آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم) آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)

توضیحات

در این کتاب که مجموعه‌ای مدون از مباحث را در احتمال و کاربردهای آن تشکیل می‌دهد، به مباحثی چون روش‌های اساسی شمارش، احتمال و قوانین آن، متغیرهای تصادفی، امیدریاضی و توزیع‌های مربوط به متغیرهای تصادفی پرداخته می‌شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":332,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0f6348a56ddee1d6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/hZiBjjyowDxsbiAc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/GguzyQucZsaxpyze.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/HwYqcHQsESNEpDNC.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00017546172077591353,0.0001771827065027677,0.9983125721739137,0.9988016694528716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5613305568695068,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5467775464057922,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5467775464057922,0.1359890103340149,0.5613305568695068,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5072765350341797,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5072765350341797,0.1359890103340149,0.5343035459518433,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4948025047779083,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4948025047779083,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4844074845314026,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4844074845314026,0.1359890103340149,0.4948025047779083,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4760914742946625,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4760914742946625,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4469854533672333,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.4469854533672333,0.1359890103340149,0.4760914742946625,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.1359890103340149},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1359890103340149},{"x":0.43659043312072754,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4137214124202728,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4137214124202728,0.1359890103340149,0.43659043312072754,0.16483516991138458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5613305568695068,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4137214124202728,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4087214124202728,0.1289890103340149,0.5663305568695068,0.1718351699113846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8045738339424133,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8066527843475342,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6673596501350403,0.21153846383094788,0.8066527843475342,0.26648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6465696692466736,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2678571343421936},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6237006187438965,0.21153846383094788,0.6486486196517944,0.2678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.21291208267211914},{"x":0.602910578250885,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2678571343421936},{"x":0.4719334840774536,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.469854474067688,0.21291208267211914,0.6049895882606506,0.2678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.2142857164144516},{"x":0.45114344358444214,"y":0.21291208267211914},{"x":0.45322245359420776,"y":0.26923078298568726},{"x":0.4282744228839874,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.2142857164144516,0.45322245359420776,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.2142857164144516},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2142857164144516},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2706044018268585},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.3076923191547394,0.2142857164144516,0.4261954128742218,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.21565933525562286},{"x":0.30353429913520813,"y":0.2142857164144516},{"x":0.30353429913520813,"y":0.2719780206680298},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.2785862684249878,0.21565933525562286,0.30353429913520813,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23908524215221405,"y":0.21565933525562286},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2719780206680298},{"x":0.0956340953707695,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیعها","boundary":[0.09355509281158447,0.21703296899795532,0.23908524215221405,0.2719780206680298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8045738339424133,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8066527843475342,"y":0.26648351550102234},{"x":0.0956340953707695,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.08855509281158447,0.21003296899795532,0.8116527843475342,0.27348351550102235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.29120880365371704},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2898351550102234},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1621621549129486,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.1621621549129486,0.29120880365371704,0.22453223168849945,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.29120880365371704},{"x":0.14553014934062958,"y":0.29120880365371704},{"x":0.14553014934062958,"y":0.325549453496933},{"x":0.09147609025239944,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.09147609025239944,0.29120880365371704,0.14553014934062958,0.325549453496933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.29120880365371704},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2898351550102234},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3241758346557617},{"x":0.09147609025239944,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08647609025239944,0.28420880365371703,0.22953223168849946,0.3311758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3461538553237915},{"x":0.22245322167873383,"y":0.34065935015678406},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3681318759918213},{"x":0.14345113933086395,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.1392931342124939,0.3461538553237915,0.22453223168849945,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.34890109300613403},{"x":0.12889812886714935,"y":0.3461538553237915},{"x":0.13097712397575378,"y":0.37362638115882874},{"x":0.09355509281158447,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.08939708769321442,0.34890109300613403,0.13097712397575378,0.37362638115882874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.34890109300613403},{"x":0.2203742265701294,"y":0.34065935015678406},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3681318759918213},{"x":0.09355509281158447,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08439708769321441,0.341901093006134,0.22953223168849946,0.3751318759918213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.4065934121608734},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4065934121608734},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4395604431629181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.11642411351203918,0.4065934121608734,0.16008315980434418,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4065934121608734},{"x":0.10187110304832458,"y":0.4065934121608734},{"x":0.10187110304832458,"y":0.4395604431629181},{"x":0.08939708769321442,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.08939708769321442,0.4065934121608734,0.10187110304832458,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.4574175775051117},{"x":0.382536381483078,"y":0.4574175775051117},{"x":0.382536381483078,"y":0.48351648449897766},{"x":0.2661122679710388,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.2661122679710388,0.4574175775051117,0.382536381483078,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.4574175775051117},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4574175775051117},{"x":0.25363826751708984,"y":0.48351648449897766},{"x":0.17879417538642883,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.17879417538642883,0.4574175775051117,0.25363826751708984,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.4574175775051117},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4574175775051117},{"x":0.16632016003131866,"y":0.48351648449897766},{"x":0.09147609025239944,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.09147609025239944,0.4574175775051117,0.16632016003131866,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4890109896659851},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5082417726516724},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.34095633029937744,0.4890109896659851,0.3991684019565582,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.4890109896659851},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4890109896659851},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5082417726516724},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازنشسته","boundary":[0.26819127798080444,0.4890109896659851,0.33471933007240295,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2661122679710388,"y":0.48763737082481384},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.2494802474975586,0.48763737082481384,0.2640332579612732,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.48763737082481384},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4890109896659851},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.2058212012052536,0.48763737082481384,0.23908524215221405,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.48763737082481384},{"x":0.20166319608688354,"y":0.48763737082481384},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5068681240081787},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14345113933086395,0.48763737082481384,0.20166319608688354,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09771309792995453,"y":0.48763737082481384},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48763737082481384},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5054945349693298},{"x":0.09771309792995453,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.09771309792995453,0.48763737082481384,0.13513512909412384,0.5054945349693298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4065934121608734},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4065934121608734},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5082417726516724},{"x":0.08939708769321442,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08439708769321441,0.3995934121608734,0.40624741196632386,0.5152417726516724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.5206043720245361},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5192307829856873},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5439560413360596},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.1829521805047989,0.5206043720245361,0.24116423726081848,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5233516693115234},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5206043720245361},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5453296899795532},{"x":0.09147609025239944,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.09147609025239944,0.5233516693115234,0.17047816514968872,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.5521978139877319},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5521978139877319},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5714285969734192},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.34095633029937744,0.5521978139877319,0.3762993812561035,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.5521978139877319},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5521978139877319},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5714285969734192},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازنشسته","boundary":[0.2661122679710388,0.5521978139877319,0.33264032006263733,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5521978139877319},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5521978139877319},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5714285969734192},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.24532224237918854,0.5521978139877319,0.26195424795150757,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.5521978139877319},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5521978139877319},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5714285969734192},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.20374220609664917,0.5521978139877319,0.23700623214244843,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5521978139877319},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5521978139877319},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5714285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14137214422225952,0.5521978139877319,0.1995842009782791,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5521978139877319},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5521978139877319},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5714285969734192},{"x":0.09147609025239944,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.09147609025239944,0.5521978139877319,0.13097712397575378,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.583791196346283},{"x":0.4282744228839874,"y":0.583791196346283},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6085164546966553},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.35758835077285767,0.583791196346283,0.4282744228839874,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.5851648449897766},{"x":0.3451143503189087,"y":0.583791196346283},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6085164546966553},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.2806652784347534,0.5851648449897766,0.3451143503189087,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5851648449897766},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5851648449897766},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6098901033401489},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صدوقی","boundary":[0.18087318539619446,0.5851648449897766,0.26819127798080444,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5865384340286255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5851648449897766},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6098901033401489},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الوندی","boundary":[0.09147609025239944,0.5865384340286255,0.1683991700410843,0.6098901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6085164546966553},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08439708769321441,0.5136043720245361,0.43327442288398743,0.6155164546966553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6359890103340149},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.34303534030914307,0.6167582273483276,0.3804573714733124,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.6167582273483276},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6167582273483276},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6359890103340149},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازنشسته","boundary":[0.26819127798080444,0.6167582273483276,0.33471933007240295,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6167582273483276},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6167582273483276},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6359890103340149},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.2557172477245331,0.6167582273483276,0.2640332579612732,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.6167582273483276},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6167582273483276},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6359890103340149},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.2058212012052536,0.6167582273483276,0.23908524215221405,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14553014934062958,0.6167582273483276,0.20166319608688354,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.6167582273483276},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6167582273483276},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6359890103340149},{"x":0.09355509281158447,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.09355509281158447,0.6167582273483276,0.13513512909412384,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6497252583503723},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6497252583503723},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6785714030265808},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.37214136123657227,0.6497252583503723,0.4137214124202728,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6483516693115234},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6497252583503723},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6771978139877319},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.3160083293914795,0.6483516693115234,0.36382535099983215,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6483516693115234},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6483516693115234},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6771978139877319},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.2515592575073242,0.6483516693115234,0.3097712993621826,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6469780206680298},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6483516693115234},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6758241653442383},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.18087318539619446,0.6469780206680298,0.23700623214244843,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.6469780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6469780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6758241653442383},{"x":0.09355509281158447,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.09355509281158447,0.6469780206680298,0.1683991700410843,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6978021860122681},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.3305613398551941,0.6799450516700745,0.3679833710193634,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6799450516700745},{"x":0.322245329618454,"y":0.6799450516700745},{"x":0.322245329618454,"y":0.6978021860122681},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.2702702581882477,0.6799450516700745,0.322245329618454,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.6799450516700745},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6799450516700745},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6978021860122681},{"x":0.20374220609664917,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.20374220609664917,0.6799450516700745,0.25987526774406433,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6799450516700745},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6799450516700745},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6978021860122681},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آیوای","boundary":[0.14968815445899963,0.6799450516700745,0.19334720075130463,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6799450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6799450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6978021860122681},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.09147609025239944,0.6799450516700745,0.14137214422225952,0.6978021860122681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6978021860122681},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08647609025239944,0.6097582273483276,0.41872141242027283,0.7048021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7115384340286255},{"x":0.234927237033844,"y":0.7129120826721191},{"x":0.234927237033844,"y":0.7376373410224915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عزت","boundary":[0.17879417538642883,0.7115384340286255,0.234927237033844,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.7115384340286255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7115384340286255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7376373410224915},{"x":0.09355509281158447,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.09355509281158447,0.7115384340286255,0.1683991700410843,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7623626589775085},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.4719334840774536,0.7431318759918213,0.5259875059127808,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7431318759918213},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7431318759918213},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7623626589775085},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.43035343289375305,0.7431318759918213,0.46569645404815674,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.7431318759918213},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7431318759918213},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7623626589775085},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.3617463707923889,0.7431318759918213,0.42411643266677856,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.7431318759918213},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7431318759918213},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7623626589775085},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29937630891799927,0.7431318759918213,0.35550934076309204,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.7431318759918213},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7431318759918213},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7623626589775085},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایالتی","boundary":[0.2494802474975586,0.7431318759918213,0.29106029868125916,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.7431318759918213},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7431318759918213},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7623626589775085},{"x":0.20374220609664917,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.20374220609664917,0.7431318759918213,0.24116423726081848,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.7431318759918213},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7431318759918213},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7623626589775085},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"كلود","boundary":[0.1621621549129486,0.7431318759918213,0.19542619585990906,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7431318759918213},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7431318759918213},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7623626589775085},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مینه","boundary":[0.1247401237487793,0.7431318759918213,0.15176714956760406,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.7431318759918213},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7431318759918213},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7623626589775085},{"x":0.08731808513402939,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوتا","boundary":[0.08731808513402939,0.7431318759918213,0.1247401237487793,0.7623626589775085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7170329689979553},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7692307829856873},{"x":0.08731808513402939,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08439708769321441,0.7045384340286255,0.5309875059127808,0.7762307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.8392857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8392857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8653846383094788},{"x":0.25987526774406433,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.25987526774406433,0.8392857313156128,0.35550934076309204,0.8653846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.8392857313156128},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8392857313156128},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8653846383094788},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.18503119051456451,0.8392857313156128,0.24740125238895416,0.8653846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8392857313156128},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8392857313156128},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8653846383094788},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.09147609025239944,0.8392857313156128,0.17255717515945435,0.8653846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8392857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8392857313156128},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8653846383094788},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08647609025239944,0.8322857313156128,0.36050934076309205,0.8723846383094788],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/lnLtrszYUJuzLWiS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/CGwSLBkAhMCaYcAb.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/ewXuNeAsSdJfLhyU.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00024029546492808574,0.0000658585925760505,0.9982088381584866,0.9987677061859068]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.14148351550102234},{"x":0.2577962577342987,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2577962577342987,"y":0.15109890699386597},{"x":0.12058211863040924,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۷۸-۹۲۲-۹۹۵۵۳-۲-","boundary":[0.12058211863040924,0.14148351550102234,0.2577962577342987,0.15109890699386597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28274428844451904,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28274428844451904,"y":0.15109890699386597},{"x":0.2785862684249878,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.2785862684249878,0.1428571492433548,0.28274428844451904,0.15109890699386597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28898128867149353,"y":0.15109890699386597},{"x":0.2869022786617279,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.2869022786617279,0.1428571492433548,0.28898128867149353,0.15109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.14148351550102234},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28898128867149353,"y":0.15109890699386597},{"x":0.12058211863040924,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.13448351550102233,0.29398128867149353,0.15809890699386597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.26236262917518616},{"x":0.4573804438114166,"y":0.26236262917518616},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2747252881526947},{"x":0.3659043610095978,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Probabilities","boundary":[0.3659043610095978,0.26236262917518616,0.4573804438114166,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.26236262917518616},{"x":0.469854474067688,"y":0.26236262917518616},{"x":0.469854474067688,"y":0.2747252881526947},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4636174738407135,0.26236262917518616,0.469854474067688,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.26236262917518616},{"x":0.517671525478363,"y":0.26236262917518616},{"x":0.517671525478363,"y":0.2747252881526947},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4781704843044281,0.26236262917518616,0.517671525478363,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.2637362778186798},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2637362778186798},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2747252881526947},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5259875059127808,0.2637362778186798,0.5509355664253235,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2747252881526947},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5571725368499756,0.2637362778186798,0.6174635887145996,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.2637362778186798,0.6278586387634277,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.2637362778186798,0.6756756901741028,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6798336505889893,0.2637362778186798,0.6819126605987549,0.2747252881526947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2747252881526947},{"x":0.3659043610095978,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3609043610095978,0.25536262917518615,0.6869126605987549,0.2817252881526947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4199584126472473,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3076923191547394},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Probabilities","boundary":[0.32848232984542847,0.2967033088207245,0.4199584126472473,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4261954128742218,0.2967033088207245,0.4324324429035187,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Problems","boundary":[0.4407484531402588,0.2967033088207245,0.5051975250244141,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5072765350341797,0.2967033088207245,0.5093554854393005,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3076923191547394},{"x":0.517671525478363,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"exercises","boundary":[0.517671525478363,0.2967033088207245,0.5779625773429871,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5800415873527527,0.2967033088207245,0.5821205973625183,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3076923191547394},{"x":0.590436577796936,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"etc.","boundary":[0.590436577796936,0.2967033088207245,0.6133056282997131,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6278586387634277,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.29807692766189575,0.6278586387634277,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.29807692766189575,0.6756756901741028,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6819126605987549,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.29807692766189575,0.6819126605987549,0.3076923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3076923191547394},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.32348232984542846,0.2897033088207245,0.6869126605987549,0.3146923191547394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8544698357582092,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8544698357582092,"y":0.07280220091342926},{"x":0.82536381483078,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.82536381483078,0.05494505539536476,0.8544698357582092,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8191268444061279,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8191268444061279,"y":0.07280220091342926},{"x":0.812889814376831,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.812889814376831,0.05494505539536476,0.8191268444061279,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8087317943572998,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8087317943572998,"y":0.07280220091342926},{"x":0.7962577939033508,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7962577939033508,0.05494505539536476,0.8087317943572998,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.05494505539536476},{"x":0.790020763874054,"y":0.05494505539536476},{"x":0.790020763874054,"y":0.07280220091342926},{"x":0.7692307829856873,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.7692307829856873,0.05494505539536476,0.790020763874054,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.05494505539536476},{"x":0.765072762966156,"y":0.05494505539536476},{"x":0.765072762966156,"y":0.07280220091342926},{"x":0.7130976915359497,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آورندگان","boundary":[0.7130976915359497,0.05494505539536476,0.765072762966156,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.05494505539536476},{"x":0.7110186815261841,"y":0.05494505539536476},{"x":0.7110186815261841,"y":0.07280220091342926},{"x":0.7089397311210632,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.05494505539536476,0.7110186815261841,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6819126605987549,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6819126605987549,"y":0.07280220091342926},{"x":0.6465696692466736,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6465696692466736,0.05494505539536476,0.6819126605987549,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6382536292076111,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6382536292076111,"y":0.07280220091342926},{"x":0.632016658782959,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.632016658782959,0.05494505539536476,0.6382536292076111,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6257796287536621,"y":0.05494505539536476},{"x":0.6257796287536621,"y":0.07280220091342926},{"x":0.590436577796936,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.590436577796936,0.05494505539536476,0.6257796287536621,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5841996073722839,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5841996073722839,"y":0.07280220091342926},{"x":0.5779625773429871,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.05494505539536476,0.5841996073722839,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5758835673332214,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5758835673332214,"y":0.07280220091342926},{"x":0.5405405163764954,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5405405163764954,0.05494505539536476,0.5758835673332214,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5405405163764954,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5405405163764954,"y":0.07280220091342926},{"x":0.5322245359420776,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5322245359420776,0.05494505539536476,0.5405405163764954,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5239084959030151,"y":0.05494505539536476},{"x":0.5239084959030151,"y":0.07280220091342926},{"x":0.48232847452163696,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توزیعها","boundary":[0.48232847452163696,0.05494505539536476,0.5239084959030151,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.05494505539536476},{"x":0.4802494943141937,"y":0.05494505539536476},{"x":0.4802494943141937,"y":0.07280220091342926},{"x":0.47401246428489685,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.47401246428489685,0.05494505539536476,0.4802494943141937,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.05494505539536476},{"x":0.469854474067688,"y":0.05494505539536476},{"x":0.469854474067688,"y":0.07280220091342926},{"x":0.4407484531402588,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4407484531402588,0.05494505539536476,0.469854474067688,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.05494505539536476},{"x":0.4324324429035187,"y":0.05494505539536476},{"x":0.4324324429035187,"y":0.07280220091342926},{"x":0.3762993812561035,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.3762993812561035,0.05494505539536476,0.4324324429035187,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.05494505539536476},{"x":0.37006238102912903,"y":0.05494505539536476},{"x":0.37006238102912903,"y":0.07280220091342926},{"x":0.33471933007240295,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.33471933007240295,0.05494505539536476,0.37006238102912903,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.05494505539536476},{"x":0.32848232984542847,"y":0.05494505539536476},{"x":0.32848232984542847,"y":0.07280220091342926},{"x":0.2931392788887024,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.2931392788887024,0.05494505539536476,0.32848232984542847,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.05494505539536476},{"x":0.28482329845428467,"y":0.05494505539536476},{"x":0.28482329845428467,"y":0.07280220091342926},{"x":0.27442827820777893,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.27442827820777893,0.05494505539536476,0.28482329845428467,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.05494505539536476},{"x":0.2640332579612732,"y":0.05494505539536476},{"x":0.2640332579612732,"y":0.07280220091342926},{"x":0.26195424795150757,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26195424795150757,0.05494505539536476,0.2640332579612732,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.05494505539536476},{"x":0.2577962577342987,"y":0.05494505539536476},{"x":0.2577962577342987,"y":0.07280220091342926},{"x":0.2515592575073242,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2515592575073242,0.05494505539536476,0.2577962577342987,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.05494505539536476},{"x":0.24532224237918854,"y":0.05494505539536476},{"x":0.24532224237918854,"y":0.07280220091342926},{"x":0.20790021121501923,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.20790021121501923,0.05494505539536476,0.24532224237918854,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.05494505539536476},{"x":0.20166319608688354,"y":0.05494505539536476},{"x":0.20166319608688354,"y":0.07280220091342926},{"x":0.20166319608688354,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20166319608688354,0.05494505539536476,0.20166319608688354,0.07280220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.05494505539536476},{"x":0.19542619585990906,"y":0.05494505539536476},{"x":0.19542619585990906,"y":0.07280220091342926},{"x":0.15176714956760406,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.15176714956760406,0.05494505539536476,0.19542619585990906,0.07280220091342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8544698357582092,"y":0.05494505539536476},{"x":0.8544698357582092,"y":0.07280220091342926},{"x":0.15176714956760406,"y":0.07280220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14676714956760406,0.04794505539536476,0.8594698357582092,0.07980220091342927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.07554945349693298},{"x":0.6839916706085205,"y":0.07692307978868484},{"x":0.6819126605987549,"y":0.0892857164144516},{"x":0.6528066396713257,"y":0.08791209012269974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.6528066396713257,0.07554945349693298,0.6819126605987549,0.0892857164144516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.07417582720518112},{"x":0.6465696692466736,"y":0.07554945349693298},{"x":0.6465696692466736,"y":0.08791209012269974},{"x":0.6049895882606506,"y":0.08653846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.6049895882606506,0.07417582720518112,0.6465696692466736,0.08791209012269974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.07417582720518112},{"x":0.602910578250885,"y":0.07417582720518112},{"x":0.6008316278457642,"y":0.08653846383094788},{"x":0.5987526178359985,"y":0.08653846383094788}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5987526178359985,0.07417582720518112,0.6008316278457642,0.08653846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.09203296899795532},{"x":0.8544698357582092,"y":0.09340659528970718},{"x":0.8544698357582092,"y":0.10576923191547394},{"x":0.812889814376831,"y":0.10439560562372208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.812889814376831,0.09203296899795532,0.8544698357582092,0.10576923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.09065934270620346},{"x":0.8066527843475342,"y":0.09203296899795532},{"x":0.8066527843475342,"y":0.10439560562372208},{"x":0.765072762966156,"y":0.10439560562372208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.765072762966156,0.09065934270620346,0.8066527843475342,0.10439560562372208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.09203296899795532},{"x":0.7629937529563904,"y":0.09203296899795532},{"x":0.7609147429466248,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7609147429466248,"y":0.10439560562372208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.09203296899795532,0.7609147429466248,0.10439560562372208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.07417582720518112},{"x":0.8565488457679749,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8544698357582092,"y":0.10576923191547394},{"x":0.5966736078262329,"y":0.10164835304021835}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5937526178359985,0.06717582720518112,0.8594698357582092,0.11276923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.09203296899795532},{"x":0.6839916706085205,"y":0.09340659528970718},{"x":0.6819126605987549,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6424116492271423,"y":0.10302197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.6424116492271423,0.09203296899795532,0.6819126605987549,0.10439560562372208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.09065934270620346},{"x":0.6340956091880798,"y":0.09065934270620346},{"x":0.632016658782959,"y":0.10302197933197021},{"x":0.6278586387634277,"y":0.10302197933197021}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6278586387634277,0.09065934270620346,0.632016658782959,0.10302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.09065934270620346},{"x":0.6237006187438965,"y":0.09065934270620346},{"x":0.6237006187438965,"y":0.10302197933197021},{"x":0.6237006187438965,"y":0.10302197933197021}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6237006187438965,0.09065934270620346,0.6237006187438965,0.10302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8544698357582092,"y":0.1071428582072258},{"x":0.8544698357582092,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8004158139228821,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7983368039131165,0.10851648449897766,0.8544698357582092,0.11950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.10989011079072952},{"x":0.7941787838935852,"y":0.10851648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7754677534103394,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7733888030052185,0.10989011079072952,0.7962577939033508,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.10989011079072952},{"x":0.7733888030052185,"y":0.10989011079072952},{"x":0.7754677534103394,"y":0.12225274741649628},{"x":0.7692307829856873,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.10989011079072952,0.7754677534103394,0.12225274741649628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.09065934270620346},{"x":0.8544698357582092,"y":0.09065934270620346},{"x":0.8544698357582092,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6216216087341309,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6166216087341309,0.08365934270620345,0.8594698357582092,0.12925274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6839916706085205,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6