رسایل‌البدای: دفتر چهارم رسایل‌البدای: دفتر چهارم

توضیحات

بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد. مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود. جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود. دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد. دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛ ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق). دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛ ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛ ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق). دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛ ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق). دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛ ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق).,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797859","title":"رسایل‌البدای: دفتر چهارم","price":"۶۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16eda0207f90296a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16eda0207f90296a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16eda0207f90296a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16eda0207f90296a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16eda0207f90296a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/16eda0207f90296a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/16eda0207f90296a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/16eda0207f90296a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/16eda0207f90296a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/16eda0207f90296a/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-504-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد. مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود. جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود. دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد. دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛ ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق). دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛ ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛ ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق). دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛ ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق). دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛ ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق).",""],"pages_count":"1","keywords":"شیعه","token":"16eda0207f90296a","created_at":"2021-09-10 03:03:04","updated_at":"2022-08-29 14:42:11","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 07:51:12","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920833","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"04a1664676118fb1","created_at":"2021-09-10 03:02:56","updated_at":"2021-09-10 03:02:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920833","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"04a1664676118fb1","created_at":"2021-09-10 03:02:56","updated_at":"2021-09-10 03:02:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786512","file":"613a8ba1493921.30289803.pdf","book_id":"3797859","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:03:05","updated_at":"2022-08-29 14:42:11","process_started_at":"2021-09-10 03:03:07","process_done_at":"2021-09-10 03:03:10","process_failed_at":null,"pages_count":"160","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d4e1c24737958621373f090cf5ff5c5678d4bd90fdacedcaf2da76f307e4e2bf5c887b4218be5acb40b0f3c3b5f1f85b1deb09f36ef24f9bee2ce0b67a41929d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۰"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"1189","title":"اخلاق و عرفان در شیعه","token":"2f832f263952f71d","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4696","title":"اندیشه اجتماعی متفکران شیعه","token":"5f12181f95d637f3","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:47","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7045","title":"آشنایی با منابع حدیثی شیعه","token":"1b2f78fa6243ed54","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11608","title":"تاریخ اندیشه ی سیاسی شیعه","token":"329392d90bbf74c6","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:27:16","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16036","title":"جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه","token":"7ddc5164ac307b80","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23287","title":"سازمان روحانیت شیعه","token":"e72004c7d6e32d09","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:36:31","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25027","title":"شناخت ماخذ تاریخ شیعه","token":"7721599ceb682ed9","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:22","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"973","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"10","token":"f0517d49c7709c4f","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25036","title":"شناخت مأخذ تاریخ شیعه","token":"df8230fa190faaa0","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:23","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"970","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"7","token":"60d1613985ffedfc","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25255","title":"شیعه در جهان امروز ","token":"e3a042f2df0ce549","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25258","title":"شیعه در نگاه دیگران","token":"c88b0179db3899fc","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85","ebook_price_en":"26000","urlify":"%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"ابراهیم نویی","tocStr":"","url":"/preview/16eda0207f90296a/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":160,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"16eda0207f90296a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/nJyPcajOeDzYaxHG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/BcMqoBJumNwDrnSP.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/ZKWShFciDxZLvqIc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0007005861246285318,0.0002089048287081322,0.999045335737597,0.9995953334827605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1852731555700302},{"x":0.561344563961029,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.5142857432365417,0.18408551812171936,0.561344563961029,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.4957983195781708,0.18408551812171936,0.5126050710678101,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.18408551812171936,0.4941176474094391,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48067227005958557,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4789915978908539,"y":0.23040379583835602},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ماجیم","boundary":[0.42184874415397644,0.18289786577224731,0.4789915978908539,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1852731555700302},{"x":0.561344563961029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.41684874415397644,0.1758978657722473,0.5663445639610291,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5008403658866882,0.2731591463088989,0.5630252361297607,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2992874085903168},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43529412150382996,0.2731591463088989,0.4907563030719757,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.2649714939594269,0.5680252361297607,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.507563054561615,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.507563054561615,0.3123515546321869,0.5462185144424438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.45210084319114685,0.3123515546321869,0.5025210380554199,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44710084319114685,0.3053515546321869,0.5512185144424439,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/hbWloAEcceclLOVN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/eOQVMDXNiYJEYUNg.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/qMhewLnSnvqtYFrF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/CALvhInOEbJcqQaJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/HhwyURCmaoDCYrvT.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/mVjUAWPXQXTQKqmi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00043506816855999603,0.00031892452613758077,0.9987543958495645,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5025210380554199,0.275534451007843,0.5647059082984924,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43529412150382996,0.275534451007843,0.4924369752407074,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.268534451007843,0.5697059082984924,0.3098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3372921645641327},{"x":0.561344563961029,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.561344563961029,0.3171021342277527,0.5966386795043945,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5126050710678101,0.31591448187828064,0.5546218752861023,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3372921645641327},{"x":0.507563054561615,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.31591448187828064,0.5126050710678101,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4588235318660736,0.31591448187828064,0.49747899174690247,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45378151535987854,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3372921645641327},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.40168067812919617,0.31591448187828064,0.45378151535987854,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.30891448187828063,0.6016386795043945,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5058823823928833,0.3752969205379486,0.5394958257675171,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.48067227005958557,0.3752969205379486,0.5042017102241516,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4588235318660736,0.3752969205379486,0.46890756487846375,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4538235318660736,0.3682969205379486,0.5444958257675171,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6957983374595642,0.42636579275131226,0.7361344695091248,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشرف","boundary":[0.6571428775787354,0.42636579275131226,0.6957983374595642,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6268907785415649,0.42636579275131226,0.6453781723976135,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالحسیب","boundary":[0.534453809261322,0.42636579275131226,0.6218487620353699,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.42636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5126050710678101,0.42636579275131226,0.529411792755127,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44418051838874817},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.46722689270973206,0.42636579275131226,0.5058823823