تیتانیم تیتانیم

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"تیتانیم","price":"۲۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۷۵‌,‌۲۵۰","print_price":"۲۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/09bc42b28d19c2f2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/09bc42b28d19c2f2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/09bc42b28d19c2f2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/09bc42b28d19c2f2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/09bc42b28d19c2f2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/09bc42b28d19c2f2/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081172","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"09bc42b28d19c2f2","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-20 16:03:42","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923077,"title":"گرد لوتیرینگ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"گرد لوتیرینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"گرد","lastname":"لوتیرینگ","token":"a3bf4ff2c26132f8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":1923077,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"writer"}},{"id":1923078,"title":"جیمز سی. ویلیامز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"جیمز سی. ویلیامز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"جیمز","lastname":"سی. ویلیامز","token":"de9391aa98eb86eb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":1923078,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":5816,"title":"میثم جلالی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"میثم جلالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"میثم","lastname":"جلالی","token":"06aa86359998de7f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5816,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}},{"id":5818,"title":"حسین بنامتجدد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسین بنامتجدد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"حسین","lastname":"بنامتجدد","token":"2bb6b7e9a1f42e57","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5818,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}},{"id":5820,"title":"مهدی ملکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهدی ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهدی","lastname":"ملکی","token":"8daee5f7ef6139b2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5820,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/09bc42b28d19c2f2","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/09bc42b28d19c2f2","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":5816,"title":"میثم جلالی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"میثم جلالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"میثم","lastname":"جلالی","token":"06aa86359998de7f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5816,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}},{"id":5818,"title":"حسین بنامتجدد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسین بنامتجدد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"حسین","lastname":"بنامتجدد","token":"2bb6b7e9a1f42e57","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5818,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}},{"id":5820,"title":"مهدی ملکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهدی ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهدی","lastname":"ملکی","token":"8daee5f7ef6139b2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":5820,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"translator"}},{"id":1923077,"title":"گرد لوتیرینگ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"گرد لوتیرینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"گرد","lastname":"لوتیرینگ","token":"a3bf4ff2c26132f8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":1923077,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"writer"}},{"id":1923078,"title":"جیمز سی. ویلیامز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"جیمز سی. ویلیامز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"جیمز","lastname":"سی. ویلیامز","token":"de9391aa98eb86eb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799193,"author_id":1923078,"created_at":"2022-11-20 16:03:41","updated_at":"2022-11-20 16:03:41","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":538,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"09bc42b28d19c2f2","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۳۸"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":2035,"title":"استخراج فلزات -1","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"استخراج فلزات -1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"02fdfd6227482466","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":2038,"title":"استخراج فلزات -2","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"استخراج فلزات -2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"206489da0cbc90d4","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":4597,"title":"انجماد فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"انجماد فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4a55e203184de5c0","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":5632,"title":"آزمایشگاه انجماد فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آزمایشگاه انجماد فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5d70aaa5b93c8b5d","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:58","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":5815,"title":"آزمایشگاه خوردگی فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آزمایشگاه خوردگی فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"63e76c9e5a427f49","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":5938,"title":"آزمایشگاه شکل دادن فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آزمایشگاه شکل دادن فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"73bbf0571d15b420","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:03","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":523,"title":"مهندسی معماری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی معماری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":18328,"title":"خوردگی فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"خوردگی فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"350cc4cbf76861b1","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:31:51","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شیمی آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7889fffaecf44291","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":18331,"title":"خوردگی فلزات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"خوردگی فلزات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8e6857781be6f33c","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:31:52","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":18334,"title":"خوردگی فلزات در صنایع نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"خوردگی فلزات در صنایع نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7f6233aa57cd5c06","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:31:52","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":105,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":24862,"title":"شکل دادن فلزات -1","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شکل دادن فلزات -1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"88e229e3e689c953","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:13","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]}],"study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مواد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e34d6258cc09d659","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":523,"title":"مهندسی معماری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی معماری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"شیمی آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7889fffaecf44291","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":105,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-20 16:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"},{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}],"views":1,"titleLink":"%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85","ebook_price_en":107500,"urlify":"%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"میثم جلالی, حسین بنامتجدد, مهدی ملکی, گرد لوتیرینگ, جیمز سی. ویلیامز","tocStr":"","url":"/preview/09bc42b28d19c2f2/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":538,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"09bc42b28d19c2f2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/WptTIlKLjHzNVwwq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/FOtsHXvxrfglYemq.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/uyISZZxHVNSArMil.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.0002546555107187006,0.9988391356227778,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2568370997905731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.6537700891494751,"dir":"rtl","str":"تيـــتـانيـم","boundary":[0.4319327771663666,0.22116528451442719,0.5899159908294678,0.2568370997905731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2568370997905731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.6537700891494751,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.21416528451442718,0.5949159908294678,0.2638370997905731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4078477919101715},{"x":0.680672287940979,"y":0.4078477919101715},{"x":0.680672287940979,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9864089488983154,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.6521008610725403,0.4078477919101715,0.680672287940979,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9718523025512695,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.4078477919101715,0.6453781723976135,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9881070852279663,"dir":"rtl","str":"لوتیرینگ","boundary":[0.5428571701049805,0.4078477919101715,0.6252101063728333,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9769874811172485,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.4078477919101715,0.5361344814300537,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5126050710678101,"y":0.43043994903564453},{"x":0.48403361439704895,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9889397621154785,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.48403361439704895,0.4078477919101715,0.5126050710678101,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43043994903564453},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9758626222610474,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.4078477919101715,0.4773109257221222,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9813281893730164,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.4285714328289032,0.4078477919101715,0.4571428596973419,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.40903687477111816},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40903687477111816},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9653212428092957,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.40903687477111816,0.42352941632270813,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.40903687477111816},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4078477919101715},{"x":0.40168067812919617,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9838441610336304,"dir":"rtl","str":"ویلیامز","boundary":[0.3310924470424652,0.40903687477111816,0.40168067812919617,0.43043994903564453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4078477919101715},{"x":0.680672287940979,"y":0.40665873885154724},{"x":0.680672287940979,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9838057160377502,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.4008477919101715,0.685672287940979,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.8722074031829834,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5865546464920044,0.5338882207870483,0.6352941393852234,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.8722074031829834,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.5268882207870483,0.6402941393852234,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9817307591438293,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.5915966629981995,0.5600475668907166,0.6252101063728333,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5766944289207458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9769573211669922,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.534453809261322,0.5600475668907166,0.5848739743232727,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9340519309043884,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.5600475668907166,0.5277311205863953,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5766944289207458},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9893004894256592,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.46722689270973206,0.5600475668907166,0.5159664154052734,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9900133013725281,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.4436974823474884,0.5600475668907166,0.4605042040348053,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5600475668907166},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5600475668907166},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9869227409362793,"dir":"rtl","str":"متجدد","boundary":[0.3848739564418793,0.5600475668907166,0.43697479367256165,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9857783913612366,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.5865546464920044,0.5838287472724915,0.6235294342041016,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5838287472724915},{"x":0.583193302154541,"y":0.5838287472724915},{"x":0.583193302154541,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.988251805305481,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5546218752861023,0.5838287472724915,0.583193302154541,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9843045473098755,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5243697762489319,0.5838287472724915,0.5512605309486389,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9269042015075684,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4756302535533905,0.5838287472724915,0.5193277597427368,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5838287472724915},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5838287472724915},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.986749529838562,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.4100840389728546,0.5838287472724915,0.47058823704719543,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5838287472724915},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5838287472724915},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5980975031852722},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9917263984680176,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.3798319399356842,0.5838287472724915,0.40504202246665955,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.601664662361145},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5882353186607361,"y":0.61712247133255},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9928880929946899,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5428571701049805,0.601664662361145,0.5882353186607361,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5378151535987854,"y":0.601664662361145},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9927303194999695,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5176470875740051,0.6028537750244141,0.5394958257675171,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6183115243911743},{"x":0.507563054561615,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9824880361557007,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.6028537750244141,0.5126050710678101,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6195005774497986},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9936270713806152,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.46554622054100037,0.6040428280830383,0.5025210380554199,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6028537750244141},{"x":0.462184876203537,"y":0.6195005774497986},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9942454099655151,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4319327771663666,0.6040428280830383,0.462184876203537,0.6195005774497986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9815912842750549,"dir":"ltr","boundary":[0.3748319399356842,0.5530475668907165,0.6302101063728333,0.6265005774497986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.979962170124054,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5126050710678101,0.6302021145820618,0.5579832196235657,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6468489766120911},{"x":0.462184876203537,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.981010377407074,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.4638655483722687,0.6290130615234375,0.5058823823928833,0.6468489766120911]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6480380296707153},{"x":0.462184876203537,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.980486273765564,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.6220130615234375,0.5629832196235657,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8753868937492371,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9897242784500122,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9845520853996277,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858954548835754,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9790858626365662,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9771326184272766,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9678232073783875,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/rhxZUrEuuqkRKqbD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/onYFBngmVZYggEry.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/KcwiAxmTvhpzYHXX.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00032490643833865636,0.00031262398673294556,0.9987035519856365,0.9990260066294359]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9624053835868835,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7243697643280029,0.2711058259010315,0.7327731251716614,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.35010990500450134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.2699167728424072,0.7176470756530762,0.2770511209964752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.885868489742279,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.2629167728424072,0.7377731251716614,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.321046382188797},{"x":0.7647058963775635,"y":0.321046382188797},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9023085236549377,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7344537973403931,0.321046382188797,0.7647058963775635,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.321046382188797},{"x":0.7310924530029297,"y":0.321046382188797},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9887771606445312,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6873949766159058,0.321046382188797,0.7310924530029297,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.321046382188797},{"x":0.6857143044471741,"y":0.321046382188797},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9774298667907715,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6605042219161987,0.321046382188797,0.6857143044471741,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9839969873428345,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7277311086654663,0.3305588662624359,0.7663865685462952,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9676031470298767,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6924369931221008,0.3317479193210602,0.7260504364967346,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9319043755531311,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6605042219161987,0.3317479193210602,0.6924369931221008,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.321046382188797},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9631845951080322,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.314046382188797,0.7713865685462952,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.36979785561561584},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3709869086742401},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38049939274787903},{"x":0.20000000298023224,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9893063306808472,"dir":"ltr","str":"Titanium","boundary":[0.20000000298023224,0.36979785561561584,0.26218488812446594,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3709869086742401},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3709869086742401},{"x":0.27394959330558777,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2689075767993927,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9811742305755615,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2689075767993927,0.3709869086742401,0.27394959330558777,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3210084140300751,"y":0.38049939274787903},{"x":0.27394959330558777,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9929019212722778,"dir":"ltr","str":"second","boundary":[0.27394959330558777,0.3709869086742401,0.3210084140300751,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3709869086742401},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3709869086742401},{"x":0.37478992342948914,"y":0.38049939274787903},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9965268969535828,"dir":"ltr","str":"edition","boundary":[0.32773110270500183,0.3709869086742401,0.37478992342948914,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3815126121044159,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.989554762840271,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.3764705955982208,0.3709869086742401,0.3815126121044159,0.38049939274787903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.36979785561561584},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3815126121044159,"y":0.38049939274787903},{"x":0.20000000298023224,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9920991063117981,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.36279785561561584,0.3865126121044159,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923},{"x":0.19831933081150055,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9375637769699097,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.19831933081150055,0.3947681188583374,0.21680672466754913,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3947681188583374},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3947681188583374},{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9196234345436096,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.21680672466754913,0.3947681188583374,0.2201680690050125,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3947681188583374},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3947681188583374},{"x":0.26218488812446594,"y":0.405469685792923},{"x":0.22857142984867096,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9897155165672302,"dir":"ltr","str":"Gerd","boundary":[0.22857142984867096,0.3947681188583374,0.26218488812446594,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3310924470424652,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4042806327342987},{"x":0.2705882489681244,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9683824181556702,"dir":"ltr","str":"Lütjering","boundary":[0.2705882489681244,0.39357906579971313,0.3310924470424652,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.39357906579971313},{"x":0.33949580788612366,"y":0.39357906579971313},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9684045314788818,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3361344635486603,0.39357906579971313,0.33949580788612366,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3848739564418793,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9916606545448303,"dir":"ltr","str":"James","boundary":[0.3445378243923187,0.39357906579971313,0.3848739564418793,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.39357906579971313},{"x":0.38823530077934265,"y":0.39357906579971313},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4042806327342987},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9757577776908875,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.39357906579971313,0.38823530077934265,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4084033668041229,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.983847439289093,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.3949579894542694,0.39357906579971313,0.4084033668041229,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4042806327342987},{"x":0.413445383310318,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9817253351211548,"dir":"ltr","str":"Williams","boundary":[0.413445383310318,0.39357906579971313,0.4739495813846588,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4149821698665619},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4244946539402008},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9914618730545044,"dir":"ltr","str":"springer","boundary":[0.20000000298023224,0.4149821698665619,0.2537815272808075,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9106387495994568,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2537815272808075,0.4137931168079376,0.2571428716182709,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4137931168079376},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4137931168079376},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4244946539402008},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9732410311698914,"dir":"ltr","str":"2007","boundary":[0.26218488812446594,0.4137931168079376,0.29579833149909973,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9787936210632324,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.4137931168079376,0.2991596758365631,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42330560088157654},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9767470359802246,"dir":"ltr","boundary":[0.19331933081150054,0.3877681188583374,0.4806302535533905,0.43030560088157654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9753422737121582,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.7226890921592712,0.37336504459381104,0.7663865685462952,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9753422737121582,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.36636504459381103,0.7713865685462952,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9922353029251099,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7361344695091248,0.39357906579971313,0.7647058963775635,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9956944584846497,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.7109243869781494,0.39357906579971313,0.7310924530029297,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9884230494499207,"dir":"rtl","str":"لوتیرینگ","boundary":[0.6571428775787354,0.39357906579971313,0.7042016983032227,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9859704375267029,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.3947681188583374,0.6521008610725403,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9915907382965088,"dir":"rtl","str":"جیمز","boundary":[0.6134454011917114,0.3947681188583374,0.6403361558914185,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.962749183177948,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3947681188583374,0.6117647290229797,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9767893552780151,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.5865546464920044,0.3947681188583374,0.6016806960105896,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40903687477111816},{"x":0.578151285648346,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9673867225646973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.3947681188583374,0.5815126299858093,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9849131107330322,"dir":"rtl","str":"ویلیامز","boundary":[0.5327731370925903,0.3947681188583374,0.5697479248046875,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9062490463256836,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7310924530029297,0.4173602759838104,0.7663865685462952,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9743392467498779,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.6957983374595642,0.4173602759838104,0.7210084199905396,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42925089597702026},{"x":0.658823549747467,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9824610948562622,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.658823549747467,0.4173602759838104,0.6890756487846375,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9701667428016663,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.4173602759838104,0.6554622054100037,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9849288463592529,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6067227125167847,0.4173602759838104,0.6420168280601501,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9911511540412903,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.5882353186607361,0.4173602759838104,0.6000000238418579,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9917098879814148,"dir":"rtl","str":"متجدد","boundary":[0.5462185144424438,0.4173602759838104,0.5815126299858093,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9771248698234558,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.4173602759838104,0.5445378422737122,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4173602759838104},{"x":0.534453809261322,"y":0.4173602759838104},{"x":0.534453809261322,"y":0.42925089597702026},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9789974093437195,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.49915966391563416,0.4173602759838104,0.534453809261322,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42925089597702026},{"x":0.462184876203537,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9875743985176086,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.462184876203537,0.4173602759838104,0.4924369752407074,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4387633800506592},{"x":0.756302535533905,"y":0.4387633800506592},{"x":0.756302535533905,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8974788188934326,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7142857313156128,0.4387633800506592,0.756302535533905,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4387633800506592},{"x":0.707563042640686,"y":0.4387633800506592},{"x":0.707563042640686,"y":0.4518430531024933},{"x":0.658823549747467,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9951990246772766,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.658823549747467,0.4387633800506592,0.707563042640686,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9823203682899475,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6201680898666382,0.4387633800506592,0.6521008610725403,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9930652976036072,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.4387633800506592,0.6134454011917114,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9909349679946899,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5243697762489319,0.4387633800506592,0.5647059082984924,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9859451651573181,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.48235294222831726,0.4387633800506592,0.5193277597427368,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4589774012565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9896488785743713,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7361344695091248,0.4589774012565613,0.75126051902771,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9874082207679749,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7092437148094177,0.4589774012565613,0.7243697643280029,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.457788348197937},{"x":0.7042016983032227,"y":0.457788348197937},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9462235569953918,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.457788348197937,0.7042016983032227,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.457788348197937},{"x":0.6957983374595642,"y":0.457788348197937},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.5923057198524475,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.6605042219161987,0.457788348197937,0.6957983374595642,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9890851378440857,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7092437148094177,0.47919145226478577,0.7546218633651733,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4946492314338684},{"x":0.702521026134491,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9584083557128906,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.47919145226478577,0.7042016983032227,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9009151458740234,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6705882549285889,0.4780023694038391,0.6957983374595642,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9776648879051208,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7411764860153198,0.5017836093902588,0.7546218633651733,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9487251043319702,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.5017836093902588,0.7378151416778564,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5160523056983948},{"x":0.680672287940979,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.8824537992477417,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰۰۰","boundary":[0.680672287940979,0.5017836093902588,0.7277311086654663,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9818635582923889,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6554622054100037,0.5017836093902588,0.6739495992660522,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7647058963775635,"y":0.517241358757019},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9618666768074036,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.3842009596824646,0.7697058963775635,0.524241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9864036440849304,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7361344695091248,0.5243757367134094,0.7546218633651733,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9915000200271606,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7042016983032227,0.5243757367134094,0.7277311086654663,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9914973974227905,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6705882549285889,0.5243757367134094,0.6957983374595642,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9149739742279053,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6218487620353699,0.5243757367134094,0.6638655662536621,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9936710596084595,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5680672526359558,0.5243757367134094,0.6151260733604431,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5374554395675659},{"x":0.529411792755127,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9925357103347778,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.529411792755127,0.5243757367134094,0.5596638917922974,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9949544072151184,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4789915978908539,0.5243757367134094,0.5226891040802002,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5374554395675659},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.991973876953125,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.43361344933509827,0.5243757367134094,0.4722689092159271,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5374554395675659},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9889644384384155,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.38991597294807434,0.5243757367134094,0.4252100884914398,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5374554395675659},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9951837062835693,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.34117648005485535,0.5243757367134094,0.3848739564418793,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5374554395675659},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9969314336776733,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.31092438101768494,0.5243757367134094,0.3344537913799286,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5243757367134094},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9781962037086487,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.5243757367134094,0.30924370884895325,0.5374554395675659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.984960675239563,"dir":"ltr","boundary":[0.30088236451148986