بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)

توضیحات

در سال های اخیر، با توجه به پیشرفت های حاصل شده در علوم مختلف و تحولاتی که نشر آنها آسان نموده است بازنگری در عناوین و سرفصل دروس رشته های مختلف تحصیلی امری ض روری و اجتناب ناپذیر بود. در این رابطه تغییر عنوان درس فیزیک عمومی به بیوفیزیک محیطی در رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اینجانب را بر آن داشت تا در جهت تامین نیاز دانشجویان این رشته به یک منبع جهت فراگیری مطالب مربوط به این درس اقدام به تالیف کتابی که در پیش رو دارید نمایم. مطالب این کتاب در 5 فصل و مطابق سرفصل درس مذکور تهیه و تنظیم شده اند. در فصل اول مقدمه ای برای این مطالب با تکیه بر هدف نهایی یعنی مدل سازی در گیاهان زراعی نگاشته شده است. با این وجود برای این منظور دانشجویان باید با روش های آماری یک و چند متغیره و بخصوص انواع رگرسیون آشنایی داشته باشند. در فصل دوم فیزیک تابش مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه در اکثر موارد مطالب به اختصار آورده شده اند، در بعضی از آنها مثل فرآیند جذب نور شرح مفصل تری داده شده است. در فصل سوم حرارت و انتقال آن در خاک و هوا مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر حرارت بر رشد و نمو گیاهان نیز به اختصار تشریح شده است. هدف از مطالب فصل چهارم بیان نحوه نقل و انتقال گازها ش امل هوا، بخار آب و دی اکسید کربن و همچنین نحوه نقل و انتقال محلول های آبی در گیاهان بوده است و جهت خودداری از تکرار مطالب مربوط به فیزیک خاک از شرح نقل و انتقال محلول ها در خاک خودداری شده است. در فصل پنجم در مورد آب و به ویژه حالت گازی آن یعنی بخار آب با تکیه بر قوانین گازها به تفصیل بحث شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797953","title":"بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0ff6351a1ab6b655/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0ff6351a1ab6b655/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0ff6351a1ab6b655/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0ff6351a1ab6b655/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0ff6351a1ab6b655/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0ff6351a1ab6b655/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0ff6351a1ab6b655/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0ff6351a1ab6b655/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0ff6351a1ab6b655/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0ff6351a1ab6b655/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226271196","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["در سال های اخیر، با توجه به پیشرفت های حاصل شده در علوم مختلف و تحولاتی که نشر آنها آسان نموده است بازنگری در عناوین و سرفصل دروس رشته های مختلف تحصیلی امری ض روری و اجتناب ناپذیر بود. در این رابطه تغییر عنوان درس فیزیک عمومی به بیوفیزیک محیطی در رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اینجانب را بر آن داشت تا در جهت تامین نیاز دانشجویان این رشته به یک منبع جهت فراگیری مطالب مربوط به این درس اقدام به تالیف کتابی که در پیش رو دارید نمایم. مطالب این کتاب در 5 فصل و مطابق سرفصل درس مذکور تهیه و تنظیم شده اند. در فصل اول مقدمه ای برای این مطالب با تکیه بر هدف نهایی یعنی مدل سازی در گیاهان زراعی نگاشته شده است. با این وجود برای این منظور دانشجویان باید با روش های آماری یک و چند متغیره و بخصوص انواع رگرسیون آشنایی داشته باشند. در فصل دوم فیزیک تابش مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه در اکثر موارد مطالب به اختصار آورده شده اند، در بعضی از آنها مثل فرآیند جذب نور شرح مفصل تری داده شده است. در فصل سوم حرارت و انتقال آن در خاک و هوا مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر حرارت بر رشد و نمو گیاهان نیز به اختصار تشریح شده است. هدف از مطالب فصل چهارم بیان نحوه نقل و انتقال گازها ش امل هوا، بخار آب و دی اکسید کربن و همچنین نحوه نقل و انتقال محلول های آبی در گیاهان بوده است و جهت خودداری از تکرار مطالب مربوط به فیزیک خاک از شرح نقل و انتقال محلول ها در خاک خودداری شده است. در فصل پنجم در مورد آب و به ویژه حالت گازی آن یعنی بخار آب با تکیه بر قوانین گازها به تفصیل بحث شده است."],"pages_count":"178","keywords":null,"token":"0ff6351a1ab6b655","created_at":"2021-10-25 13:11:27","updated_at":"2021-10-27 10:55:29","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2021-10-25 13:15:42","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"8202","title":"دکتر علی اکبر مقصودی مود","firstname":"دکتر","lastname":"علی اکبر مقصودی مود","token":"7be761ddf9ae8419","created_at":"2018-02-20 11:33:19","updated_at":"2018-02-20 11:33:19","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"8202","title":"دکتر علی اکبر مقصودی مود","firstname":"دکتر","lastname":"علی اکبر مقصودی مود","token":"7be761ddf9ae8419","created_at":"2018-02-20 11:33:19","updated_at":"2018-02-20 11:33:19","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786606","file":"61767bc7e0b9f1.25405381.pdf","book_id":"3797953","toc":null,"created_at":"2021-10-25 13:11:28","updated_at":"2021-10-27 10:55:30","process_started_at":"2021-10-25 13:11:29","process_done_at":"2021-10-25 13:11:36","process_failed_at":null,"pages_count":"178","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5373a78539fcdfeeacd49f205067f45c9ad4f686417bd435c5969117a92efd28a4574e674a9a3071dced1aa7d19d9415e8eb5d2033a244bc47efd0272fc61ae1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۸"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"10312","title":"بیوفیزیک","token":"c94878d83549cba1","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2021-10-27 10:56:56","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"79","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10315","title":"بیوفیزیک","token":"8473739b7f8e59ff","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:45","updated_at":"2017-10-07 11:26:45","study_fields":[{"id":"1126","title":"مهندسی پزشکی","degree_id":"7","token":"bca54b9c3ebdbfc2","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-01-09 14:28:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"10318","title":"بیوفیزیک سلولی","token":"152ffb3fe5dbd9a6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:45","updated_at":"2021-10-27 10:56:56","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10321","title":"بیوفیزیک سلولی","token":"de0ab55075b66a0f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:45","updated_at":"2021-10-27 10:56:56","study_fields":[{"id":"1612","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی","degree_id":"10","token":"ef82c16d63d9cfb5","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"بیوفیزیک-محیطی-برای-دانشجویان-رشته-مهندسی-تولید-و-ژنتیک-گیاهی","urlify":"بیوفیزیک-محیطی-برای-دانشجویان-رشته-مهندسی-تولید-و-ژنتیک-گیاهی","pages_count_fa":"۱۷۸","authorTitle":"دکتر علی اکبر مقصودی مود","tocStr":"","url":"/preview/0ff6351a1ab6b655/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":178,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0ff6351a1ab6b655","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/UtFxlnwXxeoRtXlw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/wpRMfIIwBvjGODPk.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/FDjVWEaDcNSyTFNB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/TaYokLnkdooNyCyQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/KyHarTqlIJZQgSKo.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/GspXOdqUMIDydsdZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/dqUzNbpGoqUWguOf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/kliANySKMhjtjknb.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/QYrRxOxqfRFXyvQj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.00014720174900558416,0.9986753053945654,0.9991292187694137]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6907563209533691,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6655462384223938,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۷","boundary":[0.6655462384223938,0.1307966709136963,0.6907563209533691,0.14149822294712067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6907563209533691,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6655462384223938,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.12379667091369628,0.6957563209533691,0.14849822294712067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7344537973403931,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.15219976007938385,0.7831932902336121,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6840336322784424,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.15219976007938385,0.7277311086654663,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6773109436035156,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6453781723976135,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.15219976007938385,0.6773109436035156,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6386554837226868,"y":0.16765755414962769},{"x":0.610084056854248,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.15219976007938385,0.6386554837226868,0.16765755414962769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.1533888280391693},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6033613681793213,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5680672526359558,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.1533888280391693,0.6033613681793213,0.16646848618984222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5680672526359558,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.1463888280391693,0.7881932902336121,0.17346848618984223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18906064331531525},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21640904247760773},{"x":0.2806722819805145,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"انشایی","boundary":[0.2806722819805145,0.18906064331531525,0.32268908619880676,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2571428716182709,"y":0.217598095536232},{"x":0.22689075767993927,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.22521008551120758,0.18906064331531525,0.2571428716182709,0.217598095536232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18906064331531525},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21640904247760773},{"x":0.22689075767993927,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.18206064331531524,0.32768908619880677,0.22340904247760773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4149821698665619},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوفیزیک","boundary":[0.4941176474094391,0.38287752866744995,0.6218487620353699,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3840665817260742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38287752866744995},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3781512677669525,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.3764705955982208,0.3840665817260742,0.48403361439704895,0.4149821698665619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3781512677669525,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3714705955982208,0.3770665817260742,0.6268487620353699,0.4219821698665619],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45065397024154663},{"x":0.658823549747467,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.658823549747467,0.4340071380138397,0.6857143044471741,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5731092691421509,0.4340071380138397,0.6453781723976135,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45065397024154663},{"x":0.534453809261322,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.534453809261322,0.4340071380138397,0.5647059082984924,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4722689092159271,0.4340071380138397,0.5277311205863953,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4302521049976349,0.4340071380138397,0.4638655483722687,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4340071380138397},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4340071380138397},{"x":0.42352941632270813,"y":0.45065397024154663},{"x":0.41680672764778137,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.4340071380138397,0.42352941632270813,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3680672347545624,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.3680672347545624,0.4340071380138397,0.4100840389728546,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4340071380138397},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4340071380138397},{"x":0.35966387391090393,"y":0.45065397024154663},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.32268908619880676,0.4340071380138397,0.35966387391090393,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45065397024154663},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30924370884895325,0.4340071380138397,0.3142857253551483,0.45065397024154663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45065397024154663},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30424370884895324,0.4270071380138397,0.6907143044471741,0.45765397024154664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5966386795043945,0.6706302165985107,0.6470588445663452,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5462185144424438,0.6706302165985107,0.5882353186607361,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5008403658866882,0.6706302165985107,0.5445378422737122,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.4000000059604645,0.6706302165985107,0.4924369752407074,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.671819269657135},{"x":0.38991597294807434,"y":0.671819269657135},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.3529411852359772,0.671819269657135,0.38991597294807434,0.6944113969802856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.671819269657135},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3529411852359772,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.664819269657135,0.6520588445663452,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.5731092691421509,0.7086801528930664,0.6268907785415649,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.7086801528930664,0.5680672526359558,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4638655483722687,0.7086801528930664,0.5042017102241516,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7086801528930664},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7086801528930664},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7253270149230957},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.42016807198524475,0.7086801528930664,0.45546218752861023,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7098692059516907},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7253270149230957},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.37142857909202576,0.7098692059516907,0.4151260554790497,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957},{"x":0.37142857909202576,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36642857909202575,0.7028692059516907,0.631890778541565,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/neHagoNXDMDojJxT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/xCrfezVdZOCLJMBR.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/ldjBFVlMOChlEoDz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00014437401890045963,0.9986640067581369,0.9991362881212541]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-622-6271-19-6","boundary":[0.5109243988990784,0.22948870062828064,0.6403361558914185,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.75,"str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.22948870062828064,0.6487395167350769,0.23900118470191956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.22248870062828063,0.6537395167350769,0.24600118470191956],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.14625446498394012},{"x":0.7361344695091248,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7361344695091248,0.13317479193210602,0.7831932902336121,0.14625446498394012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.14625446498394012},{"x":0.7361344695091248,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7311344695091248,0.126174791932106,0.7881932902336121,0.15325446498394013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6487395167350769,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6487395167350769,"y":0.14625446498394012},{"x":0.6470588445663452,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.13436385989189148,0.6487395167350769,0.14625446498394012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5899159908294678,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.5915966629981995,0.13317479193210602,0.6403361558914185,0.14625446498394012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5848739743232727,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5663865804672241,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.5680672526359558,0.13317479193210602,0.5848739743232727,0.14625446498394012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5647059082984924,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5647059082984924,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.13317479193210602,0.5647059082984924,0.14506539702415466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.13317479193210602},{"x":0.556302547454834,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5378151535987854,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.5394958257675171,0.13317479193210602,0.556302547454834,0.14506539702415466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5159664154052734,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اكبر","boundary":[0.5176470875740051,0.13198572397232056,0.5327731370925903,0.14506539702415466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5142857432365417,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5142857432365417,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5109243988990784,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.13198572397232056,0.5142857432365417,0.14506539702415466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5025210380554199,"y":0.13198572397232056},{"x":0.5025210380554199,"y":0.14506539702415466},{"x":0.4756302535533905,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۰","boundary":[0.4756302535533905,0.13198572397232056,0.5025210380554199,0.14506539702415466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.13198572397232056},{"x":0.46722689270973206,"y":0.13198572397232056},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1438763439655304},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1438763439655304}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.13198572397232056,0.46722689270973206,0.1438763439655304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7831932902336121,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1474435180425644,0.7831932902336121,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7428571581840515,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.1474435180425644,0.7478991746902466,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7378151416778564,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7260504364967346,0.1474435180425644,0.7378151416778564,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6789916157722473,0.1474435180425644,0.7193277478218079,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.14625446498394012},{"x":0.6487395167350769,"y":0.14625446498394012},{"x":0.6487395167350769,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6470588445663452,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.14625446498394012,0.6487395167350769,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.14625446498394012},{"x":0.6403361558914185,"y":0.14625446498394012},{"x":0.6403361558914185,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5932773351669312,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیوفیزیک","boundary":[0.5932773351669312,0.14625446498394012,0.6403361558914185,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5882353186607361,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5495798587799072,0.14625446498394012,0.5882353186607361,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5428571701049805,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5394958257675171,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5394958257675171,0.14625446498394012,0.5428571701049805,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5394958257675171,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5394958257675171,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5176470875740051,0.14625446498394012,0.5394958257675171,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5109243988990784,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16171224415302277},{"x":0.45546218752861023,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.45546218752861023,0.14625446498394012,0.5109243988990784,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.14625446498394012},{"x":0.44873949885368347,"y":0.14625446498394012},{"x":0.44873949885368347,"y":0.16171224415302277},{"x":0.4252100884914398,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.4252100884914398,0.14625446498394012,0.44873949885368347,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.14625446498394012},{"x":0.41848739981651306,"y":0.14625446498394012},{"x":0.41848739981651306,"y":0.16171224415302277},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3764705955982208,0.14625446498394012,0.41848739981651306,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.14625446498394012},{"x":0.37142857909202576,"y":0.14625446498394012},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16171224415302277},{"x":0.3462184965610504,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3462184965610504,0.14625446498394012,0.37142857909202576,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34117648005485535,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34117648005485535,"y":0.16171224415302277},{"x":0.30924370884895325,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.30924370884895325,0.14625446498394012,0.34117648005485535,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.14625446498394012},{"x":0.30588236451148987,"y":0.14625446498394012},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16171224415302277},{"x":0.27899160981178284,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.27899160981178284,0.14625446498394012,0.30588236451148987,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.14625446498394012},{"x":0.27563026547431946,"y":0.14625446498394012},{"x":0.27563026547431946,"y":0.16171224415302277},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2722689211368561,0.14625446498394012,0.27563026547431946,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.14625446498394012},{"x":0.2689075767993927,"y":0.14625446498394012},{"x":0.2689075767993927,"y":0.16171224415302277},{"x":0.2655462324619293,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2655462324619293,0.14625446498394012,0.2689075767993927,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.14625446498394012},{"x":0.2571428716182709,"y":0.14625446498394012},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16171224415302277},{"x":0.24369747936725616,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.24369747936725616,0.14625446498394012,0.2571428716182709,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.14625446498394012},{"x":0.24201680719852448,"y":0.14625446498394012},{"x":0.24201680719852448,"y":0.16171224415302277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.2218487411737442,0.14625446498394012,0.24201680719852448,0.16171224415302277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.12841854989528656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2168487411737442,0.12141854989528655,0.7881932902336121,0.17703567516803742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.5966386795043945,0.1640903651714325,0.6403361558914185,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.5714285969734192,0.1640903651714325,0.5882353186607361,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.1640903651714325,0.5714285969734192,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7260504364967346,0.17954815924167633,0.7831932902336121,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7210084199905396,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19143876433372498},{"x":0.702521026134491,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7008403539657593,0.1807372123003006,0.7226890921592712,0.19143876433372498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5613865804672241,0.1570903651714325,0.7881932902336121,0.19843876433372498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.1771700382232666,0.6487395167350769,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6184874176979065,0.1771700382232666,0.6403361558914185,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.1771700382232666,0.6151260733604431,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5764706134796143,0.1771700382232666,0.6033613681793213,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5529412031173706,0.1771700382232666,0.5714285969734192,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5462185144424438,0.1771700382232666,0.5512605309486389,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5142857432365417,0.1771700382232666,0.5428571701049805,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19262781739234924},{"x":0.507563054561615,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.1771700382232666,0.5126050710678101,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.1771700382232666,0.5025210380554199,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4588235318660736,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4302521049976349,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4302521049976349,0.1771700382232666,0.4588235318660736,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19262781739234924},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.40168067812919617,0.1771700382232666,0.4252100884914398,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3983193337917328,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3983193337917328,"y":0.19262781739234924},{"x":0.36974790692329407,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.36974790692329407,0.1771700382232666,0.3983193337917328,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3680672347545624,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.1771700382232666,0.3680672347545624,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.1771700382232666},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1771700382232666},{"x":0.35630252957344055,"y":0.19262781739234924},{"x":0.31596639752388,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.31596639752388,0.1771700382232666,0.35630252957344055,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.1771700382232666},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1771700382232666},{"x":0.30924370884895325,"y":0.19262781739234924},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30588236451148987,0.1771700382232666,0.30924370884895325,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1771700382232666},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1771700382232666},{"x":0.2974790036678314,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.2705882489681244,0.1771700382232666,0.2974790036678314,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1771700382232666},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1771700382232666},{"x":0.2655462324619293,"y":0.19262781739234924},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.1771700382232666,0.2655462324619293,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7260504364967346,0.19619500637054443,0.7831932902336121,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6