928833,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.42636579275131226},{"x":0.462184876203537,"y":0.42636579275131226},{"x":0.462184876203537,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.4453781545162201,0.42636579275131226,0.462184876203537,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.42636579275131226},{"x":0.440336138010025,"y":0.42636579275131226},{"x":0.440336138010025,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4151260554790497,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زین","boundary":[0.4151260554790497,0.42636579275131226,0.440336138010025,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44418051838874817},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"العابدین","boundary":[0.35630252957344055,0.42636579275131226,0.4117647111415863,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3495798408985138,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.3126050531864166,0.42636579275131226,0.3495798408985138,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.42636579275131226},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42636579275131226},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.26386556029319763,0.42636579275131226,0.30588236451148987,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6705882549285889,0.45368170738220215,0.7126050591468811,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.470308780670166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خليل","boundary":[0.6369748115539551,0.45368170738220215,0.6621848940849304,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.470308780670166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6067227125167847,0.45368170738220215,0.6235294342041016,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمداشرف","boundary":[0.5159664154052734,0.45368170738220215,0.6000000238418579,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.470308780670166},{"x":0.45546218752861023,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.45546218752861023,0.45368170738220215,0.5092437267303467,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45368170738220215},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45368170738220215},{"x":0.44873949885368347,"y":0.470308780670166},{"x":0.4100840389728546,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قائنی","boundary":[0.4100840389728546,0.45368170738220215,0.44873949885368347,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.470308780670166},{"x":0.34285715222358704,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهانی","boundary":[0.34285715222358704,0.45368170738220215,0.40336135029792786,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.470308780670166},{"x":0.289075642824173,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قزوینی","boundary":[0.289075642824173,0.45368170738220215,0.3361344635486603,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.26386556029319763,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2588655602931976,0.41936579275131225,0.7411344695091248,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.6352941393852234,0.48099762201309204,0.6571428775787354,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5899159908294678,0.48099762201309204,0.6302521228790283,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5},{"x":0.5394958257675171,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5394958257675171,0.48099762201309204,0.5865546464920044,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47980996966362},{"x":0.534453809261322,"y":0.47980996966362},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5159664154052734,0.47980996966362,0.5327731370925903,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدصالح","boundary":[0.4302521049976349,0.47980996966362,0.5109243988990784,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.47862231731414795},{"x":0.42016807198524475,"y":0.47980996966362},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتون","boundary":[0.3848739564418793,0.47862231731414795,0.41848739981651306,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.3478991687297821,0.47862231731414795,0.3798319399356842,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3428991687297821,0.47162231731414794,0.6621428775787354,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5142857432365417,0.5581947565078735,0.5546218752861023,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.559382438659668},{"x":0.507563054561615,"y":0.559382438659668},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.559382438659668,0.5109243988990784,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5617577433586121},{"x":0.49747899174690247,"y":0.559382438659668},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4453781545162201,0.5617577433586121,0.5008403658866882,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6033254265785217},{"x":0.529411792755127,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5277311205863953,0.5866983532905579,0.5596638917922974,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4739495813846588,0.5866983532905579,0.5226891040802002,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5878859758377075},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5878859758377075},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.43697479367256165,0.5878859758377075,0.47058823704719543,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5570071339607239},{"x":0.561344563961029,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43029412150382995,0.5535700612068176,0.5663445639610291,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.735154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.735154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46722689270973206,0.735154390335083,0.5226891040802002,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.735154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.735154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.46222689270973205,0.728154390335083,0.5276891040802002,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5142857432365417,"y":0.783847987651825},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"ومن","boundary":[0.48571428656578064,0.7790973782539368,0.5142857432365417,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5092437267303467,"y":0.786223292350769},{"x":0.4924369752407074,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7814726829528809,0.5092437267303467,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4907563030719757,"y":0.786223292350769},{"x":0.48403361439704895,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"مو","boundary":[0.48403361439704895,0.7814726829528809,0.4907563030719757,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5142857432365417,"y":0.786223292350769},{"x":0.48403361439704895,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.47903361439704895,0.7720973782539368,0.5192857432365418,0.793223292350769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8087885975837708},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.7969121336936951,0.5193277597427368,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8087885975837708},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7899121336936951,0.5243277597427368,0.8157885975837708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/yfZBfFUroQzchAwm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/MgavrLYwqUHNVNqu.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/KZWDNOQOMaiYDyQD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.0002060838017497663,0.9987741684633142,0.9990170248676083]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46890756487846375,0.18052256107330322,0.5243697762489319,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.46390756487846374,0.17352256107330322,0.5293697762489319,0.2195890702009201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"تی","boundary":[0.4638655483722687,0.2149643748998642,0.5277311205863953,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.2079643748998642,0.5327311205863953,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48403361439704895,0.22446556389331818,0.5226891040802002,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.21746556389331817,0.5276891040802002,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷۱","boundary":[0.48739495873451233,0.23634204268455505,0.5092437267303467,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22934204268455505,0.5142437267303467,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.264845609664917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.2517814636230469,0.6218487620353699,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.264845609664917},{"x":0.5647059082984924,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2517814636230469,0.5899159908294678,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5596638917922974,"y":0.264845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2517814636230469,0.5596638917922974,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.264845609664917},{"x":0.5025210380554199,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2517814636230469,0.5495798587799072,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.264845609664917},{"x":0.4571428596973419,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2517814636230469,0.4957983195781708,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45042017102241516,"y":0.264845609664917},{"x":0.42184874415397644,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.2517814636230469,0.45042017102241516,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4151260554790497,"y":0.264845609664917},{"x":0.3798319399356842,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.2517814636230469,0.4151260554790497,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.264845609664917},{"x":0.3798319399356842,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.24478146362304687,0.6268487620353699,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5663865804672241,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5411764979362488,0.27672210335731506,0.5663865804672241,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5042017102241516,0.27672210335731506,0.5327731370925903,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5008403658866882,0.27672210335731506,0.5058823823928833,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4722689092159271,0.27672210335731506,0.4957983195781708,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.43361344933509827,0.27672210335731506,0.46722689270973206,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.29572445154190063},{"x":0.578151285648346,"y":0.294536828994751},{"x":0.578151285648346,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5478991866111755,0.29572445