871485650539398,"y":0.20028208196163177},{"x":0.10240963846445084,"y":0.20028208196163177}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.1805881552696228,0.183714856505394,0.20728208196163178],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.21015514433383942},{"x":0.5321285128593445,"y":0.21156558394432068},{"x":0.5321285128593445,"y":0.22284908592700958},{"x":0.5140562057495117,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.5160642862319946,0.21015514433383942,0.5321285128593445,0.22284908592700958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.21015514433383942},{"x":0.5502008199691772,"y":0.21015514433383942},{"x":0.5502008199691772,"y":0.22284908592700958},{"x":0.5341365337371826,"y":0.22284908592700958}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.5361445546150208,0.21015514433383942,0.5502008199691772,0.22284908592700958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.21015514433383942},{"x":0.5502008199691772,"y":0.21015514433383942},{"x":0.5502008199691772,"y":0.22284908592700958},{"x":0.5140562057495117,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.2031551443338394,0.5552008199691773,0.2298490859270096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4417670667171478,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4417670667171478,"y":0.22284908592700958},{"x":0.42971888184547424,"y":0.22284908592700958}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.42971888184547424,0.21156558394432068,0.4417670667171478,0.22284908592700958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4457831382751465,"y":0.21156558394432068},{"x":0.45783132314682007,"y":0.21156558394432068},{"x":0.45783132314682007,"y":0.22143864631652832},{"x":0.4457831382751465,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"IL","boundary":[0.4457831382751465,0.21156558394432068,0.45783132314682007,0.22143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.21156558394432068},{"x":0.46385541558265686,"y":0.21156558394432068},{"x":0.46385541558265686,"y":0.22143864631652832},{"x":0.45783132314682007,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.45783132314682007,0.21156558394432068,0.46385541558265686,0.22143864631652832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4658634662628174,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4819277226924896,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4819277226924896,"y":0.22143864631652832},{"x":0.4658634662628174,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"18","boundary":[0.4658634662628174,0.21156558394432068,0.4819277226924896,0.22143864631652832]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42971888184547424,"y":0.21156558394432068},{"x":0.4819277226924896,"y":0.21015514433383942},{"x":0.4819277226924896,"y":0.22143864631652832},{"x":0.42971888184547424,"y":0.22284908592700958}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.42471888184547424,0.20456558394432067,0.48692772269248963,0.22843864631652833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.21015514433383942},{"x":0.11847389489412308,"y":0.21015514433383942},{"x":0.11847389489412308,"y":0.22143864631652832},{"x":0.10240963846445084,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.10240963846445084,0.21015514433383942,0.11847389489412308,0.22143864631652832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.21015514433383942},{"x":0.12851405143737793,"y":0.21015514433383942},{"x":0.12851405143737793,"y":0.22143864631652832},{"x":0.1265060305595398,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.1265060305595398,0.21015514433383942,0.12851405143737793,0.22143864631652832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.21015514433383942},{"x":0.12851405143737793,"y":0.21015514433383942},{"x":0.12851405143737793,"y":0.22143864631652832},{"x":0.10240963846445084,"y":0.22143864631652832}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.2031551443338394,0.13351405143737793,0.22843864631652833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.23272214829921722},{"x":0.45783132314682007,"y":0.23272214829921722},{"x":0.45783132314682007,"y":0.24400563538074493},{"x":0.4397590458393097,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".IL","boundary":[0.4417670667171478,0.23272214829921722,0.45783132314682007,0.24400563538074493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598393440246582,"y":0.23272214829921722},{"x":0.46385541558265686,"y":0.23272214829921722},{"x":0.46385541558265686,"y":0.24400563538074493},{"x":0.45783132314682007,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4598393440246582,0.23272214829921722,0.46385541558265686,0.24400563538074493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4658634662628174,"y":0.23272214829921722},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2341325879096985},{"x":0.4819277226924896,"y":0.2454160749912262},{"x":0.4658634662628174,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.4658634662628174,0.23272214829921722,0.4819277226924896,0.2454160749912262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.23272214829921722},{"x":0.48393574357032776,"y":0.23272214829921722},{"x":0.4819277226924896,"y":0.2454160749912262},{"x":0.4397590458393097,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4367670667171478,0.22572214829921722,0.48692772269248963,0.2524160749912262],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.23272214829921722},{"x":0.11847389489412308,"y":0.23272214829921722},{"x":0.11847389489412308,"y":0.24400563538074493},{"x":0.10240963846445084,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.10240963846445084,0.23272214829921722,0.11847389489412308,0.24400563538074493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.23272214829921722},{"x":0.11847389489412308,"y":0.23272214829921722},{"x":0.11847389489412308,"y":0.24400563538074493},{"x":0.10240963846445084,"y":0.24400563538074493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.22572214829921722,0.12347389489412308,0.25100563538074494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5321285128593445,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5321285128593445,"y":0.26657262444496155},{"x":0.5160642862319946,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.5160642862319946,0.25528913736343384,0.5321285128593445,0.26657262444496155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5421686768531799,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5421686768531799,"y":0.26657262444496155},{"x":0.5361445546150208,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.5361445546150208,0.25528913736343384,0.5421686768531799,0.26657262444496155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5421686768531799,"y":0.25528913736343384},{"x":0.5421686768531799,"y":0.26657262444496155},{"x":0.5160642862319946,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5110642862319946,0.24828913736343383,0.5471686768531799,0.27357262444496155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327309250831604,"y":0.2566995620727539},{"x":0.36947789788246155,"y":0.2566995620727539},{"x":0.36947789788246155,"y":0.27080395817756653},{"x":0.327309250831604,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"TSLP","boundary":[0.327309250831604,0.2566995620727539,0.36947789788246155,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3855421543121338,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39156627655029297,"y":0.27080395817756653},{"x":0.3855421543121338,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"9","boundary":[0.3855421543121338,0.2566995620727539,0.39156627655029297,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39759036898612976,"y":0.2566995620727539},{"x":0.40963855385780334,"y":0.2566995620727539},{"x":0.40963855385780334,"y":0.27080395817756653},{"x":0.39759036898612976,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"IL","boundary":[0.39759036898612976,0.2566995620727539,0.40963855385780334,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116465747356415,"y":0.2566995620727539},{"x":0.41566264629364014,"y":0.2566995620727539},{"x":0.41566264629364014,"y":0.27080395817756653},{"x":0.4116465747356415,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4116465747356415,0.2566995620727539,0.41566264629364014,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41767069697380066,"y":0.2566995620727539},{"x":0.43574297428131104,"y":0.2566995620727539},{"x":0.43574297428131104,"y":0.27080395817756653},{"x":0.41767069697380066,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"33","boundary":[0.41767069697380066,0.2566995620727539,0.43574297428131104,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43775099515914917,"y":0.2566995620727539},{"x":0.4397590458393097,"y":0.2566995620727539},{"x":0.4397590458393097,"y":0.27080395817756653},{"x":0.43775099515914917,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43775099515914917,0.2566995620727539,0.4397590458393097,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4477911591529846,"y":0.2566995620727539},{"x":0.45783132314682007,"y":0.2566995620727539},{"x":0.45783132314682007,"y":0.27080395817756653},{"x":0.4477911591529846,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IL","boundary":[0.4477911591529846,0.2566995620727539,0.45783132314682007,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598393440246582,"y":0.2566995620727539},{"x":0.46385541558265686,"y":0.2566995620727539},{"x":0.46385541558265686,"y":0.27080395817756653},{"x":0.4598393440246582,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4598393440246582,0.2566995620727539,0.46385541558265686,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4658634662628174,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.27080395817756653},{"x":0.4658634662628174,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"25","boundary":[0.4658634662628174,0.2566995620727539,0.48393574357032776,0.27080395817756653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327309250831604,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2566995620727539},{"x":0.48393574357032776,"y":0.27080395817756653},{"x":0.327309250831604,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.322309250831604,0.2496995620727539,0.48893574357032776,0.27780395817756653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.26657262444496155},{"x":0.10240963846445084,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.10240963846445084,0.2566995620727539,0.11847389489412308,0.26657262444496155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2566995620727539},{"x":0.11847389489412308,"y":0.26657262444496155},{"x":0.10240963846445084,"y":0.26657262444496155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.2496995620727539,0.12347389489412308,0.27357262444496155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5321285128593445,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5321285128593445,"y":0.28913962841033936},{"x":0.5140562057495117,"y":0.28913962841033936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.5140562057495117,0.27785614132881165,0.5321285128593445,0.28913962841033936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5481927990913391,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5481927990913391,"y":0.28913962841033936},{"x":0.5341365337371826,"y":0.28913962841033936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.5341365337371826,0.27785614132881165,0.5481927990913391,0.28913962841033936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5481927990913391,"y":0.27785614132881165},{"x":0.5481927990913391,"y":0.28913962841033936},{"x":0.5140562057495117,"y":0.28913962841033936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.27085614132881164,0.5531927990913391,0.29613962841033936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.27785614132881165},{"x":0.11847389489412308,"y":0.27785614132881165},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2877292037010193},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.10240963846445084,0.27