فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز

{"id":"3796061","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 32: تیره گل ناز","price":"۵۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16d24c519815d6e6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16d24c519815d6e6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16d24c519815d6e6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16d24c519815d6e6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16d24c519815d6e6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16d24c519815d6e6/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16d24c519815d6e6/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16d24c519815d6e6/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16d24c519815d6e6/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16d24c519815d6e6/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۹","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره گل ناز و گونه‌های مختلف این گیاه و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب با تصاویر سیاه و سپید همراه است. همچنین نقشه انتشار گونه‌ها در پایان کتاب به طبع رسیده است.",""],"pages_count":"69","keywords":"null","token":"16d24c519815d6e6","created_at":"2020-07-28 21:03:26","updated_at":"2022-08-03 14:36:25","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 15:27:23","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918179","title":"خدیجه اخیانی","firstname":"خدیجه","lastname":"اخیانی","token":"ea43578707c00ed0","created_at":"2020-04-19 08:33:35","updated_at":"2020-04-19 08:33:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918179","title":"خدیجه اخیانی","firstname":"خدیجه","lastname":"اخیانی","token":"ea43578707c00ed0","created_at":"2020-04-19 08:33:35","updated_at":"2020-04-19 08:33:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784741","file":"5f205356ae0fe0.29728708.pdf","book_id":"3796061","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:03:26","updated_at":"2022-08-03 14:36:27","process_started_at":"2020-07-28 21:03:27","process_done_at":"2020-07-28 21:03:31","process_failed_at":null,"pages_count":"72","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ada332d9aeda15f68271ae405dc39fe50a8637dca406a68c0d680dcafa60912eb2179a41e7c3a769e24f2e249279571366284a3f415efcecb687a923680caa90","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-32-تیره-گل-ناز","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-32-تیره-گل-ناز","pages_count_fa":"۶۹","authorTitle":"خدیجه اخیانی","tocStr":"","url":"/preview/16d24c519815d6e6/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19