شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان) شیوه‌های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در تاریخ اسلام و ایران (از دولت امویان تا پایان دولت قاجاریان)

توضیحات

در نوشتار پیش روی کوشش شده تا شیوه های تهییج و مبانی پایداری سپاهیان در محدوده تاریخی و زمانی شکل گیری دولت اموی تا پایان دولت قاجاریه مورد توصیف و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به چرایی نپرداختن به برخی دوره ها و حکومت ها در اثر پیش روی شایان ذکر و مبرهن است که: در گستره جغرافیایی جهان اسلام و بستر تاریخ اسلام و ایران دولتها و سلسله های متعدد و دربردارنده قلمروهای وسیع، منطقه ای و محلی ظهور و نمود داشته اند. بدون تردید آنها در تحکیم، حفظ قدرت، سلطه و توسعه قلمرو به جنگ و اقدام های نظامی مبادرت نموده اند. بنابراین جستار و پژوهش در این موضوع، آن هم معطوف به تمامی حکومت های دنیای اسلامی مجال و فرصتی درازمدت و دامنه دار را می طلبد. با این وصف به ناچار مهمترین دولتها - به ویژه دولت هایی که به تعبیر فقها و فاتحان مسلمان در دارالکفر سرزمین های غیر اسلامی و غیر مسلمان تکاپوها و فتوحات نظامی داشته اند مورد توجه و انتخاب قرار گرفت.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":184,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"15a9020b41589833","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/EBBOTXyufVAfljYs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/OmuQvxszlFjSHzan.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/IhZwGIKiKJlTLdPb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00034290314909964445,0.9986724807354582,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3123515546321869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.29572445154190063,0.5529412031173706,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4470588266849518,0.29572445154190063,0.4907563030719757,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4420588266849518,0.28872445154190063,0.5579412031173706,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.75126051902771,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.75126051902771,0.33372920751571655,0.7831932902336121,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7126050591468811,0.33372920751571655,0.7495798468589783,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.32672920751571655,0.7881932902336121,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.33372920751571655,0.22689075767993927,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.33372920751571655,0.23361344635486603,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32672920751571655,0.23861344635486603,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.75126051902771,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.37173396348953247,0.7848739624023438,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.37173396348953247,0.7445378303527832,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.37173396348953247,0.7193277478218079,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6789916157722473,0.37173396348953247,0.7126050591468811,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.37173396348953247,0.6756302714347839,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6033613681793213,0.37173396348953247,0.6436975002288818,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.37173396348953247,0.5983193516731262,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5512605309486389,0.37173396348953247,0.5865546464920044,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.4941176474094391,0.37173396348953247,0.5428571701049805,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4302521049976349,0.37173396348953247,0.48739495873451233,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.37173396348953247},{"x":0.42352941632270813,"y":0.37173396348953247},{"x":0.42352941632270813,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.37173396348953247,0.42352941632270813,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.37173396348953247},{"x":0.40336135029792786,"y":0.37173396348953247},{"x":0.40336135029792786,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3512605130672455,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3512605130672455,0.37173396348953247,0.40336135029792786,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38836103677749634},{"x":0.30588236451148987,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.30588236451148987,0.37173396348953247,0.3462184965610504,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2991596758365631,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38836103677749634},{"x":0.26050421595573425,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"امویان","boundary":[0.26050421595573425,0.37173396348953247,0.2991596758365631,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.37173396348953247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37173396348953247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2537815272808075,0.37173396348953247,0.25882354378700256,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباسیان","boundary":[0.7277311086654663,0.39429929852485657,0.7831932902336121,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.39429929852485657,0.7210084199905396,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیامگران","boundary":[0.6487395167350769,0.39429929852485657,0.7092437148094177,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیعی","boundary":[0.6033613681793213,0.39429929852485657,0.6420168280601501,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7731092572212219,0.4168646037578583,0.7815126180648804,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7361344695091248,0.4168646037578583,0.7647058963775635,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.4168646037578583,0.7310924530029297,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.4168646037578583,0.6991596817970276,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4168646037578583,0.6554622054100037,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.4168646037578583,0.6420168280601501,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.4168646037578583,0.6016806960105896,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.4168646037578583,0.5462185144424438,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.4168646037578583,0.48571428656578064,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.4168646037578583,0.46554622054100037,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4323040246963501},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.4168646037578583,0.4100840389728546,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امویان","boundary":[0.3294117748737335,0.4168646037578583,0.3630252182483673,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4168646037578583},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4168646037578583},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.4168646037578583,0.32605043053627014,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2487815272808075,0.36473396348953246,0.7898739624023438,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4168646037578583,0.23361344635486603,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40986460375785827,0.23861344635486603,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4406175911426544},{"x":0.75126051902771,"y":0.4406175911426544},{"x":0.75126051902771,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.4406175911426544,0.75126051902771,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7109243869781494,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.4406175911426544,0.7109243869781494,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.75126051902771,"y":0.4406175911426544},{"x":0.75126051902771,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.4336175911426544,0.75626051902771,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.23361344635486603,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4394299387931824,0.23361344635486603,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4394299387931824,0.2369747906923294,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.43242993879318237,0.2419747906923294,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.23193277418613434,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4619952440261841,0.2386554628610611,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4549952440261841,0.2436554628610611,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4869358539581299,0.23361344635486603,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4869358539581299,0.2369747906923294,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4799358539581299,0.2419747906923294,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.21680672466754913,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5083135366439819,0.23193277418613434,0.519002377986908]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.519002377986908},{"x":0.23529411852359772,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5083135366439819,0.2369747906923294,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.519002377986908},{"x":0.21680672466754913,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5013135366439819,0.2419747906923294,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5320665240287781,0.23361344635486603,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5320665240287781,0.2369747906923294,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5250665240287781,0.2419747906923294,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5546318292617798,0.23193277418613434,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5476318292617798,0.23693277418613434,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5771971344947815,0.23025210201740265,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5701971344947815,0.23525210201740265,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.599762499332428,0.23025210201740265,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.592762499332428,0.23525210201740265,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.46318289637565613,0.75126051902771,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.6789916157722473,0.46318289637565613,0.7193277478218079,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.46318289637565613,0.6722689270973206,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6201680898666382,0.46318289637565613,0.658823549747467,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5815126299858093,0.46318289637565613,0.6117647290229797,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.46318289637565613,0.5731092691421509,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.507563054561615,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهادت","boundary":[0.507563054561615,0.46318289637565613,0.561344563961029,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48337292671203613},{"x":0.75126051902771,"y":0.48337292671203613},{"x":0.75126051902771,"y":0.5},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاوت","boundary":[0.7142857313156128,0.48337292671203613,0.75126051902771,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.5},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6789916157722473,0.48337292671203613,0.707563042640686,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6420168280601501,0.48337292671203613,0.6722689270973206,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6084033846855164,0.48337292671203613,0.6352941393852234,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5932773351669312,0.48337292671203613,0.6033613681793213,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توستل","boundary":[0.7142857313156128,0.5083135366439819,0.7495798468589783,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.702521026134491,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.5083135366439819,0.707563042640686,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5237529873847961},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.680672287940979,0.5083135366439819,0.6957983374595642,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5083135366439819,0.6739495992660522,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6352941393852234,0.5083135366439819,0.6605042219161987,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5308788418769836},{"x":0.75126051902771,"y":0.5308788418769836},{"x":0.75126051902771,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.5308788418769836,0.75126051902771,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6974790096282959,0.5308788418769836,0.7243697643280029,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.5308788418769836,0.6907563209533691,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.5308788418769836,0.6756302714347839,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5865546464920044,0.5308788418769836,0.6285714507102966,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحابه","boundary":[0.5394958257675171,0.5308788418769836,0.578151285648346,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.5308788418769836,0.5310924649238586,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعین","boundary":[0.48235294222831726,0.5308788418769836,0.5193277597427368,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5308788418769836},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5308788418769836},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4739495813846588,0.5308788418769836,0.48235294222831726,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.75126051902771,"y":0.5534442067146301},{"x":0.75126051902771,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.7042016983032227,0.5546318292617798,0.75126051902771,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5546318292617798,0.6974790096282959,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6487395167350769,0.5546318292617798,0.6857143044471741,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6117647290229797,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حس","boundary":[0.610084056854248,0.5558194518089294,0.6403361558914185,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.46318289637565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.570071280002594},{"x":0.4739495813846588,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4689495813846588,0.4561828963756561,0.75626051902771,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5522565245628357},{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقامجویی","boundary":[0.5394958257675171,0.5534442067146301,0.605042040348053,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5546318292617798},{"x":0.534453809261322,"y":0.5546318292617798},{"x":0.534453809261322,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5260504484176636,0.5546318292617798,0.534453809261322,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.75126051902771,"y":0.5771971344947815},{"x":0.75126051902771,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.7277311086654663,0.5771971344947815,0.75126051902771,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.6890756487846375,0.5771971344947815,0.7210084199905396,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6789916157722473,0.5771971344947815,0.6873949766159058,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.599762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.599762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.7260504364967346,0.599762499332428,0.75126051902771,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.680672287940979,0.599762499332428,0.7193277478218079,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.599762499332428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.599762499332428},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.6403361558914185,0.599762499332428,0.6739495992660522,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.599762499332428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.599762499332428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.599762499332428,0.6336134672164917,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.5882353186607361,0.599762499332428,0.6201680898666382,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.599762499332428},{"x":0.583193302154541,"y":0.599762499332428},{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5764706134796143,0.599762499332428,0.583193302154541,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.6235154271125793,0.75126051902771,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6377671957015991},{"x":0.680672287940979,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.680672287940979,0.6235154271125793,0.7142857313156128,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6739495992660522,0.6235154271125793,0.6789916157722473,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.75126051902771,"y":0.646080732345581},{"x":0.75126051902771,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7126050591468811,0.646080732345581,0.75126051902771,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.7042016983032227,"y":0.646080732345581},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.646080732345581,0.7042016983032227,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمجید","boundary":[0.6504201889038086,0.646080732345581,0.6924369931221008,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.646080732345581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.646080732345581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.646080732345581,0.6436975002288818,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5764706134796143,0.646080732345581,0.6285714507102966,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.646080732345581},{"x":0.5697479248046875,"y":0.646080732345581},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.5411764979362488,0.646080732345581,0.5697479248046875,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.646080732345581},{"x":0.5361344814300537,"y":0.646080732345581},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.646080732345581,0.5361344814300537,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6674584150314331},{"x":0.75126051902771,"y":0.6674584150314331},{"x":0.75126051902771,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7142857313156128,0.6674584150314331,0.75126051902771,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.684085488319397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6823529601097107,0.6674584150314331,0.7058823704719543,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.684085488319397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.6674584150314331,0.680672287940979,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6689075827598572,"y":0.684085488319397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رجز","boundary":[0.6453781723976135,0.6674584150314331,0.6689075827598572,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.6674584150314331,0.6369748115539551,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.5983193516731262,0.6674584150314331,0.6252101063728333,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5983193516731262,"y":0.684085488319397},{"x":0.534453809261322,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"...............................","boundary":[0.534453809261322,0.6674584150314331,0.5983193516731262,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292},{"x":0.75126051902771,"y":0.6912114024162292},{"x":0.75126051902771,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عار","boundary":[0.7327731251716614,0.6912114024162292,0.75126051902771,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشمردن","boundary":[0.6672269105911255,0.6912114024162292,0.7260504364967346,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرار","boundary":[0.6369748115539551,0.6912114024162292,0.6605042219161987,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6912114024162292,0.6302521228790283,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.5747899413108826,0.6912114024162292,0.6184874176979065,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5596638917922974,0.6912114024162292,0.5663865804672241,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراریان","boundary":[0.5092437267303467,0.6912114024162292,0.5529412031173706,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.4756302535533905,0.6912114024162292,0.5025210380554199,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.6912114024162292,0.46722689270973206,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7125890851020813},{"x":0.75126051902771,"y":0.7125890851020813},{"x":0.75126051902771,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملامت","boundary":[0.7092437148094177,0.7125890851020813,0.75126051902771,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7125890851020813},{"x":0.702521026134491,"y":0.7125890851020813},{"x":0.702521026134491,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.7125890851020813,0.702521026134491,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکوهش","boundary":[0.6420168280601501,0.7125890851020813,0.6907563209533691,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.713776707649231},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7292161583900452},{"x":0.583193302154541,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.583193302154541,0.713776707649231,0.6352941393852234,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.713776707649231},{"x":0.5764706134796143,"y":0.713776707649231},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.5428571701049805,0.713776707649231,0.5764706134796143,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.713776707649231},{"x":0.5361344814300537,"y":0.713776707649231},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاهل","boundary":[0.5092437267303467,0.713776707649231,0.5361344814300537,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.713776707649231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.713776707649231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4957983195781708,0.713776707649231,0.5025210380554199,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.7375296950340271,0.75126051902771,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.6235294342041016,0.7375296950340271,0.6873949766159058,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.7375296950340271,0.6168067455291748,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.5596638917922974,0.7375296950340271,0.5983193516731262,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7529691457748413},{"x":0.534453809261322,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.7375296950340271,0.5529412031173706,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.5008403658866882,0.7375296950340271,0.5226891040802002,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.7375296950340271,0.4957983195781708,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7589073777198792},{"x":0.75126051902771,"y":0.7589073777198792},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843},{"x":0.7142857313156128,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطابه","boundary":[0.7142857313156128,0.7589073777198792,0.75126051902771,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.7589073777198792,0.7092437148094177,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6773109436035156,"y":0.775534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگی","boundary":[0.6386554837226868,0.7589073777198792,0.6773109436035156,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7589073777198792},{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.63193279504776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5882353186607361,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقامات","boundary":[0.5882353186607361,0.7589073777198792,0.63193279504776,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.7589073777198792,0.5798319578170776,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5680672526359558,"y":0.775534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.5042017102241516,0.7589073