زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (نسخه کامل کتاب) زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (نسخه کامل کتاب)

توضیحات

این کتاب تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2727
-4949
-8383
-136136
-162162
-180180
-195195
-227227
-237237
-267267
-289289
-309309
-325325
-373373
-379379
-383383
-387387
{"id":"3795185","title":"زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (نسخه کامل کتاب)","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/148f423b45a73147/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/148f423b45a73147/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/148f423b45a73147/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/148f423b45a73147/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/148f423b45a73147/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/148f423b45a73147/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/148f423b45a73147/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/148f423b45a73147/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/148f423b45a73147/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/148f423b45a73147/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926353","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند."],"pages_count":"389","keywords":null,"token":"148f423b45a73147","created_at":"2019-05-11 17:52:16","updated_at":"2022-01-01 17:35:44","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-11 18:59:43","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"۱۲‌,‌۵۰۰‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783869","file":"5cd6cc888cc4e4.96722490.pdf","book_id":"3795185","toc":[{"page":9,"title":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول"},{"page":27,"title":"فصل 2: بیوشیمی سلول"},{"page":49,"title":"فصل 3: غشا، نقل و انتقلات و ماتریکس خارج سلولی"},{"page":83,"title":"فصل 4: اندامک‌ها و اسکلت سلولی"},{"page":136,"title":"فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی"},{"page":162,"title":"فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن"},{"page":180,"title":"فصل 7: ژنوم"},{"page":195,"title":"فصل 8: همانند سازی "},{"page":227,"title":"فصل 9: ژن"},{"page":237,"title":"فصل 10: رونویسی"},{"page":267,"title":"فصل 11: ترجمه"},{"page":289,"title":"فصل 12: تنظیم بیان ژن"},{"page":309,"title":"فصل 13: پیام‌های سلولی"},{"page":325,"title":"فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها"},{"page":373,"title":"فصل 15: بیوتکنولوژی"},{"page":379,"title":"فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی"},{"page":383,"title":"فصل 17: مقایسه ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک"},{"page":387,"title":"منابع نهایی"}],"created_at":"2019-05-11 17:52:16","updated_at":"2022-01-01 17:35:46","process_started_at":"2019-05-11 17:52:17","process_done_at":"2019-05-11 18:08:58","process_failed_at":null,"pages_count":"389","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"490fdc9aa4d1d2cf75f51b4e4868ab97fc0fc52f03fe249fff67152c1d1154882683cb4e5c0d4a70e289f021859b866e89f10d972af8f28732ebb310dae9bef1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۹"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","description":null,"token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22768","title":"زیست مولکولی","token":"92d7535b5122a580","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2019-05-11 20:02:02","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-نسخه-کامل-کتاب","urlify":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-نسخه-کامل-کتاب","pages_count_fa":"۳۸۹","authorTitle":"دکتر مجید مهدوی","tocStr":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول, فصل 2: بیوشیمی سلول, فصل 3: غشا، نقل و انتقلات و ماتریکس خارج سلولی, فصل 4: اندامک‌ها و اسکلت سلولی, فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی, فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن, فصل 7: ژنوم, فصل 8: همانند سازی , فصل 9: ژن, فصل 10: رونویسی, فصل 11: ترجمه, فصل 12: تنظیم بیان ژن, فصل 13: پیام‌های سلولی, فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها, فصل 15: بیوتکنولوژی, فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی, فصل 17: مقایسه ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک, منابع نهایی","url":"/preview/148f423b45a73147/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8"}
{"toc":[{"page":9,"title":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول"},{"page":27,"title":"فصل 2: بیوشیمی سلول"},{"page":49,"title":"فصل 3: غشا، نقل و انتقلات و ماتریکس خارج سلولی"},{"page":83,"title":"فصل 4: اندامک‌ها و اسکلت سلولی"},{"page":136,"title":"فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی"},{"page":162,"title":"فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن"},{"page":180,"title":"فصل 7: ژنوم"},{"page":195,"title":"فصل 8: همانند سازی "},{"page":227,"title":"فصل 9: ژن"},{"page":237,"title":"فصل 10: رونویسی"},{"page":267,"title":"فصل 11: ترجمه"},{"page":289,"title":"فصل 12: تنظیم بیان ژن"},{"page":309,"title":"فصل 13: پیام‌های سلولی"},{"page":325,"title":"فصل 14: کلون‌سازی ژن‌ها"},{"page":373,"title":"فصل 15: بیوتکنولوژی"},{"page":379,"title":"فصل 16: نانوتکنولوژی و نانوپزشکی"},{"page":383,"title":"فصل 17: مقایسه ای اجمالی بر ژنومیک و پروتئومیک"},{"page":387,"title":"منابع نهایی"}],"pages_count":389,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"148f423b45a73147","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/f66258f945c4ccf4d22107bc3f0839e3.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/7169b8df37dc953ae2c961b437656bf9.jpg"},"info":{"width":601.12,"height":839.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9393abc43d16ba2951bb55079c70fd40.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/ef4ccf827d52fcffdff5264b1fcdd137.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/dd7573790bfc12cd3b0a86600fdea15a.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/671624e51490b22abd5ed4aefc0ec5d1.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/4e9933a86e335ddc71a0cbecbbb1a198.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/699367b6591adf51bb120a926549fc59.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/99a1906c9a9135adfc42cc66eec5f203.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/e685ee97c87f50a9c127583d8354ce58.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/793df14794f1832d99bb5e59de5f661c.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/efa8b3948fe14dd1e2ee6a0e4e3deef5.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/54578f4e275d9bf78ef623a496a5a260.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/77d7288ff76e9340e5810b9f5a090f96.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/57c0c746e08e10d8e75a84789076ae61.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/bfc43999bd4269a5484b39941c609038.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/f35c37ca2b8afed459e1242a33931815.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/95bb6982017db5fc591365840b032f88.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/307a6d3884a68dd2a2ca1d5957a3c668.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/904acaa3cb2e2597377bbaed0e48f64f.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/1f28b36a141b337e3611e3c5784e73c9.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/0e66eab58e2f2ea8cb15d2c38dc6ceed.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":842.88,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/dd2bd8dcc990e7aed0fd51da2ac178b6.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/f181877816d42dd795c837adb7735d69.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9c08e488fce79f6b321539da3c71a89a.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/c3245937099f3b7d4c08a0b70c8b14a3.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/6fd5d0028337283b576bf707ccc4dd3f.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/7c7ba1ede790d317517ab87e90e44b7f.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9a3ecb6f5ab976461bd5983b8f8373bd.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/bf3b9d0dbe36b2d988fd45a10cc49dcb.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/98c52e2402fa2d5a2e65585ee919e005.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/7b4a8ab47d83a9fd62ee31c99318154b.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/0257fe53930dd3f0bfb06f51ad2eb92b.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/af23da548cc3b2e91ed14275339dbf35.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/fb8b90c5350b37ed47ed45f86797fffc.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/0b2d0b073121a1c9e5dd4e82a05b2179.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/58ce4c602f50fd08c8350da125f9e84a.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/5c218240de5309322783c725f95ab7a8.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/868510bab0471f8a93cef847db037bec.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/12e363b589cccb84bdd2676214464857.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":27,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/0d42c58d0aaf0d8b52aa04552b4d9f66.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/eef0b8fd4df523798b8962f4b47801dc.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":49,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/6114ea3e340f14e6d86babe5ee262b1a.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/ec7b96bffa23919468f73d93a5d0f32d.jpg"},"info":{"width":597.6,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":83,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/3c43d033dba5eaaab15bfac9730b2c2b.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9cf60c833b680ef0692a9036e010bdd3.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":136,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/6475af70a5921edf59e366a15aaf6395.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/fcc933a82ed3baef037e4b4c44776126.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":162,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/455cf4823ed09a1e7d547a25aecfa8c7.