فلور (فارسی) ایران شماره 68: تیره گل میمون فلور (فارسی) ایران شماره 68: تیره گل میمون

توضیحات

تیره گل میمون و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":521,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"06709bce06ccb2da","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/oEKUcqzUkZdSaFhv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/FDkFebbnVzPiGhEA.jpg","blurred":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/YCftZAgjqwbQIqNg.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00042659419123865976,0.00016699585974145587,0.9987459218722432,0.9991377019774474]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.435196191072464},{"x":0.6521008610725403,"y":0.435196191072464},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺭﺎﻤﺷ","boundary":[0.6151260733604431,0.435196191072464,0.6521008610725403,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.435196191072464},{"x":0.6067227125167847,"y":0.435196191072464},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"۶۸","boundary":[0.5915966629981995,0.435196191072464,0.6067227125167847,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.435196191072464},{"x":0.5882353186607361,"y":0.435196191072464},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5865546464920044,0.435196191072464,0.5882353186607361,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.435196191072464},{"x":0.5260504484176636,"y":0.435196191072464},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4482758641242981},{"x":0.489075630903244,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻥﻮﻤﻴﻣ","boundary":[0.489075630903244,0.435196191072464,0.5260504484176636,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.435196191072464},{"x":0.5512605309486389,"y":0.435196191072464},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.5327731370925903,0.435196191072464,0.5512605309486389,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.435196191072464},{"x":0.5815126299858093,"y":0.435196191072464},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺮﻴﺗ","boundary":[0.5579832196235657,0.435196191072464,0.5815126299858093,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4375743269920349},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4375743269920349},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"(Scrophulariaceae)","boundary":[0.3478991687297821,0.4375743269920349,0.48235294222831726,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"يﺪﻴﻌﺳ","boundary":[0.6470588445663452,0.4554102122783661,0.6907563209533691,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ﺭﺎﻳﺮﻬﺷ","boundary":[0.6974790096282959,0.4554102122783661,0.7411764860153198,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4684898853302002},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،يﺪﻤﺣ","boundary":[0.35798320174217224,0.4554102122783661,0.40504202246665955,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4554102122783661},{"x":0.507563054561615,"y":0.4554102122783661},{"x":0.507563054561615,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"يﺪﻬﻣﺪﻤﺤﻣﺪﻴﺳ","boundary":[0.4117647111415863,0.4554102122783661,0.507563054561615,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،ﺭﺎﻄﻋ","boundary":[0.5142857432365417,0.4554102122783661,0.5495798587799072,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4684898853302002},{"x":0.556302547454834,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺪﻳﺮﻓ","boundary":[0.556302547454834,0.4554102122783661,0.5882353186607361,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،ﺯﺭﻭﺮﻬﻣ","boundary":[0.5966386795043945,0.4554102122783661,0.6470588445663452,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4554102122783661},{"x":0.31596639752388,"y":0.4554102122783661},{"x":0.31596639752388,"y":0.4684898853302002},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻳﺮﺷ","boundary":[0.27731093764305115,0.4554102122783661,0.31596639752388,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4684898853302002},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒﻳﺮﻓ","boundary":[0.32436975836753845,0.4554102122783661,0.3512605130672455,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4554102122783661},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4554102122783661},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4684898853302002},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻴﻧ","boundary":[0.25882354378700256,0.4554102122783661,0.27563026547431946,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺳﻮﻳ","boundary":[0.4739495813846588,0.4756242632865906,0.5142857432365417,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4756242632865906},{"x":0.561344563961029,"y":0.4756242632865906},{"x":0.561344563961029,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻳﺪﺻ","boundary":[0.5210084319114685,0.4756242632865906,0.561344563961029,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4756242632865906},{"x":0.610084056854248,"y":0.4756242632865906},{"x":0.610084056854248,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"،يﺪﺳﺍ","boundary":[0.5697479248046875,0.4756242632865906,0.610084056854248,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻔﻄﺼﻣ","boundary":[0.6168067455291748,0.4756242632865906,0.6655462384223938,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﮔﺮﻬﻣ","boundary":[0.3344537913799286,0.4756242632865906,0.3798319399356842,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4756242632865906},{"x":0.413445383310318,"y":0.4756242632865906},{"x":0.413445383310318,"y":0.4887039363384247},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﺝﺮﻳﺍ","boundary":[0.38655462861061096,0.4756242632865906,0.413445383310318,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4887039363384247},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.42016807198524475,0.4756242632865906,0.4268907606601715,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4756242632865906},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4756242632865906},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4887039363384247},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻳﺎﻨﻌﻧ","boundary":[0.43361344933509827,0.4756242632865906,0.47058823704719543,0.4887039363384247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.435196191072464},{"x":0.7411764860153198,"y":0.435196191072464},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4887039363384247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.428196191072464,0.7461764860153198,0.4957039363384247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺭﺎﺘﺳﺍﺮﻳﻭ","boundary":[0.46722689270973206,0.6634958386421204,0.5327731370925903,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻔﻄﺼﻣ","boundary":[0.6302521228790283,0.6848989129066467,0.6789916157722473,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"يﺪﺳﺍ","boundary":[0.5882353186607361,0.6848989129066467,0.6235294342041016,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6848989129066467},{"x":0.440336138010025,"y":0.6848989129066467},{"x":0.440336138010025,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻠﻋ","boundary":[0.4151260554790497,0.6848989129066467,0.440336138010025,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻣﻮﺼﻌﻣ","boundary":[0.3210084140300751,0.6848989129066467,0.3764705955982208,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6848989129066467},{"x":0.413445383310318,"y":0.6848989129066467},{"x":0.413445383310318,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻐﺻﺍ","boundary":[0.3831932842731476,0.6848989129066467,0.413445383310318,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻠﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑ","boundary":[0.5932773351669312,0.7051129341125488,0.6436975002288818,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻳﻭﺮﭘ","boundary":[0.6521008610725403,0.7051129341125488,0.6840336322784424,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7051129341125488},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7051129341125488},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻟﻭ","boundary":[0.4117647111415863,0.7051129341125488,0.43529412150382996,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7051129341125488},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7051129341125488},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﻈﻣ","boundary":[0.3613445460796356,0.7051129341125488,0.38991597294807434,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺍ","boundary":[0.3966386616230011,0.7051129341125488,0.4100840389728546,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7051129341125488},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7051129341125488},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7181926369667053},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻳ","boundary":[0.34117648005485535,0.7051129341125488,0.35966387391090393,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.6564958386421204,0.6890336322784424,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1474435180425644},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1605231910943985},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":1,"str":"يﺭﻮﻬﻤﺟ","boundary":[0.5142857432365417,0.1474435180425644,0.5714285969734192,0.1605231910943985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.1474435180425644},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1474435180425644},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1605231910943985},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.4285714328289032,0.1474435180425644,0.4571428596973419,0.1605231910943985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1474435180425644},{"x":0.507563054561615,"y":0.1474435180425644},{"x":0.507563054561615,"y":0.1605231910943985},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻣﻼﺳﺍ","boundary":[0.4638655483722687,0.1474435180425644,0.507563054561615,0.1605231910943985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.16765755414962769},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16765755414962769},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"يﺯﺭﻭﺎﺸﻛ","boundary":[0.4252100884914398,0.16765755414962769,0.48739495873451233,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"ﺩﺎﻬﺟ","boundary":[0.4941176474094391,0.16765755414962769,0.5243697762489319,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5731092691421509,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺭﺍﺯﻭ","boundary":[0.5310924649238586,0.16765755414962769,0.5731092691421509,0.1807372123003006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.5394958257675171,0.18787157535552979,0.5932773351669312,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ","boundary":[0.6000000238418579,0.18787157535552979,0.6436975002288818,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2009512484073639},{"x":0.534453809261322,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.18787157535552979,0.5378151535987854,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2009512484073639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"ﺵﺯﻮﻣﺁ","boundary":[0.48235294222831726,0.18787157535552979,0.5260504484176636,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18787157535552979},{"x":0.462184876203537,"y":0.18787157535552979},{"x":0.462184876203537,"y":0.2009512484073639},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻳﻭﺮﺗ","boundary":[0.42352941632270813,0.18787157535552979,0.462184876203537,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4739495813846588,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2009512484073639},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.46722689270973206,0.18787157535552979,0.4739495813846588,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18787157535552979},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18787157535552979},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2009512484073639},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":1,"str":"يﺯﺭﻭﺎﺸﻛ","boundary":[0.35630252957344055,0.18787157535552979,0.41680672764778137,0.2009512484073639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.20808561146259308},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20808561146259308},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22116528451442719},{"x":0.413445383310318,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺍﺮﻣ","boundary":[0.413445383310318,0.20808561146259308,0.43865546584129333,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.20808561146259308},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20808561146259308},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.4470588266849518,0.20808561146259308,0.45546218752861023,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮕﻨﺟ","boundary":[0.4638655483722687,0.20808561146259308,0.5159664154052734,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.5226891040802002,0.20808561146259308,0.5882353186607361,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴﺳﺆﻣ","boundary":[0.5966386795043945,0.20808561146259308,0.6487395167350769,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3932773172855377,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﺸﻛ","boundary":[0.3512605130672455,0.20808561146259308,0.3932773172855377,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"ﻊ","boundary":[0.40168067812919617,0.20808561146259308,0.4117647111415863,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.14044351804256439,0.6537395167350769,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2818073630332947},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2818073630332947},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.46890756487846375,0.2818073630332947,0.49747899174690247,0.2948870360851288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﻠﻓ","boundary":[0.5042017102241516,0.2818073630332947,0.5310924649238586,0.2948870360851288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2948870360851288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.27480736303329467,0.5360924649238586,0.3018870360851288],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/ogzmSsaKQdSulxpn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/iYFkBTaWLyKylPPr.jpg","blurred":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/ffojCESIQUVvoXPQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017123746375833482,0.9986724807354582,0.9990542839659239]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7361344695091248,0.17479191720485687,0.7697479128837585,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.17479191720485687},{"x":0.729411780834198,"y":0.17479191720485687},{"x":0.729411780834198,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.6924369931221008,0.17479191720485687,0.729411780834198,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.6470588445663452,0.1736028492450714,0.6857143044471741,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.1736028492450714,0.6470588445663452,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6168067455291748,0.1736028492450714,0.6386554837226868,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6117647290229797,"y":0.18787157535552979},{"x":0.578151285648346,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.578151285648346,0.1736028492450714,0.6117647290229797,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7411764860153198,0.1973840594291687,0.7697479128837585,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6924369931221008,0.1973840594291687,0.7361344695091248,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.1973840594291687,0.6924369931221008,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.6554622054100037,0.1973840594291687,0.6840336322784424,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6151260733604431,0.1973840594291687,0.6487395167350769,0.20927467942237854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2104637324810028},{"x":0.578151285648346,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5731512856483459,0.1666028492450714,0.7747479128837585,0.2174637324810028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5663865804672241,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1640903651714325},{"x":0.534453809261322,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.534453809261322,0.15101070702075958,0.5663865804672241,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4722689092159271,0.15101070702075958,0.5260504484176636,0.1640903651714325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5663865804672241,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.14401070702075958,0.5713865804672241,0.1710903651714325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.17241379618644714},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17241379618644714},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18549345433712006},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.45378151535987854,0.17241379618644714,0.48571428656578064,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1736028492450714},{"x":0.4470588266849518,"y":0.1736028492450714},{"x":0.44873949885368347,"y":0.18668252229690552},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.42016807198524475,0.1736028492450714,0.44873949885368347,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1736028492450714},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.4000000059604645,0.17479191720485687,0.4151260554790497,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3949579894542694,0.17479191720485687,0.3983193337917328,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.17479191720485687},{"x":0.38823530077934265,"y":0.17479191720485687},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.3680672347545624,0.17479191720485687,0.38823530077934265,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.17598097026348114},{"x":0.3613445460796356,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.32773110270500183,0.17598097026348114,0.3630252182483673,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.4420168101787567,0.19619500637054443,0.48571428656578064,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1973840594291687},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19619500637054443},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20927467942237854},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.40168067812919617,0.1973840594291687,0.43697479367256165,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.1973840594291687,0.3983193337917328,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.1973840594291687},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2104637324810028},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.35630252957344055,0.1973840594291687,0.38823530077934265,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3176470696926117,0.1973840594291687,0.3512605130672455,0.2104637324810028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17241379618644714},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3176470696926117,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31096639752388,0.16779191720485687,0.49071428656578064,0.21627467942237855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7697479128837585,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7260504364967346,0.21997621655464172,0.7697479128837585,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6924369931221008,0.21997621655464172,0.7210084199905396,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.21997621655464172,0.6890756487846375,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23305588960647583},{"x":0.658823549747467,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.658823549747467,0.22116528451442719,0.6789916157722473,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6184874176979065,0.22116528451442719,0.6521008610725403,0.23305588960647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7697479128837585,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6134874176979065,0.21416528451442718,0.7747479128837585,0.24005588960647584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23305588960647583},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.45042017102241516,0.22116528451442719,0.48571428656578064,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23305588960647583},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.41680672764778137,0.22116528451442719,0.4453781545162201,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.22116528451442719,0.4117647111415863,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربی","boundary":[0.3798319399356842,0.22116528451442719,0.40168067812919617,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22116528451442719},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22116528451442719},{"x":0.37478992342948914,"y":0.23305588960647583},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.34117648005485535,0.22116528451442719,0.37478992342948914,0.23305588960647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23305588960647583},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33617648005485534,0.21416528451442718,0.49071428656578064,0.24005588960647584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7344537973403931,0.24613554775714874,0.7697479128837585,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.6907563209533691,0.24613554775714874,0.7277311086654663,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.24613554775714874,0.6857143044471741,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربی","boundary":[0.6554622054100037,0.24613554775714874,0.6773109436035156,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6168067455291748,0.24613554775714874,0.6504201889038086,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7697479128837585,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6118067455291748,0.23913554775714874,0.7747479128837585,0.26264804673194886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2568370997905731},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.46554622054100037,0.243757426738739,0.48739495873451233,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.243757426738739},{"x":0.4605042040348053,"y":0.243757426738739},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2568370997905731},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.42184874415397644,0.243757426738739,0.4605042040348053,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.243757426738739},{"x":0.41680672764778137,"y":0.243757426738739},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2568370997905731},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.36974790692329407,0.243757426738739,0.41680672764778137,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.243757426738739},{"x":0.364705890417099,"y":0.243757426738739},{"x":0.364705890417099,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.3361344635486603,0.243757426738739,0.364705890417099,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.243757426738739},{"x":0.3361344635486603,"y":0.243757426738739},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3327731192111969,0.243757426738739,0.3361344635486603,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.243757426738739},{"x":0.32773110270500183,"y":0.243757426738739},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.2840336263179779,0.243757426738739,0.32773110270500183,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.243757426738739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.243757426738739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2568370997905731},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.26050421595573425,0.243757426738739,0.27899160981178284,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2580261528491974},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25550421595573425,0.236757426738739,0.49239495873451233,0.2650261528491974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.529411792755127,0.2699167728424072,0.5495798587799072,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5008403658866882,0.26872771978378296,0.5260504484176636,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2841854989528656},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.45042017102241516,0.2675386369228363,0.4924369752407074,0.2841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28537455201148987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.2605386369228363,0.5545798587799072,0.2923745520114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30321046710014343},{"x":0.507563054561615,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.507563054561615,0.2901307940483093,0.5327731370925903,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4722689092159271,0.2901307940483093,0.5008403658866882,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3079667091369629},{"x":0.707563042640686,"y":0.3079667091369629},{"x":0.707563042640686,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6823529601097107,0.3079667091369629,0.707563042640686,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6117647290229797,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6117647290229797,0.3079667091369629,0.6638655662536621,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32580262422561646},{"x":0.583193302154541,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.583193302154541,0.3079667091369629,0.6016806960105896,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5462185144424438,0.3079667091369629,0.5848739743232727,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3079667091369629},{"x":0.534453809261322,"y":0.3079667091369629},{"x":0.534453809261322,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4941176474094391,0.3079667091369629,0.534453809261322,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48571428656578064,"y":0.32580262422561646},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.43529412150382996,0.3079667091369629,0.48571428656578064,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32580262422561646},{"x":0.38655462861061096,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.38655462861061096,0.3079667091369629,0.4268907606601715,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3798319399356842,"y":0.32580262422561646},{"x":0.37310925126075745,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.3079667091369629,0.3798319399356842,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32580262422561646},{"x":0.33781513571739197,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.33781513571739197,0.3079667091369629,0.3663865625858307,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2991596758365631,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2991596758365631,0.3079667091369629,0.3310924470424652,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3079667091369629},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3079667091369629},{"x":0.29579833149909973,"y":0.32580262422561646},{"x":0.29075631499290466,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.3079667091369629,0.29579833149909973,0.32580262422561646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2877526879310608},{"x":0.707563042640686,"y":0.2913198471069336},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865},{"x":0.29075631499290466,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28575631499290466,0.2807526879310608,0.712563042640686,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5210084319114685,0.32936978340148926,0.5512605309486389,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3448275923728943},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.44873949885368347,0.32936978340148926,0.5126050710678101,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7445378303527832,0.34958383440971375,0.7848739624023438,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6991596817970276,0.34958383440971375,0.7327731251716614,0.3650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44373949885368347,0.32236978340148925,0.7898739624023438,0.37323066663742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.34958383440971375},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34958383440971375},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3650416135787964},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.37142857909202576,0.34958383440971375,0.3949579894542694,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34958383440971375},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33949580788612366,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.33781513571739197,0.350772887468338,0.36974790692329407,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3310924470424652,"y":0.350772887468338},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.2806722819805145,0.3519619405269623,0.3327731192111969,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.75126051902771,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7529411911964417,0.37217599153518677,0.7831932902336121,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6991596817970276,0.3709869086742401,0.7462185025215149,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2756722819805145,0.34258383440971374,0.7898739624023438,0.3958228237628937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3932773172855377,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3932773172855377,"y":0.38644471764564514},{"x":0.37310925126075745,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.37310925126075745,0.37217599153518677,0.3932773172855377,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3663865625858307,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.3529411852359772,0.37217599153518677,0.3663865625858307,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.2991596758365631,0.37217599153518677,0.3462184965610504,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7327731251716614,0.3947681188583374,0.7848739624023438,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.3947681188583374,0.7310924530029297,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7714285850524902,0.4149821698665619,0.7848739624023438,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7378151416778564,0.4149821698665619,0.7647058963775635,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43281808495521545},{"x":0.729411780834198,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.4149821698665619,0.7327731251716614,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6873949766159058,0.4149821698665619,0.7226890921592712,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4149821698665619},{"x":0.680672287940979,"y":0.4149821698665619},{"x":0.680672287940979,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6571428775787354,0.4149821698665619,0.680672287940979,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6554622054100037,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.4149821698665619,0.6554622054100037,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43281808495521545},{"x":0.610084056854248,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.610084056854248,0.4149821698665619,0.6436975002288818,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.5865546464920044,0.4149821698665619,0.6016806960105896,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5848739743232727,"y":0.43281808495521545},{"x":0.583193302154541,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.4149821698665619,0.5848739743232727,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43281808495521545},{"x":0.556302547454834,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.556302547454834,0.4149821698665619,0.5764706134796143,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5310924649238586,0.4149821698665619,0.5495798587799072,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43281808495521545},{"x":0.489075630903244,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میمون","boundary":[0.489075630903244,0.4149821698665619,0.5243697762489319,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4149821698665619},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4149821698665619},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4773109257221222,0.4149821698665619,0.48067227005958557,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3512605130672455,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scrophulariaceae","boundary":[0.3512605130672455,0.4149821698665619,0.4756302535533905,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3462184965610504,0.4149821698665619,0.3495798408985138,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.7126050591468811,0.4340071380138397,0.7848739624023438,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.4340071380138397,0.7092437148094177,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهریار","boundary":[0.6487395167350769,0.4340071380138397,0.6974790096282959,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.5966386795043945,0.4340071380138397,0.6487395167350769,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهرورز","boundary":[0.5512605309486389,0.4340071380138397,0.5932773351669312,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.4340071380138397,0.5411764979362488,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4340071380138397},{"x":0.534453809261322,"y":0.4340071380138397},{"x":0.534453809261322,"y":0.45065397024154663},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48403361439704895,0.4340071380138397,0.534453809261322,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45065397024154663},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلان","boundary":[0.43865546584129333,0.4340071380138397,0.4773109257221222,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4302521049976349,0.4340071380138397,0.43529412150382996,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.4340071380138397,0.4302521049976349,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4340071380138397},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4340071380138397},{"x":0.41848739981651306,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.3798319399356842,0.4340071380138397,0.41848739981651306,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4340071380138397},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4340071380138397},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عطار","boundary":[0.3361344635486603,0.4340071380138397,0.37142857909202576,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3294117748737335,"y":0.45065397024154663},{"x":0.32436975836753845,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32436975836753845,0.4340071380138397,0.3294117748737335,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4340071380138397},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4340071380138397},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2722689211368561,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2722689211368561,0.4340071380138397,0.32268908619880676,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4340071380138397},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45065397024154663},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.22689075767993927,0.4340071380138397,0.26386556029319763,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21848739683628082,0.4340071380138397,0.2235294133424759,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4340071380138397,0.2201680690050125,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7630252242088318,0.4542211592197418,0.7848739624023438,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7260504364967346,0.4542211592197418,0.7596638798713684,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.6907563209533691,0.4542211592197418,0.7243697643280029,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"حمیدی","boundary":[0.6436975002288818,0.4542211592197418,0.6840336322784424,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.63193279504776,0.4542211592197418,0.6352941393852234,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45303210616111755},{"x":0.63193279504776,"y":0.45303210616111755},{"x":0.63193279504776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.45303210616111755,0.63193279504776,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5579832196235657,0.45303210616111755,0.5798319578170776,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5092437267303467,0.45303210616111755,0.5512605309486389,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.4722689092159271,0.45303210616111755,0.5008403658866882,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46967896819114685},{"x":0.42352941632270813,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمسار","boundary":[0.42352941632270813,0.45303210616111755,0.4638655483722687,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.45303210616111755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45303210616111755},{"x":0.42016807198524475,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4151260554790497,0.45303210616111755,0.42016807198524475,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46967896819114685},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.45303210616111755,0.4151260554790497,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45303210616111755},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45303210616111755},{"x":0.40336135029792786,"y":0.46967896819114685},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.37142857909202576,0.45303210616111755,0.40336135029792786,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.45303210616111755},{"x":0.364705890417099,"y":0.45303210616111755},{"x":0.364705890417099,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