ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد دوم ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد دوم

{"id":"828","title":"ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد دوم","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0ba4310b3f55b326/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0ba4310b3f55b326/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0ba4310b3f55b326/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0ba4310b3f55b326/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0ba4310b3f55b326/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0ba4310b3f55b326/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0ba4310b3f55b326/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0ba4310b3f55b326/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0ba4310b3f55b326/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0ba4310b3f55b326/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351589","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["\"اهداف این کتاب: درک و اهمیت تصمیم گیری مشترک ما همسران برای حل مسایل مهم و سرنوشت ساز در زندگی. وظیفه شناسی ما شرکای زندگی در حد جان و به کمال رسانیدن اهداف مقدس در زندگی زناشویی مان. مقابله و در هم شکستن موانع به وجود آمده بر سر راه زندگی خانوادگیمان. برقراری رابطه مثبت و موثر انسانی با همسر نازنین مان با استفاده از بهترین روش ها و مهارتهای لازم. عمل به تعهدات خود در انجام وظایف مان نسبت به تمام ابعاد زندگی مشترک خود در حد کمال آن.\""],"pages_count":"161","keywords":"null","token":"0ba4310b3f55b326","created_at":"2018-01-17 11:43:15","updated_at":"2022-08-15 10:08:56","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 14:00:23","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":"792","file":"5a5f059b502868.96412750.pdf","book_id":"828","toc":[{"title":"فصل اول: آنگاه که تو منظور مرا اشتباه برداشت میکنی","page":"9"},{"title":"فصل دوم: چگونه بدون کشمکش و مشاجره باهم گفت و گو کنیم","page":"39"},{"title":"فصل سوم: کنترل کردن حریق مشاجرات","page":"67"},{"title":"فصل چهارم: دیدگاه جدیدی پیرامون مشکلات و حل آنها","page":"101"},{"title":"فصل پنجم: قواعد اولیه برای ساختن رابطه فوق العاده با همسر","page":"137"}],"created_at":"2018-01-17 11:43:15","updated_at":"2022-08-15 10:08:56","process_started_at":"2018-01-17 11:43:18","process_done_at":"2018-01-17 11:46:50","process_failed_at":null,"pages_count":"161","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"3016d5764c9d2bef9243e8673b79466ff57d1e28c750f2eb73fcc565f286af8ec9e550fb0f5b72e79b9e9f51591211ff26cf19a401eec0aee30e519e40b28ced","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۱"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"29632","title":"کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1","token":"2f63efeefd6805dc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:43:47","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","ebook_price_en":"25000","urlify":"%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱۶۱","authorTitle":"مژگان بویراحمدی, مارکمن هوارد","tocStr":"فصل اول: آنگاه که تو منظور مرا اشتباه برداشت میکنی, فصل دوم: چگونه بدون کشمکش و مشاجره باهم گفت و گو کنیم, فصل سوم: کنترل کردن حریق مشاجرات, فصل چهارم: دیدگاه جدیدی پیرامون مشکلات و حل آنها, فصل پنجم: قواعد اولیه برای ساختن رابطه فوق العاده با همسر","url":"/preview/0ba4310b3f55b326/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19