مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین

توضیحات

لرزه‌زمین‌ساخت دانش نوینی است که پیوندی میان دانش زمین‌لرزه‌شناسی و زمین‌ساخت به‌شمار می‌رود. به ‌بیان دیگر، لرزه‌زمین‌ساخت دانش بررسی هم‌زمان ویژگی‌های زمین‌ساختی با ویژگی‌های لرزه‌ای یک پهنه یا گستره لرزه‌‌زا می‌باشد. درباره لرزه‌زمین‌ساخت تعاریف زیادی بر پایه برداشت‌های گوناگون پیش‌نهاد شده است. در لرزه‌زمین‌ساخت از دانش لرزه‌شناسی ، زمین‌شناسی و زمین‌ساخت برای بررسی گستره‌های لرزه‌ای استفاده می‌شود. واژه seismotectonics به دانش لرزه‌زمین‌ساخت و seismotectonic به لرزه‌زمین‌ساخت یک گستره گفته می‌شود , ,در لرزه‌زمین‌ساخت بررسی یک گستره از بررسی ورق‌های زمین‌ساختی که آن گستره در آن جای دارد، آغاز می‌شود. در زمین‌ساخت و لرزه‌زمین‌ساخت برای بررسی یک گستره باید از کل به جزی برسیم. به بیان دیگر، باید ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره کوچک‌تر را در درون ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره بزرگ‌تر ببینیم. دانش لرزه‌زمین‌ساخت به بررسی فرآیندهای پوسته زمین با به‌کارگیری دانش زمین‌لرزه‌شناسی می‌پردازد. به بیان دیگر، دانش لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه را در درون فرآیندهای زمین‌ساختی بررسی می‌کند. , ,در این نوشتار، نخست به ساختار داخلی زمین برای دست‌یابی به یک دانش پایه‌ای از زمین و لایه‌های آن می‌پردازیم. سپس، به شناخت زمین‌لرزه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها که یکی از ابزارهای مهم لرزه‌زمین‌ساخت است، خواهیم پرداخت. پس از آن، به بررسی گسل‌ها، راه‌های شناسایی گسل‌های جنبا و دسته‌بندی آن‌ها که میزبان زمین‌لرزه‌ها هستند، خواهیم پرداخت. در پایان، خطر زمین‌لرزه، گسل‌سنگ‌ها و پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها نیز بررسی خواهند شد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795007","title":"مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04788a1053a14692/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04788a1053a14692/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04788a1053a14692/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04788a1053a14692/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010759","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["لرزه‌زمین‌ساخت دانش نوینی است که پیوندی میان دانش زمین‌لرزه‌شناسی و زمین‌ساخت به‌شمار می‌رود. به ‌بیان دیگر، لرزه‌زمین‌ساخت دانش بررسی هم‌زمان ویژگی‌های زمین‌ساختی با ویژگی‌های لرزه‌ای یک پهنه یا گستره لرزه‌‌زا می‌باشد. درباره لرزه‌زمین‌ساخت تعاریف زیادی بر پایه برداشت‌های گوناگون پیش‌نهاد شده است. در لرزه‌زمین‌ساخت از دانش لرزه‌شناسی ، زمین‌شناسی و زمین‌ساخت برای بررسی گستره‌های لرزه‌ای استفاده می‌شود. واژه seismotectonics به دانش لرزه‌زمین‌ساخت و seismotectonic به لرزه‌زمین‌ساخت یک گستره گفته می‌شود \r","\r","در لرزه‌زمین‌ساخت بررسی یک گستره از بررسی ورق‌های زمین‌ساختی که آن گستره در آن جای دارد، آغاز می‌شود. در زمین‌ساخت و لرزه‌زمین‌ساخت برای بررسی یک گستره باید از کل به جزی برسیم. به بیان دیگر، باید ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره کوچک‌تر را در درون ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره بزرگ‌تر ببینیم. دانش لرزه‌زمین‌ساخت به بررسی فرآیندهای پوسته زمین با به‌کارگیری دانش زمین‌لرزه‌شناسی می‌پردازد. به بیان دیگر، دانش لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه را در درون فرآیندهای زمین‌ساختی بررسی می‌کند.\r","\r","در این نوشتار، نخست به ساختار داخلی زمین برای دست‌یابی به یک دانش پایه‌ای از زمین و لایه‌های آن می‌پردازیم. سپس، به شناخت زمین‌لرزه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها که یکی از ابزارهای مهم لرزه‌زمین‌ساخت است، خواهیم پرداخت. پس از آن، به بررسی گسل‌ها، راه‌های شناسایی گسل‌های جنبا و دسته‌بندی آن‌ها که میزبان زمین‌لرزه‌ها هستند، خواهیم پرداخت. در پایان، خطر زمین‌لرزه، گسل‌سنگ‌ها و پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها نیز بررسی خواهند شد."],"pages_count":"299","keywords":"null","token":"04788a1053a14692","created_at":"2018-09-11 14:36:52","updated_at":"2022-07-06 12:45:09","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-09-11 14:50:07","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783695","file":"5b9793bd0702e0.12165754.pdf","book_id":"3795007","toc":[{"title":"فصل 1 - زمین‌ساخت جهانی زمین","page":"18"},{"title":"فصل 2 - زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"38"},{"title":"فصل 3 - گسل‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"110"},{"title":"فصل 4 - استان‌های لرزه‌زمین‌ساختی ایران","page":"180"},{"title":"فصل 5 - زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویران‌گر ایران","page":"222"},{"title":"فصل 6 - برآورد خطر زمین‌لرزه","page":"260"},{"title":"فصل 7 - پیش بینی زمین‌لرزه‌ها","page":"274"}],"created_at":"2018-09-11 14:36:53","updated_at":"2022-07-06 12:45:12","process_started_at":"2018-09-11 14:39:21","process_done_at":"2018-09-11 14:49:45","process_failed_at":null,"pages_count":"299","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"4d6c34663d8fa7941e8bc3e64eed00be5ca05b4da2f2a5e52f988010a61320192bb6668699384e420bebefd4093f42a7de4be9e6eafd2f649ab80274024769a0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۹"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"10582","title":"پردازش داده های لرزه ای","token":"913385add2257ebf","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:53","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"754","title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","degree_id":"10","token":"7ea895da8f69f048","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"21121","title":"روشهای لرزه ای در مهندسی","token":"0740aac2f3c3dc78","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:25","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"1921","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"92ba453348bab7e5","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"31921","title":"لرزه شناسی","token":"d1789a22fc7b16ee","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:46:14","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"1918","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"fce7c420ceff18b4","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-02-14 13:21:39","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86","ebook_price_en":"47500","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۲۹۹","authorTitle":"دکتر مجید نعمتی","tocStr":"فصل 1 - زمین‌ساخت جهانی زمین, فصل 2 - زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت, فصل 3 - گسل‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت, فصل 4 - استان‌های لرزه‌زمین‌ساختی ایران, فصل 5 - زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویران‌گر ایران, فصل 6 - برآورد خطر زمین‌لرزه, فصل 7 - پیش بینی زمین‌لرزه‌ها","url":"/preview/04788a1053a14692/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"}
{"toc":[{"title":"فصل 1 - زمین‌ساخت جهانی زمین","page":"18"},{"title":"فصل 2 - زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"38"},{"title":"فصل 3 - گسل‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"110"},{"title":"فصل 4 - استان‌های لرزه‌زمین‌ساختی ایران","page":"180"},{"title":"فصل 5 - زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویران‌گر ایران","page":"222"},{"title":"فصل 6 - برآورد خطر زمین‌لرزه","page":"260"},{"title":"فصل 7 - پیش بینی زمین‌لرزه‌ها","page":"274"}],"pages_count":299,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"04788a1053a14692","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/2684b15d9deef6bd5e8b9e51fc92c011.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/6d5f6364843801429814043eacef632c.jpg"},"info":{"width":595.38,"height":841.98,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/64772878fcd71ae4212bf80dae86e659.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/0037b14fa97206ef7f74596922f98c29.jpg"},"info":{"width":595.38,"height":841.98,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/111460dbbbdf37d16bd817b9f8e6ab32.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/51f6290bd7ed407da64acf47d60aadce.jpg"},"info":{"width":595.38,"height":841.98,"margin":[0.23542,0.20294,0.28397,0.19112]},"elements":[{"words":[{"str":"412","boundary":[0.34021969162551646,0.20294361254498328,0.37161352413584603,0.21954733234830398],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4189396456018137,0.2317624012929346,0.48053483825456017,0.24722595149602733],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3610929289929621,0.2317624012929346,0.4131921341049905,0.24722595149602733],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.3199979332133469,0.2317624012929346,0.3552989620074574,0.24722595149602733],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.28218089211259034,0.2317624012929346,0.3141995162753199,0.24722595149602733],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.23542090765561488,0.2317624012929346,0.27643718633477776,0.24722595149602733],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23542,0.20294,0.48053,0.24723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مبانی","boundary":[0.5580029431687282,0.44705229553775033,0.6107231583190567,0.4672190453417837],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.3894880580469615,0.44705229553775033,0.5515520741779211,0.4672190453417837],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7032883068892769,0.48246881374483364,0.7160289126272296,0.502635563548867],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.6341758320335164,0.48246881374483364,0.6967838859215962,0.502635563548867],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.5825761208655961,0.48246881374483364,0.6276324095535624,0.502635563548867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5578848735261513,0.48246881374483364,0.576060415197017,0.502635563548867],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختایرانزمین","boundary":[0.28417655950821324,0.48246881374483364,0.5514122198692489,0.502635563548867],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28418,0.44705,0.71603,0.50264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.5380574653722552,0.7650170928013432,0.5873278645570896,0.7851838426053765],"dir":"rtl"},{"str":"مجید","boundary":[0.47789008608784644,0.7650170928013432,0.5315321173032349,0.7851838426053765],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتی","boundary":[0.41287916960596593,0.7650170928013432,0.47137572306762066,0.7851838426053765],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6196714703214754,0.7946300127378323,0.6511740401088381,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"هیات","boundary":[0.5785548725183915,0.7946300127378323,0.6153381033961502,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5361281870402096,0.7946300127378323,0.5742215055930666,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.47757734556081827,0.7946300127378323,0.5317948201148847,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.4337397964325305,0.7946300127378323,0.4732238234404918,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.3950418220296281,0.7946300127378323,0.4294064295072054,0.8088821327406828],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.3490879774261816,0.7946300127378323,0.3906956044766176,0.8088821327406828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34909,0.76502,0.65117,0.80888],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/99304c534fa8d8418a8b0b485f2c457b.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/8d656eef43cf5d1f11f5bce3eae02832.jpg"},"info":{"width":595.38,"height":841.98,"margin":[0.2463,0.20651,0.21385,0.1774]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7223621888541771,0.20651290568436903,0.7751598004635695,0.21955359548697714],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.20651290568436903,0.6253984682051799,0.21955359548697714],"dir":"ltr"},{"str":"نعمتی،","boundary":[0.578046810440391,0.20651290568436903,0.6166175551748463,0.21955359548697714],"dir":"rtl"},{"str":"مجید،","boundary":[0.5392522120326514,0.20651290568436903,0.5734861029930465,0.21955359548697714],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4884070677550472,0.20651290568436903,0.4953228190399409,0.21955359548697714],"dir":"ltr"},{"str":"1353","boundary":[0.49994961201249627,0.20651290568436903,0.534720165272599,0.21955359548697714],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7434118915650509,0.22496940108806027,0.7751948402700796,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7329313010178373,0.22496940108806027,0.7388770029225034,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7136815378413787,0.22496940108806027,0.7284066957967656,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.6670361785750277,0.22496940108806027,0.709146649198831,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.22496940108806027,0.6253984682051799,0.2380100908906684],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.586213181497531,0.22496940108806027,0.6166775269575733,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.494512818704021,0.22496940108806027,0.5816782928549834,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48261957069434647,0.22496940108806027,0.48998821348294913,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.44422331956061684,0.22496940108806027,0.4780913374056026,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.41691255668648597,0.22496940108806027,0.43968843091806925,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4016942154590346,0.22496940108806027,0.4123843233977421,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.31010197520911015,0.22496940108806027,0.39715932681648697,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانزمین","boundary":[0.2501268567973395,0.22496940108806027,0.30557333713871626,0.2380100908906684],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.24629645268567973,0.22496940108806027,0.25009550539151465,0.2380100908906684],"dir":"ltr"},{"str":"مجید","boundary":[0.5862118008666733,0.24157312089138105,0.6166669253250026,0.2546138106939892],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتی","boundary":[0.5468104605462057,0.24157312089138105,0.5816835675779294,0.2546138106939892],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5436863851657765,0.24157312089138105,0.5467108737277033,0.2546138106939892],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7206523128086265,0.2599583556950581,0.7751576539353018,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6954550035271592,0.2599583556950581,0.7160639423561423,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.2599583556950581,0.6253984682051799,0.27299904549766624],"dir":"ltr"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5824784339413484,0.2599583556950581,0.6167049481003729,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5749190567368739,0.2599583556950581,0.5779502006526045,0.27299904549766624],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5291681346367025,0.2599583556950581,0.5703841680943262,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.49360088682858005,0.2599583556950581,0.5245465685780509,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.4618566663307468,0.2599583556950581,0.4890762816075083,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان؛","boundary":[0.4193294064295072,0.2599583556950581,0.45732177768819915,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"تهران:","boundary":[0.3809331552957775,0.2599583556950581,0.4147742315831906,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.34546004232590954,0.2599583556950581,0.37644260808223323,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.32107225637408043,0.2599583556950581,0.34092876146326717,0.27299904549766624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2750176357956263,0.2599583556950581,0.2780236823541268,0.27299904549766624],"dir":"ltr"},{"str":"1397","boundary":[0.27804091504585304,0.2599583556950581,0.3127118814874534,0.27299904549766624],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.31734354529880077,0.2599583556950581,0.3211057139977829,0.27299904549766624],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7206500554267862,0.27841485109874936,0.7752051899627128,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6765091202257382,0.27841485109874936,0.716081971178071,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.5906479895192986,0.27841485109874936,0.616651214350499,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.27841485109874936,0.6253984682051799,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.566159427592462,0.27841485109874936,0.5861690013100876,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5631379623097853,0.27841485109874936,0.5661808928751385,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.5288723168396654,0.27841485109874936,0.5585823843595686,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5190970472639322,0.27841485109874936,0.5242792502267459,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"رنگی","boundary":[0.4909805502368235,0.27841485109874936,0.519047435251436,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4820114884611509,0.27841485109874936,0.48577365716013304,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4857401995364305,0.27841485109874936,0.4909224024992441,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.43978635493298396,0.27841485109874936,0.4774652121334274,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.4013907084551043,0.27841485109874936,0.43525944774765696,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.39171621485437874,0.27841485109874936,0.3968984178171924,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"رنگی","boundary":[0.36359971782726996,0.27841485109874936,0.3916666028418825,0.2914555409013575],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.3553360878766502,0.27841485109874936,0.36374564143908095,0.2914555409013575],"dir":"ltr"},{"str":"فروست","boundary":[0.7345560818300917,0.29680008590242646,0.7751100473647083,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.29680008590242646,0.6253984682051799,0.3098407757050346],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5692738083240955,0.29680008590242646,0.616655003527159,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5234214552050791,0.29680008590242646,0.564738919681548,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.48785420739695656,0.29680008590242646,0.5187851355436864,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.45610998689912324,0.29680008590242646,0.4833296021758847,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان؛","boundary":[0.41358457119822634,0.29680008590242646,0.4515769424569182,0.3098407757050346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38002620175350194,0.29680008590242646,0.3830322483120024,0.3098407757050346],"dir":"ltr"},{"str":"412","boundary":[0.3830494810037287,0.29680008590242646,0.4090527058349289,0.3098407757050346],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.7428197117807115,0.3151853207061035,0.7751854277940139,0.32822601050871164],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.4851355436863851,0.31175308202095064,0.5103799254257785,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5103295374382747,0.31175308202095064,0.51593379018442,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.515972992038698,0.31175308202095064,0.5411165978030837,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5411669857905875,0.31175308202095064,0.5467712385367328,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.5467096644160032,0.31175308202095064,0.5719540461553965,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5719036581678928,0.31175308202095064,0.5775079109140381,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"075","boundary":[0.577547112768316,0.31175308202095064,0.6027914945077093,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6027411065202056,0.31175308202095064,0.6083453592663509,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6082837851456213,0.31175308202095064,0.6166985790587525,0.3236536022233307],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.3151853207061035,0.6253984682051799,0.32822601050871164],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.733247092613121,0.33364181610979476,0.7751694548019753,0.3466825059124029],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6868894286002217,0.33364181610979476,0.7286605663609795,0.3466825059124029],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.645973999798448,0.33364181610979476,0.6823360979542478,0.3466825059124029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.33364181610979476,0.6253984682051799,0.3466825059124029],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5962914441197218,0.33364181610979476,0.616559205885317,0.3466825059124029],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7268971077295172,0.3520270509134718,0.7751487654943061,0.36506774071608],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.3520270509134718,0.6253984682051799,0.36506774071608],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.5732137659981861,0.3520270509134718,0.6167147636803386,0.36506774071608],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5700896906177567,0.3520270509134718,0.5731141791796837,0.36506774071608],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.3704122857171489,0.7751528066109039,0.38345297551975704],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.3704122857171489,0.6253984682051799,0.38345297551975704],"dir":"ltr"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.547514652826766,0.3704122857171489,0.6165957875642447,0.38345297551975704],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.4920890557291141,0.3704122857171489,0.5429797641842184,0.38345297551975704],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.47363986025731464,0.3704122857171489,0.487471362827102,0.38345297551975704],"dir":"ltr"},{"str":"ایران","boundary":[0.4426080822331956,0.3704122857171489,0.469120306358964,0.38345297551975704],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.38886878112084017,0.7751528066109039,0.4019094709234483],"dir":"rtl"},{"str":"Geology,","boundary":[0.43756928348281765,0.38543654243568726,0.49964858409755114,0.39733706263806734],"dir":"ltr"},{"str":"Structural","boundary":[0.503881225435856,0.38543654243568726,0.5700888239443715,0.39733706263806734],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5743222815680742,0.38543654243568726,0.5853961503577547,0.39733706263806734],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.589640229769223,0.38543654243568726,0.6167207195404616,0.39733706263806734],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.38886878112084017,0.6253984682051799,0.4019094709234483],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.4072540159245172,0.7751528066109039,0.4202947057271254],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.4072540159245172,0.6253984682051799,0.4202947057271254],"dir":"ltr"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.5475134939030535,0.4072540159245172,0.6165957875642447,0.4202947057271254],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.49198830998689913,0.4072540159245172,0.542978605260506,0.4202947057271254],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.4256392507281943,0.7751528066109039,0.43867994053080245],"dir":"rtl"},{"str":"Geology,","boundary":[0.4842285599113172,0.4222070120430414,0.5463065101279855,0.4341075322454215],"dir":"ltr"},{"str":"Structural","boundary":[0.5505391514662905,0.4222070120430414,0.6168409956666331,0.4341075322454215],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.4256392507281943,0.6253984682051799,0.43867994053080245],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.4440957461318855,0.7751528066109039,0.4571364359344937],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.4440957461318855,0.6253984682051799,0.4571364359344937],"dir":"ltr"},{"str":"زلزلهشناسی","boundary":[0.55003524135846,0.4440957461318855,0.6165757230676208,0.4571364359344937],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5315860458866606,0.4440957461318855,0.545417548456448,0.4571364359344937],"dir":"ltr"},{"str":"ایران","boundary":[0.5005542678625415,0.4440957461318855,0.5270738687896805,0.4571364359344937],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.4624809809355626,0.7751528066109039,0.47552167073817075],"dir":"rtl"},{"str":"Seismology","boundary":[0.49077899828680843,0.45904874225040976,0.570088430918069,0.47094926245278984],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5743222815680742,0.45904874225040976,0.5855981054116698,0.47094926245278984],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.589640229769223,0.45904874225040976,0.6167207195404616,0.47094926245278984],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.4624809809355626,0.6253984682051799,0.47552167073817075],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.48086621573923966,0.7751528066109039,0.49390690554184785],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.48086621573923966,0.6253984682051799,0.49390690554184785],"dir":"ltr"},{"str":"زلزلهشناسی","boundary":[0.5499344956162451,0.48086621573923966,0.6165757230676208,0.49390690554184785],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.4993227111429309,0.7751528066109039,0.5123634009455391],"dir":"rtl"},{"str":"Seismology","boundary":[0.5373374987403003,0.49589047245777806,0.6167479088985187,0.5077909926601581],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.4993227111429309,0.6253984682051799,0.5123634009455391],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.517707945946608,0.7751528066109039,0.5307486357492162],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.517707945946608,0.6253984682051799,0.5307486357492162],"dir":"ltr"},{"str":"زلزله","boundary":[0.5903456313614833,0.517707945946608,0.6165756928348282,0.5307486357492162],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5718964358896839,0.517707945946608,0.5857279384594712,0.5307486357492162],"dir":"ltr"},{"str":"ایران","boundary":[0.5408646578655648,0.517707945946608,0.5673768819913333,0.5307486357492162],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.736773153280258,0.5360931807502851,0.7751528066109039,0.5491338705528932],"dir":"rtl"},{"str":"Earthquakes","boundary":[0.4870502872115288,0.5326609420651321,0.5700891565050892,0.5445614622675122],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5743222815680742,0.5326609420651321,0.5853961503577547,0.5445614622675122],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.589640229769223,0.5326609420651321,0.6167207195404616,0.5445614622675122],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.5360931807502851,0.6253984682051799,0.5491338705528932],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7565163660183413,0.5545496761539763,0.7751612314824146,0.5675903659565845],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7226623803285297,0.5545496761539763,0.7519881327295974,0.5675903659565845],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6849743021263731,0.5545496761539763,0.7180887634787867,0.5675903659565845],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5210117907890759,0.5545496761539763,0.5296610903960496,0.5675903659565845],"dir":"ltr"},{"str":"1397601QE","boundary":[0.5344149954650811,0.5511174374688235,0.6167871812959791,0.5675903659565845],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.5545496761539763,0.6253984682051799,0.5675903659565845],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5136551446135241,0.5545496761539763,0.5210319459840774,0.5675903659565845],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5049884107628742,0.5545496761539763,0.513637710369848,0.5675903659565845],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.49491081326211833,0.5545496761539763,0.5049801471329235,0.5675903659565845],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.48987201451174045,0.5499692866813939,0.49499889146427495,0.5630099764840021],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7564985603586115,0.5729349109576534,0.7751909805502367,0.5859756007602616],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7226431766951897,0.5729349109576534,0.7519909402398468,0.5859756007602616],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.6843696462763277,0.5729349109576534,0.718127733548322,0.5859756007602616],"dir":"rtl"},{"str":"80955","boundary":[0.5435856091907689,0.5729349109576534,0.5869243172427693,0.5859756007602616],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5868185024690113,0.5729349109576534,0.5906359971782726,0.5859756007602616],"dir":"ltr"},{"str":"551","boundary":[0.5906479895192986,0.5729349109576534,0.616651214350499,0.5859756007602616],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.5729349109576534,0.6253984682051799,0.5859756007602616],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7416104504686083,0.5913201457613305,0.7751822735059962,0.6043608355639386],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.6755942154590345,0.5913201457613305,0.7370755618260606,0.6043608355639386],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6492996069736975,0.5913201457613305,0.6710898067152472,0.6043608355639386],"dir":"rtl"},{"str":"5273393","boundary":[0.5560818300917061,0.5913201457613305,0.61673153280258,0.6043608355639386],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6223924216466794,0.5913201457613305,0.6253984682051799,0.6043608355639386],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7514489905606503,0.6259511666325209,0.7857766468473916,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"لرزه","boundary":[0.7220727938459471,0.6259511666325209,0.747476737545769,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6859160536128187,0.6259511666325209,0.7181005408310658,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6402628573348114,0.6259511666325209,0.6819438005979375,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6277385871208305,0.6259511666325209,0.6363297389902248,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.5846719742013504,0.6259511666325209,0.6237663341059492,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.5535775471127683,0.6259511666325209,0.5806997211864692,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5374114011219725,0.6259511666325209,0.549605294097887,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"لرزه","boundary":[0.5080352044072693,0.6259511666325209,0.5334391481070914,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.47187846417414087,0.6259511666325209,0.504062951392388,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.4262252678961336,0.6259511666325209,0.4679062111592596,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3867059692969196,0.6259511666325209,0.4182807618663711,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.3505492290637912,0.6259511666325209,0.3827337162820384,0.6390156099684672],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف:","boundary":[0.7439462192213376,0.6453382020653697,0.7809108468541099,0.6595903220682201],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.710004870838792,0.6453382020653697,0.7390283516409688,0.6595903220682201],"dir":"rtl"},{"str":"مجید","boundary":[0.6718107763109276,0.6453382020653697,0.7050870032584232,0.6595903220682201],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتی","boundary":[0.6287391245926971,0.6453382020653697,0.6668929087305587,0.6595903220682201],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.751776512479425,0.6664634069395948,0.7808806140616077,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6951001041351742,0.6664634069395948,0.7468586448990561,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6450749101414223,0.6664634069395948,0.6901822365548054,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.606336625348517,0.6664634069395948,0.6401570425610535,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.571669689945917,0.6664634069395948,0.6014187577681481,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان،","boundary":[0.5252925862474386,0.6664634069395948,0.5667518223655481,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4686161779031879,0.6664634069395948,0.5203747186670697,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.42987789311028257,0.6664634069395948,0.46369831032281905,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.40321257012328265,0.6664634069395948,0.4249600255299137,0.6807155269424452],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7568510867009304,0.6860018757868358,0.7858544123081057,0.7002539957896863],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.7200678558231716,0.6860018757868358,0.7519332191205614,0.7002539957896863],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.6907420470959722,0.6860018757868358,0.7151499882428027,0.7002539957896863],"dir":"rtl"},{"str":"1397","boundary":[0.6479324129127615,0.6860018757868358,0.6858241795156034,0.7002539957896863],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.7554956498370787,0.7071270806610608,0.7861517014343778,0.7213792006639113],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.7221589573045785,0.7071270806610608,0.7505777822567099,0.7213792006639113],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.673129765863818,0.7071270806610608,0.7073935973663877,0.7213792006639113],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7271540864657865,0.7282522855352859,0.7861281870402096,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7157462460949309,0.7282522855352859,0.7222362188854177,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6822483120024186,0.7282522855352859,0.7108283785145622,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6691272800564345,0.7282522855352859,0.672412576841681,0.7425044055381362],"dir":"ltr"},{"str":"استودیو","boundary":[0.6175098256575632,0.7282522855352859,0.6642094124760656,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5787715408646579,0.7282522855352859,0.6125919580771945,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5521062178776579,0.7282522855352859,0.5738536732842889,0.7425044055381362],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.7476351103496927,0.749377490409511,0.78613153280258,0.7636296104123613],"dir":"rtl"},{"str":"650000ر","boundary":[0.675452645369344,0.749377490409511,0.737799375188955,0.7636296104123613],"dir":"ltr"},{"str":"یال","boundary":[0.6554066310591555,0.749377490409511,0.6754408948906581,0.7636296104123613],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7470523027310288,0.7757320356481151,0.7857502771339313,0.7899841556509656],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-201","boundary":[0.6107024085458027,0.7730942065132188,0.6973579562632268,0.7849947267155989],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6974589337901843,0.7730942065132188,0.7031981618624372,0.7849947267155989],"dir":"ltr"},{"str":"075-9","boundary":[0.7029958681850247,0.7730942065132188,0.742242466995868,0.7849947267155989],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.7793978232389401,0.8107007766025165,0.7852040310390006,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7743590446437573,0.8107007766025165,0.7777586213846622,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7685141287916963,0.8107007766025165,0.7732095837952234,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7604527562229167,0.8107007766025165,0.766948977123854,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7476538546810442,0.8107007766025165,0.7556983976619975,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.741203073667238,0.8107007766025165,0.7464034163055531,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7336449057744636,0.8107007766025165,0.7394679431623503,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7232660989620076,0.8107007766025165,0.7322867580368841,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7166133628942861,0.8107007766025165,0.7188685276630052,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7089542174745542,0.8107007766025165,0.7147940844502673,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7057296684470424,0.8107007766025165,0.7077155598105414,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6943427693237934,0.8107007766025165,0.7047434546004234,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6834573919177669,0.8107007766025165,0.6893982364204374,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6802328428902551,0.8107007766025165,0.682218734253754,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6772102489166584,0.8107007766025165,0.6794654136853774,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.665217484631664,0.8107007766025165,0.6744232691726293,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6565502469011388,0.8107007766025165,0.6631811045046861,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6518144008868286,0.8107007766025165,0.6552644663912124,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6455655749269376,0.8107007766025165,0.650345177869596,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6318595586012296,0.8107007766025165,0.6399209311700091,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6242004131814977,0.8107007766025165,0.6302422352111258,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6183554973294367,0.8107007766025165,0.6230509523329639,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6095965765943218,0.8107007766025165,0.616472266451678,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6023404615539656,0.8107007766025165,0.6045956263226847,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5976046155396554,0.8107007766025165,0.6010546810440391,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5902467197420136,0.8107007766025165,0.5964063488864256,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5844018038899527,0.8107007766025165,0.5890972588934797,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5767426584702208,0.8107007766025165,0.5825825254459338,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5667660788068125,0.8107007766025165,0.572572286606873,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5591069333870806,0.8107007766025165,0.5649468003627937,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5532620175350198,0.8107007766025165,0.5582099163559409,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5485244885619268,0.8107007766025165,0.5519745540663106,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5383459538446035,0.8107007766025165,0.5470468507507811,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5289735563841581,0.8107007766025165,0.5339214552050792,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5187950216668347,0.8107007766025165,0.5274959185730123,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5124469011387686,0.8107007766025165,0.5176472437770836,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5048887332459941,0.8107007766025165,0.510711770633881,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.4938030837448353,0.8107007766025165,0.5042374281971179,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4870510531089388,0.8107007766025165,0.4890369444724378,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.476973495918573,0.8107007766025165,0.4850348684873526,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.46306552453895,0.8107007766025165,0.4749977023077699,0.8226012968048966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45973999798448056,0.8107007766025165,0.46199516275319963,0.8226012968048966],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2463,0.20651,0.78615,0.8226],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/7e4f0cbcb4b435fd19adbeb47ebec9f9.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/64dba35e45dee3c3ed59d10d532791a2.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.21543,0.23765,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.45987032184371424,0.21542900082549415,0.517451454679836,0.23082238737053407],"dir":"rtl"},{"str":"دیباچه","boundary":[0.717110125646711,0.23893164210970158,0.7623477793455621,0.2543250286547415],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2193442182355708,0.23893164210970158,0.2398344419807834,0.2543250286547415],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.23893164210970158,0.7170625545924871,0.2543250286547415],"dir":"ltr"},{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.6957434656991197,0.26187919057036285,0.7623445541893434,0.27727257711540276],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.26187919057036285,0.23990472351004502,0.27727257711540276],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.26187919057036285,0.6952927501175827,0.27727257711540276],"dir":"ltr"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6593388644102939,0.28471984051335036,0.7622913391117382,0.3001132270583903],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6469226634415105,0.28471984051335036,0.6539862972082036,0.3001132270583903],"dir":"rtl"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.5522240139756769,0.28471984051335036,0.6416108311496338,0.3001132270583903],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.28471984051335036,0.2391427803534234,0.3001132270583903],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.28471984051335036,0.5537554256534291,0.3001132270583903],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.49840069376414886,0.30868014107634933,0.5341158368608478,0.3240735276213892],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.44313982396022306,0.30868014107634933,0.4936457703420009,0.3240735276213892],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.684823470902027,0.33204025100365825,0.7622663441510448,0.34743363754869816],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6376455015789827,0.33204025100365825,0.679503654894281,0.34743363754869816],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5979809178257072,0.33204025100365825,0.6323247493336351,0.34743363754869816],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.33204025100365825,0.23990472351004502,0.34743363754869816],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.33204025100365825,0.5972950346032376,0.34743363754869816],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299349593495934,0.35498779946431963,0.7334834374790028,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.35498779946431963,0.7438490895652757,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.35498779946431963,0.7518813411274609,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.35498779946431963,0.7621921655580192,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6787541490290935,0.35498779946431963,0.7246378739546958,0.37038118600935954],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.6322538466706981,0.35498779946431963,0.6734932288678099,0.37038118600935954],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5925384667069811,0.35498779946431963,0.6268476785594301,0.37038118600935954],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.35498779946431963,0.23990472351004502,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.35498779946431963,0.5936667338574202,0.37038118600935954],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.3779353479249809,0.7334884095948399,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.3779353479249809,0.7438490895652757,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3779353479249809,0.7518813411274609,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.3779353479249809,0.7621921655580192,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.6472817039575354,0.3779353479249809,0.7247739031109318,0.3933287344700208],"dir":"rtl"},{"str":"ورقی","boundary":[0.6086642477995028,0.3779353479249809,0.6419403614862594,0.3933287344700208],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.2193442182355708,0.3779353479249809,0.2398344419807834,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.3779353479249809,0.6081799368406896,0.3933287344700208],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.730041389504804,0.40074036502874383,0.7335898676342134,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.40074036502874383,0.7438490895652757,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.40074036502874383,0.7518813411274609,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.40074036502874383,0.7621921655580192,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"انگارههای","boundary":[0.661993818450581,0.40074036502874383,0.7247295572129274,0.4161337515737837],"dir":"rtl"},{"str":"همستادی","boundary":[0.5913290331250419,0.40074036502874383,0.6567037559631793,0.4161337515737837],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2193442182355708,0.40074036502874383,0.2391427803534234,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.40074036502874383,0.5864101323657854,0.4161337515737837],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5844755761607202,0.397072061664113,0.5911877309682187,0.4071917880039077],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7115023852717866,0.42368791348940515,0.715050863401196,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.42368791348940515,0.7253044413088758,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.42368791348940515,0.7333366928710608,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.42368791348940515,0.7438490895652757,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42368791348940515,0.7518813411274609,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.42368791348940515,0.7621921655580192,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"انگاره","boundary":[0.6713588658200631,0.42368791348940515,0.70619055297991,0.439081300034445],"dir":"rtl"},{"str":"پرات","boundary":[0.635070214338507,0.42368791348940515,0.6661574951286703,0.439081300034445],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.42368791348940515,0.23990472351004502,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.42368791348940515,0.6335780420614113,0.439081300034445],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114588456628368,0.44649293059316797,0.7150073237922462,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.44649293059316797,0.7253044413088758,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.44649293059316797,0.7333366928710608,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.44649293059316797,0.7438490895652757,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.44649293059316797,0.7518813411274609,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.44649293059316797,0.7621921655580192,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"انگاره","boundary":[0.6713153262111133,0.44649293059316797,0.7061470133709601,0.4618863171382078],"dir":"rtl"},{"str":"آیری","boundary":[0.6334576362292548,0.44649293059316797,0.6660252637237115,0.4618863171382078],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.44649293059316797,0.23990472351004502,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.44649293059316797,0.6335780420614113,0.4618863171382078],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.4694404790538293,0.7335689041187932,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.4694404790538293,0.7438490895652757,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4694404790538293,0.7518813411274609,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.4694404790538293,0.7621921655580192,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.6471403614862594,0.4694404790538293,0.724717402706283,0.4848338655988692],"dir":"rtl"},{"str":"قارهها","boundary":[0.6036856816502049,0.4694404790538293,0.6418502989988577,0.4848338655988692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5913506295340213,0.4694404790538293,0.5982650003359538,0.4848338655988692],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسها","boundary":[0.52094671773164,0.4694404790538293,0.5859791974408333,0.4848338655988692],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.4694404790538293,0.23990472351004502,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.4694404790538293,0.5211007189410731,0.4848338655988692],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300018813411274,0.49226925138374183,0.7335503594705368,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.49226925138374183,0.7438490895652757,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.49226925138374183,0.7518813411274609,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.49226925138374183,0.7621921655580192,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6550024860579183,0.49226925138374183,0.7246900490492507,0.5076626379287817],"dir":"rtl"},{"str":"پوستهزمین","boundary":[0.5754048242961768,0.49226925138374183,0.6497586089765989,0.5076626379287817],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2193442182355708,0.49226925138374183,0.23990472351004502,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.49226925138374183,0.5755252301283332,0.5076626379287817],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7308267150440099,0.5152167998444033,0.7343751931734193,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.5152167998444033,0.7438934354632802,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5152167998444033,0.7518813411274609,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.5152167998444033,0.7621921655580192,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.6479708392125243,0.5152167998444033,0.7255236917609091,0.5306101863894431],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.6128972653362896,0.5152167998444033,0.6427001276624337,0.5306101863894431],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.2193442182355708,0.5152167998444033,0.23990472351004502,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.5152167998444033,0.611808237586507,0.5306101863894431],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.5380218169481661,0.7335689041187932,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5380218169481661,0.7438490895652757,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5380218169481661,0.7518813411274609,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.5380218169481661,0.7621921655580192,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.6471210105489484,0.5380218169481661,0.724717402706283,0.5534152034932059],"dir":"rtl"},{"str":"نازکپوسته","boundary":[0.5690829805818719,0.5380218169481661,0.6418091782570717,0.5534152034932059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5567743655634996,0.5380218169481661,0.5636622992676208,0.5534152034932059],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرپوسته","boundary":[0.4786165423637707,0.5380218169481661,0.5514229665506405,0.5534152034932059],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2193442182355708,0.5380218169481661,0.2391427803534234,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.5380218169481661,0.4775611099912651,0.5534152034932059],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4874454075119263,0.5609693654088274,0.5191640126318617,0.5763627519538673],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4580561714708056,0.5609693654088274,0.48215598801453013,0.5763627519538673],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.6890375596317947,0.5837743825125902,0.7622663441510448,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6765634616676746,0.5837743825125902,0.6835733387085937,