154190063,0.578151285648346,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.29572445154190063,0.5428571701049805,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4924369752407074,0.29572445154190063,0.5327731370925903,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31116390228271484},{"x":0.45042017102241516,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.45042017102241516,0.2969121038913727,0.48739495873451233,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.42016807198524475,0.2969121038913727,0.4453781545162201,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.49000000953674316}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.27672210335731506},{"x":0.578151285648346,"y":0.27672210335731506},{"x":0.578151285648346,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.26972210335731506,0.583151285648346,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34085512161254883},{"x":0.507563054561615,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.507563054561615,0.32660332322120667,0.5478991866111755,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3277909755706787,0.5058823823928833,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48235294222831726,0.3277909755706787,0.4957983195781708,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45042017102241516,0.3277909755706787,0.4773109257221222,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3420427441596985,0.5983193516731262,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3420427441596985,0.5630252361297607,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3420427441596985,0.5378151535987854,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3420427441596985,0.5277311205863953,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3420427441596985,0.4924369752407074,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3420427441596985,0.4789915978908539,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3574821949005127},{"x":0.440336138010025,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3420427441596985,0.4722689092159271,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3420427441596985},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3420427441596985},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3574821949005127},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3420427441596985,0.43529412150382996,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.35866984724998474,0.5865546464920044,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.35866984724998474,0.5529412031173706,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37173396348953247},{"x":0.529411792755127,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.35866984724998474,0.5327731370925903,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.35866984724998474,0.5243697762489319,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.35866984724998474,0.4605042040348053,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.37410926818847656,0.5630252361297607,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37410926818847656},{"x":0.534453809261322,"y":0.37410926818847656},{"x":0.534453809261322,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37410926818847656,0.534453809261322,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3871733844280243},{"x":0.507563054561615,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.37410926818847656,0.5109243988990784,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4789915978908539,0.37410926818847656,0.5008403658866882,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3871733844280243},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43865546584129333,0.37410926818847656,0.4722689092159271,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40336135029792786,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.31960332322120666,0.6033193516731262,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3895486891269684},{"x":0.534453809261322,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3895486891269684,0.5327731370925903,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3895486891269684,0.5092437267303467,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3895486891269684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46890756487846375,0.38836103677749634,0.49747899174690247,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3871733844280243},{"x":0.534453809261322,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.3801733844280243,0.5377731370925903,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4049881100654602,0.5411764979362488,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4049881100654602,0.4941176474094391,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40380048751831055},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.40380048751831055,0.48067227005958557,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.42161521315574646,0.5630252361297607,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43349167704582214},{"x":0.529411792755127,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.42161521315574646,0.5327731370925903,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۴۰.۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4204275608062744,0.5193277597427368,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4605042040348053,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4420168101787567,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.4204275608062744,0.4605042040348053,0.43349167704582214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4420168101787567,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4386974823474884,0.39680048751831054,0.5680252361297607,0.4416793293952942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.4453681707382202,0.6386554837226868,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5848739743232727,0.4453681707382202,0.6134454011917114,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.4453681707382202,0.5798319578170776,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.4453681707382202,0.5546218752861023,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45843231678009033},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.4453681707382202,0.5109243988990784,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4453681707382202,0.4789915978908539,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4453681707382202,0.43865546584129333,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3764705955982208,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4453681707382202,0.3966386616230011,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45843231678009033},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4453681707382202,0.37310925126075745,0.45843231678009033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45843231678009033},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.4383681707382202,0.6436554837226868,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6268907785415649,0.4679335057735443,0.6689075827598572,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.4679335057735443,0.6268907785415649,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.4609335057735443,0.6739075827598572,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرداماد","boundary":[0.5764706134796143,0.4679335057735443,0.605042040348053,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.4679335057735443,0.5764706134796143,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.5361344814300537,0.4679335057735443,0.5697479248046875,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5226891040802002,0.4679335057735443,0.5310924649238586,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47862231731414795},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.49915966391563416,0.4679335057735443,0.5193277597427368,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.4679335057735443,0.4957983195781708,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.4679335057735443,0.4907563030719757,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰۴۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4679335057735443,0.48403361439704895,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47862231731414795},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.45546218752861023,0.4679335057735443,0.4588235318660736,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.4679335057735443,0.45378151535987854,0.47862231731414795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.4609335057735443,0.610042040348053,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Damad","boundary":[0.4151260554790497,0.47862231731414795,0.4453781545162201,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.4453781545162201,0.47862231731414795,0.44873949885368347,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Muhammad","boundary":[0.45210084319114685,0.47862231731414795,0.5042017102241516,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Baqir","boundary":[0.5092437267303467,0.47862231731414795,0.5327731370925903,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ibn","boundary":[0.5361344814300537,0.47862231731414795,0.5495798587799072,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47862231731414795},{"x":0.605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Muhammad","boundary":[0.5529412031173706,0.47862231731414795,0.605042040348053,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47862231731414795},{"x":0.605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.47162231731414794,0.610042040348053,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6857143044471741,0.48812350630760193,0.7092437148094177,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.48812350630760193,0.6823529601097107,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.6756302714347839,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6268907785415649,0.48812350630760193,0.6605042219161987,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.48812350630760193,0.6285714507102966,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6202101063728332,0.4811235063076019,0.7142437148094177,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6470588445663452,0.5023753046989441,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.5035629272460938,0.6436975002288818,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5035629272460938,0.6268907785415649,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5154394507408142},{"x":0.702521026134491,"y":0.5249406099319458},{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.658823549747467,0.5166270732879639,0.702521026134491,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6302521228790283,0.5166270732879639,0.6554622054100037,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