777198792,0.5680672526359558,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4957983195781708,"y":0.775534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.462184876203537,0.7589073777198792,0.4957983195781708,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4571428596973419,"y":0.775534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7589073777198792,0.4571428596973419,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.75126051902771,"y":0.5522565245628357},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.44878151535987854,0.5452565245628357,0.75626051902771,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7826603055000305},{"x":0.75126051902771,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.7826603055000305,0.75126051902771,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7957244515419006},{"x":0.707563042640686,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.7814726829528809,0.7109243869781494,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6672269105911255,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6672269105911255,0.7802850604057312,0.6991596817970276,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6554622054100037,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6571428775787354,0.7802850604057312,0.6655462384223938,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.805225670337677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.805225670337677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.805225670337677,0.7831932902336121,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.805225670337677,0.7647058963775635,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.805225670337677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.805225670337677,0.7310924530029297,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.805225670337677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.805225670337677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.805225670337677,0.6991596817970276,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.805225670337677},{"x":0.6554622054100037,"y":0.805225670337677},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.805225670337677,0.6554622054100037,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.805225670337677,0.6420168280601501,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.805225670337677},{"x":0.6016806960105896,"y":0.805225670337677},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.805225670337677,0.6016806960105896,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.805225670337677},{"x":0.5462185144424438,"y":0.805225670337677},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.805225670337677,0.5462185144424438,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.805225670337677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.805225670337677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.805225670337677,0.48571428656578064,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8218527436256409},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.805225670337677,0.46554622054100037,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.805225670337677},{"x":0.4100840389728546,"y":0.805225670337677},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8218527436256409},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.805225670337677,0.4100840389728546,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.805225670337677},{"x":0.3630252182483673,"y":0.805225670337677},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8218527436256409},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عباسیان","boundary":[0.30588236451148987,0.805225670337677,0.3630252182483673,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8361045122146606},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.7625962190628052,0.7865126180648804,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.23193277418613434,0.6555819511413574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6448931097984314,0.2369747906923294,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.2419747906923294,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6686460971832275,0.23361344635486603,0.6793349385261536]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6793349385261536},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6686460971832275,0.2369747906923294,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6616460971832275,0.2419747906923294,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6912114024162292,0.23361344635486603,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6912114024162292,0.2369747906923294,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6842114024162292,0.2419747906923294,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.23193277418613434,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.713776707649231},{"x":0.2369747906923294,"y":0.713776707649231},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.23529411852359772,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.713776707649231,0.2369747906923294,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.2369747906923294,"y":0.713776707649231},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.706776707649231,0.2419747906923294,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7375296950340271,0.23361344635486603,0.7482185363769531]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7482185363769531},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.7375296950340271,0.2369747906923294,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7293420724868774,0.2419747906923294,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7612826824188232,0.23361344635486603,0.7695962190628052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7600950002670288,0.2369747906923294,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7542826824188232,0.2419747906923294,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7826603055000305,0.23025210201740265,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7756603055000305,0.23525210201740265,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.805225670337677,0.23193277418613434,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815914511680603},{"x":0.23529411852359772,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.805225670337677,0.2369747906923294,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.805225670337677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.798225670337677,0.2419747906923294,0.822914511680603],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/bYKmynWqEcAOuyGL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/jCeGviDjHgwjiCCx.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/gUuCYEhgXuOSkzuv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986781300536725,0.9990000987058582]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5176470875740051,0.16627077758312225,0.5428571701049805,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.16627077758312225,0.5159664154052734,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17814727127552032},{"x":0.462184876203537,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.462184876203537,0.16627077758312225,0.4907563030719757,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.16627077758312225,0.4571428596973419,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.42184874415397644,0.16627077758312225,0.4470588266849518,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3781512677669525,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.3781512677669525,0.16627077758312225,0.41680672764778137,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3310924470424652,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.3310924470424652,0.16627077758312225,0.37310925126075745,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17814727127552032},{"x":0.31596639752388,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31596639752388,0.16627077758312225,0.32605043053627014,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.2840336263179779,0.16627077758312225,0.31092438101768494,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.2521008551120758,0.16627077758312225,0.27899160981178284,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.17814727127552032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.16627077758312225,0.24705882370471954,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.21512605249881744,0.16627077758312225,0.2386554628610611,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.15927077758312225,0.5478571701049805,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20190024375915527},{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.20190024375915527,0.75126051902771,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.20308788120746613,0.7109243869781494,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20190024375915527},{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.19490024375915527,0.75626051902771,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.20071259140968323,0.23361344635486603,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20071259140968323},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19371259140968322,0.23861344635486603,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.22446556389331818,0.23361344635486603,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.22327791154384613,0.2386554628610611,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21746556389331817,0.2436554628610611,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.23193277418613434,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.24703088402748108,0.2369747906923294,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.2419747906923294,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.23361344635486603,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.2695961892604828,0.2386554628610611,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2625961892604828,0.2436554628610611,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.2921615242958069,0.23193277418613434,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2921615242958069,0.2369747906923294,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2851615242958069,0.2419747906923294,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.23361344635486603,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.31591448187828064,0.2369747906923294,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.2419747906923294,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.23193277418613434,0.34916865825653076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.33847981691360474,0.2369747906923294,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33147981691360473,0.2419747906923294,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۰","boundary":[0.21680672466754913,0.36104512214660645,0.23025210201740265,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35404512214660644,0.23525210201740265,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.38361045718193054,0.23025210201740265,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37661045718193054,0.23525210201740265,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3764705955982208,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"...","boundary":[0.3327731192111969,0.3954869210720062,0.3764705955982208,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3764705955982208,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.3884869210720062,0.38147059559822083,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.23193277418613434,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4073634147644043,0.2369747906923294,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.2419747906923294,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4299287497997284,0.23361344635486603,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4299287497997284,0.2369747906923294,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4229287497997284,0.2419747906923294,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4524940550327301,0.23361344635486603,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4524940550327301,0.2369747906923294,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4454940550327301,0.2419747906923294,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.23361344635486603,0.5095011591911316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.2369747906923294,0.49881234765052795,0.24201680719852448,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.24701680719852448,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22446556389331818},{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.22446556389331818,0.75126051902771,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.6235294342041016,0.22446556389331818,0.6873949766159058,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.22446556389331818,0.6168067455291748,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.5579832196235657,0.22446556389331818,0.5983193516731262,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23990498483181},{"x":0.534453809261322,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.22446556389331818,0.5546218752861023,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23990498483181},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.49915966391563416,0.22446556389331818,0.5226891040802002,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23990498483181},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.22446556389331818,0.4957983195781708,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24703088402748108},{"x":0.75126051902771,"y":0.24584323167800903},{"x":0.75126051902771,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویدهای","boundary":[0.6974790096282959,0.24703088402748108,0.75126051902771,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.6554622054100037,0.24703088402748108,0.6907563209533691,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.24821852147579193,0.6504201889038086,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.26840853691101074,0.75126051902771,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6773109436035156,0.26840853691101074,0.7193277478218079,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشمن","boundary":[0.6285714507102966,0.26840853691101074,0.6689075827598572,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.26840853691101074,0.6218487620353699,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28384798765182495},{"x":0.561344563961029,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حقانیت","boundary":[0.561344563961029,0.26840853691101074,0.6084033846855164,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.5226891040802002,0.26840853691101074,0.5529412031173706,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.26840853691101074,0.5109243988990784,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.294536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.7260504364967346,0.294536828994751,0.75126051902771,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.294536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.294536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیروزی","boundary":[0.6773109436035156,0.294536828994751,0.7176470756530762,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6722689270973206,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6672269105911255,0.29572445154190063,0.6722689270973206,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7243697643280029,0.3147268295288086,0.7546218633651733,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.3147268295288086,0.7243697643280029,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.3147268295288086,0.6823529601097107,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6369748115539551,0.3147268295288086,0.6672269105911255,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5932773351669312,0.3147268295288086,0.6302521228790283,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.7361344695091248,0.33847981691360474,0.75126051902771,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.33847981691360474,0.729411780834198,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6974790096282959,0.33847981691360474,0.7159664034843445,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6873949766159058,0.33847981691360474,0.6941176652908325,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.36104512214660645},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645},{"x":0.75126051902771,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.7176470756530762,0.36104512214660645,0.75126051902771,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.36104512214660645,0.7109243869781494,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تهليل","boundary":[0.6605042219161987,0.36104512214660645,0.6974790096282959,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.38361045718193054,0.75126051902771,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6890756487846375,0.38361045718193054,0.7243697643280029,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.38361045718193054,0.6823529601097107,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6403361558914185,0.38361045718193054,0.6672269105911255,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4874369752407074,0.21746556389331817,0.7596218633651733,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.3895486891269684,0.6336134672164917,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.3825486891269684,0.6386134672164917,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شعار","boundary":[0.5949580073356628,0.3847981095314026,0.6201680898666382,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.40617576241493225,0.75126051902771,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6890756487846375,0.40617576241493225,0.7243697643280029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.40617576241493225,0.6823529601097107,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.40617576241493225,0.6655462384223938,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.40617576241493225,0.6184874176979065,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5630252361297607,0.40617576241493225,0.6067227125167847,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.5159664154052734,0.40617576241493225,0.5546218752861023,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40617576241493225},{"x":0.507563054561615,"y":0.40617576241493225},{"x":0.507563054561615,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4773109257221222,0.40617576241493225,0.507563054561615,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.40617576241493225,0.46890756487846375,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4228028357028961},{"x":0.413445383310318,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهادت","boundary":[0.413445383310318,0.40617576241493225,0.4571428596973419,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.40504202246665955,0.40617576241493225,0.4117647111415863,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.7058823704719543,0.42874109745025635,0.75126051902771,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حس","boundary":[0.6689075827598572,0.42874109745025635,0.6974790096282959,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقام","boundary":[0.6285714507102966,0.42874109745025635,0.6605042219161987,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.42874109745025635,0.6201680898666382,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقامجویی","boundary":[0.5428571701049805,0.42874109745025635,0.6084033846855164,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.42874109745025635,0.5411764979362488,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.44893112778663635},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40172269463539123,0.3754228048324585,0.75626051902771,0.45593112778663636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.4524940550327301,0.75126051902771,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.4524940550327301,0.7109243869781494,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.450118750333786},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6705882549285889,0.450118750333786,0.6991596817970276,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.450118750333786},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.450118750333786,0.6655462384223938,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7731092572212219,0.4750593900680542,0.7831932902336121,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.4750593900680542,0.7663865685462952,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4750593900680542},{"x":0.729411780834198,"y":0.4750593900680542},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.4750593900680542,0.729411780834198,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.4750593900680542,0.6991596817970276,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4750593900680542,0.6554622054100037,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.4750593900680542,0.6420168280601501,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.4750593900680542,0.6016806960105896,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.4750593900680542,0.5462185144424438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.4750593900680542,0.48571428656578064,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.41680672764778137,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.4750593900680542,0.46554622054100037,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4100840389728546,"y":0.49168646335601807},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.4750593900680542,0.4100840389728546,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3630252182483673,"y":0.49168646335601807},{"x":0.30924370884895325,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قیامگران","boundary":[0.30924370884895325,0.4750593900680542,0.3630252182483673,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شیعی","boundary":[0.2689075767993927,0.4750593900680542,0.3008403480052948,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4750593900680542},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4750593900680542},{"x":0.26386556029319763,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.23529411852359772,0.4750593900680542,0.26386556029319763,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4750593900680542},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.23193277418613434,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.21348739683628082,0.42649167704582214,0.7865126180648804,0.5200641460418701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7126050591468811,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.4976246953010559,0.75126051902771,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.510688841342926},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.6840336322784424,0.4976246953010559,0.7126050591468811,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.521377682685852},{"x":0.75126051902771,"y":0.521377682685852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربست","boundary":[0.7008403539657593,0.521377682685852,0.75126051902771,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.6638655662536621,0.5225653052330017,0.6941176652908325,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.5225653052330017,0.6655462384223938,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6268907785415649,0.5225653052330017,0.6521008610725403,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.5225653052330017,0.6201680898666382,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رجز","boundary":[0.5848739743232727,0.5237529873847961,0.6084033846855164,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5237529873847961},{"x":0.583193302154541,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5237529873847961,0.583193302154541,