3193277418613434,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3193277418613434,0.45303210616111755,0.364705890417099,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46967896819114685},{"x":0.30756303668022156,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.30756303668022156,0.45303210616111755,0.3176470696926117,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4684898853302002},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.29579833149909973,0.4518430531024933,0.2991596758365631,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45303210616111755},{"x":0.29243698716163635,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24369747936725616,0.4518430531024933,0.29243698716163635,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.21512605249881744,0.4518430531024933,0.2369747906923294,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.7428571581840515,0.47324612736701965,0.7848739624023438,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.7058823704719543,0.47324612736701965,0.7344537973403931,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6672269105911255,0.47324612736701965,0.6974790096282959,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.6336134672164917,0.47324612736701965,0.6605042219161987,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6235294342041016,0.47324612736701965,0.6268907785415649,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.47324612736701965,0.6218487620353699,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47324612736701965},{"x":0.610084056854248,"y":0.47324612736701965},{"x":0.610084056854248,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5647059082984924,0.47324612736701965,0.610084056854248,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5226891040802002,0.47324612736701965,0.5579832196235657,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.47324612736701965,0.5159664154052734,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4910820424556732},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.46890756487846375,0.47324612736701965,0.5092437267303467,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4100840389728546,0.47324612736701965,0.4605042040348053,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47324612736701965},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47324612736701965},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3613445460796356,0.47324612736701965,0.40168067812919617,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.47324612736701965,0.35462185740470886,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.47324612736701965},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47324612736701965},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3126050531864166,0.47324612736701965,0.34117648005485535,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2722689211368561,0.47324612736701965,0.3042016923427582,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2705882489681244,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2655462324619293,0.47324612736701965,0.2705882489681244,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4910820424556732},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26218488812446594,0.47324612736701965,0.2655462324619293,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4910820424556732},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدیقه","boundary":[0.21512605249881744,0.47324612736701965,0.2537815272808075,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"يوسف","boundary":[0.7462185025215149,0.49346017837524414,0.7848739624023438,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نعنایی","boundary":[0.7092437148094177,0.49346017837524414,0.7428571581840515,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6974790096282959,0.49346017837524414,0.7008403539657593,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6672269105911255,0.49346017837524414,0.6957983374595642,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6084033846855164,0.49346017837524414,0.6605042219161987,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5445378422737122,0.49346017837524414,0.6016806960105896,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5112960934638977},{"x":0.529411792755127,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.49346017837524414,0.5361344814300537,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4907563030719757,0.49346017837524414,0.5226891040802002,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.49346017837524414},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49346017837524414},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5112960934638977},{"x":0.440336138010025,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.440336138010025,0.49346017837524414,0.48235294222831726,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.49346017837524414},{"x":0.43361344933509827,"y":0.49346017837524414},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.3966386616230011,0.49346017837524414,0.43361344933509827,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.49346017837524414},{"x":0.38991597294807434,"y":0.49346017837524414},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.32268908619880676,0.49346017837524414,0.38991597294807434,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.49346017837524414},{"x":0.31596639752388,"y":0.49346017837524414},{"x":0.31596639752388,"y":0.5112960934638977},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.49346017837524414,0.31596639752388,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.49346017837524414},{"x":0.3025210201740265,"y":0.49346017837524414},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.2705882489681244,0.49346017837524414,0.3025210201740265,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414},{"x":0.26386556029319763,"y":0.49346017837524414},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهرگان","boundary":[0.21512605249881744,0.49346017837524414,0.26386556029319763,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7344537973403931,0.5101070404052734,0.7815126180648804,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5279428958892822},{"x":0.707563042640686,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.7058823704719543,0.5101070404052734,0.7277311086654663,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5279428958892822},{"x":0.658823549747467,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6571428775787354,0.5101070404052734,0.6991596817970276,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6201680898666382,0.5112960934638977,0.6504201889038086,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5865546464920044,0.5112960934638977,0.6134454011917114,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.5112960934638977,0.5798319578170776,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5176470875740051,0.5112960934638977,0.5663865804672241,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.512485146522522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.512485146522522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.512485146522522,0.5126050710678101,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7327731251716614,0.5315101146697998,0.7831932902336121,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5315101146697998},{"x":0.729411780834198,"y":0.5315101146697998},{"x":0.729411780834198,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.5315101146697998,0.729411780834198,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6773109436035156,0.5315101146697998,0.7176470756530762,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6168067455291748,0.5315101146697998,0.6689075827598572,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5315101146697998},{"x":0.610084056854248,"y":0.5315101146697998},{"x":0.610084056854248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5697479248046875,0.5315101146697998,0.610084056854248,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5481569766998291},{"x":0.556302547454834,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.5315101146697998,0.5630252361297607,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5210084319114685,0.5315101146697998,0.5495798587799072,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5481569766998291},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.48067227005958557,0.5315101146697998,0.5126050710678101,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7546218633651733,0.5529131889343262,0.7831932902336121,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.5517241358757019,0.7462185025215149,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.5517241358757019,0.7226890921592712,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.6823529601097107,0.5505350828170776,0.7092437148094177,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.571938157081604},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7310924530029297,0.571938157081604,0.7831932902336121,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.571938157081604},{"x":0.7310924530029297,"y":0.571938157081604},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.571938157081604,0.7310924530029297,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.571938157081604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.571938157081604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6857143044471741,0.571938157081604,0.7142857313156128,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.571938157081604},{"x":0.6789916157722473,"y":0.571938157081604},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6554622054100037,0.571938157081604,0.6789916157722473,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.75126051902771,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.75126051902771,0.5921521782875061,0.7848739624023438,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.5921521782875061,0.7478991746902466,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7109243869781494,0.5921521782875061,0.7361344695091248,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5921521782875061},{"x":0.702521026134491,"y":0.5921521782875061},{"x":0.702521026134491,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبخت","boundary":[0.6655462384223938,0.5921521782875061,0.702521026134491,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.5921521782875061,0.6605042219161987,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.6252101063728333,0.5921521782875061,0.6504201889038086,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.5546218752861023,0.5921521782875061,0.6184874176979065,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.5921521782875061,0.5512605309486389,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفعت","boundary":[0.5058823823928833,0.5921521782875061,0.5394958257675171,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5921521782875061},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5921521782875061},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6087990403175354},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.46554622054100037,0.5921521782875061,0.49915966391563416,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6087990403175354},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.5921521782875061,0.4571428596973419,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهرداد","boundary":[0.4084033668041229,0.5921521782875061,0.4436974823474884,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6087990403175354},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهرانفر","boundary":[0.35462185740470886,0.5921521782875061,0.4000000059604645,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7613445520401001,0.6147443652153015,0.7848739624023438,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7277311086654663,0.6147443652153015,0.7546218633651733,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6147443652153015,0.7260504364967346,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.6789916157722473,0.6147443652153015,0.7159664034843445,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.6285714507102966,0.6147443652153015,0.6722689270973206,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7243697643280029,0.6313912272453308,0.7848739624023438,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.6313912272453308,0.7176470756530762,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6672269105911255,0.6313912272453308,0.7042016983032227,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6487395167350769,0.6313912272453308,0.6638655662536621,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.6313912272453308,0.6470588445663452,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6033613681793213,0.6302021145820618,0.6369748115539551,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5798319578170776,0.6302021145820618,0.5966386795043945,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6468489766120911},{"x":0.561344563961029,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.561344563961029,0.6302021145820618,0.5747899413108826,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.7630252242088318,0.6527943015098572,0.7848739624023438,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.7226890921592712,0.6527943015098572,0.7546218633651733,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6605042219161987,0.6527943015098572,0.7159664034843445,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6527943015098572},{"x":0.653781533241272,"y":0.6527943015098572},{"x":0.653781533241272,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.6527943015098572,0.653781533241272,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6151260733604431,0.6527943015098572,0.6403361558914185,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5882353186607361,0.6527943015098572,0.6084033846855164,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5546218752861023,0.6527943015098572,0.5798319578170776,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5462185144424438,0.6527943015098572,0.5512605309486389,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5159664154052734,0.6527943015098572,0.5394958257675171,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.47058823704719543,0.6527943015098572,0.5092437267303467,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6694411635398865},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.41680672764778137,0.6527943015098572,0.4638655483722687,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6694411635398865},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.3798319399356842,0.6527943015098572,0.4100840389728546,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7378151416778564,0.6730083227157593,0.7848739624023438,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.6730083227157593,0.7378151416778564,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6705882549285889,0.6730083227157593,0.7243697643280029,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6336134672164917,0.6730083227157593,0.6621848940849304,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7596638798713684,0.6920332908630371,0.7848739624023438,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6920332908630371,0.7529411911964417,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7086801528930664},{"x":0.707563042640686,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.707563042640686,0.6920332908630371,0.7411764860153198,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.6920332908630371,0.7042016983032227,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.6605042219161987,0.6920332908630371,0.6941176652908325,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6201680898666382,0.6920332908630371,0.653781533241272,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.5815126299858093,0.6920332908630371,0.6134454011917114,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7086801528930664},{"x":0.578151285648346,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.6920332908630371,0.5798319578170776,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روبروی","boundary":[0.5277311205863953,0.6920332908630371,0.5714285969734192,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.4941176474094391,0.6920332908630371,0.5210084319114685,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7086801528930664},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.46722689270973206,0.6920332908630371,0.48739495873451233,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6920332908630371},{"x":0.462184876203537,"y":0.6920332908630371},{"x":0.462184876203537,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.6920332908630371,0.462184876203537,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6920332908630371},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6920332908630371},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7086801528930664},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.42016807198524475,0.6920332908630371,0.45378151535987854,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۲","boundary":[0.3983193337917328,0.6920332908630371,0.4117647111415863,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.6920332908630371,0.3983193337917328,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6920332908630371},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6920332908630371},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7086801528930664},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.35798320174217224,0.6920332908630371,0.38823530077934265,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.3193277418613434,0.6920332908630371,0.3512605130672455,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3142857253551483,0.6920332908630371,0.3176470696926117,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6920332908630371},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6920332908630371},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2722689211368561,0.6920332908630371,0.30756303668022156,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7086801528930664},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.26218488812446594,0.6920332908630371,0.2655462324619293,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6920332908630371},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6920332908630371},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2554621994495392,0.6920332908630371,0.25882354378700256,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.21848739683628082,0.6920332908630371,0.2504201829433441,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6920332908630371},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.21512605249881744,0.6920332908630371,0.2201680690050125,0.7086801528930664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7110582590103149},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.3639869086742401,0.7898739624023438,0.718058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۹۹۳۶۹۰۹","boundary":[0.7193277478218079,0.7134363651275635,0.7831932902336121,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.7064363651275635,0.7881932902336121,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7546218633651733,0.7336504459381104,0.7848739624023438,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7336504459381104,0.75126051902771,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7467300891876221},{"x":0.680672287940979,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ریال","boundary":[0.680672287940979,0.7348394989967346,0.702521026134491,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7495798468589783,0.7538644671440125,0.7848739624023438,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7142857313156128,0.7538644671440125,0.7445378303527832,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7669441103935242},{"x":0.702521026134491,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.702521026134491,0.7538644671440125,0.7142857313156128,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.7538644671440125,0.6974790096282959,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲-۹۷۳-۹۶","boundary":[0.5731092691421509,0.7526754140853882,0.6840336322784424,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7546218633651733,0.7740784883499146,0.7848739624023438,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7740784883499146,0.7495798468589783,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷-۳۲۷-۶۷۳-۹۶۶-۹۷۸","boundary":[0.5865546464920044,0.7728894352912903,0.7361344695091248,0.7883471846580505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5681092691421509,0.7254613332748413,0.7898739624023438,0.7953471846580505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4789915978908539,"y":0.785969078540802},{"x":0.4436974823474884,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.4436974823474884,0.7764565944671631,0.4789915978908539,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48403361439704895,"y":0.785969078540802},{"x":0.48235294222831726,"y":0.785969078540802}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.48235294222831726,0.7764565944671631,0.48403361439704895,0.785969078540802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48403361439704895,"y":0.785969078540802},{"x":0.4436974823474884,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.7694565944671631,0.48903361439704895,0.792969078540802],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/JRPTBeBGnNAevxSy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/OKbfIqQuyoGDYVxQ.jpg","blurred":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/MoGPrjyMhtRJpXpk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001896177005824521,0.9986724807354582,0.9990599393906974]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.16646848618984222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.16646848618984222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4789915978908539,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﻌﺗ","boundary":[0.4789915978908539,0.16646848618984222,0.49747899174690247,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.16646848618984222},{"x":0.534453809261322,"y":0.16646848618984222},{"x":0.534453809261322,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5042017102241516,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﺴﺑ","boundary":[0.5042017102241516,0.16646848618984222,0.534453809261322,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4773109257221222,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"ﻲ","boundary":[0.46554622054100037,0.16646848618984222,0.4773109257221222,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3966386616230011,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3966386616230011,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"SCROPHULARIACEAE","boundary":[0.21512605249881744,0.18787157535552979,0.3966386616230011,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"De","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.23193277418613434,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.20808561146259308},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20808561146259308},{"x":0.30588236451148987,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Candolle,","boundary":[0.24201680719852448,0.20808561146259308,0.30588236451148987,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3294117748737335,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3294117748737335,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3126050531864166,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.3126050531864166,0.20808561146259308,0.3294117748737335,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3495798408985138,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3361344635486603,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"P.","boundary":[0.3361344635486603,0.20808561146259308,0.3495798408985138,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3949579894542694,"y":0.21878716349601746},{"x":0.35798320174217224,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"1846:","boundary":[0.35798320174217224,0.20808561146259308,0.3949579894542694,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40336135029792786,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Prodromus","boundary":[0.40336135029792786,0.20808561146259308,0.4756302535533905,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20808561146259308},{"x":0.556302547454834,"y":0.20808561146259308},{"x":0.556302547454834,"y":0.21878716349601746},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Systematis","boundary":[0.48403361439704895,0.20808561146259308,0.556302547454834,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6252101063728333,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Naturalis","boundary":[0.5647059082984924,0.20808561146259308,0.6252101063728333,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Regni","boundary":[0.6336134672164917,0.20808561146259308,0.6722689270973206,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20808561146259308},{"x":0.756302535533905,"y":0.20808561146259308},{"x":0.756302535533905,"y":0.21878716349601746},{"x":0.680672287940979,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Vegetabilis","boundary":[0.680672287940979,0.20808561146259308,0.756302535533905,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"10:","boundary":[0.7647058963775635,0.20808561146259308,0.7848739624023438,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.27394959330558777,"y":0.22829964756965637},{"x":0.27394959330558777,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"186-586.","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.27394959330558777,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"-Boissier,","boundary":[0.2823529541492462,0.22829964756965637,0.3462184965610504,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.22829964756965637},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22829964756965637},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23900118470191956},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"E.","boundary":[0.35630252957344055,0.22829964756965637,0.36974790692329407,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3781512677669525,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"1879:","boundary":[0.3781512677669525,0.22829964756965637,0.4151260554790497,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Scrophulariaceae","boundary":[0.4252100884914398,0.22829964756965637,0.5411764979362488,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.5529412031173706,0.22829964756965637,0.5630252361297607,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.5731092691421509,0.22829964756965637,0.6067227125167847,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22829964756965637},{"x":0.680672287940979,"y":0.22829964756965637},{"x":0.680672287940979,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Oreintalis","boundary":[0.6168067455291748,0.22829964756965637,0.680672287940979,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"4:","boundary":[0.6907563209533691,0.22829964756965637,0.702521026134491,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"297-492.","boundary":[0.7126050591468811,0.22829964756965637,0.7714285850524902,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7815126180648804,0.22829964756965637,0.7848739624023438,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"Wettsein","boundary":[0.21512605249881744,0.24970273673534393,0.2722689211368561,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2604042887687683},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"von","boundary":[0.27899160981178284,0.24970273673534393,0.3025210201740265,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4000000059604645,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2604042887687683},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"Westersheim,","boundary":[0.30924370884895325,0.24970273673534393,0.4000000059604645,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.24970273673534393},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24970273673534393},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2604042887687683},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.40504202246665955,0.24970273673534393,0.42016807198524475,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.24970273673534393},{"x":0.462184876203537,"y":0.24970273673534393},{"x":0.462184876203537,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"1893:","boundary":[0.4252100884914398,0.24970273673534393,0.462184876203537,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2604042887687683},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"Scrophulariaceae","boundary":[0.46890756487846375,0.24970273673534393,0.5865546464920044,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.24970273673534393},{"x":0.605042040348053,"y":0.24970273673534393},{"x":0.605042040348053,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.5932773351669312,0.24970273673534393,0.605042040348053,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.6117647290229797,0.24970273673534393,0.6268907785415649,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2604042887687683},{"x":0.63193279504776,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"Engler","boundary":[0.63193279504776,0.24970273673534393,0.6739495992660522,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.6823529601097107,0.24970273673534393,0.6941176652908325,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.6991596817970276,0.24970273673534393,0.7142857313156128,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"Prantl","boundary":[0.7210084199905396,0.24970273673534393,0.7596638798713684,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"die","boundary":[0.7663865685462952,0.24970273673534393,0.7831932902336121,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2699167728424072},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2699167728424072},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2806183099746704},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"naturlischen","boundary":[0.21512605249881744,0.2699167728424072,0.29411765933036804,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2699167728424072},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2806183099746704},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"pflanzenfamilien","boundary":[0.30588236451148987,0.2699167728424072,0.41848739981651306,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"IV,","boundary":[0.4302521049976349,0.2699167728424072,0.45042017102241516,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2699167728424072},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2699167728424072},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2806183099746704},{"x":0.462184876203537,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"3b:","boundary":[0.462184876203537,0.2699167728424072,0.48235294222831726,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"39-1071.","boundary":[0.4924369752407074,0.2699167728424072,0.5529412031173706,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"-Schischkin,","boundary":[0.5630252361297607,0.2699167728424072,0.6453781723976135,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"B.","boundary":[0.6554622054100037,0.2699167728424072,0.6705882549285889,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2806183099746704},{"x":0.680672287940979,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.680672287940979,0.2699167728424072,0.6957983374595642,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"(ed.)","boundary":[0.7058823704719543,0.2699167728424072,0.7361344695091248,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":1,"str":"1955:","boundary":[0.7478991746902466,0.2699167728424072,0.7848739624023438,0.2806183099746704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"Scrophulariaceae","boundary":[0.21512605249881744,0.2901307940483093,0.3310924470424652,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.3478991687297821,0.2901307940483093,0.35798320174217224,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2901307940483093},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2901307940483093},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3008323311805725},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.37310925126075745,0.2901307940483093,0.40672269463539124,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2901307940483093},{"x":0.462184876203537,"y":0.2901307940483093},{"x":0.462184876203537,"y":0.3008323311805725},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"USSR","boundary":[0.42184874415397644,0.2901307940483093,0.462184876203537,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"22:","boundary":[0.4773109257221222,0.2901307940483093,0.49747899174690247,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"117-805.","boundary":[0.5109243988990784,0.2901307940483093,0.5714285969734192,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"-Davis,","boundary":[0.5848739743232727,0.2901307940483093,0.6336134672164917,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"P.","boundary":[0.6470588445663452,0.2901307940483093,0.6605042219161987,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.6739495992660522,0.2901307940483093,0.6890756487846375,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3008323311805725},{"x":0.702521026134491,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"(ed.)","boundary":[0.702521026134491,0.2901307940483093,0.7327731251716614,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"1979:","boundary":[0.7478991746902466,0.2901307940483093,0.7848739624023438,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32436975836753845,"y":0.321046382188797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"Scrophulariacea","boundary":[0.21512605249881744,0.3103448152542114,0.32436975836753845,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.321046382188797},{"x":0.33949580788612366,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.33949580788612366,0.3103448152542114,0.3512605130672455,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3983193337917328,"y":0.321046382188797},{"x":0.364705890417099,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.364705890417099,0.3103448152542114,0.3983193337917328,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.321046382188797},{"x":0.413445383310318,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.413445383310318,0.3103448152542114,0.4252100884914398,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.321046382188797},{"x":0.43865546584129333,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"Turkey","boundary":[0.43865546584129333,0.3103448152542114,0.48571428656578064,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5126050710678101,"y":0.321046382188797},{"x":0.49915966391563416,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"6:","boundary":[0.49915966391563416,0.3103448152542114,0.5126050710678101,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5848739743232727,"y":0.321046382188797},{"x":0.5260504484176636,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"458-784.","boundary":[0.5260504484176636,0.3103448152542114,0.5848739743232727,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.321046382188797},{"x":0.5983193516731262,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"-Rechinger,","boundary":[0.5983193516731262,0.3103448152542114,0.6773109436035156,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.321046382188797},{"x":0.6907563209533691,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.6907563209533691,0.3103448152542114,0.7058823704719543,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7344537973403931,"y":0.321046382188797},{"x":0.7193277478218079,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.7193277478218079,0.3103448152542114,0.7344537973403931,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.321046382188797},{"x":0.7478991746902466,"y":0.321046382188797}]},"confidence":1,"str":"1981:","boundary":[0.7478991746902466,0.3103448152542114,0.7848739624023438,0.321046382188797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"Scrophulariaceae","boundary":[0.21512605249881744,0.3317479193210602,0.3310924470424652,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3445378243923187,"y":0.34244945645332336},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.34117648005485535,0.3317479193210602,0.3445378243923187,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3317479193210602},{"x":0.364705890417099,"y":0.3317479193210602},{"x":0.364705890417099,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.3529411852359772,0.3317479193210602,0.364705890417099,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3317479193210602},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3317479193210602},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34244945645332336},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.37142857909202576,0.3317479193210602,0.38655462861061096,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3949579894542694,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.3949579894542694,0.3317479193210602,0.4100840389728546,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3317479193210602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3317479193210602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34244945645332336},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"Rechinger","boundary":[0.41680672764778137,0.3317479193210602,0.48