مبانی زیست‌شناسی ارگانوییدها (جلد اول) مبانی زیست‌شناسی ارگانوییدها (جلد اول)

توضیحات

از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزهی نویل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکتهای دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصربه فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ بتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلولها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفتهای علمی در این حوزه هستند

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798482","title":"مبانی زیست‌شناسی ارگانوییدها (جلد اول)","price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16d81f000770ac22/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16d81f000770ac22/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16d81f000770ac22/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16d81f000770ac22/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16d81f000770ac22/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16d81f000770ac22/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16d81f000770ac22/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16d81f000770ac22/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16d81f000770ac22/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16d81f000770ac22/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229671597","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزهی نویل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکتهای دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصربه فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ بتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلولها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفتهای علمی در این حوزه هستند"],"pages_count":"178","keywords":"null","token":"16d81f000770ac22","created_at":"2022-06-11 13:55:23","updated_at":"2022-06-11 17:38:31","publisher_id":"173","deleted_at":null,"published_at":"2022-06-11 14:08:15","available_for_web":"1","publisher_title":"پژوهشکده رویان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921504","title":"سعیده آران","firstname":"سعیده","lastname":"آران","token":"1b42654928431881","created_at":"2022-06-11 15:00:47","updated_at":"2022-06-11 15:00:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921504","title":"سعیده آران","firstname":"سعیده","lastname":"آران","token":"1b42654928431881","created_at":"2022-06-11 15:00:47","updated_at":"2022-06-11 15:00:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787057","file":"62a45f838647f2.01591768.pdf","book_id":"3798482","toc":null,"created_at":"2022-06-11 13:55:24","updated_at":"2022-06-11 17:38:37","process_started_at":"2022-06-11 13:55:27","process_done_at":"2022-06-11 13:55:30","process_failed_at":null,"pages_count":"178","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"699ef54d7bdc7f7c2acb92cfe1c789748db13489107510781e81d00635eaff90a81bb5e89fe37309c95ea22ed33930af7f842c9730cff87bf65fc7103fd2a1e1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۸"},"publisher":{"id":173,"title":"پژوهشکده رویان","description":null,"token":"9604e6299cd4b401","slug":"royan"},"study_subjects":[{"id":"4930","title":"انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)","token":"f035d28a63a6a788","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-01-24 18:54:05","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5497","title":"آز زیست سلولی","token":"cca9790bae307126","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14308","title":"تک یاخته شناسی 1","token":"1220543e10269a34","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:28:39","updated_at":"2017-10-07 11:28:39","study_fields":[{"id":"211","title":"انگل شناسی دامپزشکی","degree_id":"10","token":"7c65f737169471bc","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2020-06-07 19:27:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14311","title":"تک یاخته شناسی 2","token":"be2154631be2f677","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2017-10-07 11:28:40","study_fields":[{"id":"211","title":"انگل شناسی دامپزشکی","degree_id":"10","token":"7c65f737169471bc","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2020-06-07 19:27:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14314","title":"تک یاخته شناسی پزشکی مقدماتی","token":"1931a21594e1a4b0","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2017-10-07 11:28:40","study_fields":[{"id":"214","title":"قارچ شناسی","degree_id":"10","token":"7752ce9b68f87757","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2019-02-06 11:24:43","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37279","title":"مهندسی سلولهای بنیادین","token":"0446c85ee4b40e3f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:49","updated_at":"2021-07-03 14:50:36","study_fields":[{"id":"1351","title":"بافت شناسی","degree_id":"10","token":"e79b56bb27adadbf","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-13 03:43:11","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"39706","title":"یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای","token":"8a1a7bb6c669b90c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 12:01:37","updated_at":"2021-09-25 11:10:16","study_fields":[{"id":"1480","title":"زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی","degree_id":"10","token":"27c50dc014cb8873","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-09-25 11:10:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"39709","title":"یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه‌ای","token":"df12006940170083","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 12:01:37","updated_at":"2017-10-07 12:01:37","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":"56000","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱۷۸","authorTitle":"دکتر حسین بهاروند, سعیده آران","tocStr":"","url":"/preview/16d81f000770ac22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"toc":null,"pages_count":178,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"16d81f000770ac22","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/jPUQHTDkAKcatXhd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/AkMlZwMbLGkSIDNM.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/PfhKxWfukpgyGinK.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002856846386184442,0.0001647569872260664,0.9986059005937749,0.9990286795351494]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5418719053268433,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5418719053268433,"y":0.17105263471603394},{"x":0.5106732249259949,"y":0.17105263471603394}]},"confidence":0.7541711926460266,"dir":"rtl","str":"لية","boundary":[0.5106732249259949,0.14473684132099152,0.5418719053268433,0.17105263471603394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5073891878128052,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5073891878128052,"y":0.17105263471603394},{"x":0.4564860463142395,"y":0.17105263471603394}]},"confidence":0.7538018226623535,"dir":"rtl","str":"العامة","boundary":[0.4564860463142395,0.14473684132099152,0.5073891878128052,0.17105263471603394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5418719053268433,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5418719053268433,"y":0.17105263471603394},{"x":0.4564860463142395,"y":0.17105263471603394}]},"confidence":0.7539249658584595,"dir":"ltr","boundary":[0.4514860463142395,0.1377368413209915,0.5468719053268433,0.17805263471603394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8440065383911133,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8440065383911133,"y":0.33612439036369324},{"x":0.7586206793785095,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9859512448310852,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7586206793785095,0.29904305934906006,0.8440065383911133,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.29904305934906006},{"x":0.7504104971885681,"y":0.29904305934906006},{"x":0.7504104971885681,"y":0.33612439036369324},{"x":0.6535303592681885,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.98499596118927,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6535303592681885,0.29904305934906006,0.7504104971885681,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.29904305934906006},{"x":0.633825957775116,"y":0.29904305934906006},{"x":0.633825957775116,"y":0.33612439036369324},{"x":0.5435139536857605,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9794512987136841,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5435139536857605,0.29904305934906006,0.633825957775116,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5205254554748535,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5205254554748535,"y":0.33612439036369324},{"x":0.33825942873954773,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9787564277648926,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.33825942873954773,0.29904305934906006,0.5205254554748535,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.29904305934906006},{"x":0.32348111271858215,"y":0.29904305934906006},{"x":0.32348111271858215,"y":0.33612439036369324},{"x":0.316912978887558,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9897881746292114,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.316912978887558,0.29904305934906006,0.32348111271858215,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.29904305934906006},{"x":0.3103448152542114,"y":0.29904305934906006},{"x":0.3103448152542114,"y":0.33612439036369324},{"x":0.25615763664245605,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9925018548965454,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.25615763664245605,0.29904305934906006,0.3103448152542114,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.29904305934906006},{"x":0.24302133917808533,"y":0.29904305934906006},{"x":0.24302133917808533,"y":0.33612439036369324},{"x":0.19211822748184204,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9873274564743042,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.19211822748184204,0.29904305934906006,0.24302133917808533,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.29904305934906006},{"x":0.18719211220741272,"y":0.29904305934906006},{"x":0.18719211220741272,"y":0.33612439036369324},{"x":0.1789819449186325,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9647209644317627,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1789819449186325,0.29904305934906006,0.18719211220741272,0.33612439036369324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8440065383911133,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8440065383911133,"y":0.33612439036369324},{"x":0.1789819449186325,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9826458692550659,"dir":"ltr","boundary":[0.1739819449186325,0.29204305934906005,0.8490065383911133,0.34312439036369324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3863636255264282},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9923398494720459,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8128078579902649,0.3648325502872467,0.8275862336158752,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9942640066146851,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7175697684288025,0.3648325502872467,0.8045976758003235,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.3648325502872467},{"x":0.7093595862388611,"y":0.3648325502872467},{"x":0.7093595862388611,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6091954112052917,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.98604416847229,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6091954112052917,0.3648325502872467,0.7093595862388611,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.3648325502872467},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3648325502872467},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4958949089050293,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9898542165756226,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4958949089050293,0.3648325502872467,0.6009852290153503,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.3648325502872467},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3648325502872467},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9890416264533997,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4170771837234497,0.3648325502872467,0.48604267835617065,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.3648325502872467},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3648325502872467},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9762424826622009,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3973727524280548,0.3648325502872467,0.40722495317459106,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3648325502872467},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3103448152542114,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9908930063247681,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.3103448152542114,0.3648325502872467,0.3891625702381134,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3648325502872467},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3648325502872467},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3863636255264282},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9865498542785645,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.19540229439735413,0.3648325502872467,0.30049261450767517,0.3863636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3648325502872467},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3863636255264282},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9890216588973999,"dir":"ltr","boundary":[0.19040229439735412,0.3578325502872467,0.8325862336158752,0.39336362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9952574968338013,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5632184147834778,0.5753588676452637,0.6091954112052917,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5933014154434204},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9905188679695129,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4926108419895172,0.5741626620292664,0.5550082325935364,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5741626620292664},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5741626620292664},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5933014154434204},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9952304363250732,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.4137931168079376,0.5741626620292664,0.4811165928840637,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.6112440228462219},{"x":0.569786548614502,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5681445002555847,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9816194772720337,"dir":"rtl","str":"سعیده","boundary":[0.5057471394538879,0.6112440228462219,0.5681445002555847,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.6100478172302246},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6112440228462219},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6339712738990784},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9899163842201233,"dir":"rtl","str":"آران","boundary":[0.4564860463142395,0.6100478172302246,0.4958949089050293,0.6339712738990784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6075533628463745,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9907283782958984,"dir":"ltr","boundary":[0.4087931168079376,0.5647703104019165,0.6125533628463745,0.6433636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7595694065093994},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9884189367294312,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.4958949089050293,0.7428229451179504,0.5829228162765503,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.7428229451179504},{"x":0.4876847267150879,"y":0.7428229451179504},{"x":0.4876847267150879,"y":0.7595694065093994},{"x":0.4400656819343567,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9891473054885864,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4400656819343567,0.7428229451179504,0.4876847267150879,0.7595694065093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7595694065093994},{"x":0.4400656819343567,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9886990785598755,"dir":"ltr","boundary":[0.4350656819343567,0.7358229451179504,0.5879228162765503,0.7665694065093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5812807679176331,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5812807679176331,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5385878682136536,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9843368530273438,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5385878682136536,0.7870813608169556,0.5812807679176331,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5303776860237122,"y":0.8050239086151123},{"x":0.4417077302932739,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9881687164306641,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4417077302932739,0.7870813608169556,0.5303776860237122,0.8050239086151123]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5812807679176331,"y":0.7870813608169556},{"x":0.5812807679176331,"y":0.8050239086151123},{"x":0.4417077302932739,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9868914484977722,"dir":"ltr","boundary":[0.4367077302932739,0.7800813608169556,0.5862807679176331,0.8120239086151123],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/axeFrglzGsgIuwSm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/bMtLFieLPvcFcbqn.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/qeoDBGqrgnbwujEE.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002317589756303233,0.00014758705294303347,0.9985924191780279,0.998982893043728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.1315789520740509},{"x":0.6551724076271057,"y":0.13277511298656464},{"x":0.6551724076271057,"y":0.14114832878112793},{"x":0.6272578239440918,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.984316885471344,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.6272578239440918,0.1315789520740509,0.6551724076271057,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.1315789520740509},{"x":0.6256157755851746,"y":0.1315789520740509},{"x":0.6256157755851746,"y":0.139952152967453},{"x":0.6206896305084229,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9283744096755981,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6206896305084229,0.1315789520740509,0.6256157755851746,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.1315789520740509},{"x":0.6174055933952332,"y":0.1315789520740509},{"x":0.6174055933952332,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5944170951843262,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9765284657478333,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5944170951843262,0.1315789520740509,0.6174055933952332,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.1315789520740509},{"x":0.5927750468254089,"y":0.1315789520740509},{"x":0.5927750468254089,"y":0.139952152967453},{"x":0.587848961353302,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9403358101844788,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.587848961353302,0.1315789520740509,0.5927750468254089,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.13038277626037598},{"x":0.5862069129943848,"y":0.1315789520740509},{"x":0.5862069129943848,"y":0.139952152967453},{"x":0.5632184147834778,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9100733399391174,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.5632184147834778,0.13038277626037598,0.5862069129943848,0.139952152967453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.13038277626037598},{"x":0.6551724076271057,"y":0.13277511298656464},{"x":0.6551724076271057,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5632184147834778,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.956411600112915,"dir":"ltr","boundary":[0.5582184147834778,0.12338277626037597,0.6601724076271057,0.14814832878112794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6535303592681885,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6535303592681885,"y":0.1650717705488205},{"x":0.6288998126983643,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.965196430683136,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6288998126983643,0.15430621802806854,0.6535303592681885,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6272578239440918,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6272578239440918,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5993431806564331,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9817227125167847,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5993431806564331,0.15430621802806854,0.6272578239440918,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5977011322975159,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5665024518966675,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9778916239738464,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5665024518966675,0.15430621802806854,0.5977011322975159,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5615763664245605,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5615763664245605,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5106732249259949,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9524603486061096,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.5106732249259949,0.15430621802806854,0.5615763664245605,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5106732249259949,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5106732249259949,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5073891878128052,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.8737818598747253,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5073891878128052,0.15430621802806854,0.5106732249259949,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5041050910949707,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5041050910949707,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4761904776096344,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9554606676101685,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4761904776096344,0.15430621802806854,0.5041050910949707,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.15430621802806854},{"x":0.4712643623352051,"y":0.15430621802806854},{"x":0.4712643623352051,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4400656819343567,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9823603630065918,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.4400656819343567,0.15430621802806854,0.4712643623352051,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.15430621802806854},{"x":0.43842363357543945,"y":0.15430621802806854},{"x":0.43842363357543945,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4367816150188446,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9412016868591309,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4367816150188446,0.15430621802806854,0.43842363357543945,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.15430621802806854},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15430621802806854},{"x":0.4334975481033325,"y":0.1650717705488205},{"x":0.40229883790016174,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9647272825241089,"dir":"rtl","str":"سعیده","boundary":[0.40229883790016174,0.15430621802806854,0.4334975481033325,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.15430621802806854},{"x":0.39901477098464966,"y":0.15430621802806854},{"x":0.39901477098464966,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3842364549636841,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9771754145622253,"dir":"rtl","str":"آران","boundary":[0.3842364549636841,0.15430621802806854,0.39901477098464966,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.15430621802806854},{"x":0.380952388048172,"y":0.15430621802806854},{"x":0.380952388048172,"y":0.1650717705488205},{"x":0.37931033968925476,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.93282151222229,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.37931033968925476,0.15430621802806854,0.380952388048172,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.15430621802806854},{"x":0.3760262727737427,"y":0.15430621802806854},{"x":0.3760262727737427,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3727422058582306,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.5825473070144653,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3727422058582306,0.15430621802806854,0.3760262727737427,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.15430621802806854},{"x":0.37110015749931335,"y":0.15430621802806854},{"x":0.37110015749931335,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3530377745628357,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9568891525268555,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3530377745628357,0.15430621802806854,0.37110015749931335,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.15430621802806854},{"x":0.34811165928840637,"y":0.15430621802806854},{"x":0.34811165928840637,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3054187297821045,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.975588858127594,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.3054187297821045,0.15430621802806854,0.34811165928840637,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.15430621802806854},{"x":0.30049261450767517,"y":0.15430621802806854},{"x":0.30049261450767517,"y":0.1650717705488205},{"x":0.2775041162967682,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9644909501075745,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.2775041162967682,0.15430621802806854,0.30049261450767517,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660098373889923,"y":0.15430621802806854},{"x":0.27257800102233887,"y":0.15430621802806854},{"x":0.27257800102233887,"y":0.1650717705488205},{"x":0.2660098373889923,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.966447114944458,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2660098373889923,0.15430621802806854,0.27257800102233887,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.15430621802806854},{"x":0.2610837519168854,"y":0.15430621802806854},{"x":0.2610837519168854,"y":0.1650717705488205},{"x":0.25944170355796814,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.6461343169212341,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.25944170355796814,0.15430621802806854,0.2610837519168854,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.15430621802806854},{"x":0.25944170355796814,"y":0.15430621802806854},{"x":0.25944170355796814,"y":0.1650717705488205},{"x":0.25615763664245605,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9358606934547424,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25615763664245605,0.15430621802806854,0.25944170355796814,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.15430621802806854},{"x":0.25123152136802673,"y":0.15430621802806854},{"x":0.25123152136802673,"y":0.1650717705488205},{"x":0.22495895624160767,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.9808647036552429,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.22495895624160767,0.15430621802806854,0.25123152136802673,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.15430621802806854},{"x":0.22003284096717834,"y":0.15430621802806854},{"x":0.22003284096717834,"y":0.1650717705488205},{"x":0.21674877405166626,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.6239914298057556,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.21674877405166626,0.15430621802806854,0.22003284096717834,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.15430621802806854},{"x":0.21674877405166626,"y":0.15430621802806854},{"x":0.21674877405166626,"y":0.1650717705488205},{"x":0.21674877405166626,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":0.7708454728126526,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21674877405166626,0.15430621802806854,0.21674877405166626,0.1650717705488205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6551724076271057,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6551724076271057,"y":0.17464114725589752},{"x":0.6321839094161987,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9865962266921997,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6321839094161987,0.16626794636249542,0.6551724076271057,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6305418610572815,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6305418610572815,"y":0.17464114725589752},{"x":0.6256157755851746,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9206479787826538,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6256157755851746,0.16626794636249542,0.6305418610572815,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6223316788673401,"y":0.16626794636249542},{"x":0.6223316788673401,"y":0.17464114725589752},{"x":0.5862069129943848,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9820355176925659,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5862069129943848,0.16626794636249542,0.6223316788673401,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5796387791633606,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5796387791633606,"y":0.17464114725589752},{"x":0.5632184147834778,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9497423768043518,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5632184147834778,0.16626794636249542,0.5796387791633606,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5615763664245605,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5615763664245605,"y":0.17464114725589752},{"x":0.5566502213478088,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9309249520301819,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5566502213478088,0.16626794636249542,0.5615763664245605,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5550082325935364,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5550082325935364,"y":0.17464114725589752},{"x":0.5353037714958191,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.910794198513031,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5353037714958191,0.16626794636249542,0.5550082325935364,0.17464114725589752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5320196747779846,"y":0.16626794636249542},{"x":0.5320196747779846,"y":0.17464114725589752},{"x":0.5287356376647949,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.64072585105896,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5287356376647949,0.16626794636249542,0.5320196747779846,0.17464114725589752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.15311004221439362},{"x":0.6551724076271057,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6551724076271057,"y":0.17583732306957245},{"x":0.21674877405166626,"y":0.17464114725589752}]},"confidence":0.9497107863426208,"dir":"ltr","boundary":[0.21174877405166626,0.1461100422143936,0.6601724076271057,0.18283732306957245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8308702707290649,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8308702707290649,"y":0.16387559473514557},{"x":0.8062397241592407,"y":0.16387559473514557}]},"confidence":0.9793458580970764,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8062397241592407,0.1566985696554184,0.8308702707290649,0.16387559473514557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8013136386871338,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8013136386871338,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7980295419692993,"y":0.16387559473514557}]},"confidence":0.9707958698272705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7980295419692993,0.1566985696554184,0.8013136386871338,0.16387559473514557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7947455048561096,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7947455048561096,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7816091775894165,"y":0.16387559473514557}]},"confidence":0.9870980381965637,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7816091775894165,0.1566985696554184,0.7947455048561096,0.16387559473514557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7783251404762268,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7783251404762268,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7454844117164612,"y":0.16387559473514557}]},"confidence":0.972993016242981,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7454844117164612,0.1566985696554184,0.7783251404762268,0.16387559473514557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.16626794636249542},{"x":0.8308702707290649,"y":0.16626794636249542},{"x":0.8308702707290649,"y":0.17224881052970886},{"x":0.7865353226661682,"y":0.1734449714422226}]},"confidence":0.9795024991035461,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7865353226661682,0.16626794636249542,0.8308702707290649,0.17224881052970886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.16626794636249542},{"x":0.7832512259483337,"y":0.16626794636249542},{"x":0.7832512259483337,"y":0.1734449714422226},{"x":0.7668308615684509,"y":0.1734449714422226}]},"confidence":0.9674780964851379,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7668308615684509,0.16626794636249542,0.7832512259483337,0.1734449714422226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8308702707290649,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8308702707290649,"y":0.18421052396297455},{"x":0.7865353226661682,"y":0.18421052396297455}]},"confidence":0.9842878580093384,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7865353226661682,0.1782296597957611,0.8308702707290649,0.18421052396297455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7832512259483337,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7832512259483337,"y":0.18540669977664948},{"x":0.7553366422653198,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9641380906105042,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7553366422653198,0.1782296597957611,0.7832512259483337,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.18899521231651306},{"x":0.8308702707290649,"y":0.18899521231651306},{"x":0.8308702707290649,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7996715903282166,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9817586541175842,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7980295419692993,0.18899521231651306,0.8308702707290649,0.19617225229740143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8308702707290649,"y":0.15550239384174347},{"x":0.8308702707290649,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7454844117164612,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9769373536109924,"dir":"ltr","boundary":[0.7404844117164612,0.1496985696554184,0.835870270729065,0.20436842811107636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6535303592681885,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6535303592681885,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6486042737960815,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9407188892364502,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6486042737960815,0.1782296597957611,0.6535303592681885,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6469622254371643,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6469622254371643,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6436781883239746,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9163357615470886,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6436781883239746,0.1782296597957611,0.6469622254371643,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6387520432472229,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6387520432472229,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6157635450363159,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9810115098953247,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6157635450363159,0.1782296597957611,0.6387520432472229,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6141214966773987,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6141214966773987,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6124794483184814,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9740148186683655,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6124794483184814,0.1782296597957611,0.6141214966773987,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.1782296597957611},{"x":0.610837459564209,"y":0.1782296597957611},{"x":0.610837459564209,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5927750468254089,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9631128311157227,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5927750468254089,0.1782296597957611,0.610837459564209,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5894909501075745,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5894909501075745,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5862069129943848,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9596888422966003,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5862069129943848,0.1782296597957611,0.5894909501075745,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5862069129943848,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5862069129943848,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5845648646354675,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9594380259513855,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5845648646354675,0.1782296597957611,0.5862069129943848,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5796387791633606,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5582922697067261,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9845601916313171,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5582922697067261,0.1782296597957611,0.5796387791633606,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5566502213478088,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5566502213478088,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5533661842346191,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.957891047000885,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5533661842346191,0.1782296597957611,0.5566502213478088,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5533661842346191,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5533661842346191,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5336617231369019,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9695940017700195,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5336617231369019,0.1782296597957611,0.5533661842346191,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5303776860237122,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5303776860237122,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5287356376647949,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9735050201416016,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5287356376647949,0.1782296597957611,0.5303776860237122,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5287356376647949,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5287356376647949,"y":0.18540669977664948},{"x":0.5270935893058777,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9645329713821411,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5270935893058777,0.1782296597957611,0.5287356376647949,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5221675038337708,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5221675038337708,"y":0.18540669977664948},{"x":0.49753695726394653,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9855805039405823,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.49753695726394653,0.1782296597957611,0.5221675038337708,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.1782296597957611},{"x":0.49425286054611206,"y":0.1782296597957611},{"x":0.49425286054611206,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4926108419895172,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9800958633422852,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4926108419895172,0.1782296597957611,0.49425286054611206,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4926108419895172,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4926108419895172,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4729064106941223,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9721343517303467,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4729064106941223,0.1782296597957611,0.4926108419895172,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.1782296597957611},{"x":0.46962234377861023,"y":0.1782296597957611},{"x":0.46962234377861023,"y":0.18540669977664948},{"x":0.46633824706077576,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.9614884257316589,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46633824706077576,0.1782296597957611,0.46962234377861023,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.1782296597957611},{"x":0.46633824706077576,"y":0.1782296597957611},{"x":0.46633824706077576,"y":0.18540669977664948},{"x":0.46305418014526367,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.920541524887085,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.46305418014526367,0.1782296597957611,0.46633824706077576,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.1782296597957611},{"x":0.45812806487083435,"y":0.1782296597957611},{"x":0.45812806487083435,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4482758641242981,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.8703656792640686,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.4482758641242981,0.1782296597957611,0.45812806487083435,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.1782296597957611},{"x":0.44663381576538086,"y":0.1782296597957611},{"x":0.44663381576538086,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4433497488498688,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.8029736280441284,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.4433497488498688,0.1782296597957611,0.44663381576538086,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4417077302932739,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4417077302932739,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4334975481033325,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.7971136569976807,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.4334975481033325,0.1782296597957611,0.4417077302932739,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4318554997444153,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4318554997444153,"y":0.18540669977664948},{"x":0.41543513536453247,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.7362173795700073,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.41543513536453247,0.1782296597957611,0.4318554997444153,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4137931168079376,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4137931168079376,"y":0.18540669977664948},{"x":0.4121510684490204,"y":0.18540669977664948}]},"confidence":0.7506837844848633,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4121510684490204,0.1782296597957611,0.4137931168079376,0.18540669977664948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.190191388130188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.190191388130188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6469622254371643,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9305516481399536,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6469622254371643,0.190191388130188,0.6535303592681885,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.190191388130188},{"x":0.6420361399650574,"y":0.190191388130188},{"x":0.6420361399650574,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6059113144874573,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9721786975860596,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6059113144874573,0.190191388130188,0.6420361399650574,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.190191388130188},{"x":0.6026272773742676,"y":0.190191388130188},{"x":0.6026272773742676,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5615763664245605,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9803140759468079,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.5615763664245605,0.190191388130188,0.6026272773742676,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.18899521231651306},{"x":0.5582922697067261,"y":0.18899521231651306},{"x":0.5582922697067261,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5205254554748535,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9870647192001343,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5205254554748535,0.18899521231651306,0.5582922697067261,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.18899521231651306},{"x":0.517241358757019,"y":0.18899521231651306},{"x":0.517241358757019,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4893267750740051,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9855790734291077,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4893267750740051,0.18899521231651306,0.517241358757019,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4844006597995758,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4811165928840637,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9810383319854736,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4811165928840637,0.18899521231651306,0.4844006597995758,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4761904776096344,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4761904776096344,"y":0.19736842811107635},{"x":0.44663381576538086,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9791957139968872,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.44663381576538086,0.18899521231651306,0.4761904776096344,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4433497488498688,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4433497488498688,"y":0.19736842811107635},{"x":0.403940886259079,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9726253747940063,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.403940886259079,0.18899521231651306,0.4433497488498688,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4006568193435669,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4006568193435669,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3973727524280548,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8666149377822876,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3973727524280548,0.18899521231651306,0.4006568193435669,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.20095694065093994},{"x":0.6551724076271057,"y":0.20095694065093994},{"x":0.6551724076271057,"y":0.20933014154434204},{"x":0.6190476417541504,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9392092823982239,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۰۰۰۰","boundary":[0.6190476417541504,0.20095694065093994,0.6551724076271057,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.20095694065093994},{"x":0.6141214966773987,"y":0.20095694065093994},{"x":0.6141214966773987,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5993431806564331,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9789146184921265,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5993431806564331,0.20095694065093994,0.6141214966773987,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5944170951843262,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.919510543346405,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5944170951843262,0.20095694065093994,0.5977011322975159,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5911329984664917,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5911329984664917,"y":0.20933014154434204},{"x":0.49753695726394653,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9566569924354553,"dir":"rtl","str":"ج.۷-۹-۹۶۷۱۵-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.49753695726394653,0.20095694065093994,0.5911329984664917,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.20095694065093994},{"x":0.4958949089050293,"y":0.20095694065093994},{"x":0.4958949089050293,"y":0.20933014154434204},{"x":0.49425286054611206,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8740026354789734,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49425286054611206,0.20095694065093994,0.4958949089050293,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.20095694065093994},{"x":0.4926108419895172,"y":0.20095694065093994},{"x":0.4926108419895172,"y":0.20933014154434204},{"x":0.4909687936306,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.7794663310050964,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4909687936306,0.20095694065093994,0.4926108419895172,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.21291865408420563},{"x":0.6535303592681885,"y":0.21291865408420563},{"x":0.6535303592681885,"y":0.220095694065094},{"x":0.6354680061340332,"y":0.220095694065094}]},"confidence":0.8648955821990967,"str":"فيپا","boundary":[0.6354680061340332,0.21291865408420563,0.6535303592681885,0.220095694065094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.17703349888324738},{"x":0.6551724076271057,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6551724076271057,"y":0.220095694065094},{"x":0.3973727524280548,"y":0.21889951825141907}]},"confidence":0.9502732157707214,"dir":"ltr","boundary":[0.3923727524280548,0.17003349888324737,0.6601724076271057,0.227095694065094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.20095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.20095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.20813396573066711},{"x":0.8062397241592407,"y":0.20813396573066711}]},"confidence":0.9775772094726562,"str":"شابک","boundary":[0.8062397241592407,0.20095694065093994,0.8308702707290649,0.20813396573066711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.20095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.20095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.20813396573066711},{"x":0.8062397241592407,"y":0.20813396573066711}]},"confidence":0.9775772094726562,"dir":"ltr","boundary":[0.8012397241592407,0.19395694065093994,0.835870270729065,0.21513396573066712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.2117224931716919},{"x":0.8292282223701477,"y":0.2117224931716919},{"x":0.8292282223701477,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7947455048561096,"y":0.21889951825141907}]},"confidence":0.9458011388778687,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7947455048561096,0.2117224931716919,0.8292282223701477,0.21889951825141907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.21291865408420563},{"x":0.7914614081382751,"y":0.21291865408420563},{"x":0.7914614081382751,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7586206793785095,"y":0.21889951825141907}]},"confidence":0.985741913318634,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7586206793785095,0.21291865408420563,0.7914614081382751,0.21889951825141907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.21291865408420563},{"x":0.7536945939064026,"y":0.21291865408420563},{"x":0.7536945939064026,"y":0.220095694065094},{"x":0.7257799506187439,"y":0.220095694065094}]},"confidence":0.9604148268699646,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7257799506187439,0.21291865408420563,0.7536945939064026,0.220095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.22368420660495758},{"x":0.8308702707290649,"y":0.22368420660495758},{"x":0.8308702707290649,"y":0.23086124658584595},{"x":0.7931034564971924,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9757606387138367,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7931034564971924,0.22368420660495758,0.8308702707290649,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.22368420660495758},{"x":0.6535303592681885,"y":0.22368420660495758},{"x":0.6535303592681885,"y":0.23086124658584595},{"x":0.6371099948883057,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9732230305671692,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6371099948883057,0.22368420660495758,0.6535303592681885,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.22368420660495758},{"x":0.633825957775116,"y":0.22368420660495758},{"x":0.633825957775116,"y":0.23086124658584595},{"x":0.5894909501075745,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9776905179023743,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5894909501075745,0.22368420660495758,0.633825957775116,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5845648646354675,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5845648646354675,"y":0.23086124658584595},{"x":0.5615763664245605,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9746885895729065,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5615763664245605,0.22368420660495758,0.5845648646354675,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5599343180656433,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5599343180656433,"y":0.23086124658584595},{"x":0.5599343180656433,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9851313233375549,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5599343180656433,0.22368420660495758,0.5599343180656433,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5550082325935364,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5550082325935364,"y":0.23086124658584595},{"x":0.5353037714958191,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9897781610488892,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5353037714958191,0.22368420660495758,0.5550082325935364,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5303776860237122,"y":0.22368420660495758},{"x":0.5303776860237122,"y":0.23086124658584595},{"x":0.4876847267150879,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9863677620887756,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4876847267150879,0.22368420660495758,0.5303776860237122,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.22368420660495758},{"x":0.48604267835617065,"y":0.22368420660495758},{"x":0.48604267835617065,"y":0.23086124658584595},{"x":0.48275861144065857,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9740875363349915,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48275861144065857,0.22368420660495758,0.48604267835617065,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.22368420660495758},{"x":0.47783252596855164,"y":0.22368420660495758},{"x":0.47783252596855164,"y":0.23086124658584595},{"x":0.4433497488498688,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9922181963920593,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4433497488498688,0.22368420660495758,0.47783252596855164,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.22368420660495758},{"x":0.43842363357543945,"y":0.22368420660495758},{"x":0.43842363357543945,"y":0.23086124658584595},{"x":0.4252873659133911,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.990795910358429,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4252873659133911,0.22368420660495758,0.43842363357543945,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.22368420660495758},{"x":0.4203612506389618,"y":0.22368420660495758},{"x":0.4203612506389618,"y":0.23086124658584595},{"x":0.4170771837234497,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9830342531204224,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4170771837234497,0.22368420660495758,0.4203612506389618,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.22368420660495758},{"x":0.4121510684490204,"y":0.22368420660495758},{"x":0.4121510684490204,"y":0.23086124658584595},{"x":0.38752052187919617,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.988664984703064,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.38752052187919617,0.22368420660495758,0.4121510684490204,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3842364549636841,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3842364549636841,"y":0.23086124658584595},{"x":0.37931033968925476,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9668501615524292,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37931033968925476,0.22368420660495758,0.3842364549636841,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3760262727737427,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3760262727737427,"y":0.23086124658584595},{"x":0.35467979311943054,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9867948293685913,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.35467979311943054,0.22368420660495758,0.3760262727737427,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3497537076473236,"y":0.22368420660495758},{"x":0.3497537076473236,"y":0.23086124658584595},{"x":0.32019704580307007,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9864961504936218,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.32019704580307007,0.22368420660495758,0.3497537076473236,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.22368420660495758},{"x":0.31527093052864075,"y":0.22368420660495758},{"x":0.31527093052864075,"y":0.23086124658584595},{"x":0.29556649923324585,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9903926253318787,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.29556649923324585,0.22368420660495758,0.31527093052864075,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.22368420660495758},{"x":0.29228243231773376,"y":0.22368420660495758},{"x":0.29228243231773376,"y":0.23086124658584595},{"x":0.2889983654022217,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9945278763771057,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2889983654022217,0.22368420660495758,0.29228243231773376,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.22368420660495758},{"x":0.28407225012779236,"y":0.22368420660495758},{"x":0.28407225012779236,"y":0.23086124658584595},{"x":0.2380952388048172,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.977035641670227,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.2380952388048172,0.22368420660495758,0.28407225012779236,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.22368420660495758},{"x":0.23481117188930511,"y":0.22368420660495758},{"x":0.23481117188930511,"y":0.23086124658584595},{"x":0.19376026093959808,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9839844703674316,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.19376026093959808,0.22368420660495758,0.23481117188930511,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.22368420660495758},{"x":0.190476194024086,"y":0.22368420660495758},{"x":0.190476194024086,"y":0.23086124658584595},{"x":0.1625615805387497,"y":0.23086124658584595}]},"confidence":0.9731971025466919,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.1625615805387497,0.22368420660495758,0.190476194024086,0.23086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8308702707290649,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8308702707290649,"y":0.24282296001911163},{"x":0.7980295419692993,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9850261211395264,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.7980295419692993,0.23564593493938446,0.8308702707290649,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7931034564971924,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7931034564971924,"y":0.24282296001911163},{"x":0.7701149582862854,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9785905480384827,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7701149582862854,0.23564593493938446,0.7931034564971924,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7668308615684509,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7668308615684509,"y":0.24282296001911163},{"x":0.7635468244552612,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9865829944610596,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7635468244552612,0.23564593493938446,0.7668308615684509,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7586206793785095,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7586206793785095,"y":0.24282296001911163},{"x":0.7307060956954956,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9867731928825378,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7307060