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریاد","boundary":[0.7210084199905396,0.5439429879188538,0.75126051902771,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.680672287940979,0.5439429879188538,0.7142857313156128,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5439429879188538,0.6823529601097107,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاوت","boundary":[0.7142857313156128,0.5653206706047058,0.75126051902771,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5653206706047058},{"x":0.707563042640686,"y":0.5653206706047058},{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6789916157722473,0.5653206706047058,0.707563042640686,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6420168280601501,0.5653206706047058,0.6722689270973206,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6067227125167847,0.5653206706047058,0.6352941393852234,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.583193302154541,0.5653206706047058,0.6067227125167847,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7243697643280029,0.589073657989502,0.75126051902771,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حقانیت","boundary":[0.6689075827598572,0.589073657989502,0.7159664034843445,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.589073657989502,0.6605042219161987,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.5949580073356628,0.589073657989502,0.6487395167350769,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.589073657989502},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5445378422737122,0.589073657989502,0.5865546464920044,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.5378151535987854,"y":0.589073657989502},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.589073657989502,0.5378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.589073657989502},{"x":0.5243697762489319,"y":0.589073657989502},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.4907563030719757,0.589073657989502,0.5243697762489319,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.589073657989502},{"x":0.48403361439704895,"y":0.589073657989502},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4739495813846588,0.589073657989502,0.48403361439704895,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.589073657989502},{"x":0.46554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.4302521049976349,0.589073657989502,0.46554622054100037,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.589073657989502},{"x":0.42184874415397644,"y":0.589073657989502},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.3983193337917328,0.589073657989502,0.42184874415397644,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.589073657989502},{"x":0.3983193337917328,"y":0.589073657989502},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3949579894542694,0.589073657989502,0.3983193337917328,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.589073657989502},{"x":0.38991597294807434,"y":0.589073657989502},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.3848739564418793,0.589073657989502,0.38991597294807434,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.589073657989502},{"x":0.37310925126075745,"y":0.589073657989502},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3680672347545624,0.589073657989502,0.37310925126075745,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.589073657989502},{"x":0.36974790692329407,"y":0.589073657989502},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6057007312774658},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.35798320174217224,0.589073657989502,0.36974790692329407,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.6128265857696533,0.75126051902771,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6773109436035156,0.6128265857696533,0.7193277478218079,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6270784139633179},{"x":0.63193279504776,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دشمن","boundary":[0.6302521228790283,0.6140142679214478,0.6689075827598572,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.6140142679214478,0.6285714507102966,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6353919506072998},{"x":0.75126051902771,"y":0.6365795731544495},{"x":0.75126051902771,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقامجویی","boundary":[0.6823529601097107,0.6353919506072998,0.75126051902771,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6655462384223938,0.6353919506072998,0.6739495992660522,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998},{"x":0.658823549747467,"y":0.6353919506072998},{"x":0.658823549747467,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قاتلان","boundary":[0.6218487620353699,0.6353919506072998,0.658823549747467,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اهلبیت","boundary":[0.5697479248046875,0.6353919506072998,0.6134454011917114,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیهم","boundary":[0.5260504484176636,0.6353919506072998,0.5630252361297607,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.48739495873451233,0.6353919506072998,0.5226891040802002,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.6579572558403015,0.7495798468589783,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.6773109436035156,0.6579572558403015,0.7176470756530762,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.6436975002288818,0.6579572558403015,0.6705882549285889,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6352941393852234,0.6579572558403015,0.6386554837226868,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.6828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7226890921592712,0.6828978657722473,0.75126051902771,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.6828978657722473,0.7159664034843445,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.6672269105911255,0.6817102432250977,0.7042016983032227,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.6201680898666382,0.6817102432250977,0.6605042219161987,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهیدان","boundary":[0.5647059082984924,0.6817102432250977,0.6134454011917114,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.6817102432250977,0.5630252361297607,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.7042755484580994,0.75126051902771,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.7042755484580994,0.6873949766159058,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستادگی","boundary":[0.6134454011917114,0.7042755484580994,0.6739495992660522,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبران","boundary":[0.5630252361297607,0.7042755484580994,0.6067227125167847,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.7042755484580994,0.5546218752861023,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.49747899174690247,0.7042755484580994,0.534453809261322,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7197149395942688},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.46722689270973206,0.7042755484580994,0.4907563030719757,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7042755484580994,0.4638655483722687,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.75126051902771,"y":0.7268408536911011},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویدهای","boundary":[0.6974790096282959,0.7280284762382507,0.75126051902771,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7422803044319153},{"x":0.658823549747467,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.6571428775787354,0.7280284762382507,0.6907563209533691,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.7292161583900452,0.6504201889038086,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.7260504364967346,0.7482185363769531,0.75126051902771,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6907563209533691,0.7482185363769531,0.7193277478218079,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6739495992660522,0.7482185363769531,0.6840336322784424,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6369748115539551,0.7482185363769531,0.6655462384223938,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5983193516731262,0.7482185363769531,0.6302521228790283,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.7482185363769531,0.5915966629981995,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.5462185144424438,0.7482185363769531,0.5798319578170776,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نبوی","boundary":[0.5142857432365417,0.7482185363769531,0.5394958257675171,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7482185363769531},{"x":0.507563054561615,"y":0.7482185363769531},{"x":0.507563054561615,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7482185363769531,0.507563054561615,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.75126051902771,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.7361344695091248,0.7731591463088989,0.75126051902771,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7731591463088989},{"x":0.729411780834198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.7731591463088989,0.7277311086654663,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6974790096282959,0.7731591463088989,0.7159664034843445,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.7719715237617493,0.6890756487846375,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7885985970497131},{"x":0.63193279504776,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استغاثه","boundary":[0.6336134672164917,0.7719715237617493,0.6773109436035156,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7719715237617493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6302521228790283,"y":0.786223292350769},{"x":0.6268907785415649,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7719715237617493,0.6302521228790283,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.794536828994751},{"x":0.7529411911964417,"y":0.794536828994751},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.794536828994751,0.7529411911964417,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.794536828994751},{"x":0.7243697643280029,"y":0.794536828994751},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.794536828994751,0.7243697643280029,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.794536828994751},{"x":0.6823529601097107,"y":0.794536828994751},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.794536828994751,0.6823529601097107,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.794536828994751},{"x":0.6655462384223938,"y":0.794536828994751},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.6453781723976135,0.794536828994751,0.6655462384223938,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.794536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.794536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8111639022827148},{"x":0.63193279504776,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.794536828994751,0.6386554837226868,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.5899159908294678,0.794536828994751,0.6268907785415649,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.794536828994751,0.583193302154541,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.794536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.794536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مهدویت","boundary":[0.5176470875740051,0.794536828994751,0.5647059082984924,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.794536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.794536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8111639022827148},{"x":0.507563054561615,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.794536828994751,0.5159664154052734,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.49643704295158386},{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.48943704295158386,0.7579411911964417,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.23193277418613434,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.23693277418613434,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.23193277418613434,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5439429879188538,0.2369747906923294,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5369429879188538,0.2419747906923294,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5688835978507996,0.23361344635486603,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5676959753036499,0.2386554628610611,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5618835978507996,0.2436554628610611,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.23193277418613434,0.599762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5902612805366516,0.2369747906923294,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.2419747906923294,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6128265857696533,0.23361344635486603,0.6235154271125793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6235154271125793},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6128265857696533,0.23529411852359772,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6128265857696533},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6058265857696533,0.24029411852359772,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23193277418613434,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6353919506072998,0.23193277418613434,0.646080732345581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.646080732345581},{"x":0.23529411852359772,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6353919506072998,0.2369747906923294,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6283919506072998,0.2419747906923294,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6591448783874512,0.23361344635486603,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6591448783874512,0.2369747906923294,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6521448783874512,0.2419747906923294,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6817102432250977,0.23025210201740265,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6747102432250977,0.23525210201740265,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249},{"x":0.23193277418613434,"y":0.705463171005249},{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.705463171005249,0.23193277418613434,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249},{"x":0.23193277418613434,"y":0.705463171005249},{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.698463171005249,0.23693277418613434,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.23193277418613434,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7210284762382507,0.23693277418613434,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7505938410758972,0.23193277418613434,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7494061589241028,0.2369747906923294,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7435938410758972,0.2419747906923294,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7731591463088989},{"x":0.23193277418613434,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7731591463088989,0.23193277418613434,0.783847987651825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.23529411852359772,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7731591463088989,0.2386554628610611,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7661591463088989,0.2436554628610611,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23193277418613434,0.7767220735549927,0.21512605249881744,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.22693277418613433,0.7697220735549927,0.22012605249881745,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7957244515419006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7957244515419006,0.23025210201740265,0.8064132928848267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8064132928848267},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7957244515419006,0.2369747906923294,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7887244515419006,0.2419747906923294,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8182897567749023},{"x":0.75126051902771,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.834916889667511},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.8182897567749023,0.7495798468589783,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.8171021342277527,0.7109243869781494,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6689075827598572,0.8147268295288086,0.6991596817970276,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.8147268295288086,0.6672269105911255,0.8301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7495798468589783,"y":0.834916889667511},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6571848940849304,0.8077268295288086,0.7545798468589783,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.8194774389266968,0.23193277418613434,0.8289785981178284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8289785981178284},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.8194774389266968,0.23529411852359772,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8194774389266968},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8124774389266968,0.24029411852359772,0.8359785981178284],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/rKWJVWaZxJXEwOjT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/qzAgllHauxvfDyLA.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/UPwSgbcRopdQqozY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986724807354582,0.9990551085545728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7462185025215149,0.1674584299325943,0.7848739624023438,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7109243869781494,0.1674584299325943,0.7411764860153198,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.15927077758312225,0.7898739624023438,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.16864608228206635,0.2218487411737442,0.17577196657657623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16164608228206634,0.2268487411737442,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2173396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.20071259140968323,0.7445378303527832,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.20071259140968323,0.7176470756530762,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6773109436035156,0.20071259140968323,0.7092437148094177,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.20071259140968323,0.6722689270973206,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6016806960105896,0.20071259140968323,0.6420168280601501,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.20071259140968323,0.5949580073356628,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.20071259140968323},{"x":0.583193302154541,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5478991866111755,0.20071259140968323,0.583193302154541,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.4907563030719757,0.20071259140968323,0.5411764979362488,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20071259140968323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20071259140968323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4285714328289032,0.20071259140968323,0.48403361439704895,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.20071259140968323},{"x":0.42184874415397644,"y":0.20071259140968323},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2173396646976471},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40672269463539124,0.20071259140968323,0.42184874415397644,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3495798408985138,0.20071259140968323,0.4000000059604645,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20071259140968323},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20071259140968323},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2173396646976471},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.3042016923427582,0.20071259140968323,0.34285715222358704,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2974790036678314,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غزنویان","boundary":[0.24873949587345123,0.20071259140968323,0.2974790036678314,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24033613502979279,0.20071259140968323,0.24537815153598785,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلجوقیان","boundary":[0.7159664034843445,0.22090260684490204,0.7831932902336121,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.22209025919437408,0.7092437148094177,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیموریان","boundary":[0.6386554837226868,0.22209025919437408,0.6974790096282959,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7731092572212219,0.24584323167800903,0.7815126180648804,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.24584323167800903,0.7647058963775635,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.24584323167800903,0.7310924530029297,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.24584323167800903,0.6991596817970276,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.24584323167800903,0.6554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.24584323167800903,0.6420168280601501,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.24584323167800903,0.6016806960105896,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.24584323167800903,0.5462185144424438,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.24584323167800903,0.48571428656578064,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.24584323167800903,0.46554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.26128265261650085},{"x":0.37142857909202576,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.24584323167800903,0.4100840389728546,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3630252182483673,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3210084140300751,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غزنویان","boundary":[0.3210084140300751,0.24584323167800903,0.3630252182483673,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3126050531864166,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.24584323167800903,0.3176470696926117,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلجوقیان","boundary":[0.24537815153598785,0.24584323167800903,0.3042016923427582,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.24584323167800903,0.24369747936725616,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.19371259140968322,0.7898739624023438,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.27078384160995483,0.75126051902771,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.27078384160995483,0.7126050591468811,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.26378384160995483,0.75626051902771,0.2860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.23025210201740265,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2625961892604828,0.23525210201740265,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دعا","boundary":[0.7327731251716614,0.2921615242958069,0.75126051902771,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.2851615242958069,0.75626051902771,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.2921615242958069,0.7243697643280029,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استغاثه","boundary":[0.6689075827598572,0.28859856724739075,0.7126050591468811,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.2897862195968628,0.6672269105911255,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6571848940849304,0.28159856724739074,0.7293697643280029,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2921615242958069,0.23361344635486603,0.30166271328926086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2921615242958069,0.2369747906923294,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2851615242958069,0.2419747906923294,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.23361344635486603,0.32660332322120667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.3147268295288086,0.2369747906923294