,0.5173757367134094,0.7596218633651733,0.5444554395675659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5457788109779358},{"x":0.756302535533905,"y":0.5457788109779358},{"x":0.756302535533905,"y":0.557669460773468},{"x":0.729411780834198,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9777491092681885,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.729411780834198,0.5457788109779358,0.756302535533905,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7243697643280029,"y":0.557669460773468},{"x":0.7176470756530762,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9360570907592773,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.5457788109779358,0.7243697643280029,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5457788109779358},{"x":0.756302535533905,"y":0.5457788109779358},{"x":0.756302535533905,"y":0.557669460773468},{"x":0.7176470756530762,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9694107174873352,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.5387788109779358,0.761302535533905,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9893283247947693,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7260504364967346,0.5659928917884827,0.7663865685462952,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9918557405471802,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.5659928917884827,0.7193277478218079,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5659928917884827},{"x":0.707563042640686,"y":0.5659928917884827},{"x":0.707563042640686,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.989464282989502,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6840336322784424,0.5659928917884827,0.707563042640686,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.989409327507019,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.5659928917884827,0.6823529601097107,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9941629767417908,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6184874176979065,0.5659928917884827,0.6453781723976135,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5790725350379944},{"x":0.605042040348053,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9980103969573975,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.605042040348053,0.5659928917884827,0.6117647290229797,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9934889674186707,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.5529412031173706,0.5659928917884827,0.6000000238418579,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9960498809814453,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5210084319114685,0.5659928917884827,0.5462185144424438,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9937595129013062,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4941176474094391,0.5659928917884827,0.5126050710678101,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5790725350379944},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9882223606109619,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.48067227005958557,0.5659928917884827,0.4924369752407074,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9603658318519592,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.5659928917884827,0.4789915978908539,0.5790725350379944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.991433322429657,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.5589928917884827,0.7713865685462952,0.5860725350379944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9686543941497803,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۱۷-۲","boundary":[0.5411764979362488,0.5469679236412048,0.6907563209533691,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9686543941497803,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.5399679236412048,0.6957563209533691,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5457788109779358},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5457788109779358},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9741905927658081,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.24705882370471954,0.5457788109779358,0.29075631499290466,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5457788109779358},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5457788109779358},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5552912950515747},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9923023581504822,"dir":"ltr","str":"978-964-208-117-2","boundary":[0.30924370884895325,0.5457788109779358,0.45042017102241516,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5457788109779358},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5457788109779358},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9888525009155273,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.5387788109779358,0.45542017102241517,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7546218633651733,"y":0.61712247133255},{"x":0.7327731251716614,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9938269853591919,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7327731251716614,0.6052318811416626,0.7546218633651733,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6052318811416626},{"x":0.729411780834198,"y":0.6052318811416626},{"x":0.729411780834198,"y":0.61712247133255},{"x":0.6957983374595642,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9922604560852051,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6957983374595642,0.6052318811416626,0.729411780834198,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.61712247133255},{"x":0.6873949766159058,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9341509342193604,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6052318811416626,0.6924369931221008,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6823529601097107,"y":0.61712247133255},{"x":0.6554622054100037,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9930824041366577,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6554622054100037,0.6052318811416626,0.6823529601097107,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6504201889038086,"y":0.61712247133255},{"x":0.6252101063728333,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9926732182502747,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6252101063728333,0.6052318811416626,0.6504201889038086,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.61712247133255},{"x":0.6218487620353699,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.977432370185852,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6218487620353699,0.6052318811416626,0.6235294342041016,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6184874176979065,"y":0.61712247133255},{"x":0.5848739743232727,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9933149814605713,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5848739743232727,0.6052318811416626,0.6184874176979065,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5798319578170776,"y":0.61712247133255},{"x":0.5495798587799072,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.99089515209198,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5495798587799072,0.6052318811416626,0.5798319578170776,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5445378422737122,"y":0.61712247133255},{"x":0.5193277597427368,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9866511821746826,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5193277597427368,0.6052318811416626,0.5445378422737122,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6183115243911743},{"x":0.462184876203537,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.986550509929657,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.462184876203537,0.6052318811416626,0.48067227005958557,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6183115243911743},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9699658155441284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45546218752861023,0.6052318811416626,0.4571428596973419,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6183115243911743},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9739811420440674,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲","boundary":[0.32773110270500183,0.6052318811416626,0.4571428596973419,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6052318811416626},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6052318811416626},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6183115243911743},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9880863428115845,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.29579833149909973,0.6052318811416626,0.32436975836753845,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9371106624603271,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2823529541492462,0.6052318811416626,0.2857142984867096,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6052318811416626},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6052318811416626},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9860425591468811,"dir":"rtl","str":"۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2235294133424759,0.6052318811416626,0.27394959330558777,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9903822541236877,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7378151416778564,0.6230677962303162,0.7596638798713684,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6230677962303162},{"x":0.729411780834198,"y":0.6230677962303162},{"x":0.729411780834198,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9934742450714111,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7042016983032227,0.6230677962303162,0.729411780834198,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9674414396286011,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6230677962303162,0.6941176652908325,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.994479775428772,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6638655662536621,0.6230677962303162,0.6857143044471741,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9941450953483582,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6285714507102966,0.6230677962303162,0.6554622054100037,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9857771396636963,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6218487620353699,0.6230677962303162,0.6252101063728333,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9929364919662476,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5932773351669312,0.6230677962303162,0.6151260733604431,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9854048490524292,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5630252361297607,0.6230677962303162,0.5848739743232727,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6230677962303162},{"x":0.556302547454834,"y":0.6230677962303162},{"x":0.556302547454834,"y":0.6373364925384521},{"x":0.534453809261322,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9842249751091003,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.534453809261322,0.6230677962303162,0.556302547454834,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9917843341827393,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5025210380554199,0.6230677962303162,0.5210084319114685,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9831664562225342,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4924369752407074,0.6230677962303162,0.4941176474094391,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6373364925384521},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9881727695465088,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.44873949885368347,0.6230677962303162,0.4924369752407074,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9704321026802063,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4420168101787567,0.6230677962303162,0.4453781545162201,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6230677962303162},{"x":0.440336138010025,"y":0.6230677962303162},{"x":0.440336138010025,"y":0.6373364925384521},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9731482863426208,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.6230677962303162,0.440336138010025,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6230677962303162},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6230677962303162},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9922705292701721,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.3983193337917328,0.6230677962303162,0.43361344933509827,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6230677962303162},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6373364925384521},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9578590393066406,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.36974790692329407,0.6230677962303162,0.38823530077934265,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9284390211105347,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.6230677962303162,0.3680672347545624,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6230677962303162},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6230677962303162},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6373364925384521},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8621349930763245,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.33781513571739197,0.6230677962303162,0.35630252957344055,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6373364925384521},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.987157940864563,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.30588236451148987,0.6230677962303162,0.3294117748737335,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6230677962303162},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.985008716583252,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3042016923427582,0.6230677962303162,0.3042016923427582,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6230677962303162},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6230677962303162},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6373364925384521},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9904808402061462,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.27899160981178284,0.6230677962303162,0.29579833149909973,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6230677962303162},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6230677962303162},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6373364925384521},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9217408299446106,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.2537815272808075,0.6230677962303162,0.27394959330558777,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9889107942581177,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7394958138465881,0.642092764377594,0.7596638798713684,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9612115025520325,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.642092764377594,0.7361344695091248,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.642092764377594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.642092764377594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9888058304786682,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶","boundary":[0.6756302714347839,0.642092764377594,0.7260504364967346,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.642092764377594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.642092764377594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9827853441238403,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.6352941393852234,0.642092764377594,0.6638655662536621,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.642092764377594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.642092764377594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9600242376327515,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.642092764377594,0.6268907785415649,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.642092764377594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.642092764377594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6539833545684814},{"x":0.561344563961029,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9852749109268188,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.561344563961029,0.642092764377594,0.6117647290229797,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900745153427124,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4722689092159271,0.6409037113189697,0.4924369752407074,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6409037113189697},{"x":0.462184876203537,"y":0.642092764377594},{"x":0.462184876203537,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9736136794090271,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4117647111415863,0.6409037113189697,0.462184876203537,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6551724076271057},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9317230582237244,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40504202246665955,0.6409037113189697,0.4084033668041229,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.992119312286377,"dir":"rtl","str":"publication@mehr.sharif.edu","boundary":[0.2050420194864273,0.6397145986557007,0.4000000059604645,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9826781749725342,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5970428280830383,0.7646638798713684,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9878934025764465,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7277311086654663,0.6848989129066467,0.7647058963775635,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9647663235664368,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6848989129066467,0.7260504364967346,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9828314781188965,"dir":"rtl","str":"لوتیرینگ","boundary":[0.6924369931221008,0.6848989129066467,0.7193277478218079,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9470372200012207,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.6848989129066467,0.6890756487846375,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6848989129066467},{"x":0.680672287940979,"y":0.6848989129066467},{"x":0.680672287940979,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9894201755523682,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.6689075827598572,0.6848989129066467,0.680672287940979,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9740702509880066,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6848989129066467,0.6672269105911255,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9824780821800232,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.6778989129066467,0.7697058963775635,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6932223439216614},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9820886254310608,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.40672269463539124,0.6837098598480225,0.4319327771663666,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6837098598480225},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6837098598480225},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6920332908630371},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8263888955116272,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40168067812919617,0.6837098598480225,0.40504202246665955,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6932223439216614},{"x":0.364705890417099,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9593552350997925,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.364705890417099,0.6837098598480225,0.3949579894542694,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9840675592422485,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.33949580788612366,0.6837098598480225,0.3613445460796356,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6837098598480225},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6837098598480225},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9377920031547546,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.6837098598480225,0.33949580788612366,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6932223439216614},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9653608798980713,"dir":"ltr","boundary":[0.33281513571739196,0.6755208067893982,0.4369327771663666,0.7002223439216614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9929770231246948,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7445378303527832,0.6956004500389099,0.7663865685462952,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9852051734924316,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.6956004500389099,0.7394958138465881,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9949554800987244,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7210084199905396,0.6956004500389099,0.7310924530029297,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9862368106842041,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6924369931221008,0.6956004500389099,0.7193277478218079,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9666560888290405,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6956004500389099,0.6907563209533691,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9824420809745789,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.6638655662536621,0.6956004500389099,0.6840336322784424,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7039238810539246},{"x":0.658823549747467,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.8418018221855164,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.658823549747467,0.6956004500389099,0.6621848940849304,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6956004500389099},{"x":0.653781533241272,"y":0.6956004500389099},{"x":0.653781533241272,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9771256446838379,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.6453781723976135,0.6956004500389099,0.653781533241272,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9006746411323547,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.6956004500389099,0.6436975002288818,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7039238810539246},{"x":0.610084056854248,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9803810119628906,"dir":"rtl","str":"لوتیرینگ","boundary":[0.610084056854248,0.6956004500389099,0.6352941393852234,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9814640879631042,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.6956004500389099,0.6067227125167847,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9894616603851318,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.5899159908294678,0.6956004500389099,0.5983193516731262,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7039238810539246},{"x":0.583193302154541,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.79562908411026,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6956004500389099,0.5882353186607361,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9794541597366333,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.5697479248046875,0.6956004500389099,0.5798319578170776,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9103913307189941,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6956004500389099,0.5680672526359558,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9662911295890808,"dir":"rtl","str":"ویلیامز","boundary":[0.5394958257675171,0.6956004500389099,0.5596638917922974,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7039238810539246},{"x":0.534453809261322,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9200815558433533,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.534453809261322,0.6956004500389099,0.5378151535987854,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9777671098709106,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.5159664154052734,0.6956004500389099,0.5310924649238586,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9827223420143127,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.4924369752407074,0.6956004500389099,0.5109243988990784,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7039238810539246},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.963855504989624,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.6956004500389099,0.4907563030719757,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6956004500389099},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6956004500389099},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7039238810539246},{"x":0.462184876203537,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9836574792861938,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.462184876203537,0.6956004500389099,0.48235294222831726,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6956004500389099},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7039238810539246},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9833506941795349,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.45042017102241516,0.6956004500389099,0.4571428596973419,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7051129341125488},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8926154375076294,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40504202246665955,0.6944113969802856,0.4302521049976349,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6944113969802856},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6944113969802856},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9902876615524292,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.6944113969802856,0.40168067812919617,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6944113969802856},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6944113969802856},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7051129341125488},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9658350944519043,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37310925126075745,0.6944113969802856,0.37478992342948914,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6944113969802856},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6944113969802856},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9852749705314636,"dir":"rtl","str":"ویلیامز","boundary":[0.3478991687297821,0.6944113969802856,0.36974790692329407,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9815515875816345,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.6944113969802856,0.3462184965610504,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6944113969802856},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6944113969802856},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7051129341125488},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.976834774017334,"dir":"rtl","str":"جیمز","boundary":[0.32436975836753845,0.6944113969802856,0.33949580788612366,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7051129341125488},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9594305157661438,"dir":"rtl","str":"کیس","boundary":[0.30756303668022156,0.6956004500389099,0.3193277418613434,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9625551104545593,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2991596758365631,0.6956004500389099,0.3008403480052948,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6956004500389099},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6956004500389099},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7051129341125488},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8671422004699707,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۸-","boundary":[0.26386556029319763,0.6956004500389099,0.29579833149909973,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6956004500389099},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6956004500389099},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7051129341125488},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9568573832511902,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.26050421595573425,0.6956004500389099,0.26218488812446594,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6956004500389099},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6956004500389099},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7063020467758179},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8739899396896362,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.6956004500389099,0.25882354378700256,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7663865685462952,"y":0.717003583908081},{"x":0.7445378303527832,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9731200337409973,"dir":"rtl","str":"متجدد","boundary":[0.7445378303527832,0.7086801528930664,0.7663865685462952,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9131851196289062,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.7086801528930664,0.7445378303527832,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.717003583908081},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9617981910705566,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7176470756530762,0.7074910998344421,0.7378151416778564,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9704219102859497,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.6974790096282959,0.7074910998344421,0.7126050591468811,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8833199143409729,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7074910998344421,0.6957983374595642,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7158145308494568},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9294524192810059,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40672269463539124,0.7063020467758179,0.4302521049976349,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7063020467758179},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7063020467758179},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9709885120391846,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.7063020467758179,0.40168067812919617,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9030976891517639,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3764705955982208,0.7063020467758179,0.3764705955982208,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7146254181861877},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9215267896652222,"dir":"rtl","str":"J.C","boundary":[0.2991596758365631,0.7051129341125488,0.3142857253551483,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7158145308494568},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9799011945724487,"dir":"rtl","str":"Williams","boundary":[0.32773110270500183,0.7051129341125488,0.3663865625858307,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9626930356025696,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.6838442378044128,0.7697058963775635,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7277051210403442},{"x":0.729411780834198,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9929802417755127,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.729411780834198,0.7181926369667053,0.7647058963775635,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7277051210403442},{"x":0.707563042640686,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9890681505203247,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.707563042640686,0.7181926369667053,0.7226890921592712,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9368239045143127,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7181926369667053,0.7058823704719543,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7277051210403442},{"x":0.680672287940979,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9939953684806824,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.680672287940979,0.7181926369667053,0.6991596817970276,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9561871290206909,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.7181926369667053,0.6773109436035156,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9921191334724426,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6436975002288818,0.7181926369667053,0.6689075827598572,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9704121947288513,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6201680898666382,0.7181926369667053,0.6386554837226868,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.610084056854248,"y":0.7181926369667053},{"x":0.610084056854248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9753761291503906,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5949580073356628,0.7181926369667053,0.610084056854248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9404370784759521,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.7181926369667053,0.5899159908294678,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8951745629310608,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5579832196235657,0.7181926369667053,0.5798319578170776,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9899669885635376,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5243697762489319,0.7181926369667053,0.5512605309486389,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9852619171142578,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008403658866882,0.7181926369667053,0.5159664154052734,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7181926369667053},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7181926369667053},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7277051210403442},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9428333044052124,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.7181926369667053,0.49747899174690247,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7277051210403442},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9248641729354858,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳.","boundary":[0.46722689270973206,0.7181926369667053,0.4941176474094391,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.717003583908081},{"x":0.4302521049976349,"y":0.717003583908081},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7277051210403442},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9088128805160522,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40672269463539124,0.717003583908081,0.4302521049976349,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.717003583908081},{"x":0.40168067812919617,"y":0.717003583908081},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7277051210403442},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9880462884902954,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.717003583908081,0.40168067812919617,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7181926369667053},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7181926369667053},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7277051210403442},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9645066857337952,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37310925126075745,0.7181926369667053,0.37478992342948914,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7277051210403442},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9826775789260864,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.3512605130672455,0.7181926369667053,0.3680672347545624,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7277051210403442},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9691267609596252,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.7181926369667053,0.3478991687297821,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7181926369667053},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7181926369667053},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7277051210403442},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9859751462936401,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.32773110270500183,0.7181926369667053,0.34117648005485535,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7181926369667053},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7181926369667053},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7277051210403442},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9542446136474609,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.7181926369667053,0.32436975836753845,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7181926369667053},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7181926369667053},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7277051210403442},{"x":0.289075642824173,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9291236400604248,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲-","boundary":[0.289075642824173,0.7181926369667053,0.32268908619880676,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7181926369667053},{"x":0.289075642824173,"y":0.7181926369667053},{"x":0.289075642824173,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9866684675216675,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2689075767993927,0.7181926369667053,0.289075642824173,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7181926369667053},{