956954956,0.23564593493938446,0.7586206793785095,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7257799506187439,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7257799506187439,"y":0.24282296001911163},{"x":0.69786536693573,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9916939735412598,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.69786536693573,0.23564593493938446,0.7257799506187439,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6929392218589783,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6929392218589783,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6600984930992126,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.977586030960083,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6600984930992126,0.23564593493938446,0.6929392218589783,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6584565043449402,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6584565043449402,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6551724076271057,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.959794282913208,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6551724076271057,0.23564593493938446,0.6584565043449402,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6502463221549988,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6502463221549988,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6239737272262573,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9785407781600952,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6239737272262573,0.23564593493938446,0.6502463221549988,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6190476417541504,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6190476417541504,"y":0.24282296001911163},{"x":0.6059113144874573,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.967521071434021,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.6059113144874573,0.23564593493938446,0.6190476417541504,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6009852290153503,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6009852290153503,"y":0.24282296001911163},{"x":0.587848961353302,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9684288501739502,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.587848961353302,0.23564593493938446,0.6009852290153503,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5845648646354675,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5845648646354675,"y":0.24282296001911163},{"x":0.5615763664245605,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9860996603965759,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.5615763664245605,0.23564593493938446,0.5845648646354675,0.24282296001911163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5599343180656433,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5599343180656433,"y":0.24282296001911163},{"x":0.5500820875167847,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9332958459854126,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5500820875167847,0.23564593493938446,0.5599343180656433,0.24282296001911163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.21291865408420563},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2117224931716919},{"x":0.8308702707290649,"y":0.24282296001911163},{"x":0.1625615805387497,"y":0.24282296001911163}]},"confidence":0.9790775775909424,"dir":"ltr","boundary":[0.1575615805387497,0.20591865408420562,0.835870270729065,0.24982296001911164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.2464114874601364},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2464114874601364},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2535885274410248},{"x":0.7931034564971924,"y":0.2535885274410248}]},"confidence":0.9778189063072205,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7931034564971924,0.2464114874601364,0.8308702707290649,0.2535885274410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2583732008934021},{"x":0.8292282223701477,"y":0.2655502259731293},{"x":0.7914614081382751,"y":0.26435407996177673}]},"confidence":0.979167640209198,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7931034564971924,0.2571770250797272,0.8292282223701477,0.2655502259731293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.26913875341415405},{"x":0.8292282223701477,"y":0.26913875341415405},{"x":0.8292282223701477,"y":0.2763157784938812},{"x":0.7931034564971924,"y":0.2763157784938812}]},"confidence":0.9752143621444702,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7931034564971924,0.26913875341415405,0.8292282223701477,0.2763157784938812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.279904305934906},{"x":0.8308702707290649,"y":0.279904305934906},{"x":0.8308702707290649,"y":0.28947368264198303},{"x":0.8062397241592407,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9854950904846191,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8062397241592407,0.279904305934906,0.8308702707290649,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.279904305934906},{"x":0.802955687046051,"y":0.279904305934906},{"x":0.8013136386871338,"y":0.2882775068283081},{"x":0.7816091775894165,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9809680581092834,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7816091775894165,0.279904305934906,0.8013136386871338,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8308702707290649,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8013136386871338,"y":0.29904305934906006}]},"confidence":0.983601450920105,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8013136386871338,0.2930622100830078,0.8308702707290649,0.29904305934906006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.2464114874601364},{"x":0.8308702707290649,"y":0.2464114874601364},{"x":0.8308702707290649,"y":0.29904305934906006},{"x":0.7816091775894165,"y":0.29904305934906006}]},"confidence":0.9798503518104553,"dir":"ltr","boundary":[0.7782512259483337,0.2394114874601364,0.835870270729065,0.30604305934906006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.2452153116464615},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2452153116464615},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6288998126983643,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9885939359664917,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6288998126983643,0.2452153116464615,0.6535303592681885,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.2452153116464615},{"x":0.6256157755851746,"y":0.2452153116464615},{"x":0.6256157755851746,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6059113144874573,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9735033512115479,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6059113144874573,0.2452153116464615,0.6256157755851746,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.2452153116464615},{"x":0.60426926612854,"y":0.2452153116464615},{"x":0.60426926612854,"y":0.2547847032546997},{"x":0.60426926612854,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9035027027130127,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.60426926612854,0.2452153116464615,0.60426926612854,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5993431806564331,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5993431806564331,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5599343180656433,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9777836799621582,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5599343180656433,0.2452153116464615,0.5993431806564331,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5550082325935364,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5550082325935364,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5270935893058777,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9834295511245728,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5270935893058777,0.2452153116464615,0.5550082325935364,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5221675038337708,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5221675038337708,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5188834071159363,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9885196685791016,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5188834071159363,0.2452153116464615,0.5221675038337708,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2452153116464615},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4844006597995758,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9873509407043457,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4844006597995758,0.2452153116464615,0.5139573216438293,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.2452153116464615},{"x":0.4794745445251465,"y":0.2452153116464615},{"x":0.4794745445251465,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4417077302932739,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9753201007843018,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4417077302932739,0.2452153116464615,0.4794745445251465,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.2452153116464615},{"x":0.43842363357543945,"y":0.2452153116464615},{"x":0.43842363357543945,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4367816150188446,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9075812101364136,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4367816150188446,0.2452153116464615,0.43842363357543945,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.2452153116464615},{"x":0.4318554997444153,"y":0.2452153116464615},{"x":0.4318554997444153,"y":0.2547847032546997},{"x":0.40722495317459106,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9527842402458191,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.40722495317459106,0.2452153116464615,0.4318554997444153,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.2452153116464615},{"x":0.403940886259079,"y":0.2452153116464615},{"x":0.403940886259079,"y":0.2547847032546997},{"x":0.3776683211326599,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9848523736000061,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3776683211326599,0.2452153116464615,0.403940886259079,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.2452153116464615},{"x":0.37438422441482544,"y":0.2452153116464615},{"x":0.37438422441482544,"y":0.2547847032546997},{"x":0.3448275923728943,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9632124304771423,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3448275923728943,0.2452153116464615,0.37438422441482544,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.2452153116464615},{"x":0.33825942873954773,"y":0.2452153116464615},{"x":0.33825942873954773,"y":0.2547847032546997},{"x":0.2889983654022217,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9365919828414917,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.2889983654022217,0.2452153116464615,0.33825942873954773,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2452153116464615},{"x":0.28735631704330444,"y":0.2452153116464615},{"x":0.28735631704330444,"y":0.2547847032546997},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9258132576942444,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.2452153116464615,0.28735631704330444,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6174055933952332,"y":0.26435407996177673}]},"confidence":0.9771131873130798,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6174055933952332,0.2571770250797272,0.6535303592681885,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.2583732008934021},{"x":0.6174055933952332,"y":0.2583732008934021},{"x":0.6174055933952332,"y":0.26435407996177673},{"x":0.6141214966773987,"y":0.26435407996177673}]},"confidence":0.8228538632392883,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6141214966773987,0.2583732008934021,0.6174055933952332,0.26435407996177673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.26913875341415405},{"x":0.6535303592681885,"y":0.26913875341415405},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2751196026802063},{"x":0.6305418610572815,"y":0.2751196026802063}]},"confidence":0.9487785696983337,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6305418610572815,0.26913875341415405,0.6535303592681885,0.2751196026802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.270334929227829},{"x":0.6288998126983643,"y":0.270334929227829},{"x":0.6288998126983643,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6288998126983643,"y":0.2763157784938812}]},"confidence":0.9376593232154846,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6288998126983643,0.270334929227829,0.6288998126983643,0.2763157784938812]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2452153116464615},{"x":0.6535303592681885,"y":0.24401913583278656},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2763157784938812},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9644303321838379,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.23821531164646148,0.6585303592681885,0.28331577849388123],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.279904305934906},{"x":0.6535303592681885,"y":0.279904305934906},{"x":0.6535303592681885,"y":0.28947368264198303},{"x":0.6141214966773987,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9789787530899048,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6141214966773987,0.279904305934906,0.6535303592681885,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.279904305934906},{"x":0.6091954112052917,"y":0.279904305934906},{"x":0.6091954112052917,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5812807679176331,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.981569230556488,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5812807679176331,0.279904305934906,0.6091954112052917,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.279904305934906},{"x":0.5763546824455261,"y":0.279904305934906},{"x":0.5763546824455261,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5730705857276917,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9803280234336853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5730705857276917,0.279904305934906,0.5763546824455261,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.279904305934906},{"x":0.5681445002555847,"y":0.279904305934906},{"x":0.5681445002555847,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5385878682136536,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9843893051147461,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5385878682136536,0.279904305934906,0.5681445002555847,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.279904305934906},{"x":0.5353037714958191,"y":0.279904305934906},{"x":0.5353037714958191,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4958949089050293,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9704614281654358,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4958949089050293,0.279904305934906,0.5353037714958191,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.279904305934906},{"x":0.49425286054611206,"y":0.279904305934906},{"x":0.49425286054611206,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4893267750740051,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9133709073066711,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4893267750740051,0.279904305934906,0.49425286054611206,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.279904305934906},{"x":0.48604267835617065,"y":0.279904305934906},{"x":0.48604267835617065,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4614121615886688,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9370328187942505,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.4614121615886688,0.279904305934906,0.48604267835617065,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.279904305934906},{"x":0.45812806487083435,"y":0.279904305934906},{"x":0.45812806487083435,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4318554997444153,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9716777801513672,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4318554997444153,0.279904305934906,0.45812806487083435,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.279904305934906},{"x":0.4285714328289032,"y":0.279904305934906},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28947368264198303},{"x":0.39901477098464966,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9702776670455933,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.39901477098464966,0.279904305934906,0.4285714328289032,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.279904305934906},{"x":0.39408865571022034,"y":0.279904305934906},{"x":0.39408865571022034,"y":0.28947368264198303},{"x":0.34318554401397705,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9469228982925415,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.34318554401397705,0.279904305934906,0.39408865571022034,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.279904305934906},{"x":0.34318554401397705,"y":0.279904305934906},{"x":0.34318554401397705,"y":0.28947368264198303},{"x":0.3415435254573822,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9015074968338013,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3415435254573822,0.279904305934906,0.34318554401397705,0.28947368264198303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.279904305934906},{"x":0.6535303592681885,"y":0.279904305934906},{"x":0.6535303592681885,"y":0.29066985845565796},{"x":0.3415435254573822,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9641208648681641,"dir":"ltr","boundary":[0.3365435254573822,0.272904305934906,0.6585303592681885,0.29766985845565797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6535303592681885,"y":0.300239235162735},{"x":0.6288998126983643,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9545490145683289,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.6288998126983643,0.2918660342693329,0.6535303592681885,0.300239235162735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6272578239440918,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6272578239440918,"y":0.300239235162735},{"x":0.6124794483184814,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9711026549339294,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6124794483184814,0.2918660342693329,0.6272578239440918,0.300239235162735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6059113144874573,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6059113144874573,"y":0.300239235162735},{"x":0.5779967308044434,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9717196226119995,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5779967308044434,0.2918660342693329,0.6059113144874573,0.300239235162735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6535303592681885,"y":0.300239235162735},{"x":0.5779967308044434,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9654550552368164,"dir":"ltr","boundary":[0.5729967308044434,0.2848660342693329,0.6585303592681885,0.307239235162735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9406943321228027,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.6288998126983643,0.3133971393108368,0.6535303592681885,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6272578239440918,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6272578239440918,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6174055933952332,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9554416537284851,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6174055933952332,0.3133971393108368,0.6272578239440918,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6141214966773987,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6141214966773987,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6091954112052917,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.8110291957855225,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6091954112052917,0.3133971393108368,0.6141214966773987,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.3133971393108368},{"x":0.60426926612854,"y":0.3133971393108368},{"x":0.60426926612854,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5796387791633606,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.950516402721405,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5796387791633606,0.3133971393108368,0.60426926612854,0.3217703402042389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3133971393108368},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5796387791633606,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9239968657493591,"dir":"ltr","boundary":[0.5746387791633606,0.3063971393108368,0.6585303592681885,0.3287703402042389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6535303592681885,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3444976210594177},{"x":0.610837459564209,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9403905272483826,"dir":"rtl","str":"یاختههای","boundary":[0.610837459564209,0.33732056617736816,0.6535303592681885,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6059113144874573,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6059113144874573,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9666033983230591,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5779967308044434,0.33732056617736816,0.6059113144874573,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5747126340866089,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5747126340866089,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5681445002555847,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7810577154159546,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5681445002555847,0.33732056617736816,0.5747126340866089,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5632184147834778,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5336617231369019,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9873749613761902,"dir":"rtl","str":"مصارف","boundary":[0.5336617231369019,0.33732056617736816,0.5632184147834778,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5303776860237122,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5303776860237122,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5024630427360535,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.978396475315094,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5024630427360535,0.33732056617736816,0.5303776860237122,0.3444976210594177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6535303592681885,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5024630427360535,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9515597820281982,"dir":"ltr","boundary":[0.49746304273605346,0.33032056617736816,0.6585303592681885,0.35149762105941773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.35885167121887207},{"x":0.8292282223701477,"y":0.35885167121887207},{"x":0.8292282223701477,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8013136386871338,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9790830016136169,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8013136386871338,0.35885167121887207,0.8292282223701477,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.35885167121887207},{"x":0.7963874936103821,"y":0.35885167121887207},{"x":0.7963874936103821,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7701149582862854,"y":0.36722487211227417}]},"confidence":0.9701563119888306,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7701149582862854,0.35885167121887207,0.7963874936103821,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.369617223739624},{"x":0.8292282223701477,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8308702707290649,"y":0.3767942488193512},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3779904246330261}]},"confidence":0.9810884594917297,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8013136386871338,0.369617223739624,0.8308702707290649,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.37081339955329895},{"x":0.7963874936103821,"y":0.369617223739624},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3779904246330261},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3779904246330261}]},"confidence":0.9685730338096619,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7701149582862854,0.37081339955329895,0.7963874936103821,0.3779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.38277512788772583},{"x":0.8308702707290649,"y":0.38397130370140076},{"x":0.8308702707290649,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8193760514259338,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9634523391723633,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8193760514259338,0.38277512788772583,0.8308702707290649,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.38277512788772583},{"x":0.8144499063491821,"y":0.38277512788772583},{"x":0.8144499063491821,"y":0.39114832878112793},{"x":0.7947455048561096,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.978034496307373,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7947455048561096,0.38277512788772583,0.8144499063491821,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7898193597793579,"y":0.38277512788772583},{"x":0.7881773114204407,"y":0.39114832878112793},{"x":0.7668308615684509,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9635341763496399,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7668308615684509,0.3815789520740509,0.7881773114204407,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8308702707290649,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8308702707290649,"y":0.40071770548820496},{"x":0.8177340030670166,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.91749107837677,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8177340030670166,0.3947368562221527,0.8308702707290649,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8144499063491821,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8144499063491821,"y":0.40071770548820496},{"x":0.7931034564971924,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.9701985716819763,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7931034564971924,0.3947368562221527,0.8144499063491821,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7898193597793579,"y":0.40071770548820496},{"x":0.7635468244552612,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.9639412760734558,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7635468244552612,0.3947368562221527,0.7898193597793579,0.40071770548820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.35885167121887207},{"x":0.8308702707290649,"y":0.35765549540519714},{"x":0.8308702707290649,"y":0.40071770548820496},{"x":0.7635468244552612,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.967529833316803,"dir":"ltr","boundary":[0.756904776096344,0.35185167121887206,0.835870270729065,0.40771770548820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8308702707290649,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8062397241592407,"y":0.41267943382263184}]},"confidence":0.9792255759239197,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8062397241592407,0.4055023789405823,0.8308702707290649,0.41267943382263184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8013136386871338,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8013136386871338,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7471264600753784,"y":0.41267943382263184}]},"confidence":0.9790186882019043,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7471264600753784,0.4055023789405823,0.8013136386871338,0.41267943382263184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.4055023789405823},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4055023789405823},{"x":0.7422003149986267,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7257799506187439,"y":0.41267943382263184}]},"confidence":0.9635618925094604,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7257799506187439,0.4055023789405823,0.7422003149986267,0.41267943382263184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8308702707290649,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7257799506187439,"y":0.41267943382263184}]},"confidence":0.9763518571853638,"dir":"ltr","boundary":[0.7207799506187439,0.39850237894058227,0.835870270729065,0.41967943382263184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.41387560963630676},{"x":0.8292282223701477,"y":0.41387560963630676},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.9823867082595825,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7963874936103821,0.41387560963630676,0.8292282223701477,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4150717556476593},{"x":0.7931034564971924,"y":0.4150717556476593},{"x":0.7931034564971924,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.952173113822937,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7717570066452026,0.4150717556476593,0.7931034564971924,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.4150717556476593},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4150717556476593},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7487684488296509,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.9685962796211243,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7487684488296509,0.4150717556476593,0.7668308615684509,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4150717556476593},{"x":0.743842363357544,"y":0.4150717556476593},{"x":0.743842363357544,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.9720649123191833,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7142857313156128,0.4150717556476593,0.743842363357544,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7077175974845886,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7126436829566956,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7126436829566956,"y":0.4246411621570587},{"x":0.7077175974845886,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.8693888783454895,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7077175974845886,0.41626793146133423,0.7126436829566956,0.4246411621570587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7077175974845886,"y":0.4150717556476593},{"x":0.8292282223701477,"y":0.41387560963630676},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7077175974845886,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.965530514717102,"dir":"ltr","boundary":[0.7027175974845886,0.4080717556476593,0.8342282223701477,0.4304449863433838],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.45095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.45095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4581339657306671},{"x":0.807881772518158,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.9786209464073181,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.807881772518158,0.45095694065093994,0.8308702707290649,0.4581339657306671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.45095694065093994},{"x":0.8045976758003235,"y":0.45215311646461487},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4581339657306671},{"x":0.761904776096344,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.985258162021637,"dir":"rtl","str":"درخواست","boundary":[0.761904776096344,0.45095694065093994,0.8045976758003235,0.4581339657306671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8308702707290649,"y":0.470095694065094},{"x":0.807881772518158,"y":0.470095694065094}]},"confidence":0.9768105149269104,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.807881772518158,0.4617224931716919,0.8308702707290649,0.470095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.4617224931716919},{"x":0.802955687046051,"y":0.4617224931716919},{"x":0.802955687046051,"y":0.470095694065094},{"x":0.7569786310195923,"y":0.470095694065094}]},"confidence":0.9749904870986938,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7569786310195923,0.4617224931716919,0.802955687046051,0.470095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.4712918698787689},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4712918698787689},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4820574223995209},{"x":0.8210180401802063,"y":0.4820574223995209}]},"confidence":0.9412318468093872,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.8193760514259338,0.4712918698787689,0.8292282223701477,0.4820574223995209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.4712918698787689},{"x":0.8144499063491821,"y":0.4712918698787689},{"x":0.8160919547080994,"y":0.4820574223995209},{"x":0.7832512259483337,"y":0.4820574223995209}]},"confidence":0.9485459327697754,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.7832512259483337,0.4712918698787689,0.8160919547080994,0.4820574223995209]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.45095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.45095694065093994},{"x":0.8308702707290649,"y":0.4820574223995209},{"x":0.7569786310195923,"y":0.4820574223995209}]},"confidence":0.9711402058601379,"dir":"ltr","boundary":[0.7519786310195923,0.44395694065093994,0.835870270729065,0.4890574223995209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8357964158058167,"y":0.519138753414154},{"x":0.7684729099273682,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9817318916320801,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7684729099273682,0.5023923516273499,0.8357964158058167,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5023923516273499},{"x":0.761904776096344,"y":0.5023923516273499},{"x":0.761904776096344,"y":0.519138753414154},{"x":0.7175697684288025,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.986945390701294,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7175697684288025,0.5023923516273499,0.761904776096344,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7110016345977783,"y":0.519138753414154},{"x":0.7044335007667542,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9861400723457336,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.5023923516273499,0.7110016345977783,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.5023923516273499},{"x":0.69786536693573,"y":0.5023923516273499},{"x":0.69786536693573,"y":0.519138753414154},{"x":0.6486042737960815,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9807829260826111,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6486042737960815,0.5023923516273499,0.69786536693573,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.5023923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.5023923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.519138753414154},{"x":0.5779967308044434,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9780558347702026,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.5779967308044434,0.5023923516273499,0.6420361399650574,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5714285969734192,"y":0.519138753414154},{"x":0.5648604035377502,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.7039309144020081,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5648604035377502,0.5023923516273499,0.5714285969734192,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5566502213478088,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5566502213478088,"y":0.519138753414154},{"x":0.5221675038337708,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9853147864341736,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5221675038337708,0.5023923516273499,0.5566502213478088,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.5023923516273499},{"x":0.517241358757019,"y":0.5023923516273499},{"x":0.517241358757019,"y":0.519138753414154},{"x":0.47454842925071716,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9858635067939758,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.47454842925071716,0.5023923516273499,0.517241358757019,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5023923516273499},{"x":0.46962234377861023,"y":0.5023923516273499},{"x":0.46962234377861023,"y":0.519138753414154},{"x":0.42200326919555664,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9838083982467651,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.42200326919555664,0.5023923516273499,0.46962234377861023,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.5023923516273499},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5023923516273499},{"x":0.4121510684490204,"y":0.519138753414154},{"x":0.33497536182403564,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9626233577728271,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.33497536182403564,0.5023923516273499,0.4121510684490204,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32676517963409424,"y":0.519138753414154},{"x":0.3218390941619873,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9836382865905762,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3218390941619873,0.5023923516273499,0.32676517963409424,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32019704580307007,"y":0.519138753414154},{"x":0.30049261450767517,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9868791103363037,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.30049261450767517,0.5023923516273499,0.32019704580307007,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.5023923516273499},{"x":0.293924480676651,"y":0.5023923516273499},{"x":0.293924480676651,"y":0.519138753414154},{"x":0.2742200195789337,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9842504858970642,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.2742200195789337,0.5023923516273499,0.293924480676651,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5023923516273499},{"x":0.27257800102233887,"y":0.5023923516273499},{"x":0.27257800102233887,"y":0.519138753414154},{"x":0.2692939341068268,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9495250582695007,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2692939341068268,0.5023923516273499,0.27257800102233887,0.519138753414154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8357964158058167,"y":0.519138753414154},{"x":0.2692939341068268,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9743722677230835,"dir":"ltr","boundary":[0.2642939341068268,0.49539235162734985,0.8407964158058167,0.5261387534141541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5574162602424622}]},"confidence":0.9924309849739075,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8374384045600891,0.5430622100830078,0.8522167205810547,0.5574162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5562201142311096},{"x":0.7980295419692993,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.987499475479126,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7980295419692993,0.5418660044670105,0.8292282223701477,0.5562201142311096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7980295419692993,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9896129965782166,"dir":"ltr","boundary":[0.7930295419692993,0.5348660044670105,0.8572167205810547,0.5644162602424622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.570574164390564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.5693780183792114},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5837320685386658},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5849282145500183}]},"confidence":0.9555619359016418,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.8177340030670166,0.570574164390564,0.8522167205810547,0.5837320685386658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.570574164390564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.5693780183792114},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5837320685386658},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5849282145500183}]},"confidence":0.9555619359016418,"dir":"ltr","boundary":[0.8127340030670166,0.563574164390564,0.8572167205810547,0.5907320685386658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.6028708219528198},{"x":0.8505747318267822,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6124401688575745},{"x":0.825944185256958,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9863268136978149,"str":"ناشر","boundary":[0.8243021368980408,0.6028708219528198,0.8522167205810547,0.6124401688575745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.6028708219528198},{"x":0.8505747318267822,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6124401688575745},{"x":0.825944185256958,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9863268136978149,"dir":"ltr","boundary":[0.8193021368980408,0.5958708219528198,0.8572167205810547,0.6194401688575745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.630382776260376},{"x":0.8522167205810547,"y":0.630382776260376},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6447368264198303},{"x":0.807881772518158,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9942628741264343,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.807881772518158,0.630382776260376,0.8522167205810547,0.6447368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.630382776260376},{"x":0.8013136386871338,"y":0.630382776260376},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6435406804084778},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9835292100906372,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7963874936103821,0.630382776260376,0.8013136386871338,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.630382776260376},{"x":0.7898193597793579,"y":0.630382776260376},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6447368264198303},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9927185773849487,"dir":"rtl","str":"گرافیک","boundary":[0.7422003149986267,0.630382776260376,0.7898193597793579,0.6447368264198303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6291866302490234},{"x":0.8522167205810547,"y":0.630382776260376},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6447368264198303},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9925962686538696,"dir":"ltr","boundary":[0.7372003149986267,0.6221866302490234,0.8572167205810547,0.6517368264198303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8522167205810547,"y":0.660287082195282},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6734449863433838},{"x":0.8226600885391235,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9850606322288513,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8243021368980408,0.6590909361839294,0.8522167205810547,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8160919547080994,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8160919547080994,"y":0.6722487807273865},{"x":0.7865353226661682,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9865233898162842,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7881773114204407,0.6590909361839294,0.8160919547080994,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7816091775894165,"y":0.6590909361839294},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.739017903804779,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779967188835144,0.6590909361839294,0.779967188835144,0.6722487807273865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8522167205810547,"y":0.660287082195282},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6734449863433838},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9548538327217102,"dir":"ltr","boundary":[0.774967188835144,0.6520909361839294,0.8572167205810547,0.6804449863433838],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6854066848754883},{"x":0.8538587689399719,"y":0.6877990365028381},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7033492922782898},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9832469820976257,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.7881773114204407,0.6854066848754883,0.8522167205810547,0.7033492922782898]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6854066848754883},{"x":0.8538587689399719,"y":0.6877990365028381},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7033492922782898},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9832469820976257,"dir":"ltr","boundary":[0.7831773114204407,0.6784066848754883,0.8572167205810547,0.7103492922782898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7296651005744934},{"x":0.825944185256958,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9941995739936829,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.825944185256958,0.7165071964263916,0.8522167205810547,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9623013734817505,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.7865353226661682,0.7165071964263916,0.8193760514259338,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7177033424377441},{"x":0.779967188835144,"y":0.7177033424377441},{"x":0.779967188835144,"y":0.730861246585846},{"x":0.7783251404762268,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.7923465967178345,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7783251404762268,0.7177033424377441,0.779967188835144,0.730861246585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7783251404762268,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9575944542884827,"dir":"ltr","boundary":[0.7733251404762268,0.7095071964263916,0.8572167205810547,0.7366651005744934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7559808492660522},{"x":0.8160919547080994,"y":0.7571770548820496}]},"confidence":0.9695487022399902,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8160919547080994,0.7452152967453003,0.8522167205810547,0.7559808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.7464115023612976},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7464115023612976},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7571770548820496},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7571770548820496}]},"confidence":0.8387906551361084,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.807881772518158,0.7464115023612976,0.8095238208770752,0.7571770548820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7440191507339478},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7559808492660522},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7571770548820496}]},"confidence":0.9433971047401428,"dir":"ltr","boundary":[0.802881772518158,0.7382152967453003,0.8572167205810547,0.7629808492660523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7882775068283081},{"x":0.807881772518158,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9897920489311218,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.807881772518158,0.7739234566688538,0.8505747318267822,0.7882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8013136386871338,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8013136386871338,"y":0.7870813608169556},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9923125505447388,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7783251404762268,0.7727272510528564,0.8013136386871338,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7870813608169556},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.7022441625595093,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7684729099273682,0.7727272510528564,0.7701149582862854,0.7870813608169556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7882775068283081},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9586824178695679,"dir":"ltr","boundary":[0.7634729099273682,0.7657272510528564,0.8555747318267822,0.7952775068283081],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8145933151245117},{"x":0.8177340030670166,"y":0.8145933151245117}]},"confidence":0.9862148761749268,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8160919547080994,0.8014354109764099,0.8522167205810547,0.8145933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8145933151245117},{"x":0.7750410437583923,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.99074387550354,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7750410437583923,0.8014354109764099,0.8095238208770752,0.8145933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8026315569877625},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8157894611358643},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9770278930664062,"dir":"rtl","str":"چاپی","boundary":[0.7356321811676025,0.8026315569877625,0.7684729099273682,0.8157894611358643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.8026315569877625},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8145933151245117},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9846622347831726,"dir":"ltr","boundary":[0.7306321811676025,0.7956315569877624,0.8572167205810547,0.8215933151245117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.8301435112953186},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8421052694320679},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9865620136260986,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8160919547080994,0.8301435112953186,0.8522167205810547,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.8301435112953186},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8433014154434204},{"x":0.7750410437583923,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9925532341003418,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7750410437583923,0.8301435112953186,0.8095238208770752,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.8301435112953186},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8301435112953186},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8433014154434204},{"x":0.7044335007667542,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9927505850791931,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.7044335007667542,0.8301435112953186,0.7684729099273682,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.8313397169113159},{"x":0.69786536693573,"y":0.8313397169113159},{"x":0.69786536693573,"y":0.8444976210594177},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.8683651089668274,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6962233185768127,0.8313397169113159,0.69786536693573,0.8444976210594177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.8301435112953186},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9844211935997009,"dir":"ltr","boundary":[0.6912233185768127,0.8231435112953186,0.8572167205810547,0.8503014154434204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.13277511298656464},{"x":0.8308702707290649,"y":0.13277511298656464},{"x":0.8308702707290649,"y":0.139952152967453},{"x":0.7881773114204407,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9727529883384705,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7881773114204407,0.13277511298656464,0.8308702707290649,0.139952152967453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.13277511298656464},{"x":0.8308702707290649,"y":0.13277511298656464},{"x":0.8308702707290649,"y":0.139952152967453},{"x":0.7881773114204407,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9727529883384705,"dir":"ltr","boundary":[0.7831773114204407,0.12577511298656463,0.835870270729065,0.146952152967453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.14473684132099152},{"x":0.7865353226661682,"y":0.14473684132099152},{"x":0.7865353226661682,"y":0.15071770548820496},{"x":0.738916277885437,"y":0.15071770548820496}]},"confidence":0.9849335551261902,"str":"Baharvand","boundary":[0.738916277885437,0.14473684132099152,0.7865353226661682,0.15071770548820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.14473684132099152},{"x":0.7898193597793579,"y":0.14473684132099152},{"x":0.7898193597793579,"y":0.15071770548820496},{"x":0.7881773114204407,"y":0.15071770548820496}]},"confidence":0.969894289970398,"str":",","boundary":[0.7881773114204407,0.14473684132099152,0.7898193597793579,0.15071770548820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8292282223701477,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8292282223701477,"y":0.15071770548820496},{"x":0.7947455048561096,"y":0.15071770548820496}]},"confidence":0.993703305721283,"str":"Hossein","boundary":[0.7947455048561096,0.14473684132099152,0.8292282223701477,0.15071770548820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8292282223701477,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8292282223701477,"y":0.15071770548820496},{"x":0.738916277885437,"y":0.15071770548820496}]},"confidence":0.9876599907875061,"dir":"ltr","boundary":[0.733916277885437,0.1377368413209915,0.8342282223701477,0.15771770548820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5813397169113159},{"x":0.807881772518158,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.8631966710090637,"str":":","boundary":[0.807881772518158,0.5789473652839661,0.8111658692359924,0.5813397169113159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5813397169113159},{"x":0.807881772518158,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.8631966710090637,"dir":"ltr","boundary":[0.802881772518158,0.5719473652839661,0.8161658692359924,0.5883397169113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6387559771537781},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6387559771537781}]},"confidence":0.6396687626838684,"str":":","boundary":[0.7307060956954956,0.6351674795150757,0.7356321811676025,0.6387559771537781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6387559771537781},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6387559771537781}]},"confidence":0.6396687626838684,"dir":"ltr","boundary":[0.7257060956954956,0.6281674795150757,0.7406321811676025,0.6457559771537781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8110047578811646},{"x":0.7257799506187439,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.6983415484428406,"str":":","boundary":[0.7257799506187439,0.8074162602424622,0.7307060956954956,0.8110047578811646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8110047578811646},{"x":0.7257799506187439,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.6983415484428406,"dir":"ltr","boundary":[0.7207799506187439,0.8004162602424622,0.7357060956954956,0.8180047578811646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.22607655823230743},{"x":0.7126436829566956,"y":0.22607655823230743},{"x":0.7126436829566956,"y":0.2284688949584961},{"x":0.7093595862388611,"y":0.2284688949584961}]},"confidence":0.5483196377754211,"str":":","boundary":[0.7093595862388611,0.22607655823230743,0.7126436829566956,0.2284688949584961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.22607655823230743},{"x":0.7126436829566956,"y":0.22607655823230743},{"x":0.7126436829566956,"y":0.2284688949584961},{"x":0.7093595862388611,"y":0.2284688949584961}]},"confidence":0.5483196377754211,"dir":"ltr","boundary":[0.7043595862388611,0.21907655823230743,0.7176436829566956,0.2354688949584961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7126436829566956,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7126436829566956,"y":0.410287082195282},{"x":0.7110016345977783,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.8195275068283081,"str":":","boundary":[0.7110016345977783,0.40789473056793213,0.7126436829566956,0.410287082195282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7126436829566956,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7126436829566956,"y":0.410287082195282},{"x":0.7110016345977783,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.8195275068283081,"dir":"ltr","boundary":[0.7060016345977783,0.4008947305679321,0.7176436829566956,0.417287082195282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6288998126983643,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6059113144874573,"y":0.3086124360561371}]},"confidence":0.9880629181861877,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.6059113144874573,0.30263158679008484,0.6288998126983643,0.3086124360561371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6535303592681885,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6321839094161987,"y":0.3086124360561371}]},"confidence":0.9737134575843811,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.6321839094161987,0.30263158679008484,0.6535303592681885,0.3086124360561371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6535303592681885,"y":0.30263158679008484},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6059113144874573,"y":0.3086124360561371}]},"confidence":0.9800910353660583,"dir":"ltr","boundary":[0.6009113144874573,0.29563158679008483,0.6585303592681885,0.3156124360561371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3313397169113159},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.989492654800415,"dir":"ltr","str":"Cell","boundary":[0.6009852290153503,0.3253588378429413,0.6190476417541504,0.3313397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3265550136566162},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3313397169113159},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9883172512054443,"dir":"ltr","str":"culture","boundary":[0.6223316788673401,0.3253588378429413,0.6551724076271057,0.3313397169113159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3265550136566162},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3313397169113159},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3313397169113159}]},"confidence":0.9887446165084839,"dir":"ltr","boundary":[0.5959852290153503,0.3183588378429413,0.6601724076271057,0.3383397169113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3480861186981201},{"x":0.540229856967926,"y":0.3480861186981201},{"x":0.540229856967926,"y":0.35406699776649475},{"x":0.517241358757019,"y":0.35406699776649475}]},"confidence":0.9846721291542053,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.517241358757019,0.3480861186981201,0.540229856967926,0.35406699776649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5648604035377502,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5648604035377502,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5451560020446777,"y":0.35406699776649475}]},"confidence":0.9734124541282654,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.5451560020446777,0.3480861186981201,0.5648604035377502,0.3552631437778473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5763546824455261,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5763546824455261,"y":0.35406699776649475},{"x":0.5681445002555847,"y":0.35406699776649475}]},"confidence":0.509569525718689,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5681445002555847,0.3480861186981201,0.5763546824455261,0.35406699776649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.3480861186981201},{"x":0.633825957775116,"y":0.34928229451179504},{"x":0.633825957775116,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5796387791633606,"y":0.35406699776649475}]},"confidence":0.9906612634658813,"dir":"ltr","str":"Therapeutic","boundary":[0.5796387791633606,0.3480861186981201,0.633825957775116,0.3552631437778473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.34928229451179504},{"x":0.6535303592681885,"y":0.34928229451179504},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6387520432472229,"y":0.3552631437778473}]},"confidence":0.9934628009796143,"dir":"ltr","str":"use","boundary":[0.6387520432472229,0.34928229451179504,0.6535303592681885,0.3552631437778473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6535303592681885,"y":0.34928229451179504},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3552631437778473},{"x":0.517241358757019,"y":0.35406699776649475}]},"confidence":0.9481021165847778,"dir":"ltr","boundary":[0.512241358757019,0.3410861186981201,0.6585303592681885,0.3622631437778473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6535303592681885,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6403940916061401,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9804332256317139,"dir":"rtl","str":"آران","boundary":[0.6403940916061401,0.35885167121887207,0.6535303592681885,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6387520432472229,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6387520432472229,"y":0.3684210479259491},{"x":0.633825957775116,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9699981212615967,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.633825957775116,0.35885167121887207,0.6387520432472229,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6305418610572815,