840336322784424,0.19619500637054443,0.7226890921592712,0.20808561146259308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20808561146259308},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2588655602931976,0.1701700382232666,0.7881932902336121,0.21508561146259308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.19500593841075897,0.6487395167350769,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۸","boundary":[0.6184874176979065,0.19500593841075897,0.6403361558914185,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6000000238418579,0.19500593841075897,0.6151260733604431,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5915966629981995,0.19500593841075897,0.5966386795043945,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5529412031173706,0.19500593841075897,0.5848739743232727,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5445378422737122,0.19500593841075897,0.5495798587799072,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5126050710678101,0.19500593841075897,0.5428571701049805,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.19500593841075897},{"x":0.507563054561615,"y":0.19500593841075897},{"x":0.507563054561615,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4907563030719757,0.19500593841075897,0.507563054561615,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20927467942237854},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48235294222831726,0.19500593841075897,0.48739495873451233,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.19500593841075897,0.48235294222831726,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20927467942237854},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.43865546584129333,0.1938168853521347,0.4722689092159271,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.1938168853521347},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1938168853521347},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20808561146259308},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4302521049976349,0.1938168853521347,0.43361344933509827,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.3983193337917328,0.1938168853521347,0.4285714328289032,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.1938168853521347},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1938168853521347},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3764705955982208,0.1938168853521347,0.39159664511680603,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3663865625858307,0.1938168853521347,0.37142857909202576,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.1938168853521347,0.3680672347545624,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7428571581840515,0.21284185349941254,0.7831932902336121,0.22473245859146118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3580252182483673,0.1868168853521347,0.7881932902336121,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.2104637324810028,0.6487395167350769,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5949580073356628,0.2104637324810028,0.6403361558914185,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5495798587799072,0.2104637324810028,0.5882353186607361,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5176470875740051,0.2104637324810028,0.5445378422737122,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22473245859146118},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.48739495873451233,0.2104637324810028,0.5126050710678101,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2104637324810028},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22473245859146118},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.45546218752861023,0.2104637324810028,0.48235294222831726,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2104637324810028},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2104637324810028},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4470588266849518,0.2104637324810028,0.45210084319114685,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22473245859146118},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۶۷","boundary":[0.42016807198524475,0.2104637324810028,0.4436974823474884,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2104637324810028},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2104637324810028},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.2104637324810028,0.41680672764778137,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7529411911964417,0.22829964756965637,0.7831932902336121,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7411764860153198,0.24494649469852448,0.7831932902336121,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6957983374595642,0.24494649469852448,0.7344537973403931,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6571428775787354,0.24494649469852448,0.6890756487846375,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.24494649469852448,0.6487395167350769,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6235294342041016,0.24494649469852448,0.6403361558914185,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7361344695091248,0.2604042887687683,0.7831932902336121,0.2734839618206024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4101260554790497,0.2034637324810028,0.7881932902336121,0.2804839618206024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.25921520590782166,0.6504201889038086,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6000000238418579,0.25921520590782166,0.6403361558914185,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5899159908294678,0.25921520590782166,0.5949580073356628,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5697479248046875,0.2604042887687683,0.5848739743232727,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.2604042887687683,0.5680672526359558,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5579832196235657,0.2604042887687683,0.5596638917922974,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2734839618206024},{"x":0.534453809261322,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷۳","boundary":[0.534453809261322,0.2604042887687683,0.5546218752861023,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2604042887687683},{"x":0.529411792755127,"y":0.2604042887687683},{"x":0.529411792755127,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5277311205863953,0.2604042887687683,0.529411792755127,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.2604042887687683,0.5243697762489319,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7361344695091248,0.2770511209964752,0.7831932902336121,0.28894174098968506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5176891040802002,0.25221520590782165,0.7881932902336121,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.2782402038574219,0.6487395167350769,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6151260733604431,0.2770511209964752,0.6403361558914185,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.2770511209964752,0.6151260733604431,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.2948870360851288,0.7831932902336121,0.3067776560783386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6067647290229797,0.2700511209964752,0.7881932902336121,0.31377765607833863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.29250892996788025,0.6487395167350769,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.6084033846855164,0.29250892996788025,0.6403361558914185,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5714285969734192,0.2936979830265045,0.6033613681793213,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.3115338981151581,0.7831932902336121,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.3269916772842407,0.7831932902336121,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5664285969734192,0.28550892996788024,0.7881932902336121,0.34588229727745057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.3269916772842407,0.6487395167350769,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6252101063728333,0.3269916772842407,0.6403361558914185,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5915966629981995,0.3269916772842407,0.6201680898666382,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.34363853931427},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34363853931427},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.34363853931427,0.7831932902336121,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.36028537154197693,0.7831932902336121,0.37217599153518677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5865966629981995,0.3199916772842407,0.7881932902336121,0.3791759915351868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.35671818256378174,0.6487395167350769,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37217599153518677},{"x":0.610084056854248,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.610084056854248,0.35671818256378174,0.6403361558914185,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5747899413108826,0.35671818256378174,0.6067227125167847,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7462185025215149,0.37574315071105957,0.7848739624023438,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.3912009596824646,0.7831932902336121,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7109243869781494,0.39239001274108887,0.7445378303527832,0.40309154987335205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5697899413108826,0.34971818256378173,0.7898739624023438,0.4112806327342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.39001187682151794,0.6470588445663452,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6016806960105896,0.39001187682151794,0.6403361558914185,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5680672526359558,0.39001187682151794,0.5949580073356628,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.39001187682151794},{"x":0.561344563961029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.561344563961029,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5411764979362488,0.39001187682151794,0.561344563961029,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40309154987335205},{"x":0.507563054561615,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.507563054561615,0.3912009596824646,0.5327731370925903,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.3912009596824646,0.5042017102241516,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40309154987335205},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.3912009596824646,0.4941176474094391,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7697479128837585,0.40665873885154724,0.7831932902336121,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.405469685792923},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7378151416778564,0.405469685792923,0.7630252242088318,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.405469685792923},{"x":0.7344537973403931,"y":0.405469685792923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4221165180206299},{"x":0.702521026134491,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7042016983032227,0.405469685792923,0.7327731251716614,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7680672407150269,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.4244946539402008,0.7831932902336121,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7630252242088318,"y":0.435196191072464},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7361344695091248,0.4244946539402008,0.7630252242088318,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.702521026134491,0.4256837069988251,0.7310924530029297,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7546218633651733,0.43995243310928345,0.7831932902336121,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.43995243310928345},{"x":0.75126051902771,"y":0.43995243310928345},{"x":0.75126051902771,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6941176652908325,0.43995243310928345,0.75126051902771,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6705882549285889,0.43995243310928345,0.6890756487846375,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7361344695091248,0.4554102122783661,0.7831932902336121,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7042016983032227,0.45659929513931274,0.7310924530029297,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.45659929513931274,0.6470588445663452,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6235294342041016,0.45659929513931274,0.6403361558914185,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7260504364967346,0.46967896819114685,0.7848739624023438,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44373949885368347,0.3842009596824646,0.7898739624023438,0.49094769430160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biophysics","boundary":[0.5731092691421509,0.3103448152542114,0.6403361558914185,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.3103448152542114,0.6487395167350769,0.32223543524742126]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5681092691421509,0.3033448152542114,0.6537395167350769,0.32923543524742127],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ecology","boundary":[0.5915966629981995,0.34244945645332336,0.6403361558914185,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.34363853931427},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34363853931427},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.34363853931427,0.6487395167350769,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34363853931427},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.33544945645332336,0.6537395167350769,0.3625291295051575],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5478991866111755,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Plant","boundary":[0.5495798587799072,0.37336504459381104,0.5798319578170776,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"genetics","boundary":[0.5865546464920044,0.3745540976524353,0.6403361558914185,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.37574315071105957,0.6487395167350769,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5478991866111755,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5445798587799072,0.36636504459381103,0.6537395167350769,0.3946337707042694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"QH۵۰۵","boundary":[0.5949580073356628,0.4078477919101715,0.6403361558914185,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.4078477919101715,0.6487395167350769,0.4173602759838104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.4008477919101715,0.6537395167350769,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6386554837226868,"y":0.435196191072464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷۱/۴","boundary":[0.6033613681793213,0.42330560088157654,0.6386554837226868,0.435196191072464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6487395167350769,"y":0.435196191072464},{"x":0.6470588445663452,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.4244946539402008,0.6487395167350769,0.435196191072464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44946491718292236},{"x":0.583193302154541,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۴۶۹۱۷۳","boundary":[0.583193302154541,0.43995243310928345,0.6403361558914185,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.4411414861679077,0.6487395167350769,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45065397024154663},{"x":0.583193302154541,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.41630560088157653,0.6537395167350769,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوفیزیک","boundary":[0.7193277478218079,0.5041617155075073,0.7848739624023438,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6638655662536621,0.5041617155075073,0.7126050591468811,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6521008610725403,0.5041617155075073,0.6571428775787354,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6268907785415649,0.5041617155075073,0.6504201889038086,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5579832196235657,0.5041617155075073,0.6201680898666382,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5210084319114685,0.5041617155075073,0.5495798587799072,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4638655483722687,0.5041617155075073,0.5142857432365417,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4268907606601715,0.5041617155075073,0.4571428596973419,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5041617155075073},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5041617155075073},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5208085775375366},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.5041617155075073,0.42016807198524475,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5208085775375366},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.37142857909202576,0.5041617155075073,0.4084033668041229,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3327731192111969,0.5041617155075073,0.3663865625858307,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5208085775375366},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32268908619880676,0.5041617155075073,0.32773110270500183,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.526753842830658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.526753842830658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5410225987434387},{"x":0.756302535533905,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.526753842830658,0.7831932902336121,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.526753842830658},{"x":0.7495798468589783,"y":0.526753842830658},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7344537973403931,0.526753842830658,0.7495798468589783,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.526753842830658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.526753842830658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.7058823704719543,0.526753842830658,0.7277311086654663,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.526753842830658},{"x":0.6957983374595642,"y":0.526753842830658},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6453781723976135,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقصودی","boundary":[0.6453781723976135,0.526753842830658,0.6957983374595642,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6386554837226868,"y":0.542211651802063},{"x":0.6184874176979065,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مود","boundary":[0.6184874176979065,0.5279428958892822,0.6386554837226868,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7613445520401001,0.5481569766998291,0.7848739624023438,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.5481569766998291,0.7613445520401001,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.5481569766998291,0.75126051902771,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.5481569766998291,0.6941176652908325,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.5481569766998291,0.6436975002288818,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5481569766998291},{"x":0.605042040348053,"y":0.5481569766998291},{"x":0.605042040348053,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.5481569766998291,0.605042040348053,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5361344814300537,0.5481569766998291,0.5714285969734192,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5481569766998291},{"x":0.534453809261322,"y":0.5481569766998291},{"x":0.534453809261322,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5481569766998291,0.534453809261322,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.5481569766998291,0.5243697762489319,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5481569766998291},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5481569766998291},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5624256730079651},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.5481569766998291,0.46722689270973206,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.5481569766998291,0.4285714328289032,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5838287472724915},{"x":0.756302535533905,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.5695600509643555,0.7848739624023438,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5683709979057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.729411780834198,0.5683709979057312,0.7495798468589783,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.5683709979057312,0.7243697643280029,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.5683709979057312,0.7142857313156128,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.5683709979057312,0.6941176652908325,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5671819448471069},{"x":0.680672287940979,"y":0.5683709979057312},{"x":0.680672287940979,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.5671819448471069,0.680672287940979,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7596638798713684,0.5909631252288818,0.7848739624023438,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.5909631252288818,0.7596638798713684,0.6040428280830383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6040428280830383},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.4971617155075073,0.7898739624023438,0.6110428280830383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.5909631252288818,0.7445378303527832,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6823529601097107,0.5909631252288818,0.7159664034843445,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7260504364967346,0.6111771464347839,0.7831932902336121,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6111771464347839,0.7193277478218079,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6111771464347839},{"x":0.707563042640686,"y":0.6111771464347839},{"x":0.707563042640686,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.6111771464347839,0.707563042640686,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.6111771464347839,0.6823529601097107,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.6111771464347839,0.6722689270973206,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7546218633651733,0.6325802803039551,0.7848739624023438,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6325802803039551},{"x":0.75126051902771,"y":0.6325802803039551},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.6325802803039551,0.75126051902771,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.6722689270973206,0.6325802803039551,0.6974790096282959,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.6991596817970276,0.6325802803039551,0.7042016983032227,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6325802803039551},{"x":0.729411780834198,"y":0.6325802803039551},{"x":0.729411780834198,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.7042016983032227,0.6325802803039551,0.729411780834198,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6470588445663452,0.6325802803039551,0.6655462384223938,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.6527943015098572,0.7848739624023438,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6527943015098572},{"x":0.75126051902771,"y":0.6527943015098572},{"x":0.75126051902771,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6527943015098572,0.75126051902771,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱۹-۶۲۷۱-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.6527943015098572,0.7411764860153198,0.6670629978179932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5865966629981995,0.5839631252288818,0.7898739624023438,0.6752521104812622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.5714285969734192,0.6706302165985107,0.6151260733604431,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6184874176979065,0.6706302165985107,0.6201680898666382,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"978-622-6271-19-6","boundary":[0.6285714507102966,0.6706302165985107,0.7831932902336121,0.6825208067893982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.6636302165985107,0.7881932902336121,0.6895208067893982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7193816900253296},{"x":0.756302535533905,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.756302535533905,0.7027348279953003,0.7899159789085388,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7027348279953003},{"x":0.75126051902771,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7109243869781494,0.7027348279953003,0.75126051902771,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6773109436035156,0.7027348279953003,0.7058823704719543,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.7027348279953003,0.6705882549285889,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5747899413108826,0.7027348279953003,0.6117647290229797,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7193816900253296},{"x":0.534453809261322,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.534453809261322,0.7027348279953003,0.5680672526359558,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4941176474094391,0.7027348279953003,0.5327731370925903,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7027348279953003},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7027348279953003},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.7027348279953003,0.48403361439704895,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7027348279953003},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7027348279953003},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7193816900253296},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41680672764778137,0.7027348279953003,0.4756302535533905,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7027348279953003},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7027348279953003},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7193816900253296},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.36974790692329407,0.7027348279953003,0.40672269463539124,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7193816900253296},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.33781513571739197,0.7027348279953003,0.3613445460796356,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.2857142984867096,0.7027348279953003,0.3327731192111969,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7027348279953003},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7027348279953003},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24873949587345123,0.7027348279953003,0.2823529541492462,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.7027348279953003,0.24537815153598785,0.7193816900253296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.6957348279953003,0.7949159789085388,0.7263816900253296],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/gDMixUxkzvBMUVPL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/LhQrTpXIBasqflFF.