785614132881165,0.11847389489412308,0.2877292037010193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.27785614132881165},{"x":0.11847389489412308,"y":0.27785614132881165},{"x":0.11847389489412308,"y":0.2877292037010193},{"x":0.10240963846445084,"y":0.2877292037010193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.27085614132881164,0.12347389489412308,0.2947292037010193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.30042314529418945},{"x":0.11847389489412308,"y":0.299012690782547},{"x":0.11847389489412308,"y":0.3102961778640747},{"x":0.10240963846445084,"y":0.31170663237571716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.10240963846445084,0.30042314529418945,0.11847389489412308,0.3102961778640747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.30042314529418945},{"x":0.11847389489412308,"y":0.299012690782547},{"x":0.11847389489412308,"y":0.3102961778640747},{"x":0.10240963846445084,"y":0.31170663237571716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.29342314529418945,0.12347389489412308,0.3172961778640747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.3215796947479248},{"x":0.11847389489412308,"y":0.32440057396888733},{"x":0.11646586656570435,"y":0.3370944857597351},{"x":0.1004016101360321,"y":0.33427363634109497}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.10441767424345016,0.3215796947479248,0.11646586656570435,0.3370944857597351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10441767424345016,"y":0.3215796947479248},{"x":0.11847389489412308,"y":0.32440057396888733},{"x":0.11646586656570435,"y":0.3370944857597351},{"x":0.1004016101360321,"y":0.33427363634109497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09941767424345016,0.3145796947479248,0.12146586656570435,0.3440944857597351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5281124711036682,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5562248826026917,"y":0.3370944857597351},{"x":0.5562248826026917,"y":0.3526093065738678},{"x":0.5281124711036682,"y":0.3526093065738678}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷","boundary":[0.5281124711036682,0.33850494027137756,0.5562248826026917,0.3526093065738678]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622490048408508,"y":0.3370944857597351},{"x":0.5662650465965271,"y":0.3370944857597351},{"x":0.5662650465965271,"y":0.3526093065738678},{"x":0.564257025718689,"y":0.3526093065738678}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.5622490048408508,0.3370944857597351,0.5662650465965271,0.3526093065738678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5281124711036682,"y":0.33850494027137756},{"x":0.5662650465965271,"y":0.3370944857597351},{"x":0.5662650465965271,"y":0.3526093065738678},{"x":0.5281124711036682,"y":0.3526093065738678}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5231124711036682,0.33150494027137756,0.5712650465965271,0.3596093065738678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827309131622314,"y":0.3638927936553955},{"x":0.6827309131622314,"y":0.3638927936553955},{"x":0.6827309131622314,"y":0.37799718976020813},{"x":0.6827309131622314,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6827309131622314,0.3638927936553955,0.6827309131622314,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867470145225525,"y":0.3638927936553955},{"x":0.6887550354003906,"y":0.3638927936553955},{"x":0.6887550354003906,"y":0.37799718976020813},{"x":0.6867470145225525,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6867470145225525,0.3638927936553955,0.6887550354003906,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.694779098033905,"y":0.3638927936553955},{"x":0.7309237122535706,"y":0.3638927936553955},{"x":0.7309237122535706,"y":0.37799718976020813},{"x":0.694779098033905,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"TLRs","boundary":[0.694779098033905,0.3638927936553955,0.7309237122535706,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.3638927936553955},{"x":0.740963876247406,"y":0.3638927936553955},{"x":0.740963876247406,"y":0.37799718976020813},{"x":0.736947774887085,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.736947774887085,0.3638927936553955,0.740963876247406,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429718971252441,"y":0.3638927936553955},{"x":0.7690762877464294,"y":0.3638927936553955},{"x":0.7690762877464294,"y":0.37799718976020813},{"x":0.7429718971252441,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Toll","boundary":[0.7429718971252441,0.3638927936553955,0.7690762877464294,0.37799718976020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771084308624268,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8032128810882568,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8032128810882568,"y":0.3794076144695282},{"x":0.7771084308624268,"y":0.3794076144695282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"like","boundary":[0.7771084308624268,0.36530324816703796,0.8032128810882568,0.3794076144695282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8895582556724548,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8895582556724548,"y":0.3794076144695282},{"x":0.8112449645996094,"y":0.3794076144695282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Receptors","boundary":[0.8112449645996094,0.36530324816703796,0.8895582556724548,0.3794076144695282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.891566276550293,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8955823183059692,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3794076144695282},{"x":0.891566276550293,"y":0.3794076144695282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.891566276550293,0.36530324816703796,0.8955823183059692,0.3794076144695282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827309131622314,"y":0.3638927936553955},{"x":0.8955823183059692,"y":0.36530324816703796},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3794076144695282},{"x":0.6827309131622314,"y":0.37799718976020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6777309131622314,0.3568927936553955,0.9005823183059692,0.3864076144695282],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.36671367287635803},{"x":0.5321285128593445,"y":0.36530324816703796},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3751763105392456},{"x":0.5140562057495117,"y":0.3751763105392456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.5140562057495117,0.36671367287635803,0.5321285128593445,0.3751763105392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.36671367287635803},{"x":0.5361445546150208,"y":0.36671367287635803},{"x":0.5381526350975037,"y":0.3751763105392456},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3751763105392456}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.36671367287635803,0.5381526350975037,0.3751763105392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.36671367287635803},{"x":0.5361445546150208,"y":0.36530324816703796},{"x":0.5381526350975037,"y":0.3751763105392456},{"x":0.5140562057495117,"y":0.3765867352485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.359713672876358,0.5431526350975037,0.3821763105392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345381736755371,"y":0.38787025213241577},{"x":0.6867470145225525,"y":0.38787025213241577},{"x":0.6867470145225525,"y":0.3991537392139435},{"x":0.6345381736755371,"y":0.40056416392326355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".STING","boundary":[0.6345381736755371,0.38787025213241577,0.6867470145225525,0.3991537392139435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345381736755371,"y":0.38787025213241577},{"x":0.6867470145225525,"y":0.38787025213241577},{"x":0.6867470145225525,"y":0.3991537392139435},{"x":0.6345381736755371,"y":0.40056416392326355}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6295381736755371,0.38087025213241577,0.6917470145225525,0.4061537392139435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11646586656570435,"y":0.3836389183998108},{"x":0.14457830786705017,"y":0.3836389183998108},{"x":0.14457830786705017,"y":0.3977433145046234},{"x":0.11646586656570435,"y":0.3991537392139435}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.11646586656570435,0.3836389183998108,0.14457830786705017,0.3977433145046234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11646586656570435,"y":0.3836389183998108},{"x":0.14457830786705017,"y":0.3836389183998108},{"x":0.14457830786705017,"y":0.3977433145046234},{"x":0.11646586656570435,"y":0.3991537392139435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11146586656570434,0.3766389183998108,0.14957830786705018,0.4047433145046234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5321285128593445,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5321285128593445,"y":0.4217207431793213},{"x":0.5140562057495117,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.5140562057495117,0.4104372262954712,0.5321285128593445,0.4217207431793213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5421686768531799,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5421686768531799,"y":0.4217207431793213},{"x":0.5361445546150208,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.5361445546150208,0.4104372262954712,0.5421686768531799,0.4217207431793213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5421686768531799,"y":0.4104372262954712},{"x":0.5421686768531799,"y":0.4217207431793213},{"x":0.5140562057495117,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.4034372262954712,0.5471686768531799,0.4287207431793213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.41184768080711365},{"x":0.1204819306731224,"y":0.41184768080711365},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4217207431793213},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.10240963846445084,0.41184768080711365,0.1204819306731224,0.4217207431793213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.41184768080711365},{"x":0.1204819306731224,"y":0.41184768080711365},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4217207431793213},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4217207431793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.40484768080711364,0.1254819306731224,0.4287207431793213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120481848716736,"y":0.433004230260849},{"x":0.5321285128593445,"y":0.433004230260849},{"x":0.5321285128593445,"y":0.4442877173423767},{"x":0.5140562057495117,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.5120481848716736,0.433004230260849,0.5321285128593445,0.4442877173423767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.433004230260849},{"x":0.5381526350975037,"y":0.433004230260849},{"x":0.5381526350975037,"y":0.4442877173423767},{"x":0.5361445546150208,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.5341365337371826,0.433004230260849,0.5381526350975037,0.4442877173423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120481848716736,"y":0.433004230260849},{"x":0.5381526350975037,"y":0.43159380555152893},{"x":0.5381526350975037,"y":0.4442877173423767},{"x":0.5140562057495117,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5070481848716736,0.426004230260849,0.5431526350975037,0.4512877173423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.433004230260849},{"x":0.11847389489412308,"y":0.433004230260849},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4442877173423767},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.10240963846445084,0.433004230260849,0.11847389489412308,0.4442877173423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.433004230260849},{"x":0.11847389489412308,"y":0.433004230260849},{"x":0.11847389489412308,"y":0.4442877173423767},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.426004230260849,0.12347389489412308,0.4512877173423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.4400564134120941},{"x":0.17068272829055786,"y":0.4400564134120941},{"x":0.17068272829055786,"y":0.4442877173423767},{"x":0.1265060305595398,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"::::