تیوری الاستیسیته و پلاستیسیته - جلد 1(تیوری الاستیسیته کاربردی) تیوری الاستیسیته و پلاستیسیته - جلد 1(تیوری الاستیسیته کاربردی)

{"id":"3797534","title":"تیوری الاستیسیته و پلاستیسیته - جلد 1(تیوری الاستیسیته کاربردی)","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/10608ab29245cea9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/10608ab29245cea9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/10608ab29245cea9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/10608ab29245cea9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/10608ab29245cea9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/10608ab29245cea9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/10608ab29245cea9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/10608ab29245cea9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/10608ab29245cea9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/10608ab29245cea9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789646336933","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"4","description":["تیوری الاستیسیته به معنی رفتار اجسام الاستیک تحت تاثیر بار بوده و اختلاف آن با مقاومت مصالح در آن است که در این درس مسایل در حالت کلی و فراگیر مورد بررسی قرار می گیرد.\r","این کتاب در دو جلد تنظیم و تهیه شده است، به طوری که جلد اول به بیان مطالب به روش متداول (سنتی) و بدون استفاده از نمادهای تانسوری اختصاص یافت و در جلد دوم مطالب تکمیلی تیوری الاستیسیته به انضمام فصولی از تیوری پلاستیسیته بیان شود به طوری که سازمان دهی مطالب در دو جلد مجموعه مدونی را در زمینه مکانیک جامدات فراهم نماید تا پاسخگوی نیاز مهندسین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این زمینه باشد."],"pages_count":"256","keywords":"null","token":"10608ab29245cea9","created_at":"2021-05-02 13:22:08","updated_at":"2022-07-04 15:37:05","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2021-05-02 13:35:06","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"5626","title":"دکتر جواد سلاجقه","firstname":"دکتر","lastname":"جواد سلاجقه","token":"63d1450c130ed695","created_at":"2018-02-20 11:32:43","updated_at":"2018-02-20 11:32:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"5626","title":"دکتر جواد سلاجقه","firstname":"دکتر","lastname":"جواد سلاجقه","token":"63d1450c130ed695","created_at":"2018-02-20 11:32:43","updated_at":"2018-02-20 11:32:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786193","file":"608e68389cc8f7.88260023.pdf","book_id":"3797534","toc":null,"created_at":"2021-05-02 13:22:08","updated_at":"2022-07-04 15:37:10","process_started_at":"2021-05-02 13:22:11","process_done_at":"2021-05-02 13:22:24","process_failed_at":null,"pages_count":"256","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9e930b12a21d7509ba2c71b6c3a0e6c70786e760ea1eb9c8ce79f036789ea12127527a26fd0aaa65f108b713019f333851343b53250567cf03f6c46e929169f3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۶"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"8149","title":"آئروالاستیسیته","token":"962ad62dbfa4dbf2","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2020-09-05 11:01:54","study_fields":[{"id":"124","title":"هوانوردی","degree_id":"7","token":"fdc78ee93f79a8d2","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 15:24:50","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"تیوری-الاستیسیته-و-پلاستیسیته---جلد-1تیوری-الاستیسیته-کاربردی","urlify":"تیوری-الاستیسیته-و-پلاستیسیته---جلد-1تیوری-الاستیسیته-کاربردی","pages_count_fa":"۲۵۶","authorTitle":"دکتر جواد سلاجقه","tocStr":"","url":"/preview/10608ab29245cea9/%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19