839916706085205,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6569646596908569,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6569646596908569,0.10851648449897766,0.6839916706085205,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6507276296615601,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6507276296615601,0.10851648449897766,0.6548856496810913,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5966736078262329,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5966736078262329,0.10851648449897766,0.6424116492271423,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5613305568695068,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5613305568695068,0.10851648449897766,0.5883575677871704,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5530145764350891,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12087912112474442},{"x":0.517671525478363,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.517671525478363,0.10851648449897766,0.5530145764350891,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5135135054588318,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5135135054588318,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5093554854393005,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5093554854393005,0.10851648449897766,0.5135135054588318,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.12087912112474442},{"x":0.46777546405792236,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.46777546405792236,0.10851648449897766,0.5031185150146484,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.10851648449897766},{"x":0.4636174738407135,"y":0.10851648449897766},{"x":0.4636174738407135,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4615384638309479,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4615384638309479,0.10851648449897766,0.4636174738407135,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.125},{"x":0.8544698357582092,"y":0.12362637370824814},{"x":0.8544698357582092,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7983368039131165,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7983368039131165,0.125,0.8544698357582092,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.125},{"x":0.7920997738838196,"y":0.12362637370824814},{"x":0.7920997738838196,"y":0.13736264407634735},{"x":0.752598762512207,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.752598762512207,0.125,0.7920997738838196,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7484407424926758,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7484407424926758,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7484407424926758,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7484407424926758,0.12637363374233246,0.7484407424926758,0.13736264407634735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8544698357582092,"y":0.10576923191547394},{"x":0.8544698357582092,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4615384638309479,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45653846383094787,0.10151648449897765,0.8594698357582092,0.14436264407634736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.125},{"x":0.6798336505889893,"y":0.125},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6756756901741028,0.125,0.6798336505889893,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.125},{"x":0.6715176701545715,"y":0.125},{"x":0.6715176701545715,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6611226797103882,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6611226797103882,0.125,0.6715176701545715,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.125},{"x":0.6569646596908569,"y":0.125},{"x":0.6569646596908569,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6507276296615601,0.125,0.6569646596908569,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.125},{"x":0.644490659236908,"y":0.125},{"x":0.644490659236908,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6112266182899475,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6112266182899475,0.125,0.644490659236908,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.125},{"x":0.6112266182899475,"y":0.125},{"x":0.6112266182899475,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6091476082801819,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6091476082801819,0.125,0.6112266182899475,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.125},{"x":0.602910578250885,"y":0.125},{"x":0.602910578250885,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5738045573234558,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5738045573234558,0.125,0.602910578250885,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.125},{"x":0.5717255473136902,"y":0.125},{"x":0.5717255473136902,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5675675868988037,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.125,0.5717255473136902,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.12362637370824814},{"x":0.5613305568695068,"y":0.125},{"x":0.5613305568695068,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5280665159225464,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5280665159225464,0.12362637370824814,0.5613305568695068,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.12362637370824814},{"x":0.5218295454978943,"y":0.12362637370824814},{"x":0.5218295454978943,"y":0.13736264407634735},{"x":0.517671525478363,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.517671525478363,0.12362637370824814,0.5218295454978943,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.12362637370824814},{"x":0.517671525478363,"y":0.125},{"x":0.517671525478363,"y":0.13873626291751862},{"x":0.48232847452163696,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.48232847452163696,0.12362637370824814,0.517671525478363,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.12362637370824814},{"x":0.47401246428489685,"y":0.12362637370824814},{"x":0.47401246428489685,"y":0.13736264407634735},{"x":0.45114344358444214,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.45114344358444214,0.12362637370824814,0.47401246428489685,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.12362637370824814},{"x":0.4469854533672333,"y":0.12362637370824814},{"x":0.4469854533672333,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4407484531402588,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4407484531402588,0.12362637370824814,0.4469854533672333,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.12362637370824814},{"x":0.4407484531402588,"y":0.12362637370824814},{"x":0.4407484531402588,"y":0.13736264407634735},{"x":0.43659043312072754,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.12362637370824814,0.4407484531402588,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8544698357582092,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8232848048210144,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8232848048210144,0.14148351550102234,0.8544698357582092,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8191268444061279,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8191268444061279,0.14148351550102234,0.8191268444061279,0.15247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.12362637370824814},{"x":0.8544698357582092,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15247252583503723},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1497252732515335}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43159043312072753,0.11662637370824813,0.8594698357582092,0.15947252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.14560440182685852},{"x":0.6819126605987549,"y":0.14560440182685852},{"x":0.6819126605987549,"y":0.1538461595773697},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6611226797103882,0.14560440182685852,0.6819126605987549,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.14560440182685852},{"x":0.6548856496810913,"y":0.14560440182685852},{"x":0.6548856496810913,"y":0.1538461595773697},{"x":0.6548856496810913,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6548856496810913,0.14560440182685852,0.6548856496810913,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6424116492271423,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6424116492271423,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6237006187438965,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.6237006187438965,0.14148351550102234,0.6424116492271423,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6486486196517944,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-۹۷۸-۹۲۲-۱۹۵۵۳","boundary":[0.4760914742946625,0.1428571492433548,0.6486486196517944,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4927234947681427,0.1428571492433548,0.4989604949951172,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.1428571492433548},{"x":0.48856547474861145,"y":0.1565934121608734},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48232847452163696,0.1428571492433548,0.48856547474861145,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1565934121608734},{"x":0.46569645404815674,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.46569645404815674,0.1428571492433548,0.4781704843044281,0.1565934121608734]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1538461595773697},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".۹۷۸-۹۲۲-۹۹۵۵۳-۰-۹۱","boundary":[0.29937630891799927,0.1428571492433548,0.4781704843044281,0.1538461595773697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1538461595773697},{"x":0.30561330914497375,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"؛","boundary":[0.30561330914497375,0.1428571492433548,0.3097712993621826,0.1538461595773697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1538461595773697},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.29937630891799927,0.1428571492433548,0.3014552891254425,0.1538461595773697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.44999998807907104},{"languageCode":"fa","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6819126605987549,"y":0.14148351550102234},{"x":0.6819126605987549,"y":0.1565934121608734},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.29437630891799926,0.13448351550102233,0.6869126605987549,0.16359341216087342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3076923191547394,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3076923191547394,"y":0.1565934121608734},{"x":0.30561330914497375,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3076923191547394,0.1428571492433548,0.3076923191547394,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.1428571492433548},{"x":0.30353429913520813,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1565934121608734},{"x":0.29106029868125916,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.2931392788887024,0.1428571492433548,0.3014552891254425,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1565934121608734},{"x":0.2785862684249878,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".۲","boundary":[0.2785862684249878,0.1428571492433548,0.28898128867149353,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8544698357582092,"y":0.1717032939195633},{"x":0.812889814376831,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.812889814376831,0.15934066474437714,0.8544698357582092,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8066527843475342,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8066527843475342,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7671517729759216,0.15934066474437714,0.8066527843475342,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7318087220191956,0.1607142835855484,0.7629937529563904,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7255717515945435,0.1607142835855484,0.7255717515945435,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6819126605987549,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6819126605987549,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6673596501350403,0.15934066474437714,0.6819126605987549,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6673596501350403,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6632016897201538,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6632016897201538,0.15934066474437714,0.6673596501350403,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8544698357582092,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8087317943572998,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.18131868541240692,0.8544698357582092,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8045738339424133,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8045738339424133,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8045738339424133,0.18131868541240692,0.8045738339424133,0.19230769574642181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8544698357582092,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2785862684249878,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2735862684249878,0.1358571492433548,0.8594698357582092,0.19930769574642182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6839916706085205,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6839916706085205,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6548856496810913,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6548856496810913,0.17582418024539948,0.6839916706085205,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6465696692466736,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6465696692466736,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5925155878067017,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.5925155878067017,0.17582418024539948,0.6465696692466736,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5841996073722839,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5509355664253235,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.5509355664253235,0.17582418024539948,0.5841996073722839,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.17582418024539948},{"x":0.542619526386261,"y":0.17582418024539948},{"x":0.542619526386261,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5072765350341797,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.5072765350341797,0.17582418024539948,0.542619526386261,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5031185150146484,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5031185150146484,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5010395050048828,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010395050048828,0.17582418024539948,0.5031185150146484,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.17582418024539948},{"x":0.49688148498535156,"y":0.17582418024539948},{"x":0.49688148498535156,"y":0.19368131458759308},{"x":0.469854474067688,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.469854474067688,0.17582418024539948,0.49688148498535156,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4636174738407135,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4261954128742218,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.4261954128742218,0.17582418024539948,0.4636174738407135,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.17582418024539948},{"x":0.42411643266677856,"y":0.17582418024539948},{"x":0.42411643266677856,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4199584126472473,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4199584126472473,0.17582418024539948,0.42411643266677856,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4137214124202728,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4137214124202728,"y":0.19368131458759308},{"x":0.37837839126586914,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.37837839126586914,0.17582418024539948,0.4137214124202728,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.17582418024539948},{"x":0.37214136123657227,"y":0.17582418024539948},{"x":0.37214136123657227,"y":0.19368131458759308},{"x":0.34095633029937744,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.34095633029937744,0.17582418024539948,0.37214136123657227,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.17582418024539948},{"x":0.33471933007240295,"y":0.17582418024539948},{"x":0.33471933007240295,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2931392788887024,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صدوقی","boundary":[0.2931392788887024,0.17582418024539948,0.33471933007240295,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2869022786617279,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2869022786617279,"y":0.19368131458759308},{"x":0.25363826751708984,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الوندی","boundary":[0.25363826751708984,0.17582418024539948,0.2869022786617279,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.19368131458759308},{"x":0.24532224237918854,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24532224237918854,0.17582418024539948,0.2494802474975586,0.19368131458759308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6839916706085205,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6839916706085205,"y":0.19368131458759308},{"x":0.24532224237918854,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24032224237918853,0.16882418024539947,0.6889916706085205,0.20068131458759308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.19505494832992554},{"x":0.644490659236908,"y":0.19505494832992554},{"x":0.644490659236908,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6257796287536621,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6257796287536621,0.19505494832992554,0.644490659236908,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6216216087341309,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6216216087341309,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5966736078262329,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5966736078262329,0.19505494832992554,0.6216216087341309,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5945945978164673,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5945945978164673,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5675675868988037,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.5675675868988037,0.19505494832992554,0.5945945978164673,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5592515468597412,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5592515468597412,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5322245359420776,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5322245359420776,0.19505494832992554,0.5592515468597412,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5259875059127808,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5259875059127808,"y":0.21016483008861542},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.48856547474861145,0.19505494832992554,0.5259875059127808,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.19505494832992554},{"x":0.48232847452163696,"y":0.19505494832992554},{"x":0.48232847452163696,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4760914742946625,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4760914742946625,0.19505494832992554,0.48232847452163696,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4719334840774536,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4719334840774536,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4469854533672333,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عزت","boundary":[0.4469854533672333,0.19505494832992554,0.4719334840774536,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4407484531402588,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4407484531402588,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4033263921737671,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.4033263921737671,0.19505494832992554,0.4407484531402588,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.19505494832992554},{"x":0.3991684019565582,"y":0.19505494832992554},{"x":0.3991684019565582,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3991684019565582,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3991684019565582,0.19505494832992554,0.3991684019565582,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8544698357582092,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8544698357582092,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.21153846383094788,0.8544698357582092,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8045738339424133,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8045738339424133,0.21153846383094788,0.8045738339424133,0.22390109300613403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8544698357582092,"y":0.22390109300613403},{"x":0.3991684019565582,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3941684019565582,0.18805494832992553,0.8594698357582092,0.23090109300613404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6860706806182861,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6860706806182861,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6756756901741028,0.21291208267211914,0.6860706806182861,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6715176701545715,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6694386601448059,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6694386601448059,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6694386601448059,0.21291208267211914,0.6694386601448059,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6590436697006226,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6590436697006226,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6548856496810913,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6548856496810913,0.21291208267211914,0.6590436697006226,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6465696692466736,"y":0.21291208267211914},{"x":0.644490659236908,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6424116492271423,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6424116492271423,0.21291208267211914,0.644490659236908,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6403326392173767,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6403326392173767,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6153846383094788,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6174635887145996,0.21153846383094788,0.6403326392173767,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6112266182899475,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6112266182899475,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5945945978164673,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5945945978164673,0.21153846383094788,0.6112266182899475,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5925155878067017,"y":0.21153846383094788},{"x":0.590436577796936,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5862785577774048,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5862785577774048,0.21153846383094788,0.590436577796936,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5779625773429871,"y":0.22664834558963776},{"x":0.542619526386261,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5446985363960266,0.21153846383094788,0.5779625773429871,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5343035459518433,0.21153846383094788,0.5384615659713745,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5280665159225464,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5239084959030151,0.21153846383094788,0.5259875059127808,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5218295454978943,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5051975250244141,0.21016483008861542,0.5218295454978943,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5031185150146484,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4989604949951172,0.21016483008861542,0.5031185150146484,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.21016483008861542,0.4989604949951172,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8565488457679749,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.22802197933197021,0.8565488457679749,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8045738339424133,0.22802197933197021,0.8045738339424133,0.2431318610906601]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8565488457679749,"y":0.21565933525562286},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4898025047779083,0.2031648300886154,0.8615488457679749,0.2501318610906601],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6839916706085205,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6632016897201538,0.22802197933197021,0.6839916706085205,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6569646596908569,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6340956091880798,0.22802197933197021,0.6569646596908569,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.22802197933197021},{"x":0.632016658782959,"y":0.22802197933197021},{"x":0.632016658782959,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6278586387634277,0.22802197933197021,0.632016658782959,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.26236262917518616},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8170478343963623,0.24725274741649628,0.8544698357582092,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8170478343963623,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2609890103340149},{"x":0.812889814376831,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.24725274741649628,0.8170478343963623,0.2609890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8544698357582092,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8544698357582092,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6278586387634277,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6228586387634277,0.2210219793319702,0.8594698357582092,0.26936262917518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6839916706085205,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6382536292076111,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6361746191978455,0.24450549483299255,0.6860706806182861,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6299376487731934,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6299376487731934,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6257796287536621,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6237006187438965,0.24450549483299255,0.6299376487731934,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6174635887145996,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6174635887145996,"y":0.25824177265167236},{"x":0.5738045573234558,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5738045573234558,0.24450549483299255,0.6174635887145996,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5675675868988037,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5675675868988037,"y":0.25961539149284363},{"x":0.5239084959030151,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.5239084959030151,0.24587911367416382,0.5675675868988037,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5155925154685974,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5155925154685974,"y":0.25961539149284363},{"x":0.5114344954490662,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5114344954490662,0.24587911367416382,0.5155925154685974,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5072765350341797,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5072765350341797,"y":0.25961539149284363},{"x":0.48856547474861145,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.48856547474861145,0.24725274741649628,0.5072765350341797,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.24725274741649628},{"x":0.48232847452163696,"y":0.24725274741649628},{"x":0.48232847452163696,"y":0.25961539149284363},{"x":0.4781704843044281,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4781704843044281,0.24725274741649628,0.48232847452163696,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8544698357582092,"y":0.2637362778186798},{"x":0.8544698357582092,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.2651098966598511,0.8544698357582092,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.2651098966598511,0.8149688243865967,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8544698357582092,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.28021979331970215,0.8544698357582092,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8108108043670654,"y":0.28021979331970215},{"x":0.812889814376831,"y":0.29532966017723083},{"x":0.812889814376831,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.28021979331970215,0.812889814376831,0.29532966017723083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8544698357582092,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4802494943141937,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4731704843044281,0.24025274741649627,0.8594698357582092,0.30232966017723084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6860706806182861,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6860706806182861,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6340956091880798,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6340956091880798,0.27747252583503723,0.6860706806182861,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6278586387634277,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6237006187438965,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6237006187438965,0.2788461446762085,0.6278586387634277,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6174635887145996,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5883575677871704,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5883575677871704,0.2788461446762085,0.6174635887145996,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5800415873527527,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5800415873527527,0.2788461446762085,0.5841996073722839,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5738045573234558,"y":0.29120880365371704},{"x":0.530145525932312,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.530145525932312,0.2788461446762085,0.5738045573234558,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2925824224948883},{"x":0.517671525478363,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.517671525478363,0.2788461446762085,0.5239084959030151,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2925824224948883},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.4906444847583771,0.2788461446762085,0.5135135054588318,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.28021979331970215},{"x":0.48232847452163696,"y":0.28021979331970215},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2925824224948883},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4781704843044281,0.28021979331970215,0.48232847452163696,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4760914742946625,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2925824224948883},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4573804438114166,0.28021979331970215,0.4760914742946625,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4490644633769989,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2925824224948883},{"x":0.44490644335746765,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44490644335746765,0.28021979331970215,0.4490644633769989,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3104395568370819},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.812889814376831,0.29807692766189575,0.8544698357582092,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8149688243865967,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3118131756782532},{"x":0.812889814376831,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.29807692766189575,0.8170478343963623,0.3118131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8544698357582092,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8544698357582092,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8191268444061279,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8191268444061279,0.31593406200408936,0.8544698357582092,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8170478343963623,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8170478343963623,"y":0.33104395866394043},{"x":0.812889814376831,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.31593406200408936,0.8170478343963623,0.33104395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8544698357582092,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43990644335746765,0.2718461446762085,0.8594698357582092,0.33804395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.6548856496810913,0.3131868243217468,0.6839916706085205,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32967033982276917},{"x":0.644490659236908,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.644490659236908,0.3131868243217468,0.6486486196517944,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3131868243217468},{"x":0.644490659236908,"y":0.3131868243217468},{"x":0.644490659236908,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6133056282997131,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6133056282997131,0.3131868243217468,0.644490659236908,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6091476082801819,"y":0.32967033982276917},{"x":0.602910578250885,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.602910578250885,0.3131868243217468,0.6091476082801819,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5925155878067017,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5571725368499756,0.3131868243217468,0.5925155878067017,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5488565564155579,0.3131868243217468,0.5509355664253235,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5405405163764954,0.3131868243217468,0.5467775464057922,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3131868243217468},{"x":0.5343035459518433,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4906444847583771,0.3131868243217468,0.5343035459518433,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.3118131756782532},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3131868243217468},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4407484531402588,0.3118131756782532,0.4844074845314026,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3118131756782532},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3118131756782532},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4282744228839874,0.3118131756782532,0.4324324429035187,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.3118131756782532},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3118131756782532},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3282966911792755},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.40748441219329834,0.3118131756782532,0.42411643266677856,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3118131756782532},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3118131756782532},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3282966911792755},{"x":0.395010381937027,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.395010381937027,0.3118131756782532,0.3991684019565582,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8544698357582092,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.33104395866394043,0.8544698357582092,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3324175775051117},{"x":0.812889814376831,"y":0.3324175775051117},{"x":0.812889814376831,"y":0.3461538553237915},{"x":0.812889814376831,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.3324175775051117,0.812889814376831,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3502747118473053},{"x":0.8523908257484436,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8170478343963623,0.3502747118473053,0.8544698357582092,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3502747118473053},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3502747118473053},{"x":0.8170478343963623,"y":0.36538460850715637},{"x":0.812889814376831,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.3502747118473053,0.8170478343963623,0.36538460850715637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8544698357582092,"y":0.36538460850715637},{"x":0.395010381937027,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.390010381937027,0.30481317567825317,0.8594698357582092,0.3723846085071564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6839916706085205,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6839916706085205,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6548856496810913,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.6548856496810913,0.34752747416496277,0.6839916706085205,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6465696692466736,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6465696692466736,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6424116492271423,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6424116492271423,0.34752747416496277,0.6465696692466736,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.34752747416496277},{"x":0.644490659236908,"y":0.34752747416496277},{"x":0.644490659236908,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6133056282997131,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6133056282997131,0.34752747416496277,0.644490659236908,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6091476082801819,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6091476082801819,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5987526178359985,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5987526178359985,0.34752747416496277,0.6091476082801819,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5925155878067017,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5925155878067017,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5571725368499756,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5571725368499756,0.34752747416496277,0.5925155878067017,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5488565564155579,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5488565564155579,0.34752747416496277,0.5530145764350891,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5467775464057922,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5405405163764954,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5405405163764954,0.34752747416496277,0.5467775464057922,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5343035459518433,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5343035459518433,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5072765350341797,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5072765350341797,0.34752747416496277,0.5343035459518433,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.36263737082481384},{"x":0.49688148498535156,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49688148498535156,0.34752747416496277,0.5010395050048828,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4906444847583771,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4906444847583771,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4469854533672333,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.4469854533672333,0.34752747416496277,0.4906444847583771,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4407484531402588,"y":0.34752747416496277},{"x":0.4407484531402588,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4345114231109619,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4345114231109619,0.34752747416496277,0.4407484531402588,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.34752747416496277},{"x":0.43035343289375305,"y":0.34752747416496277},{"x":0.43035343289375305,"y":0.36263737082481384},{"x":0.40956342220306396,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.40956342220306396,0.34752747416496277,0.43035343289375305,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.34752747416496277},{"x":0.3991684019565582,"y":0.34752747416496277},{"x":0.3991684019565582,"y":0.36263737082481384},{"x":0.395010381937027,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.395010381937027,0.34752747416496277,0.3991684019565582,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.34752747416496277},{"x":0.395010381937027,"y":0.34752747416496277},{"x":0.395010381937027,"y":0.36263737082481384},{"x":0.37214136123657227,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.37214136123657227,0.34752747416496277,0.395010381937027,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.34752747416496277},{"x":0.3659043610095978,"y":0.34752747416496277},{"x":0.3659043610095978,"y":0.36263737082481384},{"x":0.3617463707923889,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3617463707923889,0.34752747416496277,0.3659043610095978,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8544698357582092,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.36538460850715637,0.8544698357582092,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.36538460850715637},{"x":0.812889814376831,"y":0.36538460850715637},{"x":0.812889814376831,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.36538460850715637,0.812889814376831,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8149688243865967,0.38324177265167236,0.8544698357582092,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8149688243865967,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8170478343963623,"y":0.39835163950920105},{"x":0.812889814376831,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.38324177265167236,0.8170478343963623,0.39835163950920105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8544698357582092,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8544698357582092,"y":0.39835163950920105},{"x":0.3617463707923889,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3567463707923889,0.34052747416496276,0.8594698357582092,0.40535163950920106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6590436697006226,0.3818681240081787,0.6819126605987549,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6216216087341309,0.3818681240081787,0.6569646596908569,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6091476082801819,0.3818681240081787,0.6153846383094788,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.3818681240081787},{"x":0.602910578250885,"y":0.3818681240081787},{"x":0.602910578250885,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5592515468597412,0.3818681240081787,0.602910578250885,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.5093554854393005,0.3818681240081