"x":0.267226904630661,"y":0.7181926369667053},{"x":0.267226904630661,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8812764286994934,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.7181926369667053,0.267226904630661,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7395957112312317},{"x":0.729411780834198,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9916087985038757,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.729411780834198,0.7288941740989685,0.7647058963775635,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6974790096282959,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9898746013641357,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6974790096282959,0.7288941740989685,0.7193277478218079,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6941176652908325,"y":0.740784764289856},{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9425668120384216,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.7300832271575928,0.6941176652908325,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.740784764289856},{"x":0.6705882549285889,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9504150748252869,"dir":"rtl","str":"۵۳۶","boundary":[0.6705882549285889,0.7300832271575928,0.6840336322784424,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6655462384223938,"y":0.740784764289856},{"x":0.6621848940849304,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9293005466461182,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6621848940849304,0.7300832271575928,0.6655462384223938,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7300832271575928},{"x":0.653781533241272,"y":0.7300832271575928},{"x":0.653781533241272,"y":0.740784764289856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8053297400474548,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.7300832271575928,0.653781533241272,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6470588445663452,"y":0.740784764289856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9812698364257812,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6285714507102966,0.7300832271575928,0.6470588445663452,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.731272280216217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.731272280216217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.964148223400116,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.731272280216217,0.6268907785415649,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.731272280216217},{"x":0.6201680898666382,"y":0.731272280216217},{"x":0.6201680898666382,"y":0.740784764289856},{"x":0.6033613681793213,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9841738939285278,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6033613681793213,0.731272280216217,0.6201680898666382,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.731272280216217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.731272280216217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.4799572825431824,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.731272280216217,0.6016806960105896,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.717003583908081},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.740784764289856},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9636052846908569,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.710003583908081,0.7713865685462952,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9715999960899353,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7462185025215149,0.7419738173484802,0.7647058963775635,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9385161995887756,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.7419738173484802,0.7411764860153198,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9891802668571472,"dir":"rtl","str":"2-117-208-964-978","boundary":[0.6420168280601501,0.7419738173484802,0.7310924530029297,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9805896878242493,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7361344695091248,0.7550535202026367,0.7663865685462952,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7621878981590271},{"x":0.702521026134491,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9878662824630737,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.702521026134491,0.7550535202026367,0.7327731251716614,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9813209772109985,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.7550535202026367,0.6974790096282959,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8842336535453796,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7550535202026367,0.6739495992660522,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7621878981590271},{"x":0.653781533241272,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9510101675987244,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.653781533241272,0.7550535202026367,0.6655462384223938,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7550535202026367},{"x":0.653781533241272,"y":0.7550535202026367},{"x":0.653781533241272,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8228406310081482,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6521008610725403,0.7550535202026367,0.653781533241272,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9796918034553528,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7327731251716614,0.7657550573348999,0.7647058963775635,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.729411780834198,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9328667521476746,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.7657550573348999,0.729411780834198,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9912069439888,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7058823704719543,0.7657550573348999,0.7193277478218079,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7752675414085388},{"x":0.680672287940979,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9798333048820496,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.680672287940979,0.7645660042762756,0.6974790096282959,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9128555655479431,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7645660042762756,0.6789916157722473,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9870721101760864,"dir":"rtl","str":"2007","boundary":[0.6453781723976135,0.7645660042762756,0.6739495992660522,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7752675414085388},{"x":0.63193279504776,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9692030549049377,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.63193279504776,0.7645660042762756,0.6571428775787354,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9846238493919373,"dir":"rtl","str":"Titanium","boundary":[0.5915966629981995,0.7633769512176514,0.6504201889038086,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.816040575504303,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7645660042762756,0.6067227125167847,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.740784764289856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9745391607284546,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.733784764289856,0.7697058963775635,0.7834565944671631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.785969078540802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9633557200431824,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7327731251716614,0.7764565944671631,0.7647058963775635,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.941948652267456,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.7764565944671631,0.7327731251716614,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7871581315994263},{"x":0.707563042640686,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9839708805084229,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.707563042640686,0.7776456475257874,0.7210084199905396,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9777703881263733,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6941176652908325,0.7776456475257874,0.7058823704719543,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8573443293571472,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.7776456475257874,0.6941176652908325,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9762532114982605,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7327731251716614,0.7907253503799438,0.7647058963775635,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9465309977531433,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.7907253503799438,0.7310924530029297,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.975145697593689,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6941176652908325,0.7907253503799438,0.7210084199905396,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.5963566303253174,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7907253503799438,0.6941176652908325,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.957869827747345,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.7694565944671631,0.7697058963775635,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7663865685462952,"y":0.810939371585846},{"x":0.7394958138465881,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9873042106628418,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7394958138465881,0.8038049936294556,0.7663865685462952,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.810939371585846},{"x":0.7361344695091248,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9035671353340149,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.8038049936294556,0.7378151416778564,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8038049936294556},{"x":0.729411780834198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.729411780834198,"y":0.810939371585846},{"x":0.7142857313156128,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9373416304588318,"dir":"rtl","str":"تیتان","boundary":[0.7142857313156128,0.8038049936294556,0.729411780834198,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7126050591468811,"y":0.810939371585846},{"x":0.7092437148094177,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8925740718841553,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.8038049936294556,0.7126050591468811,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7092437148094177,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9516142010688782,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.7968049936294556,0.7713865685462952,0.8191284246444702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7395957112312317},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9001248478889465,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40504202246665955,0.7300832271575928,0.4302521049976349,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.731272280216217},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.98734050989151,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.731272280216217,0.40168067812919617,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.731272280216217},{"x":0.3764705955982208,"y":0.731272280216217},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7395957112312317},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9755231738090515,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37478992342948914,0.731272280216217,0.3764705955982208,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.731272280216217},{"x":0.36974790692329407,"y":0.731272280216217},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9802579879760742,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.3630252182483673,0.731272280216217,0.36974790692329407,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.731272280216217},{"x":0.35966387391090393,"y":0.731272280216217},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7395957112312317},{"x":0.33781513571739197,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9820702075958252,"dir":"rtl","str":"متجدد","boundary":[0.33781513571739197,0.731272280216217,0.35966387391090393,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.731272280216217},{"x":0.33781513571739197,"y":0.731272280216217},{"x":0.33781513571739197,"y":0.740784764289856},{"x":0.3344537913799286,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9314442276954651,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.731272280216217,0.33781513571739197,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.731272280216217},{"x":0.3294117748737335,"y":0.731272280216217},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7395957112312317},{"x":0.31092438101768494,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9375513792037964,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.31092438101768494,0.731272280216217,0.3294117748737335,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7324613332748413},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7324613332748413},{"x":0.30924370884895325,"y":0.740784764289856},{"x":0.30588236451148987,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9540049433708191,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30588236451148987,0.7324613332748413,0.30924370884895325,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7324613332748413},{"x":0.3008403480052948,"y":0.731272280216217},{"x":0.3008403480052948,"y":0.740784764289856},{"x":0.2806722819805145,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9874476790428162,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2806722819805145,0.7324613332748413,0.3008403480052948,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7324613332748413},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7324613332748413},{"x":0.27899160981178284,"y":0.740784764289856},{"x":0.27563026547431946,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8501791954040527,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.7324613332748413,0.27899160981178284,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7395957112312317},{"x":0.27563026547431946,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9585745930671692,"dir":"ltr","boundary":[0.27063026547431945,0.7254613332748413,0.4352521049976349,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4302521049976349,"y":0.740784764289856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7502972483634949},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.926975667476654,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40504202246665955,0.7419738173484802,0.4302521049976349,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9898561239242554,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.7419738173484802,0.40168067812919617,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7502972483634949},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9736807346343994,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37478992342948914,0.7419738173484802,0.3764705955982208,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7419738173484802},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7419738173484802},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7502972483634949},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9764621257781982,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.35462185740470886,0.7419738173484802,0.36974790692329407,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9578718543052673,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.7431629300117493,0.3512605130672455,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7514863014221191},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9727978110313416,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.32605043053627014,0.7431629300117493,0.3445378243923187,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7431629300117493},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7431629300117493},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9660508036613464,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.7431629300117493,0.32268908619880676,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7514863014221191},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9800991415977478,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.29243698716163635,0.7431629300117493,0.3142857253551483,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7443519830703735},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7443519830703735},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7526754140853882},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.7468083500862122,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29075631499290466,0.7443519830703735,0.29243698716163635,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7621878981590271},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9309785962104797,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.40504202246665955,0.7538644671440125,0.4302521049976349,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7538644671440125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7538644671440125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9880183339118958,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.3781512677669525,0.7538644671440125,0.40168067812919617,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7621878981590271},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9510232210159302,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37478992342948914,0.7538644671440125,0.3764705955982208,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7538644671440125},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7538644671440125},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9910442233085632,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3462184965610504,0.7538644671440125,0.37142857909202576,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7550535202026367},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7550535202026367},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9883521199226379,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3210084140300751,0.7550535202026367,0.34285715222358704,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9852803349494934,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3008403480052948,0.7550535202026367,0.3176470696926117,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7621878981590271},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9729421734809875,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.7550535202026367,0.2974790036678314,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7550535202026367},{"x":0.289075642824173,"y":0.7550535202026367},{"x":0.289075642824173,"y":0.7621878981590271},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.87399822473526,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.26386556029319763,0.7550535202026367,0.289075642824173,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7621878981590271},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9914840459823608,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.23361344635486603,0.7550535202026367,0.26050421595573425,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7550535202026367},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7550535202026367},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9399824142456055,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.21512605249881744,0.7550535202026367,0.22857142984867096,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7633769512176514},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.8569895029067993,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.7550535202026367,0.21344538033008575,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4302521049976349,"y":0.740784764289856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.962158739566803,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7361629300117493,0.4352521049976349,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7764565944671631},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9611003398895264,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.42016807198524475,0.7669441103935242,0.4319327771663666,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7669441103935242},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7669441103935242},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7764565944671631},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9803239107131958,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.40336135029792786,0.7669441103935242,0.41680672764778137,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7669441103935242},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7669441103935242},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7764565944671631},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9783824682235718,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.37310925126075745,0.7669441103935242,0.39159664511680603,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7669441103935242},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7669441103935242},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7752675414085388},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9657836556434631,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37142857909202576,0.7669441103935242,0.37310925126075745,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7669441103935242},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8458066582679749,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.3462184965610504,0.7657550573348999,0.3680672347545624,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8272789716720581,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.3176470696926117,0.7657550573348999,0.3210084140300751,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7657550573348999},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7657550573348999},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9231798648834229,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3210084140300751,0.7657550573348999,0.32773110270500183,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7669441103935242},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9279816746711731,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.3294117748737335,0.7657550573348999,0.3445378243923187,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7752675414085388},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.811390221118927,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.29579833149909973,0.7657550573348999,0.3142857253551483,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7645660042762756},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7657550573348999},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7752675414085388},{"x":0.267226904630661,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9062888026237488,"dir":"rtl","str":"TA۴۸۰","boundary":[0.267226904630661,0.7645660042762756,0.2991596758365631,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7776456475257874},{"x":0.267226904630661,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9256459474563599,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.7575660042762756,0.4352521049976349,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7883471846580505},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.978363037109375,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.42016807198524475,0.7788347005844116,0.4302521049976349,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7788347005844116},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7788347005844116},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7883471846580505},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9827333688735962,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.40336135029792786,0.7788347005844116,0.41680672764778137,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7788347005844116},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7883471846580505},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9768115282058716,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.3764705955982208,0.7776456475257874,0.3949579894542694,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7776456475257874},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7776456475257874},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7871581315994263},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9596279263496399,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36974790692329407,0.7776456475257874,0.37142857909202576,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7776456475257874},{"x":0.364705890417099,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3142857253551483,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9776453375816345,"dir":"rtl","str":"۶۲۰/۱۸۹۳۲۲","boundary":[0.3142857253551483,0.7764565944671631,0.364705890417099,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7883471846580505},{"x":0.3142857253551483,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9776591658592224,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.7694565944671631,0.4352521049976349,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.986089825630188,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4100840389728546,0.7895362377166748,0.4302521049976349,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7895362377166748},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7895362377166748},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8002378344535828},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9861429333686829,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.3630252182483673,0.7895362377166748,0.40168067812919617,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7883471846580505},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7883471846580505},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9847188591957092,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3478991687297821,0.7883471846580505,0.35630252957344055,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7883471846580505},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7883471846580505},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7990487217903137},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9409734606742859,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34117648005485535,0.7883471846580505,0.34285715222358704,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7883471846580505},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7883471846580505},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7990487217903137},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9550058245658875,"dir":"rtl","str":"۳۶۸۸۶۰۷","boundary":[0.3008403480052948,0.7883471846580505,0.33781513571739197,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8002378344535828},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.975436270236969,"dir":"ltr","boundary":[0.2958403480052948,0.7813471846580505,0.4352521049976349,0.8072378344535828],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/WjFEQeffxpcmqluJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/UMNqcvKKEMxRqydc.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/KRNWgtWASLSPyOzH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003983475751235705,0.00032597705813881334,0.9987600451677787,0.9992906635623081]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7954964637756348,"dir":"ltr","str":"بسم","boundary":[0.5260504484176636,0.2802850306034088,0.5546218752861023,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8307496905326843,"dir":"ltr","str":"تعالی","boundary":[0.4252100884914398,0.28147268295288086,0.5176470875740051,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8175297379493713,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.27447268295288085,0.5596218752861023,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3325415551662445},{"x":0.729411780834198,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9925543069839478,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.6907563209533691,0.3325415551662445,0.7310924530029297,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9924509525299072,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.3325415551662445,0.6840336322784424,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.658823549747467,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9911544322967529,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.6252101063728333,0.33372920751571655,0.6605042219161987,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9941903352737427,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5966386795043945,0.33372920751571655,0.6201680898666382,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9941754341125488,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.33372920751571655,0.5882353186607361,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9857288599014282,"dir":"rtl","str":"شوق","boundary":[0.5243697762489319,0.33372920751571655,0.5630252361297607,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5176470875740051,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9840965270996094,"dir":"rtl","str":"لقاء","boundary":[0.4941176474094391,0.3349168598651886,0.5176470875740051,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9871100187301636,"dir":"rtl","str":"محبوب","boundary":[0.4302521049976349,0.3349168598651886,0.48571428656578064,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3598574697971344},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9731298089027405,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.3349168598651886,0.4285714328289032,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3764705955982208,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.7739951610565186,"dir":"rtl","str":"سرا","boundary":[0.37478992342948914,0.33610451221466064,0.4100840389728546,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3764705955982208,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9821344017982483,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35798320174217224,0.33847981691360474,0.3764705955982208,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3529411852359772,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3574821949005127},{"x":0.32436975836753845,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9514275193214417,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.32605043053627014,0.3372921645641327,0.3512605130672455,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3193277418613434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9857553839683533,"dir":"rtl","str":"نشناخته","boundary":[0.2537815272808075,0.3349168598651886,0.3193277418613434,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2504201829433441,"y":0.35391923785209656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8894999623298645,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.3349168598651886,0.2504201829433441,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.37410926818847656},{"x":0.729411780834198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.729411780834198,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.970939040184021,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.7142857313156128,0.37410926818847656,0.729411780834198,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9848674535751343,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.37410926818847656,0.7042016983032227,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9569390416145325,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.6504201889038086,0.37410926818847656,0.6773109436035156,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3931116461753845},{"x":0.610084056854248,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9912657737731934,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.610084056854248,0.3752969205379486,0.6420168280601501,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9772558212280273,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.3752969205379486,0.6084033846855164,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9855122566223145,"dir":"rtl","str":"حجاب","boundary":[0.5428571701049805,0.3752969205379486,0.5932773351669312,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9760860800743103,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.5142857432365417,0.3752969205379486,0.5327731370925903,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9704579710960388,"dir":"rtl","str":"دریده","boundary":[0.4588235318660736,0.3752969205379486,0.5058823823928833,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39429929852485657},{"x":0.45378151535987854,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9730448126792908,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.3752969205379486,0.4571428596973419,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4436974823474884,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3966386616230011,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8794775605201721,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.3966386616230011,0.3752969205379486,0.4436974823474884,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.38823530077934265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3344537913799286,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9831863641738892,"dir":"rtl","str":"انفصال","boundary":[0.3344537913799286,0.37648457288742065,0.38823530077934265,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.37648457288742065},{"x":0.32605043053627014,"y":0.37648457288742065},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3954869210720062},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9890126585960388,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30756303668022156,0.37648457288742065,0.32605043053627014,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.978162407875061,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.2655462324619293,0.37648457288742065,0.2991596758365631,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2554621994495392,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9463831186294556,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24201680719852448,0.37648457288742065,0.2554621994495392,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39429929852485657},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9684926271438599,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.3255415551662445,0.7360924530029297,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9732784032821655,"dir":"rtl","str":"قرب","boundary":[0.6941176652908325,0.4121140241622925,0.7327731251716614,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9059348702430725,"dir":"rtl","str":"الی","boundary":[0.6638655662536621,0.4121140241622925,0.6857143044471741,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9921886920928955,"dir":"rtl","str":"الحق","boundary":[0.6168067455291748,0.41092637181282043,0.6554622054100037,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9842888116836548,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5932773351669312,0.41092637181282043,0.610084056854248,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9772828817367554,"dir":"rtl","str":"پیموده","boundary":[0.5310924649238586,0.41092637181282043,0.5848739743232727,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.97884601354599,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.4097387194633484,0.5226891040802002,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4406175911426544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8279746174812317,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.49747899174690247,0.4097387194633484,0.5058823823928833,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.4406175911426544},{"x":0.462184876203537,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.961708128452301,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.462184876203537,0.4097387194633484,0.489075630903244,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4406175911426544},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9791311025619507,"dir":"rtl","str":"ربهم","boundary":[0.41680672764778137,0.40855106711387634,0.45546218752861023,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4100840389728546,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4406175911426544},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8785123229026794,"dir":"rtl","str":"يرزقون","boundary":[0.34285715222358704,0.40855106711387634,0.4100840389728546,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4073634147644043},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4073634147644043},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4382422864437103},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.7623281478881836,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.32773110270500183,0.4073634147644043,0.33949580788612366,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