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/fb95c43c56fcc13a47fefaa1f14e0283.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":180,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/defe48ba46d44bac96f8215251ac0e27.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/420bb2ed2866474857c5999a9717b637.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":195,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/ed54c68d09071c9ac899b223306bdbfe.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/5a2320845c82d3bdb015ac024094d451.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":227,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/05d041290c02274fcc0bfd9fb475e5f4.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9a859c6f90a56f5091d518fafb94050b.jpg"},"info":{"width":597.84,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":237,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/98d13efc14ca130668f09fc3f419a761.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/2f103a28ad2d6255d1f71ad637701e3a.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":267,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/9ced5b1a373c09cd6c0d19e340ebf52c.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/860369d6d7ea7abfaebe1fe27223fa8a.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":289,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/e5fcc707f553d51bf93f0a8236c76c0c.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/377e61880c41a846b385a0a1bf67a075.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":309,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/22dee745893e77016ef6abbf9ec2c4fb.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/d6c61c0dea7513bc604e6134ae10a221.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":325,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/dfa42bda16f1e4347c4fd3a0d10f600f.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/8e9f256505ff33471513442366758d1d.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":373,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/7bd18e738d62605e0852664656eb1a95.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/1db9b61980fef7b87ab59ce94b5592ac.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":379,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/899b217854ad0fc326bdd4c1c7d4fdd7.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/434525034a6f7b3989dcac271c1a0d6f.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":383,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/3c25b531f1d89cbf4c55cca4701f8eb4.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/48f0a8d0b9711760677933de7b635238.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":387,"image":{"jpeg":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/a9ae4e68bcbac6ceb09cf68a7259b5e7.jpg","blurred":"/storage/books/148f423b45a73147/pages/b2ad7e890a00e2abebec06be6a21e47e.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.06189,0.07141,0.0614,0.13763]},"elements":[{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.9021872584926581,0.07140684475207834,0.9384355364403077,0.08444722479958429],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.90219,0.07141,0.93844,0.08445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"383","boundary":[0.062094217264204644,0.07140684475207834,0.09879075635899313,0.08444722479958429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06209,0.07141,0.09879,0.08445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.47961432747555516,0.14160054112232773,0.5207379456335471,0.15706372402018995],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.06189308154967911,0.18355881235154395,0.07582791572863815,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Lodish","boundary":[0.0857818957696314,0.18355881235154395,0.13709045369111353,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"H.","boundary":[0.1417227066040851,0.18355881235154395,0.1596731472875254,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.16430540020049697,0.18355881235154395,0.17764938412879452,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.1822816370417661,0.18355881235154395,0.20026593716863886,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.20490169339943534,0.18355881235154395,0.2808716699119988,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Cell","boundary":[0.28550742614279523,0.18355881235154395,0.3163276447750675,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.320963401005864,0.18355881235154395,0.3805403481065825,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.3806694768320956,0.18355881235154395,0.38520927388192594,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Freeman","boundary":[0.38984199419896665,0.18355881235154395,0.4544623614852308,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4590950818022714,0.18355881235154395,0.48576547207614995,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"Company","boundary":[0.4903981923931908,0.18355881235154395,0.5622798057860958,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5624089345116091,0.18355881235154395,0.5670382052591223,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.5716730067960589,0.18355881235154395,0.606540946918606,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"York.","boundary":[0.6111757484555427,0.18355881235154395,0.6537720449992666,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"2000-","boundary":[0.6584068465362033,0.18355881235154395,0.7015047386259909,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"2013.","boundary":[0.7061351420274465,0.18355881235154395,0.7476071973387991,0.19659919239904988],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.06189308154967911,0.20009087885985744,0.07582791572863815,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Alberts","boundary":[0.0857818957696314,0.20009087885985744,0.14024394090428835,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"B.","boundary":[0.14488584426299891,0.20009087885985744,0.16184707109399157,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.16648897445270214,0.20009087885985744,0.1798496795854109,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.18449158294412152,0.20009087885985744,0.2024576621283948,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.20709299906079046,0.20009087885985744,0.2830063213283295,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.2876416582607252,0.20009087885985744,0.347175330130036,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3518313430328282,0.20009087885985744,0.36719416657161746,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.37182178919041886,0.20009087885985744,0.39438768017034204,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Cell,","boundary":[0.3990310488725344,0.20009087885985744,0.43451200065022516,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Garland","boundary":[0.4391553693524175,0.20009087885985744,0.4987357548520314,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"Science,","boundary":[0.5033715665656238,0.20009087885985744,0.5654479251680004,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.5700837368815928,0.20009087885985744,0.60494268064999,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"York,","boundary":[0.6095784923635824,0.20009087885985744,0.6521564129947871,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.6567922247083794,0.20009087885985744,0.6936609052115184,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"&2008.","boundary":[0.6982914107340267,0.20009087885985744,0.7541521790262423,0.21313125890736337],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.06189308154967911,0.21662294536817106,0.07582791572863815,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Watson","boundary":[0.0857818957696314,0.21662294536817106,0.14224238782827492,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"J.","boundary":[0.14687858057178907,0.21662294536817106,0.15870326946256588,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.16333946220608006,0.21662294536817106,0.17669479547916264,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.18133098822267682,0.21662294536817106,0.19931698178969898,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.20395317453321316,0.21662294536817106,0.2799303045411846,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.28456649728469874,0.21662294536817106,0.3441481838647895,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3488041967675817,0.21662294536817106,0.364178085986173,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.36880571499665415,0.21662294536817106,0.391385951020383,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Gene,","boundary":[0.39602804309494605,0.21662294536817106,0.4397069166127619,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.4443490086873249,0.21662294536817106,0.4731229628631069,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Benjamin","boundary":[0.47776505493766996,0.21662294536817106,0.5495658201047479,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Cummings","boundary":[0.5542181365745579,0.21662294536817106,0.6353667348196018,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"publishing","boundary":[0.6399992803925217,0.21662294536817106,0.7179595956964032,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"Company","boundary":[0.7225878448137332,0.21662294536817106,0.7943610194549914,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7944901481805046,0.21662294536817106,0.7991037183688534,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.8037228005884904,0.21662294536817106,0.840587258492658,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.8452182693858388,0.21662294536817106,0.8595699821419128,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"2012.","boundary":[0.8642009930350935,0.21662294536817106,0.9057493027788044,0.229663325415677],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.