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.568148222804542,0.5837743825125902,0.6713305179741921,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2193442182355708,0.5837743825125902,0.23990472351004502,0.5991677690576301],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.5837743825125902,0.5682686286366986,0.5991677690576301],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.6067219309732516,0.7334884095948399,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6067219309732516,0.7438490895652757,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6067219309732516,0.7518813411274609,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6067219309732516,0.7621921655580192,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6697462877108109,0.6067219309732516,0.7246279647920445,0.6221153175182915],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.6139051266545723,0.6067219309732516,0.6646070012766244,0.6221153175182915],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.535258348451253,0.6067219309732516,0.6086682792447758,0.6221153175182915],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2193442182355708,0.6067219309732516,0.23990472351004502,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6067219309732516,0.5356139219243423,0.6221153175182915],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.6296694794339128,0.7334884095948399,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6296694794339128,0.7438490895652757,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6296694794339128,0.7518813411274609,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6296694794339128,0.7621921655580192,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":"پرتوهای","boundary":[0.6709500772693677,0.6296694794339128,0.7247900288920244,0.6450628659789528],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.6227743062554592,0.6296694794339128,0.6657382248202647,0.6450628659789528],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2193442182355708,0.6296694794339128,0.23990472351004502,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6296694794339128,0.6226931398239592,0.6450628659789528],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114233689444333,0.6524744965376758,0.7149718470738426,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6524744965376758,0.7253044413088758,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6524744965376758,0.7333366928710608,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6524744965376758,0.7438490895652757,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6524744965376758,0.7518813411274609,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6524744965376758,0.7621921655580192,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"پرتوهای","boundary":[0.6524054290129677,0.6524744965376758,0.7061794918631136,0.6678678830827157],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.607863602768259,0.6524744965376758,0.6471798696499361,0.6678678830827157],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5925384667069811,0.6524744965376758,0.6023559766176174,0.6678678830827157],"dir":"rtl"},{"str":"پیکری","boundary":[0.543757978902103,0.6524744965376758,0.5871887388295369,0.6678678830827157],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2193442182355708,0.6524744965376758,0.23990472351004502,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6524744965376758,0.542870523415977,0.6678678830827157],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114233689444333,0.6754576778375617,0.7149718470738426,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6754576778375617,0.7253044413088758,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6754576778375617,0.7333366928710608,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6754576778375617,0.7438490895652757,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6754576778375617,0.7518813411274609,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6754576778375617,0.7621921655580192,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"پرتوهای","boundary":[0.6524054290129677,0.6754576778375617,0.7061794918631136,0.6908510643826017],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.5989887791439897,0.6754576778375617,0.647143586642478,0.6908510643826017],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2193442182355708,0.6754576778375617,0.23990472351004502,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6754576778375617,0.600923335349055,0.6908510643826017],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300139756769467,0.6982626949413246,0.7335624538063561,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.6982626949413246,0.7438490895652757,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6982626949413246,0.7518813411274609,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6982626949413246,0.7621921655580192,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.6548339716455015,0.6982626949413246,0.724716445572178,0.7136560814863645],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.5760095410871464,0.6982626949413246,0.6495309483624008,0.7136560814863645],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2193442182355708,0.6982626949413246,0.23990472351004502,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6982626949413246,0.5755252301283332,0.7136560814863645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114056305852314,0.7212102434019859,0.7149541087146408,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.7212102434019859,0.7253044413088758,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7212102434019859,0.7333366928710608,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.7212102434019859,0.7438490895652757,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7212102434019859,0.7518813411274609,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7212102434019859,0.7621921655580192,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.6753330645703151,0.7212102434019859,0.7061129630520746,0.7366036299470258],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد","boundary":[0.6292246186924678,0.7212102434019859,0.6700346969990768,0.7366036299470258],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2193442182355708,0.7212102434019859,0.23990472351004502,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.7212102434019859,0.629949741315594,0.7366036299470258],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.7440152605057487,0.7149936168783175,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.7440152605057487,0.7253044413088758,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7440152605057487,0.7333366928710608,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.7440152605057487,0.7438490895652757,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7440152605057487,0.7518813411274609,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7440152605057487,0.7621921655580192,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015801921655579,0.7440152605057487,0.7069573338708594,0.7594086470507887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6979664046227239,0.7440152605057487,0.7015148827521333,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6053737821675736,0.7440152605057487,0.6927239131895451,0.7594086470507887],"dir":"rtl"},{"str":"باستانی","boundary":[0.5510145803937377,0.7440152605057487,0.600061949875697,0.7594086470507887],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2193442182355708,0.7440152605057487,0.23990472351004502,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.7440152605057487,0.5501271249076116,0.7594086470507887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.7669628089664101,0.7149936168783175,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.7669628089664101,0.7253044413088758,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7669628089664101,0.7333366928710608,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.7669628089664101,0.7438490895652757,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7669628089664101,0.7518813411274609,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7669628089664101,0.7621921655580192,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.692307868037358,0.7669628089664101,0.7070460256668681,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886940804945239,0.7669628089664101,0.6922425586239332,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.5959651951891419,0.7669628089664101,0.6834515890613451,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.5435564066384465,0.7669628089664101,0.5906444937176644,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5390616139219243,0.7669628089664101,0.5435026540348048,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"پیشدستگاهی","boundary":[0.43868308221494606,0.7669628089664101,0.5337280118255728,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4263303097493784,0.7669628089664101,0.4333578587492242,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاهی","boundary":[0.35827790096082773,0.7669628089664101,0.42106938958809487,0.7823561955114501],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2193442182355708,0.7669628089664101,0.23990472351004502,0.7823561955114501],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24312974534704024,0.7669628089664101,0.3577042262984618,0.7823561955114501],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.21543,0.76235,0.78236],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1Isostasy","boundary":[0.21430491164415774,0.8215107373622197,0.27382033192232746,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.82151,0.27382,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/4ae455225855803a094beb70e3c98b94.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/e2a9d8e03a006c02941b34a0b557d1c7.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23773,0.16648]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7115297990996439,0.2001631130333048,0.7150782772290533,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.2001631130333048,0.7253044413088758,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.2001631130333048,0.7333366928710608,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.2001631130333048,0.7438490895652757,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2001631130333048,0.7518813411274609,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2001631130333048,0.7621921655580192,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"خاستگاه","boundary":[0.6512056708996841,0.2001631130333048,0.706217966807767,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.572381240341329,0.2001631130333048,0.6459026476165833,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.23990472351004502,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.2001631130333048,0.571896929382516,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.22311066149396608,0.7149936168783175,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.22311066149396608,0.7253044413088758,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.22311066149396608,0.7333366928710608,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.22311066149396608,0.7438490895652757,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.22311066149396608,0.7518813411274609,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.22311066149396608,0.7621921655580192,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015842236108311,0.22311066149396608,0.7069613653161325,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.697970436067997,0.22311066149396608,0.7015189141974064,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6332367130282873,0.22311066149396608,0.6926674127848963,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6191516495330243,0.22311066149396608,0.6279248807364107,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"خاستگاه","boundary":[0.5587178052619395,0.22311066149396608,0.6137546193643755,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.5078445205939662,0.22311066149396608,0.5533779010436818,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.23990472351004502,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.22311066149396608,0.5065875159578037,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.2460582099546275,0.7149936168783175,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.2460582099546275,0.7253044413088758,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.2460582099546275,0.7333366928710608,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.2460582099546275,0.7438490895652757,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2460582099546275,0.7518813411274609,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2460582099546275,0.7621921655580192,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.692311899482631,0.2460582099546275,0.7070500571121412,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886981119397969,0.2460582099546275,0.6922465900692064,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6239507884771659,0.2460582099546275,0.6833950886566962,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6098793254048243,0.2460582099546275,0.6185944125182713,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"خاستگاه","boundary":[0.5492060740442114,0.2460582099546275,0.6043925283880938,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"انسانزاد","boundary":[0.4890983000739098,0.2460582099546275,0.5438896727810252,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.23990472351004502,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.2460582099546275,0.4884460122287171,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711508029295169,0.2688632270583904,0.7150565074245784,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.2688632270583904,0.7253044413088758,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.2688632270583904,0.7333366928710608,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.2688632270583904,0.7438490895652757,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2688632270583904,0.7518813411274609,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2688632270583904,0.7621921655580192,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"محل","boundary":[0.674216354229658,0.2688632270583904,0.7061961970032924,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد","boundary":[0.6282167573741853,0.2688632270583904,0.6689045219377813,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.23990472351004502,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.2688632270583904,0.629949741315594,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6747799502788415,0.29184640835827624,0.7622663441510448,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"درونقارهای","boundary":[0.5935390714237719,0.29184640835827624,0.66956487267352,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5812499879762352,0.29184640835827624,0.588241304001159,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"مرزقارهای","boundary":[0.5118759658670967,0.29184640835827624,0.575952220553622,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.2193442182355708,0.29184640835827624,0.23990472351004502,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.29184640835827624,0.5138441174494385,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114507827722905,0.3146514254620391,0.7149992609016999,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.3146514254620391,0.7253044413088758,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3146514254620391,0.7333366928710608,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.3146514254620391,0.7438490895652757,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3146514254620391,0.7518813411274609,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.3146514254620391,0.7621921655580192,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگا","boundary":[0.6743768057515286,0.3146514254620391,0.7060954108714641,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.3146514254620391,0.2391427803534234,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.3146514254620391,0.6735229456426786,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.3375989739227004,0.7149437613384398,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.3375989739227004,0.7253044413088758,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3375989739227004,0.7333366928710608,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.3375989739227004,0.7438490895652757,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3375989739227004,0.7518813411274609,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.3375989739227004,0.7621921655580192,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"شدت","boundary":[0.6701534636833971,0.3375989739227004,0.7062695693072633,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6050359470536854,0.3375989739227004,0.6648504404002964,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.2193442182355708,0.3375989739227004,0.23990472351004502,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.3375989739227004,0.6045516360948724,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"سنجه","boundary":[0.7235604380837196,0.36040399102646326,0.7622453806356245,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینیشده","boundary":[0.6436886380434051,0.36040399102646326,0.7181808775112544,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.6021656234815915,0.36040399102646326,0.6383768057515286,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"مرکالی","boundary":[0.5510145803937377,0.36040399102646326,0.596866601074663,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.23990472351004502,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.36040399102646326,0.5501271249076116,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7247698716656588,0.3833515394871246,0.7283183497950682,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"پارامترهای","boundary":[0.654824296176846,0.3833515394871246,0.7247706779547134,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"چشمه","boundary":[0.6070339313310488,0.3833515394871246,0.6494850500571121,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.5419102331519182,0.3833515394871246,0.6017600406983998,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.2390540885574145,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.3833515394871246,0.542870523415977,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299801115366524,0.4061565565908874,0.7335285896660618,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.4061565565908874,0.7438490895652757,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4061565565908874,0.7518813411274609,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4061565565908874,0.7621921655580192,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"خطای","boundary":[0.683022643284284,0.4061565565908874,0.7246781114193096,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"روکانونی","boundary":[0.62156487267352,0.4061565565908874,0.6775431028690452,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.5564570315124638,0.4061565565908874,0.6161264530000671,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.23829214540079285,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.4061565565908874,0.5573837263992465,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7115064167170597,0.42910410505154883,0.7150548948464691,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.42910410505154883,0.7253044413088758,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.42910410505154883,0.7333366928710608,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"شبکههای","boundary":[0.6422687630182086,0.42910410505154883,0.706194584425183,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهنگاری","boundary":[0.5724234361351878,0.42910410505154883,0.6369306345268672,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.525261807363542,0.42910410505154883,0.5669809850164617,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5129918699186992,0.42910410505154883,0.5199722936947405,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"کشوری","boundary":[0.4576530269434925,0.42910410505154883,0.5075711886044479,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.23829214540079285,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.42910410505154883,0.45941960626217854,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.45190912215531165,0.7149437613384398,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.45190912215531165,0.7253044413088758,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.45190912215531165,0.7333366928710608,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.45190912215531165,0.7438490895652757,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.45190912215531165,0.7518813411274609,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.45190912215531165,0.7621921655580192,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"شتابنگارها","boundary":[0.6300309077470939,0.45190912215531165,0.706242155479406,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.2390540885574145,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.45190912215531165,0.629949741315594,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7308081703957535,0.4748804258421227,0.7343566485251629,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.4748804258421227,0.7438934354632802,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"خطای","boundary":[0.6836547739031109,0.4748804258421227,0.7254963381038768,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ژرفی","boundary":[0.6453503997849895,0.4748804258421227,0.6783969629778942,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.5977793455620506,0.4748804258421227,0.6399909964388899,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.5328394812873748,0.4748804258421227,0.5925424981522542,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.23990472351004502,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.4748804258421227,0.531985621178525,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.4976854429458855,0.7334884095948399,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4976854429458855,0.7438490895652757,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4976854429458855,0.7518813411274609,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4976854429458855,0.7621921655580192,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6852310690049048,0.4976854429458855,0.7246561849089564,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.6370859369750721,0.4976854429458855,0.6799981253114223,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.2391427803534234,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.4976854429458855,0.6372063428072288,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114701337096015,0.520632991406547,0.7150186118390109,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6657100047033528,0.520632991406547,0.706158301417725,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"پیشلرزهای","boundary":[0.5854834374790029,0.520632991406547,0.6604634818249008,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.2391427803534234,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.23950144460122288,0.520632991406547,0.5864101323657854,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114588456628368,0.5435805398672082,0.7150073237922462,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.5435805398672082,0.7253044413088758,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5435805398672082,0.7333366928710608,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5435805398672082,0.7438490895652757,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5435805398672082,0.7518813411274609,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.5435805398672082,0.7621921655580192,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6657784199483825,0.5435805398672082,0.7061470133709601,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"همالرزهای","boundary":[0.5941510448162332,0.5435805398672082,0.660458462482828,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.23990472351004502,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.5435805398672082,0.5936667338574202,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711460458240946,0.566385556970971,0.7150089363703553,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.566385556970971,0.7253044413088758,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6657003292346972,0.566385556970971,0.7061486259490694,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"پسلرزهای","boundary":[0.592135322179668,0.566385556970971,0.6604073065472537,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.23990472351004502,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.566385556970971,0.5936667338574202,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114878720688033,0.5893331054316324,0.7150363501982127,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.5893331054316324,0.7253044413088758,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5893331054316324,0.7333366928710608,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6657789581893989,0.5893331054316324,0.7061760397769266,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"میانلرزهای","boundary":[0.5868944433245985,0.5893331054316324,0.6604544545418641,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.23990472351004502,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.5893331054316324,0.5864101323657854,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.729983336692871,0.6121381225353951,0.7335318148222804,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"کوچ","boundary":[0.6971544715447153,0.6121381225353951,0.724736813814419,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.6495834173217764,0.6121381225353951,0.6917950681986158,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.5707686622320769,0.6121381225353951,0.64434656991198,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.23990472351004502,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6121381225353951,0.571896929382516,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.6350856709960566,0.7334884095948399,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6350856709960566,0.7438490895652757,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6350856709960566,0.7518813411274609,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6350856709960566,0.7621921655580192,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"سازوکار","boundary":[0.6745606396559832,0.6350856709960566,0.7247360075253645,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.5957636229254855,0.6350856709960566,0.6692341256828134,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.23990472351004502,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6350856709960566,0.5972950346032376,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114967412484041,0.6578906880998194,0.7150452193778135,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6578906880998194,0.7253044413088758,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6578906880998194,0.7333366928710608,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6578906880998194,0.7438490895652757,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6578906880998194,0.7518813411274609,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6578906880998194,0.7621921655580192,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"الگوسازی","boundary":[0.6449077470939998,0.6578906880998194,0.7061849089565275,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوهای","boundary":[0.5858865820063159,0.6578906880998194,0.6396638700126802,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.5411039440972921,0.6578906880998194,0.5804202109789692,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.4761976751998925,0.6578906880998194,0.5358670966874958,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.23990472351004502,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6578906880998194,0.4775611099912651,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711367734999664,0.6808738693997055,0.7149162131290734,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6808738693997055,0.7253044413088758,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6808738693997055,0.7333366928710608,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6808738693997055,0.7438490895652757,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6808738693997055,0.7518813411274609,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6808738693997055,0.7621921655580192,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.6819567291540684,0.6808738693997055,0.7060559027077874,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"تانسور","boundary":[0.6357829738627965,0.6808738693997055,0.6766448968621919,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"گشتاور","boundary":[0.584036148625949,0.6808738693997055,0.6305364509843445,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5358727407108781,0.6808738693997055,0.5788032049324666,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.4709567963448229,0.6808738693997055,0.5305697174277774,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.2193442182355708,0.6808738693997055,0.23990472351004502,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.6808738693997055,0.47030450849963046,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7113903110931935,0.7036788865034682,0.7149387892226029,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.7036788865034682,0.7253044413088758,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7036788865034682,0.7333366928710608,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.7036788865034682,0.7438490895652757,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7036788865034682,0.7518813411274609,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7036788865034682,0.7621921655580192,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"قطبش","boundary":[0.6619946247396358,0.7036788865034682,0.7061437882147416,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.6015616475173016,0.7036788865034682,0.6566827924477591,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"پرتو","boundary":[0.5703437479002889,0.7036788865034682,0.596317770435982,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.5536350198212725,0.7010737362219688,0.5648424376805751,0.7153268719118205],"dir":"ltr"},{"str":"رسیده","boundary":[0.5065576832627829,0.7036788865034682,0.5483339380501243,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4887022424030243,0.7036788865034682,0.5012676207753813,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"ایستگاه","boundary":[0.43467378888664915,0.7036788865034682,0.48337944657700543,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2193442182355708,0.7036788865034682,0.23990472351004502,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.7036788865034682,0.433971107975543,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7196854128871867,0.7266264349641296,0.7232338910165961,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7233588658200631,0.7266264349641296,0.7439193710945373,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7266264349641296,0.7518813411274609,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7266264349641296,0.7621921655580192,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"ژرفای","boundary":[0.675971645501579,0.7266264349641296,0.7144099630082681,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.5971746287710811,0.7266264349641296,0.67069775486893,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.2193442182355708,0.7266264349641296,0.23990472351004502,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24312974534704024,0.7266264349641296,0.5972950346032376,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197474971443929,0.7494314520678924,0.7232959752738023,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7233588658200631,0.7494314520678924,0.7439193710945373,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7494314520678924,0.7518813411274609,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7494314520678924,0.7621921655580192,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"سونامی","boundary":[0.6659107706779547,0.7494314520678924,0.7144356648525163,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.2193442182355708,0.7494314520678924,0.25018497614728213,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7494314520678924,0.6662663441510438,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7196733185513672,0.7723790005285538,0.7232217966807766,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.7723790005285538,0.7439193710945373,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7723790005285538,0.7518813411274609,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7723790005285538,0.7621921655580192,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"نبود","boundary":[0.6876499361687831,0.7723790005285538,0.7143832560639655,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.6395048041389504,0.7723790005285538,0.6824169924753006,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.2193442182355708,0.7723790005285538,0.25018497614728213,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7723790005285538,0.640834643553046,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011173822482025,0.7953265489892151,0.7046658603776119,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7048142175636631,0.7953265489892151,0.7150242558623933,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.7953265489892151,0.7230565074245783,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.7953265489892151,0.7439193710945373,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7953265489892151,0.7518813411274609,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.7953265489892151,0.7621921655580192,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"نبود","boundary":[0.6690289657289626,0.7953265489892151,0.6958055499563259,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"مکانی","boundary":[0.6253366928710609,0.7953265489892151,0.6637451199085922,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.577017402405429,0.7953265489892151,0.6199985643797195,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.2193442182355708,0.7953265489892151,0.25018497614728213,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7953265489892151,0.5755252301283332,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011036753342739,0.8181315660929779,0.7046521534636834,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7048142175636631,0.8181315660929779,0.7150242558623933,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.8181315660929779,0.7230565074245783,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.8181315660929779,0.7439193710945373,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.8181315660929779,0.7518813411274609,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.8181315660929779,0.7621921655580192,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"نبود","boundary":[0.6690802929516897,0.8181315660929779,0.6958136128468722,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6277829738627965,0.8181315660929779,0.6637969933310318,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5796378418329637,0.8181315660929779,0.622550030169314,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2193442182355708,0.8181315660929779,0.25018497614728213,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.8181315660929779,0.5791535308741507,0.8335249526380178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76227,0.83352],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/749cd93168cf43600a84b4a1351b3591.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/0604a1b1d3758286973e952bf703db32.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23766,0.16648]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7011101256467108,0.2001631130333048,0.7046586037761203,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7048142175636631,0.2001631130333048,0.7150242558623933,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.2001631130333048,0.7230565074245783,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.2001631130333048,0.7439193710945373,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2001631130333048,0.7518813411274609,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2001631130333048,0.7621921655580192,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"نبود","boundary":[0.6690867432641268,0.2001631130333048,0.6958200631593092,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگای","boundary":[0.617905932943627,0.2001631130333048,0.6637313713633004,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5697608009137942,0.2001631130333048,0.6126729892501445,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.25018497614728213,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2001631130333048,0.5682686286366986,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197402405429012,0.22311066149396608,0.7232887186723106,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7233588658200631,0.22311066149396608,0.7439193710945373,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.22311066149396608,0.7518813411274609,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.22311066149396608,0.7621921655580192,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6269444332459854,0.22311066149396608,0.7144372172598005,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"دوگانه","boundary":[0.5804441308875898,0.22311066149396608,0.6216550137485892,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.2494230329906605,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.22311066149396608,0.5791535308741507,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011955922865013,0.2460582099546275,0.7047440704159107,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7048142175636631,0.2460582099546275,0.7150242558623933,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.2460582099546275,0.7230565074245783,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7233588658200631,0.2460582099546275,0.7439193710945373,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2460582099546275,0.7518813411274609,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2460582099546275,0.7621921655580192,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6085185782436335,0.2460582099546275,0.6958925690034005,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"دوتایی","boundary":[0.5596018275885237,0.2460582099546275,0.60325765808235,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"(جفت","boundary":[0.5136675401464758,0.2460582099546275,0.5543105837939024,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.2494230329906605,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2460582099546275,0.5065875159578037,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5074413760666532,0.2460582099546275,0.5135586911241012,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011955922865013,0.2688632270583904,0.7047440704159107,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7048142175636631,0.2688632270583904,0.7150242558623933,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.2688632270583904,0.7230565074245783,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7233588658200631,0.2688632270583904,0.7439193710945373,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2688632270583904,0.7518813411274609,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.2688632270583904,0.7621921655580192,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6086110327218974,0.2688632270583904,0.6958925690034005,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"چلیپایی","boundary":[0.5500067190754552,0.2688632270583904,0.6032992004300208,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.25018497614728213,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2688632270583904,0.5501271249076116,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197289524961364,0.29184640835827624,0.7232774306255458,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7233588658200631,0.29184640835827624,0.7439193710945373,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.29184640835827624,0.7518813411274609,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.29184640835827624,0.7621921655580192,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"روانگرایی","boundary":[0.6473661224215547,0.29184640835827624,0.7144550618634876,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2193442182355708,0.29184640835827624,0.25018497614728213,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.29184640835827624,0.6480912450446809,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.48952582430134534,0.3146514254620391,0.5211757038231539,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4560404488342404,0.3146514254620391,0.4842058199597889,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.7148928307464891,0.3375989739227004,0.7623429416112343,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7023647114157092,0.3375989739227004,0.7093745884566284,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5939494725525767,0.3375989739227004,0.6971317677222267,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.3375989739227004,0.25018497614728213,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3375989739227004,0.5936667338574202,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299180272794462,0.36040399102646326,0.7334665054088556,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.36040399102646326,0.7438490895652757,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.36040399102646326,0.7518813411274609,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.36040399102646326,0.7621921655580192,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6833959551165758,0.36040399102646326,0.7246061949875696,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6370915809984545,0.36040399102646326,0.678149432238124,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"گسلش","boundary":[0.5852818652153463,0.36040399102646326,0.6319345562050661,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.25018497614728213,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.36040399102646326,0.5864101323657854,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114274003897064,0.3833515394871246,0.7149758785191158,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.3833515394871246,0.7253044413088758,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3833515394871246,0.7333366928710608,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"معیار","boundary":[0.6729383860780757,0.3833515394871246,0.7061328987088962,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"شکست","boundary":[0.6183397164550157,0.3833515394871246,0.6674741651548747,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.25018497614728213,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3833515394871246,0.6190648390781418,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300018813411274,0.4061565565908874,0.7335503594705368,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4061565565908874,0.7438490895652757,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4061565565908874,0.7518813411274609,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4061565565908874,0.7621921655580192,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.6692306759389908,0.4061565565908874,0.7246900490492507,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6568319559228649,0.4061565565908874,0.6638856446952899,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.5815861049519586,0.4061565565908874,0.6515710357615814,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5284048914869314,0.4061565565908874,0.576056574615333,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.25018497614728213,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4061565565908874,0.5283573204327077,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299518914197406,0.42910410505154883,0.73350036954915,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"شناسنامه","boundary":[0.6628138144191359,0.42910410505154883,0.7246400591278639,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6340341329033125,0.42910410505154883,0.6573931331048848,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.5949573338708594,0.42910410505154883,0.6287876100248605,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.2494230329906605,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.42910410505154883,0.5936667338574202,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114604582409461,0.45190912215531165,0.7150089363703555,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.45190912215531165,0.7253044413088758,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.45190912215531165,0.7333366928710608,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.45190912215531165,0.7438490895652757,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.45190912215531165,0.7518813411274609,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.45190912215531165,0.7621921655580192,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"راستا","boundary":[0.6731673721695894,0.45190912215531165,0.706162576920289,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.2494230329906605,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.45190912215531165,0.6735229456426786,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7115031915608411,0.4748804258421227,0.7150516696902505,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.4748804258421227,0.7253044413088758,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4748804258421227,0.7333366928710608,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.4748804258421227,0.7438490895652757,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"شیب","boundary":[0.6723610831149633,0.4748804258421227,0.7061913592689645,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.25018497614728213,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4748804258421227,0.6735229456426786,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114459450379628,0.4976854429458855,0.7149944231673722,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.4976854429458855,0.7253044413088758,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4976854429458855,0.7333366928710608,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.4976854429458855,0.7438490895652757,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4976854429458855,0.7518813411274609,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4976854429458855,0.7621921655580192,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.670618247140677,0.4976854429458855,0.7061341127460862,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"شیب","boundary":[0.6314419135926896,0.4976854429458855,0.665301770285444,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.25018497614728213,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4976854429458855,0.629949741315594,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114225626553785,0.520632991406547,0.7149710407847879,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"لغزش","boundary":[0.6679264933145198,0.520632991406547,0.7061459080607991,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.25018497614728213,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.520632991406547,0.6698946448968611,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300139756769467,0.5435805398672082,0.7335624538063561,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.5435805398672082,0.7438490895652757,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5435805398672082,0.7518813411274609,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.5435805398672082,0.7621921655580192,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.654817845864409,0.5435805398672082,0.724716445572178,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.601810790835181,0.5435805398672082,0.6494624739635826,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.25018497614728213,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5435805398672082,0.600923335349055,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114572330847274,0.566385556970971,0.7150057112141368,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.566385556970971,0.7253044413088758,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6366234363998341,0.566385556970971,0.7061454007928507,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی","boundary":[0.5808072297251898,0.566385556970971,0.6313232273733663,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5278001746959617,0.566385556970971,0.5754518578243634,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.25018497614728213,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.566385556970971,0.5283573204327077,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.5893331054316324,0.7149936168783175,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.5893331054316324,0.7253044413088758,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5893331054316324,0.7333366928710608,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015406840018813,0.5893331054316324,0.7069178257071826,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6979268964590472,0.5893331054316324,0.7014753745884567,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"درازا","boundary":[0.664096620305046,0.5893331054316324,0.6926803735805953,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.25018497614728213,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5893331054316324,0.6626380434052264,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.6121381225353951,0.7149936168783175,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6121381225353951,0.7253044413088758,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6121381225353951,0.7333366928710608,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6922723913189545,0.6121381225353951,0.7070105489484646,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886586037761203,0.6121381225353951,0.6922070819055297,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"ژرفا","boundary":[0.6588557414499765,0.6121381225353951,0.6833847131434715,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.25018497614728213,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6121381225353951,0.6589761472821329,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.6350856709960566,0.7149936168783175,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6350856709960566,0.7253044413088758,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6350856709960566,0.7333366928710608,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.6350856709960566,0.7438490895652757,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6350856709960566,0.7518813411274609,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6350856709960566,0.7621921655580192,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.6922143385070214,0.6350856709960566,0.7069524961365315,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886005509641873,0.6350856709960566,0.6921490290935967,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"پهنای","boundary":[0.6440813008130081,0.6350856709960566,0.6833197095258221,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"زون","boundary":[0.6128634011959955,0.6350856709960566,0.6387471498980564,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"گسلی","boundary":[0.568148222804542,0.6350856709960566,0.6075515689041188,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.25018497614728213,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6350856709960566,0.5682686286366986,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114572330847274,0.6578906880998194,0.7150057112141368,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6578906880998194,0.7253044413088758,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6578906880998194,0.7333366928710608,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.6578906880998194,0.7438490895652757,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6578906880998194,0.7518813411274609,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6578906880998194,0.7621921655580192,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6366102264328428,0.6578906880998194,0.7061454007928507,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.5858865820063159,0.6578906880998194,0.6312113149230665,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.25018497614728213,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6578906880998194,0.5864101323657854,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.6808738693997055,0.7149936168783175,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6808738693997055,0.7253044413088758,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6808738693997055,0.7333366928710608,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.6808738693997055,0.7438490895652757,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6808738693997055,0.7518813411274609,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6808738693997055,0.7621921655580192,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015189141974064,0.6808738693997055,0.7068960559027078,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6979051266545723,0.6808738693997055,0.7014536047839817,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"سازوکار","boundary":[0.6423268158301417,0.6808738693997055,0.6926063776934638,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.6808738693997055,0.25018497614728213,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6808738693997055,0.640834643553046,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.7036788865034682,0.7149936168783175,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.7036788865034682,0.7253044413088758,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7036788865034682,0.7333366928710608,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.7036788865034682,0.7438490895652757,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7036788865034682,0.7518813411274609,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7036788865034682,0.7621921655580192,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6922869045219378,0.7036788865034682,0.7070250621514479,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886731169791036,0.7036788865034682,0.692221595108513,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"جنبایی","boundary":[0.6352717866021634,0.7036788865034682,0.6833763323707733,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.2193442182355708,0.7036788865034682,0.25018497614728213,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7036788865034682,0.6372063428072288,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.7266264349641296,0.7149936168783175,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.7266264349641296,0.7253044413088758,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7266264349641296,0.7333366928710608,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.7266264349641296,0.7438490895652757,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7266264349641296,0.7518813411274609,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7266264349641296,0.7621921655580192,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.692262715850299,0.7266264349641296,0.7070008734798091,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886489283074648,0.7266264349641296,0.6921974064368742,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.6199522945642679,0.7266264349641296,0.683358666908144,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.2193442182355708,0.7266264349641296,0.25018497614728213,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7266264349641296,0.6190648390781418,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7300107505207283,0.7494314520678924,0.7402207888194583,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":".