787,0.5530145764350891,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3956044018268585},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49688148498535156,0.3818681240081787,0.5010395050048828,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3956044018268585},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.47401246428489685,0.3818681240081787,0.4927234947681427,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3818681240081787},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3818681240081787},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4636174738407135,0.3818681240081787,0.46777546405792236,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8565488457679749,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8565488457679749,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8170478343963623,0.3997252881526947,0.8565488457679749,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8087317943572998,0.3997252881526947,0.8149688243865967,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8170478343963623,0.4175824224948883,0.8544698357582092,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4326923191547394},{"x":0.812889814376831,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.4175824224948883,0.8170478343963623,0.4326923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4326923191547394},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4586174738407135,0.3748681240081787,0.8615488457679749,0.4396923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6819126605987549,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6819126605987549,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6590436697006226,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6590436697006226,0.41620880365371704,0.6819126605987549,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6569646596908569,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6569646596908569,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6195425987243652,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6195425987243652,0.41620880365371704,0.6569646596908569,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6153846383094788,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6153846383094788,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6091476082801819,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6091476082801819,0.41620880365371704,0.6153846383094788,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.41620880365371704},{"x":0.602910578250885,"y":0.41620880365371704},{"x":0.602910578250885,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5738045573234558,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5738045573234558,0.41620880365371704,0.602910578250885,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5696465969085693,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5696465969085693,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5654885768890381,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5654885768890381,0.41620880365371704,0.5696465969085693,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5592515468597412,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5592515468597412,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5155925154685974,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.5155925154685974,0.41620880365371704,0.5592515468597412,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5093554854393005,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5093554854393005,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5031185150146484,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.41620880365371704,0.5093554854393005,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.41620880365371704},{"x":0.4989604949951172,"y":0.41620880365371704},{"x":0.4989604949951172,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.4760914742946625,0.41620880365371704,0.4989604949951172,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.41620880365371704},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41620880365371704},{"x":0.46777546405792236,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4636174738407135,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4636174738407135,0.41620880365371704,0.46777546405792236,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.41620880365371704},{"x":0.45945945382118225,"y":0.41620880365371704},{"x":0.45945945382118225,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4407484531402588,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4407484531402588,0.41620880365371704,0.45945945382118225,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.41620880365371704},{"x":0.4345114231109619,"y":0.41620880365371704},{"x":0.4345114231109619,"y":0.42994505167007446},{"x":0.43035343289375305,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43035343289375305,0.41620880365371704,0.4345114231109619,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8544698357582092,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8565488457679749,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8170478343963623,0.43406593799591064,0.8565488457679749,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.4354395568370819,0.8170478343963623,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.450549453496933},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4615384638309479},{"x":0.82536381483078,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8232848048210144,0.450549453496933,0.8565488457679749,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.450549453496933},{"x":0.8191268444061279,"y":0.450549453496933},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.8149688243865967,0.450549453496933,0.8191268444061279,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.450549453496933},{"x":0.8045738339424133,"y":0.450549453496933},{"x":0.8045738339424133,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7713097929954529,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7713097929954529,0.450549453496933,0.8045738339424133,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.450549453496933},{"x":0.7671517729759216,"y":0.450549453496933},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7671517729759216,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7671517729759216,0.450549453496933,0.7692307829856873,0.46291208267211914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8565488457679749,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8565488457679749,"y":0.46291208267211914},{"x":0.43035343289375305,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42535343289375305,0.40920880365371703,0.8615488457679749,0.46991208267211915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.450549453496933},{"x":0.6819126605987549,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.6486486196517944,0.450549453496933,0.6819126605987549,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.450549453496933},{"x":0.6403326392173767,"y":0.450549453496933},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.6112266182899475,0.450549453496933,0.6403326392173767,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.450549453496933},{"x":0.6049895882606506,"y":0.450549453496933},{"x":0.6049895882606506,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6008316278457642,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.450549453496933,0.6049895882606506,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.450549453496933},{"x":0.5945945978164673,"y":0.450549453496933},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5405405163764954,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.5405405163764954,0.450549453496933,0.5945945978164673,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.450549453496933},{"x":0.5384615659713745,"y":0.450549453496933},{"x":0.5384615659713745,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5343035459518433,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5343035459518433,0.450549453496933,0.5384615659713745,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.450549453496933},{"x":0.5239084959030151,"y":0.450549453496933},{"x":0.5239084959030151,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱","boundary":[0.4906444847583771,0.450549453496933,0.5239084959030151,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.450549453496933},{"x":0.4864864945411682,"y":0.450549453496933},{"x":0.4864864945411682,"y":0.46291208267211914},{"x":0.48232847452163696,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48232847452163696,0.450549453496933,0.4864864945411682,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4821428656578064},{"x":0.837837815284729,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8399168252944946,0.4684065878391266,0.8523908257484436,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4670329689979553},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4670329689979553},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8087317943572998,0.4670329689979553,0.8357588648796082,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8045738339424133,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8024948239326477,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7754677534103394,0.46565935015678406,0.8024948239326477,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.46565935015678406,0.7692307829856873,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4972527325153351},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8399168252944946,0.4862637221813202,0.8544698357582092,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4972527325153351},{"x":0.812889814376831,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.812889814376831,0.4862637221813202,0.8357588648796082,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4972527325153351},{"x":0.777546763420105,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.777546763420105,0.4862637221813202,0.8024948239326477,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7671517729759216,0.4862637221813202,0.7692307829856873,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.5},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5137362480163574},{"x":0.82536381483078,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.82536381483078,0.5,0.8565488457679749,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5137362480163574},{"x":0.812889814376831,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.812889814376831,0.5,0.8232848048210144,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5137362480163574},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7796257734298706,0.5,0.8066527843475342,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.777546763420105,"y":0.5},{"x":0.777546763420105,"y":0.5137362480163574},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7422037124633789,0.5,0.777546763420105,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5137362480163574},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7151767015457153,0.5,0.7359667420387268,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5137362480163574},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.5,0.7110186815261841,0.5137362480163574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8586278557777405,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47732847452163696,0.44080218601226806,0.8615488457679749,0.5234835453033447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.526098906993866},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6590436697006226,0.526098906993866,0.7110186815261841,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.526098906993866},{"x":0.6507276296615601,"y":0.526098906993866},{"x":0.6507276296615601,"y":0.541208803653717},{"x":0.6174635887145996,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6174635887145996,0.526098906993866,0.6507276296615601,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.526098906993866},{"x":0.6091476082801819,"y":0.526098906993866},{"x":0.6091476082801819,"y":0.541208803653717},{"x":0.5654885768890381,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.5654885768890381,0.526098906993866,0.6091476082801819,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6819126605987549,0.5439560413360596,0.7110186815261841,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6715176701545715,0.5439560413360596,0.6777547001838684,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.6195425987243652,0.5439560413360596,0.6652806401252747,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.5800415873527527,0.5439560413360596,0.6112266182899475,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5604395866394043},{"x":0.469854474067688,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲۷۹۵-۱۹۷۹۵","boundary":[0.469854474067688,0.5439560413360596,0.5717255473136902,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5604395866394043},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45945945382118225,0.5439560413360596,0.4636174738407135,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5604395866394043},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.43035343289375305,0.5439560413360596,0.4573804438114166,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5439560413360596},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5439560413360596},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5604395866394043},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.38669440150260925,0.5439560413360596,0.42411643266677856,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5604395866394043},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3742203712463379,0.5439560413360596,0.3804573714733124,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5439560413360596},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5439560413360596},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5604395866394043},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.34303534030914307,0.5439560413360596,0.37006238102912903,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5604395866394043},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33264032006263733,0.5439560413360596,0.3388773500919342,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5439560413360596},{"x":0.322245329618454,"y":0.5439560413360596},{"x":0.322245329618454,"y":0.5604395866394043},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.28898128867149353,0.5439560413360596,0.322245329618454,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5604395866394043},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.23908524215221405,0.5439560413360596,0.2806652784347534,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5604395866394043},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22453223168849945,0.5439560413360596,0.2286902219057083,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5796703100204468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6839916706085205,0.5659340620040894,0.7110186815261841,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.6528066396713257,0.5659340620040894,0.6756756901741028,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5782967209815979},{"x":0.644490659236908,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.644490659236908,0.5659340620040894,0.6486486196517944,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5659340620040894},{"x":0.632016658782959,"y":0.5659340620040894},{"x":0.632016658782959,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۸۰۹۸۳۳۴","boundary":[0.5446985363960266,0.5659340620040894,0.632016658782959,0.5796703100204468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7110186815261841,"y":0.526098906993866},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5796703100204468},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21953223168849945,0.5177252583503723,0.7160186815261841,0.5866703100204468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6860706806182861,0.5865384340286255,0.7130976915359497,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6424116492271423,0.5865384340286255,0.6756756901741028,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5865384340286255},{"x":0.644490659236908,"y":0.5865384340286255},{"x":0.644490659236908,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.5865384340286255,0.644490659236908,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۸۲۹۹","boundary":[0.5758835673332214,0.5851648449897766,0.6299376487731934,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5072765350341797,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰۹۱۲۷۰","boundary":[0.5072765350341797,0.5851648449897766,0.5738045573234558,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5010395050048828,"y":0.598901093006134},{"x":0.49688148498535156,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49688148498535156,0.5851648449897766,0.5010395050048828,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5851648449897766},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5851648449897766},{"x":0.4906444847583771,"y":0.598901093006134},{"x":0.3659043610095978,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰۹۳۹۹۰۳۳۱۷۰","boundary":[0.3659043610095978,0.5851648449897766,0.4906444847583771,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.593406617641449},{"x":0.8523908257484436,"y":0.593406617641449},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6057692170143127},{"x":0.812889814376831,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.812889814376831,0.593406617641449,0.8523908257484436,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5947802066802979},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5947802066802979},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7962577939033508,0.5947802066802979,0.8087317943572998,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.7609147429466248,0.5947802066802979,0.7858628034591675,0.6057692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3609043610095978,0.5781648449897766,0.8573908257484436,0.6127692170143128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6222527623176575},{"x":0.692307710647583,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.692307710647583,0.6057692170143127,0.7110186815261841,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.6652806401252747,0.6057692170143127,0.6881496906280518,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.6057692170143127,0.6652806401252747,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6222527623176575},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"manager@parsianspub.ir","boundary":[0.4636174738407135,0.6057692170143127,0.6486486196517944,0.6222527623176575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6222527623176575},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4586174738407135,0.5987692170143127,0.7160186815261841,0.6292527623176575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.33104395866394043},{"x":0.30561330914497375,"y":0.33104395866394043},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3434065878391266},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.21829521656036377,0.33104395866394043,0.30561330914497375,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.33104395866394043},{"x":0.3160083293914795,"y":0.33104395866394043},{"x":0.3160083293914795,"y":0.3434065878391266},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.31185030937194824,0.33104395866394043,0.3160083293914795,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.33104395866394043},{"x":0.3970893919467926,"y":0.33104395866394043},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3434065878391266},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Probability","boundary":[0.31808730959892273,0.33104395866394043,0.3970893919467926,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4490644633769989,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"theory","boundary":[0.4054054021835327,0.33104395866394043,0.4490644633769989,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4553014636039734,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3434065878391266},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.45114344358444214,0.33104395866394043,0.4553014636039734,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.33104395866394043},{"x":0.469854474067688,"y":0.33104395866394043},{"x":0.469854474067688,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4636174738407135,0.33104395866394043,0.469854474067688,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.33104395866394043},{"x":0.517671525478363,"y":0.33104395866394043},{"x":0.517671525478363,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4781704843044281,0.33104395866394043,0.517671525478363,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5509355664253235,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5259875059127808,0.33104395866394043,0.5509355664253235,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6174635887145996,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5571725368499756,0.33104395866394043,0.6174635887145996,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6278586387634277,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.33104395866394043,0.6278586387634277,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.33104395866394043,0.6756756901741028,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.33104395866394043,0.6819126605987549,0.3434065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3434065878391266},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21329521656036377,0.3240439586639404,0.6869126605987549,0.3504065878391266],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.36538460850715637},{"x":0.2661122679710388,"y":0.36538460850715637},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3777472674846649},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.18087318539619446,0.36538460850715637,0.2661122679710388,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.36538460850715637},{"x":0.2785862684249878,"y":0.36538460850715637},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3777472674846649},{"x":0.27650728821754456,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.27650728821754456,0.36538460850715637,0.2785862684249878,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.36538460850715637},{"x":0.3596673607826233,"y":0.36538460850715637},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3777472674846649},{"x":0.2806652784347534,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Probability","boundary":[0.2806652784347534,0.36538460850715637,0.3596673607826233,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4116424024105072,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3777472674846649},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"theory","boundary":[0.3679833710193634,0.36538460850715637,0.4116424024105072,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4178794324398041,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4137214124202728,0.36538460850715637,0.4178794324398041,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4324324429035187,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4261954128742218,0.36538460850715637,0.4324324429035187,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Problems","boundary":[0.4407484531402588,0.36538460850715637,0.5051975250244141,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5093554854393005,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5072765350341797,0.36538460850715637,0.5093554854393005,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3777472674846649},{"x":0.517671525478363,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"exercises","boundary":[0.517671525478363,0.36538460850715637,0.5779625773429871,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5821205973625183,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5800415873527527,0.36538460850715637,0.5821205973625183,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6133056282997131,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3777472674846649},{"x":0.590436577796936,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"etc.","boundary":[0.590436577796936,0.36538460850715637,0.6133056282997131,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6278586387634277,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.36538460850715637,0.6278586387634277,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.36538460850715637,0.6756756901741028,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6819126605987549,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.36538460850715637,0.6819126605987549,0.3777472674846649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6819126605987549,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3777472674846649},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.17587318539619445,0.35838460850715637,0.6869126605987549,0.3847472674846649],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.39835163950920105},{"x":0.3970893919467926,"y":0.39835163950920105},{"x":0.3970893919467926,"y":0.40934064984321594},{"x":0.29937630891799927,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathematical","boundary":[0.29937630891799927,0.39835163950920105,0.3970893919467926,0.40934064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.39835163950920105},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3997252881526947},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4107142984867096},{"x":0.4054054021835327,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"statistics","boundary":[0.4054054021835327,0.39835163950920105,0.46777546405792236,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4760914742946625,"y":0.40934064984321594},{"x":0.469854474067688,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.469854474067688,0.3997252881526947,0.4760914742946625,0.40934064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.3997252881526947},{"x":0.517671525478363,"y":0.3997252881526947},{"x":0.517671525478363,"y":0.40934064984321594},{"x":0.4781704843044281,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4781704843044281,0.3997252881526947,0.517671525478363,0.40934064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5259875059127808,0.3997252881526947,0.5509355664253235,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5571725368499756,0.3997252881526947,0.6174635887145996,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.3997252881526947,0.6278586387634277,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.3997252881526947,0.6756756901741028,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.3997252881526947,0.6819126605987549,0.4107142984867096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4107142984867096},{"x":0.29937630891799927,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.29437630891799926,0.39135163950920104,0.6869126605987549,0.4177142984867096],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5135135054588318,"y":0.44505494832992554},{"x":0.4469854533672333,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Problems","boundary":[0.4469854533672333,0.4326923191547394,0.5135135054588318,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.4326923191547394},{"x":0.517671525478363,"y":0.4326923191547394},{"x":0.517671525478363,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5135135054588318,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5135135054588318,0.4326923191547394,0.517671525478363,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5841996073722839,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5841996073722839,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5239084959030151,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"exercises","boundary":[0.5239084959030151,0.4326923191547394,0.5841996073722839,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5883575677871704,0.43406593799591064,0.5883575677871704,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6153846383094788,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6153846383094788,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5966736078262329,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"etc","boundary":[0.5966736078262329,0.43406593799591064,0.6153846383094788,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6237006187438965,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6237006187438965,0.43406593799591064,0.6278586387634277,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6299376487731934,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6299376487731934,0.43406593799591064,0.6756756901741028,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6819126605987549,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6819126605987549,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6777547001838684,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6777547001838684,0.43406593799591064,0.6819126605987549,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.4354395568370819},{"x":0.35550934076309204,"y":0.43406593799591064},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4423076808452606},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathematical","boundary":[0.2577962577342987,0.4354395568370819,0.35550934076309204,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.43406593799591064},{"x":0.42411643266677856,"y":0.43406593799591064},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4423076808452606},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"statistics","boundary":[0.3617463707923889,0.43406593799591064,0.42411643266677856,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.43406593799591064},{"x":0.43866944313049316,"y":0.43406593799591064},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4423076808452606},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4324324429035187,0.43406593799591064,0.43866944313049316,0.4423076808452606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6819126605987549,"y":0.44505494832992554},{"x":0.2577962577342987,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2527962577342987,0.4256923191547394,0.6869126605987549,0.45205494832992554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4793955981731415},{"x":0.602910578250885,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"QA۲۷۳","boundary":[0.602910578250885,0.4684065878391266,0.6548856496810913,0.4793955981731415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.6569646596908569,0.4684065878391266,0.6632016897201538,0.4793955981731415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۵","boundary":[0.6652806401252747,0.4684065878391266,0.6819126605987549,0.4793955981731415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6798336505889893,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۵۱۹/۲۰۷۹","boundary":[0.6070685982704163,0.48351648449897766,0.6798336505889893,0.49450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6819126605987549,"y":0.49450549483299255},{"x":0.602910578250885,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.597910578250885,0.4614065878391266,0.6869126605987549,0.5015054948329926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹۳۲۷۲۵","boundary":[0.6174635887145996,0.5013736486434937,0.6819126605987549,0.5109890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6124635887145996,0.49437364864349365,0.6869126605987549,0.5179890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.7941787838935852,0.5453296899795532,0.8170478343963623,0.5508241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7891787838935852,0.5383296899795532,0.8220478343963623,0.5578241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6222527623176575},{"x":0.790020763874054,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.790020763874054,0.6126373410224915,0.8149688243865967,0.6222527623176575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6222527623176575},{"x":0.790020763874054,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.785020763874054,0.6056373410224914,0.8199688243865967,0.6292527623176575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8212057948112488,0.6414835453033447,0.8461538553237915,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6414835453033447},{"x":0.812889814376831,"y":0.6414835453033447},{"x":0.812889814376831,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7920997738838196,0.6414835453033447,0.812889814376831,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.8149688243865967,0.6607142686843872,0.8482328653335571,0.6730769276618958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6730769276618958},{"x":0.790020763874054,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7870997738838196,0.6331098966598511,0.8532328653335571,0.6800769276618958],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6552197933197021},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.3991684019565582,0.6428571343421936,0.4324324429035187,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6428571343421936},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6428571343421936},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6552197933197021},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38669440150260925,0.6428571343421936,0.39293140172958374,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.6428571343421936},{"x":0.382536381483078,"y":0.6428571343421936},{"x":0.382536381483078,"y":0.6552197933197021},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.34927234053611755,0.6428571343421936,0.382536381483078,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.6428571343421936},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6428571343421936},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6552197933197021},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3388773500919342,0.6428571343421936,0.34303534030914307,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6428571343421936},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6428571343421936},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6552197933197021},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.30561330914497375,0.6428571343421936,0.33471933007240295,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.6428571343421936},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6428571343421936},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6552197933197021},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.29729729890823364,0.6428571343421936,0.3014552891254425,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6428571343421936},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6428571343421936},{"x":0.2869022786617279,"y":0.656593382358551},{"x":0.24740125238895416,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیعها","boundary":[0.24740125238895416,0.6428571343421936,0.2869022786617279,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.6428571343421936},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6428571343421936},{"x":0.24532224237918854,"y":0.656593382358551},{"x":0.2432432472705841,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2432432472705841,0.6428571343421936,0.24532224237918854,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6428571343421936},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6428571343421936},{"x":0.23908524215221405,"y":0.656593382358551},{"x":0.22453223168849945,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.22453223168849945,0.6428571343421936,0.23908524215221405,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.6428571343421936},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6428571343421936},{"x":0.21829521656036377,"y":0.656593382358551},{"x":0.20166319608688354,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.20166319608688354,0.6428571343421936,0.21829521656036377,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6428571343421936},{"x":0.1995842009782791,"y":0.656593382358551},{"x":0.19334720075130463,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.19334720075130463,0.6428571343421936,0.1995842009782791,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6428571343421936},{"x":0.18711018562316895,"y":0.6428571343421936},{"x":0.18711018562316895,"y":0.656593382358551},{"x":0.14968815445899963,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.14968815445899963,0.6428571343421936,0.18711018562316895,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6428571343421936},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6428571343421936},{"x":0.14553014934062958,"y":0.656593382358551},{"x":0.12681913375854492,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.12681913375854492,0.6428571343421936,0.14553014934062958,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5841996073722839,0.6593406796455383,0.6070685982704163,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.5239084959030151,0.6593406796455383,0.5779625773429871,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6730769276618958},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.48232847452163696,0.6593406796455383,0.5155925154685974,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6593406796455383},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6593406796455383},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6730769276618958},{"x":0.442827433347702,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.442827433347702,0.6593406796455383,0.47401246428489685,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6593406796455383},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6593406796455383},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4345114231109619,0.6593406796455383,0.43866944313049316,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6593406796455383},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4033263921737671,0.6593406796455383,0.4282744228839874,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6593406796455383},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6593406796455383},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6730769276618958},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.37214136123657227,0.6593406796455383,0.3991684019565582,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.6593406796455383},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6593406796455383},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6730769276618958},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.3305613398551941,0.6593406796455383,0.3679833710193634,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6593406796455383},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6593406796455383},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6730769276618958},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3243243098258972,0.6593406796455383,0.32848232984542847,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.6593406796455383},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6593406796455383},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6730769276618958},{"x":0.295218288898468,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.295218288898468,0.6593406796455383,0.32016631960868835,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6593406796455383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6593406796455383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6730769276618958},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.2557172477245331,0.6593406796455383,0.29106029868125916,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.6593406796455383},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6593406796455383},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6730769276618958},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.21829521656036377,0.6593406796455383,0.2494802474975586,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6593406796455383},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6593406796455383},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6730769276618958},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدوقی","boundary":[0.1683991700410843,0.6593406796455383,0.21205821633338928,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6593406796455383},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6593406796455383},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6730769276618958},{"x":0.12681913375854492,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الوندی","boundary":[0.12681913375854492,0.6593406796455383,0.1621621549129486,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6744505763053894},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6744505763053894},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6881868243217468},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3991684019565582,0.6744505763053894,0.42203742265701294,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.6744505763053894},{"x":0.395010381937027,"y":0.6744505763053894},{"x":0.395010381937027,"y":0.6881868243217468},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3762993812561035,0.6744505763053894,0.395010381937027,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.6744505763053894},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6744505763053894},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6881868243217468},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.3471933603286743,0.6744505763053894,0.37214136123657227,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6881868243217468},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.3160083293914795,0.6744505763053894,0.3451143503189087,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6881868243217468},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.28274428844451904,0.6744505763053894,0.3097712993621826,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.6744505763053894},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6744505763053894},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6881868243217468},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.23908524215221405,0.6744505763053894,0.27650728821754456,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6744505763053894},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6744505763053894},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