06189308154967911,0.23315501187648455,0.07582791572863815,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Cooper","boundary":[0.0857818957696314,0.23315501187648455,0.1400753866440083,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"G.M,","boundary":[0.144707949638109,0.23315501187648455,0.18363695751932288,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.18826952051342358,0.23315501187648455,0.21697668089109906,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Cell","boundary":[0.2216142468331037,0.23315501187648455,0.25239484560330633,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.257032411545311,0.23315501187648455,0.26523024091932396,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.2698678068613286,0.23315501187648455,0.34575122475723263,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Approach","boundary":[0.3503887906992373,0.23315501187648455,0.42318418735929575,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4233612781828568,0.23315501187648455,0.4279896206444676,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"AMS","boundary":[0.4326271865864723,0.23315501187648455,0.47265155740734527,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Press","boundary":[0.4772891233493498,0.23315501187648455,0.5163136688955344,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"Washington","boundary":[0.520951234837539,0.23315501187648455,0.6102714189711368,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"DC,","boundary":[0.6149089849131413,0.23315501187648455,0.6451933604381573,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.6498309263801619,0.23315501187648455,0.6867912570142133,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.6914288229562179,0.23315501187648455,0.7181160411276504,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"2008.","boundary":[0.7227536070696549,0.23315501187648455,0.764342280165317,0.24619539192399048],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.06189308154967911,0.24968707838479806,0.07582791572863815,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Lewin","boundary":[0.0857818957696314,0.24968707838479806,0.1329876684251201,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"B,","boundary":[0.13762523436712476,0.24968707838479806,0.15457061254662144,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Genes","boundary":[0.15920817848862603,0.24968707838479806,0.2053809213400087,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"IX,","boundary":[0.21001848728201336,0.24968707838479806,0.234136043815732,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Oxford","boundary":[0.23877360975773668,0.24968707838479806,0.29213697792412896,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.29677454386613356,0.24968707838479806,0.374705574409462,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"Press,","boundary":[0.3793800342730419,0.24968707838479806,0.42297758139847447,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.4276151473404792,0.24968707838479806,0.46246514566042807,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"York,","boundary":[0.4671027116024327,0.24968707838479806,0.5096598501394443,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"2008.","boundary":[0.5142974160814489,0.24968707838479806,0.555839971775142,0.262727458432304],"dir":"ltr"},{"str":"6.","boundary":[0.06189308154967911,0.26621914489311166,0.07582791572863815,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Nelson","boundary":[0.0857818957696314,0.26621914489311166,0.13813576090659296,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"D.L,","boundary":[0.14276985769394318,0.26621914489311166,0.17664632179812878,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Cox","boundary":[0.18128041858547903,0.26621914489311166,0.21207485809600926,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"M.M,","boundary":[0.2167089548833595,0.26621914489311166,0.2587881758307068,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Lehninger","boundary":[0.26342227261805706,0.26621914489311166,0.3393483247252396,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Principle","boundary":[0.3439796871189204,0.26621914489311166,0.4107551330952353,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4153894349846344,0.26621914489311166,0.4307891796083574,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.43542348149775645,0.26621914489311166,0.5349580121635696,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5350871408890829,0.26621914489311166,0.5397101669630875,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Worth","boundary":[0.5443368737903356,0.26621914489311166,0.5914768411566302,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"Publishing,","boundary":[0.5961075216696405,0.26621914489311166,0.6797150445302839,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"2008.","boundary":[0.6843341218373038,0.26621914489311166,0.7257844427270588,0.2792595249406176],"dir":"ltr"},{"str":"7.","boundary":[0.06189308154967911,0.2827512114014252,0.07582791572863815,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Berg","boundary":[0.0857818957696314,0.2827512114014252,0.1216475060331371,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"J.M,","boundary":[0.12627901128290353,0.2827512114014252,0.15908642794473368,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Tymoczko","boundary":[0.16371793319450018,0.2827512114014252,0.24282800748709354,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"J.L","boundary":[0.2474689747340625,0.2827512114014252,0.2705833545667189,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.27522432181368783,0.2827512114014252,0.3019507330386014,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Stryer","boundary":[0.3065994065429115,0.2827512114014252,0.3518350324249857,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"L,","boundary":[0.3564725983669904,0.2827512114014252,0.3723812573502235,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.37691183091965996,0.2827512114014252,0.4763741540942845,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4765032828197977,0.2827512114014252,0.4811316252814085,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Stanford","boundary":[0.48577315912152275,0.2827512114014252,0.549462240803536,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.5541037746436503,0.2827512114014252,0.6320535902691442,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6321827189946574,0.2827512114014252,0.6368073720641108,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"W.H","boundary":[0.6414228016531702,0.2827512114014252,0.6767226121933424,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Freeman","boundary":[0.6813553429724132,0.2827512114014252,0.7459887555997509,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7506214863788215,0.2827512114014252,0.7772974652005511,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"Company","boundary":[0.7819301959796218,0.2827512114014252,0.8538063505930581,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8539354793185713,0.2827512114014252,0.858550890530503,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"2011.","boundary":[0.8631699764328903,0.2827512114014252,0.9046572427001781,0.2957915914489311],"dir":"ltr"},{"str":"8.","boundary":[0.06189308154967911,0.2992832779097388,0.07582791572863815,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Klug","boundary":[0.0857818957696314,0.2992832779097388,0.12268488226048252,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"W.S,","boundary":[0.12731617758985553,0.2992832779097388,0.16421916408070664,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Comming","boundary":[0.16885045941007965,0.2992832779097388,0.24275517180620296,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"M.R.","boundary":[0.24739051272226717,0.2992832779097388,0.2853582693426307,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.28999361025869497,0.2992832779097388,0.3033354268333332,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.3079707677493974,0.2992832779097388,0.32593686237395175,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Concepts","boundary":[0.33057220329001596,0.2992832779097388,0.3993168535344621,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4039521944505263,0.2992832779097388,0.41934064126256765,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Genetics,","boundary":[0.4239759821786318,0.2992832779097388,0.4932332118879411,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Pearson","boundary":[0.4978685528040054,0.2992832779097388,0.5564321414025608,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Benjamin","boundary":[0.56107424197441,0.2992832779097388,0.6328612165956492,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Cummings,","boundary":[0.6375135411126647,0.2992832779097388,0.723336636269278,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"San","boundary":[0.7279762095722699,0.2992832779097388,0.7557029197171198,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Francisco,","boundary":[0.7603424930201118,0.2992832779097388,0.8368566971338948,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"California,","boundary":[0.8414962704368868,0.2992832779097388,0.9210861059776223,0.3123236579572447],"dir":"ltr"},{"str":"2012.","boundary":[0.09213400087362655,0.31581534441805226,0.13366733308692583,0.3288557244655582],"dir":"ltr"},{"str":"9.","boundary":[0.06189308154967911,0.3323474109263657,0.07582791572863815,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Madigan,","boundary":[0.0857818957696314,0.3323474109263657,0.15609686359069877,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"M.T.","boundary":[0.1607299775263848,0.3323474109263657,0.19769232505095993,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.2023277712050811,0.3323474109263657,0.21568832921333972,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.22032377536746095,0.3323474109263657,0.23831793