,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.2419747906923294,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.23193277418613434,0.3479810059070587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3372921645641327,0.2369747906923294,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.2419747906923294,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.23193277418613434,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.36104512214660645,0.2369747906923294,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35404512214660644,0.2419747906923294,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.7277311086654663,0.3147268295288086,0.75126051902771,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.6873949766159058,0.3147268295288086,0.7210084199905396,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086},{"x":0.680672287940979,"y":0.3147268295288086},{"x":0.680672287940979,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.3147268295288086,0.680672287940979,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تهليل","boundary":[0.6386554837226868,0.3147268295288086,0.6672269105911255,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3147268295288086},{"x":0.63193279504776,"y":0.3147268295288086},{"x":0.63193279504776,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.3147268295288086,0.63193279504776,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشیدن","boundary":[0.7008403539657593,0.33847981691360474,0.75126051902771,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"جامه","boundary":[0.6638655662536621,0.33847981691360474,0.6924369931221008,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3527315855026245},{"x":0.63193279504776,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.63193279504776,0.3372921645641327,0.6554622054100037,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.3372921645641327,0.6252101063728333,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35866984724998474},{"x":0.75126051902771,"y":0.3574821949005127},{"x":0.75126051902771,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفأل","boundary":[0.7226890921592712,0.35866984724998474,0.75126051902771,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.35866984724998474,0.7159664034843445,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6689075827598572,0.35866984724998474,0.6974790096282959,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37648457288742065},{"x":0.63193279504776,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.63193279504776,0.3598574697971344,0.6621848940849304,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.3598574697971344,0.6302521228790283,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.38361045718193054,0.75126051902771,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.680672287940979,0.38361045718193054,0.7142857313156128,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.38361045718193054,0.6739495992660522,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.6352941393852234,0.38361045718193054,0.6605042219161987,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.38361045718193054,0.6201680898666382,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39904987812042236},{"x":0.561344563961029,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.561344563961029,0.38361045718193054,0.5882353186607361,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5462185144424438,0.38361045718193054,0.5546218752861023,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.40617576241493225,0.75126051902771,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42161521315574646},{"x":0.680672287940979,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.40617576241493225,0.6873949766159058,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.6252101063728333,0.40617576241493225,0.6739495992660522,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلاطین","boundary":[0.5647059082984924,0.40617576241493225,0.6168067455291748,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.40617576241493225,0.5579832196235657,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42161521315574646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.48235294222831726,0.40617576241493225,0.5445378422737122,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.40617576241493225,0.4739495813846588,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.41680672764778137,0.40617576241493225,0.45546218752861023,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3932773172855377,0.40617576241493225,0.4117647111415863,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3798319399356842,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42161521315574646},{"x":0.35798320174217224,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.35798320174217224,0.40617576241493225,0.3798319399356842,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.40617576241493225},{"x":0.35462185740470886,"y":0.40617576241493225},{"x":0.35462185740470886,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3512605130672455,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.40617576241493225,0.35462185740470886,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.75126051902771,"y":0.43111640214920044},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.4299287497997284,0.75126051902771,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6974790096282959,0.4299287497997284,0.7243697643280029,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.4299287497997284,0.6907563209533691,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.4299287497997284,0.6756302714347839,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5966386795043945,0.42874109745025635,0.6268907785415649,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5495798587799072,0.42874109745025635,0.5899159908294678,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.42874109745025635,0.5428571701049805,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3512605130672455,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.3077268295288086,0.75626051902771,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.38361045718193054,0.23361344635486603,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37661045718193054,0.23861344635486603,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.40617576241493225,0.23361344635486603,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.40617576241493225,0.2369747906923294,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39917576241493224,0.2419747906923294,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4299287497997284,0.23193277418613434,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4229287497997284,0.23693277418613434,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.45130640268325806},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.45130640268325806,0.7495798468589783,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46674585342407227},{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.450118750333786,0.7126050591468811,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.450118750333786},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6689075827598572,0.4477434754371643,0.6991596817970276,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.4477434754371643,0.6655462384223938,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4477434754371643},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6571848940849304,0.4407434754371643,0.7545798468589783,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.23193277418613434,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.45130640268325806,0.2369747906923294,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.2419747906923294,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.47624704241752625,0.23361344635486603,0.4857482314109802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.47624704241752625,0.2369747906923294,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46924704241752624,0.2419747906923294,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.49881234765052795,0.23361344635486603,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4976246953010559,0.2369747906923294,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49181234765052795,0.2419747906923294,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.23193277418613434,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.521377682685852,0.2369747906923294,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.2419747906923294,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.23361344635486603,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5451306700706482,0.23529411852359772,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5381306700706482,0.24029411852359772,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5665082931518555,0.23193277418613434,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5771971344947815},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5665082931518555,0.23529411852359772,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5595082931518555,0.2419747906923294,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.23025210201740265,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.23525210201740265,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.4750593900680542,0.7831932902336121,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.490498811006546},{"x":0.7361344695091248,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7361344695091248,0.4750593900680542,0.7663865685462952,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.490498811006546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.4750593900680542,0.7310924530029297,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.4750593900680542,0.6991596817970276,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.490498811006546},{"x":0.6504201889038086,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4750593900680542,0.6554622054100037,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6420168280601501,"y":0.490498811006546},{"x":0.6084033846855164,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.4750593900680542,0.6420168280601501,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6016806960105896,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.4750593900680542,0.6016806960105896,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5462185144424438,"y":0.490498811006546},{"x":0.4941176474094391,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.4750593900680542,0.5462185144424438,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.490498811006546},{"x":0.4722689092159271,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.4750593900680542,0.48571428656578064,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.490498811006546},{"x":0.41680672764778137,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.4750593900680542,0.46554622054100037,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4100840389728546,"y":0.490498811006546},{"x":0.37142857909202576,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.4750593900680542,0.4100840389728546,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3630252182483673,"y":0.490498811006546},{"x":0.31092438101768494,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیموریان","boundary":[0.31092438101768494,0.4750593900680542,0.3630252182483673,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30756303668022156,"y":0.490498811006546},{"x":0.3025210201740265,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.4750593900680542,0.30756303668022156,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7142857313156128,0.4976246953010559,0.75126051902771,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5095011591911316},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.4976246953010559,0.7126050591468811,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2975210201740265,0.4680593900680542,0.7881932902336121,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.5201900005340576,0.75126051902771,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6890756487846375,0.5201900005340576,0.7243697643280029,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.5201900005340576,0.6823529601097107,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.5201900005340576,0.6655462384223938,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اهلبیت","boundary":[0.5747899413108826,0.5201900005340576,0.6184874176979065,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علیهم","boundary":[0.5310924649238586,0.5201900005340576,0.5647059082984924,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.4907563030719757,0.5201900005340576,0.5310924649238586,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.5201900005340576,0.48235294222831726,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سادات","boundary":[0.43361344933509827,0.5201900005340576,0.46890756487846375,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5368170738220215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.42352941632270813,0.5201900005340576,0.4302521049976349,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5427553653717041},{"x":0.75126051902771,"y":0.5427553653717041},{"x":0.75126051902771,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.7008403539657593,0.5427553653717041,0.75126051902771,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراسم","boundary":[0.6554622054100037,0.5439429879188538,0.6924369931221008,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دعا","boundary":[0.6285714507102966,0.5439429879188538,0.6470588445663452,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.5439429879188538,0.6201680898666382,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.5932773351669312,0.5439429879188538,0.6084033846855164,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.5439429879188538,0.5865546464920044,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5546218752861023,0.5439429879188538,0.5731092691421509,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.559382438659668},{"x":0.5478991866111755,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5478991866111755,0.5439429879188538,0.5529412031173706,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فریاد","boundary":[0.7210084199905396,0.5665082931518555,0.75126051902771,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.6823529601097107,0.5665082931518555,0.7142857313156128,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5665082931518555},{"x":0.680672287940979,"y":0.5665082931518555},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.5665082931518555,0.680672287940979,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697},{"x":0.63193279504776,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تهلیل","boundary":[0.63193279504776,0.5665082931518555,0.6689075827598572,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.5665082931518555,0.6252101063728333,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صلوات","boundary":[0.5747899413108826,0.5665082931518555,0.6134454011917114,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5596638917922974,0.5665082931518555,0.5731092691421509,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.5902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7176470756530762,0.5902612805366516,0.75126051902771,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5902612805366516,0.7109243869781494,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.6571428775787354,0.5902612805366516,0.6974790096282959,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5983193516731262,0.5902612805366516,0.6487395167350769,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.5546218752861023,0.5902612805366516,0.5899159908294678,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5902612805366516,0.5529412031173706,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6116389632225037},{"x":0.75126051902771,"y":0.6116389632225037},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7210084199905396,0.6116389632225037,0.75126051902771,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.680672287940979,0.6116389632225037,0.7142857313156128,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6116389632225037},{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6705882549285889,0.6116389632225037,0.680672287940979,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6353919506072998},{"x":0.75126051902771,"y":0.6353919506072998},{"x":0.75126051902771,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.6353919506072998,0.75126051902771,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرماندهی","boundary":[0.6268907785415649,0.6353919506072998,0.6873949766159058,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.6353919506072998,0.6201680898666382,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحنه","boundary":[0.5630252361297607,0.6353919506072998,0.6016806960105896,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5378151535987854,0.6353919506072998,0.5579832196235657,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.5008403658866882,0.6353919506072998,0.5260504484176636,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.6353919506072998,0.5008403658866882,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6579572558403015},{"x":0.75126051902771,"y":0.6579572558403015},{"x":0.75126051902771,"y":0.673396646976471},{"x":0.7226890921592712,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7226890921592712,0.6579572558403015,0.75126051902771,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.673396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهامات","boundary":[0.6705882549285889,0.6579572558403015,0.7159664034843445,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6638655662536621,"y":0.673396646976471},{"x":0.6386554837226868,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیبی","boundary":[0.6386554837226868,0.6579572558403015,0.6638655662536621,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6302521228790283,"y":0.673396646976471},{"x":0.6235294342041016,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.6579572558403015,0.6302521228790283,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"توستل","boundary":[0.7159664034843445,0.6781472563743591,0.75126051902771,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6781472563743591,0.7092437148094177,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفأل","boundary":[0.6689075827598572,0.6781472563743591,0.6957983374595642,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6781472563743591,0.6605042219161987,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6134454011917114,0.6781472563743591,0.6436975002288818,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5731092691421509,0.6781472563743591,0.6084033846855164,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.7042755484580994,0.75126051902771,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.7042755484580994,0.7226890921592712,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.7042755484580994,0.6823529601097107,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.7042755484580994,0.6655462384223938,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5882353186607361,0.7030878663063049,0.6184874176979065,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.7030878663063049,0.5798319578170776,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5260504484176636,0.7030878663063049,0.5596638917922974,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5193277597427368,0.7030878663063049,0.5243697762489319,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7256532311439514},{"x":0.75126051902771,"y":0.7256532311439514},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشورت","boundary":[0.7042016983032227,0.7256532311439514,0.75126051902771,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6890756487846375,0.7256532311439514,0.6957983374595642,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.6184874176979065,0.7256532311439514,0.6823529601097107,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.7268408536911011,0.6117647290229797,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5462185144424438,0.7268408536911011,0.5983193516731262,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.5126050710678101,0.7268408536911011,0.5394958257675171,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.7268408536911011,0.5058823823928833,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.764845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7126050591468811,0.7482185363769531,0.75126051902771,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7058823704719543,"y":0.764845609664917},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.6554622054100037,0.7494061589241028,0.7058823704719543,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.6218487620353699,0.7505938410758972,0.6487395167350769,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.7505938410758972,0.6151260733604431,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4185294163227081,0.5131900005340576,0.75626051902771,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6116389632225037,0.23025210201740265,0.6235154271125793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6235154271125793},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6116389632225037,0.2369747906923294,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6046389632225037,0.2419747906923294,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6353919506072998,0.23361344635486603,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6283919506072998,0.23861344635486603,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6579572558403015,0.23361344635486603,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.6579572558403015,0.2386554628610611,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6509572558403015,0.2436554628610611,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.23193277418613434,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6912114024162292},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6805225610733032,0.2369747906923294,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6735225610733032,0.2419747906923294,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7042755484580994,0.23361344635486603,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7042755484580994,0.2369747906923294,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6972755484580994,0.2419747906923294,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.23193277418613434,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.23693277418613434,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.23193277418613434,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.23693277418613434,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.7707838416099548,0.75126051902771,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7126050591468811,"y":0.786223292350769},{"x":0.707563042640686,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.7707838416099548,0.7126050591468811,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6991596817970276,"y":0.786223292350769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6689075827598572,0.7684085369110107,0.6991596817970276,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.7684085369110107,0.6655462384223938,0.7850356101989746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6571848940849304,0.7614085369110107,0.75626051902771,0.7955985970497131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7719715237617493,0.23193277418613434,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7649715237617493,0.23693277418613434,0.7896603055000305],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/DWigPaXUMLjWicMV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/wnNgLRmeEaxRzJSR.