-","boundary":[0.7402909359672109,0.7494314520678924,0.7518813411274609,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7494314520678924,0.7621921655580192,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6630290935967211,0.7494314520678924,0.7248505005711214,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.6281756366323994,0.7494314520678924,0.6577323089883909,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6076253864462868,0.7494314520678924,0.6228383482752263,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5707686622320769,0.7494314520678924,0.6023307075417896,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.7494314520678924,0.25018497614728213,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7494314520678924,0.571896929382516,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.7723790005285538,0.7438934354632802,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7723790005285538,0.7518813411274609,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7723790005285538,0.7621921655580192,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6715265739434253,0.7723790005285538,0.7290859369750722,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.604407041591077,0.7723790005285538,0.6661058926291742,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.5693576563864812,0.7723790005285538,0.5991102569827468,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.7723790005285538,0.25018497614728213,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7723790005285538,0.5682686286366986,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122635221393536,0.7953265489892151,0.715812000268763,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.7953265489892151,0.7261107303635019,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.7953265489892151,0.7341429819256869,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.7953265489892151,0.7438934354632802,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7953265489892151,0.7518813411274609,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7953265489892151,0.7621921655580192,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6374310286904521,0.7953265489892151,0.7069516898474768,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5891117382248202,0.7953265489892151,0.6320929001991107,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.7953265489892151,0.25018497614728213,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7953265489892151,0.5900384331116029,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.8181315660929779,0.7157999059329435,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.8181315660929779,0.7261107303635019,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.8181315660929779,0.7341429819256869,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.8181315660929779,0.7438934354632802,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.8181315660929779,0.7518813411274609,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.8181315660929779,0.7621921655580192,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7023905126654572,0.8181315660929779,0.7077676543707585,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.698776725122623,0.8181315660929779,0.7023252032520324,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6060494523953504,0.8181315660929779,0.6934737018395223,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5647214943223812,0.8181315660929779,0.6006416717059733,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.8181315660929779,0.25018497614728213,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.8181315660929779,0.5646403278908813,0.8335249526380178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76234,0.83352],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/8ec4c54abbb2ed435fd3369642d4e927.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/7168acd8cd5be5ab19838a5f821dd615.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23781,0.16648]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.2001631130333048,0.7157999059329435,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.2001631130333048,0.7261107303635019,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.2001631130333048,0.7341429819256869,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.2001631130333048,0.7438934354632802,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2001631130333048,0.7518813411274609,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2001631130333048,0.7621921655580192,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6931028690452194,0.2001631130333048,0.7078410266747296,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6894890815023853,0.2001631130333048,0.6930375596317947,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"خردلرزهها","boundary":[0.6173318551367332,0.2001631130333048,0.6841772492105086,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.25018497614728213,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2001631130333048,0.6190648390781418,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.22311066149396608,0.7157999059329435,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.22311066149396608,0.7261107303635019,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.22311066149396608,0.7341429819256869,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.22311066149396608,0.7438934354632802,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.22311066149396608,0.7518813411274609,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.22311066149396608,0.7621921655580192,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.6931141570919841,0.22311066149396608,0.7078523147214942,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.68950036954915,0.22311066149396608,0.6930488476785595,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"دیرینهلرزهشناسی","boundary":[0.5689545118591681,0.22311066149396608,0.6842772290532821,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.25018497614728213,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.22311066149396608,0.5682686286366986,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122635221393536,0.2460582099546275,0.715812000268763,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.2460582099546275,0.7261107303635019,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.2460582099546275,0.7341429819256869,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.2460582099546275,0.7438934354632802,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2460582099546275,0.7518813411274609,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2460582099546275,0.7621921655580192,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6374890815023853,0.2460582099546275,0.7069516898474768,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زمینریختی","boundary":[0.5536350198212725,0.2460582099546275,0.6322465900692065,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.25018497614728213,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2460582099546275,0.5537554256534291,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.2688632270583904,0.7157999059329435,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.2688632270583904,0.7261107303635019,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.2688632270583904,0.7341429819256869,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.2688632270583904,0.7438934354632802,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2688632270583904,0.7518813411274609,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2688632270583904,0.7621921655580192,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"آ.","boundary":[0.6987976886380434,0.2688632270583904,0.7077233084727541,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"نهشتههای","boundary":[0.625394745682994,0.2688632270583904,0.6934858563461667,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.5778003090774709,0.2688632270583904,0.6200337297587851,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5598837599946247,0.2688632270583904,0.5724667069811193,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"جنبایی","boundary":[0.5066068668951151,0.2688632270583904,0.5545439763488543,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.45362158167036215,0.2688632270583904,0.501186185580864,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.25018497614728213,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2688632270583904,0.4521630047705438,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.29184640835827624,0.7157999059329435,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.29184640835827624,0.7261107303635019,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.29184640835827624,0.7341429819256869,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.29184640835827624,0.7438934354632802,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.29184640835827624,0.7518813411274609,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.29184640835827624,0.7621921655580192,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6930859369750721,0.29184640835827624,0.7078240946045823,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.689472149432238,0.29184640835827624,0.6930206275616474,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"صخرههای","boundary":[0.6170964187327823,0.29184640835827624,0.6841800197823936,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"گسلی","boundary":[0.572381240341329,0.29184640835827624,0.6117845864409057,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.2193442182355708,0.29184640835827624,0.2494230329906605,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.29184640835827624,0.571896929382516,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7076362292548545,0.3146514254620391,0.7157999059329435,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.3146514254620391,0.7261107303635019,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.3146514254620391,0.7341429819256869,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.3146514254620391,0.7438934354632802,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3146514254620391,0.7518813411274609,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.3146514254620391,0.7621921655580192,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.6930802929516898,0.3146514254620391,0.7078184505812,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6894665054088557,0.3146514254620391,0.6930149835382651,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.6223316535644695,0.3146514254620391,0.684154673116979,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.5535707854599207,0.3146514254620391,0.6170413921651486,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"راستالغز","boundary":[0.49575018477457494,0.3146514254620391,0.5482814927675852,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.2193442182355708,0.3146514254620391,0.2494230329906605,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3146514254620391,0.49570261372035174,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299438285291944,0.3375989739227004,0.7334923066586038,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.3375989739227004,0.7438490895652757,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3375989739227004,0.7518813411274609,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.3375989739227004,0.7621921655580192,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6671300953639941,0.3375989739227004,0.7246319962373177,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"سازوکار","boundary":[0.6114725525767654,0.3375989739227004,0.6618066820424113,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.5723739837398374,0.3375989739227004,0.606117180675939,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"بهکمک","boundary":[0.5179053954175905,0.3375989739227004,0.5668226835987368,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهشناسی","boundary":[0.4052442383927971,0.3375989739227004,0.5126315047849416,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.2193442182355708,0.3375989739227004,0.25018497614728213,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.250386346838675,0.3375989739227004,0.404944702009004,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7298836256131156,0.36040399102646326,0.733432103742525,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.36040399102646326,0.7438490895652757,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.36040399102646326,0.7518813411274609,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.36040399102646326,0.7621921655580192,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6670698924479154,0.36040399102646326,0.724571793321239,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"سازوکار","boundary":[0.6114123496606866,0.36040399102646326,0.6617464791263327,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.5723137808237586,0.36040399102646326,0.6060569777598602,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5541795336961634,0.36040399102646326,0.566762480682658,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5124903581267217,0.36040399102646326,0.5489330108177115,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"زمینریختشناسی","boundary":[0.38549015655445806,0.36040399102646326,0.507187334843621,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.25018497614728213,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.250386346838675,0.36040399102646326,0.38680319827991716,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.3833515394871246,0.7149437613384398,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.3833515394871246,0.7253044413088758,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3833515394871246,0.7333366928710608,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"پادگانهها","boundary":[0.6483739837398373,0.3833515394871246,0.7062300611435866,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.25018497614728213,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3833515394871246,0.6480912450446809,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.4061565565908874,0.7149936168783175,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.4061565565908874,0.7253044413088758,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4061565565908874,0.7333366928710608,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4061565565908874,0.7438490895652757,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4061565565908874,0.7518813411274609,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4061565565908874,0.7621921655580192,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015801921655579,0.4061565565908874,0.7069573338708594,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6979664046227239,0.4061565565908874,0.7015148827521333,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"پادگانههای","boundary":[0.6206884364711415,0.4061565565908874,0.6927900288920245,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"آبرفتی","boundary":[0.572381240341329,0.4061565565908874,0.6153983739837399,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"رودخانهای","boundary":[0.4985721964657663,0.4061565565908874,0.5669140630249276,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.25018497614728213,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4061565565908874,0.49933091446616906,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.42910410505154883,0.7149936168783175,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.42910410505154883,0.7253044413088758,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.42910410505154883,0.7333366928710608,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.692307868037358,0.42910410505154883,0.7070460256668681,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886940804945239,0.42910410505154883,0.6922425586239332,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"پادگانههای","boundary":[0.6112492743596627,0.42910410505154883,0.6834249815225425,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ساحلی","boundary":[0.5598837599946247,0.42910410505154883,0.6059463920800724,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"دریایی","boundary":[0.510868104548814,0.42910410505154883,0.5546471813478465,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.25018497614728213,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.42910410505154883,0.5102158167036212,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114265941006517,0.45190912215531165,0.7149750722300611,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.45190912215531165,0.7253044413088758,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.45190912215531165,0.7333366928710608,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.45190912215531165,0.7438490895652757,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.45190912215531165,0.7518813411274609,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.45190912215531165,0.7621921655580192,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.6429371766444937,0.45190912215531165,0.7061363327013308,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"آبراههها","boundary":[0.5856850097426594,0.45190912215531165,0.6375761607202849,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.25018497614728213,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.45190912215531165,0.5864101323657854,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.4748804258421227,0.7149437613384398,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.4748804258421227,0.7253044413088758,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4748804258421227,0.7333366928710608,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4748804258421227,0.7438490895652757,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"درههای","boundary":[0.6564110730363502,0.4748804258421227,0.7062631189948263,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.6088658200631593,0.4748804258421227,0.6510992407444736,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.25018497614728213,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4748804258421227,0.6081799368406896,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.4976854429458855,0.7149437613384398,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.4976854429458855,0.7253044413088758,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4976854429458855,0.7333366928710608,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4976854429458855,0.7438490895652757,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4976854429458855,0.7518813411274609,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.4976854429458855,0.7621921655580192,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"حوضچههای","boundary":[0.6259994624739635,0.4976854429458855,0.7061510448162333,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.5388866491970704,0.4976854429458855,0.6207626150641671,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.25018497614728213,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4976854429458855,0.5392422226701596,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114274003897063,0.520632991406547,0.7149758785191157,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"پرتگاه","boundary":[0.6673217765235503,0.520632991406547,0.7061835233083867,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"گسلی","boundary":[0.6225727339918027,0.520632991406547,0.6621857152455822,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.25018497614728213,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.520632991406547,0.6226931398239592,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122724585097091,0.5435805398672082,0.7157500503930659,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.5435805398672082,0.7253487872068802,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5435805398672082,0.7333366928710608,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5435805398672082,0.7438490895652757,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5435805398672082,0.7518813411274609,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.5435805398672082,0.7621921655580192,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"چینهای","boundary":[0.6479764832359066,0.5435805398672082,0.706983941409662,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.6006013572532419,0.5435805398672082,0.642638849694282,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5826614257878115,0.5435805398672082,0.5952806557817644,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5296143250688705,0.5435805398672082,0.5772721897466909,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.25018497614728213,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5435805398672082,0.5283573204327077,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7115177047638244,0.566385556970971,0.7150661828932338,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.566385556970971,0.7253044413088758,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"بادزنهای","boundary":[0.6427299603574548,0.566385556970971,0.7062058724719478,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"آبرفتی","boundary":[0.5941510448162332,0.566385556970971,0.6373641066989181,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.25018497614728213,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.566385556970971,0.5936667338574202,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.5893331054316324,0.7149437613384398,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.5893331054316324,0.7253044413088758,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5893331054316324,0.7333366928710608,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"کاریزها","boundary":[0.6592588859772895,0.5893331054316324,0.7063010145803937,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.2494230329906605,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5893331054316324,0.6589761472821329,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.6121381225353951,0.7334884095948399,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیریهای","boundary":[0.6255963179466505,0.6121381225353951,0.7247303635019821,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"زمینپویایی","boundary":[0.5443626956930726,0.6121381225353951,0.620359470536854,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.25018497614728213,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6121381225353951,0.542870523415977,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.6350856709960566,0.7232082241483573,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7233588658200631,0.6350856709960566,0.7439193710945373,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6350856709960566,0.7518813411274609,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6350856709960566,0.7621921655580192,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6447983605455888,0.6350856709960566,0.7144098636027681,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.6055474030773365,0.6350856709960566,0.6393776792313377,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5916225324829265,0.6350856709960566,0.6002355707854599,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5583424606559796,0.6350856709960566,0.5863415381143698,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.5078445205939662,0.6350856709960566,0.5529978645565973,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.25018497614728213,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6350856709960566,0.5065875159578037,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.6578906880998194,0.7232082241483573,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7233588658200631,0.6578906880998194,0.7439193710945373,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6578906880998194,0.7518813411274609,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6578906880998194,0.7621921655580192,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6530101458039373,0.6578906880998194,0.7145703151246389,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"راستالغز","boundary":[0.5949573338708594,0.6578906880998194,0.6475096418732782,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.25018497614728213,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6578906880998194,0.5936667338574202,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.6808738693997055,0.7232082241483573,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.6808738693997055,0.7439193710945373,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6808738693997055,0.7518813411274609,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.6808738693997055,0.7621921655580192,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"دیرینهلرزهشناسی","boundary":[0.5993919236713028,0.6808738693997055,0.7145130686017602,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.6808738693997055,0.25018497614728213,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6808738693997055,0.600923335349055,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.7036788865034682,0.7232082241483573,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7233588658200631,0.7036788865034682,0.7439193710945373,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7036788865034682,0.7518813411274609,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7036788865034682,0.7621921655580192,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"دینامیک","boundary":[0.6572076866223207,0.7036788865034682,0.7144622723913189,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"گسلش","boundary":[0.6054390915809984,0.7036788865034682,0.6518958543304442,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.7036788865034682,0.25018497614728213,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7036788865034682,0.6045516360948724,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.7266264349641296,0.7232082241483573,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7233588658200631,0.7266264349641296,0.7439193710945373,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7266264349641296,0.7518813411274609,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7266264349641296,0.7621921655580192,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.6862413491903513,0.7266264349641296,0.714498555398777,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.6332560639655983,0.7266264349641296,0.6808206678761002,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.2193442182355708,0.7266264349641296,0.24925592958408924,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7266264349641296,0.6335780420614113,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197306322650003,0.7494314520678924,0.7232082241483573,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7233588658200631,0.7494314520678924,0.7439193710945373,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7494314520678924,0.7518813411274609,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7494314520678924,0.7621921655580192,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"میدانهای","boundary":[0.6473314519922059,0.7494314520678924,0.714526775515689,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"تنشی","boundary":[0.6044605254317006,0.7494314520678924,0.6420474667896706,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5839315998118659,0.7494314520678924,0.5990398441174494,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"پیرامون","boundary":[0.5281573607471611,0.7494314520678924,0.5785109184976146,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.49972599610293617,0.7494314520678924,0.5228797248005111,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.4604750386346838,0.7494314520678924,0.494305314788685,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.7494314520678924,0.24925592958408924,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7494314520678924,0.45941960626217854,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7205570113552374,0.7723790005285538,0.7241054894846468,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7241651548746892,0.7723790005285538,0.7439637169925417,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7723790005285538,0.7518813411274609,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7723790005285538,0.7621921655580192,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"خمش","boundary":[0.6739478599744674,0.7723790005285538,0.7152451790633608,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6614737620103472,0.7723790005285538,0.6684836390512664,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"پلهشدگی","boundary":[0.5938489551837667,0.7723790005285538,0.6561809856190692,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.573320029563932,0.7723790005285538,0.5885880350224832,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"سامانههای","boundary":[0.4991156352885843,0.7723790005285538,0.567855808640731,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"گسلی","boundary":[0.4542262984613317,0.7723790005285538,0.49369495397433316,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.7723790005285538,0.24925592958408924,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7723790005285538,0.4557913055163611,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197289524961364,0.7953265489892151,0.7232774306255458,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.7953265489892151,0.7439193710945373,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7953265489892151,0.7518813411274609,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.7953265489892151,0.7621921655580192,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"پارهبندی","boundary":[0.6560272794463481,0.7953265489892151,0.7144824296176846,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.6030202244171202,0.7953265489892151,0.6506719075455217,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.7953265489892151,0.25018497614728213,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7953265489892151,0.6045516360948724,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197297587851911,0.8181315660929779,0.7232782369146005,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.8181315660929779,0.7439193710945373,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.8181315660929779,0.7518813411274609,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.8181315660929779,0.7621921655580192,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"گسلسنگها","boundary":[0.6306356245380635,0.8181315660929779,0.7144832359067391,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.8181315660929779,0.25018497614728213,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.8181315660929779,0.629949741315594,0.8335249526380178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76219,0.83352],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/fc01b063afb286b4ab9ab4c82a79cba7.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/98d3ad07f3e5d35aa35bf0c9d9143257.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23766,0.16648]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7011859840086004,0.2001631130333048,0.7046635758919573,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7048142175636631,0.2001631130333048,0.7150242558623933,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.2001631130333048,0.7230565074245783,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.2001631130333048,0.7439193710945373,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2001631130333048,0.7518813411274609,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2001631130333048,0.7621921655580192,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"گسلسنگهای","boundary":[0.5981825572801183,0.2001631130333048,0.6960256668682389,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"شکننده","boundary":[0.5417086608882618,0.2001631130333048,0.5926500033595377,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.25018497614728213,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2001631130333048,0.542870523415977,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011859840086004,0.22311066149396608,0.7046635758919573,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7048142175636631,0.22311066149396608,0.7150242558623933,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148928307464891,0.22311066149396608,0.7230565074245783,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7233588658200631,0.22311066149396608,0.7439193710945373,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.22311066149396608,0.7518813411274609,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.22311066149396608,0.7621921655580192,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"گسلسنگهای","boundary":[0.5981825572801183,0.22311066149396608,0.6960256668682389,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"شکلپذیر","boundary":[0.5306221863871531,0.22311066149396608,0.5927610024860579,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.2494230329906605,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.22311066149396608,0.531985621178525,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197289524961364,0.2460582099546275,0.7232774306255458,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7233588658200631,0.2460582099546275,0.7439193710945373,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2460582099546275,0.7518813411274609,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2460582099546275,0.7621921655580192,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"پهنههای","boundary":[0.6576285695088355,0.2460582099546275,0.7144372917192923,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زمیندرز","boundary":[0.5959071423772089,0.2460582099546275,0.6523020555356657,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5477894241752335,0.2460582099546275,0.5905690138858675,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.25018497614728213,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2460582099546275,0.5464988241617943,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7197297587851911,0.2688632270583904,0.7232782369146005,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7233588658200631,0.2688632270583904,0.7439193710945373,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2688632270583904,0.7518813411274609,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.751982127259289,0.2688632270583904,0.7621921655580192,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6527690653766042,0.2688632270583904,0.7144832359067391,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"رانده","boundary":[0.6166964993616878,0.2688632270583904,0.6474797726842687,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5752032520325203,0.2688632270583904,0.6113411274608613,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.25018497614728213,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2688632270583904,0.5755252301283332,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4955750892747169,0.29184640835827624,0.5272051333736477,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.4497917086608882,0.29184640835827624,0.49025912486903866,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"استانهای","boundary":[0.6963175435060135,0.3146514254620391,0.7622026473157293,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5838709265605053,0.3146514254620391,0.691084599812531,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5469831351206074,0.3146514254620391,0.5785711214136934,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.3146514254620391,0.25018497614728213,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3146514254620391,0.5464988241617943,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7299801115366525,0.3375989739227004,0.7335285896660619,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.3375989739227004,0.7438490895652757,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3375989739227004,0.7518813411274609,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.3375989739227004,0.7621921655580192,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6217664449371766,0.3375989739227004,0.7247471678431701,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5848787206880333,0.3375989739227004,0.6164667069811194,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.3375989739227004,0.25018497614728213,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3375989739227004,0.5864101323657854,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.36040399102646326,0.7334884095948399,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.36040399102646326,0.7438490895652757,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.36040399102646326,0.7518813411274609,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.36040399102646326,0.7621921655580192,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"استانهای","boundary":[0.6588613854733588,0.36040399102646326,0.7247102062756164,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5463569172881811,0.36040399102646326,0.6536438890008734,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5094570987032184,0.36040399102646326,0.5410450849963044,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.25018497614728213,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.36040399102646326,0.5102158167036212,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.3833515394871246,0.7149437613384398,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.3833515394871246,0.7253044413088758,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3833515394871246,0.7333366928710608,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6682989988577571,0.3833515394871246,0.7061349190351407,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.555750663781767,0.3833515394871246,0.6630660551642746,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"البرز","boundary":[0.5217530067862662,0.3833515394871246,0.5504702314837341,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.25018497614728213,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3833515394871246,0.5211007189410731,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.7005279849492709,0.4061565565908874,0.7623429416112343,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.6528085735402808,0.4061565565908874,0.695281462070819,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.25018497614728213,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4061565565908874,0.6517195457904982,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.42910410505154883,0.7149437613384398,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.42910410505154883,0.7253044413088758,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.42910410505154883,0.7333366928710608,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6682989988577571,0.42910410505154883,0.7061349190351407,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5557435257755591,0.42910410505154883,0.6630660551642746,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"آذربایجان","boundary":[0.48728414970100103,0.42910410505154883,0.5504461147478233,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.25018497614728213,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.42910410505154883,0.4884460122287171,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.7005279849492709,0.45190912215531165,0.7623429416112343,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.6528085735402808,0.45190912215531165,0.695281462070819,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.25018497614728213,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.45190912215531165,0.6517195457904982,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.4748804258421227,0.7149437613384398,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.4748804258421227,0.7253044413088758,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4748804258421227,0.7333366928710608,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4748804258421227,0.7438490895652757,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6682989988577571,0.4748804258421227,0.7061349190351407,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5557461533293018,0.4748804258421227,0.6630660551642746,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"زاگرس","boundary":[0.5050225089027749,0.4748804258421227,0.550472262696653,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.25018497614728213,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4748804258421227,0.5065875159578037,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.7005279849492709,0.4976854429458855,0.7623429416112343,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.6528085735402808,0.4976854429458855,0.695281462070819,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.25018497614728213,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4976854429458855,0.6517195457904982,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.520632991406547,0.7149437613384398,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6682989988577571,0.520632991406547,0.7061349190351407,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5558058187193442,0.520632991406547,0.6630660551642746,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"کپهداغ","boundary":[0.5050225089027749,0.520632991406547,0.5504722166229927,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.2494230329906605,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.520632991406547,0.5065875159578037,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.7005279849492709,0.5435805398672082,0.7623429416112343,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.6528085735402808,0.5435805398672082,0.695281462070819,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.25018497614728213,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5435805398672082,0.6517195457904982,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.566385556970971,0.7149437613384398,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.566385556970971,0.7253044413088758,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6682989988577571,0.566385556970971,0.7061349190351407,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختیایران","boundary":[0.5243641569654138,0.566385556970971,0.6630660551642746,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.47334421823557077,0.566385556970971,0.519046606877744,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4610490897137636,0.566385556970971,0.4679017671168446,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"خاور","boundary":[0.4254071087818316,0.566385556970971,0.4557079102821529,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3887153127729624,0.566385556970971,0.4201073708257743,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.25018497614728213,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.250386346838675,0.566385556970971,0.39043149902573454,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.5893331054316324,0.7149936168783175,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.5893331054316324,0.7253044413088758,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5893331054316324,0.7333366928710608,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7015801921655579,0.5893331054316324,0.7069573338708594,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6979664046227239,0.5893331054316324,0.7015148827521333,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6309855539877712,0.5893331054316324,0.6928005106497346,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.5832661425787812,0.5893331054316324,0.6257390311093194,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"دشتبیاض","boundary":[0.5068366592756837,0.5893331054316324,0.5780158570180742,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.25018497614728213,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5893331054316324,0.5065875159578037,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.6121381225353951,0.7149936168783175,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6121381225353951,0.7253044413088758,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6121381225353951,0.7333366928710608,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.692307868037358,0.6121381225353951,0.7070460256668681,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886940804945239,0.6121381225353951,0.6922425586239332,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6217720889605589,0.6121381225353951,0.6835281865215346,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5803828529194381,0.6121381225353951,0.6163030303030302,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"کوهبنان،","boundary":[0.5201404286770139,0.6121381225353951,0.5749621716051871,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"نایبند","boundary":[0.4714215987264768,0.6121381225353951,0.5148495599005577,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4590406504065041,0.6121381225353951,0.4660842287793507,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"نهبندان","boundary":[0.4052442383927971,0.6121381225353951,0.4537070483101525,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.25018497614728213,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.250386346838675,0.6121381225353951,0.404944702009004,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068299402002284,0.6350856709960566,0.7149936168783175,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6350856709960566,0.7253044413088758,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6350856709960566,0.7333366928710608,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6350856709960566,0.7438490895652757,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6350856709960566,0.7518813411274609,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.6350856709960566,0.7621921655580192,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.692307868037358,0.6350856709960566,0.7070460256668681,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6886940804945239,0.6350856709960566,0.6922425586239332,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.6217132298595712,0.6350856709960566,0.6835281865215346,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.5739938184505812,0.6350856709960566,0.6162925485453201,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"گلباف","boundary":[0.5286064637505878,0.6350856709960566,0.568358126721763,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.2494230329906605,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6350856709960566,0.5283573204327077,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122724585097091,0.6578906880998194,0.7157500503930659,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.6578906880998194,0.7253487872068802,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6578906880998194,0.7333366928710608,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.6578906880998194,0.7438490895652757,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6578906880998194,0.7518813411274609,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.751982127259289,0.6578906880998194,0.7621921655580192,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"استان","boundary":[0.6691052879123832,0.6578906880998194,0.7069412080897668,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5564643212862171,0.6578906880998194,0.6638723442189007,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"مکران","boundary":[0.5112712490761271,0.6578906880998194,0.5511435690408697,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.25018497614728213,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6578906880998194,0.5102158167036212,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.700573271517839,0.6808738693997055,0.7623429416112343,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.6528085735402808,0.6808738693997055,0.6953403883625613,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.6808738693997055,0.25018497614728213,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6808738693997055,0.6517195457904982,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.49267580460928573,0.7036788865034682,0.5243944097292212,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.452815292615736,0.7036788865034682,0.48743192752796616,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6747347980917826,0.7266264349641296,0.7622663441510448,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6335121665321549,0.7266264349641296,0.6694229657999059,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6211774367245446,0.7266264349641296,0.6281947211733971,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5642315393401868,0.7266264349641296,0.6158599913657868,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5273970301686488,0.7266264349641296,0.5588677152151107,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.2193442182355708,0.7266264349641296,0.25018497614728213,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7266264349641296,0.5283573204327077,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.7494314520678924,0.7335689041187932,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.7494314520678924,0.7438490895652757,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7494314520678924,0.7518813411274609,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.7494314520678924,0.7621921655580192,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6372367130282872,0.7494314520678924,0.724717402706283,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5960140814686598,0.7494314520678924,0.6319248807364107,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5836793516610495,0.7494314520678924,0.590696636109902,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5266004165826781,0.7494314520678924,0.5783619063022916,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"البرز","boundary":[0.49272660081972713,0.7494314520678924,0.5212885842908015,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.2193442182355708,0.7494314520678924,0.25018497614728213,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7494314520678924,0.4920743129745344,0.7648248386129323],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.7723790005285538,0.7150242558623933,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.7723790005285538,0.7253044413088758,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7723790005285538,0.7333366928710608,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.7723790005285538,0.7438490895652757,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7723790005285538,0.7518813411274609,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.7723790005285538,0.7621921655580192,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.7723790005285538,0.706172754449883,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"1121","boundary":[0.6003997849895854,0.7723790005285538,0.6415207955385339,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"علیآباد","boundary":[0.5464939864274676,0.7723790005285538,0.5951927702748101,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"گرگان","boundary":[0.4995800577840489,0.7723790005285538,0.5410733051132165,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.2193442182355708,0.7723790005285538,0.25018497614728213,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7723790005285538,0.49933091446616906,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.711466169455083,0.7953265489892151,0.7149437613384398,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.7953265489892151,0.7253044413088758,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.7953265489892151,0.7333366928710608,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.7953265489892151,0.7438490895652757,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7953265489892151,0.7518813411274609,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.7953265489892151,0.7621921655580192,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.7953265489892151,0.7062292548545319,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"1110","boundary":[0.6003997849895854,0.7953265489892151,0.6415207955385339,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"رودبار","boundary":[0.5572633205670899,0.7953265489892151,0.5951427803534234,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.548797285493516,0.7953265489892151,0.5569609621716052,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"تارم","boundary":[0.5183262783041053,0.7953265489892151,0.543644560908419,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.7953265489892151,0.25018497614728213,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7953265489892151,0.5174724181952558,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.8181315660929779,0.7150242558623933,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.8181315660929779,0.7253044413088758,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.8181315660929779,0.7333366928710608,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.8181315660929779,0.7438490895652757,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.8181315660929779,0.7518813411274609,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.8181315660929779,0.7621921655580192,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.8181315660929779,0.706172754449883,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"2004","boundary":[0.6003997849895854,0.8181315660929779,0.6415207955385339,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"فیروزآباد","boundary":[0.538257743734462,0.8181315660929779,0.5951640126318618,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"کجور","boundary":[0.4977659074111402,0.8181315660929779,0.5330112208560102,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.8181315660929779,0.2494230329906605,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.8181315660929779,0.49933091446616906,0.8335249526380178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76234,0.83352],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/0251a8c63fa827d45d6eabe885b5e9b7.