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6305418610572815,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9507679343223572,"dir":"rtl","str":"سعیده","boundary":[0.6009852290153503,0.35885167121887207,0.6305418610572815,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5993431806564331,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5993431806564331,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5960590839385986,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9158446788787842,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5960590839385986,0.35885167121887207,0.5993431806564331,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5927750468254089,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5927750468254089,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9292066097259521,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.5714285969734192,0.35885167121887207,0.5927750468254089,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.37081339955329895},{"x":0.6535303592681885,"y":0.37081339955329895},{"x":0.6535303592681885,"y":0.37918660044670105},{"x":0.610837459564209,"y":0.37918660044670105}]},"confidence":0.9745495915412903,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.610837459564209,0.37081339955329895,0.6535303592681885,0.37918660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.37081339955329895},{"x":0.6059113144874573,"y":0.37081339955329895},{"x":0.6059113144874573,"y":0.37918660044670105},{"x":0.5829228162765503,"y":0.37918660044670105}]},"confidence":0.9761114120483398,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5829228162765503,0.37081339955329895,0.6059113144874573,0.37918660044670105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6535303592681885,"y":0.35885167121887207},{"x":0.6535303592681885,"y":0.37918660044670105},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37918660044670105}]},"confidence":0.9615311026573181,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.35185167121887206,0.6585303592681885,0.38618660044670106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.38277512788772583},{"x":0.6535303592681885,"y":0.38277512788772583},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3887559771537781},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.8381142616271973,"str":"QH۵۸۸","boundary":[0.6206896305084229,0.38277512788772583,0.6535303592681885,0.3887559771537781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6535303592681885,"y":0.39952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9793448448181152,"str":"۶۱۶/۰۲۷۷۴","boundary":[0.6075533628463745,0.3947368562221527,0.6535303592681885,0.39952152967453003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.38277512788772583},{"x":0.6535303592681885,"y":0.38277512788772583},{"x":0.6535303592681885,"y":0.39952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9289053678512573,"dir":"ltr","boundary":[0.6025533628463745,0.3757751278877258,0.6585303592681885,0.40652152967453004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6239737272262573,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6239737272262573,"y":0.410287082195282},{"x":0.6141214966773987,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.1383182555437088,"dir":"ltr","str":"AY","boundary":[0.6141214966773987,0.4066985547542572,0.6239737272262573,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6305418610572815,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6305418610572815,"y":0.410287082195282},{"x":0.6256157755851746,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.1135527640581131,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6256157755851746,0.4066985547542572,0.6305418610572815,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6371099948883057,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6371099948883057,"y":0.410287082195282},{"x":0.6321839094161987,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.11629558354616165,"dir":"ltr","str":"I","boundary":[0.6321839094161987,0.4066985547542572,0.6371099948883057,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6420361399650574,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6420361399650574,"y":0.410287082195282},{"x":0.6387520432472229,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.1101093664765358,"dir":"ltr","str":"€","boundary":[0.6387520432472229,0.4066985547542572,0.6420361399650574,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6486042737960815,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6486042737960815,"y":0.410287082195282},{"x":0.6436781883239746,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.16372118890285492,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.6436781883239746,0.4066985547542572,0.6486042737960815,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6535303592681885,"y":0.410287082195282},{"x":0.6502463221549988,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.18720799684524536,"dir":"ltr","str":"¥","boundary":[0.6502463221549988,0.4066985547542572,0.6535303592681885,0.410287082195282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6535303592681885,"y":0.410287082195282},{"x":0.6141214966773987,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.13821762800216675,"dir":"ltr","boundary":[0.6091214966773987,0.3996985547542572,0.6585303592681885,0.417287082195282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6535303592681885,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4246411621570587},{"x":0.6354680061340332,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.8256924152374268,"str":"فيها","boundary":[0.6354680061340332,0.41626793146133423,0.6535303592681885,0.4246411621570587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6535303592681885,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4246411621570587},{"x":0.6354680061340332,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.8256924152374268,"dir":"ltr","boundary":[0.6304680061340332,0.4092679314613342,0.6585303592681885,0.4316411621570587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.45095694065093994},{"x":0.6535303592681885,"y":0.45095694065093994},{"x":0.6535303592681885,"y":0.45574161410331726},{"x":0.6091954112052917,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9686768054962158,"str":"۱۴۰۰/۱۱/۲۴","boundary":[0.6091954112052917,0.45095694065093994,0.6535303592681885,0.45574161410331726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.45095694065093994},{"x":0.6535303592681885,"y":0.45095694065093994},{"x":0.6535303592681885,"y":0.45574161410331726},{"x":0.6091954112052917,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9686768054962158,"dir":"ltr","boundary":[0.6041954112052917,0.44395694065093994,0.6585303592681885,0.46274161410331727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.4736842215061188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4736842215061188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6141214966773987,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.975343644618988,"str":"۸۷۵۴۱۳۶","boundary":[0.6141214966773987,0.4736842215061188,0.6535303592681885,0.4784688949584961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.4736842215061188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4736842215061188},{"x":0.6535303592681885,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6141214966773987,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.975343644618988,"dir":"ltr","boundary":[0.6091214966773987,0.46668422150611877,0.6585303592681885,0.4854688949584961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5586124658584595},{"x":0.6026272773742676,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9888153076171875,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6026272773742676,0.5430622100830078,0.6617405414581299,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9919285774230957,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5533661842346191,0.5430622100830078,0.5944170951843262,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5451560020446777,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5451560020446777,"y":0.5586124658584595},{"x":0.540229856967926,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9847603440284729,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.540229856967926,0.5430622100830078,0.5451560020446777,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9926328659057617,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4893267750740051,0.5430622100830078,0.5336617231369019,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5430622100830078},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5430622100830078},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5586124658584595},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9851763248443604,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.42200326919555664,0.5430622100830078,0.48275861144065857,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.5430622100830078},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5430622100830078},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.7123112082481384,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4121510684490204,0.5430622100830078,0.41543513536453247,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4055829346179962,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4055829346179962,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9864899516105652,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3727422058582306,0.5430622100830078,0.4055829346179962,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.5430622100830078},{"x":0.36617404222488403,"y":0.5430622100830078},{"x":0.36617404222488403,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3300492465496063,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9844532608985901,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3300492465496063,0.5430622100830078,0.36617404222488403,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5430622100830078},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5430622100830078},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5586124658584595},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9846035838127136,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2857142984867096,0.5430622100830078,0.32676517963409424,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5586124658584595},{"x":0.2068965584039688,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9898731708526611,"dir":"rtl","str":"ارگانوییدها","boundary":[0.2068965584039688,0.5430622100830078,0.2742200195789337,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.5430622100830078},{"x":0.20032840967178345,"y":0.5430622100830078},{"x":0.20032840967178345,"y":0.5586124658584595},{"x":0.19704432785511017,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9877324104309082,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.19704432785511017,0.5430622100830078,0.20032840967178345,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.5430622100830078},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5430622100830078},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5586124658584595},{"x":0.17569786310195923,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9953844547271729,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.17569786310195923,0.5430622100830078,0.19376026093959808,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.5430622100830078},{"x":0.16912971436977386,"y":0.5430622100830078},{"x":0.16912971436977386,"y":0.5586124658584595},{"x":0.15270936489105225,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9923412203788757,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.15270936489105225,0.5430622100830078,0.16912971436977386,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5430622100830078},{"x":0.151067316532135,"y":0.5430622100830078},{"x":0.151067316532135,"y":0.5586124658584595},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9726742506027222,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.14778324961662292,0.5430622100830078,0.151067316532135,0.5586124658584595]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5586124658584595},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9839408993721008,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.5360622100830078,0.6667405414581299,0.5656124658584595],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.5729665160179138},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5729665160179138},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5873205661773682},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9812876582145691,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.2807881832122803,0.5729665160179138,0.32019704580307007,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.5729665160179138},{"x":0.27257800102233887,"y":0.5729665160179138},{"x":0.27257800102233887,"y":0.5873205661773682},{"x":0.23481117188930511,"y":0.5861244201660156}]},"confidence":0.9945840239524841,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.23481117188930511,0.5729665160179138,0.27257800102233887,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.5729665160179138},{"x":0.23152709007263184,"y":0.5729665160179138},{"x":0.23152709007263184,"y":0.5861244201660156},{"x":0.2266009896993637,"y":0.5861244201660156}]},"confidence":0.9856629967689514,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2266009896993637,0.5729665160179138,0.23152709007263184,0.5861244201660156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.5717703104019165},{"x":0.22003284096717834,"y":0.5729665160179138},{"x":0.22003284096717834,"y":0.5861244201660156},{"x":0.1789819449186325,"y":0.5861244201660156}]},"confidence":0.9914239645004272,"dir":"rtl","str":"سعیده","boundary":[0.1789819449186325,0.5717703104019165,0.22003284096717834,0.5861244201660156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5717703104019165},{"x":0.1707717627286911,"y":0.5717703104019165},{"x":0.1707717627286911,"y":0.5861244201660156},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5861244201660156}]},"confidence":0.9888360500335693,"dir":"rtl","str":"آران","boundary":[0.14778324961662292,0.5717703104019165,0.1707717627286911,0.5861244201660156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5717703104019165},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5729665160179138},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5873205661773682},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5861244201660156}]},"confidence":0.9897793531417847,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.5647703104019165,0.3251970458030701,0.5943205661773682],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.60047847032547},{"x":0.2627257704734802,"y":0.5992823243141174},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6148325204849243},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9928182363510132,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.23645320534706116,0.60047847032547,0.2627257704734802,0.6148325204849243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.60047847032547},{"x":0.2298850566148758,"y":0.60047847032547},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6148325204849243},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6160287261009216}]},"confidence":0.9871779680252075,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.19211822748184204,0.60047847032547,0.2298850566148758,0.6148325204849243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.6016746163368225},{"x":0.190476194024086,"y":0.60047847032547},{"x":0.190476194024086,"y":0.6160287261009216},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6160287261009216}]},"confidence":0.9721789360046387,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.14614121615886688,0.6016746163368225,0.190476194024086,0.6160287261009216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.6016746163368225},{"x":0.2627257704734802,"y":0.5992823243141174},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6148325204849243},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6160287261009216}]},"confidence":0.9831445813179016,"dir":"ltr","boundary":[0.14114121615886688,0.5946746163368225,0.26772577047348023,0.6218325204849243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2266009896993637,"y":0.630382776260376},{"x":0.22495895624160767,"y":0.6459330320358276},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9917264580726624,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.19540229439735413,0.6291866302490234,0.22495895624160767,0.6459330320358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6267942786216736},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6279904246330261},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6447368264198303},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9864115715026855,"dir":"rtl","str":"آجورلو","boundary":[0.14942528307437897,0.6267942786216736,0.18719211220741272,0.6447368264198303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6267942786216736},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6291866302490234},{"x":0.22495895624160767,"y":0.6459330320358276},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9885375499725342,"dir":"ltr","boundary":[0.14442528307437896,0.6197942786216736,0.22995895624160767,0.6529330320358276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2101806253194809,"y":0.660287082195282},{"x":0.2101806253194809,"y":0.6734449863433838},{"x":0.190476194024086,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9826037287712097,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.190476194024086,0.6590909361839294,0.2101806253194809,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.6590909361839294},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6590909361839294},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6722487807273865},{"x":0.18555007874965668,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.931303083896637,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.18555007874965668,0.6590909361839294,0.18719211220741272,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6590909361839294},{"x":0.1822660118341446,"y":0.6590909361839294},{"x":0.18062397837638855,"y":0.6722487807273865},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9592159986495972,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.14778324961662292,0.6590909361839294,0.18062397837638855,0.6722487807273865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2101806253194809,"y":0.660287082195282},{"x":0.2101806253194809,"y":0.6734449863433838},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9644972681999207,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.6520909361839294,0.2151806253194809,0.6804449863433838],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6877990365028381},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6877990365028381},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7021530866622925},{"x":0.30213463306427,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9903673529624939,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.30213463306427,0.6877990365028381,0.33825942873954773,0.7021530866622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.6877990365028381},{"x":0.293924480676651,"y":0.6877990365028381},{"x":0.293924480676651,"y":0.7009569406509399},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.990940272808075,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.2545155882835388,0.6877990365028381,0.293924480676651,0.7009569406509399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.6877990365028381},{"x":0.25123152136802673,"y":0.6877990365028381},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7009569406509399},{"x":0.24466338753700256,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9793846011161804,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24466338753700256,0.6877990365028381,0.25123152136802673,0.7009569406509399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.6877990365028381},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6877990365028381},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7009569406509399},{"x":0.20853859186172485,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9893239140510559,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.20853859186172485,0.6877990365028381,0.2380952388048172,0.7009569406509399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6877990365028381},{"x":0.2019704431295395,"y":0.6877990365028381},{"x":0.2019704431295395,"y":0.7009569406509399},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9874655604362488,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.14778324961662292,0.6877990365028381,0.2019704431295395,0.7009569406509399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6877990365028381},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6877990365028381},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7021530866622925},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7009569406509399}]},"confidence":0.9888644218444824,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.6807990365028381,0.34325942873954773,0.7091530866622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.7177033424377441},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7177033424377441},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7320573925971985},{"x":0.20853859186172485,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9869235157966614,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.20853859186172485,0.7177033424377441,0.23645320534706116,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7153109908103943},{"x":0.2019704431295395,"y":0.7177033424377441},{"x":0.2019704431295395,"y":0.730861246585846},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9866820573806763,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.14778324961662292,0.7153109908103943,0.2019704431295395,0.730861246585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7153109908103943},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7177033424377441},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7320573925971985},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9867544770240784,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.7083109908103943,0.24145320534706116,0.7390573925971985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7547847032546997},{"x":0.14614121615886688,"y":0.7547847032546997}]},"confidence":0.9710865616798401,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۱۵-۹-۷","boundary":[0.14614121615886688,0.7452152967453003,0.30377668142318726,0.7547847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7547847032546997},{"x":0.14614121615886688,"y":0.7547847032546997}]},"confidence":0.9710865616798401,"dir":"ltr","boundary":[0.14114121615886688,0.7382152967453003,0.30877668142318726,0.7617847032546997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7870813608169556},{"x":0.27586206793785095,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9774988889694214,"dir":"rtl","str":"پریا","boundary":[0.27586206793785095,0.7727272510528564,0.29556649923324585,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7870813608169556},{"x":0.23973727226257324,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9849953651428223,"dir":"rtl","str":"پویان","boundary":[0.23973727226257324,0.7727272510528564,0.2692939341068268,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7870813608169556},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.987514317035675,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23152709007263184,0.7727272510528564,0.23645320534706116,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7739234566688538},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7739234566688538},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7870813608169556},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9868100881576538,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.19211822748184204,0.7739234566688538,0.22495895624160767,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7739234566688538},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7739234566688538},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7870813608169556},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9785487055778503,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.1625615805387497,0.7739234566688538,0.18555007874965668,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7739234566688538},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7739234566688538},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7870813608169556},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9689567685127258,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.14778324961662292,0.7739234566688538,0.15927749872207642,0.7870813608169556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7870813608169556},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9806121587753296,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.7657272510528564,0.30056649923324585,0.7940813608169556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.8002392053604126},{"x":0.24466338753700256,"y":0.7990430593490601},{"x":0.24466338753700256,"y":0.8145933151245117},{"x":0.18883416056632996,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9566326141357422,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۰۰۰","boundary":[0.18719211220741272,0.8002392053604126,0.24466338753700256,0.8145933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.8002392053604126},{"x":0.17733989655971527,"y":0.8002392053604126},{"x":0.1789819449186325,"y":0.8157894611358643},{"x":0.151067316532135,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9866177439689636,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.151067316532135,0.8002392053604126,0.1789819449186325,0.8157894611358643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.8002392053604126},{"x":0.24466338753700256,"y":0.7978469133377075},{"x":0.24466338753700256,"y":0.8145933151245117},{"x":0.151067316532135,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9702622294425964,"dir":"ltr","boundary":[0.146067316532135,0.7932392053604126,0.24966338753700257,0.8215933151245117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.8277512192726135},{"x":0.23645320534706116,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2380952388048172,"y":0.8421052694320679},{"x":0.19211822748184204,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.978970468044281,"dir":"rtl","str":"۵۶۰۰۰","boundary":[0.190476194024086,0.8277512192726135,0.2380952388048172,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.8289473652839661},{"x":0.1822660118341446,"y":0.8289473652839661},{"x":0.18390804529190063,"y":0.8444976210594177},{"x":0.15599343180656433,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9894222021102905,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.1543513983488083,0.8289473652839661,0.18390804529190063,0.8444976210594177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.8289473652839661},{"x":0.23645320534706116,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2380952388048172,"y":0.8421052694320679},{"x":0.15599343180656433,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9841963052749634,"dir":"ltr","boundary":[0.14935139834880828,0.8219473652839661,0.2430952388048172,0.8491052694320679],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/QVgJsvlOUBjFaIPx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/hKJCclnrRDkHLuKZ.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/MiNAerHZEeIwKMLN.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002587218071243837,0.0001275554629461617,0.9986085967986259,0.999040126122356]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7947455048561096,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13038277626037598},{"x":0.7339901328086853,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9898590445518494,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.7339901328086853,0.11363636702299118,0.7947455048561096,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7257799506187439,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7257799506187439,"y":0.13038277626037598},{"x":0.6551724076271057,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9938625693321228,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6551724076271057,0.11363636702299118,0.7257799506187439,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.11363636702299118},{"x":0.6486042737960815,"y":0.11363636702299118},{"x":0.6486042737960815,"y":0.13038277626037598},{"x":0.5681445002555847,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.983772873878479,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.5681445002555847,0.11363636702299118,0.6486042737960815,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.11363636702299118},{"x":0.5582922697067261,"y":0.11363636702299118},{"x":0.5582922697067261,"y":0.13038277626037598},{"x":0.47454842925071716,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9899969696998596,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.47454842925071716,0.11363636702299118,0.5582922697067261,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.11363636702299118},{"x":0.46633824706077576,"y":0.11363636702299118},{"x":0.46633824706077576,"y":0.13038277626037598},{"x":0.4088670015335083,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9913081526756287,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4088670015335083,0.11363636702299118,0.46633824706077576,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.11363636702299118},{"x":0.4006568193435669,"y":0.11363636702299118},{"x":0.4006568193435669,"y":0.13038277626037598},{"x":0.3924466371536255,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9861670136451721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3924466371536255,0.11363636702299118,0.4006568193435669,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.11363636702299118},{"x":0.3842364549636841,"y":0.11363636702299118},{"x":0.3842364549636841,"y":0.13038277626037598},{"x":0.32019704580307007,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9953804016113281,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.32019704580307007,0.11363636702299118,0.3842364549636841,0.13038277626037598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.11363636702299118},{"x":0.31198686361312866,"y":0.11363636702299118},{"x":0.31198686361312866,"y":0.13038277626037598},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.98670494556427,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.22824302315711975,0.11363636702299118,0.31198686361312866,0.13038277626037598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7947455048561096,"y":0.11363636702299118},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13038277626037598},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13038277626037598}]},"confidence":0.9896364212036133,"dir":"ltr","boundary":[0.22324302315711975,0.10663636702299117,0.7997455048561096,0.13738277626037598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5977011322975159,"y":0.15909090638160706},{"x":0.5944170951843262,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9631449580192566,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5944170951843262,0.1435406655073166,0.5977011322975159,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5927750468254089,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5927750468254089,"y":0.15909090638160706},{"x":0.5779967308044434,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9899424314498901,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5779967308044434,0.1435406655073166,0.5927750468254089,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.1435406655073166},{"x":0.569786548614502,"y":0.1435406655073166},{"x":0.569786548614502,"y":0.15909090638160706},{"x":0.523809552192688,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9730193614959717,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.523809552192688,0.1435406655073166,0.569786548614502,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5155993700027466,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5155993700027466,"y":0.15909090638160706},{"x":0.46962234377861023,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9940739870071411,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.46962234377861023,0.14234450459480286,0.5155993700027466,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.14234450459480286},{"x":0.46305418014526367,"y":0.1435406655073166},{"x":0.46305418014526367,"y":0.15789473056793213},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9941189885139465,"dir":"rtl","str":"الفبا","boundary":[0.4334975481033325,0.14234450459480286,0.46305418014526367,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14234450459480286},{"x":0.43021345138549805,"y":0.14234450459480286},{"x":0.43021345138549805,"y":0.15789473056793213},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9811442494392395,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42692938446998596,0.14234450459480286,0.43021345138549805,0.15789473056793213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5977011322975159,"y":0.15909090638160706},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9853423237800598,"dir":"ltr","boundary":[0.42192938446998596,0.13534450459480285,0.6027011322975159,0.16609090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.25239235162734985},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5517241358757019,"y":0.2846890091896057},{"x":0.4646962285041809,"y":0.279904305934906}]},"confidence":0.9629225730895996,"str":"جهاد","boundary":[0.467980295419693,0.25239235162734985,0.5517241358757019,0.2846890091896057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.25239235162734985},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5517241358757019,"y":0.2846890091896057},{"x":0.4646962285041809,"y":0.279904305934906}]},"confidence":0.9629225730895996,"dir":"ltr","boundary":[0.462980295419693,0.24539235162734985,0.5567241358757019,0.2916890091896057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.2918660342693329},{"x":0.5385878682136536,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5385878682136536,"y":0.29784688353538513},{"x":0.4844006597995758,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9859480261802673,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4844006597995758,0.2918660342693329,0.5385878682136536,0.29784688353538513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.2918660342693329},{"x":0.5385878682136536,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5385878682136536,"y":0.29784688353538513},{"x":0.4844006597995758,"y":0.300239235162735}]},"confidence":0.9859480261802673,"dir":"ltr","boundary":[0.4794006597995758,0.2848660342693329,0.5435878682136536,0.30484688353538514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.35765549540519714},{"x":0.8160919547080994,"y":0.35765549540519714},{"x":0.8160919547080994,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7569786310195923,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9896416664123535,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.7569786310195923,0.35765549540519714,0.8160919547080994,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.35765549540519714},{"x":0.7504104971885681,"y":0.35765549540519714},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9892938137054443,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.7192118167877197,0.35765549540519714,0.7504104971885681,0.3684210479259491]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.35765549540519714},{"x":0.8160919547080994,"y":0.35765549540519714},{"x":0.8160919547080994,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9895078539848328,"dir":"ltr","boundary":[0.7142118167877197,0.35065549540519714,0.8210919547080994,0.3754210479259491],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.3552631437778473},{"x":0.31198686361312866,"y":0.35406699776649475},{"x":0.31198686361312866,"y":0.36722487211227417},{"x":0.26436781883239746,"y":0.36722487211227417}]},"confidence":0.9921172857284546,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.26436781883239746,0.3552631437778473,0.31198686361312866,0.36722487211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.3552631437778473},{"x":0.25944170355796814,"y":0.3552631437778473},{"x":0.25944170355796814,"y":0.36722487211227417},{"x":0.2380952388048172,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9935688376426697,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.2380952388048172,0.3552631437778473,0.25944170355796814,0.36722487211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.3564593195915222},{"x":0.23152709007263184,"y":0.3564593195915222},{"x":0.23152709007263184,"y":0.3684210479259491},{"x":0.2266009896993637,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.978583574295044,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2266009896993637,0.3564593195915222,0.23152709007263184,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.3564593195915222},{"x":0.2216748744249344,"y":0.3552631437778473},{"x":0.2216748744249344,"y":0.3684210479259491},{"x":0.17733989655971527,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9936127662658691,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.17733989655971527,0.3564593195915222,0.2216748744249344,0.3684210479259491]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.3564593195915222},{"x":0.31198686361312866,"y":0.35406699776649475},{"x":0.31198686361312866,"y":0.36722487211227417},{"x":0.17733989655971527,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9920109510421753,"dir":"ltr","boundary":[0.17233989655971527,0.3494593195915222,0.31698686361312867,0.3742248721122742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144499063491821,"y":0.559808611869812},{"x":0.8423645496368408,"y":0.559808611869812},{"x":0.8423645496368408,"y":0.570574164390564},{"x":0.8144499063491821,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9758530855178833,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.8144499063491821,0.559808611869812,0.8423645496368408,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.559808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.559808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.570574164390564},{"x":0.7717570066452026,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9921731948852539,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7717570066452026,0.559808611869812,0.8095238208770752,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.559808611869812},{"x":0.7651888132095337,"y":0.559808611869812},{"x":0.7651888132095337,"y":0.570574164390564},{"x":0.7372742295265198,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9953476786613464,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7372742295265198,0.559808611869812,0.7651888132095337,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.559808611869812},{"x":0.7323480844497681,"y":0.559808611869812},{"x":0.7323480844497681,"y":0.570574164390564},{"x":0.7274219989776611,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9933099746704102,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7274219989776611,0.559808611869812,0.7323480844497681,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.559808611869812},{"x":0.720853865146637,"y":0.559808611869812},{"x":0.720853865146637,"y":0.570574164390564},{"x":0.6551724076271057,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9843747019767761,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.6551724076271057,0.559808611869812,0.720853865146637,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.559808611869812},{"x":0.6502463221549988,"y":0.559808611869812},{"x":0.6502463221549988,"y":0.570574164390564},{"x":0.5911329984664917,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9878495335578918,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5911329984664917,0.559808611869812,0.6502463221549988,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.559808611869812},{"x":0.5845648646354675,"y":0.559808611869812},{"x":0.5845648646354675,"y":0.570574164390564},{"x":0.5451560020446777,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9860022664070129,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5451560020446777,0.559808611869812,0.5845648646354675,0.570574164390564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.559808611869812},{"x":0.8423645496368408,"y":0.559808611869812},{"x":0.8423645496368408,"y":0.570574164390564},{"x":0.5451560020446777,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9869253039360046,"dir":"ltr","boundary":[0.5401560020446777,0.552808611869812,0.8473645496368408,0.577574164390564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.5801435112953186},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5921052694320679},{"x":0.7816091775894165,"y":0.5921052694320679}]},"confidence":0.9905052781105042,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.7816091775894165,0.5801435112953186,0.8226600885391235,0.5921052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7750410437583923,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7750410437583923,"y":0.5921052694320679},{"x":0.743842363357544,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9922292232513428,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.743842363357544,0.5801435112953186,0.7750410437583923,0.5921052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5933014154434204},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.99090576171875,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7323480844497681,0.5801435112953186,0.7372742295265198,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7274219989776611,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7274219989776611,"y":0.5933014154434204},{"x":0.6863710880279541,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9924527406692505,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6863710880279541,0.5801435112953186,0.7274219989776611,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6798029541969299,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6798029541969299,"y":0.5933014154434204},{"x":0.6403940916061401,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9959293007850647,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.6403940916061401,0.5801435112953186,0.6798029541969299,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5813397169113159},{"x":0.633825957775116,"y":0.5801435112953186},{"x":0.633825957775116,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9831475019454956,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5845648646354675,0.5813397169113159,0.633825957775116,0.5933014154434204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5813397169113159},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5789473652839661},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5921052694320679},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9905750751495361,"dir":"ltr","boundary":[0.5795648646354675,0.5743397169113159,0.8276600885391235,0.5991052694320679],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7290640473365784,"y":0.6459330320358276},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.863145112991333,"dir":"ltr","str":"TECHNOLOGY","boundary":[0.71592777967453,0.6519138813018799,0.7701149582862854,0.6961722373962402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7290640473365784,"y":0.6459330320358276},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.863145112991333,"dir":"ltr","boundary":[0.71092777967453,0.6449138813018799,0.7751149582862854,0.7031722373962402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7126436829566956,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7126436829566956,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9436002969741821,"str":"CELL","boundary":[0.6880131363868713,0.6519138813018799,0.7126436829566956,0.6578947305679321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7126436829566956,"y":0.6519138813018799},{"x":0.7126436829566956,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9436002969741821,"dir":"ltr","boundary":[0.6830131363868713,0.6449138813018799,0.7176436829566956,0.6648947305679321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.6973684430122375},{"x":0.651888370513916,"y":0.6698564887046814},{"x":0.668308675289154,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6469622254371643,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9422004222869873,"str":"ROYAN","boundary":[0.6321839094161987,0.6973684430122375,0.668308675289154,0.6758373379707336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.6674641370773315},{"x":0.668308675289154,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6543062329292297},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9256072640419006,"str":"STEM","boundary":[0.6551724076271057,0.6674641370773315,0.6847290396690369,0.6543062329292297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.6973684430122375},{"x":0.668308675289154,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6543062329292297},{"x":0.6469622254371643,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9348256587982178,"dir":"ltr","boundary":[0.6271839094161987,0.6903684430122375,0.6897290396690369,0.6613062329292297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.7236841917037964},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7416267991065979},{"x":0.674876868724823,"y":0.7332535982131958}]},"confidence":0.932949423789978,"dir":"rtl","str":"خته","boundary":[0.6863710880279541,0.7236841917037964,0.6880131363868713,0.7416267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7153109908103943},{"x":0.6847290396690369,"y":0.7212918400764465},{"x":0.6715927720069885,"y":0.730861246585846},{"x":0.6633825898170471,"y":0.7260765433311462}]},"confidence":0.9679659605026245,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.674876868724823,0.7153109908103943,0.6715927720069885,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.7057416439056396},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7248803973197937},{"x":0.6469622254371643,"y":0.7153109908103943}]},"confidence":0.9762983322143555,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6584565043449402,0.7057416439056396,0.6617405414581299,0.7248803973197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.7057416439056396},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6469622254371643,"y":0.7153109908103943}]},"confidence":0.9622034430503845,"dir":"ltr","boundary":[0.6534565043449402,0.6987416439056396,0.6930131363868713,0.7486267991065979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.7117224931716919},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7033492922782898},{"x":0.761904776096344,"y":0.720095694065094},{"x":0.7422003149986267,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9668103456497192,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7307060956954956,0.7117224931716919,0.761904776096344,0.720095694065094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.720095694065094},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7117224931716919},{"x":0.7405582666397095,"y":0.7296651005744934},{"x":0.720853865146637,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9795191287994385,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7093595862388611,0.720095694065094,0.7405582666397095,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.7236841917037964},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7212918400764465},{"x":0.7175697684288025,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7404305934906006}]},"confidence":0.9205065369606018,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.69786536693573,0.7236841917037964,0.7175697684288025,0.7380383014678955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.7236841917037964},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7033492922782898},{"x":0.761904776096344,"y":0.7212918400764465},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7404305934906006}]},"confidence":0.9654474258422852,"dir":"ltr","boundary":[0.69286536693573,0.7166841917037964,0.766904776096344,0.7282918400764465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.760765552520752},{"x":0.8062397241592407,"y":0.760765552520752},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7715311050415039},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.9865069389343262,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7668308615684509,0.760765552520752,0.8062397241592407,0.7715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.760765552520752},{"x":0.761904776096344,"y":0.760765552520752},{"x":0.761904776096344,"y":0.7715311050415039},{"x":0.720853865146637,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.9799739122390747,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.720853865146637,0.760765552520752,0.761904776096344,0.7715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.760765552520752},{"x":0.7142857313156128,"y":0.760765552520752},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7715311050415039},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.9855591058731079,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.7011494040489197,0.760765552520752,0.7142857313156128,0.7715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.760765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.760765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7715311050415039},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.9767889380455017,"dir":"rtl","str":"یاختههای","boundary":[0.6371099948883057,0.760765552520752,0.6945812702178955,0.7715311050415039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.760765552520752},{"x":0.6321839094161987,"y":0.760765552520752},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7715311050415039},{"x":0.5993431806564331,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.9919799566268921,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5993431806564331,0.760765552520752,0.6321839094161987,0.7715311050415039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.760765552520752},{"x":0.8062397241592407,"y":0.760765552520752},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7715311050415039},{"x":0.5993431806564331,"y":0.7715311050415039}]},"confidence":0.982848048210144,"dir":"ltr","boundary":[0.5943431806564331,0.753765552520752,0.8112397241592407,0.7785311050415039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.34090909361839294},{"x":0.523809552192688,"y":0.34090909361839294},{"x":0.523809552192688,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9274228811264038,"str":"۱۳۵۹","boundary":[0.5073891878128052,0.34090909361839294,0.523809552192688,0.3444976210594177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.34090909361839294},{"x":0.523809552192688,"y":0.34090909361839294},{"x":0.523809552192688,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9274228811264038,"dir":"ltr","boundary":[0.5023891878128052,0.33390909361839294,0.528809552192688,0.35149762105941773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4893267750740051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4893267750740051,"y":0.32416269183158875},{"x":0.4893267750740051,"y":0.32416269183158875}]},"confidence":0.33880099654197693,"str":"|","boundary":[0.4893267750740051,0.31937798857688904,0.4893267750740051,0.32416269183158875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5024630427360535,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5024630427360535,"y":0.3229665160179138},{"x":0.4909687936306,"y":0.32416269183158875}]},"confidence":0.5335822105407715,"str":"-----","boundary":[0.4909687936306,0.31937798857688904,0.5024630427360535,0.3229665160179138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5024630427360535,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5024630427360535,"y":0.32416269183158875},{"x":0.4893267750740051,"y":0.32416269183158875}]},"confidence":0.5011186599731445,"dir":"ltr","boundary":[0.4843267750740051,0.31237798857688903,0.5074630427360535,0.33116269183158875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5599343180656433,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5599343180656433,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5320196747779846,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9884159564971924,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5320196747779846,0.3564593195915222,0.5599343180656433,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5254515409469604,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5254515409469604,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4646962285041809,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9903593063354492,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4646962285041809,0.3564593195915222,0.5254515409469604,0.3684210479259491]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5599343180656433,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5599343180656433,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4646962285041809,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9897115230560303,"dir":"ltr","boundary":[0.4596962285041809,0.3494593195915222,0.5649343180656433,0.3754210479259491],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.5179426074028015},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5179426074028015}]},"confidence":0.9371695518493652,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.4137931168079376,0.4952152967453003,0.4482758641242981,0.5179426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.4952152967453003},{"x":0.403940886259079,"y":0.4952152967453003},{"x":0.403940886259079,"y":0.5179426074028015},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5179426074028015}]},"confidence":0.7586787939071655,"dir":"rtl","str":"تل","boundary":[0.38752052187919617,0.4952152967453003,0.403940886259079,0.5179426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.4952152967453003},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4952152967453003},{"x":0.36617404222488403,"y":0.5179426074028015},{"x":0.293924480676651,"y":0.5179426074028015}]},"confidence":0.917151153087616,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.293924480676651,0.4952152967453003,0.36617404222488403,0.5179426074028015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.5179426074028015},{"x":0.293924480676651,"y":0.5179426074028015}]},"confidence":0.886383593082428,"dir":"ltr","boundary":[0.288924480676651,0.4882152967453003,0.4532758641242981,0.5249426074028015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.5215311050415039},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5215311050415039},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5358851552009583},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.8172416090965271,"dir":"ltr","str":"CellTech","boundary":[0.29228243231773376,0.5215311050415039,0.3645320236682892,0.5358851552009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5215311050415039},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5215311050415039},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5358851552009583},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.9804412722587585,"dir":"ltr","str":"Pharmed","boundary":[0.36781609058380127,0.5215311050415039,0.44991791248321533,0.5358851552009583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.5215311050415039},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5215311050415039},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5358851552009583},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5358851552009583}]},"confidence":0.8934014439582825,"dir":"ltr","boundary":[0.28728243231773376,0.5145311050415039,0.45491791248321534,0.5428851552009583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.570574164390564},{"x":0.3957307040691376,"y":0.570574164390564},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5825358629226685},{"x":0.357963889837265,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9815436601638794,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.357963889837265,0.570574164390564,0.3957307040691376,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.570574164390564},{"x":0.3530377745628357,"y":0.570574164390564},{"x":0.3530377745628357,"y":0.5825358629226685},{"x":0.33169129490852356,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.987322211265564,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.33169129490852356,0.570574164390564,0.3530377745628357,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.570574164390564},{"x":0.3251231610774994,"y":0.570574164390564},{"x":0.3251231610774994,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9854639768600464,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.3054187297821045,0.570574164390564,0.3251231610774994,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.570574164390564},{"x":0.29885056614875793,"y":0.570574164390564},{"x":0.29885056614875793,"y":0.5825358629226685},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9899529814720154,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.26765188574790955,0.570574164390564,0.29885056614875793,0.5825358629226685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.570574164390564},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5717703104019165},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5837320685386658},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9862701296806335,"dir":"ltr","boundary":[0.26265188574790954,0.563574164390564,0.4007307040691376,0.5907320685386658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7404305934906006},{"x":0.34811165928840637,"y":0.7416267991065979},{"x":0.34811165928840637,"y":0.7511961460113525},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9341559410095215,"str":"INSF","boundary":[0.2972085475921631,0.7404305934906006,0.34811165928840637,0.7511961460113525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7404305934906006},{"x":0.34811165928840637,"y":0.7416267991065979},{"x":0.34811165928840637,"y":0.7511961460113525},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9341559410095215,"dir":"ltr","boundary":[0.2922085475921631,0.7334305934906006,0.3531116592884064,0.7581961460113525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7655502557754517},{"x":0.19376026093959808,"y":0.7655502557754517},{"x":0.19376026093959808,"y":0.7763158082962036},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9694844484329224,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.1625615805387497,0.7655502557754517,0.19376026093959808,0.7763158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.7655502557754517},{"x":0.27093595266342163,"y":0.7655502557754517},{"x":0.27093595266342163,"y":0.7763158082962036},{"x":0.20032840967178345,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9921914935112,"dir":"ltr","str":"National","boundary":[0.20032840967178345,0.7655502557754517,0.27093595266342163,0.7763158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.7655502557754517},{"x":0.34318554401397705,"y":0.7655502557754517},{"x":0.34318554401397705,"y":0.7763158082962036},{"x":0.27586206793785095,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9935629367828369,"dir":"ltr","str":"Science","boundary":[0.27586206793785095,0.7655502557754517,0.34318554401397705,0.7763158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7655502557754517},{"x":0.444991797208786,"y":0.7655502557754517},{"x":0.444991797208786,"y":0.7763158082962036},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9844623804092407,"dir":"ltr","str":"Foundation","boundary":[0.3497537076473236,0.7655502557754517,0.444991797208786,0.7763158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.7655502557754517},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7655502557754517},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7763158082962036},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.981195867061615,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4482758641242981,0.7655502557754517,0.4515599310398102,0.7763158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7655502557754517},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7655502557754517},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7763158082962036},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9736476540565491,"dir":"ltr","str":"INSF","boundary":[0.4597701132297516,0.7655502557754517,0.49753695726394653,0.7763158082962036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7655502557754517},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7655502557754517},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7763158082962036},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7763158082962036}]},"confidence":0.9850241541862488,"dir":"ltr","boundary":[0.1575615805387497,0.7585502557754517,0.5025369572639465,0.7833158082962036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4794745445251465,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4794745445251465,"y":0.7954545617103577},{"x":0.4761904776096344,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9552605748176575,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4761904776096344,0.7846890091896057,0.4794745445251465,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9924121499061584,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.43021345138549805,0.7846890091896057,0.4729064106941223,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4252873659133911,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4252873659133911,"y":0.7954545617103577},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9898385405540466,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.3842364549636841,0.7846890091896057,0.4252873659133911,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7954545617103577},{"x":0.3694581389427185,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9943934082984924,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3694581389427185,0.7846890091896057,0.3776683211326599,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7954545617103577},{"x":0.293924480676651,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9948500394821167,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.293924480676651,0.7846890091896057,0.3645320236682892,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.7846890091896057},{"x":0.28735631704330444,"y":0.7846890091896057},{"x":0.28735631704330444,"y":0.7954545617103577},{"x":0.28407225012779236,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9865378141403198,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28407225012779236,0.7846890091896057,0.28735631704330444,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.7846890091896057},{"x":0.2775041162967682,"y":0.7846890091896057},{"x":0.2775041162967682,"y":0.7954545617103577},{"x":0.23481117188930511,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9944862723350525,"dir":"rtl","str":"فناوران","boundary":[0.23481117188930511,0.7846890091896057,0.2775041162967682,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7954545617103577},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9920613765716553,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.19540229439735413,0.7846890091896057,0.22824302315711975,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.7846890091896057},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7846890091896057},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7954545617103577},{"x":0.190476194024086,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9389470219612122,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.190476194024086,0.7846890091896057,0.19540229439735413,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4794745445251465,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4794745445251465,"y":0.7954545617103577},{"x":0.190476194024086,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9904024600982666,"dir":"ltr","boundary":[0.185476194024086,0.7776890091896057,0.4844745445251465,0.8024545617103577],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/IPgZhUnAuCLMGwUG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/QkwQxiOhOqAQnfbI.