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/xnVYHRIrbqJalXWh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022637819194907098,0.9986724807354582,0.9990274204856292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5495798587799072,"y":0.214030921459198},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.19857312738895416,0.5495798587799072,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21284185349941254},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.1973840594291687,0.4924369752407074,0.21284185349941254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5495798587799072,"y":0.214030921459198},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.1903840594291687,0.5545798587799072,0.221030921459198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24494649469852448},{"x":0.22521008551120758,"y":0.25564804673194885},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.24494649469852448,0.22521008551120758,0.25564804673194885]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24494649469852448},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2568370997905731},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".....","boundary":[0.23193277418613434,0.24494649469852448,0.2537815272808075,0.2568370997905731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23794649469852447,0.2587815272808075,0.2638370997905731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7831932902336121,"y":0.243757426738739},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7478991746902466,0.24494649469852448,0.7831932902336121,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2580261528491974},{"x":0.707563042640686,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.707563042640686,0.24494649469852448,0.7411764860153198,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25921520590782166},{"x":0.702521026134491,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.24494649469852448,0.7042016983032227,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.26634958386421204,0.7831932902336121,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7428571581840515,0.26634958386421204,0.7462185025215149,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.26634958386421204,0.7411764860153198,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.26634958386421204,0.7327731251716614,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.26634958386421204,0.6890756487846375,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.2901307940483093,0.7848739624023438,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7394958138465881,0.2901307940483093,0.7462185025215149,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.2901307940483093,0.7378151416778564,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.6840336322784424,0.2901307940483093,0.729411780834198,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6436975002288818,0.2901307940483093,0.6773109436035156,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.243757426738739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.243757426738739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6403781723976135,0.236757426738739,0.7898739624023438,0.312588573217392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2675386369228363},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2675386369228363},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2770511209964752},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2675386369228363,0.22857142984867096,0.2770511209964752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2675386369228363},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2675386369228363},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2770511209964752},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2605386369228363,0.23357142984867096,0.2840511209964752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2913198471069336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2913198471069336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2913198471069336,0.23025210201740265,0.29964327812194824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2913198471069336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2913198471069336},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2843198471069336,0.23525210201740265,0.30664327812194825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.31272295117378235,0.7579832077026367,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31272295117378235},{"x":0.729411780834198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.729411780834198,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.31272295117378235,0.729411780834198,0.32223543524742126]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6891176652908325,0.30572295117378234,0.7629832077026367,0.32923543524742127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23193277418613434,"y":0.321046382188797},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.31272295117378235,0.23193277418613434,0.321046382188797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23193277418613434,"y":0.321046382188797},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30572295117378234,0.23693277418613434,0.328046382188797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3341260552406311,0.23025210201740265,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3271260552406311,0.23525210201740265,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.35552912950515747,0.23193277418613434,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3543400764465332},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34852912950515746,0.23693277418613434,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3852556347846985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.37574315071105957,0.23193277418613434,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3852556347846985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36874315071105956,0.23693277418613434,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40665873885154724},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3971462547779083,0.23193277418613434,0.40665873885154724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3971462547779083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40665873885154724},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3901462547779083,0.23693277418613434,0.41365873885154725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4185493588447571,0.23193277418613434,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4115493588447571,0.23693277418613434,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.43995243310928345,0.23025210201740265,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43995243310928345},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43295243310928344,0.23525210201740265,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.46016645431518555,0.22857142984867096,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45316645431518554,0.23357142984867096,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4815695583820343},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48038050532341003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4815695583820343,0.23025210201740265,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4815695583820343},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48038050532341003},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4745695583820343,0.23525210201740265,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5017836093902588},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5029726624488831,0.23025210201740265,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5017836093902588},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49597266244888305,0.23525210201740265,0.5182960934638977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5243757367134094,0.23361344635486603,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5173757367134094,0.23861344635486603,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5445897579193115,0.23193277418613434,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5375897579193115,0.23693277418613434,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5659928917884827,0.23361344635486603,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5589928917884827,0.23861344635486603,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7361344695091248,0.33293697237968445,0.7596638798713684,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.7042016983032227,0.33293697237968445,0.7310924530029297,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6739495992660522,0.3341260552406311,0.6924369931221008,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7361344695091248,0.35315102338790894,0.7596638798713684,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6907563209533691,0.35315102338790894,0.729411780834198,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.653781533241272,0.3543400764465332,0.6840336322784424,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.648781533241272,0.3271260552406311,0.7663445520401001,0.37323066663742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.37574315071105957,0.7193277478218079,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6386554837226868,0.3769322335720062,0.6773109436035156,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.37931033968925476},{"x":0.63193279504776,"y":0.3769322335720062},{"x":0.63193279504776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موجی","boundary":[0.5966386795043945,0.37931033968925476,0.63193279504776,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.37931033968925476,0.5915966629981995,0.39001187682151794]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5865966629981995,0.37231033968925475,0.7243277478218079,0.39344471764564515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.680672287940979,0.3947681188583374,0.7226890921592712,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6369748115539551,0.39595720171928406,0.6756302714347839,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39595720171928406},{"x":0.63193279504776,"y":0.39595720171928406},{"x":0.63193279504776,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.610084056854248,0.39595720171928406,0.63193279504776,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.3971462547779083,0.6117647290229797,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.3971462547779083,0.5915966629981995,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7361344695091248,0.4173602759838104,0.7596638798713684,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6941176652908325,0.4173602759838104,0.729411780834198,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.6252101063728333,0.4173602759838104,0.6873949766159058,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5815126299858093,0.4173602759838104,0.6184874176979065,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.4173602759838104,0.5747899413108826,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4316290020942688},{"x":0.529411792755127,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.529411792755127,0.4173602759838104,0.5579832196235657,0.4316290020942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4316290020942688},{"x":0.529411792755127,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5227311205863953,0.3901462547779083,0.7663445520401001,0.4386290020942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.4375743269920349,0.7226890921592712,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6369748115539551,0.4387633800506592,0.6756302714347839,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4387633800506592},{"x":0.63193279504776,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.6084033846855164,0.43995243310928345,0.63193279504776,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.5815126299858093,0.43995243310928345,0.6016806960105896,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.4589774012565613,0.7243697643280029,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرکانس","boundary":[0.6403361558914185,0.46016645431518555,0.6773109436035156,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲","boundary":[0.680672287940979,0.48038050532341003,0.7226890921592712,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6487395167350769,0.48038050532341003,0.6756302714347839,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6218487620353699,0.4815695583820343,0.6420168280601501,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5915966629981995,0.48275861144065857,0.6151260733604431,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.5005945563316345,0.7243697643280029,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6554622054100037,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.653781533241272,0.5017836093902588,0.6722689270973206,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6436975002288818,"y":0.517241358757019},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6218487620353699,0.5041617155075073,0.6436975002288818,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۵","boundary":[0.6840336322784424,0.5231866836547852,0.7226890921592712,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6453781723976135,0.5231866836547852,0.6773109436035156,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5362663269042969},{"x":0.610084056854248,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6084033846855164,0.5243757367134094,0.6386554837226868,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.557669460773468},{"x":0.6470588445663452,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۶ضریب","boundary":[0.6470588445663452,0.5434007048606873,0.7260504364967346,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6403361558914185,"y":0.557669460773468},{"x":0.6084033846855164,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6084033846855164,0.5434007048606873,0.6403361558914185,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۷","boundary":[0.6840336322784424,0.5659928917884827,0.7226890921592712,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6403361558914185,0.5659928917884827,0.6773109436035156,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انعکاس","boundary":[0.5915966629981995,0.5659928917884827,0.6336134672164917,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5659928917884827,0.5865546464920044,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.587395966053009},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۸","boundary":[0.6840336322784424,0.587395966053009,0.7226890921592712,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6773109436035156,"y":0.587395966053009},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6403361558914185,0.5885850191116333,0.6773109436035156,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.601664662361145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبور","boundary":[0.6084033846855164,0.5897740721702576,0.6336134672164917,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۹","boundary":[0.6840336322784424,0.6064209342002869,0.7226890921592712,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.6470588445663452,0.6076099872589111,0.6773109436035156,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.6134454011917114,0.6087990403175354,0.6403361558914185,0.6218787431716919]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5731512856483459,0.43295243310928344,0.7360924530029297,0.6265005774497986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7210084199905396,"y":0.642092764377594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱۰","boundary":[0.6739495992660522,0.6278240084648132,0.7210084199905396,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6672269105911255,"y":0.642092764377594},{"x":0.63193279504776,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6302521228790283,0.6278240084648132,0.6672269105911255,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.6290130615234375,0.6252101063728333,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.6290130615234375,0.5815126299858093,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7361344695091248,0.6504161953926086,0.7596638798713684,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6504161953926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.6504161953926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6941176652908325,0.6504161953926086,0.729411780834198,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6521008610725403,0.6504161953926086,0.6857143044471741,0.6646848917007446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7596638798713684,"y":0.626634955406189},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.6220130615234375,0.7646638798713684,0.6716848917007446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.6706302165985107,0.7193277478218079,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.6706302165985107,0.6773109436035156,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"استفان","boundary":[0.6033613681793213,0.6706302165985107,0.6436975002288818,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.671819269657135},{"x":0.5983193516731262,"y":0.671819269657135},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5915966629981995,0.671819269657135,0.5983193516731262,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.671819269657135},{"x":0.583193302154541,"y":0.6706302165985107},{"x":0.583193302154541,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بولتزمن","boundary":[0.5378151535987854,0.671819269657135,0.583193302154541,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.6908442378044128,0.7226890921592712,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.6920332908630371,0.6773109436035156,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پلانک","boundary":[0.605042040348053,0.6932223439216614,0.6403361558914185,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6932223439216614,0.6016806960105896,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6840336322784424,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳","boundary":[0.6840336322784424,0.7122473120689392,0.7243697643280029,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6773109436035156,"y":0.72651606798172},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.7134363651275635,0.6773109436035156,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وین","boundary":[0.6184874176979065,0.7158145308494568,0.6403361558914185,0.7277051210403442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.671819269657135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7243697643280029,"y":0.72651606798172},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.664819269657135,0.7293697643280029,0.73351606798172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7336504459381104,0.7226890921592712,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.7348394989967346,0.6773109436035156,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کرشوف","boundary":[0.6033613681793213,0.7348394989967346,0.6403361558914185,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7360285520553589,0.5949580073356628,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7361344695091248,0.7538644671440125,0.7596638798713684,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7550535202026367},{"x":0.729411780834198,"y":0.7538644671440125},{"x":0.729411780834198,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.6941176652908325,0.7550535202026367,0.729411780834198,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6554622054100037,0.7550535202026367,0.6857143044471741,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7693222165107727},{"x":0.63193279504776,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.63193279504776,0.7550535202026367,0.6487395167350769,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.5915966629981995,0.7550535202026367,0.6252101063728333,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5630252361297607,0.7550535202026367,0.5848739743232727,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.756242573261261},{"x":0.556302547454834,"y":0.756242573261261},{"x":0.556302547454834,"y":0.770511269569397},{"x":0.556302547454834,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.756242573261261,0.556302547454834,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7681331634521484},{"x":0.556302547454834,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.551302547454834,0.7278394989967346,0.7646638798713684,0.7751331634521484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.7752675414085388,0.7193277478218079,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6504201889038086,0.7752675414085388,0.6773109436035156,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الكترونها","boundary":[0.5865546464920044,0.7752675414085388,0.6436975002288818,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.7764565944671631,0.5798319578170776,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7907253503799438},{"x":0.529411792755127,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.529411792755127,0.7764565944671631,0.5596638917922974,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.5058823823928833,0.7764565944671631,0.5226891040802002,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7226890921592712,"y":0.810939371585846},{"x":0.6823529601097107,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.7966706156730652,0.7226890921592712,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6756302714347839,"y":0.810939371585846},{"x":0.6453781723976135,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6453781723976135,0.7966706156730652,0.6756302714347839,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6386554837226868,"y":0.810939371585846},{"x":0.5915966629981995,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.5915966629981995,0.7966706156730652,0.6386554837226868,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5865546464920044,"y":0.810939371585846},{"x":0.5815126299858093,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.7966706156730652,0.5865546464920044,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5495798587799072,0.7978596687316895,0.5747899413108826,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8121284246444702},{"x":0.507563054561615,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حالتی","boundary":[0.507563054561615,0.7978596687316895,0.5428571701049805,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.4571428596973419,0.7978596687316895,0.5025210380554199,0.8121284246444702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7226890921592712,"y":0.810939371585846},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.7694565944671631,0.7276890921592712,0.817939371585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.587395966053009},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.587395966053009,0.23361344635486603,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.587395966053009},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.580395966053009,0.23861344635486603,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6076099872589111,0.23193277418613434,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6006099872589111,0.23693277418613434,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6385255455970764},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6290130615234375,0.23193277418613434,0.6385255455970764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6385255455970764},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6220130615234375,0.23693277418613434,0.6455255455970764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6504161953926086,0.23193277418613434,0.6599286794662476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6434161953926086,0.23693277418613434,0.6669286794662476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135},{"x":0.22857142984867096,"y":0.671819269657135},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.671819269657135,0.22857142984867096,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135},{"x":0.22857142984867096,"y":0.671819269657135},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.664819269657135,0.23357142984867096,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6932223439216614,0.23193277418613434,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6862223439216614,0.23693277418613434,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7229488492012024},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7146254181861877,0.23193277418613434,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7229488492012024},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7076254181861877,0.23693277418613434,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7348394989967346,0.22857142984867096,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7348394989967346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7278394989967346,0.23357142984867096,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7990487217903137},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8073721528053284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7978596687316895,0.23025210201740265,0.8073721528053284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7990487217903137},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8073721528053284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7908596687316894,0.23525210201740265,0.8143721528053284],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/tBfglAvUXfHHfElY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/QNvceZJCBbNmUxkq.