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/d443ba592025fa4b56921e256e6132cd.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23773,0.16648]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.2001631130333048,0.7335689041187932,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.2001631130333048,0.7438490895652757,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2001631130333048,0.7518813411274609,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.2001631130333048,0.7621921655580192,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6372367130282872,0.2001631130333048,0.724717402706283,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5960140814686598,0.2001631130333048,0.6319248807364107,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5836793516610495,0.2001631130333048,0.590696636109902,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5266092857622791,0.2001631130333048,0.5783619063022916,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"آذربایجان","boundary":[0.4580561714708056,0.2001631130333048,0.5212974534704025,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.25018497614728213,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2001631130333048,0.45941960626217854,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.22311066149396608,0.7150242558623933,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.22311066149396608,0.7253044413088758,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.22311066149396608,0.7333366928710608,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.22311066149396608,0.7438490895652757,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.22311066149396608,0.7518813411274609,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.22311066149396608,0.7621921655580192,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.22311066149396608,0.706172754449883,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"1112","boundary":[0.6003997849895854,0.22311066149396608,0.6415207955385339,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"اردبیل","boundary":[0.5532318752939596,0.22311066149396608,0.5950952092992005,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.25018497614728213,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.22311066149396608,0.5537554256534291,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.2460582099546275,0.7150242558623933,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.2460582099546275,0.7253044413088758,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.2460582099546275,0.7333366928710608,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.2460582099546275,0.7438490895652757,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2460582099546275,0.7518813411274609,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.2460582099546275,0.7621921655580192,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.2460582099546275,0.706172754449883,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"2012","boundary":[0.6003997849895854,0.2460582099546275,0.6415207955385339,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"اهر","boundary":[0.5750016797688637,0.2460582099546275,0.5952232076866223,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5667372169589464,0.2460582099546275,0.5749008936370354,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"ورزقان","boundary":[0.5181247060404488,0.2460582099546275,0.5614466169455082,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.25018497614728213,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2460582099546275,0.5174724181952558,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.2688632270583904,0.7335689041187932,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.2688632270583904,0.7438490895652757,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.2688632270583904,0.7518813411274609,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.2688632270583904,0.7621921655580192,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6372367130282872,0.2688632270583904,0.724717402706283,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5960140814686598,0.2688632270583904,0.6319248807364107,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5836793516610495,0.2688632270583904,0.590696636109902,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5265778404891486,0.2688632270583904,0.5783619063022916,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"کپهداغ","boundary":[0.47599610293623595,0.2688632270583904,0.5212442383927971,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.25018497614728213,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2688632270583904,0.4775611099912651,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.29184640835827624,0.7150242558623933,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.29184640835827624,0.7253044413088758,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.29184640835827624,0.7333366928710608,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.29184640835827624,0.7438490895652757,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.29184640835827624,0.7518813411274609,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.29184640835827624,0.7621921655580192,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467614056305852,0.29184640835827624,0.706172754449883,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"1112","boundary":[0.6003997849895854,0.29184640835827624,0.6415207955385339,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"گرمخان","boundary":[0.5426498210457705,0.29184640835827624,0.5951253107572397,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"بجنورد","boundary":[0.49171873950144457,0.29184640835827624,0.5373483990082631,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.2193442182355708,0.29184640835827624,0.25018497614728213,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.29184640835827624,0.4920743129745344,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.3146514254620391,0.7438490895652757,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3146514254620391,0.7518813411274609,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.3146514254620391,0.7621921655580192,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6408650137741045,0.3146514254620391,0.7284022038567493,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5996423822144771,0.3146514254620391,0.6355531814822281,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5873076524068668,0.3146514254620391,0.5943249368557193,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5301335752200497,0.3146514254620391,0.5819902070481089,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.49348651132945337,0.3146514254620391,0.5248217429281731,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.4424492172277094,0.3146514254620391,0.4881689612417835,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4300932809245448,0.3146514254620391,0.43712262984613315,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"خاور","boundary":[0.3946448267060756,0.3146514254620391,0.4247666935429685,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3576731841698582,0.3146514254620391,0.389304405435233,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.2193442182355708,0.3146514254620391,0.25018497614728213,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.250386346838675,0.3146514254620391,0.3575590942686291,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.3375989739227004,0.7150242558623933,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.3375989739227004,0.7253044413088758,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3375989739227004,0.7333366928710608,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.3375989739227004,0.7438490895652757,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3375989739227004,0.7518813411274609,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.3375989739227004,0.7621921655580192,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.3375989739227004,0.706172754449883,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"1121","boundary":[0.6012060740442116,0.3375989739227004,0.6415651414365383,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"دشتبیاض","boundary":[0.524776590741114,0.3375989739227004,0.5959950278841631,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.2193442182355708,0.3375989739227004,0.25018497614728213,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3375989739227004,0.5247290196868905,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.36040399102646326,0.7150242558623933,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.36040399102646326,0.7253044413088758,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.36040399102646326,0.7333366928710608,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.36040399102646326,0.7438490895652757,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.36040399102646326,0.7518813411274609,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.36040399102646326,0.7621921655580192,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467614056305852,0.36040399102646326,0.706172754449883,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"1112","boundary":[0.606446952899281,0.36040399102646326,0.6466122421554793,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"فردوس","boundary":[0.553030303030303,0.36040399102646326,0.6012068803332661,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.25018497614728213,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.36040399102646326,0.5537554256534291,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.3833515394871246,0.7150242558623933,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.3833515394871246,0.7253044413088758,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.3833515394871246,0.7333366928710608,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.3833515394871246,0.706172754449883,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"1122","boundary":[0.6003997849895854,0.3833515394871246,0.6415207955385339,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"طبس","boundary":[0.5570217026137203,0.3833515394871246,0.5951188604448028,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"گلشن","boundary":[0.5124806826580661,0.3833515394871246,0.5517751797352684,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.25018497614728213,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3833515394871246,0.5138441174494385,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.4061565565908874,0.7150242558623933,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.4061565565908874,0.7253044413088758,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4061565565908874,0.7333366928710608,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.4061565565908874,0.7438490895652757,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4061565565908874,0.7518813411274609,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.4061565565908874,0.7621921655580192,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.4061565565908874,0.706172754449883,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"1121","boundary":[0.6003997849895854,0.4061565565908874,0.6415207955385339,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"بنیاباد","boundary":[0.5560538869851508,0.4061565565908874,0.595108916213129,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.2494230329906605,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4061565565908874,0.5573837263992465,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.42910410505154883,0.7150242558623933,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.42910410505154883,0.7253044413088758,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.42910410505154883,0.7333366928710608,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.42910410505154883,0.706172754449883,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"1121","boundary":[0.6003997849895854,0.42910410505154883,0.6415207955385339,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"سیرچ","boundary":[0.557666465094403,0.42910410505154883,0.595154068400188,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.25018497614728213,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.42910410505154883,0.5573837263992465,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.71228206678761,0.45190912215531165,0.7158305449170194,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.45190912215531165,0.7253487872068802,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.45190912215531165,0.7333366928710608,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.45190912215531165,0.7438490895652757,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.45190912215531165,0.7518813411274609,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.45190912215531165,0.7621921655580192,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6475733387085936,0.45190912215531165,0.7069790435045092,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"1114","boundary":[0.6012060740442116,0.45190912215531165,0.64232708459316,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"سفیدابه","boundary":[0.5443626956930726,0.45190912215531165,0.5958700530806961,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.25018497614728213,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.45190912215531165,0.542870523415977,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.4748804258421227,0.7150242558623933,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.4748804258421227,0.7253044413088758,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4748804258421227,0.7333366928710608,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.4748804258421227,0.7438490895652757,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.4748804258421227,0.706172754449883,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"1112","boundary":[0.6003997849895854,0.4748804258421227,0.6415207955385339,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"زیرکوه","boundary":[0.5517542162198481,0.4748804258421227,0.5950761271249077,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"قائن","boundary":[0.5187294228314183,0.4748804258421227,0.5465076933413963,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.25018497614728213,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4748804258421227,0.5174724181952558,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.4976854429458855,0.7150242558623933,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.4976854429458855,0.7253044413088758,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4976854429458855,0.7333366928710608,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.4976854429458855,0.7438490895652757,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4976854429458855,0.7518813411274609,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.4976854429458855,0.7621921655580192,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.4976854429458855,0.706172754449883,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"1112","boundary":[0.6003997849895854,0.4976854429458855,0.6415207955385339,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"فندوقا","boundary":[0.5548444534032116,0.4976854429458855,0.5952056708996841,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.25018497614728213,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4976854429458855,0.5537554256534291,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.520632991406547,0.7150242558623933,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.520632991406547,0.706172754449883,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"2003","boundary":[0.6003997849895854,0.520632991406547,0.6415207955385339,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"بم","boundary":[0.5804441308875898,0.520632991406547,0.5952152791775852,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.25018497614728213,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.520632991406547,0.5791535308741507,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011955922865013,0.5435805398672082,0.7047440704159107,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7048142175636631,0.5435805398672082,0.7253747228381373,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5435805398672082,0.7333366928710608,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.5435805398672082,0.7438490895652757,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5435805398672082,0.7518813411274609,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.5435805398672082,0.7621921655580192,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.636486864207485,0.5435805398672082,0.6958925690034005,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"2001","boundary":[0.5901195995431028,0.5435805398672082,0.6312406100920513,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"زرند","boundary":[0.557009608277901,0.5435805398672082,0.5848314183968285,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5112712490761271,0.5435805398672082,0.551714899881227,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.25018497614728213,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5435805398672082,0.5102158167036212,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011955922865013,0.566385556970971,0.7047440704159107,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7048142175636631,0.566385556970971,0.7253747228381373,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.636486864207485,0.566385556970971,0.6958925690034005,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.5901195995431028,0.566385556970971,0.6312406100920513,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5778237586508096,0.566385556970971,0.5847627494456763,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"2011","boundary":[0.5314284754417792,0.566385556970971,0.5725494859907276,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"ریگان","boundary":[0.4882920110192837,0.566385556970971,0.526193240610092,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.25018497614728213,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.566385556970971,0.4884460122287171,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300204259893838,0.5893331054316324,0.7335689041187932,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6371378082375865,0.5893331054316324,0.724717402706283,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5959151766779589,0.5893331054316324,0.6318259759457099,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5835804468703485,0.5893331054316324,0.5905977313192011,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5336006181549419,0.5893331054316324,0.5782630015115908,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"زاگرس","boundary":[0.48305113216421414,0.5893331054316324,0.5283113254626064,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.25018497614728213,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5893331054316324,0.48481771148289976,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.6121381225353951,0.7150242558623933,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.6121381225353951,0.7253044413088758,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6121381225353951,0.7333366928710608,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.6121381225353951,0.706172754449883,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"1110","boundary":[0.6003997849895854,0.6121381225353951,0.6415207955385339,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"داراب","boundary":[0.5586743264126856,0.6121381225353951,0.595160518712625,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.25018497614728213,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6121381225353951,0.5573837263992465,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.6350856709960566,0.7150242558623933,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6350856709960566,0.7253044413088758,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6350856709960566,0.7333366928710608,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6350856709960566,0.7438490895652757,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6350856709960566,0.7518813411274609,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.6350856709960566,0.7621921655580192,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6188044077134985,0.6350856709960566,0.706172754449883,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"جزیره","boundary":[0.5742851575623193,0.6350856709960566,0.6134925754216219,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"قشم","boundary":[0.5396929382516965,0.6350856709960566,0.5688209366391185,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.25018497614728213,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6350856709960566,0.5392422226701596,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.6578906880998194,0.7150242558623933,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.6578906880998194,0.7253044413088758,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6578906880998194,0.7333366928710608,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6578906880998194,0.7438490895652757,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6578906880998194,0.7518813411274609,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.6578906880998194,0.7621921655580192,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.6578906880998194,0.706172754449883,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"2001","boundary":[0.6012060740442116,0.6578906880998194,0.6415651414365383,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"دربآستانه","boundary":[0.5249217227709466,0.6578906880998194,0.5959950278841631,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"سیلاخور","boundary":[0.46309547806221857,0.6578906880998194,0.5196299351292281,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.25018497614728213,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6578906880998194,0.4630479070079958,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114757777329839,0.6808738693997055,0.7150242558623933,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.6808738693997055,0.7253044413088758,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6808738693997055,0.7333366928710608,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.6808738693997055,0.7438490895652757,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6808738693997055,0.7518813411274609,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.6808738693997055,0.7621921655580192,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6467670496539676,0.6808738693997055,0.706172754449883,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.6003997849895854,0.6808738693997055,0.6415207955385339,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"کاکی","boundary":[0.5600122287173285,0.6808738693997055,0.595126923335349,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"بوشهر","boundary":[0.515101122085601,0.6808738693997055,0.5547003964254519,0.6962672559447454],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.6808738693997055,0.25018497614728213,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6808738693997055,0.5138441174494385,0.6962672559447454],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7308267150440099,0.7036788865034682,0.7343751931734193,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7344453403211718,0.7036788865034682,0.7438934354632802,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.7036788865034682,0.7518813411274609,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.751982127259289,0.7036788865034682,0.7621921655580192,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6380430020829133,0.7036788865034682,0.7255236917609091,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5968203705232857,0.7036788865034682,0.6327311697910366,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5844856407156754,0.7036788865034682,0.591502925164528,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"ویرانگر","boundary":[0.5274171873950143,0.7036788865034682,0.5791681953569177,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"مکران","boundary":[0.48224484310958804,0.7036788865034682,0.5221053551031377,0.7190722730485082],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.2193442182355708,0.7036788865034682,0.25018497614728213,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7036788865034682,0.48118941073708243,0.7190722730485082],"dir":"ltr"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.7028041389504803,0.7266264349641296,0.7622663441510448,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"2013","boundary":[0.6564368742860982,0.7266264349641296,0.6975578848350467,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"سراوان","boundary":[0.606446952899281,0.7266264349641296,0.6511403614862594,0.7420198215091696],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.2193442182355708,0.7266264349641296,0.25018497614728213,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7266264349641296,0.6081799368406896,0.7420198215091696],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4927388861840303,0.7494314520678924,0.5243887657058388,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.4526137203520795,0.7494314520678924,0.48741888184247373,0.7648248386129323],"dir":"rtl"},{"str":"برآورد","boundary":[0.7227541490290935,0.7723790005285538,0.7621357253241953,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6866823893032318,0.7723790005285538,0.7174866626352213,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.6217664449371766,0.7723790005285538,0.681379366020131,0.7877723870735938],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.7723790005285538,0.24925592958408924,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7723790005285538,0.6226931398239592,0.7877723870735938],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7306155345024524,0.7953265489892151,0.7340931263858093,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7342437680575152,0.7953265489892151,0.7444538063562454,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.7953265489892151,0.7524860579184304,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.7953265489892151,0.7622365114560236,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6924634818249009,0.7953265489892151,0.7252705771685816,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.6485755560034939,0.7953265489892151,0.6871516495330242,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6403110931935765,0.7953265489892151,0.6484747698716656,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"تجربی","boundary":[0.5931431834979507,0.7953265489892151,0.6351806759389907,0.810719935534255],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.2193442182355708,0.7953265489892151,0.24925592958408924,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.7953265489892151,0.5936667338574202,0.810719935534255],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7306155345024524,0.8181315660929779,0.7340931263858093,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7342437680575152,0.8181315660929779,0.7444538063562454,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.8181315660929779,0.7524860579184304,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.8181315660929779,0.7622365114560236,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6925239535039978,0.8181315660929779,0.7253310488476785,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.6403110931935765,0.8181315660929779,0.6872467916414701,0.8335249526380178],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.2193442182355708,0.8181315660929779,0.24925592958408924,0.8335249526380178],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.8181315660929779,0.640834643553046,0.8335249526380178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76227,0.83352],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/b286d7802dd93f1d213c2bed6f9b9bb4.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/a440508da1569121d553defd3bfde25d.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21934,0.20016,0.23766,0.32672]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.7305727339918027,0.2001631130333048,0.7341212121212121,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7342437680575152,0.2001631130333048,0.7444538063562454,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.2001631130333048,0.7524860579184304,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.2001631130333048,0.7622365114560236,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6964812201841026,0.2001631130333048,0.7252609016999261,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.6587976886380433,0.2001631130333048,0.691169387892226,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.5459752738023247,0.2001631130333048,0.6534595601467019,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.2001631130333048,0.2484939864274676,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2001631130333048,0.5464988241617943,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7306155345024524,0.22311066149396608,0.7340931263858093,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7342437680575152,0.22311066149396608,0.7444538063562454,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.22311066149396608,0.7524860579184304,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.22311066149396608,0.7622365114560236,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6924941208089767,0.22311066149396608,0.7253012161526574,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالاتی","boundary":[0.6225727339918027,0.22311066149396608,0.6872040583215749,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2193442182355708,0.22311066149396608,0.24925592958408924,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.22311066149396608,0.6226931398239592,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122490089363702,0.2460582099546275,0.7157974870657797,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.2460582099546275,0.7261107303635019,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.2460582099546275,0.7341429819256869,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7344453403211718,0.2460582099546275,0.7446553786199018,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.2460582099546275,0.7524860579184304,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.2460582099546275,0.7622365114560236,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"شتاب","boundary":[0.6695148827521332,0.2460582099546275,0.7069572212946517,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.6189436269569306,0.2460582099546275,0.6640288920244574,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5659309279043203,0.2460582099546275,0.6136971040784788,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.2193442182355708,0.2460582099546275,0.25018497614728213,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2460582099546275,0.5646403278908813,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122328831552778,0.2688632270583904,0.7157813612846872,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.2688632270583904,0.7261107303635019,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.2688632270583904,0.7341429819256869,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7344453403211718,0.2688632270583904,0.7446553786199018,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.2688632270583904,0.7524860579184304,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.2688632270583904,0.7622365114560236,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6641178908510665,0.2688632270583904,0.7069210508634012,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.6137027481018611,0.2688632270583904,0.6588001956096403,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5606900490492508,0.2688632270583904,0.6084562252234091,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.2193442182355708,0.2688632270583904,0.25018497614728213,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.2688632270583904,0.5610120271450638,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122328831552778,0.29184640835827624,0.7157813612846872,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.29184640835827624,0.7261107303635019,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.29184640835827624,0.7341429819256869,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7344453403211718,0.29184640835827624,0.7446553786199018,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.29184640835827624,0.7524860579184304,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.29184640835827624,0.7622365114560236,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.6436267678192934,0.29184640835827624,0.7069426217559569,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.5932891218168379,0.29184640835827624,0.6383342512812055,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.540297655042666,0.29184640835827624,0.5878684405025868,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.2193442182355708,0.29184640835827624,0.25018497614728213,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.29184640835827624,0.5392422226701596,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.712266747295572,0.3146514254620391,0.7158152254249814,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7159006920647718,0.3146514254620391,0.7261107303635019,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7259793052475979,0.3146514254620391,0.7341429819256869,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7344453403211718,0.3146514254620391,0.7446553786199018,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443223812403413,0.3146514254620391,0.7524860579184304,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7527884163139151,0.3146514254620391,0.7622365114560236,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"شدت","boundary":[0.6708915055837211,0.3146514254620391,0.7069549150036954,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.6205287912383255,0.3146514254620391,0.665590844337674,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.5675435060135725,0.3146514254620391,0.6151081099240744,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.2193442182355708,0.3146514254620391,0.25018497614728213,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3146514254620391,0.5682686286366986,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4922516965665524,0.3375989739227004,0.523970301686488,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.4532184371430491,0.3375989739227004,0.4869616340791507,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.6995556003493918,0.36040399102646326,0.7623445541893434,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.620758583618894,0.36040399102646326,0.694281709716743,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.36040399102646326,0.25018497614728213,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.36040399102646326,0.6226931398239592,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.3833515394871246,0.7334884095948399,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7336390512665457,0.3833515394871246,0.7438490895652757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.3833515394871246,0.7518813411274609,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.3833515394871246,0.7621921655580192,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.6619986561849089,0.3833515394871246,0.7248521131492306,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.6179365719277027,0.3833515394871246,0.6567085936975072,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.3833515394871246,0.2494230329906605,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.3833515394871246,0.6190648390781418,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.4061565565908874,0.7334884095948399,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7336390512665457,0.4061565565908874,0.7438490895652757,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4061565565908874,0.7518813411274609,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4061565565908874,0.7621921655580192,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.662063159309279,0.4061565565908874,0.7248521131492306,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.5748001075052073,0.4061565565908874,0.6567366453361091,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2193442182355708,0.4061565565908874,0.25018497614728213,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4061565565908874,0.5755252301283332,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7300108177114829,0.42910410505154883,0.7334884095948399,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.42910410505154883,0.7438490895652757,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.42910410505154883,0.7518813411274609,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.42910410505154883,0.7621921655580192,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.6620808976684808,0.42910410505154883,0.7248521131492306,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.6082611032721897,0.42910410505154883,0.6567206880333266,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2193442182355708,0.42910410505154883,0.25018497614728213,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.42910410505154883,0.6081799368406896,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.45190912215531165,0.7150153866827925,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.45190912215531165,0.7253044413088758,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.45190912215531165,0.7333366928710608,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.45190912215531165,0.7438490895652757,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.45190912215531165,0.7518813411274609,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.45190912215531165,0.7621921655580192,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگرهای","boundary":[0.5967229706173561,0.45190912215531165,0.7062203856749311,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترومغناطیسی","boundary":[0.48305113216421414,0.45190912215531165,0.591390258481565,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.45190912215531165,0.25018497614728213,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.45190912215531165,0.48481771148289976,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.4748804258421227,0.7150153866827925,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.4748804258421227,0.7253044413088758,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4748804258421227,0.7333366928710608,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.4748804258421227,0.7438490895652757,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4748804258421227,0.7518813411274609,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4748804258421227,0.7621921655580192,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگرهای","boundary":[0.5966822549217228,0.4748804258421227,0.7062203856749311,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ژئوالکتریکی","boundary":[0.5138916885036618,0.4748804258421227,0.5914083642890738,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.2193442182355708,0.4748804258421227,0.25018497614728213,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4748804258421227,0.5138441174494385,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.4976854429458855,0.7150153866827925,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7150944030101457,0.4976854429458855,0.7253044413088758,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.4976854429458855,0.7333366928710608,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.4976854429458855,0.7438490895652757,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.4976854429458855,0.7518813411274609,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.4976854429458855,0.7621921655580192,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگرهای","boundary":[0.5967408452596922,0.4976854429458855,0.7062203856749311,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.5485957132298594,0.4976854429458855,0.5915079015662097,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.2193442182355708,0.4976854429458855,0.25018497614728213,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.4976854429458855,0.5501271249076116,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.520632991406547,0.7150153866827925,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7150944030101457,0.520632991406547,0.7253044413088758,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.520632991406547,0.7333366928710608,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.520632991406547,0.7438490895652757,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.520632991406547,0.7518813411274609,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.520632991406547,0.7621921655580192,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگر","boundary":[0.6246303622843138,0.520632991406547,0.7062203856749311,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.581153934018679,0.520632991406547,0.6192492753341338,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.5555961835651414,0.520632991406547,0.5757332527044278,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"رادون","boundary":[0.5128838271853792,0.520632991406547,0.5502994096213636,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.520632991406547,0.25018497614728213,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.520632991406547,0.5138441174494385,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.5435805398672082,0.7150153866827925,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7150944030101457,0.5435805398672082,0.7253044413088758,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5435805398672082,0.7333366928710608,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.5435805398672082,0.7438490895652757,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5435805398672082,0.7518813411274609,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.5435805398672082,0.7621921655580192,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگرهای","boundary":[0.5967537458845662,0.5435805398672082,0.7062203856749311,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"زمینپویایی","boundary":[0.515504266612914,0.5435805398672082,0.5914798552519173,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.5435805398672082,0.25018497614728213,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5435805398672082,0.5174724181952558,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7122731976080091,0.566385556970971,0.7158216757374185,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7159006920647718,0.566385556970971,0.7253487872068802,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.566385556970971,0.7333366928710608,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.566385556970971,0.7438490895652757,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.566385556970971,0.7518813411274609,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.566385556970971,0.7621921655580192,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگرهای","boundary":[0.5976067997043606,0.566385556970971,0.707026674729557,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"آبشناختی","boundary":[0.5175199892494792,0.566385556970971,0.592294967412484,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2193442182355708,0.566385556970971,0.25018497614728213,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.566385556970971,0.5174724181952558,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.5893331054316324,0.7150153866827925,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.5893331054316324,0.7253044413088758,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.5893331054316324,0.7333366928710608,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.5893331054316324,0.7438490895652757,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.5893331054316324,0.7518813411274609,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.5893331054316324,0.7621921655580192,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگر","boundary":[0.6247900288920244,0.5893331054316324,0.7062203856749311,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ابرهای","boundary":[0.5763613518779815,0.5893331054316324,0.619226096889068,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.5112712490761271,0.5893331054316324,0.5710874612453326,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.2193442182355708,0.5893331054316324,0.25018497614728213,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.5893331054316324,0.5102158167036212,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7114669085533831,0.6121381225353951,0.7150153866827925,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7150944030101457,0.6121381225353951,0.7253044413088758,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251730161929717,0.6121381225353951,0.7333366928710608,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7336390512665457,0.6121381225353951,0.7438490895652757,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7437176644493717,0.6121381225353951,0.7518813411274609,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751982127259289,0.6121381225353951,0.7621921655580192,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنشانگر","boundary":[0.6244629442988645,0.6121381225353951,0.7062203856749311,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5880202916078747,0.6121381225353951,0.6191890536662156,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"جانداران","boundary":[0.5271954579049922,0.6121381225353951,0.582730030208554,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.2193442182355708,0.6121381225353951,0.25018497614728213,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6121381225353951,0.5283573204327077,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7285465295975273,0.6350856709960566,0.7621591077067795,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.6808271181885373,0.6350856709960566,0.7232129275011757,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.6350856709960566,0.2494230329906605,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6350856709960566,0.6807795471343133,0.6504790575410966],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7285892629174225,0.6578906880998194,0.7622453806356245,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.6691359268964591,0.6578906880998194,0.7232774306255458,0.6732840746448594],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.2193442182355708,0.6578906880998194,0.25018497614728213,0.6732840746448594],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.250386346838675,0.6578906880998194,0.6698946448968611,0.6732840746448594],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21934,0.20016,0.76234,0.67328],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/a81302f62cad9cb9a10b79999217d307.