9819105267524719,"dir":"rtl","str":"گشتند","boundary":[0.2655462324619293,0.4073634147644043,0.3142857253551483,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4073634147644043},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4073634147644043},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4382422864437103},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8672568798065186,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.4073634147644043,0.26386556029319763,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9784063100814819,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.7310924530029297,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9808322787284851,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.45368170738220215,0.6554622054100037,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9887295365333557,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6184874176979065,0.45368170738220215,0.6420168280601501,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9952420592308044,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5680672526359558,0.4524940550327301,0.610084056854248,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301},{"x":0.561344563961029,"y":0.4524940550327301},{"x":0.561344563961029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9936132431030273,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5445378422737122,0.4524940550327301,0.561344563961029,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4524940550327301},{"x":0.534453809261322,"y":0.4524940550327301},{"x":0.534453809261322,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9816457033157349,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.4524940550327301,0.534453809261322,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9803171753883362,"dir":"rtl","str":"شهدای","boundary":[0.4571428596973419,0.4524940550327301,0.5109243988990784,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4524940550327301},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4524940550327301},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.986748993396759,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.36974790692329407,0.4524940550327301,0.44873949885368347,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9632891416549683,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.4003634147644043,0.7377731251716614,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.450118750333786},{"x":0.3613445460796356,"y":0.450118750333786},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9854670763015747,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3008403480052948,0.450118750333786,0.3613445460796356,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.450118750333786},{"x":0.3613445460796356,"y":0.450118750333786},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3008403480052948,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9854670763015747,"dir":"ltr","boundary":[0.2958403480052948,0.443118750333786,0.3663445460796356,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.4750593900680542},{"x":0.267226904630661,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9885365962982178,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.2655462324619293,0.45368170738220215,0.289075642824173,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9742088317871094,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24705882370471954,0.4548693597316742,0.2554621994495392,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9849546551704407,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.44668170738220214,0.294075642824173,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9913234710693359,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6840336322784424,0.49168646335601807,0.7327731251716614,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9873788952827454,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6302521228790283,0.49168646335601807,0.6739495992660522,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9891795516014099,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.5798319578170776,0.49168646335601807,0.6201680898666382,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9894484281539917,"dir":"rtl","str":"میدارند","boundary":[0.5058823823928833,0.49168646335601807,0.5697479248046875,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5130641460418701},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9725386500358582,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.49168646335601807,0.5042017102241516,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5130641460418701},{"x":0.462184876203537,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9866781234741211,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.462184876203537,0.49168646335601807,0.48739495873451233,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807},{"x":0.45378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9861446619033813,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4436974823474884,0.49168646335601807,0.45378151535987854,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4319327771663666,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5130641460418701},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9416870474815369,"dir":"rtl","str":"بذل","boundary":[0.40672269463539124,0.49168646335601807,0.4319327771663666,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5130641460418701},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9854523539543152,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.37142857909202576,0.49168646335601807,0.3966386616230011,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5130641460418701},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.970980167388916,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.49168646335601807,0.3680672347545624,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9882855415344238,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.2974790036678314,0.49168646335601807,0.3495798408985138,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2873949706554413,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.980509877204895,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.24537815153598785,0.49168646335601807,0.2873949706554413,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7310924530029297,"y":0.551068902015686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9837530851364136,"dir":"rtl","str":"سلوک","boundary":[0.6756302714347839,0.5285035371780396,0.7310924530029297,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9852341413497925,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.6184874176979065,0.5285035371780396,0.6689075827598572,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.5949580073356628,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9812692403793335,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5949580073356628,0.5285035371780396,0.6117647290229797,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.551068902015686},{"x":0.5445378422737122,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.983741283416748,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5445378422737122,0.5285035371780396,0.5882353186607361,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.551068902015686},{"x":0.4470588266849518,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9871913194656372,"dir":"rtl","str":"پروردگار","boundary":[0.4470588266849518,0.5285035371780396,0.5378151535987854,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5285035371780396},{"x":0.440336138010025,"y":0.5285035371780396},{"x":0.440336138010025,"y":0.551068902015686},{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9880682826042175,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.3966386616230011,0.5285035371780396,0.440336138010025,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5285035371780396},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.38823530077934265,"y":0.551068902015686},{"x":0.37478992342948914,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9665802717208862,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37478992342948914,0.5285035371780396,0.38823530077934265,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5285035371780396},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5285035371780396},{"x":0.36974790692329407,"y":0.551068902015686},{"x":0.29411765933036804,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9841107130050659,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.29411765933036804,0.5285035371780396,0.36974790692329407,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29411765933036804,"y":0.551068902015686},{"x":0.289075642824173,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.981108546257019,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.289075642824173,0.5285035371780396,0.29411765933036804,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2806722819805145,"y":0.551068902015686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9849028587341309,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.24537815153598785,0.5285035371780396,0.2806722819805145,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9840497374534607,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.48468646335601806,0.7377731251716614,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9868505001068115,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7159664034843445,0.5641329884529114,0.729411780834198,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.707563042640686,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9927781224250793,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840336322784424,0.5641329884529114,0.707563042640686,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9890368580818176,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6554622054100037,0.5641329884529114,0.6789916157722473,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9872526526451111,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5915966629981995,0.5641329884529114,0.6487395167350769,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9664161801338196,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.5641329884529114,0.5915966629981995,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9819963574409485,"dir":"rtl","str":"شاگردان","boundary":[0.5042017102241516,0.5641329884529114,0.5798319578170776,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5641329884529114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5902612805366516},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9778454899787903,"dir":"rtl","str":"نوپای","boundary":[0.45210084319114685,0.5641329884529114,0.49747899174690247,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9927114844322205,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.4117647111415863,0.5641329884529114,0.4453781545162201,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9859446287155151,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38823530077934265,0.5641329884529114,0.40672269463539124,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5902612805366516},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9861599802970886,"dir":"rtl","str":"پندارند","boundary":[0.32436975836753845,0.5641329884529114,0.3831932842731476,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9357655048370361,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.5641329884529114,0.3193277418613434,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9838583469390869,"dir":"ltr","boundary":[0.3076050531864166,0.5571329884529114,0.734411780834198,0.5972612805366516],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/ZLEsFjtOvhJyJDeQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/tfIoYvuuBYWIBVNm.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/KqPzsnoDmlSLCuvV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003305557565528805,0.00033867164405677777,0.9986527081217085,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9790647625923157,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5546218752861023,0.2921615242958069,0.5882353186607361,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9410151243209839,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.2921615242958069,0.5529412031173706,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3076009452342987},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9896363615989685,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46554622054100037,0.2921615242958069,0.5226891040802002,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4100840389728546,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9860020875930786,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4100840389728546,0.2921615242958069,0.4588235318660736,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4100840389728546,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9765834212303162,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.2851615242958069,0.5932353186607361,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9904993772506714,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.4406175911426544,0.7949579954147339,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9918040037155151,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6789916157722473,0.4406175911426544,0.7260504364967346,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9915230870246887,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6689075827598572,0.4406175911426544,0.6722689270973206,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9799275398254395,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6084033846855164,0.4406175911426544,0.6672269105911255,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45605701208114624},{"x":0.578151285648346,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9885127544403076,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.578151285648346,0.4406175911426544,0.6016806960105896,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9755653142929077,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.4406175911426544,0.5764706134796143,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7949579954147339,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9874804019927979,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.4336175911426544,0.7999579954147339,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7949579954147339,"y":0.47980996966362},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9905469417572021,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.4643705487251282,0.7949579954147339,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47980996966362},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9883326292037964,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6789916157722473,0.4643705487251282,0.7260504364967346,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9663140773773193,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.4643705487251282,0.6722689270973206,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9808953404426575,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6084033846855164,0.4643705487251282,0.6655462384223938,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47980996966362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9885241985321045,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5747899413108826,0.4643705487251282,0.6016806960105896,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47980996966362},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9343876838684082,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5697479248046875,0.4643705487251282,0.5714285969734192,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7949579954147339,"y":0.47980996966362},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.984240710735321,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.45737054872512817,0.7999579954147339,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900549054145813,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.48812350630760193,0.7949579954147339,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9872756600379944,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.7260504364967346,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9887579083442688,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.4811235063076019,0.7999579954147339,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9876945614814758,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.7220902442932129,0.7966386675834656,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7363420724868774},{"x":0.729411780834198,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9911362528800964,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.729411780834198,0.7220902442932129,0.756302535533905,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.932625949382782,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.7220902442932129,0.7277311086654663,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9854497909545898,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.6554622054100037,0.7220902442932129,0.7176470756530762,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9899125695228577,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.5983193516731262,0.7220902442932129,0.6487395167350769,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9855549931526184,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.7150902442932129,0.8016386675834656,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8958324193954468,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7714285850524902,0.7410926222801208,0.7949579954147339,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9947692155838013,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7378151416778564,0.7422803044319153,0.7613445520401001,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9893516898155212,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.702521026134491,0.7434679269790649,0.7193277478218079,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8815860152244568,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6873949766159058,0.7434679269790649,0.6991596817970276,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9477670192718506,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.7364679269790649,0.7999579954147339,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9006738662719727,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7714285850524902,0.7612826824188232,0.7949579954147339,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871},{"x":0.729411780834198,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9949846267700195,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7277311086654663,0.7624703049659729,0.7630252242088318,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9899843335151672,"dir":"rtl","str":"کریستالی","boundary":[0.6739495992660522,0.7624703049659729,0.7176470756530762,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.783847987651825},{"x":0.7949579954147339,"y":0.783847987651825},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8894377946853638,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7747899293899536,0.783847987651825,0.7949579954147339,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.996743381023407,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7394958138465881,0.783847987651825,0.7630252242088318,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.783847987651825},{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9578091502189636,"dir":"rtl","str":"الاستیک","boundary":[0.6773109436035156,0.783847987651825,0.7226890921592712,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.6249661445617676,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6521008610725403,0.783847987651825,0.6739495992660522,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8944101333618164,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7731092572212219,0.8016626834869385,0.7966386675834656,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9930881857872009,"dir":"rtl","str":"حالتهای","boundary":[0.7142857313156128,0.8028503656387329,0.7613445520401001,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.992718517780304,"dir":"rtl","str":"تغییرشکل","boundary":[0.6470588445663452,0.8028503656387329,0.7008403539657593,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9783147573471069,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6369748115539551,0.8040379881858826,0.6436975002288818,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9394609332084656,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.7554703049659729,0.8016386675834656,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9860036373138428,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4957983195781708,0.3681710362434387,0.5663865804672241,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3669833838939667},{"x":0.489075630903244,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.985082745552063,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4319327771663666,0.3669833838939667,0.48739495873451233,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9855431914329529,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.35998338389396667,0.5713865804672241,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7949579954147339,"y":0.551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9917689561843872,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.5356294512748718,0.7949579954147339,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9903872013092041,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7327731251716614,0.5344418287277222,0.7546218633651733,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9479362368583679,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.5344418287277222,0.7310924530029297,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9907347559928894,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6789916157722473,0.5344418287277222,0.7210084199905396,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7949579954147339,"y":0.551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9873398542404175,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.5274418287277222,0.7999579954147339,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7949579954147339,"y":0.570071280002594},{"x":0.7714285850524902,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8899428248405457,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7714285850524902,0.5570071339607239,0.7949579954147339,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7663865685462952,"y":0.570071280002594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9905775785446167,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7378151416778564,0.5570071339607239,0.7663865685462952,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.985560953617096,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6974790096282959,0.5581947565078735,0.7193277478218079,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.681903600692749,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6840336322784424,0.5581947565078735,0.6924369931221008,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7949579954147339,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9234833717346191,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.5511947565078735,0.7999579954147339,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9008585214614868,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7714285850524902,0.5771971344947815,0.7949579954147339,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9124380946159363,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7176470756530762,0.5771971344947815,0.7630252242088318,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9817382097244263,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.680672287940979,0.5771971344947815,0.7092437148094177,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.7789508700370789,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.6436975002288818,0.5771971344947815,0.6773109436035156,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8877366781234741,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.5701971344947815,0.7999579954147339,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8257750272750854,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7714285850524902,0.5973871946334839,0.7966386675834656,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9924616813659668,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7361344695091248,0.5973871946334839,0.7647058963775635,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.729411780834198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.729411780834198,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9960393905639648,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7193277478218079,0.5973871946334839,0.729411780834198,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.99713134765625,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6840336322784424,0.5973871946334839,0.7092437148094177,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6128265857696533},{"x":0.658823549747467,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900029897689819,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.658823549747467,0.5973871946334839,0.6705882549285889,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9947779178619385,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6302521228790283,0.5973871946334839,0.6436975002288818,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9961732625961304,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5899159908294678,0.5973871946334839,0.6218487620353699,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9467618465423584,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5973871946334839,0.5815126299858093,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9726750254631042,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.5903871946334839,0.8016386675834656,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8867741227149963,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7731092572212219,0.6187648177146912,0.7966386675834656,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9938154816627502,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7260504364967346,0.6187648177146912,0.7647058963775635,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9926272034645081,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6823529601097107,0.6187648177146912,0.7142857313156128,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9916651844978333,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.6386554837226868,0.6187648177146912,0.6689075827598572,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054},{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9604393839836121,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6187648177146912,0.6336134672164917,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6353919506072998},{"x":0.63193279504776,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9751002192497253,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.6117648177146912,0.8016386675834656,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8367941379547119,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7714285850524902,0.6365795731544495,0.7932773232460022,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9934665560722351,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.7092437148094177,0.6377671957015991,0.7613445520401001,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9840767979621887,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6739495992660522,0.6389548778533936,0.6941176652908325,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6389548778533936},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9924834370613098,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.6389548778533936,0.6605042219161987,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9937629699707031,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6252101063728333,0.6389548778533936,0.6487395167350769,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9345105886459351,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.6401425004005432,0.6218487620353699,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9677243232727051,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.6319548778533935,0.7982773232460022,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7966386675834656,"y":0.675771951675415},{"x":0.7714285850524902,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9596567749977112,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7714285850524902,0.6591448783874512,0.7966386675834656,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7647058963775635,"y":0.675771951675415},{"x":0.6974790096282959,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9905988574028015,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهای","boundary":[0.6974790096282959,0.6591448783874512,0.7647058963775635,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6857143044471741,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9926056265830994,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.6621848940849304,0.6591448783874512,0.6857143044471741,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415},{"x":0.6470588445663452,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9987286329269409,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6470588445663452,0.6591448783874512,0.6571428775787354,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6285714507102966,"y":0.675771951675415},{"x":0.6201680898666382,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9963722229003906,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.6591448783874512,0.6285714507102966,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9963014125823975,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5932773351669312,0.6591448783874512,0.610084056854248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9846305847167969,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5495798587799072,0.6591448783874512,0.5798319578170776,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5310924649238586,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8149672746658325,"dir":"rtl","str":"اول-","boundary":[0.5008403658866882,0.6591448783874512,0.5310924649238586,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9846822619438171,"dir":"rtl","str":"پویایی","boundary":[0.4638655483722687,0.6591448783874512,0.4941176474094391,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6591448783874512},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6591448783874512},{"x":0.45210084319114685,"y":0.675771951675415},{"x":0.4319327771663666,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9925065636634827,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.4319327771663666,0.6591448783874512,0.45210084319114685,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4302521049976349,"y":0.675771951675415},{"x":0.4252100884914398,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949631929397583,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4252100884914398,0.6591448783874512,0.4302521049976349,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7966386675834656,"y":0.675771951675415},{"x":0.4252100884914398,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9713354706764221,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6521448783874512,0.8016386675834656,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7949579954147339,"y":0.694774329662323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9955289363861084,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7647058963775635,0.6793349385261536,0.7949579954147339,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8866183161735535,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.75126051902771,0.6793349385261536,0.7647058963775635,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7949579954147339,"y":0.694774329662323},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9546874761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.6723349385261536,0.7999579954147339,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9747587442398071,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.20336134731769562,0.4429928660392761,0.2369747906923294,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20336134731769562,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9747587442398071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4359928660392761,0.2419747906923294,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9765486717224121,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.20336134731769562,0.4679335057735443,0.24537815153598785,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9765486717224121,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4609335057735443,0.25037815153598786,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9888540506362915,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.20336134731769562,0.489311158657074,0.24369747936725616,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5035629272460938},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9888540506362915,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.48231115865707397,0.24869747936725617,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5795724391937256},{"x":0.206722691655159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.206722691655159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.4599926173686981,"str":"۲","boundary":[0.20336134731769562,0.5795724391937256,0.206722691655159,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5795724391937256},{"x":0.206722691655159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.206722691655159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.4599926173686981,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5725724391937256,0.211722691655159,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5985748171806335},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5985748171806335},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.35648736357688904,"str":"۳","boundary":[0.2050420194864273,0.5985748171806335,0.20840336382389069,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5985748171806335},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5985748171806335},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.35648736357688904,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5915748171806335,0.2134033638238907,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.6706304550170898,"str":"۴","boundary":[0.2050420194864273,0.6187648177146912,0.20840336382389069,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.6706304550170898,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.6117648177146912,0.2134033638238907,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6413301825523376},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6413301825523376},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6484560370445251},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.42669135332107544,"str":"۹","boundary":[0.20168067514896393,0.6413301825523376,0.20840336382389069,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6413301825523376},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6413301825523376},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6484560370445251},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.42669135332107544,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6343301825523376,0.2134033638238907,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9504812955856323,"str":"۱۴","boundary":[0.20336134731769562,0.6603325605392456,0.21848739683628082,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9504812955856323,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6533325605392456,0.22348739683628083,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9424628615379333,"str":"۱۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6817102432250977,0.21680672466754913,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.870914876461029,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.6817102432250977,0.2235294133424759,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9186135530471802,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6747102432250977,0.2285294133424759,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.11967803537845612,"dir":"ltr","str":"ㄷ","boundary":[0.2201680690050125,0.7220902442932129,0.20336134731769562,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.11967803537845612,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7150902442932129,0.20836134731769562,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991},{"x":0.20336134731769562,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8532135486602783,"str":"۲۱","boundary":[0.20336134731769562,0.7446556091308594,0.21680672466754913,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991},{"x":0.20336134731769562,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8532135486602783,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7376556091308594,0.22180672466754914,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7743467688560486},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8941031694412231,"str":"۲۲","boundary":[0.20336134731769562,0.7743467688560486,0.21680672466754913,0.7660332322120667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8114601373672485,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.7743467688560486,0.2201680690050125,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7743467688560486},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2201680690050125,"y":0.764845609664917},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8665554523468018,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7673467688560486,0.22516806900501252,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21848739683628082,"y":0.794536828994751},{"x":0.20336134731769562,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9377930164337158,"str":"۲۳","boundary":[0.20336134731769562,0.7850356101989746,0.21848739683628082,0.794536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22521008551120758,"y":0.794536828994751},{"x":0.2218487411737442,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9231128096580505,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.7850356101989746,0.22521008551120758,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22521008551120758,"y":0.794536828994751},{"x":0.20336134731769562,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9328995943069458,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7780356101989746,0.23021008551120759,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9615609645843506,"str":"۲۶","boundary":[0.20336134731769562,0.8064132928848267,0.21680672466754913,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9615609645843506,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7994132928848267,0.22180672466754914,0.8217268295288086],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/hSQJmaEfGqmPdQQx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/TeJpiMuchZcpoesn.