403361439704895,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.4924369752407074,0.3317479193210602,0.5260504484176636,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.34244945645332336},{"x":0.534453809261322,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"Iranica.","boundary":[0.534453809261322,0.3317479193210602,0.5848739743232727,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"147.","boundary":[0.5915966629981995,0.3317479193210602,0.6201680898666382,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"-Sutton","boundary":[0.6285714507102966,0.3317479193210602,0.6756302714347839,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"D.","boundary":[0.6840336322784424,0.3317479193210602,0.6991596817970276,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.7058823704719543,0.3317479193210602,0.7210084199905396,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34244945645332336},{"x":0.729411780834198,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"1988:","boundary":[0.729411780834198,0.3317479193210602,0.7663865685462952,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"A","boundary":[0.7747899293899536,0.3317479193210602,0.7848739624023438,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3519619405269623},{"x":0.267226904630661,"y":0.3519619405269623},{"x":0.267226904630661,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"revision","boundary":[0.21512605249881744,0.3519619405269623,0.267226904630661,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.2722689211368561,0.3519619405269623,0.2840336263179779,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3519619405269623},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3519619405269623},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36266350746154785},{"x":0.29075631499290466,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"the","boundary":[0.29075631499290466,0.3519619405269623,0.30924370884895325,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36266350746154785},{"x":0.31596639752388,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"tribe","boundary":[0.31596639752388,0.3519619405269623,0.3445378243923187,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3519619405269623},{"x":0.440336138010025,"y":0.3519619405269623},{"x":0.440336138010025,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3512605130672455,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"str":"Antirrhineae.","boundary":[0.3512605130672455,0.3519619405269623,0.440336138010025,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15946848618984222,0.7898739624023438,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﺗﻴ","boundary":[0.7764706015586853,0.3912009596824646,0.7848739624023438,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.7260504364967346,0.3912009596824646,0.7310924530029297,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3912009596824646},{"x":0.756302535533905,"y":0.3912009596824646},{"x":0.756302535533905,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7378151416778564,0.3912009596824646,0.756302535533905,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺮ","boundary":[0.7630252242088318,0.3912009596824646,0.7747899293899536,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻴ","boundary":[0.7210084199905396,0.3912009596824646,0.7243697643280029,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":1,"str":"ﻥﻮﻤ","boundary":[0.6941176652908325,0.3912009596824646,0.7193277478218079,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7747899293899536,0.4114149808883667,0.7848739624023438,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻫﺎ","boundary":[0.7462185025215149,0.4114149808883667,0.7731092572212219,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7378151416778564,0.4114149808883667,0.7411764860153198,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺴﮑ","boundary":[0.7008403539657593,0.4114149808883667,0.7361344695091248,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6907563209533691,0.4114149808883667,0.6941176652908325,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳﺪﻨﭼ","boundary":[0.6302521228790283,0.4114149808883667,0.6789916157722473,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6857143044471741,0.4114149808883667,0.6890756487846375,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.4114149808883667,0.6285714507102966,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.6000000238418579,0.4114149808883667,0.6184874176979065,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5865546464920044,0.4114149808883667,0.5966386795043945,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4244946539402008},{"x":0.578151285648346,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.578151285648346,0.4114149808883667,0.5815126299858093,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.4114149808883667,0.5428571701049805,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺒﮑ","boundary":[0.5512605309486389,0.4114149808883667,0.5764706134796143,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5361344814300537,0.4114149808883667,0.5394958257675171,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻫد","boundary":[0.48067227005958557,0.4114149808883667,0.5142857432365417,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4114149808883667},{"x":0.534453809261322,"y":0.4114149808883667},{"x":0.534453809261322,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"هﻮ","boundary":[0.5210084319114685,0.4114149808883667,0.534453809261322,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.4114149808883667,0.48067227005958557,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4114149808883667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4114149808883667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4244946539402008},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻔﻠﻋ","boundary":[0.45210084319114685,0.4114149808883667,0.47058823704719543,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4114149808883667},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4114149808883667},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4244946539402008},{"x":0.440336138010025,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.440336138010025,0.4114149808883667,0.45042017102241516,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4114149808883667},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4114149808883667},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4244946539402008},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.4114149808883667,0.43865546584129333,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4244946539402008},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺗﻮﺑ","boundary":[0.40672269463539124,0.4114149808883667,0.4302521049976349,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4114149808883667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4114149808883667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4244946539402008},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.38991597294807434,0.4114149808883667,0.40504202246665955,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.4114149808883667,0.3848739564418793,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4114149808883667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4114149808883667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3680672347545624,0.4114149808883667,0.37142857909202576,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4114149808883667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4114149808883667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﭽﺘﺧرد","boundary":[0.3176470696926117,0.4114149808883667,0.35630252957344055,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.3630252182483673,0.4114149808883667,0.3663865625858307,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4114149808883667},{"x":0.31596639752388,"y":0.4114149808883667},{"x":0.31596639752388,"y":0.4244946539402008},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.30924370884895325,0.4114149808883667,0.31596639752388,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4114149808883667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4114149808883667},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4244946539402008},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.29243698716163635,0.4114149808883667,0.30756303668022156,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4114149808883667},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4114149808883667},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4244946539402008},{"x":0.289075642824173,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.289075642824173,0.4114149808883667,0.29243698716163635,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4244946539402008},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.26218488812446594,0.4114149808883667,0.2823529541492462,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4114149808883667},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4114149808883667},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.2504201829433441,0.4114149808883667,0.26050421595573425,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻧﯿ","boundary":[0.2369747906923294,0.4114149808883667,0.24369747936725616,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4114149808883667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4244946539402008},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﻤ","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.23529411852359772,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮕﻧا","boundary":[0.7579832077026367,0.43043994903564453,0.7848739624023438,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.43043994903564453,0.75126051902771,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7344537973403931,0.43043994903564453,0.7378151416778564,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺒﺳ","boundary":[0.5260504484176636,0.43043994903564453,0.5462185144424438,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.43043994903564453},{"x":0.583193302154541,"y":0.43043994903564453},{"x":0.583193302154541,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.5529412031173706,0.43043994903564453,0.583193302154541,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.43043994903564453,0.5966386795043945,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﮐ","boundary":[0.6033613681793213,0.43043994903564453,0.6302521228790283,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮕﻧا","boundary":[0.6369748115539551,0.43043994903564453,0.6638655662536621,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻧ","boundary":[0.6705882549285889,0.43043994903564453,0.7058823704719543,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7126050591468811,0.43043994903564453,0.7226890921592712,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44351962208747864},{"x":0.729411780834198,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.729411780834198,0.43043994903564453,0.7327731251716614,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5210084319114685,0.43043994903564453,0.5243697762489319,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.43043994903564453},{"x":0.413445383310318,"y":0.43043994903564453},{"x":0.413445383310318,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"كراﻮـﺷﻮﮔ","boundary":[0.3478991687297821,0.43043994903564453,0.413445383310318,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44351962208747864},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"نوﺪـﺑ","boundary":[0.42016807198524475,0.43043994903564453,0.45546218752861023,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43043994903564453},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43043994903564453},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44351962208747864},{"x":0.462184876203537,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.462184876203537,0.43043994903564453,0.49747899174690247,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":".ﻪﻨ","boundary":[0.5042017102241516,0.43043994903564453,0.5193277597427368,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44351962208747864},{"x":0.34285715222358704,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.43043994903564453,0.3462184965610504,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3361344635486603,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3361344635486603,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2873949706554413,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"بوﺎـﻨﺘﻣ","boundary":[0.2873949706554413,0.43043994903564453,0.3361344635486603,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2873949706554413,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2873949706554413,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.43043994903564453,0.2873949706554413,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27563026547431946,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27563026547431946,"y":0.44351962208747864},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ","boundary":[0.23529411852359772,0.43043994903564453,0.27563026547431946,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.43043994903564453},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43043994903564453},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.2201680690050125,0.43043994903564453,0.23025210201740265,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44351962208747864},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.21512605249881744,0.43043994903564453,0.21848739683628082,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.75126051902771,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫاﺮﻓ","boundary":[0.75126051902771,0.44946491718292236,0.7848739624023438,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.44946491718292236},{"x":0.75126051902771,"y":0.44946491718292236},{"x":0.75126051902771,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.44946491718292236,0.75126051902771,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.7210084199905396,0.44946491718292236,0.7411764860153198,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7092437148094177,0.44946491718292236,0.7193277478218079,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.6403361558914185,0.44946491718292236,0.6722689270973206,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.44946491718292236},{"x":0.702521026134491,"y":0.44946491718292236},{"x":0.702521026134491,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻂﻘﻓ","boundary":[0.6789916157722473,0.44946491718292236,0.702521026134491,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6252101063728333,0.44946491718292236,0.6386554837226868,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6235294342041016,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6117647290229797,0.44946491718292236,0.6235294342041016,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ","boundary":[0.5697479248046875,0.44946491718292236,0.6033613681793213,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5647059082984924,0.44946491718292236,0.5680672526359558,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.5327731370925903,0.44946491718292236,0.5579832196235657,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.44946491718292236,0.5310924649238586,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"بﻮﻟ","boundary":[0.4941176474094391,0.44946491718292236,0.5210084319114685,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.4773109257221222,0.44946491718292236,0.4924369752407074,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.44946491718292236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.44946491718292236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.44946491718292236,0.47058823704719543,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.45378151535987854,0.44946491718292236,0.4571428596973419,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.44946491718292236},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44946491718292236},{"x":0.40504202246665955,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":".ﺶـﺨﺑ","boundary":[0.3613445460796356,0.44946491718292236,0.40504202246665955,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4420168101787567,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎـﺷ","boundary":[0.4117647111415863,0.44946491718292236,0.4420168101787567,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46254459023475647},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.44873949885368347,0.44946491718292236,0.45210084319114685,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.44946491718292236},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44946491718292236},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻞـﮔ","boundary":[0.3310924470424652,0.44946491718292236,0.35630252957344055,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3294117748737335,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾذآ","boundary":[0.3025210201740265,0.44946491718292236,0.3294117748737335,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21848739683628082,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻨﻧﺎﻣ","boundary":[0.21848739683628082,0.44946491718292236,0.2521008551120758,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29579833149909973,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46254459023475647},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺒﻨـﺳ","boundary":[0.25882354378700256,0.44946491718292236,0.29579833149909973,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.46254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.44946491718292236,0.21848739683628082,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﺧ","boundary":[0.7495798468589783,0.4684898853302002,0.7848739624023438,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.7327731251716614,0.4684898853302002,0.7478991746902466,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7226890921592712,0.4684898853302002,0.7260504364967346,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺴﻨﺟود","boundary":[0.6000000238418579,0.4684898853302002,0.6386554837226868,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮔ","boundary":[0.6453781723976135,0.4684898853302002,0.6705882549285889,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".نزﺮﮔ","boundary":[0.6756302714347839,0.4684898853302002,0.7126050591468811,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.7176470756530762,0.4684898853302002,0.7210084199905396,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5865546464920044,0.4684898853302002,0.5966386795043945,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4815695583820343},{"x":0.583193302154541,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.4684898853302002,0.5865546464920044,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.4684898853302002,0.5327731370925903,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ","boundary":[0.5394958257675171,0.4684898853302002,0.5747899413108826,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5159664154052734,0.4684898853302002,0.5193277597427368,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4815695583820343},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.48571428656578064,0.4684898853302002,0.5042017102241516,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5109243988990784,0.4684898853302002,0.5142857432365417,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4684898853302002},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4684898853302002},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4722689092159271,0.4684898853302002,0.48235294222831726,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4684898853302002},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4684898853302002},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4815695583820343},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻘﺗ","boundary":[0.44873949885368347,0.4684898853302002,0.46722689270973206,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.4436974823474884,0.4684898853302002,0.4470588266849518,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4815695583820343},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒ","boundary":[0.43529412150382996,0.4684898853302002,0.4436974823474884,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻈﻨﻣ","boundary":[0.4000000059604645,0.4684898853302002,0.4268907606601715,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.4684898853302002,0.3983193337917328,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﮐ","boundary":[0.3613445460796356,0.4684898853302002,0.38991597294807434,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4684898853302002},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4684898853302002},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.3478991687297821,0.4684898853302002,0.35462185740470886,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4684898853302002},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4684898853302002},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.3327731192111969,0.4684898853302002,0.34117648005485535,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4815695583820343},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎـﮔ","boundary":[0.29579833149909973,0.4684898853302002,0.3210084140300751,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4815695583820343},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.32773110270500183,0.4684898853302002,0.3310924470424652,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4684898853302002},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4684898853302002},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4815695583820343},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.2823529541492462,0.4684898853302002,0.29243698716163635,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4684898853302002},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4684898853302002},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4815695583820343},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.2689075767993927,0.4684898853302002,0.27563026547431946,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4684898853302002},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4684898853302002},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4815695583820343},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ـﺸﺨﺑ","boundary":[0.23193277418613434,0.4684898853302002,0.26218488812446594,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4684898853302002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4815695583820343},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.21848739683628082,0.4684898853302002,0.22857142984867096,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4815695583820343},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4684898853302002,0.21848739683628082,0.4815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.7663865685462952,0.487514853477478,0.7848739624023438,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.487514853477478},{"x":0.7630252242088318,"y":0.487514853477478},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7529411911964417,0.487514853477478,0.7630252242088318,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7260504364967346,"y":0.487514853477478},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻟ","boundary":[0.7193277478218079,0.487514853477478,0.7260504364967346,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.487514853477478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.7327731251716614,0.487514853477478,0.7462185025215149,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.7126050591468811,0.487514853477478,0.7193277478218079,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.487514853477478},{"x":0.7109243869781494,"y":0.487514853477478},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6957983374595642,0.487514853477478,0.7109243869781494,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.487514853477478},{"x":0.6890756487846375,"y":0.487514853477478},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻟ)","boundary":[0.6773109436035156,0.487514853477478,0.6890756487846375,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.487514853477478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.487514853477478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺴﯽ(.","boundary":[0.6302521228790283,0.487514853477478,0.6756302714347839,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.487514853477478},{"x":0.5932773351669312,"y":0.487514853477478},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﭘ","boundary":[0.5915966629981995,0.487514853477478,0.5932773351669312,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.487514853477478},{"x":0.6218487620353699,"y":0.487514853477478},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.6000000238418579,0.487514853477478,0.6218487620353699,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.487514853477478},{"x":0.5899159908294678,"y":0.487514853477478},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5865546464920044,0.487514853477478,0.5899159908294678,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.487514853477478},{"x":0.5848739743232727,"y":0.487514853477478},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘـﺳﻮ","boundary":[0.5495798587799072,0.487514853477478,0.5848739743232727,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.487514853477478},{"x":0.5478991866111755,"y":0.487514853477478},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.487514853477478,0.5478991866111755,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.487514853477478},{"x":0.5378151535987854,"y":0.487514853477478},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5310924649238586,0.487514853477478,0.5378151535987854,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.487514853477478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.487514853477478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.5159664154052734,0.487514853477478,0.5260504484176636,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.487514853477478},{"x":0.5142857432365417,"y":0.487514853477478},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5109243988990784,0.487514853477478,0.5142857432365417,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.487514853477478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5005945563316345},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.49747899174690247,0.487514853477478,0.5042017102241516,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.487514853477478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.487514853477478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5005945563316345},{"x":0.462184876203537,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑﻮﻟ","boundary":[0.462184876203537,0.487514853477478,0.4907563030719757,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.487514853477478},{"x":0.4605042040348053,"y":0.487514853477478},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.4470588266849518,0.487514853477478,0.4605042040348053,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.487514853477478},{"x":0.4453781545162201,"y":0.487514853477478},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.487514853477478,0.4453781545162201,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.487514853477478},{"x":0.37142857909202576,"y":0.487514853477478},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5005945563316345},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ـﺒﻟ","boundary":[0.35798320174217224,0.487514853477478,0.37142857909202576,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.487514853477478},{"x":0.38991597294807434,"y":0.487514853477478},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.3781512677669525,0.487514853477478,0.38991597294807434,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.487514853477478},{"x":0.43529412150382996,"y":0.487514853477478},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺐـﻠﻏا","boundary":[0.3983193337917328,0.487514853477478,0.43529412150382996,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.487514853477478},{"x":0.35798320174217224,"y":0.487514853477478},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.3512605130672455,0.487514853477478,0.35798320174217224,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.487514853477478},{"x":0.3495798408985138,"y":0.487514853477478},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.3344537913799286,0.487514853477478,0.3495798408985138,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.487514853477478},{"x":0.32773110270500183,"y":0.487514853477478},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"(ﯽـﺴﯾﺪﺒﻟ)","boundary":[0.2655462324619293,0.487514853477478,0.32773110270500183,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.487514853477478},{"x":0.2655462324619293,"y":0.487514853477478},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.26218488812446594,0.487514853477478,0.2655462324619293,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.487514853477478},{"x":0.23529411852359772,"y":0.487514853477478},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ـﺒﻟ","boundary":[0.2218487411737442,0.487514853477478,0.23529411852359772,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.487514853477478},{"x":0.2537815272808075,"y":0.487514853477478},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5005945563316345},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.24201680719852448,0.487514853477478,0.2537815272808075,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478},{"x":0.2218487411737442,"y":0.487514853477478},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.21512605249881744,0.487514853477478,0.2218487411737442,0.5005945563316345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"(ﺲﯾﺪﺒﻟ)","boundary":[0.7344537973403931,0.5065398216247559,0.7848739624023438,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺸﭘ","boundary":[0.7092437148094177,0.5065398216247559,0.7260504364967346,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6957983374595642,0.5065398216247559,0.7058823704719543,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻻﺎﺑ)","boundary":[0.6672269105911255,0.5065398216247559,0.6907563209533691,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6504201889038086,0.5065398216247559,0.6655462384223938,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.5065398216247559,0.6487395167350769,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺧاد","boundary":[0.6134454011917114,0.5065398216247559,0.6386554837226868,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6016806960105896,0.5065398216247559,0.6117647290229797,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.5065398216247559,0.6000000238418579,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻘﻋ","boundary":[0.5731092691421509,0.5065398216247559,0.5915966629981995,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5196195244789124},{"x":0.561344563961029,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.561344563961029,0.5065398216247559,0.5714285969734192,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5196195244789124},{"x":0.556302547454834,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.5065398216247559,0.5596638917922974,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"adaxial","boundary":[0.5025210380554199,0.5089179277420044,0.5495798587799072,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5065398216247559},{"x":0.489075630903244,"y":0.5065398216247559},{"x":0.489075630903244,"y":0.5196195244789124},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻤﮑﺷو","boundary":[0.45378151535987854,0.5065398216247559,0.489075630903244,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.4957983195781708,0.5065398216247559,0.5008403658866882,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5065398216247559},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5065398216247559},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4420168101787567,0.5065398216247559,0.45210084319114685,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5065398216247559},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5065398216247559},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘ)","boundary":[0.42184874415397644,0.5065398216247559,0.43529412150382996,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5065398216247559},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5065398216247559},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5196195244789124},{"x":0.413445383310318,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯿﯾ","boundary":[0.413445383310318,0.5065398216247559,0.42016807198524475,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻨﯽ","boundary":[0.3966386616230011,0.5065398216247559,0.4117647111415863,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5196195244789124},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5065398216247559,0.3949579894542694,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﺑﯿ","boundary":[0.3781512677669525,0.5065398216247559,0.3848739564418793,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ـﻧوﺮ","boundary":[0.3529411852359772,0.5065398216247559,0.3764705955982208,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5196195244789124},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.34117648005485535,0.5065398216247559,0.3512605130672455,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5065398216247559},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5065398216247559},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3361344635486603,0.5065398216247559,0.33949580788612366,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5065398216247559},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5065398216247559},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﻮـﻠﺟ","boundary":[0.2991596758365631,0.5065398216247559,0.32773110270500183,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.2823529541492462,0.5065398216247559,0.2991596758365631,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.27899160981178284,0.5065398216247559,0.2823529541492462,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5196195244789124},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"abaxial","boundary":[0.22521008551120758,0.5089179277420044,0.2722689211368561,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.21848739683628082,0.5065398216247559,0.2235294133424759,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5065398216247559,0.21848739683628082,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮑﺸﻤﻫﺎﻧ","boundary":[0.7277311086654663,0.5255647897720337,0.7848739624023438,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.5255647897720337,0.7277311086654663,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.6974790096282959,0.5255647897720337,0.7176470756530762,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6857143044471741,0.5255647897720337,0.6957983374595642,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﮐ","boundary":[0.6151260733604431,0.5255647897720337,0.6201680898666382,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5255647897720337},{"x":0.658823549747467,"y":0.5255647897720337},{"x":0.658823549747467,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.6268907785415649,0.5255647897720337,0.658823549747467,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6655462384223938,0.5255647897720337,0.6789916157722473,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5386444926261902},{"x":0.610084056854248,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.610084056854248,0.5255647897720337,0.6134454011917114,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5255647897720337},{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337},{"x":0.610084056854248,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴ","boundary":[0.5915966629981995,0.5255647897720337,0.610084056854248,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5747899413108826,0.5255647897720337,0.5899159908294678,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5386444926261902},{"x":0.561344563961029,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5255647897720337,0.5680672526359558,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5255647897720337},{"x":0.556302547454834,"y":0.5255647897720337},{"x":0.556302547454834,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.5462185144424438,0.5255647897720337,0.556302547454834,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻬﻣ","boundary":[0.5142857432365417,0.5255647897720337,0.5327731370925903,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5411764979362488,0.5255647897720337,0.5445378422737122,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ـﯿ","boundary":[0.5042017102241516,0.5255647897720337,0.5126050710678101,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"رادﺰ","boundary":[0.4773109257221222,0.5255647897720337,0.5025210380554199,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.4722689092159271,0.5255647897720337,0.4756302535533905,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5255647897720337},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5255647897720337},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5386444926261902},{"x":0.440336138010025,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"بﻮﻟ","boundary":[0.440336138010025,0.5255647897720337,0.46554622054100037,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5