5178147554397583,0.6268907785415649,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497},{"x":0.702521026134491,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6185294342041016,0.49656292724609374,0.707521026134491,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5285035371780396},{"x":0.658823549747467,"y":0.5285035371780396},{"x":0.658823549747467,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6268907785415649,0.5285035371780396,0.658823549747467,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5285035371780396,0.6268907785415649,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.63193279504776,0.5427553653717041,0.6521008610725403,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686},{"x":0.6252101063728333,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5427553653717041,0.6268907785415649,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.658823549747467,"y":0.5285035371780396},{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686},{"x":0.6252101063728333,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.5215035371780395,0.663823549747467,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6924369931221008,0.5795724391937256,0.7243697643280029,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6554622054100037,0.5795724391937256,0.6890756487846375,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552},{"x":0.6554622054100037,"y":0.58076012134552},{"x":0.6554622054100037,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6268907785415649,0.58076012134552,0.6554622054100037,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.5725724391937256,0.7293697643280029,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.5926365852355957,0.6655462384223938,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5926365852355957,0.6268907785415649,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.6068883538246155,0.6655462384223938,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6068883538246155,0.6268907785415649,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6202101063728332,0.5856365852355957,0.6705462384223938,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5882353186607361,0.48812350630760193,0.6067227125167847,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48812350630760193},{"x":0.583193302154541,"y":0.48812350630760193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5647059082984924,0.48812350630760193,0.583193302154541,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5},{"x":0.561344563961029,"y":0.5}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.561344563961029,0.48812350630760193,0.5647059082984924,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5378151535987854,0.48812350630760193,0.5579832196235657,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48812350630760193},{"x":0.534453809261322,"y":0.48812350630760193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.48812350630760193,0.534453809261322,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5008403658866882,0.48812350630760193,0.5277311205863953,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ابراهيم","boundary":[0.4722689092159271,0.48812350630760193,0.4957983195781708,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.45546218752861023,0.48812350630760193,0.46722689270973206,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.48812350630760193,0.45378151535987854,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.41680672764778137,0.48812350630760193,0.4470588266849518,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.48812350630760193},{"x":0.413445383310318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.413445383310318,"y":0.5},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.40504202246665955,0.48812350630760193,0.413445383310318,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.3815126121044159,0.48812350630760193,0.4000000059604645,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441},{"x":0.605042040348053,"y":0.5023753046989441},{"x":0.605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5882353186607361,0.5023753046989441,0.605042040348053,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5848739743232727,0.5023753046989441,0.5865546464920044,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.5023753046989441,0.5798319578170776,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5130641460418701},{"x":0.529411792755127,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.5023753046989441,0.5495798587799072,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.5023753046989441,0.5243697762489319,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5023753046989441},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5023753046989441},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5130641460418701},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5023753046989441,0.49915966391563416,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4773109257221222,0.5023753046989441,0.4941176474094391,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.5023753046989441,0.4722689092159271,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5130641460418701},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.5023753046989441,0.45210084319114685,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5130641460418701},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41848739981651306,0.5023753046989441,0.4453781545162201,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.5023753046989441,0.4151260554790497,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3831932842731476,0.5023753046989441,0.40672269463539124,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۶","boundary":[0.6000000238418579,0.5166270732879639,0.6033613681793213,0.5249406099319458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ج","boundary":[0.5932773351669312,0.5166270732879639,0.5966386795043945,0.5249406099319458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5166270732879639,0.5899159908294678,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5882353186607361,0.5285035371780396,0.6067227125167847,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5680672526359558,0.5285035371780396,0.5848739743232727,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5391923785209656},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5285035371780396,0.5630252361297607,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5285035371780396},{"x":0.556302547454834,"y":0.5285035371780396},{"x":0.556302547454834,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5260504484176636,0.5285035371780396,0.556302547454834,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4957983195781708,0.5285035371780396,0.5210084319114685,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5391923785209656},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.47058823704719543,0.5285035371780396,0.4907563030719757,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4453781545162201,0.5273159146308899,0.46722689270973206,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5380047559738159},{"x":0.440336138010025,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.5273159146308899,0.4420168101787567,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5380047559738159},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۶۷","boundary":[0.41848739981651306,0.5273159146308899,0.43529412150382996,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5380047559738159},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.5273159146308899,0.41848739981651306,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۶۸","boundary":[0.3983193337917328,0.5273159146308899,0.4117647111415863,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.5273159146308899,0.3949579894542694,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5273159146308899},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۶۹","boundary":[0.37478992342948914,0.5273159146308899,0.38823530077934265,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5380047559738159},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.5273159146308899,0.37310925126075745,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۰","boundary":[0.3512605130672455,0.5273159146308899,0.3663865625858307,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.5273159146308899,0.3495798408985138,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5273159146308899},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5273159146308899},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۷۱","boundary":[0.32773110270500183,0.5273159146308899,0.34117648005485535,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5273159146308899},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5273159146308899},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.5273159146308899,0.32605043053627014,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۲","boundary":[0.3042016923427582,0.5273159146308899,0.3193277418613434,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5273159146308899,0.3025210201740265,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5915966629981995,0.5427553653717041,0.6067227125167847,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5427553653717041,0.5915966629981995,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5427553653717041},{"x":0.583193302154541,"y":0.5427553653717041},{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۴۹۹۳","boundary":[0.5411764979362488,0.5427553653717041,0.583193302154541,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5210084319114685,0.5427553653717041,0.5361344814300537,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.49915966391563416,0.5427553653717041,0.5159664154052734,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.5427553653717041,0.5008403658866882,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48403361439704895,0.5427553653717041,0.48739495873451233,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5427553653717041,0.48235294222831726,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4739495813846588,0.5427553653717041,0.4773109257221222,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5522565245628357},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.5427553653717041,0.4739495813846588,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5427553653717041},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5427553653717041},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۰۶","boundary":[0.4252100884914398,0.5427553653717041,0.46722689270973206,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40504202246665955,0.5427553653717041,0.42016807198524475,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3831932842731476,0.5427553653717041,0.4000000059604645,