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/sNjHJjkhwmmqDpTn.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002317589756303233,0.0001647569872260664,0.9985465823253388,0.9990258178705235]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.1435406655073166},{"x":0.8801313638687134,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8801313638687134,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8325123190879822,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9829005002975464,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.8308702707290649,0.1435406655073166,0.8801313638687134,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8210180401802063,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8226600885391235,"y":0.15909090638160706},{"x":0.8111658692359924,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.979949951171875,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8095238208770752,0.14473684132099152,0.8226600885391235,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8062397241592407,"y":0.14473684132099152},{"x":0.807881772518158,"y":0.16028708219528198},{"x":0.8045976758003235,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9531602263450623,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.802955687046051,0.14473684132099152,0.807881772518158,0.16028708219528198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.14473684132099152},{"x":0.8801313638687134,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8801313638687134,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8045976758003235,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9784453511238098,"dir":"ltr","boundary":[0.797955687046051,0.1377368413209915,0.8851313638687134,0.16489473056793214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.220095694065094},{"x":0.7816091775894165,"y":0.220095694065094},{"x":0.7816091775894165,"y":0.23923444747924805},{"x":0.7224959135055542,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9895193576812744,"dir":"rtl","str":"پیشگاه","boundary":[0.7224959135055542,0.220095694065094,0.7816091775894165,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.220095694065094},{"x":0.7142857313156128,"y":0.220095694065094},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23923444747924805},{"x":0.6584565043449402,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9937582612037659,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.6584565043449402,0.220095694065094,0.7142857313156128,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.220095694065094},{"x":0.6469622254371643,"y":0.220095694065094},{"x":0.6469622254371643,"y":0.23923444747924805},{"x":0.5862069129943848,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.995840311050415,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.5862069129943848,0.220095694065094,0.6469622254371643,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.220095694065094},{"x":0.5763546824455261,"y":0.220095694065094},{"x":0.5763546824455261,"y":0.23923444747924805},{"x":0.5435139536857605,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9819811582565308,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5435139536857605,0.220095694065094,0.5763546824455261,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.220095694065094},{"x":0.5336617231369019,"y":0.220095694065094},{"x":0.5336617231369019,"y":0.23923444747924805},{"x":0.5270935893058777,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9670072197914124,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5270935893058777,0.220095694065094,0.5336617231369019,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.220095694065094},{"x":0.5254515409469604,"y":0.220095694065094},{"x":0.5254515409469604,"y":0.23923444747924805},{"x":0.5024630427360535,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9746586680412292,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.5024630427360535,0.220095694065094,0.5254515409469604,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.220095694065094},{"x":0.4991789758205414,"y":0.220095694065094},{"x":0.4991789758205414,"y":0.23923444747924805},{"x":0.49425286054611206,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9617743492126465,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49425286054611206,0.220095694065094,0.4991789758205414,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.220095694065094},{"x":0.4844006597995758,"y":0.220095694065094},{"x":0.4844006597995758,"y":0.23923444747924805},{"x":0.4761904776096344,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9883368015289307,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4761904776096344,0.220095694065094,0.4844006597995758,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.220095694065094},{"x":0.46633824706077576,"y":0.220095694065094},{"x":0.46633824706077576,"y":0.23923444747924805},{"x":0.4055829346179962,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9948369264602661,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.4055829346179962,0.220095694065094,0.46633824706077576,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.220095694065094},{"x":0.3957307040691376,"y":0.220095694065094},{"x":0.3957307040691376,"y":0.23923444747924805},{"x":0.36288997530937195,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.873602569103241,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.36288997530937195,0.220095694065094,0.3957307040691376,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.220095694065094},{"x":0.3530377745628357,"y":0.220095694065094},{"x":0.3530377745628357,"y":0.23923444747924805},{"x":0.3300492465496063,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9789263010025024,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.3300492465496063,0.220095694065094,0.3530377745628357,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.220095694065094},{"x":0.32019704580307007,"y":0.220095694065094},{"x":0.32019704580307007,"y":0.23923444747924805},{"x":0.26436781883239746,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9839009642601013,"dir":"rtl","str":"الاعظم","boundary":[0.26436781883239746,0.220095694065094,0.32019704580307007,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.220095694065094},{"x":0.2545155882835388,"y":0.220095694065094},{"x":0.2545155882835388,"y":0.23923444747924805},{"x":0.2463054209947586,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9896755814552307,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2463054209947586,0.220095694065094,0.2545155882835388,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.220095694065094},{"x":0.24466338753700256,"y":0.220095694065094},{"x":0.24466338753700256,"y":0.23923444747924805},{"x":0.22331690788269043,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.987263560295105,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.22331690788269043,0.220095694065094,0.24466338753700256,0.23923444747924805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.220095694065094},{"x":0.22003284096717834,"y":0.220095694065094},{"x":0.22003284096717834,"y":0.23923444747924805},{"x":0.21346469223499298,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9392128586769104,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21346469223499298,0.220095694065094,0.22003284096717834,0.23923444747924805]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.220095694065094},{"x":0.7816091775894165,"y":0.220095694065094},{"x":0.7816091775894165,"y":0.23923444747924805},{"x":0.21346469223499298,"y":0.23923444747924805}]},"confidence":0.9752612709999084,"dir":"ltr","boundary":[0.20846469223499298,0.213095694065094,0.7866091775894165,0.24623444747924805],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5123152732849121,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5106732249259949,"y":0.2787081301212311},{"x":0.5057471394538879,"y":0.2787081301212311}]},"confidence":0.9391583800315857,"str":"و","boundary":[0.5090311765670776,0.2655502259731293,0.5106732249259949,0.2787081301212311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5008209943771362,"y":0.26435407996177673},{"x":0.49753695726394653,"y":0.27751195430755615},{"x":0.48275861144065857,"y":0.2751196026802063}]},"confidence":0.9694533348083496,"str":"به","boundary":[0.48604267835617065,0.2631579041481018,0.49753695726394653,0.27751195430755615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.2619617283344269},{"x":0.5123152732849121,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5090311765670776,"y":0.2787081301212311},{"x":0.48275861144065857,"y":0.2751196026802063}]},"confidence":0.9593549966812134,"dir":"ltr","boundary":[0.48104267835617065,0.2549617283344269,0.5140311765670776,0.2857081301212311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.29904305934906006},{"x":0.6272578239440918,"y":0.29904305934906006},{"x":0.6272578239440918,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5960590839385986,"y":0.31937798857688904}]},"confidence":0.9898554086685181,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5960590839385986,0.29904305934906006,0.6272578239440918,0.31937798857688904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5862069129943848,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5862069129943848,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9930553436279297,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5550082325935364,0.29904305934906006,0.5862069129943848,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5435139536857605,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5435139536857605,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5008209943771362,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9914953112602234,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5008209943771362,0.29904305934906006,0.5435139536857605,0.31937798857688904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.29904305934906006},{"x":0.4909687936306,"y":0.29904305934906006},{"x":0.4909687936306,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4433497488498688,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9933304190635681,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.4433497488498688,0.29904305934906006,0.4909687936306,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.29784688353538513},{"x":0.4417077302932739,"y":0.29784688353538513},{"x":0.4417077302932739,"y":0.3169856369495392},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9742881655693054,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4367816150188446,0.29784688353538513,0.4417077302932739,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.29784688353538513},{"x":0.42692938446998596,"y":0.29784688353538513},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3169856369495392},{"x":0.3924466371536255,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.98665452003479,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.3924466371536255,0.29784688353538513,0.42692938446998596,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.29784688353538513},{"x":0.3891625702381134,"y":0.29784688353538513},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3169856369495392},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9765745401382446,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.36781609058380127,0.29784688353538513,0.3891625702381134,0.3169856369495392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.29784688353538513},{"x":0.6272578239440918,"y":0.29904305934906006},{"x":0.6272578239440918,"y":0.31937798857688904},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9888414144515991,"dir":"ltr","boundary":[0.36281609058380127,0.2908468835353851,0.6322578239440918,0.32637798857688904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.33732056617736816},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6190476417541504,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5796387791633606,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9957096576690674,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5796387791633606,0.33732056617736816,0.6190476417541504,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.33732056617736816},{"x":0.569786548614502,"y":0.33732056617736816},{"x":0.569786548614502,"y":0.35885167121887207},{"x":0.523809552192688,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9893933534622192,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5254515409469604,0.33732056617736816,0.569786548614502,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.33612439036369324},{"x":0.5155993700027466,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5139573216438293,"y":0.35885167121887207},{"x":0.4532019793987274,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9897305965423584,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.4532019793987274,0.33612439036369324,0.5139573216438293,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4433497488498688,"y":0.33612439036369324},{"x":0.4417077302932739,"y":0.35765549540519714},{"x":0.3760262727737427,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9832431674003601,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.3760262727737427,0.33612439036369324,0.4417077302932739,0.35765549540519714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.33612439036369324},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6190476417541504,"y":0.35885167121887207},{"x":0.3760262727737427,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9885883927345276,"dir":"ltr","boundary":[0.37102627277374267,0.32912439036369323,0.6240476417541504,0.3658516712188721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.3767942488193512},{"x":0.6239737272262573,"y":0.3767942488193512},{"x":0.6239737272262573,"y":0.3947368562221527},{"x":0.569786548614502,"y":0.39593300223350525}]},"confidence":0.9889123439788818,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.569786548614502,0.3767942488193512,0.6239737272262573,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5615763664245605,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5615763664245605,"y":0.39593300223350525},{"x":0.5566502213478088,"y":0.39593300223350525}]},"confidence":0.9769620299339294,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5566502213478088,0.3779904246330261,0.5615763664245605,0.39593300223350525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5500820875167847,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5500820875167847,"y":0.39593300223350525},{"x":0.5205254554748535,"y":0.39593300223350525}]},"confidence":0.9902911186218262,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5205254554748535,0.3779904246330261,0.5500820875167847,0.39593300223350525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5106732249259949,"y":0.3779904246330261},{"x":0.5106732249259949,"y":0.39593300223350525},{"x":0.48604267835617065,"y":0.39593300223350525}]},"confidence":0.9891210198402405,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.48604267835617065,0.3779904246330261,0.5106732249259949,0.39593300223350525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.3779904246330261},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3779904246330261},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3971291780471802},{"x":0.4137931168079376,"y":0.3971291780471802}]},"confidence":0.9867770075798035,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.4137931168079376,0.3779904246330261,0.4761904776096344,0.3971291780471802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.37918660044670105},{"x":0.4055829346179962,"y":0.37918660044670105},{"x":0.4055829346179962,"y":0.3971291780471802},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9862649440765381,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.37110015749931335,0.37918660044670105,0.4055829346179962,0.3971291780471802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.37918660044670105},{"x":0.6239737272262573,"y":0.3767942488193512},{"x":0.6239737272262573,"y":0.39593300223350525},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9877609610557556,"dir":"ltr","boundary":[0.36610015749931335,0.37218660044670104,0.6289737272262573,0.40293300223350526],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7816091775894165,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4354066848754883},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.968373715877533,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.7454844117164612,0.42105263471603394,0.7816091775894165,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7372742295265198,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7372742295265198,"y":0.4354066848754883},{"x":0.7307060956954956,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9909908771514893,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7307060956954956,0.42105263471603394,0.7372742295265198,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7241379022598267,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4354066848754883},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9943121671676636,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6962233185768127,0.42105263471603394,0.7241379022598267,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.42105263471603394},{"x":0.6880131363868713,"y":0.42105263471603394},{"x":0.6880131363868713,"y":0.4354066848754883},{"x":0.651888370513916,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9965033531188965,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.651888370513916,0.42105263471603394,0.6880131363868713,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.42105263471603394},{"x":0.6436781883239746,"y":0.42105263471603394},{"x":0.6436781883239746,"y":0.4354066848754883},{"x":0.5944170951843262,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9967772364616394,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5944170951843262,0.42105263471603394,0.6436781883239746,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5862069129943848,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4354066848754883},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9963393211364746,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.42105263471603394,0.5862069129943848,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5648604035377502,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5648604035377502,"y":0.4354066848754883},{"x":0.5287356376647949,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9946088194847107,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5287356376647949,0.42105263471603394,0.5648604035377502,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5221675038337708,"y":0.42105263471603394},{"x":0.5221675038337708,"y":0.4354066848754883},{"x":0.4761904776096344,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9910999536514282,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4761904776096344,0.42105263471603394,0.5221675038337708,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.42105263471603394},{"x":0.467980295419693,"y":0.42105263471603394},{"x":0.467980295419693,"y":0.4354066848754883},{"x":0.40229883790016174,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9914237856864929,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.40229883790016174,0.42105263471603394,0.467980295419693,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.42105263471603394},{"x":0.3957307040691376,"y":0.42105263471603394},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4354066848754883},{"x":0.3497537076473236,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9919323921203613,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3497537076473236,0.42105263471603394,0.3957307040691376,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.42105263471603394},{"x":0.34318554401397705,"y":0.42105263471603394},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4354066848754883},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.992509126663208,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3366174101829529,0.42105263471603394,0.34318554401397705,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.42105263471603394},{"x":0.3300492465496063,"y":0.42105263471603394},{"x":0.3300492465496063,"y":0.4354066848754883},{"x":0.2824302017688751,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9912446737289429,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.2824302017688751,0.42105263471603394,0.3300492465496063,0.4354066848754883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.42105263471603394},{"x":0.2742200195789337,"y":0.42105263471603394},{"x":0.2742200195789337,"y":0.4354066848754883},{"x":0.21346469223499298,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9847337007522583,"dir":"rtl","str":"تولیدمثل","boundary":[0.21346469223499298,0.42105263471603394,0.2742200195789337,0.4354066848754883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7816091775894165,"y":0.42105263471603394},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4354066848754883},{"x":0.21346469223499298,"y":0.4354066848754883}]},"confidence":0.9903435707092285,"dir":"ltr","boundary":[0.20846469223499298,0.41405263471603393,0.7866091775894165,0.4424066848754883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.4844497740268707},{"x":0.8144499063491821,"y":0.4844497740268707},{"x":0.8144499063491821,"y":0.5059808492660522},{"x":0.8062397241592407,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9711423516273499,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8062397241592407,0.4844497740268707,0.8144499063491821,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.4844497740268707},{"x":0.7963874936103821,"y":0.4844497740268707},{"x":0.7963874936103821,"y":0.5059808492660522},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9952065348625183,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.7668308615684509,0.4844497740268707,0.7963874936103821,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.4844497740268707},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4844497740268707},{"x":0.7553366422653198,"y":0.5059808492660522},{"x":0.7027914524078369,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9944102764129639,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7027914524078369,0.4844497740268707,0.7553366422653198,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.4832535982131958},{"x":0.6929392218589783,"y":0.4844497740268707},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5059808492660522},{"x":0.6206896305084229,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9918631315231323,"dir":"rtl","str":"فرهیخته","boundary":[0.6206896305084229,0.4832535982131958,0.6929392218589783,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.4832535982131958},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4832535982131958},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5047847032546997},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9756397604942322,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6124794483184814,0.4832535982131958,0.6190476417541504,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.4832535982131958},{"x":0.6026272773742676,"y":0.4832535982131958},{"x":0.6026272773742676,"y":0.5047847032546997},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9915934205055237,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.5303776860237122,0.4832535982131958,0.6026272773742676,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.4832535982131958},{"x":0.5205254554748535,"y":0.4832535982131958},{"x":0.5205254554748535,"y":0.5047847032546997},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9941992163658142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5139573216438293,0.4832535982131958,0.5205254554748535,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.4832535982131958},{"x":0.5041050910949707,"y":0.4832535982131958},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4532019793987274,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.989238977432251,"dir":"rtl","str":"همدل","boundary":[0.4532019793987274,0.4832535982131958,0.5041050910949707,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4433497488498688,"y":0.4832535982131958},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5047847032546997},{"x":0.37931033968925476,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9952589273452759,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.37931033968925476,0.4832535982131958,0.4433497488498688,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.4820574223995209},{"x":0.3694581389427185,"y":0.4820574223995209},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5035884976387024},{"x":0.3251231610774994,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9950646162033081,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.3251231610774994,0.4820574223995209,0.3694581389427185,0.5035884976387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.4820574223995209},{"x":0.32019704580307007,"y":0.4820574223995209},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5035884976387024},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.990450382232666,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3136289119720459,0.4820574223995209,0.32019704580307007,0.5035884976387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660098373889923,"y":0.4820574223995209},{"x":0.30377668142318726,"y":0.4820574223995209},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5035884976387024},{"x":0.2660098373889923,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9905784130096436,"dir":"rtl","str":"اسوه","boundary":[0.2660098373889923,0.4820574223995209,0.30377668142318726,0.5035884976387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.4820574223995209},{"x":0.25615763664245605,"y":0.4820574223995209},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5035884976387024},{"x":0.18062397837638855,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9863569736480713,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.18062397837638855,0.4820574223995209,0.25615763664245605,0.5035884976387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5730705857276917,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5730705857276917,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9920589923858643,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5336617231369019,0.5239234566688538,0.5730705857276917,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.5239234566688538},{"x":0.523809552192688,"y":0.5239234566688538},{"x":0.523809552192688,"y":0.5418660044670105},{"x":0.47783252596855164,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.994473934173584,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.47783252596855164,0.5239234566688538,0.523809552192688,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5239234566688538},{"x":0.467980295419693,"y":0.5239234566688538},{"x":0.467980295419693,"y":0.5418660044670105},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9933311939239502,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.42200326919555664,0.5239234566688538,0.467980295419693,0.5418660044670105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.4820574223995209},{"x":0.8144499063491821,"y":0.4832535982131958},{"x":0.8144499063491821,"y":0.5430622100830078},{"x":0.18062397837638855,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9916909337043762,"dir":"ltr","boundary":[0.17562397837638855,0.47505742239952087,0.8194499063491821,0.5500622100830078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5813397169113159},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9890151023864746,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.7536945939064026,0.5645933151245117,0.7931034564971924,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5813397169113159},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.981955885887146,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7405582666397095,0.5645933151245117,0.7454844117164612,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7356321811676025,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7356321811676025,"y":0.5813397169113159},{"x":0.7027914524078369,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9920811653137207,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.7027914524078369,0.5645933151245117,0.7356321811676025,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5813397169113159},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9885071516036987,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6699507236480713,0.5645933151245117,0.6945812702178955,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5813397169113159},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9894306659698486,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.6305418610572815,0.5645933151245117,0.6617405414581299,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6223316788673401,"y":0.5645933151245117},{"x":0.6223316788673401,"y":0.5813397169113159},{"x":0.5582922697067261,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9919279217720032,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5582922697067261,0.5645933151245117,0.6223316788673401,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5500820875167847,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5500820875167847,"y":0.5813397169113159},{"x":0.5008209943771362,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9845877885818481,"dir":"rtl","str":"جانوری","boundary":[0.5008209943771362,0.5645933151245117,0.5500820875167847,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5813397169113159},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9936406016349792,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4876847267150879,0.5645933151245117,0.4926108419895172,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4794745445251465,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4794745445251465,"y":0.5813397169113159},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9936732053756714,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.43842363357543945,0.5645933151245117,0.4794745445251465,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.5645933151245117},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5645933151245117},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5813397169113159},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9951722621917725,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.39901477098464966,0.5645933151245117,0.43021345138549805,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5645933151245117},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5645933151245117},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5813397169113159},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9856122136116028,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.36781609058380127,0.5645933151245117,0.3924466371536255,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.5645933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.5645933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.5813397169113159},{"x":0.3218390941619873,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9876553416252136,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.3218390941619873,0.5645933151245117,0.35960590839385986,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5645933151245117},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5645933151245117},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5813397169113159},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9915125966072083,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.2692939341068268,0.5645933151245117,0.3136289119720459,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.5645933151245117},{"x":0.2610837519168854,"y":0.5645933151245117},{"x":0.2610837519168854,"y":0.5813397169113159},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9923902153968811,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25615763664245605,0.5645933151245117,0.2610837519168854,0.5813397169113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.5645933151245117},{"x":0.24794745445251465,"y":0.5645933151245117},{"x":0.24794745445251465,"y":0.5813397169113159},{"x":0.2019704431295395,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9881829023361206,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.2019704431295395,0.5645933151245117,0.24794745445251465,0.5813397169113159]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.922092854976654,"str":"و","boundary":[0.4876847267150879,0.5729665160179138,0.4926108419895172,0.5801435112953186]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5645933151245117},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5813397169113159},{"x":0.2019704431295395,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9887908101081848,"dir":"ltr","boundary":[0.19697044312953949,0.5575933151245117,0.7981034564971924,0.5883397169113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5353037714958191,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9722636342048645,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5353037714958191,0.6315789222717285,0.5435139536857605,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.630382776260376},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9894943237304688,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4761904776096344,0.630382776260376,0.5254515409469604,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.630382776260376},{"x":0.467980295419693,"y":0.630382776260376},{"x":0.467980295419693,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4515599310398102,"y":0.6471291780471802}]},"confidence":0.983715832233429,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4532019793987274,0.630382776260376,0.467980295419693,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6698564887046814},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6698564887046814},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6877990365028381},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6877990365028381}]},"confidence":0.9930559396743774,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5008209943771362,0.6698564887046814,0.5615763664245605,0.6877990365028381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.6698564887046814},{"x":0.4926108419895172,"y":0.6698564887046814},{"x":0.4926108419895172,"y":0.6877990365028381},{"x":0.4334975481033325,"y":0.6877990365028381}]},"confidence":0.9894680380821228,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.4334975481033325,0.6698564887046814,0.4926108419895172,0.6877990365028381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.630382776260376},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6315789222717285},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4334975481033325,"y":0.6877990365028381}]},"confidence":0.9893031716346741,"dir":"ltr","boundary":[0.4284975481033325,0.623382776260376,0.5665763664245606,0.6959952421188355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.709330141544342},{"x":0.6995074152946472,"y":0.709330141544342},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.982340395450592,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6863710880279541,0.709330141544342,0.6995074152946472,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.709330141544342},{"x":0.6732348203659058,"y":0.709330141544342},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6354680061340332,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9904725551605225,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6354680061340332,0.709330141544342,0.6732348203659058,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.709330141544342},{"x":0.6256157755851746,"y":0.709330141544342},{"x":0.6256157755851746,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9966267943382263,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.5927750468254089,0.709330141544342,0.6256157755851746,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.709330141544342},{"x":0.5894909501075745,"y":0.709330141544342},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9875391125679016,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5845648646354675,0.709330141544342,0.5894909501075745,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.7081339955329895},{"x":0.5747126340866089,"y":0.709330141544342},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9840617179870605,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.5008209943771362,0.7081339955329895,0.5747126340866089,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.7081339955329895},{"x":0.4909687936306,"y":0.7081339955329895},{"x":0.4909687936306,"y":0.7284688949584961},{"x":0.48275861144065857,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9895855188369751,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48275861144065857,0.7081339955329895,0.4909687936306,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.7081339955329895},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7081339955329895},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7284688949584961},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9888470768928528,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.4055829346179962,0.7081339955329895,0.4729064106941223,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.7081339955329895},{"x":0.3957307040691376,"y":0.7081339955329895},{"x":0.3957307040691376,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9863747358322144,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3760262727737427,0.7081339955329895,0.3957307040691376,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7081339955329895},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7081339955329895},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7284688949584961},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9729354977607727,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.2972085475921631,0.7081339955329895,0.3727422058582306,0.7284688949584961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.7141148447990417},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7141148447990417},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4844006597995758,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9633180499076843,"str":"و","boundary":[0.4844006597995758,0.7141148447990417,0.4893267750740051,0.7272727489471436]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7081339955329895},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7081339955329895},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7296651005744934},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9841678142547607,"dir":"ltr","boundary":[0.2922085475921631,0.7011339955329895,0.7045074152946472,0.7366651005744934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5139573216438293,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7667464017868042},{"x":0.5057471394538879,"y":0.7667464017868042}]},"confidence":0.925621747970581,"str":"و","boundary":[0.5073891878128052,0.7559808492660522,0.5106732249259949,0.7667464017868042]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.7535884976387024},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7547847032546997},{"x":0.49425286054611206,"y":0.7655502557754517},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7643540501594543}]},"confidence":0.968681812286377,"str":"به","boundary":[0.4844006597995758,0.7535884976387024,0.49425286054611206,0.7655502557754517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.7535884976387024},{"x":0.5139573216438293,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7643540501594543}]},"confidence":0.9543284177780151,"dir":"ltr","boundary":[0.4794006597995758,0.7465884976387024,0.5156732249259949,0.7749426074028015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.7858851552009583},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7858851552009583},{"x":0.8505747318267822,"y":0.8074162602424622},{"x":0.784893274307251,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9909817576408386,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.784893274307251,0.7858851552009583,0.8505747318267822,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.7858851552009583},{"x":0.7750410437583923,"y":0.7858851552009583},{"x":0.7750410437583923,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9803294539451599,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7684729099273682,0.7858851552009583,0.7750410437583923,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.7858851552009583},{"x":0.7586206793785095,"y":0.7858851552009583},{"x":0.7586206793785095,"y":0.8074162602424622},{"x":0.6912972331047058,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9922474026679993,"dir":"rtl","str":"معلمانی","boundary":[0.6912972331047058,0.7858851552009583,0.7586206793785095,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.7858851552009583},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7858851552009583},{"x":0.6830870509147644,"y":0.8074162602424622},{"x":0.6617405414581299,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9970074892044067,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6617405414581299,0.7858851552009583,0.6830870509147644,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.7858851552009583},{"x":0.651888370513916,"y":0.7858851552009583},{"x":0.651888370513916,"y":0.8074162602424622},{"x":0.633825957775116,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9949781894683838,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.633825957775116,0.7858851552009583,0.651888370513916,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.7858851552009583},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7858851552009583},{"x":0.6223316788673401,"y":0.8074162602424622},{"x":0.5550082325935364,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9950032234191895,"dir":"rtl","str":"پیشبرد","boundary":[0.5550082325935364,0.7858851552009583,0.6223316788673401,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5451560020446777,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5451560020446777,"y":0.8074162602424622},{"x":0.5155993700027466,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9932982921600342,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5155993700027466,0.7858851552009583,0.5451560020446777,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991789758205414,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5057471394538879,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5057471394538879,"y":0.8074162602424622},{"x":0.4991789758205414,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9847708940505981,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4991789758205414,0.7858851552009583,0.5057471394538879,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.7858851552009583},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7858851552009583},{"x":0.4893267750740051,"y":0.8074162602424622},{"x":0.4367816150188446,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9839014410972595,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.4367816150188446,0.7858851552009583,0.4893267750740051,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.7858851552009583},{"x":0.42692938446998596,"y":0.7858851552009583},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8074162602424622},{"x":0.39080458879470825,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9948920607566833,"dir":"rtl","str":"موثر","boundary":[0.39080458879470825,0.7858851552009583,0.42692938446998596,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.7858851552009583},{"x":0.380952388048172,"y":0.7858851552009583},{"x":0.380952388048172,"y":0.8074162602424622},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9946015477180481,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.34811165928840637,0.7858851552009583,0.380952388048172,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.7858851552009583},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7858851552009583},{"x":0.34646961092948914,"y":0.8074162602424622},{"x":0.34318554401397705,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9904378652572632,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34318554401397705,0.7858851552009583,0.34646961092948914,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.7858851552009583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7858851552009583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8074162602424622},{"x":0.2742200195789337,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9947117567062378,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2742200195789337,0.7858851552009583,0.3333333432674408,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.7858851552009583},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7858851552009583},{"x":0.26436781883239746,"y":0.8074162602424622},{"x":0.25615763664245605,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9959084391593933,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25615763664245605,0.7858851552009583,0.26436781883239746,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.7858851552009583},{"x":0.2463054209947586,"y":0.7858851552009583},{"x":0.2463054209947586,"y":0.8074162602424622},{"x":0.18555007874965668,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9954944252967834,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.18555007874965668,0.7858851552009583,0.2463054209947586,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.7858851552009583},{"x":0.17569786310195923,"y":0.7858851552009583},{"x":0.17569786310195923,"y":0.8074162602424622},{"x":0.151067316532135,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9970967173576355,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.151067316532135,0.7858851552009583,0.17569786310195923,0.8074162602424622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7858851552009583},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7858851552009583},{"x":0.14778324961662292,"y":0.8074162602424622},{"x":0.14614121615886688,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9833921194076538,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14614121615886688,0.7858851552009583,0.14778324961662292,0.8074162602424622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7858851552009583},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7858851552009583},{"x":0.8505747318267822,"y":0.8074162602424622},{"x":0.14614121615886688,"y":0.8074162602424622}]},"confidence":0.9926546812057495,"dir":"ltr","boundary":[0.14114121615886688,0.7788851552009582,0.8555747318267822,0.8144162602424622],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/QPKsKJYrHlKBpFWV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/mFnGqBXmFxzoaQkW.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/mkbdMhdLcEkoxajl.