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/tYJFndniCjoIqGLA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00018915769309159412,0.9986724807354582,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.16864608228206635,0.7831932902336121,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.16164608228206634,0.7881932902336121,0.1815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5176470875740051,0.16627077758312225,0.5428571701049805,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.16627077758312225,0.5159664154052734,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17814727127552032},{"x":0.462184876203537,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.462184876203537,0.16627077758312225,0.4907563030719757,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.16627077758312225,0.4571428596973419,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.42184874415397644,0.16627077758312225,0.4470588266849518,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3781512677669525,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.3781512677669525,0.16627077758312225,0.41680672764778137,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3310924470424652,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.3310924470424652,0.16627077758312225,0.37310925126075745,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17814727127552032},{"x":0.31596639752388,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31596639752388,0.16627077758312225,0.32605043053627014,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.2840336263179779,0.16627077758312225,0.31092438101768494,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.2521008551120758,0.16627077758312225,0.27899160981178284,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.17814727127552032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.16627077758312225,0.24705882370471954,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.21512605249881744,0.16627077758312225,0.2386554628610611,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.15927077758312225,0.5478571701049805,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21615201234817505},{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7159664034843445,0.20071259140968323,0.7445378303527832,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.20071259140968323,0.7142857313156128,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6722689270973206,0.20071259140968323,0.7058823704719543,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.20071259140968323,0.6689075827598572,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.5966386795043945,0.20071259140968323,0.6369748115539551,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.20071259140968323,0.5899159908294678,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5428571701049805,0.20071259140968323,0.578151285648346,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48571428656578064,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.48571428656578064,0.20071259140968323,0.5361344814300537,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21615201234817505},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.42352941632270813,0.20071259140968323,0.4789915978908539,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20071259140968323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20071259140968323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21615201234817505},{"x":0.40168067812919617,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40168067812919617,0.20071259140968323,0.41680672764778137,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3966386616230011,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3445378243923187,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3445378243923187,0.20071259140968323,0.3966386616230011,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.20071259140968323},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20071259140968323},{"x":0.33781513571739197,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2991596758365631,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.2991596758365631,0.20071259140968323,0.33781513571739197,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20071259140968323},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21615201234817505},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عثمانیان","boundary":[0.23529411852359772,0.20071259140968323,0.29243698716163635,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2235294133424759,0.20071259140968323,0.22857142984867096,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفویان","boundary":[0.7327731251716614,0.22209025919437408,0.7831932902336121,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7731092572212219,0.24584323167800903,0.7815126180648804,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.24584323167800903,0.7647058963775635,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.24584323167800903,0.7327731251716614,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.24584323167800903,0.6991596817970276,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.24584323167800903,0.6554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.24584323167800903,0.6420168280601501,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.24584323167800903,0.6016806960105896,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.24584323167800903,0.5462185144424438,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.24584323167800903,0.48571428656578064,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.24584323167800903,0.46554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4100840389728546,"y":0.26128265261650085},{"x":0.37142857909202576,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.24584323167800903,0.4100840389728546,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3630252182483673,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3126050531864166,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عثمانیان","boundary":[0.3126050531864166,0.24584323167800903,0.3630252182483673,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.24584323167800903},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3008403480052948,0.24584323167800903,0.30924370884895325,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2185294133424759,0.19371259140968322,0.7898739624023438,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.24584323167800903,0.24033613502979279,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23884323167800903,0.2453361350297928,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.27078384160995483,0.75126051902771,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.27078384160995483,0.7126050591468811,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.702563042640686,0.26378384160995483,0.75626051902771,0.2860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"1.","boundary":[0.21848739683628082,0.2695961892604828,0.23361344635486603,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":")","boundary":[0.24033613502979279,0.2695961892604828,0.24369747936725616,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"........","boundary":[0.24705882370471954,0.2695961892604828,0.2840336263179779,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.2625961892604828,0.2890336263179779,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.2921615242958069,0.7243697643280029,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استغاثه","boundary":[0.6689075827598572,0.28859856724739075,0.7126050591468811,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.2897862195968628,0.6655462384223938,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6571848940849304,0.28159856724739074,0.7293697643280029,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.2921615242958069,0.24369747936725616,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"...........","boundary":[0.24705882370471954,0.2921615242958069,0.2857142984867096,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2851615242958069,0.2907142984867096,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.24369747936725616,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.3147268295288086,0.24873949587345123,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3077268295288086,0.25373949587345124,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.33847981691360474,0.24369747936725616,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33147981691360473,0.24869747936725617,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.36104512214660645,0.24369747936725616,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.36104512214660645,0.24873949587345123,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35404512214660644,0.25373949587345124,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.38361045718193054,0.24369747936725616,0.39429929852485657]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24873949587345123,"y":0.39429929852485657},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.38361045718193054,0.24873949587345123,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24873949587345123,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37661045718193054,0.25373949587345124,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"1.1","boundary":[0.21680672466754913,0.4073634147644043,0.24369747936725616,0.4168646037578583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4168646037578583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".........","boundary":[0.24705882370471954,0.40617576241493225,0.2823529541492462,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4003634147644043,0.2873529541492462,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4299287497997284,0.24369747936725616,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4229287497997284,0.24869747936725617,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دعا","boundary":[0.7327731251716614,0.2921615242958069,0.75126051902771,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.31353920698165894},{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7042016983032227,0.31353920698165894,0.75126051902771,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.31353920698165894,0.6974790096282959,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.31353920698165894},{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076},{"x":0.658823549747467,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.658823549747467,0.31353920698165894,0.680672287940979,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32897862792015076},{"x":0.610084056854248,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.610084056854248,0.31353920698165894,0.6521008610725403,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسول","boundary":[0.5680672526359558,0.31353920698165894,0.6033613681793213,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228},{"x":0.534453809261322,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.534453809261322,0.31353920698165894,0.5596638917922974,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.31353920698165894,0.5310924649238586,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5193277597427368,0.31353920698165894,0.5243697762489319,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5025210380554199,0.31353920698165894,0.5058823823928833,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4957983195781708,0.31353920698165894,0.5025210380554199,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.7176470756530762,0.33847981691360474,0.75126051902771,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.33847981691360474,0.7109243869781494,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهليل","boundary":[0.6672269105911255,0.33847981691360474,0.6974790096282959,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.33847981691360474,0.6621848940849304,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3598574697971344},{"x":0.75126051902771,"y":0.3598574697971344},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاوت","boundary":[0.7142857313156128,0.3598574697971344,0.75126051902771,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3598574697971344},{"x":0.707563042640686,"y":0.3598574697971344},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6789916157722473,0.3598574697971344,0.707563042640686,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6420168280601501,0.3598574697971344,0.6722689270973206,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6067227125167847,0.3598574697971344,0.6352941393852234,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5915966629981995,0.3598574697971344,0.6067227125167847,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.75126051902771,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7226890921592712,0.38361045718193054,0.75126051902771,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.6890756487846375,0.38361045718193054,0.7142857313156128,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.38361045718193054,0.6823529601097107,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شعرا","boundary":[0.6403361558914185,0.38361045718193054,0.6689075827598572,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6352941393852234,0.38361045718193054,0.6420168280601501,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4049881100654602},{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602},{"x":0.75126051902771,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7226890921592712,0.4049881100654602,0.75126051902771,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4228028357028961},{"x":0.658823549747467,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاووشان","boundary":[0.658823549747467,0.4049881100654602,0.7142857313156128,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602},{"x":0.653781533241272,"y":0.4049881100654602},{"x":0.653781533241272,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6470588445663452,0.4049881100654602,0.653781533241272,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961},{"x":0.610084056854248,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آشوب","boundary":[0.610084056854248,0.4049881100654602,0.6487395167350769,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4049881100654602},{"x":0.605042040348053,"y":0.4049881100654602},{"x":0.605042040348053,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگیزان","boundary":[0.5663865804672241,0.4049881100654602,0.605042040348053,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.561344563961029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.4049881100654602,0.561344563961029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5462185144424438,0.4049881100654602,0.5546218752861023,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.42874109745025635},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7210084199905396,0.42874109745025635,0.75126051902771,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمای","boundary":[0.6739495992660522,0.4299287497997284,0.7142857313156128,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6403361558914185,0.4299287497997284,0.6672269105911255,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6268907785415649,0.4299287497997284,0.6369748115539551,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7226890921592712,0.4524940550327301,0.75126051902771,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دراویش","boundary":[0.6773109436035156,0.45130640268325806,0.7142857313156128,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6554622054100037,0.45130640268325806,0.6655462384223938,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.4750593900680542,0.75126051902771,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7193277478218079,"y":0.490498811006546},{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6857143044471741,0.4750593900680542,0.7193277478218079,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6773109436035156,"y":0.490498811006546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.6470588445663452,0.4750593900680542,0.6773109436035156,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6470588445663452,"y":0.490498811006546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.4750593900680542,0.6470588445663452,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشورت","boundary":[0.7042016983032227,0.4976246953010559,0.75126051902771,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6907563209533691,0.4976246953010559,0.6957983374595642,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.6184874176979065,0.4976246953010559,0.6823529601097107,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.4976246953010559,0.6117647290229797,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.5579832196235657,0.4976246953010559,0.6000000238418579,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منصبان","boundary":[0.5058823823928833,0.4976246953010559,0.5546218752861023,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4976246953010559},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4976246953010559},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.4605042040348053,0.4976246953010559,0.49915966391563416,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.5201900005340576},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.7126050591468811,0.5201900005340576,0.75126051902771,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.653781533241272,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلاطین","boundary":[0.653781533241272,0.5201900005340576,0.7058823704719543,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.5201900005340576,0.6470588445663452,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدراعظم","boundary":[0.5731092691421509,0.5201900005340576,0.6336134672164917,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.521377682685852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5596638917922974,0.521377682685852,0.5714285969734192,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.521377682685852,0.5529412031173706,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.521377682685852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میادین","boundary":[0.48739495873451233,0.521377682685852,0.5310924649238586,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.521377682685852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.521377682685852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.4571428596973419,0.521377682685852,0.48067227005958557,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.45546218752861023,"y":0.521377682685852},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.521377682685852,0.45546218752861023,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7210084199905396,0.5439429879188538,0.75126051902771,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5570071339607239},{"x":0.680672287940979,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.680672287940979,0.5439429879188538,0.7142857313156128,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5439429879188538},{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.680672287940979,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6689075827598572,0.5439429879188538,0.680672287940979,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.58076012134552},{"x":0.7008403539657593,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.7008403539657593,0.5653206706047058,0.75126051902771,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6941176652908325,"y":0.58076012134552},{"x":0.6890756487846375,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.5653206706047058,0.6941176652908325,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعطای","boundary":[0.6420168280601501,0.5653206706047058,0.680672287940979,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.5966386795043945,0.5653206706047058,0.6352941393852234,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5819477438926697},{"x":0.556302547454834,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.556302547454834,0.5653206706047058,0.5882353186607361,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5378151535987854,0.5653206706047058,0.5495798587799072,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.46722689270973206,0.5665082931518555,0.5310924649238586,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.5665082931518555,0.4605042040348053,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سربازان","boundary":[0.4000000059604645,0.5665082931518555,0.4470588266849518,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5819477438926697},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شجاع","boundary":[0.35630252957344055,0.5665082931518555,0.39159664511680603,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5819477438926697},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.5665082931518555,0.3495798408985138,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5819477438926697},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیروز","boundary":[0.30588236451148987,0.5665082931518555,0.3361344635486603,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2991596758365631,0.5665082931518555,0.30588236451148987,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.5878859758377075},{"x":0.75126051902771,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.6957983374595642,0.589073657989502,0.75126051902771,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.589073657989502},{"x":0.6890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6655462384223938,0.589073657989502,0.6890756487846375,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.589073657989502},{"x":0.6571428775787354,"y":0.589073657989502},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.589073657989502,0.6571428775787354,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.589073657989502},{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6000000238418579,0.589073657989502,0.6453781723976135,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.589073657989502},{"x":0.5932773351669312,"y":0.589073657989502},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5865546464920044,0.589073657989502,0.5932773351669312,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.589073657989502},{"x":0.5798319578170776,"y":0.589073657989502},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراریان","boundary":[0.5378151535987854,0.589073657989502,0.5798319578170776,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.589073657989502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.589073657989502,0.5361344814300537,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2941596758365631,0.2851615242958069,0.75626051902771,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4524940550327301,0.24201680719852448,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4454940550327301,0.24701680719852448,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.2386554628610611,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.2436554628610611,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.4976246953010559,0.24369747936725616,0.5095011591911316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4976246953010559,0.24873949587345123,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4906246953010559,0.25373949587345124,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.5047506093978882,0.6117647290229797,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.4977506093978882,0.6167647290229797,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.24369747936725616,"y":0.521377682685852},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.521377682685852,0.24369747936725616,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.521377682685852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.521377682685852,0.24873949587345123,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.521377682685852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.514377682685852,0.25373949587345124,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5439429879188538,0.24369747936725