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/ccvUKRpFRHMcbSir.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0002060838017497663,0.9986470588034942,0.9990254878776941]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.954085111618042,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.17933492362499237,0.7478991746902466,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9860539436340332,"dir":"rtl","str":"حالتهای","boundary":[0.6487395167350769,0.17933492362499237,0.6957983374595642,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6336134672164917,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9938963055610657,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.610084056854248,0.18052256107330322,0.6352941393852234,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9619994163513184,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.18171021342277527,0.6016806960105896,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9536277651786804,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.19952493906021118,0.7478991746902466,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2149643748998642},{"x":0.658823549747467,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9911342859268188,"dir":"rtl","str":"دوقلویی","boundary":[0.658823549747467,0.19952493906021118,0.6991596817970276,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6436975002288818,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9939699172973633,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6168067455291748,0.19952493906021118,0.6436975002288818,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9938433170318604,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.20071259140968323,0.6033613681793213,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.993789792060852,"dir":"rtl","str":"تغییرشکل","boundary":[0.5361344814300537,0.20071259140968323,0.5882353186607361,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2173396646976471},{"x":0.529411792755127,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.959230899810791,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.20071259140968323,0.5310924649238586,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2149643748998642},{"x":0.529411792755127,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9811462759971619,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.17352256107330322,0.7528991746902466,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9312412142753601,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7714285850524902,0.22090260684490204,0.7949579954147339,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9886415004730225,"dir":"rtl","str":"دیاگرامهای","boundary":[0.7042016983032227,0.22090260684490204,0.7613445520401001,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9925759434700012,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6672269105911255,0.22209025919437408,0.6907563209533691,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9510447978973389,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.22209025919437408,0.6638655662536621,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9764490723609924,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.21390260684490203,0.7999579954147339,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.23990498483181},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23990498483181},{"x":0.7949579954147339,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9357019066810608,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7714285850524902,0.23990498483181,0.7949579954147339,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23990498483181},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23990498483181},{"x":0.7647058963775635,"y":0.255344420671463},{"x":0.7008403539657593,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.992834210395813,"dir":"rtl","str":"استحالههای","boundary":[0.6991596817970276,0.23990498483181,0.7647058963775635,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.255344420671463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9854075908660889,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6621848940849304,0.24109263718128204,0.6873949766159058,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.24109263718128204},{"x":0.658823549747467,"y":0.24109263718128204},{"x":0.658823549747467,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9416453838348389,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.24109263718128204,0.658823549747467,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7949579954147339,"y":0.255344420671463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9768615365028381,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.23409263718128204,0.7999579954147339,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9471132755279541,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.2600950002670288,0.7495798468589783,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7008403539657593,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.990631103515625,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.6571428775787354,0.2600950002670288,0.7008403539657593,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9903475642204285,"dir":"rtl","str":"مارتنزیتی","boundary":[0.5983193516731262,0.26128265261650085,0.6470588445663452,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.941177487373352,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.2624703049659729,0.5932773351669312,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9440294504165649,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.28147268295288086,0.7478991746902466,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9883777499198914,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6722689270973206,0.28147268295288086,0.6974790096282959,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9799450635910034,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6521008610725403,0.28147268295288086,0.6689075827598572,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9856768250465393,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.28147268295288086,0.6403361558914185,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.995054304599762,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6084033846855164,0.28147268295288086,0.6285714507102966,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9847154021263123,"dir":"rtl","str":"نفوذی","boundary":[0.5697479248046875,0.2826603353023529,0.6000000238418579,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8781581521034241,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5546218752861023,0.2826603353023529,0.5663865804672241,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9713841080665588,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.2530950002670288,0.7545798468589783,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7966386675834656,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8216550350189209,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7731092572212219,0.30166271328926086,0.7966386675834656,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9701888561248779,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7411764860153198,0.30166271328926086,0.7613445520401001,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.976560115814209,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7126050591468811,0.30166271328926086,0.7327731251716614,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9828628897666931,"dir":"rtl","str":"آلیاژی","boundary":[0.6689075827598572,0.30166271328926086,0.6991596817970276,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8675671219825745,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.30166271328926086,0.6638655662536621,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7966386675834656,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9412775039672852,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.29466271328926086,0.8016386675834656,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9264638423919678,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7731092572212219,0.3230403661727905,0.7966386675834656,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9887628555297852,"dir":"rtl","str":"مکانیزمهای","boundary":[0.702521026134491,0.3230403661727905,0.7647058963775635,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9954107999801636,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6638655662536621,0.3230403661727905,0.6890756487846375,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9948536157608032,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.6201680898666382,0.3230403661727905,0.6504201889038086,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9738941192626953,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5899159908294678,0.3230403661727905,0.6084033846855164,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.7363241314888,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.5579832196235657,0.3230403661727905,0.5882353186607361,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9315581917762756,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.3160403661727905,0.8016386675834656,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9480230212211609,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.34323039650917053,0.7478991746902466,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9936532974243164,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.6705882549285889,0.34323039650917053,0.6974790096282959,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3598574697971344},{"x":0.63193279504776,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9969745874404907,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.63193279504776,0.34323039650917053,0.6554622054100037,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.990206241607666,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.6067227125167847,0.34323039650917053,0.6184874176979065,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9861627817153931,"dir":"rtl","str":"آلفا","boundary":[0.5865546464920044,0.34323039650917053,0.6000000238418579,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8429064750671387,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5731092691421509,0.34323039650917053,0.583193302154541,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9614983201026917,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.3362303965091705,0.7528991746902466,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9581407308578491,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.36342042684555054,0.7478991746902466,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9943462014198303,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.6689075827598572,0.36342042684555054,0.6974790096282959,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37885984778404236},{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.996591329574585,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.63193279504776,0.36342042684555054,0.6521008610725403,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9914517402648926,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.6067227125167847,0.3646080791950226,0.6168067455291748,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.982679545879364,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.5865546464920044,0.3646080791950226,0.6000000238418579,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9547491669654846,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.3646080791950226,0.5848739743232727,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3776721954345703},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9809079170227051,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.35642042684555053,0.7528991746902466,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9893770813941956,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.46674585342407227,0.7949579954147339,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4821852743625641},{"x":0.75126051902771,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7774196863174438,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.75126051902771,0.46674585342407227,0.7647058963775635,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4821852743625641},{"x":0.75126051902771,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8951737880706787,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.45974585342407226,0.7999579954147339,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7966386675834656,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.855543315410614,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.7714285850524902,0.38361045718193054,0.7966386675834656,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9956725835800171,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7378151416778564,0.38361045718193054,0.7613445520401001,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.988591194152832,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6823529601097107,0.38361045718193054,0.7176470756530762,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9890076518058777,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.3847981095314026,0.6722689270973206,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3847981095314026},{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9877194166183472,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6168067455291748,0.3847981095314026,0.658823549747467,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.578151285648346,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9962269067764282,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.578151285648346,0.3847981095314026,0.605042040348053,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9663801789283752,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.3847981095314026,0.5697479248046875,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7966386675834656,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9744307398796082,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.37661045718193054,0.8016386675834656,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4180522561073303},{"x":0.707563042640686,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.941367506980896,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.4026128351688385,0.7462185025215149,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8710581064224243,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6857143044471741,0.40380048751831055,0.7008403539657593,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.4957810640335083,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.6252101063728333,0.40380048751831055,0.6857143044471741,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.6579132676124573,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.39680048751831054,0.7512185025215149,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8838346600532532,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.42399048805236816,0.7495798468589783,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9959602355957031,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6756302714347839,0.42399048805236816,0.6991596817970276,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9907065033912659,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.6235294342041016,0.4251781404018402,0.6638655662536621,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8980209827423096,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.4251781404018402,0.6184874176979065,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46080759167671204},{"x":0.707563042640686,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.879780113697052,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۲","boundary":[0.707563042640686,0.44418051838874817,0.7478991746902466,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4429928660392761},{"x":0.702521026134491,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9823132753372192,"dir":"rtl","str":"اکسیداسیون","boundary":[0.63193279504776,0.44418051838874817,0.702521026134491,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9714692234992981,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.44655582308769226,0.6285714507102966,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9515493512153625,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.4181781404018402,0.7545798468589783,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9871382117271423,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.5083135366439819,0.7949579954147339,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9932942986488342,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7260504364967346,0.5083135366439819,0.7546218633651733,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9384239912033081,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.5095011591911316,0.7226890921592712,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9880948662757874,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.6487395167350769,0.5095011591911316,0.7092437148094177,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9824496507644653,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5949580073356628,0.5095011591911316,0.6420168280601501,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9846649169921875,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.5013135366439819,0.7999579954147339,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8888542056083679,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7714285850524902,0.5285035371780396,0.7983193397521973,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9929854273796082,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7411764860153198,0.5285035371780396,0.7630252242088318,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9932128190994263,"dir":"rtl","str":"اسفنج","boundary":[0.6991596817970276,0.529691219329834,0.7344537973403931,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9237634539604187,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6890756487846375,0.529691219329834,0.6991596817970276,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9605527520179749,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.522691219329834,0.8033193397521973,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9528706669807434,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.5486935973167419,0.7966386675834656,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9891201853752136,"dir":"rtl","str":"ذوب","boundary":[0.7462185025215149,0.5498812198638916,0.7647058963775635,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5498812198638916},{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9951844215393066,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7042016983032227,0.5498812198638916,0.729411780834198,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9339444637298584,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6873949766159058,0.5498812198638916,0.6991596817970276,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9698879718780518,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.5428812198638916,0.8016386675834656,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.570071280002594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.953735888004303,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.570071280002594,0.7478991746902466,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9915533065795898,"dir":"rtl","str":"ذوب","boundary":[0.6789916157722473,0.570071280002594,0.6974790096282959,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9932985305786133,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6672269105911255,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9885066747665405,"dir":"rtl","str":"قوسی","boundary":[0.6016806960105896,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5866983532905579},{"x":0.578151285648346,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9880505204200745,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.5712589025497437,0.5882353186607361,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.578151285648346,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.980370044708252,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.563071280002594,0.7528991746902466,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9565874338150024,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.5902612805366516,0.75126051902771,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9928425550460815,"dir":"rtl","str":"ذوب","boundary":[0.6789916157722473,0.5902612805366516,0.6974790096282959,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9966037273406982,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6386554837226868,0.5914489030838013,0.6638655662536621,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9951176643371582,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6201680898666382,0.5914489030838013,0.6268907785415649,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9915042519569397,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.5949580073356628,0.5914489030838013,0.6134454011917114,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5926365852355957},{"x":0.583193302154541,"y":0.5914489030838013},{"x":0.583193302154541,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9832801818847656,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.5663865804672241,0.5926365852355957,0.583193302154541,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.707563042640686,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.936814546585083,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.707563042640686,0.6128265857696533,0.75126051902771,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9841094613075256,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6722689270973206,0.6128265857696533,0.6974790096282959,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.658823549747467,"y":0.6128265857696533},{"x":0.658823549747467,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9973386526107788,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6285714507102966,0.6128265857696533,0.658823549747467,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6270784139633179},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9967108964920044,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.6128265857696533,0.6184874176979065,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.995197594165802,"dir":"rtl","str":"مذاب","boundary":[0.5764706134796143,0.6128265857696533,0.6000000238418579,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9809578061103821,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.6128265857696533,0.5714285969734192,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9813326597213745,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.5832612805366516,0.75626051902771,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7983193397521973,"y":0.646080732345581},{"x":0.7731092572212219,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8590555787086487,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.6294536590576172,0.7983193397521973,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7647058963775635,"y":0.646080732345581},{"x":0.729411780834198,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9845529794692993,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.729411780834198,0.6306413412094116,0.7647058963775635,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9857962131500244,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6941176652908325,0.6306413412094116,0.7159664034843445,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8670408725738525,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.680672287940979,0.6306413412094116,0.6924369931221008,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9752287864685059,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.6520190238952637,0.7983193397521973,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.991911768913269,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7394958138465881,0.6520190238952637,0.7647058963775635,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9948705434799194,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.7058823704719543,0.6532066464424133,0.7277311086654663,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9924013614654541,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873949766159058,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.990910530090332,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6453781723976135,0.6543943285942078,0.6756302714347839,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6864607930183411},{"x":0.707563042640686,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9568103551864624,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.673396646976471,0.7495798468589783,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6974790096282959,"y":0.673396646976471},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9936854243278503,"dir":"rtl","str":"فورج","boundary":[0.6739495992660522,0.6745843291282654,0.6991596817970276,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9629640579223633,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6655462384223938,0.6745843291282654,0.6722689270973206,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6270784139633179},{"x":0.800000011920929,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.966560423374176,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.6248289637565613,0.805000011920929,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9360541701316833,"str":"خلأ","boundary":[0.5512605309486389,0.5688835978507996,0.5663865804672241,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9360541701316833,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.5618835978507996,0.5713865804672241,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6627078652381897},{"x":0.605042040348053,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9805557727813721,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.605042040348053,0.6532066464424133,0.6302521228790283,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9615743160247803,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.6532066464424133,0.6016806960105896,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9767594933509827,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.6462066464424133,0.6352521228790283,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9359765648841858,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.6935867071151733,0.7495798468589783,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9944745302200317,"dir":"rtl","str":"نورد","boundary":[0.6756302714347839,0.6935867071151733,0.6974790096282959,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9910547733306885,"dir":"rtl","str":"حلقوی","boundary":[0.6352941393852234,0.6935867071151733,0.6672269105911255,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.694774329662323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9291878342628479,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.694774329662323,0.6285714507102966,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9704033732414246,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.7125890851020813,0.7495798468589783,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9903392195701599,"dir":"rtl","str":"باربرداری","boundary":[0.6521008610725403,0.7125890851020813,0.6991596817970276,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.713776707649231},{"x":0.6403361558914185,"y":0.713776707649231},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.992562472820282,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6369748115539551,0.713776707649231,0.6403361558914185,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.713776707649231},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9876416921615601,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.5747899413108826,0.713776707649231,0.6336134672164917,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.713776707649231},{"x":0.5714285969734192,"y":0.713776707649231},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9638891220092773,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5647059082984924,0.713776707649231,0.5714285969734192,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.713776707649231},{"x":0.5630252361297607,"y":0.713776707649231},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9474802613258362,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.713776707649231,0.5630252361297607,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9762020707130432,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.6865867071151733,0.7545798468589783,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9032934308052063,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7697479128837585,0.7315914630889893,0.7949579954147339,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9926614761352539,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.7109243869781494,0.7327790856361389,0.7630252242088318,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.994459331035614,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.6957983374595642,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9895424246788025,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6285714507102966,0.7327790856361389,0.6504201889038086,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.993698000907898,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5882353186607361,0.7327790856361389,0.6168067455291748,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.974969744682312,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7339667677879333,0.5815126299858093,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9348388314247131,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۳","boundary":[0.702521026134491,0.7529691457748413,0.7495798468589783,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.754156768321991},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9755128026008606,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6672269105911255,0.754156768321991,0.6991596817970276,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.754156768321991},{"x":0.6605042219161987,"y":0.754156768321991},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9048938751220703,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6504201889038086,0.754156768321991,0.6605042219161987,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.754156768321991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.5979833602905273,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.5932773351669312,0.7553443908691406,0.6487395167350769,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8817737102508545,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.7257790856361389,0.8016386675834656,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.775534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9212290048599243,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.775534451007843,0.7478991746902466,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7921615242958069},{"x":0.653781533241272,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9939544200897217,"dir":"rtl","str":"متالورژی","boundary":[0.653781533241272,0.7767220735549927,0.6991596817970276,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6184874176979065,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9958470463752747,"dir":"rtl","str":"پودر","boundary":[0.6184874176979065,0.7790973782539368,0.6403361558914185,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6184874176979065,"y":0.794536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949317216873169,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6084033846855164,0.7790973782539368,0.6184874176979065,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9694560170173645,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.7709097557067871,0.7528991746902466,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9217253923416138,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.5712589025497437,0.4941176474094391,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9182456731796265,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4957983195781708,0.5712589025497437,0.5025210380554199,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9894534945487976,"dir":"ltr","str":"VAR","boundary":[0.5042017102241516,0.5712589025497437,0.5361344814300537,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9750752449035645,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5394958257675171,0.5712589025497437,0.5445378422737122,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.963901162147522,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.563071280002594,0.5495378422737122,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9857524037361145,"str":"پنج","boundary":[0.49915966391563416,0.8016626834869385,0.5210084319114685,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9857524037361145,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.7946626834869385,0.5260084319114685,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20168067514896393,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9124207496643066,"str":"۲۷","boundary":[0.20168067514896393,0.18289786577224731,0.21680672466754913,0.19121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2201680690050125,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8417530655860901,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.18289786577224731,0.2235294133424759,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20168067514896393,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8888648748397827,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.1758978657722473,0.2285294133424759,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7606195211410522,"str":"۲۹","boundary":[0.20336134731769562,0.20308788120746613,0.21680672466754913,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7606195211410522,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.19608788120746612,0.22180672466754914,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.20168067514896393,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9149127006530762,"str":"۳۰","boundary":[0.20168067514896393,0.22327791154384613,0.21512605249881744,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.20168067514896393,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