::::","boundary":[0.1265060305595398,0.4400564134120941,0.17068272829055786,0.4442877173423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1265060305595398,"y":0.4400564134120941},{"x":0.17068272829055786,"y":0.4400564134120941},{"x":0.17068272829055786,"y":0.4442877173423767},{"x":0.1265060305595398,"y":0.4442877173423767}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12150603055953979,0.4330564134120941,0.17568272829055787,0.4512877173423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4555712342262268},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4555712342262268},{"x":0.1204819306731224,"y":0.468265175819397},{"x":0.10240963846445084,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.10240963846445084,0.4555712342262268,0.1204819306731224,0.468265175819397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4555712342262268},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4555712342262268},{"x":0.1204819306731224,"y":0.468265175819397},{"x":0.10240963846445084,"y":0.468265175819397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4485712342262268,0.1254819306731224,0.475265175819397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5321285128593445,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5321285128593445,"y":0.49224260449409485},{"x":0.5140562057495117,"y":0.49224260449409485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.5140562057495117,0.48095908761024475,0.5321285128593445,0.49224260449409485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5662650465965271,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5662650465965271,"y":0.49224260449409485},{"x":0.5361445546150208,"y":0.49224260449409485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.5361445546150208,0.48095908761024475,0.5662650465965271,0.49224260449409485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5662650465965271,"y":0.48095908761024475},{"x":0.5662650465965271,"y":0.49224260449409485},{"x":0.5140562057495117,"y":0.49224260449409485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5090562057495117,0.47395908761024474,0.5712650465965271,0.49924260449409485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4781382083892822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4781382083892822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4894217252731323},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4894217252731323}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.10240963846445084,0.4781382083892822,0.1204819306731224,0.4894217252731323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10240963846445084,"y":0.4781382083892822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4781382083892822},{"x":0.1204819306731224,"y":0.4894217252731323},{"x":0.10240963846445084,"y":0.4894217252731323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09740963846445083,0.4711382083892822,0.1254819306731224,0.49642172527313233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534136414527893,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8955823183059692,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8955823183059692,"y":0.11565585434436798},{"x":0.8534136414527893,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.8534136414527893,0.09732016921043396,0.8955823183059692,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8092369437217712,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8433734774589539,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8433734774589539,"y":0.11565585434436798},{"x":0.8092369437217712,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.8092369437217712,0.09732016921043396,0.8433734774589539,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7148594260215759,"y":0.09732016921043396},{"x":0.7991967797279358,"y":0.09732016921043396},{"x":0.7991967797279358,"y":0.11565585434436798},{"x":0.7148594260215759,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لنفوسیتهای","boundary":[0.7148594260215759,0.09732016921043396,0.7991967797279358,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967871189117432,"y":0.09732016921043396},{"x":0.7048192620277405,"y":0.09732016921043396},{"x":0.7048192620277405,"y":0.11565585434436798},{"x":0.6967871189117432,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"آ","boundary":[0.6967871189117432,0.09732016921043396,0.7048192620277405,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6867470145225525,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6867470145225525,"y":0.11565585434436798},{"x":0.6666666865348816,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بكر","boundary":[0.6666666865348816,0.09732016921043396,0.6867470145225525,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345381736755371,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6566265225410461,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6566265225410461,"y":0.11565585434436798},{"x":0.6345381736755371,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6345381736755371,0.09732016921043396,0.6566265225410461,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5963855385780334,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6244980096817017,"y":0.09732016921043396},{"x":0.6244980096817017,"y":0.11565585434436798},{"x":0.5963855385780334,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.5963855385780334,0.09732016921043396,0.6244980096817017,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803213119506836,"y":0.09732016921043396},{"x":0.586345374584198,"y":0.09732016921043396},{"x":0.586345374584198,"y":0.11565585434436798},{"x":0.5803213119506836,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5803213119506836,0.09732016921043396,0.586345374584198,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.09732016921043396},{"x":0.5702811479568481,"y":0.09732016921043396},{"x":0.5702811479568481,"y":0.11565585434436798},{"x":0.5140562057495117,"y":0.11565585434436798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندامهای","boundary":[0.5140562057495117,0.09732016921043396,0.5702811479568481,0.11565585434436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4317269027233124,"y":0.09732016921043396},{"x":0.4799196720123291,"y":0.09732016921043396},{"x":0.4799196720123291,"y":0.11424541473388672},{"x":0.4317269027233124,"y":0.11424541473388672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4317269027233124,0.09732016921043396,0.4799196720123291,0.11424541473388672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38353413343429565,"y":0.09732016921043396},{"x":0.4257028102874756,"y":0.09732016921043396},{"x":0.4257028102874756,"y":0.11424541473388672},{"x":0.38353413343429565,"y":0.11424541473388672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.38353413343429565,0.09732016921043396,0.4257028102874756,0.11424541473388672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34939759969711304,"y":0.09732016921043396},{"x":0.3734939694404602,"y":0.09732016921043396},{"x":0.3734939694404602,"y":0.11424541473388672},{"x":0.34939759969711304,"y":0.11424541473388672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.34939759969711304,0.09732016921043396,0.3734939694404602,0.11424541473388672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31726908683776855,"y":0.09732016921043396},{"x":0.33734938502311707,"y":0.09732016921043396},{"x":0.33734938502311707,"y":0.11283497512340546},{"x":0.31726908683776855,"y":0.11283497512340546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.31726908683776855,0.09732016921043396,0.33734938502311707,0.11283497512340546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28313252329826355,"y":0.09732016921043396},{"x":0.30321285128593445,"y":0.09732016921043396},{"x":0.30321285128593445,"y":0.11283497512340546},{"x":0.28313252329826355,"y":0.11283497512340546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"NK","boundary":[0.28313252329826355,0.09732016921043396,0.30321285128593445,0.11283497512340546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2650602459907532,"y":0.09732016921043396},{"x":0.2791164517402649,"y":0.09732016921043396},{"x":0.2791164517402649,"y":0.11283497512340546},{"x":0.2650602459907532,"y":0.11283497512340546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2650602459907532,0.09732016921043396,0.2791164517402649,0.11283497512340546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534136414527893,"y":0.11988716572523117},{"x":0.8955823183059692,"y":0.11988716572523117},{"x":0.8975903391838074,"y":0.133991539478302},{"x":0.8534136414527893,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"النفاوی","boundary":[0.8534136414527893,0.11988716572523117,0.8975903391838074,0.133991539478302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132529854774475,"y":0.12129760533571243},{"x":0.8473895788192749,"y":0.11988716572523117},{"x":0.8473895788192749,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8152610659599304,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.8132529854774475,0.12129760533571243,0.8473895788192749,0.13540197908878326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072289228439331,"y":0.12129760533571243},{"x":0.8072289228439331,"y":0.12129760533571243},{"x":0.8072289228439331,"y":0.13540197908878326},{"x":0.8072289228439331,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8072289228439331,0.12129760533571243,0.8072289228439331,0.13540197908878326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2650602459907532,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8975903391838074,"y":0.09732016921043396},{"x":0.8975903391838074,"y":0.13540197908878326},{"x":0.2650602459907532,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26006024599075317,0.09032016921043395,0.9025903391838074,0.14240197908878327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.11988716572523117},{"x":0.47791165113449097,"y":0.11988716572523117},{"x":0.47590360045433044,"y":0.13681241869926453},{"x":0.4397590458393097,"y":0.13681241869926453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.4397590458393097,0.11988716572523117,0.47590360045433044,0.13681241869926453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.11988716572523117},{"x":0.43574297428131104,"y":0.11988716572523117},{"x":0.43574297428131104,"y":0.13681241869926453},{"x":0.41566264629364014,"y":0.13681241869926453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41566264629364014,0.11988716572523117,0.43574297428131104,0.13681241869926453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3734939694404602,"y":0.11988716572523117},{"x":0.4016064405441284,"y":0.11988716572523117},{"x":0.4016064405441284,"y":0.13681241869926453},{"x":0.3734939694404602,"y":0.13681241869926453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.3734939694404602,0.11988716572523117,0.4016064405441284,0.13681241869926453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.11847672611474991},{"x":0.3674698770046234,"y":0.11988716572523117},{"x":0.3654618561267853,"y":0.13681241869926453},{"x":0.3333333432674408,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.3333333432674408,0.11847672611474991,0.3654618561267853,0.13681241869926453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192771077156067,"y":0.11847672611474991},{"x":0.3253012001514435,"y":0.11847672611474991},{"x":0.3253012001514435,"y":0.13540197908878326},{"x":0.3192771077156067,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3192771077156067,0.11847672611474991,0.3253012001514435,0.13540197908878326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2871485948562622,"y":0.11847672611474991},{"x":0.3132530152797699,"y":0.11847672611474991},{"x":0.31124499440193176,"y":0.13540197908878326},{"x":0.2851405739784241,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.2871485948562622,0.11847672611474991,0.31124499440193176,0.13540197908878326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24497991800308228,"y":0.11847672611474991},{"x":0.2791164517402649,"y":0.11847672611474991},{"x":0.2791164517402649,"y":0.13540197