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/3221ddb78ab7116b2eb6c713b55c5f92.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/9c1bd3582b2297b8e36d2260ab77bc0a.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/c35bb72559b86521412a1b034a7f58d8.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21468,0.20118,0.21395,0.30216]},"elements":[{"words":[{"str":"دیباچه","boundary":[0.7346469125848283,0.20117586513564237,0.7860454209500772,0.2165692516806823],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7576038433111604,0.22467850641984982,0.7611523214405698,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7521831619969093,0.22467850641984982,0.7572772962440368,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.7127798158973325,0.22467850641984982,0.7447596586709668,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.658311765101122,0.22467850641984982,0.7053127729624403,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6474704024726198,0.22467850641984982,0.6510188806020292,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"وشتاری","boundary":[0.5931765101122085,0.22467850641984982,0.6469914667741719,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5294127528052139,0.22467850641984982,0.5858183161996909,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.520543573204327,0.22467850641984982,0.5287072498824161,0.24007189296488973],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.49214849156756024,0.22467850641984982,0.5129386548410938,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4881428475441779,0.22467850641984982,0.4916913256735873,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.45655486125109185,0.22467850641984982,0.4876856816502048,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4459094268628636,0.22467850641984982,0.4491095881206746,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4386818517771954,0.22467850641984982,0.4455611099912652,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4230075925552644,0.22467850641984982,0.4313236578646778,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.41939380501243023,0.22467850641984982,0.4225939662702412,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.3946415373244641,0.22467850641984982,0.4191325673587314,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3838001746959618,0.22467850641984982,0.3872833434119465,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"رزه","boundary":[0.36089834038836255,0.22467850641984982,0.3833430088019888,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.3249680843915877,0.22467850641984982,0.36021339783645767,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.27959819928777796,0.22467850641984982,0.32385621178525825,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.26856090841900154,0.22467850641984982,0.27210938654841094,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2631402271047503,0.22467850641984982,0.26823436135187795,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.252298864476248,0.22467850641984982,0.25584734260565745,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.2146806423436135,0.22467850641984982,0.25186346838674994,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7574278035342337,0.2476260548805111,0.7853366928710609,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7385533830544917,0.2476260548805111,0.7515499563260095,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.729127057716858,0.2476260548805111,0.7326102264328428,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"رزه","boundary":[0.7062252234092589,0.2476260548805111,0.7286698918228851,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6703453604783981,0.2476260548805111,0.705394745682994,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6250673923268157,0.2476260548805111,0.6693254048242961,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6160546932742054,0.2476260548805111,0.6192548545320162,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.6023832560639655,0.2476260548805111,0.6156628367936571,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5864912987972855,0.2476260548805111,0.6019696297789423,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5501771148289994,0.2476260548805111,0.5854224282738695,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5407507894913659,0.2476260548805111,0.5442992676207753,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"گاشته","boundary":[0.49773365584895507,0.2476260548805111,0.540315393401868,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4629455082980582,0.2476260548805111,0.49189934824968085,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42615453873546993,0.2476260548805111,0.45713297050325874,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4221488947120876,0.2476260548805111,0.425697372841497,0.263019441425551],"dir":"ltr"},{"str":"کم","boundary":[0.39677820331922325,0.2476260548805111,0.41654558892696364,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3750563730430692,0.2476260548805111,0.39569414768527844,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.34549297856614924,0.2476260548805111,0.36904790700799567,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3358707249882416,0.2476260548805111,0.339419203117651,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"وشتار","boundary":[0.29607552240811663,0.2476260548805111,0.33539178928979374,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26651212793119666,0.2476260548805111,0.29006705637304303,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"پارچه","boundary":[0.22733454276691528,0.2476260548805111,0.2656058590337969,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.2476260548805111,0.22169616340791506,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.7347686622320768,0.27043107198427396,0.7852746086138547,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7122586844050258,0.27043107198427396,0.7278023248001074,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7082530403816434,0.27043107198427396,0.7118015185110529,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"اره","boundary":[0.6883772088960558,0.27043107198427396,0.70792649331452,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6779277027481018,0.27043107198427396,0.6814108714640864,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"رزه","boundary":[0.6550258684405025,0.27043107198427396,0.6774705368541288,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6191460055096418,0.27043107198427396,0.6541953907142377,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5736796344822951,0.27043107198427396,0.6179376469797755,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5535861049519586,0.27043107198427396,0.5665826782234764,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5397187395014446,0.27043107198427396,0.5465979977155143,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5357130954780621,0.27043107198427396,0.5392615736074715,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.518014244439965,0.27043107198427396,0.5353865484109386,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.46753006786266205,0.27043107198427396,0.5110696768124705,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4480021501041456,0.27043107198427396,0.45999731236981783,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4298896727810253,0.27043107198427396,0.4475885238191224,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.41944016663307127,0.27043107198427396,0.42298864476248066,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ویسنده","boundary":[0.3679545790499227,0.27043107198427396,0.41896123093462334,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.35770100114224274,0.27043107198427396,0.3609011624000537,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3536953571188604,0.27043107198427396,0.3572438352482698,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"گیزه","boundary":[0.32154135590942684,0.27043107198427396,0.3532599610293623,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.30276691527245847,0.27043107198427396,0.3204657663105556,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2838924947927165,0.27043107198427396,0.29588765705838876,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.2657800174695961,0.27043107198427396,0.2834788685076934,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2553305113216421,0.27043107198427396,0.2588789894510515,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"وشتن","boundary":[0.21468628636699588,0.27043107198427396,0.2548515756231942,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7821970032923469,0.29341425328416,0.7853971645501578,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.763083114963381,0.29341425328416,0.7818051468117986,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.74740885574145,0.29341425328416,0.7509573338708594,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"وشتار","boundary":[0.7076136531613249,0.29341425328416,0.7469299200430021,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6920651750319154,0.29341425328416,0.6956136531613248,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.6747799502788415,0.29341425328416,0.6915862393334676,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6704953302425586,0.29341425328416,0.674043808371968,0.30880763982919984],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6552346973056506,0.29341425328416,0.6584348585634616,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6361208089766848,0.29341425328416,0.6548428408251025,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6204465497547537,0.29341425328416,0.6239950278841631,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"وشتار","boundary":[0.5808472754149029,0.29341425328416,0.6199676140563058,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5760095410871464,0.29341425328416,0.5804505812000269,0.30880763982919984],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.5427165222065443,0.29341425328416,0.563980917825707,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"توا","boundary":[0.5253111603843311,0.29341425328416,0.5417473627628837,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5106383121682456,0.29341425328416,0.5248539944903581,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47409527648995486,0.29341425328416,0.49765020493180123,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4262452462541154,0.29341425328416,0.4619259557884834,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39851051535308735,0.29341425328416,0.41405415574816895,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.37295276489954976,0.29341425328416,0.39790096082779003,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.35747443391789285,0.29341425328416,0.3606745951757038,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"رزشمند","boundary":[0.30379009608277896,0.29341425328416,0.3571261170462944,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.27947322448431094,0.29341425328416,0.2914683867499832,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.26136074716119057,0.29341425328416,0.27905959819928783,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.21468628636699588,0.29341425328416,0.2491696566552442,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7821349190351408,0.31621927038792275,0.7856180877511254,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"رزه","boundary":[0.7590371564872673,0.31621927038792275,0.7816777531411676,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7233588658200631,0.31621927038792275,0.758408251024659,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6777054357320432,0.31621927038792275,0.7219634482295235,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.6582214607270039,0.31621927038792275,0.6699336155345024,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"نشجویان","boundary":[0.5978755627225694,0.31621927038792275,0.6577642948330309,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.5200485117247866,0.31621927038792275,0.5901255123295034,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.47720553651817504,0.31621927038792275,0.5122549217227709,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.426811261170463,0.31621927038792275,0.47568447221662297,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4121384129543775,0.31621927038792275,0.41914828999529663,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.39624645568769734,0.31621927038792275,0.40456252099711076,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39263266814486325,0.31621927038792275,0.3958328294026742,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"نشجویان","boundary":[0.33230853994490356,0.31621927038792275,0.39217550225089026,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.25448148894712086,0.31621927038792275,0.32455848955183764,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2436401263186185,0.31621927038792275,0.24684028757642945,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.21468628636699588,0.31621927038792275,0.24329180944702006,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.7507726936773499,0.33916681884858413,0.7856043808371967,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7044110730363502,0.33916681884858413,0.7394604582409461,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.654679970436068,0.33916681884858413,0.7033572532419539,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.5975777732983941,0.33916681884858413,0.6439256870254653,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5512161526573942,0.33916681884858413,0.5864614661022644,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5059715111200699,0.33916681884858413,0.5502295236175502,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.501160384331116,0.33916681884858413,0.5056014244439965,0.35456020539362404],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.4820722972518981,0.33916681884858413,0.4903883625613115,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.47845850970906395,0.33916681884858413,0.4816586709668749,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"نشجویان","boundary":[0.4181126117046294,0.33916681884858413,0.478001343815091,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.3367890882214607,0.33916681884858413,0.4068660888261774,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.32272579453067257,0.33916681884858413,0.3259259557884835,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2933583282940267,0.33916681884858413,0.3223774776590741,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2754635490156554,0.33916681884858413,0.2824734260565746,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"دکترای","boundary":[0.21470812336222533,0.33916681884858413,0.2646874958005778,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"ژئ","boundary":[0.7745485453201639,0.361971835952347,0.785237519317342,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"وفیزیک","boundary":[0.7204505812000268,0.361971835952347,0.774069609621716,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.6649593495934959,0.361971835952347,0.711307263320567,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"زل","boundary":[0.6450835181079083,0.361971835952347,0.6557724921050864,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"زله","boundary":[0.6233790230464288,0.361971835952347,0.6446263522139353,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.5734538735469998,0.361971835952347,0.6221311563528857,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.568642746758046,0.361971835952347,0.5730837868709265,0.3773652224973869],"dir":"ltr"},{"str":"ژ","boundary":[0.5525766310555668,0.361971835952347,0.5594558892696365,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.5485709870321843,0.361971835952347,0.5521194651615937,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"ودینامیک","boundary":[0.4806056574615333,0.361971835952347,0.5480920513337365,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47579453067257943,0.361971835952347,0.4802355707854599,0.3773652224973869],"dir":"ltr"},{"str":"زمین","boundary":[0.43124706040448835,0.361971835952347,0.4664923738493584,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.3816348854397635,0.361971835952347,0.4303121682456494,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.31345185782436336,0.361971835952347,0.3723827185379292,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3086407310354095,0.361971835952347,0.31308177114829,0.3773652224973869],"dir":"ltr"},{"str":"زمین","boundary":[0.26409326076731837,0.361971835952347,0.29933857421218835,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.21468628636699588,0.361971835952347,0.2633635691728818,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7787347980917826,0.38491938441300827,0.7856140563058523,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"یست","boundary":[0.7441208089766848,0.38491938441300827,0.7783429416112342,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6911742256265537,0.38491938441300827,0.7430734394947254,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.6332447759188334,0.38491938441300827,0.6795926896459046,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطرات","boundary":[0.5582682254921723,0.38491938441300827,0.6212047302291205,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5395461936437547,0.38491938441300827,0.5465560706846737,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.46914264597191424,0.38491938441300827,0.52807350668548,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"معدن","boundary":[0.4301049519586104,0.38491938441300827,0.4681150305717933,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.3723714304911644,0.38491938441300827,0.41871934421823553,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.3029692938251696,0.38491938441300827,0.3606810454881408,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2872232748773768,0.38491938441300827,0.29077175300678626,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"اشد","boundary":[0.2598804004568971,0.38491938441300827,0.28689672781025327,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2558747564335147,0.38491938441300827,0.2594232345629241,0.4003127709580482],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.21468628636699588,0.38491938441300827,0.24435852986629036,0.4003127709580482],"dir":"rtl"},{"str":"خوا","boundary":[0.7612200497211583,0.4077244015167712,0.7843178122690317,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ندن","boundary":[0.734464960021501,0.4077244015167712,0.7607628838271853,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.718986629039844,0.4077244015167712,0.7259965060807632,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6775586911241013,0.4077244015167712,0.7106270241214808,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"بهت","boundary":[0.6500416582678223,0.4077244015167712,0.6692643956191627,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6413990458912853,0.4077244015167712,0.6495844923738492,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6299481287374856,0.4077244015167712,0.6331482899952966,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6108342404085197,0.4077244015167712,0.6295562722569373,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.599187395014446,0.4077244015167712,0.6027358731438553,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"وشتار","boundary":[0.5595881206745952,0.4077244015167712,0.598708459315998,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5547769938856413,0.4077244015167712,0.5592180339985218,0.42311778806181105],"dir":"ltr"},{"str":"خوا","boundary":[0.5234284754417792,0.4077244015167712,0.5465044681851776,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ننده","boundary":[0.4944964052946314,0.4077244015167712,0.5229713095478062,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.48265363166028347,0.4077244015167712,0.48620210978969286,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4772329503460323,0.4077244015167712,0.4823270845931599,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"یستی","boundary":[0.438199690922529,0.4077244015167712,0.47684109386548407,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4267487737687294,0.4077244015167712,0.4299489350265403,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.41952119868306115,0.4077244015167712,0.4264004568971309,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.39944943895719953,0.4077244015167712,0.4111615937646979,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.37469717126923335,0.4077244015167712,0.3989922730632265,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.3560186790297655,0.4077244015167712,0.3663375663508701,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.34134583081368003,0.4077244015167712,0.3556268225492172,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.32284351273264794,0.4077244015167712,0.34054236377074515,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.279412752805214,0.4077244015167712,0.3144621380098098,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.22975099106362964,0.4077244015167712,0.2784282738695155,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.4077244015167712,0.22169616340791506,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7503695491500368,0.4306719499774325,0.7856148625949069,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7045564738292011,0.4306719499774325,0.7488144863266814,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.6372224685883221,0.4306719499774325,0.6958485520392393,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.624770140428677,0.4306719499774325,0.6283186185580864,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"اشد","boundary":[0.5974272660081972,0.4306719499774325,0.6244435933615534,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5934216219848149,0.4306719499774325,0.5969701001142242,0.4460653365224724],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5693006786266209,0.4306719499774325,0.5848443190217025,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.557240206947524,0.4306719499774325,0.5604403682053349,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5381263186185581,0.4306719499774325,0.5568483504669757,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.525869918699187,0.4306719499774325,0.5294183968285964,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"وشتار","boundary":[0.486074716119062,0.4306719499774325,0.525390983000739,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4812369817913055,0.4306719499774325,0.48567802190418596,0.4460653365224724],"dir":"ltr"},{"str":"کوشش","boundary":[0.42278384734260566,0.4306719499774325,0.4719836054558893,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.40208076328697173,0.4306719499774325,0.41407592555264394,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39846697574413764,0.4306719499774325,0.40166713700194856,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.3795490156554458,0.4306719499774325,0.3980751192635893,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3670966874958006,0.4306719499774325,0.37064516562521,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"وده","boundary":[0.3425838876570584,0.4306719499774325,0.3666177517973527,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.30274514546798353,0.4306719499774325,0.33391950547604654,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2764036820533494,0.4306719499774325,0.29399368406907206,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"مبا","boundary":[0.24825532486729823,0.4306719499774325,0.26754337163206343,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.23036054558892693,0.4306719499774325,0.24779815897332527,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.4306719499774325,0.22169616340791506,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7772238124034132,0.45361949843809385,0.7855398777128266,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7736100248605792,0.45361949843809385,0.77681018611839,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.7486618289323388,0.45361949843809385,0.7731528589666061,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.7281546731169791,0.45361949843809385,0.7382776321978095,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7134818249008936,0.45361949843809385,0.7277628166364307,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6950202244171201,0.45361949843809385,0.7127190754552173,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"لرزه","boundary":[0.6582510246590069,0.45361949843809385,0.6846360276825908,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6223711617281461,0.45361949843809385,0.6576164751730162,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5765778404891486,0.45361949843809385,0.6208358529866289,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5486254115433715,0.45361949843809385,0.5662154135590941,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5146209769535711,0.45361949843809385,0.5381759053954176,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.49252462541154335,0.45361949843809385,0.5042367802190418,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"نشجوی","boundary":[0.4404077134986225,0.45361949843809385,0.4920674595175703,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.3601642142041255,0.45361949843809385,0.43004528656856816,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35535308741517163,0.45361949843809385,0.3597941275280521,0.46901288498313376],"dir":"ltr"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.2749136598804004,0.45361949843809385,0.34499066048511723,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.26124222267016056,0.45361949843809385,0.2644423839279715,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2317973526842706,0.45361949843809385,0.2608939057985621,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21470805617147076,0.45361949843809385,0.22171793321238997,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"دکتری","boundary":[0.7379965060807633,0.4764482707680064,0.7849322045286569,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7066697574413761,0.4764482707680064,0.7297022105758247,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6901900154538735,0.4764482707680064,0.6985060807632869,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6865762279110394,0.4764482707680064,0.6897763891688504,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6707060404488342,0.4764482707680064,0.686227911039441,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6658949136598804,0.4764482707680064,0.6703359537727609,0.4918416573130463],"dir":"ltr"},{"str":"آورده","boundary":[0.622094067056373,0.4764482707680064,0.657796546395216,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5853030974937848,0.4764482707680064,0.6138433111603844,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5734603238594369,0.4764482707680064,0.5770088019888463,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"اشد","boundary":[0.5461174494389571,0.4764482707680064,0.5731337767923134,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5421118054155748,0.4764482707680064,0.5456602835449842,0.4918416573130463],"dir":"ltr"},{"str":"شوربختانه","boundary":[0.46434240408519784,0.4764482707680064,0.5330696768124706,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45953127729624405,0.4764482707680064,0.46397231740912454,0.4918416573130463],"dir":"ltr"},{"str":"نو","boundary":[0.4394377477659074,0.4764482707680064,0.45143291003157965,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"یسنده","boundary":[0.39639884431902167,0.4764482707680064,0.4390458912853591,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"ناگ","boundary":[0.371080561714708,0.4764482707680064,0.38830047705435733,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.348570583887657,0.4764482707680064,0.37062339582073506,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3276715715917489,0.4764482707680064,0.3406681448632668,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.3142178324262581,0.4764482707680064,0.31959497413155946,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"وردن","boundary":[0.27862420210978966,0.4764482707680064,0.31378243633676006,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.2331688503661896,0.4764482707680064,0.27052583484512527,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21468628636699588,0.4764482707680064,0.22491809447020092,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7780067190754552,0.4993958192286677,0.7850165961163743,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.774392931532621,0.4993958192286677,0.777593092790432,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ژگان","boundary":[0.7410198212725928,0.4993958192286677,0.7740446146610227,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7195330242558623,0.4993958192286677,0.735076664650944,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6855503594705369,0.4993958192286677,0.7135027884163139,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6467347980917825,0.4993958192286677,0.6796072028488879,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6375044009944231,0.4993958192286677,0.640704562252234,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6302768259087549,0.4993958192286677,0.6371560841228248,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5820567089968419,0.4993958192286677,0.6242465900692064,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.54335483437479,0.4993958192286677,0.5763543640395082,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5336675401464759,0.4993958192286677,0.5372160182758853,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"وده","boundary":[0.5093506685480077,0.4993958192286677,0.533188604448028,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4723420009406705,0.4993958192286677,0.5033204327084593,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46833635691728814,0.4993958192286677,0.47188483504669754,0.5147892057737076],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.44651978767721556,0.4993958192286677,0.4620634280722972,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43367560303702213,0.4993958192286677,0.4405548612510919,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"استای","boundary":[0.39163811059598197,0.4993958192286677,0.43326197675199896,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"پاس","boundary":[0.35626217832426255,0.4993958192286677,0.38591265201908215,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.34691285359134577,0.4993958192286677,0.3552289189007592,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.31552079553853385,0.4993958192286677,0.3464992273063226,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3024589128535913,0.4993958192286677,0.3094687898945105,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.25502250890277495,0.4993958192286677,0.29653752603641736,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.24588241617953366,0.4993958192286677,0.2541984814889471,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"اشت","boundary":[0.21468628636699588,0.4993958192286677,0.24546878989451051,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7773728414970099,0.5222008363324306,0.7842520997110797,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7733671974736276,0.5222008363324306,0.776915675603037,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7556683464355304,0.5222008363324306,0.773040650406504,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7419969092252905,0.5222008363324306,0.7490067862662096,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6864839078142846,0.5222008363324306,0.735270039642545,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.666390378283948,0.5222008363324306,0.6797352684270642,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6623847342605655,0.5222008363324306,0.6659332123899749,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6497364778606463,0.5222008363324306,0.662058187193442,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6360650406504064,0.5222008363324306,0.6430749176913255,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"باستانی","boundary":[0.5787886850769333,0.5222008363324306,0.6291857824363366,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"پارسی","boundary":[0.5291317610696767,0.5222008363324306,0.5720400456897129,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5048148894712087,0.5222008363324306,0.5224048914869313,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4943871531277296,0.5222008363324306,0.49793563125713897,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4889664718134784,0.5222008363324306,0.49406060606060603,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4587935228112611,0.5222008363324306,0.48234845125310755,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"پیشینه","boundary":[0.4037159174897534,0.5222008363324306,0.4520448834240408,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3938977356715716,0.5222008363324306,0.3970978969293825,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"رزشمند","boundary":[0.3402133978364577,0.5222008363324306,0.39354941879997307,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3205334945911442,0.5222008363324306,0.33353006786266204,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.28341355909426863,0.5222008363324306,0.31950789491365983,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.26412551232950343,0.5222008363324306,0.2765778404891487,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.21468628636699588,0.5222008363324306,0.25755103137808233,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7539639857555599,0.5451483847930919,0.7851383457636228,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7491528589666061,0.5451483847930919,0.7535938990794866,0.5605417713381319],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7383114963381038,0.5451483847930919,0.7429049250823085,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7328908150238527,0.5451483847930919,0.7379849492709802,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.6910492508230867,0.5451483847930919,0.726425183094806,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6671242357051669,0.5451483847930919,0.6847142377208896,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6576761405630585,0.5451483847930919,0.6608763018208694,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6504485654773903,0.5451483847930919,0.65732782369146,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6079974467513269,0.5451483847930919,0.6440917825707182,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5981574951286702,0.5451483847930919,0.6017059732580796,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5895148827521333,0.5451483847930919,0.5976785594302223,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"یسنده","boundary":[0.5463343411946515,0.5451483847930919,0.5889813881609889,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5364943895719948,0.5451483847930919,0.5400428677014042,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"رآمده","boundary":[0.496895115232144,0.5451483847930919,0.5360372236780219,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4596687495800577,0.5451483847930919,0.4906471813478465,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45483101525230124,0.5451483847930919,0.4592720553651817,0.5605417713381319],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4374857219646577,0.5451483847930919,0.4477175300678627,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"کارب","boundary":[0.40655082980581875,0.5451483847930919,0.4311507088624605,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.3892656050527447,0.5451483847930919,0.4060936639118457,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3759860243230531,0.5451483847930919,0.38299590136397227,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37237223678021897,0.5451483847930919,0.37557239803802994,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"ژگان","boundary":[0.3389991265201908,0.5451483847930919,0.37202391990862055,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"بیگا","boundary":[0.3072587515957804,0.5451483847930919,0.3327076530269435,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.2940009406705637,0.5451483847930919,0.30680158570180743,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"پرهیز","boundary":[0.24976469797755826,0.5451483847930919,0.2876441577638917,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.21470805617147076,0.5451483847930919,0.24324826983807024,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7782727944634819,0.5679534018968547,0.7852826715044009,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"واژگان","boundary":[0.7274185312101054,0.5679534018968547,0.7711976080091378,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"پارسی","boundary":[0.6775439091580998,0.5679534018968547,0.720452193778136,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6576463078680372,0.5679534018968547,0.6706428811395552,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.635987233756635,0.5679534018968547,0.6565814687898944,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6319815897332527,0.5679534018968547,0.6355300678626621,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6076647181347846,0.5679534018968547,0.6315244238392798,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5718533897735671,0.5679534018968547,0.6008072297251899,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5338215413559094,0.5679534018968547,0.5647999731236982,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5298158973325271,0.5679534018968547,0.5333643754619365,0.5833467884418947],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5064452059396627,0.5679534018968547,0.5219888463347443,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.48935590942686286,0.5679534018968547,0.4994788685076933,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"یان","boundary":[0.4664323053147887,0.5679534018968547,0.48896405294631456,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4561787274071088,0.5679534018968547,0.45937888866491977,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.44895115232144056,0.5679534018968547,0.4558304105355104,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.433864677820332,0.5679534018968547,0.44218074312974537,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.43025089027749785,0.5679534018968547,0.4334510515353088,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.4157739703016865,0.5679534018968547,0.4298154941879998,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3998820130350064,0.5679534018968547,0.41536034401666333,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.3514006584693946,0.5679534018968547,0.39313337364778606,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3413647786064638,0.5679534018968547,0.3445649398642747,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.32225089027749776,0.5679534018968547,0.34097292212591546,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2796256131156353,0.5679534018968547,0.3153063226500033,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26575824766512124,0.5679534018968547,0.27276812470604045,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.21468628636699588,0.5679534018968547,0.2587048310152523,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.7408738829537056,0.5909009503575161,0.7849141974064368,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"شورای","boundary":[0.6902155479406034,0.5909009503575161,0.7350395753544312,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.681202848887993,0.5909009503575161,0.684403010145804,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"نتشارات","boundary":[0.6259293153262111,0.5909009503575161,0.68074568299402,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.6082740038970638,0.5909009503575161,0.6199861587045622,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"نشگاه","boundary":[0.5692842840825102,0.5909009503575161,0.6078168380030907,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5504098636027682,0.5909009503575161,0.5632105086340119,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"گرمی","boundary":[0.5113696163407915,0.5909009503575161,0.5494885439763487,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"سپاس","boundary":[0.4626923335349055,0.5909009503575161,0.5053393805012429,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"گزاری","boundary":[0.4199049922730632,0.5909009503575161,0.4618336356917288,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3641033393805012,0.5909009503575161,0.41387475643351473,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.360293623597393,0.5909009503575161,0.36384210172680237,0.606294336902556],"dir":"ltr"},{"str":"مجید","boundary":[0.49409084190015445,0.6366535159219403,0.5299457098703217,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتی","boundary":[0.44737284149700995,0.6366535159219403,0.488757239803803,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"دانشیار","boundary":[0.6195491500369549,0.6594585330257032,0.6658752939595511,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5781755022508902,0.6594585330257032,0.6141392192434321,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.49078062218638707,0.6594585330257032,0.5729016116182413,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4368381276044827,0.6594585330257032,0.4855197020251036,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.3948581217323506,0.6594585330257032,0.43152097638841524,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.3572011019283746,0.6594585330257032,0.3895550548402955,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.3114627427266008,0.6594585330257032,0.35190639353170067,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"پاییز","boundary":[0.5340545588926963,0.6824417143255891,0.5637268023919908,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":"1311","boundary":[0.48768729422831414,0.6824417143255891,0.5287378888664919,0.697835100870629],"dir":"ltr"},{"str":"خورشیدی","boundary":[0.41371027346637096,0.6824417143255891,0.48228515756231943,0.697835100870629],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21468,0.20118,0.78605,0.69784],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/26052e4bf6caba904c91d0f1a616e154.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/d77887e78caef2fe38ec3c29fa92d671.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/3f83792212679f067eda8058e876ea4c.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/c28ee7c20b4dcf22504e188d62ecb681.