616,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5439429879188538,0.24705882370471954,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5369429879188538,0.25205882370471955,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3478991687297821,"y":0.58076012134552},{"x":0.3445378243923187,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.5712589025497437,0.3478991687297821,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3478991687297821,"y":0.58076012134552},{"x":0.3445378243923187,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3395378243923187,0.5642589025497436,0.3528991687297821,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5665082931518555,0.24201680719852448,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5595082931518555,0.24701680719852448,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5902612805366516,0.24369747936725616,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5902612805366516,0.24873949587345123,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5832612805366516,0.25373949587345124,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6104512810707092},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.6104512810707092,0.7495798468589783,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.6104512810707092,0.7109243869781494,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6672269105911255,0.6080760359764099,0.6991596817970276,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.6080760359764099,0.6655462384223938,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6068883538246155},{"x":0.75126051902771,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6571848940849304,0.5998883538246155,0.7545798468589783,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6128265857696533,0.24369747936725616,0.6235154271125793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6128265857696533,0.24705882370471954,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6058265857696533,0.25205882370471955,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24369747936725616,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6353919506072998,0.24369747936725616,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24369747936725616,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6283919506072998,0.24869747936725617,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.6353919506072998,0.7831932902336121,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.6353919506072998,0.7647058963775635,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.6353919506072998,0.7310924530029297,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.6353919506072998,0.6991596817970276,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.6353919506072998,0.6554622054100037,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.6353919506072998,0.6420168280601501,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.6353919506072998,0.6016806960105896,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.6353919506072998,0.5462185144424438,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.6353919506072998,0.48571428656578064,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.6353919506072998,0.46554622054100037,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6508313417434692},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.6353919506072998,0.4100840389728546,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692},{"x":0.31596639752388,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صفویان","boundary":[0.31596639752388,0.6353919506072998,0.3630252182483673,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6353919506072998},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6353919506072998},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6508313417434692},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.6353919506072998,0.31092438101768494,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.75126051902771,"y":0.6567695736885071},{"x":0.75126051902771,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.6579572558403015,0.75126051902771,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7058823704719543,0.6579572558403015,0.7126050591468811,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6698337197303772},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30592438101768493,0.6283919506072998,0.7881932902336121,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.694774329662323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.7159664034843445,0.6805225610733032,0.75126051902771,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6805225610733032,0.7092437148094177,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.694774329662323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهليل","boundary":[0.6689075827598572,0.6805225610733032,0.6974790096282959,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.6805225610733032,0.6605042219161987,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.6805225610733032},{"x":0.75126051902771,"y":0.694774329662323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6504622054100037,0.6735225610733032,0.75626051902771,0.701774329662323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6579572558403015,0.24033613502979279,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6579572558403015,0.24873949587345123,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6509572558403015,0.25373949587345124,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6805225610733032,0.24201680719852448,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6805225610733032,0.24705882370471954,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6735225610733032,0.25205882370471955,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دعا","boundary":[0.7310924530029297,0.7042755484580994,0.75126051902771,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.6972755484580994,0.75626051902771,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.705463171005249,0.7243697643280029,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7142857313156128,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استغاثه","boundary":[0.6689075827598572,0.7030878663063049,0.7126050591468811,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7185273170471191},{"x":0.658823549747467,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.7030878663063049,0.6655462384223938,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6555042219161987,0.6949002437591553,0.7293697643280029,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7042755484580994},{"x":0.24201680719852448,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.705463171005249,0.24201680719852448,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7042755484580994},{"x":0.24201680719852448,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.698463171005249,0.24701680719852448,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7268408536911011,0.24369747936725616,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7268408536911011,0.24873949587345123,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7198408536911011,0.25373949587345124,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.24201680719852448,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.24701680719852448,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7268408536911011},{"x":0.75126051902771,"y":0.7268408536911011},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7260504364967346,0.7268408536911011,0.75126051902771,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6857143044471741,0.7268408536911011,0.7193277478218079,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.6504201889038086,0.7268408536911011,0.6773109436035156,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7268408536911011,0.6470588445663452,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7482185363769531},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاوت","boundary":[0.7142857313156128,0.7482185363769531,0.75126051902771,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7482185363769531},{"x":0.707563042640686,"y":0.7482185363769531},{"x":0.707563042640686,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6789916157722473,0.7482185363769531,0.707563042640686,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6420168280601501,0.7482185363769531,0.6722689270973206,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7660332322120667},{"x":0.605042040348053,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.605042040348053,0.7482185363769531,0.6352941393852234,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531},{"x":0.605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.605042040348053,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5932773351669312,0.7482185363769531,0.605042040348053,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7695962190628052},{"x":0.75126051902771,"y":0.7684085369110107},{"x":0.75126051902771,"y":0.786223292350769},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7042016983032227,0.7695962190628052,0.75126051902771,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.786223292350769},{"x":0.6890756487846375,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.7695962190628052,0.6974790096282959,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7695962190628052},{"x":0.680672287940979,"y":0.7695962190628052},{"x":0.680672287940979,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.658823549747467,0.7695962190628052,0.680672287940979,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6453781723976135,0.7707838416099548,0.6521008610725403,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمادهای","boundary":[0.5865546464920044,0.7707838416099548,0.6386554837226868,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7719715237617493},{"x":0.578151285648346,"y":0.7707838416099548},{"x":0.578151285648346,"y":0.7874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.5327731370925903,0.7719715237617493,0.578151285648346,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.794536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.794536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توسل","boundary":[0.7159664034843445,0.794536828994751,0.75126051902771,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.794536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.794536828994751,0.7092437148094177,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.794536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6722689270973206,0.794536828994751,0.6974790096282959,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.794536828994751},{"x":0.6689075827598572,"y":0.794536828994751},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6386554837226868,0.794536828994751,0.6689075827598572,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.794536828994751,0.6268907785415649,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.794536828994751,0.6117647290229797,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.794536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.794536828994751},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5226891040802002,0.794536828994751,0.5647059082984924,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.4924369752407074,0.794536828994751,0.5142857432365417,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.794536828994751},{"x":0.48571428656578064,"y":0.794536828994751},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8111639022827148},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.46890756487846375,0.794536828994751,0.48571428656578064,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8111639022827148},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45378151535987854,0.794536828994751,0.4588235318660736,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.794536828994751},{"x":0.45210084319114685,"y":0.794536828994751},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4470588266849518,0.794536828994751,0.45210084319114685,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.794536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.794536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8111639022827148},{"x":0.440336138010025,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.440336138010025,0.794536828994751,0.4453781545162201,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.794536828994751},{"x":0.43697479367256165,"y":0.794536828994751},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.794536828994751,0.43697479367256165,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8182897567749023},{"x":0.75126051902771,"y":0.8182897567749023},{"x":0.75126051902771,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"توستل","boundary":[0.7159664034843445,0.8182897567749023,0.75126051902771,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.8182897567749023,0.7092437148094177,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6722689270973206,0.8182897567749023,0.6974790096282959,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6386554837226868,0.8182897567749023,0.6689075827598572,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.8182897567749023,0.6268907785415649,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5630252361297607,0.8182897567749023,0.6117647290229797,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8182897567749023},{"x":0.556302547454834,"y":0.8182897567749023},{"x":0.556302547454834,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ائمه","boundary":[0.5327731370925903,0.8182897567749023,0.556302547454834,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اطهار","boundary":[0.4941176474094391,0.8182897567749023,0.5243697762489319,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8337292075157166},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48739495873451233,0.8182897567749023,0.4924369752407074,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.4773109257221222,0.8182897567749023,0.48235294222831726,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8337292075157166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.47058823704719543,0.8182897567749023,0.4756302535533905,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.8182897567749023},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8182897567749023},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8337292075157166},{"x":0.462184876203537,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.462184876203537,0.8182897567749023,0.47058823704719543,0.8337292075157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7268408536911011},{"x":0.75126051902771,"y":0.7268408536911011},{"x":0.75126051902771,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4252521049976349,0.7198408536911011,0.75626051902771,0.8407292075157166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7719715237617493,0.24369747936725616,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7719715237617493,0.24873949587345123,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7649715237617493,0.25373949587345124,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7957244515419006},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.794536828994751,0.24369747936725616,0.8064132928848267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.794536828994751},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.24705882370471954,0.794536828994751,0.2823529541492462,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7957244515419006},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.787536828994751,0.2873529541492462,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8182897567749023},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.8182897567749023,0.24201680719852448,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8182897567749023},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8289785981178284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8112897567749023,0.24701680719852448,0.8359785981178284],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/CnIEzAncqwEFdAHj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/dTkcbtVCjwtPBFfK.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/TDlCzzzqwAEEsGPd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986724807354582,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7462185025215149,0.1674584299325943,0.7848739624023438,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7109243869781494,0.1674584299325943,0.7411764860153198,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.15927077758312225,0.7898739624023438,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.1674584299325943,0.21848739683628082,0.17577196657657623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1604584299325943,0.22348739683628083,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.20665083825588226,0.702521026134491,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.19965083825588226,0.707521026134491,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.24369747936725616,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19490024375915527,0.24869747936725617,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.22446556389331818,0.24369747936725616,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21746556389331817,0.24869747936725617,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7109243869781494,0.19833728671073914,0.75126051902771,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.19833728671073914,0.7042016983032227,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6924369931221008,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شأن","boundary":[0.6655462384223938,0.19833728671073914,0.6924369931221008,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلطان","boundary":[0.6168067455291748,0.19833728671073914,0.6571428775787354,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.19833728671073914,0.6151260733604431,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.7126050591468811,0.22327791154384613,0.75126051902771,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.653781533241272,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلاطین","boundary":[0.653781533241272,0.22327791154384613,0.7058823704719543,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.22327791154384613,0.6470588445663452,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.5714285969734192,0.22327791154384613,0.6336134672164917,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.22446556389331818,0.5630252361297607,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23871733248233795},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میادین","boundary":[0.49915966391563416,0.22446556389331818,0.5428571701049805,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23990498483181},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.46722689270973206,0.22446556389331818,0.4924369752407074,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24584323167800903},{"x":0.75126051902771,"y":0.244655579328537},{"x":0.75126051902771,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهنامه","boundary":[0.6991596817970276,0.24584323167800903,0.75126051902771,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوانی","boundary":[0.6655462384223938,0.24584323167800903,0.6974790096282959,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6504201889038086,0.24584323167800903,0.6621848940849304,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7176470756530762,0.26840853691101074,0.75126051902771,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.26840853691101074,0.7092437148094177,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.658823549747467,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعطای","boundary":[0.658823549747467,0.26840853691101074,0.6974790096282959,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.6117647290229797,0.26840853691101074,0.6504201889038086,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26840853691101074},{"x":0.605042040348053,"y":0.26840853691101074},{"x":0.605042040348053,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5949580073356628,0.26840853691101074,0.605042040348053,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.5243697762489319,0.26840853691101074,0.5865546464920044,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5159664154052734,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.26840853691101074,0.5159664154052734,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.45546218752861023,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سربازان","boundary":[0.45546218752861023,0.26840853691101074,0.5042017102241516,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.26840853691101074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26840853691101074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.285035640001297},{"x":0.4117647111415863,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شجاع","boundary":[0.4117647111415863,0.26840853691101074,0.44873949885368347,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.26840853691101074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.26840853691101074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.285035640001297},{"x":0.4000000059604645,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.26840853691101074,0.40504202246665955,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.26840853691101074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26840853691101074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.285035640001297},{"x":0.3613445460796356,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیروز","boundary":[0.3613445460796356,0.26840853691101074,0.39159664511680603,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3613445460796356,"y":0.285035640001297},{"x":0.35462185740470886,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.35462185740470886,0.26840853691101074,0.3613445460796356,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2897862195968628},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075},{"x":0.75126051902771,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7042016983032227,0.2897862195968628,0.75126051902771,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.2897862195968628,0.6974790096282959,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.6521008610725403,0.29097387194633484,0.6823529601097107,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسیقی","boundary":[0.5932773351669312,0.2921615242958069,0.6453781723976135,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزمی","boundary":[0.556302547454834,0.29334917664527893,0.5865546464920044,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5462185144424438,0.29334917664527893,0.5529412031173706,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.30878859758377075},{"x":0.35462185740470886,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34962185740470886,0.19133728671073913,0.75626051902771,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.24703088402748108,0.24369747936725616,0.25890737771987915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.24703088402748108,0.24873949587345123,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24003088402748107,0.25373949587345124,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21680672466754913,0.2695961892604828,0.24537815153598785,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2625961892604828,0.25037815153598786,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2921615242958069,0.24369747936725616,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.29334917664527893,0.24873949587345123,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2851615242958069,0.25373949587345124,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.31353920698165894},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.31353920698165894,0.7495798468589783,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.31353920698165894,0.7109243869781