9149127006530762,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.21627791154384612,0.22012605249881745,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9436132907867432,"str":"۳۶","boundary":[0.20168067514896393,0.24346792697906494,0.21680672466754913,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9436132907867432,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.23646792697906494,0.22180672466754914,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8967604041099548,"str":"۳۸","boundary":[0.20336134731769562,0.264845609664917,0.21680672466754913,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.264845609664917},{"x":0.2235294133424759,"y":0.264845609664917},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8863413333892822,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.264845609664917,0.2235294133424759,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.264845609664917},{"x":0.2235294133424759,"y":0.264845609664917},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8932873606681824,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.257845609664917,0.2285294133424759,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.20168067514896393,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9461504220962524,"str":"۴۰","boundary":[0.20168067514896393,0.285035640001297,0.21512605249881744,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.20168067514896393,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9461504220962524,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.278035640001297,0.22012605249881745,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9547094106674194,"str":"۴۲","boundary":[0.2050420194864273,0.30403801798820496,0.21512605249881744,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9547094106674194,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.29703801798820495,0.22012605249881745,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20168067514896393,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9541301727294922,"str":"۴۷","boundary":[0.20168067514896393,0.32660332322120667,0.21848739683628082,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20168067514896393,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9541301727294922,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.31960332322120666,0.22348739683628083,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9528747797012329,"str":"۴۷","boundary":[0.20336134731769562,0.3456057012081146,0.21848739683628082,0.35629454255104065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9015570878982544,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.3456057012081146,0.2235294133424759,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9357688426971436,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3386057012081146,0.2285294133424759,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9498637914657593,"str":"۴۹","boundary":[0.20168067514896393,0.3669833838939667,0.21848739683628082,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3752969205379486},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9498637914657593,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.35998338389396667,0.22348739683628083,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8546833395957947,"str":"۵۴","boundary":[0.20168067514896393,0.3871733844280243,0.21680672466754913,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8546833395957947,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.3801733844280243,0.22180672466754914,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20000000298023224,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.397784948348999,"dir":"ltr","str":"끔","boundary":[0.20000000298023224,0.47862231731414795,0.21680672466754913,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.45961993932724},{"x":0.20000000298023224,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.6671684384346008,"dir":"ltr","str":"꾿","boundary":[0.20000000298023224,0.45961993932724,0.21680672466754913,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4382422864437103},{"x":0.20000000298023224,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.43240422010421753,"dir":"ltr","str":"응음","boundary":[0.20000000298023224,0.4382422864437103,0.21680672466754913,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.39667457342147827},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.7924020290374756,"dir":"ltr","str":"유","boundary":[0.20000000298023224,0.39667457342147827,0.21680672466754913,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.5444327592849731,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.47162231731414794,0.22180672466754914,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623},{"x":0.20168067514896393,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9224624633789062,"str":"۵۶","boundary":[0.20168067514896393,0.4073634147644043,0.21680672466754913,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623},{"x":0.20168067514896393,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9224624633789062,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4003634147644043,0.22180672466754914,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20168067514896393,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.867206871509552,"str":"۵۹","boundary":[0.20168067514896393,0.4275534451007843,0.21512605249881744,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20168067514896393,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.867206871509552,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4205534451007843,0.22012605249881745,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9462102651596069,"str":"۶۳","boundary":[0.20168067514896393,0.44893112778663635,0.21680672466754913,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9462102651596069,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.44193112778663635,0.22180672466754914,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9576513767242432,"str":"۶۶","boundary":[0.20168067514896393,0.46912112832069397,0.21680672466754913,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9576513767242432,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.46212112832069396,0.22180672466754914,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5201900005340576},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9219667315483093,"str":"۶۹","boundary":[0.20168067514896393,0.5095011591911316,0.2235294133424759,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5201900005340576},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9219667315483093,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5025011591911316,0.2285294133424759,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.20168067514896393,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9184044599533081,"str":"۷۰","boundary":[0.20168067514896393,0.5332541465759277,0.21512605249881744,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.20168067514896393,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9184044599533081,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5262541465759277,0.22012605249881745,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9193397760391235,"str":"۷۷","boundary":[0.2050420194864273,0.5522565245628357,0.21680672466754913,0.5617577433586121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9356598258018494,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.5522565245628357,0.2235294133424759,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9247798323631287,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5452565245628357,0.2285294133424759,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.7522045969963074,"str":"۷۹","boundary":[0.20168067514896393,0.5724465847015381,0.21680672466754913,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.6939547061920166,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.5724465847015381,0.2235294133424759,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5819477438926697},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.7327879667282104,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5654465847015381,0.2285294133424759,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8311307430267334,"str":"۸۳","boundary":[0.20168067514896393,0.5926365852355957,0.21680672466754913,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8311307430267334,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5856365852355957,0.22180672466754914,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6223278045654297},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8641456365585327,"str":"۸۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6140142679214478,0.21680672466754913,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8079333305358887,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.6140142679214478,0.2235294133424759,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6223278045654297},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8454082012176514,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6070142679214477,0.2285294133424759,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8492460250854492,"str":"۹۳","boundary":[0.20168067514896393,0.6342042684555054,0.21680672466754913,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8492460250854492,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6272042684555054,0.22180672466754914,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9450244903564453,"str":"۱۰","boundary":[0.20336134731769562,0.6555819511413574,0.21512605249881744,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9450244903564453,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6485819511413574,0.22012605249881745,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22689075767993927,"y":0.684085488319397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9629104733467102,"str":"۱۰۲","boundary":[0.20336134731769562,0.675771951675415,0.22689075767993927,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.23025210201740265,"y":0.684085488319397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9087478518486023,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.675771951675415,0.23025210201740265,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.684085488319397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9493698477745056,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.668771951675415,0.23525210201740265,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.958698570728302,"str":"۱۰۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6959620118141174,0.22689075767993927,0.7042755484580994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9305363297462463,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.6959620118141174,0.23025210201740265,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9516580104827881,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6889620118141174,0.23525210201740265,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7149643898010254},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.22521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.20336134731769562,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9406400322914124,"str":"۱۰۸","boundary":[0.20336134731769562,0.7149643898010254,0.22521008551120758,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9574167132377625,"str":"..","boundary":[0.22857142984867096,0.7149643898010254,0.23529411852359772,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.20336134731769562,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9473507404327393,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7079643898010254,0.24029411852359772,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009},{"x":0.2050420194864273,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9348911643028259,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20336134731769562,0.7375296950340271,0.22521008551120758,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9558792114257812,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.7363420724868774,0.23025210201740265,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.745843231678009},{"x":0.2050420194864273,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9401381611824036,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7305296950340271,0.23525210201740265,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7672209143638611},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.930022656917572,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20336134731769562,0.7577196955680847,0.22521008551120758,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9017881155014038,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.7577196955680847,0.23193277418613434,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9229639768600464,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7507196955680847,0.23693277418613434,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.944694459438324,"str":"۱۱۷","boundary":[0.20336134731769562,0.7779097557067871,0.22521008551120758,0.7874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7874109148979187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.96696937084198,"str":"..","boundary":[0.22857142984867096,0.7779097557067871,0.23529411852359772,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7874109148979187},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9536044001579285,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7709097557067871,0.24029411852359772,0.7944109148979187],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/XovvgJTdtwEhfohj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/qZUUZCrrEhTyDvjO.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/bLFsEkTDbLgoEXbN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003305557565528805,0.0002060838017497663,0.9986498834626013,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1947743445634842},{"x":0.707563042640686,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9544617533683777,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.17933492362499237,0.7495798468589783,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9910139441490173,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6739495992660522,0.18052256107330322,0.6974790096282959,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9731875658035278,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6470588445663452,0.18052256107330322,0.6672269105911255,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9894320368766785,"dir":"rtl","str":"لیزری","boundary":[0.605042040348053,0.18052256107330322,0.6352941393852234,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9436966776847839,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5882353186607361,0.18052256107330322,0.6016806960105896,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9706928133964539,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.17352256107330322,0.7545798468589783,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9456632733345032,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.20190024375915527,0.7495798468589783,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900431036949158,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6756302714347839,0.20190024375915527,0.6991596817970276,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9366052150726318,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6470588445663452,0.20190024375915527,0.6689075827598572,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20308788120746613},{"x":0.63193279504776,"y":0.20190024375915527},{"x":0.63193279504776,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9934227466583252,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6016806960105896,0.20308788120746613,0.63193279504776,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9954356551170349,"dir":"rtl","str":"ورق","boundary":[0.5680672526359558,0.20308788120746613,0.5899159908294678,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2197149693965912},{"x":0.561344563961029,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9127557277679443,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.20427553355693817,0.5630252361297607,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2173396646976471},{"x":0.561344563961029,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9698981046676636,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.19608788120746612,0.7545798468589783,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9171279072761536,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.22327791154384613,0.7495798468589783,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9919133186340332,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6739495992660522,0.22327791154384613,0.6974790096282959,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9823793768882751,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6420168280601501,0.22327791154384613,0.6621848940849304,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9905808568000793,"dir":"rtl","str":"سوپرپلاستیک","boundary":[0.5546218752861023,0.22327791154384613,0.6268907785415649,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23990498483181},{"x":0.534453809261322,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.992178738117218,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.22446556389331818,0.5394958257675171,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23990498483181},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9946982860565186,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5025210380554199,0.22446556389331818,0.5277311205863953,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23990498483181},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900071620941162,"dir":"rtl","str":"نفوذی","boundary":[0.4638655483722687,0.22446556389331818,0.4941176474094391,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23990498483181},{"x":0.45378151535987854,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8241954445838928,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45378151535987854,0.22446556389331818,0.4588235318660736,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45378151535987854,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9705429673194885,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.21627791154384612,0.7545798468589783,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7983193397521973,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.961521327495575,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.24584323167800903,0.7983193397521973,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9899914264678955,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7142857313156128,0.24584323167800903,0.7647058963775635,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24584323167800903},{"x":0.702521026134491,"y":0.24584323167800903},{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9938993453979492,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6689075827598572,0.24584323167800903,0.702521026134491,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9925140738487244,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6268907785415649,0.24584323167800903,0.6571428775787354,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8949629068374634,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6117647290229797,0.24584323167800903,0.6235294342041016,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7983193397521973,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9754507541656494,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.23884323167800903,0.8033193397521973,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7495798468589783,"y":0.264845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.8913783431053162,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.26603326201438904,0.7495798468589783,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6957983374595642,"y":0.264845609664917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9908924102783203,"dir":"rtl","str":"جوشکاری","boundary":[0.6470588445663452,0.26603326201438904,0.6957983374595642,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.26603326201438904},{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9890704154968262,"dir":"rtl","str":"ذوبی","boundary":[0.610084056854248,0.2672209143638611,0.63193279504776,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2672209143638611},{"x":0.605042040348053,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8967074751853943,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.2672209143638611,0.605042040348053,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7495798468589783,"y":0.264845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9556545615196228,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.2602209143638611,0.7545798468589783,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9537186026573181,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.2874109148979187,0.7478991746902466,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9938311576843262,"dir":"rtl","str":"جوشکاری","boundary":[0.6470588445663452,0.2874109148979187,0.6957983374595642,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9898630380630493,"dir":"rtl","str":"اصطکاکی","boundary":[0.5815126299858093,0.28859856724739075,0.6336134672164917,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8681550025939941,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5697479248046875,0.28859856724739075,0.5764706134796143,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9709886908531189,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.2804109148979187,0.7528991746902466,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8351761698722839,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7731092572212219,0.30878859758377075,0.7983193397521973,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3230403661727905},{"x":0.729411780834198,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9892482161521912,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7277311086654663,0.30878859758377075,0.7613445520401001,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9855585098266602,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6773109436035156,0.3099762499332428,0.7142857313156128,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9329032897949219,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6638655662536621,0.3099762499332428,0.6739495992660522,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7983193397521973,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9488726258277893,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.3029762499332428,0.8033193397521973,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3301662802696228},{"x":0.75126051902771,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9151901006698608,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۳","boundary":[0.702521026134491,0.33135393261909485,0.75126051902771,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9763092994689941,"dir":"rtl","str":"ساچمه","boundary":[0.6621848940849304,0.3325415551662445,0.6974790096282959,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9603232145309448,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6420168280601501,0.3325415551662445,0.6571428775787354,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8766269087791443,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.33372920751571655,0.6369748115539551,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3301662802696228},{"x":0.75126051902771,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.943935215473175,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.32672920751571655,0.75626051902771,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9561789035797119,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.35154393315315247,0.7495798468589783,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9929051399230957,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.6638655662536621,0.3527315855026245,0.6991596817970276,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9941741824150085,"dir":"rtl","str":"شوک","boundary":[0.6268907785415649,0.3527315855026245,0.6504201889038086,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3693586587905884},{"x":0.583193302154541,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9835432171821594,"dir":"rtl","str":"لیزری","boundary":[0.5815126299858093,0.3527315855026245,0.6134454011917114,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.7048646807670593,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5697479248046875,0.3527315855026245,0.5815126299858093,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.943325400352478,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.3457315855026245,0.7545798468589783,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3895486891269684},{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9192703366279602,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۳","boundary":[0.707563042640686,0.37410926818847656,0.7478991746902466,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9946177005767822,"dir":"rtl","str":"فرزکاری","boundary":[0.6554622054100037,0.37410926818847656,0.6991596817970276,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9892448782920837,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5983193516731262,0.3752969205379486,0.6420168280601501,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8511973023414612,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.3752969205379486,0.5932773351669312,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.96479731798172,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.3954869210720062,0.7478991746902466,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9918296933174133,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.6672269105911255,0.3954869210720062,0.6957983374595642,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9869781136512756,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6386554837226868,0.3954869210720062,0.6554622054100037,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9913062453269958,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.5445378422737122,0.39667457342147827,0.6235294342041016,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4121140241622925},{"x":0.534453809261322,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9441001415252686,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.39667457342147827,0.5361344814300537,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.534453809261322,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9770148992538452,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.3682969205379486,0.7545798468589783,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7966386675834656,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.917076051235199,"dir":"rtl","str":"۸-۳","boundary":[0.7697479128837585,0.4168646037578583,0.7966386675834656,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9880319833755493,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7159664034843445,0.4168646037578583,0.7647058963775635,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4180522561073303},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.702521026134491,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9904292225837708,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6655462384223938,0.4180522561073303,0.702521026134491,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9314850568771362,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.4180522561073303,0.6605042219161987,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7966386675834656,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7966386675834656,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9697038531303406,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.4110522561073303,0.8016386675834656,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8845123052597046,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.4370546340942383,0.7495798468589783,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9882738590240479,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6638655662536621,0.4370546340942383,0.6991596817970276,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9906618595123291,"dir":"rtl","str":"فراصوتی","boundary":[0.605042040348053,0.4382422864437103,0.6504201889038086,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9516410231590271,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.4394299387931824,0.6000000238418579,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9595059752464294,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.4312422864437103,0.7545798468589783,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45961993932724},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45961993932724},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9524818658828735,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.45961993932724,0.7495798468589783,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9899359941482544,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6638655662536621,0.45961993932724,0.6991596817970276,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45961993932724},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.989649772644043,"dir":"rtl","str":"رادیوگرافی","boundary":[0.5949580073356628,0.46080759167671204,0.6504201889038086,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9415815472602844,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5798319578170776,0.46080759167671204,0.5915966629981995,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9502443671226501,"dir":"rtl","str":"۳-۸-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.4821852743625641,0.7495798468589783,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9880343675613403,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6638655662536621,0.4821852743625641,0.6991596817970276,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.653781533241272,"y":0.4821852743625641},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9619964361190796,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.6403361558914185,0.4821852743625641,0.653781533241272,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9958285093307495,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6067227125167847,0.4821852743625641,0.6285714507102966,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4976246953010559},{"x":0.556302547454834,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9906936883926392,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.556302547454834,0.4821852743625641,0.5915966629981995,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9463756084442139,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.48337292671203613,0.5529412031173706,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.45961993932724},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.976503312587738,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.45261993932724,0.7545798468589783,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5178147554397583},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.967257559299469,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۳","boundary":[0.707563042640686,0.5035629272460938,0.7495798468589783,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.987714409828186,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6638655662536621,0.5035629272460938,0.6974790096282959,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.519002377986908},{"x":0.6218487620353699,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9907951951026917,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6218487620353699,0.5035629272460938,0.6470588445663452,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908},{"x":0.5747899413108826,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9939913749694824,"dir":"rtl","str":"گردابی","boundary":[0.5747899413108826,0.5047506093978882,0.6067227125167847,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9643973112106323,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.5047506093978882,0.5697479248046875,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9554429650306702,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.5249406099319458,0.7478991746902466,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9891658425331116,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.6621848940849304,0.5249406099319458,0.6974790096282959,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.992015540599823,"dir":"rtl","str":"نفوذکننده","boundary":[0.5983193516731262,0.5249406099319458,0.6521008610725403,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9894888401031494,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5647059082984924,0.5249406099319458,0.5899159908294678,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9606767296791077,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.5261282920837402,0.5596638917922974,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9492560625076294,"dir":"rtl","str":"۶-۸-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.5463182926177979,0.7478991746902466,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9917853474617004,"dir":"rtl","str":"همتاسازی","boundary":[0.6470588445663452,0.5463182926177979,0.6957983374595642,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9887155294418335,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.5949580073356628,0.5475059151649475,0.6302521228790283,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9321706295013428,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5475059151649475,0.5882353186607361,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441},{"x":0.75126051902771,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9811323881149292,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.49656292724609374,0.75626051902771,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8601704239845276,"dir":"rtl","str":"۹-۳","boundary":[0.7714285850524902,0.5688835978507996,0.7966386675834656,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9811003804206848,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7142857313156128,0.5688835978507996,0.7647058963775635,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9904454350471497,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6554622054100037,0.5688835978507996,0.7008403539657593,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5843230485916138},{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9682123064994812,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.63193279504776,0.5688835978507996,0.6504201889038086,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8607510924339294,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5688835978507996,0.6252101063728333,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5878859758377075},{"x":0.75126051902771,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9403026103973389,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.589073657989502,0.75126051902771,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9882331490516663,"dir":"rtl","str":"میکروسکوپ","boundary":[0.6285714507102966,0.589073657989502,0.6974790096282959,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.975414514541626,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5932773351669312,0.5902612805366516,0.6184874176979065,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.5192176699638367,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5747899413108826,0.5902612805366516,0.5899159908294678,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9407501220703125,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.6092636585235596,0.7478991746902466,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9915352463722229,"dir":"rtl","str":"میکروسکوپ","boundary":[0.6302521228790283,0.6092636585235596,0.6991596817970276,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9933186769485474,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.5714285969734192,0.6104512810707092,0.6184874176979065,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9502294659614563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6116389632225037,0.5680672526359558,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.941428542137146,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.5618835978507996,0.8033193397521973,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.917726457118988,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۹-۳","boundary":[0.6621848940849304,0.6306413412094116,0.7260504364967346,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9916954040527344,"dir":"rtl","str":"میکروسکوپ","boundary":[0.5865546464920044,0.6318289637565613,0.6571428775787354,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