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5427553653717041,0.3848739564418793,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5427553653717041},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3663865625858307,0.5427553653717041,0.36974790692329407,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5427553653717041,0.3663865625858307,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.35798320174217224,0.5427553653717041,0.3613445460796356,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5427553653717041},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5427553653717041},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35462185740470886,0.5427553653717041,0.35798320174217224,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5522565245628357},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۱۳","boundary":[0.30924370884895325,0.5427553653717041,0.3512605130672455,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5427553653717041},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5427553653717041},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.289075642824173,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5427553653717041,0.30588236451148987,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5522565245628357},{"x":0.267226904630661,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.267226904630661,0.5427553653717041,0.2840336263179779,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5427553653717041},{"x":0.267226904630661,"y":0.5427553653717041},{"x":0.267226904630661,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26386556029319763,0.5427553653717041,0.267226904630661,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6000000238418579,0.5546318292617798,0.6033613681793213,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5546318292617798},{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.610084056854248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".۴۵۷۵۰۲۰","boundary":[0.5327731370925903,0.5546318292617798,0.610084056854248,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5546318292617798,0.5915966629981995,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5915966629981995,0.5546318292617798,0.5949580073356628,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5210084319114685,0.5546318292617798,0.5378151535987854,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5025210380554199,0.5546318292617798,0.5193277597427368,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5641329884529114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.5546318292617798,0.5025210380554199,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48403361439704895,0.5546318292617798,0.48739495873451233,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5546318292617798},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.5546318292617798,0.48403361439704895,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4756302535533905,0.5546318292617798,0.4789915978908539,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.5546318292617798,0.4756302535533905,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5546318292617798},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5546318292617798},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۳۷","boundary":[0.4268907606601715,0.5546318292617798,0.47058823704719543,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40504202246665955,0.5546318292617798,0.42184874415397644,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5546318292617798},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5546318292617798},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3848739564418793,0.5546318292617798,0.40168067812919617,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5546318292617798,0.38655462861061096,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5546318292617798},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5546318292617798},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3680672347545624,0.5546318292617798,0.37142857909202576,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.35966387391090393,0.5546318292617798,0.3680672347545624,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35630252957344055,0.5546318292617798,0.35966387391090393,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5641329884529114},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۴۴","boundary":[0.31092438101768494,0.5546318292617798,0.35462185740470886,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5546318292617798},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5546318292617798},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5641329884529114},{"x":0.289075642824173,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5546318292617798,0.30588236451148987,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.2689075767993927,0.5546318292617798,0.2857142984867096,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5546318292617798},{"x":0.267226904630661,"y":0.5546318292617798},{"x":0.267226904630661,"y":0.5641329884529114},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26386556029319763,0.5546318292617798,0.267226904630661,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6016806960105896,0.5676959753036499,0.6033613681793213,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5760095119476318},{"x":0.578151285648346,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".۱۰۶","boundary":[0.578151285648346,0.5676959753036499,0.6033613681793213,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۵","boundary":[0.5445378422737122,0.5665082931518555,0.5764706134796143,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5665082931518555,0.5378151535987854,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5008403658866882,0.5665082931518555,0.5193277597427368,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.5665082931518555,0.5008403658866882,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.605042040348053,"y":0.5795724391937256},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5795724391937256,0.605042040348053,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5915966629981995,0.5795724391937256,0.5932773351669312,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.5915966629981995,0.5938242077827454,0.6067227125167847,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5865546464920044,0.5938242077827454,0.5882353186607361,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5630252361297607,0.5938242077827454,0.5815126299858093,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5378151535987854,0.5938242077827454,0.5579832196235657,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5938242077827454},{"x":0.534453809261322,"y":0.5938242077827454},{"x":0.534453809261322,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5126050710678101,0.5938242077827454,0.534453809261322,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5042017102241516,0.5938242077827454,0.5109243988990784,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5938242077827454},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5938242077827454},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4756302535533905,0.5938242077827454,0.49915966391563416,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4571428596973419,0.5938242077827454,0.4722689092159271,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6021377444267273},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5938242077827454,0.4571428596973419,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6057007312774658},{"x":0.605042040348053,"y":0.6057007312774658},{"x":0.605042040348053,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5915966629981995,0.6057007312774658,0.605042040348053,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5747899413108826,0.6057007312774658,0.5882353186607361,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5512605309486389,0.6057007312774658,0.5714285969734192,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5277311205863953,0.6057007312774658,0.5462185144424438,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5042017102241516,0.6057007312774658,0.5243697762489319,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6057007312774658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6057007312774658},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.48067227005958557,0.6057007312774658,0.49915966391563416,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4722689092159271,0.6057007312774658,0.4756302535533905,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6057007312774658},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6057007312774658},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6163895726203918},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.44873949885368347,0.6057007312774658,0.47058823704719543,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6163895726203918},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.42352941632270813,0.6057007312774658,0.4470588266849518,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6057007312774658},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6057007312774658},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6163895726203918},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.6057007312774658,0.41848739981651306,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.3932773172855377,0.6057007312774658,0.4117647111415863,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6057007312774658},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6057007312774658},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.3680672347545624,0.6057007312774658,0.39159664511680603,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6057007312774658},{"x":0.364705890417099,"y":0.6057007312774658},{"x":0.364705890417099,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فی","boundary":[0.3512605130672455,0.6057007312774658,0.364705890417099,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6163895726203918},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.32605043053627014,0.6057007312774658,0.3462184965610504,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6057007312774658},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6057007312774658},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6163895726203918},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.30924370884895325,0.6057007312774658,0.32436975836753845,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.2823529541492462,0.6057007312774658,0.3042016923427582,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6163895726203918},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.6057007312774658,0.27899160981178284,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