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002452403913773535,0.0003593495935914619,0.9985357972123157,0.9993863865439402]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871921181678772,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8866994976997375,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8866994976997375,"y":0.3253588378429413},{"x":0.871921181678772,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9846451878547668,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.871921181678772,0.30741626024246216,0.8866994976997375,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.30741626024246216},{"x":0.866995096206665,"y":0.30741626024246216},{"x":0.866995096206665,"y":0.3253588378429413},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7024388909339905,"dir":"rtl","str":"هـر","boundary":[0.8374384045600891,0.30741626024246216,0.866995096206665,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8308702707290649,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8308702707290649,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7842272520065308,"dir":"rtl","str":"حرفـه","boundary":[0.7816091775894165,0.30741626024246216,0.8308702707290649,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.30741626024246216},{"x":0.779967188835144,"y":0.30741626024246216},{"x":0.779967188835144,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9107846021652222,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7684729099273682,0.30741626024246216,0.779967188835144,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.30741626024246216},{"x":0.761904776096344,"y":0.30741626024246216},{"x":0.761904776096344,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7356321811676025,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7713325619697571,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.7356321811676025,0.30741626024246216,0.761904776096344,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7290640473365784,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7290640473365784,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6699507236480713,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7680519223213196,"dir":"rtl","str":"هسـتیـد","boundary":[0.6699507236480713,0.30741626024246216,0.7290640473365784,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6633825898170471,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6633825898170471,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6403940916061401,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.8419133424758911,"dir":"rtl","str":"نـه","boundary":[0.6403940916061401,0.30741626024246216,0.6633825898170471,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.30741626024246216},{"x":0.633825957775116,"y":0.30741626024246216},{"x":0.633825957775116,"y":0.3253588378429413},{"x":0.587848961353302,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.8884380459785461,"dir":"rtl","str":"اجـازه","boundary":[0.587848961353302,0.30741626024246216,0.633825957775116,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5812807679176331,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5812807679176331,"y":0.3253588378429413},{"x":0.5369458198547363,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.8529600501060486,"dir":"rtl","str":"دهیـد","boundary":[0.5369458198547363,0.30741626024246216,0.5812807679176331,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5303776860237122,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5303776860237122,"y":0.3253588378429413},{"x":0.5024630427360535,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.840481698513031,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.5024630427360535,0.30741626024246216,0.5303776860237122,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4958949089050293,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4958949089050293,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4729064106941223,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7405165433883667,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.4729064106941223,0.30741626024246216,0.4958949089050293,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.30741626024246216},{"x":0.46633824706077576,"y":0.30741626024246216},{"x":0.46633824706077576,"y":0.3253588378429413},{"x":0.42200326919555664,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9662963151931763,"dir":"rtl","str":"بدبینی","boundary":[0.42200326919555664,0.30741626024246216,0.46633824706077576,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4203612506389618,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3253588378429413},{"x":0.38259440660476685,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7827828526496887,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.38259440660476685,0.30741626024246216,0.4203612506389618,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.30741626024246216},{"x":0.3776683211326599,"y":0.30741626024246216},{"x":0.3776683211326599,"y":0.3253588378429413},{"x":0.3645320236682892,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9172214269638062,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3645320236682892,0.30741626024246216,0.3776683211326599,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.30741626024246216},{"x":0.35960590839385986,"y":0.30741626024246216},{"x":0.35960590839385986,"y":0.3253588378429413},{"x":0.3087027966976166,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.953460156917572,"dir":"rtl","str":"حاصـل","boundary":[0.3087027966976166,0.30741626024246216,0.35960590839385986,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.30741626024246216},{"x":0.30049261450767517,"y":0.30741626024246216},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3253588378429413},{"x":0.2545155882835388,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.8493181467056274,"dir":"rtl","str":"آلـوده","boundary":[0.2545155882835388,0.30741626024246216,0.30049261450767517,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.30741626024246216},{"x":0.24794745445251465,"y":0.30741626024246216},{"x":0.24794745445251465,"y":0.3253588378429413},{"x":0.2019704431295395,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.7393174171447754,"dir":"rtl","str":"شـویـد","boundary":[0.2019704431295395,0.30741626024246216,0.24794745445251465,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.30741626024246216},{"x":0.19540229439735413,"y":0.30741626024246216},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3253588378429413},{"x":0.18883416056632996,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9610462784767151,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18883416056632996,0.30741626024246216,0.19540229439735413,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.30741626024246216},{"x":0.18390804529190063,"y":0.30741626024246216},{"x":0.18390804529190063,"y":0.3253588378429413},{"x":0.15927749872207642,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.687656044960022,"dir":"rtl","str":"نـه","boundary":[0.15927749872207642,0.30741626024246216,0.18390804529190063,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.330143541097641},{"x":0.8866994976997375,"y":0.330143541097641},{"x":0.8866994976997375,"y":0.3444976210594177},{"x":0.8243021368980408,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8839806318283081,"dir":"rtl","str":"بگذاریـد","boundary":[0.8243021368980408,0.330143541097641,0.8866994976997375,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.330143541097641},{"x":0.8177340030670166,"y":0.330143541097641},{"x":0.8177340030670166,"y":0.3444976210594177},{"x":0.7914614081382751,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7560504674911499,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.7914614081382751,0.330143541097641,0.8177340030670166,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.330143541097641},{"x":0.784893274307251,"y":0.330143541097641},{"x":0.784893274307251,"y":0.3444976210594177},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7940732836723328,"dir":"rtl","str":"بعضـى","boundary":[0.7372742295265198,0.330143541097641,0.784893274307251,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.330143541097641},{"x":0.7290640473365784,"y":0.330143541097641},{"x":0.7290640473365784,"y":0.3444976210594177},{"x":0.6732348203659058,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8616335391998291,"dir":"rtl","str":"لحظـات","boundary":[0.6732348203659058,0.330143541097641,0.7290640473365784,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.330143541097641},{"x":0.6666666865348816,"y":0.330143541097641},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3444976210594177},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8076284527778625,"dir":"rtl","str":"تأسـف","boundary":[0.6190476417541504,0.330143541097641,0.6666666865348816,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.330143541097641},{"x":0.6157635450363159,"y":0.330143541097641},{"x":0.6157635450363159,"y":0.3444976210594177},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9455830454826355,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6009852290153503,0.330143541097641,0.6157635450363159,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.330143541097641},{"x":0.5960590839385986,"y":0.330143541097641},{"x":0.5960590839385986,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5681445002555847,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.862385094165802,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.5681445002555847,0.330143541097641,0.5960590839385986,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.330143541097641},{"x":0.5615763664245605,"y":0.330143541097641},{"x":0.5615763664245605,"y":0.3444976210594177},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9499049186706543,"dir":"rtl","str":"بـرای","boundary":[0.5221675038337708,0.330143541097641,0.5615763664245605,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.330143541097641},{"x":0.5155993700027466,"y":0.330143541097641},{"x":0.5155993700027466,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7669235467910767,"dir":"rtl","str":"هـر","boundary":[0.4876847267150879,0.330143541097641,0.5155993700027466,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.330143541097641},{"x":0.4811165928840637,"y":0.330143541097641},{"x":0.4811165928840637,"y":0.3444976210594177},{"x":0.43842363357543945,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8096300959587097,"dir":"rtl","str":"ملتـی","boundary":[0.43842363357543945,0.330143541097641,0.4811165928840637,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.330143541097641},{"x":0.4318554997444153,"y":0.330143541097641},{"x":0.4318554997444153,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7232709527015686,"dir":"rtl","str":"پیـش","boundary":[0.3891625702381134,0.330143541097641,0.4318554997444153,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.330143541097641},{"x":0.38259440660476685,"y":0.330143541097641},{"x":0.38259440660476685,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3645320236682892,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9438055157661438,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3645320236682892,0.330143541097641,0.38259440660476685,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.330143541097641},{"x":0.36288997530937195,"y":0.330143541097641},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3300492465496063,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8079708218574524,"dir":"rtl","str":"آیـد","boundary":[0.3300492465496063,0.330143541097641,0.36288997530937195,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.330143541097641},{"x":0.32348111271858215,"y":0.330143541097641},{"x":0.32348111271858215,"y":0.3444976210594177},{"x":0.28735631704330444,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.6989045739173889,"dir":"rtl","str":"شـمـا","boundary":[0.28735631704330444,0.330143541097641,0.32348111271858215,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.330143541097641},{"x":0.2807881832122803,"y":0.330143541097641},{"x":0.2807881832122803,"y":0.3444976210594177},{"x":0.27257800102233887,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9718232750892639,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27257800102233887,0.330143541097641,0.2807881832122803,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.330143541097641},{"x":0.26436781883239746,"y":0.330143541097641},{"x":0.26436781883239746,"y":0.3444976210594177},{"x":0.24302133917808533,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.8752191662788391,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.24302133917808533,0.330143541097641,0.26436781883239746,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.330143541097641},{"x":0.23645320534706116,"y":0.330143541097641},{"x":0.23645320534706116,"y":0.3444976210594177},{"x":0.19704432785511017,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.7082861065864563,"dir":"rtl","str":"یـاس","boundary":[0.19704432785511017,0.330143541097641,0.23645320534706116,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.330143541097641},{"x":0.190476194024086,"y":0.330143541097641},{"x":0.190476194024086,"y":0.3444976210594177},{"x":0.18555007874965668,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.9642384648323059,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18555007874965668,0.330143541097641,0.190476194024086,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.330143541097641},{"x":0.1789819449186325,"y":0.330143541097641},{"x":0.1789819449186325,"y":0.3444976210594177},{"x":0.15927749872207642,"y":0.3444976210594177}]},"confidence":0.6788115501403809,"dir":"rtl","str":"نـا","boundary":[0.15927749872207642,0.330143541097641,0.1789819449186325,0.3444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8866994976997375,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8866994976997375,"y":0.36602869629859924},{"x":0.8374384045600891,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.8014336228370667,"dir":"rtl","str":"امیـدی","boundary":[0.8374384045600891,0.3516746461391449,0.8866994976997375,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8308702707290649,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8308702707290649,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7783251404762268,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.972758948802948,"dir":"rtl","str":"بکشاند","boundary":[0.7783251404762268,0.3516746461391449,0.8308702707290649,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7750410437583923,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7717570066452026,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9539868235588074,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7717570066452026,0.3516746461391449,0.7750410437583923,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7651888132095337,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7651888132095337,"y":0.36602869629859924},{"x":0.7126436829566956,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.965918242931366,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7126436829566956,0.3516746461391449,0.7651888132095337,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7060755491256714,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7060755491256714,"y":0.36602869629859924},{"x":0.6962233185768127,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9895041584968567,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6962233185768127,0.3516746461391449,0.7060755491256714,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.3516746461391449},{"x":0.6863710880279541,"y":0.3516746461391449},{"x":0.6863710880279541,"y":0.36602869629859924},{"x":0.651888370513916,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9771544933319092,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.651888370513916,0.3516746461391449,0.6863710880279541,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.3516746461391449},{"x":0.6453201770782471,"y":0.3516746461391449},{"x":0.6453201770782471,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5894909501075745,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9078871011734009,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.5894909501075745,0.3516746461391449,0.6453201770782471,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.3516746461391449},{"x":0.5829228162765503,"y":0.3516746461391449},{"x":0.5829228162765503,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5451560020446777,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.8370563983917236,"dir":"rtl","str":"بـرای","boundary":[0.5451560020446777,0.3516746461391449,0.5829228162765503,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.3516746461391449},{"x":0.5385878682136536,"y":0.3516746461391449},{"x":0.5385878682136536,"y":0.36602869629859924},{"x":0.4761904776096344,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9551601409912109,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.4761904776096344,0.3516746461391449,0.5385878682136536,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.3516746461391449},{"x":0.46962234377861023,"y":0.3516746461391449},{"x":0.46962234377861023,"y":0.36602869629859924},{"x":0.4646962285041809,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9713671803474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4646962285041809,0.3516746461391449,0.46962234377861023,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.3516746461391449},{"x":0.45812806487083435,"y":0.3516746461391449},{"x":0.45812806487083435,"y":0.36602869629859924},{"x":0.37931033968925476,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.8921457529067993,"dir":"rtl","str":"خودآمـوزی","boundary":[0.37931033968925476,0.3516746461391449,0.45812806487083435,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.3516746461391449},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3516746461391449},{"x":0.3727422058582306,"y":0.36602869629859924},{"x":0.34646961092948914,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.7756631970405579,"dir":"rtl","str":"چـه","boundary":[0.34646961092948914,0.3516746461391449,0.3727422058582306,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.3516746461391449},{"x":0.33990147709846497,"y":0.3516746461391449},{"x":0.33990147709846497,"y":0.36602869629859924},{"x":0.2972085475921631,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.8295480012893677,"dir":"rtl","str":"کـرده","boundary":[0.2972085475921631,0.3516746461391449,0.33990147709846497,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.3516746461391449},{"x":0.29556649923324585,"y":0.3516746461391449},{"x":0.29556649923324585,"y":0.36602869629859924},{"x":0.2889983654022217,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9677656292915344,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.2889983654022217,0.3516746461391449,0.29556649923324585,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.3516746461391449},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3516746461391449},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36602869629859924},{"x":0.2807881832122803,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9447439908981323,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2807881832122803,0.3516746461391449,0.2857142984867096,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.3516746461391449},{"x":0.27257800102233887,"y":0.3516746461391449},{"x":0.27257800102233887,"y":0.36602869629859924},{"x":0.22824302315711975,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9600515961647034,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.22824302315711975,0.3516746461391449,0.27257800102233887,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.3516746461391449},{"x":0.2216748744249344,"y":0.3516746461391449},{"x":0.2216748744249344,"y":0.36602869629859924},{"x":0.15927749872207642,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.8749375343322754,"dir":"rtl","str":"همچنـان","boundary":[0.15927749872207642,0.3516746461391449,0.2216748744249344,0.36602869629859924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8604269027709961,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8866994976997375,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8866994976997375,"y":0.39114832878112793},{"x":0.8604269027709961,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9790859222412109,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8604269027709961,0.3720095753669739,0.8866994976997375,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8538587689399719,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8538587689399719,"y":0.39114832878112793},{"x":0.8325123190879822,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9746299982070923,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8325123190879822,0.3720095753669739,0.8538587689399719,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8275862336158752,"y":0.39114832878112793},{"x":0.7947455048561096,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9493189454078674,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7947455048561096,0.3720095753669739,0.8275862336158752,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7931034564971924,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7931034564971924,"y":0.39114832878112793},{"x":0.779967188835144,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9598641395568848,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.779967188835144,0.3720095753669739,0.7931034564971924,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7750410437583923,"y":0.39114832878112793},{"x":0.7339901328086853,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.833611249923706,"dir":"rtl","str":"رویـد","boundary":[0.7339901328086853,0.3720095753669739,0.7750410437583923,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7274219989776611,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7274219989776611,"y":0.39114832878112793},{"x":0.6699507236480713,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.7818924188613892,"dir":"rtl","str":"بپرسـیـد","boundary":[0.6699507236480713,0.3720095753669739,0.7274219989776611,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6633825898170471,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6633825898170471,"y":0.39114832878112793},{"x":0.6354680061340332,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.7299589514732361,"dir":"rtl","str":"مـن","boundary":[0.6354680061340332,0.3720095753669739,0.6633825898170471,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6288998126983643,"y":0.39114832878112793},{"x":0.5894909501075745,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.893282949924469,"dir":"rtl","str":"بـرای","boundary":[0.5894909501075745,0.3720095753669739,0.6288998126983643,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5845648646354675,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5845648646354675,"y":0.39114832878112793},{"x":0.5287356376647949,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.8547288775444031,"dir":"rtl","str":"کشـورم","boundary":[0.5287356376647949,0.3720095753669739,0.5845648646354675,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5221675038337708,"y":0.39114832878112793},{"x":0.4926108419895172,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.6958482265472412,"dir":"rtl","str":"چـه","boundary":[0.4926108419895172,0.3720095753669739,0.5221675038337708,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4876847267150879,"y":0.39114832878112793},{"x":0.44663381576538086,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.8301938772201538,"dir":"rtl","str":"کـرده","boundary":[0.44663381576538086,0.3720095753669739,0.4876847267150879,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4433497488498688,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4433497488498688,"y":0.39114832878112793},{"x":0.4334975481033325,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9728009700775146,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.4334975481033325,0.3720095753669739,0.4433497488498688,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.3720095753669739},{"x":0.43021345138549805,"y":0.3720095753669739},{"x":0.43021345138549805,"y":0.39114832878112793},{"x":0.4252873659133911,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9065685272216797,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4252873659133911,0.3720095753669739,0.43021345138549805,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.3720095753669739},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3720095753669739},{"x":0.41871920228004456,"y":0.39114832878112793},{"x":0.4137931168079376,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.951205313205719,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4137931168079376,0.3720095753669739,0.41871920228004456,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.3720095753669739},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3720095753669739},{"x":0.40722495317459106,"y":0.39114832878112793},{"x":0.3760262727737427,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.7960662245750427,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.3760262727737427,0.3720095753669739,0.40722495317459106,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3694581389427185,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3694581389427185,"y":0.39114832878112793},{"x":0.31527093052864075,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.7927963733673096,"dir":"rtl","str":"پرسـش","boundary":[0.31527093052864075,0.3720095753669739,0.3694581389427185,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3087027966976166,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3087027966976166,"y":0.39114832878112793},{"x":0.2266009896993637,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.8706687688827515,"dir":"rtl","str":"شـادیبخش","boundary":[0.2266009896993637,0.3720095753669739,0.3087027966976166,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.3720095753669739},{"x":0.22003284096717834,"y":0.3720095753669739},{"x":0.22003284096717834,"y":0.39114832878112793},{"x":0.2101806253194809,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.9795660972595215,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2101806253194809,0.3720095753669739,0.22003284096717834,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.3720095753669739},{"x":0.20361247658729553,"y":0.3720095753669739},{"x":0.20361247658729553,"y":0.39114832878112793},{"x":0.15927749872207642,"y":0.39114832878112793}]},"confidence":0.8439886569976807,"dir":"rtl","str":"آنقـدر","boundary":[0.15927749872207642,0.3720095753669739,0.20361247658729553,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.3971291780471802},{"x":0.8866994976997375,"y":0.3971291780471802},{"x":0.8866994976997375,"y":0.410287082195282},{"x":0.8440065383911133,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.8621231913566589,"dir":"rtl","str":"ادامـه","boundary":[0.8440065383911133,0.3971291780471802,0.8866994976997375,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.3971291780471802},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3971291780471802},{"x":0.8374384045600891,"y":0.410287082195282},{"x":0.7931034564971924,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.8138353824615479,"dir":"rtl","str":"دهیـد","boundary":[0.7931034564971924,0.3971291780471802,0.8374384045600891,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7865353226661682,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7865353226661682,"y":0.410287082195282},{"x":0.7668308615684509,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.6847058534622192,"dir":"rtl","str":"تـا","boundary":[0.7668308615684509,0.3971291780471802,0.7865353226661682,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7602627277374268,"y":0.410287082195282},{"x":0.7372742295265198,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.7641277313232422,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.7372742295265198,0.3971291780471802,0.7602627277374268,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995074152946472,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7307060956954956,"y":0.3971291780471802},{"x":0.7307060956954956,"y":0.410287082195282},{"x":0.6995074152946472,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.7892687320709229,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.6995074152946472,0.3971291780471802,0.7307060956954956,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.3971291780471802},{"x":0.6929392218589783,"y":0.3971291780471802},{"x":0.6929392218589783,"y":0.410287082195282},{"x":0.6305418610572815,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9398410320281982,"dir":"rtl","str":"احسـاس","boundary":[0.6305418610572815,0.3971291780471802,0.6929392218589783,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.3971291780471802},{"x":0.6256157755851746,"y":0.3971291780471802},{"x":0.6256157755851746,"y":0.410287082195282},{"x":0.5763546824455261,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.7872434258460999,"dir":"rtl","str":"شـادی","boundary":[0.5763546824455261,0.3971291780471802,0.6256157755851746,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5730705857276917,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5730705857276917,"y":0.410287082195282},{"x":0.5418719053268433,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9782228469848633,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5418719053268433,0.3971291780471802,0.5730705857276917,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5353037714958191,"y":0.410287082195282},{"x":0.5287356376647949,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9853912591934204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5287356376647949,0.3971291780471802,0.5353037714958191,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3971291780471802},{"x":0.5221675038337708,"y":0.410287082195282},{"x":0.4794745445251465,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9913221001625061,"dir":"rtl","str":"هیجان","boundary":[0.4794745445251465,0.3971291780471802,0.5221675038337708,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.3971291780471802},{"x":0.47783252596855164,"y":0.3971291780471802},{"x":0.47783252596855164,"y":0.410287082195282},{"x":0.43513956665992737,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.8527524471282959,"dir":"rtl","str":"انگیـز","boundary":[0.43513956665992737,0.3971291780471802,0.47783252596855164,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.3971291780471802},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3971291780471802},{"x":0.4285714328289032,"y":0.410287082195282},{"x":0.3776683211326599,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.758622407913208,"dir":"rtl","str":"برسـیـد","boundary":[0.3776683211326599,0.3971291780471802,0.4285714328289032,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.3971291780471802},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3971291780471802},{"x":0.37110015749931335,"y":0.410287082195282},{"x":0.3448275923728943,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.7226594090461731,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.3448275923728943,0.3971291780471802,0.37110015749931335,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.3971291780471802},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3971291780471802},{"x":0.3366174101829529,"y":0.410287082195282},{"x":0.29556649923324585,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.7813329100608826,"dir":"rtl","str":"شـاید","boundary":[0.29556649923324585,0.3971291780471802,0.3366174101829529,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.3971291780471802},{"x":0.28735631704330444,"y":0.3971291780471802},{"x":0.28735631704330444,"y":0.410287082195282},{"x":0.2463054209947586,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9657280445098877,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.2463054209947586,0.3971291780471802,0.28735631704330444,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.3971291780471802},{"x":0.23973727226257324,"y":0.3971291780471802},{"x":0.23973727226257324,"y":0.410287082195282},{"x":0.1789819449186325,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9513664841651917,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.1789819449186325,0.3971291780471802,0.23973727226257324,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.3971291780471802},{"x":0.17241379618644714,"y":0.3971291780471802},{"x":0.17241379618644714,"y":0.410287082195282},{"x":0.15927749872207642,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9748831987380981,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15927749872207642,0.3971291780471802,0.17241379618644714,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210180401802063,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8866994976997375,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8866994976997375,"y":0.43062201142311096},{"x":0.8210180401802063,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9821841716766357,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.8210180401802063,0.4186602830886841,0.8866994976997375,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8144499063491821,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8144499063491821,"y":0.43062201142311096},{"x":0.8095238208770752,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9632487297058105,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8095238208770752,0.4186602830886841,0.8144499063491821,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.4186602830886841},{"x":0.802955687046051,"y":0.4186602830886841},{"x":0.802955687046051,"y":0.43062201142311096},{"x":0.7520525455474854,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9333093762397766,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.7520525455474854,0.4186602830886841,0.802955687046051,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7454844117164612,"y":0.43062201142311096},{"x":0.6896551847457886,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9629591703414917,"dir":"rtl","str":"بشریت","boundary":[0.6896551847457886,0.4186602830886841,0.7454844117164612,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6830870509147644,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6830870509147644,"y":0.43062201142311096},{"x":0.6354680061340332,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.978657066822052,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6354680061340332,0.4186602830886841,0.6830870509147644,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.4186602830886841},{"x":0.633825957775116,"y":0.4186602830886841},{"x":0.633825957775116,"y":0.43062201142311096},{"x":0.6174055933952332,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9149847030639648,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.6174055933952332,0.4186602830886841,0.633825957775116,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6157635450363159,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6157635450363159,"y":0.43062201142311096},{"x":0.6124794483184814,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9859806895256042,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6124794483184814,0.4186602830886841,0.6157635450363159,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6059113144874573,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6059113144874573,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5812807679176331,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.8300097584724426,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.5812807679176331,0.4186602830886841,0.6059113144874573,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.4186602830886841},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4186602830886841},{"x":0.5763546824455261,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5500820875167847,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.7145260572433472,"dir":"rtl","str":"هـر","boundary":[0.5500820875167847,0.4186602830886841,0.5763546824455261,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.4186602830886841},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4186602830886841},{"x":0.5435139536857605,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4876847267150879,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9685693979263306,"dir":"rtl","str":"پاداشی","boundary":[0.4876847267150879,0.4186602830886841,0.5435139536857605,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.4186602830886841},{"x":0.48275861144065857,"y":0.4186602830886841},{"x":0.48275861144065857,"y":0.43062201142311096},{"x":0.45812806487083435,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9646310806274414,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45812806487083435,0.4186602830886841,0.48275861144065857,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.4186602830886841},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4186602830886841},{"x":0.4515599310398102,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4006568193435669,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9657962918281555,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4006568193435669,0.4186602830886841,0.4515599310398102,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.4186602830886841},{"x":0.39408865571022034,"y":0.4186602830886841},{"x":0.39408865571022034,"y":0.43062201142311096},{"x":0.37438422441482544,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9797827005386353,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37438422441482544,0.4186602830886841,0.39408865571022034,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.4186602830886841},{"x":0.36781609058380127,"y":0.4186602830886841},{"x":0.36781609058380127,"y":0.43062201142311096},{"x":0.33497536182403564,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9849831461906433,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.33497536182403564,0.4186602830886841,0.36781609058380127,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.4186602830886841},{"x":0.33169129490852356,"y":0.4186602830886841},{"x":0.33169129490852356,"y":0.43062201142311096},{"x":0.27914613485336304,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.8397471904754639,"dir":"rtl","str":"هایمـان","boundary":[0.27914613485336304,0.4186602830886841,0.33169129490852356,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.4186602830886841},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4186602830886841},{"x":0.27257800102233887,"y":0.43062201142311096},{"x":0.23152709007263184,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.8216032981872559,"dir":"rtl","str":"بدهـد","boundary":[0.23152709007263184,0.4186602830886841,0.27257800102233887,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.4186602830886841},{"x":0.22495895624160767,"y":0.4186602830886841},{"x":0.22495895624160767,"y":0.43062201142311096},{"x":0.2068965584039688,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.705101728439331,"dir":"rtl","str":"یـا","boundary":[0.2068965584039688,0.4186602830886841,0.22495895624160767,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.4186602830886841},{"x":0.20032840967178345,"y":0.4186602830886841},{"x":0.20032840967178345,"y":0.43062201142311096},{"x":0.15927749872207642,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.7468148469924927,"dir":"rtl","str":"نـدهـد","boundary":[0.15927749872207642,0.4186602830886841,0.20032840967178345,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.43779903650283813},{"x":0.8850574493408203,"y":0.43779903650283813},{"x":0.8850574493408203,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8423645496368408,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9749816060066223,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.8423645496368408,0.43779903650283813,0.8850574493408203,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.43779903650283813},{"x":0.8357964158058167,"y":0.43779903650283813},{"x":0.8357964158058167,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.8629710674285889,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.8045976758003235,0.43779903650283813,0.8357964158058167,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7996715903282166,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7996715903282166,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.7645293474197388,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.7766830921173096,0.43779903650283813,0.7996715903282166,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7701149582862854,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7701149582862854,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.8455826044082642,"dir":"rtl","str":"پایـان","boundary":[0.7257799506187439,0.43779903650283813,0.7701149582862854,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7192118167877197,"y":0.43779903650283813},{"x":0.7192118167877197,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6847290396690369,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9843929409980774,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6847290396690369,0.43779903650283813,0.7192118167877197,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.43779903650283813},{"x":0.6830870509147644,"y":0.43779903650283813},{"x":0.6830870509147644,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6272578239440918,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.8392923474311829,"dir":"rtl","str":"هایمـان","boundary":[0.6272578239440918,0.43779903650283813,0.6830870509147644,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.43779903650283813},{"x":0.6206896305084229,"y":0.43779903650283813},{"x":0.6206896305084229,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5632184147834778,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9341192841529846,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5632184147834778,0.43779903650283813,0.6206896305084229,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.43779903650283813},{"x":0.5566502213478088,"y":0.43779903650283813},{"x":0.5566502213478088,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5385878682136536,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9754406213760376,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5385878682136536,0.43779903650283813,0.5566502213478088,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.43779903650283813},{"x":0.5369458198547363,"y":0.43779903650283813},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.7081252336502075,"dir":"rtl","str":"شـویـم","boundary":[0.4876847267150879,0.43779903650283813,0.5369458198547363,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4811165928840637,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4811165928840637,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4532019793987274,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.718553900718689,"dir":"rtl","str":"هـر","boundary":[0.4532019793987274,0.43779903650283813,0.4811165928840637,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.43779903650283813},{"x":0.44663381576538086,"y":0.43779903650283813},{"x":0.44663381576538086,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4170771837234497,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.8272665739059448,"dir":"rtl","str":"کـدام","boundary":[0.4170771837234497,0.43779903650283813,0.44663381576538086,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.43779903650283813},{"x":0.41543513536453247,"y":0.43779903650283813},{"x":0.41543513536453247,"y":0.4545454680919647},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.8013087511062622,"dir":"rtl","str":"مـان","boundary":[0.37931033968925476,0.43779903650283813,0.41543513536453247,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3727422058582306,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3727422058582306,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.897993266582489,"dir":"rtl","str":"بایـد","boundary":[0.3366174101829529,0.43779903650283813,0.3727422058582306,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3300492465496063,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3300492465496063,"y":0.4545454680919647},{"x":0.293924480676651,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.718766987323761,"dir":"rtl","str":"حـق","boundary":[0.293924480676651,0.43779903650283813,0.3300492465496063,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.43779903650283813},{"x":0.28735631704330444,"y":0.43779903650283813},{"x":0.28735631704330444,"y":0.4545454680919647},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9849491119384766,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.27257800102233887,0.43779903650283813,0.28735631704330444,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.43779903650283813},{"x":0.26436781883239746,"y":0.43779903650283813},{"x":0.26436781883239746,"y":0.4545454680919647},{"x":0.25615763664245605,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9900745153427124,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25615763664245605,0.43779903650283813,0.26436781883239746,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.43779903650283813},{"x":0.2495894879102707,"y":0.43779903650283813},{"x":0.2495894879102707,"y":0.4545454680919647},{"x":0.21182265877723694,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9870775938034058,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.21182265877723694,0.43779903650283813,0.2495894879102707,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.43779903650283813},{"x":0.2101806253194809,"y":0.43779903650283813},{"x":0.2101806253194809,"y":0.4545454680919647},{"x":0.15927749872207642,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.866260826587677,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.15927749872207642,0.43779903650283813,0.2101806253194809,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8620689511299133,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8866994976997375,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8866994976997375,"y":0.4748803973197937},{"x":0.8620689511299133,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.7348831295967102,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.8620689511299133,0.4581339657306671,0.8866994976997375,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8555008172988892,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8555008172988892,"y":0.4748803973197937},{"x":0.8390804529190063,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.6968606114387512,"dir":"rtl","str":"بـا","boundary":[0.8390804529190063,0.4581339657306671,0.8555008172988892,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8325123190879822,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8325123190879822,"y":0.4748803973197937},{"x":0.784893274307251,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.757145345211029,"dir":"rtl","str":"صـدای","boundary":[0.784893274307251,0.4581339657306671,0.8325123190879822,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4748803973197937},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.8379094004631042,"dir":"rtl","str":"بلنـد","boundary":[0.7422003149986267,0.4581339657306671,0.7783251404762268,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7372742295265198,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7372742295265198,"y":0.4748803973197937},{"x":0.6830870509147644,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.7939094305038452,"dir":"rtl","str":"بگوییـم","boundary":[0.6830870509147644,0.4581339657306671,0.7372742295265198,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6765188574790955,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6765188574790955,"y":0.4748803973197937},{"x":0.6486042737960815,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.7274103760719299,"dir":"rtl","str":"مـن","boundary":[0.6486042737960815,0.4581339657306671,0.6765188574790955,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6420361399650574,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6420361399650574,"y":0.4748803973197937},{"x":0.6026272773742676,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.8422510027885437,"dir":"rtl","str":"آنچـه","boundary":[0.6026272773742676,0.4581339657306671,0.6420361399650574,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4748803973197937},{"x":0.5829228162765503,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9801363348960876,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5829228162765503,0.4581339657306671,0.5977011322975159,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4748803973197937},{"x":0.5385878682136536,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9680601358413696,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5385878682136536,0.4581339657306671,0.5763546824455261,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5336617231369019,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5336617231369019,"y":0.4748803973197937},{"x":0.4844006597995758,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9405291676521301,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.4844006597995758,0.4581339657306671,0.5336617231369019,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4794745445251465,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4794745445251465,"y":0.4748803973197937},{"x":0.4761904776096344,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.940435528755188,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.4761904776096344,0.4581339657306671,0.4794745445251465,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4748803973197937},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.8626510500907898,"dir":"rtl","str":"انجـام","boundary":[0.4236453175544739,0.4581339657306671,0.4646962285041809,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4170771837234497,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4170771837234497,"y":0.4748803973197937},{"x":0.39080458879470825,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9876617193222046,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.39080458879470825,0.4581339657306671,0.4170771837234497,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3891625702381134,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3891625702381134,"y":0.4748803973197937},{"x":0.3776683211326599,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9774754047393799,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3776683211326599,0.4581339657306671,0.3891625702381134,0.4748803973197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3760262727737427,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3760262727737427,"y":0.4748803973197937},{"x":0.37438422441482544,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.9458401799201965,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37438422441482544,0.4581339657306671,0.3760262727737427,0.4748803973197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8866994976997375,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8866994976997375,"y":0.4748803973197937},{"x":0.15927749872207642,"y":0.4748803973197937}]},"confidence":0.8597505688667297,"dir":"ltr","boundary":[0.1542774987220764,0.30041626024246215,0.8916994976997376,0.4818803973197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.49401915073394775},{"x":0.316912978887558,"y":0.49401915073394775},{"x":0.316912978887558,"y":0.5047847032546997},{"x":0.30213463306427,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9678861498832703,"dir":"rtl","str":"لوئی","boundary":[0.30213463306427,0.49401915073394775,0.316912978887558,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.4928229749202728},{"x":0.29228243231773376,"y":0.49401915073394775},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9827669262886047,"dir":"rtl","str":"پاستور","boundary":[0.2577996850013733,0.4928229749202728,0.29228243231773376,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.4928229749202728},{"x":0.26436781883239746,"y":0.4928229749202728},{"x":0.26436781883239746,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9640350937843323,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2380952388048172,0.4928229749202728,0.26436781883239746,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.4916267991065979},{"x":0.25287356972694397,"y":0.4928229749202728},{"x":0.25287356972694397,"y":0.5047847032546997},{"x":0.16420361399650574,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.968356728553772,"dir":"rtl","str":"۱۸۹۵-۱۸۲۲","boundary":[0.16420361399650574,0.4916267991065979,0.25287356972694397,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.4916267991065979},{"x":0.18062397837638855,"y":0.4928229749202728},{"x":0.18062397837638855,"y":0.5047847032546997},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.8754439949989319,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1543513983488083,0.4916267991065979,0.18062397837638855,0.5047847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.4916267991065979},{"x":0.316912978887558,"y":0.49401915073394775},{"x":0.316912978887558,"y":0.5059808492660522},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.967754065990448,"dir":"ltr","boundary":[0.14935139834880828,0.4846267991065979,0.321912978887558,0.5129808492660523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/ZFcoLrQhdyDyURtL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/UZlmNdXQRvgtYElb.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/uImGtSNdOeHahgcg.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00014278164638087078,0.0006211911582490473,0.9985384935150398,0.9989786005111403]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8686370849609375,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8686370849609375,"y":0.5394737124443054},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9004600644111633,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8226600885391235,0.5263158082962036,0.8686370849609375,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8160919547080994,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8160919547080994,"y":0.5394737124443054},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.8930851817131042,"dir":"rtl","str":"بهارونـد","boundary":[0.7684729099273682,0.5263158082962036,0.8160919547080994,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5394737124443054},{"x":0.7651888132095337,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9274157285690308,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7651888132095337,0.5263158082962036,0.7684729099273682,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5394737124443054},{"x":0.720853865146637,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9632887244224548,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.720853865146637,0.5263158082962036,0.7586206793785095,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5394737124443054},{"x":0.674876868724823,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.8556848764419556,"dir":"rtl","str":"ممتـاز","boundary":[0.674876868724823,0.5263158082962036,0.7142857313156128,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.5263158082962036},{"x":0.668308675289154,"y":0.5263158082962036},{"x":0.668308675289154,"y":0.5394737124443054},{"x":0.6633825898170471,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.97900390625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6633825898170471,0.5263158082962036,0.668308675289154,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.5263158082962036},{"x":0.656814455986023,"y":0.5263158082962036},{"x":0.656814455986023,"y":0.5394737124443054},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9604580998420715,"dir":"rtl","str":"موسس","boundary":[0.6091954112052917,0.5263158082962036,0.656814455986023,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5394737124443054},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9255788922309875,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.5336617231369019,0.5263158082962036,0.6009852290153503,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5394737124443054},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9821274280548096,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4926108419895172,0.5263158082962036,0.5270935893058777,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4909687936306,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4909687936306,"y":0.5394737124443054},{"x":0.4417077302932739,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9612892270088196,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4417077302932739,0.5263158082962036,0.4909687936306,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.5263158082962036},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5263158082962036},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5394737124443054},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9702243804931641,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43021345138549805,0.5263158082962036,0.43513956665992737,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5394737124443054},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.96426922082901,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3760262727737427,0.5263158082962036,0.4236453175544739,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5394737124443054},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.972780168056488,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.3054187297821045,0.5263158082962036,0.3694581389427185,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.5263158082962036},{"x":0.29885056614875793,"y":0.5263158082962036},{"x":0.29885056614875793,"y":0.5394737124443054},{"x":0.25287356972694397,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9675003290176392,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.25287356972694397,0.5263158082962036,0.29885056614875793,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.5263158082962036},{"x":0.24466338753700256,"y":0.5263158082962036},{"x":0.24466338753700256,"y":0.5394737124443054},{"x":0.1822660118341446,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.9785861372947693,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.1822660118341446,0.5263158082962036,0.24466338753700256,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.5263158082962036},{"x":0.17569786310195923,"y":0.5263158082962036},{"x":0.17569786310195923,"y":0.5394737124443054},{"x":0.13793103396892548,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.857043981552124,"dir":"rtl","str":"رویـان","boundary":[0.13793103396892548,0.5263158082962036,0.17569786310195923,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10016420483589172,"y":0.5263158082962036},{"x":0.1313628852367401,"y":0.5263158082962036},{"x":0.1313628852367401,"y":0.5394737124443054},{"x":0.10016420483589172,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.8021659851074219,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.10016420483589172,0.5263158082962036,0.1313628852367401,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5263158082962036},{"x":0.09852216392755508,"y":0.5263158082962036},{"x":0.09852216392755508,"y":0.5394737124443054},{"x":0.09359605610370636,"y":0.5394737124443054}]},"confidence":0.851044774055481,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09359605610370636,0.5263158082962036,0.09852216392755508,0.5394737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8702791333198547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8834154605865479,"y":0.559808611869812},{"x":0.8702791333198547,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9883478879928589,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8702791333198547,0.5442583560943604,0.8834154605865479,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8686370849609375,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8686370849609375,"y":0.559808611869812},{"x":0.8357964158058167,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9823107123374939,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8357964158058167,0.5442583560943604,0.8686370849609375,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8243021368980408,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8243021368980408,"y":0.559808611869812},{"x":0.7898193597793579,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.943454384803772,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۳","boundary":[0.7898193597793579,0.5442583560943604,0.8243021368980408,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7881773114204407,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7881773114204407,"y":0.559808611869812},{"x":0.743842363357544,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9794346690177917,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.743842363357544,0.5442583560943604,0.7881773114204407,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7307060956954956,"y":0.559808611869812},{"x":0.668308675289154,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8868958950042725,"dir":"rtl","str":"کارشناسـی","boundary":[0.668308675289154,0.5442583560943604,0.7307060956954956,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6535303592681885,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6535303592681885,"y":0.559808611869812},{"x":0.6239737272262573,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8082945942878723,"dir":"rtl","str":"خـود","boundary":[0.6239737272262573,0.5442583560943604,0.6535303592681885,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6190476417541504,"y":0.559808611869812},{"x":0.6075533628463745,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.989182710647583,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6075533628463745,0.5442583560943604,0.6190476417541504,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.5442583560943604},{"x":0.60426926612854,"y":0.5442583560943604},{"x":0.60426926612854,"y":0.559808611869812},{"x":0.5977011322975159,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9916959404945374,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5977011322975159,0.5442583560943604,0.60426926612854,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.5442583560943604},{"x":0.587848961353302,"y":0.5442583560943604},{"x":0.587848961353302,"y":0.559808611869812},{"x":0.5385878682136536,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9827269315719604,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5385878682136536,0.5442583560943604,0.587848961353302,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5353037714958191,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5353037714958191,"y":0.559808611869812},{"x":0.4926108419895172,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9678794741630554,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4926108419895172,0.5442583560943604,0.5353037714958191,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4893267750740051,"y":0.559808611869812},{"x":0.48604267835617065,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9795143604278564,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48604267835617065,0.5442583560943604,0.4893267750740051,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5442583560943604},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5442583560943604},{"x":0.48275861144065857,"y":0.559808611869812},{"x":0.467980295419693,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9948654770851135,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.467980295419693,0.5442583560943604,0.48275861144065857,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4646962285041809,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4646962285041809,"y":0.559808611869812},{"x":0.4334975481033325,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9920045733451843,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4334975481033325,0.5442583560943604,0.4646962285041809,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.5442583560943604},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5442583560943604},{"x":0.42200326919555664,"y":0.559808611869812},{"x":0.3858785033226013,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9582158327102661,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۵","boundary":[0.3858785033226013,0.5442583560943604,0.42200326919555664,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3842364549636841,"y":0.559808611869812},{"x":0.33990147709846497,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9859055876731873,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.33990147709846497,0.5442583560943604,0.3842364549636841,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3284072279930115,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3284072279930115,"y":0.559808611869812},{"x":0.2610837519168854,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9678019285202026,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.2610837519168854,0.5442583560943604,0.3284072279930115,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2183908075094223,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2545155882835388,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2545155882835388,"y":0.559808611869812},{"x":0.2183908075094223,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8133548498153687,"dir":"rtl","str":"ارشـد","boundary":[0.2183908075094223,0.5442583560943604,0.2545155882835388,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21182265877723694,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21182265877723694,"y":0.559808611869812},{"x":0.1789819449186325,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8094428777694702,"dir":"rtl","str":"خـود","boundary":[0.1789819449186325,0.5442583560943604,0.21182265877723694,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.5442583560943604},{"x":0.17241379618644714,"y":0.5442583560943604},{"x":0.17241379618644714,"y":0.559808611869812},{"x":0.16584564745426178,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9889647364616394,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16584564745426178,0.5442583560943604,0.17241379618644714,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.5442583560943604},{"x":0.16091954708099365,"y":0.5442583560943604},{"x":0.16091954708099365,"y":0.559808611869812},{"x":0.15270936489105225,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9906560182571411,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.15270936489105225,0.5442583560943604,0.16091954708099365,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.5442583560943604},{"x":0.14614121615886688,"y":0.5442583560943604},{"x":0.14614121615886688,"y":0.559808611869812},{"x":0.095238097012043,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8863301277160645,"dir":"rtl","str":"دانشـگاه","boundary":[0.095238097012043,0.5442583560943604,0.14614121615886688,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5801435112953186},{"x":0.8440065383911133,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9713109731674194,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.8440065383911133,0.5633971095085144,0.8817734122276306,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9513787031173706,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.7931034564971924,0.5633971095085144,0.8374384045600891,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.5633971095085144},{"x":0.784893274307251,"y":0.5633971095085144},{"x":0.784893274307251,"y":0.5801435112953186},{"x":0.779967188835144,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9539155960083008,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.779967188835144,0.5633971095085144,0.784893274307251,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7750410437583923,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7750410437583923,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9810852408409119,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7323480844497681,0.5633971095085144,0.7750410437583923,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6765188574790955,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9774690270423889,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.6765188574790955,0.5633971095085144,0.7257799506187439,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6403940916061401,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9840957522392273,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6403940916061401,0.5633971095085144,0.6699507236480713,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.5633971095085144},{"x":0.633825957775116,"y":0.5633971095085144},{"x":0.633825957775116,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