255647897720337},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5255647897720337},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5386444926261902},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.42016807198524475,0.5255647897720337,0.43865546584129333,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5255647897720337},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5255647897720337},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4084033668041229,0.5255647897720337,0.42016807198524475,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5386444926261902},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ـﺷﺎﺣ","boundary":[0.27394959330558777,0.5255647897720337,0.3025210201740265,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5386444926261902},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﭽﻨﻏ","boundary":[0.31092438101768494,0.5255647897720337,0.3478991687297821,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3529411852359772,0.5255647897720337,0.3663865625858307,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5386444926261902},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"مﺎـﺟ","boundary":[0.37310925126075745,0.5255647897720337,0.4000000059604645,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5386444926261902},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.2689075767993927,0.5255647897720337,0.2722689211368561,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"شﻮـﭘ","boundary":[0.21848739683628082,0.5255647897720337,0.2537815272808075,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5255647897720337},{"x":0.267226904630661,"y":0.5255647897720337},{"x":0.267226904630661,"y":0.5386444926261902},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.26050421595573425,0.5255647897720337,0.267226904630661,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5255647897720337,0.21680672466754913,0.5386444926261902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468},{"x":0.7042016983032227,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻏا","boundary":[0.7042016983032227,0.5445897579193115,0.7361344695091248,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.7428571581840515,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻤﭼﺮﭘ","boundary":[0.7428571581840515,0.5445897579193115,0.7831932902336121,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6974790096282959,"y":0.557669460773468},{"x":0.6420168280601501,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺗرﺎﻬﭼ","boundary":[0.6420168280601501,0.5445897579193115,0.6974790096282959,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6420168280601501,"y":0.557669460773468},{"x":0.6386554837226868,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.5445897579193115,0.6420168280601501,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5462185144424438,"y":0.557669460773468},{"x":0.5092437267303467,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺗﻮﮐو","boundary":[0.5092437267303467,0.5445897579193115,0.5462185144424438,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5731092691421509,"y":0.557669460773468},{"x":0.5529412031173706,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻠﺑ","boundary":[0.5529412031173706,0.5445897579193115,0.5731092691421509,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5932773351669312,"y":0.557669460773468},{"x":0.5798319578170776,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.5798319578170776,0.5445897579193115,0.5932773351669312,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5445897579193115},{"x":0.610084056854248,"y":0.5445897579193115},{"x":0.610084056854248,"y":0.557669460773468},{"x":0.6016806960105896,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6016806960105896,0.5445897579193115,0.610084056854248,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6302521228790283,"y":0.557669460773468},{"x":0.6184874176979065,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.6184874176979065,0.5445897579193115,0.6302521228790283,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5445897579193115},{"x":0.507563054561615,"y":0.5445897579193115},{"x":0.507563054561615,"y":0.557669460773468},{"x":0.5042017102241516,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.5445897579193115,0.507563054561615,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5445897579193115},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5445897579193115},{"x":0.49747899174690247,"y":0.557669460773468},{"x":0.4789915978908539,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.4789915978908539,0.5445897579193115,0.49747899174690247,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4756302535533905,"y":0.557669460773468},{"x":0.46554622054100037,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.46554622054100037,0.5445897579193115,0.4756302535533905,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4588235318660736,"y":0.557669460773468},{"x":0.42016807198524475,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺗود","boundary":[0.42016807198524475,0.5445897579193115,0.4588235318660736,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5445897579193115},{"x":0.413445383310318,"y":0.5445897579193115},{"x":0.413445383310318,"y":0.557669460773468},{"x":0.40672269463539124,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.5445897579193115,0.413445383310318,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4000000059604645,"y":0.557669460773468},{"x":0.3966386616230011,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3966386616230011,0.5445897579193115,0.4000000059604645,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3008403480052948,"y":0.557669460773468},{"x":0.29243698716163635,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.29243698716163635,0.5445897579193115,0.3008403480052948,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5445897579193115},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5445897579193115},{"x":0.32605043053627014,"y":0.557669460773468},{"x":0.30756303668022156,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.30756303668022156,0.5445897579193115,0.32605043053627014,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3680672347545624,"y":0.557669460773468},{"x":0.3327731192111969,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻧ","boundary":[0.3327731192111969,0.5445897579193115,0.3680672347545624,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3848739564418793,"y":0.557669460773468},{"x":0.37478992342948914,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.37478992342948914,0.5445897579193115,0.3848739564418793,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3949579894542694,"y":0.557669460773468},{"x":0.39159664511680603,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.39159664511680603,0.5445897579193115,0.3949579894542694,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5445897579193115},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5445897579193115},{"x":0.29243698716163635,"y":0.557669460773468},{"x":0.27731093764305115,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.27731093764305115,0.5445897579193115,0.29243698716163635,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5445897579193115},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5445897579193115},{"x":0.27563026547431946,"y":0.557669460773468},{"x":0.2722689211368561,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2722689211368561,0.5445897579193115,0.27563026547431946,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2235294133424759,"y":0.557669460773468},{"x":0.21512605249881744,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.5445897579193115,0.2235294133424759,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5445897579193115},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5445897579193115},{"x":0.26386556029319763,"y":0.557669460773468},{"x":0.23193277418613434,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﺘﻣ","boundary":[0.23193277418613434,0.5445897579193115,0.26386556029319763,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺧاد","boundary":[0.7226890921592712,0.5636147260665894,0.7462185025215149,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻄﺳ","boundary":[0.7546218633651733,0.5636147260665894,0.7848739624023438,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7109243869781494,0.5636147260665894,0.7210084199905396,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5636147260665894},{"x":0.702521026134491,"y":0.5636147260665894},{"x":0.702521026134491,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.6823529601097107,0.5636147260665894,0.702521026134491,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5636147260665894},{"x":0.680672287940979,"y":0.5636147260665894},{"x":0.680672287940979,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.5636147260665894,0.680672287940979,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺑﯿ","boundary":[0.6638655662536621,0.5636147260665894,0.6705882549285889,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.6521008610725403,0.5636147260665894,0.6621848940849304,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑﻮﻟ","boundary":[0.6235294342041016,0.5636147260665894,0.6453781723976135,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6067227125167847,0.5636147260665894,0.6218487620353699,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6033613681793213,0.5636147260665894,0.6067227125167847,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻤﭼﺮﭘ","boundary":[0.5529412031173706,0.5636147260665894,0.5949580073356628,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5394958257675171,0.5636147260665894,0.5512605309486389,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5636147260665894},{"x":0.534453809261322,"y":0.5636147260665894},{"x":0.534453809261322,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻘﻋ","boundary":[0.5210084319114685,0.5636147260665894,0.534453809261322,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5159664154052734,0.5636147260665894,0.5193277597427368,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5636147260665894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5636147260665894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5766944289207458},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.48067227005958557,0.5636147260665894,0.49915966391563416,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻢ","boundary":[0.5058823823928833,0.5636147260665894,0.5142857432365417,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5766944289207458},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.46722689270973206,0.5636147260665894,0.4773109257221222,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5766944289207458},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.42184874415397644,0.5636147260665894,0.4605042040348053,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5636147260665894},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5636147260665894},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5766944289207458},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.41680672764778137,0.5636147260665894,0.42016807198524475,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5766944289207458},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿﻠﻪ","boundary":[0.38823530077934265,0.5636147260665894,0.4084033668041229,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5636147260665894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5636147260665894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5766944289207458},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.37478992342948914,0.5636147260665894,0.38655462861061096,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"اﺪﺟ","boundary":[0.3462184965610504,0.5636147260665894,0.3680672347545624,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5766944289207458},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.34117648005485535,0.5636147260665894,0.3445378243923187,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5766944289207458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺠﺣ","boundary":[0.24033613502979279,0.5636147260665894,0.2689075767993927,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5636147260665894},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5636147260665894},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5766944289207458},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.27731093764305115,0.5636147260665894,0.29075631499290466,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮐﺎﺴﺑ","boundary":[0.2974790036678314,0.5636147260665894,0.3344537913799286,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5766944289207458},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.23529411852359772,0.5636147260665894,0.2386554628610611,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5636147260665894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.21848739683628082,0.5636147260665894,0.23361344635486603,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5636147260665894,0.21848739683628082,0.5766944289207458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7193277478218079,0.5826396942138672,0.7260504364967346,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.7327731251716614,0.5826396942138672,0.7647058963775635,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7714285850524902,0.5826396942138672,0.7848739624023438,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7109243869781494,0.5826396942138672,0.7142857313156128,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5957193970680237},{"x":0.680672287940979,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.680672287940979,0.5826396942138672,0.6857143044471741,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﮏ","boundary":[0.6924369931221008,0.5826396942138672,0.7092437148094177,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6756302714347839,0.5826396942138672,0.6789916157722473,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5957193970680237},{"x":0.605042040348053,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ازﺪﻬﺷ","boundary":[0.605042040348053,0.5826396942138672,0.6403361558914185,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﮏﺴ","boundary":[0.6470588445663452,0.5826396942138672,0.6756302714347839,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6000000238418579,0.5826396942138672,0.6033613681793213,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﺘﻧا","boundary":[0.5361344814300537,0.5826396942138672,0.5579832196235657,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﺧ","boundary":[0.5647059082984924,0.5826396942138672,0.5915966629981995,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.5193277597427368,0.5826396942138672,0.5361344814300537,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.5826396942138672,0.5193277597427368,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻏا","boundary":[0.4773109257221222,0.5826396942138672,0.5092437267303467,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5826396942138672},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5826396942138672},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5957193970680237},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺎﺷود","boundary":[0.42352941632270813,0.5826396942138672,0.47058823704719543,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5826396942138672},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5826396942138672},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4084033668041229,0.5826396942138672,0.42184874415397644,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5957193970680237},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.40336135029792786,0.5826396942138672,0.40672269463539124,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5826396942138672},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5826396942138672},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ز","boundary":[0.3008403480052948,0.5826396942138672,0.30588236451148987,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻏا","boundary":[0.3142857253551483,0.5826396942138672,0.3445378243923187,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮑﻤﺨﺗ","boundary":[0.3512605130672455,0.5826396942138672,0.3966386616230011,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.2974790036678314,0.5826396942138672,0.3008403480052948,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"دﺎ","boundary":[0.2857142984867096,0.5826396942138672,0.29579833149909973,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2806722819805145,0.5826396942138672,0.2840336263179779,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5826396942138672},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5826396942138672},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ـﺑ","boundary":[0.2655462324619293,0.5826396942138672,0.27394959330558777,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﮑﻤﺗ","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.2554621994495392,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5826396942138672},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5826396942138672},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5957193970680237},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.26050421595573425,0.5826396942138672,0.26386556029319763,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"رﻮﺤﻣ","boundary":[0.7529411911964417,0.6028537750244141,0.7848739624023438,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6028537750244141},{"x":0.75126051902771,"y":0.6028537750244141},{"x":0.75126051902771,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7394958138465881,0.6028537750244141,0.75126051902771,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.7243697643280029,0.6028537750244141,0.7277311086654663,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6028537750244141,0.7378151416778564,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7210084199905396,0.6028537750244141,0.7243697643280029,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.6028537750244141,0.6084033846855164,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻓﻮﮑﺷ","boundary":[0.6151260733604431,0.6028537750244141,0.6521008610725403,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6159334182739258},{"x":0.658823549747467,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺴﭙﮐ","boundary":[0.658823549747467,0.6028537750244141,0.6991596817970276,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"هﻮ","boundary":[0.7058823704719543,0.6028537750244141,0.7176470756530762,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5915966629981995,0.6028537750244141,0.5949580073356628,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.561344563961029,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.561344563961029,0.6028537750244141,0.5798319578170776,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5865546464920044,0.6028537750244141,0.5899159908294678,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5478991866111755,0.6028537750244141,0.5579832196235657,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6028537750244141},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6028537750244141},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﻧاد","boundary":[0.4739495813846588,0.6028537750244141,0.48403361439704895,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":".ﺎﻓﻮﮑﺷﺎﻧ","boundary":[0.4924369752407074,0.6028537750244141,0.5411764979362488,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6159334182739258},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.46554622054100037,0.6028537750244141,0.4722689092159271,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6159334182739258},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.45210084319114685,0.6028537750244141,0.4638655483722687,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6028537750244141},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6159334182739258},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"زﯾ","boundary":[0.43529412150382996,0.6028537750244141,0.4453781545162201,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6028537750244141},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6028537750244141},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.6028537750244141,0.41680672764778137,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6159334182739258},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"دﺎ","boundary":[0.42352941632270813,0.6028537750244141,0.43361344933509827,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6028537750244141},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6028537750244141},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.3949579894542694,0.6028537750244141,0.40336135029792786,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6159334182739258},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎـﮔ","boundary":[0.35798320174217224,0.6028537750244141,0.3831932842731476,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6159334182739258},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.38991597294807434,0.6028537750244141,0.3932773172855377,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6028537750244141},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6028537750244141},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.3445378243923187,0.6028537750244141,0.35462185740470886,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6028537750244141},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6028537750244141},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"كﺪـﻧا","boundary":[0.2386554628610611,0.6028537750244141,0.27563026547431946,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"داﺪـﻌﺗ","boundary":[0.2823529541492462,0.6028537750244141,0.3193277418613434,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6028537750244141},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6028537750244141},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6159334182739258},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.32436975836753845,0.6028537750244141,0.33781513571739197,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6028537750244141},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6028537750244141},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.23529411852359772,0.6028537750244141,0.2386554628610611,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6159334182739258},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.6028537750244141,0.22857142984867096,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺳ","boundary":[0.7697479128837585,0.6218787431716919,0.7848739624023438,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.7663865685462952,0.6218787431716919,0.7697479128837585,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺷﻮﮔ","boundary":[0.7142857313156128,0.6218787431716919,0.7445378303527832,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"هﺪ","boundary":[0.7495798468589783,0.6218787431716919,0.7647058963775635,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6349583864212036},{"x":0.702521026134491,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.702521026134491,0.6218787431716919,0.7126050591468811,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6218787431716919},{"x":0.680672287940979,"y":0.6218787431716919},{"x":0.680672287940979,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻨﺟ","boundary":[0.6689075827598572,0.6218787431716919,0.680672287940979,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6218787431716919,0.6957983374595642,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6638655662536621,0.6218787431716919,0.6672269105911255,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻤﺧ","boundary":[0.6268907785415649,0.6218787431716919,0.6436975002288818,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.6521008610725403,0.6218787431716919,0.6621848940849304,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6218487620353699,0.6218787431716919,0.6252101063728333,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6218787431716919,0.6000000238418579,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"هﺪ","boundary":[0.6067227125167847,0.6218787431716919,0.6201680898666382,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5848739743232727,0.6218787431716919,0.5882353186607361,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6218787431716919},{"x":0.583193302154541,"y":0.6218787431716919},{"x":0.583193302154541,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5798319578170776,0.6218787431716919,0.583193302154541,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳار","boundary":[0.5378151535987854,0.6218787431716919,0.5714285969734192,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.6218787431716919,0.5361344814300537,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺗ","boundary":[0.4453781545162201,0.6218787431716919,0.4571428596973419,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6218787431716919},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6218787431716919},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.462184876203537,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.462184876203537,0.6218787431716919,0.46890756487846375,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻄﺳ","boundary":[0.4756302535533905,0.6218787431716919,0.5058823823928833,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5126050710678101,0.6218787431716919,0.5260504484176636,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6349583864212036},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"ﯿﯾ","boundary":[0.43697479367256165,0.6218787431716919,0.4436974823474884,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6218787431716919},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6218787431716919},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6349583864212036},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":".عﻮﻨﺘﻣ","boundary":[0.36974790692329407,0.6218787431716919,0.40336135029792786,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6218787431716919},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6218787431716919},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻨ","boundary":[0.4117647111415863,0.6218787431716919,0.43529412150382996,0.6349583864212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3842009596824646,0.7898739624023438,0.6419583864212036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﻠﮐ","boundary":[0.7731092572212219,0.6599286794662476,0.7848739624023438,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﻴ","boundary":[0.7680672407150269,0.6599286794662476,0.7714285850524902,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6599286794662476},{"x":0.75126051902771,"y":0.6599286794662476},{"x":0.75126051902771,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﺲﻨﺟ","boundary":[0.7176470756530762,0.6599286794662476,0.75126051902771,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﺪ","boundary":[0.7579832077026367,0.6599286794662476,0.7663865685462952,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7042016983032227,0.6599286794662476,0.7176470756530762,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"1-","boundary":[0.7697479128837585,0.6801427006721497,0.7848739624023438,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7529411911964417,0.6801427006721497,0.7647058963775635,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6801427006721497},{"x":0.75126051902771,"y":0.6801427006721497},{"x":0.75126051902771,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎ","boundary":[0.7411764860153198,0.6801427006721497,0.75126051902771,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6932223439216614},{"x":0.729411780834198,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.6801427006721497,0.7394958138465881,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.7210084199905396,0.6801427006721497,0.7226890921592712,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺒﺳ","boundary":[0.6235294342041016,0.6801427006721497,0.6453781723976135,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.6504201889038086,0.6801427006721497,0.6789916157722473,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.6801427006721497,0.6924369931221008,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮕﻧ","boundary":[0.6974790096282959,0.6801427006721497,0.7193277478218079,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6201680898666382,0.6801427006721497,0.6235294342041016,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨ","boundary":[0.6084033846855164,0.6801427006721497,0.6201680898666382,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6932223439216614},{"x":0.605042040348053,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.6801427006721497,0.6084033846855164,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﻮﻏرا","boundary":[0.5210084319114685,0.6801427006721497,0.5512605309486389,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6801427006721497},{"x":0.583193302154541,"y":0.6801427006721497},{"x":0.583193302154541,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﮓﻧر","boundary":[0.5579832196235657,0.6801427006721497,0.583193302154541,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5899159908294678,0.6801427006721497,0.5983193516731262,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5092437267303467,0.6801427006721497,0.5193277597427368,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.6801427006721497,0.5025210380554199,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6932223439216614},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.48739495873451233,0.6801427006721497,0.4907563030719757,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6932223439216614},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﮔﺮﺑ","boundary":[0.42016807198524475,0.6801427006721497,0.43697479367256165,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":".ﺶﻔﻨﺑ","boundary":[0.4420168101787567,0.6801427006721497,0.4756302535533905,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6932223439216614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.48235294222831726,0.6801427006721497,0.48571428656578064,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6801427006721497},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6801427006721497},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6932223439216614},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺲﻠﻓ","boundary":[0.35966387391090393,0.6801427006721497,0.38655462861061096,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6801427006721497},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6801427006721497},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3932773172855377,0.6801427006721497,0.40168067812919617,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6801427006721497},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6801427006721497},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬ","boundary":[0.4084033668041229,0.6801427006721497,0.41680672764778137,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6801427006721497},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6801427006721497},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3478991687297821,0.6801427006721497,0.35966387391090393,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3344537913799286,0.6801427006721497,0.3462184965610504,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺷﻮﮔ","boundary":[0.3008403480052948,0.6801427006721497,0.3294117748737335,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6932223439216614},{"x":0.289075642824173,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.289075642824173,0.6801427006721497,0.2991596758365631,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6932223439216614},{"x":0.267226904630661,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺒﺗ","boundary":[0.267226904630661,0.6801427006721497,0.2840336263179779,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6932223439216614},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.26218488812446594,0.6801427006721497,0.2655462324619293,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6801427006721497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻞ","boundary":[0.2521008551120758,0.6801427006721497,0.26218488812446594,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6932223439216614},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.22857142984867096,0.6801427006721497,0.24537815153598785,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.2218487411737442,0.6801427006721497,0.22857142984867096,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.701545774936676},{"x":0.23529411852359772,"y":0.701545774936676},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7122473120689392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"15.","boundary":[0.21512605249881744,0.701545774936676,0.23529411852359772,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676},{"x":0.3042016923427582,"y":0.701545774936676},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":1,"str":"Lathraea","boundary":[0.24033613502979279,0.701545774936676,0.3042016923427582,0.7122473120689392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.7122473120689392,0.7831932902336121,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7596638798713684,0.7122473120689392,0.7714285850524902,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7394958138465881,0.7122473120689392,0.7579832077026367,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7260504364967346,0.7122473120689392,0.7361344695091248,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻏﯿ","boundary":[0.7092437148094177,0.7122473120689392,0.7210084199905396,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7253270149230957},{"x":0.653781533241272,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7122473120689392,0.6605042219161987,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮕﻧا","boundary":[0.6672269105911255,0.7122473120689392,0.6941176652908325,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7122473120689392},{"x":0.707563042640686,"y":0.7122473120689392},{"x":0.707563042640686,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.7008403539657593,0.7122473120689392,0.707563042640686,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6453781723976135,0.7122473120689392,0.6487395167350769,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7253270149230957},{"x":0.63193279504776,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻧ","boundary":[0.63193279504776,0.7122473120689392,0.6336134672164917,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6403361558914185,0.7122473120689392,0.6436975002288818,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6268907785415649,0.7122473120689392,0.6302521228790283,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮕﻧا","boundary":[0.5764706134796143,0.7122473120689392,0.6033613681793213,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7253270149230957},{"x":0.610084056854248,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤ","boundary":[0.610084056854248,0.7122473120689392,0.6252101063728333,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.7122473120689392,0.5764706134796143,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺒﺳ","boundary":[0.5310924649238586,0.7122473120689392,0.5529412031173706,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5596638917922974,0.7122473120689392,0.5663865804672241,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5277311205863953,0.7122473120689392,0.5310924649238586,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7122473120689392},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7122473120689392},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻏ","boundary":[0.3327731192111969,0.7122473120689392,0.33949580788612366,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.3462184965610504,0.7122473120689392,0.3764705955982208,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":".