ارتباطات بین‌المللی و توسعه (دیدگاه قرن بیست‌و‌یکم) ارتباطات بین‌المللی و توسعه (دیدگاه قرن بیست‌و‌یکم)

{"id":"3795520","title":"ارتباطات بین‌المللی و توسعه (دیدگاه قرن بیست‌و‌یکم)","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/10f23a0a03f33629/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/10f23a0a03f33629/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/10f23a0a03f33629/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/10f23a0a03f33629/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/10f23a0a03f33629/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/10f23a0a03f33629/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/10f23a0a03f33629/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/10f23a0a03f33629/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/10f23a0a03f33629/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/10f23a0a03f33629/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644683909","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["شاید هیچ چیزی در عصر حاضر به اندازه موضوع شتاب و تغییر ملموس نباشد. تغییرات در ساختارهای اطلاعات، سازمان‌ها، رفتارها و آداب اجتماعی، تنوع زندگی، معاشرت‌ها و غیره و غیره همه حکایت از پدیده بسیار مهمی به‌نام «ارتباطات» دارد که هم در شکل فردی و هم گروهی و نیز در سطح وسیع‌تر ظهور یافته است. ارتباط یک خصیصه انسانی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و با گذشت زمان این موضوع نیز دستخوش تغییرات زیادی گشته است. ارتباطات دو ویژگی مهم را به‌همراه خود دارد؛ اول، با استفاده از شتاب، به نزدیکی و در نهایت کوچکی در حوزه غیرفیزیکی منجر می‌گردد و دوم، از طریق انتقال موضوعاتی نظیر جریان اطلاعات و غیراطلاعاتی موجبات تغییرات جدی را فراهم می‌کند و به نظر می‌رسد این موضوعات اثرات ثانویه ارتباط بوده و اجتناب‌ناپذیر است. فرهنگ‌های قومی و ملیتی نیز بر ارتباطات تاثیر جدی دارد و می‌تواند تاثیرات آن را جهت داده، تقویت یا حتی خنثی نماید. ماهیت ارتباط نیز می‌تواند موجب تغییرات جهنده مثبت شده یا حتی زمینه‌ساز پسرفت‌های جدی را فراهم سازد. در قرن بیست و یکم ابزارهای جدید ارتباطی توانسته بستر قوی برای انتقال اطلاعات و غیره به‌وجود آورده و نیز کشورها را دستخوش تغییرات جدی ساختاری نموده، شاید بتوان گفت عقب‌ماندگی از شتاب ارتباطات دیگر برحسب زمان قابل اندازه‌گیری نباشد. ارتباطات در توسعه‌یافتگی نقش بی‌بدیلی دارد و می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را برای بهره‌برداری ایجاد کند. به هر حال به نظر می‌رسد به‌صورت سیستمی ارتباطات ساختار‌یافته می‌تواند تمامی نقش‌ها و وظایف تمامی نهادهای اقتصاد اجتماعی، سیاسی فرهنگی و نظامی را دستخوش تحول نماید و ایجاد توانمندی مناسب برای توسعه ارتباطات مطلوب و مناسب می‌تواند برای کشورها راهگشا باشد."],"pages_count":"551","keywords":null,"token":"10f23a0a03f33629","created_at":"2019-08-10 20:53:07","updated_at":"2019-08-17 19:24:45","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:24:25","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917846","title":"بلا مودی","firstname":"بلا","lastname":"مودی","token":"8d9dc675de1ce1c3","created_at":"2019-08-10 20:48:56","updated_at":"2019-08-10 20:48:56","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917848","title":"محمدابراهیم گوهریان","firstname":"محمدابراهیم","lastname":"گوهریان","token":"3476b6da0a7d1809","created_at":"2019-08-10 20:49:07","updated_at":"2019-08-10 20:49:07","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917849","title":"شهاب