6256157755851746,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9877587556838989,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6256157755851746,0.5633971095085144,0.633825957775116,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6075533628463745,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9892514944076538,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6075533628463745,0.5633971095085144,0.6190476417541504,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9794557094573975,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5648604035377502,0.5633971095085144,0.6009852290153503,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9890820980072021,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5270935893058777,0.5633971095085144,0.5615763664245605,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.956024169921875,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4761904776096344,0.5633971095085144,0.5221675038337708,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.5633971095085144},{"x":0.467980295419693,"y":0.5633971095085144},{"x":0.467980295419693,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4203612506389618,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9738531708717346,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4203612506389618,0.5633971095085144,0.467980295419693,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4055829346179962,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9935852289199829,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4055829346179962,0.5633971095085144,0.4137931168079376,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5801435112953186},{"x":0.35139572620391846,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9909571409225464,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35139572620391846,0.5633971095085144,0.4006568193435669,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.5633971095085144},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5633971095085144},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5801435112953186},{"x":0.28735631704330444,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.963580846786499,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.28735631704330444,0.5633971095085144,0.34318554401397705,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.5633971095085144},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5633971095085144},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5801435112953186},{"x":0.27914613485336304,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9094871878623962,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.27914613485336304,0.5633971095085144,0.2807881832122803,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.5633971095085144},{"x":0.27586206793785095,"y":0.5633971095085144},{"x":0.27586206793785095,"y":0.5801435112953186},{"x":0.23481117188930511,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9395979046821594,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.23481117188930511,0.5633971095085144,0.27586206793785095,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.5633971095085144},{"x":0.22824302315711975,"y":0.5633971095085144},{"x":0.22824302315711975,"y":0.5801435112953186},{"x":0.19540229439735413,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.8763296008110046,"dir":"rtl","str":"معلـم","boundary":[0.19540229439735413,0.5633971095085144,0.22824302315711975,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15763546526432037,"y":0.5633971095085144},{"x":0.18883416056632996,"y":0.5633971095085144},{"x":0.18883416056632996,"y":0.5801435112953186},{"x":0.15763546526432037,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.8465213179588318,"dir":"rtl","str":"سـابق","boundary":[0.15763546526432037,0.5633971095085144,0.18883416056632996,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5801435112953186},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.8571401238441467,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.14778324961662292,0.5633971095085144,0.1543513983488083,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12972085177898407,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5801435112953186},{"x":0.12972085177898407,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9871120452880859,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12972085177898407,0.5633971095085144,0.1428571492433548,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1231527104973793,"y":0.5633971095085144},{"x":0.1231527104973793,"y":0.5801435112953186},{"x":0.09359605610370636,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9772391319274902,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.09359605610370636,0.5633971095085144,0.1231527104973793,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472906351089478,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5980861186981201},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9691488146781921,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.8472906351089478,0.5825358629226685,0.8834154605865479,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8407225012779236,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8407225012779236,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7914614081382751,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.990932822227478,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.7914614081382751,0.5825358629226685,0.8407225012779236,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7832512259483337,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7832512259483337,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7602627277374268,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9834343194961548,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.7602627277374268,0.5825358629226685,0.7832512259483337,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.968114972114563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7536945939064026,0.5825358629226685,0.7586206793785095,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7356321811676025,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9839537739753723,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7356321811676025,0.5825358629226685,0.7504104971885681,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7241379022598267,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7241379022598267,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9931816458702087,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126436829566956,0.5825358629226685,0.7241379022598267,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7077175974845886,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7077175974845886,"y":0.5980861186981201},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9909099340438843,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6781609058380127,0.5825358629226685,0.7077175974845886,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.5825358629226685},{"x":0.668308675289154,"y":0.5825358629226685},{"x":0.668308675289154,"y":0.5980861186981201},{"x":0.633825957775116,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.966995358467102,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.633825957775116,0.5825358629226685,0.668308675289154,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6288998126983643,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6288998126983643,"y":0.5980861186981201},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9929217100143433,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6059113144874573,0.5825358629226685,0.6288998126983643,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5980861186981201},{"x":0.5385878682136536,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.981769323348999,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5385878682136536,0.5825358629226685,0.6009852290153503,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991789758205414,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5353037714958191,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5353037714958191,"y":0.5980861186981201},{"x":0.4991789758205414,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9729878902435303,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4991789758205414,0.5825358629226685,0.5353037714958191,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5980861186981201},{"x":0.4400656819343567,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9803063273429871,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.4400656819343567,0.5825358629226685,0.4893267750740051,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4417077302932739,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4417077302932739,"y":0.5980861186981201},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9777358174324036,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43513956665992737,0.5825358629226685,0.4417077302932739,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4334975481033325,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4334975481033325,"y":0.5980861186981201},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9925040006637573,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.42200326919555664,0.5825358629226685,0.4334975481033325,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5980861186981201},{"x":0.403940886259079,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9912601709365845,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.403940886259079,0.5825358629226685,0.4170771837234497,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9877136945724487,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3694581389427185,0.5825358629226685,0.4006568193435669,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.5825358629226685},{"x":0.357963889837265,"y":0.5825358629226685},{"x":0.357963889837265,"y":0.5980861186981201},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9787970781326294,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۲","boundary":[0.32676517963409424,0.5825358629226685,0.357963889837265,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5980861186981201},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9691028594970703,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2889983654022217,0.5825358629226685,0.32019704580307007,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5980861186981201},{"x":0.24302133917808533,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.8620031476020813,"dir":"rtl","str":"اولیـن","boundary":[0.24302133917808533,0.5825358629226685,0.2807881832122803,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5980861186981201},{"x":0.21674877405166626,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.8930192589759827,"dir":"rtl","str":"بـار","boundary":[0.21674877405166626,0.5825358629226685,0.2380952388048172,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.5825358629226685},{"x":0.21182265877723694,"y":0.5825358629226685},{"x":0.21182265877723694,"y":0.5980861186981201},{"x":0.151067316532135,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.8930230140686035,"dir":"rtl","str":"سـلولهای","boundary":[0.151067316532135,0.5825358629226685,0.21182265877723694,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09852216392755508,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13957306742668152,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13957306742668152,"y":0.5980861186981201},{"x":0.09852216392755508,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9644734859466553,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.09852216392755508,0.5825358629226685,0.13957306742668152,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8440065383911133,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9508559107780457,"dir":"rtl","str":"رویانی","boundary":[0.8440065383911133,0.6016746163368225,0.8834154605865479,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8341543674468994,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8341543674468994,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8275862336158752,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9391551613807678,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8275862336158752,0.6016746163368225,0.8341543674468994,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.6016746163368225},{"x":0.825944185256958,"y":0.6016746163368225},{"x":0.825944185256958,"y":0.6172248721122742},{"x":0.784893274307251,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9656725525856018,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.784893274307251,0.6016746163368225,0.825944185256958,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7832512259483337,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7832512259483337,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7750410437583923,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8015046119689941,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7750410437583923,0.6016746163368225,0.7832512259483337,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700719118118286,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7307060956954956,0.6016746163368225,0.7717570066452026,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6016746163368225},{"x":0.720853865146637,"y":0.6016746163368225},{"x":0.720853865146637,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9799168109893799,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.6016746163368225,0.720853865146637,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6172248721122742},{"x":0.668308675289154,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9818519353866577,"dir":"rtl","str":"موشی","boundary":[0.668308675289154,0.6016746163368225,0.7110016345977783,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6535303592681885,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9897430539131165,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6535303592681885,0.6016746163368225,0.6617405414581299,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6354680061340332,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9928172826766968,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6354680061340332,0.6016746163368225,0.6502463221549988,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6321839094161987,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6321839094161987,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6009852290153503,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9844257235527039,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6009852290153503,0.6016746163368225,0.6321839094161987,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5911329984664917,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5911329984664917,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.977741539478302,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5533661842346191,0.6016746163368225,0.5911329984664917,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5484400391578674,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5484400391578674,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5205254554748535,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.979604184627533,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5205254554748535,0.6016746163368225,0.5484400391578674,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5073891878128052,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9922695755958557,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5073891878128052,0.6016746163368225,0.5123152732849121,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6172248721122742},{"x":0.4909687936306,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9911214113235474,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4909687936306,0.6016746163368225,0.5024630427360535,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.6016746163368225},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6016746163368225},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6172248721122742},{"x":0.4564860463142395,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9901555776596069,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4564860463142395,0.6016746163368225,0.48604267835617065,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6172248721122742},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9600757956504822,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.4121510684490204,0.6016746163368225,0.4482758641242981,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6172248721122742},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9944727420806885,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3858785033226013,0.6016746163368225,0.4088670015335083,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.6016746163368225},{"x":0.380952388048172,"y":0.6016746163368225},{"x":0.380952388048172,"y":0.6172248721122742},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9797506928443909,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.34318554401397705,0.6016746163368225,0.380952388048172,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.6016746163368225},{"x":0.3366174101829529,"y":0.6016746163368225},{"x":0.3366174101829529,"y":0.6172248721122742},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9714546799659729,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.2775041162967682,0.6016746163368225,0.3366174101829529,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.6016746163368225},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6016746163368225},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6172248721122742},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9786590337753296,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.2298850566148758,0.6016746163368225,0.26765188574790955,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.6016746163368225},{"x":0.22495895624160767,"y":0.6016746163368225},{"x":0.22495895624160767,"y":0.6172248721122742},{"x":0.2019704431295395,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9827533960342407,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2019704431295395,0.6016746163368225,0.22495895624160767,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.6016746163368225},{"x":0.19704432785511017,"y":0.6016746163368225},{"x":0.19704432785511017,"y":0.6172248721122742},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9436071515083313,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.15927749872207642,0.6016746163368225,0.19704432785511017,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09852216392755508,"y":0.6016746163368225},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6016746163368225},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6172248721122742},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9755300283432007,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.09852216392755508,0.6016746163368225,0.15927749872207642,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8850574493408203,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8850574493408203,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9388421773910522,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.8390804529190063,0.6208133697509766,0.8850574493408203,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8275862336158752,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8275862336158752,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7865353226661682,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8705683946609497,"dir":"rtl","str":"پرتـوان","boundary":[0.7865353226661682,0.6208133697509766,0.8275862336158752,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6208133697509766},{"x":0.779967188835144,"y":0.6208133697509766},{"x":0.779967188835144,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8081344962120056,"dir":"rtl","str":"القائـي","boundary":[0.7422003149986267,0.6208133697509766,0.779967188835144,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.6208133697509766},{"x":0.738916277885437,"y":0.6208133697509766},{"x":0.738916277885437,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.7948917746543884,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7192118167877197,0.6208133697509766,0.738916277885437,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7257799506187439,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7257799506187439,"y":0.6363636255264282},{"x":0.69786536693573,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8034591674804688,"dir":"rtl","str":"iPS","boundary":[0.69786536693573,0.6208133697509766,0.7257799506187439,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7077175974845886,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7077175974845886,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.7781281471252441,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6929392218589783,0.6208133697509766,0.7077175974845886,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6363636255264282},{"x":0.651888370513916,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9425231218338013,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.651888370513916,0.6208133697509766,0.6929392218589783,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6354680061340332,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9723037481307983,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6354680061340332,0.6208133697509766,0.6403940916061401,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5894909501075745,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8194043040275574,"dir":"rtl","str":"موشـی","boundary":[0.5894909501075745,0.6208133697509766,0.6288998126983643,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.7469581365585327,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.5517241358757019,0.6208133697509766,0.5796387791633606,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6363636255264282},{"x":0.546798050403595,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9134669899940491,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.546798050403595,0.6208133697509766,0.5517241358757019,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5451560020446777,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5451560020446777,"y":0.6363636255264282},{"x":0.517241358757019,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.7917770743370056,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.517241358757019,0.6208133697509766,0.5451560020446777,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6363636255264282},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9773548245429993,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.47454842925071716,0.6208133697509766,0.5090311765670776,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.6208133697509766},{"x":0.467980295419693,"y":0.6208133697509766},{"x":0.467980295419693,"y":0.6363636255264282},{"x":0.44663381576538086,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.6479303240776062,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.44663381576538086,0.6208133697509766,0.467980295419693,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6363636255264282},{"x":0.43513956665992737,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9798905849456787,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.43513956665992737,0.6208133697509766,0.4433497488498688,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6363636255264282},{"x":0.42200326919555664,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9890561103820801,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42200326919555664,0.6208133697509766,0.4285714328289032,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3530377745628357,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9696235656738281,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.3530377745628357,0.6208133697509766,0.4170771837234497,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9817391633987427,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3333333432674408,0.6208133697509766,0.3448275923728943,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2972085475921631,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9290501475334167,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.2972085475921631,0.6208133697509766,0.3333333432674408,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.6208133697509766},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6208133697509766},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2463054209947586,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8326272368431091,"dir":"rtl","str":"سـاخت","boundary":[0.2463054209947586,0.6208133697509766,0.29228243231773376,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.6208133697509766},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6208133697509766},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6363636255264282},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.7088881134986877,"dir":"rtl","str":"تـا","boundary":[0.22003284096717834,0.6208133697509766,0.2380952388048172,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.6208133697509766},{"x":0.21510672569274902,"y":0.6208133697509766},{"x":0.21510672569274902,"y":0.6363636255264282},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.887215256690979,"dir":"rtl","str":"شـاخههای","boundary":[0.15270936489105225,0.6208133697509766,0.21510672569274902,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09688013046979904,"y":0.6208133697509766},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6208133697509766},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6363636255264282},{"x":0.09688013046979904,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8420872688293457,"dir":"rtl","str":"مختلـف","boundary":[0.09688013046979904,0.6208133697509766,0.14449918270111084,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.6411483287811279},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6411483287811279},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6531100273132324},{"x":0.8325123190879822,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9749534130096436,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.8325123190879822,0.6411483287811279,0.8817734122276306,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.6411483287811279},{"x":0.825944185256958,"y":0.6411483287811279},{"x":0.825944185256958,"y":0.6531100273132324},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800779223442078,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.7602627277374268,0.6411483287811279,0.825944185256958,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.6411483287811279},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6411483287811279},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6531100273132324},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9931023120880127,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7454844117164612,0.6411483287811279,0.7536945939064026,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.6411483287811279},{"x":0.738916277885437,"y":0.6411483287811279},{"x":0.738916277885437,"y":0.6531100273132324},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9943767786026001,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7274219989776611,0.6411483287811279,0.738916277885437,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6411483287811279},{"x":0.720853865146637,"y":0.6411483287811279},{"x":0.720853865146637,"y":0.6531100273132324},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9862512946128845,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6847290396690369,0.6411483287811279,0.720853865146637,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.6411483287811279},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6411483287811279},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6531100273132324},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9644778966903687,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6584565043449402,0.6411483287811279,0.6781609058380127,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.6411483287811279},{"x":0.656814455986023,"y":0.6411483287811279},{"x":0.656814455986023,"y":0.6531100273132324},{"x":0.610837459564209,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9741402864456177,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.610837459564209,0.6411483287811279,0.656814455986023,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.6411483287811279},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6411483287811279},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6531100273132324},{"x":0.5993431806564331,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9846541285514832,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5993431806564331,0.6411483287811279,0.6026272773742676,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.6411483287811279},{"x":0.5927750468254089,"y":0.6411483287811279},{"x":0.5927750468254089,"y":0.6531100273132324},{"x":0.5385878682136536,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9593379497528076,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.5385878682136536,0.6411483287811279,0.5927750468254089,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.6411483287811279},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6411483287811279},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6531100273132324},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.7877469062805176,"dir":"rtl","str":"کننـد","boundary":[0.4958949089050293,0.6411483287811279,0.5336617231369019,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6531100273132324},{"x":0.4926108419895172,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9312615990638733,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4926108419895172,0.6411483287811279,0.4958949089050293,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.6411483287811279},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6411483287811279},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6531100273132324},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9789618849754333,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.45484399795532227,0.6411483287811279,0.48604267835617065,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6531100273132324},{"x":0.4203612506389618,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9354419112205505,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4203612506389618,0.6411483287811279,0.4532019793987274,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6411483287811279},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6531100273132324},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.8625776171684265,"dir":"rtl","str":"پژوهشـی","boundary":[0.3563218414783478,0.6411483287811279,0.4121510684490204,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.6411483287811279},{"x":0.34811165928840637,"y":0.6411483287811279},{"x":0.34811165928840637,"y":0.6531100273132324},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9826325178146362,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3415435254573822,0.6411483287811279,0.34811165928840637,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.6411483287811279},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6411483287811279},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6531100273132324},{"x":0.2824302017688751,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.8686200380325317,"dir":"rtl","str":"پیرامـون","boundary":[0.2824302017688751,0.6411483287811279,0.33497536182403564,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.6411483287811279},{"x":0.27586206793785095,"y":0.6411483287811279},{"x":0.27586206793785095,"y":0.6531100273132324},{"x":0.23645320534706116,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.8830828070640564,"dir":"rtl","str":"ارتقـاء","boundary":[0.23645320534706116,0.6411483287811279,0.27586206793785095,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16912971436977386,"y":0.6411483287811279},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6411483287811279},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6531100273132324},{"x":0.16912971436977386,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9405002593994141,"dir":"rtl","str":"تحقيقات","boundary":[0.16912971436977386,0.6411483287811279,0.2298850566148758,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10509031265974045,"y":0.6411483287811279},{"x":0.1625615805387497,"y":0.6411483287811279},{"x":0.1625615805387497,"y":0.6531100273132324},{"x":0.10509031265974045,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9664842486381531,"dir":"rtl","str":"ترجمانی","boundary":[0.10509031265974045,0.6411483287811279,0.1625615805387497,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6411483287811279},{"x":0.09688013046979904,"y":0.6411483287811279},{"x":0.09688013046979904,"y":0.6531100273132324},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9301558136940002,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6411483287811279,0.09688013046979904,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.660287082195282},{"x":0.8817734122276306,"y":0.660287082195282},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6734449863433838},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9833307266235352,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.8308702707290649,0.660287082195282,0.8817734122276306,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.660287082195282},{"x":0.8243021368980408,"y":0.660287082195282},{"x":0.8243021368980408,"y":0.6734449863433838},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9789405465126038,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.7602627277374268,0.660287082195282,0.8243021368980408,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.660287082195282},{"x":0.7536945939064026,"y":0.660287082195282},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6734449863433838},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9952645301818848,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7454844117164612,0.660287082195282,0.7536945939064026,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.660287082195282},{"x":0.738916277885437,"y":0.660287082195282},{"x":0.738916277885437,"y":0.6734449863433838},{"x":0.6912972331047058,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9701093435287476,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6912972331047058,0.660287082195282,0.738916277885437,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.660287082195282},{"x":0.6847290396690369,"y":0.660287082195282},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6734449863433838},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9644207954406738,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6190476417541504,0.660287082195282,0.6847290396690369,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.660287082195282},{"x":0.610837459564209,"y":0.660287082195282},{"x":0.610837459564209,"y":0.6734449863433838},{"x":0.5681445002555847,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9484334588050842,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5681445002555847,0.660287082195282,0.610837459564209,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.660287082195282},{"x":0.5648604035377502,"y":0.660287082195282},{"x":0.5648604035377502,"y":0.6734449863433838},{"x":0.5599343180656433,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9614421725273132,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5599343180656433,0.660287082195282,0.5648604035377502,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.660287082195282},{"x":0.5533661842346191,"y":0.660287082195282},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6734449863433838},{"x":0.5188834071159363,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9854631423950195,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5188834071159363,0.660287082195282,0.5533661842346191,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.660287082195282},{"x":0.5155993700027466,"y":0.660287082195282},{"x":0.5155993700027466,"y":0.6734449863433838},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9503818154335022,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4646962285041809,0.660287082195282,0.5155993700027466,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.660287082195282},{"x":0.45812806487083435,"y":0.660287082195282},{"x":0.45812806487083435,"y":0.6734449863433838},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9463045001029968,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.40722495317459106,0.660287082195282,0.45812806487083435,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.660287082195282},{"x":0.4006568193435669,"y":0.660287082195282},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6734449863433838},{"x":0.3957307040691376,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.964929461479187,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3957307040691376,0.660287082195282,0.4006568193435669,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.660287082195282},{"x":0.3891625702381134,"y":0.660287082195282},{"x":0.3891625702381134,"y":0.6734449863433838},{"x":0.3300492465496063,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.8681955933570862,"dir":"rtl","str":"مهندسـی","boundary":[0.3300492465496063,0.660287082195282,0.3891625702381134,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.660287082195282},{"x":0.3218390941619873,"y":0.660287082195282},{"x":0.3218390941619873,"y":0.6734449863433838},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.8462045788764954,"dir":"rtl","str":"بـا","boundary":[0.30706074833869934,0.660287082195282,0.3218390941619873,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.660287082195282},{"x":0.30049261450767517,"y":0.660287082195282},{"x":0.30049261450767517,"y":0.6734449863433838},{"x":0.26436781883239746,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.8799199461936951,"dir":"rtl","str":"الهـام","boundary":[0.26436781883239746,0.660287082195282,0.30049261450767517,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.660287082195282},{"x":0.25944170355796814,"y":0.660287082195282},{"x":0.25944170355796814,"y":0.6734449863433838},{"x":0.25123152136802673,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9839907884597778,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25123152136802673,0.660287082195282,0.25944170355796814,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.660287082195282},{"x":0.24466338753700256,"y":0.660287082195282},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6734449863433838},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.7961327433586121,"dir":"rtl","str":"طبیعـت","boundary":[0.19376026093959808,0.660287082195282,0.24466338753700256,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.660287082195282},{"x":0.18719211220741272,"y":0.660287082195282},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6734449863433838},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.8065956234931946,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.15270936489105225,0.660287082195282,0.18719211220741272,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.660287082195282},{"x":0.151067316532135,"y":0.660287082195282},{"x":0.151067316532135,"y":0.6734449863433838},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9215061068534851,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14778324961662292,0.660287082195282,0.151067316532135,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1231527104973793,"y":0.660287082195282},{"x":0.13957306742668152,"y":0.660287082195282},{"x":0.13957306742668152,"y":0.6734449863433838},{"x":0.1231527104973793,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9428976774215698,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.1231527104973793,0.660287082195282,0.13957306742668152,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.660287082195282},{"x":0.11658456176519394,"y":0.660287082195282},{"x":0.11658456176519394,"y":0.6734449863433838},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9759804010391235,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.09359605610370636,0.660287082195282,0.11658456176519394,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6949760913848877},{"x":0.8456485867500305,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9509647488594055,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.8456485867500305,0.6782296895980835,0.8817734122276306,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7766830921173096,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.979200541973114,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7766830921173096,0.6782296895980835,0.8390804529190063,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9415647983551025,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7224959135055542,0.6782296895980835,0.7701149582862854,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.8716878294944763,"dir":"rtl","str":"پرتـوان","boundary":[0.6732348203659058,0.6782296895980835,0.71592777967453,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.747321605682373,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.6502463221549988,0.6782296895980835,0.6666666865348816,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6420361399650574,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6420361399650574,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5779967308044434,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9776997566223145,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5779967308044434,0.6782296895980835,0.6420361399650574,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6949760913848877},{"x":0.540229856967926,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9590626358985901,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.540229856967926,0.6782296895980835,0.5714285969734192,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5385878682136536,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5385878682136536,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9507248997688293,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5336617231369019,0.6782296895980835,0.5385878682136536,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5270935893058777,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5270935893058777,"y":0.6949760913848877},{"x":0.4844006597995758,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.8895319700241089,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.4844006597995758,0.6782296895980835,0.5270935893058777,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6949760913848877},{"x":0.4729064106941223,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9805173873901367,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4729064106941223,0.6782296895980835,0.47783252596855164,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.6782296895980835},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6782296895980835},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6949760913848877},{"x":0.4252873659133911,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.6906766295433044,"dir":"rtl","str":"کبـدی","boundary":[0.4252873659133911,0.6782296895980835,0.46633824706077576,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3727422058582306,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9240652918815613,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3727422058582306,0.6782296895980835,0.41871920228004456,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36781609058380127,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36781609058380127,"y":0.6949760913848877},{"x":0.35139572620391846,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9884606599807739,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35139572620391846,0.6782296895980835,0.36781609058380127,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6949760913848877},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9721589088439941,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.31527093052864075,0.6782296895980835,0.34318554401397705,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.6782296895980835},{"x":0.31198686361312866,"y":0.6782296895980835},{"x":0.31198686361312866,"y":0.6949760913848877},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9793347716331482,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30706074833869934,0.6782296895980835,0.31198686361312866,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30049261450767517,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30049261450767517,"y":0.6949760913848877},{"x":0.25944170355796814,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9844036102294922,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.25944170355796814,0.6782296895980835,0.30049261450767517,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.6782296895980835},{"x":0.25287356972694397,"y":0.6782296895980835},{"x":0.25287356972694397,"y":0.6949760913848877},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.971186637878418,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.2266009896993637,0.6782296895980835,0.25287356972694397,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.6782296895980835},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6782296895980835},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6949760913848877},{"x":0.21510672569274902,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9725214242935181,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21510672569274902,0.6782296895980835,0.22003284096717834,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.6782296895980835},{"x":0.20853859186172485,"y":0.6782296895980835},{"x":0.20853859186172485,"y":0.6949760913848877},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9755955338478088,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.15927749872207642,0.6782296895980835,0.20853859186172485,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10509031265974045,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6949760913848877},{"x":0.10509031265974045,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9689987897872925,"dir":"rtl","str":"پرتوانی","boundary":[0.10509031265974045,0.6782296895980835,0.15270936489105225,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6949760913848877},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9251024723052979,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6782296895980835,0.09852216392755508,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472906351089478,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7129186391830444},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9822607040405273,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8472906351089478,0.6961722373962402,0.8817734122276306,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8456485867500305,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8456485867500305,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7963874936103821,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9501017928123474,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7963874936103821,0.6961722373962402,0.8456485867500305,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7257799506187439,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9759435057640076,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7257799506187439,0.6961722373962402,0.7898193597793579,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.8336248993873596,"dir":"rtl","str":"زایـا","boundary":[0.6945812702178955,0.6961722373962402,0.7192118167877197,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.8791247606277466,"dir":"rtl","str":"مطالعـه","boundary":[0.6420361399650574,0.6961722373962402,0.6880131363868713,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6371099948883057,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6206896305084229,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9695420265197754,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6206896305084229,0.6961722373962402,0.6371099948883057,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6157635450363159,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5779967308044434,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9845083951950073,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.5779967308044434,0.6961722373962402,0.6157635450363159,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747126340866089,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5779967308044434,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5779967308044434,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9717028737068176,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747126340866089,0.6961722373962402,0.5779967308044434,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5287356376647949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9828585982322693,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5287356376647949,0.6961722373962402,0.569786548614502,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9884990453720093,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5106732249259949,0.6961722373962402,0.5221675038337708,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7129186391830444},{"x":0.4532019793987274,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9853466153144836,"dir":"rtl","str":"کارآزمایی","boundary":[0.4532019793987274,0.6961722373962402,0.5008209943771362,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4515599310398102,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7129186391830444},{"x":0.41871920228004456,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9575677514076233,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41871920228004456,0.6961722373962402,0.4515599310398102,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7129186391830444},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9557570815086365,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.36617404222488403,0.6961722373962402,0.4088670015335083,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.7129186391830444},{"x":0.316912978887558,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9447150230407715,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.316912978887558,0.6961722373962402,0.35960590839385986,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7129186391830444},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9299586415290833,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3054187297821045,0.6961722373962402,0.3103448152542114,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.7129186391830444},{"x":0.2627257704734802,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9765806794166565,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.2627257704734802,0.6961722373962402,0.29885056614875793,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7129186391830444},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9608875513076782,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.19211822748184204,0.6961722373962402,0.2545155882835388,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18390804529190063,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7129186391830444},{"x":0.13793103396892548,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9680514335632324,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.13793103396892548,0.6961722373962402,0.18390804529190063,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.7129186391830444},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.8423595428466797,"dir":"rtl","str":"بافتـی","boundary":[0.09359605610370636,0.6961722373962402,0.1313628852367401,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7177033424377441},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7177033424377441},{"x":0.8817734122276306,"y":0.730861246585846},{"x":0.825944185256958,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9731749892234802,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.825944185256958,0.7177033424377441,0.8817734122276306,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.7177033424377441},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7177033424377441},{"x":0.8193760514259338,"y":0.730861246585846},{"x":0.779967188835144,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9778305888175964,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.779967188835144,0.7177033424377441,0.8193760514259338,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7733989953994751,"y":0.730861246585846},{"x":0.7405582666397095,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9861553907394409,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7405582666397095,0.7177033424377441,0.7733989953994751,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7339901328086853,"y":0.730861246585846},{"x":0.7290640473365784,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.990102231502533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7290640473365784,0.7177033424377441,0.7339901328086853,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7224959135055542,"y":0.730861246585846},{"x":0.7110016345977783,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9941091537475586,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7110016345977783,0.7177033424377441,0.7224959135055542,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7044335007667542,"y":0.730861246585846},{"x":0.6666666865348816,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9871018528938293,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6666666865348816,0.7177033424377441,0.7044335007667542,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.7177033424377441},{"x":0.6584565043449402,"y":0.7177033424377441},{"x":0.6584565043449402,"y":0.730861246585846},{"x":0.6174055933952332,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9750387668609619,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6174055933952332,0.7177033424377441,0.6584565043449402,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747126340866089,"y":0.7177033424377441},{"x":0.610837459564209,"y":0.7177033424377441},{"x":0.610837459564209,"y":0.730861246585846},{"x":0.5747126340866089,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.8746508359909058,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5747126340866089,0.7177033424377441,0.610837459564209,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.7177033424377441},{"x":0.5681445002555847,"y":0.7177033424377441},{"x":0.5681445002555847,"y":0.730861246585846},{"x":0.5205254554748535,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.8467671275138855,"dir":"rtl","str":"صنعتـی","boundary":[0.5205254554748535,0.7177033424377441,0.5681445002555847,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.7177033424377441},{"x":0.5139573216438293,"y":0.7177033424377441},{"x":0.5139573216438293,"y":0.730861246585846},{"x":0.4761904776096344,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.8213952779769897,"dir":"rtl","str":"سـلول","boundary":[0.4761904776096344,0.7177033424377441,0.5139573216438293,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.7177033424377441},{"x":0.46962234377861023,"y":0.7177033424377441},{"x":0.46962234377861023,"y":0.730861246585846},{"x":0.4236453175544739,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9725776314735413,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4236453175544739,0.7177033424377441,0.46962234377861023,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.7177033424377441},{"x":0.4170771837234497,"y":0.7177033424377441},{"x":0.4170771837234497,"y":0.730861246585846},{"x":0.4006568193435669,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9794983863830566,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4006568193435669,0.7177033424377441,0.4170771837234497,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7177033424377441},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7177033424377441},{"x":0.39901477098464966,"y":0.730861246585846},{"x":0.3694581389427185,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9788542985916138,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3694581389427185,0.7177033424377441,0.39901477098464966,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.7177033424377441},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7177033424377441},{"x":0.37110015749931335,"y":0.730861246585846},{"x":0.36781609058380127,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9538021087646484,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36781609058380127,0.7177033424377441,0.37110015749931335,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.7177033424377441},{"x":0.3612479567527771,"y":0.7177033424377441},{"x":0.3612479567527771,"y":0.730861246585846},{"x":0.3530377745628357,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.982573390007019,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3530377745628357,0.7177033424377441,0.3612479567527771,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.7177033424377441},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7177033424377441},{"x":0.34646961092948914,"y":0.730861246585846},{"x":0.3300492465496063,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.7418476343154907,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.3300492465496063,0.7177033424377441,0.34646961092948914,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.7177033424377441},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7177033424377441},{"x":0.32348111271858215,"y":0.730861246585846},{"x":0.28407225012779236,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.8641146421432495,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.28407225012779236,0.7177033424377441,0.32348111271858215,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.7177033424377441},{"x":0.2775041162967682,"y":0.7177033424377441},{"x":0.2775041162967682,"y":0.730861246585846},{"x":0.22331690788269043,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9842522740364075,"dir":"rtl","str":"سخنران","boundary":[0.22331690788269043,0.7177033424377441,0.2775041162967682,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.7177033424377441},{"x":0.21674877405166626,"y":0.7177033424377441},{"x":0.21674877405166626,"y":0.730861246585846},{"x":0.1822660118341446,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.8333327174186707,"dir":"rtl","str":"مدعـو","boundary":[0.1822660118341446,0.7177033424377441,0.21674877405166626,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7177033424377441},{"x":0.17569786310195923,"y":0.7177033424377441},{"x":0.17569786310195923,"y":0.730861246585846},{"x":0.1625615805387497,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9875955581665039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1625615805387497,0.7177033424377441,0.17569786310195923,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10837438702583313,"y":0.7177033424377441},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7177033424377441},{"x":0.15599343180656433,"y":0.730861246585846},{"x":0.10837438702583313,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9823832511901855,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.10837438702583313,0.7177033424377441,0.15599343180656433,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7177033424377441},{"x":0.10180623829364777,"y":0.7177033424377441},{"x":0.10180623829364777,"y":0.730861246585846},{"x":0.09359605610370636,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9943973422050476,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.09359605610370636,0.7177033424377441,0.10180623829364777,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7511961460113525},{"x":0.8440065383911133,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