ﺰﺒﺳ","boundary":[0.3831932842731476,0.7122473120689392,0.4084033668041229,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7122473120689392},{"x":0.440336138010025,"y":0.7122473120689392},{"x":0.440336138010025,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﮓﻧر","boundary":[0.4151260554790497,0.7122473120689392,0.440336138010025,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7253270149230957},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.44873949885368347,0.7122473120689392,0.4571428596973419,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻏا","boundary":[0.4638655483722687,0.7122473120689392,0.4957983195781708,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.7122473120689392,0.5092437267303467,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨ","boundary":[0.5142857432365417,0.7122473120689392,0.5260504484176636,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺮ","boundary":[0.3210084140300751,0.7122473120689392,0.3327731192111969,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7253270149230957},{"x":0.289075642824173,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺷﻮﮔ","boundary":[0.289075642824173,0.7122473120689392,0.3193277418613434,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7253270149230957},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.27731093764305115,0.7122473120689392,0.2873949706554413,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺒﺳ","boundary":[0.23529411852359772,0.7122473120689392,0.2571428716182709,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7253270149230957},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.26386556029319763,0.7122473120689392,0.2705882489681244,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.21512605249881744,0.7122473120689392,0.2218487411737442,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"2-","boundary":[0.7680672407150269,0.731272280216217,0.7848739624023438,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.731272280216217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.731272280216217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ﻤﭼﺮﭘ","boundary":[0.7327731251716614,0.731272280216217,0.7613445520401001,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.731272280216217},{"x":0.729411780834198,"y":0.731272280216217},{"x":0.729411780834198,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬ","boundary":[0.7193277478218079,0.731272280216217,0.729411780834198,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.731272280216217},{"x":0.7176470756530762,"y":0.731272280216217},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7058823704719543,0.731272280216217,0.7176470756530762,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.731272280216217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.731272280216217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"رورﺎﺑ","boundary":[0.6705882549285889,0.731272280216217,0.7008403539657593,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.731272280216217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.731272280216217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺗود","boundary":[0.6235294342041016,0.731272280216217,0.6638655662536621,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.731272280216217},{"x":0.2218487411737442,"y":0.731272280216217},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.21512605249881744,0.731272280216217,0.2218487411737442,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.7514863014221191,0.7831932902336121,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ﻤﭼﺮﭘ","boundary":[0.7411764860153198,0.7514863014221191,0.7697479128837585,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬ","boundary":[0.7277311086654663,0.7514863014221191,0.7378151416778564,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7159664034843445,0.7514863014221191,0.7277311086654663,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﭼ","boundary":[0.6504201889038086,0.7514863014221191,0.6722689270973206,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"رورﺎﺑ","boundary":[0.6789916157722473,0.7514863014221191,0.7092437148094177,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.6436975002288818,0.7514863014221191,0.6487395167350769,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.6336134672164917,0.7514863014221191,0.6420168280601501,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6168067455291748,0.7514863014221191,0.6336134672164917,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7514863014221191},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7645660042762756},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.21512605249881744,0.7514863014221191,0.2218487411737442,0.7645660042762756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"3-","boundary":[0.7680672407150269,0.770511269569397,0.7848739624023438,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.770511269569397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.770511269569397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺑ","boundary":[0.6554622054100037,0.770511269569397,0.6689075827598572,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.770511269569397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.770511269569397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6756302714347839,0.770511269569397,0.6957983374595642,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.770511269569397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.770511269569397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7835909724235535},{"x":0.702521026134491,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.702521026134491,0.770511269569397,0.7092437148094177,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.770511269569397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.770511269569397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7159664034843445,0.770511269569397,0.7344537973403931,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.770511269569397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.770511269569397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7411764860153198,0.770511269569397,0.7613445520401001,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.770511269569397},{"x":0.653781533241272,"y":0.770511269569397},{"x":0.653781533241272,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺎ","boundary":[0.6453781723976135,0.770511269569397,0.653781533241272,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.770511269569397},{"x":0.63193279504776,"y":0.770511269569397},{"x":0.63193279504776,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺗﻮﮐ","boundary":[0.6016806960105896,0.770511269569397,0.63193279504776,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.770511269569397},{"x":0.6436975002288818,"y":0.770511269569397},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.6386554837226868,0.770511269569397,0.6436975002288818,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7728894352912903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.7728894352912903,0.22689075767993927,0.7835909724235535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7728894352912903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7728894352912903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7835909724235535},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"str":"Veronica","boundary":[0.23193277418613434,0.7728894352912903,0.29579833149909973,0.7835909724235535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6529286794662476,0.7898739624023438,0.7905909724235535],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/HjHYZcuVwyQFoRUE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/zoEKkauyRIIFvNjt.jpg","blurred":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/dYItugXLcghpcfyE.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017123746375833482,0.9986696560763512,0.9990528701097305]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﯾا","boundary":[0.7260504364967346,0.15101070702075958,0.7546218633651733,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻠﻓ","boundary":[0.7613445520401001,0.15101070702075958,0.7848739624023438,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"4/","boundary":[0.5310924649238586,0.15101070702075958,0.5428571701049805,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1640903651714325},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"SCROPHULARIACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.1533888280391693,0.4000000059604645,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5193277597427368,0.15457788109779358,0.5260504484176636,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18549345433712006},{"x":0.778151273727417,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.17241379618644714,0.7848739624023438,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.6403361558914185,0.17241379618644714,0.6773109436035156,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6840336322784424,0.17241379618644714,0.7058823704719543,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7109243869781494,0.17241379618644714,0.7176470756530762,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.17241379618644714,0.7428571581840515,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.17241379618644714,0.7697479128837585,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6336134672164917,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6302521228790283,0.17241379618644714,0.6336134672164917,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻠﺑ","boundary":[0.5109243988990784,0.17241379618644714,0.5310924649238586,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺴﻧ","boundary":[0.5378151535987854,0.17241379618644714,0.5731092691421509,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5798319578170776,0.17241379618644714,0.5882353186607361,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6016806960105896,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.17241379618644714,0.6016806960105896,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎ","boundary":[0.6084033846855164,0.17241379618644714,0.6285714507102966,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18549345433712006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.21512605249881744,0.17241379618644714,0.2218487411737442,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"4-","boundary":[0.7697479128837585,0.19143876433372498,0.7848739624023438,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20451843738555908},{"x":0.75126051902771,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.75126051902771,0.19143876433372498,0.7630252242088318,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7310924530029297,0.19143876433372498,0.7495798468589783,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7176470756530762,0.19143876433372498,0.7277311086654663,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.680672287940979,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﮑﺸﺧ","boundary":[0.680672287940979,0.19143876433372498,0.7109243869781494,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﯽزي","boundary":[0.6487395167350769,0.19143876433372498,0.6789916157722473,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6436975002288818,0.19143876433372498,0.6470588445663452,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.19143876433372498},{"x":0.561344563961029,"y":0.19143876433372498},{"x":0.561344563961029,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﻮﻃ","boundary":[0.5327731370925903,0.19143876433372498,0.561344563961029,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.5680672526359558,0.19143876433372498,0.5983193516731262,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20451843738555908},{"x":0.605042040348053,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":".هﺎﺗﻮﮐ","boundary":[0.605042040348053,0.19143876433372498,0.6369748115539551,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5159664154052734,0.19143876433372498,0.5310924649238586,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.19143876433372498,0.5142857432365417,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.19143876433372498},{"x":0.37310925126075745,"y":0.19143876433372498},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.3462184965610504,0.19143876433372498,0.37310925126075745,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.19143876433372498},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19143876433372498},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3798319399356842,0.19143876433372498,0.38991597294807434,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.3966386616230011,0.19143876433372498,0.4151260554790497,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20451843738555908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.42016807198524475,0.19143876433372498,0.4420168101787567,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5042017102241516,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20451843738555908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":".راﺪﮔﺮﺒﻣد","boundary":[0.44873949885368347,0.19143876433372498,0.5042017102241516,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.19143876433372498},{"x":0.33949580788612366,"y":0.19143876433372498},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20451843738555908},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.32436975836753845,0.19143876433372498,0.33949580788612366,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.19143876433372498},{"x":0.3176470696926117,"y":0.19143876433372498},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20451843738555908},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.30924370884895325,0.19143876433372498,0.3176470696926117,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.19143876433372498},{"x":0.3025210201740265,"y":0.19143876433372498},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.2873949706554413,0.19143876433372498,0.3025210201740265,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.19143876433372498},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19143876433372498},{"x":0.2806722819805145,"y":0.20451843738555908},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ","boundary":[0.24201680719852448,0.19143876433372498,0.2806722819805145,0.20451843738555908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2104637324810028},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22116528451442719},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.21512605249881744,0.2104637324810028,0.22689075767993927,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":1,"str":"Lagotis","boundary":[0.23193277418613434,0.2104637324810028,0.2840336263179779,0.22116528451442719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23543401062488556},{"x":0.778151273727417,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.22235433757305145,0.7848739624023438,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.22235433757305145,0.7731092572212219,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7411764860153198,0.22235433757305145,0.7613445520401001,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23543401062488556},{"x":0.729411780834198,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.729411780834198,0.22235433757305145,0.7394958138465881,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺑآ","boundary":[0.7092437148094177,0.22235433757305145,0.7243697643280029,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6974790096282959,0.22235433757305145,0.7092437148094177,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.22235433757305145,0.6386554837226868,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"عﺎﻔﺗرا","boundary":[0.6436975002288818,0.22235433757305145,0.6756302714347839,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6823529601097107,0.22235433757305145,0.6907563209533691,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"40","boundary":[0.6134454011917114,0.22235433757305145,0.6285714507102966,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ","boundary":[0.5630252361297607,0.22235433757305145,0.6084033846855164,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23543401062488556},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ","boundary":[0.48571428656578064,0.22235433757305145,0.5176470875740051,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.5243697762489319,0.22235433757305145,0.5529412031173706,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22235433757305145},{"x":0.561344563961029,"y":0.22235433757305145},{"x":0.561344563961029,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.22235433757305145,0.561344563961029,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.22235433757305145},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22235433757305145},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23543401062488556},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.22235433757305145,0.48403361439704895,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.22235433757305145},{"x":0.440336138010025,"y":0.22235433757305145},{"x":0.440336138010025,"y":0.23543401062488556},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"گﺮﺒﻣد","boundary":[0.40336135029792786,0.22235433757305145,0.440336138010025,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22235433757305145},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22235433757305145},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4470588266849518,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.22235433757305145,0.4756302535533905,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.22235433757305145},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22235433757305145},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3983193337917328,0.22235433757305145,0.40168067812919617,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3613445460796356,"y":0.23543401062488556},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"شﻮﻏآ","boundary":[0.32436975836753845,0.22235433757305145,0.3613445460796356,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22235433757305145},{"x":0.3932773172855377,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3680672347545624,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﺎﺳ","boundary":[0.3680672347545624,0.22235433757305145,0.3932773172855377,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23543401062488556},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"21.","boundary":[0.21512605249881744,0.22473245859146118,0.23361344635486603,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.22473245859146118},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22473245859146118},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":1,"str":"Gratiola","boundary":[0.2386554628610611,0.22473245859146118,0.29411765933036804,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"5-","boundary":[0.7697479128837585,0.24137930572032928,0.7848739624023438,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﺟ","boundary":[0.7529411911964417,0.24137930572032928,0.7613445520401001,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2544589638710022},{"x":0.653781533241272,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻬﻣ","boundary":[0.653781533241272,0.24137930572032928,0.6739495992660522,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2544589638710022},{"x":0.680672287940979,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.680672287940979,0.24137930572032928,0.7092437148094177,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7159664034843445,0.24137930572032928,0.7344537973403931,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.24137930572032928},{"x":0.75126051902771,"y":0.24137930572032928},{"x":0.75126051902771,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"مﺎ","boundary":[0.7411764860153198,0.24137930572032928,0.75126051902771,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6487395167350769,0.24137930572032928,0.6521008610725403,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.24137930572032928,0.6352941393852234,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﺰ","boundary":[0.6403361558914185,0.24137930572032928,0.6470588445663452,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6184874176979065,0.24137930572032928,0.6218487620353699,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﮐ","boundary":[0.6016806960105896,0.24137930572032928,0.6067227125167847,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6134454011917114,0.24137930572032928,0.6168067455291748,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5966386795043945,0.24137930572032928,0.6000000238418579,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.5193277597427368,0.24137930572032928,0.5512605309486389,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5579832196235657,0.24137930572032928,0.5714285969734192,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2544589638710022},{"x":0.578151285648346,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴ","boundary":[0.578151285648346,0.24137930572032928,0.5949580073356628,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2218487411737442,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2544589638710022},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.21512605249881744,0.24137930572032928,0.2218487411737442,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2734839618206024},{"x":0.778151273727417,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.2604042887687683,0.7848739624023438,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻬﻣ","boundary":[0.6857143044471741,0.2604042887687683,0.7042016983032227,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7109243869781494,0.2604042887687683,0.7176470756530762,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.2604042887687683,0.7428571581840515,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.2604042887687683,0.7697479128837585,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2734839618206024},{"x":0.680672287940979,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.680672287940979,0.2604042887687683,0.6840336322784424,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2734839618206024},{"x":0.658823549747467,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.2604042887687683,0.6655462384223938,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﺰ","boundary":[0.6722689270973206,0.2604042887687683,0.6789916157722473,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2604042887687683},{"x":0.658823549747467,"y":0.2604042887687683},{"x":0.658823549747467,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6554622054100037,0.2604042887687683,0.658823549747467,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﮐ","boundary":[0.6386554837226868,0.2604042887687683,0.6436975002288818,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2604042887687683},{"x":0.653781533241272,"y":0.2604042887687683},{"x":0.653781533241272,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6504201889038086,0.2604042887687683,0.653781533241272,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6336134672164917,0.2604042887687683,0.6369748115539551,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2734839618206024},{"x":0.556302547454834,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.556302547454834,0.2604042887687683,0.5882353186607361,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5949580073356628,0.2604042887687683,0.6067227125167847,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2604042887687683},{"x":0.63193279504776,"y":0.2604042887687683},{"x":0.63193279504776,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴ","boundary":[0.6134454011917114,0.2604042887687683,0.63193279504776,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2604042887687683},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2604042887687683},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2734839618206024},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":1,"str":"22","boundary":[0.21512605249881744,0.2604042887687683,0.23025210201740265,0.2734839618206024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7697479128837585,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"6-","boundary":[0.7697479128837585,0.27942925691604614,0.7848739624023438,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7630252242088318,"y":0.29250892996788025},{"x":0.75126051902771,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.75126051902771,0.27942925691604614,0.7630252242088318,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7310924530029297,0.27942925691604614,0.7495798468589783,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7176470756530762,0.27942925691604614,0.7277311086654663,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29250892996788025},{"x":0.680672287940979,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"ﮑﺸﺧ","boundary":[0.680672287940979,0.27942925691604614,0.7109243869781494,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"ﯽزي","boundary":[0.6487395167350769,0.27942925691604614,0.6789916157722473,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2218487411737442,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.21512605249881744,0.27942925691604614,0.2218487411737442,0.29250892996788025]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.298454225063324},{"x":0.7848739624023438,"y":0.298454225063324},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3115338981151581},{"x":0.778151273727417,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.298454225063324,0.7848739624023438,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.298454225063324},{"x":0.7714285850524902,"y":0.298454225063324},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.298454225063324,0.7714285850524902,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7394958138465881,0.298454225063324,0.7596638798713684,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.298454225063324},{"x":0.7361344695091248,"y":0.298454225063324},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7260504364967346,0.298454225063324,0.7361344695091248,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.298454225063324},{"x":0.7193277478218079,"y":0.298454225063324},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"ﺰﺑآ","boundary":[0.7058823704719543,0.298454225063324,0.7193277478218079,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6924369931221008,0.298454225063324,0.7042016983032227,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.298454225063324},{"x":0.23025210201740265,"y":0.298454225063324},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3115338981151581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.21512605249881744,0.298454225063324,0.23025210201740265,0.3115338981151581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"7-","boundary":[0.7697479128837585,0.3174791932106018,0.7848739624023438,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻤﭼﺮﭘ","boundary":[0.7176470756530762,0.3174791932106018,0.7596638798713684,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.6739495992660522,0.3174791932106018,0.6823529601097107,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.6907563209533691,0.3174791932106018,0.7092437148094177,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6571428775787354,0.3174791932106018,0.6739495992660522,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6453781723976135,0.3174791932106018,0.6487395167350769,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻧ","boundary":[0.5798319578170776,0.3174791932106018,0.6134454011917114,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3174791932106018},{"x":0.63193279504776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.63193279504776,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6235294342041016,0.3174791932106018,0.63193279504776,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6403361558914185,0.3174791932106018,0.6436975002288818,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺗرﺎﻬﭼ","boundary":[0.5159664154052734,0.3174791932106018,0.5697479248046875,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺮﭼ","boundary":[0.4100840389728546,0.3174791932106018,0.4453781545162201,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3305588662624359},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.45546218752861023,0.3174791932106018,0.4739495813846588,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3305588662624359},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.48235294222831726,0.3174791932106018,0.5025210380554199,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.3174791932106018,0.5142857432365417,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.3932773172855377,0.3174791932106018,0.4084033668041229,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3174791932106018},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3174791932106018},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻘﺗ","boundary":[0.3529411852359772,0.3174791932106018,0.37142857909202576,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.3174791932106018,0.3848739564418793,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3478991687297821,0.3174791932106018,0.3512605130672455,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3305588662624359},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.2521008551120758,0.3174791932106018,0.25882354378700256,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3305588662624359},{"x":0.267226904630661,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":".ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.267226904630661,0.3174791932106018,0.29243698716163635,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.3008403480052948,0.3174791932106018,0.3310924470424652,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3305588662624359},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒ","boundary":[0.33949580788612366,0.3174791932106018,0.3478991687297821,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3305588662624359},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.24873949587345123,0.3174791932106018,0.2521008551120758,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3305588662624359},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.22689075767993927,0.3174791932106018,0.24705882370471954,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3174791932106018},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3174791932106018},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3305588662624359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.21512605249881744,0.3174791932106018,0.22521008551120758,0.3305588662624359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.7613445520401001,0.33650416135787964,0.7848739624023438,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.7361344695091248,0.33650416135787964,0.7596638798713684,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7310924530029297,0.33650416135787964,0.7344537973403931,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻏا","boundary":[0.6941176652908325,0.33650416135787964,0.7243697643280029,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6840336322784424,0.33650416135787964,0.6873949766159058,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.6470588445663452,0.33650416135787964,0.6504201889038086,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺒﮑ","boundary":[0.6571428775787354,0.33650416135787964,0.6823529601097107,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6420168280601501,0.33650416135787964,0.6453781723976135,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"هﻮ","boundary":[0.6268907785415649,0.33650416135787964,0.6403361558914185,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﻫد","boundary":[0.6134454011917114,0.33650416135787964,0.6252101063728333,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨ","boundary":[0.5932773351669312,0.33650416135787964,0.6117647290229797,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33888229727745056},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33888229727745056},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.33888229727745056,0.22689075767993927,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.33888229727745056},{"x":0.31092438101768494,"y":0.33888229727745056},{"x":0.31092438101768494,"y":0.34958383440971375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"Verbascum","boundary":[0.23193277418613434,0.33888229727745056,0.31092438101768494,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3686088025569916},{"x":0.778151273727417,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.35552912950515747,0.7848739624023438,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻢﭼﺮﭘ","boundary":[0.7411764860153198,0.35552912950515747,0.7714285850524902,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7277311086654663,0.35552912950515747,0.7394958138465881,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗرﺎﻬﭼ","boundary":[0.6840336322784424,0.35552912950515747,0.7210084199905396,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6689075827598572,0.35552912950515747,0.6840336322784424,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.35552912950515747,0.6621848940849304,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6470588445663452,0.35552912950515747,0.6504201889038086,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35552912950515747},{"x":0.578151285648346,"y":0.35552912950515747},{"x":0.578151285648346,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.5596638917922974,0.35552912950515747,0.578151285648346,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻧ","boundary":[0.5848739743232727,0.35552912950515747,0.6201680898666382,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6252101063728333,0.35552912950515747,0.6352941393852234,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.6420168280601501,0.35552912950515747,0.6453781723976135,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.5512605309486389,0.35552912950515747,0.5596638917922974,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3686088025569916},{"x":0.534453809261322,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.534453809261322,0.35552912950515747,0.5512605309486389,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3686088025569916},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.45210084319114685,0.35552912950515747,0.4739495813846588,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35552912950515747},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35552912950515747},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.4789915978908539,0.35552912950515747,0.49747899174690247,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.5042017102241516,0.35552912950515747,0.5243697762489319,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.35552912950515747,0.5327731370925903,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4252100884914398,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3686088025569916},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.41848739981651306,0.35552912950515747,0.4252100884914398,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.35552912950515747},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35552912950515747},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":".