6881868243217468},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22661122679710388,0.6744505763053894,0.23284822702407837,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.6744505763053894},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6744505763053894},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6881868243217468},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.1975051909685135,0.6744505763053894,0.22245322167873383,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6744505763053894},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6744505763053894},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6881868243217468},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عزت","boundary":[0.1683991700410843,0.6744505763053894,0.19334720075130463,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6744505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6744505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6881868243217468},{"x":0.12681913375854492,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.12681913375854492,0.6744505763053894,0.1621621549129486,0.6881868243217468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6881868243217468},{"x":0.12681913375854492,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12181913375854492,0.6358571343421936,0.6120685982704163,0.6951868243217468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6936812996864319},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6950549483299255},{"x":0.2058212012052536,"y":0.708791196346283},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.1767151802778244,0.6936812996864319,0.2058212012052536,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6936812996864319},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6936812996864319},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7074176073074341},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهبازی","boundary":[0.12681913375854492,0.6936812996864319,0.17047816514968872,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.7129120826721191},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7129120826721191},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7252747416496277},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.16424116492271423,0.7129120826721191,0.1995842009782791,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.7129120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7129120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7252747416496277},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اربابی","boundary":[0.12681913375854492,0.7129120826721191,0.15800416469573975,0.7252747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.6936812996864319},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6950549483299255},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12181913375854492,0.6866812996864319,0.2108212012052536,0.7336483306884766],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8482328653335571,"y":0.708791196346283},{"x":0.8045738339424133,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8045738339424133,0.6936812996864319,0.8482328653335571,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.708791196346283},{"x":0.7941787838935852,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7941787838935852,0.6936812996864319,0.8004158139228821,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.708791196346283},{"x":0.7629937529563904,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7629937529563904,0.6936812996864319,0.790020763874054,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7567567825317383,"y":0.708791196346283},{"x":0.7359667420387268,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7359667420387268,0.6936812996864319,0.7567567825317383,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7266483306884766},{"x":0.812889814376831,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.812889814376831,0.7115384340286255,0.8482328653335571,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.7754677534103394,0.7115384340286255,0.8108108043670654,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7445054650306702},{"x":0.812889814376831,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.812889814376831,0.7307692170143127,0.8482328653335571,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.7817047834396362,0.7307692170143127,0.8108108043670654,0.7445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7309667420387268,0.6866812996864319,0.8532328653335571,0.7528791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.7321428656578064},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7335164546966553},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7472527623176575},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومه","boundary":[0.16424116492271423,0.7321428656578064,0.2058212012052536,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.7307692170143127},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7307692170143127},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7445054650306702},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرجی","boundary":[0.12889812886714935,0.7307692170143127,0.15800416469573975,0.7445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.7307692170143127},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7335164546966553},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7472527623176575},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12389812886714935,0.7237692170143127,0.2108212012052536,0.7542527623176575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8503118753433228,"y":0.75},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"ناشر","boundary":[0.82536381483078,0.7513736486434937,0.8523908257484436,0.7623626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8503118753433228,"y":0.75},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.82036381483078,0.7443736486434936,0.8573908257484436,0.7693626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.7513736486434937},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7513736486434937},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7637362480163574},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.20790021121501923,0.7513736486434937,0.25363826751708984,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.7513736486434937},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7513736486434937},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7637362480163574},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.17047816514968872,0.7513736486434937,0.1995842009782791,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7513736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7513736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.1247401237487793,0.7513736486434937,0.16424116492271423,0.7637362480163574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7513736486434937},{"x":0.25363826751708984,"y":0.75},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7623626589775085},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11974012374877929,0.7443736486434936,0.25863826751708985,0.7693626589775086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.7733516693115234},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7747252583503723},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7870879173278809},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.19542619585990906,0.7733516693115234,0.21829521656036377,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.7733516693115234},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7733516693115234},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7857142686843872},{"x":0.191268190741539,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19334720075130463,0.7733516693115234,0.19542619585990906,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.7719780206680298},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7733516693115234},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7857142686843872},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.16424116492271423,0.7719780206680298,0.18503119051456451,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7706043720245361},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7719780206680298},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7843406796455383},{"x":0.1247401237487793,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.1247401237487793,0.7706043720245361,0.1538461595773697,0.7843406796455383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7706043720245361},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7747252583503723},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7870879173278809},{"x":0.1247401237487793,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11974012374877929,0.7636043720245361,0.22121622145175934,0.7940879173278809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7843406796455383},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8212057948112488,0.7706043720245361,0.8482328653335571,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7829670310020447},{"x":0.790020763874054,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.790020763874054,0.7706043720245361,0.8149688243865967,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8024948239326477,0.7870879173278809,0.8482328653335571,0.7994505763053894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8170478343963623,0.8063187003135681,0.8482328653335571,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8170478343963623,0.8255494236946106,0.8482328653335571,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8045738339424133,0.8255494236946106,0.8087317943572998,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7796257734298706,0.8255494236946106,0.8045738339424133,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.8255494236946106},{"x":0.777546763420105,"y":0.8255494236946106},{"x":0.777546763420105,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7671517729759216,0.8255494236946106,0.777546763420105,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8379120826721191},{"x":0.752598762512207,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.752598762512207,0.8255494236946106,0.7588357329368591,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلدی","boundary":[0.7151767015457153,0.8255494236946106,0.7463617324829102,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8379120826721191},{"x":0.704781711101532,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.704781711101532,0.8255494236946106,0.7089397311210632,0.8379120826721191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8557692170143127},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.8191268444061279,0.8447802066802979,0.8482328653335571,0.8557692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8557692170143127},{"x":0.704781711101532,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7018607211112976,0.7636043720245361,0.8532328653335571,0.8627692170143128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.8063187003135681},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8063187003135681},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8159340620040894},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۷۸-۹۲۲-۹۶۵۵۳-۰-۶","boundary":[0.12681913375854492,0.8063187003135681,0.2723492681980133,0.8159340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.8063187003135681},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8063187003135681},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8159340620040894},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12181913375854492,0.7993187003135681,0.2773492681980133,0.8229340620040894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8351648449897766},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹۷۸-۹۲۲-۹۱۵۵۳-۱-۲","boundary":[0.12681913375854492,0.8255494236946106,0.2723492681980133,0.8351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8351648449897766},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.12181913375854492,0.8185494236946106,0.2773492681980133,0.8421648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.8447802066802979},{"x":0.1995842009782791,"y":0.843406617641449},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8557692170143127},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۸۵۰۰","boundary":[0.1621621549129486,0.8447802066802979,0.1995842009782791,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.8447802066802979},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8447802066802979},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8557692170143127},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.1247401237487793,0.8447802066802979,0.15592515468597412,0.8557692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.8447802066802979},{"x":0.1995842009782791,"y":0.843406617641449},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8557692170143127},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11974012374877929,0.8377802066802978,0.20458420097827912,0.8627692170143128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8887362480163574},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6528066396713257,0.8722527623176575,0.6756756901741028,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.8722527623176575},{"x":0.644490659236908,"y":0.8722527623176575},{"x":0.644490659236908,"y":0.8887362480163574},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6133056282997131,0.8722527623176575,0.644490659236908,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8887362480163574},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5738045573234558,0.8722527623176575,0.6049895882606506,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8722527623176575},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8887362480163574},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5010395050048828,0.8722527623176575,0.5613305568695068,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.8722527623176575},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8722527623176575},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8887362480163574},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.45322245359420776,0.8722527623176575,0.4927234947681427,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.8722527623176575},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8722527623176575},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8887362480163574},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.3970893919467926,0.8722527623176575,0.4469854533672333,0.8887362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.8722527623176575},{"x":0.3887733817100525,"y":0.8722527623176575},{"x":0.3887733817100525,"y":0.8873626589775085},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8873626589775085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3388773500919342,0.8722527623176575,0.3887733817100525,0.8873626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.8722527623176575},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8722527623176575},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8873626589775085},{"x":0.29937630891799927,"y":0.8873626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29937630891799927,0.8722527623176575,0.32848232984542847,0.8873626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.8722527623176575},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8722527623176575},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8873626589775085},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8873626589775085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2931392788887024,0.8722527623176575,0.29729729890823364,0.8873626589775085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.8722527623176575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8736263513565063},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8901098966598511},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8887362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2881392788887024,0.8652527623176575,0.6806756901741028,0.8971098966598511],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/CRkRGMKoosYsHwVF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/bRXcoFdBgtrXgsXV.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/rnNtlaGOIShwPRYU.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00017113947013311723,0.00009038763861734787,0.9981785824194768,0.9988167642472865]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.07280220091342926},{"x":0.12058211863040924,"y":0.07280220091342926},{"x":0.12266112118959427,"y":0.08516483753919601},{"x":0.10395010560750961,"y":0.08516483753919601}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"الف","boundary":[0.10187110304832458,0.07280220091342926,0.12266112118959427,0.08516483753919601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.07280220091342926},{"x":0.12058211863040924,"y":0.07280220091342926},{"x":0.12266112118959427,"y":0.08516483753919601},{"x":0.10395010560750961,"y":0.08516483753919601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09687110304832458,0.06580220091342925,0.12766112118959427,0.09216483753919602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6361746191978455,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6340956091880798,"y":0.17445054650306702},{"x":0.4927234947681427,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4927234947681427,0.13049450516700745,0.6340956091880798,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.12912088632583618},{"x":0.469854474067688,"y":0.13049450516700745},{"x":0.469854474067688,"y":0.17445054650306702},{"x":0.34095633029937744,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.34095633029937744,0.12912088632583618,0.469854474067688,0.17445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6361746191978455,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6340956091880798,"y":0.17445054650306702},{"x":0.34095633029937744,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33595633029937744,0.12212088632583618,0.6390956091880798,0.18145054650306702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8336798548698425,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7983368039131165,0.24038460850715637,0.8316008448600769,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.2390109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7941787838935852,"y":0.25961539149284363},{"x":0.7546777725219727,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7567567825317383,0.2390109896659851,0.7941787838935852,0.25961539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8336798548698425,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8316008448600769,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7546777725219727,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7517567825317383,0.2320109896659851,0.8366008448600769,0.26936262917518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8316008448600769,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8087317943572998,0.27335163950920105,0.8316008448600769,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7941787838935852,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7609147429466248,0.27335163950920105,0.7941787838935852,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2925824224948883},{"x":0.692307710647583,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.692307710647583,0.2747252881526947,0.7484407424926758,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6569646596908569,0.2747252881526947,0.6839916706085205,0.2925824224948883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8316008448600769,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6569646596908569,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6519646596908569,0.2677252881526947,0.8366008448600769,0.2995824224948883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8648648858070374,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.8648648858070374,0.30906593799591064,0.8690228462219238,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7920997738838196,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7920997738838196,0.30906593799591064,0.8316008448600769,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7879418134689331,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7879418134689331,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7546777725219727,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7546777725219727,0.30906593799591064,0.7879418134689331,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7484407424926758,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7484407424926758,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6964656710624695,0.30906593799591064,0.7484407424926758,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6881496906280518,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6881496906280518,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6299376487731934,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.6299376487731934,0.30906593799591064,0.6881496906280518,0.32692307233810425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6299376487731934,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6249376487731934,0.30206593799591064,0.8740228462219238,0.33392307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.3104395568370819},{"x":0.0956340953707695,"y":0.3104395568370819},{"x":0.09771309792995453,"y":0.32280218601226807},{"x":0.09355509281158447,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.09147609025239944,0.3104395568370819,0.09771309792995453,0.32280218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.3104395568370819},{"x":0.0956340953707695,"y":0.3104395568370819},{"x":0.09771309792995453,"y":0.32280218601226807},{"x":0.09355509281158447,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.3034395568370819,0.10271309792995453,0.3298021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.34478020668029785},{"x":0.09771309792995453,"y":0.34478020668029785},{"x":0.09771309792995453,"y":0.3543955981731415},{"x":0.09355509281158447,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.09355509281158447,0.34478020668029785,0.09771309792995453,0.3543955981731415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.34478020668029785},{"x":0.09771309792995453,"y":0.34478020668029785},{"x":0.09771309792995453,"y":0.3543955981731415},{"x":0.09355509281158447,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08855509281158447,0.33778020668029785,0.10271309792995453,0.3613955981731415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11226611584424973,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11226611584424973,"y":0.38324177265167236},{"x":0.09355509281158447,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.09355509281158447,0.3722527325153351,0.11226611584424973,0.38324177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11226611584424973,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11226611584424973,"y":0.38324177265167236},{"x":0.09355509281158447,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08855509281158447,0.3652527325153351,0.11726611584424973,0.39024177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11226611584424973,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11226611584424973,"y":0.4134615361690521},{"x":0.09355509281158447,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.09355509281158447,0.40109890699386597,0.11226611584424973,0.4134615361690521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09355509281158447,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11226611584424973,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11226611584424973,"y":0.4134615361690521},{"x":0.09355509281158447,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08855509281158447,0.39409890699386596,0.11726611584424973,0.42046153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8316008448600769,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8316008448600769,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8087317943572998,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.8066527843475342,0.3420329689979553,0.8316008448600769,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.7422037124633789,0.3420329689979553,0.7858628034591675,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3434065878391266},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.6756756901741028,0.3434065878391266,0.7359667420387268,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.8066527843475342,0.3708791136741638,0.8316008448600769,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3708791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.3708791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7484407424926758,0.3708791136741638,0.790020763874054,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193347215652466,0.36950549483299255,0.7422037124633789,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7027027010917664,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.6632016897201538,0.36950549483299255,0.7027027010917664,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6528066396713257,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3887362778186798},{"x":0.644490659236908,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.644490659236908,0.36950549483299255,0.6528066396713257,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5530145764350891,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایگشتها","boundary":[0.5530145764350891,0.36950549483299255,0.6382536292076111,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8316008448600769,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳۰۱","boundary":[0.8045738339424133,0.39835163950920105,0.8316008448600769,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7858628034591675,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7484407424926758,0.39835163950920105,0.7858628034591675,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7442827224731445,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4148351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7110186815261841,0.39835163950920105,0.7442827224731445,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7027027010917664,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامرتب","boundary":[0.6507276296615601,0.3997252881526947,0.7027027010917664,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4148351550102234},{"x":0.632016658782959,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.3997252881526947,0.6403326392173767,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4148351550102234},{"x":0.590436577796936,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.590436577796936,0.3997252881526947,0.6278586387634277,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5613305568695068,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5613305568695068,0.3997252881526947,0.5800415873527527,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8316008448600769,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8316008448600769,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.8066527843475342,0.42719781398773193,0.8316008448600769,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7858628034591675,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7193347215652466,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افرازهای","boundary":[0.7193347215652466,0.42719781398773193,0.7858628034591675,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7110186815261841,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7110186815261841,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.6715176701545715,0.42719781398773193,0.7110186815261841,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6611226797103882,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6611226797103882,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6528066396713257,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6528066396713257,0.42719781398773193,0.6611226797103882,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4258241653442383},{"x":0.644490659236908,"y":0.4258241653442383},{"x":0.644490659236908,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5800415873527527,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایگشت","boundary":[0.5800415873527527,0.4258241653442383,0.644490659236908,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5738045573234558,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5509355664253235,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5509355664253235,0.4258241653442383,0.5738045573234558,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5322245359420776,"y":0.44505494832992554},{"x":0.4844074845314026,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.4844074845314026,0.4258241653442383,0.5322245359420776,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8316008448600769,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8316008448600769,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8045738339424133,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.8024948239326477,0.45467033982276917,0.8316008448600769,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7879418134689331,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7879418134689331,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7463617324829102,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7463617324829102,0.45467033982276917,0.7879418134689331,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7380457520484924,"y":0.45467033982276917},{"x":0.7380457520484924,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7130976915359497,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7130976915359497,0.45604395866394043,0.7380457520484924,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6943867206573486,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6964656710624695,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6382536292076111,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6382536292076111,0.45604395866394043,0.6964656710624695,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"6.1","boundary":[0.8045738339424133,0.48351648449897766,0.8316008448600769,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7567567825317383,0.48351648449897766,0.7858628034591675,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7463617324829102,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7380457520484924,0.48351648449897766,0.7463617324829102,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7297297120094299,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیازمایید","boundary":[0.6652806401252747,0.48351648449897766,0.7297297120094299,0.5013736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4794074845314026,0.3364065878391266,0.8386798548698425,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.4285714328289032},{"x":0.11434511095285416,"y":0.4285714328289032},{"x":0.11434511095285416,"y":0.44093406200408936},{"x":0.09147609025239944,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.09147609025239944,0.4285714328289032,0.11434511095285416,0.44093406200408936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.4285714328289032},{"x":0.11434511095285416,"y":0.4285714328289032},{"x":0.11434511095285416,"y":0.44093406200408936},{"x":0.09147609025239944,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.4215714328289032,0.11934511095285416,0.44793406200408936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11434511095285416,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11434511095285416,"y":0.46978020668029785},{"x":0.08939708769321442,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹","boundary":[0.08939708769321442,0.4574175775051117,0.11434511095285416,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11434511095285416,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11434511095285416,"y":0.46978020668029785},{"x":0.08939708769321442,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.4504175775051117,0.11934511095285416,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4862637221813202},{"x":0.11642411351203918,"y":0.4862637221813202},{"x":0.11642411351203918,"y":0.49862638115882874},{"x":0.08939708769321442,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.08939708769321442,0.4862637221813202,0.11642411351203918,0.49862638115882874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4862637221813202},{"x":0.11642411351203918,"y":0.4862637221813202},{"x":0.11642411351203918,"y":0.49862638115882874},{"x":0.08939708769321442,"y":0.49862638115882874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.4792637221813202,0.12142411351203919,0.5056263811588287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8690228462219238,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8711018562316895,"y":0.5343406796455383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5343406796455383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8627858757972717,0.5178571343421936,0.8711018562316895,0.5343406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5343406796455383},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.7858628034591675,0.5178571343421936,0.8357588648796082,0.5343406796455383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8690228462219238,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8711018562316895,"y":0.5343406796455383},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7808628034591675,0.5108571343421936,0.8761018562316895,0.5413406796455383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11434511095285416,"y":0.531593382358551},{"x":0.08939708769321442,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.08939708769321442,0.5192307829856873,0.11434511095285416,0.531593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11434511095285416,"y":0.531593382358551},{"x":0.08939708769321442,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.5122307829856872,0.11934511095285416,0.538593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.5535714030265808},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5535714030265808},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5659340620040894},{"x":0.08731808513402939,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.08731808513402939,0.5535714030265808,0.11642411351203918,0.5659340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.5535714030265808},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5535714030265808},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5659340620040894},{"x":0.08731808513402939,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08231808513402938,0.5465714030265808,0.12142411351203919,0.5729340620040894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11434511095285416,"y":0.593406617641449},{"x":0.09147609025239944,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.09147609025239944,0.5810439586639404,0.11434511095285416,0.593406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5810439586639404},{"x":0.11434511095285416,"y":0.593406617641449},{"x":0.09147609025239944,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.5740439586639404,0.11934511095285416,0.600406617641449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6222527623176575},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۳","boundary":[0.09147609025239944,0.6098901033401489,0.11434511095285416,0.6222527623176575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6222527623176575},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.6028901033401489,0.11934511095285416,0.6292527623176575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11642411351203918,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11642411351203918,"y":0.651098906993866},{"x":0.09147609025239944,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.09147609025239944,0.6387362480163574,0.11642411351203918,0.651098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11642411351203918,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11642411351203918,"y":0.651098906993866},{"x":0.09147609025239944,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.6317362480163574,0.12142411351203919,0.658098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8066527843475342,0.5508241653442383,0.8336798548698425,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7234927415847778,0.5521978139877319,0.7858628034591675,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5521978139877319},{"x":0.717255711555481,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6548856496810913,0.5521978139877319,0.717255711555481,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.8045738339424133,0.5796703100204468,0.8336798548698425,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5796703100204468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5796703100204468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمات","boundary":[0.7255717515945435,0.5796703100204468,0.7858628034591675,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5796703100204468},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6673596501350403,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.6673596501350403,0.5810439586639404,0.7151767015457153,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5810439586639404},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5810439586639404},{"x":0.6590436697006226,"y":0.598901093006134},{"x":0.6049895882606506,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6049895882606506,0.5810439586639404,0.6590436697006226,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.8045738339424133,0.6098901033401489,0.8336798548698425,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7588357329368591,0.6098901033401489,0.7858628034591675,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6291208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6985446810722351,0.6098901033401489,0.7505197525024414,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.8045738339424133,0.6359890103340149,0.8336798548698425,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.7359667420387268,0.6373626589775085,0.7858628034591675,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6538461446762085},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6756756901741028,0.6373626589775085,0.7276507019996643,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.5987526178359985,0.6373626589775085,0.6673596501350403,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6854395866394043},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.8045738339424133,0.6634615659713745,0.8336798548698425,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.7193347215652466,0.6648351550102234,0.7858628034591675,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6839916706085205,0.6648351550102234,0.7110186815261841,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6237006187438965,0.6648351550102234,0.6756756901741028,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8336798548698425,"y":0.692307710647583},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.8087317943572998,0.6936812996864319,0.8357588648796082,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.7401247620582581,0.6936812996864319,0.7920997738838196,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6860706806182861,0.6950549483299255,0.7255717515945435,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.8045738339424133,0.7225274443626404,0.8336798548698425,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7380457520484924,0.7225274443626404,0.7858628034591675,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6985446810722351,0.7225274443626404,0.7193347215652466,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7225274443626404},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7225274443626404},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.6361746191978455,0.7225274443626404,0.6798336505889893,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.75},{"x":0.8336798548698425,"y":0.75},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸.۲","boundary":[0.8045738339424133,0.75,0.8336798548698425,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.75},{"x":0.7858628034591675,"y":0.75},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7380457520484924,0.75,0.7858628034591675,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7318087220191956,"y":0.75},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6777547001838684,0.7513736486434937,0.7318087220191956,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6216216087341309,0.7513736486434937,0.6715176701545715,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7692307829856873},{"x":0.602910578250885,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.602910578250885,0.7513736486434937,0.6133056282997131,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.5530145764350891,0.7513736486434937,0.5966736078262329,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیز","boundary":[0.5218295454978943,0.7513736486434937,0.5446985363960266,0.7692307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5508241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.512671525478363,0.5465714030265808,0.842837815284729,0.7748571343421936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6675823926925659},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6675823926925659},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6799450516700745},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.09147609025239944,0.6675823926925659,0.11434511095285416,0.6799450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.6675823926925659},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6675823926925659},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6799450516700745},{"x":0.09147609025239944,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.6605823926925659,0.11934511095285416,0.6869450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.6950549483299255},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6964285969734192},{"x":0.11226611584424973,"y":0.708791196346283},{"x":0.08939708769321442,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.08939708769321442,0.6950549483299255,0.11226611584424973,0.708791196346283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.6950549483299255},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6964285969734192},{"x":0.11226611584424973,"y":0.708791196346283},{"x":0.08939708769321442,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.6880549483299255,0.11726611584424973,0.715791196346283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.723901093006134},{"x":0.11226611584424973,"y":0.723901093006134},{"x":0.11226611584424973,"y":0.7348901033401489},{"x":0.09147609025239944,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.09147609025239944,0.723901093006134,0.11226611584424973,0.7348901033401489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.723901093006134},{"x":0.11226611584424973,"y":0.723901093006134},{"x":0.11226611584424973,"y":0.7348901033401489},{"x":0.09147609025239944,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.716901093006134,0.11726611584424973,0.7418901033401489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7637362480163574},{"x":0.08939708769321442,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.08939708769321442,0.7527472376823425,0.11434511095285416,0.7637362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7637362480163574},{"x":0.08939708769321442,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.7457472376823425,0.11934511095285416,0.7707362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.8066527843475342,0.7802197933197021,0.8336798548698425,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7788461446762085},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقلال","boundary":[0.7276507019996643,0.7802197933197021,0.7858628034591675,0.7953296899795532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7226507019996643,0.7732197933197021,0.8386798548698425,0.8023296899795532],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.7788461446762085},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7788461446762085},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7925823926925659},{"x":0.09147609025239944,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۷۶","boundary":[0.08939708769321442,0.7788461446762085,0.11434511095285416,0.7925823926925659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.7788461446762085},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7788461446762085},{"x":0.11434511095285416,"y":0.7925823926925659},{"x":0.09147609025239944,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.7718461446762085,0.11934511095285416,0.7995823926925659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8090659379959106},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8090659379959106},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8214285969734192},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.09147609025239944,0.8090659379959106,0.11434511095285416,0.8214285969734192]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8090659379959106},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8090659379959106},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8214285969734192},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.8020659379959106,0.11934511095285416,0.8284285969734192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8241758346557617},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲","boundary":[0.8066527843475342,0.8063187003135681,0.8482328653335571,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8063187003135681},{"x":0.790020763874054,"y":0.8063187003135681},{"x":0.790020763874054,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7442827224731445,0.8063187003135681,0.790020763874054,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7130976915359497,0.8063187003135681,0.7338877320289612,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.807692289352417},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6382536292076111,0.807692289352417,0.6943867206573486,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱.۲","boundary":[0.8066527843475342,0.8351648449897766,0.8482328653335571,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7546777725219727,0.8365384340286255,0.7837837934494019,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7338877320289612,0.8365384340286255,0.7505197525024414,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیازمایید","boundary":[0.6652806401252747,0.8365384340286255,0.7297297120094299,0.8543956279754639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.807692289352417},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6332536292076111,0.800692289352417,0.8532328653335571,0.8613956279754639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8379120826721191},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8379120826721191},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8502747416496277},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.09147609025239944,0.8379120826721191,0.11434511095285416,0.8502747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.8379120826721191},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8379120826721191},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8502747416496277},{"x":0.09147609025239944,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.8309120826721191,0.11934511095285416,0.8572747416496277],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/VjLZRhnEouiEVkcK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/SDshHlrsSCIlWUhD.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/WSsgIHQrWNAEXGIK.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00009982188512663264,0.9981180709414571,0.9987677061859068]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9168398976325989,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9168398976325989,"y":0.08516483753919601},{"x":0.8960499167442322,"y":0.08516483753919601},{"x":0.8960499167442322,"y":0.07967033237218857}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":")","boundary":[0.9168398976325989,0.07967033237218857,0.8960499167442322,0.08516483753919601]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9168398976325989,"y":0.08791209012269974},{"x":0.9168398976325989,"y":0.0892857164144516},{"x":0.8960499167442322,"y":0.0892857164144516},{"x":0.8960499167442322,"y":0.08791209012269974}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":".","boundary":[0.9168398976325989,0.08791209012269974,0.8960499167442322,0.0892857164144516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9168398976325989,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9168398976325989,"y":0.0892857164144516},{"x":0.8960499167442322,"y":0.0892857164144516},{"x":0.8960499167442322,"y":0.07967033237218857}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.9118398976325989,0.07267033237218856,0.9010499167442322,0.0962857164144516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8918918967247009,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9002078771591187,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9002078771591187,"y":0.12774725258350372},{"x":0.8918918967247009,"y":0.12774725258350372}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8918918967247009,0.10989011079072952,0.9002078771591187,0.12774725258350372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8627858757972717,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12774725258350372},{"x":0.82536381483078,"y":0.12774725258350372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.82536381483078,0.10989011079072952,0.8627858757972717,0.12774725258350372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8191268444061279,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8191268444061279,"y":0.12774725258350372},{"x":0.7609147429466248,"y":0.12774725258350372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.7609147429466248,0.10989011079072952,0.8191268444061279,0.12774725258350372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9002078771591187,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9002078771591187,"y":0.12774725258350372},{"x":0.7609147429466248,"y":0.12774725258350372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7559147429466248,0.10289011079072952,0.9052078771591187,0.13474725258350373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.11263736337423325},{"x":0.14345113933086395,"y":0.11263736337423325},{"x":0.14345113933086395,"y":0.12362637370824814},{"x":0.12266112118959427,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.12266112118959427,0.11263736337423325,0.14345113933086395,0.12362637370824814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.11263736337423325},{"x":0.14345113933086395,"y":0.11263736337423325},{"x":0.14345113933086395,"y":0.12362637370824814},{"x":0.12266112118959427,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.10563736337423324,0.14845113933086396,0.13062637370824814],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8357588648796082,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.8357588648796082,0.14423076808452606,0.8627858757972717,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8149688243865967,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8149688243865967,"y":0.1607142835855484},{"x":0.777546763420105,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.777546763420105,0.14423076808452606,0.8149688243865967,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7713097929954529,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7713097929954529,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7151767015457153,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.7151767015457153,0.14423076808452606,0.7713097929954529,0.16208791732788086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7151767015457153,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7101767015457153,0.13723076808452606,0.8677858757972717,0.1677142835855484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.14560440182685852},{"x":0.14345113933086395,"y":0.14560440182685852},{"x":0.14345113933086395,"y":0.15796703100204468},{"x":0.12058211863040924,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.12058211863040924,0.14560440182685852,0.14345113933086395,0.15796703100204468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15176714956760406,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15796703100204468},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.15176714956760406,0.14560440182685852,0.15176714956760406,0.15796703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15176714956760406,"y":0.14560440182685852},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15796703100204468},{"x":0.12058211863040924,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.13860440182685851,0.15676714956760407,0.16496703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.17445054650306702},{"x":0.15800416469573975,"y":0.17445054650306702},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1854395568370819},{"x":0.12058211863040924,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۰۵","boundary":[0.12058211863040924,0.17445054650306702,0.15800416469573975,0.1854395568370819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.17445054650306702},{"x":0.17463617026805878,"y":0.17445054650306702},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1854395568370819},{"x":0.1621621549129486,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"..","boundary":[0.1621621549129486,0.17445054650306702,0.17463617026805878,0.1854395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.17445054650306702},{"x":0.17463617026805878,"y":0.17445054650306702},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1854395568370819},{"x":0.12058211863040924,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.167450546503067,0.17963617026805878,0.19243955683708192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17032967507839203},{"x":0.866943895816803,"y":0.19230769574642181},{"x":0.837837815284729,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.8357588648796082,0.1717032939195633,0.866943895816803,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8170478343963623,"y":0.19505494832992554},{"x":0.790020763874054,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7858628034591675,0.17445054650306702,0.8170478343963623,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.17582418024539948},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7817047834396362,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7380457520484924,0.17582418024539948,0.7817047834396362,0.19505494832992554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8648648858070374,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7330457520484924,0.16882418024539947,0.8698648858070374,0.19930769574642182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2032967060804367},{"x":0.15800416469573975,"y":0.20192307233810425},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2142857164144516},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۵","boundary":[0.12058211863040924,0.2032967060804367,0.15800416469573975,0.2142857164144516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.2032967060804367},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2032967060804367},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2142857164144516},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"..","boundary":[0.1621621549129486,0.2032967060804367,0.17463617026805878,0.2142857164144516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2032967060804367},{"x":0.17463617026805878,"y":0.20192307233810425},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2142857164144516},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.1962967060804367,0.17963617026805878,0.2212857164144516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.23076923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.23076923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2431318610906601},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.12058211863040924,0.23076923191547394,0.15800416469573975,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.23076923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.23076923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2431318610906601},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.22376923191547393,0.16300416469573975,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8648648858070374,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8648648858070374,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8336798548698425,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.8336798548698425,0.20054945349693298,0.8648648858070374,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7442827224731445,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.7442827224731445,0.20054945349693298,0.8149688243865967,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7359667420387268,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7359667420387268,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6735966801643372,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6735966801643372,0.20054945349693298,0.7359667420387268,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6652806401252747,"y":0.20054945349693298},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.6133056282997131,0.19917581975460052,0.6652806401252747,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8648648858070374,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24450549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.8336798548698425,0.22802197933197021,0.8648648858070374,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8149688243865967,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8149688243865967,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7422037124633789,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.7422037124633789,0.22939559817314148,0.8149688243865967,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7338877320289612,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7359667420387268,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6715176701545715,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6715176701545715,0.23076923191547394,0.7359667420387268,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6632016897201538,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6632016897201538,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6174635887145996,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6174635887145996,0.23076923191547394,0.6632016897201538,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۰۳","boundary":[0.8336798548698425,0.25824177265167236,0.8648648858070374,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8170478343963623,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7920997738838196,0.25824177265167236,0.8170478343963623,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7837837934494019,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7629937529563904,0.25824177265167236,0.7837837934494019,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7442827224731445,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.6735966801643372,0.25824177265167236,0.7442827224731445,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6632016897201538,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2788461446762085},{"x":0.602910578250885,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.602910578250885,0.25824177265167236,0.6632016897201538,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8336798548698425,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"6.3","boundary":[0.8336798548698425,0.2857142984867096,0.8627858757972717,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8191268444061279,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8191268444061279,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7713097929954529,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7713097929954529,0.2857142984867096,0.8191268444061279,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7692307829856873,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7422037124633789,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7422037124633789,0.2857142984867096,0.7692307829856873,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7234927415847778,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6694386601448059,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6694386601448059,0.2857142984867096,0.7234927415847778,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8648648858070374,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8336798548698425,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.8336798548698425,0.3118131756782532,0.8648648858070374,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8149688243865967,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7858628034591675,0.3131868243217468,0.8149688243865967,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.3131868243217468},{"x":0.777546763420105,"y":0.3131868243217468},{"x":0.777546763420105,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7671517729759216,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7671517729759216,0.3131868243217468,0.777546763420105,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7588357329368591,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6943867206573486,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیازمایید","boundary":[0.6943867206573486,0.3131868243217468,0.7588357329368591,0.32967033982276917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8648648858070374,"y":0.19917581975460052},{"x":0.866943895816803,"y":0.32967033982276917},{"x":0.602910578250885,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5958316278457642,0.19217581975460052,0.871943895816803,0.33667033982276917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16008315980434418,"y":0.25961539149284363},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2706044018268585},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.12058211863040924,0.25824177265167236,0.16008315980434418,0.2706044018268585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2706044018268585},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.16424116492271423,0.25824177265167236,0.16632016003131866,0.2706044018268585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2706044018268585},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.25124177265167236,0.17132016003131867,0.2776044018268585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3008241653442383},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.11850311607122421,0.28708791732788086,0.16008315980434418,0.3008241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3008241653442383},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.28008791732788085,0.16508315980434418,0.3078241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.31593406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.31593406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3282966911792755},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۴۹","boundary":[0.12266112118959427,0.31593406200408936,0.15800416469573975,0.3282966911792755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.31593406200408936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.31593406200408936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3282966911792755},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"..","boundary":[0.16632016003131866,0.31593406200408936,0.1767151802778244,0.3282966911792755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.31593406200408936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.31593406200408936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3282966911792755},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.30893406200408935,0.1817151802778244,0.3352966911792755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.34890109300613403},{"x":0.16008315980434418,"y":0.34890109300613403},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3612637221813202},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۱","boundary":[0.12266112118959427,0.34890109300613403,0.16008315980434418,0.3612637221813202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.34890109300613403},{"x":0.16008315980434418,"y":0.34890109300613403},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3612637221813202},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.341901093006134,0.16508315980434418,0.3682637221813202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.38324177265167236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.38324177265167236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3956044018268585},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.12058211863040924,0.38324177265167236,0.15800416469573975,0.3956044018268585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.38324177265167236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.38324177265167236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3956044018268585},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.37624177265167236,0.16300416469573975,0.4026044018268585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.424450546503067},{"x":0.12058211863040924,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.12058211863040924,0.41208791732788086,0.15800416469573975,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.424450546503067},{"x":0.12058211863040924,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.40508791732788085,0.16300416469573975,0.431450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4395604431629181},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4395604431629181},{"x":0.16008315980434418,"y":0.450549453496933},{"x":0.12058211863040924,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۹۲","boundary":[0.12058211863040924,0.4395604431629181,0.16008315980434418,0.450549453496933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4395604431629181},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4395604431629181},{"x":0.16008315980434418,"y":0.450549453496933},{"x":0.12058211863040924,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.4325604431629181,0.16508315980434418,0.457549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.4684065878391266},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4684065878391266},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48076921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.12266112118959427,0.4684065878391266,0.15800416469573975,0.48076921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.4684065878391266},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4684065878391266},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48076921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.4614065878391266,0.16300416469573975,0.48776921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.4958791136741638},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4972527325153351},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5082417726516724},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۷۰","boundary":[0.12266112118959427,0.4958791136741638,0.15592515468597412,0.5082417726516724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.4958791136741638},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4972527325153351},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5082417726516724},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.4888791136741638,0.16092515468597413,0.5152417726516724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8939709067344666,"y":0.34890109300613403},{"x":0.9002078771591187,"y":0.34890109300613403},{"x":0.9002078771591187,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8918918967247009,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8939709067344666,0.34890109300613403,0.9002078771591187,0.36950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8607068657875061,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8212057948112488,0.34890109300613403,0.8607068657875061,0.36950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8170478343963623,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8170478343963623,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7837837934494019,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7837837934494019,0.34890109300613403,0.8170478343963623,0.36950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.34752747416496277},{"x":0.777546763420105,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7754677534103394,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.7089397311210632,0.34752747416496277,0.7754677534103394,0.36950549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.34752747416496277},{"x":0.9002078771591187,"y":0.34890109300613403},{"x":0.9002078771591187,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7039397311210632,0.34052747416496276,0.9052078771591187,0.3778791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40109890699386597},{"x":0.8357588648796082,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۴","boundary":[0.8357588648796082,0.38049450516700745,0.8627858757972717,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.38049450516700745},{"x":0.812889814376831,"y":0.38049450516700745},{"x":0.812889814376831,"y":0.40109890699386597},{"x":0.7713097929954529,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7713097929954529,0.38049450516700745,0.812889814376831,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.40109890699386597},{"x":0.7255717515945435,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7255717515945435,0.38049450516700745,0.752598762512207,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6632016897201538,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنولی","boundary":[0.6632016897201538,0.38049450516700745,0.7089397311210632,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6528066396713257,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6528066396713257,"y":0.40109890699386597},{"x":0.644490659236908,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.644490659236908,0.38049450516700745,0.6528066396713257,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6382536292076111,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5966736078262329,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5966736078262329,0.3818681240081787,0.6382536292076111,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5945945978164673,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5343035459518433,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.5343035459518433,0.3818681240081787,0.5945945978164673,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5322245359420776,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5155925154685974,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5155925154685974,0.3818681240081787,0.5322245359420776,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8357588648796082,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.8357588648796082,0.4107142984867096,0.8627858757972717,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7733888030052185,0.41208791732788086,0.8149688243865967,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4134615361690521},{"x":0.765072762966156,"y":0.41208791732788086},{"x":0.765072762966156,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.7089397311210632,0.4134615361690521,0.765072762966156,0.4313186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8336798548698425,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳۰۴","boundary":[0.8336798548698425,0.4395604431629181,0.8627858757972717,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8149688243865967,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7754677534103394,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7754677534103394,0.4395604431629181,0.8149688243865967,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7671517729759216,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7068607211112976,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.7068607211112976,0.4395604431629181,0.7671517729759216,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7089397311210632,"y":0.45879119634628296},{"x":0.692307710647583,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.692307710647583,0.4395604431629181,0.7089397311210632,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6174635887145996,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6174635887145996,0.4381868243217468,0.6756756901741028,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6049895882606506,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6008316278457642,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6008316278457642,0.4381868243217468,0.6049895882606506,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5966736078262329,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5675675868988037,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5675675868988037,0.4381868243217468,0.5966736078262329,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5509355664253235,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5509355664253235,0.4381868243217468,0.5571725368499756,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴۰۴","boundary":[0.8336798548698425,0.46565935015678406,0.8627858757972717,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7733888030052185,0.46565935015678406,0.8149688243865967,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.4670329689979553},{"x":0.765072762966156,"y":0.4670329689979553},{"x":0.765072762966156,"y":0.48763737082481384},{"x":0.7151767015457153,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.7130976915359497,0.4670329689979553,0.765072762966156,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵۰۴","boundary":[0.8336798548698425,0.4958791136741638,0.8627858757972717,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5137362480163574},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7733888030052185,0.4958791136741638,0.8149688243865967,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.7422037124633789,0.4972527325153351,0.7671517729759216,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6839916706085205,0.4972527325153351,0.7297297120094299,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۹.۴","boundary":[0.8336798548698425,0.5219780206680298,0.8627858757972717,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5233516693115234},{"x":0.812889814376831,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7733888030052185,0.5233516693115234,0.8149688243865967,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5233516693115234},{"x":0.765072762966156,"y":0.5233516693115234},{"x":0.765072762966156,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.7234927415847778,0.5233516693115234,0.765072762966156,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۷۰۴","boundary":[0.8336798548698425,0.5508241653442383,0.8627858757972717,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7754677534103394,0.5494505763053894,0.8149688243865967,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاما","boundary":[0.7380457520484924,0.5494505763053894,0.7671517729759216,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193347215652466,0.5494505763053894,0.7276507019996643,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5714285969734192},{"x":0.692307710647583,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کای","boundary":[0.692307710647583,0.5494505763053894,0.7130976915359497,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6652806401252747,0.5480769276618958,0.6839916706085205,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5947802066802979},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸۰۴","boundary":[0.8336798548698425,0.5796703100204468,0.8627858757972717,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.583791196346283},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.777546763420105,0.583791196346283,0.8170478343963623,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5810439586639404},{"x":0.765072762966156,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7629937529563904,"y":0.598901093006134},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.7338877320289612,0.5810439586639404,0.7629937529563904,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8336798548698425,"y":0.625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹.۴","boundary":[0.8316008448600769,0.6071428656578064,0.8648648858070374,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6277472376823425},{"x":0.777546763420105,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.777546763420105,0.6085164546966553,0.8170478343963623,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7006236910820007,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.7027027010917664,0.6071428656578064,0.7692307829856873,0.6263736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8773388862609863,"y":0.656593382358551},{"x":0.837837815284729,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.۴","boundary":[0.837837815284729,0.6359890103340149,0.8773388862609863,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.656593382358551},{"x":0.7817047834396362,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7817047834396362,0.6359890103340149,0.8170478343963623,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7796257734298706,"y":0.656593382358551},{"x":0.7359667420387268,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7359667420387268,0.6359890103340149,0.7796257734298706,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7318087220191956,"y":0.656593382358551},{"x":0.7089397311210632,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7089397311210632,0.6359890103340149,0.7318087220191956,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6943867206573486,"y":0.656593382358551},{"x":0.644490659236908,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.644490659236908,0.6359890103340149,0.6943867206573486,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6424116492271423,"y":0.656593382358551},{"x":0.6340956091880798,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6340956091880798,0.6359890103340149,0.6424116492271423,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6174635887145996,"y":0.656593382358551},{"x":0.5509355664253235,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5509355664253235,0.6359890103340149,0.6174635887145996,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱.۴","boundary":[0.8357588648796082,0.6620879173278809,0.8773388862609863,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7733888030052185,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7713097929954529,0.6634615659713745,0.8170478343963623,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6634615659713745},{"x":0.765072762966156,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7671517729759216,"y":0.682692289352417},{"x":0.7422037124633789,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7422037124633789,0.6634615659713745,0.7671517729759216,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7234927415847778,"y":0.682692289352417},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6673596501350403,0.6648351550102234,0.7234927415847778,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8773388862609863,"y":0.708791196346283},{"x":0.8357588648796082,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲.۴","boundary":[0.8357588648796082,0.6909340620040894,0.8773388862609863,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.692307710647583},{"x":0.8149688243865967,"y":0.692307710647583},{"x":0.8149688243865967,"y":0.708791196346283},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7858628034591675,0.692307710647583,0.8149688243865967,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.692307710647583},{"x":0.7754677534103394,"y":0.692307710647583},{"x":0.777546763420105,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7671517729759216,0.692307710647583,0.777546763420105,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.692307710647583},{"x":0.7588357329368591,"y":0.692307710647583},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7101648449897766},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیازمایید","boundary":[0.6943867206573486,0.692307710647583,0.7588357329368591,0.7101648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8731808662414551,"y":0.3791208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.708791196346283},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5105925154685974,0.3748681240081787,0.884417896270752,0.715791196346283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5247252583503723},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5370879173278809},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.12266112118959427,0.5247252583503723,0.15800416469573975,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5247252583503723},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5370879173278809},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.5177252583503723,0.16300416469573975,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5521978139877319},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5535714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5645604133605957},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.12266112118959427,0.5521978139877319,0.15800416469573975,0.5645604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5521978139877319},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5535714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5645604133605957},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.5451978139877319,0.16300416469573975,0.5715604133605957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5810439586639404},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5810439586639404},{"x":0.15800416469573975,"y":0.593406617641449},{"x":0.12266112118959427,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.12266112118959427,0.5810439586639404,0.15800416469573975,0.593406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5810439586639404},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5810439586639404},{"x":0.15800416469573975,"y":0.593406617641449},{"x":0.12266112118959427,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.5740439586639404,0.16300416469573975,0.600406617641449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6208791136741638},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.12058211863040924,0.6085164546966553,0.15800416469573975,0.6208791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6208791136741638},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.6015164546966553,0.16300416469573975,0.6278791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.6373626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723},{"x":0.12266112118959427,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.12266112118959427,0.6373626589775085,0.15800416469573975,0.6497252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.6373626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723},{"x":0.12266112118959427,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.6303626589775085,0.16300416469573975,0.6567252583503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6785714030265808},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۴","boundary":[0.12058211863040924,0.666208803653717,0.15800416469573975,0.6785714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6785714030265808},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.659208803653717,0.16300416469573975,0.6855714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6936812996864319},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6936812996864319},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7060439586639404},{"x":0.12058211863040924,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۲۰۵","boundary":[0.12058211863040924,0.6936812996864319,0.15800416469573975,0.7060439586639404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.6936812996864319},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6936812996864319},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7060439586639404},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.1621621549129486,0.6936812996864319,0.18087318539619446,0.7060439586639404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6936812996864319},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6936812996864319},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7060439586639404},{"x":0.12058211863040924,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.6866812996864319,0.18587318539619446,0.7130439586639404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8939709067344666,"y":0.7252747416496277},{"x":0.9002078771591187,"y":0.7252747416496277},{"x":0.9002078771591187,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8939709067344666,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8939709067344666,0.7252747416496277,0.9002078771591187,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8357588648796082,0.7266483306884766,0.8648648858070374,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7280219793319702},{"x":0.82536381483078,"y":0.7266483306884766},{"x":0.82536381483078,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7713097929954529,0.7280219793319702,0.82536381483078,0.7445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7266483306884766},{"x":0.9002078771591187,"y":0.723901093006134},{"x":0.9002078771591187,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7663097929954529,0.7196483306884766,0.9052078771591187,0.7501318759918213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7280219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7280219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7390109896659851},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۳","boundary":[0.11850311607122421,0.7280219793319702,0.15592515468597412,0.7390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7280219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7280219793319702},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7390109896659851},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7210219793319702,0.16092515468597413,0.7460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7609890103340149},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7609890103340149},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7733516693115234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.11850311607122421,0.7609890103340149,0.15592515468597412,0.7733516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7609890103340149},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7609890103340149},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7733516693115234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7539890103340149,0.16092515468597413,0.7803516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7898351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7898351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8035714030265808},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.11850311607122421,0.7898351550102234,0.15800416469573975,0.8035714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7898351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7898351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8035714030265808},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7828351550102234,0.16300416469573975,0.8105714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7747252583503723},{"x":0.8357588648796082,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.8357588648796082,0.7596153616905212,0.8627858757972717,0.7747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7609890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8170478343963623,"y":0.776098906993866},{"x":0.790020763874054,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.790020763874054,0.7609890103340149,0.8170478343963623,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7276507019996643,0.7623626589775085,0.7796257734298706,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8090659379959106},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.8357588648796082,0.7884615659713745,0.8627858757972717,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7858628034591675,0.7884615659713745,0.8149688243865967,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7884615659713745},{"x":0.777546763420105,"y":0.7884615659713745},{"x":0.777546763420105,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7234927415847778,0.7884615659713745,0.777546763420105,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8090659379959106},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6881496906280518,0.7884615659713745,0.7130976915359497,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8104395866394043},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6507276296615601,0.7884615659713745,0.6777547001838684,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8090659379959106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6008316278457642,0.7884615659713745,0.6403326392173767,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8104395866394043},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5343035459518433,0.7898351550102234,0.5966736078262329,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8648648858070374,"y":0.833791196346283},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.8336798548698425,0.8145604133605957,0.8648648858070374,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7733888030052185,0.8159340620040894,0.8149688243865967,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.8159340620040894},{"x":0.765072762966156,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7401247620582581,0.8159340620040894,0.7671517729759216,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8351648449897766},{"x":0.692307710647583,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.692307710647583,0.8159340620040894,0.7234927415847778,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6299376487731934,0.8159340620040894,0.6839916706085205,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.843406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.843406617641449},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8585164546966553},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.8336798548698425,0.843406617641449,0.8648648858070374,0.8585164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8626373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.7484407424926758,0.8461538553237915,0.8149688243865967,0.8612637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8475274443626404},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8626373410224915},{"x":0.692307710647583,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسن","boundary":[0.6902287006378174,0.8475274443626404,0.7401247620582581,0.8626373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8901098966598511},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8901098966598511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.8336798548698425,0.8722527623176575,0.8627858757972717,0.8901098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8722527623176575},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8901098966598511},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8914835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.7796257734298706,0.8722527623176575,0.8149688243865967,0.8901098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8736263513565063},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8736263513565063},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8914835453033447},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8914835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7609147429466248,0.8736263513565063,0.7713097929954529,0.8914835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.8736263513565063},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8736263513565063},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8914835453033447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8914835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مد","boundary":[0.7380457520484924,0.8736263513565063,0.7567567825317383,0.8914835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.875},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8736263513565063},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8914835453033447},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8928571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7006236910820007,0.875,0.7297297120094299,0.8914835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.875},{"x":0.692307710647583,"y":0.8736263513565063},{"x":0.692307710647583,"y":0.8928571343421936},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8928571343421936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6507276296615601,0.875,0.692307710647583,0.8928571343421936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7582417726516724},{"x":0.866943895816803,"y":0.8901098966598511},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8942307829856873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5293035459518433,0.7567362480163574,0.871943895816803,0.8971098966598511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8186812996864319},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8186812996864319},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8310439586639404},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.12058211863040924,0.8186812996864319,0.15592515468597412,0.8310439586639404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.8186812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8186812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8310439586639404},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.16424116492271423,0.8186812996864319,0.16632016003131866,0.8310439586639404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8186812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8186812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8310439586639404},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.8116812996864319,0.17132016003131867,0.8380439586639404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8461538553237915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8461538553237915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8598901033401489},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.12058211863040924,0.8461538553237915,0.15800416469573975,0.8598901033401489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.8461538553237915},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8461538553237915},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8598901033401489},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.1683991700410843,0.8461538553237915,0.17047816514968872,0.8598901033401489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8461538553237915},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8461538553237915},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8598901033401489},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.8391538553237915,0.17547816514968873,0.8668901033401489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8736263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8736263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8859890103340149},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8859890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴۴","boundary":[0.11850311607122421,0.8736263513565063,0.16008315980434418,0.8859890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8736263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8736263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8859890103340149},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8859890103340149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8666263513565063,0.16508315980434418,0.8929890103340149],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/KGySIKbxAfdZeKpY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/yhBUSAXYkVnNuwly.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/gXEGiYGFDwJXfOXh.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00017113947013311723,0.00009416133722106178,0.9982218048329661,0.9994865958415545]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.07554945349693298},{"x":0.10602910816669464,"y":0.07554945349693298},{"x":0.10602910816669464,"y":0.09203296899795532},{"x":0.09147609025239944,"y":0.09203296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.08939708769321442,0.07554945349693298,0.10602910816669464,0.09203296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.07554945349693298},{"x":0.10602910816669464,"y":0.07554945349693298},{"x":0.10602910816669464,"y":0.09203296899795532},{"x":0.09147609025239944,"y":0.09203296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.06854945349693298,0.11102910816669465,0.09903296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.11263736337423325},{"x":0.12889812886714935,"y":0.11263736337423325},{"x":0.12889812886714935,"y":0.125},{"x":0.09147609025239944,"y":0.125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.09147609025239944,0.11263736337423325,0.12889812886714935,0.125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.11263736337423325},{"x":0.12889812886714935,"y":0.11263736337423325},{"x":0.12889812886714935,"y":0.125},{"x":0.09147609025239944,"y":0.125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.10563736337423324,0.13389812886714936,0.132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.14148351550102234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.14148351550102234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.15247252583503723},{"x":0.08939708769321442,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۲","boundary":[0.08939708769321442,0.14148351550102234,0.12889812886714935,0.15247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.14148351550102234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.14148351550102234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.15247252583503723},{"x":0.08939708769321442,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08439708769321441,0.13448351550102233,0.13389812886714936,0.15947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.1675824224948883},{"x":0.12681913375854492,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.18131868541240692},{"x":0.09147609025239944,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۷۰","boundary":[0.09147609025239944,0.1675824224948883,0.1247401237487793,0.18131868541240692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.1675824224948883},{"x":0.12681913375854492,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.18131868541240692},{"x":0.09147609025239944,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.1605824224948883,0.1297401237487793,0.18831868541240693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.13049450516700745},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.۵","boundary":[0.8045738339424133,0.10851648449897766,0.8357588648796082,0.13049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.10851648449897766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.10851648449897766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.13049450516700745},{"x":0.7234927415847778,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.7234927415847778,0.10851648449897766,0.7858628034591675,0.13049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.10851648449897766},{"x":0.7151767015457153,"y":0.10851648449897766},{"x":0.7151767015457153,"y":0.12912088632583618},{"x":0.704781711101532,"y":0.12912088632583618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.704781711101532,0.10851648449897766,0.7151767015457153,0.12912088632583618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6985446810722351,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6985446810722351,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6278586387634277,"y":0.12912088632583618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6278586387634277,0.10851648449897766,0.6985446810722351,0.13049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6195425987243652,"y":0.10851648449897766},{"x":0.6195425987243652,"y":0.12912088632583618},{"x":0.5488565564155579,"y":0.12912088632583618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.5488565564155579,0.10851648449897766,0.6195425987243652,0.12912088632583618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5405405163764954,"y":0.10851648449897766},{"x":0.5405405163764954,"y":0.12912088632583618},{"x":0.5031185150146484,"y":0.12912088632583618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5031185150146484,0.10851648449897766,0.5405405163764954,0.12912088632583618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8357588648796082,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8045738339424133,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.8045738339424133,0.13873626291751862,0.8357588648796082,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7858628034591675,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقارن","boundary":[0.7484407424926758,0.13873626291751862,0.7858628034591675,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7442827224731445,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7442827224731445,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7380457520484924,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.13873626291751862,0.7442827224731445,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7297297120094299,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7297297120094299,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6756756901741028,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چولگی","boundary":[0.6756756901741028,0.13873626291751862,0.7297297120094299,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6673596501350403,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6673596501350403,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6569646596908569,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.13873626291751862,0.6673596501350403,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6528066396713257,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6528066396713257,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5779625773429871,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برجستگی","boundary":[0.5779625773429871,0.13873626291751862,0.6528066396713257,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8336798548698425,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8336798548698425,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۵","boundary":[0.8045738339424133,0.16620878875255585,0.8336798548698425,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7879418134689331,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7879418134689331,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشتاورهای","boundary":[0.6985446810722351,0.16620878875255585,0.7879418134689331,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6881496906280518,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6881496906280518,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6382536292076111,0.16620878875255585,0.6881496906280518,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6278586387634277,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6278586387634277,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6008316278457642,0.1675824224948883,0.6278586387634277,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.1675824224948883},{"x":0.590436577796936,"y":0.1675824224948883},{"x":0.590436577796936,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5509355664253235,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.5509355664253235,0.1675824224948883,0.590436577796936,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.1675824224948883},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1675824224948883},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4844074845314026,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.4844074845314026,0.1675824224948883,0.5446985363960266,0.1854395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.10851648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4844074845314026,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4794074845314026,0.10151648449897765,0.8407588648796082,0.19243955683708192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8357588648796082,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8357588648796082,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8066527843475342,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.۵","boundary":[0.8066527843475342,0.19505494832992554,0.8357588648796082,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7858628034591675,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7858628034591675,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7588357329368591,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7588357329368591,0.19505494832992554,0.7858628034591675,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7505197525024414,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7505197525024414,"y":0.21703296899795532},{"x":0.717255711555481,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولد","boundary":[0.717255711555481,0.19505494832992554,0.7505197525024414,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7110186815261841,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6548856496810913,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.6548856496810913,0.19505494832992554,0.7110186815261841,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8066527843475342,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.۵","boundary":[0.8066527843475342,0.22252747416496277,0.8503118753433228,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7858628034591675,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7858628034591675,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7588357329368591,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7588357329368591,0.22252747416496277,0.7858628034591675,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7505197525024414,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7505197525024414,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولد","boundary":[0.7193347215652466,0.22252747416496277,0.7505197525024414,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7151767015457153,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7151767015457153,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6611226797103882,0.22252747416496277,0.7151767015457153,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8482328653335571,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8503118753433228,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8066527843475342,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱.۵","boundary":[0.8066527843475342,0.25137361884117126,0.8503118753433228,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7879418134689331,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7422037124633789,0.2527472674846649,0.7879418134689331,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7110186815261841,0.2527472674846649,0.7359667420387268,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6382536292076111,0.2527472674846649,0.6964656710624695,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8482328653335571,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8503118753433228,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8066527843475342,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲.۵","boundary":[0.8066527843475342,0.28021979331970215,0.8503118753433228,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7858628034591675,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7858628034591675,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7567567825317383,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7567567825317383,0.28021979331970215,0.7858628034591675,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7484407424926758,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7380457520484924,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7380457520484924,0.2815934121608734,0.7484407424926758,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7297297120094299,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7297297120094299,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6652806401252747,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیازمایید","boundary":[0.6652806401252747,0.2815934121608734,0.7297297120094299,0.29807692766189575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8503118753433228,"y":0.299450546503067},{"x":0.6382536292076111,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6332536292076111,0.18805494832992553,0.8553118753433228,0.306450546503067],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.19780220091342926},{"x":0.12889812886714935,"y":0.19780220091342926},{"x":0.12889812886714935,"y":0.21016483008861542},{"x":0.09147609025239944,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۸","boundary":[0.09147609025239944,0.19780220091342926,0.12889812886714935,0.21016483008861542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.19780220091342926},{"x":0.147609144449234,"y":0.19780220091342926},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542},{"x":0.13721413910388947,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.13721413910388947,0.19780220091342926,0.147609144449234,0.21016483008861542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.19780220091342926},{"x":0.147609144449234,"y":0.19780220091342926},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542},{"x":0.09147609025239944,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.19080220091342925,0.152609144449234,0.21716483008861542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2252747267484665},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2252747267484665},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2390109896659851},{"x":0.09147609025239944,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۹","boundary":[0.09147609025239944,0.2252747267484665,0.12681913375854492,0.2390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2252747267484665},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2252747267484665},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2390109896659851},{"x":0.09147609025239944,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.21827472674846649,0.13181913375854493,0.2460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2541208863258362},{"x":0.12889812886714935,"y":0.2541208863258362},{"x":0.12889812886714935,"y":0.26648351550102234},{"x":0.09147609025239944,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲۹۹","boundary":[0.09147609025239944,0.2541208863258362,0.12889812886714935,0.26648351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2541208863258362},{"x":0.12889812886714935,"y":0.2541208863258362},{"x":0.12889812886714935,"y":0.26648351550102234},{"x":0.09147609025239944,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.24712088632583618,0.13389812886714936,0.27348351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2829670310020447},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2829670310020447},{"x":0.12681913375854492,"y":0.29532966017723083},{"x":0.09147609025239944,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۹","boundary":[0.09147609025239944,0.2829670310020447,0.12681913375854492,0.29532966017723083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.2829670310020447},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2829670310020447},{"x":0.13721413910388947,"y":0.29532966017723083},{"x":0.13513512909412384,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.13513512909412384,0.2829670310020447,0.13721413910388947,0.29532966017723083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2829670310020447},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2829670310020447},{"x":0.13721413910388947,"y":0.29532966017723083},{"x":0.09147609025239944,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.27596703100204467,0.14221413910388947,0.30232966017723084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7858628034591675,0.31593406200408936,0.8316008448600769,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7837837934494019,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3324175775051117},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7692307829856873,0.31593406200408936,0.7817047834396362,0.3324175775051117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7642307829856873,0.30893406200408935,0.8366008448600769,0.34079119634628297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.31593406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.31593406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.32967033982276917},{"x":0.09147609025239944,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۰۷","boundary":[0.09147609025239944,0.31593406200408936,0.12889812886714935,0.32967033982276917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.31593406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.31593406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.32967033982276917},{"x":0.09147609025239944,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08647609025239944,0.30893406200408935,0.13389812886714936,0.33667033982276917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8336798548698425,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7941787838935852,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941787838935852,0.34890109300613403,0.8336798548698425,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7629937529563904,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7629937529563904,0.34890109300613403,0.7920997738838196,0.36675822734832764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8336798548698425,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7629937529563904,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.341901093006134,0.8386798548698425,0.37375822734832764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.3502747118473053},{"x":0.12889812886714935,"y":0.3502747118473053},{"x":0.12889812886714935,"y":0.36263737082481384},{"x":0.08731808513402939,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۱","boundary":[0.08731808513402939,0.3502747118473053,0.12889812886714935,0.36263737082481384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.3502747118473053},{"x":0.12889812886714935,"y":0.3502747118473053},{"x":0.12889812886714935,"y":0.36263737082481384},{"x":0.08731808513402939,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08231808513402938,0.3432747118473053,0.13389812886714936,0.36963737082481385],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/uXPcFaAGCFYCDthQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/reAOzuHPquQyRIrm.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/ZnLUMJGMnsBjXXgr.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/JhaRvRbhNREpBJFq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/rTOwilUwASlNlrzD.jpg","blurred":"/storage/books/0f6348a56ddee1d6/pages/VELbUkRBCgjBTwYh.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00017113947013311723,0.0001413325697674856,0.9981396821482018,0.9987677061859068]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.11401098966598511},{"x":0.8877338767051697,"y":0.11538461595773697},{"x":0.885654866695404,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8461538553237915,"y":0.14835165441036224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8482328653335571,0.11401098966598511,0.885654866695404,0.1497252732515335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8191268444061279,"y":0.11263736337423325},{"x":0.8170478343963623,"y":0.14560440182685852},{"x":0.7546777725219727,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7567567825317383,0.10989011079072952,0.8170478343963623,0.14560440182685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.10989011079072952},{"x":0.8877338767051697,"y":0.11538461595773697},{"x":0.8835758566856384,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7546777725219727,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7517567825317383,0.10289011079072952,0.8885758566856384,0.15672527325153351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":"6","boundary":[0.6153846383094788,0.19780220091342926,0.6174635887145996,0.2032967060804367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.6103846383094788,0.19080220091342925,0.6224635887145996,0.2102967060804367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8835758566856384,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8835758566856384,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8586278557777405,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.8586278557777405,0.17032967507839203,0.8835758566856384,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8419958353042603,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8419958353042603,0.17032967507839203,0.8503118753433228,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.17032967507839203},{"x":0.837837815284729,"y":0.17032967507839203},{"x":0.837837815284729,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8212057948112488,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8212057948112488,0.17032967507839203,0.837837815284729,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.17032967507839203},{"x":0.812889814376831,"y":0.17032967507839203},{"x":0.812889814376831,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7858628034591675,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7858628034591675,0.17032967507839203,0.812889814376831,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.17032967507839203},{"x":0.777546763420105,"y":0.17032967507839203},{"x":0.777546763420105,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7567567825317383,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7567567825317383,0.17032967507839203,0.777546763420105,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7442827224731445,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7442827224731445,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7401247620582581,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401247620582581,0.17032967507839203,0.7442827224731445,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7318087220191956,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7089397311210632,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.7089397311210632,0.17032967507839203,0.7318087220191956,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7027027010917664,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7027027010917664,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.6798336505889893,0.17032967507839203,0.7027027010917664,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6756756901741028,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6632016897201538,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6632016897201538,0.17032967507839203,0.6756756901741028,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6590436697006226,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6590436697006226,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6008316278457642,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.6008316278457642,0.17032967507839203,0.6590436697006226,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.16895604133605957},{"x":0.5862785577774048,"y":0.16895604133605957},{"x":0.5862785577774048,"y":0.18681319057941437},{"x":0.5509355664253235,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5509355664253235,0.16895604133605957,0.5862785577774048,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.16895604133605957},{"x":0.5363825559616089,"y":0.16895604133605957},{"x":0.5363825559616089,"y":0.18681319057941437},{"x":0.4864864945411682,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4864864945411682,0.16895604133605957,0.5363825559616089,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4781704843044281,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18681319057941437},{"x":0.469854474067688,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.469854474067688,0.16895604133605957,0.4781704843044281,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4636174738407135,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4636174738407135,"y":0.18681319057941437},{"x":0.4261954128742218,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.4261954128742218,0.16895604133605957,0.4636174738407135,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4199584126472473,"y":0.16895604133605957},{"x":0.4199584126472473,"y":0.18681319057941437},{"x":0.3659043610095978,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3659043610095978,0.16895604133605957,0.4199584126472473,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3596673607826233,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3596673607826233,"y":0.18681319057941437},{"x":0.3243243098258972,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3243243098258972,0.16895604133605957,0.3596673607826233,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3243243098258972,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3243243098258972,"y":0.18681319057941437},{"x":0.31808730959892273,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31808730959892273,0.16895604133605957,0.3243243098258972,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3097712993621826,"y":0.16895604133605957},{"x":0.3097712993621826,"y":0.18681319057941437},{"x":0.2785862684249878,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.2785862684249878,0.16895604133605957,0.3097712993621826,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.16895604133605957},{"x":0.2723492681980133,"y":0.16895604133605957},{"x":0.2723492681980133,"y":0.18681319057941437},{"x":0.23908524215221405,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عزت","boundary":[0.23908524215221405,0.16895604133605957,0.2723492681980133,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.16895604133605957},{"x":0.23076923191547394,"y":0.16895604133605957},{"x":0.23076923191547394,"y":0.1854395568370819},{"x":0.1621621549129486,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرحکاک","boundary":[0.1621621549129486,0.16895604133605957,0.23076923191547394,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1538461595773697,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1538461595773697,"y":0.1854395568370819},{"x":0.09147609025239944,"y":0.1854395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهانی","boundary":[0.09147609025239944,0.16895604133605957,0.1538461595773697,0.1854395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752598762512207,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8835758566856384,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8835758566856384,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8752598762512207,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8752598762512207,0.19093406200408936,0.8835758566856384,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8690228462219238,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8690228462219238,"y":0.21016483008861542},{"x":0.82536381483078,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.82536381483078,0.19093406200408936,0.8690228462219238,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8191268444061279,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرسول","boundary":[0.7401247620582581,0.19093406200408936,0.8191268444061279,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7318087220191956,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7318087220191956,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6819126605987549,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برهانی","boundary":[0.6819126605987549,0.19093406200408936,0.7318087220191956,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6735966801643372,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6735966801643372,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6257796287536621,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.6257796287536621,0.19093406200408936,0.6735966801643372,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6195425987243652,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6195425987243652,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6153846383094788,0.19093406200408936,0.6195425987243652,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6070685982704163,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5696465969085693,0.19093406200408936,0.6070685982704163,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.19093406200408936},{"x":0.5613305568695068,"y":0.19093406200408936},{"x":0.5613305568695068,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پارسیان","boundary":[0.5093554854393005,0.19093406200408936,0.5613305568695068,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.19093406200408936},{"x":0.5031185150146484,"y":0.19093406200408936},{"x":0.5031185150146484,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5010395050048828,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010395050048828,0.19093406200408936,0.5031185150146484,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.19093406200408936},{"x":0.4948025047779083,"y":0.19093406200408936},{"x":0.4948025047779083,"y":0.21016483008861542},{"x":0.44490644335746765,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.44490644335746765,0.19093406200408936,0.4948025047779083,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.19093406200408936},{"x":0.43659043312072754,"y":0.19093406200408936},{"x":0.43659043312072754,"y":0.21016483008861542},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.39293140172958374,0.19093406200408936,0.43659043312072754,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.19093406200408936},{"x":0.38461539149284363,"y":0.19093406200408936},{"x":0.38461539149284363,"y":0.21016483008861542},{"x":0.32640331983566284,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صدوقی","boundary":[0.32640331983566284,0.19093406200408936,0.38461539149284363,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.19093406200408936},{"x":0.32016631960868835,"y":0.19093406200408936},{"x":0.32016631960868835,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2702702581882477,