9795412421226501,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.8440065383911133,0.7356459498405457,0.8784893155097961,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8325123190879822,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8325123190879822,"y":0.7511961460113525},{"x":0.8045976758003235,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.7661311626434326,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.8045976758003235,0.7356459498405457,0.8325123190879822,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7511961460113525},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9129481315612793,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7536945939064026,0.7356459498405457,0.7898193597793579,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7454844117164612,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7454844117164612,"y":0.7511961460113525},{"x":0.7175697684288025,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8909054398536682,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7175697684288025,0.7356459498405457,0.7454844117164612,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7511961460113525},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.955693781375885,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.7356459498405457,0.7110016345977783,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7511961460113525},{"x":0.668308675289154,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8487574458122253,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.668308675289154,0.7356459498405457,0.7011494040489197,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7511961460113525},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9675420522689819,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6223316788673401,0.7356459498405457,0.6650246381759644,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7511961460113525},{"x":0.6091954112052917,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9663132429122925,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091954112052917,0.7356459498405457,0.6157635450363159,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6009852290153503,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6009852290153503,"y":0.7511961460113525},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9136185050010681,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5599343180656433,0.7356459498405457,0.6009852290153503,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7511961460113525},{"x":0.5353037714958191,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.7930871248245239,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5353037714958191,0.7356459498405457,0.5730705857276917,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5500820875167847,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5500820875167847,"y":0.7511961460113525},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8737211227416992,"dir":"rtl","str":"ISSCR","boundary":[0.49753695726394653,0.7356459498405457,0.5500820875167847,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4614121615886688,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.7733843922615051,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۸","boundary":[0.4614121615886688,0.7356459498405457,0.5008209943771362,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4729064106941223,"y":0.7511961460113525},{"x":0.44663381576538086,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.7454984784126282,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44663381576538086,0.7356459498405457,0.4729064106941223,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8168805837631226,"dir":"rtl","str":"حضـور","boundary":[0.4088670015335083,0.7356459498405457,0.4482758641242981,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7511961460113525},{"x":0.35960590839385986,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8551939725875854,"dir":"rtl","str":"داشـته","boundary":[0.35960590839385986,0.7356459498405457,0.4006568193435669,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3563218414783478,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3563218414783478,"y":0.7511961460113525},{"x":0.3218390941619873,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8010544180870056,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.3218390941619873,0.7356459498405457,0.3563218414783478,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.7356459498405457},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7356459498405457},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7511961460113525},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9792877435684204,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3136289119720459,0.7356459498405457,0.32019704580307007,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.7356459498405457},{"x":0.31198686361312866,"y":0.7356459498405457},{"x":0.31198686361312866,"y":0.7511961460113525},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9945648908615112,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30377668142318726,0.7356459498405457,0.31198686361312866,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7511961460113525},{"x":0.2824302017688751,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9805002808570862,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.2824302017688751,0.7356459498405457,0.2972085475921631,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.7356459498405457},{"x":0.27093595266342163,"y":0.7356459498405457},{"x":0.27093595266342163,"y":0.7511961460113525},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9794296622276306,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.26436781883239746,0.7356459498405457,0.27093595266342163,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7511961460113525},{"x":0.22331690788269043,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8375064134597778,"dir":"rtl","str":"کتـاب","boundary":[0.22331690788269043,0.7356459498405457,0.2545155882835388,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.7356459498405457},{"x":0.21182265877723694,"y":0.7356459498405457},{"x":0.21182265877723694,"y":0.7511961460113525},{"x":0.19376026093959808,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.7410189509391785,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.19376026093959808,0.7356459498405457,0.21182265877723694,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18883416056632996,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18883416056632996,"y":0.7511961460113525},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.8501085042953491,"dir":"rtl","str":"زبـان","boundary":[0.15927749872207642,0.7356459498405457,0.18883416056632996,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7356459498405457},{"x":0.15270936489105225,"y":0.7356459498405457},{"x":0.15270936489105225,"y":0.7511961460113525},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9815292358398438,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.09359605610370636,0.7356459498405457,0.15270936489105225,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8834154605865479,"y":0.769138753414154},{"x":0.8390804529190063,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.987397313117981,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.8390804529190063,0.7547847032546997,0.8834154605865479,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8341543674468994,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8341543674468994,"y":0.769138753414154},{"x":0.7783251404762268,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9139057397842407,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7783251404762268,0.7547847032546997,0.8341543674468994,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7701149582862854,"y":0.769138753414154},{"x":0.7126436829566956,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9854744672775269,"dir":"rtl","str":"Springer","boundary":[0.7126436829566956,0.7547847032546997,0.7701149582862854,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7060755491256714,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7060755491256714,"y":0.769138753414154},{"x":0.7011494040489197,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8874229192733765,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7011494040489197,0.7547847032546997,0.7060755491256714,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.7547847032546997},{"x":0.651888370513916,"y":0.7547847032546997},{"x":0.651888370513916,"y":0.769138753414154},{"x":0.6206896305084229,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.977641224861145,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.6206896305084229,0.7547847032546997,0.651888370513916,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6945812702178955,"y":0.769138753414154},{"x":0.6650246381759644,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9901230931282043,"dir":"rtl","str":"Wiley","boundary":[0.6650246381759644,0.7547847032546997,0.6945812702178955,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6174055933952332,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6174055933952332,"y":0.769138753414154},{"x":0.5960590839385986,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.7454137206077576,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.5960590839385986,0.7547847032546997,0.6174055933952332,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5927750468254089,"y":0.769138753414154},{"x":0.5517241358757019,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8421352505683899,"dir":"rtl","str":"ترتیـب","boundary":[0.5517241358757019,0.7547847032546997,0.5927750468254089,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5418719053268433,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5418719053268433,"y":0.769138753414154},{"x":0.5303776860237122,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9853458404541016,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5303776860237122,0.7547847032546997,0.5418719053268433,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5254515409469604,"y":0.769138753414154},{"x":0.467980295419693,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9797932505607605,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.467980295419693,0.7547847032546997,0.5254515409469604,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.7547847032546997},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7547847032546997},{"x":0.46305418014526367,"y":0.769138753414154},{"x":0.42200326919555664,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9766266942024231,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.42200326919555664,0.7547847032546997,0.46305418014526367,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4334975481033325,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4334975481033325,"y":0.769138753414154},{"x":0.4055829346179962,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9654576778411865,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4055829346179962,0.7547847032546997,0.4334975481033325,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4170771837234497,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4170771837234497,"y":0.769138753414154},{"x":0.37438422441482544,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9496632814407349,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.37438422441482544,0.7547847032546997,0.4170771837234497,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3858785033226013,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3858785033226013,"y":0.769138753414154},{"x":0.35960590839385986,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9640312790870667,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35960590839385986,0.7547847032546997,0.3858785033226013,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3645320236682892,"y":0.769138753414154},{"x":0.3251231610774994,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.933684229850769,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.3251231610774994,0.7547847032546997,0.3645320236682892,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3218390941619873,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3218390941619873,"y":0.769138753414154},{"x":0.29064038395881653,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9562737345695496,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.29064038395881653,0.7547847032546997,0.3218390941619873,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2807881832122803,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2807881832122803,"y":0.769138753414154},{"x":0.2463054209947586,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8213648796081543,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.2463054209947586,0.7547847032546997,0.2807881832122803,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.7547847032546997},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7547847032546997},{"x":0.24302133917808533,"y":0.769138753414154},{"x":0.20853859186172485,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8065173625946045,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.20853859186172485,0.7547847032546997,0.24302133917808533,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2068965584039688,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2068965584039688,"y":0.769138753414154},{"x":0.1986863762140274,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.926692545413971,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1986863762140274,0.7547847032546997,0.2068965584039688,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.7547847032546997},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7547847032546997},{"x":0.19540229439735413,"y":0.769138753414154},{"x":0.15270936489105225,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8486639857292175,"dir":"rtl","str":"تاکنـون","boundary":[0.15270936489105225,0.7547847032546997,0.19540229439735413,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1149425283074379,"y":0.7547847032546997},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7547847032546997},{"x":0.14449918270111084,"y":0.769138753414154},{"x":0.1149425283074379,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.6820352077484131,"dir":"rtl","str":"بيـش","boundary":[0.1149425283074379,0.7547847032546997,0.14449918270111084,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.7547847032546997},{"x":0.10180623829364777,"y":0.7547847032546997},{"x":0.10180623829364777,"y":0.769138753414154},{"x":0.095238097012043,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9897935390472412,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.095238097012043,0.7547847032546997,0.10180623829364777,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8555008172988892,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8834154605865479,"y":0.790669858455658},{"x":0.8555008172988892,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.976180374622345,"dir":"rtl","str":"۴۰۰","boundary":[0.8555008172988892,0.7727272510528564,0.8834154605865479,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.790669858455658},{"x":0.8111658692359924,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9863877892494202,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.8111658692359924,0.7727272510528564,0.8505747318267822,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8095238208770752,"y":0.790669858455658},{"x":0.7898193597793579,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9055033326148987,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7898193597793579,0.7727272510528564,0.8095238208770752,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7865353226661682,"y":0.790669858455658},{"x":0.743842363357544,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9161856770515442,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.743842363357544,0.7727272510528564,0.7865353226661682,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.7727272510528564},{"x":0.738916277885437,"y":0.7727272510528564},{"x":0.738916277885437,"y":0.790669858455658},{"x":0.7323480844497681,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9740440249443054,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7323480844497681,0.7727272510528564,0.738916277885437,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7241379022598267,"y":0.790669858455658},{"x":0.69786536693573,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9495787620544434,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.69786536693573,0.7727272510528564,0.7241379022598267,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6929392218589783,"y":0.790669858455658},{"x":0.6535303592681885,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9797878861427307,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.6535303592681885,0.7727272510528564,0.6929392218589783,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.7727272510528564},{"x":0.651888370513916,"y":0.7727272510528564},{"x":0.651888370513916,"y":0.790669858455658},{"x":0.6190476417541504,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9599719047546387,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.6190476417541504,0.7727272510528564,0.651888370513916,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6141214966773987,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6141214966773987,"y":0.790669858455658},{"x":0.5812807679176331,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.7926689982414246,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.5812807679176331,0.7727272510528564,0.6141214966773987,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5730705857276917,"y":0.790669858455658},{"x":0.5353037714958191,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.853283166885376,"dir":"rtl","str":"داخلـی","boundary":[0.5353037714958191,0.7727272510528564,0.5730705857276917,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5270935893058777,"y":0.790669858455658},{"x":0.5073891878128052,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.7354349493980408,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.5073891878128052,0.7727272510528564,0.5270935893058777,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5008209943771362,"y":0.790669858455658},{"x":0.4614121615886688,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.8672493100166321,"dir":"rtl","str":"همـراه","boundary":[0.4614121615886688,0.7727272510528564,0.5008209943771362,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4532019793987274,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4532019793987274,"y":0.790669858455658},{"x":0.44663381576538086,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.6313227415084839,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.44663381576538086,0.7727272510528564,0.4532019793987274,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4400656819343567,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4400656819343567,"y":0.790669858455658},{"x":0.403940886259079,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.8055486679077148,"dir":"rtl","str":"فصـل","boundary":[0.403940886259079,0.7727272510528564,0.4400656819343567,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.7727272510528564},{"x":0.3973727524280548,"y":0.7727272510528564},{"x":0.3973727524280548,"y":0.790669858455658},{"x":0.3842364549636841,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9763842821121216,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3842364549636841,0.7727272510528564,0.3973727524280548,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7727272510528564},{"x":0.37438422441482544,"y":0.7727272510528564},{"x":0.37438422441482544,"y":0.790669858455658},{"x":0.3448275923728943,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9512202143669128,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.3448275923728943,0.7727272510528564,0.37438422441482544,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.7727272510528564},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7727272510528564},{"x":0.33825942873954773,"y":0.790669858455658},{"x":0.32019704580307007,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9199920892715454,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.32019704580307007,0.7727272510528564,0.33825942873954773,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.7727272510528564},{"x":0.316912978887558,"y":0.7727272510528564},{"x":0.316912978887558,"y":0.790669858455658},{"x":0.2742200195789337,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9222909808158875,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.2742200195789337,0.7727272510528564,0.316912978887558,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2660098373889923,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2660098373889923,"y":0.790669858455658},{"x":0.2577996850013733,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9922529458999634,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2577996850013733,0.7727272510528564,0.2660098373889923,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.7727272510528564},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7727272510528564},{"x":0.25123152136802673,"y":0.790669858455658},{"x":0.21182265877723694,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9715624451637268,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.21182265877723694,0.7727272510528564,0.25123152136802673,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.7751196026802063},{"x":0.1789819449186325,"y":0.7739234566688538},{"x":0.1789819449186325,"y":0.7870813608169556},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9738368391990662,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.14449918270111084,0.7751196026802063,0.1789819449186325,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7751196026802063},{"x":0.13793103396892548,"y":0.7751196026802063},{"x":0.13793103396892548,"y":0.7870813608169556},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9451967477798462,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.09359605610370636,0.7751196026802063,0.13793103396892548,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8505747318267822,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8039116263389587,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.8505747318267822,0.7882775068283081,0.8850574493408203,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8407225012779236,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9064675569534302,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8407225012779236,0.7882775068283081,0.8472906351089478,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8390804529190063,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8390804529190063,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8177340030670166,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9368555545806885,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.8177340030670166,0.7882775068283081,0.8390804529190063,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8111658692359924,"y":0.7882775068283081},{"x":0.8111658692359924,"y":0.8086124658584595},{"x":0.779967188835144,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9728221893310547,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.779967188835144,0.7882775068283081,0.8111658692359924,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.7882775068283081},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7882775068283081},{"x":0.7701149582862854,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8307957053184509,"dir":"rtl","str":"تألیفـی","boundary":[0.7290640473365784,0.7882775068283081,0.7701149582862854,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7192118167877197,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7011494040489197,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.7393476366996765,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.7011494040489197,0.7894737124443054,0.7192118167877197,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6929392218589783,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6650246381759644,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8454617261886597,"dir":"rtl","str":"زبـان","boundary":[0.6650246381759644,0.7894737124443054,0.6929392218589783,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6091954112052917,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.968886137008667,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6091954112052917,0.7894737124443054,0.6551724076271057,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6026272773742676,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5960590839385986,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9121257662773132,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5960590839385986,0.7894737124443054,0.6026272773742676,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5911329984664917,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5911329984664917,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.6652656197547913,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.5845648646354675,0.7894737124443054,0.5911329984664917,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5763546824455261,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9669080972671509,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5418719053268433,0.7894737124443054,0.5763546824455261,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5320196747779846,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5320196747779846,"y":0.8086124658584595},{"x":0.4958949089050293,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9794229865074158,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4958949089050293,0.7894737124443054,0.5320196747779846,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4926108419895172,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4926108419895172,"y":0.809808611869812},{"x":0.4597701132297516,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.7982154488563538,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.4597701132297516,0.7894737124443054,0.4926108419895172,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.7894737124443054},{"x":0.45484399795532227,"y":0.7894737124443054},{"x":0.45484399795532227,"y":0.809808611869812},{"x":0.44663381576538086,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.9930154085159302,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44663381576538086,0.7894737124443054,0.45484399795532227,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.7894737124443054},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7894737124443054},{"x":0.43842363357543945,"y":0.809808611869812},{"x":0.40229883790016174,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.986335277557373,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.40229883790016174,0.7894737124443054,0.43842363357543945,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4006568193435669,"y":0.809808611869812},{"x":0.3694581389427185,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.9775993227958679,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3694581389427185,0.7894737124443054,0.4006568193435669,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3645320236682892,"y":0.809808611869812},{"x":0.3530377745628357,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.9663774967193604,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.3530377745628357,0.7894737124443054,0.3645320236682892,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.790669858455658},{"x":0.3415435254573822,"y":0.790669858455658},{"x":0.3415435254573822,"y":0.809808611869812},{"x":0.29228243231773376,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.9823688864707947,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.29228243231773376,0.790669858455658,0.3415435254573822,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.790669858455658},{"x":0.29228243231773376,"y":0.790669858455658},{"x":0.29228243231773376,"y":0.809808611869812},{"x":0.2889983654022217,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.950038731098175,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2889983654022217,0.790669858455658,0.29228243231773376,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.790669858455658},{"x":0.28407225012779236,"y":0.790669858455658},{"x":0.28407225012779236,"y":0.809808611869812},{"x":0.2266009896993637,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.8653764724731445,"dir":"rtl","str":"همچنیـن","boundary":[0.2266009896993637,0.790669858455658,0.28407225012779236,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.790669858455658},{"x":0.21674877405166626,"y":0.790669858455658},{"x":0.21674877405166626,"y":0.809808611869812},{"x":0.2101806253194809,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.5357446670532227,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.2101806253194809,0.790669858455658,0.21674877405166626,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15763546526432037,"y":0.790669858455658},{"x":0.20525451004505157,"y":0.790669858455658},{"x":0.20525451004505157,"y":0.809808611869812},{"x":0.15763546526432037,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.9805133938789368,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.15763546526432037,0.790669858455658,0.20525451004505157,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.790669858455658},{"x":0.15599343180656433,"y":0.790669858455658},{"x":0.15599343180656433,"y":0.809808611869812},{"x":0.14614121615886688,"y":0.809808611869812}]},"confidence":0.98921799659729,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14614121615886688,0.790669858455658,0.15599343180656433,0.809808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.8110047578811646},{"x":0.095238097012043,"y":0.8110047578811646}]},"confidence":0.8860313892364502,"dir":"rtl","str":"مقـالات","boundary":[0.095238097012043,0.790669858455658,0.14121510088443756,0.8110047578811646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.8122009634971619},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8122009634971619},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8440065383911133,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9731112122535706,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.8440065383911133,0.8122009634971619,0.8850574493408203,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.8122009634971619},{"x":0.8308702707290649,"y":0.8122009634971619},{"x":0.8308702707290649,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8128078579902649,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9477614164352417,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.8128078579902649,0.8122009634971619,0.8308702707290649,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.8122009634971619},{"x":0.807881772518158,"y":0.8122009634971619},{"x":0.807881772518158,"y":0.8277512192726135},{"x":0.7881773114204407,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9805713891983032,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7881773114204407,0.8122009634971619,0.807881772518158,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.8122009634971619},{"x":0.779967188835144,"y":0.8122009634971619},{"x":0.779967188835144,"y":0.8277512192726135},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.8006578087806702,"dir":"rtl","str":"جلـد","boundary":[0.7553366422653198,0.8122009634971619,0.779967188835144,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7487684488296509,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7487684488296509,"y":0.8277512192726135},{"x":0.7044335007667542,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.8632901310920715,"dir":"rtl","str":"مجـلات","boundary":[0.7044335007667542,0.8122009634971619,0.7487684488296509,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.8122009634971619},{"x":0.69786536693573,"y":0.8122009634971619},{"x":0.69786536693573,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6715927720069885,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.8216673731803894,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6715927720069885,0.8122009634971619,0.69786536693573,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6650246381759644,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6650246381759644,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6272578239440918,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9488459825515747,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6272578239440918,0.8122009634971619,0.6650246381759644,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8277512192726135},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9784349799156189,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5894909501075745,0.8122009634971619,0.6157635450363159,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8277512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9656391143798828,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.546798050403595,0.8122009634971619,0.5796387791633606,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8277512192726135},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.990230917930603,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5106732249259949,0.8122009634971619,0.5418719053268433,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8277512192726135},{"x":0.5024630427360535,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9114473462104797,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5024630427360535,0.8122009634971619,0.5106732249259949,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5024630427360535,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5024630427360535,"y":0.8277512192726135},{"x":0.48275861144065857,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9883748292922974,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48275861144065857,0.8122009634971619,0.5024630427360535,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.8122009634971619},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8122009634971619},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4417077302932739,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9096982479095459,"dir":"rtl","str":"استناد","boundary":[0.4417077302932739,0.8122009634971619,0.4844006597995758,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.8122009634971619},{"x":0.43513956665992737,"y":0.8122009634971619},{"x":0.43513956665992737,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9461981058120728,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4170771837234497,0.8122009634971619,0.43513956665992737,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.8122009634971619},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8122009634971619},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8277512192726135},{"x":0.3103448152542114,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900631904602051,"dir":"rtl","str":"Google","boundary":[0.3103448152542114,0.8122009634971619,0.3530377745628357,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.8122009634971619},{"x":0.41050902009010315,"y":0.8122009634971619},{"x":0.41050902009010315,"y":0.8277512192726135},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9831310510635376,"dir":"rtl","str":"Scholar","boundary":[0.35960590839385986,0.8122009634971619,0.41050902009010315,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.8122009634971619},{"x":0.30377668142318726,"y":0.8122009634971619},{"x":0.30377668142318726,"y":0.8277512192726135},{"x":0.28407225012779236,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9017630219459534,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.28407225012779236,0.8122009634971619,0.30377668142318726,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.8122009634971619},{"x":0.2824302017688751,"y":0.8122009634971619},{"x":0.2824302017688751,"y":0.8277512192726135},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.8950568437576294,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.26765188574790955,0.8122009634971619,0.2824302017688751,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.8122009634971619},{"x":0.2660098373889923,"y":0.8122009634971619},{"x":0.2660098373889923,"y":0.8277512192726135},{"x":0.24137930572032928,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.8065844178199768,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.24137930572032928,0.8122009634971619,0.2660098373889923,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.8122009634971619},{"x":0.23316912353038788,"y":0.8122009634971619},{"x":0.23316912353038788,"y":0.8277512192726135},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9633027911186218,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.19540229439735413,0.8122009634971619,0.23316912353038788,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.8122009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8122009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8277512192726135},{"x":0.16584564745426178,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9645169377326965,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.16584564745426178,0.8122009634971619,0.19376026093959808,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.8122009634971619},{"x":0.15270936489105225,"y":0.8122009634971619},{"x":0.15270936489105225,"y":0.8277512192726135},{"x":0.14614121615886688,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.987520158290863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14614121615886688,0.8122009634971619,0.15270936489105225,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.8122009634971619},{"x":0.13793103396892548,"y":0.8122009634971619},{"x":0.13793103396892548,"y":0.8277512192726135},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9664998650550842,"dir":"rtl","str":"۱۹۰۰۰","boundary":[0.09195402264595032,0.8122009634971619,0.13793103396892548,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8620689511299133,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8620689511299133,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.8636559844017029,"dir":"rtl","str":"بـار","boundary":[0.8620689511299133,0.8313397169113159,0.8850574493408203,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8555008172988892,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8555008172988892,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8390804529190063,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.7402358055114746,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.8390804529190063,0.8313397169113159,0.8555008172988892,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8325123190879822,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8325123190879822,"y":0.8468899726867676},{"x":0.7832512259483337,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9770422577857971,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7832512259483337,0.8313397169113159,0.8325123190879822,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7701149582862854,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7701149582862854,"y":0.8468899726867676},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9554738402366638,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.7339901328086853,0.8313397169113159,0.7701149582862854,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7257799506187439,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7257799506187439,"y":0.8468899726867676},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.8599836230278015,"dir":"rtl","str":"ارجـاع","boundary":[0.6880131363868713,0.8313397169113159,0.7257799506187439,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8468899726867676},{"x":0.6453201770782471,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.793389081954956,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.6453201770782471,0.8313397169113159,0.6765188574790955,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8468899726867676},{"x":0.6354680061340332,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9628679752349854,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6354680061340332,0.8313397169113159,0.6420361399650574,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6272578239440918,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6272578239440918,"y":0.8468899726867676},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9825897216796875,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6026272773742676,0.8313397169113159,0.6272578239440918,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5484400391578674,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5484400391578674,"y":0.8468899726867676},{"x":0.5435139536857605,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.890966534614563,"dir":"rtl","str":"h","boundary":[0.5435139536857605,0.8313397169113159,0.5484400391578674,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5550082325935364,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5550082325935364,"y":0.8468899726867676},{"x":0.5500820875167847,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9315088391304016,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5500820875167847,0.8313397169113159,0.5550082325935364,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5927750468254089,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5927750468254089,"y":0.8468899726867676},{"x":0.5550082325935364,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9869176745414734,"dir":"rtl","str":"index","boundary":[0.5550082325935364,0.8313397169113159,0.5927750468254089,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5369458198547363,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5369458198547363,"y":0.8468899726867676},{"x":0.517241358757019,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.8434565663337708,"dir":"rtl","str":"۶۳","boundary":[0.517241358757019,0.8313397169113159,0.5369458198547363,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.8313397169113159},{"x":0.517241358757019,"y":0.8313397169113159},{"x":0.517241358757019,"y":0.8468899726867676},{"x":0.4794745445251465,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9764094948768616,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4794745445251465,0.8313397169113159,0.517241358757019,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.8313397169113159},{"x":0.4794745445251465,"y":0.8313397169113159},{"x":0.4794745445251465,"y":0.8468899726867676},{"x":0.4729064106941223,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9044695496559143,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4729064106941223,0.8313397169113159,0.4794745445251465,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.8313397169113159},{"x":0.46633824706077576,"y":0.8313397169113159},{"x":0.46633824706077576,"y":0.8468899726867676},{"x":0.4252873659133911,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.8986837267875671,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4252873659133911,0.8313397169113159,0.46633824706077576,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.8313397169113159},{"x":0.41871920228004456,"y":0.8313397169113159},{"x":0.41871920228004456,"y":0.8468899726867676},{"x":0.3694581389427185,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9740331768989563,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3694581389427185,0.8313397169113159,0.41871920228004456,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.8313397169113159},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8313397169113159},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8468899726867676},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.7780378460884094,"dir":"rtl","str":"عضـو","boundary":[0.3333333432674408,0.8313397169113159,0.3645320236682892,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8313397169113159},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8313397169113159},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8468899726867676},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9425871968269348,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.2857142984867096,0.8313397169113159,0.32676517963409424,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.8313397169113159},{"x":0.2807881832122803,"y":0.8313397169113159},{"x":0.2807881832122803,"y":0.8468899726867676},{"x":0.22495895624160767,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.947762668132782,"dir":"rtl","str":"تحریریه","boundary":[0.22495895624160767,0.8313397169113159,0.2807881832122803,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.8313397169113159},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8313397169113159},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8468899726867676},{"x":0.1822660118341446,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.7917391061782837,"dir":"rtl","str":"هشـت","boundary":[0.1822660118341446,0.8313397169113159,0.22003284096717834,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.8313397169113159},{"x":0.17405582964420319,"y":0.8313397169113159},{"x":0.17405582964420319,"y":0.8468899726867676},{"x":0.13793103396892548,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.8346918821334839,"dir":"rtl","str":"مجلـه","boundary":[0.13793103396892548,0.8313397169113159,0.17405582964420319,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10016420483589172,"y":0.8313397169113159},{"x":0.1313628852367401,"y":0.8313397169113159},{"x":0.1313628852367401,"y":0.8468899726867676},{"x":0.10016420483589172,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.7911630272865295,"dir":"rtl","str":"علمـی","boundary":[0.10016420483589172,0.8313397169113159,0.1313628852367401,0.8468899726867676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8850574493408203,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8468899726867676},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9255167245864868,"dir":"ltr","boundary":[0.08695402264595031,0.5193158082962036,0.8900574493408203,0.8538899726867676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.760765552520752},{"x":0.7077175974845886,"y":0.760765552520752},{"x":0.7077175974845886,"y":0.769138753414154},{"x":0.7044335007667542,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8842027187347412,"str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.760765552520752,0.7077175974845886,0.769138753414154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.760765552520752},{"x":0.7077175974845886,"y":0.760765552520752},{"x":0.7077175974845886,"y":0.769138753414154},{"x":0.7044335007667542,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8842027187347412,"dir":"ltr","boundary":[0.6994335007667541,0.753765552520752,0.7127175974845886,0.7761387534141541],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/aIfswfhAoXBMmlRe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/MNBsGVPMggAIxBiI.jpg","blurred":"/storage/books/16d81f000770ac22/pages/eLhPsRRMTwMOvnAV.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00017513703438644534,0.00011753966349163693,0.9984549087178335,0.9992089638362092]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.22607655823230743},{"x":0.2742200195789337,"y":0.22607655823230743},{"x":0.2742200195789337,"y":0.2332535833120346},{"x":0.2692939341068268,"y":0.2332535833120346}]},"confidence":0.8806950449943542,"str":"و","boundary":[0.2692939341068268,0.22607655823230743,0.2742200195789337,0.2332535833120346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.22607655823230743},{"x":0.2742200195789337,"y":0.22607655823230743},{"x":0.2742200195789337,"y":0.2332535833120346},{"x":0.2692939341068268,"y":0.2332535833120346}]},"confidence":0.8806950449943542,"dir":"ltr","boundary":[0.2642939341068268,0.21907655823230743,0.2792200195789337,0.2402535833120346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784893155097961,"y":0.10526315867900848},{"x":0.9080459475517273,"y":0.10526315867900848},{"x":0.9080459475517273,"y":0.11961722373962402},{"x":0.8784893155097961,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.7875088453292847,"dir":"rtl","str":"بيـن","boundary":[0.8784893155097961,0.10526315867900848,0.9080459475517273,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8752052783966064,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8752052783966064,"y":0.11961722373962402},{"x":0.8341543674468994,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.952318012714386,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8341543674468994,0.10526315867900848,0.8752052783966064,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8226600885391235,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8226600885391235,"y":0.11961722373962402},{"x":0.8160919547080994,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9652072787284851,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8160919547080994,0.10526315867900848,0.8226600885391235,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8062397241592407,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8062397241592407,"y":0.11961722373962402},{"x":0.7701149582862854,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9362522959709167,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.7701149582862854,0.10526315867900848,0.8062397241592407,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4597701132297516,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4597701132297516,"y":0.11961722373962402},{"x":0.42692938446998596,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9914169907569885,"dir":"rtl","str":"Stem","boundary":[0.42692938446998596,0.10526315867900848,0.4597701132297516,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4909687936306,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4909687936306,"y":0.11961722373962402},{"x":0.467980295419693,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.983385443687439,"dir":"rtl","str":"Cell","boundary":[0.467980295419693,0.10526315867900848,0.4909687936306,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.10526315867900848},{"x":0.5451560020446777,"y":0.10526315867900848},{"x":0.5451560020446777,"y":0.11961722373962402},{"x":0.4958949089050293,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9967779517173767,"dir":"rtl","str":"Reports","boundary":[0.4958949089050293,0.10526315867900848,0.5451560020446777,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.10526315867900848},{"x":0.5517241358757019,"y":0.10526315867900848},{"x":0.5517241358757019,"y":0.11961722373962402},{"x":0.546798050403595,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9852358102798462,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.546798050403595,0.10526315867900848,0.5517241358757019,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6026272773742676,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6026272773742676,"y":0.11961722373962402},{"x":0.5533661842346191,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9938186407089233,"dir":"rtl","str":"Journal","boundary":[0.5533661842346191,0.10526315867900848,0.6026272773742676,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6223316788673401,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6223316788673401,"y":0.11961722373962402},{"x":0.6075533628463745,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.996734619140625,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.6075533628463745,0.10526315867900848,0.6223316788673401,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6929392218589783,"y":0.10526315867900848},{"x":0.6929392218589783,"y":0.11961722373962402},{"x":0.6288998126983643,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9932239055633545,"dir":"rtl","str":"Biological","boundary":[0.6288998126983643,0.10526315867900848,0.6929392218589783,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.10526315867900848},{"x":0.7651888132095337,"y":0.10526315867900848},{"x":0.7651888132095337,"y":0.11961722373962402},{"x":0.69786536693573,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9938710927963257,"dir":"rtl","str":"Chemistry","boundary":[0.69786536693573,0.10526315867900848,0.7651888132095337,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4203612506389618,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4203612506389618,"y":0.11961722373962402},{"x":0.41543513536453247,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9778265953063965,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41543513536453247,0.10526315867900848,0.4203612506389618,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.10526315867900848},{"x":0.35960590839385986,"y":0.10526315867900848},{"x":0.35960590839385986,"y":0.11961722373962402},{"x":0.30049261450767517,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9870187640190125,"dir":"rtl","str":"Scientific","boundary":[0.30049261450767517,0.10526315867900848,0.35960590839385986,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4088670015335083,"y":0.10526315867900848},{"x":0.4088670015335083,"y":0.11961722373962402},{"x":0.36288997530937195,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9961144328117371,"dir":"rtl","str":"reports","boundary":[0.36288997530937195,0.10526315867900848,0.4088670015335083,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.10526315867900848},{"x":0.293924480676651,"y":0.10526315867900848},{"x":0.293924480676651,"y":0.11961722373962402},{"x":0.2610837519168854,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9623539447784424,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2610837519168854,0.10526315867900848,0.293924480676651,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.10526315867900848},{"x":0.2610837519168854,"y":0.10526315867900848},{"x":0.2610837519168854,"y":0.11961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9355190396308899,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2545155882835388,0.10526315867900848,0.2610837519168854,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.10526315867900848},{"x":0.25123152136802673,"y":0.10526315867900848},{"x":0.25123152136802673,"y":0.11961722373962402},{"x":0.23645320534706116,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9736089110374451,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.23645320534706116,0.10526315867900848,0.25123152136802673,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.10526315867900848},{"x":0.22331690788269043,"y":0.10526315867900848},{"x":0.22331690788269043,"y":0.11961722373962402},{"x":0.2101806253194809,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9759179353713989,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.2101806253194809,0.10526315867900848,0.22331690788269043,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.10526315867900848},{"x":0.2019704431295395,"y":0.10526315867900848},{"x":0.2019704431295395,"y":0.11961722373962402},{"x":0.1625615805387497,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9780644178390503,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.1625615805387497,0.10526315867900848,0.2019704431295395,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12972085177898407,"y":0.10526315867900848},{"x":0.15763546526432037,"y":0.10526315867900848},{"x":0.15763546526432037,"y":0.11961722373962402},{"x":0.12972085177898407,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9278430938720703,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.12972085177898407,0.10526315867900848,0.15763546526432037,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11822660267353058,"y":0.10526315867900848},{"x":0.1231527104973793,"y":0.10526315867900848},{"x":0.1231527104973793,"y":0.11961722373962402},{"x":0.11822660267353058,"y":0.11961722373962402}]},"confidence":0.9351121783256531,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11822660267353058,0.10526315867900848,0.1231527104973793,0.11961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8883415460586548,"y":0.1232057437300682},{"x":0.9064039587974548,"y":0.1232057437300682},{"x":0.9064039587974548,"y":0.14114832878112793},{"x":0.8883415460586548,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9670670628547668,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8883415460586548,0.1232057437300682,0.9064039587974548,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8834154605865479,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8834154605865479,"y":0.14114832878112793},{"x":0.8440065383911133,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9290654063224792,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8440065383911133,0.1232057437300682,0.8834154605865479,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8374384045600891,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8374384045600891,"y":0.14114832878112793},{"x":0.7865353226661682,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9850509166717529,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.7865353226661682,0.1232057437300682,0.8374384045600891,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7816091775894165,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7816091775894165,"y":0.14114832878112793},{"x":0.7471264600753784,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9792580008506775,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7471264600753784,0.1232057437300682,0.7816091775894165,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.1232057437300682},{"x":0.743842363357544,"y":0.1232057437300682},{"x":0.743842363357544,"y":0.14114832878112793},{"x":0.7093595862388611,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9920312762260437,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7093595862388611,0.1232057437300682,0.743842363357544,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7093595862388611,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7093595862388611,"y":0.14114832878112793},{"x":0.7011494040489197,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9779474139213562,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7011494040489197,0.1232057437300682,0.7093595862388611,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.1232057437300682},{"x":0.69786536693573,"y":0.1232057437300682},{"x":0.69786536693573,"y":0.14114832878112793},{"x":0.6863710880279541,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9958349466323853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6863710880279541,0.1232057437300682,0.69786536693573,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6814450025558472,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6814450025558472,"y":0.14114832878112793},{"x":0.6321839094161987,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.8530925512313843,"dir":"rtl","str":"دهمیـن","boundary":[0.6321839094161987,0.1232057437300682,0.6814450025558472,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6305418610572815,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6305418610572815,"y":0.14114832878112793},{"x":0.6256157755851746,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9723551273345947,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6256157755851746,0.1232057437300682,0.6305418610572815,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6206896305084229,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6206896305084229,"y":0.14114832878112793},{"x":0.546798050403595,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.953630805015564,"dir":"rtl","str":"دوازدهمین","boundary":[0.546798050403595,0.1232057437300682,0.6206896305084229,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5451560020446777,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5451560020446777,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5385878682136536,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9546706676483154,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5385878682136536,0.1232057437300682,0.5451560020446777,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