567695528,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Brock","boundary":[0.24295338183107648,0.3323474109263657,0.28813699679000243,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.29277244294412363,0.3323474109263657,0.3523416793009911,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3569641202793321,0.3323474109263657,0.372328128558973,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Microorganisms,","boundary":[0.37695056953731393,0.3323474109263657,0.5026187504942359,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Benjamin","boundary":[0.5072550499645757,0.3323474109263657,0.5791232243317774,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Cummings","boundary":[0.5837595238021174,0.3323474109263657,0.6648671016483975,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Publishing","boundary":[0.6695034011187373,0.3323474109263657,0.74860333322133,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"Company","boundary":[0.7532647331977174,0.3323474109263657,0.8250549175094923,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8251840462350056,0.3323474109263657,0.8297589365715444,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"2012.","boundary":[0.8343411175699742,0.3323474109263657,0.8757729914989415,0.3453877909738717],"dir":"ltr"},{"str":"10.","boundary":[0.06189308154967911,0.34880821852731586,0.08510120291656867,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Robert","boundary":[0.0857818957696314,0.34880821852731586,0.13607297931857126,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"K.","boundary":[0.14070757550779542,0.34880821852731586,0.15866340959015152,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.1632980057793757,0.34880821852731586,0.17664505287960752,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.1812796490688317,0.34880821852731586,0.1992539182991163,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Harper's","boundary":[0.20388851448834044,0.34880821852731586,0.26566927858606904,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"illustrated","boundary":[0.2703022821276782,0.34880821852731586,0.3442202503273372,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.3488532538689464,0.34880821852731586,0.44841962971674343,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4485487584422568,0.34880821852731586,0.45316821764082293,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Appleton","boundary":[0.45779503852735487,0.34880821852731586,0.5265276013238009,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.5311629315400465,0.34880821852731586,0.5455261862673946,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Lange,","boundary":[0.5501615164836402,0.34880821852731586,0.6009583929584078,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"2009.","boundary":[0.6055937231746533,0.34880821852731586,0.6470860186149658,0.3618485985748218],"dir":"ltr"},{"str":"11.","boundary":[0.06189308154967911,0.3653402850356295,0.08510120291656867,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Pecorino","boundary":[0.0857818957696314,0.3653402850356295,0.15136938252817622,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"L,","boundary":[0.15600129841420862,0.3653402850356295,0.17188689060568493,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.17651880649171736,0.3653402850356295,0.25246425837909253,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.2571035854443805,0.3653402850356295,0.3166582246850223,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3212975517503103,0.3653402850356295,0.33669185023027537,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Cancer:","boundary":[0.34133117729556334,0.3653402850356295,0.3988005183724122,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Mechanisms,","boundary":[0.4034398454377002,0.3653402850356295,0.5013365814320756,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Targets","boundary":[0.5059741473740803,0.3653402850356295,0.5614216031165514,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.566059433837139,0.3653402850356295,0.5927421861484227,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Therapeutics,","boundary":[0.5973800168690102,0.3653402850356295,0.6974597161591117,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Oxford","boundary":[0.7020975468796993,0.3653402850356295,0.7554630515022664,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.7601008822228542,0.3653402850356295,0.8380009945902357,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"Press,","boundary":[0.8427414780899486,0.3653402850356295,0.8862748462753268,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"2012.","boundary":[0.8909105675212527,0.3653402850356295,0.9324715701757335,0.37838066508313545],"dir":"ltr"},{"str":"12.","boundary":[0.06189308154967911,0.381872351543943,0.08510120291656867,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"Devlin","boundary":[0.0857818957696314,0.381872351543943,0.13606965846856153,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"T.M,","boundary":[0.1407019109757105,0.381872351543943,0.177642005750302,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"Textbook","boundary":[0.182274258257451,0.381872351543943,0.2530847619367628,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.25770153472703233,0.381872351543943,0.27304303030774474,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.27765980309801414,0.381872351543943,0.37717008837068644,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.3819367830382043,0.381872351543943,0.41482402473035174,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"clinical","boundary":[0.4194423699796946,0.381872351543943,0.4739025009239677,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"correlations,","boundary":[0.47854298252625566,0.381872351543943,0.5704924457467688,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"Wiley-Liss,","boundary":[0.5751329273490569,0.381872351543943,0.6618422137290133,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"2012.","boundary":[0.6664728403235065,0.381872351543943,0.7079462316454421,0.39491273159144896],"dir":"ltr"},{"str":"13.","boundary":[0.06189308154967911,0.39840441805225657,0.08510120291656867,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Mario","boundary":[0.0857818957696314,0.39840441805225657,0.13093943243369693,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"B.","boundary":[0.13557598735195142,0.39840441805225657,0.1525213599012442,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.15715791481949867,0.39840441805225657,0.17050691422217404,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.1751434691404285,0.39840441805225657,0.19311980199175163,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Cellular","boundary":[0.1977563569100061,0.39840441805225657,0.25731229621799073,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2619488511362453,0.39840441805225657,0.28863025129630393,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.2932668062145584,0.39840441805225657,0.36921667418935455,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.373853229107609,0.39840441805225657,0.43341302711602436,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.438050593058029,0.39840441805225657,0.45345011592352413,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4580876818655289,0.39840441805225657,0.4806796747421124,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Aquaporins.","boundary":[0.48506636201740533,0.39840441805225657,0.5759506819942722,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Annu","boundary":[0.5805828802795605,0.39840441805225657,0.6216362847498748,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Rev","boundary":[0.626268612345852,0.39840441805225657,0.6560360158116476,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.6606683434076248,0.39840441805225657,0.760317153321461,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7604462820469742,0.39840441805225657,0.7650672163384304,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.7696863132802677,0.39840441805225657,0.7881517724538826,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7881702194146701,0.39840441805225657,0.7933126996831719,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"425-458,","boundary":[0.7979381720964146,0.39840441805225657,0.8640960628704275,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"1998.","boundary":[0.8687213104222548,0.39840441805225657,0.9102300695541145,0.41144479809976253],"dir":"ltr"},{"str":"14.","boundary":[0.06189308154967911,0.41493648456057003,0.08510120291656867,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"Stock","boundary":[0.0857818957696314,0.41493648456057003,0.12784663287130335,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"D,","boundary":[0.13248279021780063,0.41493648456057003,0.15042991961163982,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.1550660769581371,0.41493648456057003,0.16840286690637435,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.17303902425287165,0.41493648456057003,0.1909972184613803,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.19563337580787757,0.41493648456057003,0.2715269396255982,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"architecture","boundary":[0.27616309697209557,0.41493648456057003,0.36333908348109323,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.36797524082759053,0.41493648456057003,0.38335902148967504,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.38799517883617235,0.41493648456057003,0.4105637124902829,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"rotary","boundary":[0.4151998698367802,0.41493648456057003,0.4593070259735897,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"motor","boundary":[0.4639999327979571,0.41493648456057003,0.5080958455841218,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5127274363401033,0.41493648456057003,0.5270938423524916,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"ATP","boundary":[0.5317254331084731,0.41493648456057003,0.566576587575817,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"synthase.","boundary":[0.5712081783317986,0.41493648456057003,0.6394336456290315,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"Science.","boundary":[0.6440668275754017,0.41493648456057003,0.7061050623850121,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"286:","boundary":[0.7107355408599633,0.41493648456057003,0.7435504193443425,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"1700-1705,","boundary":[0.7481808978192938,0.41493648456057003,0.8328893417559894,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"1997.","boundary":[0.8375269076979941,0.41493648456057003,0.8791155807936561,0.427976864608076],"dir":"ltr"},{"str":"15.","boundary":[0.06189308154967911,0.4314685510688836,0.08510120291656867,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"Hengartner","boundary":[0.0857818957696314,0.4314685510688836,0.16886935351965593,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"M.O,","boundary":[0.17350396343275912,0.4314685510688836,0.21248704267797808,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.21712165259108132,0.4314685510688836,0.24583816755385327,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.25047277746695645,0.4314685510688836,0.35004014314035153,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3547812206143028,0.4314685510688836,0.3700956789086388,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"Apoptosis.","boundary":[0.3746797486643594,0.4314685510688836,0.4543055453416389,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"Nature,","boundary":[0.45893610867373885,0.4314685510688836,0.5138371055527885,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"407:","boundary":[0.5184678866332555,0.4314685510688836,0.5513438535084244,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"769-76,","boundary":[0.5559746345888915,0.4314685510688836,0.6128935403985968,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"2000.","boundary":[0.6175192298645878,0.4314685510688836,0.6589972211955244,0.44450893111638956],"dir":"ltr"},{"str":"16.","boundary":[0.06189308154967911,0.44800061757719717,0.08510120291656867,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Schöler,","boundary":[0.0857818957696314,0.44800061757719717,0.14686825772832285,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Hans","boundary":[0.15291858639571093,0.44800061757719717,0.1908885965565867,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"R,","boundary":[0.19693892522397474,0.44800061757719717,0.21388501198252674,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.21993534064991482,0.44800061757719717,0.24866655982646244,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Potential","boundary":[0.25471688849385044,0.44800061757719717,0.3204475558065571,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3264978844739451,0.44800061757719717,0.34189402427287346,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Stem","boundary":[0.34794435294026155,0.44800061757719717,0.3859328148506566,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Cells:","boundary":[0.3919831435180447,0.44800061757719717,0.4351270242441404,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"An","boundary":[0.4411773529115285,0.44800061757719717,0.4638181037703121,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Inventory","boundary":[0.46988635798528267,0.44800061757719717,0.5415232855078794,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5416524142333927,0.44800061757719717,0.5462558673985211,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Humanbiotechnology","boundary":[0.5522720981392367,0.44800061757719717,0.7123313562929541,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.7183851296954259,0.44800061757719717,0.7337974201388031,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.7398511935412747,0.44800061757719717,0.7861065271263696,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Challenge.","boundary":[0.7921603005288413,0.44800061757719717,0.8717958267531334,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Ashgate","boundary":[0.87784458519539,0.44800061757719717,0.9384114915493432,0.46104099762470313],"dir":"ltr"},{"str":"Publishing","boundary":[0.09213400087362655,0.4645326840855106,0.1713268035348275,0.4775730641330166],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1713452504956151,0.4645326840855106,0.17596985247846683,0.4775730641330166],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.18058527502109856,0.4645326840855106,0.1897995971139659,0.4775730641330166],"dir":"ltr"},{"str":"28,","boundary":[0.1944150196565976,0.4645326840855106,0.21752121812182537,0.4775730641330166],"dir":"ltr"},{"str":"2007.","boundary":[0.2221472420878668,0.4645326840855106,0.2636021907865999,0.4775730641330166],"dir":"ltr"},{"str":"17.","boundary":[0.06189308154967911,0.4810647505938242,0.08510120291656867,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Bongso","boundary":[0.0857818957696314,0.4810647505938242,0.1421895247820389,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"A,","boundary":[0.1468225873583978,0.4810647505938242,0.1647651081393962,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Eng","boundary":[0.1693981707157551,0.4810647505938242,0.19912862989958516,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Hin","boundary":[0.20376094794531044,0.4810647505938242,0.23144429970305813,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Lee,","boundary":[0.23607661774878355,0.4810647505938242,0.2683628058144954,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Stem","boundary":[0.2729951238602207,0.4810647505938242,0.31093812035885887,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"cells:","boundary":[0.31558933744280987,0.4810647505938242,0.35465670970231117,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"their","boundary":[0.35929031067015693,0.4810647505938242,0.39314840525222816,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"definition,","boundary":[0.39778200622007387,0.4810647505938242,0.4742308928327657,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"classification","boundary":[0.47886449380061147,0.4810647505938242,0.5764384694847721,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5810723143223429,0.4810647505938242,0.6077491784170777,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"sources.","boundary":[0.6123830232546486,0.4810647505938242,0.672431311686782,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Stem","boundary":[0.6770651565243528,0.4810647505938242,0.7150427774604349,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Cells:","boundary":[0.7196924028104434,0.4810647505938242,0.7629175948945226,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"From","boundary":[0.7675431619595752,0.4810647505938242,0.8074952555357684,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Benchtop","boundary":[0.8121328214777731,0.4810647505938242,0.8830023554316052,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.8876399213736098,0.4810647505938242,0.9020322401801015,0.49410513064133016],"dir":"ltr"},{"str":"Bedside.","boundary":[0.09193239474480024,0.49752555819477434,0.15614162662774664,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"World","boundary":[0.16077699329882772,0.49752555819477434,0.20800647511256745,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"Scientific.","boundary":[0.21264184178364853,0.49752555819477434,0.28818873065166956,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.29282409732275055,0.49752555819477434,0.30206717334587285,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"5,","boundary":[0.3067025400169539,0.49752555819477434,0.3205791388898879,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"2005.","boundary":[0.3252145055609691,0.49752555819477434,0.3666740499311179,0.5105659382422802],"dir":"ltr"},{"str":"18.","boundary":[0.06189308154967911,0.5140576247030879,0.08510120291656867,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"Kaplan","boundary":[0.09042684049595108,0.5140576247030879,0.14377378658682052,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"D.L,","boundary":[0.15132632528233572,0.5140576247030879,0.1851892696433402,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"O'","boundary":[0.1927418083388554,0.5140576247030879,0.20940604818386477,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"Donnell","boundary":[0.2169749471236981,0.5140576247030879,0.27662666236523026,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"M,","boundary":[0.2841955613050637,0.5140576247030879,0.30524723295588185,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"Rho","boundary":[0.3128067974866436,0.5140576247030879,0.3436187560901851,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"factor","boundary":[0.3511783206209469,0.5140576247030879,0.3943183831188468,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"transcription","boundary":[0.40187794764960855,0.5140576247030879,0.4953911259702295,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"termination","boundary":[0.5029506905009912,0.5140576247030879,0.5881230091159447,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5956802578519752,0.5140576247030879,0.6100792325056908,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"four","boundary":[0.6176364812417214,0.5140576247030879,0.6484629746217816,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"steps.","boundary":[0.6560202233578121,0.5140576247030879,0.6976680772998604,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"Current","boundary":[0.7052253260358909,0.5140576247030879,0.7617442521612848,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.7693015008973153,0.5140576247030879,0.8289214004905749,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8290505292160882,0.5140576247030879,0.8336530258451618,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