6318289637565613},{"x":0.578151285648346,"y":0.6496437191963196},{"x":0.534453809261322,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9929536581039429,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.5327731370925903,0.6318289637565613,0.578151285648346,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6496437191963196},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9909048676490784,"dir":"rtl","str":"عبوری","boundary":[0.48571428656578064,0.6330166459083557,0.5193277597427368,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9768866896629333,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6342042684555054,0.4789915978908539,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9741461277008057,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6260166459083557,0.7310504364967346,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9511902928352356,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۹-۳","boundary":[0.6638655662536621,0.6532066464424133,0.7260504364967346,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9921997785568237,"dir":"rtl","str":"میکروسکوپ","boundary":[0.5882353186607361,0.6532066464424133,0.6571428775787354,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6543943285942078},{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9942957162857056,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.5310924649238586,0.6543943285942078,0.5798319578170776,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6722090244293213},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9905033111572266,"dir":"rtl","str":"روبشی","boundary":[0.48403361439704895,0.6543943285942078,0.5210084319114685,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9598401188850403,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6555819511413574,0.4789915978908539,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9818283915519714,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6473943285942078,0.7310504364967346,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.675771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.675771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.932828426361084,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.675771951675415,0.7478991746902466,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9956483840942383,"dir":"rtl","str":"پراش","boundary":[0.6789916157722473,0.6769596338272095,0.6974790096282959,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9925880432128906,"dir":"rtl","str":"اشعه","boundary":[0.6369748115539551,0.6769596338272095,0.6621848940849304,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9894353747367859,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.6016806960105896,0.6769596338272095,0.6285714507102966,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9654799699783325,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.6769596338272095,0.5915966629981995,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.675771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.675771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9744616150856018,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.668771951675415,0.7528991746902466,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7125890851020813},{"x":0.707563042640686,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9475792050361633,"dir":"rtl","str":"۴-۹-۳","boundary":[0.707563042640686,0.6959620118141174,0.7495798468589783,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6974790096282959,"y":0.713776707649231},{"x":0.6436975002288818,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9912799596786499,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6436975002288818,0.6959620118141174,0.6974790096282959,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6971496343612671},{"x":0.63193279504776,"y":0.6971496343612671},{"x":0.63193279504776,"y":0.713776707649231},{"x":0.5865546464920044,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9922671914100647,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5865546464920044,0.6971496343612671,0.63193279504776,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6971496343612671},{"x":0.583193302154541,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.7510764002799988,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5731092691421509,0.6971496343612671,0.5848739743232727,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7495798468589783,"y":0.694774329662323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9507493376731873,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.6901496343612671,0.7545798468589783,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9648177027702332,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.7185273170471191,0.7966386675834656,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6890756487846375,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9903294444084167,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهای","boundary":[0.6890756487846375,0.7185273170471191,0.7546218633651733,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6756302714347839,"y":0.735154390335083},{"x":0.653781533241272,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9922631978988647,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.653781533241272,0.7185273170471191,0.6756302714347839,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6453781723976135,"y":0.735154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9984062910079956,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6352941393852234,0.7185273170471191,0.6453781723976135,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6184874176979065,"y":0.735154390335083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9965469241142273,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.7185273170471191,0.6184874176979065,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6016806960105896,"y":0.735154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9941930770874023,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.583193302154541,0.7185273170471191,0.6016806960105896,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5714285969734192,"y":0.735154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9936339259147644,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5394958257675171,0.7185273170471191,0.5714285969734192,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5226891040802002,"y":0.735154390335083},{"x":0.507563054561615,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9887054562568665,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.507563054561615,0.7185273170471191,0.5226891040802002,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5025210380554199,"y":0.735154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.6956819891929626,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4924369752407074,0.7185273170471191,0.5025210380554199,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9247041940689087,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰-۳","boundary":[0.6974790096282959,0.7399049997329712,0.7495798468589783,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9926485419273376,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6403361558914185,0.7399049997329712,0.6907563209533691,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9958688020706177,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6084033846855164,0.7410926222801208,0.6268907785415649,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9953415989875793,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5697479248046875,0.7410926222801208,0.5949580073356628,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7410926222801208},{"x":0.561344563961029,"y":0.7410926222801208},{"x":0.561344563961029,"y":0.7577196955680847},{"x":0.529411792755127,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9847809076309204,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.529411792755127,0.7410926222801208,0.561344563961029,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9317631721496582,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5058823823928833,0.7410926222801208,0.5243697762489319,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9673234820365906,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.7115273170471191,0.8016386675834656,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9682025909423828,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.7612826824188232,0.7478991746902466,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700729250907898,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.6554622054100037,0.7612826824188232,0.6890756487846375,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9717215299606323,"dir":"rtl","str":"اصطکاکی","boundary":[0.5899159908294678,0.7612826824188232,0.6420168280601501,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7612826824188232},{"x":0.578151285648346,"y":0.7612826824188232},{"x":0.578151285648346,"y":0.7779097557067871},{"x":0.529411792755127,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9737287759780884,"dir":"rtl","str":"اغتشاشی","boundary":[0.529411792755127,0.7612826824188232,0.578151285648346,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7779097557067871},{"x":0.529411792755127,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9710694551467896,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.7542826824188232,0.7528991746902466,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9753391146659851,"str":"شش","boundary":[0.5025210380554199,0.783847987651825,0.5210084319114685,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9753391146659851,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.776847987651825,0.5260084319114685,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.8490970730781555,"str":"۱۲۲","boundary":[0.20168067514896393,0.18289786577224731,0.22521008551120758,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.8490970730781555,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.1758978657722473,0.23021008551120759,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20308788120746613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.20308788120746613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21377672255039215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9200802445411682,"str":"۱۲۴","boundary":[0.20336134731769562,0.20308788120746613,0.22521008551120758,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8378738164901733,"str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.20308788120746613,0.23025210201740265,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20308788120746613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8995286226272583,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.19608788120746612,0.23525210201740265,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9646312594413757,"str":"۱۲۶","boundary":[0.20336134731769562,0.22684085369110107,0.22689075767993927,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9426667094230652,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.22684085369110107,0.22857142984867096,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9591401219367981,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.21984085369110107,0.23357142984867096,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8123728632926941,"str":"۱۳۳","boundary":[0.20336134731769562,0.24821852147579193,0.22689075767993927,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9072393178939819,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.24821852147579193,0.22857142984867096,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8360894918441772,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.24121852147579192,0.23357142984867096,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26840853691101074},{"x":0.22689075767993927,"y":0.27909737825393677},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8868095278739929,"str":"۱۳۳","boundary":[0.20336134731769562,0.26840853691101074,0.22689075767993927,0.27909737825393677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9378420114517212,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.26840853691101074,0.23193277418613434,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27909737825393677},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8995676636695862,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.26140853691101074,0.23693277418613434,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9543901681900024,"str":"۱۴۲","boundary":[0.20336134731769562,0.29097387194633484,0.2235294133424759,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9543901681900024,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.28397387194633483,0.2285294133424759,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3123515546321869},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32185274362564087},{"x":0.20336134731769562,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9527696967124939,"str":"۱۴۷","boundary":[0.20336134731769562,0.3123515546321869,0.22521008551120758,0.32185274362564087]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8778841495513916,"str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.3123515546321869,0.23025210201740265,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.20336134731769562,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9340482950210571,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3053515546321869,0.23525210201740265,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9419225454330444,"str":"۱۴۸","boundary":[0.20336134731769562,0.33372920751571655,0.22689075767993927,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23529411852359772,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9671590328216553,"str":"...","boundary":[0.22857142984867096,0.33372920751571655,0.23529411852359772,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23529411852359772,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3420427441596985},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9545407891273499,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.32672920751571655,0.24029411852359772,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3646080791950226},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9553720951080322,"str":"۱۵۳","boundary":[0.20336134731769562,0.3551068902015686,0.22521008551120758,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9408887624740601,"str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.3551068902015686,0.23025210201740265,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3646080791950226},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9517512321472168,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3481068902015686,0.23525210201740265,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20336134731769562,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9475044012069702,"str":"۱۵۶","boundary":[0.20336134731769562,0.37648457288742065,0.22521008551120758,0.3847981095314026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.8600548505783081,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.3752969205379486,0.23193277418613434,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.20336134731769562,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9256420135498047,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.36948457288742065,0.23693277418613434,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.939690113067627,"str":"۱۵۸","boundary":[0.20336134731769562,0.39904987812042236,0.22689075767993927,0.4073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9331496953964233,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.39904987812042236,0.22857142984867096,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9380550384521484,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.39204987812042236,0.23357142984867096,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.95953768491745,"str":"۱۵۹","boundary":[0.20336134731769562,0.4204275608062744,0.2235294133424759,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.95953768491745,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4134275608062744,0.2285294133424759,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2235294133424759,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9312226176261902,"str":"۱۶۰","boundary":[0.20336134731769562,0.4418052136898041,0.2235294133424759,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2235294133424759,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9312226176261902,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.43480521368980407,0.2285294133424759,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46318289637565613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46318289637565613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47149643301963806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700253009796143,"str":"۱۶۶","boundary":[0.20336134731769562,0.46318289637565613,0.22521008551120758,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46318289637565613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46318289637565613},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47149643301963806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700253009796143,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4561828963756561,0.23021008551120759,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49406176805496216},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.951417088508606,"str":"۱۶۷","boundary":[0.20336134731769562,0.4845605790615082,0.22689075767993927,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9591223001480103,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.4845605790615082,0.22857142984867096,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.953343391418457,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4775605790615082,0.23357142984867096,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9624751806259155,"str":"۱۶۹","boundary":[0.20336134731769562,0.5071259140968323,0.22521008551120758,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9624751806259155,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5001259140968323,0.23021008551120759,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5273159146308899},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5368170738220215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9529207348823547,"str":"۱۷۰","boundary":[0.20336134731769562,0.5273159146308899,0.22521008551120758,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399232864379883,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9496713876724243,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5203159146308899,0.23693277418613434,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9537298679351807,"str":"۱۷۲","boundary":[0.20336134731769562,0.5498812198638916,0.22521008551120758,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9537298679351807,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5428812198638916,0.23021008551120759,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5795724391937256},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.941466748714447,"str":"۱۷۳","boundary":[0.20336134731769562,0.5712589025497437,0.22521008551120758,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5795724391937256},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.941466748714447,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5642589025497436,0.23021008551120759,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9510233998298645,"str":"۱۷۳","boundary":[0.20336134731769562,0.5926365852355957,0.22689075767993927,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9334519505500793,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.5926365852355957,0.23025210201740265,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9466305375099182,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5856365852355957,0.23525210201740265,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6223278045654297},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9440026879310608,"str":"۱۷۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6128265857696533,0.22521008551120758,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9220897555351257,"str":"..","boundary":[0.22857142984867096,0.6128265857696533,0.23529411852359772,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6223278045654297},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9352375268936157,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6058265857696533,0.24029411852359772,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6437054872512817},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9552198052406311,"str":"۱۷۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6353919506072998,0.22521008551120758,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.889294445514679,"str":"..","boundary":[0.22857142984867096,0.6353919506072998,0.23361344635486603,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9288496971130371,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6283919506072998,0.23861344635486603,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6662707924842834},{"x":0.20336134731769562,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9460210800170898,"str":"۱۸۳","boundary":[0.20336134731769562,0.6567695736885071,0.22689075767993927,0.6662707924842834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.665083110332489},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9176241755485535,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.6567695736885071,0.23025210201740265,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.20336134731769562,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9389218688011169,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6497695736885071,0.23525210201740265,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6864607930183411},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.961061418056488,"str":"۱۸۶","boundary":[0.20336134731769562,0.6781472563743591,0.22521008551120758,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6864607930183411},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.961061418056488,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6711472563743591,0.23021008551120759,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9503706693649292,"str":"۱۸۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6995249390602112,0.2235294133424759,0.7090261578559875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9129782915115356,"str":"..","boundary":[0.22857142984867096,0.6995249390602112,0.23361344635486603,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9354137182235718,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6925249390602112,0.23861344635486603,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8523879647254944,"str":"۱۹۰","boundary":[0.20336134731769562,0.7209026217460632,0.2235294133424759,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8523879647254944,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7139026217460632,0.2285294133424759,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7517814636230469},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9398598670959473,"str":"۱۹۰","boundary":[0.20336134731769562,0.7434679269790649,0.2235294133424759,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7517814636230469},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9398598670959473,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7364679269790649,0.2285294133424759,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9681995511054993,"str":"۱۹۴","boundary":[0.20336134731769562,0.764845609664917,0.22689075767993927,0.7731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9428451061248779,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.7636579275131226,0.22857142984867096,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9618609547615051,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.757845609664917,0.23357142984867096,0.7801591463088989],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/RvIRMiomrXSzoDaz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/HHSpHoVdEcEunhOs.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/NUiSQLWIElgfFfXj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003305557565528805,0.0002060838017497663,0.9986498834626013,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.930692195892334,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰-۳","boundary":[0.6974790096282959,0.17933492362499237,0.7495798468589783,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.988128662109375,"dir":"rtl","str":"صیقل","boundary":[0.6621848940849304,0.17933492362499237,0.6890756487846375,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9860100150108337,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6302521228790283,0.18052256107330322,0.6487395167350769,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19596199691295624},{"x":0.610084056854248,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9950423240661621,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.610084056854248,0.18052256107330322,0.6168067455291748,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9882577061653137,"dir":"rtl","str":"پلاستیسیته","boundary":[0.5394958257675171,0.18052256107330322,0.6016806960105896,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5277311205863953,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5277311205863953,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.974668025970459,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5176470875740051,0.18052256107330322,0.5277311205863953,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9431422352790833,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5058823823928833,0.18052256107330322,0.5159664154052734,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9213293194770813,"dir":"rtl","str":"۴-۱۰-۳","boundary":[0.6974790096282959,0.20071259140968323,0.7495798468589783,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9956923127174377,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6352941393852234,0.20190024375915527,0.6873949766159058,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2173396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9934016466140747,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.583193302154541,0.20190024375915527,0.6218487620353699,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.994700014591217,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.5546218752861023,0.20308788120746613,0.5731092691421509,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9884597063064575,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.5277311205863953,0.20308788120746613,0.5462185144424438,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9938597083091736,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.4756302535533905,0.20308788120746613,0.5126050710678101,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21852731704711914},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9134888648986816,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46722689270973206,0.20308788120746613,0.4722689092159271,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17814727127552032},{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9750665426254272,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.17352256107330322,0.75626051902771,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9915905594825745,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.22446556389331818,0.7932773232460022,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.6918168663978577,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.75126051902771,0.22446556389331818,0.7647058963775635,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23990498483181},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8583577871322632,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.21746556389331817,0.7982773232460022,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7949579954147339,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.99211585521698,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7680672407150269,0.26840853691101074,0.7949579954147339,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9942914843559265,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7142857313156128,0.2672209143638611,0.7529411911964417,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.2672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9807674288749695,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.2672209143638611,0.707563042640686,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9895896315574646,"dir":"rtl","str":"تیتانیم","boundary":[0.6571428775787354,0.2672209143638611,0.6941176652908325,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9951690435409546,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6369748115539551,0.2672209143638611,0.6470588445663452,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9931663870811462,"dir":"rtl","str":"خلوص","boundary":[0.5966386795043945,0.2672209143638611,0.6268907785415649,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9866638779640198,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5361344814300537,0.2672209143638611,0.5764706134796143,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9796513319015503,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.2672209143638611,0.5277311205863953,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9655107259750366,"dir":"rtl","str":"CP","boundary":[0.4957983195781708,0.2672209143638611,0.5159664154052734,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9105312824249268,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.2672209143638611,0.4941176474094391,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48067227005958557,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48067227005958557,"y":0.285035640001297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9904935359954834,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.26603326201438904,0.48067227005958557,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.26603326201438904},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2672209143638611},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28622329235076904},{"x":0.413445383310318,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.988516092300415,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.413445383310318,0.26603326201438904,0.46554622054100037,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40168067812919617,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40168067812919617,"y":0.285035640001297},{"x":0.3815126121044159,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9865230321884155,"dir":"rtl","str":"آلفا","boundary":[0.3815126121044159,0.26603326201438904,0.40168067812919617,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9867714047431946,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.25903326201438903,0.7999579954147339,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8987845182418823,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7697479128837585,0.28859856724739075,0.7949579954147339,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7630252242088318,"y":0.30641329288482666},{"x":0.729411780834198,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9934913516044617,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.729411780834198,0.28859856724739075,0.7630252242088318,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9874153733253479,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.28859856724739075,0.7176470756530762,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075},{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075},{"x":0.702521026134491,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.984782874584198,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.6504201889038086,0.28859856724739075,0.702521026134491,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.5714870095252991,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.28859856724739075,0.6487395167350769,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.953962504863739,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.28159856724739074,0.7999579954147339,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8928613662719727,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۴","boundary":[0.7058823704719543,0.31116390228271484,0.75126051902771,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9902851581573486,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.6638655662536621,0.31116390228271484,0.6974790096282959,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9858332872390747,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6336134672164917,0.31116390228271484,0.6487395167350769,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.7352390885353088,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6168067455291748,0.31116390228271484,0.6352941393852234,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9100161790847778,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.30416390228271484,0.75626051902771,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8997213244438171,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۴","boundary":[0.707563042640686,0.33372920751571655,0.7478991746902466,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9942046403884888,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6756302714347839,0.33372920751571655,0.6991596817970276,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9952613711357117,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6302521228790283,0.33372920751571655,0.6655462384223938,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9744823575019836,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.33372920751571655,0.6235294342041016,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.963776171207428,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.3255415551662445,0.7528991746902466,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9358612298965454,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7731092572212219,0.35391923785209656,0.7966386675834656,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.992985188961029,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.7092437148094177,0.35391923785209656,0.7647058963775635,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.35391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9919078946113586,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.35391923785209656,0.707563042640686,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.99513840675354,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6672269105911255,0.3551068902015686,0.6991596817970276,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3705463111400604},{"x":0.610084056854248,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9902235269546509,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.610084056854248,0.3551068902015686,0.6521008610725403,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9955279231071472,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.3551068902015686,0.6000000238418579,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3551068902015686},{"x":0.583193302154541,"y":0.3551068902015686},{"x":0.583193302154541,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9954354763031006,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5596638917922974,0.3551068902015686,0.583193302154541,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9484685659408569,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5445378422737122,0.3551068902015686,0.5512605309486389,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7966386675834656,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9849319458007812,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.34691923785209655,0.8016386675834656,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7966386675834656,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9443720579147339,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7731092572212219,0.37648457288742065,0.7966386675834656,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.994525671005249,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7394958138465881,0.37648457288742065,0.7613445520401001,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9837507009506226,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.37648457288742065,0.7226890921592712,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9425158500671387,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.6739495992660522,0.37648457288742065,0.7042016983032227,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.5732026100158691,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.6268907785415649,0.37648457288742065,0.6705882