.2504201829433441,0.6057007312774658,0.2722689211368561,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.5865546464920044,0.6187648177146912,0.6033613681793213,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6282660365104675},{"x":0.561344563961029,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.561344563961029,0.6175771951675415,0.5815126299858093,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5546218752861023,0.6175771951675415,0.5579832196235657,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.6175771951675415,0.5512605309486389,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6389548778533936},{"x":0.578151285648346,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.578151285648346,0.6306413412094116,0.6067227125167847,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6306413412094116,0.578151285648346,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5546218752861023,0.6306413412094116,0.5714285969734192,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.6306413412094116,0.5546218752861023,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6425178050994873},{"x":0.605042040348053,"y":0.6425178050994873},{"x":0.605042040348053,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6000000238418579,0.6425178050994873,0.605042040348053,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.6425178050994873,0.5983193516731262,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.5882353186607361,0.6425178050994873,0.5932773351669312,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6425178050994873},{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.5630252361297607,0.6425178050994873,0.583193302154541,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6425178050994873,0.5630252361297607,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.6425178050994873,0.5546218752861023,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5428571701049805,0.6425178050994873,0.5478991866111755,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.6425178050994873,0.5411764979362488,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5310924649238586,0.6425178050994873,0.5378151535987854,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5109243988990784,0.6425178050994873,0.5260504484176636,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول.-","boundary":[0.48571428656578064,0.6425178050994873,0.5058823823928833,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4789915978908539,0.6425178050994873,0.48235294222831726,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6543943285942078},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.46554622054100037,0.6425178050994873,0.4756302535533905,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6543943285942078},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.6425178050994873,0.46722689270973206,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4436974823474884,0.6425178050994873,0.4605042040348053,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6543943285942078},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم.-","boundary":[0.41848739981651306,0.6425178050994873,0.43865546584129333,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6425178050994873},{"x":0.413445383310318,"y":0.6425178050994873},{"x":0.413445383310318,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4084033668041229,0.6425178050994873,0.413445383310318,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6425178050994873},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6425178050994873},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6543943285942078},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6425178050994873,0.40672269463539124,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6425178050994873},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6425178050994873},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.3983193337917328,0.6425178050994873,0.40336135029792786,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6425178050994873},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.3764705955982208,0.6425178050994873,0.39159664511680603,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6425178050994873},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6425178050994873},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سوم.-","boundary":[0.3478991687297821,0.6425178050994873,0.37142857909202576,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6425178050994873},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6425178050994873},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6543943285942078},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.33949580788612366,0.6425178050994873,0.34285715222358704,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6425178050994873},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6425178050994873},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6425178050994873,0.33949580788612366,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6543943285942078},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.32605043053627014,0.6425178050994873,0.3327731192111969,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6425178050994873},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6543943285942078},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.30588236451148987,0.6425178050994873,0.32268908619880676,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارم.","boundary":[0.2705882489681244,0.6425178050994873,0.3008403480052948,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6555819511413574},{"x":0.605042040348053,"y":0.665083110332489},{"x":0.6000000238418579,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5983193516731262,0.6555819511413574,0.605042040348053,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.665083110332489},{"x":0.5966386795043945,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6567695736885071,0.5983193516731262,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5949580073356628,"y":0.665083110332489},{"x":0.5882353186607361,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.5882353186607361,0.6567695736885071,0.5949580073356628,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071},{"x":0.583193302154541,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5848739743232727,"y":0.665083110332489},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5680672526359558,0.6567695736885071,0.5848739743232727,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5428571701049805,0.6567695736885071,0.5630252361297607,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6567695736885071,0.5428571701049805,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.5815126299858093,0.6686460971832275,0.6067227125167847,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6686460971832275},{"x":0.583193302154541,"y":0.6686460971832275},{"x":0.583193302154541,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.5630252361297607,0.6686460971832275,0.583193302154541,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.6686460971832275,0.5579832196235657,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.5327731370925903,0.6686460971832275,0.5512605309486389,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.5109243988990784,0.6686460971832275,0.5310924649238586,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.49747899174690247,0.6686460971832275,0.5058823823928833,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4756302535533905,0.6686460971832275,0.4924369752407074,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.4588235318660736,0.6686460971832275,0.4722689092159271,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6793349385261536},{"x":0.440336138010025,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.440336138010025,0.6686460971832275,0.4588235318660736,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.6686460971832275,0.43697479367256165,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.4117647111415863,0.6686460971832275,0.4302521049976349,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6686460971832275},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6686460971832275},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.38655462861061096,0.6686460971832275,0.40672269463539124,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.3630252182483673,0.6686460971832275,0.3831932842731476,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6793349385261536},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6686460971832275,0.3630252182483673,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5932773351669312,0.6817102432250977,0.6067227125167847,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.6817102432250977,0.5899159908294678,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"Bada","boundary":[0.5058823823928833,0.6817102432250977,0.5277311205863953,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.6817102432250977,0.534453809261322,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6817102432250977},{"x":0.583193302154541,"y":0.6817102432250977},{"x":0.583193302154541,"y":0.6912114024162292},{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"cancellation","boundary":[0.534453809261322,0.6817102432250977,0.583193302154541,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5008403658866882,0.6817102432250977,0.5042017102241516,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.6817102432250977,0.5025210380554199,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلام","boundary":[0.4789915978908539,0.6817102432250977,0.4941176474094391,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیعه","boundary":[0.45546218752861023,0.6817102432250977,0.4739495813846588,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امامیه","boundary":[0.43361344933509827,0.6817102432250977,0.45378151535987854,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.6817102432250977,0.4302521049976349,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6912114024162292},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Imamite","boundary":[0.31092438101768494,0.6817102432250977,0.3462184965610504,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shiites","boundary":[0.3529411852359772,0.6817102432250977,0.3798319399356842,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6817102432250977},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6817102432250977},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"theology","boundary":[0.3848739564418793,0.6817102432250977,0.42016807198524475,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6959620118141174},{"x":0.605042040348053,"y":0.6959620118141174},{"x":0.605042040348053,"y":0.705463171005249},{"x":0.5915966629981995,