"13:","boundary":[0.8411554248849166,0.5140576247030879,0.8647382223415337,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"714-716,","boundary":[0.8722754477336112,0.5140576247030879,0.9383930445885555,0.5270980047505939],"dir":"ltr"},{"str":"2003.","boundary":[0.09213400087362655,0.5305896912114014,0.13366733308692583,0.5436300712589074],"dir":"ltr"},{"str":"19.","boundary":[0.06189308154967911,0.5471217577197149,0.08510120291656867,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"Bartel","boundary":[0.0857818957696314,0.5471217577197149,0.131013606379946,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"D.P,","boundary":[0.135656070676277,0.5471217577197149,0.16855588925361698,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"MicroRNAs:","boundary":[0.17319835354994792,0.5471217577197149,0.2697824107304139,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"target","boundary":[0.27442420617586777,0.5471217577197149,0.31652754947750417,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"recognition","boundary":[0.32116511541950876,0.5471217577197149,0.4053736467188603,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4100112126608649,0.5471217577197149,0.4366984308322973,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"regulatory","boundary":[0.44110725446053567,0.5471217577197149,0.5169427102583919,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"functions,","boundary":[0.5216618888814222,0.5471217577197149,0.5949939940818902,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"Cell,","boundary":[0.5996263601816815,0.5471217577197149,0.635060091326863,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"136:","boundary":[0.6396924574266544,0.5471217577197149,0.672542824501865,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"215-33","boundary":[0.6771732292858368,0.5471217577197149,0.7294996606296832,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7295181075904709,0.5471217577197149,0.7341335188024026,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"2009","boundary":[0.7387526047047898,0.5471217577197149,0.7756428883438056,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7756613353045934,0.5471217577197149,0.7802029770505025,0.5601621377672209],"dir":"ltr"},{"str":"20.","boundary":[0.06189308154967911,0.5636538242280285,0.08510120291656867,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"Wang","boundary":[0.0857818957696314,0.5636538242280285,0.1299045529522696,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"Z.","boundary":[0.13454185897890641,0.5636538242280285,0.15046069390725791,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"MicroRNA","boundary":[0.15509799993389473,0.5636538242280285,0.23926676445077522,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"interference","boundary":[0.24390407047741205,0.5636538242280285,0.3322047226234359,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"technologies,","boundary":[0.33684202865007273,0.5636538242280285,0.4349157567851098,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"Springer-Verlag","boundary":[0.43954803684811294,0.5636538242280285,0.5595113185169729,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.5641470017950949,0.5636538242280285,0.5990160434773891,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"York,","boundary":[0.6036517267555113,0.5636538242280285,0.6462469072346756,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"2009.","boundary":[0.6508825905127976,0.5636538242280285,0.6923954437014885,0.5766942042755344],"dir":"ltr"},{"str":"21.","boundary":[0.06189308154967911,0.580185890736342,0.08510120291656867,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Siomi","boundary":[0.0857818957696314,0.580185890736342,0.12983297163371765,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"M.C.","boundary":[0.13478165591820096,0.580185890736342,0.17287063294276037,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.1778193172272437,0.580185890736342,0.1911918424494338,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.1961341033582145,0.580185890736342,0.21414438125544782,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Piwi-interacting","boundary":[0.21908664216422855,0.580185890736342,0.3383948136469974,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"small","boundary":[0.3433370745557781,0.580185890736342,0.38344911370900764,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"RNAs:","boundary":[0.38839137461778833,0.580185890736342,0.43975693693088264,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.44469703302980396,0.580185890736342,0.4673111622593325,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"vanguard","boundary":[0.47225125835825404,0.580185890736342,0.5408698907891829,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5457974612894763,0.580185890736342,0.5611836989756049,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"genome","boundary":[0.5661112694758983,0.580185890736342,0.6244878842887642,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"defence.","boundary":[0.6294320499277697,0.580185890736342,0.6916827508299311,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Nat","boundary":[0.6966269164689367,0.580185890736342,0.7233748895002706,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Rev","boundary":[0.7283190551392762,0.580185890736342,0.7581143714805875,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Mol","boundary":[0.7630525975705759,0.580185890736342,0.7938805526760371,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Cell","boundary":[0.7988187787660254,0.580185890736342,0.8296762378361765,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"Biol,","boundary":[0.8346144639261649,0.580185890736342,0.8711440602079682,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"12:","boundary":[0.8760822862979566,0.580185890736342,0.8997370899881623,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"246-","boundary":[0.9046753160781504,0.580185890736342,0.9385996505493768,0.5932262707838479],"dir":"ltr"},{"str":"258,","boundary":[0.09213400087362655,0.5967179572446556,0.12456182531450165,0.6097583372921616],"dir":"ltr"},{"str":"2011.","boundary":[0.12909147881939326,0.5967179572446556,0.17066824703470984,0.6097583372921616],"dir":"ltr"},{"str":"22.","boundary":[0.06189308154967911,0.6138913539192399,0.08510120291656867,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Gunawardane","boundary":[0.0857818957696314,0.6138913539192399,0.18829903565068376,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.197455247986548,0.6138913539192399,0.21337072872632187,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"S.","boundary":[0.22245315321903575,0.6138913539192399,0.23735290938154396,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.24643533387425776,0.6138913539192399,0.25978380159148745,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.2688662260842013,0.6138913539192399,0.2867283290212022,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.29592101274131155,0.6138913539192399,0.30926147270993537,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Slicer-Mediated","boundary":[0.3183434746653191,0.6138913539192399,0.43745886131915457,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Mechanism","boundary":[0.44654417352394055,0.6138913539192399,0.532711172339639,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.5418044750412414,0.6138913539192399,0.5633913617921984,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Repeat-Associated","boundary":[0.5724846644938006,0.6138913539192399,0.7111362949385106,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"siRNA","boundary":[0.7202165810812613,0.6138913539192399,0.7715421289607204,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7806881321192164,0.6138913539192399,0.7899208359934142,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"End","boundary":[0.7989587057130815,0.6138913539192399,0.8287241190564879,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Formation","boundary":[0.8377804357369428,0.6138913539192399,0.914828896878465,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.9239011121938108,0.6138913539192399,0.9383192567454051,0.6269317339667458],"dir":"ltr"},{"str":"Drosophila,","boundary":[0.09213400087362655,0.6345564370546318,0.17891365881668936,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":"Science,","boundary":[0.18354618228186242,0.6345564370546318,0.24563416250091308,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":"315:","boundary":[0.2502681307811187,0.6345564370546318,0.28314460581920453,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":"1587-90","boundary":[0.2877785740994102,0.6345564370546318,0.3493621114881893,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.34938055844897686,0.6345564370546318,0.3539996517124633,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":"2007.","boundary":[0.35861874497594964,0.6345564370546318,0.4001429051443164,0.6475968171021378],"dir":"ltr"},{"str":"23.","boundary":[0.06189308154967911,0.6510883847980997,0.08510120291656867,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"Ben-Zvi","boundary":[0.0857818957696314,0.6510883847980997,0.14739991764000948,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"Ap.","boundary":[0.15526432063499498,0.6510883847980997,0.1824760407117316,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"etal,","boundary":[0.19034044370671713,0.6510883847980997,0.22168180571277743,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"Minimal","boundary":[0.2295462087077629,0.6510883847980997,0.2932308967804835,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.301095299775469,0.6510883847980997,0.32779035330162,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"optimal","boundary":[0.3356547562966055,0.6510883847980997,0.3921614697915472,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"mechanism","boundary":[0.40002587278653273,0.6510883847980