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.20118,0.20816,0.16621]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.6880837196801719,0.20117586513564237,0.7625154874689242,0.2165692516806823],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6591664314990258,0.22467850641984982,0.7624929113753947,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6128620573809044,0.22467850641984982,0.6522397472167338,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"نوینی","boundary":[0.5653603440166634,0.22467850641984982,0.6023037022105758,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5242807229725189,0.22467850641984982,0.5586363560876804,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49652422226701604,0.22467850641984982,0.5138312168245649,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"پیوندی","boundary":[0.43810051736881,0.22467850641984982,0.48614647584492376,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.3964133575220049,0.22467850641984982,0.4273917892897937,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3501089834038836,0.22467850641984982,0.3894866732397131,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهشناسی","boundary":[0.2322109789692938,0.22467850641984982,0.34256807863238015,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.22467850641984982,0.22465616449056466,0.24007189296488973],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.7086174830343344,0.2476260548805111,0.7862534435261708,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"بهشمار","boundary":[0.6527448767049653,0.2476260548805111,0.6983203655177047,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.5995934959349593,0.2476260548805111,0.6422953705570112,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5957636229254855,0.2476260548805111,0.5993121010548949,0.263019441425551],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5725828126049856,0.2476260548805111,0.5852383256063965,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.5347769938856414,0.2476260548805111,0.5620980985016462,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.48929987233756633,0.2476260548805111,0.527479588500635,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.37564254518578244,0.2476260548805111,0.4788471410333937,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3295340993079352,0.2476260548805111,0.3687777062988681,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.2757844520593966,0.2476260548805111,0.3192152119868306,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.21470805617147076,0.2476260548805111,0.26537035543909154,0.263019441425551],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.716476382449775,0.27043107198427396,0.7861695894644896,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.6285521736209096,0.27043107198427396,0.7110970144239496,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6140534838406234,0.27043107198427396,0.62303317158286,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.5382287173284955,0.27043107198427396,0.6085663880467306,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.4894280722972519,0.27043107198427396,0.5325224420446478,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.46006060606060606,0.27043107198427396,0.48341960626217834,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"پهنه","boundary":[0.4247967479674796,0.27043107198427396,0.454251293422025,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.40878545992071486,0.27043107198427396,0.4188431095881206,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.36028233555062816,0.27043107198427396,0.402842303299066,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزا","boundary":[0.31871934421823556,0.27043107198427396,0.3544770543573204,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2620775381307532,0.27043107198427396,0.3125699119801115,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2582476651212793,0.27043107198427396,0.26179614325068873,0.2858244585293139],"dir":"ltr"},{"str":"درباره","boundary":[0.21468628636699588,0.27043107198427396,0.25241335752200494,0.2858244585293139],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6832161526573942,0.29341425328416,0.7863288315527782,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.6302187730968217,0.29341425328416,0.6750863401195994,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.5824598535241551,0.29341425328416,0.6219938184505811,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5624743667271382,0.29341425328416,0.5742736007525364,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.5306221863871531,0.29341425328416,0.5544818920916481,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"برداشتهای","boundary":[0.44394611301484915,0.29341425328416,0.5224052946314587,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.38243190217026135,0.29341425328416,0.43587677215615134,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.31661412349660684,0.29341425328416,0.3743988443190217,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28017147080561716,0.29341425328416,0.30836336760061817,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24170422629846133,0.29341425328416,0.2731343119125427,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23809043875562722,0.29341425328416,0.2416389168850366,0.30880763982919984],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21470805617147076,0.29341425328416,0.22985164281394876,0.30880763982919984],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6832290532822684,0.31621927038792275,0.7863288315527782,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6615769670093395,0.31621927038792275,0.6716563864812202,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6142494120808976,0.31621927038792275,0.6542654669335869,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهشناسی","boundary":[0.5296143250688705,0.31621927038792275,0.6051377789663667,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.5185278505677618,0.31255096702329194,0.5294730229120472,0.3316126569329626],"dir":"ltr"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.42491204730229115,0.31621927038792275,0.5070366189612309,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40638594369414766,0.31621927038792275,0.4169255291390633,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.31710676610898336,0.31621927038792275,0.39839922442671893,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.31025330914466165,0.31255096702329194,0.31696546395216013,0.3226706933630866],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.2696550426661291,0.31621927038792275,0.298783041053551,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.21468628636699588,0.31621927038792275,0.2581170462944299,0.3316126569329626],"dir":"rtl"},{"str":"گسترههای","boundary":[0.7160482429617685,0.33916681884858413,0.7863050460256669,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.6665154874689243,0.33916681884858413,0.7098554879878232,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6108267150440099,0.33916681884858413,0.6595475374588456,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.555434656991198,0.33916681884858413,0.6037950681986158,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5518208694483638,0.33916681884858413,0.5553693475777732,0.35456020539362404],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.5209289793724383,0.33916681884858413,0.5448322246858831,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"seismotectonics","boundary":[0.3864980178727407,0.3365616685670847,0.5140327890882215,0.3508148042569365],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.36680400456897133,0.33916681884858413,0.379386951555466,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3243093462339582,0.33916681884858413,0.3610180242458663,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.21468628636699588,0.33916681884858413,0.3181165912600129,0.35456020539362404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7792485386010884,0.361971835952347,0.791835248269838,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"seismotectonic","boundary":[0.6485755560034939,0.3593666856708476,0.7683497950681986,0.3736198213606994],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6249335483437479,0.361971835952347,0.6375164953302426,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5108810051736881,0.361971835952347,0.6163083949193144,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4766588725391386,0.361971835952347,0.4998437143049116,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.4233010817711482,0.361971835952347,0.46568689108378686,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.38102412148088416,0.361971835952347,0.4123291003157965,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3219445004367399,0.361971835952347,0.37331400159338074,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"(لی","boundary":[0.28778928979372437,0.361971835952347,0.31088705234159775,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2698727407108782,0.361971835952347,0.2800655477862783,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":"والاس،","boundary":[0.21468628636699588,0.361971835952347,0.26341408604970934,0.3773652224973869],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7356547739031108,0.38491938441300827,0.7451988174427198,0.4003127709580482],"dir":"ltr"},{"str":"1111","boundary":[0.7451286702949673,0.38491938441300827,0.7862496808439158,0.4003127709580482],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7473000067190754,0.4077244015167712,0.7624953302425586,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6346033729758784,0.4077244015167712,0.7393979987799222,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5818551367331855,0.4077244015167712,0.6250899684203453,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5483299066048511,0.4077244015167712,0.5716889068064235,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.49640892293220445,0.4077244015167712,0.5388818114627427,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47670724988241614,0.4077244015167712,0.48850230811411705,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.423763085399449,0.4077244015167712,0.46719384532688296,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"ورقهای","boundary":[0.36009205133373645,0.4077244015167712,0.41429967076530266,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.26858832224685886,0.4077244015167712,0.35057179332123894,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24163730430692734,0.4077244015167712,0.25894429886447623,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21468628636699588,0.4077244015167712,0.2321456695558691,0.42311778806181105],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.74375394745683,0.4306719499774325,0.7861397567694685,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7216140563058522,0.4306719499774325,0.7368093798293355,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6974713431431834,0.4306719499774325,0.7147347980917825,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.6602232076866222,0.4306719499774325,0.6917820202315795,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.6221695894644896,0.4306719499774325,0.6545845684493317,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5902881139555197,0.4306719499774325,0.6152580796882349,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5350567761875965,0.4306719499774325,0.5842268167900097,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5313817106766109,0.4306719499774325,0.5349301888060203,0.4460653365224724],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5094377477659073,0.4306719499774325,0.5245459920714909,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.4249193039037828,0.4306719499774325,0.5038939449095983,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4110301686487939,0.4306719499774325,0.4189317614970385,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.30085117247866694,0.4306719499774325,0.4047190807772573,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2648221460727004,0.4306719499774325,0.2939501444601223,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.21468628636699588,0.4306719499774325,0.25792111805415574,0.4460653365224724],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7630452193778136,0.45361949843809385,0.7862300611435865,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.7134818249008936,0.45361949843809385,0.7558676342135322,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6824125512329503,0.45361949843809385,0.7061198683061211,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6653014849156755,0.45361949843809385,0.6765071761531554,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6368918900759255,0.45361949843809385,0.659610236031522,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6171902170261372,0.45361949843809385,0.6297731640126318,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.5839912652019081,0.45361949843809385,0.6113054707320742,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"برسیم","boundary":[0.5364677820331922,0.45361949843809385,0.5768507693341396,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5326725794530673,0.45361949843809385,0.5362210575824767,0.46901288498313376],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5129709064032789,0.45361949843809385,0.5255538533897736,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.47874877376872943,0.45361949843809385,0.5058739501444601,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.4366895115232144,0.45361949843809385,0.47278356913424174,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.40578928979372436,0.45361949843809385,0.42949660686689506,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.32925149499428874,0.45361949843809385,0.39993144428402794,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.21470805617147076,0.45361949843809385,0.3219735268427064,0.46901288498313376],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7630371564872673,0.4764482707680064,0.7862219982530403,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.7108613854733588,0.4764482707680064,0.7534213532217966,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.6424308271181886,0.4764482707680064,0.7014560236511456,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6229033125041995,0.4764482707680064,0.6356914868553691,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5981510448162333,0.4764482707680064,0.6132592891218168,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.5542397366122421,0.4764482707680064,0.5883312504199422,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.4749882416179533,0.4764482707680064,0.5446524222267015,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.35827790096082773,0.4764482707680064,0.4653417993684068,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3251438554054962,0.4764482707680064,0.34850285560706845,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.27316401263186185,0.4764482707680064,0.3155498219445004,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.21468628636699588,0.4764482707680064,0.26352885842908014,0.4918416573130463],"dir":"rtl"},{"str":"ببینیم","boundary":[0.7451141570919841,0.4993958192286677,0.7861502385271786,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.74150036954915,0.4993958192286677,0.7450488476785594,0.5147892057737076],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.6987178660216354,0.4993958192286677,0.7343985755560034,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمین","boundary":[0.6318450581200026,0.4993958192286677,0.6921569642551837,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5879376469797755,0.4993958192286677,0.6312813276893099,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5676264194046898,0.4993958192286677,0.5802093663911845,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.516881005173688,0.4993958192286677,0.5601158368608479,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.440730229120473,0.4993958192286677,0.5094357320432709,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.393206745951757,0.4993958192286677,0.434240506512274,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.35151757038231535,0.4993958192286677,0.3855873143855405,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3354079150708862,0.4993958192286677,0.3453853458955935,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیری","boundary":[0.25798642746758044,0.4993958192286677,0.32787556272256935,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.21468628636699588,0.4993958192286677,0.2519461938523675,0.5147892057737076],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهشناسی","boundary":[0.6789911980111536,0.5222008363324306,0.7862534435261708,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد","boundary":[0.6118894040180071,0.5222008363324306,0.6730985304422111,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6080823758650808,0.5222008363324306,0.6116308539944902,0.5375942228774705],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5887725592958407,0.5222008363324306,0.6013555062823355,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.5547463549015655,0.5222008363324306,0.5818715312772962,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5175199892494792,0.5222008363324306,0.5489423720139559,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5129999328092455,0.5222008363324306,0.517440972922126,0.5375942228774705],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.4705052744742323,0.5222008363324306,0.5072139524861404,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.36069676812470597,0.5222008363324306,0.46443085239787835,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.2944524625411543,0.5222008363324306,0.3539985218033998,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27753732446415375,0.5222008363324306,0.288614706259983,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25561513135792513,0.5222008363324306,0.2717333415765441,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.21468628636699588,0.5222008363324306,0.2489737284149701,0.5375942228774705],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.7173213733790229,0.5451483847930919,0.7862663441510447,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.630168783175435,0.5451483847930919,0.7120183500959222,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5815122282942129,0.5451483847930919,0.6248569508835584,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5304004568971309,0.5451483847930919,0.5761914760488654,0.5605417713381319],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5265907411140227,0.5451483847930919,0.5301392192434321,0.5605417713381319],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7472322784384868,0.5679534018968547,0.76242760196197,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.719454007928509,0.5679534018968547,0.7409408049452395,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتار","boundary":[0.6717563663239938,0.5679534018968547,0.7131625344352617,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6671202042598937,0.5679534018968547,0.6715612443727742,0.5833467884418947],"dir":"ltr"},{"str":"نخست","boundary":[0.6163807028152926,0.5679534018968547,0.6604210172680238,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5974845125310757,0.5679534018968547,0.6100674595175704,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5451281327689309,0.5679534018968547,0.5919518028315246,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.4976264194046899,0.5679534018968547,0.5394768862731005,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.45715635288584283,0.5679534018968547,0.49214064802013213,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.42173688100517365,0.5679534018968547,0.45086487939259556,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.3526536316602835,0.5679534018968547,0.4160856345093432,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3337574413760666,0.5679534018968547,0.34634038836256126,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.30434643553047097,0.5679534018968547,0.32796686025101657,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.26226540348048105,0.5679534018968547,0.29869101770871875,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"پایهای","boundary":[0.21468628636699588,0.5679534018968547,0.2560392394006584,0.5833467884418947],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7760990391722099,0.5909009503575161,0.7861784586440905,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7362167573741852,0.5909009503575161,0.7707336871595082,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7235467311697911,0.5909009503575161,0.7307547672790047,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"لایههای","boundary":[0.6654092588859772,0.5909009503575161,0.7181725442802107,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6422897265336289,0.5909009503575161,0.6597491097225021,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازیم","boundary":[0.5683024927769939,0.5909009503575161,0.6368373695779461,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5646887052341597,0.5909009503575161,0.5682371833635691,0.606294336902556],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.520757239803803,0.5909009503575161,0.5593370938687044,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5161420412551232,0.5909009503575161,0.5205830813680037,0.606294336902556],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4978554054962037,0.5909009503575161,0.5104383524826984,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.442081166431499,0.5909009503575161,0.49243055549598924,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.3627991668346435,0.5909009503575161,0.43664602374713235,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35012914063024925,0.5909009503575161,0.3573371767394629,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.2743460323859437,0.5909009503575161,0.3447154840771865,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2376760061815494,0.5909009503575161,0.2686705637304307,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21468628636699588,0.5909009503575161,0.23186266209769532,0.606294336902556],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7582139353624942,0.6137059674612789,0.7860139756769468,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7399055297990996,0.6137059674612789,0.7511767764694197,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.678884767855943,0.6137059674612789,0.7328683709060252,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.644096620305046,0.6137059674612789,0.6723925283880937,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5329563932002956,0.6137059674612789,0.6371675717460881,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49448914869313987,0.6137059674612789,0.5259192343072212,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48987395014446017,0.6137059674612789,0.49431499025734066,0.6290993540063189],"dir":"ltr"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.43247141033393804,0.6137059674612789,0.4836567722688815,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.372452059396627,0.6137059674612789,0.426676332746221,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36883827185379287,0.6137059674612789,0.37238674998320226,0.6290993540063189],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.3352039239400658,0.6137059674612789,0.36213335774549654,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31689551837667135,0.6137059674612789,0.3281667650469914,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.2871144258550023,0.6137059674612789,0.3088189209164819,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2662154135590942,0.6137059674612789,0.27901605859033796,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.21468628636699588,0.6137059674612789,0.2581170462944299,0.6290993540063189],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.7388283276221191,0.6366535159219403,0.7863300409863602,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7342131290734395,0.6366535159219403,0.73865416918632,0.6520469024669803],"dir":"ltr"},{"str":"راههای","boundary":[0.6809093596721091,0.6366535159219403,0.7281930524759793,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6148597728952495,0.6366535159219403,0.6724409057313713,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.5445806625008398,0.6366535159219403,0.6064130887589868,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.5065488140831821,0.6366535159219403,0.5382998275139071,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4910704831015251,0.6366535159219403,0.4980803601424443,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.4126887052341598,0.6366535159219403,0.4846385839366011,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.37317489753409927,0.6366535159219403,0.4043790902371833,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3474506483907814,0.6366535159219403,0.3646270241214808,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"میزبان","boundary":[0.2963133776792313,0.6366535159219403,0.3390475038634683,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.21470812336222533,0.6366535159219403,0.2906080763286971,0.6520469024669803],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7412152119868306,0.6594585330257032,0.785908620573809,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7366000134381508,0.6594585330257032,0.7410410535510313,0.6748519195707432],"dir":"ltr"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.6747955385338977,0.6594585330257032,0.728812626815839,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6101392192434321,0.6594585330257032,0.6681422173007683,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6063295034603238,0.6594585330257032,0.6098779815897332,0.6748519195707432],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5781376066653228,0.6594585330257032,0.593332930188806,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.5334441980783443,0.6594585330257032,0.565141033393805,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5288080360142444,0.6594585330257032,0.5332490761271249,0.6748519195707432],"dir":"ltr"},{"str":"خطر","boundary":[0.48480722972518975,0.6594585330257032,0.5156115030571793,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.4122533091446617,0.6594585330257032,0.47621344391011794,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40763811059598193,0.6594585330257032,0.4120791507088624,0.6748519195707432],"dir":"ltr"},{"str":"گسلسنگها","boundary":[0.31061855808640726,0.6594585330257032,0.3946415373244641,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29067741718739504,0.6594585330257032,0.3020220238472571,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.21468628636699588,0.6594585330257032,0.2775937646979776,0.6748519195707432],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.7129055601730023,0.6824417143255891,0.7862534435261708,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6891714036148625,0.6824417143255891,0.7076217143526318,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.640391129843079,0.6824417143255891,0.683816031714036,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5870492508230867,0.6824417143255891,0.635098613304991,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5602723913189545,0.6824417143255891,0.5817200879201435,0.697835100870629],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5566586037761203,0.6824417143255891,0.5602070819055297,0.697835100870629],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7473516092185715,0.7053892627862505,0.7625469327420547,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7102558623933346,0.7053892627862505,0.7420615467311698,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6767956729154069,0.7053892627862505,0.7047698716656587,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6301808775112543,0.7053892627862505,0.6713911173822482,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6146807767251226,0.7053892627862505,0.6247601961970032,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5062053349459114,0.7053892627862505,0.6094478330316401,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.4576586709668749,0.7053892627862505,0.5008935026540348,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.40401464758449235,0.7053892627862505,0.4521083114963381,0.7207826493312904],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4002049318013841,0.7053892627862505,0.4037534099307935,0.7207826493312904],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.7281942798900133,0.7520829133911173,0.7435876664350531],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7521836995229456,0.7281942798900133,0.7623937378216757,0.7435876664350531],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6860534838406236,0.7281942798900133,0.7294842437680575,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.6154612645300007,0.7281942798900133,0.6714096620305046,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5699623731774507,0.7281942798900133,0.6061866367187876,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"رخداد","boundary":[0.5154446012228717,0.7281942798900133,0.5553268830208964,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.44107411140227104,0.7281942798900133,0.5061488947120876,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41952200497211584,0.7281942798900133,0.43178309732284015,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.33583847342605655,0.7281942798900133,0.40482738695155546,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.23950144460122288,0.7281942798900133,0.3213381710676611,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21468628636699588,0.7281942798900133,0.22476570583887656,0.7435876664350531],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6832516293757979,0.7511418283506747,0.7863288315527782,0.7665352148957146],"dir":"rtl"},{"str":"میگویند","boundary":[0.6190815023852717,0.7511418283506747,0.6779028421689175,0.7665352148957146],"dir":"rtl"},{"str":"(شولز","boundary":[0.5764126856144594,0.7511418283506747,0.6137542436685396,0.7665352148957146],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5159074111402271,0.7511418283506747,0.525732782369146,0.7665352148957146],"dir":"ltr"},{"str":"1110","boundary":[0.52558287979574,0.7511418283506747,0.5666670698111939,0.7665352148957146],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5719780958140159,0.7511418283506747,0.5764191359268964,0.7665352148957146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21469,0.20118,0.79184,0.76654],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.8065449448878753,0.21974736276288379,0.8142416381603953],"dir":"ltr"},{"str":"Earthquake","boundary":[0.22398038029967074,0.8082782687191182,0.30025867375519444,0.8201083713416952],"dir":"ltr"},{"str":"Seismology","boundary":[0.30453772760868103,0.8082782687191182,0.383790096082779,0.8201083713416952],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21853792918094467,0.8202279551501329,0.22398038029967074,0.8279246484226529],"dir":"ltr"},{"str":"Tectonics","boundary":[0.22821339783645772,0.8219612789813759,0.29332849559900565,0.8337913816039529],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.80654,0.38379,0.83379],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/62cc4b49d45258785659c1e3250b6d21.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/895f97632507b07397dcf58812df826a.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.16986,0.21367,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.7707787408452597,0.16986009749293277,0.785915809984546,0.18169020011550974],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5535441060041103,0.16987165032752516,0.5847141033393806,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.45985366683241846,0.16987165032752516,0.5498477457501848,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44839271030133904,0.16987165032752516,0.4562419039123863,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.4091568939482348,0.16987165032752516,0.44461674393603434,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.3808962900204932,0.16987165032752516,0.40550083988443186,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3662885546649069,0.16987165032752516,0.37734138598778805,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختایرانزمین","boundary":[0.21450648390781427,0.16987165032752516,0.3625871128132768,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.2001631130333048,0.7520829133911173,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7521836995229456,0.2001631130333048,0.7623937378216757,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7186557817644291,0.2001631130333048,0.7312387287509238,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6626856144594503,0.2001631130333048,0.7059204461466102,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهها","boundary":[0.5765723308472753,0.2001631130333048,0.6499905932943627,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5134288785863065,0.2001631130333048,0.5635975273802324,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.477378082375865,0.2001631130333048,0.5042528592838157,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.4395115232144056,0.2001631130333048,0.46465564738292003,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3975175703823154,0.2001631130333048,0.42664556876973725,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بررسیهای","boundary":[0.313651011220856,0.2001631130333048,0.3847822347644964,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.21914264597191427,0.2001631130333048,0.3009793724383525,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21470805617147076,0.2001631130333048,0.21914909628435125,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6832516293757979,0.22311066149396608,0.7863288315527782,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"میگویند","boundary":[0.6191460055096418,0.22311066149396608,0.6779028421689175,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6075711886044479,0.22311066149396608,0.613688503661896,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"لی","boundary":[0.5904601222871733,0.22311066149396608,0.6074405697775985,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5780894339848547,0.22311066149396608,0.585127175386527,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"والاس،","boundary":[0.5286121077739703,0.22311066149396608,0.5727564870842086,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.47256937445407504,0.22311066149396608,0.48239474568299395,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"1111","boundary":[0.48224484310958804,0.22311066149396608,0.5233658536585365,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.2460582099546275,0.7520829133911173,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7521836995229456,0.2460582099546275,0.7623937378216757,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7195007726936773,0.2460582099546275,0.7320837196801719,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6673096821877309,0.2460582099546275,0.7074749714439292,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزهشناسی","boundary":[0.547929180944702,0.2460582099546275,0.6552314721494322,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5068404219579385,0.2460582099546275,0.5359678828193241,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"بررسیهای","boundary":[0.4235590942686286,0.2460582099546275,0.4948406907209568,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.32980958140159905,0.2460582099546275,0.41169293825169656,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.21468628636699588,0.2460582099546275,0.3177405093059195,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"میگویند","boundary":[0.7273903110931935,0.2688632270583904,0.7861975408183833,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"(تعریف","boundary":[0.6747331855136732,0.2688632270583904,0.7220607404421151,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی)","boundary":[0.6171302828730766,0.2688632270583904,0.6693125041994221,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6135019821272593,0.2688632270583904,0.6170504602566687,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7047593899079486,0.29184640835827624,0.762421151649533,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6608714640865416,0.29184640835827624,0.6984023722864036,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5475878519115769,0.29184640835827624,0.6508218773096821,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.5015748169051939,0.29184640835827624,0.537429684875361,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"کانونهای","boundary":[0.42661089834038834,0.29184640835827624,0.4914147685278505,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.3632962440368205,0.29184640835827624,0.41639279715111194,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد","boundary":[0.3124706040448834,0.29184640835827624,0.35318013841295437,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.21470805617147076,0.29184640835827624,0.30219445004367396,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7521385473358866,0.3146514254620391,0.7861865215346368,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7396644493717663,0.3146514254620391,0.7467610210050644,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.664499764832359,0.3146514254620391,0.7341639454411072,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6280151851105288,0.3146514254620391,0.6589984546126452,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6235805953100854,0.3146514254620391,0.6280216354229659,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5745985352415507,0.3146514254620391,0.617985755560035,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"شکنندگی","boundary":[0.5029326076731842,0.3146514254620391,0.5689386548410938,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.4576296445609084,0.3146514254620391,0.49759812364445505,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44515554659678824,0.3146514254620391,0.45225211823008626,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.40564738292011016,0.3146514254620391,0.4396469797755828,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.3480521400255325,0.3146514254620391,0.3999731236981791,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3253244641537324,0.3146514254620391,0.34258791910233144,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31123940065846933,0.3146514254620391,0.31996291112277425,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"ژرفا","boundary":[0.28122690317812266,0.3146514254620391,0.30565262379896524,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24533252704427871,0.3146514254620391,0.2757231740912451,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2417187395014446,0.3146514254620391,0.245267217630854,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.21468628636699588,0.3146514254620391,0.23617308338372636,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7525868440502586,0.3375989739227004,0.786155882550561,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7481522542498151,0.3375989739227004,0.7525932943626956,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6780051064973459,0.3375989739227004,0.7357224349929449,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6080264731572935,0.3375989739227004,0.6656293757978902,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"چشمههای","boundary":[0.5251619969092252,0.3375989739227004,0.5955741449976483,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5039743331317611,0.3375989739227004,0.5127475643351476,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.4637001948531882,0.3375989739227004,0.4949033579871716,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.4060505274474232,0.3375989739227004,0.4511357925149499,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزه","boundary":[0.3339823960223073,0.3375989739227004,0.3937530067862662,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30620412551232945,0.3375989739227004,0.3258958526131085,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"سنگکره","boundary":[0.2342428273869515,0.3375989739227004,0.2938896727810253,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21470812336222533,0.3375989739227004,0.22184868642074845,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7166844050258684,0.36040399102646326,0.7861695894644896,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.68022804542095,0.36040399102646326,0.7113943425384667,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.664854345877738,0.36040399102646326,0.6749597527380232,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.640911778539273,0.36040399102646326,0.659499378056809,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"دربر","boundary":[0.6086328025263723,0.36040399102646326,0.635665255660821,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.5512161526573942,0.36040399102646326,0.6031903514076462,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5473862796479204,0.36040399102646326,0.5509347577773298,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6687006476492328,0.39149085943438805,0.7859905932943627,0.40688424597942796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6557822526595214,0.39149085943438805,0.664042598938386,0.40688424597942796],"dir":"rtl"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.5498051468117987,0.39149085943438805,0.651067795471343,0.40688424597942796],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.7249512867029496,0.4148509693616971,0.7624824296176844,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.6681079083518108,0.4148509693616971,0.7101889404018006,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5502082913391118,0.4148509693616971,0.6534423167372169,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5252732647987637,0.4148509693616971,0.5353526842706443,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.46706080763286967,0.4148509693616971,0.5105786467782032,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.36291406302492774,0.4148509693616971,0.4523008801988846,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.356060606060606,0.4111826659970662,0.3627727608681045,0.42130239233686095],"dir":"ltr"},{"str":"میتوان","boundary":[0.2928398844319021,0.4148509693616971,0.341394745682994,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.24670966874958,0.4148509693616971,0.27814526641134174,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21468628636699588,0.4148509693616971,0.23914557842881476,0.43024435590673693],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.6832459853524154,0.4377985178223584,0.7863288315527782,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعهای","boundary":[0.576735469999328,0.4377985178223584,0.6677321776523549,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5511559497413155,0.4377985178223584,0.5679074601790238,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"گفتمان","boundary":[0.48647786064637505,0.4377985178223584,0.5353075320835854,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.44717126923335343,0.4377985178223584,0.47068265806625004,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.34224282738695155,0.4377985178223584,0.43167116844722164,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29633030974937846,0.4377985178223584,0.3305595133945886,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2927165222065443,0.4377985178223584,0.29626500033595377,0.45319190436739826],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.24043996506080761,0.4377985178223584,0.27701323657864674,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21468628636699588,0.4377985178223584,0.2287566510684447,0.45319190436739826],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.7052665457233084,0.46074606628301973,0.7862816636430826,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6791210105489484,0.46074606628301973,0.691703957535443,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.5965699119801114,0.46074606628301973,0.6654278035342336,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.5008862460525431,0.46074606628301973,0.5828670294967412,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.4551696566552442,0.46074606628301973,0.4874107370825773,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43141879997312366,0.46074606628301973,0.44473618555508754,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"واپسین","boundary":[0.36976751998924945,0.46074606628301973,0.41783524826983803,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"دگرشکلیهای","boundary":[0.26419082174292813,0.46074606628301973,0.3560118255728012,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.21468628636699588,0.46074606628301973,0.2506064637505879,0.47613945282805964],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.7043610831149634,0.48357483861293227,0.7862534435261708,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"دیرینهزمینساخت","boundary":[0.5711718067593898,0.48357483861293227,0.6967127962890419,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5643183497950681,0.47990653524830146,0.5710305046025667,0.4900262615880962],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5435187798158972,0.48357483861293227,0.5505286568568164,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5173732446415372,0.48357483861293227,0.5299561916280319,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.43482214607270037,0.48357483861293227,0.5036800376268225,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.33911603843311156,0.48357483861293227,0.4259627686430347,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.30006100920513334,0.48357483861293227,0.3254881408318215,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2761577638916885,0.48357483861293227,0.28638957199489345,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"واپسین","boundary":[0.21470805617147076,0.48357483861293227,0.26266693542968483,0.4989682251579722],"dir":"rtl"},{"str":"دگرشکلیهای","boundary":[0.694651750319156,0.5065223870735936,0.7862510246590069,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6517870053080695,0.5065223870735936,0.6877071826916616,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.5632645300006718,0.5065223870735936,0.6462696294780883,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.46704790700799564,0.5065223870735936,0.5563635019821271,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.4428834240408519,0.5065223870735936,0.460146878989451,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.3812571390176711,0.5065223870735936,0.4358517771954578,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3773502654034805,0.5065223870735936,0.3808987435328899,0.5219157736186335],"dir":"ltr"},{"str":"برپایه","boundary":[0.3348556070684674,0.5065223870735936,0.3704492373849358,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3048350466975744,0.5065223870735936,0.328745860054635,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.256723778808036,0.5065223870735936,0.29904211793261215,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.2193014849156756,0.5065223870735936,0.25084342772453677,0.5219157736186335],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468628636699588,0.5065223870735936,0.21912732647987637,0.5219157736186335],"dir":"ltr"},{"str":"همه","boundary":[0.758811395551972,0.5293274041773565,0.7861760397769266,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.695902304642881,0.5293274041773565,0.752985748419873,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساختی","boundary":[0.6055689041187932,0.5293274041773565,0.6892340580336145,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5796192971847073,0.5293274041773565,0.5967956729154067,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5610931935765637,0.5293274041773565,0.5732255641148529,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5092361755022509,0.5293274041773565,0.5524710071894107,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"ساختها","boundary":[0.44370422629846124,0.5293274041773565,0.5007951353893704,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42820412551232945,0.5293274041773565,0.43702220405143627,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"پیشینه","boundary":[0.3729926762077538,0.5293274041773565,0.41960182758852377,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"دگرشکلیها","boundary":[0.2870378283948129,0.5293274041773565,0.36447786064637505,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26328697171269233,0.5293274041773565,0.2783952160182759,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.21468628636699588,0.5293274041773565,0.2548080360142444,0.5447207907223964],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7521643485856345,0.5522749526380178,0.7862340925888597,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7283981724114761,0.5522749526380178,0.7439462473963582,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6826412685614459,0.5522749526380178,0.720128871867231,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"سنوزوئیک","boundary":[0.6054390915809984,0.5522749526380178,0.6743405227440703,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.5943526170798897,0.548606649273387,0.6052977894241752,0.5676683391830577],"dir":"ltr"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.5412627830410535,0.5522749526380178,0.5859344218235569,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"بهدست","boundary":[0.48461291406302487,0.5522749526380178,0.5329249479271652,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"میآید","boundary":[0.4350769334139622,0.5522749526380178,0.476166229926762,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43044077134986225,0.5522749526380178,0.4348818114627427,0.5676683391830577],"dir":"ltr"},{"str":"نوزمینساخت","boundary":[0.3328156957602634,0.5522749526380178,0.42206504065040645,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.3069604246455687,0.5522749526380178,0.32444157763891684,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2719545790499227,0.5522749526380178,0.3005285254806446,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2673184169858227,0.5522749526380178,0.2717594570987032,0.5676683391830577],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.2193014849156756,0.5522749526380178,0.25894429886447623,0.5676683391830577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468628636699588,0.5522749526380178,0.21912732647987637,0.5676683391830577],"dir":"ltr"},{"str":"برخی","boundary":[0.7496882348988778,0.5750799697417807,0.7860655781764428,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7283538265134717,0.5750799697417807,0.7423252990487518,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.6362683598736814,0.5750799697417807,0.7199726838781013,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.5218908822146073,0.5750799697417807,0.6250206275616474,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5005564738292011,0.5750799697417807,0.5145279463644812,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعه","boundary":[0.4157259961029362,0.5750799697417807,0.49332912145253005,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.32651777195457904,0.5750799697417807,0.40421299469193034,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.2854599207149096,0.5750799697417807,0.31983660045998064,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.2786064637505879,0.5714116663771498,0.2853186185580864,0.5815313927169445],"dir":"ltr"},{"str":"میدانند","boundary":[0.21470805617147076,0.5750799697417807,0.26741772492105087,0.5904733562868205],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7801909561244372,0.598027518202442,0.7863082711818853,0.6134209047474819],"dir":"ltr"},{"str":"وانهینسبرگن،","boundary":[0.6776076059934152,0.598027518202442,0.7801256467110125,0.6134209047474819],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6213633004098635,0.598027518202442,0.6313104884767855,0.6134209047474819],"dir":"ltr"},{"str":"2011","boundary":[0.6312403413290331,0.598027518202442,0.6723613518779816,0.6134209047474819],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7473241953907142,0.6208325353062049,0.7625195189141973,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7100550964187327,0.6208325353062049,0.7419043203655176,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7056205066182892,0.6208325353062049,0.7100615467311697,0.6362259218512447],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.6721595108513068,0.6208325353062049,0.7001048847678558,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6253737821675738,0.6208325353062049,0.6665840220385675,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"ازاین","boundary":[0.5881339783645769,0.6208325353062049,0.6200243838764616,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5468584290801585,0.6208325353062049,0.5827203218115141,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.49813760666532275,0.6208325353062049,0.5413724383524826,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4445145467983605,0.6208325353062049,0.4927695645079236,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4409007592555264,0.6208325353062049,0.4444492373849358,0.6362259218512447],"dir":"ltr"},{"str":"درپژوهشهای","boundary":[0.34284996304508497,0.6208325353062049,0.4354752402069475,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختی","boundary":[0.2304089229322045,0.6208325353062049,0.3375118345537436,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21468628636699588,0.6208325353062049,0.22491809447020092,0.6362259218512447],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7426573943425384,0.6437800837668662,0.7862623127057717,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.7011641470133709,0.6437800837668662,0.7373835037098896,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.641123026271585,0.6437800837668662,0.6957821675737419,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.5539505476046495,0.6437800837668662,0.6358805348384061,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5414764496405294,0.6437800837668662,0.5484863266814486,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهشناسی","boundary":[0.4630632265000335,0.6437800837668662,0.536243505947047,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.43787556272256933,0.6437800837668662,0.4577785647058136,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.39971632063428064,0.6437800837668662,0.4325419606262178,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.35663387757844517,0.6437800837668662,0.39429563932002953,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.2973381710676611,0.6437800837668662,0.3511914264597191,0.6591734703119062],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.293724383524827,0.6437800837668662,0.2972728616542364,0.6591734703119062],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7539978498958543,0.666585100870629,0.7621615265739434,0.681978487415669],"dir":"ltr"},{"str":"دادههای","boundary":[0.6892681583014177,0.666585100870629,0.7437563663239938,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"درازمدت","boundary":[0.6211472149432238,0.666585100870629,0.6786009541087147,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6175334274003896,0.666585100870629,0.621081905529799,0.681978487415669],"dir":"ltr"},{"str":"دراین","boundary":[0.5701478196600147,0.666585100870629,0.6070773365584895,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"بازه","boundary":[0.5370724988241617,0.666585100870629,0.5594083182154136,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5326379090237182,0.666585100870629,0.5370789491365987,0.681978487415669],"dir":"ltr"},{"str":"زمینشناسی","boundary":[0.44016461734865275,0.666585100870629,0.5221601827588523,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"کواترنر","boundary":[0.38545709870321837,0.666585100870629,0.4297151112006987,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3679324061009205,0.666585100870629,0.3779022842244893,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.3027395014446012,0.666585100870629,0.3617376807033095,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.21468628636699588,0.666585100870629,0.2951985966730978,0.681978487415669],"dir":"rtl"},{"str":"ورقهایی","boundary":[0.7360579184304239,0.6895682821705149,0.7861937781361285,0.7049616687155549],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.687351823251666,0.6895682821705149,0.7306243364912988,0.7049616687155549],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.6338357857958745,0.6895682821705149,0.6820593067135781,0.7049616687155549],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6072330847275415,0.6895682821705149,0.6285412841150643,0.7049616687155549],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6034233689444333,0.6895682821705149,0.6069718470738427,0.7049616687155549],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7539978498958543,0.7125158306311764,0.7621615265739434,0.7279092171762164],"dir":"ltr"},{"str":"دادههای","boundary":[0.6902477995027884,0.7125158306311764,0.7449657999059329,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهمدت","boundary":[0.6156612242155479,0.7125158306311764,0.68079970436068,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"ومیانمدت","boundary":[0.5362162198481488,0.7125158306311764,0.6063655177047638,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5326024323053147,0.7125158306311764,0.5361509104347241,0.7279092171762164],"dir":"ltr"},{"str":"دراین","boundary":[0.48625613115635286,0.7125158306311764,0.5231543371632063,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"بازه","boundary":[0.45462944298864466,0.7125158306311764,0.47696526237989645,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4499932809245447,0.7125158306311764,0.4544343210374252,0.7279092171762164],"dir":"ltr"},{"str":"دادههای","boundary":[0.3860690720956796,0.7125158306311764,0.44075965867096684,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهای","boundary":[0.3336860847947322,0.7125158306311764,0.3766443593361553,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"باستانی","boundary":[0.2755828797957401,0.7125158306311764,0.32426016260162605,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27094671773164014,0.7125158306311764,0.27538775784452063,0.7279092171762164],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.21470805617147076,0.7125158306311764,0.26162198481488946,0.7279092171762164],"dir":"rtl"},{"str":"(پیش","boundary":[0.7479095612443727,0.7353208477349391,0.7862679567291541,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7295793858765033,0.7353208477349391,0.7415834469731419,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6933108916213128,0.7353208477349391,0.7211109319357655,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.633433447557616,0.7353208477349391,0.6378744876704965,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6378922260296983,0.7353208477349391,0.6440095410871464,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":"1100","boundary":[0.6439393939393939,0.7353208477349391,0.6850604044883424,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":"پیشدستگاهی","boundary":[0.5300174695961835,0.7353208477349391,0.6249867634213532,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"(میان","boundary":[0.48462742726600816,0.7353208477349391,0.5215925552643956,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.42055002351676407,0.7353208477349391,0.47835494445326027,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"1100","boundary":[0.37097695357118854,0.7353208477349391,0.41214365383323254,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3556612242155479,0.7353208477349391,0.3656274944567627,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3009809850164617,0.7353208477349391,0.3070983000739098,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":"1114","boundary":[0.3070281529261573,0.7353208477349391,0.34719344218235565,0.7507142342799791],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.28559053954175906,0.7353208477349391,0.2926004165826782,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاهی","boundary":[0.21470805617147076,0.7353208477349391,0.27733978364577033,0.7507142342799791],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.7806042379323451,0.21974736276288379,0.7883009312048651],"dir":"ltr"},{"str":"Neotectonics","boundary":[0.22398038029967074,0.7823375617635879,0.3114808842303299,0.7941676643861649],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21430491164415774,0.7942872481946028,0.21974736276288379,0.8019839414671228],"dir":"ltr"},{"str":"Paleo","boundary":[0.22398038029967074,0.7960205720258456,0.2613061210777397,0.8078506746484226],"dir":"ltr"},{"str":"Tectonic","boundary":[0.26547201505072904,0.7960205720258456,0.32427971511120063,0.8078506746484226],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.21430491164415774,0.807827727099962,0.21974736276288379,0.815524420372482],"dir":"ltr"},{"str":"Cenozoic","boundary":[0.22398038029967074,0.8095610509312048,0.28723839279715113,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.21430491164415774,0.8215107373622197,0.21974736276288379,0.8292074306347397],"dir":"ltr"},{"str":"Active","boundary":[0.22398038029967074,0.8232440611934626,0.2685263193156379,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"Tectonic","boundary":[0.2727330511321642,0.8232440611934626,0.3315407511926359,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.16986,0.78633,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/ae1ff5582d3e1bb22fa7cea990088305.