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/ppBQknJNLnSBhhGR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019244543068757663,0.9986753053945654,0.9990118679966287]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1771700382232666},{"x":0.778151273727417,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.17003567516803741,0.7831932902336121,0.1771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1771700382232666},{"x":0.778151273727417,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.1630356751680374,0.7881932902336121,0.1841700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوفیزیک","boundary":[0.26050421595573425,0.16884660720825195,0.3142857253551483,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16884660720825195},{"x":0.2554621994495392,"y":0.16884660720825195},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.21512605249881744,0.16884660720825195,0.2554621994495392,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.16184660720825195,0.3192857253551483,0.1877372123003006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.19976218044757843,0.23193277418613434,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19276218044757842,0.23693277418613434,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.22116528451442719,0.23193277418613434,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21416528451442718,0.23693277418613434,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.24137930572032928,0.23193277418613434,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23437930572032928,0.23693277418613434,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.26278239488601685,0.23025210201740265,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25578239488601684,0.23525210201740265,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.28299644589424133,0.23193277418613434,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2759964458942413,0.23693277418613434,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.30558857321739197,0.23193277418613434,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29858857321739196,0.23693277418613434,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.23193277418613434,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.23693277418613434,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3472056984901428,0.23025210201740265,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3402056984901428,0.23525210201740265,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3686088025569916,0.22857142984867096,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36160880255699157,0.23357142984867096,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3888228237628937},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.23193277418613434,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3888228237628937},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38301187682151794,0.23693277418613434,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.23193277418613434,0.41973841190338135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41973841190338135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4044149808883667,0.23693277418613434,0.42673841190338135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.23193277418613434,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.23693277418613434,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.45303210616111755,0.23193277418613434,0.4613555371761322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44603210616111755,0.23693277418613434,0.4683555371761322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.23193277418613434,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4674352102279663,0.23693277418613434,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4946492314338684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4958382844924927,0.23193277418613434,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4946492314338684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48883828449249267,0.23693277418613434,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۳","boundary":[0.6840336322784424,0.1973840594291687,0.7226890921592712,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1973840594291687},{"x":0.680672287940979,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اربیتال","boundary":[0.6470588445663452,0.19857312738895416,0.680672287940979,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.19857312738895416,0.6369748115539551,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6067227125167847,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.5798319578170776,0.19857312738895416,0.6067227125167847,0.21284185349941254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5798319578170776,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5748319578170776,0.19157312738895416,0.7276890921592712,0.21865280044078828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.21878716349601746,0.7226890921592712,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اربیتالهای","boundary":[0.6134454011917114,0.21878716349601746,0.6773109436035156,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6067227125167847,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملکولی","boundary":[0.5714285969734192,0.21997621655464172,0.6067227125167847,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23543401062488556},{"x":0.556302547454834,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.21997621655464172,0.5630252361297607,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7361344695091248,0.24019025266170502,0.7596638798713684,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6974790096282959,0.24019025266170502,0.7277311086654663,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6739495992660522,0.24137930572032928,0.6907563209533691,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6352941393852234,0.24137930572032928,0.6672269105911255,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملکول","boundary":[0.5915966629981995,0.24137930572032928,0.6268907785415649,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلروفیل","boundary":[0.5361344814300537,0.24137930572032928,0.5848739743232727,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.24137930572032928,0.5310924649238586,0.25564804673194885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.217598095536232},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260924649238586,0.21178716349601745,0.7646638798713684,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.26278239488601685,0.7210084199905396,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6504201889038086,0.26278239488601685,0.6773109436035156,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6218487620353699,0.26278239488601685,0.6436975002288818,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5899159908294678,0.2615933418273926,0.6151260733604431,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2615933418273926},{"x":0.583193302154541,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5529412031173706,0.2615933418273926,0.583193302154541,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5176470875740051,0.2615933418273926,0.5462185144424438,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.2615933418273926,0.5126050710678101,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2615933418273926},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2615933418273926},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4268907606601715,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برانگیخته","boundary":[0.4268907606601715,0.2615933418273926,0.48235294222831726,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3798319399356842,0.2615933418273926,0.42016807198524475,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7361344695091248,0.28299644589424133,0.7596638798713684,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2972651720046997},{"x":0.680672287940979,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلورسانس","boundary":[0.680672287940979,0.28299644589424133,0.7277311086654663,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.28299644589424133,0.6689075827598572,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.28299644589424133},{"x":0.658823549747467,"y":0.28299644589424133},{"x":0.658823549747467,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فسفرسانس","boundary":[0.5915966629981995,0.28299644589424133,0.658823549747467,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.28299644589424133,0.5848739743232727,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5411764979362488,0.28299644589424133,0.5731092691421509,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.28299644589424133},{"x":0.534453809261322,"y":0.28299644589424133},{"x":0.534453809261322,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5058823823928833,0.28299644589424133,0.534453809261322,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28299644589424133},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28299644589424133},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2972651720046997},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.46890756487846375,0.28299644589424133,0.49915966391563416,0.2972651720046997]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.298454225063324},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3748319399356842,0.25459334182739257,0.7646638798713684,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۲-۸-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.3043995201587677,0.7193277478218079,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"اثرات","boundary":[0.6470588445663452,0.3043995201587677,0.6773109436035156,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"کا","boundary":[0.6285714507102966,0.3043995201587677,0.6403361558914185,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"تسکی","boundary":[0.5966386795043945,0.3043995201587677,0.6302521228790283,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.32580262422561646,0.7226890921592712,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6420168280601501,0.32580262422561646,0.6756302714347839,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.32580262422561646,0.6352941393852234,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5882353186607361,0.32580262422561646,0.6235294342041016,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.5260504484176636,0.32580262422561646,0.5798319578170776,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۳","boundary":[0.6840336322784424,0.34601664543151855,0.7226890921592712,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.6151260733604431,0.34601664543151855,0.6773109436035156,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فتوشیمیایی","boundary":[0.5378151535987854,0.34601664543151855,0.6084033846855164,0.3614744246006012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ur","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.2973995201587677,0.7276890921592712,0.36728537154197693],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.36623066663742065,0.7226890921592712,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.6151260733604431,0.3674197494983673,0.6773109436035156,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5882353186607361,0.3674197494983673,0.6067227125167847,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فتوشیمیایی","boundary":[0.5243697762489319,0.3674197494983673,0.5882353186607361,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۹","boundary":[0.7361344695091248,0.3888228237628937,0.7596638798713684,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6873949766159058,0.3888228237628937,0.7277311086654663,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3888228237628937},{"x":0.680672287940979,"y":0.3888228237628937},{"x":0.680672287940979,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6487395167350769,0.3888228237628937,0.680672287940979,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تابشی","boundary":[0.6084033846855164,0.39001187682151794,0.6420168280601501,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.39001187682151794,0.6016806960105896,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5529412031173706,0.39001187682151794,0.5815126299858093,0.4042806327342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5243697762489319,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.3604197494983673,0.7646638798713684,0.41009154987335206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.40903687477111816,0.7210084199905396,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.6504201889038086,0.41022592782974243,0.6773109436035156,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6436975002288818,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42330560088157654},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.583193302154541,0.41022592782974243,0.6453781723976135,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4114149808883667},{"x":0.578151285648346,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4114149808883667,0.578151285648346,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5714706134796143,0.4032259278297424,0.7260084199905396,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.42925089597702026,0.7226890921592712,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6453781723976135,0.43043994903564453,0.6756302714347839,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.6168067455291748,0.43043994903564453,0.6386554837226868,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.43043994903564453},{"x":0.610084056854248,"y":0.43043994903564453},{"x":0.610084056854248,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5865546464920044,0.43043994903564453,0.610084056854248,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5697479248046875,0.4316290020942688,0.5798319578170776,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5327731370925903,0.4316290020942688,0.5630252361297607,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4907563030719757,0.4316290020942688,0.5260504484176636,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4518430531024933},{"x":0.756302535533905,"y":0.45065397024154663},{"x":0.756302535533905,"y":0.464922696352005},{"x":0.7260504364967346,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.7260504364967346,0.4518430531024933,0.756302535533905,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6924369931221008,0.4518430531024933,0.7193277478218079,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6453781723976135,0.4518430531024933,0.6857143044471741,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6218487620353699,0.45303210616111755,0.6386554837226868,0.4673008322715759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4316290020942688},{"x":0.756302535533905,"y":0.428061842918396},{"x":0.756302535533905,"y":0.464922696352005},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4857563030719757,0.4246290020942688,0.761302535533905,0.471922696352005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.47324612736701965,0.7210084199905396,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6672269105911255,"y":0.487514853477478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6403361558914185,0.4744352102279663,0.6672269105911255,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6369748115539551,"y":0.487514853477478},{"x":0.610084056854248,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنیت","boundary":[0.6084033846855164,0.4744352102279663,0.6369748115539551,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4756242632865906},{"x":0.605042040348053,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.4756242632865906,0.605042040348053,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۲","boundary":[0.6722689270973206,0.49346017837524414,0.7226890921592712,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزیموت","boundary":[0.6268907785415649,0.49346017837524414,0.6689075827598572,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.4946492314338684,0.6201680898666382,0.5089179277420044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5950000238418579,0.46862426328659057,0.7276890921592712,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۳","boundary":[0.6739495992660522,0.5148632526397705,0.7226890921592712,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6403361558914185,0.5148632526397705,0.6672269105911255,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.6117647290229797,0.5148632526397705,0.6352941393852234,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5160523056983948},{"x":0.605042040348053,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.5579832196235657,0.5160523056983948,0.6067227125167847,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱","boundary":[0.7260504364967346,0.5350772738456726,0.7579832077026367,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6756302714347839,0.5350772738456726,0.7193277478218079,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6420168280601501,0.5350772738456726,0.6672269105911255,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.6184874176979065,0.5350772738456726,0.6352941393852234,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5350772738456726},{"x":0.610084056854248,"y":0.5350772738456726},{"x":0.610084056854248,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.5350772738456726,0.610084056854248,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5731092691421509,0.5350772738456726,0.5983193516731262,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طلوع","boundary":[0.5361344814300537,0.5350772738456726,0.5647059082984924,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5350772738456726},{"x":0.529411792755127,"y":0.5350772738456726},{"x":0.529411792755127,"y":0.5517241358757019},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفتاب","boundary":[0.49747899174690247,0.5350772738456726,0.529411792755127,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5350772738456726},{"x":0.489075630903244,"y":0.5350772738456726},{"x":0.489075630903244,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.5350772738456726,0.489075630903244,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5350772738456726},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5350772738456726},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5517241358757019},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.45210084319114685,0.5350772738456726,0.47058823704719543,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5517241358757019},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.41680672764778137,0.5350772738456726,0.4436974823474884,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.5350772738456726,0.4100840389728546,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.557669460773468},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7260504364967346,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱۲","boundary":[0.7260504364967346,0.557669460773468,0.7596638798713684,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.557669460773468},{"x":0.7193277478218079,"y":0.557669460773468},{"x":0.7193277478218079,"y":0.571938157081604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6890756487846375,0.557669460773468,0.7193277478218079,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6840336322784424,"y":0.557669460773468},{"x":0.6840336322784424,"y":0.571938157081604},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کسینوس","boundary":[0.6285714507102966,0.5588585138320923,0.6840336322784424,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.571938157081604},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لامبرت","boundary":[0.5798319578170776,0.5588585138320923,0.6201680898666382,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳","boundary":[0.7260504364967346,0.5778834819793701,0.7596638798713684,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیلان","boundary":[0.6890756487846375,0.5778834819793701,0.7193277478218079,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6504201889038086,0.5778834819793701,0.6823529601097107,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافتی","boundary":[0.5983193516731262,0.5790725350379944,0.6436975002288818,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7596638798713684,"y":0.612366259098053},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴","boundary":[0.7260504364967346,0.5992865562438965,0.7596638798713684,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.6840336322784424,0.6004756093025208,0.7176470756530762,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.6004756093025208,0.6705882549285889,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.601664662361145},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6117647290229797,0.601664662361145,0.6420168280601501,0.6159334182739258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4050840389728546,0.5114304118156433,0.7646638798713684,0.6217443652153015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.6206896305084229,0.7210084199905396,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوج","boundary":[0.6487395167350769,0.6206896305084229,0.6672269105911255,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.5932773351669312,0.6218787431716919,0.6420168280601501,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۲","boundary":[0.6722689270973206,0.6409037113189697,0.7226890921592712,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6655462384223938,"y":0.642092764377594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6201680898666382,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حضیض","boundary":[0.6201680898666382,0.6432818174362183,0.6655462384223938,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6117647290229797,"y":0.642092764377594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.65636146068573},{"x":0.5680672526359558,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.5680672526359558,0.6432818174362183,0.6134454011917114,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6575505137443542},{"x":0.561344563961029,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6444708704948425,0.5647059082984924,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۳","boundary":[0.6739495992660522,0.6623067855834961,0.7226890921592712,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظهر","boundary":[0.6436975002288818,0.6634958386421204,0.6672269105911255,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5747899413108826,0.6646848917007446,0.6369748115539551,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6646848917007446,0.5714285969734192,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.696789562702179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲-۱۴-۴اعتدال","boundary":[0.6386554837226868,0.6848989129066467,0.7277311086654663,0.696789562702179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7277311086654663,"y":0.696789562702179},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5546638917922974,0.6148787431716919,0.7327311086654663,0.703789562702179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴-۵","boundary":[0.6739495992660522,0.7051129341125488,0.7226890921592712,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6352941393852234,0.7063020467758179,0.6672269105911255,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7063020467758179,0.6302521228790283,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.72651606798172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵","boundary":[0.7260504364967346,0.72651606798172,0.7596638798713684,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.7176470756530762,"y":0.72651606798172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقیق","boundary":[0.6907563209533691,0.72651606798172,0.7193277478218079,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6840336322784424,"y":0.740784764289856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6554622054100037,0.7277051210403442,0.6840336322784424,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7419738173484802},{"x":0.63193279504776,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.63193279504776,0.7277051210403442,0.6487395167350769,0.7419738173484802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6218907785415649,0.6993020467758179,0.7646638798713684,0.7465957112312317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.7467300891876221,0.7193277478218079,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6302521228790283,0.7467300891876221,0.6672269105911255,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رقیق","boundary":[0.5966386795043945,0.7467300891876221,0.6235294342041016,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگی","boundary":[0.5411764979362488,0.7479191422462463,0.5899159908294678,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7479191422462463},{"x":0.534453809261322,"y":0.7479191422462463},{"x":0.534453809261322,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5193277597427368,0.7479191422462463,0.534453809261322,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7621878981590271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.48235294222831726,0.7479191422462463,0.5126050710678101,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۲","boundary":[0.6722689270973206,0.7681331634521484,0.7226890921592712,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6369748115539551,0.7681331634521484,0.6655462384223938,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رقیق","boundary":[0.6016806960105896,0.7693222165107727,0.6285714507102966,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنندگی","boundary":[0.5462185144424438,0.7693222165107727,0.5949580073356628,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.5159664154052734,0.7693222165107727,0.5394958257675171,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.7693222165107727,0.5109243988990784,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲-۱۵-۳گرفتگی","boundary":[0.6268907785415649,0.7895362377166748,0.7277311086654663,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"جو","boundary":[0.6033613681793213,0.7907253503799438,0.6201680898666382,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۴","boundary":[0.6739495992660522,0.8097503185272217,0.7226890921592712,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6336134672164917,0.8097503185272217,0.6672269105911255,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.810939371585846},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتگی","boundary":[0.5798319578170776,0.810939371585846,0.6268907785415649,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.810939371585846},{"x":0.5731092691421509,"y":0.810939371585846},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5579832196235657,0.810939371585846,0.5747899413108826,0.8252080678939819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ur","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8240190148353577},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.7409191422462463,0.7327311086654663,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5160523056983948,0.23025210201740265,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5090523056983948,0.23525210201740265,0.5325647897720337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5457788109779358},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5374554395675659,0.23025210201740265,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5457788109779358},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5304554395675659,0.23525210201740265,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5588585138320923,0.23025210201740265,0.5671819448471069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5588585138320923},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5518585138320923,0.23525210201740265,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5802615880966187,0.23025210201740265,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5732615880966186,0.23525210201740265,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6004756093025208},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.601664662361145,0.23193277418613434,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6004756093025208},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.594664662361145,0.23693277418613434,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6313912272453308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6218787431716919,0.23025210201740265,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6218787431716919},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6313912272453308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6148787431716919,0.23525210201740265,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6432818174362183,0.23025210201740265,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6432818174362183},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6362818174362183,0.23525210201740265,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6646848917007446,0.23025210201740265,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6646848917007446},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6576848917007446,0.23525210201740265,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6944113969802856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.686087965965271,0.23025210201740265,0.6944113969802856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6944113969802856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.679087965965271,0.23525210201740265,0.7014113969802857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7063020467758179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7063020467758179,0.23025210201740265,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7063020467758179},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6993020467758179,0.23525210201740265,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7277051210403442},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7277051210403442},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7277051210403442,0.23025210201740265,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7277051210403442},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7277051210403442},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7207051210403442,0.23525210201740265,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7491081953048706},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7479191422462463,0.23025210201740265,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7491081953048706},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7409191422462463,0.23525210201740265,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7693222165107727,0.23025210201740265,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7623222165107727,0.23525210201740265,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7907253503799438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.22857142984867096,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7907253503799438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7837253503799438,0.23357142984867096,0.8060487217903137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.8121284246444702,0.22857142984867096,0.8204518556594849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8051284246444702,0.23357142984867096,0.8274518556594849],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/gvsFtDaxJOyKJDFA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/wfwQolItcfPXheXu.