908878326},{"x":0.24497991800308228,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.24497991800308228,0.11847672611474991,0.2791164517402649,0.13540197908878326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19879518449306488,"y":0.11847672611474991},{"x":0.23694778978824615,"y":0.11847672611474991},{"x":0.23694778978824615,"y":0.13540197908878326},{"x":0.19879518449306488,"y":0.13540197908878326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.19879518449306488,0.11847672611474991,0.23694778978824615,0.13540197908878326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393574357032776,"y":0.14245416224002838},{"x":0.891566276550293,"y":0.14245416224002838},{"x":0.891566276550293,"y":0.15937940776348114},{"x":0.8393574357032776,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.8393574357032776,0.14245416224002838,0.891566276550293,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8032128810882568,"y":0.14245416224002838},{"x":0.8293172717094421,"y":0.14245416224002838},{"x":0.8293172717094421,"y":0.15937940776348114},{"x":0.8032128810882568,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8032128810882568,0.14245416224002838,0.8293172717094421,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730923891067505,"y":0.14104372262954712},{"x":0.7931727170944214,"y":0.14104372262954712},{"x":0.7931727170944214,"y":0.15937940776348114},{"x":0.7730923891067505,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7730923891067505,0.14104372262954712,0.7931727170944214,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228915691375732,"y":0.14104372262954712},{"x":0.759036123752594,"y":0.14104372262954712},{"x":0.759036123752594,"y":0.15796896815299988},{"x":0.7228915691375732,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آبکر","boundary":[0.7228915691375732,0.14104372262954712,0.759036123752594,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.14104372262954712},{"x":0.7148594260215759,"y":0.14104372262954712},{"x":0.7148594260215759,"y":0.15796896815299988},{"x":0.7048192620277405,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7048192620277405,0.14104372262954712,0.7148594260215759,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746987700462341,"y":0.14104372262954712},{"x":0.694779098033905,"y":0.14104372262954712},{"x":0.694779098033905,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6746987700462341,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.6746987700462341,0.14104372262954712,0.694779098033905,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6526104211807251,"y":0.14104372262954712},{"x":0.6746987700462341,"y":0.14104372262954712},{"x":0.6746987700462341,"y":0.15796896815299988},{"x":0.6526104211807251,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6526104211807251,0.14104372262954712,0.6746987700462341,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983935594558716,"y":0.14104372262954712},{"x":0.6385542154312134,"y":0.14104372262954712},{"x":0.6385542154312134,"y":0.15796896815299988},{"x":0.5983935594558716,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.5983935594558716,0.14104372262954712,0.6385542154312134,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.14104372262954712},{"x":0.5923694968223572,"y":0.14104372262954712},{"x":0.5923694968223572,"y":0.15796896815299988},{"x":0.5361445546150208,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.5361445546150208,0.14104372262954712,0.5923694968223572,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.14104372262954712},{"x":0.5321285128593445,"y":0.14104372262954712},{"x":0.5321285128593445,"y":0.15796896815299988},{"x":0.5140562057495117,"y":0.15796896815299988}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۹","boundary":[0.5140562057495117,0.14104372262954712,0.5321285128593445,0.15796896815299988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4477911591529846,"y":0.14245416224002838},{"x":0.4799196720123291,"y":0.14245416224002838},{"x":0.4799196720123291,"y":0.15937940776348114},{"x":0.4477911591529846,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.4477911591529846,0.14245416224002838,0.4799196720123291,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40361446142196655,"y":0.14245416224002838},{"x":0.4397590458393097,"y":0.14245416224002838},{"x":0.4397590458393097,"y":0.15937940776348114},{"x":0.40361446142196655,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نکروز","boundary":[0.40361446142196655,0.14245416224002838,0.4397590458393097,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3594377636909485,"y":0.14245416224002838},{"x":0.39759036898612976,"y":0.14245416224002838},{"x":0.39759036898612976,"y":0.15937940776348114},{"x":0.3594377636909485,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.3594377636909485,0.14245416224002838,0.39759036898612976,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192771077156067,"y":0.14245416224002838},{"x":0.3534136414527893,"y":0.14245416224002838},{"x":0.3534136414527893,"y":0.15937940776348114},{"x":0.3192771077156067,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تومور","boundary":[0.3192771077156067,0.14245416224002838,0.3534136414527893,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3072289228439331,"y":0.14245416224002838},{"x":0.31124499440193176,"y":0.14245416224002838},{"x":0.31124499440193176,"y":0.15937940776348114},{"x":0.3072289228439331,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3072289228439331,0.14245416224002838,0.31124499440193176,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27710843086242676,"y":0.14245416224002838},{"x":0.3072289228439331,"y":0.14245416224002838},{"x":0.3072289228439331,"y":0.15937940776348114},{"x":0.27710843086242676,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"TNF","boundary":[0.27710843086242676,0.14245416224002838,0.3072289228439331,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27108433842658997,"y":0.14245416224002838},{"x":0.27710843086242676,"y":0.14245416224002838},{"x":0.27710843086242676,"y":0.15937940776348114},{"x":0.27108433842658997,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27108433842658997,0.14245416224002838,0.27710843086242676,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2650602459907532,"y":0.14245416224002838},{"x":0.2670682668685913,"y":0.14245416224002838},{"x":0.2670682668685913,"y":0.15937940776348114},{"x":0.2650602459907532,"y":0.15937940776348114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2650602459907532,0.14245416224002838,0.2670682668685913,0.15937940776348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574297428131104,"y":0.165021151304245},{"x":0.8895582556724548,"y":0.165021151304245},{"x":0.8895582556724548,"y":0.18194639682769775},{"x":0.8574297428131104,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خروج","boundary":[0.8574297428131104,0.165021151304245,0.8895582556724548,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.165021151304245},{"x":0.849397599697113,"y":0.165021151304245},{"x":0.849397599697113,"y":0.18194639682769775},{"x":0.7851405739784241,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7851405739784241,0.165021151304245,0.849397599697113,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690762877464294,"y":0.165021151304245},{"x":0.7771084308624268,"y":0.165021151304245},{"x":0.7771084308624268,"y":0.18194639682769775},{"x":0.7690762877464294,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.7690762877464294,0.165021151304245,0.7771084308624268,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.165021151304245},{"x":0.763052225112915,"y":0.165021151304245},{"x":0.763052225112915,"y":0.18194639682769775},{"x":0.7530120611190796,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7530120611190796,0.165021151304245,0.763052225112915,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248995900154114,"y":0.165021151304245},{"x":0.7469879388809204,"y":0.165021151304245},{"x":0.7469879388809204,"y":0.18194639682769775},{"x":0.7248995900154114,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.7248995900154114,0.165021151304245,0.7469879388809204,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6967871189117432,"y":0.165021151304245},{"x":0.7228915691375732,"y":0.165021151304245},{"x":0.7228915691375732,"y":0.18194639682769775},{"x":0.6967871189117432,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6967871189117432,0.165021151304245,0.7228915691375732,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465863585472107,"y":0.165021151304245},{"x":0.6887550354003906,"y":0.165021151304245},{"x":0.6887550354003906,"y":0.18194639682769775},{"x":0.6465863585472107,"y":0.18194639682769775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لنفاوی","boundary":[0.6465863585472107,0.165021151304245,0.6887550354003906,0.18194639682769775]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19879518449306488,"y":0.11706629395484924},{"x":0.891566276550293,"y":0.12129760533571243},{"x":0.8895582556724548,"y":0.18476727604866028},{"x":0.19879518449306488,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19379518449306488,0.11006629395484924,0.8945582556724548,0.19176727604866028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.165021151304245},{"x":0.48393574357032776,"y":0.165021151304245},{"x":0.48393574357032776,"y":0.18194639682769775},{"x":0.44377508759498596,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.44377508759498596,0.165021151304245,0.48393574357032776,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39759036898612976,"y":0.165021151304245},{"x":0.43775099515914917,"y":0.165021151304245},{"x":0.43775099515914917,"y":0.18194639682769775},{"x":0.39759036898612976,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.39759036898612976,0.165021151304245,0.43775099515914917,0.18194639682769775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38353413343429565,"y":0.165021151304245},{"x":0.38955822587013245,"y":0.165021151304245},{"x":0.38955822587013245,"y":0.18053597211837769},{"x":0.38353413343429565,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.38353413343429565,0.165021151304245,0.38955822587013245,0.18053597211837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3755020201206207,"y":0.165021151304245},{"x":0.379518061876297,"y":0.165021151304245},{"x":0.379518061876297,"y":0.18053597211837769},{"x":0.3755020201206207,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3755020201206207,0.165021151304245,0.379518061876297,0.18053597211837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36345380544662476,"y":0.165021151304245},{"x":0.3755020201206207,"y":0.165021151304245},{"x":0.3755020201206207,"y":0.18053597211837769},{"x":0.36345380544662476,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"IL","boundary":[0.36345380544662476,0.165021151304245,0.3755020201206207,0.18053597211837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35542169213294983,"y":0.165021151304245},{"x":0.35742971301078796,"y":0.165021151304245},{"x":0.35742971301078796,"y":0.18053597211837769},{"x":0.35542169213294983,"y":0.18053597211837769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35542169213294983,0.165021151304245,0.35742971301078796,0.18053597211837769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.849397599697113,"y":0.1875881552696228},{"x":0.891566276550293,"y":0.1875881552696228},{"x":0.891566276550293,"y":0.20451340079307556},{"x":0.849397599697113,"y":0.20451340079307556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.849397599697113,0.1875881552696228,0.891566276550293,0.20451340079307556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012048006057739,"y":0.1875881552696228},{"x":0.8353413939476013,"y":0.1875881552696228},{"x":0.8353413939476013,"y":0.20451340079307556},{"x":0.8012048006057739,"y":0.20451340079307556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.8012048006057739,0.1875881552696228,0.8353413939476013,0.20451340079307556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228915691375732,