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/29265a297ef51a0473084436670abcd0.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.17044,0.21355,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7285997446751327,0.17044177575511923,0.7857700732379224,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.22966102264328428,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"(پس","boundary":[0.7547718873882954,0.2001631130333048,0.7863163340724316,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7392693405567168,0.2001631130333048,0.7493294362695693,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7060292951689847,0.2001631130333048,0.7339724291420646,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.654421151649533,0.2001631130333048,0.660538466706981,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"1114","boundary":[0.6604683195592286,0.2001631130333048,0.7006336088154269,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6055016586343174,0.2001631130333048,0.6489265605052744,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5519638513740509,0.2001631130333048,0.6002091420962293,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5253611503057178,0.2001631130333048,0.5466693496932408,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5215514345226097,0.2001631130333048,0.525099912652019,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7473459651951891,0.22311066149396608,0.7624895518376672,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6958547335886581,0.22311066149396608,0.7390895652758179,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6807682590875495,0.22311066149396608,0.6893510237330565,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیری","boundary":[0.602804945239535,0.22311066149396608,0.6726481220184102,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.5398646778203319,0.22311066149396608,0.5945928912181684,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"میانمدت","boundary":[0.4689410737082577,0.22311066149396608,0.5318388765705838,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45378203319223276,0.22311066149396608,0.4607919102331519,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهمدت","boundary":[0.38045084996304507,0.22311066149396608,0.4455312772962441,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.32210978969293824,0.22311066149396608,0.3722238795941678,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"گسلهای","boundary":[0.2526036417388967,0.22311066149396608,0.31407673184169854,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.21468628636699588,0.22311066149396608,0.24429322045286564,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7598434455418934,0.2460582099546275,0.7862066787610025,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7241651548746892,0.2460582099546275,0.7545558019216556,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7205368541288718,0.2460582099546275,0.7240853322582812,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6935253645098434,0.2460582099546275,0.7152758180474366,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"گسلها","boundary":[0.6407143049116442,0.2460582099546275,0.6882788416313914,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.5994808842303299,0.2460582099546275,0.6354010616139217,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5708753611503057,0.2460582099546275,0.5940602029160786,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"یاچند","boundary":[0.5274608509501422,0.2460582099546275,0.5654982194450044,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.4802258953168044,0.2460582099546275,0.5221237643050554,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.4550382315393401,0.2460582099546275,0.4749412335225843,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.39214204125512325,0.2460582099546275,0.44948787206880325,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"(لی","boundary":[0.36348251781260776,0.2460582099546275,0.38670160585903374,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3511297453470402,0.2460582099546275,0.3581572943468861,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران،","boundary":[0.28647342605657455,0.2460582099546275,0.34583968285963845,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":":)","boundary":[0.23043069273667943,0.2460582099546275,0.2401763085399449,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"2003","boundary":[0.2401061613921924,0.2460582099546275,0.2812271719411409,0.26145159649966737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.2688632270583904,0.7520829133911173,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7521836995229456,0.2688632270583904,0.7623937378216757,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"رویداد","boundary":[0.6981445945037962,0.2688632270583904,0.7389057313713633,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.6052375193173419,0.2688632270583904,0.6928707038711474,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"باستانی","boundary":[0.5511728818114626,0.2688632270583904,0.5998719344218234,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5358687092656049,0.2688632270583904,0.5458952458648126,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.4832152119868306,0.2688632270583904,0.5303686084794732,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4626862863669958,0.2688632270583904,0.477954291825547,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.4228189967791465,0.2688632270583904,0.457396024967675,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4073256735873143,0.2688632270583904,0.4175385644811135,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"درازای","boundary":[0.35921440569777596,0.2688632270583904,0.4020791507088624,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.320311765101122,0.2688632270583904,0.353967882819324,0.2842566136034303],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3165020493180138,0.2688632270583904,0.3200505274474232,0.2842566136034303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.29184640835827624,0.7520829133911173,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7521836995229456,0.29184640835827624,0.7623937378216757,0.3072397949033161],"dir":"ltr"},{"str":"بهدست","boundary":[0.6869968420345359,0.29184640835827624,0.735208089766848,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.6386678761002486,0.29184640835827624,0.6780712221998252,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"روکانون","boundary":[0.578771349862259,0.29184640835827624,0.629900356110999,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"زمینلرزههای","boundary":[0.4826479876369011,0.29184640835827624,0.5729838310964829,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.4376546395216018,0.29184640835827624,0.4735748169051938,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4201299469193039,0.29184640835827624,0.43098377369483004,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"خطای","boundary":[0.3695659477255929,0.29184640835827624,0.41129866290398437,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.3413212389975139,0.29184640835827624,0.36034804810858023,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3171785258348451,0.29184640835827624,0.33237384935832825,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"سده","boundary":[0.2801045488140832,0.29184640835827624,0.311300650335777,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.23075240206947523,0.29184640835827624,0.27357433820630755,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.29184640835827624,0.22169616340791506,0.3072397949033161],"dir":"rtl"},{"str":"بیستویکم","boundary":[0.7149275011758383,0.3146514254620391,0.7862050661828932,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6943985755560035,0.3146514254620391,0.7096665810145547,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.6545312859681542,0.3146514254620391,0.6891083141566827,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.639037962776322,0.3146514254620391,0.6492508536701213,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"درازای","boundary":[0.5910790835181079,0.3146514254620391,0.63379143989787,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.5520022844856547,0.3146514254620391,0.5856584022038567,0.33004481200707897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5481925687025465,0.3146514254620391,0.5517410468319559,0.33004481200707897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.3375989739227004,0.7520829133911173,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7521836995229456,0.3375989739227004,0.7623937378216757,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"گسلش","boundary":[0.689228650137741,0.3375989739227004,0.7356854128871867,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6656954915003694,0.3375989739227004,0.6827967509728169,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"نهشتههای","boundary":[0.5891117382248202,0.3375989739227004,0.6574044211516494,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"کواترنر","boundary":[0.5362476651212793,0.3375989739227004,0.5805927568366591,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"پسین","boundary":[0.4905093059195054,0.3375989739227004,0.5279969092252905,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4868810051736881,0.3375989739227004,0.4904294833030975,0.35299236046774024],"dir":"ltr"},{"str":"گسل","boundary":[0.4444411744943895,0.3375989739227004,0.47840206947524017,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.38966834643553044,0.3375989739227004,0.43612510918497605,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"دستکم","boundary":[0.32656695558691123,0.3375989739227004,0.38323644727060635,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2949201101928375,0.3375989739227004,0.31827911039440965,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"جنبایی","boundary":[0.23849358328294024,0.3375989739227004,0.2865613115635288,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21470812336222533,0.3375989739227004,0.23007915070886245,0.35299236046774024],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.7300107505207283,0.36040399102646326,0.7505712557952025,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7505711214136934,0.3577988407449638,0.7556104280051064,0.37205197643481563],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.7556104280051064,0.36040399102646326,0.7864511859168177,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.6967513270174024,0.36040399102646326,0.7247690653766041,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.6461139555197205,0.36040399102646326,0.6915693072633206,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6336398575556003,0.36040399102646326,0.6406497345965194,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6185316132500167,0.36040399102646326,0.6283735552547969,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.597784989585433,0.36040399102646326,0.6131917649650395,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"جنبایی","boundary":[0.5443626956930726,0.36040399102646326,0.5922998051468118,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5289652768692347,0.36040399102646326,0.5388842303299065,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4800017469596184,0.36040399102646326,0.523661867144417,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4594728213397836,0.36040399102646326,0.4745810656453672,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.3873043069273667,0.36040399102646326,0.4181450648390781,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.41814486326681444,0.3577988407449638,0.4231841698582275,0.37205197643481563],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.4231841698582275,0.36040399102646326,0.4540249277699388,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.35434683867499833,0.36040399102646326,0.38214687898945104,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.3036014244439965,0.36040399102646326,0.34892615736074717,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.2598521803399852,0.36040399102646326,0.2983629644560908,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.22458509709064028,0.36040399102646326,0.25454034804810854,0.37579737757150317],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22075522408116638,0.36040399102646326,0.2243037022105758,0.37579737757150317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7439192367130283,0.3833515394871246,0.7520829133911173,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7521836995229456,0.3833515394871246,0.7623937378216757,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.6808053483840623,0.3833515394871246,0.7387783377007323,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.6360780756567896,0.3833515394871246,0.6754411073036349,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد","boundary":[0.5901195995431028,0.3833515394871246,0.630785594302224,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"خردلرزه","boundary":[0.5316300477054356,0.3833515394871246,0.5847266008197272,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5136957602633877,0.3833515394871246,0.5262787072498823,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"پهنه","boundary":[0.4792212591547403,0.3833515394871246,0.5085234159779614,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"گسلی","boundary":[0.4343891688503662,0.3833515394871246,0.473889269636498,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.38706918846729577,0.3833515394871246,0.4290991063629644,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3514244439965061,0.3833515394871246,0.3817710464648311,0.3987449260321645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3477961432506887,0.3833515394871246,0.3513446213800981,0.3987449260321645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7429113753947456,0.4061565565908874,0.7510750520728348,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7517805549956326,0.4061565565908874,0.7619905932943627,0.4215499431359273],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7263260095410871,0.4061565565908874,0.7346420748505005,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.720905328226836,0.4061565565908874,0.7257382248202646,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7100421957938586,0.4061565565908874,0.7203610831149633,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7025969226634414,0.4061565565908874,0.7094108714640864,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6670202244171201,0.4061565565908874,0.7014165154874689,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6348444534032116,0.4061565565908874,0.6585953100853321,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"دیو","boundary":[0.6040780756567896,0.4061565565908874,0.6262615064167171,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6002683598736813,0.4061565565908874,0.6034685211314923,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5930407847880133,0.4061565565908874,0.599920043002083,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5855955116575959,0.4061565565908874,0.592409460458241,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"گس","boundary":[0.5562280454209501,0.4061565565908874,0.5772576765437076,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.5364677820331922,0.4061565565908874,0.5556402607001276,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5296143250688705,0.4024882532262566,0.536326479876369,0.41260797956605133],"dir":"ltr"},{"str":"جنبا","boundary":[0.4901061613921924,0.4061565565908874,0.5218449237384936,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.47305153530874144,0.4061565565908874,0.48136760061815487,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4656062621783242,0.4061565565908874,0.47248552039239394,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.45054155748169045,0.4061565565908874,0.4574208156957602,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.4282057380904387,0.4061565565908874,0.44991023315191825,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.413141033393805,0.4061565565908874,0.42002029160787474,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3984681851777195,0.4061565565908874,0.4125314788685076,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3843831216824565,0.4061565565908874,0.3978368608479473,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.36790337969495396,0.4061565565908874,0.3760452865685681,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.35825935631257133,0.4061565565908874,0.3672938251696566,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.340942686286367,0.4061565565908874,0.350683867499832,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.32678465363166026,0.4061565565908874,0.33231418396828594,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"رسا","boundary":[0.30085681650204926,0.4061565565908874,0.3261315594974131,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"یش","boundary":[0.2742976550426661,0.4061565565908874,0.3002690317812269,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2628467378888664,0.4061565565908874,0.2660468991466774,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2554014647584492,0.4061565565908874,0.262280722972519,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23983041053551027,0.4061565565908874,0.24686205738090436,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23260283544984206,0.4061565565908874,0.23930793522811258,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.21470805617147076,0.4061565565908874,0.23208036014244435,0.4215499431359273],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.78208251024659,0.42910410505154883,0.7856309883759994,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7732439696297789,0.42910410505154883,0.7814294161123428,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7672137337902304,0.42910410505154883,0.772743264126856,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7599861587045623,0.42910410505154883,0.7666912584828327,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7503421353221796,0.42910410505154883,0.7593766041792649,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7404320365517704,0.42910410505154883,0.7439805146811798,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7350113552375193,0.42910410505154883,0.7401054894846468,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7126755358462674,0.42910410505154883,0.7344018007122219,0.4444974915965887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.708644090573137,0.42910410505154883,0.7121925687025464,0.4444974915965887],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7429113753947456,0.45190912215531165,0.7510750520728348,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7517805549956326,0.45190912215531165,0.7619905932943627,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"مشا","boundary":[0.710207485050057,0.45190912215531165,0.7359393939393939,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"هد","boundary":[0.6902881139555197,0.45190912215531165,0.7095543909158099,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6828428408251024,0.45190912215531165,0.6896567896257475,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6558321574951286,0.45190912215531165,0.676056708996842,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6510057112141369,0.45190912215531165,0.6545541893435463,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.6308904118793254,0.45190912215531165,0.6504614661022643,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"گی","boundary":[0.6069436269569306,0.45190912215531165,0.6302373177450782,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5930762615064167,0.45190912215531165,0.5999555197204864,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5784034132903312,0.45190912215531165,0.5924667069811193,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5643183497950681,0.45190912215531165,0.577772088960559,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.5462004972115837,0.45190912215531165,0.5628761674393603,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ختی","boundary":[0.5132192434321037,0.45190912215531165,0.5455691728818115,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.48265443794933816,0.45190912215531165,0.5064052946314587,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.4408128737485722,0.45190912215531165,0.4757316401263186,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.43038513740509304,0.45190912215531165,0.43393361553450244,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42476852785056773,0.45190912215531165,0.4298626620976953,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.39392797151112,0.45190912215531165,0.4176788281932406,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.35189330108177114,0.45190912215531165,0.38661613921924337,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"شنا","boundary":[0.3211543371632063,0.45190912215531165,0.344861654236377,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.30225814687898944,0.45190912215531165,0.3205230128334341,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2926141234966068,0.45190912215531165,0.3016485923536921,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2566068668951152,0.45190912215531165,0.28577840489148687,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.21871370019485314,0.45190912215531165,0.24943089430894305,0.4673025087003515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21470805617147076,0.45190912215531165,0.21825653430088018,0.4673025087003515],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7773205670899683,0.4748804258421227,0.7856366323993818,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7698752939595511,0.4748804258421227,0.7767545521736209,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.7503695491500368,0.4748804258421227,0.7693528186521533,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.718043808371968,0.4748804258421227,0.7435362494120809,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7124271988174427,0.4748804258421227,0.7175213330645703,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.6929214540079285,0.4748804258421227,0.7118394140966202,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6624614661022643,0.4748804258421227,0.6862123227843848,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.620937579789021,0.4748804258421227,0.6556386481220183,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"جنبا","boundary":[0.5832661425787812,0.4748804258421227,0.6139833366928711,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5782268359873681,0.4748804258421227,0.5826678761002486,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"جنبشی","boundary":[0.5184851172478666,0.4748804258421227,0.5709503460323859,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5034204125512329,0.4748804258421227,0.5117364778606462,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4959751394208156,0.4748804258421227,0.5028543976348854,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.45452543170059795,0.4748804258421227,0.4894441980783444,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.4344319021702614,0.4748804258421227,0.4479727205536518,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.4159275683665927,0.4748804258421227,0.43377880803601426,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.40052865685681643,0.4748804258421227,0.40884472216622986,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3930833837263992,0.4748804258421227,0.399962641940469,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.38304750386346836,0.4748804258421227,0.38659598199287776,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"زد","boundary":[0.3653704226298461,0.4748804258421227,0.38239440972922123,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.35994974131559493,0.4748804258421227,0.36478263790902365,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.33600295639320027,0.4748804258421227,0.3594490358126721,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.32413841295437745,0.4748804258421227,0.3295155546596788,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3116643149902573,0.4748804258421227,0.323550628233555,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.29805979977155145,0.4748804258421227,0.3049390579856212,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.27572398038029966,0.4748804258421227,0.2974284754417792,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.24796747967479674,0.4748804258421227,0.26908419001545386,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.23865887253913856,0.4748804258421227,0.24697493784855198,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":"هد","boundary":[0.2187395014446012,0.4748804258421227,0.23800577840489148,0.4902738123871626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2147084593159981,0.4748804258421227,0.21858953168044074,0.4902738123871626],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7816721091177853,0.4976854429458855,0.7852205872471947,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7720280857354027,0.4976854429458855,0.781062554592488,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7551782570718268,0.4976854429458855,0.7657583820466304,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7495616475173016,0.4976854429458855,0.7546557817644292,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7370875495531813,0.4976854429458855,0.7489738627964792,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"دیگ","boundary":[0.7075459248807363,0.4976854429458855,0.7307307666465094,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6987073842639252,0.4976854429458855,0.7068928307464891,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6937003292346973,0.4976854429458855,0.6981413693475778,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"جنبا","boundary":[0.6563901095209299,0.4976854429458855,0.6873032318752939,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.6368843647114156,0.4976854429458855,0.6558023248001075,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.60632708459316,0.4976854429458855,0.6300779412752805,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.5652692333534904,0.4976854429458855,0.6001879997312369,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"شنا","boundary":[0.5351180541557481,0.4976854429458855,0.558825371228919,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.5164177921118054,0.4976854429458855,0.534486729825976,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5067737687294228,0.4976854429458855,0.5158082375865081,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4711583686084794,0.4976854429458855,0.5003299066048511,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.4392228717328495,0.4976854429458855,0.4645193845326883,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4336062621783242,0.4976854429458855,0.43870039642545183,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4285992071490963,0.4976854429458855,0.43304024726197676,0.5130788294909254],"dir":"ltr"},{"str":"جا","boundary":[0.4057917086608882,0.4976854429458855,0.4222496808439158,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39214204125512325,0.4976854429458855,0.40513861452664107,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"جا","boundary":[0.3740146475844924,0.4976854429458855,0.39066854800779416,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.35450890277497815,0.4976854429458855,0.37342686286366994,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3243359537727608,0.4976854429458855,0.3480868104548814,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"گسل","boundary":[0.28327810253309144,0.4976854429458855,0.3180009406705637,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.27345992071490965,0.4976854429458855,0.27700839884431905,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"زد","boundary":[0.25597876772156153,0.4976854429458855,0.2730027548209366,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23164012631861855,0.4976854429458855,0.25539098300073904,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2182944298864476,0.4976854429458855,0.22517368810051736,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2146806423436135,0.4976854429458855,0.21788080360142442,0.5130788294909254],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.777226231270577,0.520632991406547,0.7855422965799904,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7697809581401599,0.520632991406547,0.7766602163542297,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.7502752133306456,0.520632991406547,0.7692584828327621,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7356023651145601,0.520632991406547,0.7439184304239735,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7319885775717261,0.520632991406547,0.7351887388295371,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.7159006920647718,0.520632991406547,0.7314225626553786,0.5360263779515868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7118692467916414,0.520632991406547,0.7154177249210508,0.5360263779515868],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.7249714439293152,0.5435805398672082,0.7617188738829536,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.7068420345360478,0.5435805398672082,0.7236265537861989,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7026404622723912,0.5435805398672082,0.7061889404018006,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6929964388900086,0.5435805398672082,0.7020309077470939,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.67107424578378,0.5435805398672082,0.6792161526573942,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6614302224013975,0.5435805398672082,0.6704646912584827,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.6246392528388093,0.5435805398672082,0.6476499361687831,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6149952294564267,0.5435805398672082,0.624029698313512,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5791839010952092,0.5435805398672082,0.6011060942014378,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5741768460659812,0.5435805398672082,0.5786178861788617,0.5589739264122482],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.5519815897332526,0.5435805398672082,0.560297655042666,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5445363166028354,0.5435805398672082,0.5514155748169052,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5403347443391789,0.5435805398672082,0.5438832224685883,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5349140630249277,0.5435805398672082,0.5400081972720554,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5274687898945105,0.5435805398672082,0.5343480481085803,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5200235167640933,0.5435805398672082,0.5268374655647384,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5029342202512934,0.5435805398672082,0.5064173889672781,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.4868681045488141,0.5435805398672082,0.5022811261170463,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4794228314183968,0.5435805398672082,0.4862367802190419,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4714945911442585,0.5435805398672082,0.4783738493583283,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.456821742928173,0.5435805398672082,0.47088503661896114,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.44273667943291,0.5435805398672082,0.4561904185984008,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.3967540146475844,0.5435805398672082,0.44162158167036214,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"تع","boundary":[0.36999045891285354,0.5435805398672082,0.382616945508298,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.35714627427266005,0.5435805398672082,0.36946798360545585,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.33522408116643143,0.5435805398672082,0.3565584895518376,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3143919908620573,0.5435805398672082,0.3212712490761271,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3091672377880803,0.5435805398672082,0.31400013438150903,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.303550628233555,0.5435805398672082,0.30864476248068257,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2800174695961835,0.5435805398672082,0.30302815292615726,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2626274272660082,0.5435805398672082,0.2661759053954176,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.253788886649197,0.5435805398672082,0.26197433313176105,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.22957683262783035,0.5435805398672082,0.239895719948935,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.21470805617147076,0.5435805398672082,0.22898904790700794,0.5589739264122482],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7820921857152454,0.566385556970971,0.7856406638446548,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ردا","boundary":[0.7608013169387892,0.566385556970971,0.7814390915809983,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"شت","boundary":[0.732631189948263,0.566385556970971,0.7601917624134918,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7229081502385271,0.566385556970971,0.7315072230061143,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7025969226634414,0.566385556970971,0.7223856749311294,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.6766685480077942,0.566385556970971,0.6934530672579452,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6724669757441375,0.566385556970971,0.6760154538735469,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.6584036820533493,0.566385556970971,0.6719445004367399,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6372869717126923,0.566385556970971,0.6577288181146274,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6236155345024524,0.566385556970971,0.6285137405093059,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"یشن","boundary":[0.5962726600819727,0.566385556970971,0.6230930591950546,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5817957401061614,0.566385556970971,0.5956631055566753,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5729571994893502,0.566385556970971,0.5812732647987636,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5349471208761674,0.566385556970971,0.5640968890680642,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5230825774373445,0.566385556970971,0.5262827386951555,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.4949124504468185,0.566385556970971,0.5224730229120472,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49071087818316195,0.566385556970971,0.49425935631257134,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.47358368608479473,0.566385556970971,0.48189975139420815,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.46996989854196064,0.566385556970971,0.47317005979977156,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.4446298461331721,0.566385556970971,0.4693168044077135,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.43259114425855005,0.566385556970971,0.4360743129745347,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.423948531882013,0.566385556970971,0.43213397836457695,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.40927568366592754,0.566385556970971,0.4233825169656655,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"زمی","boundary":[0.3866745951757038,0.566385556970971,0.40803077336558485,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.37258953168044073,0.566385556970971,0.38604327084593154,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.32643875562722574,0.566385556970971,0.37130632265000335,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3214317005979977,0.566385556970971,0.3258727407108782,0.581778943516011],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.3059533696163408,0.566385556970971,0.31283262783041055,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.29128052140025534,0.566385556970971,0.30534381509104347,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2771954579049923,0.566385556970971,0.2906491970704831,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2726721763085399,0.566385556970971,0.2761553450245246,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"رزه","boundary":[0.24937848552039238,0.566385556970971,0.27201908217429277,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.23399045891285356,0.566385556970971,0.24801021299469192,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2182944298864476,0.566385556970971,0.22517368810051736,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2146806423436135,0.566385556970971,0.21788080360142442,0.581778943516011],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7612071490962844,0.5893331054316324,0.784958005778405,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7443137808237588,0.5893331054316324,0.7475139420815697,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7403081368003763,0.5893331054316324,0.7438566149297857,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7314695961835651,0.5893331054316324,0.739655042666129,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7278558086407311,0.5893331054316324,0.731055969898542,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7204105355103138,0.5893331054316324,0.7272897937243836,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.703321238997514,0.5893331054316324,0.7068697171269234,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6944826983807028,0.5893331054316324,0.7026681448632667,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6908689108378687,0.5893331054316324,0.6940690720956797,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6761742928173082,0.5893331054316324,0.6902593563125714,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6542520997110798,0.5893331054316324,0.6625681650204932,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.6290862057380904,0.5893331054316324,0.6536860847947323,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6118009809850163,0.5893331054316324,0.6153494591144257,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"هتر","boundary":[0.5870704831015252,0.5893331054316324,0.6111914264597191,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5699811865887253,0.5893331054316324,0.5731813478465363,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5627536115030571,0.5893331054316324,0.5696328697171269,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5422464556876974,0.5893331054316324,0.5491257139017671,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5346052543170059,0.5893331054316324,0.5416369011623999,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5134885439763488,0.5893331054316324,0.5340827790096082,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.46707007995699784,0.5893331054316324,0.5117417187395015,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.42964778606463744,0.5893331054316324,0.45320271450648386,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"گست","boundary":[0.3876102936235974,0.5893331054316324,0.4158674998320231,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.37154417792111805,0.5893331054316324,0.38695719948935026,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"جنب","boundary":[0.33233676006181545,0.5893331054316324,0.35782920110192834,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.32672015050729014,0.5893331054316324,0.33181428475441777,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2919102331519183,0.5893331054316324,0.3130269434925754,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.28590579856211784,0.5893331054316324,0.2908040045689713,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ندا","boundary":[0.2642013035006383,0.5893331054316324,0.28538332325472016,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.24811341799368408,0.5893331054316324,0.2636352885842908,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24391184573002753,0.5893331054316324,0.24746032385943695,0.6047264919766723],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21470805617147076,0.5893331054316324,0.2306592756836659,0.6047264919766723],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7821454007928509,0.6121381225353951,0.7856285695088355,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.7660792850903715,0.6121381225353951,0.7814923066586037,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7586340119599543,0.6121381225353951,0.7654479607605993,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.750705771685816,0.6121381225353951,0.7575850298998857,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7360329234697305,0.6121381225353951,0.7500962171605187,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7219478599744675,0.6121381225353951,0.7354015991399583,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6759595511657596,0.6121381225353951,0.7208271181885372,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.658990391722099,0.6121381225353951,0.6673064570315124,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6553766041792648,0.6121381225353951,0.6585767654370758,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.6302324800107505,0.6121381225353951,0.6547235100450177,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6205150843243968,0.6121381225353951,0.629114157091984,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6003997849895854,0.6121381225353951,0.6199926090169993,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5882328831552778,0.6121381225353951,0.5917160518712624,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.5721667674527985,0.6121381225353951,0.5875797890210307,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5647214943223812,0.6121381225353951,0.5715354431230263,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"شن","boundary":[0.5452676207753813,0.6121381225353951,0.5635542565343009,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.539651011220856,0.6121381225353951,0.5447451454679836,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.5140932607673184,0.6121381225353951,0.5390414566955587,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5090539541759054,0.6121381225353951,0.5134949942887859,0.6275315090804351],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.49346596788281927,0.6121381225353951,0.500345226096889,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4787931196667338,0.6121381225353951,0.4928564133575219,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4647080561714707,0.6121381225353951,0.4781617953369615,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"شن","boundary":[0.44528777800174696,0.6121381225353951,0.4635744137606665,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.43967116844722165,0.6121381225353951,0.4447653026943493,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.41411341799368406,0.6121381225353951,0.43906161392192433,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3982811261170463,0.6121381225353951,0.40529100315796546,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.38280279513538934,0.6121381225353951,0.3896820533494591,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.375161593764698,0.6121381225353951,0.3821932406100921,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.35404488342404083,0.6121381225353951,0.3746391184573003,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.33591668346435527,0.6121381225353951,0.35239642545185773,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.30774655647382915,0.6121381225353951,0.33528535913458307,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2955119263589329,0.6121381225353951,0.2990604044883423,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.28686931398239596,0.6121381225353951,0.29505476046496,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.26856090841900154,0.6121381225353951,0.28625975945709864,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.25652220654437946,0.6121381225353951,0.26007068467378885,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.24768366592756835,0.6121381225353951,0.2558691124101324,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2402383927971511,0.6121381225353951,0.24711765101122082,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.2146806423436135,0.6121381225353951,0.23962883827185374,0.6275315090804351],"dir":"rtl"},{"str":"گستر","boundary":[0.7485424981522542,0.6350856709960566,0.785638244977491,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.741097225021837,0.6350856709960566,0.747911173822482,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7312540482429617,0.6350856709960566,0.7398531210105488,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7109428206678761,0.6350856709960566,0.730731572935564,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7013205670899684,0.6350856709960566,0.704803735805953,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6926779547134314,0.6350856709960566,0.7008634011959953,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"زهای","boundary":[0.659057313713633,0.6350856709960566,0.692111939797084,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.639706376402607,0.6350856709960566,0.653169522273735,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6302719881744272,0.6350856709960566,0.6384138950480414,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6246553786199018,0.6350856709960566,0.6297495128670295,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6087634213532217,0.6350856709960566,0.6240893637035544,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5999248807364107,0.6350856709960566,0.6081103272189746,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.5868629980514681,0.6350856709960566,0.5994241752334878,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5772189746690854,0.6350856709960566,0.5862534435261707,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5498051468117987,0.6350856709960566,0.5710695424309614,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5375901363972317,0.6350856709960566,0.5486491970704831,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.5201089834038836,0.6350856709960566,0.5369152724585097,0.6504790575410966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5159074111402271,0.6350856709960566,0.5194558892696365,0.6504790575410966],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78645,0.65048],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.8215107373622197,0.21974736276288379,0.8292074306347397],"dir":"ltr"},{"str":"Fault","boundary":[0.22398038029967074,0.8232440611934626,0.2582996451329251,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"Scrap","boundary":[0.262492046659597,0.8232440611934626,0.30063952160182755,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.82151,0.30064,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/a224c5c284bc4dfc4979d3770a61275e.