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.5915966629981995,0.6959620118141174,0.605042040348053,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5899159908294678,"y":0.705463171005249},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.6959620118141174,0.5899159908294678,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6959620118141174},{"x":0.583193302154541,"y":0.6959620118141174},{"x":0.583193302154541,"y":0.705463171005249},{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.561344563961029,0.6959620118141174,0.583193302154541,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5596638917922974,"y":0.705463171005249},{"x":0.5579832196235657,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.6959620118141174,0.5596638917922974,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5529412031173706,"y":0.705463171005249},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.5310924649238586,0.6959620118141174,0.5529412031173706,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6959620118141174},{"x":0.529411792755127,"y":0.6959620118141174},{"x":0.529411792755127,"y":0.705463171005249},{"x":0.5226891040802002,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6959620118141174,0.529411792755127,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5193277597427368,"y":0.705463171005249},{"x":0.4941176474094391,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.4941176474094391,0.6959620118141174,0.5193277597427368,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7173396944999695},{"x":0.578151285648346,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.578151285648346,0.7078384757041931,0.605042040348053,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.7078384757041931,0.5747899413108826,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5277311205863953,0.7078384757041931,0.5495798587799072,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.7078384757041931,0.5243697762489319,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5025210380554199,0.7078384757041931,0.5193277597427368,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48067227005958557,0.7078384757041931,0.49747899174690247,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.7078384757041931,0.4773109257221222,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7078384757041931},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.43865546584129333,0.7078384757041931,0.46890756487846375,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"ar","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.48812350630760193},{"x":0.610084056854248,"y":0.48812350630760193},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2454201829433441,0.4811235063076019,0.615084056854248,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.6306413412094116,0.6638655662536621,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6306413412094116,0.6268907785415649,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.6285714507102966,0.6448931097984314,0.6672269105911255,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6448931097984314,0.6268907785415649,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6202101063728332,0.6236413412094116,0.6722269105911255,0.6613943285942078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6504201889038086,0.6686460971832275,0.6756302714347839,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6285714507102966,0.6686460971832275,0.6470588445663452,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6686460971832275,0.6285714507102966,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.6616460971832275,0.6806302714347839,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.6828978657722473,0.6571428775787354,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6828978657722473,0.6268907785415649,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.694774329662323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.694774329662323,0.6840336322784424,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.694774329662323},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.694774329662323,0.6521008610725403,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249},{"x":0.6252101063728333,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6959620118141174,0.6268907785415649,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.7090261578559875,0.6840336322784424,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7090261578559875,0.6521008610725403,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7090261578559875,0.6268907785415649,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6185294342041016,0.6758978657722473,0.6890336322784424,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.7209026217460632,0.6840336322784424,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7220902442932129,0.6521008610725403,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7220902442932129,0.6268907785415649,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6789916157722473,0.7363420724868774,0.6924369931221008,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6773109436035156,"y":0.745843231678009},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6571428775787354,0.7363420724868774,0.6773109436035156,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6252101063728333,0.735154390335083,0.6521008610725403,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009},{"x":0.6252101063728333,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.7139026217460632,0.6974369931221008,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6773109436035156,0.7494061589241028,0.6924369931221008,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847},{"x":0.658823549747467,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.658823549747467,0.7494061589241028,0.6773109436035156,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6302521228790283,0.7494061589241028,0.6521008610725403,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7494061589241028,0.6268907785415649,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6974790096282959,0.7600950002670288,0.7226890921592712,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6470588445663452,0.7612826824188232,0.6941176652908325,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.7612826824188232,0.6420168280601501,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7612826824188232,0.6268907785415649,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.7424061589241028,0.7276890921592712,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3529411852359772,0.7197149395942688,0.3815126121044159,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7197149395942688},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7292161583900452},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.38655462861061096,0.7197149395942688,0.42184874415397644,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4268907606601715,0.7197149395942688,0.4722689092159271,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7197149395942688,0.4739495813846588,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4789915978908539,0.7197149395942688,0.5126050710678101,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5159664154052734,0.7197149395942688,0.5243697762489319,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5277311205863953,0.7197149395942688,0.5731092691421509,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7292161583900452},{"x":0.578151285648346,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.578151285648346,0.7197149395942688,0.6067227125167847,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34794118523597717,0.7115273170471191,0.6117227125167847,0.7362161583900452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7422803044319153},{"x":0.561344563961029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"BP۲۱۸","boundary":[0.561344563961029,0.735154390335083,0.5899159908294678,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.735154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"/","boundary":[0.5915966629981995,0.735154390335083,0.5932773351669312,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.735154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.5932773351669312,0.735154390335083,0.6033613681793213,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.735154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7422803044319153},{"x":0.561344563961029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.728154390335083,0.6083613681793213,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۷/۴۲","boundary":[0.5747899413108826,0.7494061589241028,0.605042040348053,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7424061589241028,0.610042040348053,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۴۲۴۹۲","boundary":[0.5647059082984924,0.7612826824188232,0.605042040348053,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7542826824188232,0.610042040348053,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.794536828994751},{"x":0.5310924649238586,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.783847987651825,0.5445378422737122,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5260504484176636,"y":0.783847987651825},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751},{"x":0.5058823823928833,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7826603055000305,0.5260504484176636,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5008403658866882,"y":0.794536828994751},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7826603055000305,0.5008403658866882,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7957244515419006},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.7756603055000305,0.5495378422737122,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7980997562408447},{"x":0.556302547454834,"y":0.7969121336936951},{"x":0.556302547454834,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7980997562408447,0.556302547454834,0.8087885975837708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8099762201309204,0.5714285969734192,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7910997562408447,0.5764285969734192,0.8276650614738464],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/jmxCQJHdrjqHVpeM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/PWmqVtEkREVdZtgK.