راد","boundary":[0.4319327771663666,0.35552912950515747,0.45042017102241516,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.35552912950515747},{"x":0.41848739981651306,"y":0.35552912950515747},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.4151260554790497,0.35552912950515747,0.41848739981651306,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.35552912950515747},{"x":0.413445383310318,"y":0.35552912950515747},{"x":0.413445383310318,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.3949579894542694,0.35552912950515747,0.413445383310318,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.35552912950515747},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35552912950515747},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.3815126121044159,0.35552912950515747,0.39159664511680603,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3764705955982208,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3686088025569916},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯾﮏ","boundary":[0.35630252957344055,0.35552912950515747,0.3764705955982208,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.35552912950515747},{"x":0.32436975836753845,"y":0.35552912950515747},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.35552912950515747,0.32436975836753845,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.35552912950515747},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35552912950515747},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.3310924470424652,0.35552912950515747,0.35462185740470886,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.35552912950515747},{"x":0.31596639752388,"y":0.35552912950515747},{"x":0.31596639752388,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3126050531864166,0.35552912950515747,0.31596639752388,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3008403480052948,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3686088025569916},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.27899160981178284,0.35552912950515747,0.3008403480052948,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.35552912950515747},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35552912950515747},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3686088025569916},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.30756303668022156,0.35552912950515747,0.31092438101768494,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.35552912950515747},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35552912950515747},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.2537815272808075,0.35552912950515747,0.27731093764305115,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2218487411737442,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3686088025569916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.21512605249881744,0.35552912950515747,0.2218487411737442,0.3686088025569916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"8-","boundary":[0.7697479128837585,0.3745540976524353,0.7848739624023438,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3876337707042694},{"x":0.75126051902771,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.75126051902771,0.3745540976524353,0.7630252242088318,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7310924530029297,0.3745540976524353,0.7495798468589783,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7176470756530762,0.3745540976524353,0.7277311086654663,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"ﯾﮏ","boundary":[0.6907563209533691,0.3745540976524353,0.7126050591468811,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.6655462384223938,0.3745540976524353,0.6890756487846375,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.21512605249881744,0.3745540976524353,0.2218487411737442,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40665873885154724},{"x":0.778151273727417,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.39357906579971313,0.7848739624023438,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7714285850524902,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.39357906579971313,0.7714285850524902,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7394958138465881,0.39357906579971313,0.7596638798713684,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7260504364967346,0.39357906579971313,0.7361344695091248,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.6974790096282959,0.39357906579971313,0.7193277478218079,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.6705882549285889,0.39357906579971313,0.6957983374595642,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39357906579971313},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39357906579971313},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40665873885154724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.21512605249881744,0.39357906579971313,0.23025210201740265,0.40665873885154724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"9-","boundary":[0.7697479128837585,0.4137931168079376,0.7848739624023438,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6840336322784424,0.4137931168079376,0.7058823704719543,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7142857313156128,0.4137931168079376,0.7327731251716614,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7394958138465881,0.4137931168079376,0.7596638798713684,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42687276005744934},{"x":0.658823549747467,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"اي-","boundary":[0.658823549747467,0.4137931168079376,0.6823529601097107,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻗﯿﻔﯽ","boundary":[0.6252101063728333,0.4137931168079376,0.6504201889038086,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.4137931168079376,0.6235294342041016,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑﻮﻟ","boundary":[0.5092437267303467,0.4137931168079376,0.5310924649238586,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4137931168079376},{"x":0.556302547454834,"y":0.4137931168079376},{"x":0.556302547454834,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.5378151535987854,0.4137931168079376,0.556302547454834,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﮏﻨﻬﭘ","boundary":[0.5647059082984924,0.4137931168079376,0.5966386795043945,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42687276005744934},{"x":0.605042040348053,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.605042040348053,0.4137931168079376,0.6117647290229797,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4137931168079376},{"x":0.507563054561615,"y":0.4137931168079376},{"x":0.507563054561615,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4924369752407074,0.4137931168079376,0.507563054561615,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42687276005744934},{"x":0.489075630903244,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.489075630903244,0.4137931168079376,0.4924369752407074,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"بﻮﻟ","boundary":[0.45378151535987854,0.4137931168079376,0.48067227005958557,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4137931168079376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4137931168079376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42687276005744934},{"x":0.440336138010025,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.440336138010025,0.4137931168079376,0.45210084319114685,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4319327771663666,"y":0.42687276005744934},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.42016807198524475,0.4137931168079376,0.4319327771663666,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4137931168079376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4137931168079376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.42687276005744934},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺎﺷ","boundary":[0.38655462861061096,0.4137931168079376,0.41848739981651306,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.42687276005744934},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.36974790692329407,0.4137931168079376,0.3848739564418793,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42687276005744934},{"x":0.364705890417099,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.4137931168079376,0.3680672347545624,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4137931168079376},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4137931168079376},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3445378243923187,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ادﯾ","boundary":[0.3445378243923187,0.4137931168079376,0.35630252957344055,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4137931168079376},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4137931168079376},{"x":0.34285715222358704,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"هﺮ","boundary":[0.3294117748737335,0.4137931168079376,0.34285715222358704,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.3142857253551483,0.4137931168079376,0.3294117748737335,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42687276005744934},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﮑﺘﺳا","boundary":[0.23193277418613434,0.4137931168079376,0.2655462324619293,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42687276005744934},{"x":0.27394959330558777,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﮐ","boundary":[0.27394959330558777,0.4137931168079376,0.3025210201740265,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42687276005744934},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.4137931168079376,0.3126050531864166,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4137931168079376},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.21848739683628082,0.4137931168079376,0.22857142984867096,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4137931168079376},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42687276005744934},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4137931168079376,0.21848739683628082,0.42687276005744934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧد","boundary":[0.7411764860153198,0.43281808495521545,0.7596638798713684,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.7663865685462952,0.43281808495521545,0.7848739624023438,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧا","boundary":[0.7260504364967346,0.43281808495521545,0.7394958138465881,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7109243869781494,0.43281808495521545,0.7243697643280029,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.435196191072464},{"x":0.22689075767993927,"y":0.435196191072464},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4458977282047272},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"5.","boundary":[0.21512605249881744,0.435196191072464,0.22689075767993927,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.435196191072464},{"x":0.3310924470424652,"y":0.435196191072464},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4458977282047272},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":1,"str":"Leptorhabdos","boundary":[0.23193277418613434,0.435196191072464,0.3310924470424652,0.4458977282047272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.464922696352005},{"x":0.778151273727417,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.4518430531024933,0.7848739624023438,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.464922696352005},{"x":0.6974790096282959,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6974790096282959,0.4518430531024933,0.7193277478218079,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7428571581840515,"y":0.464922696352005},{"x":0.7260504364967346,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.4518430531024933,0.7428571581840515,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7697479128837585,"y":0.464922696352005},{"x":0.7495798468589783,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.4518430531024933,0.7697479128837585,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6957983374595642,"y":0.464922696352005},{"x":0.6722689270973206,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"اي-","boundary":[0.6722689270973206,0.4518430531024933,0.6957983374595642,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.464922696352005},{"x":0.6252101063728333,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاﻮﺘﺳا","boundary":[0.6252101063728333,0.4518430531024933,0.6655462384223938,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6252101063728333,"y":0.464922696352005},{"x":0.610084056854248,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.610084056854248,0.4518430531024933,0.6252101063728333,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6084033846855164,"y":0.464922696352005},{"x":0.605042040348053,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.4518430531024933,0.6084033846855164,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5260504484176636,"y":0.464922696352005},{"x":0.5109243988990784,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺒﻟ","boundary":[0.5109243988990784,0.4518430531024933,0.5260504484176636,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5462185144424438,"y":0.464922696352005},{"x":0.5327731370925903,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.5327731370925903,0.4518430531024933,0.5462185144424438,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5848739743232727,"y":0.464922696352005},{"x":0.5529412031173706,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﮏﻨﻬﭘ","boundary":[0.5529412031173706,0.4518430531024933,0.5848739743232727,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5983193516731262,"y":0.464922696352005},{"x":0.5915966629981995,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5915966629981995,0.4518430531024933,0.5983193516731262,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5092437267303467,"y":0.464922696352005},{"x":0.48235294222831726,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺴﯽ","boundary":[0.48235294222831726,0.4518430531024933,0.5092437267303467,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4518430531024933},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4518430531024933},{"x":0.43697479367256165,"y":0.464922696352005},{"x":0.4084033668041229,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻬﭼ","boundary":[0.4084033668041229,0.4518430531024933,0.43697479367256165,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4722689092159271,"y":0.464922696352005},{"x":0.4436974823474884,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﮐ","boundary":[0.4436974823474884,0.4518430531024933,0.4722689092159271,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48067227005958557,"y":0.464922696352005},{"x":0.4789915978908539,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.4518430531024933,0.48067227005958557,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.464922696352005},{"x":0.3815126121044159,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﺸﺨﺑ","boundary":[0.3815126121044159,0.4518430531024933,0.40672269463539124,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3798319399356842,"y":0.464922696352005},{"x":0.36974790692329407,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.36974790692329407,0.4518430531024933,0.3798319399356842,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005},{"x":0.21512605249881744,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.21512605249881744,0.4518430531024933,0.23025210201740265,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.7697479128837585,0.4708680212497711,0.7848739624023438,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.4708680212497711,0.7663865685462952,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺳ","boundary":[0.6857143044471741,0.4708680212497711,0.7008403539657593,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.707563042640686,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.707563042640686,0.4708680212497711,0.7260504364967346,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7327731251716614,0.4708680212497711,0.7529411911964417,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺪ","boundary":[0.6722689270973206,0.4708680212497711,0.6857143044471741,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.4708680212497711,0.6705882549285889,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﮔر","boundary":[0.6336134672164917,0.4708680212497711,0.6470588445663452,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4839476943016052},{"x":0.653781533241272,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.653781533241272,0.4708680212497711,0.6605042219161987,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.6268907785415649,0.4708680212497711,0.6336134672164917,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6134454011917114,0.4708680212497711,0.6252101063728333,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6000000238418579,0.4708680212497711,0.6117647290229797,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﮕﻧر","boundary":[0.5747899413108826,0.4708680212497711,0.5932773351669312,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.561344563961029,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.561344563961029,0.4708680212497711,0.5714285969734192,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"هﺮﺠﺣ","boundary":[0.5176470875740051,0.4708680212497711,0.5512605309486389,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.4708680212497711,0.5596638917922974,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5042017102241516,0.4708680212497711,0.5159664154052734,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4907563030719757,0.4708680212497711,0.5025210380554199,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4839476943016052},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"كﻮﻧ","boundary":[0.40504202246665955,0.4708680212497711,0.4319327771663666,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4839476943016052},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.43865546584129333,0.4708680212497711,0.4453781545162201,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4839476943016052},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"كﺎﺴﺑ","boundary":[0.45210084319114685,0.4708680212497711,0.48403361439704895,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4708680212497711},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4708680212497711},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3932773172855377,0.4708680212497711,0.40504202246665955,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4708680212497711},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3798319399356842,0.4708680212497711,0.39159664511680603,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4708680212497711},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4708680212497711},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4839476943016052},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ","boundary":[0.33949580788612366,0.4708680212497711,0.37310925126075745,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47324612736701965},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"7.","boundary":[0.21512605249881744,0.47324612736701965,0.22689075767993927,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":1,"str":"Euphrasia","boundary":[0.23193277418613434,0.47324612736701965,0.3042016923427582,0.4839476943016052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5029726624488831},{"x":0.778151273727417,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.48989298939704895,0.7848739624023438,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"درز","boundary":[0.6974790096282959,0.48989298939704895,0.7176470756530762,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.48989298939704895,0.7428571581840515,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.48989298939704895,0.7697479128837585,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.48989298939704895,0.6974790096282959,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﻮﻏرا","boundary":[0.6554622054100037,0.48989298939704895,0.6873949766159058,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6420168280601501,0.48989298939704895,0.6521008610725403,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.48989298939704895,0.6420168280601501,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.48989298939704895,0.5932773351669312,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.48989298939704895},{"x":0.63193279504776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.63193279504776,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺶﻔﻨﺑ","boundary":[0.6000000238418579,0.48989298939704895,0.63193279504776,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5764706134796143,0.48989298939704895,0.5798319578170776,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺑآ","boundary":[0.5596638917922974,0.48989298939704895,0.5647059082984924,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5714285969734192,0.48989298939704895,0.5747899413108826,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.556302547454834,"y":0.48989298939704895},{"x":0.556302547454834,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5462185144424438,0.48989298939704895,0.556302547454834,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5029726624488831},{"x":0.507563054561615,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺠﺣ","boundary":[0.507563054561615,0.48989298939704895,0.5361344814300537,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.48989298939704895,0.5445378422737122,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.5008403658866882,0.48989298939704895,0.5042017102241516,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5029726624488831},{"x":0.489075630903244,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.489075630903244,0.48989298939704895,0.5008403658866882,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.48989298939704895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48989298939704895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5029726624488831},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4756302535533905,0.48989298939704895,0.48739495873451233,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5029726624488831},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"كﻮﻧ","boundary":[0.38991597294807434,0.48989298939704895,0.4151260554790497,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4285714328289032,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5029726624488831},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.42184874415397644,0.48989298939704895,0.4285714328289032,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48989298939704895},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48989298939704895},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5029726624488831},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"كﺎﺴﺑ","boundary":[0.43529412150382996,0.48989298939704895,0.46890756487846375,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.48989298939704895},{"x":0.38991597294807434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3764705955982208,0.48989298939704895,0.38991597294807434,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3764705955982208,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5029726624488831},{"x":0.364705890417099,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.364705890417099,0.48989298939704895,0.3764705955982208,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.48989298939704895},{"x":0.35798320174217224,"y":0.48989298939704895},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5029726624488831},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑاﺮﺑ","boundary":[0.3327731192111969,0.48989298939704895,0.35798320174217224,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5029726624488831},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.21512605249881744,0.48989298939704895,0.23025210201740265,0.5029726624488831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.7697479128837585,0.5089179277420044,0.7848739624023438,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.5089179277420044,0.7663865685462952,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاد","boundary":[0.7344537973403931,0.5089179277420044,0.7529411911964417,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺑ","boundary":[0.7042016983032227,0.5089179277420044,0.7142857313156128,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7210084199905396,0.5089179277420044,0.7327731251716614,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.6974790096282959,0.5089179277420044,0.7042016983032227,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.6789916157722473,0.5089179277420044,0.6941176652908325,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.21512605249881744,0.5089179277420044,0.23025210201740265,0.5219976305961609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5410225987434387},{"x":0.778151273727417,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.5279428958892822,0.7848739624023438,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﻧاد","boundary":[0.7596638798713684,0.5279428958892822,0.7714285850524902,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5410225987434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.75126051902771,0.5279428958892822,0.7579832077026367,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7378151416778564,0.5279428958892822,0.7495798468589783,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺑ","boundary":[0.6789916157722473,0.5279428958892822,0.6957983374595642,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5410225987434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.702521026134491,0.5279428958892822,0.7310924530029297,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5410225987434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"str":"13","boundary":[0.21512605249881744,0.5279428958892822,0.23025210201740265,0.5410225987434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.7697479128837585,0.5469679236412048,0.7848739624023438,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.5469679236412048,0.7663865685462952,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5469679236412048},{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.756302535533905,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7378151416778564,0.5469679236412048,0.756302535533905,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ذآ","boundary":[0.7260504364967346,0.5469679236412048,0.7361344695091248,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7226890921592712,0.5469679236412048,0.7260504364967346,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﺧ","boundary":[0.6689075827598572,0.5469679236412048,0.7042016983032227,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.7109243869781494,0.5469679236412048,0.7210084199905396,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5600475668907166},{"x":0.653781533241272,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.653781533241272,0.5469679236412048,0.6672269105911255,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﺘﻧا","boundary":[0.6268907785415649,0.5469679236412048,0.6470588445663452,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6117647290229797,0.5469679236412048,0.6268907785415649,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺒﻟ","boundary":[0.5865546464920044,0.5469679236412048,0.6016806960105896,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5469679236412048},{"x":0.610084056854248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.610084056854248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.5469679236412048,0.610084056854248,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5600475668907166},{"x":0.583193302154541,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.583193302154541,0.5469679236412048,0.5865546464920044,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺸﭘ","boundary":[0.5411764979362488,0.5469679236412048,0.5579832196235657,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﺲ","boundary":[0.5647059082984924,0.5469679236412048,0.5815126299858093,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5600475668907166},{"x":0.529411792755127,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.529411792755127,0.5469679236412048,0.5394958257675171,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻬﺘﻨﻣ","boundary":[0.4756302535533905,0.5469679236412048,0.4957983195781708,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.5025210380554199,0.5469679236412048,0.5226891040802002,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.4638655483722687,0.5469679236412048,0.4739495813846588,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5600475668907166},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.44873949885368347,0.5469679236412048,0.4588235318660736,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5600475668907166},{"x":0.440336138010025,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.440336138010025,0.5469679236412048,0.4436974823474884,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5469679236412048},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5600475668907166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﻮﮐ","boundary":[0.37142857909202576,0.5469679236412048,0.3848739564418793,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5469679236412048},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5469679236412048},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5600475668907166},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻘﻨﻣ","boundary":[0.39159664511680603,0.5469679236412048,0.41680672764778137,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5469679236412048},{"x":0.440336138010025,"y":0.5469679236412048},{"x":0.440336138010025,"y":0.5600475668907166},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"ﮏ","boundary":[0.42352941632270813,0.5469679236412048,0.440336138010025,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5469679236412048},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5469679236412048},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5600475668907166},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺗ","boundary":[0.35798320174217224,0.5469679236412048,0.37142857909202576,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5493460297584534},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5493460297584534},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5600475668907166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"13.","boundary":[0.21512605249881744,0.5493460297584534,0.23361344635486603,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":1,"str":"Rhinanthus","boundary":[0.2386554628610611,0.5493460297584534,0.3176470696926117,0.5600475668907166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.778151273727417,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.5659928917884827,0.7848739624023438,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7529411911964417,0.5659928917884827,0.7714285850524902,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5659928917884827},{"x":0.75126051902771,"y":0.5659928917884827},{"x":0.75126051902771,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ذآ","boundary":[0.7411764860153198,0.5659928917884827,0.75126051902771,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7378151416778564,0.5659928917884827,0.7411764860153198,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺒﻨﺳ","boundary":[0.6873949766159058,0.5659928917884827,0.7176470756530762,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.7243697643280029,0.5659928917884827,0.7344537973403931,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6722689270973206,0.5659928917884827,0.6857143044471741,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﺘﻧا","boundary":[0.6436975002288818,0.5659928917884827,0.6655462384223938,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.6268907785415649,0.5659928917884827,0.6420168280601501,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺒﻟ","boundary":[0.6000000238418579,0.5659928917884827,0.6168067455291748,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.5659928917884827,0.6252101063728333,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5966386795043945,0.5659928917884827,0.6000000238418579,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺸﭘ","boundary":[0.5529412031173706,0.5659928917884827,0.5697479248046875,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﺲ","boundary":[0.5764706134796143,0.5659928917884827,0.5932773351669312,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5394958257675171,0.5659928917884827,0.5495798587799072,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5659928917884827},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5659928917884827},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5790725350379944},{"x":0.413445383310318,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﺘﻧا","boundary":[0.413445383310318,0.5659928917884827,0.43529412150382996,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5659928917884827},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5659928917884827},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻘﻨﻣ","boundary":[0.4420168101787567,0.5659928917884827,0.46890756487846375,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.4756302535533905,0.5659928917884827,0.5058823823928833,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.5109243988990784,0.5659928917884827,0.5327731370925903,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5790725350379944},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.3966386616230011,0.5659928917884827,0.4117647111415863,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5683709979057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"9.","boundary":[0.21512605249881744,0.5683709979057312,0.22689075767993927,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"Odontites","boundary":[0.23193277418613434,0.5683709979057312,0.3008403480052948,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"13","boundary":[0.7697479128837585,0.5850178599357605,0.7848739624023438,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.5850178599357605,0.7663865685462952,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.7478991746902466,0.5850178599357605,0.7546218633651733,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ــﯿ","boundary":[0.7310924530029297,0.5850178599357605,0.7462185025215149,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"نوﺪــﺑ","boundary":[0.6705882549285889,0.5850178599357605,0.7126050591468811,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5850178599357605},{"x":0.729411780834198,"y":0.5850178599357605},{"x":0.729411780834198,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7193277478218079,0.5850178599357605,0.729411780834198,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎــﻬﮐﺮﮐ","boundary":[0.6184874176979065,0.5850178599357605,0.6638655662536621,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6067227125167847,0.5850178599357605,0.6184874176979065,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"هﺪــﻏ","boundary":[0.5647059082984924,0.5850178599357605,0.6000000238418579,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5478991866111755,0.5850178599357605,0.5630252361297607,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﻪــﻧاد","boundary":[0.5042017102241516,0.5850178599357605,0.5378151535987854,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.5850178599357605,0.5462185144424438,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4924369752407074,0.5850178599357605,0.5042017102241516,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5850178599357605},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5850178599357605},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5980975031852722},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ــﯾ","boundary":[0.47058823704719543,0.5850178599357605,0.48571428656578064,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5850178599357605},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5850178599357605},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5980975031852722},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻬﭼ","boundary":[0.38991597294807434,0.5850178599357605,0.41680672764778137,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎــﺗ","boundary":[0.4252100884914398,0.5850178599357605,0.4470588266849518,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5850178599357605},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5850178599357605},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5980975031852722},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﮏ","boundary":[0.45210084319114685,0.5850178599357605,0.46890756487846375,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5850178599357605},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5850178599357605},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎــﺗ","boundary":[0.3663865625858307,0.5850178599357605,0.38823530077934265,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.3495798408985138,0.5850178599357605,0.3663865625858307,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5850178599357605,0.3478991687297821,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5980975031852722},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿــﺷﺎﺣ","boundary":[0.21512605249881744,0.5850178599357605,0.26386556029319763,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5850178599357605},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5850178599357605},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎــﺑ","boundary":[0.2705882489681244,0.5850178599357605,0.29075631499290466,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5850178599357605},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5850178599357605},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":1,"str":"ﺎــﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.2974790036678314,0.5850178599357605,0.33949580788612366,0.5980975031852722]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7865546345710754,"y":0.61712247133255},{"x":0.7529411911964417,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"فﺎﺻ","boundary":[0.7529411911964417,0.6040428280830383,0.7865546345710754,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6064209342002869},{"x":0.22689075767993927,"y":0.61712247133255},{"x":0.21512605249881744,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"6.","boundary":[0.21512605249881744,0.6064209342002869,0.22689075767993927,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6064209342002869},{"x":0.32773110270500183,"y":0.61712247133255},{"x":0.23193277418613434,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"Melampyrum","boundary":[0.23193277418613434,0.6064209342002869,0.32773110270500183,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.778151273727417,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.6230677962303162,0.7848739624023438,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.6230677962303162,0.7714285850524902,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6361474394798279},{"x":0.707563042640686,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﻻﺎﺑ","boundary":[0.707563042640686,0.6230677962303162,0.7243697643280029,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7310924530029297,0.6230677962303162,0.7428571581840515,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7495798468589783,0.6230677962303162,0.7596638798713684,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺷﻮﭘ","boundary":[0.6789916157722473,0.6230677962303162,0.6991596817970276,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6739495992660522,0.6230677962303162,0.6773109436035156,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6453781723976135,0.6230677962303162,0.6521008610725403,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6361474394798279},{"x":0.658823549747467,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"هﺪ","boundary":[0.658823549747467,0.6230677962303162,0.6739495992660522,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮐﺮﮐ","boundary":[0.6067227125167847,0.6230677962303162,0.6386554837226868,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6230677962303162},{"x":0.605042040348053,"y":0.6230677962303162},{"x":0.605042040348053,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5932773351669312,0.6230677962303162,0.605042040348053,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻏ","boundary":[0.5647059082984924,0.6230677962303162,0.5865546464920044,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5495798587799072,0.6230677962303162,0.5630252361297607,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاد","boundary":[0.5193277597427368,0.6230677962303162,0.5378151535987854,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6230677962303162,0.5462185144424438,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6230677962303162},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6230677962303162},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6361474394798279},{"x":0.462184876203537,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":".