997,0.48420119955646657,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.492063294244145,0.6510883847980997,0.5136222573166225,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"GroEL-mediated","boundary":[0.5214437686905682,0.6510883847980997,0.6466574012832016,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"protein","boundary":[0.6545148996523994,0.6510883847980997,0.7069768831328996,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"folding,","boundary":[0.7148343815020972,0.6510883847980997,0.7728684654413494,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"PNAS,","boundary":[0.780737870985163,0.6510883847980997,0.8327143529322191,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"94:","boundary":[0.8405837584760326,0.6510883847980997,0.8642806028564418,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"3576-78,","boundary":[0.8721500084002554,0.6510883847980997,0.9382712946473573,0.6641287648456057],"dir":"ltr"},{"str":"1998.","boundary":[0.09213400087362655,0.6675491923990499,0.13366733308692583,0.6805895724465558],"dir":"ltr"},{"str":"24.","boundary":[0.06189308154967911,0.6840813776722091,0.08510120291656867,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"Karcher","boundary":[0.0857818957696314,0.6840813776722091,0.14529660167755876,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"S,","boundary":[0.14994015621194717,0.6840813776722091,0.1648386887793207,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"Molecular","boundary":[0.16948224331370912,0.6840813776722091,0.245471957708526,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"Biology","boundary":[0.2501155079926714,0.6840813776722091,0.3095379960350794,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.3096855717213803,0.6840813776722091,0.31430284600651853,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3189534227752796,0.6840813776722091,0.3271398001566742,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"project","boundary":[0.33177192996464766,0.6840813776722091,0.3830135913729036,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"approach,","boundary":[0.3876534354054863,0.6840813776722091,0.45995859438102016,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"Academic","boundary":[0.4645984384136028,0.6840813776722091,0.5393380349348068,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"Press,","boundary":[0.5439880433696801,0.6840813776722091,0.5876185511239542,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"1995.","boundary":[0.5923667988306845,0.6840813776722091,0.6339001310439838,0.6971217577197151],"dir":"ltr"},{"str":"25.","boundary":[0.06189308154967911,0.7006134441805225,0.08510120291656867,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Brown","boundary":[0.0857818957696314,0.7006134441805225,0.13607923038658923,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"T.A,","boundary":[0.14071865431713526,0.7006134441805225,0.17459715253390692,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Gene","boundary":[0.17923657646445296,0.7006134441805225,0.21822693000644836,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Cloning","boundary":[0.22286635393699444,0.7006134441805225,0.2824351546745025,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.28707457860504854,0.7006134441805225,0.3137614160989332,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.31840084002947927,0.7006134441805225,0.358411719201384,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Analysis:","boundary":[0.36305114313193,0.7006134441805225,0.4327222452308157,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"An","boundary":[0.4373523744089621,0.7006134441805225,0.4598841963522568,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Introduction,","boundary":[0.4645143255304031,0.7006134441805225,0.5603914385039561,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Blackwell","boundary":[0.5650246192896179,0.7006134441805225,0.6400009079363229,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"Oxford,","boundary":[0.6446444588272764,0.7006134441805225,0.7026704008601863,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"2010.","boundary":[0.7073079668021909,0.7006134441805225,0.7488781929370654,0.7136538242280285],"dir":"ltr"},{"str":"26.","boundary":[0.06189308154967911,0.717145510688836,0.08510120291656867,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.0857818957696314,0.717145510688836,0.12069461375625819,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"M.","boundary":[0.12533217969826282,0.717145510688836,0.14637647256476596,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"S,","boundary":[0.15101403850677061,0.717145510688836,0.16591549343100032,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"Bartlett","boundary":[0.17055305937300494,0.717145510688836,0.22602675985349954,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.23066432579550417,0.717145510688836,0.2573515439669366,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"Stirling","boundary":[0.2619891099089412,0.717145510688836,0.3174812573502234,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"D.","boundary":[0.3221188232922281,0.717145510688836,0.34008247370720074,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"Methods","boundary":[0.34463065169241786,0.717145510688836,0.4092093996669358,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.41384058897569714,0.717145510688836,0.42820206544789424,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"molecular","boundary":[0.4328332547566557,0.717145510688836,0.5068109047652184,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"biology","boundary":[0.5114538457257,0.717145510688836,0.5678673902086624,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5679965189341756,0.717145510688836,0.5725677419354839,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"PCR","boundary":[0.5771499008769866,0.717145510688836,0.6120270967564405,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"protocols,","boundary":[0.6166604338120814,0.717145510688836,0.6900622644976733,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"Humana","boundary":[0.6947151750046213,0.717145510688836,0.7572351684803446,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"press,","boundary":[0.7618841480026356,0.717145510688836,0.8044922472407623,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"2009.","boundary":[0.8091232381837944,0.717145510688836,0.8506437377287197,0.730185890736342],"dir":"ltr"},{"str":"27.","boundary":[0.06189308154967911,0.7336775771971497,0.08510120291656867,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"Wong","boundary":[0.0857818957696314,0.7336775771971497,0.13102860118947615,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"M.L","boundary":[0.1356661671314808,0.7336775771971497,0.1680700984509929,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.16803689392157523,0.7336775771971497,0.17257300157924801,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"Medrano","boundary":[0.1771091092369208,0.7336775771971497,0.24383176640569873,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"J.F","boundary":[0.24846933234770335,0.7336775771971497,0.27056879137125767,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.27054665501831254,0.7336775771971497,0.27511054340190644,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"Real-time","boundary":[0.27969265817680855,0.7336775771971497,0.3525932082476462,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"PCR","boundary":[0.3572339081036541,0.7336775771971497,0.392144375755532,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.3967850756115398,0.7336775771971497,0.4183309183797673,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"mRNA","boundary":[0.4229716182357753,0.7336775771971497,0.4763304368665485,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"quantitation.","boundary":[0.4809711367225563,0.7336775771971497,0.5738183797587446,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"Biotechniques.","boundary":[0.5784079836027015,0.7336775771971497,0.6887540136420148,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"39(1):75-85","boundary":[0.6980563231452952,0.7336775771971497,0.7863716407378785,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7863900876986661,0.7336775771971497,0.7910196191494139,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"2005.","boundary":[0.795641796300796,0.7336775771971497,0.837141366217533,0.7467179572446556],"dir":"ltr"},{"str":"28.","boundary":[0.06189308154967911,0.7502096437054632,0.08510120291656867,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"Kubista","boundary":[0.0857818957696314,0.7502096437054632,0.14326585495943786,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"M.","boundary":[0.14790591511044682,0.7502096437054632,0.16894676066394798,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.17358682081495694,0.7502096437054632,0.18693114654757217,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"al.","boundary":[0.19157120669858108,0.7502096437054632,0.2095389813883472,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.21417904153935616,0.7502096437054632,0.24290717847271104,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"real-time","boundary":[0.24754723862372,0.7502096437054632,0.3141264238005354,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"polymerase","boundary":[0.31877897440570746,0.7502096437054632,0.4039570236843166,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"chain","boundary":[0.4085985132829412,0.7502096437054632,0.448634592020481,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"reaction.","boundary":[0.4532760816191057,0.7502096437054632,0.5173706797486642,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"Mol","boundary":[0.5219602835926211,0.7502096437054632,0.5527002990490911,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"Aspects","boundary":[0.5573378649910957,0.7502096437054632,0.6157