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7871485948562622,"y":0.1875881552696228},{"x":0.7871485948562622,"y":0.20451340079307556},{"x":0.7228915691375732,"y":0.20451340079307556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7228915691375732,0.1875881552696228,0.7871485948562622,0.20451340079307556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008032202720642,"y":0.18617771565914154},{"x":0.7088353633880615,"y":0.18617771565914154},{"x":0.7088353633880615,"y":0.2031029611825943},{"x":0.7008032202720642,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"T","boundary":[0.7008032202720642,0.18617771565914154,0.7088353633880615,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6887550354003906,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6887550354003906,"y":0.2031029611825943},{"x":0.6807228922843933,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6807228922843933,0.18617771565914154,0.6887550354003906,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305220723152161,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6666666865348816,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2031029611825943},{"x":0.6305220723152161,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.6305220723152161,0.18617771565914154,0.6666666865348816,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586345374584198,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6164658665657043,"y":0.18617771565914154},{"x":0.6164658665657043,"y":0.2031029611825943},{"x":0.586345374584198,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.586345374584198,0.18617771565914154,0.6164658665657043,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.18617771565914154},{"x":0.5722891688346863,"y":0.18617771565914154},{"x":0.5722891688346863,"y":0.2031029611825943},{"x":0.5140562057495117,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.5140562057495117,0.18617771565914154,0.5722891688346863,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.18617771565914154},{"x":0.48393574357032776,"y":0.18617771565914154},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2031029611825943},{"x":0.44377508759498596,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.44377508759498596,0.18617771565914154,0.48393574357032776,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3855421543121338,"y":0.18617771565914154},{"x":0.39759036898612976,"y":0.18617771565914154},{"x":0.39759036898612976,"y":0.2031029611825943},{"x":0.3855421543121338,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"IL","boundary":[0.3855421543121338,0.18617771565914154,0.39759036898612976,0.2031029611825943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35542169213294983,"y":0.165021151304245},{"x":0.891566276550293,"y":0.16643159091472626},{"x":0.8895582556724548,"y":0.20592384040355682},{"x":0.35542169213294983,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3504216921329498,0.158021151304245,0.8945582556724548,0.21292384040355683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995983898639679,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4056224822998047,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4056224822998047,"y":0.2031029611825943},{"x":0.3995983898639679,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3995983898639679,0.18617771565914154,0.4056224822998047,0.2031029611825943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995983898639679,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4056224822998047,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4056224822998047,"y":0.2031029611825943},{"x":0.3995983898639679,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.3945983898639679,0.17917771565914153,0.4106224822998047,0.2101029611825943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4056224822998047,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4337349534034729,"y":0.18617771565914154},{"x":0.4337349534034729,"y":0.2031029611825943},{"x":0.4056224822998047,"y":0.2031029611825943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"12R","boundary":[0.4056224822998047,0.18617771565914154,0.4337349534034729,0.2031029611825943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8594377636909485,"y":0.21015514433383942},{"x":0.8955823183059692,"y":0.21015514433383942},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2256699502468109},{"x":0.8594377636909485,"y":0.2256699502468109}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"النفاوی","boundary":[0.8594377636909485,0.21015514433383942,0.8955823183059692,0.2256699502468109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8473895788192749,"y":0.21015514433383942},{"x":0.8514056205749512,"y":0.21015514433383942},{"x":0.8514056205749512,"y":0.2256699502468109},{"x":0.8473895788192749,"y":0.2256699502468109}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8473895788192749,0.21015514433383942,0.8514056205749512,0.2256699502468109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8413654565811157,"y":0.23131170868873596},{"x":0.891566276550293,"y":0.23131170868873596},{"x":0.891566276550293,"y":0.24964739382266998},{"x":0.8413654565811157,"y":0.24964739382266998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.8413654565811157,0.23131170868873596,0.891566276550293,0.24964739382266998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.23131170868873596},{"x":0.8353413939476013,"y":0.23131170868873596},{"x":0.8353413939476013,"y":0.24823695421218872},{"x":0.8112449645996094,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8112449645996094,0.23131170868873596,0.8353413939476013,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831325531005859,"y":0.23131170868873596},{"x":0.8012048006057739,"y":0.23131170868873596},{"x":0.8012048006057739,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7831325531005859,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7831325531005859,0.23131170868873596,0.8012048006057739,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.23131170868873596},{"x":0.7550200819969177,"y":0.23131170868873596},{"x":0.7550200819969177,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7168674468994141,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.7168674468994141,0.23131170868873596,0.7550200819969177,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008032202720642,"y":0.23131170868873596},{"x":0.7108433842658997,"y":0.23131170868873596},{"x":0.7108433842658997,"y":0.24823695421218872},{"x":0.7008032202720642,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7008032202720642,0.23131170868873596,0.7108433842658997,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6646586060523987,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6927710771560669,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6927710771560669,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6646586060523987,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6646586060523987,0.23131170868873596,0.6927710771560669,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184738874435425,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6586345434188843,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6586345434188843,"y":0.24823695421218872},{"x":0.6184738874435425,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عفونت","boundary":[0.6184738874435425,0.23131170868873596,0.6586345434188843,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6104417443275452,"y":0.23131170868873596},{"x":0.6104417443275452,"y":0.24823695421218872},{"x":0.5361445546150208,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.5361445546150208,0.23131170868873596,0.6104417443275452,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.23131170868873596},{"x":0.5321285128593445,"y":0.23131170868873596},{"x":0.5321285128593445,"y":0.24823695421218872},{"x":0.5160642862319946,"y":0.24823695421218872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۳","boundary":[0.5160642862319946,0.23131170868873596,0.5321285128593445,0.24823695421218872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8433734774589539,"y":0.25528913736343384},{"x":0.8955823183059692,"y":0.25528913736343384},{"x":0.8955823183059692,"y":0.27080395817756653},{"x":0.8433734774589539,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.8433734774589539,0.25528913736343384,0.8955823183059692,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.25387871265411377},{"x":0.8393574357032776,"y":0.25387871265411377},{"x":0.8393574357032776,"y":0.27080395817756653},{"x":0.7851405739784241,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لنفوسیت","boundary":[0.7851405739784241,0.25387871265411377,0.8393574357032776,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.25387871265411377},{"x":0.7771084308624268,"y":0.25387871265411377},{"x":0.7771084308624268,"y":0.2693935036659241},{"x":0.759036123752594,"y":0.2693935036659241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.759036123752594,0.25387871265411377,0.7771084308624268,0.2693935036659241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.694779098033905,"y":0.25387871265411377},{"x":0.7309237122535706,"y":0.25387871265411377},{"x":0.7309237122535706,"y":0.2693935036659241},{"x":0.694779098033905,"y":0.2693935036659241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاطره","boundary":[0.694779098033905,0.25387871265411377,0.7309237122535706,0.2693935036659241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6746987700462341,"y":0.25387871265411377},{"x":0.6907630562782288,"y":0.25387871265411377},{"x":0.6907630562782288,"y":0.2693935036659241},{"x":0.6746987700462341,"y":0.2693935036659241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6746987700462341,0.25387871265411377,0.6907630562782288,0.2693935036659241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ur","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4056224822998047,"y":0.18617771565914154},{"x":0.8975903391838074,"y":0.1875881552696228},{"x":0.8955823183059692,"y":0.27080395817756653},{"x":0.4056224822998047,"y":0.2693935036659241}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4006224822998047,0.17917771565914153,0.9005823183059692,0.27780395817756653],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.2566995620727539},{"x":0.46385541558265686,"y":0.2566995620727539},{"x":0.46385541558265686,"y":0.27080395817756653},{"x":0.45783132314682007,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.45783132314682007,0.2566995620727539,0.46385541558265686,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.2566995620727539},{"x":0.41566264629364014,"y":0.2566995620727539},{"x":0.41566264629364014,"y":0.27080395817756653},{"x":0.40963855385780334,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.40963855385780334,0.2566995620727539,0.41566264629364014,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3855421543121338,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2566995620727539},{"x":0.39156627655029297,"y":0.27080395817756653},{"x":0.3855421543121338,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.3855421543121338,0.2566995620727539,0.39156627655029297,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327309250831604,"y":0.2566995620727539},{"x":0.32931727170944214,"y":0.2566995620727539},{"x":0.32931727170944214,"y":0.27080395817756653},{"x":0.327309250831604,"y":0.27080395817756653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.327309250831604,0.2566995620727539,0.32931727170944214,0.27080395817756653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8433734774589539,"y":0.2764456868171692},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2764456868171692},{"x":0.8955823183059692,"y":0.29337093234062195},{"x":0.8433734774589539,"y":0.29337093234062195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.8433734774589539,0.2764456868171692,0.8955823183059692,0.29337093234062195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.2764456868171692},{"x":0.8373494148254395,"y":0.2764456868171692},{"x":0.8373494148254395,"y":0.2919605076313019},{"x":