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الوندی","boundary":[0.2702702581882477,0.19093406200408936,0.32016631960868835,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.19093406200408936},{"x":0.26195424795150757,"y":0.19093406200408936},{"x":0.26195424795150757,"y":0.21016483008861542},{"x":0.25363826751708984,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25363826751708984,0.19093406200408936,0.26195424795150757,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.19093406200408936},{"x":0.2494802474975586,"y":0.19093406200408936},{"x":0.2494802474975586,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2203742265701294,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.2203742265701294,0.19093406200408936,0.2494802474975586,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.19093406200408936},{"x":0.21621622145175934,"y":0.19093406200408936},{"x":0.21621622145175934,"y":0.21016483008861542},{"x":0.18087318539619446,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.18087318539619446,0.19093406200408936,0.21621622145175934,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.19093406200408936},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19093406200408936},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21016483008861542},{"x":0.13721413910388947,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.13721413910388947,0.19093406200408936,0.17879417538642883,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.19093406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.19093406200408936},{"x":0.12889812886714935,"y":0.21016483008861542},{"x":0.09147609025239944,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.09147609025239944,0.19093406200408936,0.12889812886714935,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8835758566856384,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8835758566856384,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمانی","boundary":[0.8336798548698425,0.21016483008861542,0.8835758566856384,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.21016483008861542},{"x":0.82536381483078,"y":0.21016483008861542},{"x":0.82536381483078,"y":0.2321428507566452},{"x":0.812889814376831,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.812889814376831,0.21016483008861542,0.82536381483078,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8045738339424133,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7588357329368591,0.21016483008861542,0.8045738339424133,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7546777725219727,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7151767015457153,0.21016483008861542,0.7546777725219727,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7068607211112976,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6819126605987549,0.21016483008861542,0.7068607211112976,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6735966801643372,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6382536292076111,0.21016483008861542,0.6735966801643372,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6278586387634277,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5966736078262329,0.21016483008861542,0.6278586387634277,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5883575677871704,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2321428507566452},{"x":0.55509352684021,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.55509352684021,0.21016483008861542,0.5883575677871704,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5446985363960266,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2321428507566452},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.49688148498535156,0.21016483008861542,0.5446985363960266,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2321428507566452},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.46777546405792236,0.21016483008861542,0.4927234947681427,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4615384638309479,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2321428507566452},{"x":0.43659043312072754,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.43659043312072754,0.21016483008861542,0.4615384638309479,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.21016483008861542},{"x":0.43035343289375305,"y":0.21016483008861542},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.3991684019565582,0.21016483008861542,0.43035343289375305,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.21016483008861542},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21016483008861542},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2321428507566452},{"x":0.35758835077285767,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.35758835077285767,0.21016483008861542,0.39293140172958374,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3513513505458832,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2321428507566452},{"x":0.34927234053611755,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34927234053611755,0.21016483008861542,0.3513513505458832,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3367983400821686,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3367983400821686,"y":0.2321428507566452},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.28898128867149353,0.21016483008861542,0.3367983400821686,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2806652784347534,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2321428507566452},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.23284822702407837,0.21016483008861542,0.2806652784347534,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.21016483008861542},{"x":0.22453223168849945,"y":0.21016483008861542},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2321428507566452},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21205821633338928,0.21016483008861542,0.22453223168849945,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2058212012052536,"y":0.21016483008861542},{"x":0.2058212012052536,"y":0.2321428507566452},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.18503119051456451,0.21016483008861542,0.2058212012052536,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21016483008861542},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.15176714956760406,0.21016483008861542,0.17879417538642883,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10602910816669464,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14345113933086395,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14345113933086395,"y":0.2321428507566452},{"x":0.10602910816669464,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.10602910816669464,0.21016483008861542,0.14345113933086395,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.21016483008861542},{"x":0.0956340953707695,"y":0.21016483008861542},{"x":0.0956340953707695,"y":0.2321428507566452},{"x":0.08731808513402939,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08731808513402939,0.21016483008861542,0.0956340953707695,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8835758566856384,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8835758566856384,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8440748453140259,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.8440748453140259,0.23351648449897766,0.8835758566856384,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8440748453140259,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8440748453140259,"y":0.2527472674846649},{"x":0.837837815284729,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.837837815284729,0.23351648449897766,0.8440748453140259,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8295218348503113,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7837837934494019,0.23351648449897766,0.8295218348503113,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.23351648449897766},{"x":0.777546763420105,"y":0.23351648449897766},{"x":0.777546763420105,"y":0.2527472674846649},{"x":0.717255711555481,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.717255711555481,0.23351648449897766,0.777546763420105,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7193347215652466,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7027027010917664,0.23351648449897766,0.7193347215652466,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6881496906280518,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6777547001838684,0.23351648449897766,0.6881496906280518,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6694386601448059,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6528066396713257,0.23351648449897766,0.6694386601448059,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6340956091880798,0.23351648449897766,0.6424116492271423,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5987526178359985,0.23351648449897766,0.6382536292076111,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5925155878067017,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5841996073722839,0.23489010334014893,0.5925155878067017,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5696465969085693,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2541208863258362},{"x":0.530145525932312,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.530145525932312,0.23489010334014893,0.5696465969085693,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.23489010334014893},{"x":0.517671525478363,"y":0.23489010334014893},{"x":0.517671525478363,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5135135054588318,0.23489010334014893,0.517671525478363,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5051975250244141,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2541208863258362},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48856547474861145,0.23489010334014893,0.5051975250244141,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.23489010334014893},{"x":0.48232847452163696,"y":0.23489010334014893},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.4760914742946625,0.23489010334014893,0.48232847452163696,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.23489010334014893},{"x":0.46777546405792236,"y":0.23489010334014893},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2541208863258362},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.43035343289375305,0.23489010334014893,0.46777546405792236,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.23489010334014893},{"x":0.42203742265701294,"y":0.23489010334014893},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4137214124202728,0.23489010334014893,0.42203742265701294,0.2541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.23489010334014893},{"x":0.40956342220306396,"y":0.23489010334014893},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2541208863258362},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39293140172958374,0.23489010334014893,0.40956342220306396,0.2541208863258362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.16895604133605957},{"x":0.8835758566856384,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8835758566856384,"y":0.2541208863258362},{"x":0.08731808513402939,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08231808513402938,0.16195604133605956,0.8885758566856384,0.2611208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.23489010334014893},{"x":0.38669440150260925,"y":0.23489010334014893},{"x":0.38669440150260925,"y":0.24862636625766754},{"x":0.3534303605556488,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۵۵","boundary":[0.3534303605556488,0.23489010334014893,0.38669440150260925,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.23626373708248138},{"x":0.34303534030914307,"y":0.23489010334014893},{"x":0.34303534030914307,"y":0.24862636625766754},{"x":0.29937630891799927,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.29937630891799927,0.23626373708248138,0.34303534030914307,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.23626373708248138},{"x":0.295218288898468,"y":0.23626373708248138},{"x":0.295218288898468,"y":0.25},{"x":0.28898128867149353,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.28898128867149353,0.23626373708248138,0.295218288898468,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.23763735592365265},{"x":0.2723492681980133,"y":0.23626373708248138},{"x":0.2723492681980133,"y":0.25},{"x":0.2515592575073242,"y":0.25}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"A۴","boundary":[0.2515592575073242,0.23763735592365265,0.2723492681980133,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.23763735592365265},{"x":0.24532224237918854,"y":0.23626373708248138},{"x":0.24532224237918854,"y":0.25},{"x":0.22661122679710388,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.22661122679710388,0.23763735592365265,0.24532224237918854,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.23763735592365265},{"x":0.22245322167873383,"y":0.23763735592365265},{"x":0.22245322167873383,"y":0.25137361884117126},{"x":0.2203742265701294,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2203742265701294,0.23763735592365265,0.22245322167873383,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8419958353042603,0.2541208863258362,0.8523908257484436,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.7754677534103394,0.2541208863258362,0.8336798548698425,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندک","boundary":[0.7276507019996643,0.2541208863258362,0.7671517729759216,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7006236910820007,0.2541208863258362,0.7193347215652466,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2541208863258362},{"x":0.692307710647583,"y":0.2541208863258362},{"x":0.692307710647583,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6652806401252747,0.2541208863258362,0.692307710647583,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6548856496810913,0.2541208863258362,0.6590436697006226,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2747252881526947},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زحمت","boundary":[0.5987526178359985,0.2541208863258362,0.6465696692466736,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2747252881526947},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5509355664253235,0.2541208863258362,0.5862785577774048,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2541208863258362},{"x":0.542619526386261,"y":0.2541208863258362},{"x":0.542619526386261,"y":0.2747252881526947},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.49688148498535156,0.2541208863258362,0.542619526386261,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2747252881526947},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.45114344358444214,0.2541208863258362,0.4844074845314026,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.2541208863258362},{"x":0.442827433347702,"y":0.2541208863258362},{"x":0.442827433347702,"y":0.2747252881526947},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنسیل","boundary":[0.37837839126586914,0.2541208863258362,0.442827433347702,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.2541208863258362},{"x":0.37006238102912903,"y":0.2541208863258362},{"x":0.37006238102912903,"y":0.2747252881526947},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3617463707923889,0.2541208863258362,0.37006238102912903,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2747252881526947},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.31808730959892273,0.2541208863258362,0.3513513505458832,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2747252881526947},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نرجس","boundary":[0.26195424795150757,0.2541208863258362,0.3097712993621826,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.2541208863258362},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2541208863258362},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2747252881526947},{"x":0.191268190741539,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.191268190741539,0.2541208863258362,0.25363826751708984,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2747252881526947},{"x":0.147609144449234,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقبل","boundary":[0.147609144449234,0.2541208863258362,0.1829521805047989,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09979210048913956,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2747252881526947},{"x":0.09979210048913956,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.09979210048913956,0.2541208863258362,0.1392931342124939,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.2541208863258362},{"x":0.0956340953707695,"y":0.2541208863258362},{"x":0.0956340953707695,"y":0.2747252881526947},{"x":0.09147609025239944,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09147609025239944,0.2541208863258362,0.0956340953707695,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8835758566856384,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8835758566856384,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8232848048210144,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستاورد","boundary":[0.8232848048210144,0.27609890699386597,0.8835758566856384,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8149688243865967,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8149688243865967,"y":0.29532966017723083},{"x":0.790020763874054,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.790020763874054,0.27609890699386597,0.8149688243865967,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7837837934494019,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7837837934494019,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7567567825317383,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7567567825317383,0.27609890699386597,0.7837837934494019,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.27609890699386597},{"x":0.752598762512207,"y":0.27609890699386597},{"x":0.752598762512207,"y":0.29532966017723083},{"x":0.704781711101532,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.704781711101532,0.27609890699386597,0.752598762512207,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7006236910820007,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7006236910820007,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6465696692466736,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6465696692466736,0.27609890699386597,0.7006236910820007,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6340956091880798,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6340956091880798,"y":0.29532966017723083},{"x":0.602910578250885,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.602910578250885,0.27609890699386597,0.6340956091880798,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5945945978164673,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5945945978164673,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5467775464057922,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.5467775464057922,0.27609890699386597,0.5945945978164673,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5384615659713745,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5384615659713745,"y":0.29532966017723083},{"x":0.517671525478363,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.517671525478363,0.27609890699386597,0.5384615659713745,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5093554854393005,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5093554854393005,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4906444847583771,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4906444847583771,0.27609890699386597,0.5093554854393005,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.27609890699386597},{"x":0.48232847452163696,"y":0.27609890699386597},{"x":0.48232847452163696,"y":0.29532966017723083},{"x":0.46569645404815674,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46569645404815674,0.27609890699386597,0.48232847452163696,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4615384638309479,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4615384638309479,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4282744228839874,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.4282744228839874,0.27609890699386597,0.4615384638309479,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4199584126472473,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4199584126472473,"y":0.29532966017723083},{"x":0.38669440150260925,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.38669440150260925,0.27609890699386597,0.4199584126472473,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.27609890699386597},{"x":0.38669440150260925,"y":0.27609890699386597},{"x":0.38669440150260925,"y":0.29532966017723083},{"x":0.37837839126586914,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.37837839126586914,0.27609890699386597,0.38669440150260925,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.27609890699386597},{"x":0.36382535099983215,"y":0.27609890699386597},{"x":0.36382535099983215,"y":0.29532966017723083},{"x":0.34303534030914307,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.34303534030914307,0.27609890699386597,0.36382535099983215,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.27609890699386597},{"x":0.33264032006263733,"y":0.27609890699386597},{"x":0.33264032006263733,"y":0.29532966017723083},{"x":0.30561330914497375,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.30561330914497375,0.27609890699386597,0.33264032006263733,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.27609890699386597},{"x":0.29729729890823364,"y":0.27609890699386597},{"x":0.29729729890823364,"y":0.29532966017723083},{"x":0.28482329845428467,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28482329845428467,0.27609890699386597,0.29729729890823364,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.27609890699386597},{"x":0.2806652784347534,"y":0.27609890699386597},{"x":0.2806652784347534,"y":0.29532966017723083},{"x":0.2058212012052536,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگشایی","boundary":[0.2058212012052536,0.27609890699386597,0.2806652784347534,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.27609890699386597},{"x":0.1975051909685135,"y":0.27609890699386597},{"x":0.1975051909685135,"y":0.29532966017723083},{"x":0.11642411351203918,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهها","boundary":[0.11642411351203918,0.27609890699386597,0.1975051909685135,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.27609890699386597},{"x":0.11850311607122421,"y":0.27609890699386597},{"x":0.11850311607122421,"y":0.29532966017723083},{"x":0.11434511095285416,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11434511095285416,0.27609890699386597,0.11850311607122421,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.27609890699386597},{"x":0.10395010560750961,"y":0.27609890699386597},{"x":0.10395010560750961,"y":0.29532966017723083},{"x":0.08731808513402939,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.08731808513402939,0.27609890699386597,0.10395010560750961,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8316008448600769,0.2967033088207245,0.8814969062805176,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8045738339424133,0.2967033088207245,0.8295218348503113,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7546777725219727,0.29807692766189575,0.7920997738838196,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7484407424926758,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401247620582581,0.29807692766189575,0.7484407424926758,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.7006236910820007,0.29807692766189575,0.7359667420387268,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.29807692766189575},{"x":0.692307710647583,"y":0.29807692766189575},{"x":0.692307710647583,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.6590436697006226,0.29807692766189575,0.692307710647583,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6548856496810913,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6153846383094788,0.29807692766189575,0.6548856496810913,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6070685982704163,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5571725368499756,0.29807692766189575,0.6070685982704163,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5488565564155579,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5322245359420776,0.29807692766189575,0.5488565564155579,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5259875059127808,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.29807692766189575,0.5259875059127808,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8399168252944946,0.3186813294887543,0.8523908257484436,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7920997738838196,0.3186813294887543,0.8295218348503113,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3186813294887543},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.7297297120094299,0.3173076808452606,0.7858628034591675,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7234927415847778,0.3173076808452606,0.7276507019996643,0.3351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3365384638309479},{"x":0.08731808513402939,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.08231808513402938,0.22926373708248138,0.8885758566856384,0.3435384638309479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.325549453496933},{"x":0.7130976915359497,"y":0.325549453496933},{"x":0.7130976915359497,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6839916706085205,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"جمع","boundary":[0.6839916706085205,0.325549453496933,0.7130976915359497,0.33791208267211914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.325549453496933},{"x":0.7130976915359497,"y":0.325549453496933},{"x":0.7130976915359497,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6839916706085205,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6789916706085205,0.318549453496933,0.7180976915359497,0.34491208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6569646596908569,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.6569646596908569,0.3214285671710968,0.6756756901741028,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6507276296615601,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6216216087341309,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6216216087341309,0.3214285671710968,0.6507276296615601,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3365384638309479},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.5654885768890381,0.3186813294887543,0.6133056282997131,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3365384638309479},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.5197505354881287,0.3186813294887543,0.5571725368499756,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3365384638309479},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.3186813294887543,0.5114344954490662,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3365384638309479},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.4636174738407135,0.3186813294887543,0.4989604949951172,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3365384638309479},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4407484531402588,0.3186813294887543,0.4573804438114166,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3365384638309479},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.41580042243003845,0.3186813294887543,0.4345114231109619,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3186813294887543},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3742203712463379,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.3742203712463379,0.3186813294887543,0.4054054021835327,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.3186813294887543},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3186813294887543},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3617463707923889,0.3186813294887543,0.37006238102912903,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.3186813294887543},{"x":0.34927234053611755,"y":0.3186813294887543},{"x":0.34927234053611755,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3243243098258972,0.3186813294887543,0.34927234053611755,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.3186813294887543},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3186813294887543},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3365384638309479},{"x":0.295218288898468,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشد","boundary":[0.295218288898468,0.3186813294887543,0.32016631960868835,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.3186813294887543},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3186813294887543},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3365384638309479},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2869022786617279,0.3186813294887543,0.28898128867149353,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.3186813294887543},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3186813294887543},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3365384638309479},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.25987526774406433,0.3186813294887543,0.27442827820777893,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.3186813294887543},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3186813294887543},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3365384638309479},{"x":0.234927237033844,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.234927237033844,0.3186813294887543,0.2515592575073242,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.3186813294887543},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3186813294887543},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3365384638309479},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.21205821633338928,0.3186813294887543,0.23076923191547394,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3186813294887543},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3186813294887543},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3365384638309479},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصتی","boundary":[0.15592515468597412,0.3186813294887543,0.2058212012052536,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.3186813294887543},{"x":0.147609144449234,"y":0.3186813294887543},{"x":0.147609144449234,"y":0.3365384638309479},{"x":0.13097712397575378,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.13097712397575378,0.3186813294887543,0.147609144449234,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.3186813294887543},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3186813294887543},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3365384638309479},{"x":0.09147609025239944,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.09147609025239944,0.3186813294887543,0.12266112118959427,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.3392857015132904},{"x":0.885654866695404,"y":0.3392857015132904},{"x":0.885654866695404,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8648648858070374,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8648648858070374,0.3392857015132904,0.885654866695404,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8607068657875061,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.8357588648796082,0.3392857015132904,0.8607068657875061,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8336798548698425,"y":0.35851648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.82536381483078,0.3392857015132904,0.8336798548698425,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8191268444061279,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7567567825317383,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.7567567825317383,0.3392857015132904,0.8191268444061279,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7484407424926758,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7318087220191956,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7318087220191956,0.3392857015132904,0.7484407424926758,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7276507019996643,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6756756901741028,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.6756756901741028,0.3392857015132904,0.7276507019996643,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6673596501350403,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6340956091880798,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.6340956091880798,0.3392857015132904,0.6673596501350403,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6257796287536621,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6174635887145996,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6174635887145996,0.3392857015132904,0.6257796287536621,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6195425987243652,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5675675868988037,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5675675868988037,0.3392857015132904,0.6195425987243652,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5592515468597412,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5509355664253235,0.3392857015132904,0.5592515468597412,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5467775464057922,"y":0.35851648449897766},{"x":0.4719334840774536,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.4719334840774536,0.3392857015132904,0.5467775464057922,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4636174738407135,"y":0.35851648449897766},{"x":0.44490644335746765,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44490644335746765,0.3392857015132904,0.4636174738407135,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4261954128742218,"y":0.35851648449897766},{"x":0.40956342220306396,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40956342220306396,0.3392857015132904,0.4261954128742218,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3392857015132904},{"x":0.4054054021835327,"y":0.35851648449897766},{"x":0.3534303605556488,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3534303605556488,0.3392857015132904,0.4054054021835327,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.3392857015132904},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3392857015132904},{"x":0.3451143503189087,"y":0.35851648449897766},{"x":0.2931392788887024,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2931392788887024,0.3392857015132904,0.3451143503189087,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3392857015132904},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3392857015132904},{"x":0.2869022786617279,"y":0.35851648449897766},{"x":0.23076923191547394,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.23076923191547394,0.3392857015132904,0.2869022786617279,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3392857015132904},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3392857015132904},{"x":0.22661122679710388,"y":0.35851648449897766},{"x":0.22453223168849945,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22453223168849945,0.3392857015132904,0.22661122679710388,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.3392857015132904},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3392857015132904},{"x":0.21829521656036377,"y":0.35851648449897766},{"x":0.20166319608688354,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20166319608688354,0.3392857015132904,0.21829521656036377,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.3392857015132904},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3392857015132904},{"x":0.1975051909685135,"y":0.35851648449897766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1829521805047989,0.3392857015132904,0.1975051909685135,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.3392857015132904},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3392857015132904},{"x":0.1767151802778244,"y":0.35851648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.15176714956760406,0.3392857015132904,0.1767151802778244,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10810811072587967,"y":0.3392857015132904},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3392857015132904},{"x":0.14553014934062958,"y":0.35851648449897766},{"x":0.10810811072587967,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.10810811072587967,0.3392857015132904,0.14553014934062958,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.3392857015132904},{"x":0.09979210048913956,"y":0.3392857015132904},{"x":0.09979210048913956,"y":0.35851648449897766},{"x":0.08731808513402939,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.08731808513402939,0.3392857015132904,0.09979210048913956,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8482328653335571,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8482328653335571,0.3612637221813202,0.8835758566856384,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3612637221813202},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.8045738339424133,0.3612637221813202,0.8419958353042603,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.7484407424926758,0.3612637221813202,0.7962577939033508,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شلدون","boundary":[0.6943867206573486,0.3612637221813202,0.7422037124633789,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راس","boundary":[0.6569646596908569,0.3612637221813202,0.6860706806182861,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5987526178359985,0.3612637221813202,0.6486486196517944,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3612637221813202},{"x":0.590436577796936,"y":0.3612637221813202},{"x":0.590436577796936,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5758835673332214,0.3612637221813202,0.590436577796936,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5509355664253235,0.3612637221813202,0.5696465969085693,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5405405163764954,0.3612637221813202,0.5467775464057922,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.5010395050048828,0.3612637221813202,0.5322245359420776,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3612637221813202},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3612637221813202},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3791208863258362},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47401246428489685,0.3612637221813202,0.4989604949951172,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.3612637221813202},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3612637221813202},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3791208863258362},{"x":0.442827433347702,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.442827433347702,0.3612637221813202,0.45945945382118225,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.3612637221813202},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3612637221813202},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3791208863258362},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40956342220306396,0.3612637221813202,0.43659043312072754,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3791208863258362},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.39293140172958374,0.3612637221813202,0.3991684019565582,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.3612637221813202},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3612637221813202},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3791208863258362},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.3471933603286743,0.3612637221813202,0.38461539149284363,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.3612637221813202},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3612637221813202},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3791208863258362},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33471933007240295,0.3612637221813202,0.34303534030914307,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.3612637221813202},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3612637221813202},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3791208863258362},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31185030937194824,0.3612637221813202,0.32848232984542847,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3791208863258362},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.2661122679710388,0.3612637221813202,0.3076923191547394,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.3612637221813202},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3612637221813202},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3791208863258362},{"x":0.18711018562316895,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.18711018562316895,0.3612637221813202,0.26195424795150757,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.3612637221813202},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3612637221813202},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3791208863258362},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.1538461595773697,0.3612637221813202,0.18087318539619446,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09771309792995453,"y":0.3612637221813202},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3612637221813202},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3791208863258362},{"x":0.09771309792995453,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میدادم","boundary":[0.09771309792995453,0.3612637221813202,0.14968815445899963,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.3612637221813202},{"x":0.09771309792995453,"y":0.3612637221813202},{"x":0.09771309792995453,"y":0.3791208863258362},{"x":0.09147609025239944,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09147609025239944,0.3612637221813202,0.09771309792995453,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8835758566856384,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8835758566856384,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8295218348503113,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.8295218348503113,0.38049450516700745,0.8835758566856384,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8232848048210144,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8232848048210144,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8108108043670654,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8108