151170995598,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"Med,","boundary":[0.6203526830415644,0.7502096437054632,0.6587629447935217,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"27:95-125,","boundary":[0.6634867680622242,0.7502096437054632,0.7441889540933135,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"2006.","boundary":[0.7488111404308148,0.7502096437054632,0.7903875441013406,0.7632500237529691],"dir":"ltr"},{"str":"29.","boundary":[0.06189308154967911,0.7667417102137767,0.08510120291656867,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.0857818957696314,0.7667417102137767,0.1206798561876281,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"Burpo","boundary":[0.12531742212963273,0.7667417102137767,0.17149938846140925,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"F,","boundary":[0.17613695440341384,0.7667417102137767,0.1910310305433285,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.19566859648533316,0.7667417102137767,0.20900021504653743,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"critical","boundary":[0.21363778098854205,0.7667417102137767,0.2649682940761399,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"review","boundary":[0.26960586001814457,0.7667417102137767,0.3198775175565337,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.32451508349853836,0.7667417102137767,0.3399072275797184,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"PCR","boundary":[0.34454479352172307,0.7667417102137767,0.3794482880279561,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"primer","boundary":[0.3840858539699607,0.7667417102137767,0.43334292866503143,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"design","boundary":[0.43798049460703603,0.7667417102137767,0.4860403285639194,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"algorithms","boundary":[0.49067197168862897,0.7667417102137767,0.5696253855717214,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5742691205992024,0.7667417102137767,0.6009918392318868,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"cross","boundary":[0.6056355742593678,0.7667417102137767,0.6436776279152837,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"hybridization","boundary":[0.6483213629427648,0.7667417102137767,0.746886026156604,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"case","boundary":[0.751527697696382,0.7667417102137767,0.7833694906060922,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"study","boundary":[0.7880111621458703,0.7667417102137767,0.8279750714021706,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8281042001276838,0.7667417102137767,0.8327325425892946,0.7797820902612826],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.09193239474480024,0.7832737767220903,0.19151277846846546,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.1916419071939787,0.7832737767220903,0.19627098821144723,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":"218:","boundary":[0.2008963895142755,0.7832737767220903,0.23372680353482744,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":"1-12","boundary":[0.23835269677121412,0.7832737767220903,0.27222192130640765,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.27224036826719533,0.7832737767220903,0.2768631435880819,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":"2011.","boundary":[0.2814822442068056,0.7832737767220903,0.3230986391586304,0.7963141567695963],"dir":"ltr"},{"str":"30.","boundary":[0.06189308154967911,0.7998058432304038,0.08510120291656867,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"Yabrou","boundary":[0.0857818957696314,0.7998058432304038,0.1411542014115773,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"A.","boundary":[0.14649164639690132,0.7998058432304038,0.1644391737681325,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.1697766187534565,0.7998058432304038,0.18311654513597564,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.18845399012129968,0.7998058432304038,0.2064229164197366,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"Medicine","boundary":[0.21176179100271322,0.7998058432304038,0.2815248061853797,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"without","boundary":[0.2868636807683563,0.7998058432304038,0.3433182237084439,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"drugs-","boundary":[0.3486570982914205,0.7998058432304038,0.39573142031517755,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4010736601592688,0.7998058432304038,0.40928071301367563,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"new","boundary":[0.41462295285776685,0.7998058432304038,0.4454053963240482,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"direction","boundary":[0.4507476361681395,0.7998058432304038,0.5164760021504654,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.5217573670239576,0.7998058432304038,0.5432167165081818,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"application","boundary":[0.5485433597101474,0.7998058432304038,0.6305479765586015,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6358808437780357,0.7998058432304038,0.6512607149854648,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"nanotechnology.","boundary":[0.656593582204899,0.7998058432304038,0.7791347117451968,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"Medical","boundary":[0.7844513121198884,0.7998058432304038,0.8451324362424293,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"Hypothesis,","boundary":[0.8504824692883356,0.7998058432304038,0.9383247908336415,0.8128462232779097],"dir":"ltr"},{"str":"63:","boundary":[0.09213400087362655,0.8162666508313539,0.11576730268936225,0.8293070308788598],"dir":"ltr"},{"str":"149-54","boundary":[0.12039348977686203,0.8162666508313539,0.17277120056449716,0.8293070308788598],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.17278964752528478,0.8162666508313539,0.17741700343404043,0.8293070308788598],"dir":"ltr"},{"str":"2004.","boundary":[0.18203151067506057,0.8162666508313539,0.22357413057356942,0.8293070308788598],"dir":"ltr"},{"str":"31.","boundary":[0.06189308154967911,0.8327987173396674,0.08510120291656867,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"Merkle","boundary":[0.0857818957696314,0.8327987173396674,0.13917073510671982,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"R.C,","boundary":[0.14380666844788592,0.8327987173396674,0.17771499870936638,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"Nanotechnology","boundary":[0.18235093205053243,0.8327987173396674,0.3045554719263465,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3093112482514466,0.8327987173396674,0.33595219918685537,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"medicine,","boundary":[0.34054926629955856,0.8327987173396674,0.4128243741809752,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"advance","boundary":[0.4174619401229798,0.8327987173396674,0.477843903509364,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.4824787173092136,0.8327987173396674,0.4968624950603775,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"anti-aging","boundary":[0.501497308860227,0.8327987173396674,0.5764581398474514,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"medicine,","boundary":[0.5809850240247304,0.8327987173396674,0.6533675654620702,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"1:","boundary":[0.6580026735690896,0.8327987173396674,0.6723873646792586,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"277-86","boundary":[0.6770224727862779,0.8327987173396674,0.7293816000806426,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7294184940022178,0.8327987173396674,0.7340320641905665,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"1996.","boundary":[0.7386511464102037,0.8327987173396674,0.7801476361681396,0.8458390973871733],"dir":"ltr"},{"str":"32.","boundary":[0.06189308154967911,0.8493306650831353,0.08510120291656867,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"Bogunia","boundary":[0.0857818957696314,0.8493306650831353,0.14839842943693268,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"K.K.","boundary":[0.15303191285482856,0.8493306650831353,0.18894970316825555,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"et","boundary":[0.19358318658615145,0.8493306650831353,0.20693440133525165,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"al,","boundary":[0.21156788475314756,0.8493306650831353,0.2295488967758176,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"From","boundary":[0.23418238019371349,0.8493306650831353,0.2742102214307315,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"molecular","boundary":[0.2789400221766742,0.8493306650831353,0.3527247429194575,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"biology","boundary":[0.3573589628542889,0.8493306650831353,0.4138537145929236,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.418567967881527,0.8493306650831353,0.4329057356943651,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"nanotechnology","boundary":[0.43755331742555115,0.8493306650831353,0.5553258362997766,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5599553524648326,0.8493306650831353,0.5866459679367194,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"nanomedicine,","boundary":[0.5912754841017756,0.8493306650831353,0.6997796014786947,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"Biosystem,","boundary":[0.7044220093145624,0.8493306650831353,0.786919747113189,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"65:","boundary":[0.7915520190301457,0.8493306650831353,0.8151998224439174,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"123-130,","boundary":[0.8198320943608741,0.8493306650831353,0.8860862249532748,0.8623710451306412],"dir":"ltr"},{"str":"2002.","boundary":[0.8907122466208047,0.8493306650831353,0.932157971842344,0.8623710451306412],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06189,0.1416,0.9386,0.86237],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19