5320196747779846,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5320196747779846,"y":0.14114832878112793},{"x":0.4646962285041809,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9469937086105347,"dir":"rtl","str":"هفدهمین","boundary":[0.4646962285041809,0.1232057437300682,0.5320196747779846,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4614121615886688,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4614121615886688,"y":0.14114832878112793},{"x":0.40722495317459106,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9750282764434814,"dir":"rtl","str":"جشنواره","boundary":[0.40722495317459106,0.1232057437300682,0.4614121615886688,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.1232057437300682},{"x":0.40229883790016174,"y":0.1232057437300682},{"x":0.40229883790016174,"y":0.14114832878112793},{"x":0.3776683211326599,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9779089093208313,"dir":"rtl","str":"رازی","boundary":[0.3776683211326599,0.1232057437300682,0.40229883790016174,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.1232057437300682},{"x":0.3694581389427185,"y":0.1232057437300682},{"x":0.3694581389427185,"y":0.14114832878112793},{"x":0.36288997530937195,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9559685587882996,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.36288997530937195,0.1232057437300682,0.3694581389427185,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.1232057437300682},{"x":0.36288997530937195,"y":0.1232057437300682},{"x":0.36288997530937195,"y":0.14114832878112793},{"x":0.3087027966976166,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9814095497131348,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.3087027966976166,0.1232057437300682,0.36288997530937195,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.1232057437300682},{"x":0.30377668142318726,"y":0.1232057437300682},{"x":0.30377668142318726,"y":0.14114832878112793},{"x":0.26436781883239746,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9748042821884155,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.26436781883239746,0.1232057437300682,0.30377668142318726,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.1232057437300682},{"x":0.2742200195789337,"y":0.1232057437300682},{"x":0.2742200195789337,"y":0.14114832878112793},{"x":0.2463054209947586,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9483952522277832,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2463054209947586,0.1232057437300682,0.2742200195789337,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.1232057437300682},{"x":0.25287356972694397,"y":0.1232057437300682},{"x":0.25287356972694397,"y":0.14114832878112793},{"x":0.21510672569274902,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9803815484046936,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.21510672569274902,0.1232057437300682,0.25287356972694397,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.1232057437300682},{"x":0.21346469223499298,"y":0.1232057437300682},{"x":0.21346469223499298,"y":0.14114832878112793},{"x":0.2068965584039688,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9872931241989136,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2068965584039688,0.1232057437300682,0.21346469223499298,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.1232057437300682},{"x":0.20361247658729553,"y":0.1232057437300682},{"x":0.20361247658729553,"y":0.14114832878112793},{"x":0.1625615805387497,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9652153253555298,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.1625615805387497,0.1232057437300682,0.20361247658729553,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.1232057437300682},{"x":0.17569786310195923,"y":0.1232057437300682},{"x":0.17569786310195923,"y":0.14114832878112793},{"x":0.14942528307437897,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.9138582944869995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.14942528307437897,0.1232057437300682,0.17569786310195923,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.1232057437300682},{"x":0.15270936489105225,"y":0.1232057437300682},{"x":0.15270936489105225,"y":0.14114832878112793},{"x":0.11986863613128662,"y":0.14114832878112793}]},"confidence":0.8390660285949707,"dir":"rtl","str":"موفـق","boundary":[0.11986863613128662,0.1232057437300682,0.15270936489105225,0.14114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.889983594417572,"y":0.1435406655073166},{"x":0.9047619104385376,"y":0.1435406655073166},{"x":0.9047619104385376,"y":0.1566985696554184},{"x":0.889983594417572,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9867541193962097,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.889983594417572,0.1435406655073166,0.9047619104385376,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.1435406655073166},{"x":0.8834154605865479,"y":0.1435406655073166},{"x":0.8834154605865479,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8456485867500305,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9474835991859436,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.8456485867500305,0.1435406655073166,0.8834154605865479,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.1435406655073166},{"x":0.8390804529190063,"y":0.1435406655073166},{"x":0.8390804529190063,"y":0.1566985696554184},{"x":0.8013136386871338,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9314526319503784,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.8013136386871338,0.1435406655073166,0.8390804529190063,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7947455048561096,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7947455048561096,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7372742295265198,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9759313464164734,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7372742295265198,0.1435406655073166,0.7947455048561096,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7307060956954956,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7307060956954956,"y":0.1566985696554184},{"x":0.7192118167877197,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.992641806602478,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7192118167877197,0.1435406655073166,0.7307060956954956,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7126436829566956,"y":0.1435406655073166},{"x":0.7126436829566956,"y":0.1566985696554184},{"x":0.674876868724823,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9827830195426941,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.674876868724823,0.1435406655073166,0.7126436829566956,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.1435406655073166},{"x":0.668308675289154,"y":0.1435406655073166},{"x":0.668308675289154,"y":0.1566985696554184},{"x":0.6502463221549988,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.985562264919281,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6502463221549988,0.1435406655073166,0.668308675289154,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.1435406655073166},{"x":0.6469622254371643,"y":0.1435406655073166},{"x":0.6469622254371643,"y":0.1566985696554184},{"x":0.6009852290153503,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9731630086898804,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6009852290153503,0.1435406655073166,0.6469622254371643,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5944170951843262,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5944170951843262,"y":0.1566985696554184},{"x":0.5862069129943848,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9928408861160278,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5862069129943848,0.1435406655073166,0.5944170951843262,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1566985696554184},{"x":0.546798050403595,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.993293821811676,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.546798050403595,0.1435406655073166,0.5796387791633606,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.1435406655073166},{"x":0.540229856967926,"y":0.1435406655073166},{"x":0.540229856967926,"y":0.1566985696554184},{"x":0.4893267750740051,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9882814884185791,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.4893267750740051,0.1435406655073166,0.540229856967926,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.1435406655073166},{"x":0.4876847267150879,"y":0.1435406655073166},{"x":0.4876847267150879,"y":0.1566985696554184},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9686546325683594,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844006597995758,0.1435406655073166,0.4876847267150879,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.1435406655073166},{"x":0.47783252596855164,"y":0.1435406655073166},{"x":0.47783252596855164,"y":0.1566985696554184},{"x":0.4367816150188446,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9806466102600098,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.4367816150188446,0.1435406655073166,0.47783252596855164,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.1435406655073166},{"x":0.43021345138549805,"y":0.1435406655073166},{"x":0.43021345138549805,"y":0.1566985696554184},{"x":0.4252873659133911,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9896053075790405,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252873659133911,0.1435406655073166,0.43021345138549805,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.1435406655073166},{"x":0.41871920228004456,"y":0.1435406655073166},{"x":0.41871920228004456,"y":0.1566985696554184},{"x":0.3727422058582306,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9886509776115417,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3727422058582306,0.1435406655073166,0.41871920228004456,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.1435406655073166},{"x":0.36617404222488403,"y":0.1435406655073166},{"x":0.36617404222488403,"y":0.1566985696554184},{"x":0.31855499744415283,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9777594208717346,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.31855499744415283,0.1435406655073166,0.36617404222488403,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.1435406655073166},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1435406655073166},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1566985696554184},{"x":0.3087027966976166,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9668197631835938,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3087027966976166,0.1435406655073166,0.31198686361312866,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.1435406655073166},{"x":0.30213463306427,"y":0.1435406655073166},{"x":0.30213463306427,"y":0.1566985696554184},{"x":0.2889983654022217,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9945048689842224,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2889983654022217,0.1435406655073166,0.30213463306427,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.1435406655073166},{"x":0.2824302017688751,"y":0.1435406655073166},{"x":0.2824302017688751,"y":0.1566985696554184},{"x":0.24302133917808533,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9822819828987122,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24302133917808533,0.1435406655073166,0.2824302017688751,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.1435406655073166},{"x":0.23645320534706116,"y":0.1435406655073166},{"x":0.23645320534706116,"y":0.1566985696554184},{"x":0.23152709007263184,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.979322612285614,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23152709007263184,0.1435406655073166,0.23645320534706116,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.1435406655073166},{"x":0.22495895624160767,"y":0.1435406655073166},{"x":0.22495895624160767,"y":0.1566985696554184},{"x":0.17241379618644714,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9596143364906311,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.17241379618644714,0.1435406655073166,0.22495895624160767,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16091954708099365,"y":0.1435406655073166},{"x":0.16584564745426178,"y":0.1435406655073166},{"x":0.16584564745426178,"y":0.1566985696554184},{"x":0.16091954708099365,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9476776719093323,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16091954708099365,0.1435406655073166,0.16584564745426178,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12807881832122803,"y":0.1435406655073166},{"x":0.1543513983488083,"y":0.1435406655073166},{"x":0.1543513983488083,"y":0.1566985696554184},{"x":0.12807881832122803,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9672671556472778,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.12807881832122803,0.1435406655073166,0.1543513983488083,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.1435406655073166},{"x":0.12151066958904266,"y":0.1435406655073166},{"x":0.12151066958904266,"y":0.1566985696554184},{"x":0.11658456176519394,"y":0.1566985696554184}]},"confidence":0.9532861709594727,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11658456176519394,0.1435406655073166,0.12151066958904266,0.1566985696554184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8604269027709961,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9080459475517273,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9080459475517273,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8604269027709961,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8967775106430054,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.8604269027709961,0.16267941892147064,0.9080459475517273,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8538587689399719,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8538587689399719,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8013136386871338,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9764737486839294,"dir":"rtl","str":"جشنواره","boundary":[0.8013136386871338,0.16267941892147064,0.8538587689399719,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7947455048561096,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7947455048561096,"y":0.1782296597957611},{"x":0.779967188835144,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9351640939712524,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.779967188835144,0.16267941892147064,0.7947455048561096,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7750410437583923,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7750410437583923,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7356321811676025,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.953985333442688,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7356321811676025,0.16267941892147064,0.7750410437583923,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7257799506187439,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7257799506187439,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6715927720069885,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9416126012802124,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.6715927720069885,0.16267941892147064,0.7257799506187439,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6633825898170471,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6633825898170471,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8939433097839355,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6584565043449402,0.16267941892147064,0.6633825898170471,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6584565043449402,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6305418610572815,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8059296011924744,"dir":"rtl","str":"سـال","boundary":[0.6305418610572815,0.16267941892147064,0.6584565043449402,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6206896305084229,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6206896305084229,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5845648646354675,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9716993570327759,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5845648646354675,0.16267941892147064,0.6206896305084229,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5796387791633606,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5796387791633606,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5730705857276917,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9812137484550476,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5730705857276917,0.16267941892147064,0.5796387791633606,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5303776860237122,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9588654637336731,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.5303776860237122,0.16267941892147064,0.5714285969734192,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5418719053268433,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5418719053268433,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5139573216438293,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9113433957099915,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5139573216438293,0.16267941892147064,0.5418719053268433,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5221675038337708,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5221675038337708,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9763674139976501,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.4844006597995758,0.16267941892147064,0.5221675038337708,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4811165928840637,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4811165928840637,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4614121615886688,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9882937669754028,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4614121615886688,0.16267941892147064,0.4811165928840637,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.16267941892147064},{"x":0.45484399795532227,"y":0.16267941892147064},{"x":0.45484399795532227,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4088670015335083,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9863627552986145,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.4088670015335083,0.16267941892147064,0.45484399795532227,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.16267941892147064},{"x":0.39901477098464966,"y":0.16267941892147064},{"x":0.39901477098464966,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3645320236682892,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9501746892929077,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.3645320236682892,0.16267941892147064,0.39901477098464966,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35960590839385986,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35960590839385986,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3054187297821045,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9878576397895813,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3054187297821045,0.16267941892147064,0.35960590839385986,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.1782296597957611},{"x":0.2824302017688751,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9917269945144653,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2824302017688751,0.16267941892147064,0.29556649923324585,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.16267941892147064},{"x":0.27914613485336304,"y":0.16267941892147064},{"x":0.27914613485336304,"y":0.1782296597957611},{"x":0.23973727226257324,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9891601204872131,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.23973727226257324,0.16267941892147064,0.27914613485336304,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.16267941892147064},{"x":0.23481117188930511,"y":0.16267941892147064},{"x":0.23481117188930511,"y":0.1782296597957611},{"x":0.20525451004505157,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9854077100753784,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.20525451004505157,0.16267941892147064,0.23481117188930511,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16748768091201782,"y":0.16267941892147064},{"x":0.19540229439735413,"y":0.16267941892147064},{"x":0.19540229439735413,"y":0.1782296597957611},{"x":0.16748768091201782,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9686560034751892,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.16748768091201782,0.16267941892147064,0.19540229439735413,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15763546526432037,"y":0.16267941892147064},{"x":0.16420361399650574,"y":0.16267941892147064},{"x":0.16420361399650574,"y":0.1782296597957611},{"x":0.15763546526432037,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9930683374404907,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.15763546526432037,0.16267941892147064,0.16420361399650574,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.16267941892147064},{"x":0.14942528307437897,"y":0.16267941892147064},{"x":0.14942528307437897,"y":0.1782296597957611},{"x":0.11986863613128662,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900428056716919,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.11986863613128662,0.16267941892147064,0.14942528307437897,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752052783966064,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8752052783966064,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8787436485290527,"dir":"rtl","str":"علـوم","boundary":[0.8752052783966064,0.1818181872367859,0.9047619104385376,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686370849609375,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8735632300376892,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8735632300376892,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8686370849609375,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9695712924003601,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8686370849609375,0.1818181872367859,0.8735632300376892,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8128078579902649,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9805087447166443,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8128078579902649,0.1818181872367859,0.8653530478477478,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8013136386871338,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8013136386871338,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7963874936103821,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9752935767173767,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7963874936103821,0.1818181872367859,0.8013136386871338,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7914614081382751,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7914614081382751,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7487684488296509,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9392724633216858,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7487684488296509,0.1818181872367859,0.7914614081382751,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7405582666397095,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7405582666397095,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7044335007667542,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.983834981918335,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7044335007667542,0.1818181872367859,0.7405582666397095,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7011494040489197,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7011494040489197,"y":0.19736842811107635},{"x":0.668308675289154,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.992599368095398,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.668308675289154,0.1818181872367859,0.7011494040489197,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.1818181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.1818181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6600984930992126,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9656467437744141,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6600984930992126,0.1818181872367859,0.668308675289154,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6584565043449402,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6436781883239746,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9912158250808716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436781883239746,0.1818181872367859,0.6584565043449402,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6420361399650574,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6420361399650574,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6124794483184814,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9909908175468445,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6124794483184814,0.1818181872367859,0.6420361399650574,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6009852290153503,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6009852290153503,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5648604035377502,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9852505326271057,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.5648604035377502,0.1818181872367859,0.6009852290153503,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5615763664245605,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5615763664245605,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5500820875167847,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9953956604003906,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5500820875167847,0.1818181872367859,0.5615763664245605,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5418719053268433,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5418719053268433,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5008209943771362,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9904999732971191,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5008209943771362,0.1818181872367859,0.5418719053268433,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4958949089050293,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4958949089050293,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4893267750740051,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9714056253433228,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4893267750740051,0.1818181872367859,0.4958949089050293,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.1818181872367859},{"x":0.48275861144065857,"y":0.1818181872367859},{"x":0.48275861144065857,"y":0.19736842811107635},{"x":0.43021345138549805,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9720096588134766,"dir":"rtl","str":"هفتمین","boundary":[0.43021345138549805,0.1818181872367859,0.48275861144065857,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.1818181872367859},{"x":0.42692938446998596,"y":0.1818181872367859},{"x":0.42692938446998596,"y":0.19736842811107635},{"x":0.40229883790016174,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9860349297523499,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.40229883790016174,0.1818181872367859,0.42692938446998596,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3924466371536255,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3924466371536255,"y":0.19736842811107635},{"x":0.36288997530937195,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9691944122314453,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.36288997530937195,0.1818181872367859,0.3924466371536255,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.1818181872367859},{"x":0.35467979311943054,"y":0.1818181872367859},{"x":0.35467979311943054,"y":0.19736842811107635},{"x":0.32676517963409424,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9765324592590332,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.32676517963409424,0.1818181872367859,0.35467979311943054,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31527093052864075,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31527093052864075,"y":0.19736842811107635},{"x":0.25944170355796814,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9793856143951416,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.25944170355796814,0.1818181872367859,0.31527093052864075,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25287356972694397,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25287356972694397,"y":0.19736842811107635},{"x":0.20525451004505157,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9869351387023926,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.20525451004505157,0.1818181872367859,0.25287356972694397,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.1818181872367859},{"x":0.19704432785511017,"y":0.1818181872367859},{"x":0.19704432785511017,"y":0.19736842811107635},{"x":0.16584564745426178,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.991769015789032,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.16584564745426178,0.1818181872367859,0.19704432785511017,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.1818181872367859},{"x":0.16420361399650574,"y":0.1818181872367859},{"x":0.16420361399650574,"y":0.19736842811107635},{"x":0.15927749872207642,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9749109745025635,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15927749872207642,0.1818181872367859,0.16420361399650574,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1231527104973793,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.19736842811107635},{"x":0.1231527104973793,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.842256486415863,"dir":"rtl","str":"کتـاب","boundary":[0.1231527104973793,0.1818181872367859,0.151067316532135,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472906351089478,"y":0.19736842811107635},{"x":0.9096879959106445,"y":0.19736842811107635},{"x":0.9096879959106445,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8472906351089478,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9798164963722229,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.8472906351089478,0.19736842811107635,0.9096879959106445,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8357964158058167,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8357964158058167,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7931034564971924,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9379206895828247,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7931034564971924,0.19736842811107635,0.8357964158058167,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7881773114204407,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7881773114204407,"y":0.21531100571155548},{"x":0.761904776096344,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.990287184715271,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.761904776096344,0.19736842811107635,0.7881773114204407,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7569786310195923,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7569786310195923,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7224959135055542,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.8512550592422485,"dir":"rtl","str":"تألیـف","boundary":[0.7224959135055542,0.19736842811107635,0.7569786310195923,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7126436829566956,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7126436829566956,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7011494040489197,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.8926012516021729,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7011494040489197,0.19736842811107635,0.7126436829566956,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6912972331047058,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6912972331047058,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6699507236480713,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.7520055174827576,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.6699507236480713,0.19736842811107635,0.6912972331047058,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6650246381759644,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6650246381759644,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6272578239440918,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.8590233325958252,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.6272578239440918,0.19736842811107635,0.6650246381759644,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6174055933952332,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6174055933952332,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5862069129943848,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9201624393463135,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5862069129943848,0.19736842811107635,0.6174055933952332,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5747126340866089,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5747126340866089,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5221675038337708,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9787424802780151,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.5221675038337708,0.19736842811107635,0.5747126340866089,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5205254554748535,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5205254554748535,"y":0.21531100571155548},{"x":0.4646962285041809,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9748792052268982,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.4646962285041809,0.19736842811107635,0.5205254554748535,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4597701132297516,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4597701132297516,"y":0.21531100571155548},{"x":0.4334975481033325,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.7483597993850708,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.4334975481033325,0.19736842811107635,0.4597701132297516,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4334975481033325,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4334975481033325,"y":0.21531100571155548},{"x":0.43021345138549805,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9581761360168457,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43021345138549805,0.19736842811107635,0.4334975481033325,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4236453175544739,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4236453175544739,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3858785033226013,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.974622905254364,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.3858785033226013,0.19736842811107635,0.4236453175544739,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3760262727737427,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3760262727737427,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3645320236682892,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9879342317581177,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3645320236682892,0.19736842811107635,0.3760262727737427,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3612479567527771,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3612479567527771,"y":0.21531100571155548},{"x":0.33169129490852356,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9883899092674255,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.33169129490852356,0.19736842811107635,0.3612479567527771,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.19736842811107635},{"x":0.32019704580307007,"y":0.19736842811107635},{"x":0.32019704580307007,"y":0.21531100571155548},{"x":0.28407225012779236,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9587069749832153,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.28407225012779236,0.19736842811107635,0.32019704580307007,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.19736842811107635},{"x":0.27914613485336304,"y":0.19736842811107635},{"x":0.27914613485336304,"y":0.21531100571155548},{"x":0.23973727226257324,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9797198176383972,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.23973727226257324,0.19736842811107635,0.27914613485336304,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.19736842811107635},{"x":0.2380952388048172,"y":0.19736842811107635},{"x":0.2380952388048172,"y":0.21531100571155548},{"x":0.21182265877723694,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9908671975135803,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21182265877723694,0.19736842811107635,0.2380952388048172,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16091954708099365,"y":0.19736842811107635},{"x":0.21182265877723694,"y":0.19736842811107635},{"x":0.21182265877723694,"y":0.21531100571155548},{"x":0.16091954708099365,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9835909605026245,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.16091954708099365,0.19736842811107635,0.21182265877723694,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1149425283074379,"y":0.19736842811107635},{"x":0.1543513983488083,"y":0.19736842811107635},{"x":0.1543513983488083,"y":0.21531100571155548},{"x":0.1149425283074379,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9541391134262085,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.1149425283074379,0.19736842811107635,0.1543513983488083,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866995096206665,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9080459475517273,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9080459475517273,"y":0.23564593493938446},{"x":0.866995096206665,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9778211116790771,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.866995096206665,0.21889951825141907,0.9080459475517273,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8604269027709961,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8604269027709961,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8308702707290649,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9864166975021362,"dir":"rtl","str":"برتر","boundary":[0.8308702707290649,0.21889951825141907,0.8604269027709961,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8243021368980408,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8243021368980408,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7914614081382751,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9796974062919617,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7914614081382751,0.21889951825141907,0.8243021368980408,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7832512259483337,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7832512259483337,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7454844117164612,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9855978488922119,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.7454844117164612,0.21889951825141907,0.7832512259483337,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.21889951825141907},{"x":0.738916277885437,"y":0.21889951825141907},{"x":0.738916277885437,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7274219989776611,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9923394918441772,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7274219989776611,0.21889951825141907,0.738916277885437,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.21889951825141907},{"x":0.720853865146637,"y":0.21889951825141907},{"x":0.720853865146637,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6880131363868713,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9838931560516357,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6880131363868713,0.21889951825141907,0.720853865146637,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6798029541969299,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6798029541969299,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6403940916061401,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9582573771476746,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6403940916061401,0.21889951825141907,0.6798029541969299,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6305418610572815,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6305418610572815,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6239737272262573,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9666051268577576,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6239737272262573,0.21889951825141907,0.6305418610572815,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6157635450363159,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6157635450363159,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5862069129943848,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9672467708587646,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5862069129943848,0.21889951825141907,0.6157635450363159,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5812807679176331,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5812807679176331,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5730705857276917,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9853308796882629,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5730705857276917,0.21889951825141907,0.5812807679176331,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5681445002555847,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5681445002555847,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5106732249259949,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9548245072364807,"dir":"rtl","str":"ISESCO","boundary":[0.5106732249259949,0.21889951825141907,0.5681445002555847,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5057471394538879,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5057471394538879,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5008209943771362,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.841776967048645,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5008209943771362,0.21889951825141907,0.5057471394538879,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5008209943771362,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5008209943771362,"y":0.23564593493938446},{"x":0.45812806487083435,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9579230546951294,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.45812806487083435,0.21889951825141907,0.5008209943771362,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.21889951825141907},{"x":0.44991791248321533,"y":0.21889951825141907},{"x":0.44991791248321533,"y":0.23564593493938446},{"x":0.403940886259079,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9744139909744263,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.403940886259079,0.21889951825141907,0.44991791248321533,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.21889951825141907},{"x":0.3957307040691376,"y":0.21889951825141907},{"x":0.3957307040691376,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3448275923728943,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9926394820213318,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.3448275923728943,0.21889951825141907,0.3957307040691376,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.21889951825141907},{"x":0.34318554401397705,"y":0.21889951825141907},{"x":0.34318554401397705,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3366174101829529,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.960644006729126,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3366174101829529,0.21889951825141907,0.34318554401397705,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.21889951825141907},{"x":0.33169129490852356,"y":0.21889951825141907},{"x":0.33169129490852356,"y":0.23564593493938446},{"x":0.28407225012779236,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9752338528633118,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.28407225012779236,0.21889951825141907,0.33169129490852356,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2775041162967682,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2775041162967682,"y":0.23564593493938446},{"x":0.27093595266342163,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9345825910568237,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27093595266342163,0.21889951825141907,0.2775041162967682,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.21889951825141907},{"x":0.26436781883239746,"y":0.21889951825141907},{"x":0.26436781883239746,"y":0.23564593493938446},{"x":0.2298850566148758,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9826971292495728,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2298850566148758,0.21889951825141907,0.26436781883239746,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2266009896993637,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2266009896993637,"y":0.23564593493938446},{"x":0.21674877405166626,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8290310502052307,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21674877405166626,0.21889951825141907,0.2266009896993637,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17405582964420319,"y":0.21889951825141907},{"x":0.21182265877723694,"y":0.21889951825141907},{"x":0.21182265877723694,"y":0.23564593493938446},{"x":0.17405582964420319,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9907784461975098,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.17405582964420319,0.21889951825141907,0.21182265877723694,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1707717627286911,"y":0.21889951825141907},{"x":0.17405582964420319,"y":0.21889951825141907},{"x":0.17405582964420319,"y":0.23564593493938446},{"x":0.1707717627286911,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9807284474372864,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1707717627286911,0.21889951825141907,0.17405582964420319,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.21889951825141907},{"x":0.16584564745426178,"y":0.21889951825141907},{"x":0.16584564745426178,"y":0.23564593493938446},{"x":0.15270936489105225,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.989405632019043,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15270936489105225,0.21889951825141907,0.16584564745426178,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.21889951825141907},{"x":0.14942528307437897,"y":0.21889951825141907},{"x":0.14942528307437897,"y":0.23564593493938446},{"x":0.11986863613128662,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9759725332260132,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.11986863613128662,0.21889951825141907,0.14942528307437897,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686370849609375,"y":0.2368421107530594},{"x":0.9064039587974548,"y":0.2368421107530594},{"x":0.9064039587974548,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8686370849609375,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9793939590454102,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.8686370849609375,0.2368421107530594,0.9064039587974548,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472906351089478,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8637109994888306,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8637109994888306,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8472906351089478,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.7308949828147888,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.8472906351089478,0.2368421107530594,0.8637109994888306,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8390804529190063,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8390804529190063,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8045976758003235,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.865635871887207,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.8045976758003235,0.2368421107530594,0.8390804529190063,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2547847032546997},{"x":0.761904776096344,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.8330896496772766,"dir":"rtl","str":"چهـره","boundary":[0.761904776096344,0.2368421107530594,0.7963874936103821,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7536945939064026,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7536945939064026,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6962233185768127,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9813029170036316,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.6962233185768127,0.2368421107530594,0.7536945939064026,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6912972331047058,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6912972331047058,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6190476417541504,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.972068727016449,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6190476417541504,0.2368421107530594,0.6912972331047058,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6059113144874573,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6059113144874573,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9835839867591858,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5714285969734192,0.2368421107530594,0.6059113144874573,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5632184147834778,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5632184147834778,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5566502213478088,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9791043996810913,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5566502213478088,0.2368421107530594,0.5632184147834778,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5385878682136536,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9944876432418823,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5385878682136536,0.2368421107530594,0.5533661842346191,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5369458198547363,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5369458198547363,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5073891878128052,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9942711591720581,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5073891878128052,0.2368421107530594,0.5369458198547363,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.2368421107530594},{"x":0.49425286054611206,"y":0.2368421107530594},{"x":0.49425286054611206,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4614121615886688,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9901124238967896,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.4614121615886688,0.2368421107530594,0.49425286054611206,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4564860463142395,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4564860463142395,"y":0.2547847032546997},{"x":0.44663381576538086,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9946722984313965,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44663381576538086,0.2368421107530594,0.4564860463142395,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4433497488498688,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4433497488498688,"y":0.2547847032546997},{"x":0.41050902009010315,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9389122724533081,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.41050902009010315,0.2368421107530594,0.4433497488498688,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4006568193435669,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4006568193435669,"y":0.2547847032546997},{"x":0.3612479567527771,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.8602379560470581,"dir":"rtl","str":"انجمـن","boundary":[0.3612479567527771,0.2368421107530594,0.4006568193435669,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.2368421107530594},{"x":0.3497537076473236,"y":0.2368421107530594},{"x":0.3497537076473236,"y":0.2547847032546997},{"x":0.3136289119720459,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9652150273323059,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.3136289119720459,0.2368421107530594,0.3497537076473236,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.2368421107530594},{"x":0.30213463306427,"y":0.2368421107530594},{"x":0.30213463306427,"y":0.2547847032546997},{"x":0.27093595266342163,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9785937070846558,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.27093595266342163,0.2368421107530594,0.30213463306427,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.2368421107530594},{"x":0.26765188574790955,"y":0.2368421107530594},{"x":0.26765188574790955,"y":0.2547847032546997},{"x":0.2627257704734802,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9751822352409363,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2627257704734802,0.2368421107530594,0.26765188574790955,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.2368421107530594},{"x":0.25944170355796814,"y":0.2368421107530594},{"x":0.25944170355796814,"y":0.2547847032546997},{"x":0.24302133917808533,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.7244324684143066,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.24302133917808533,0.2368421107530594,0.25944170355796814,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.2368421107530594},{"x":0.23481117188930511,"y":0.2368421107530594},{"x":0.23481117188930511,"y":0.2547847032546997},{"x":0.20032840967178345,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.8655862808227539,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.20032840967178345,0.2368421107530594,0.23481117188930511,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.2368421107530594},{"x":0.19376026093959808,"y":0.2368421107530594},{"x":0.19376026093959808,"y":0.2547847032546997},{"x":0.15270936489105225,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9726184010505676,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.15270936489105225,0.2368421107530594,0.19376026093959808,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11165845394134521,"y":0.2368421107530594},{"x":0.14449918270111084,"y":0.2368421107530594},{"x":0.14449918270111084,"y":0.2547847032546997},{"x":0.11165845394134521,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9647460579872131,"dir":"rtl","str":"برتر","boundary":[0.11165845394134521,0.2368421107530594,0.14449918270111084,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8702791333198547,"y":0.2571770250797272},{"x":0.9031198620796204,"y":0.2571770250797272},{"x":0.9031198620796204,"y":0.27392345666885376},{"x":0.8702791333198547,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.8373186588287354,"dir":"rtl","str":"حـوزه","boundary":[0.8702791333198547,0.2571770250797272,0.9031198620796204,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.2571770250797272},{"x":0.866995096206665,"y":0.2571770250797272},{"x":0.866995096206665,"y":0.27392345666885376},{"x":0.8045976758003235,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9771236777305603,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.8045976758003235,0.2571770250797272,0.866995096206665,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7963874936103821,"y":0.27392345666885376},{"x":0.7536945939064026,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9633475542068481,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7536945939064026,0.2571770250797272,0.7963874936103821,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7422003149986267,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7422003149986267,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6896551847457886,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.97662752866745,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.6896551847457886,0.2571770250797272,0.7422003149986267,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6830870509147644,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6830870509147644,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6584565043449402,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.7534200549125671,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.6584565043449402,0.2571770250797272,0.6830870509147644,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6584565043449402,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6584565043449402,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6535303592681885,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9454565644264221,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6535303592681885,0.2571770250797272,0.6584565043449402,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6502463221549988,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6502463221549988,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6026272773742676,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9835296273231506,"dir":"rtl","str":"نامبرده","boundary":[0.6026272773742676,0.2571770250797272,0.6502463221549988,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5960590839385986,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5960590839385986,"y":0.27392345666885376},{"x":0.5845648646354675,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9922683238983154,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5845648646354675,0.2571770250797272,0.5960590839385986,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5796387791633606,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5796387791633606,"y":0.27392345666885376},{"x":0.5484400391578674,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9917601943016052,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5484400391578674,0.2571770250797272,0.5796387791633606,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5385878682136536,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5385878682136536,"y":0.27392345666885376},{"x":0.5024630427360535,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.942436933517456,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.5024630427360535,0.2571770250797272,0.5385878682136536,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4958949089050293,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4958949089050293,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4597701132297516,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9712652564048767,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.4597701132297516,0.2571770250797272,0.4958949089050293,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4515599310398102,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4515599310398102,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4121510684490204,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9898838996887207,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4121510684490204,0.2571770250797272,0.4515599310398102,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4088670015335083,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4088670015335083,"y":0.27392345666885376},{"x":0.34646961092948914,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9787225723266602,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.34646961092948914,0.2571770250797272,0.4088670015335083,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.2571770250797272},{"x":0.33990147709846497,"y":0.2571770250797272},{"x":0.33990147709846497,"y":0.27392345666885376},{"x":0.3284072279930115,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9818915724754333,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3284072279930115,0.2571770250797272,0.33990147709846497,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2571770250797272},{"x":0.3218390941619873,"y":0.2571770250797272},{"x":0.3218390941619873,"y":0.27392345666885376},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9455732107162476,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.2857142984867096,0.2571770250797272,0.3218390941619873,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"ve