دﺪﻌﺘﻣ","boundary":[0.462184876203537,0.6230677962303162,0.49747899174690247,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5058823823928833,0.6230677962303162,0.5176470875740051,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6230677962303162},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6230677962303162},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6361474394798279},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاﺪﻧد","boundary":[0.32268908619880676,0.6230677962303162,0.35630252957344055,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﺷﺎﺣ","boundary":[0.3630252182483673,0.6230677962303162,0.3983193337917328,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6230677962303162},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6230677962303162},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6361474394798279},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40672269463539124,0.6230677962303162,0.41848739981651306,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6230677962303162},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6230677962303162},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.4252100884914398,0.6230677962303162,0.45546218752861023,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6361474394798279},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺷ","boundary":[0.26050421595573425,0.6230677962303162,0.2857142984867096,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6361474394798279},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.29243698716163635,0.6230677962303162,0.3008403480052948,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6361474394798279},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.30756303668022156,0.6230677962303162,0.3210084140300751,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6230677962303162},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6230677962303162},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.24537815153598785,0.6230677962303162,0.25882354378700256,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6361474394798279},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.21512605249881744,0.6230677962303162,0.23025210201740265,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.642092764377594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.642092764377594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.7697479128837585,0.642092764377594,0.7848739624023438,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.642092764377594},{"x":0.7680672407150269,"y":0.642092764377594},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.642092764377594,0.7680672407150269,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.642092764377594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.642092764377594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاﻮﺘﺳا","boundary":[0.6756302714347839,0.642092764377594,0.7126050591468811,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.642092764377594},{"x":0.756302535533905,"y":0.642092764377594},{"x":0.756302535533905,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺴﭙﮐ","boundary":[0.7176470756530762,0.642092764377594,0.756302535533905,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.642092764377594},{"x":0.6756302714347839,"y":0.642092764377594},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"اي-","boundary":[0.6521008610725403,0.642092764377594,0.6756302714347839,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.642092764377594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.642092764377594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺨﺗ","boundary":[0.6235294342041016,0.642092764377594,0.6487395167350769,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.642092764377594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.642092764377594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻏﺮﻣ","boundary":[0.6033613681793213,0.642092764377594,0.6218487620353699,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.642092764377594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.642092764377594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5915966629981995,0.642092764377594,0.6016806960105896,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.642092764377594},{"x":0.5008403658866882,"y":0.642092764377594},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6551724076271057},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاد","boundary":[0.48403361439704895,0.642092764377594,0.5008403658866882,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.642092764377594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.642092764377594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6551724076271057},{"x":0.507563054561615,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".نﺎﺳﺮﺳ","boundary":[0.507563054561615,0.642092764377594,0.5495798587799072,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.642092764377594},{"x":0.583193302154541,"y":0.642092764377594},{"x":0.583193302154541,"y":0.6551724076271057},{"x":0.556302547454834,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻼﮐ","boundary":[0.556302547454834,0.642092764377594,0.583193302154541,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.642092764377594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.642092764377594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.642092764377594,0.5899159908294678,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.642092764377594},{"x":0.46554622054100037,"y":0.642092764377594},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﺑ","boundary":[0.4638655483722687,0.642092764377594,0.46554622054100037,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.642092764377594},{"x":0.48235294222831726,"y":0.642092764377594},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4722689092159271,0.642092764377594,0.48235294222831726,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.642092764377594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.642092764377594},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.4605042040348053,0.642092764377594,0.4638655483722687,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.642092764377594},{"x":0.4588235318660736,"y":0.642092764377594},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6551724076271057},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀ","boundary":[0.43865546584129333,0.642092764377594,0.4588235318660736,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.642092764377594},{"x":0.43697479367256165,"y":0.642092764377594},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4252100884914398,0.642092764377594,0.43697479367256165,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.642092764377594},{"x":0.4252100884914398,"y":0.642092764377594},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6551724076271057},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.642092764377594,0.4252100884914398,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.642092764377594},{"x":0.41680672764778137,"y":0.642092764377594},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"فﺎﺻ","boundary":[0.3848739564418793,0.642092764377594,0.41680672764778137,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.642092764377594},{"x":0.3798319399356842,"y":0.642092764377594},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3764705955982208,0.642092764377594,0.3798319399356842,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.642092764377594},{"x":0.3663865625858307,"y":0.642092764377594},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﮏﺒﺸﻣ","boundary":[0.3310924470424652,0.642092764377594,0.3663865625858307,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.642092764377594},{"x":0.3764705955982208,"y":0.642092764377594},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6551724076271057},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.37310925126075745,0.642092764377594,0.3764705955982208,0.6551724076271057]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6456599235534668},{"x":0.22521008551120758,"y":0.65636146068573},{"x":0.21512605249881744,"y":0.65636146068573}]},"confidence":1,"str":"8.","boundary":[0.21512605249881744,0.6456599235534668,0.22521008551120758,0.65636146068573]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6456599235534668},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6456599235534668},{"x":0.3176470696926117,"y":0.65636146068573},{"x":0.23025210201740265,"y":0.65636146068573}]},"confidence":1,"str":"Parentucellia","boundary":[0.23025210201740265,0.6456599235534668,0.3176470696926117,0.65636146068573]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6753864288330078},{"x":0.778151273727417,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.6623067855834961,0.7848739624023438,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺨﺗ","boundary":[0.7042016983032227,0.6623067855834961,0.7277311086654663,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺴﭙﮐ","boundary":[0.7344537973403931,0.6623067855834961,0.7714285850524902,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻏﺮﻣ","boundary":[0.6840336322784424,0.6623067855834961,0.702521026134491,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6623067855834961},{"x":0.680672287940979,"y":0.6623067855834961},{"x":0.680672287940979,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﯽ-","boundary":[0.6621848940849304,0.6623067855834961,0.680672287940979,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"وﺮﮐ","boundary":[0.6403361558914185,0.6623067855834961,0.6621848940849304,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6285714507102966,0.6623067855834961,0.6403361558914185,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"زﺮﮔ","boundary":[0.5630252361297607,0.6623067855834961,0.5848739743232727,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻼﮐ","boundary":[0.5915966629981995,0.6623067855834961,0.6184874176979065,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.6623067855834961,0.6268907785415649,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5512605309486389,0.6623067855834961,0.5630252361297607,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاد","boundary":[0.5226891040802002,0.6623067855834961,0.5411764979362488,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6623067855834961,0.5495798587799072,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6753864288330078},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺘﺴﻣ","boundary":[0.4756302535533905,0.6623067855834961,0.5042017102241516,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5109243988990784,0.6623067855834961,0.5210084319114685,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6753864288330078},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻠﯽ","boundary":[0.45546218752861023,0.6623067855834961,0.4756302535533905,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6623067855834961},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6623067855834961},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6753864288330078},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮔر","boundary":[0.41680672764778137,0.6623067855834961,0.43529412150382996,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6623067855834961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6623067855834961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6753864288330078},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.4420168101787567,0.6623067855834961,0.44873949885368347,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6753864288330078},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.40336135029792786,0.6623067855834961,0.4151260554790497,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6623067855834961},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6753864288330078},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.39159664511680603,0.6623067855834961,0.40336135029792786,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﻟﻮﻃ","boundary":[0.3663865625858307,0.6623067855834961,0.3848739564418793,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6623067855834961},{"x":0.364705890417099,"y":0.6623067855834961},{"x":0.364705890417099,"y":0.6753864288330078},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.35462185740470886,0.6623067855834961,0.364705890417099,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"10.","boundary":[0.21512605249881744,0.6646848917007446,0.23361344635486603,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":1,"str":"Bellardia","boundary":[0.2386554628610611,0.6646848917007446,0.3008403480052948,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.7697479128837585,0.6813317537307739,0.7848739624023438,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.6813317537307739,0.7663865685462952,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﺟ","boundary":[0.7445378303527832,0.6813317537307739,0.7529411911964417,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﻨﻬﭘ","boundary":[0.5932773351669312,0.6813317537307739,0.6067227125167847,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.6813317537307739,0.6218487620353699,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6813317537307739},{"x":0.658823549747467,"y":0.6813317537307739},{"x":0.658823549747467,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"مرﻮﺘﻣ","boundary":[0.6268907785415649,0.6813317537307739,0.658823549747467,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6672269105911255,0.6813317537307739,0.6873949766159058,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6941176652908325,0.6813317537307739,0.7008403539657593,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6944113969802856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.707563042640686,0.6813317537307739,0.7260504364967346,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"مﺎ","boundary":[0.7327731251716614,0.6813317537307739,0.7428571581840515,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.5848739743232727,0.6813317537307739,0.5915966629981995,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﻏﯿﺮ","boundary":[0.5596638917922974,0.6813317537307739,0.5798319578170776,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ﺺﺨﺸﻣ","boundary":[0.5092437267303467,0.6813317537307739,0.5579832196235657,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6837098598480225},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6837098598480225},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6944113969802856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"16.","boundary":[0.21512605249881744,0.6837098598480225,0.23529411852359772,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6944113969802856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"Scrophularia","boundary":[0.24033613502979279,0.6837098598480225,0.3327731192111969,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.778151273727417,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.7003567218780518,0.7848739624023438,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﻏ","boundary":[0.6705882549285889,0.7003567218780518,0.6773109436035156,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻟ","boundary":[0.6840336322784424,0.7003567218780518,0.7058823704719543,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7109243869781494,0.7003567218780518,0.7176470756530762,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.7003567218780518,0.7428571581840515,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.7003567218780518,0.7697479128837585,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6672269105911255,0.7003567218780518,0.6705882549285889,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﻨﻬﭘ","boundary":[0.5848739743232727,0.7003567218780518,0.5983193516731262,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.7003567218780518,0.6134454011917114,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"مرﻮﺘﻣ","boundary":[0.6201680898666382,0.7003567218780518,0.6504201889038086,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7134363651275635},{"x":0.658823549747467,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.658823549747467,0.7003567218780518,0.6655462384223938,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7134363651275635},{"x":0.578151285648346,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.578151285648346,0.7003567218780518,0.5848739743232727,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ﺺﺨﺸﻣ","boundary":[0.5210084319114685,0.7003567218780518,0.5697479248046875,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"16","boundary":[0.21512605249881744,0.7003567218780518,0.23025210201740265,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"16","boundary":[0.7697479128837585,0.7193816900253296,0.7848739624023438,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.7193816900253296,0.7663865685462952,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻬﭼ","boundary":[0.6655462384223938,0.7193816900253296,0.6941176652908325,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7008403539657593,0.7193816900253296,0.7193277478218079,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﮐ","boundary":[0.7260504364967346,0.7193816900253296,0.7546218633651733,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻤﺴﻗ","boundary":[0.6369748115539551,0.7193816900253296,0.6638655662536621,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.7193816900253296,0.6336134672164917,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮐﺮﺑ","boundary":[0.5428571701049805,0.7193816900253296,0.5714285969734192,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7324613332748413},{"x":0.578151285648346,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":".ﺢﺿاو","boundary":[0.578151285648346,0.7193816900253296,0.6168067455291748,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7324613332748413},{"x":0.529411792755127,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.529411792755127,0.7193816900253296,0.5411764979362488,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﻻﺎﺑ","boundary":[0.5058823823928833,0.7193816900253296,0.5226891040802002,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.4907563030719757,0.7193816900253296,0.5058823823928833,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7324613332748413},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻤﺴﻗ","boundary":[0.43361344933509827,0.7193816900253296,0.4605042040348053,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7193816900253296},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7193816900253296},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7324613332748413},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳ","boundary":[0.46722689270973206,0.7193816900253296,0.48403361439704895,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7324613332748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.42016807198524475,0.7193816900253296,0.4302521049976349,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7217597961425781},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7324613332748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"14.","boundary":[0.21512605249881744,0.7217597961425781,0.23529411852359772,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7324613332748413},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"Bungea","boundary":[0.24033613502979279,0.7217597961425781,0.29243698716163635,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7514863014221191},{"x":0.778151273727417,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.7384066581726074,0.7848739624023438,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7514863014221191},{"x":0.658823549747467,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻤﺴﻗ","boundary":[0.658823549747467,0.7384066581726074,0.6857143044471741,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.6924369931221008,0.7384066581726074,0.7109243869781494,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7193277478218079,0.7384066581726074,0.7378151416778564,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﮐ","boundary":[0.7428571581840515,0.7384066581726074,0.7714285850524902,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6453781723976135,0.7384066581726074,0.6554622054100037,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.7384066581726074,0.5983193516731262,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7514863014221191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺢﺿاو","boundary":[0.605042040348053,0.7384066581726074,0.6403361558914185,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5815126299858093,0.7384066581726074,0.5848739743232727,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﻏ","boundary":[0.5647059082984924,0.7384066581726074,0.5714285969734192,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.5764706134796143,0.7384066581726074,0.5798319578170776,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5596638917922974,0.7384066581726074,0.5630252361297607,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7514863014221191},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.7384066581726074,0.4302521049976349,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7384066581726074},{"x":0.462184876203537,"y":0.7384066581726074},{"x":0.462184876203537,"y":0.7514863014221191},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.43697479367256165,0.7384066581726074,0.462184876203537,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7384066581726074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7384066581726074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7514863014221191},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.46890756487846375,0.7384066581726074,0.49915966391563416,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":".ﺢﺿاو","boundary":[0.5058823823928833,0.7384066581726074,0.5462185144424438,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.5512605309486389,0.7384066581726074,0.5579832196235657,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7384066581726074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7384066581726074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7514863014221191},{"x":0.413445383310318,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.413445383310318,0.7384066581726074,0.41680672764778137,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺷ","boundary":[0.3781512677669525,0.7384066581726074,0.40336135029792786,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.4084033668041229,0.7384066581726074,0.4117647111415863,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.3445378243923187,0.7384066581726074,0.3764705955982208,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7384066581726074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.21512605249881744,0.7384066581726074,0.23025210201740265,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.7697479128837585,0.7574316263198853,0.7848739624023438,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7663865685462952,"y":0.770511269569397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.7574316263198853,0.7663865685462952,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7176470756530762,"y":0.770511269569397},{"x":0.6924369931221008,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺷ","boundary":[0.6924369931221008,0.7574316263198853,0.7176470756530762,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7546218633651733,"y":0.770511269569397},{"x":0.7243697643280029,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.7243697643280029,0.7574316263198853,0.7546218633651733,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6907563209533691,"y":0.770511269569397},{"x":0.658823549747467,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.658823549747467,0.7574316263198853,0.6907563209533691,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.770511269569397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"11.","boundary":[0.21512605249881744,0.7598097324371338,0.23529411852359772,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.770511269569397}]},"confidence":1,"str":"Pedicularis","boundary":[0.24033613502979279,0.7598097324371338,0.3193277418613434,0.770511269569397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.778151273727417,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.7764565944671631,0.7848739624023438,0.7895362377166748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7895362377166748},{"x":0.707563042640686,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.707563042640686,0.7764565944671631,0.7344537973403931,0.7895362377166748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.7411764860153198,0.7764565944671631,0.7714285850524902,0.7895362377166748]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7764565944671631},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7764565944671631},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7895362377166748},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":1,"str":"18","boundary":[0.21512605249881744,0.7764565944671631,0.23025210201740265,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7895362377166748},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14401070702075958,0.7915546345710754,0.7965362377166748],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/MTGozCgOpOGJpmkz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/vxodiaJYrcFrRKdi.jpg","blurred":"/storage/books/06709bce06ccb2da/pages/JDSrHFmWrCPFPgKt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017265131995170493,0.9986696560763512,0.9990556978221172]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.6991596817970276,0.15219976007938385,0.75126051902771,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻴﻠﻛ","boundary":[0.7579832077026367,0.15219976007938385,0.7848739624023438,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5411764979362488,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5411764979362488,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"٥","boundary":[0.5361344814300537,0.15457788109779358,0.5411764979362488,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15457788109779358},{"x":0.5310924649238586,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5277311205863953,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5277311205863953,0.15457788109779358,0.5310924649238586,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15457788109779358},{"x":0.4000000059604645,"y":0.15457788109779358},{"x":0.4000000059604645,"y":0.16527943313121796},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"SCROPHULARIACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.15457788109779358,0.4000000059604645,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5226891040802002,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5159664154052734,0.15576694905757904,0.5226891040802002,0.16646848618984222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"18","boundary":[0.7697479128837585,0.17598097026348114,0.7848739624023438,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.17598097026348114,0.7663865685462952,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7428571581840515,0.17598097026348114,0.7546218633651733,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻘﺗ","boundary":[0.7092437148094177,0.17598097026348114,0.7260504364967346,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7327731251716614,0.17598097026348114,0.7411764860153198,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.17598097026348114},{"x":0.707563042640686,"y":0.17598097026348114},{"x":0.707563042640686,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺐٱ","boundary":[0.6840336322784424,0.17598097026348114,0.707563042640686,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻫﺎﻇ","boundary":[0.6352941393852234,0.17598097026348114,0.6621848940849304,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6705882549285889,0.17598097026348114,0.6773109436035156,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6336134672164917,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6218487620353699,0.17598097026348114,0.6336134672164917,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"گﺮﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.17598097026348114,0.5798319578170776,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.5865546464920044,0.17598097026348114,0.6151260733604431,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.17598097026348114,0.5529412031173706,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.17598097026348114},{"x":0.529411792755127,"y":0.17598097026348114},{"x":0.529411792755127,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺎﺷ","boundary":[0.5058823823928833,0.17598097026348114,0.529411792755127,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5361344814300537,0.17598097026348114,0.5428571701049805,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5042017102241516,"y":0.18906064331531525},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.49747899174690247,0.17598097026348114,0.5042017102241516,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18906064331531525},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.48403361439704895,0.17598097026348114,0.4957983195781708,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48403361439704895,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4722689092159271,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4722689092159271,0.17598097026348114,0.48403361439704895,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18906064331531525},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ورﺎﺟ","boundary":[0.43529412150382996,0.17598097026348114,0.4638655483722687,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.17598097026348114},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17598097026348114},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18906064331531525},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.41848739981651306,0.17598097026348114,0.43361344933509827,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4117647111415863,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4117647111415863,"y":0.18906064331531525},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻌﺘﻣ","boundary":[0.3781512677669525,0.17598097026348114,0.4117647111415863,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17835909128189087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17835909128189087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"19.","boundary":[0.21512605249881744,0.17835909128189087,0.23529411852359772,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.17835909128189087},{"x":0.3025210201740265,"y":0.17835909128189087},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"Dodartia","boundary":[0.24033613502979279,0.17835909128189087,0.3025210201740265,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20808561146259308},{"x":0.778151273727417,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.19500593841075897,0.7848739624023438,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7714285850524902,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.19500593841075897,0.7714285850524902,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.19500593841075897},{"x":0.729411780834198,"y":0.19500593841075897},{"x":0.729411780834198,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.6991596817970276,0.19500593841075897,0.729411780834198,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7361344695091248,0.19500593841075897,0.7428571581840515,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7495798468589783,0.19500593841075897,0.7596638798713684,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6873949766159058,0.19500593841075897,0.6991596817970276,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.19500593841075897},{"x":0.680672287940979,"y":0.19500593841075897},{"x":0.680672287940979,"y":0.20808561146259308},{"x":0.653781533241272,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﺎﺳ","boundary":[0.653781533241272,0.19500593841075897,0.680672287940979,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6369748115539551,0.19500593841075897,0.6521008610725403,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.19500593841075897},{"x":0.63193279504776,"y":0.19500593841075897},{"x":0.63193279504776,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗ","boundary":[0.5949580073356628,0.19500593841075897,0.63193279504776,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5899159908294678,0.19500593841075897,0.5932773351669312,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎ","boundary":[0.5680672526359558,0.19500593841075897,0.5882353186607361,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.19500593841075897,0.5663865804672241,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4756302535533905,0.19500593841075897,0.48235294222831726,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20808561146259308},{"x":0.489075630903244,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺎﺷ","boundary":[0.489075630903244,0.19500593841075897,0.5210084319114685,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.19500593841075897},{"x":0.556302547454834,"y":0.19500593841075897},{"x":0.556302547454834,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.5277311205863953,0.19500593841075897,0.556302547454834,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.19500593841075897},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19500593841075897},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20808561146259308},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.46554622054100037,0.19500593841075897,0.46890756487846375,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"داﺪﻌﺗ","boundary":[0.4100840389728546,0.19500593841075897,0.4420168101787567,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19500593841075897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19500593841075897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.19500593841075897,0.45378151535987854,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﺎ","boundary":[0.4605042040348053,0.19500593841075897,0.4638655483722687,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4100840389728546,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3983193337917328,0.19500593841075897,0.4100840389728546,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.19500593841075897},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19500593841075897},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺎﺷ","boundary":[0.35966387391090393,0.19500593841075897,0.39159664511680603,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19500593841075897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19500593841075897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.21512605249881744,0.19500593841075897,0.23025210201740265,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.214030921459198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.214030921459198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.7697479128837585,0.214030921459198,0.7848739624023438,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.214030921459198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.214030921459198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.214030921459198,0.7663865685462952,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.214030921459198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.214030921459198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7428571581840515,0.214030921459198,0.7546218633651733,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.214030921459198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.214030921459198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7193277478218079,0.214030921459198,0.7260504364967346,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.214030921459198},{"x":0.7411764860153198,"y":0.214030921459198},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7327731251716614,0.214030921459198,0.7411764860153198,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.214030921459198},{"x":0.7126050591468811,"y":0.214030921459198},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.6823529601097107,0.214030921459198,0.7126050591468811,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.214030921459198},{"x":0.680672287940979,"y":0.214030921459198},{"x":0.680672287940979,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6689075827598572,0.214030921459198,0.680672287940979,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.214030921459198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.214030921459198},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﻮﻃ","boundary":[0.6336134672164917,0.214030921459198,0.6621848940849304,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.214030921459198},{"x":0.63193279504776,"y":0.214030921459198},{"x":0.63193279504776,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6168067455291748,0.214030921459198,0.63193279504776,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.214030921459198},{"x":0.610084056854248,"y":0.214030921459198},{"x":0.610084056854248,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺢﺿاو","boundary":[0.5747899413108826,0.214030921459198,0.610084056854248,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.214030921459198},{"x":0.5747899413108826,"y":0.214030921459198},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.214030921459198,0.5747899413108826,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.214030921459198},{"x":0.5478991866111755,"y":0.214030