شالچیان","firstname":"شهاب","lastname":"شالچیان","token":"a2e7b02313e0959f","created_at":"2019-08-10 20:49:11","updated_at":"2019-08-10 20:49:11","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917846","title":"بلا مودی","firstname":"بلا","lastname":"مودی","token":"8d9dc675de1ce1c3","created_at":"2019-08-10 20:48:56","updated_at":"2019-08-10 20:48:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917848","title":"محمدابراهیم گوهریان","firstname":"محمدابراهیم","lastname":"گوهریان","token":"3476b6da0a7d1809","created_at":"2019-08-10 20:49:07","updated_at":"2019-08-10 20:49:07","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917849","title":"شهاب شالچیان","firstname":"شهاب","lastname":"شالچیان","token":"a2e7b02313e0959f","created_at":"2019-08-10 20:49:11","updated_at":"2019-08-10 20:49:11","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784204","file":"5d4eef6c5498f6.80390794.pdf","book_id":"3795520","toc":[{"page":14,"title":"مقدمه: تأثیرات جهانی و محلی بر شکل نهادهای رسانه‌ای"},{"page":24,"title":"بخش 1: ارتباطات بین‌المللی","children":[{"page":28,"title":"تئوری و تحقیق در ارتباطات بین‌الملل"},{"page":56,"title":"سازمان‌های رسانه‌ای در عصر جهانی‌سازی"},{"page":84,"title":"نظم‌های جهانی ارتباطات"},{"page":118,"title":"جنگ میانجیگری شده، صلح، و جامعه مدنی جهانی"},{"page":152,"title":"آگهی‌های تبلیغاتی فراملیتی"},{"page":196,"title":"سنّت‌هاي متغيّر تحقيق در نفوذ رسانه‌هاي بين‌المللي"},{"page":234,"title":"از مدرن تا پسامدرن"}]},{"page":264,"title":"بخش 2: اطلاع‌رسانی توسعه","children":[{"page":270,"title":"تئوری‌های اطلاع‌رسانی توسعه"},{"page":304,"title":"دولت، توسعه و اطلاع‌رسانی"},{"page":340,"title":"فعاليت‌های اطلاع‌رسانی توسعه"},{"page":386,"title":"تکنولوژی ارتباطات و توسعه"},{"page":424,"title":"رویکرد‌های مشارکتی به ارتباطات برای توسعه"},{"page":460,"title":"ارتباطات توسعه به‌عنوان بازاریابی، مقاومت جمعی، و بیداری معنوی"},{"page":498,"title":"ارتباطات توسعه بین‌المللی"}]},{"page":524,"title":"بخش 3: خلاصه‌ای از گذشته","children":[{"page":526,"title":"نگاه به گذشته، نگاه به آینده"}]}],"created_at":"2019-08-10 20:53:08","updated_at":"2019-08-17 19:24:51","process_started_at":"2019-08-10 20:53:22","process_done_at":"2019-08-10 21:10:46","process_failed_at":null,"pages_count":"551","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"b4bef649ec6c2da1b261542e0c5b122728fbf1e192de2000137dc43967d3e49a8b6e2629140e3b63fa05d1fa3e5f7d9e61275194749ea8ae95963be5ffe7d8bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۱"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"1585","title":"ارتباطات بین‌الملل و میان فرهنگی ","token":"9dc2bb90cb6e889d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2021-01-27 10:44:28","study_fields":[{"id":"688","title":"مدیریت رسانه","degree_id":"10","token":"9656afdc37a6bc24","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-06-16 17:08:02","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85","ebook_price_en":"12500","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85","pages_count_fa":"۵۵۱","authorTitle":"بلا مودی, محمدابراهیم گوهریان, شهاب شالچیان","tocStr":"مقدمه: تأثیرات جهانی و محلی بر شکل نهادهای رسانه‌ای, بخش 1: ارتباطات بین‌المللی, بخش 2: اطلاع‌رسانی توسعه, بخش 3: خلاصه‌ای از گذشته","url":"/preview/10f23a0a03f33629/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19