0.7851405739784241,"y":0.2919605076313019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لنفوسیت","boundary":[0.7851405739784241,0.2764456868171692,0.8373494148254395,0.2919605076313019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.2764456868171692},{"x":0.7771084308624268,"y":0.2764456868171692},{"x":0.7771084308624268,"y":0.2919605076313019},{"x":0.759036123752594,"y":0.2919605076313019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.759036123752594,0.2764456868171692,0.7771084308624268,0.2919605076313019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.2764456868171692},{"x":0.7449799180030823,"y":0.2764456868171692},{"x":0.7449799180030823,"y":0.2919605076313019},{"x":0.736947774887085,"y":0.2919605076313019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.736947774887085,0.2764456868171692,0.7449799180030823,0.2919605076313019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"fr","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.327309250831604,"y":0.2566995620727539},{"x":0.8955823183059692,"y":0.2566995620727539},{"x":0.8955823183059692,"y":0.29337093234062195},{"x":0.327309250831604,"y":0.29337093234062195}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.322309250831604,0.2496995620727539,0.9005823183059692,0.30037093234062195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43775099515914917,"y":0.27785614132881165},{"x":0.48393574357032776,"y":0.27785614132881165},{"x":0.48393574357032776,"y":0.2947813868522644},{"x":0.43775099515914917,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.43775099515914917,0.27785614132881165,0.48393574357032776,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815261125564575,"y":0.27785614132881165},{"x":0.4317269027233124,"y":0.27785614132881165},{"x":0.4317269027233124,"y":0.2947813868522644},{"x":0.3815261125564575,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.3815261125564575,0.27785614132881165,0.4317269027233124,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34337350726127625,"y":0.27785614132881165},{"x":0.3734939694404602,"y":0.27785614132881165},{"x":0.3734939694404602,"y":0.2947813868522644},{"x":0.34337350726127625,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"TNF","boundary":[0.34337350726127625,0.27785614132881165,0.3734939694404602,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.27785614132881165},{"x":0.33734938502311707,"y":0.27785614132881165},{"x":0.33734938502311707,"y":0.2947813868522644},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3333333432674408,0.27785614132881165,0.33734938502311707,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3132530152797699,"y":0.27785614132881165},{"x":0.3192771077156067,"y":0.27785614132881165},{"x":0.3192771077156067,"y":0.2947813868522644},{"x":0.3132530152797699,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.3132530152797699,0.27785614132881165,0.3192771077156067,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3052208721637726,"y":0.27785614132881165},{"x":0.30923694372177124,"y":0.27785614132881165},{"x":0.30923694372177124,"y":0.2947813868522644},{"x":0.3052208721637726,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3052208721637726,0.27785614132881165,0.30923694372177124,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293172687292099,"y":0.27785614132881165},{"x":0.30321285128593445,"y":0.27785614132881165},{"x":0.30321285128593445,"y":0.2947813868522644},{"x":0.293172687292099,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"IL","boundary":[0.293172687292099,0.27785614132881165,0.30321285128593445,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28313252329826355,"y":0.27785614132881165},{"x":0.2851405739784241,"y":0.27785614132881165},{"x":0.2851405739784241,"y":0.2947813868522644},{"x":0.28313252329826355,"y":0.2947813868522644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28313252329826355,0.27785614132881165,0.2851405739784241,0.2947813868522644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534136414527893,"y":0.30888575315475464},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3102961778640747},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3258109986782074},{"x":0.8534136414527893,"y":0.3258109986782074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8534136414527893,0.30888575315475464,0.8955823183059692,0.3258109986782074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8293172717094421,"y":0.30747532844543457},{"x":0.8433734774589539,"y":0.30888575315475464},{"x":0.8413654565811157,"y":0.32440057396888733},{"x":0.8293172717094421,"y":0.32440057396888733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8293172717094421,0.30747532844543457,0.8413654565811157,0.32440057396888733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28313252329826355,"y":0.27785614132881165},{"x":0.8955823183059692,"y":0.27785614132881165},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3258109986782074},{"x":0.28313252329826355,"y":0.3258109986782074}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27813252329826355,0.27085614132881164,0.9005823183059692,0.3328109986782074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4477911591529846,"y":0.299012690782547},{"x":0.48393574357032776,"y":0.299012690782547},{"x":0.48393574357032776,"y":0.3145275115966797},{"x":0.4477911591529846,"y":0.3145275115966797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.4477911591529846,0.299012690782547,0.48393574357032776,0.3145275115966797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3935742974281311,"y":0.30042314529418945},{"x":0.4397590458393097,"y":0.299012690782547},{"x":0.4417670667171478,"y":0.3145275115966797},{"x":0.39558231830596924,"y":0.31593793630599976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتریک","boundary":[0.3935742974281311,0.30042314529418945,0.4417670667171478,0.3145275115966797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3935742974281311,"y":0.30042314529418945},{"x":0.48393574357032776,"y":0.299012690782547},{"x":0.48393574357032776,"y":0.3145275115966797},{"x":0.39558231830596924,"y":0.31593793630599976}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3885742974281311,0.29342314529418945,0.48893574357032776,0.3215275115966797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257028102874756,"y":0.32016924023628235},{"x":0.48393574357032776,"y":0.32016924023628235},{"x":0.48393574357032776,"y":0.33850494027137756},{"x":0.4257028102874756,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.4257028102874756,0.32016924023628235,0.48393574357032776,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34337350726127625,"y":0.32016924023628235},{"x":0.4196787178516388,"y":0.32016924023628235},{"x":0.4196787178516388,"y":0.33850494027137756},{"x":0.34337350726127625,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئولیتیک","boundary":[0.34337350726127625,0.32016924023628235,0.4196787178516388,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3313252925872803,"y":0.32016924023628235},{"x":0.33734938502311707,"y":0.32016924023628235},{"x":0.33734938502311707,"y":0.33850494027137756},{"x":0.3313252925872803,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3313252925872803,0.32016924023628235,0.33734938502311707,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31526103615760803,"y":0.32016924023628235},{"x":0.3313252925872803,"y":0.32016924023628235},{"x":0.3313252925872803,"y":0.33850494027137756},{"x":0.31526103615760803,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیز","boundary":[0.31526103615760803,0.32016924023628235,0.3313252925872803,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2751004099845886,"y":0.32016924023628235},{"x":0.31124499440193176,"y":0.32016924023628235},{"x":0.31124499440193176,"y":0.33850494027137756},{"x":0.2751004099845886,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.2751004099845886,0.32016924023628235,0.31124499440193176,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206827312707901,"y":0.32016924023628235},{"x":0.26907631754875183,"y":0.32016924023628235},{"x":0.26907631754875183,"y":0.33850494027137756},{"x":0.206827312707901,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.206827312707901,0.32016924023628235,0.26907631754875183,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20281124114990234,"y":0.32016924023628235},{"x":0.206827312707901,"y":0.32016924023628235},{"x":0.206827312707901,"y":0.33850494027137756},{"x":0.20281124114990234,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20281124114990234,0.32016924023628235,0.206827312707901,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15863454341888428,"y":0.32016924023628235},{"x":0.19477911293506622,"y":0.32016924023628235},{"x":0.19477911293506622,"y":0.33850494027137756},{"x":0.15863454341888428,"y":0.33850494027137756}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.15863454341888428,0.32016924023628235,0.19477911293506622,0.33850494027137756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8594377636909485,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8975903391838074,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8975903391838074,"y":0.3568406105041504},{"x":0.8594377636909485,"y":0.3568406105041504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8594377636909485,0.33850494027137756,0.8975903391838074,0.3568406105041504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172690868377686,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8433734774589539,"y":0.33850494027137756},{"x":0.8433734774589539,"y":0.3568406105041504},{"x":0.8172690868377686,"y":0.3568406105041504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.8172690868377686,0.33850494027137756,0.8433734774589539,0.3568406105041504]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15863454341888428,"y":0.32016924023628235},{"x":0.8975903391838074,"y":0.32016924023628235},{"x":0.8975903391838074,"y":0.3568406105041504},{"x":0.15863454341888428,"y":0.3568406105041504}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15363454341888427,0.31316924023628234,0.9025903391838074,0.3638406105041504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.35401973128318787},{"x":0.48393574357032776,"y":0.3554301857948303},{"x":0.48393574357032776,"y":0.37376585602760315},{"x":0.4417670667171478,"y":0.3723554313182831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4417670667171478,0.35401973128318787,0.48393574357032776,0.37376585602760315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.35401973128318787},{"x":0.4317269027233124,"y":0.35401973128318787},{"x":0.4317269027233124,"y":0.3723554313182831},{"x":0.4196787178516388,"y":0.370945006608963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.4196787178516388,0.35401973128318787,0.4317269027233124,0.3723554313182831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.38504937291145325},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8955823183059692,"y":0.4033850431442261},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسگرهای","boundary":[0.8333333134651184,0.38504937291145325,0.8955823183059692,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.3864597976207733},{"x":0.827309250831604,"y":0.38504937291145325},{"x":0.827309250831604,"y":0.4033850431442261},{"x":0.7951807379722595,"y":0.40479549765586853}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7951807379722595,0.3864597976207733,0.827309250831604,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349397540092468,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7891566157341003,"y":0.38504937291145325},{"x":0.7911646366119385,"y":0.40479549765586853},{"x":0.736947774887085,"y":0.40479549765586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیتوزولی","boundary":[0.7349397540092468,0.3864597976207733,0.7911646366119385,0.40479549765586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248995900154114,"y":0.38787025213241577},{"x":0.7309237122535706,"y":0.38787025213241577},{"x":0.7309237122535706,"y":0.40479549765586853},{"x":0.7248995900154114,"y