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/ZCLIUfLLCNuoeLuO.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019103157449420653,0.9986724807354582,0.999007626357175]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7411764860153198,0.16884660720825195,0.7831932902336121,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.16765755414962769,0.7361344695091248,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.16065755414962768,0.7881932902336121,0.18892628026008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.17003567516803741,0.2201680690050125,0.1771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17003567516803741},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1630356751680374,0.22516806900501252,0.1841700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.19976218044757843,0.23025210201740265,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19276218044757842,0.23525210201740265,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.22116528451442719,0.23193277418613434,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21416528451442718,0.23693277418613434,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.24137930572032928,0.23193277418613434,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23437930572032928,0.23693277418613434,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.26278239488601685,0.23193277418613434,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26278239488601685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25578239488601684,0.23693277418613434,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2841854989528656,0.23193277418613434,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2771854989528656,0.23693277418613434,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.30558857321739197,0.23193277418613434,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29858857321739196,0.23693277418613434,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۵","boundary":[0.6739495992660522,0.19857312738895416,0.7226890921592712,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6554622054100037,0.19857312738895416,0.6672269105911255,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21165280044078827},{"x":0.610084056854248,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.610084056854248,0.19857312738895416,0.6470588445663452,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5983193516731262,0.19857312738895416,0.6117647290229797,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.217598095536232},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱۶","boundary":[0.7260504364967346,0.21878716349601746,0.7596638798713684,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6907563209533691,0.21878716349601746,0.7193277478218079,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.21878716349601746,0.6840336322784424,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23305588960647583},{"x":0.63193279504776,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسمان","boundary":[0.63193279504776,0.21878716349601746,0.6689075827598572,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.21878716349601746,0.6268907785415649,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱۷","boundary":[0.7260504364967346,0.23900118470191956,0.7596638798713684,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انعکاس","boundary":[0.6773109436035156,0.23900118470191956,0.7193277478218079,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6436975002288818,0.23900118470191956,0.6705882549285889,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6134454011917114,0.23900118470191956,0.6369748115539551,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5798319578170776,0.24019025266170502,0.6084033846855164,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5680672526359558,0.24019025266170502,0.5731092691421509,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آلبيدو","boundary":[0.5310924649238586,0.24019025266170502,0.5680672526359558,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5260504484176636,0.24019025266170502,0.5310924649238586,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.24019025266170502,0.5210084319114685,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱۸","boundary":[0.7260504364967346,0.2615933418273926,0.7596638798713684,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6890756487846375,0.2615933418273926,0.7193277478218079,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.6403361558914185,0.2615933418273926,0.6823529601097107,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.26278239488601685,0.6336134672164917,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.5915966629981995,0.26278239488601685,0.6218487620353699,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.26278239488601685},{"x":0.583193302154541,"y":0.26278239488601685},{"x":0.583193302154541,"y":0.27586206793785095},{"x":0.556302547454834,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.556302547454834,0.26278239488601685,0.583193302154541,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5260504484176636,0.26278239488601685,0.5495798587799072,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱۹","boundary":[0.7260504364967346,0.28299644589424133,0.7596638798713684,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6957983374595642,0.28299644589424133,0.7193277478218079,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6739495992660522,0.2841854989528656,0.6890756487846375,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6571428775787354,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6571428775787354,0.2841854989528656,0.6672269105911255,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.28299644589424133,0.6672269105911255,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6352941393852234,0.2818073630332947,0.6504201889038086,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30321046710014343},{"x":0.756302535533905,"y":0.30321046710014343},{"x":0.756302535533905,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰","boundary":[0.7260504364967346,0.30321046710014343,0.756302535533905,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6957983374595642,0.30321046710014343,0.7193277478218079,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6739495992660522,0.30321046710014343,0.6890756487846375,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6571428775787354,0.30321046710014343,0.6672269105911255,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6184874176979065,0.30321046710014343,0.6504201889038086,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.5865546464920044,0.3043995201587677,0.6117647290229797,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3186682462692261},{"x":0.556302547454834,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.556302547454834,0.3043995201587677,0.5798319578170776,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5126050710678101,0.3043995201587677,0.5495798587799072,0.3186682462692261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5059243988990784,0.19157312738895416,0.7663445520401001,0.3244791932106018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.32580262422561646,0.7193277478218079,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33888229727745056},{"x":0.63193279504776,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6302521228790283,0.32580262422561646,0.6672269105911255,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.5731092691421509,0.32580262422561646,0.6235294342041016,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۲","boundary":[0.6722689270973206,0.34601664543151855,0.7226890921592712,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6369748115539551,0.34601664543151855,0.6638655662536621,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6067227125167847,0.34601664543151855,0.6352941393852234,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5546218752861023,0.3472056984901428,0.5932773351669312,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.3472056984901428,0.5546218752861023,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۳","boundary":[0.6739495992660522,0.3674197494983673,0.7226890921592712,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زوایای","boundary":[0.6420168280601501,0.3674197494983673,0.6739495992660522,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5915966629981995,0.3674197494983673,0.6285714507102966,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.3686088025569916,0.5865546464920044,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۴","boundary":[0.6739495992660522,0.3888228237628937,0.7226890921592712,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6487395167350769,0.3888228237628937,0.6672269105911255,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.3888228237628937,0.6403361558914185,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3888228237628937},{"x":0.610084056854248,"y":0.3888228237628937},{"x":0.610084056854248,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.5697479248046875,0.3888228237628937,0.610084056854248,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3888228237628937},{"x":0.561344563961029,"y":0.3888228237628937},{"x":0.561344563961029,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.3888228237628937,0.561344563961029,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.5226891040802002,0.3888228237628937,0.5445378422737122,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4042806327342987},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.49915966391563416,0.3888228237628937,0.5159664154052734,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4042806327342987},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48067227005958557,0.3888228237628937,0.4924369752407074,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4042806327342987},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.43865546584129333,0.3888228237628937,0.4739495813846588,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3949579894542694,0.3888228237628937,0.4319327771663666,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3888228237628937},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3888228237628937},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4042806327342987},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.3888228237628937,0.38991597294807434,0.4042806327342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4042806327342987},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38155462861061096,0.3199916772842407,0.7276890921592712,0.4112806327342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42330560088157654},{"x":0.63193279504776,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲۰-۵کیفیت","boundary":[0.63193279504776,0.40903687477111816,0.7260504364967346,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42330560088157654},{"x":0.610084056854248,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.610084056854248,0.40903687477111816,0.6252101063728333,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.40903687477111816,0.6033613681793213,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.40903687477111816},{"x":0.583193302154541,"y":0.40903687477111816},{"x":0.583193302154541,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5445378422737122,0.40903687477111816,0.583193302154541,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4957983195781708,0.40903687477111816,0.5378151535987854,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.4316290020942688,0.7848739624023438,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7378151416778564,0.4316290020942688,0.7462185025215149,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.4316290020942688,0.7361344695091248,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6890756487846375,0.4316290020942688,0.7277311086654663,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6386554837226868,0.4316290020942688,0.6840336322784424,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.4316290020942688,0.63193279504776,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5798319578170776,0.4316290020942688,0.6117647290229797,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.4316290020942688,0.5731092691421509,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4316290020942688},{"x":0.561344563961029,"y":0.4316290020942688},{"x":0.561344563961029,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5411764979362488,0.4316290020942688,0.561344563961029,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5310924649238586,0.4316290020942688,0.5378151535987854,0.4458977282047272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49079831957817077,0.40203687477111816,0.7898739624023438,0.4528977282047272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3269916772842407},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.23193277418613434,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3269916772842407},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.23693277418613434,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3472056984901428,0.23025210201740265,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3402056984901428,0.23525210201740265,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3686088025569916,0.22857142984867096,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3781212866306305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36160880255699157,0.23357142984867096,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.23193277418613434,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38301187682151794,0.23693277418613434,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.41022592782974243,0.23193277418613434,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4032259278297424,0.23693277418613434,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4316290020942688},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44351962208747864},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.23361344635486603,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"...........","boundary":[0.2369747906923294,0.4316290020942688,0.2857142984867096,0.44351962208747864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2857142984867096,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44351962208747864},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.2907142984867096,0.45051962208747864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4542211592197418},{"x":0.756302535533905,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.4542211592197418,0.7579832077026367,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4554102122783661},{"x":0.729411780834198,"y":0.4542211592197418},{"x":0.729411780834198,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.4554102122783661,0.729411780834198,0.46373364329338074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4554102122783661},{"x":0.756302535533905,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6891176652908325,0.4484102122783661,0.7629832077026367,0.47073364329338074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4554102122783661,0.23193277418613434,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4484102122783661,0.23693277418613434,0.47073364329338074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4756242632865906},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4756242632865906,0.23193277418613434,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4756242632865906},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46862426328659057,0.23693277418613434,0.49094769430160523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49702733755111694},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.49702733755111694,0.23193277418613434,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49702733755111694},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49002733755111694,0.23693277418613434,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23193277418613434,"y":0.526753842830658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5184304118156433,0.23193277418613434,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23193277418613434,"y":0.526753842830658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5114304118156433,0.23693277418613434,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5398335456848145,0.23193277418613434,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5398335456848145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5328335456848144,0.23693277418613434,0.5551569766998291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5600475668907166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5600475668907166,0.23193277418613434,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5600475668907166},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5530475668907165,0.23693277418613434,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5802615880966187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5814506411552429,0.22857142984867096,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5802615880966187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5744506411552429,0.23357142984867096,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.601664662361145,0.23193277418613434,0.6111771464347839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.594664662361145,0.23693277418613434,0.6181771464347839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6230677962303162,0.23025210201740265,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6230677962303162},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6160677962303162,0.23525210201740265,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7596638798713684,"y":0.487514853477478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7344537973403931,0.4744352102279663,0.7596638798713684,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4744352102279663},{"x":0.729411780834198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7310924530029297,"y":0.487514853477478},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6991596817970276,0.4744352102279663,0.7310924530029297,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱ظرفیت","boundary":[0.6403361558914185,0.4958382844924927,0.7243697643280029,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5915966629981995,0.4958382844924927,0.6336134672164917,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.49702733755111694,0.5865546464920044,0.5101070404052734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5798739743232727,0.46862426328659057,0.7646638798713684,0.5159179277420044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲","boundary":[0.680672287940979,0.517241358757019,0.7226890921592712,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6705882549285889,"y":0.517241358757019},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5303210616111755},{"x":0.63193279504776,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.63193279504776,0.5184304118156433,0.6705882549285889,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6016806960105896,0.5184304118156433,0.6268907785415649,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.5714285969734192,0.5196195244789124,0.5966386795043945,0.5326991677284241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.5126195244789123,0.7276890921592712,0.5361320085525513],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴","boundary":[0.6823529601097107,0.5362663269042969,0.7226890921592712,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6336134672164917,0.5386444926261902,0.6722689270973206,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5915966629981995,0.5386444926261902,0.6268907785415649,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5398335456848145},{"x":0.583193302154541,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5398335456848145,0.5848739743232727,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7361344695091248,0.5588585138320923,0.7596638798713684,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6890756487846375,0.5588585138320923,0.7243697643280029,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5588585138320923},{"x":0.680672287940979,"y":0.5588585138320923},{"x":0.680672287940979,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6420168280601501,0.5588585138320923,0.680672287940979,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6235294342041016,0.5588585138320923,0.6352941393852234,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5882353186607361,0.5588585138320923,0.6168067455291748,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7361344695091248,0.5802615880966187,0.7596638798713684,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5802615880966187},{"x":0.729411780834198,"y":0.5802615880966187},{"x":0.729411780834198,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوسانات","boundary":[0.6840336322784424,0.5802615880966187,0.729411780834198,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6386554837226868,0.5802615880966187,0.6773109436035156,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.5802615880966187,0.6302521228790283,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5945303440093994},{"x":0.583193302154541,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.583193302154541,0.5802615880966187,0.6117647290229797,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5802615880966187,0.5764706134796143,0.5945303440093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.5316444926261902,0.7663445520401001,0.6015303440093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.601664662361145},{"x":0.7210084199905396,"y":0.601664662361145},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.601664662361145,0.7210084199905396,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.601664662361145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.601664662361145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6487395167350769,0.601664662361145,0.6722689270973206,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.601664662361145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6033613681793213,0.601664662361145,0.6420168280601501,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.601664662361145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.601664662361145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.601664662361145,0.5966386795043945,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.601664662361145},{"x":0.5798319578170776,"y":0.601664662361145},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.5495798587799072,0.601664662361145,0.5798319578170776,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.601664662361145},{"x":0.5411764979362488,"y":0.601664662361145},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5126050710678101,0.601664662361145,0.5411764979362488,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.6230677962303162,0.7226890921592712,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6268907785415649,0.6230677962303162,0.6722689270973206,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.5882353186607361,0.6230677962303162,0.6184874176979065,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.6230677962303162,0.5798319578170776,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصلی","boundary":[0.5361344814300537,0.6230677962303162,0.5697479248046875,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6230677962303162},{"x":0.529411792755127,"y":0.6230677962303162},{"x":0.529411792755127,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.5008403658866882,0.6230677962303162,0.529411792755127,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.4638655483722687,0.6230677962303162,0.4924369752407074,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.6823529601097107,0.6432818174362183,0.7226890921592712,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروفیل","boundary":[0.6403361558914185,0.6432818174362183,0.6756302714347839,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.6432818174362183,0.6336134672164917,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.5731092691421509,0.6432818174362183,0.6033613681793213,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5361344814300537,0.6432818174362183,0.5663865804672241,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.6646848917007446,0.7226890921592712,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6638655662536621,0.6646848917007446,0.6773109436035156,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6801427006721497},{"x":0.63193279504776,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.63193279504776,0.6646848917007446,0.6571428775787354,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5949580073356628,0.6646848917007446,0.6252101063728333,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5647059082984924,0.6646848917007446,0.5882353186607361,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5226891040802002,0.6646848917007446,0.5579832196235657,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.4756302535533905,0.6646848917007446,0.5142857432365417,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6646848917007446},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6646848917007446},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.6646848917007446,0.46890756487846375,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4268907606601715,0.6646848917007446,0.4571428596973419,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6646848917007446},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6646848917007446},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6801427006721497},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.39159664511680603,0.6646848917007446,0.42016807198524475,0.6801427006721497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.601664662361145},{"x":0.7226890921592712,"y":0.601664662361145},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6801427006721497},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.386596645116806,0.594664662361145,0.7276890921592712,0.6871427006721497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۵","boundary":[0.6840336322784424,0.6848989129066467,0.7226890921592712,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6420168280601501,0.6848989129066467,0.6773109436035156,