108043670654,0.38049450516700745,0.8232848048210144,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8087317943572998,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8087317943572998,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7796257734298706,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7796257734298706,0.38049450516700745,0.8087317943572998,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7671517729759216,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموختگان","boundary":[0.7006236910820007,0.38049450516700745,0.7671517729759216,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6881496906280518,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6715176701545715,0.38049450516700745,0.6881496906280518,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.6403326392173767,0.38049450516700745,0.6715176701545715,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3997252881526947},{"x":0.602910578250885,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.602910578250885,0.38049450516700745,0.6257796287536621,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5883575677871704,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5488565564155579,0.38049450516700745,0.5883575677871704,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5155925154685974,0.3818681240081787,0.5405405163764954,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4906444847583771,0.3818681240081787,0.5093554854393005,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.3818681240081787},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3818681240081787},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.4490644633769989,0.3818681240081787,0.48232847452163696,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3818681240081787},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3818681240081787},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4282744228839874,0.3818681240081787,0.43659043312072754,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3997252881526947},{"x":0.3742203712463379,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترغیب","boundary":[0.3742203712463379,0.3818681240081787,0.4199584126472473,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3997252881526947},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3534303605556488,0.3818681240081787,0.3659043610095978,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3818681240081787},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3997252881526947},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.30561330914497375,0.3818681240081787,0.3471933603286743,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.3818681240081787},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3818681240081787},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.2432432472705841,0.3818681240081787,0.29937630891799927,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.3818681240081787},{"x":0.23908524215221405,"y":0.3818681240081787},{"x":0.23908524215221405,"y":0.3997252881526947},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.22661122679710388,0.3818681240081787,0.23908524215221405,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.3818681240081787},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3818681240081787},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3997252881526947},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.20166319608688354,0.3818681240081787,0.21829521656036377,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.3818681240081787},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3818681240081787},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3997252881526947},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.16632016003131866,0.3818681240081787,0.19334720075130463,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3997252881526947},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14553014934062958,0.3818681240081787,0.15800416469573975,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3997252881526947},{"x":0.09147609025239944,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.09147609025239944,0.3818681240081787,0.1392931342124939,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8835758566856384,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8835758566856384,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8565488457679749,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8565488457679749,0.40247252583503723,0.8835758566856384,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8503118753433228,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41895604133605957},{"x":0.8170478343963623,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8149688243865967,0.40247252583503723,0.8523908257484436,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7713097929954529,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدون","boundary":[0.7692307829856873,0.4038461446762085,0.8087317943572998,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7276507019996643,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.7255717515945435,0.4038461446762085,0.7629937529563904,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7234927415847778,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7234927415847778,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193347215652466,0.40521979331970215,0.7234927415847778,0.42032966017723083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.3186813294887543},{"x":0.885654866695404,"y":0.3186813294887543},{"x":0.885654866695404,"y":0.42032966017723083},{"x":0.08731808513402939,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08231808513402938,0.31168132948875427,0.8906548666954041,0.42732966017723084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8523908257484436,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357588648796082,0.42307692766189575,0.8523908257484436,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8087317943572998,0.42307692766189575,0.8316008448600769,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8024948239326477,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7754677534103394,0.42307692766189575,0.8024948239326477,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7629937529563904,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7297297120094299,0.42307692766189575,0.7629937529563904,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7255717515945435,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصتی","boundary":[0.6715176701545715,0.42307692766189575,0.7255717515945435,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6632016897201538,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6278586387634277,0.42307692766189575,0.6632016897201538,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6174635887145996,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.5987526178359985,0.42307692766189575,0.6174635887145996,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.42307692766189575},{"x":0.590436577796936,"y":0.42307692766189575},{"x":0.590436577796936,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5841996073722839,0.42307692766189575,0.590436577796936,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5779625773429871,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5467775464057922,0.42307692766189575,0.5779625773429871,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5384615659713745,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.42307692766189575,0.5384615659713745,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5218295454978943,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4423076808452606},{"x":0.442827433347702,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.442827433347702,0.42307692766189575,0.5218295454978943,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.42307692766189575},{"x":0.43659043312072754,"y":0.42307692766189575},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4423076808452606},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.36382535099983215,0.42307692766189575,0.43659043312072754,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.42307692766189575},{"x":0.35550934076309204,"y":0.42307692766189575},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4423076808452606},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.3243243098258972,0.42307692766189575,0.35550934076309204,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.42307692766189575},{"x":0.32016631960868835,"y":0.42307692766189575},{"x":0.32016631960868835,"y":0.4423076808452606},{"x":0.2640332579612732,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2640332579612732,0.42307692766189575,0.32016631960868835,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.42307692766189575},{"x":0.2577962577342987,"y":0.42307692766189575},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4423076808452606},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.20374220609664917,0.42307692766189575,0.2577962577342987,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.42307692766189575},{"x":0.19542619585990906,"y":0.42307692766189575},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4423076808452606},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1392931342124939,0.42307692766189575,0.19542619585990906,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.42307692766189575},{"x":0.13721413910388947,"y":0.42307692766189575},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4423076808452606},{"x":0.13097712397575378,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13097712397575378,0.42307692766189575,0.13721413910388947,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.42307692766189575},{"x":0.1247401237487793,"y":0.42307692766189575},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4423076808452606},{"x":0.09147609025239944,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.09147609025239944,0.42307692766189575,0.1247401237487793,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8835758566856384,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8835758566856384,"y":0.46291208267211914},{"x":0.837837815284729,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.837837815284729,0.4436813294887543,0.8835758566856384,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8295218348503113,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7920997738838196,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اربابی","boundary":[0.7920997738838196,0.4436813294887543,0.8295218348503113,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7858628034591675,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7817047834396362,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.4436813294887543,0.7858628034591675,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7754677534103394,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7130976915359497,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.7130976915359497,0.4436813294887543,0.7754677534103394,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4436813294887543},{"x":0.704781711101532,"y":0.4436813294887543},{"x":0.704781711101532,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6548856496810913,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6548856496810913,0.4436813294887543,0.704781711101532,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6486486196517944,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6382536292076111,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6382536292076111,0.4436813294887543,0.6486486196517944,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6299376487731934,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5987526178359985,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5987526178359985,0.4436813294887543,0.6299376487731934,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5883575677871704,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5530145764350891,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5530145764350891,0.4436813294887543,0.5883575677871704,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5010395050048828,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.5010395050048828,0.4436813294887543,0.5446985363960266,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4324324429035187,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4324324429035187,0.4436813294887543,0.4906444847583771,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4282744228839874,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4137214124202728,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4137214124202728,0.4436813294887543,0.4282744228839874,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.4436813294887543},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4436813294887543},{"x":0.40748441219329834,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3908523917198181,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.3908523917198181,0.4436813294887543,0.40748441219329834,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4436813294887543},{"x":0.382536381483078,"y":0.4436813294887543},{"x":0.382536381483078,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3534303605556488,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3534303605556488,0.4436813294887543,0.382536381483078,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3471933603286743,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3388773500919342,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3388773500919342,0.4436813294887543,0.3471933603286743,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3305613398551941,"y":0.46291208267211914},{"x":0.31185030937194824,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.31185030937194824,0.4436813294887543,0.3305613398551941,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4436813294887543},{"x":0.3076923191547394,"y":0.46291208267211914},{"x":0.2785862684249878,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.2785862684249878,0.4436813294887543,0.3076923191547394,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.4436813294887543},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4436813294887543},{"x":0.2723492681980133,"y":0.46291208267211914},{"x":0.23284822702407837,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.23284822702407837,0.4436813294887543,0.2723492681980133,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.4436813294887543},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4436813294887543},{"x":0.2286902219057083,"y":0.46291208267211914},{"x":0.21205821633338928,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.21205821633338928,0.4436813294887543,0.2286902219057083,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4436813294887543},{"x":0.19334720075130463,"y":0.4436813294887543},{"x":0.19334720075130463,"y":0.46291208267211914},{"x":0.147609144449234,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرفت","boundary":[0.147609144449234,0.4436813294887543,0.19334720075130463,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4436813294887543},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4436813294887543},{"x":0.14137214422225952,"y":0.46291208267211914},{"x":0.13513512909412384,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13513512909412384,0.4436813294887543,0.14137214422225952,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.4436813294887543},{"x":0.12889812886714935,"y":0.4436813294887543},{"x":0.12889812886714935,"y":0.46291208267211914},{"x":0.11226611584424973,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.11226611584424973,0.4436813294887543,0.12889812886714935,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08939708769321442,"y":0.4436813294887543},{"x":0.10395010560750961,"y":0.4436813294887543},{"x":0.10395010560750961,"y":0.46291208267211914},{"x":0.08939708769321442,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.08939708769321442,0.4436813294887543,0.10395010560750961,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8835758566856384,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8835758566856384,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.8399168252944946,0.46565935015678406,0.8835758566856384,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8316008448600769,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8316008448600769,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.8149688243865967,0.46565935015678406,0.8316008448600769,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46565935015678406},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7817047834396362,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.7817047834396362,0.46565935015678406,0.8087317943572998,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7754677534103394,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7754677534103394,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7484407424926758,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماند","boundary":[0.7484407424926758,0.46565935015678406,0.7754677534103394,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7463617324829102,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7463617324829102,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7422037124633789,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7422037124633789,0.46565935015678406,0.7463617324829102,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7318087220191956,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7318087220191956,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6860706806182861,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6860706806182861,0.46565935015678406,0.7318087220191956,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6777547001838684,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6777547001838684,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6548856496810913,0.46565935015678406,0.6777547001838684,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6507276296615601,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6507276296615601,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6278586387634277,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6278586387634277,0.46565935015678406,0.6507276296615601,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6216216087341309,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48351648449897766},{"x":0.590436577796936,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.590436577796936,0.46565935015678406,0.6216216087341309,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5883575677871704,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5883575677871704,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5841996073722839,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5841996073722839,0.46565935015678406,0.5883575677871704,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5758835673332214,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5758835673332214,"y":0.48351648449897766},{"x":0.542619526386261,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.542619526386261,0.46565935015678406,0.5758835673332214,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5322245359420776,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5322245359420776,"y":0.48351648449897766},{"x":0.48856547474861145,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.48856547474861145,0.46565935015678406,0.5322245359420776,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4760914742946625,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4760914742946625,"y":0.48351648449897766},{"x":0.46569645404815674,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.46569645404815674,0.46565935015678406,0.4760914742946625,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.46565935015678406},{"x":0.45945945382118225,"y":0.46565935015678406},{"x":0.45945945382118225,"y":0.48351648449897766},{"x":0.42203742265701294,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.42203742265701294,0.46565935015678406,0.45945945382118225,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4137214124202728,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4137214124202728,"y":0.48351648449897766},{"x":0.3908523917198181,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3908523917198181,0.46565935015678406,0.4137214124202728,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.46565935015678406},{"x":0.38461539149284363,"y":0.46565935015678406},{"x":0.38461539149284363,"y":0.48351648449897766},{"x":0.3451143503189087,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.3451143503189087,0.46565935015678406,0.38461539149284363,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.46565935015678406},{"x":0.3388773500919342,"y":0.46565935015678406},{"x":0.3388773500919342,"y":0.48351648449897766},{"x":0.29937630891799927,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.29937630891799927,0.46565935015678406,0.3388773500919342,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2931392788887024,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2931392788887024,"y":0.48351648449897766},{"x":0.2723492681980133,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.2723492681980133,0.46565935015678406,0.2931392788887024,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2723492681980133,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2723492681980133,"y":0.48351648449897766},{"x":0.26819127798080444,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26819127798080444,0.46565935015678406,0.2723492681980133,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2577962577342987,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2577962577342987,"y":0.48351648449897766},{"x":0.22661122679710388,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.22661122679710388,0.46565935015678406,0.2577962577342987,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2203742265701294,"y":0.46565935015678406},{"x":0.2203742265701294,"y":0.48351648449897766},{"x":0.1767151802778244,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شانس","boundary":[0.1767151802778244,0.46565935015678406,0.2203742265701294,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1683991700410843,"y":0.48351648449897766},{"x":0.1621621549129486,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1621621549129486,0.46565935015678406,0.1683991700410843,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1538461595773697,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1538461595773697,"y":0.48351648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.14137214422225952,0.46565935015678406,0.1538461595773697,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1330561339855194,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1330561339855194,"y":0.48351648449897766},{"x":0.11642411351203918,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یار","boundary":[0.11642411351203918,0.46565935015678406,0.1330561339855194,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1101871132850647,"y":0.46565935015678406},{"x":0.1101871132850647,"y":0.48351648449897766},{"x":0.09147609025239944,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.09147609025239944,0.46565935015678406,0.1101871132850647,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866943895816803,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8835758566856384,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5054945349693298},{"x":0.866943895816803,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.866943895816803,0.4862637221813202,0.8835758566856384,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5054945349693298},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.8232848048210144,0.4862637221813202,0.8607068657875061,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5054945349693298},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7837837934494019,0.4862637221813202,0.8149688243865967,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5054945349693298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.7422037124633789,0.4862637221813202,0.7796257734298706,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5054945349693298},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7318087220191956,0.4862637221813202,0.7380457520484924,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.6715176701545715,0.4862637221813202,0.7193347215652466,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6569646596908569,0.4862637221813202,0.6632016897201538,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5966736078262329,0.4862637221813202,0.6486486196517944,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4862637221813202},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4862637221813202},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5509355664253235,0.4862637221813202,0.5883575677871704,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4862637221813202},{"x":0.542619526386261,"y":0.4862637221813202},{"x":0.542619526386261,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.4781704843044281,0.4862637221813202,0.542619526386261,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.4862637221813202},{"x":0.469854474067688,"y":0.4862637221813202},{"x":0.469854474067688,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4615384638309479,0.4862637221813202,0.469854474067688,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.4862637221813202},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4862637221813202},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4033263921737671,0.4862637221813202,0.45322245359420776,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.4862637221813202},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4862637221813202},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5054945349693298},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.3659043610095978,0.4862637221813202,0.39293140172958374,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.4862637221813202},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4862637221813202},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5054945349693298},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3596673607826233,0.4862637221813202,0.3617463707923889,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.4862637221813202},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4862637221813202},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5054945349693298},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3305613398551941,0.4862637221813202,0.3471933603286743,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.4862637221813202},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4862637221813202},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5054945349693298},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.29729729890823364,0.4862637221813202,0.32640331983566284,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.4862637221813202},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4862637221813202},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5054945349693298},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.2432432472705841,0.4862637221813202,0.28898128867149353,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.4862637221813202},{"x":0.234927237033844,"y":0.4862637221813202},{"x":0.234927237033844,"y":0.5054945349693298},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.21621622145175934,0.4862637221813202,0.234927237033844,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.4862637221813202},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4862637221813202},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5054945349693298},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.1829521805047989,0.4862637221813202,0.20997920632362366,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.4862637221813202},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4862637221813202},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5054945349693298},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.13097712397575378,0.4862637221813202,0.17463617026805878,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.4862637221813202},{"x":0.12266112118959427,"y":0.4862637221813202},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5054945349693298},{"x":0.09147609025239944,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.09147609025239944,0.4862637221813202,0.12266112118959427,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اربابی","boundary":[0.8399168252944946,0.5068681240081787,0.8835758566856384,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8232848048210144,0.5068681240081787,0.8316008448600769,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوصله","boundary":[0.7629937529563904,0.5068681240081787,0.8149688243865967,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7463617324829102,0.5068681240081787,0.7546777725219727,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.7089397311210632,0.5068681240081787,0.7422037124633789,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.6673596501350403,0.5068681240081787,0.7027027010917664,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6174635887145996,0.5068681240081787,0.6590436697006226,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5274725556373596},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966736078262329,0.5068681240081787,0.6091476082801819,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5274725556373596},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5530145764350891,0.5068681240081787,0.5883575677871704,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5274725556373596},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.5010395050048828,0.5068681240081787,0.5446985363960266,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5274725556373596},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4760914742946625,0.5068681240081787,0.4844074845314026,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5274725556373596},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.4033263921737671,0.5068681240081787,0.4719334840774536,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5068681240081787},{"x":0.395010381937027,"y":0.5068681240081787},{"x":0.395010381937027,"y":0.5274725556373596},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3679833710193634,0.5068681240081787,0.395010381937027,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5274725556373596},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.32640331983566284,0.5068681240081787,0.3617463707923889,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5068681240081787},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5068681240081787},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5274725556373596},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3097712993621826,0.5068681240081787,0.31808730959892273,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.5068681240081787},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5068681240081787},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5274725556373596},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.2723492681980133,0.5068681240081787,0.30561330914497375,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5274725556373596},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.20997920632362366,0.5068681240081787,0.2661122679710388,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5068681240081787},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5068681240081787},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5274725556373596},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19334720075130463,0.5068681240081787,0.20166319608688354,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5068681240081787},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5068681240081787},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5274725556373596},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.14553014934062958,0.5068681240081787,0.18503119051456451,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.5068681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5068681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5274725556373596},{"x":0.10187110304832458,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.10187110304832458,0.5068681240081787,0.13721413910388947,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09147609025239944,"y":0.5068681240081787},{"x":0.0956340953707695,"y":0.5068681240081787},{"x":0.0956340953707695,"y":0.5274725556373596},{"x":0.09147609025239944,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09147609025239944,0.5068681240081787,0.0956340953707695,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8731808662414551,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.8731808662414551,0.5288461446762085,0.8835758566856384,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5288461446762085},{"x":0.866943895816803,"y":0.5288461446762085},{"x":0.866943895816803,"y":0.5494505763053894},{"x":0.837837815284729,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.837837815284729,0.5288461446762085,0.866943895816803,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.8024948239326477,0.5288461446762085,0.8232848048210144,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.7588357329368591,0.5288461446762085,0.7983368039131165,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5288461446762085},{"x":0.752598762512207,"y":0.5288461446762085},{"x":0.752598762512207,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7318087220191956,0.5288461446762085,0.752598762512207,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.6902287006378174,0.5288461446762085,0.7193347215652466,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756756901741028,0.5288461446762085,0.6839916706085205,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.6424116492271423,0.5288461446762085,0.6735966801643372,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.6112266182899475,0.5288461446762085,0.6382536292076111,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5288461446762085},{"x":0.602910578250885,"y":0.5288461446762085},{"x":0.602910578250885,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5883575677871704,0.5288461446762085,0.602910578250885,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5613305568695068,0.5288461446762085,0.5821205973625183,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5288461446762085},{"x":0.55509352684021,"y":0.5288461446762085},{"x":0.55509352684021,"y":0.5494505763053894},{"x":0.530145525932312,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.530145525932312,0.5288461446762085,0.55509352684021,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5494505763053894},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبودند","boundary":[0.48856547474861145,0.5288461446762085,0.5259875059127808,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5288461446762085},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5288461446762085},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.5288461446762085,0.48232847452163696,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.5288461446762085},{"x":0.469854474067688,"y":0.5288461446762085},{"x":0.469854474067688,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرگز","boundary":[0.4345114231109619,0.5288461446762085,0.469854474067688,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5288461446762085},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5288461446762085},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.3804573714733124,0.5288461446762085,0.43035343289375305,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5288461446762085},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5288461446762085},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5494505763053894},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.32848232984542847,0.5288461446762085,0.37214136123657227,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5288461446762085},{"x":0.322245329618454,"y":0.5288461446762085},{"x":0.322245329618454,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3014552891254425,0.5288461446762085,0.322245329618454,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.5288461446762085},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5288461446762085},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5494505763053894},{"x":0.234927237033844,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.234927237033844,0.5288461446762085,0.2931392788887024,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.5288461446762085},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5288461446762085},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5494505763053894},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21621622145175934,0.5288461446762085,0.22661122679710388,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.5288461446762085},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5288461446762085},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.1683991700410843,0.5288461446762085,0.20790021121501923,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.1392931342124939,0.5288461446762085,0.1621621549129486,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.5288461446762085},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5288461446762085},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5494505763053894},{"x":0.10187110304832458,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.10187110304832458,0.5288461446762085,0.13513512909412384,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.5288461446762085},{"x":0.0956340953707695,"y":0.5288461446762085},{"x":0.0956340953707695,"y":0.5494505763053894},{"x":0.08731808513402939,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.08731808513402939,0.5288461446762085,0.0956340953707695,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8835758566856384,"y":0.567307710647583},{"x":0.8711018562316895,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8711018562316895,0.5508241653442383,0.8835758566856384,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.567307710647583},{"x":0.8419958353042603,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8419958353042603,0.5508241653442383,0.8627858757972717,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8357588648796082,"y":0.567307710647583},{"x":0.7962577939033508,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.7962577939033508,0.5508241653442383,0.8357588648796082,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5508241653442383},{"x":0.790020763874054,"y":0.5508241653442383},{"x":0.790020763874054,"y":0.567307710647583},{"x":0.777546763420105,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.777546763420105,0.5508241653442383,0.790020763874054,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7713097929954529,"y":0.567307710647583},{"x":0.7214137315750122,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.7214137315750122,0.5508241653442383,0.7713097929954529,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7130976915359497,"y":0.567307710647583},{"x":0.6819126605987549,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.6819126605987549,0.5508241653442383,0.7130976915359497,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.567307710647583},{"x":0.6299376487731934,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مرضيه","boundary":[0.6299376487731934,0.5508241653442383,0.6756756901741028,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6216216087341309,"y":0.567307710647583},{"x":0.5800415873527527,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اربابی","boundary":[0.5800415873527527,0.5508241653442383,0.6216216087341309,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5717255473136902,"y":0.567307710647583},{"x":0.5363825559616089,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.5363825559616089,0.5508241653442383,0.5717255473136902,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5508241653442383},{"x":0.530145525932312,"y":0.5508241653442383},{"x":0.530145525932312,"y":0.567307710647583},{"x":0.5239084959030151,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5239084959030151,0.5508241653442383,0.530145525932312,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5508241653442383},{"x":0.517671525478363,"y":0.5508241653442383},{"x":0.517671525478363,"y":0.567307710647583},{"x":0.4636174738407135,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.4636174738407135,0.5508241653442383,0.517671525478363,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4573804438114166,"y":0.567307710647583},{"x":0.43659043312072754,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43659043312072754,0.5508241653442383,0.4573804438114166,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5508241653442383},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5508241653442383},{"x":0.43659043312072754,"y":0.567307710647583},{"x":0.39293140172958374,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.39293140172958374,0.5508241653442383,0.43659043312072754,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3908523917198181,"y":0.567307710647583},{"x":0.38461539149284363,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38461539149284363,0.5508241653442383,0.3908523917198181,0.567307710647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08731808513402939,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8835758566856384,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8835758566856384,"y":0.567307710647583},{"x":0.08731808513402939,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08231808513402938,0.41607692766189575,0.8885758566856384,0.574307710647583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاری","boundary":[0.7796257734298706,0.5714285969734192,0.8523908257484436,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.5714285969734192,0.7692307829856873,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازخوانی","boundary":[0.6943867206573486,0.5714285969734192,0.7567567825317383,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6611226797103882,0.5714285969734192,0.6881496906280518,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5714285969734192},{"x":