فولرن‌های ناجور هسته (قفس‌های کربن بور نیتروژن) فولرن‌های ناجور هسته (قفس‌های کربن بور نیتروژن)

{"id":"3795501","title":"فولرن‌های ناجور هسته (قفس‌های کربن بور نیتروژن)","price":"۴۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/01b481adc8a67c52/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/01b481adc8a67c52/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/01b481adc8a67c52/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/01b481adc8a67c52/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/01b481adc8a67c52/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/01b481adc8a67c52/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/01b481adc8a67c52/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/01b481adc8a67c52/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/01b481adc8a67c52/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/01b481adc8a67c52/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919637","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب بر آن شدیم نگاهی داشته باشیم بر ساختار و خواص قفسهای فولرنهای ناجورهسته کربن بورنیتریدی که در آنها برخی از اتمهای کربن قفس فولرن با اتمهای بور و نیتروژن جایگزین شده اند. این کتاب با نگاهی گذرا بر تاریخچه پیدایش فولرنه مروری بر مجموعه پژوهش های تیوری و تجربی صورت گرفته بر روی فولرن های تاجور هسته مذکور خواهد داشت.\r","در نگارش کتاب سعی شده تا ضمن پرهیز از تکات پیچیده و مفاهیم تکنیکی بکار رفته در پژوهش ها، مسیر انجام پژوهش و نتایج حاصل از آنها در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر تدوین شوند به گونه ای که خواننده در پایان هر فصل بتواند به جمع بندی کلی و نتیجه گیری منطقی از سیر تحول پژوهش های انجام شده در طول ربع قرن گذشته بر روی این نانوساختارها دست یابد. بر این اساس مطالعه این کتاب می تواند برای دانشجویان سال های پایانی دوران کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و با کسانی که تمایل دارند پژوهش در زمینه فولرن ها را شروع کنند بسیار مفید باشد. علاوه بر این سعی شده است مطالب هر فصل تا حد امکان مستقل از فصل های دیگر بیان شود تا خوانندگان بتوانند بنا بر نیاز خود هر فصل را به طور مجزا مطالعه کنند"],"pages_count":"151","keywords":"null","token":"01b481adc8a67c52","created_at":"2019-07-09 21:52:22","updated_at":"2022-04-10 14:58:50","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-09 22:14:12","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917812","title":"دکتر مریم عناقچه","firstname":"دکتر","lastname":"مریم عناقچه","token":"f7a8367f8c873696","created_at":"2019-07-09 21:48:19","updated_at":"2019-07-09 21:48:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917812","title":"دکتر مریم عناقچه","firstname":"دکتر","lastname":"مریم عناقچه","token":"f7a8367f8c873696","created_at":"2019-07-09 21:48:19","updated_at":"2019-07-09 21:48:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784185","file":"5d24cd4f0195a1.74435629.pdf","book_id":"3795501","toc":[{"page":10,"title":"فصل 1: پیدایش فولرن‌ها و قوانین حاکم بر پایداری آن‌ها"},{"page":26,"title":"فصل 2: فولرن‌های ناجور هسته کربن-بورنیترید"},{"page":54,"title":"فصل 3: ساختار الکترونی فولرن‌های ناجور هسته"},{"page":70,"title":"فصل 4: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته و آروماتیسی"},{"page":108,"title":"فصل 5: اتصال فولرن‌ها"},{"page":132,"title":"فصل 6: نمایش دوبعدی فولرن‌ها"}],"created_at":"2019-07-09 21:52:23","updated_at":"2022-04-10 14:58:50","process_started_at":"2019-07-09 21:52:23","process_done_at":"2019-07-09 21:56:51","process_failed_at":null,"pages_count":"151","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"2be6a3bea3efe3e4bcae908c9d969af6047e0bcf9e6db9baffd41599aa38b066976c32ff51838eba39f209c534b4dffb79f9755df0e82c871061b2a4a17e28cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۱"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"26668","title":"طیف سنجی لیزری ","token":"2cc8202dc70251e3","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2021-12-23 01:47:39","study_fields":[{"id":"37","title":"فیزیک گرایش نانو فیزیک","degree_id":"10","token":"3f00c16e84421e99","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-22 10:23:16","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36619","title":"مقدمه ای بر طیف نمایی صحرایی","token":"a9cae4e24d1f3e5d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:30","updated_at":"2019-07-09 22:14:12","study_fields":[{"id":"1915","title":"علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی","degree_id":"10","token":"d5d35392acaa5dab","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","ebook_price_en":"23000","urlify":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86","pages_count_fa":"۱۵۱","authorTitle":"دکتر مریم عناقچه","tocStr":"فصل 1: پیدایش فولرن‌ها و قوانین حاکم بر پایداری آن‌ها, فصل 2: فولرن‌های ناجور هسته کربن-بورنیترید, فصل 3: ساختار الکترونی فولرن‌های ناجور هسته, فصل 4: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته و آروماتیسی, فصل 5: اتصال فولرن‌ها, فصل 6: نمایش دوبعدی فولرن‌ها","url":"/preview/01b481adc8a67c52/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19