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.5966386795043945,0.6848989129066467,0.6336134672164917,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7003567218780518},{"x":0.583193302154541,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.6848989129066467,0.5882353186607361,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5462185144424438,0.6848989129066467,0.5764706134796143,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5226891040802002,0.6848989129066467,0.5394958257675171,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.6848989129066467,0.5159664154052734,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7003567218780518},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.46722689270973206,0.6848989129066467,0.4957983195781708,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7344537973403931,0.7063020467758179,0.7596638798713684,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6957983374595642,0.7063020467758179,0.7277311086654663,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6504201889038086,0.7063020467758179,0.6890756487846375,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.7063020467758179,0.6436975002288818,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6084033846855164,0.7063020467758179,0.6252101063728333,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7063020467758179,0.6016806960105896,0.7217597961425781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.6778989129066467,0.7646638798713684,0.7287597961425781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.7277051210403442,0.7210084199905396,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6453781723976135,0.7277051210403442,0.6773109436035156,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7419738173484802},{"x":0.583193302154541,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آدیاباتیک","boundary":[0.583193302154541,0.7277051210403442,0.6386554837226868,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7277051210403442,0.5764706134796143,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.7479191422462463,0.7226890921592712,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6470588445663452,0.7491081953048706,0.6773109436035156,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5932773351669312,0.7491081953048706,0.6403361558914185,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7835909724235535},{"x":0.680672287940979,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۳","boundary":[0.680672287940979,0.7693222165107727,0.7226890921592712,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.6487395167350769,0.7693222165107727,0.6756302714347839,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.770511269569397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5983193516731262,0.770511269569397,0.6420168280601501,0.7835909724235535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7226890921592712,"y":0.72651606798172},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.7207051210403442,0.7276890921592712,0.7905909724235535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7907253503799438,0.7226890921592712,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6386554837226868,0.7907253503799438,0.6773109436035156,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7907253503799438},{"x":0.63193279504776,"y":0.7907253503799438},{"x":0.63193279504776,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5949580073356628,0.7907253503799438,0.63193279504776,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.5714285969734192,0.7907253503799438,0.5882353186607361,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5596638917922974,0.7907253503799438,0.5647059082984924,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5193277597427368,0.7907253503799438,0.5512605309486389,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.7907253503799438,0.5126050710678101,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4588235318660736,0.7907253503799438,0.4957983195781708,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7907253503799438},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7907253503799438},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آدیاباتیک","boundary":[0.3966386616230011,0.7907253503799438,0.45210084319114685,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7907253503799438},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3781512677669525,0.7907253503799438,0.38991597294807434,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7907253503799438},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7907253503799438},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8049940466880798},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.33949580788612366,0.7907253503799438,0.37142857909202576,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7907253503799438},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8049940466880798},{"x":0.289075642824173,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرطوب","boundary":[0.289075642824173,0.7907253503799438,0.3327731192111969,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8049940466880798},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2840336263179779,0.7907253503799438,0.2840336263179779,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7361344695091248,0.8121284246444702,0.7596638798713684,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8121284246444702},{"x":0.729411780834198,"y":0.8121284246444702},{"x":0.729411780834198,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6840336322784424,0.8121284246444702,0.729411780834198,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8275862336158752},{"x":0.658823549747467,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.658823549747467,0.8121284246444702,0.6773109436035156,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6470588445663452,0.8121284246444702,0.6521008610725403,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6084033846855164,0.8121284246444702,0.6403361558914185,0.8275862336158752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8275862336158752},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2790336263179779,0.7837253503799438,0.7646638798713684,0.8345862336158753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6527943015098572},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6444708704948425,0.23193277418613434,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6444708704948425},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6527943015098572},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6374708704948425,0.23693277418613434,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6658739447593689},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6658739447593689},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6658739447593689,0.23025210201740265,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6658739447593689},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6658739447593689},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6588739447593689,0.23525210201740265,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.68727707862854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.686087965965271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.68727707862854,0.23193277418613434,0.6956004500389099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.68727707862854},{"x":0.23193277418613434,"y":0.686087965965271},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.68027707862854,0.23693277418613434,0.7026004500389099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7074910998344421,0.23361344635486603,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7074910998344421},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7004910998344421,0.23861344635486603,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7288941740989685,0.23193277418613434,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7288941740989685},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7218941740989685,0.23693277418613434,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7502972483634949,0.23193277418613434,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7502972483634949},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7432972483634949,0.23693277418613434,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.770511269569397,0.23193277418613434,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.770511269569397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.763511269569397,0.23693277418613434,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7919144034385681,0.23193277418613434,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7919144034385681},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7849144034385681,0.23693277418613434,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8133174777030945},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8133174777030945},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.8133174777030945,0.23193277418613434,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8133174777030945},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8133174777030945},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8063174777030945,0.23693277418613434,0.8286409087181091],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/yImjmKWbFZzdKmef-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/oMvETLEYeQQQtVDL.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/GcviUnCkBuUktYIP.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00019244543068757663,0.9986724807354582,0.9990033847885949]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17835909128189087},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.17003567516803741,0.7831932902336121,0.17835909128189087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17835909128189087},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.1630356751680374,0.7881932902336121,0.18535909128189088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوفیزیک","boundary":[0.26050421595573425,0.16884660720825195,0.3142857253551483,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16884660720825195},{"x":0.2554621994495392,"y":0.16884660720825195},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.21512605249881744,0.16884660720825195,0.2554621994495392,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.16884660720825195},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.16184660720825195,0.3192857253551483,0.1877372123003006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.19976218044757843,0.23193277418613434,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19976218044757843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19276218044757842,0.23693277418613434,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2306777685880661},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.22116528451442719,0.2386554628610611,0.2306777685880661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2306777685880661},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21416528451442718,0.2436554628610611,0.2376777685880661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.24137930572032928,0.24201680719852448,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23437930572032928,0.24701680719852448,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.26278239488601685,0.24201680719852448,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25578239488601684,0.24701680719852448,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2936979830265045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2841854989528656,0.24201680719852448,0.2936979830265045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2936979830265045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2771854989528656,0.24701680719852448,0.3006979830265045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7344537973403931,0.1973840594291687,0.7596638798713684,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1973840594291687},{"x":0.729411780834198,"y":0.1973840594291687},{"x":0.729411780834198,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6957983374595642,0.1973840594291687,0.729411780834198,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرما","boundary":[0.6655462384223938,0.19857312738895416,0.6890756487846375,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.19857312738895416,0.6571428775787354,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6184874176979065,0.19857312738895416,0.6386554837226868,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.19857312738895416},{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.610084056854248,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5680672526359558,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.5680672526359558,0.19857312738895416,0.610084056854248,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.19857312738895416},{"x":0.561344563961029,"y":0.19857312738895416},{"x":0.561344563961029,"y":0.214030921459198},{"x":0.5462185144424438,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5462185144424438,0.19857312738895416,0.561344563961029,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5394958257675171,"y":0.214030921459198},{"x":0.5092437267303467,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5092437267303467,0.19976218044757843,0.5394958257675171,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.214030921459198},{"x":0.5042017102241516,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.19976218044757843,0.5058823823928833,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7344537973403931,0.21878716349601746,0.7596638798713684,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6823529601097107,0.21878716349601746,0.7277311086654663,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.6336134672164917,0.21997621655464172,0.6756302714347839,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2342449426651001},{"x":0.610084056854248,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.610084056854248,0.21997621655464172,0.6268907785415649,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.21997621655464172,0.6033613681793213,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.21997621655464172},{"x":0.583193302154541,"y":0.21997621655464172},{"x":0.583193302154541,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5680672526359558,0.21997621655464172,0.583193302154541,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.7344537973403931,0.24019025266170502,0.7596638798713684,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24019025266170502},{"x":0.729411780834198,"y":0.24019025266170502},{"x":0.729411780834198,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7042016983032227,0.24019025266170502,0.729411780834198,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6504201889038086,0.24137930572032928,0.6974790096282959,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6268907785415649,0.24137930572032928,0.6436975002288818,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6134454011917114,0.24137930572032928,0.6201680898666382,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5815126299858093,0.24137930572032928,0.6067227125167847,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.5512605309486389,0.24137930572032928,0.5731092691421509,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2615933418273926},{"x":0.756302535533905,"y":0.2615933418273926},{"x":0.756302535533905,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰","boundary":[0.7260504364967346,0.2615933418273926,0.756302535533905,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6907563209533691,0.2615933418273926,0.7193277478218079,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6403361558914185,0.2615933418273926,0.6840336322784424,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6084033846855164,0.2615933418273926,0.6336134672164917,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمین","boundary":[0.5596638917922974,0.2615933418273926,0.6016806960105896,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5176470875740051,0.26278239488601685,0.5529412031173706,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2770511209964752},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.4739495813846588,0.26278239488601685,0.5109243988990784,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.26278239488601685},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26278239488601685},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2770511209964752},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محسوس","boundary":[0.42352941632270813,0.26278239488601685,0.46722689270973206,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4117647111415863,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.26278239488601685,0.4117647111415863,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4034033668041229,0.19157312738895416,0.7663445520401001,0.28286206793785096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.2818073630332947,0.7193277478218079,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6268907785415649,0.2818073630332947,0.6621848940849304,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5915966629981995,0.2818073630332947,0.6201680898666382,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.5411764979362488,0.2818073630332947,0.5848739743232727,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2818073630332947},{"x":0.534453809261322,"y":0.2818073630332947},{"x":0.534453809261322,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.2818073630332947,0.534453809261322,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2972651720046997},{"x":0.489075630903244,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.489075630903244,0.2818073630332947,0.5142857432365417,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2818073630332947},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2818073630332947},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.4571428596973419,0.2818073630332947,0.48235294222831726,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2818073630332947},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2818073630332947},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2972651720046997},{"x":0.413445383310318,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.413445383310318,0.2818073630332947,0.44873949885368347,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4084033668041229,"y":0.298454225063324},{"x":0.40504202246665955,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.28299644589424133,0.4084033668041229,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30321046710014343},{"x":0.756302535533905,"y":0.30202141404151917},{"x":0.756302535533905,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱","boundary":[0.7260504364967346,0.30321046710014343,0.756302535533905,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6890756487846375,0.30321046710014343,0.7193277478218079,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6436975002288818,0.3043995201587677,0.6823529601097107,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3186682462692261},{"x":0.63193279504776,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.3043995201587677,0.6369748115539551,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6016806960105896,0.3043995201587677,0.6252101063728333,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودات","boundary":[0.5394958257675171,0.3043995201587677,0.5949580073356628,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3043995201587677},{"x":0.534453809261322,"y":0.3043995201587677},{"x":0.534453809261322,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5092437267303467,0.3043995201587677,0.534453809261322,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5092437267303467,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.30558857321739197,0.5092437267303467,0.31985729932785034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2818073630332947},{"x":0.756302535533905,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3186682462692261},{"x":0.40504202246665955,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40004202246665954,0.27480736303329467,0.7629832077026367,0.3256682462692261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.3246135413646698,0.7210084199905396,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمال","boundary":[0.6302521228790283,0.32580262422561646,0.6621848940849304,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تایم","boundary":[0.6016806960105896,0.32580262422561646,0.6218487620353699,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.3269916772842407,0.5983193516731262,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34363853931427},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۲","boundary":[0.7109243869781494,0.3448275923728943,0.7579832077026367,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دماهای","boundary":[0.6672269105911255,0.3448275923728943,0.7058823704719543,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3448275923728943},{"x":0.653781533241272,"y":0.3448275923728943},{"x":0.653781533241272,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.6218487620353699,0.3448275923728943,0.653781533241272,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36028537154197693},{"x":0.610084056854248,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.3448275923728943,0.6151260733604431,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34601664543151855},{"x":0.605042040348053,"y":0.34601664543151855},{"x":0.605042040348053,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5915966629981995,0.34601664543151855,0.605042040348053,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34601664543151855},{"x":0.583193302154541,"y":0.34601664543151855},{"x":0.583193302154541,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5647059082984924,0.34601664543151855,0.583193302154541,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5579832196235657,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5495798587799072,0.34601664543151855,0.5579832196235657,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترمال","boundary":[0.5109243988990784,0.34601664543151855,0.5428571701049805,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3614744246006012},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایم","boundary":[0.48235294222831726,0.34601664543151855,0.5042017102241516,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۳","boundary":[0.7092437148094177,0.36623066663742065,0.7596638798713684,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3674197494983673},{"x":0.702521026134491,"y":0.3674197494983673},{"x":0.702521026134491,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6722689270973206,0.3674197494983673,0.702521026134491,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرما","boundary":[0.6386554837226868,0.3674197494983673,0.6655462384223938,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3674197494983673},{"x":0.63193279504776,"y":0.3674197494983673},{"x":0.63193279504776,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.3674197494983673,0.63193279504776,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5932773351669312,0.3674197494983673,0.6201680898666382,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.5697479248046875,0.3674197494983673,0.5865546464920044,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5394958257675171,0.3674197494983673,0.5630252361297607,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمال","boundary":[0.5008403658866882,0.3674197494983673,0.5327731370925903,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایم","boundary":[0.4722689092159271,0.3674197494983673,0.4941176474094391,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.31880262422561645,0.7646638798713684,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-۴","boundary":[0.7092437148094177,0.3876337707042694,0.7596638798713684,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوتوترمال","boundary":[0.6470588445663452,0.3888228237628937,0.7042016983032227,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تایم","boundary":[0.6184874176979065,0.39001187682151794,0.6403361558914185,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.41022592782974243,0.7848739624023438,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7394958138465881,0.41022592782974243,0.7462185025215149,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.41022592782974243,0.7378151416778564,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.7126050591468811,0.41022592782974243,0.7277311086654663,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.41022592782974243,0.7058823704719543,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6571428775787354,0.41022592782974243,0.6941176652908325,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.6168067455291748,0.41022592782974243,0.6504201889038086,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.4256837069988251},{"x":0.605042040348053,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.41022592782974243,0.610084056854248,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.5495798587799072,0.41022592782974243,0.5983193516731262,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.5058823823928833,0.41022592782974243,0.5411764979362488,0.4256837069988251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4992017102241516,0.38301187682151794,0.7898739624023438,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.30558857321739197,0.24201680719852448,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29858857321739196,0.24701680719852448,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3269916772842407,0.24201680719852448,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3199916772842407,0.24701680719852448,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3483947813510895,0.24033613502979279,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35671818256378174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34139478135108947,0.2453361350297928,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3686088025569916,0.24033613502979279,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36160880255699157,0.2453361350297928,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.39001187682151794,0.2386554628610611,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39001187682151794},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38301187682151794,0.2436554628610611,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42330560088157654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.41022592782974243,0.23193277418613434,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.2369747906923294,0.41022592782974243,0.2840336263179779,0.42330560088157654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42330560088157654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4032259278297424,0.2890336263179779,0.43030560088157654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.43281808495521545},{"x":0.756302535533905,"y":0.43281808495521545},{"x":0.756302535533905,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.43281808495521545,0.756302535533905,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.4340071380138397,0.7277311086654663,0.44233056902885437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4340071380138397},{"x":0.756302535533905,"y":0.43281808495521545},{"x":0.756302535533905,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6874369931221008,0.4270071380138397,0.761302535533905,0.4493305690288