مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین

{"id":"3795007","title":"مبانی لرزه‌زمین‌ساخت: با نگاهی ویژه به لرزه زمین ساخت ایران‌زمین","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04788a1053a14692/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04788a1053a14692/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04788a1053a14692/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04788a1053a14692/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04788a1053a14692/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04788a1053a14692/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010759","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["لرزه‌زمین‌ساخت دانش نوینی است که پیوندی میان دانش زمین‌لرزه‌شناسی و زمین‌ساخت به‌شمار می‌رود. به ‌بیان دیگر، لرزه‌زمین‌ساخت دانش بررسی هم‌زمان ویژگی‌های زمین‌ساختی با ویژگی‌های لرزه‌ای یک پهنه یا گستره لرزه‌‌زا می‌باشد. درباره لرزه‌زمین‌ساخت تعاریف زیادی بر پایه برداشت‌های گوناگون پیش‌نهاد شده است. در لرزه‌زمین‌ساخت از دانش لرزه‌شناسی ، زمین‌شناسی و زمین‌ساخت برای بررسی گستره‌های لرزه‌ای استفاده می‌شود. واژه seismotectonics به دانش لرزه‌زمین‌ساخت و seismotectonic به لرزه‌زمین‌ساخت یک گستره گفته می‌شود \r","\r","در لرزه‌زمین‌ساخت بررسی یک گستره از بررسی ورق‌های زمین‌ساختی که آن گستره در آن جای دارد، آغاز می‌شود. در زمین‌ساخت و لرزه‌زمین‌ساخت برای بررسی یک گستره باید از کل به جزی برسیم. به بیان دیگر، باید ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره کوچک‌تر را در درون ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساختی یک گستره بزرگ‌تر ببینیم. دانش لرزه‌زمین‌ساخت به بررسی فرآیندهای پوسته زمین با به‌کارگیری دانش زمین‌لرزه‌شناسی می‌پردازد. به بیان دیگر، دانش لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه را در درون فرآیندهای زمین‌ساختی بررسی می‌کند.\r","\r","در این نوشتار، نخست به ساختار داخلی زمین برای دست‌یابی به یک دانش پایه‌ای از زمین و لایه‌های آن می‌پردازیم. سپس، به شناخت زمین‌لرزه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها که یکی از ابزارهای مهم لرزه‌زمین‌ساخت است، خواهیم پرداخت. پس از آن، به بررسی گسل‌ها، راه‌های شناسایی گسل‌های جنبا و دسته‌بندی آن‌ها که میزبان زمین‌لرزه‌ها هستند، خواهیم پرداخت. در پایان، خطر زمین‌لرزه، گسل‌سنگ‌ها و پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها نیز بررسی خواهند شد."],"pages_count":"299","keywords":"null","token":"04788a1053a14692","created_at":"2018-09-11 14:36:52","updated_at":"2022-07-06 12:45:09","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-09-11 14:50:07","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916930","title":"دکتر مجید نعمتی","firstname":"دکتر مجید","lastname":"نعمتی","token":"062657a267a8f17c","created_at":"2018-09-11 14:24:43","updated_at":"2018-09-11 14:24:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783695","file":"5b9793bd0702e0.12165754.pdf","book_id":"3795007","toc":[{"title":"فصل 1 - زمین‌ساخت جهانی زمین","page":"18"},{"title":"فصل 2 - زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"38"},{"title":"فصل 3 - گسل‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت","page":"110"},{"title":"فصل 4 - استان‌های لرزه‌زمین‌ساختی ایران","page":"180"},{"title":"فصل 5 - زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویران‌گر ایران","page":"222"},{"title":"فصل 6 - برآورد خطر زمین‌لرزه","page":"260"},{"title":"فصل 7 - پیش بینی زمین‌لرزه‌ها","page":"274"}],"created_at":"2018-09-11 14:36:53","updated_at":"2022-07-06 12:45:12","process_started_at":"2018-09-11 14:39:21","process_done_at":"2018-09-11 14:49:45","process_failed_at":null,"pages_count":"299","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"4d6c34663d8fa7941e8bc3e64eed00be5ca05b4da2f2a5e52f988010a61320192bb6668699384e420bebefd4093f42a7de4be9e6eafd2f649ab80274024769a0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۹"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"10582","title":"پردازش داده های لرزه ای","token":"913385add2257ebf","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:53","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"754","title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","degree_id":"10","token":"7ea895da8f69f048","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"21121","title":"روشهای لرزه ای در مهندسی","token":"0740aac2f3c3dc78","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:25","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"1921","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"92ba453348bab7e5","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"31921","title":"لرزه شناسی","token":"d1789a22fc7b16ee","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:46:14","updated_at":"2018-09-11 14:50:07","study_fields":[{"id":"1918","title":"ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی","degree_id":"10","token":"fce7c420ceff18b4","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-02-14 13:21:39","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"2026","title":"ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی","degree_id":"10","token":"28690f7f9ceecedf","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2020-11-02 14:15:22","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مبانی-لرزه-زمین-ساخت-با-نگاهی-ویژه-به-لرزه-زمین-ساخت-ایران-زمین","urlify":"مبانی-لرزه-زمین-ساخت-با-نگاهی-ویژه-به-لرزه-زمین-ساخت-ایران-زمین","pages_count_fa":"۲۹۹","authorTitle":"دکتر مجید نعمتی","tocStr":"فصل 1 - زمین‌ساخت جهانی زمین, فصل 2 - زمین‌لرزه‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت, فصل 3 - گسل‌ها و لرزه‌زمین‌ساخت, فصل 4 - استان‌های لرزه‌زمین‌ساختی ایران, فصل 5 - زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویران‌گر ایران, فصل 6 - برآورد خطر زمین‌لرزه, فصل 7 - پیش بینی زمین‌لرزه‌ها","url":"/preview/04788a1053a14692/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19