":0.40479549765586853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7248995900154114,0.38787025213241577,0.7309237122535706,0.40479549765586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907630562782288,"y":0.38787025213241577},{"x":0.7208835482597351,"y":0.3864597976207733},{"x":0.7208835482597351,"y":0.40479549765586853},{"x":0.6927710771560669,"y":0.4062059223651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6907630562782288,0.38787025213241577,0.7208835482597351,0.40479549765586853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.35401973128318787},{"x":0.8955823183059692,"y":0.3526093065738678},{"x":0.8975903391838074,"y":0.40479549765586853},{"x":0.4196787178516388,"y":0.4062059223651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4146787178516388,0.34701973128318786,0.9025903391838074,0.41179549765586854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.3836389183998108},{"x":0.6104417443275452,"y":0.3836389183998108},{"x":0.6104417443275452,"y":0.4033850431442261},{"x":0.5361445546150208,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"...................","boundary":[0.5361445546150208,0.3836389183998108,0.6104417443275452,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879518151283264,"y":0.3836389183998108},{"x":0.5301204919815063,"y":0.3836389183998108},{"x":0.5301204919815063,"y":0.4033850431442261},{"x":0.4879518151283264,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۱","boundary":[0.4879518151283264,0.3836389183998108,0.5301204919815063,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538152515888214,"y":0.3836389183998108},{"x":0.48393574357032776,"y":0.3836389183998108},{"x":0.48393574357032776,"y":0.4033850431442261},{"x":0.4538152515888214,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.4538152515888214,0.3836389183998108,0.48393574357032776,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.3836389183998108},{"x":0.4518072307109833,"y":0.3836389183998108},{"x":0.4518072307109833,"y":0.4033850431442261},{"x":0.41566264629364014,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.41566264629364014,0.3836389183998108,0.4518072307109833,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39759036898612976,"y":0.3836389183998108},{"x":0.413654625415802,"y":0.3836389183998108},{"x":0.413654625415802,"y":0.4033850431442261},{"x":0.39759036898612976,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.39759036898612976,0.3836389183998108,0.413654625415802,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38353413343429565,"y":0.3836389183998108},{"x":0.38955822587013245,"y":0.3836389183998108},{"x":0.38955822587013245,"y":0.4033850431442261},{"x":0.38353413343429565,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38353413343429565,0.3836389183998108,0.38955822587013245,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3453815281391144,"y":0.3836389183998108},{"x":0.3755020201206207,"y":0.3836389183998108},{"x":0.3755020201206207,"y":0.4033850431442261},{"x":0.3453815281391144,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.3453815281391144,0.3836389183998108,0.3755020201206207,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3212851285934448,"y":0.3836389183998108},{"x":0.3413654565811157,"y":0.3836389183998108},{"x":0.3413654565811157,"y":0.4033850431442261},{"x":0.3212851285934448,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.3212851285934448,0.3836389183998108,0.3413654565811157,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29718875885009766,"y":0.3836389183998108},{"x":0.31726908683776855,"y":0.3836389183998108},{"x":0.31726908683776855,"y":0.4033850431442261},{"x":0.29718875885009766,"y":0.4033850431442261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.29718875885009766,0.3836389183998108,0.31726908683776855,0.4033850431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554216623306274,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8935742974281311,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8935742974281311,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8554216623306274,"y":0.4245416224002838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.8554216623306274,0.4090268015861511,0.8935742974281311,0.4245416224002838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8534136414527893,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8534136414527893,"y":0.4245416224002838},{"x":0.8353413939476013,"y":0.4245416224002838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8353413939476013,0.4090268015861511,0.8534136414527893,0.4245416224002838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971887588500977,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8212851285934448,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8212851285934448,"y":0.4245416224002838},{"x":0.7971887588500977,"y":0.4245416224002838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.7971887588500977,0.4090268015861511,0.8212851285934448,0.4245416224002838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108433842658997,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7489959597587585,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7489959597587585,"y":0.42313116788864136},{"x":0.7108433842658997,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"RLRs","boundary":[0.7108433842658997,0.4090268015861511,0.7489959597587585,0.42313116788864136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29718875885009766,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8935742974281311,"y":0.3836389183998108},{"x":0.8935742974281311,"y":0.4245416224002838},{"x":0.29718875885009766,"y":0.4245416224002838}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.29218875885009765,0.3766389183998108,0.8985742974281311,0.4315416224002838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489959597587585,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7550200819969177,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7550200819969177,"y":0.42313116788864136},{"x":0.7489959597587585,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7489959597587585,0.4090268015861511,0.7550200819969177,0.42313116788864136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7831325531005859,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7831325531005859,"y":0.42313116788864136},{"x":0.759036123752594,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"RIG","boundary":[0.759036123752594,0.4090268015861511,0.7831325531005859,0.42313116788864136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7108433842658997,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7108433842658997,"y":0.42313116788864136},{"x":0.7048192620277405,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7048192620277405,0.4090268015861511,0.7108433842658997,0.42313116788864136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7831325531005859,"y":0.4090268015861511},{"x":0.7831325531005859,"y":0.4245416224002838},{"x":0.7048192620277405,"y":0.42313116788864136}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6998192620277405,0.4020268015861511,0.7881325531005859,0.4315416224002838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417670667171478,"y":0.4104372262954712},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4104372262954712},{"x":0.4799196720123291,"y":0.42736247181892395},{"x":0.4417670667171478,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.4417670667171478,0.4104372262954712,0.4799196720123291,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413654625415802,"y":0.4104372262954712},{"x":0.4337349534034729,"y":0.4104372262954712},{"x":0.4337349534034729,"y":0.42736247181892395},{"x":0.413654625415802,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.413654625415802,0.4104372262954712,0.4337349534034729,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35742971301078796,"y":0.4090268015861511},{"x":0.4016064405441284,"y":0.4090268015861511},{"x":0.4016064405441284,"y":0.42736247181892395},{"x":0.35742971301078796,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.35742971301078796,0.4090268015861511,0.4016064405441284,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3072289228439331,"y":0.4090268015861511},{"x":0.34939759969711304,"y":0.4090268015861511},{"x":0.34939759969711304,"y":0.42736247181892395},{"x":0.3072289228439331,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.3072289228439331,0.4090268015861511,0.34939759969711304,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2811245024204254,"y":0.4090268015861511},{"x":0.30321285128593445,"y":0.4090268015861511},{"x":0.30321285128593445,"y":0.42736247181892395},{"x":0.2811245024204254,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.2811245024204254,0.4090268015861511,0.30321285128593445,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25100401043891907,"y":0.4090268015861511},{"x":0.27108433842658997,"y":0.4090268015861511},{"x":0.27108433842658997,"y":0.42736247181892395},{"x":0.25100401043891907,"y":0.42736247181892395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.25100401043891907,0.4090268015861511,0.27108433842658997,0.42736247181892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.43159380555152893},{"x":0.8895582556724548,"y":0.43159380555152893},{"x":0.8895582556724548,"y":0.44710859656333923},{"x":0.8212851285934448,"y":0.44710859656333923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اینفلامازوم","boundary":[0.8212851285934448,0.43159380555152893,0.8895582556724548,0.44710859656333923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25100401043891907,"y":0.4090268015861511},{"x":0.8895582556724548,"y":0.4104372262954712},{"x":0.8895582556724548,"y":0.44710859656333923},{"x":0.25100401043891907,"y":0.44710859656333923}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24600401043891906,0.4020268015861511,0.8945582556724548,0.45410859656333924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.43159380555152893},{"x":0.4799196720123291,"y":0.43159380555152893},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4485190510749817},{"x":0.44377508759498596,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.44377508759498596,0.43159380555152893,0.4799196720123291,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413654625415802,"y":0.43159380555152893},{"x":0.43574297428131104,"y":0.43159380555152893},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4485190510749817},{"x":0.413654625415802,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.413654625415802,0.43159380555152893,0.43574297428131104,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3453815281391144,"y":0.43159380555152893},{"x":0.4016064405441284,"y":0.43159380555152893},{"x":0.4016064405441284,"y":0.4485190510749817},{"x":0.3453815281391144,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3453815281391144,0.43159380555152893,0.4016064405441284,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012048304080963,"y":0.43159380555152893},{"x":0.33734938502311707,"y":0.43159380555152893},{"x":0.33734938502311707,"y":0.4485190510749817},{"x":0.3012048304080963,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.3012048304080963,0.43159380555152893,0.33734938502311707,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610441744327545,"y":0.43159380555152893},{"x":0.293172687292099,"y":0.43159380555152893},{"x":0.293172687292099,"y":0.4485190510749817},{"x":0.2610441744327545,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.2610441744327545,0.43159380555152893,0.293172687292099,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23493975400924683,"y":0.43159380555152893},{"x":0.2550200819969177,"y":0.43159380555152893},{"x":0.2550200819969177,"y":0.4485190510749817},{"x":0.23493975400924683,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.23493975400924683,0.43159380555152893,0.2550200819969177,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20481927692890167,"y":0.43159380555152893},{"x":0.22891566157341003,"y":0.43159380555152893},{"x":0.22891566157341003,"y":