544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4340071380138397,0.24201680719852448,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4340071380138397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4270071380138397,0.24701680719852448,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4542211592197418},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4542211592197418},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46611177921295166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4542211592197418,0.23529411852359772,0.46611177921295166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4542211592197418},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4542211592197418},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46611177921295166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4472211592197418,0.24029411852359772,0.47311177921295167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.487514853477478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.47681331634521484,0.23529411852359772,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.487514853477478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46981331634521484,0.24029411852359772,0.49451485347747803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.49940547347068787,0.2386554628610611,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49240547347068786,0.2436554628610611,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5208085775375366,0.24201680719852448,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5138085775375366,0.24701680719852448,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.542211651802063},{"x":0.24201680719852448,"y":0.542211651802063},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.542211651802063,0.24201680719852448,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.542211651802063},{"x":0.24201680719852448,"y":0.542211651802063},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.535211651802063,0.24701680719852448,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5731272101402283},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5636147260665894,0.2386554628610611,0.5731272101402283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5731272101402283},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5566147260665893,0.2436554628610611,0.5801272101402283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5838287472724915,0.2386554628610611,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5768287472724914,0.2436554628610611,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6147443652153015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6052318811416626,0.2386554628610611,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6147443652153015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5982318811416626,0.2436554628610611,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.626634955406189,0.24033613502979279,0.6349583864212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.619634955406189,0.2453361350297928,0.6419583864212036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.4554102122783661,0.7831932902336121,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45659929513931274},{"x":0.75126051902771,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مومنتوم","boundary":[0.7058823704719543,0.45659929513931274,0.7529411911964417,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.6605042219161987,0.45659929513931274,0.6991596817970276,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.47681331634521484,0.7831932902336121,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4780023694038391},{"x":0.75126051902771,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7243697643280029,0.4780023694038391,0.7529411911964417,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.680672287940979,0.48038050532341003,0.7176470756530762,0.4922710955142975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6555042219161987,0.44959929513931274,0.7898739624023438,0.49689298939704896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7361344695091248,0.4982164204120636,0.7596638798713684,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4982164204120636},{"x":0.729411780834198,"y":0.512485146522522},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6840336322784424,0.49940547347068787,0.729411780834198,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.6487395167350769,0.5017836093902588,0.6789916157722473,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7361344695091248,0.5184304118156433,0.7596638798713684,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6974790096282959,0.5196195244789124,0.7277311086654663,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6453781723976135,0.5196195244789124,0.6907563209533691,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6067227125167847,0.5196195244789124,0.6369748115539551,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5899159908294678,0.5196195244789124,0.6000000238418579,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5208085775375366},{"x":0.583193302154541,"y":0.5208085775375366},{"x":0.583193302154541,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.5208085775375366,0.583193302154541,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.5512605309486389,0.5208085775375366,0.5647059082984924,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.5208085775375366,0.5462185144424438,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7361344695091248,0.5410225987434387,0.7596638798713684,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6840336322784424,0.5410225987434387,0.7310924530029297,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.6453781723976135,0.5410225987434387,0.6773109436035156,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.5410225987434387,0.6386554837226868,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصلی","boundary":[0.5949580073356628,0.5410225987434387,0.6268907785415649,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5546218752861023,0.5410225987434387,0.5882353186607361,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزش","boundary":[0.5193277597427368,0.5410225987434387,0.5462185144424438,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5552912950515747},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.49747899174690247,0.5410225987434387,0.5126050710678101,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7344537973403931,0.5612366199493408,0.7596638798713684,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5612366199493408},{"x":0.729411780834198,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6957983374595642,0.5624256730079651,0.729411780834198,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5624256730079651,0.6957983374595642,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6840336322784424,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.5814506411552429,0.7210084199905396,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.6420168280601501,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6420168280601501,0.5814506411552429,0.6773109436035156,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6369748115539551,"y":0.596908450126648},{"x":0.6084033846855164,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6084033846855164,0.5826396942138672,0.6369748115539551,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6016806960105896,"y":0.596908450126648},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5680672526359558,0.5826396942138672,0.6016806960105896,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.6040428280830383,0.7226890921592712,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6403361558914185,0.6040428280830383,0.6773109436035156,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.6000000238418579,0.6040428280830383,0.6336134672164917,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6052318811416626,0.5932773351669312,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5529412031173706,0.6040428280830383,0.5815126299858093,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5260504484176636,0.6040428280830383,0.5462185144424438,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4924369752407074,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیک","boundary":[0.4924369752407074,0.6040428280830383,0.5193277597427368,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.7361344695091248,0.6254459023475647,0.7596638798713684,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6254459023475647},{"x":0.729411780834198,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6924369931221008,0.6254459023475647,0.729411780834198,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.6571428775787354,0.6254459023475647,0.6857143044471741,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.626634955406189},{"x":0.6504201889038086,"y":0.626634955406189},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.626634955406189,0.6504201889038086,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6397145986557007},{"x":0.610084056854248,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.610084056854248,0.626634955406189,0.6302521228790283,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6033613681793213,"y":0.626634955406189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5714285969734192,0.6278240084648132,0.6033613681793213,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.6278240084648132,0.5680672526359558,0.6409037113189697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4924369752407074,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.4935945563316345,0.7680252242088318,0.6455255455970764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.6456599235534668,0.7210084199905396,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضخامت","boundary":[0.6302521228790283,0.6468489766120911,0.6773109436035156,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6016806960105896,0.6468489766120911,0.6235294342041016,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5630252361297607,0.6480380296707153,0.5966386795043945,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.6658739447593689,0.7226890921592712,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روزنه","boundary":[0.6470588445663452,0.6670629978179932,0.6773109436035156,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6336134672164917,0.6670629978179932,0.6453781723976135,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.6670629978179932,0.6285714507102966,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.5731092691421509,0.6670629978179932,0.6168067455291748,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روزنه","boundary":[0.5378151535987854,0.6670629978179932,0.5663865804672241,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5260504484176636,0.6682521104812622,0.5378151535987854,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6682521104812622,0.5159664154052734,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۳","boundary":[0.6840336322784424,0.6884661316871643,0.7226890921592712,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7027348279953003},{"x":0.63193279504776,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.63193279504776,0.6884661316871643,0.6773109436035156,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.6884661316871643,0.6252101063728333,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7027348279953003},{"x":0.583193302154541,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.583193302154541,0.6884661316871643,0.6067227125167847,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5428571701049805,0.6884661316871643,0.5764706134796143,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.6896551847457886,0.5361344814300537,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.4722689092159271,0.6896551847457886,0.5176470875740051,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6896551847457886},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6896551847457886},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4453781545162201,0.6896551847457886,0.46554622054100037,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6896551847457886},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6896551847457886},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7039238810539246},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.40168067812919617,0.6896551847457886,0.43865546584129333,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۴","boundary":[0.680672287940979,0.7086801528930664,0.7226890921592712,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.6285714507102966,0.7098692059516907,0.6756302714347839,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5915966629981995,0.7098692059516907,0.6218487620353699,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزوفیل","boundary":[0.5428571701049805,0.7110582590103149,0.5848739743232727,0.7241379022598267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.6410380296707153,0.7293697643280029,0.7287597961425781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۵","boundary":[0.6840336322784424,0.7300832271575928,0.7226890921592712,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآیی","boundary":[0.6386554837226868,0.7300832271575928,0.6773109436035156,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7300832271575928},{"x":0.63193279504776,"y":0.7300832271575928},{"x":0.63193279504776,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5932773351669312,0.7300832271575928,0.63193279504776,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5697479248046875,0.7300832271575928,0.5865546464920044,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.7300832271575928,0.5663865804672241,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۹","boundary":[0.7361344695091248,0.7514863014221191,0.7596638798713684,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7514863014221191},{"x":0.729411780834198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6924369931221008,0.7514863014221191,0.729411780834198,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.6571428775787354,0.7526754140853882,0.6857143044471741,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.7526754140853882,0.6504201889038086,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.5966386795043945,0.7538644671440125,0.6302521228790283,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7538644671440125,0.5915966629981995,0.7681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.7230832271575928,0.7646638798713684,0.7751331634521484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.771700382232666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.771700382232666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.785969078540802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۹-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.771700382232666,0.7193277478218079,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.771700382232666},{"x":0.6773109436035156,"y":0.771700382232666},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6403361558914185,0.771700382232666,0.6773109436035156,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.771700382232666},{"x":0.6336134672164917,"y":0.771700382232666},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7871581315994263},{"x":0.610084056854248,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.610084056854248,0.771700382232666,0.6336134672164917,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.771700382232666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.771700382232666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5815126299858093,0.771700382232666,0.6033613681793213,0.7871581315994263]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.771700382232666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.770511269569397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.764700382232666,0.7243277478218079,0.7941581315994263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۹-۲","boundary":[0.6840336322784424,0.7942925095558167,0.7226890921592712,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6403361558914185,0.7942925095558167,0.6773109436035156,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.6168067455291748,0.7942925095558167,0.6336134672164917,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.5966386795043945,0.7942925095558167,0.6134454011917114,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.5579832196235657,0.7942925095558167,0.5915966629981995,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.5176470875740051,0.7954815626144409,0.5462185144424438,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7579832077026367,"y":0.831153392791748},{"x":0.7260504364967346,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱۰","boundary":[0.7260504364967346,0.8145065307617188,0.7579832077026367,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7193277478218079,"y":0.831153392791748},{"x":0.6756302714347839,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6756302714347839,0.8145065307617188,0.7193277478218079,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6689075827598572,"y":0.831153392791748},{"x":0.6571428775787354,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.8145065307617188,0.6689075827598572,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6504201889038086,"y":0.831153392791748},{"x":0.6268907785415649,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6268907785415649,0.8145065307617188,0.6504201889038086,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6201680898666382,"y":0.831153392791748},{"x":0.5815126299858093,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5815126299858093,0.8145065307617188,0.6201680898666382,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5747899413108826,"y":0.831153392791748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.5462185144424438,0.8145065307617188,0.5747899413108826,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5394958257675171,"y":0.831153392791748},{"x":0.5260504484176636,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.8145065307617188,0.5394958257675171,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5193277597427368,"y":0.831153392791748},{"x":0.48403361439704895,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.48403361439704895,0.8145065307617188,0.5193277597427368,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4773109257221222,"y":0.831153392791748},{"x":0.43865546584129333,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.43865546584129333,0.8145065307617188,0.4773109257221222,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.8145065307617188},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8145065307617188},{"x":0.43529412150382996,"y":0.831153392791748},{"x":0.38991597294807434,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متلاطم","boundary":[0.38991597294807434,0.8145065307617188,0.43529412150382996,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.8145065307617188},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8145065307617188},{"x":0.38655462861061096,"y":0.831153392791748},{"x":0.3831932842731476,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.8145065307617188,0.38655462861061096,0.831153392791748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7966706156730652},{"x":0.756302535533905,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7579832077026367,"y":0.831153392791748},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.7896706156730652,0.7629832077026367,0.838153392791748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24201680719852448,"y":0.65636146068573},{"x":0.21512605249881744,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6468489766120911,0.24201680719852448,0.65636146068573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24201680719852448,"y":0.65636146068573},{"x":0.21512605249881744,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6398489766120911,0.24701680719852448,0.66336146068573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6682521104812622},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6682521104812622},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6682521104812622,0.24201680719852448,0.6777645945549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6682521104812622},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6682521104812622},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6612521104812622,0.24701680719852448,0.6847645945549011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6991676688194275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6896551847457886,0.24201680719852448,0.6991676688194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6991676688194275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6826551847457886,0.24701680719852448,0.7061676688194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7110582590103149,0.2386554628610611,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7040582590103149,0.2436554628610611,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7324613332748413},{"x":0.24201680719852448,"y":0.731272280216217},{"x":0.24201680719852448,"y":0.740784764289856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7324613332748413,0.24201680719852448,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7324613332748413},{"x":0.24201680719852448,"y":0.731272280216217},{"x":0.24201680719852448,"y":0.740784764289856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7254613332748413,0.24701680719852448,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7538644671440125,0.24201680719852448,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7468644671440124,0.24701680719852448,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21680672466754913,0.7740784883499146,0.24201680719852448,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7670784883499145,0.24701680719852448,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7942925095558167},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7954815626144409,0.24201680719852448,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7942925095558167},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7884815626144409,0.24701680719852448,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8168846368789673},{"x":0.24201680719852448,"y":0.815695583820343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8252080678939819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.8168846368789673,0.24369747936725616,0.8252080678939819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8168846368789673},{"x":0.24201680719852448,"y":0.815695583820343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8252080678939819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8098846368789673,0.24869747936725617,0.8322080678939819],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/UwCwviqeGCPyIuHA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/zvfEgqQsBJqcwXKu.jpg","blurred":"/storage/books/0ff6351a1ab6b655/pages/oCPhToOKLVUGxUqU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019103157449420653,0.9986753053945654,0.999007626357175]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7411764860153198,0.16884660720825195,0.7831932902336121,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.16765755414962769,0.7361344695091248,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.16065755414962768,0.7881932902336121,0.18892628026008607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16884660720825195},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16884660720825195},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.16884660720825195,0.21848739683628082,0.1771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16884660720825195},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16884660720825195},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1771700382232666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16184660720825195,0.22348739683628083,0.1841700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20927467942237854},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.19857312738895416,0.24033613502979279,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20927467942237854},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19157312738895416,0.2453361350297928,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.22116528451442719,0.2386554628610611,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21416528451442718,0.2436554628610611,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.24137930572032928,0.24201680719852448,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23437930572032928,0.24701680719852448,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2639714479446411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.26278239488601685,0.24201680719852448,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2639714479446411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25578239488601684,0.24701680719852448,0.27929487895965577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2936979830265045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2841854989528656,0.24033613502979279,0.2936979830265045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2936979830265045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2771854989528656,0.2453361350297928,0.3006979830265045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3067776560783386,0.24201680719852448,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3067776560783386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2997776560783386,0.24701680719852448,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33293697237968445},{"x":0.610084056854248,"y":0.33293697237968445},{"x":0.610084056854248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.605042040348053,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.33293697237968445,0.610084056854248,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.33293697237968445},{"x":0.610084056854248,"y":0.33293697237968445},{"x":0.610084056854248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.605042040348053,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.32593697237968444,0.615084056854248,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.328180730342865},{"x":0.24201680719852448,"y":0.328180730342865},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33650416135787964},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.328180730342865,0.24201680719852448,0.33650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.328180730342865},{"x":0.24201680719852448,"y":0.328180730342865},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33650416135787964},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.321180730342865,0.24701680719852448,0.34350416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3579072654247284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3483947813510895,0.24201680719852448,0.3579072654247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3579072654247284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34139478135108947,0.24701680719852448,0.3649072654247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.36979785561561584,0.24201680719852448,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36279785561561584,0.24701680719852448,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3912009596824646,0.2386554628610611,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3842009596824646,0.2436554628610611,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