494,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6705882549285889,0.3123515546321869,0.6991596817970276,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6621848940849304,0.31116390228271484,0.6672269105911255,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6571848940849304,0.30416390228271484,0.7545798468589783,0.33835393261909485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.24201680719852448,0.32660332322120667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.3147268295288086,0.24873949587345123,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3077268295288086,0.25373949587345124,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3978622257709503,0.24369747936725616,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3908622257709503,0.24869747936725617,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4204275608062744,0.24369747936725616,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4134275608062744,0.24869747936725617,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.44418051838874817,0.24537815153598785,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43718051838874816,0.25037815153598786,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.46674585342407227,0.24201680719852448,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45974585342407226,0.24701680719852448,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.24369747936725616,"y":0.490498811006546},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.490498811006546,0.24369747936725616,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.490498811006546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.490498811006546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.490498811006546,0.24873949587345123,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.490498811006546},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.483498811006546,0.25373949587345124,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.35154393315315247,0.7848739624023438,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3681710362434387},{"x":0.702521026134491,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.702521026134491,0.35154393315315247,0.7445378303527832,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.35154393315315247,0.7042016983032227,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3681710362434387},{"x":0.658823549747467,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.658823549747467,0.35154393315315247,0.6924369931221008,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.35154393315315247,0.6571428775787354,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.5848739743232727,0.35154393315315247,0.6252101063728333,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.35154393315315247},{"x":0.578151285648346,"y":0.35154393315315247},{"x":0.578151285648346,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.35154393315315247,0.578151285648346,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5310924649238586,0.35154393315315247,0.5663865804672241,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.4739495813846588,0.35154393315315247,0.5243697762489319,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4117647111415863,0.35154393315315247,0.46722689270973206,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3681710362434387},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38991597294807434,0.35154393315315247,0.40504202246665955,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3831932842731476,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3327731192111969,0.35154393315315247,0.3831932842731476,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.35154393315315247},{"x":0.32605043053627014,"y":0.35154393315315247},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.2857142984867096,0.35154393315315247,0.32605043053627014,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2806722819805145,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افشاریان","boundary":[0.2218487411737442,0.35154393315315247,0.2806722819805145,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2218487411737442,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21680672466754913,0.35154393315315247,0.2218487411737442,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندیان","boundary":[0.7411764860153198,0.3752969205379486,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.3752969205379486,0.7344537973403931,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاجاریان","boundary":[0.6655462384223938,0.3752969205379486,0.7226890921592712,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7731092572212219,0.3978622257709503,0.7815126180648804,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.3978622257709503,0.7630252242088318,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.3978622257709503,0.7310924530029297,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.3978622257709503,0.6991596817970276,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.3978622257709503,0.6554622054100037,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.3978622257709503,0.6420168280601501,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.3978622257709503,0.6016806960105896,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.3978622257709503,0.5462185144424438,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3978622257709503},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3978622257709503},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.3978622257709503,0.48571428656578064,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3978622257709503},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3978622257709503},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4133016765117645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.3978622257709503,0.46554622054100037,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4133016765117645},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.3978622257709503,0.4100840389728546,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4133016765117645},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افشاریان","boundary":[0.30588236451148987,0.3978622257709503,0.3630252182483673,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.34454393315315246,0.7898739624023438,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.42161521315574646},{"x":0.75126051902771,"y":0.42161521315574646},{"x":0.75126051902771,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.42161521315574646,0.75126051902771,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.42161521315574646,0.7109243869781494,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.45961993932724},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.7008403539657593,0.4429928660392761,0.75126051902771,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراسم","boundary":[0.6554622054100037,0.4429928660392761,0.6941176652908325,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45961993932724},{"x":0.63193279504776,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.63193279504776,0.4429928660392761,0.6487395167350769,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.4429928660392761,0.6252101063728333,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5949580073356628,0.4429928660392761,0.6134454011917114,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45961993932724},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5798319578170776,0.4429928660392761,0.5932773351669312,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4655582010746002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.4655582010746002,0.75126051902771,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4821852743625641},{"x":0.680672287940979,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.4655582010746002,0.6873949766159058,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.6252101063728333,0.4655582010746002,0.6739495992660522,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرماندهی","boundary":[0.5579832196235657,0.4655582010746002,0.6168067455291748,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.4655582010746002,0.5495798587799072,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4655582010746002},{"x":0.529411792755127,"y":0.4655582010746002},{"x":0.529411792755127,"y":0.4821852743625641},{"x":0.489075630903244,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفوف","boundary":[0.489075630903244,0.4655582010746002,0.529411792755127,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.4571428596973419,0.4655582010746002,0.48067227005958557,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.490498811006546},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.75126051902771,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.490498811006546,0.75126051902771,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.489311158657074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.490498811006546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.6840336322784424,0.489311158657074,0.7142857313156128,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.489311158657074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.489311158657074},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6739495992660522,0.489311158657074,0.6789916157722473,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5142517685890198},{"x":0.75126051902771,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.5130641460418701,0.75126051902771,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.6756302714347839,0.5118764638900757,0.7142857313156128,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوازش","boundary":[0.7226890921592712,0.5356294512748718,0.75126051902771,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.5356294512748718,0.7126050591468811,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7008403539657593,"y":0.551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اظهار","boundary":[0.6672269105911255,0.5356294512748718,0.7008403539657593,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.551068902015686},{"x":0.6218487620353699,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محبت","boundary":[0.6218487620353699,0.5356294512748718,0.6605042219161987,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.5356294512748718,0.6134454011917114,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.5680672526359558,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.5680672526359558,0.5356294512748718,0.6016806960105896,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.5356294512748718},{"x":0.561344563961029,"y":0.551068902015686},{"x":0.5361344814300537,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.5356294512748718,0.561344563961029,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.5356294512748718,0.5310924649238586,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735},{"x":0.75126051902771,"y":0.5581947565078735},{"x":0.75126051902771,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تنبيه","boundary":[0.7193277478218079,0.5581947565078735,0.75126051902771,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"إهمال","boundary":[0.6823529601097107,0.5581947565078735,0.7159664034843445,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاران","boundary":[0.6453781723976135,0.5581947565078735,0.6739495992660522,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.5581947565078735,0.6336134672164917,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراریان","boundary":[0.5764706134796143,0.5581947565078735,0.6201680898666382,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.561344563961029,0.5581947565078735,0.5697479248046875,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5176470875740051,0.5581947565078735,0.5546218752861023,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.48571428656578064,0.5581947565078735,0.5092437267303467,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5795724391937256},{"x":0.75126051902771,"y":0.5795724391937256},{"x":0.75126051902771,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فریاد","boundary":[0.7210084199905396,0.5795724391937256,0.75126051902771,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکبیر","boundary":[0.6789916157722473,0.5795724391937256,0.7142857313156128,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.5795724391937256,0.6739495992660522,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاوت","boundary":[0.6235294342041016,0.5795724391937256,0.6605042219161987,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.5882353186607361,0.5795724391937256,0.6168067455291748,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5512605309486389,0.5795724391937256,0.5815126299858093,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5142857432365417,0.5795724391937256,0.5445378422737122,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.48571428656578064,0.5795724391937256,0.5142857432365417,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6045130491256714},{"x":0.75126051902771,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.7260504364967346,0.6057007312774658,0.75126051902771,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیروزی","boundary":[0.6773109436035156,0.6057007312774658,0.7176470756530762,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6655462384223938,0.6057007312774658,0.6739495992660522,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42161521315574646},{"x":0.75126051902771,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.4134275608062744,0.75626051902771,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6258907318115234},{"x":0.75126051902771,"y":0.6258907318115234},{"x":0.75126051902771,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.6258907318115234,0.75126051902771,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7831932902336121,"y":0.665083110332489},{"x":0.7731092572212219,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.6484560370445251,0.7831932902336121,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7647058963775635,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.6484560370445251,0.7647058963775635,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7109243869781494,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.6484560370445251,0.7327731251716614,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.6638655662536621,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.6484560370445251,0.6991596817970276,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.665083110332489},{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.6484560370445251,0.6554622054100037,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489},{"x":0.6084033846855164,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.6484560370445251,0.6420168280601501,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6016806960105896,"y":0.665083110332489},{"x":0.5546218752861023,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.6484560370445251,0.6016806960105896,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.665083110332489},{"x":0.4941176474094391,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.6484560370445251,0.5462185144424438,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48571428656578064,"y":0.665083110332489},{"x":0.4722689092159271,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.6484560370445251,0.48571428656578064,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6484560370445251},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6484560370445251},{"x":0.46554622054100037,"y":0.665083110332489},{"x":0.41680672764778137,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.6484560370445251,0.46554622054100037,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4100840389728546,"y":0.665083110332489},{"x":0.37142857909202576,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.6484560370445251,0.4100840389728546,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3630252182483673,"y":0.665083110332489},{"x":0.32605043053627014,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زندیان","boundary":[0.32605043053627014,0.6484560370445251,0.3630252182483673,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6484560370445251},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6484560370445251},{"x":0.32268908619880676,"y":0.665083110332489},{"x":0.3176470696926117,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6484560370445251,0.32268908619880676,0.665083110332489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7831932902336121,"y":0.665083110332489},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3126470696926117,0.6236413412094116,0.7881932902336121,0.672083110332489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5118764638900757,0.24369747936725616,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5225653052330017},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5118764638900757,0.24705882370471954,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5048764638900757,0.25205882370471955,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5344418287277222,0.24369747936725616,0.5463182926177979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.5356294512748718,0.24873949587345123,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5274418287277222,0.25373949587345124,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.24201680719852448,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5511947565078735,0.24701680719852448,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.58076012134552},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.58076012134552,0.24369747936725616,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5914489030838013},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.58076012134552,0.24873949587345123,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.57376012134552,0.25373949587345124,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6033254265785217,0.24369747936725616,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6033254265785217,0.24873949587345123,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5963254265785217,0.25373949587345124,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.6258907318115234,0.7092437148094177,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6722689270973206,0.6211401224136353,0.6974790096282959,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6672689270973206,0.6141401224136352,0.7142437148094177,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6270784139633179,0.24369747936725616,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.6258907318115234,0.24873949587345123,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6200784139633179,0.25373949587345124,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6496437191963196,0.24201680719852448,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6426437191963196,0.24701680719852448,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.673396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.673396646976471,0.75126051902771,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6828978657722473},{"x":0.707563042640686,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.673396646976471,0.7109243869781494,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.673396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.673396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.6828978657722473},{"x":0.707563042640686,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.702563042640686,0.6663966469764709,0.75626051902771,0.6898978657722473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6722090244293213,0.24033613502979279,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6652090244293213,0.2453361350297928,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.694774329662323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.694774329662323,0.24033613502979279,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.694774329662323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.687774329662323,0.2453361350297928,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.7185273170471191,0.24201680719852448,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7185273170471191,0.24705882370471954,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7115273170471191,0.25205882370471955,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7410926222801208,0.24369747936725616,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7410926222801208,0.24873949587345123,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7340926222801208,0.25373949587345124,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.6959620118141174,0.75126051902771,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.6959620118141174,0.6873949766159058,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شجاعت","boundary":[0.6252101063728333,0.6959620118141174,0.6739495992660522,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرماندهی","boundary":[0.5630252361297607,0.6959620118141174,0.6168067455291748,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6959620118141174},{"x":0.556302547454834,"y":0.6959620118141174},{"x":0.556302547454834,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.6959620118141174,0.556302547454834,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7185273170471191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7185273170471191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.7185273170471191,0.75126051902771,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6739495992660522,0.7185273170471191,0.7142857313156128,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.6336134672164917,0.7185273170471191,0.6672269105911255,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.7185273170471191,0.6268907785415649,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعطای","boundary":[0.5747899413108826,0.7185273170471191,0.6134454011917114,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.5361344814300537,0.7185273170471191,0.5680672526359558,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7339667677879333},{"x":0.507563054561615,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.7185273170471191,0.5243697762489319,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.4638655483722687,0.7185273170471191,0.4941176474094391,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7339667677879333},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45378151535987854,0.7185273170471191,0.4605042040348053,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7410926222801208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7176470756530762,0.7410926222801208,0.75126051902771,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.7410926222801208,0.7109243869781494,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7565320730209351},{"x":0.658823549747467,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوازش","boundary":[0.658823549747467,0.7410926222801208,0.6974790096282959,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7565320730209351},{"x":0.610084056854248,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاتحان","boundary":[0.610084056854248,0.7410926222801208,0.6521008610725403,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.5798319578170776,0.7410926222801208,0.6016806960105896,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.7636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.7193277478218079,0.7636579275131226,0.75126051902771,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.6840336322784424,0.7636579275131226,0.7126050591468811,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6689075827598572,0.7636579275131226,0.6773109436035156,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6420168280601501,0.7636579275131226,0.6605042219161987,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6302521228790283,0.7636579275131226,0.6369748115539551,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