549285889,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9924474954605103,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.39667457342147827,0.7949579954147339,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4144892990589142},{"x":0.75126051902771,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.7444794178009033,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.75126051902771,0.3978622257709503,0.7663865685462952,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7966386675834656,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8287793397903442,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.36948457288742065,0.8033193397521973,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.47980996966362},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9881347417831421,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.46318289637565613,0.7949579954147339,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47980996966362},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9764952659606934,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7210084199905396,0.46318289637565613,0.7546218633651733,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47980996966362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8861368298530579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.46318289637565613,0.7193277478218079,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.46318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.47980996966362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9482705593109131,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.6487395167350769,0.46318289637565613,0.707563042640686,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9733721017837524,"dir":"rtl","str":"آلفا","boundary":[0.6218487620353699,0.46318289637565613,0.6420168280601501,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47980996966362},{"x":0.605042040348053,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.6939011812210083,"dir":"rtl","str":"+","boundary":[0.605042040348053,0.46318289637565613,0.6117647290229797,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47980996966362},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9652206301689148,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.5848739743232727,0.46318289637565613,0.6000000238418579,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9060385227203369,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7697479128837585,0.48337292671203613,0.7949579954147339,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5023753046989441},{"x":0.729411780834198,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9905268549919128,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.729411780834198,0.4845605790615082,0.7630252242088318,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9876816868782043,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.4845605790615082,0.7176470756530762,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9893147349357605,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.6504201889038086,0.4845605790615082,0.702521026134491,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8816850185394287,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.4845605790615082,0.6453781723976135,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9604594111442566,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.4561828963756561,0.7999579954147339,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8656676411628723,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۵","boundary":[0.707563042640686,0.5071259140968323,0.7462185025215149,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9917483925819397,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6235294342041016,0.5059382319450378,0.6974790096282959,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5237529873847961},{"x":0.583193302154541,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8670591711997986,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.583193302154541,0.5059382319450378,0.6067227125167847,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9790546894073486,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.5546218752861023,0.5047506093978882,0.5731092691421509,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9437599778175354,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5411764979362488,0.5047506093978882,0.5495798587799072,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.7739683985710144,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5260504484176636,0.5047506093978882,0.5378151535987854,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9254922270774841,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.4977506093978882,0.7512185025215149,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5653206706047058},{"x":0.556302547454834,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.96825110912323,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.556302547454834,0.5558194518089294,0.5731092691421509,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9493603706359863,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5277311205863953,0.5558194518089294,0.5529412031173706,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9556572437286377,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.5488194518089294,0.5781092691421509,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.529691219329834},{"x":0.7495798468589783,"y":0.529691219329834},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9076886773109436,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.529691219329834,0.7495798468589783,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9890806078910828,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6252101063728333,0.529691219329834,0.6991596817970276,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.529691219329834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8013193011283875,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.5899159908294678,0.529691219329834,0.6134454011917114,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.529691219329834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.529691219329834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.2932766377925873,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.5210084319114685,0.529691219329834,0.5865546464920044,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5653206706047058},{"x":0.707563042640686,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.901472270488739,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۵","boundary":[0.707563042640686,0.5486935973167419,0.7478991746902466,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9908860325813293,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6218487620353699,0.5498812198638916,0.6991596817970276,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8759267926216125,"dir":"rtl","str":"كاملا","boundary":[0.5815126299858093,0.5486935973167419,0.6067227125167847,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7966386675834656,"y":0.589073657989502},{"x":0.7714285850524902,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9348907470703125,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7714285850524902,0.5724465847015381,0.7966386675834656,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.589073657989502},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.99167799949646,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.7092437148094177,0.5724465847015381,0.7647058963775635,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.6974790096282959,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9936290979385376,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.5724465847015381,0.7042016983032227,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.6672269105911255,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9967246055603027,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6672269105911255,0.5724465847015381,0.6890756487846375,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6470588445663452,"y":0.589073657989502},{"x":0.6016806960105896,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9895394444465637,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6016806960105896,0.5724465847015381,0.6470588445663452,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5966386795043945,"y":0.589073657989502},{"x":0.5899159908294678,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9698414206504822,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5899159908294678,0.5724465847015381,0.5966386795043945,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9397199153900146,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۵","boundary":[0.7042016983032227,0.5914489030838013,0.7478991746902466,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9929482340812683,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6252101063728333,0.5914489030838013,0.6991596817970276,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8827679753303528,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.5815126299858093,0.5914489030838013,0.6084033846855164,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9760745167732239,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.5546218752861023,0.5914489030838013,0.5714285969734192,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9498100876808167,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5411764979362488,0.5914489030838013,0.5495798587799072,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.925942599773407,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5210084319114685,0.5914489030838013,0.5378151535987854,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7966386675834656,"y":0.529691219329834},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.873599112033844,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.5215035371780395,0.8016386675834656,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9433911442756653,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.6163895726203918,0.7495798468589783,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9906250834465027,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6235294342041016,0.6163895726203918,0.6991596817970276,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.610084056854248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9930082559585571,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6000000238418579,0.6163895726203918,0.610084056854248,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9908850193023682,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.5714285969734192,0.6163895726203918,0.5899159908294678,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9658968448638916,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6163895726203918,0.5663865804672241,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9486536979675293,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.6330166459083557,0.7462185025215149,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9925837516784668,"dir":"rtl","str":"ریزساختارهای","boundary":[0.6235294342041016,0.6330166459083557,0.6974790096282959,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8932865858078003,"dir":"rtl","str":"کاملاً","boundary":[0.5798319578170776,0.6342042684555054,0.6067227125167847,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133},{"x":0.561344563961029,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9807270169258118,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5596638917922974,0.6342042684555054,0.5714285969734192,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9817497134208679,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5260504484176636,0.6342042684555054,0.5529412031173706,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8712071180343628,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.6342042684555054,0.5260504484176636,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6745843291282654},{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9641426801681519,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۵","boundary":[0.707563042640686,0.6579572558403015,0.7478991746902466,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9946005940437317,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6857143044471741,0.6579572558403015,0.6991596817970276,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9930869340896606,"dir":"rtl","str":"پیرسازی","boundary":[0.6352941393852234,0.6579572558403015,0.6789916157722473,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6235294342041016,"y":0.675771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9928314089775085,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.6579572558403015,0.6235294342041016,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.5848739743232727,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9940600395202637,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5848739743232727,0.6579572558403015,0.610084056854248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9941481947898865,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.5327731370925903,0.6579572558403015,0.5731092691421509,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5277311205863953,"y":0.675771951675415},{"x":0.5260504484176636,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9456890225410461,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6591448783874512,0.5277311205863953,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7478991746902466,"y":0.694774329662323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9152868986129761,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.6793349385261536,0.7478991746902466,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6991596817970276,"y":0.694774329662323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9942848682403564,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6890756487846375,0.6793349385261536,0.6991596817970276,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9914643168449402,"dir":"rtl","str":"آلفای","boundary":[0.6571428775787354,0.6793349385261536,0.6789916157722473,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9903521537780762,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.6134454011917114,0.6793349385261536,0.6403361558914185,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9937330484390259,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.6793349385261536,0.6033613681793213,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.989913821220398,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5731092691421509,0.6793349385261536,0.5848739743232727,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9845458269119263,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.5546218752861023,0.6793349385261536,0.5680672526359558,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8607813119888306,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5478991866111755,0.6793349385261536,0.5546218752861023,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9402475953102112,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.7019002437591553,0.7495798468589783,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9923539757728577,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6873949766159058,0.7019002437591553,0.7008403539657593,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9924464225769043,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6571428775787354,0.7019002437591553,0.680672287940979,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.993098795413971,"dir":"rtl","str":"کریستالوگرافی","boundary":[0.5680672526359558,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9685181379318237,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5546218752861023,0.7019002437591553,0.5630252361297607,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.75126051902771,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9745496511459351,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.6093895726203918,0.75626051902771,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9055799245834351,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7714285850524902,0.7209026217460632,0.7932773232460022,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9960401654243469,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7378151416778564,0.7209026217460632,0.7596638798713684,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9580783247947693,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.7220902442932129,0.7260504364967346,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.6904178261756897,"dir":"rtl","str":"کاربرده","boundary":[0.6873949766159058,0.7220902442932129,0.7142857313156128,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.2771851420402527,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.5966386795043945,0.7220902442932129,0.6873949766159058,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.5549893379211426,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.7150902442932129,0.7982773232460022,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9940012693405151,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7663865685462952,0.7446556091308594,0.7949579954147339,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7612826824188232},{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.7348188161849976,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.75126051902771,0.7446556091308594,0.7663865685462952,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7600950002670288},{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8788090348243713,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.7376556091308594,0.7999579954147339,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9775922298431396,"str":"هفت","boundary":[0.507563054561615,0.7897862195968628,0.5378151535987854,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9775922298431396,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.7827862195968628,0.5428151535987854,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.18408551812171936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18408551812171936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8912850618362427,"str":"۱۹۹","boundary":[0.20336134731769562,0.18408551812171936,0.22689075767993927,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.18408551812171936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18408551812171936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19121140241622925},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.8912850618362427,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.17708551812171935,0.23189075767993927,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20546318590641022},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20427553355693817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2125890702009201},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9621083736419678,"str":"۲۰۳","boundary":[0.20336134731769562,0.20546318590641022,0.22689075767993927,0.2125890702009201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9384104013442993,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.20546318590641022,0.22857142984867096,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20546318590641022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20427553355693817},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9561838507652283,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.1984631859064102,0.23357142984867096,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8661500811576843,"str":"۲۱۰","boundary":[0.20336134731769562,0.22684085369110107,0.2235294133424759,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8661500811576843,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.21984085369110107,0.2285294133424759,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2802850306034088},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9711099863052368,"str":"۲۱۵","boundary":[0.20336134731769562,0.26840853691101074,0.23529411852359772,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26840853691101074},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2802850306034088},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9711099863052368,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.26140853691101074,0.24029411852359772,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.29097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.29097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.955188512802124,"str":"۲۱۶","boundary":[0.2050420194864273,0.29097387194633484,0.22521008551120758,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9706311821937561,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.29097387194633484,0.23193277418613434,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9590492248535156,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.28397387194633483,0.23693277418613434,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8309574127197266,"str":"۲۱","boundary":[0.20336134731769562,0.31116390228271484,0.21512605249881744,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.7833605408668518,"str":"................","boundary":[0.2218487411737442,0.31116390228271484,0.2873949706554413,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3242280185222626},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.7886490821838379,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.30416390228271484,0.2923949706554413,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22521008551120758,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3444180488586426},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9465662240982056,"str":"۲۲۵","boundary":[0.20336134731769562,0.33610451221466064,0.22521008551120758,0.3444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9032996296882629,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.33610451221466064,0.22857142984867096,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3444180488586426},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9357495903968811,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.32910451221466064,0.23357142984867096,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.8200826048851013,"str":"۲۲۷","boundary":[0.20336134731769562,0.3574821949005127,0.22521008551120758,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.970038890838623,"str":"...","boundary":[0.22689075767993927,0.3574821949005127,0.2386554628610611,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3669833838939667},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.8950607776641846,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3504821949005127,0.2436554628610611,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22521008551120758,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9533636569976807,"str":"۲۴۳","boundary":[0.20168067514896393,0.37885984778404236,0.22521008551120758,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9534599781036377,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.37885984778404236,0.23193277418613434,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9533877372741699,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.37185984778404235,0.23693277418613434,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9517222046852112,"str":"۲۴۷","boundary":[0.20336134731769562,0.4002375304698944,0.22689075767993927,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9492624402046204,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.4002375304698944,0.22857142984867096,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9511072635650635,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3932375304698944,0.23357142984867096,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4750593900680542},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9579314589500427,"str":"۲۴۹","boundary":[0.20336134731769562,0.4643705487251282,0.23361344635486603,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4750593900680542},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9579314589500427,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.45737054872512817,0.23861344635486603,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9355816841125488,"str":"۲۴۹","boundary":[0.20336134731769562,0.4869358539581299,0.22521008551120758,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9355816841125488,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4799358539581299,0.23021008551120759,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5178147554397583},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9680611491203308,"str":"۲۵۰","boundary":[0.20336134731769562,0.510688841342926,0.22521008551120758,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5178147554397583},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9680611491203308,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.503688841342926,0.23021008551120759,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5415676832199097},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.954745888710022,"str":"۲۵۵","boundary":[0.20168067514896393,0.5320665240287781,0.22521008551120758,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5320665240287781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9252797365188599,"str":"..........","boundary":[0.22857142984867096,0.5320665240287781,0.26386556029319763,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5320665240287781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5320665240287781},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5415676832199097},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9320796132087708,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5250665240287781,0.26886556029319764,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5534442067146301},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5534442067146301},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9533319473266602,"str":"۲۵۹","boundary":[0.20336134731769562,0.5534442067146301,0.22521008551120758,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5534442067146301},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5534442067146301},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9533319473266602,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5464442067146301,0.23021008551120759,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9638569355010986,"str":"۲۶۴","boundary":[0.20336134731769562,0.5748218297958374,0.22521008551120758,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.7994933724403381,"str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.5748218297958374,0.23025210201740265,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9227660298347473,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5678218297958374,0.23525210201740265,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9831027388572693,"str":"۲۶۶","boundary":[0.20336134731769562,0.5961995124816895,0.22521008551120758,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9831027388572693,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5891995124816894,0.23021008551120759,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6258907318115234},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9571301341056824,"str":"۲۷۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6187648177146912,0.22689075767993927,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9528519511222839,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.6187648177146912,0.22857142984867096,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9560605883598328,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6117648177146912,0.23357142984867096,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6472684144973755},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9606415033340454,"str":"۲۸۵","boundary":[0.20336134731769562,0.6389548778533936,0.22689075767993927,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8878152966499329,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.6389548778533936,0.23025210201740265,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9424349665641785,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6319548778533935,0.23525210201740265,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9077994227409363,"str":"۲۹۱","boundary":[0.20168067514896393,0.6615201830863953,0.22521008551120758,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9077994227409363,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6545201830863953,0.23021008551120759,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9818467497825623,"str":"۲۹۶","boundary":[0.20336134731769562,0.6828978657722473,0.22521008551120758,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9818467497825623,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6758978657722473,0.23021008551120759,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9126491546630859,"str":"۳۰۰۰","boundary":[0.20336134731769562,0.7030878663063049,0.23193277418613434,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9126491546630859,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6960878663063049,0.23693277418613434,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.724465548992157},{"x":0.2235294133424759,"y":0.724465548992157},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399795532226562,"str":"۳۰۵","boundary":[0.2050420194864273,0.724465548992157,0.2235294133424759,0.7339667677879333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.26050421595573425,"y":0.724465548992157},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9565839171409607,"str":".........","boundary":[0.22521008551120758,0.724465548992157,0.26050421595573425,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.724465548992157},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7256532311439514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.735154390335083},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9524328112602234,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.717465548992157,0.26550421595573426,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.745843231678009},{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.959520697593689,"str":"۳۱۵","boundary":[0.2050420194864273,0.745843231678009,0.22521008551120758,0.7553443908691406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.2386554628610611,"y":0.745843231678009},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9718756079673767,"str":"...","boundary":[0.22689075767993927,0.745843231678009,0.2386554628610611,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.745843231678009},{"x":0.2386554628610611,"y":0.745843231678009},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9656981229782104,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.738843231678009,0.2436554628610611,0.7623443908691406],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/SvdmkwMvHHBfIORi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/nGOBwadQDKVZXLba.jpg","blurred":"/storage/books/09bc42b28d19c2f2/pages/ZIKGLALJsMVgwptr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003305557565528805,0.00020749431522894924,0.9986527081217085,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9866172075271606,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7630252242088318,0.18289786577224731,0.7949579954147339,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9743993878364563,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7159664034843445,0.18171021342277527,0.7546218633651733,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9070114493370056,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.18171021342277527,0.7159664034843445,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.18171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.18171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9658582210540771,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.6453781723976135,0.18171021342277527,0.702521026134491,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9841853976249695,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6184874176979065,0.18171021342277527,0.6386554837226868,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9729162454605103,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5899159908294678,0.18171021342277527,0.6117647290229797,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9132628440856934,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7714285850524902,0.20071259140968323,0.7932773232460022,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9907130599021912,"dir":"rtl","str":"فرآوری","boundary":[0.7260504364967346,0.20190024375915527,0.7647058963775635,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9846647381782532,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.20190024375915527,0.7159664034843445,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9891656637191772,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.6487395167350769,0.20190024375915527,0.7042016983032227,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8884885311126709,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.20308788120746613,0.6470588445663452,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7966386675834656,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7966386675834656,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9541146755218506,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7731092572212219,0.22565320134162903,0.7966386675834656,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9915498495101929,"dir":"rtl","str":"ریزساختار","boundary":[0.7109243869781494,0.22565320134162903,0.7663865685462952,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9957346320152283,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.22565320134162903,0.7042016983032227,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9965019822120667,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6672269105911255,0.22565320134162903,0.6873949766159058,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9902297258377075,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6016806960105896,0.22565320134162903,0.6453781723976135,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9742680191993713,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.22565320134162903,0.5966386795043945,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7966386675834656,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7966386675834656,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9775338768959045,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.17471021342277526,0.8016386675834656,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7966386675834656,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7966386675834656,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.891471803188324,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7731092572212219,0.24703088402748108,0.7966386675834656,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9938268661499023,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7411764860153198,0.24703088402748108,0.7613445520401001,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9673891663551331,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.24703088402748108,0.7226890921592712,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8072197437286377,"dir":"rtl","str":"کاربرده","boundary":[0.6840336322784424,0.24703088402748108,0.7092437148094177,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.3691476881504059,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.5966386795043945,0.24703088402748108,0.6840336322784424,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.285035640001297},{"x":0.7731092572212219,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9503053426742554,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7731092572212219,0.2672209143638611,0.7949579954147339,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.285035640001297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9925976991653442,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهای","boundary":[0.6991596817970276,0.26840853691101074,0.7647058963775635,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.285035640001297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.990595281124115,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.6621848940849304,0.26840853691101074,0.6857143044471741,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074},{"x":0.653781533241272,"y":0.26840853691101074},{"x":0.653781533241272,"y":0.285035640001297},{"x":0.6453781723976135,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9965270757675171,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6453781723976135,0.26840853691101074,0.653781533241272,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9965447187423706,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.