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/2e7453feb19022d8cc8c471a3625de63.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/79e2686722c62752fa42bd5d2f3886d8.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/17b3dad0d5dc0406be5f7e9b93b74816.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.21444,0.21369,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6756150641671705,0.21443928479695212,0.7625497547537458,0.24764909095430676],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6439393939393939,0.21443928479695212,0.6626789625747497,0.24764909095430676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64394,0.21444,0.76255,0.24765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زمین","boundary":[0.5461768460659813,0.35145089219432957,0.5880855338305448,0.36812706095145614],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5461768460659813,0.35145089219432957,0.5507757172613047,0.36812706095145614],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت‌جهانی","boundary":[0.43548007794127525,0.35145089219432957,0.546207955385339,0.36812706095145614],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4308439158771753,0.35145089219432957,0.4354427870724988,0.36812706095145614],"dir":"ltr"},{"str":"زمین","boundary":[0.38911845730027544,0.35145089219432957,0.4308384734260565,0.36812706095145614],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.37702412148088416,0.35145089219432957,0.3816229926762077,0.36812706095145614],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7558120002687629,0.3920609848619821,0.7601877309682187,0.40745437140702195],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7602969831351205,0.3920609848619821,0.7677857958744876,0.40745437140702195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7675535846267553,0.3920609848619821,0.778329637841833,0.40745437140702195],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7786400591278639,0.3920609848619821,0.786128871867231,0.40745437140702195],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6978327294621925,0.3920609848619821,0.7510548948464691,0.40745437140702195],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.6457900665446787,0.3920609848619821,0.6931254451387489,0.40745437140702195],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6030202244171202,0.3920609848619821,0.6410520728347779,0.40745437140702195],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.7392717866021634,0.4155636261461896,0.7625001679768864,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6993717664449371,0.4155636261461896,0.7334415104481623,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.6575543909158098,0.4155636261461896,0.6934745682994019,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6283610831149633,0.4155636261461896,0.6515459248807363,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5766142578781159,0.4155636261461896,0.6229307312384809,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.5102238795941678,0.4155636261461896,0.5704663710273467,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.4707552240811664,0.4155636261461896,0.5047263189004773,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46632063428072296,0.4155636261461896,0.47076167439360345,0.4309570126912295],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.45039642545185776,0.4155636261461896,0.46042410804273326,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.42439360344016663,0.4155636261461896,0.4445596989854196,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.382253712289189,0.4155636261461896,0.41843512732647986,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.3515070886246052,0.4155636261461896,0.3760634280722972,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3356151313579251,0.4155636261461896,0.346022452736246,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.31025330914466165,0.4155636261461896,0.32973728414970094,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.26187596586709666,0.4155636261461896,0.30426177517973524,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2275740106161392,0.4155636261461896,0.2559836054558892,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21468628636699588,0.4155636261461896,0.22201817189389367,0.4309570126912295],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.7261808775112544,0.43851117460685096,0.786274407041591,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"پیازگونه","boundary":[0.6669186319962372,0.43851117460685096,0.7195652758180474,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6338406235302021,0.43851117460685096,0.66046509440301,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6300309077470939,0.43851117460685096,0.6335793858765033,0.4539045611518908],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.5956518175099106,0.43851117460685096,0.6231688503661895,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.5521557481690519,0.43851117460685096,0.5890337969495397,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5385060807632869,0.43851117460685096,0.545515957804206,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.4920057784048915,0.43851117460685096,0.5326392809185276,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47291365988040046,0.43851117460685096,0.4854966068668951,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهایی","boundary":[0.3980138412954377,0.43851117460685096,0.46640448834240406,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.3491188604448028,0.43851117460685096,0.3913740509305919,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.28867056373043065,0.43851117460685096,0.34331987598506447,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28505677618759656,0.43851117460685096,0.28860525431700595,0.4539045611518908],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.21468628636699588,0.43851117460685096,0.27848874554861247,0.4539045611518908],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.768936370355439,0.46131619171061383,0.7861998253040381,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7522659410065176,0.46131619171061383,0.7623453604783982,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.7115781764429214,0.46131619171061383,0.7467809605902096,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6922901296781563,0.46131619171061383,0.7050907747094,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون،","boundary":[0.6439393939393939,0.46131619171061383,0.6865845531744341,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.6003997849895854,0.46131619171061383,0.6374084525969226,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.5543254720150507,0.46131619171061383,0.5937995027884163,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5418513740509306,0.46131619171061383,0.5479033796949541,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5330128334341194,0.46131619171061383,0.5417860646375059,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"1211","boundary":[0.4862762883827185,0.46131619171061383,0.5266353557750454,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.4295530471007189,0.46131619171061383,0.47962359739299865,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.3870801585701807,0.46131619171061383,0.4238668436499733,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37640327890882214,0.46131619171061383,0.38084431902170257,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.38085399449035806,0.46131619171061383,0.3869713095478062,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.33308136800376265,0.46131619171061383,0.37094892067309737,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.2835635288584291,0.46131619171061383,0.3262323456292414,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2710894308943089,0.46131619171061383,0.2771414365383323,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2622508902774978,0.46131619171061383,0.2710241214808843,0.4767095782556537],"dir":"rtl"},{"str":"2220","boundary":[0.21470805617147076,0.46131619171061383,0.2558290667204193,0.4767095782556537],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.736204663038366,0.4842874953974249,0.7862752133306457,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا)","boundary":[0.6868742860982329,0.4842874953974249,0.730257106137089,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6823510045017804,0.4842874953974249,0.6867920446146609,0.4996808819424648],"dir":"ltr"},{"str":"گوشته","boundary":[0.6318450581200026,0.4842874953974249,0.6751234294161124,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"(با","boundary":[0.6098446549754754,0.4842874953974249,0.6246045824094605,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"2221","boundary":[0.5612947658402203,0.4842874953974249,0.6024614661022643,0.4996808819424648],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.5039598199287777,0.4842874953974249,0.5540303702210575,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.46085560706846734,0.4842874953974249,0.4980122630275009,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45462944298864466,0.4842874953974249,0.4607467580460927,0.4996808819424648],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4402815292615736,0.4842874953974249,0.44729140630249276,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.3931499025734059,0.4842874953974249,0.43399567228504576,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"(با","boundary":[0.370947927165222,0.4842874953974249,0.3857078545992071,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"<","boundary":[0.32154135590942684,0.48168234511592545,0.3329100315796546,0.49593548080577726],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.3328797957401061,0.4842874953974249,0.36372055365181744,0.4996808819424648],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.26419082174292813,0.4842874953974249,0.31426137203520793,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.22091245044681848,0.4842874953974249,0.2567455486125109,0.4996808819424648],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21468628636699588,0.4842874953974249,0.220803601424444,0.4996808819424648],"dir":"ltr"},{"str":"میباشند","boundary":[0.7290028892024457,0.5070925125011877,0.7861975408183833,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7253745884566283,0.5070925125011877,0.7289230665860377,0.5224858990462276],"dir":"ltr"},{"str":"هستهبیرونی","boundary":[0.6360780756567896,0.5070925125011877,0.7156894443324598,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5923054491701941,0.5070925125011877,0.6265711214136935,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5409023718336357,0.5070925125011877,0.5825480077941274,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4962085601021299,0.5070925125011877,0.5311432506887052,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.44827145064839075,0.5070925125011877,0.4902682668468343,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43176993885641335,0.5070925125011877,0.441157724716867,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.38383282940267416,0.5070925125011877,0.42550508660659847,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3570777397030168,0.5070925125011877,0.37434119465161586,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.31480077941275275,0.5070925125011877,0.35051255372429285,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.2683004770543573,0.5070925125011877,0.3053091446616945,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.2193014849156756,0.5070925125011877,0.2588136800376268,0.5224858990462276],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468628636699588,0.5070925125011877,0.21912732647987637,0.5224858990462276],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7425082308674326,0.5300400609618491,0.7861913592689646,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7249803131089162,0.5300400609618491,0.7352121212121212,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.6903663239938184,0.5300400609618491,0.7179051266545723,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6761071020627561,0.5300400609618491,0.6831169791036753,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"نیکل","boundary":[0.6362465900692065,0.5300400609618491,0.6702009388850751,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5782980581871934,0.5300400609618491,0.6301852929036964,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5746842706443593,0.5300400609618491,0.5782327487737687,0.5454334475068889],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5523484512531076,0.5300400609618491,0.5687190660098717,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.4421085802593563,0.5300400609618491,0.5459058823842472,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.39113417993684063,0.5300400609618491,0.4350188806020291,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37495719948935025,0.5300400609618491,0.38359981186588726,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.32786911241013234,0.5300400609618491,0.3687846011970842,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.2865935631257139,0.5300400609618491,0.3218174177633158,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2723343411946516,0.5300400609618491,0.27934421823557076,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"بالاترین","boundary":[0.21468628636699588,0.5300400609618491,0.26522287173284953,0.5454334475068889],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7501220184102667,0.5528450780656119,0.7860857354028085,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.6987670496539675,0.5528450780656119,0.7418712625142779,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6731673721695894,0.5528450780656119,0.6904437277430625,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"سروکار","boundary":[0.6180537526036417,0.5528450780656119,0.6645540549620371,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.5753849358328295,0.5528450780656119,0.612054162411715,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5717711482899952,0.5528450780656119,0.5753196264194046,0.5682384646106518],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5508503661896124,0.5528450780656119,0.563433313176107,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.502717328495599,0.5528450780656119,0.5440435192654803,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.4602444399650608,0.5528450780656119,0.49614393603440166,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4449402674192031,0.5528450780656119,0.45364688148239424,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"بالاترین","boundary":[0.38608116643149903,0.5528450780656119,0.436610495195861,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.341748975340993,0.5528450780656119,0.3777126923335348,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.2902839481287375,0.5528450780656119,0.33347524020694747,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2730729019686891,0.5528450780656119,0.28184613317207546,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرای","boundary":[0.21468628636699588,0.5528450780656119,0.26680041915594116,0.5682384646106518],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.7428428408251024,0.5757926265262733,0.7860776725122622,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7239466505408855,0.5757926265262733,0.7367472955721291,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.6870758583618893,0.5757926265262733,0.7179166162736006,0.5911860130713131],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.6307993012161526,0.5757926265262733,0.6808698515084324,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6261841026674729,0.5757926265262733,0.6306251427803534,0.5911860130713131],"dir":"ltr"},{"str":"سنگکره","boundary":[0.5604884767855943,0.5757926265262733,0.6201175838204662,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5536350198212725,0.5721243231616424,0.560347174628771,0.5822440495014372],"dir":"ltr"},{"str":"میگویند","boundary":[0.48887657058388756,0.5757926265262733,0.5474519922058725,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4850668548007793,0.5757926265262733,0.4886153329301887,0.5911860130713131],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.4426052543170059,0.5757926265262733,0.47878666935429676,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.39873909830007387,0.5757926265262733,0.43650970906403275,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.34940872135994083,0.5757926265262733,0.39270886246052533,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.3425552643956191,0.5721243231616424,0.34926741920311766,0.5822440495014372],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.31899912652019075,0.5757926265262733,0.3363932002956393,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.26947282133978356,0.5757926265262733,0.3128818114627427,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25077255929584086,0.5757926265262733,0.2633555062823355,0.5911860130713131],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.21470805617147076,0.5757926265262733,0.24464153732446411,0.5911860130713131],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.7361619297184707,0.5985976436300362,0.7862324800107504,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.6936672713834576,0.5985976436300362,0.730412153806785,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"داشته،","boundary":[0.6441409662030505,0.5985976436300362,0.6879500081663278,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.601615131357925,0.5985976436300362,0.6372958408922931,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"خمیری","boundary":[0.5450136397231741,0.5985976436300362,0.5947358731438553,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5000807632869717,0.5985976436300362,0.539542770536331,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4863875562722569,0.5985976436300362,0.4941776846445858,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.43986548410938653,0.5985976436300362,0.48041882361166205,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.38227991668346434,0.5985976436300362,0.43302976550426653,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.3476659275683666,0.5985976436300362,0.37640844491797926,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32371914264597185,0.5985976436300362,0.34098259759457095,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"بلغزد","boundary":[0.28425048713297046,0.5985976436300362,0.3169705032587516,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2715240206947524,0.5985976436300362,0.2776413357522005,0.6139910301750761],"dir":"ltr"},{"str":"نگاره","boundary":[0.23989249479271652,0.5985976436300362,0.27143694147685277,0.6139910301750761],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.21450648390781427,0.5985976436300362,0.22267016058590336,0.6139910301750761],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.22297251898138815,0.5985976436300362,0.23318255728011825,0.6139910301750761],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.7663441510448162,0.6215451920906975,0.7760897668480816,0.6369385786357373],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7760196197003292,0.6215451920906975,0.7862296579990593,0.6369385786357373],"dir":"ltr"},{"str":"جریانهای","boundary":[0.6896745279849492,0.6215451920906975,0.7589524961365315,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"همرفت","boundary":[0.6339220587247194,0.6215451920906975,0.6822510246590069,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5997216958946449,0.6215451920906975,0.6277764467609256,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.577189948263119,0.6215451920906975,0.5923852717866022,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5420311765101121,0.6215451920906975,0.5696135187798158,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.5042170261372034,0.6215451920906975,0.5346294429886447,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.4537110797554256,0.6215451920906975,0.4969894510515353,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4392559295840892,0.6215451920906975,0.4462658066250083,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.3742021097896929,0.6215451920906975,0.43198481488947116,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"سستکره","boundary":[0.30380299670765304,0.6215451920906975,0.36690035611099914,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.29694953974333127,0.6178768887260665,0.3036616945508298,0.6279966150658612],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.2722891890075925,0.6215451920906975,0.289683262783041,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"بالاترین","boundary":[0.21468628636699588,0.6215451920906975,0.26661500533748445,0.6369385786357373],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7500792850903715,0.6443502091944603,0.7860430020829133,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.7016824168130942,0.6443502091944603,0.7448327622119196,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6658954511859168,0.6443502091944603,0.6963178616200575,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6612802526372371,0.6443502091944603,0.6657212927501176,0.6597435957395003],"dir":"ltr"},{"str":"جای","boundary":[0.6255769670093394,0.6443502091944603,0.6559893838607807,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5880893637035544,0.6443502091944603,0.6202774448734115,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5842796479204461,0.6443502091944603,0.5878281260498555,0.6597435957395003],"dir":"ltr"},{"str":"پوسته","boundary":[0.538874554861251,0.6443502091944603,0.5789963045084996,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.49938412954377476,0.6443502091944603,0.5335894824297869,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.47557118860444797,0.6443502091944603,0.4940755224081165,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.4097176692062393,0.6443502091944603,0.47004978834912314,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.3706830612107774,0.6443502091944603,0.4043682310220308,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35820896324665724,0.6443502091944603,0.36521884028757645,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3428830208963246,0.6443502091944603,0.3529196705543218,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.27354538735469996,0.6443502091944603,0.3375494187999731,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.21470805617147076,0.6443502091944603,0.2681529261573607,0.6597435957395003],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.7439192367130283,0.6672977576551216,0.7863050460256669,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7090101458039373,0.6672977576551216,0.7372020425989384,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6719579385876502,0.6672977576551216,0.7028560280847043,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.668329637841833,0.6672977576551216,0.6718781159712424,0.6826911442001615],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6465025868440503,0.6672977576551216,0.6616979103675334,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.5621010548948464,0.6672977576551216,0.6406311150785651,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5426713700194853,0.6672977576551216,0.5552543170059799,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"هرکدام","boundary":[0.489087012027145,0.6672977576551216,0.5359880400456897,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"ازاین","boundary":[0.45075683665927563,0.6672977576551216,0.48331687454459726,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها،","boundary":[0.3899070079956998,0.6672977576551216,0.44402996707653025,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"ورق","boundary":[0.3568668951152321,0.6672977576551216,0.3830559698985419,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.3500134381509104,0.6636294542904907,0.3567255929584089,0.6737491806302854],"dir":"ltr"},{"str":"میگویند","boundary":[0.2846536316602835,0.6672977576551216,0.3434104683195592,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2810253309144662,0.6672977576551216,0.2845738090438756,0.6826911442001615],"dir":"ltr"},{"str":"مرز","boundary":[0.2521521198683061,0.6672977576551216,0.2742484714103339,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.21468628636699588,0.6672977576551216,0.2462594522993636,0.6826911442001615],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7490241214808842,0.6902809389550075,0.785902170261372,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.7043089430894309,0.6902809389550075,0.7436252099711079,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6918348451253107,0.6902809389550075,0.6988447221662298,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.6496898522338548,0.6902809389550075,0.686544782637909,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.6015690034933546,0.6902809389550075,0.6443404140496463,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5892990660485116,0.6902809389550075,0.596279489824553,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.5617183263125463,0.6902809389550075,0.5839310238911125,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5256441577638916,0.6902809389550075,0.5564245410159987,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.48047600766097887,0.6902809389550075,0.520400280682572,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.468041255123295,0.6902809389550075,0.4751154429627547,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.4195163609487334,0.6902809389550075,0.46262057380904387,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.3798517771954578,0.6902809389550075,0.41419560870338595,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"بهترتیب","boundary":[0.32154135590942684,0.6902809389550075,0.3745617147080561,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3170922529060001,0.6902809389550075,0.3215332930188806,0.7056743255000475],"dir":"ltr"},{"str":"ناپیوستگیهای","boundary":[0.21468628636699588,0.6902809389550075,0.3117804206141235,0.7056743255000475],"dir":"rtl"},{"str":"گوتنبرگ","boundary":[0.7262131290734395,0.7130859560587703,0.786101861183901,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.711322582812605,0.7130859560587703,0.7197938829821964,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"موهوروویچ","boundary":[0.6332560639655983,0.7130859560587703,0.7049146581430394,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6264026070012766,0.7094176526941395,0.6331147618087751,0.7195373790339342],"dir":"ltr"},{"str":"(موهو)","boundary":[0.574176308539945,0.7130859560587703,0.618521400255325,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5490104145669557,0.7130859560587703,0.5662738695155548,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5087145064839078,0.7130859560587703,0.5433138899016812,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5051007189410737,0.7130859560587703,0.5086491970704832,0.7284793426038103],"dir":"ltr"},{"str":"پوسته","boundary":[0.45720714909628435,0.7130859560587703,0.4985090635170391,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.4151043472418195,0.7130859560587703,0.45138687945657063,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.36314425855002347,0.7130859560587703,0.40941126763828223,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3452277094671773,0.7130859560587703,0.3569608950758871,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2975300678626621,0.7130859560587703,0.33732527044278704,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیسیم","boundary":[0.22980178727407108,0.7130859560587703,0.28964697977558285,0.7284793426038103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21470812336222533,0.7130859560587703,0.22184868642074845,0.7284793426038103],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21451,0.35145,0.78631,0.72848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.7669212276700873,0.21974736276288379,0.7746179209426073],"dir":"ltr"},{"str":"Litosphere","boundary":[0.22377880803601422,0.7686545515013303,0.2954355304710072,0.7804846541239073],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21430491164415774,0.7806042379323451,0.21974736276288379,0.7883009312048651],"dir":"ltr"},{"str":"Upper","boundary":[0.22377880803601422,0.7823375617635879,0.2657723577235772,0.7941676643861649],"dir":"ltr"},{"str":"Mantle","boundary":[0.27007209567963447,0.7823375617635879,0.3174194046899147,0.7941676643861649],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.21430491164415774,0.7942872481946028,0.21974736276288379,0.8019839414671228],"dir":"ltr"},{"str":"Astenosphere","boundary":[0.22377880803601422,0.7960205720258456,0.3150102129946919,0.8078506746484226],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.21430491164415774,0.807827727099962,0.21974736276288379,0.815524420372482],"dir":"ltr"},{"str":"Plate","boundary":[0.22377880803601422,0.8095610509312048,0.25739037828394806,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.21430491164415774,0.8215107373622197,0.21974736276288379,0.8292074306347397],"dir":"ltr"},{"str":"Mohorovich","boundary":[0.22377880803601422,0.8232440611934626,0.30664496405294633,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.76692,0.31742,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/c4e175a5393ff357b30c43fd38610aea.jpg","blurred":"/storage/books/04788a1053a14692/pages/04b5530b2dec27ae806181797a75a3ab.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.16986,0.21364,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.77017402405429,0.16986009749293277,0.7858966606194987,0.18169020011550974],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5535441060041103,0.16987165032752516,0.5847141033393806,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساخت","boundary":[0.45985366683241846,0.16987165032752516,0.5498477457501848,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44839271030133904,0.16987165032752516,0.4562419039123863,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.4091568939482348,0.16987165032752516,0.44461674393603434,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.3808962900204932,0.16987165032752516,0.40550083988443186,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3662885546649069,0.16987165032752516,0.37734138598778805,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"لرزهزمینساختایرانزمین","boundary":[0.21450648390781427,0.16987165032752516,0.3625871128132768,0.18170175295010213],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.7250520728347779,0.2001631130333048,0.7860946045824094,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7125779748706578,0.2001631130333048,0.7196745465039558,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.6638571524558221,0.2001631130333048,0.7069613653161325,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6241707988980716,0.2001631130333048,0.6585042114563244,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5748001075052073,0.2001631130333048,0.6188333365348228,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5592043270845931,0.2001631130333048,0.5692837465564738,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.5137312369817912,0.2001631130333048,0.5538654396197528,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیسیم","boundary":[0.4484871329705032,0.2001631130333048,0.5084029466502806,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43601303500638317,0.2001631130333048,0.4431096066396812,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"منیزیم","boundary":[0.38555748169051934,0.2001631130333048,0.43039642545185786,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.33764214204125503,0.2001631130333048,0.37994087213599403,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3038336356917288,0.2001631130333048,0.332312979138312,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26800053752603636,0.2001631130333048,0.2984402919068822,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2643867499832023,0.2001631130333048,0.2679352281126117,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.2193014849156756,0.2001631130333048,0.2589934061983557,0.21555649957834472],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468628636699588,0.2001631130333048,0.21912732647987637,0.21555649957834472],"dir":"ltr"},{"str":"کانیهای","boundary":[0.727904723510045,0.22311066149396608,0.786360679970436,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.6801853121010548,0.22311066149396608,0.7214150009018461,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.63808251024659,0.22311066149396608,0.6743650424613411,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.586207350668548,0.22311066149396608,0.6324182644733464,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"کوارتز","boundary":[0.5392934220251293,0.22311066149396608,0.5785661492978567,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5346782234764496,0.22311066149396608,0.53911926358933,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"پلاژیوکلاز","boundary":[0.4622065443794933,0.22311066149396608,0.5290095760876535,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44733776792313373,0.22311066149396608,0.4543476449640529,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"ارتوکلاز","boundary":[0.3891688503661896,0.22311066149396608,0.4413952278754678,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3365947725592958,0.22311066149396608,0.3812881811462742,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33197957401061606,0.22311066149396608,0.33642061412349655,0.238504048039006],"dir":"ltr"},{"str":"کانیهای","boundary":[0.26580178727407106,0.22311066149396608,0.32414244439965056,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"گوشته","boundary":[0.21468628636699588,0.22311066149396608,0.2579646576631055,0.238504048039006],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.748730363501982,0.2460582099546275,0.7861961970032922,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7093033512953774,0.2460582099546275,0.7434124027621193,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6600627347898571,0.2460582099546275,0.7039853905555148,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"الیوین،","boundary":[0.6103383726399246,0.2460582099546275,0.6546816478396771,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"پیروکسن","boundary":[0.5438520635905392,0.2460582099546275,0.6049176913256735,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5315534502452461,0.2460582099546275,0.5385501878727803,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"گارنت","boundary":[0.48634102164,0.2460582099546275,0.5261327689309951,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.42356715715917487,0.2460582099546275,0.48101833410502,0.26145159649966737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4197574413760666,0.2460582099546275,0.42330591950547597,0.26145159649966737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16986,0.78636,0.26145],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نگاره","boundary":[0.7053911668324085,0.5879907495664671,0.7373641066989182,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.675769535711886,0.5879907495664671,0.6794970100114224,0.6011036344011308],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.679617684606598,0.5879907495664671,0.6859970436067996,0.6011036344011308],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6858664247799502,0.5879907495664671,0.6950460256668682,0.6011036344011308],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6951387489081502,0.5879907495664671,0.7015181079083517,0.6011036344011308],"dir":"ltr"},{"str":"برشی","boundary":[0.6360501860536988,0.5879907495664671,0.6717268023919909,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6217185023169285,0.5879907495664671,0.6321154337163205,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5853643754619364,0.5879907495664671,0.6177245640063392,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5655301562943649,0.5879907495664671,0.581390137697698,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5166967751905303,0.5879907495664671,0.5615559185301263,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.47433756635087004,0.5879907495664671,0.5126902644260415,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.4382682254921722,0.5879907495664671,0.47038755627225687,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42716980162839935,0.5879907495664671,0.4342713056752356,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.3641811462742726,0.5879907495664671,0.4231172478666935,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.30980823758650805,0.5879907495664671,0.36019404689914664,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"آنرا","boundary":[0.28425371228918894,0.5879907495664671,0.3057920883070096,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.23991345830813676,0.5879907495664671,0.280359336155345,0.6011036344011308],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.7283981724114761,0.6086577963167522,0.7776687495800577,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه،","boundary":[0.6819339467424598,0.6086577963167522,0.7243135120607403,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.6176514143653833,0.6086577963167522,0.6779591989763026,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5977837669632149,0.6086577963167522,0.6136441781247264,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5788913707711106,0.6086577963167522,0.593835445742931,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"نگاره","boundary":[0.5431223274877377,0.6086577963167522,0.5749245447826378,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.5090354095276489,0.6086577963167522,0.5391304243784247,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4584036820533494,0.6086577963167522,0.5050198308712721,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4540212066100603,0.6086577963167522,0.4583295034603238,0.6217706811514158],"dir":"ltr"},{"str":"پوسته","boundary":[0.41040440925663546,0.6086577963167522,0.4500117078002426,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"اقیانوسی","boundary":[0.3499916683464355,0.6086577963167522,0.40642303299066046,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.31526682534950257,0.6086577963167522,0.3459844321057786,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30078237142365816,0.6086577963167522,0.31124988241617946,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2868709265605053,0.6086577963167522,0.2968479473224484,0.6217706811514158],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.2343818799973123,0.6086577963167522,0.28282013035006376,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22338453268830205,0.6086577963167522,0.23042136128468715,0.6217706811514158],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.7242917422562655,0.6293248430670373,0.7638289323389101,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"قارهای","boundary":[0.6764867377307706,0.6293248430670373,0.7202849535015092,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6544082618878349,0.6293248430670373,0.6724779950278842,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.6199337499160115,0.6293248430670373,0.6503913189545119,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6053744722963408,0.6293248430670373,0.615917405313195,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"04","boundary":[0.5854834374790029,0.6293248430670373,0.6013204327084594,0.6424377279017008],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.5326997469009565,0.6293248430670373,0.5812333534905596,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.4928126133650013,0.6293248430670373,0.5287027723570994,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.45674312974534703,0.6293248430670373,0.4888132365476117,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4523703978594101,0.6293248430670373,0.4566874958005778,0.6424377279017008],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.43331951025911714,0.6293248430670373,0.448369813368021,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3946261866515011,0.6293248430670373,0.4293526842706444,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"جاها","boundary":[0.3620356110999126,0.6293248430670373,0.3906500033595377,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"ستبرا","boundary":[0.3221460727003964,0.6293248430670373,0.3580775375971403,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.2763432212374284,0.6293248430670373,0.31819108419272113,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2618670966874958,0.6293248430670373,0.27232627830410533,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2370914466169455,0.6293248430670373,0.2578621446286006,0.6424377279017008],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهها","boundary":[0.5050039642545185,0.6499918898173225,0.5528935026540347,0.663104774651986],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.44817913055163605,0.6499918898173225,0.5009883855981417,0.663104774651986],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7527884163139151,0.6717668951622481,0.7571641470133709,0.687160281707288],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7572230061143587,0.6717668951622481,0.7678031310891621,0.687160281707288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7675535846267553,0.6717668951622481,0.778329637841833,0.687160281707288],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7786400591278639,0.6717668951622481,0.786128871867231,0.687160281707288],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.6608933507332885,0.6717668951622481,0.7480869448363904,0.687160281707288],"dir":"rtl"},{"str":"ورقی","boundary":[0.6175334274003896,0.6717668951622481,0.6562401397567693,0.687160281707288],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.6124941208089766,0.6680578088995985,0.6174173217765235,0.6781775352393933],"dir":"ltr"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.6977465564738291,0.6951270050895573,0.7623905126654572,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.673211986830612,0.6951270050895573,0.6905189813881609,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.634570583887657,0.6951270050895573,0.6658755627225693,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6059650608076328,0.6951270050895573,0.6288774781523178,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.601349862258953,0.6951270050895573,0.6057909023718335,0.7105203916345972],"dir":"ltr"},{"str":"پوسته","boundary":[0.5540440771349862,0.6951270050895573,0.5950640052824253,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5127467580460928,0.6951270050895573,0.5484738472523494,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4952656050527447,0.6951270050895573,0.5053450245246254,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.46467902976550424,0.6951270050895573,0.48786387153127725,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"ورق","boundary":[0.4310454881408318,0.6951270050895573,0.45738695155546594,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.36282980581871926,0.6951270050895573,0.4234865954444668,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3485488140831821,0.6951270050895573,0.356673335883258,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"یگانه","boundary":[0.3094937848552039,0.6951270050895573,0.3428160084395895,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.2597715514345226,0.6951270050895573,0.30215736074716115,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"نشده،","boundary":[0.21468628636699588,0.6951270050895573,0.25247866693542964,0.7105203916345972],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.7591847073842638,0.7180745535502185,0.7861574951286702,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7434886783578579,0.7180745535502185,0.7537676902945283,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.7058220788819458,0.7180745535502185,0.73784546126453,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"ورق","boundary":[0.6739736612242155,0.7180745535502185,0.7001627360075254,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6322207888194583,0.7180745535502185,0.6681409662030504,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6203137808237587,0.7180745535502185,0.6264310958812067,0.7334679400952585],"dir":"ltr"},{"str":"آفریقا،","boundary":[0.57908177114829,0.7180745535502185,0.6200743129745347,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکای","boundary":[0.5194760464960021,0.7180745535502185,0.57339985218034,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی","boundary":[0.4707552240811664,0.7180745535502185,0.5136417388967278,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46632063428072296,0.7180745535502185,0.47076167439360345,0.7334679400952585],"dir":"ltr"},{"str":"آمریکای","boundary":[0.4062968487536115,0.7180745535502185,0.46039481287374856,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی،","boundary":[0.3529390579856211,0.7180745535502185,0.4008647752513994,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.32174292817308336,0.7180745535502185,0.347278908822146,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.31327689309950946,0.7180745535502185,0.3214405697775986,0.7334679400952585],"dir":"ltr"},{"str":"استرالیا","boundary":[0.2602633877578445,0.7180745535502185,0.30778687092656043,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25582879795740104,0.7180745535502185,0.26026983807028153,0.7334679400952585],"dir":"ltr"},{"str":"اروپا","boundary":[0.22277094671773162,0.7180745535502185,0.24998320231136192,0.7334679400952585],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.21450648390781427,0.7180745535502185,0.22267016058590336,0.7334679400952585],"dir":"ltr"},{"str":"آسیا،","boundary":[0.7533297050325874,0.7408795706539814,0.7858973325270443,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبگان","boundary":[0.6898924947927164,0.7408795706539814,0.7474811720275562,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.675197876772156,0.7408795706539814,0.6835577124658319,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"آرام)","boundary":[0.6373184169858227,0.7408795706539814,0.6694623532782686,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6226237989652623,0.7408795706539814,0.630983634658938,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.5682428273869515,0.7408795706539814,0.6147431297453471,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"ورق","boundary":[0.5343907814284754,0.7408795706539814,0.562534534910194,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.48101122085601017,0.7408795706539814,0.526749580057784,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45602190418598404,0.7408795706539814,0.47319827991668345,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"درکنار","boundary":[0.40597191426459717,0.7408795706539814,0.4480964859235368,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3912772962440368,0.7408795706539814,0.3996371319377125,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37096606866895115,0.7408795706539814,0.3835490156554458,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.33532889874353283,0.7408795706539814,0.3646487824075407,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.2809696969696969,0.7408795706539814,0.3287973968052382,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"میلغزند","boundary":[0.2193014849156756,0.7408795706539814,0.2731325673587314,0.7562729571990213],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468628636699588,0.7408795706539814,0.21912732647987637,0.7562729571990213],"dir":"ltr"},{"str":"درست","boundary":[0.7437942619095612,0.7638271191146426,0.7861800712221999,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7053487872068803,0.7638271191146426,0.737542243967328,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6650746489283075,0.7638271191146426,0.6971840526610545,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6614608613854733,0.7638271191146426,0.6650093395148827,0.7792205056596826],"dir":"ltr"},{"str":"زمینساخت","boundary":[0.5737769266948867,0.7638271191146426,0.6515975273802325,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"ورقی","boundary":[0.5306221863871531,0.7638271191146426,0.563821138211382,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"انگاره","boundary":[0.48567157159174895,0.7638271191146426,0.5206774171873949,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.47881811462742724,0.7601588157500118,0.4855302694349257,0.7702785420898065],"dir":"ltr"},{"str":"نوینی","boundary":[0.43197030168648787,0.7638271191146426,0.46891365988040046,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3915002351676409,0.7638271191146426,0.4254117545852832,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3643097493784855,0.7638271191146426,0.38507770028617533,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3413776792313377,0.7638271191146426,0.35417832426258145,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.2880198884633474,0.7638271191146426,0.3314506483907814,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجایی","boundary":[0.21468628636699588,0.7638271191146426,0.28158636975856693,0.7792205056596826],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.807827727099962,0.21974736276288379,0.815524420372482],"dir":"ltr"},{"str":"Plate","boundary":[0.22377880803601422,0.8095610509312048,0.2574474239485143,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"Tectonic","boundary":[0.2616399247463549,0.8095610509312048,0.32044762480682654,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21430491164415774,0.8215107373622197,0.21974736276288379,0.8292074306347397],"dir":"ltr"},{"str":"Theory","boundary":[0.22377880803601422,0.8232440611934626,0.2724143653833232,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.58799,0.78618,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19