6235294342041016,0.7636579275131226,0.6302521228790283,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6168067455291748,0.7636579275131226,0.6218487620353699,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.7636579275131226,0.6151260733604431,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769},{"x":0.75126051902771,"y":0.7850356101989746},{"x":0.75126051902771,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7176470756530762,0.786223292350769,0.75126051902771,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.786223292350769},{"x":0.7126050591468811,"y":0.786223292350769},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.786223292350769,0.7126050591468811,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.6991596817970276,"y":0.786223292350769},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6924369931221008,0.786223292350769,0.7008403539657593,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.8016626834869385},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.6889620118141174,0.75626051902771,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.786223292350769},{"x":0.7008403539657593,"y":0.786223292350769},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6689075827598572,0.786223292350769,0.7008403539657593,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.786223292350769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.786223292350769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.786223292350769,0.6672269105911255,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7731092572212219,0.8087885975837708,0.7831932902336121,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.8087885975837708,0.7647058963775635,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7126050591468811,0.8087885975837708,0.7310924530029297,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.6638655662536621,0.8087885975837708,0.6991596817970276,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.8087885975837708,0.6554622054100037,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6084033846855164,0.8087885975837708,0.6420168280601501,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5546218752861023,0.8087885975837708,0.6016806960105896,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.4941176474094391,0.8087885975837708,0.5462185144424438,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8087885975837708},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8087885975837708},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.8087885975837708,0.48571428656578064,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8087885975837708},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8087885975837708},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8254156708717346},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.41680672764778137,0.8087885975837708,0.46554622054100037,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8254156708717346},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.37142857909202576,0.8087885975837708,0.4100840389728546,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.8087885975837708},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8087885975837708},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8254156708717346},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاجاریان","boundary":[0.3126050531864166,0.8087885975837708,0.3630252182483673,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.8087885975837708},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8087885975837708},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8254156708717346},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3008403480052948,0.8087885975837708,0.31092438101768494,0.8254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8277909755706787},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.776847987651825,0.7881932902336121,0.8347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7636579275131226,0.24369747936725616,0.7743467688560486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7743467688560486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7636579275131226,0.24705882370471954,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7566579275131226,0.25205882370471955,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.786223292350769,0.24369747936725616,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.779223292350769,0.24869747936725617,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.8099762201309204,0.24369747936725616,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8029762201309204,0.24869747936725617,0.8264774389266968],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/uyqHaOHbrnKChoAl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/SzfLzecYEmtGVWBv.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/nHRQBrTZQjKEAqFt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00018915769309159412,0.9986724807354582,0.9993908097007779]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5176470875740051,0.16627077758312225,0.5428571701049805,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17814727127552032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.16627077758312225,0.5159664154052734,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17814727127552032},{"x":0.462184876203537,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهییج","boundary":[0.462184876203537,0.16627077758312225,0.4907563030719757,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.16627077758312225,0.4571428596973419,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.42184874415397644,0.16627077758312225,0.4470588266849518,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3781512677669525,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.3781512677669525,0.16627077758312225,0.41680672764778137,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37310925126075745,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3310924470424652,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاهیان","boundary":[0.3310924470424652,0.16627077758312225,0.37310925126075745,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17814727127552032},{"x":0.31596639752388,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31596639752388,0.16627077758312225,0.32605043053627014,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.16627077758312225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.2840336263179779,0.16627077758312225,0.31092438101768494,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.16627077758312225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2521008551120758,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.2521008551120758,0.16627077758312225,0.27899160981178284,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24705882370471954,"y":0.17814727127552032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.16627077758312225,0.24705882370471954,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.21512605249881744,0.16627077758312225,0.2386554628610611,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17814727127552032},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.15927077758312225,0.5478571701049805,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20190024375915527},{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.20190024375915527,0.75126051902771,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.20308788120746613,0.7109243869781494,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20190024375915527},{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.19490024375915527,0.75626051902771,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.20071259140968323,0.24369747936725616,0.2125890702009201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.20071259140968323,0.24873949587345123,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19371259140968322,0.25373949587345124,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.22446556389331818,0.24369747936725616,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24705882370471954,"y":0.235154390335083},{"x":0.24705882370471954,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.22446556389331818,0.24705882370471954,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21746556389331817,0.25205882370471955,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.24703088402748108,0.24369747936725616,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2577197253704071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.24703088402748108,0.24873949587345123,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24003088402748107,0.25373949587345124,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.24201680719852448,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2625961892604828,0.24701680719852448,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2921615242958069,0.24201680719852448,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.2921615242958069,0.24873949587345123,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2851615242958069,0.25373949587345124,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگامی","boundary":[0.6941176652908325,0.22327791154384613,0.75126051902771,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.680672287940979,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.22327791154384613,0.6873949766159058,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23990498483181},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6268907785415649,0.22327791154384613,0.6739495992660522,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23990498483181},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرماندهان","boundary":[0.5596638917922974,0.22327791154384613,0.6201680898666382,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23990498483181},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.22327791154384613,0.5546218752861023,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24703088402748108},{"x":0.75126051902771,"y":0.24703088402748108},{"x":0.75126051902771,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوازش","boundary":[0.7126050591468811,0.24703088402748108,0.75126051902771,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.24703088402748108,0.7058823704719543,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729},{"x":0.653781533241272,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعطای","boundary":[0.653781533241272,0.24584323167800903,0.6924369931221008,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2624703049659729},{"x":0.605042040348053,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.605042040348053,0.24584323167800903,0.6453781723976135,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.24584323167800903,0.6033613681793213,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.285035640001297},{"x":0.7260504364967346,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7260504364967346,0.26840853691101074,0.75126051902771,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6890756487846375,0.26840853691101074,0.7243697643280029,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.285035640001297},{"x":0.6739495992660522,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.26840853691101074,0.6823529601097107,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.26840853691101074,0.6655462384223938,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.285035640001297},{"x":0.6134454011917114,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.26840853691101074,0.6184874176979065,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.5680672526359558,0.26840853691101074,0.6067227125167847,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5596638917922974,"y":0.285035640001297},{"x":0.529411792755127,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.529411792755127,0.26840853691101074,0.5596638917922974,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5210084319114685,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5210084319114685,"y":0.285035640001297},{"x":0.507563054561615,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.507563054561615,0.26840853691101074,0.5210084319114685,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5008403658866882,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5008403658866882,"y":0.285035640001297},{"x":0.46722689270973206,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.46722689270973206,0.26840853691101074,0.5008403658866882,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.29334917664527893},{"x":0.75126051902771,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخنرانی","boundary":[0.7008403539657593,0.2921615242958069,0.75126051902771,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۔۔","boundary":[0.6890756487846375,0.2921615242958069,0.6941176652908325,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"وعده","boundary":[0.7226890921592712,0.31591448187828064,0.75126051902771,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6739495992660522,0.3147268295288086,0.7142857313156128,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غنایم","boundary":[0.6336134672164917,0.3147268295288086,0.6655462384223938,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6235294342041016,0.3147268295288086,0.6336134672164917,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.33847981691360474},{"x":0.75126051902771,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.7361344695091248,0.33847981691360474,0.75126051902771,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.33847981691360474,0.729411780834198,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6957983374595642,0.33847981691360474,0.7159664034843445,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.33847981691360474,0.6890756487846375,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.6470588445663452,0.33847981691360474,0.6773109436035156,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.63193279504776,0.33847981691360474,0.6403361558914185,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6084033846855164,0.33847981691360474,0.6235294342041016,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5932773351669312,0.33847981691360474,0.6000000238418579,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.5865546464920044,0.33847981691360474,0.5915966629981995,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5798319578170776,0.33847981691360474,0.5865546464920044,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5731092691421509,0.33847981691360474,0.5798319578170776,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.36104512214660645},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645},{"x":0.75126051902771,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.707563042640686,0.36104512214660645,0.75126051902771,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6941176652908325,0.36104512214660645,0.6991596817970276,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فراریان","boundary":[0.6470588445663452,0.3598574697971344,0.6857143044471741,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.3598574697971344,0.6420168280601501,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.3776721954345703},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.21627791154384612,0.75626051902771,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3847981095314026},{"x":0.75126051902771,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7210084199905396,0.38361045718193054,0.75126051902771,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3978622257709503},{"x":0.707563042640686,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.38361045718193054,0.7126050591468811,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مآخذ","boundary":[0.6689075827598572,0.38123515248298645,0.6991596817970276,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.38123515248298645,0.6672269105911255,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7277311086654663,0.4073634147644043,0.7848739624023438,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42399048805236816},{"x":0.658823549747467,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6555042219161987,0.37423515248298644,0.7898739624023438,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.24369747936725616,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.24869747936725617,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.33847981691360474,0.24201680719852448,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33147981691360473,0.24701680719852448,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.36104512214660645,0.24033613502979279,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35404512214660644,0.2453361350297928,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.38361045718193054,0.24033613502979279,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37661045718193054,0.2453361350297928,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.24369747936725616,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.24869747936725617,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7327731251716614,0.4453681707382202,0.7848739624023438,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.6941176652908325,0.4453681707382202,0.7260504364967346,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7697479128837585,0.4679335057735443,0.7848739624023438,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4821852743625641},{"x":0.729411780834198,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کسان","boundary":[0.729411780834198,0.4679335057735443,0.7630252242088318,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.4679335057735443,0.7260504364967346,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7697479128837585,0.49168646335601807,0.7848739624023438,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.490498811006546},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جاه","boundary":[0.7394958138465881,0.490498811006546,0.7613445520401001,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.490498811006546},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7226890921592712,0.490498811006546,0.7344537973403931,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6891176652908325,0.4383681707382202,0.7898739624023438,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4679335057735443,0.24369747936725616,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4679335057735443,0.24873949587345123,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4609335057735443,0.25373949587345124,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.24369747936725616,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2504201829433441,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.49168646335601807,0.2504201829433441,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.2504201829433441,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.483498811006546,0.2554201829433441,0.5105629272460938],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/QBqqCtkSWZdzfYrX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/uUDmQsrqOMxVHvvm.jpg","blurred":"/storage/books/15a9020b41589833/pages/qREbPfEihdhHxgOT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00023993601906611064,0.9986724807354582,0.9990226668507357]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.75126051902771,0.20902612805366516,0.7848739624023438,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"راتفگ","boundary":[0.7126050591468811,0.20902612805366516,0.7495798468589783,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7478991746902466,0.2327791005373001,0.7613445520401001,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"گگنج","boundary":[0.2554621994495392,0.2327791005373001,0.29411765933036804,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3310924470424652,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.3008403480052948,0.2327791005373001,0.3310924470424652,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"،رشب","boundary":[0.3361344635486603,0.2327791005373001,0.3613445460796356,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"تشذگرس","boundary":[0.3680672347545624,0.2327791005373001,0.4252100884914398,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2327791005373001},{"x":0.462184876203537,"y":0.2327791005373001},{"x":0.462184876203537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"خیرات","boundary":[0.4319327771663666,0.2327791005373001,0.462184876203537,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.46890756487846375,0.2327791005373001,0.4739495813846588,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"طبترم","boundary":[0.48067227005958557,0.2327791005373001,0.5176470875740051,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"عونتم","boundary":[0.5243697762489319,0.2327791005373001,0.5579832196235657,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.2327791005373001,0.5697479248046875,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"ددعتم","boundary":[0.5764706134796143,0.2327791005373001,0.6117647290229797,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"ذخآم","boundary":[0.6184874176979065,0.2327791005373001,0.6487395167350769,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.2327791005373001,0.6605042219161987,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.6672269105911255,0.2327791005373001,0.6957983374595642,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24584323167800903},{"x":0.702521026134491,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"یسررب","boundary":[0.702521026134491,0.2327791005373001,0.7411764860153198,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"هگب","boundary":[0.21512605249881744,0.2327791005373001,0.23025210201740265,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"اگه","boundary":[0.2369747906923294,0.2327791005373001,0.2554621994495392,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.25415676832199097,0.2235294133424759,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"یرگشب","boundary":[0.22857142984867096,0.25415676832199097,0.2689075767993927,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.25415676832199097},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25415676832199097},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2672209143638611},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"عماوج","boundary":[0.27563026547431946,0.25415676832199097,0.31092438101768494,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.25415676832199097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.25415676832199097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"یاهدورف","boundary":[0.3176470696926117,0.25415676832199097,0.36974790692329407,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3764705955982208,0.25415676832199097,0.3815126121044159,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2672209143638611},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"زارف","boundary":[0.38655462861061096,0.25415676832199097,0.4084033668041229,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.25415676832199097,0.42016807198524475,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.25415676832199097},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25415676832199097},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"تلاوحت","boundary":[0.4252100884914398,0.25415676832199097,0.47058823704719543,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ندروآ","boundary":[0.4773109257221222,0.25415676832199097,0.5126050710678101,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"دیدپ","boundary":[0.5193277597427368,0.25415676832199097,0.5462185144424438,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5512605309486389,0.25415676832199097,0.5647059082984924,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":1,"str":"ناشریذپانراکنا","boundary":[0.5714285969734192,0.25415676832199097,0.6554622054100037,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x"