.24033613502979279,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4044149808883667,0.2453361350297928,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.43281808495521545,0.24201680719852448,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42581808495521545,0.24701680719852448,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4542211592197418},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.464922696352005},{"x":0.21680672466754913,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4542211592197418,0.24201680719852448,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4542211592197418},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.464922696352005},{"x":0.21680672466754913,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4472211592197418,0.24701680719852448,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19857312738895416},{"x":0.756302535533905,"y":0.19857312738895416},{"x":0.756302535533905,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۱۱","boundary":[0.7260504364967346,0.19857312738895416,0.756302535533905,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6840336322784424,0.19857312738895416,0.7193277478218079,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایعات","boundary":[0.6369748115539551,0.19857312738895416,0.6756302714347839,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6302521228790283,"y":0.214030921459198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.19857312738895416,0.6302521228790283,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.19857312738895416},{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.610084056854248,"y":0.214030921459198},{"x":0.5815126299858093,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5815126299858093,0.19857312738895416,0.610084056854248,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5747899413108826,"y":0.214030921459198},{"x":0.5529412031173706,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5529412031173706,0.19857312738895416,0.5747899413108826,0.214030921459198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19857312738895416},{"x":0.756302535533905,"y":0.1973840594291687},{"x":0.756302535533905,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5479412031173706,0.19157312738895416,0.761302535533905,0.21984185349941254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۱۱-۱","boundary":[0.6739495992660522,0.21878716349601746,0.7210084199905396,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.6268907785415649,0.21878716349601746,0.6672269105911255,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5512605309486389,0.21878716349601746,0.6184874176979065,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.5058823823928833,0.21878716349601746,0.5445378422737122,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21878716349601746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23543401062488556},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.21878716349601746,0.49915966391563416,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23543401062488556},{"x":0.40672269463539124,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محلولها","boundary":[0.40672269463539124,0.21878716349601746,0.4588235318660736,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4000000059604645,"y":0.23543401062488556},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38823530077934265,0.21878716349601746,0.4000000059604645,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3815126121044159,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23543401062488556},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.34117648005485535,0.21878716349601746,0.3815126121044159,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۱۱-۲","boundary":[0.6739495992660522,0.23900118470191956,0.7226890921592712,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6369748115539551,0.24019025266170502,0.6672269105911255,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پویسوله","boundary":[0.5865546464920044,0.24137930572032928,0.6302521228790283,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24256837368011475},{"x":0.583193302154541,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.24256837368011475,0.5848739743232727,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2568370997905731},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33617648005485534,0.21178716349601745,0.7276890921592712,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱۱-۳","boundary":[0.6739495992660522,0.2604042887687683,0.7226890921592712,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27586206793785095},{"x":0.63193279504776,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.63193279504776,0.2604042887687683,0.6672269105911255,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.2604042887687683,0.6252101063728333,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2604042887687683},{"x":0.605042040348053,"y":0.2604042887687683},{"x":0.605042040348053,"y":0.27586206793785095},{"x":0.583193302154541,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوند","boundary":[0.583193302154541,0.2604042887687683,0.605042040348053,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5764706134796143,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکش","boundary":[0.5428571701049805,0.2604042887687683,0.5764706134796143,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.7529411911964417,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.28299644589424133,0.7831932902336121,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7378151416778564,0.2818073630332947,0.7462185025215149,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.2818073630332947,0.7361344695091248,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2972651720046997},{"x":0.707563042640686,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.707563042640686,0.2818073630332947,0.7277311086654663,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2818073630332947},{"x":0.702521026134491,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.6689075827598572,0.2818073630332947,0.702521026134491,0.2972651720046997]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5378571701049805,0.25221520590782165,0.7881932902336121,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3067776560783386},{"x":0.756302535533905,"y":0.3067776560783386},{"x":0.756302535533905,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.3067776560783386,0.756302535533905,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3067776560783386},{"x":0.729411780834198,"y":0.3067776560783386},{"x":0.729411780834198,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.3067776560783386,0.729411780834198,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7361344695091248,0.3246135413646698,0.7596638798713684,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3246135413646698},{"x":0.729411780834198,"y":0.3246135413646698},{"x":0.729411780834198,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6655462384223938,0.3246135413646698,0.729411780834198,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3246135413646698},{"x":0.658823549747467,"y":0.3246135413646698},{"x":0.658823549747467,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6168067455291748,0.3246135413646698,0.658823549747467,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3246135413646698},{"x":0.610084056854248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.610084056854248,"y":0.3412604033946991},{"x":0.605042040348053,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.3246135413646698,0.610084056854248,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5462185144424438,0.3246135413646698,0.5983193516731262,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5226891040802002,0.3246135413646698,0.5394958257675171,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7344537973403931,0.3472056984901428,0.7596638798713684,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3472056984901428},{"x":0.729411780834198,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6924369931221008,0.3472056984901428,0.729411780834198,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.6571428775787354,0.3483947813510895,0.6873949766159058,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6521008610725403,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.34958383440971375,0.6521008610725403,0.36266350746154785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.3033448152542114,0.7646638798713684,0.3684744246006012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.6823529601097107,0.3674197494983673,0.7210084199905396,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.3686088025569916,0.6773109436035156,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آووگادرو","boundary":[0.5915966629981995,0.3686088025569916,0.6403361558914185,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.36979785561561584,0.5882353186607361,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.3888228237628937,0.7226890921592712,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.39001187682151794,0.6773109436035156,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بویل","boundary":[0.6134454011917114,0.3912009596824646,0.6403361558914185,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳","boundary":[0.6823529601097107,0.41022592782974243,0.7226890921592712,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.41022592782974243,0.6773109436035156,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لوساک","boundary":[0.6000000238418579,0.4114149808883667,0.6403361558914185,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.4114149808883667,0.5966386795043945,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۴","boundary":[0.6823529601097107,0.4316290020942688,0.7226890921592712,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6470588445663452,0.4316290020942688,0.6773109436035156,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیلوساک","boundary":[0.5932773351669312,0.43281808495521545,0.6403361558914185,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5848739743232727,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.43281808495521545,0.5848739743232727,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۵","boundary":[0.680672287940979,0.45303210616111755,0.7226890921592712,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6453781723976135,0.45303210616111755,0.6756302714347839,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شارل","boundary":[0.6084033846855164,0.4542211592197418,0.6386554837226868,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7226890921592712,"y":0.487514853477478},{"x":0.6840336322784424,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۶","boundary":[0.6840336322784424,0.47324612736701965,0.7226890921592712,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6773109436035156,"y":0.487514853477478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6470588445663452,0.47324612736701965,0.6773109436035156,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شارل","boundary":[0.6168067455291748,0.47324612736701965,0.6403361558914185,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6033613681793213,0.4744352102279663,0.6084033846855164,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلوساک","boundary":[0.5462185144424438,0.4744352102279663,0.5983193516731262,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.4744352102279663,0.5411764979362488,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۷معادله","boundary":[0.6453781723976135,0.4946492314338684,0.7277311086654663,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5966386795043945,0.4946492314338684,0.6403361558914185,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5089179277420044},{"x":0.561344563961029,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.561344563961029,0.4958382844924927,0.5915966629981995,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.49702733755111694},{"x":0.556302547454834,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5101070404052734},{"x":0.556302547454834,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.49702733755111694,0.5579832196235657,0.5101070404052734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5328151535987854,0.36160880255699157,0.7310504364967346,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۸","boundary":[0.6823529601097107,0.517241358757019,0.7226890921592712,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.517241358757019},{"x":0.680672287940979,"y":0.517241358757019},{"x":0.680672287940979,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6571428775787354,0.517241358757019,0.680672287940979,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.517241358757019},{"x":0.6453781723976135,"y":0.517241358757019},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشارهای","boundary":[0.5932773351669312,0.517241358757019,0.6453781723976135,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.5546218752861023,0.517241358757019,0.5865546464920044,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.517241358757019},{"x":0.5478991866111755,"y":0.517241358757019},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دالتون","boundary":[0.5126050710678101,0.517241358757019,0.5478991866111755,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7344537973403931,0.5362663269042969,0.7596638798713684,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6873949766159058,0.5386444926261902,0.7277311086654663,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5386444926261902},{"x":0.680672287940979,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.5386444926261902,0.6823529601097107,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6420168280601501,0.5386444926261902,0.6638655662536621,0.5529131889343262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.517241358757019},{"x":0.7596638798713684,"y":0.517241358757019},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.510241358757019,0.7646638798713684,0.5599131889343262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7193277478218079,"y":0.557669460773468},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.5588585138320923,0.7193277478218079,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6386554837226868,0.5588585138320923,0.6756302714347839,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوای","boundary":[0.6016806960105896,0.5588585138320923,0.63193279504776,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرطوب","boundary":[0.5529412031173706,0.5600475668907166,0.5966386795043945,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۲","boundary":[0.6823529601097107,0.5802615880966187,0.7226890921592712,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6369748115539551,0.5802615880966187,0.6773109436035156,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6067227125167847,0.5814506411552429,0.6302521228790283,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.5814506411552429,0.6016806960105896,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۳","boundary":[0.6840336322784424,0.6004756093025208,0.7226890921592712,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.601664662361145},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6369748115539551,0.601664662361145,0.6773109436035156,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.601664662361145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.601664662361145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطلق","boundary":[0.5983193516731262,0.601664662361145,0.6302521228790283,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.601664662361145},{"x":0.5915966629981995,"y":0.601664662361145},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.601664662361145,0.5915966629981995,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۴","boundary":[0.6840336322784424,0.6230677962303162,0.7226890921592712,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6436975002288818,0.6230677962303162,0.6773109436035156,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختلاط","boundary":[0.5949580073356628,0.6230677962303162,0.6369748115539551,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.642092764377594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.642092764377594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6823529601097107,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۵","boundary":[0.680672287940979,0.642092764377594,0.7226890921592712,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.65636146068573},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6436975002288818,0.6432818174362183,0.6756302714347839,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.605042040348053,0.6432818174362183,0.6369748115539551,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6444708704948425,0.6016806960105896,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۶","boundary":[0.6840336322784424,0.6646848917007446,0.7226890921592712,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6369748115539551,0.6658739447593689,0.6773109436035156,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.5983193516731262,0.6670629978179932,0.6302521228790283,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۷","boundary":[0.6840336322784424,0.6848989129066467,0.7226890921592712,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.686087965965271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.6403361558914185,0.686087965965271,0.6773109436035156,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.686087965965271},{"x":0.6336134672164917,"y":0.686087965965271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6067227125167847,0.686087965965271,0.6352941393852234,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.686087965965271},{"x":0.6000000238418579,"y":0.686087965965271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7003567218780518},{"x":0.578151285648346,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.578151285648346,0.686087965965271,0.6016806960105896,0.7003567218780518]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5479412031173706,0.5530475668907165,0.7310504364967346,0.7061676688194275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۸","boundary":[0.6840336322784424,0.7063020467758179,0.7226890921592712,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7193816900253296},{"x":0.653781533241272,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.653781533241272,0.7074910998344421,0.6857143044471741,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شبنم","boundary":[0.6168067455291748,0.7086801528930664,0.6470588445663452,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7205707430839539},{"x":0.610084056854248,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.7086801528930664,0.6117647290229797,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7344537973403931,0.7277051210403442,0.7596638798713684,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6823529601097107,0.7288941740989685,0.7277311086654663,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6352941393852234,0.7288941740989685,0.6756302714347839,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6117647290229797,0.7288941740989685,0.6285714507102966,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7431629300117493},{"x":0.605042040348053,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.7288941740989685,0.6067227125167847,0.7431629300117493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7419738173484802},{"x":0.605042040348053,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5983613681793213,0.7004910998344421,0.7646638798713684,0.7489738173484802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.7479191422462463,0.7210084199905396,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7633769512176514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.63193279504776,0.7479191422462463,0.6773109436035156,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5983193516731262,0.7479191422462463,0.6252101063728333,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.5680672526359558,0.7479191422462463,0.5915966629981995,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463},{"x":0.561344563961029,"y":0.7479191422462463},{"x":0.561344563961029,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5445378422737122,0.7479191422462463,0.561344563961029,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5310924649238586,0.7479191422462463,0.5378151535987854,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.4924369752407074,0.7479191422462463,0.5243697762489319,0.7633769512176514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4874369752407074,0.7409191422462463,0.7260084199905396,0.7703769512176514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4744352102279663,0.24201680719852448,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4674352102279663,0.24701680719852448,0.49332580041885377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4958382844924927,0.2386554628610611,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4958382844924927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48883828449249267,0.2436554628610611,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5184304118156433,0.24033613502979279,0.5279428958892822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5114304118156433,0.2453361350297928,0.5349428958892822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5398335456848145,0.24201680719852448,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5328335456848144,0.24701680719852448,0.5551569766998291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5695600509643555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5600475668907166,0.24201680719852448,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5695600509643555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5530475668907165,0.24701680719852448,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5814506411552429,0.2386554628610611,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5897740721702576},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5744506411552429,0.2436554628610611,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.612366259098053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.601664662361145,0.2386554628610611,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.2386554628610611,"y":0.612366259098053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.594664662361145,0.2436554628610611,0.619366259098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6230677962303162,0.2386554628610611,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6230677962303162},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6160677962303162,0.2436554628610611,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6456599235534668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6444708704948425},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6527943015098572},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6456599235534668,0.24033613502979279,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6456599235534668},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6444708704948425},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6527943015098572},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6386599235534668,0.2453361350297928,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6658739447593689},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6658739447593689},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6658739447593689,0.24033613502979279,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6658739447593689},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6658739447593689},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6588739447593689,0.2453361350297928,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.686087965965271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.686087965965271,0.24201680719852448,0.6956004500389099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.686087965965271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.679087965965271,0.24701680719852448,0.7026004500389099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7074910998344421,0.24201680719852448,0.717003583908081]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7074910998344421},{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7004910998344421,0.24701680719852448,0.7240035839080811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7288941740989685,0.24201680719852448,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7218941740989685,0.24701680719852448,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7491081953048706,0.24201680719852448,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7421081953048706,0.24701680719852448,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.770511269569397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.7344537973403931,0.770511269569397,0.7613445520401001,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7728894352912903},{"x":0.729411780834198,"y":0.770511269569397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبنم","boundary":[0.6974790096282959,0.7728894352912903,0.7310924530029297,0.7824019193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6924790096282959,0.7658894352912903,0.7663445520401001,0.7882128663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.770511269569397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.770511269569397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.770511269569397,0.24201680719852448,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.770511269569397},{"x":0.24033613502979279,"y":0.770511269569397},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.763511269569397,0.24701680719852448,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24033613502979279,"y":0.801426887512207},{"x":0.21680672466754913,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7919144034385681,0.24033613502979279,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7919144034385681},{"x":0.24033613502979279,"y":0.801426887512207},{"x":0.21680672466754913,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7849144034385681,0.2453361350297928,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7344537973403931,0.7907253503799438,0.7596638798713684,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7919144034385681},{"x":0.729411780834198,"y":0.7907253503799438},{"x":0.729411780834198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.6924369931221008,0.7919144034385681,0.729411780834198,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6420168280601501,0.7919144034385681,0.6857143044471741,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6370168280601501,0.7849144034385681,0.7646638798713684,0.8108049936294556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۱","boundary":[0.6840336322784424,0.8121284246444702,0.7193277478218079,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صعود","boundary":[0.6453781723976135,0.8121284246444702,0.6773109436035156,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موئینگی","boundary":[0.5899159908294678,0.8121284246444702,0.6386554837226868,0.8275862336158752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5849159908294678,0.8051284246444702,0.7243277478218079,0.8345862336158753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8133174777030945},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8133174777030945},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8228299617767334},{"x":0.21680672466754913,"y":0.82