0.4485190510749817},{"x":0.20481927692890167,"y":0.4485190510749817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.20481927692890167,0.43159380555152893,0.22891566157341003,0.4485190510749817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574297428131104,"y":0.45416077971458435},{"x":0.8955823183059692,"y":0.45416077971458435},{"x":0.8955823183059692,"y":0.4710860252380371},{"x":0.8574297428131104,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیستی","boundary":[0.8574297428131104,0.45416077971458435,0.8955823183059692,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8373494148254395,"y":0.45416077971458435},{"x":0.845381498336792,"y":0.45416077971458435},{"x":0.845381498336792,"y":0.4710860252380371},{"x":0.8373494148254395,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8373494148254395,0.45416077971458435,0.845381498336792,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.45416077971458435},{"x":0.8253012299537659,"y":0.45416077971458435},{"x":0.8253012299537659,"y":0.4710860252380371},{"x":0.7851405739784241,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7851405739784241,0.45416077971458435,0.8253012299537659,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289156913757324,"y":0.45416077971458435},{"x":0.7730923891067505,"y":0.45416077971458435},{"x":0.7730923891067505,"y":0.4710860252380371},{"x":0.7289156913757324,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7289156913757324,0.45416077971458435,0.7730923891067505,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.45416077971458435},{"x":0.7168674468994141,"y":0.45416077971458435},{"x":0.7168674468994141,"y":0.4710860252380371},{"x":0.6807228922843933,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6807228922843933,0.45416077971458435,0.7168674468994141,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5963855385780334,"y":0.45416077971458435},{"x":0.6666666865348816,"y":0.45416077971458435},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4710860252380371},{"x":0.5963855385780334,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اینفلاموزوم","boundary":[0.5963855385780334,0.45416077971458435,0.6666666865348816,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5783132314682007,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5843373537063599,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5843373537063599,"y":0.4710860252380371},{"x":0.5783132314682007,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5783132314682007,0.45416077971458435,0.5843373537063599,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682730674743652,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5803213119506836,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5803213119506836,"y":0.4710860252380371},{"x":0.5682730674743652,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5682730674743652,0.45416077971458435,0.5803213119506836,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5542168617248535,"y":0.45416077971458435},{"x":0.5542168617248535,"y":0.4710860252380371},{"x":0.5140562057495117,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.5140562057495117,0.45416077971458435,0.5542168617248535,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43775099515914917,"y":0.4555712342262268},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4555712342262268},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4710860252380371},{"x":0.43775099515914917,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.43775099515914917,0.4555712342262268,0.4799196720123291,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.4555712342262268},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4555712342262268},{"x":0.43574297428131104,"y":0.4710860252380371},{"x":0.40963855385780334,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40963855385780334,0.4555712342262268,0.43574297428131104,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3453815281391144,"y":0.4555712342262268},{"x":0.4016064405441284,"y":0.4555712342262268},{"x":0.4016064405441284,"y":0.4710860252380371},{"x":0.3453815281391144,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3453815281391144,0.4555712342262268,0.4016064405441284,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012048304080963,"y":0.45416077971458435},{"x":0.33734938502311707,"y":0.45416077971458435},{"x":0.33734938502311707,"y":0.4710860252380371},{"x":0.3012048304080963,"y":0.4710860252380371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.3012048304080963,0.45416077971458435,0.33734938502311707,0.4710860252380371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2650602459907532,"y":0.45416077971458435},{"x":0.293172687292099,"y":0.45416077971458435},{"x":0.293172687292099,"y":0.46967560052871704},{"x":0.2650602459907532,"y":0.46967560052871704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.2650602459907532,0.45416077971458435,0.293172687292099,0.46967560052871704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2329317331314087,"y":0.45416077971458435},{"x":0.2590361535549164,"y":0.45416077971458435},{"x":0.2590361535549164,"y":0.46967560052871704},{"x":0.2329317331314087,"y":0.46967560052871704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.2329317331314087,0.45416077971458435,0.2590361535549164,0.46967560052871704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2008032202720642,"y":0.45416077971458435},{"x":0.23092369735240936,"y":0.45416077971458435},{"x":0.23092369735240936,"y":0.46967560052871704},{"x":0.2008032202720642,"y":0.46967560052871704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.2008032202720642,0.45416077971458435,0.23092369735240936,0.46967560052871704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927710771560669,"y":0.45416077971458435},{"x":0.19477911293506622,"y":0.45416077971458435},{"x":0.19477911293506622,"y":0.46967560052871704},{"x":0.1927710771560669,"y":0.46967560052871704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1927710771560669,0.45416077971458435,0.19477911293506622,0.46967560052871704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8313252925872803,"y":0.4795486629009247},{"x":0.8955823183059692,"y":0.48095908761024475},{"x":0.8955823183059692,"y":0.49647390842437744},{"x":0.8313252925872803,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایتوکاین","boundary":[0.8313252925872803,0.4795486629009247,0.8955823183059692,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7931727170944214,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7931727170944214,"y":0.49647390842437744},{"x":0.7851405739784241,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"IL","boundary":[0.7851405739784241,0.4795486629009247,0.7931727170944214,0.49647390842437744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927710771560669,"y":0.43159380555152893},{"x":0.8955823183059692,"y":0.43159380555152893},{"x":0.8955823183059692,"y":0.49647390842437744},{"x":0.1927710771560669,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1877710771560669,0.4245938055515289,0.9005823183059692,0.5034739084243774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991967797279358,"y":0.4795486629009247},{"x":0.805220901966095,"y":0.4795486629009247},{"x":0.805220901966095,"y":0.49647390842437744},{"x":0.7991967797279358,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7991967797279358,0.4795486629009247,0.805220901966095,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8032128810882568,"y":0.4795486629009247},{"x":0.8253012299537659,"y":0.4795486629009247},{"x":0.8253012299537659,"y":0.49647390842437744},{"x":0.8032128810882568,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"1B","boundary":[0.8032128810882568,0.4795486629009247,0.8253012299537659,0.49647390842437744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7791164517402649,"y":0.4795486629009247},{"x":0.7791164517402649,"y":0.49647390842437744},{"x":0.7751004099845886,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7751004099845886,0.4795486629009247,0.7791164517402649,0.49647390842437744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.4795486629009247},{"x":0.8253012299537659,"y":0.48095908761024475},{"x":0.8253012299537659,"y":0.49647390842437744},{"x":0.7751004099845886,"y":0.49647390842437744}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7701004099845886,0.4725486629009247,0.8303012299537659,0.5034739084243774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4799196720123291,"y":0.4936530292034149},{"x":0.45783132314682007,"y":0.4936530292034149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.45783132314682007,0.4753173589706421,0.4799196720123291,0.4936530292034149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257028102874756,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4538152515888214,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4538152515888214,"y":0.4936530292034149},{"x":0.4257028102874756,"y":0.4936530292034149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.4257028102874756,0.4753173589706421,0.4538152515888214,0.4936530292034149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39156627655029297,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4196787178516388,"y":0.4753173589706421},{"x":0.4196787178516388,"y":0.4936530292034149},{"x":0.39156627655029297,"y":0.4936530292034149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39156627655029297,0.4753173589706421,0.4196787178516388,0.4936530292034149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31526103615760803,"y":0.4753173589706421},{"x":0.3855421543121338,"y":0.4753173589706421},{"x":0.3855421543121338,"y":0.4936530292034149},{"x":0.31526103615760803,"y":0.4936530292034149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مونوکلونال","boundary":[0.31526103615760803,0.4753173589706421,0.3855421543121338,0.4936530292034149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845381498336792,"y":0.5021156668663025},{"x":0.8955823183059692,"y":0.5021156668663025},{"x":0.8955823183059692,"y":0.5190408825874329},{"x":0.845381498336792,"y":0.5190408825874329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لانگرین","boundary":[0.845381498336792,0.5021156668663025,0.8955823183059692,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353413939476013,"y":0.5021156668663025},{"x":0.8393574357032776,"y":0.5021156668663025},{"x":0.8393574357032776,"y":0.5176304578781128},{"x":0.8353413939476013,"y":0.5176304578781128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8353413939476013,0.5021156668663025,0.8393574357032776,0.5176304578781128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781124472618103,"y":0.5007052421569824},{"x":0.8313252925872803,"y":0.5021156668663025},{"x":0.8313252925872803,"y":0.5190408825874329},{"x":0.781124472618103,"y":0.5176304578781128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"CD207","boundary":[0.781124472618103,0.5007052421569824,0.8313252925872803,0.5190408825874329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771084308624268,"y":0.5007052421569824},{"x":0.7791164517402649,"y":0.5007052421569824},{"x":0.7791164517402649,"y":0.5176304578781128},{"x":0.7771084308624268,"y":0.5176304578781128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7771084308624268,0.5007052421569824,0.7791164517402649,0.5176304578781128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.5007052421569824},{"x":0.7690762877464294,"y":0.5007052421569824},{"x":0.7690762877464294,"y":0.5176304578781128},{"x":0.7650602459907532,"y":0.5176304578781128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7650602459907532,0.5007052421569824,0.7690762877464294,0.5176304578781128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.5007052421569824},{"x":0.763052225112915,"y":0.5007052421569824},{"x":0.763052225112915,"y":0.5176304578781128},{"x":0.759036123752594,"y":0.5176304578781128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.759036123752594,0.5007052421569824,0.763052225112915,0.5176304578781128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confid