921459198},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.5226891040802002,0.214030921459198,0.5478991866111755,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.214030921459198},{"x":0.5647059082984924,"y":0.214030921459198},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.214030921459198,0.5647059082984924,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.214030921459198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.214030921459198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2271105796098709},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.49915966391563416,0.214030921459198,0.5142857432365417,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.214030921459198},{"x":0.4941176474094391,"y":0.214030921459198},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.48571428656578064,0.214030921459198,0.4941176474094391,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.214030921459198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.214030921459198},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2271105796098709},{"x":0.462184876203537,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.462184876203537,0.214030921459198,0.4773109257221222,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.214030921459198},{"x":0.45546218752861023,"y":0.214030921459198},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ","boundary":[0.4084033668041229,0.214030921459198,0.45546218752861023,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.214030921459198},{"x":0.40672269463539124,"y":0.214030921459198},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2271105796098709},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.214030921459198,0.40672269463539124,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.214030921459198},{"x":0.3983193337917328,"y":0.214030921459198},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.3798319399356842,0.214030921459198,0.3983193337917328,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.214030921459198},{"x":0.3781512677669525,"y":0.214030921459198},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾذآ","boundary":[0.3512605130672455,0.214030921459198,0.3781512677669525,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.214030921459198},{"x":0.3445378243923187,"y":0.214030921459198},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2271105796098709},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﺧ","boundary":[0.30924370884895325,0.214030921459198,0.3445378243923187,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.214030921459198},{"x":0.30756303668022156,"y":0.214030921459198},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2271105796098709},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.29243698716163635,0.214030921459198,0.30756303668022156,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.214030921459198},{"x":0.2857142984867096,"y":0.214030921459198},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺑ","boundary":[0.2722689211368561,0.214030921459198,0.2857142984867096,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.214030921459198},{"x":0.2722689211368561,"y":0.214030921459198},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.2689075767993927,0.214030921459198,0.2722689211368561,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.214030921459198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.214030921459198},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.214030921459198,0.2218487411737442,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.214030921459198},{"x":0.24873949587345123,"y":0.214030921459198},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2271105796098709},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻠﺑ","boundary":[0.22857142984867096,0.214030921459198,0.24873949587345123,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.214030921459198},{"x":0.267226904630661,"y":0.214030921459198},{"x":0.267226904630661,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":1,"str":"رﺎ","boundary":[0.2554621994495392,0.214030921459198,0.267226904630661,0.2271105796098709]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﺑ","boundary":[0.7831932902336121,0.23305588960647583,0.7848739624023438,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮔﺮ","boundary":[0.7596638798713684,0.23305588960647583,0.7815126180648804,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7462185025215149,0.23305588960647583,0.7579832077026367,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7344537973403931,0.23305588960647583,0.7462185025215149,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﮏﭼﻮﮐ","boundary":[0.6840336322784424,0.23305588960647583,0.7277311086654663,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24613554775714874},{"x":0.680672287940979,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.680672287940979,0.23305588960647583,0.6823529601097107,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻟ","boundary":[0.6689075827598572,0.23305588960647583,0.6739495992660522,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.6605042219161987,0.23305588960647583,0.6672269105911255,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺸﭘ","boundary":[0.6352941393852234,0.23305588960647583,0.6521008610725403,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6235294342041016,0.23305588960647583,0.6336134672164917,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.5949580073356628,0.23305588960647583,0.6151260733604431,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﻏ","boundary":[0.5579832196235657,0.23305588960647583,0.5647059082984924,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.5697479248046875,0.23305588960647583,0.5882353186607361,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23305588960647583},{"x":0.556302547454834,"y":0.23305588960647583},{"x":0.556302547454834,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5529412031173706,0.23305588960647583,0.556302547454834,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"هﻼﮐ","boundary":[0.5142857432365417,0.23305588960647583,0.5378151535987854,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ﺮ","boundary":[0.5445378422737122,0.23305588960647583,0.5512605309486389,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24613554775714874},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.48739495873451233,0.23305588960647583,0.5126050710678101,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.23305588960647583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23305588960647583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24613554775714874},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4739495813846588,0.23305588960647583,0.48571428656578064,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23543401062488556},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23543401062488556},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24613554775714874},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.21512605249881744,0.23543401062488556,0.22689075767993927,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23543401062488556},{"x":0.289075642824173,"y":0.23543401062488556},{"x":0.289075642824173,"y":0.24613554775714874},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"Digitalis","boundary":[0.23193277418613434,0.23543401062488556,0.289075642824173,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26516053080558777},{"x":0.778151273727417,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.25208085775375366,0.7848739624023438,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7680672407150269,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7680672407150269,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7579832077026367,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7579832077026367,0.25208085775375366,0.7680672407150269,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.707563042640686,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.707563042640686,0.25208085775375366,0.7361344695091248,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.7462185025215149,0.25208085775375366,0.7546218633651733,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.6672269105911255,0.25208085775375366,0.6974790096282959,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26516053080558777},{"x":0.653781533241272,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.653781533241272,0.25208085775375366,0.6655462384223938,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﻮﻃ","boundary":[0.6151260733604431,0.25208085775375366,0.6436975002288818,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"اي.","boundary":[0.5949580073356628,0.25208085775375366,0.6134454011917114,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.25208085775375366,0.5848739743232727,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5411764979362488,0.25208085775375366,0.5529412031173706,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﺎﺳ","boundary":[0.5058823823928833,0.25208085775375366,0.5310924649238586,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26516053080558777},{"x":0.489075630903244,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.489075630903244,0.25208085775375366,0.5042017102241516,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.25208085775375366},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25208085775375366},{"x":0.42352941632270813,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.4151260554790497,0.25208085775375366,0.42352941632270813,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.26516053080558777},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.43361344933509827,0.25208085775375366,0.4588235318660736,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26516053080558777},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.46890756487846375,0.25208085775375366,0.4789915978908539,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.25208085775375366},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25208085775375366},{"x":0.40504202246665955,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3983193337917328,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.3983193337917328,0.25208085775375366,0.40504202246665955,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.25208085775375366},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25208085775375366},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26516053080558777},{"x":0.34117648005485535,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ","boundary":[0.34117648005485535,0.25208085775375366,0.38823530077934265,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32773110270500183,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32773110270500183,"y":0.26516053080558777},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.30924370884895325,0.25208085775375366,0.32773110270500183,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.25208085775375366},{"x":0.33949580788612366,"y":0.25208085775375366},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26516053080558777},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.25208085775375366,0.33949580788612366,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.25208085775375366},{"x":0.30756303668022156,"y":0.25208085775375366},{"x":0.30756303668022156,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2974790036678314,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ذآ","boundary":[0.2974790036678314,0.25208085775375366,0.30756303668022156,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.25208085775375366},{"x":0.29579833149909973,"y":0.25208085775375366},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26516053080558777},{"x":0.29243698716163635,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.29243698716163635,0.25208085775375366,0.29579833149909973,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2705882489681244,"y":0.26516053080558777},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﺧ","boundary":[0.23529411852359772,0.25208085775375366,0.2705882489681244,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.25208085775375366},{"x":0.29075631499290466,"y":0.25208085775375366},{"x":0.29075631499290466,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2806722819805145,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.2806722819805145,0.25208085775375366,0.29075631499290466,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25208085775375366},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26516053080558777},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"اي.","boundary":[0.21512605249881744,0.25208085775375366,0.23361344635486603,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7747899293899536,0.2711058259010315,0.7865546345710754,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7529411911964417,0.2711058259010315,0.7731092572212219,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2711058259010315},{"x":0.75126051902771,"y":0.2711058259010315},{"x":0.75126051902771,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7411764860153198,0.2711058259010315,0.75126051902771,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮔﺮﺑ","boundary":[0.6957983374595642,0.2711058259010315,0.7210084199905396,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7277311086654663,0.2711058259010315,0.7344537973403931,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6823529601097107,0.2711058259010315,0.6941176652908325,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2711058259010315},{"x":0.680672287940979,"y":0.2711058259010315},{"x":0.680672287940979,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6689075827598572,0.2711058259010315,0.680672287940979,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﮔﺮﺑ","boundary":[0.6453781723976135,0.2711058259010315,0.6621848940849304,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2841854989528656},{"x":0.63193279504776,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.63193279504776,0.2711058259010315,0.6420168280601501,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺒﻟ","boundary":[0.5798319578170776,0.2711058259010315,0.5865546464920044,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":".ﻞﮑﺷ","boundary":[0.5915966629981995,0.2711058259010315,0.6268907785415649,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2711058259010315},{"x":0.578151285648346,"y":0.2711058259010315},{"x":0.578151285648346,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.5714285969734192,0.2711058259010315,0.578151285648346,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻻﺎﺑ","boundary":[0.5478991866111755,0.2711058259010315,0.5647059082984924,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.5327731370925903,0.2711058259010315,0.5478991866111755,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2841854989528656},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.41680672764778137,0.2711058259010315,0.4420168101787567,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2841854989528656},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"هﻼﮐ","boundary":[0.44873949885368347,0.2711058259010315,0.4722689092159271,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2711058259010315},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2711058259010315},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.4789915978908539,0.2711058259010315,0.49747899174690247,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.5042017102241516,0.2711058259010315,0.5243697762489319,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2841854989528656},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40336135029792786,0.2711058259010315,0.4151260554790497,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"12.","boundary":[0.21512605249881744,0.2901307940483093,0.23529411852359772,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.2901307940483093},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2901307940483093},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"str":"Rhynchocorys","boundary":[0.24033613502979279,0.2901307940483093,0.34117648005485535,0.3008323311805725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.7697479128837585,0.3008323311805725,0.7848739624023438,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.3008323311805725,0.7663865685462952,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7428571581840515,0.3008323311805725,0.7546218633651733,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7210084199905396,0.3008323311805725,0.7411764860153198,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7092437148094177,0.3008323311805725,0.7193277478218079,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3008323311805725},{"x":0.702521026134491,"y":0.3008323311805725},{"x":0.702521026134491,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.6789916157722473,0.3008323311805725,0.702521026134491,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6369748115539551,0.3008323311805725,0.6470588445663452,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3139120042324066},{"x":0.653781533241272,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳ","boundary":[0.653781533241272,0.3008323311805725,0.6773109436035156,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3139120042324066},{"x":0.605042040348053,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.605042040348053,0.3008323311805725,0.6302521228790283,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.5899159908294678,0.3008323311805725,0.5983193516731262,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3008323311805725},{"x":0.583193302154541,"y":0.3008323311805725},{"x":0.583193302154541,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"60","boundary":[0.5680672526359558,0.3008323311805725,0.583193302154541,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ","boundary":[0.5142857432365417,0.3008323311805725,0.561344563961029,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.3008323311805725,0.5126050710678101,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3008323311805725},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3008323311805725},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"هﺮﮔ","boundary":[0.4285714328289032,0.3008323311805725,0.45042017102241516,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3008323311805725},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3008323311805725},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3139120042324066},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺤﻣ","boundary":[0.45546218752861023,0.3008323311805725,0.48235294222831726,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4907563030719757,0.3008323311805725,0.5025210380554199,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3139120042324066},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.40336135029792786,0.3008323311805725,0.4084033668041229,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3139120042324066},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.41680672764778137,0.3008323311805725,0.4285714328289032,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.4000000059604645,0.3008323311805725,0.40336135029792786,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺸ","boundary":[0.3798319399356842,0.3008323311805725,0.3983193337917328,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3139120042324066},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"از","boundary":[0.36974790692329407,0.3008323311805725,0.3781512677669525,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30321046710014343},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30321046710014343},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"18.","boundary":[0.21512605249881744,0.30321046710014343,0.23529411852359772,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.30321046710014343},{"x":0.29075631499290466,"y":0.30321046710014343},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3139120042324066},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"str":"Bacopa","boundary":[0.24033613502979279,0.30321046710014343,0.29075631499290466,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33293697237968445},{"x":0.778151273727417,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.31985729932785034,0.7848739624023438,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7714285850524902,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿ","boundary":[0.7613445520401001,0.31985729932785034,0.7714285850524902,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻫﺎ","boundary":[0.7394958138465881,0.31985729932785034,0.7596638798713684,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.7260504364967346,0.31985729932785034,0.7361344695091248,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7176470756530762,0.31985729932785034,0.7210084199905396,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33293697237968445},{"x":0.610084056854248,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.610084056854248,0.31985729932785034,0.6184874176979065,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"عﺎﻔﺗرا","boundary":[0.6235294342041016,0.31985729932785034,0.6571428775787354,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6638655662536621,0.31985729932785034,0.6739495992660522,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33293697237968445},{"x":0.680672287940979,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺴﮑ","boundary":[0.680672287940979,0.31985729932785034,0.7159664034843445,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.5865546464920044,0.31985729932785034,0.6016806960105896,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ","boundary":[0.5327731370925903,0.31985729932785034,0.5798319578170776,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33293697237968445},{"x":0.529411792755127,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.31985729932785034,0.5327731370925903,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48571428656578064,"y":0.31985729932785034},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33293697237968445},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.48067227005958557,0.31985729932785034,0.48571428656578064,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.4924369752407074,0.31985729932785034,0.5226891040802002,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.4756302535533905,0.31985729932785034,0.4789915978908539,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.31985729932785034},{"x":0.45042017102241516,"y":0.31985729932785034},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33293697237968445},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.43697479367256165,0.31985729932785034,0.45042017102241516,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺸ","boundary":[0.4571428596973419,0.31985729932785034,0.4739495813846588,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3966386616230011,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"هﺮﮔ","boundary":[0.3764705955982208,0.31985729932785034,0.3966386616230011,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33293697237968445},{"x":0.40336135029792786,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺤﻣ","boundary":[0.40336135029792786,0.31985729932785034,0.4302521049976349,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.31985729932785034},{"x":0.37478992342948914,"y":0.31985729932785034},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3630252182483673,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3630252182483673,0.31985729932785034,0.37478992342948914,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31985729932785034},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"str":"21","boundary":[0.21512605249881744,0.31985729932785034,0.23025210201740265,0.33293697237968445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"21","boundary":[0.7697479128837585,0.33888229727745056,0.7848739624023438,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.33888229727745056,0.7663865685462952,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.7243697643280029,0.33888229727745056,0.7546218633651733,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.6857143044471741,0.33888229727745056,0.7176470756530762,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6689075827598572,0.33888229727745056,0.6840336322784424,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.33888229727745056,0.6689075827598572,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺑ","boundary":[0.5848739743232727,0.33888229727745056,0.5983193516731262,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3519619405269623},{"x":0.605042040348053,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"گﺮﺒﻣد","boundary":[0.605042040348053,0.33888229727745056,0.6436975002288818,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.33888229727745056},{"x":0.658823549747467,"y":0.33888229727745056},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6521008610725403,0.33888229727745056,0.658823549747467,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.5815126299858093,0.33888229727745056,0.5848739743232727,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3519619405269623},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.43529412150382996,0.33888229727745056,0.4420168101787567,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.33888229727745056},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33888229727745056},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3519619405269623},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.44873949885368347,0.33888229727745056,0.48067227005958557,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.33888229727745056},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33888229727745056},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.48739495873451233,0.33888229727745056,0.49915966391563416,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3519619405269623},{"x":0.507563054561615,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮔ","boundary":[0.507563054561615,0.33888229727745056,0.5310924649238586,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.33888229727745056},{"x":0.561344563961029,"y":0.33888229727745056},{"x":0.561344563961029,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﻠﺑ","boundary":[0.5378151535987854,0.33888229727745056,0.561344563961029,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"رﺎ","boundary":[0.5680672526359558,0.33888229727745056,0.5798319578170776,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.4319327771663666,0.33888229727745056,0.43529412150382996,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3519619405269623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.42016807198524475,0.33888229727745056,0.4302521049976349,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34244945645332336},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"20.","boundary":[0.21512605249881744,0.34244945645332336,0.23529411852359772,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.34244945645332336},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34244945645332336},{"x":0.30756303668022156,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"Limosella","boundary":[0.24033613502979279,0.34244945645332336,0.30756303668022156,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37217599153518677},{"x":0.778151273727417,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.35909631848335266,0.7848739624023438,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37217599153518677},{"x":0.707563042640686,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﺎﺳ","boundary":[0.707563042640686,0.35909631848335266,0.7344537973403931,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮔﺮﺑ","boundary":[0.7411764860153198,0.35909631848335266,0.7714285850524902,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35909631848335266},{"x":0.707563042640686,"y":0.35909631848335266},{"x":0.707563042640686,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6924369931221008,0.35909631848335266,0.707563042640686,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.35909631848335266,0.6907563209533691,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﺎﺳ","boundary":[0.48571428656578064,0.35909631848335266,0.5126050710678101,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.5193277597427368,0.35909631848335266,0.5445378422737122,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5512605309486389,0.35909631848335266,0.5647059082984924,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮔ","boundary":[0.5714285969734192,0.35909631848335266,0.5966386795043945,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":".گﺮﺒﻣد","boundary":[0.6016806960105896,0.35909631848335266,0.6453781723976135,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.35909631848335266},{"x":0.680672287940979,"y":0.35909631848335266},{"x":0.680672287940979,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.6521008610725403,0.35909631848335266,0.680672287940979,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3614744246006012},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3614744246006012},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37217599153518677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"17.","boundary":[0.21512605249881744,0.3614744246006012,0.23529411852359772,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3614744246006012},{"x":0.30924370884895325,"y":0.37217599153518677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"Lindernia","boundary":[0.24033613502979279,0.3614744246006012,0.30924370884895325,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"22","boundary":[0.7697479128837585,0.3781212866306305,0.7848739624023438,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.3781212866306305,0.7663865685462952,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮐﺎﺴﺑ","boundary":[0.7159664034843445,0.3781212866306305,0.7546218633651733,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3912009596824646},{"x":0.680672287940979,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.680672287940979,0.3781212866306305,0.6890756487846375,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.6957983374595642,0.3781212866306305,0.7092437148094177,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﭘ","boundary":[0.6117647290229797,0.3781212866306305,0.6134454011917114,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.6201680898666382,0.3781212866306305,0.6369748115539551,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3781212866306305},{"x":0.653781533241272,"y":0.3781212866306305},{"x":0.653781533241272,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6436975002288818,0.3781212866306305,0.653781533241272,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.6605042219161987,0.3781212866306305,0.6739495992660522,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3781212866306305},{"x":0.610084056854248,"y":0.3781212866306305},{"x":0.610084056854248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6067227125167847,0.3781212866306305,0.610084056854248,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3781212866306305},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3781212866306305},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3912009596824646},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"كﺎﺴﺑ","boundary":[0.45210084319114685,0.3781212866306305,0.48571428656578064,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻠﺣ","boundary":[0.4924369752407074,0.3781212866306305,0.5193277597427368,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3781212866306305},{"x":0.556302547454834,"y":0.3781212866306305},{"x":0.556302547454834,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"نوﺪﺑ","boundary":[0.5277311205863953,0.3781212866306305,0.556302547454834,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.3781212866306305,0.5697479248046875,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3781212866306305},{"x":0.605042040348053,"y":0.3781212866306305},{"x":0.605042040348053,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺳﻮ","boundary":[0.5764706134796143,0.3781212866306305,0.605042040348053,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3781212866306305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3912009596824646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":1,"str":"23","boundary":[0.21512605249881744,0.3781212866306305,0.23025210201740265,0.3912009596824646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.778151273727417,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.3971462547779083,0.7848739624023438,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﮐﺎﺴﺑ","boundary":[0.7344537973403931,0.3971462547779083,0.7714285850524902,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3971462547779083},{"x":0.707563042640686,"y":0.3971462547779083},{"x":0.707563042640686,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﺷﺎﺣ","boundary":[0.6840336322784424,0.3971462547779083,0.707563042640686,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7142857313156128,0.3971462547779083,0.7277311086654663,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6705882549285889,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻪ","boundary":[0.6705882549285889,0.3971462547779083,0.6823529601097107,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.6571428775787354,0.3971462547779083,0.6638655662536621,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺳﻮ","boundary":[0.6268907785415649,0.3971462547779083,0.6554622054100037,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.3971462547779083,0.6201680898666382,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"كﺎﺴﺑ","boundary":[0.5243697762489319,0.3971462547779083,0.5579832196235657,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻠﺣ","boundary":[0.5647059082984924,0.3971462547779083,0.5915966629981995,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6000000238418579,0.3971462547779083,0.6067227125167847,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"str":"28","boundary":[0.21512605249881744,0.3971462547779083,0.23025210201740265,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"23","boundary":[0.7697479128837585,0.41617122292518616,0.7848739624023438,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7596638798713684,0.41617122292518616,0.7663865685462952,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42925089597702026},{"x":0.610084056854248,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻬﻣ","boundary":[0.610084056854248,0.41617122292518616,0.6285714507102966,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6436975002288818,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6369748115539551,0.41617122292518616,0.6436975002288818,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.6504201889038086,0.41617122292518616,0.6823529601097107,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6890756487846375,0.41617122292518616,0.7008403539657593,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.707563042640686,0.41617122292518616,0.7260504364967346,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7327731251716614,0.41617122292518616,0.7529411911964417,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42925089597702026},{"x":0.605042040348053,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.605042040348053,0.41617122292518616,0.6084033846855164,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﺢﺿاو","boundary":[0.5546218752861023,0.41617122292518616,0.5899159908294678,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"ﺰ","boundary":[0.5966386795043945,0.41617122292518616,0.6033613681793213,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"24","boundary":[0.21512605249881744,0.41617122292518616,0.23025210201740265,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4482758641242981},{"x":0.778151273727417,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.435196191072464,0.7848739624023438,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.435196191072464},{"x":0.6605042219161987,"y":0.435196191072464},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﮐ","boundary":[0.6554622054100037,0.435196191072464,0.6605042219161987,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.435196191072464},{"x":0.6991596817970276,"y":0.435196191072464},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻋﺎﻗ","boundary":[0.6672269105911255,0.435196191072464,0.6991596817970276,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.435196191072464},{"x":0.7176470756530762,"y":0.435196191072464},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7058823704719543,0.435196191072464,0.7176470756530762,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.435196191072464},{"x":0.7428571581840515,"y":0.435196191072464},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮔ","boundary":[0.7260504364967346,0.435196191072464,0.7428571581840515,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.435196191072464},{"x":0.7697479128837585,"y":0.435196191072464},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺟ","boundary":[0.7495798468589783,0.435196191072464,0.7697479128837585,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.435196191072464},{"x":0.653781533241272,"y":0.435196191072464},{"x":0.653781533241272,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":1,"str":"ﯿ","boundary":[0.6504201889038086,0.435196191072464,0.653781533241272,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.435196191072464},{"x":0.6504201889038086,"y":0.435196191072464},{"x":0.65