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/VYKcAQAOxMcLCljp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00043506816855999603,0.0002469885687646843,0.9986724807354582,0.9989732990559377]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.294536828994751},{"x":0.45378151535987854,"y":0.294536828994751},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"(لوا","boundary":[0.4302521049976349,0.294536828994751,0.45378151535987854,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.294536828994751,0.4924369752407074,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.3076009452342987},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.294536828994751,0.529411792755127,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.294536828994751},{"x":0.5697479248046875,"y":0.294536828994751},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3076009452342987},{"x":0.534453809261322,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.294536828994751,0.5697479248046875,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ساﺮﺒﻧ","boundary":[0.7529411911964417,0.3171021342277527,0.7848739624023438,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻀﻟاﯿءﺎ","boundary":[0.7159664034843445,0.3171021342277527,0.7478991746902466,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32897862792015076},{"x":0.707563042640686,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3171021342277527,0.7109243869781494,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.3171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﺗ","boundary":[0.6739495992660522,0.3171021342277527,0.702521026134491,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﻟا","boundary":[0.6386554837226868,0.3171021342277527,0.6689075827598572,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻓﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.3171021342277527,0.6336134672164917,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.3171021342277527,0.6134454011917114,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5647059082984924,0.3171021342277527,0.583193302154541,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5327731370925903,0.3171021342277527,0.5596638917922974,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.3171021342277527,0.5277311205863953,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺛإ","boundary":[0.4907563030719757,0.3171021342277527,0.5193277597427368,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32897862792015076},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"وﺪﺟی","boundary":[0.45210084319114685,0.3171021342277527,0.48739495873451233,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32897862792015076},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻋﺪﻟا","boundary":[0.41680672764778137,0.3171021342277527,0.4470588266849518,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3171021342277527},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3171021342277527},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻣادﺮﯿﻣ","boundary":[0.26386556029319763,0.3171021342277527,0.30756303668022156,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3613445460796356,"y":0.32897862792015076},{"x":0.31092438101768494,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.31092438101768494,0.3171021342277527,0.3613445460796356,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32897862792015076},{"x":0.364705890417099,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.3171021342277527,0.3781512677669525,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3171021342277527},{"x":0.413445383310318,"y":0.3171021342277527},{"x":0.413445383310318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.3171021342277527,0.413445383310318,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.28753682899475097,0.7898739624023438,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"(مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.42184874415397644,0.5558194518089294,0.4638655483722687,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46890756487846375,0.5558194518089294,0.5008403658866882,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5042017102241516,0.5558194518089294,0.5361344814300537,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5428571701049805,0.5558194518089294,0.578151285648346,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.5795724391937256,0.7831932902336121,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5914489030838013},{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.5795724391937256,0.7495798468589783,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"بﻮﺴﻨﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.5795724391937256,0.7243697643280029,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.5795724391937256,0.6773109436035156,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5983193516731262,0.5795724391937256,0.6655462384223938,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5798319578170776,0.5795724391937256,0.5932773351669312,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺤﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5260504484176636,0.5795724391937256,0.5747899413108826,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺐ","boundary":[0.5058823823928833,0.5795724391937256,0.5226891040802002,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5914489030838013},{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.489075630903244,0.5795724391937256,0.5008403658866882,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺣا","boundary":[0.45378151535987854,0.5795724391937256,0.48403361439704895,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.43529412150382996,0.5795724391937256,0.44873949885368347,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"زﯾﻦ","boundary":[0.4117647111415863,0.5795724391937256,0.4302521049976349,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺑﺎﻌﻟاﯾﻦ","boundary":[0.3663865625858307,0.5795724391937256,0.4100840389728546,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻠﻋی","boundary":[0.3310924470424652,0.5795724391937256,0.35966387391090393,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻣﺎﻋﯽ","boundary":[0.29243698716163635,0.5795724391937256,0.32605043053627014,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6009501218795776,0.7831932902336121,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6009501218795776,0.7495798468589783,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺧﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6672269105911255,0.6009501218795776,0.7142857313156128,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻞ","boundary":[0.6504201889038086,0.6009501218795776,0.6655462384223938,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6128265857696533},{"x":0.63193279504776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.6009501218795776,0.6453781723976135,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.561344563961029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.561344563961029,0.6009501218795776,0.6285714507102966,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﯿﻨﯽ","boundary":[0.5126050710678101,0.6009501218795776,0.556302547454834,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6009501218795776},{"x":0.507563054561615,"y":0.6009501218795776},{"x":0.507563054561615,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻨﺋﺎﻗﯽ","boundary":[0.4773109257221222,0.6009501218795776,0.507563054561615,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻬﻔﺻاﯽ","boundary":[0.4252100884914398,0.6009501218795776,0.4722689092159271,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗﯾﻨﯽ","boundary":[0.3831932842731476,0.6009501218795776,0.42016807198524475,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6211401224136353,0.7831932902336121,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6211401224136353,0.7495798468589783,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿﺮ","boundary":[0.6974790096282959,0.6211401224136353,0.7142857313156128,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6386554837226868,0.6211401224136353,0.6924369931221008,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻦ","boundary":[0.6218487620353699,0.6211401224136353,0.6369748115539551,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6033613681793213,0.6211401224136353,0.6168067455291748,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻟﺎﺻﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.6211401224136353,0.6000000238418579,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6330166459083557},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"نﻮﺗﺎﺧ","boundary":[0.49747899174690247,0.6211401224136353,0.5310924649238586,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6330166459083557},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺑآی","boundary":[0.46554622054100037,0.6211401224136353,0.4957983195781708,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.5488194518089294,0.7881932902336121,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ّ","boundary":[0.7680672407150269,0.6769596338272095,0.7697479128837585,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"رﺪﻟا","boundary":[0.7647058963775635,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6805225610733032},{"x":0.31596639752388,"y":0.6805225610733032},{"x":0.31596639752388,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻗ","boundary":[0.29243698716163635,0.6805225610733032,0.31596639752388,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﻬﻔﺻا","boundary":[0.3210084140300751,0.6805225610733032,0.3680672347545624,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6805225610733032},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6805225610733032},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6923990249633789},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺿر","boundary":[0.37310925126075745,0.6805225610733032,0.40672269463539124,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4100840389728546,0.6805225610733032,0.4420168101787567,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.6805225610733032,0.4588235318660736,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4638655483722687,0.6805225610733032,0.4957983195781708,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻟارﺪﺻ","boundary":[0.5008403658866882,0.6805225610733032,0.5529412031173706,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5579832196235657,0.6805225610733032,0.5798319578170776,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.713776707649231},{"x":0.7193277478218079,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7019002437591553,0.7495798468589783,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.713776707649231},{"x":0.6756302714347839,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7019002437591553,0.7142857313156128,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231},{"x":0.63193279504776,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7019002437591553,0.6705882549285889,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7232779264450073,0.7831932902336121,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7495798468589783,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7232779264450073,0.7495798468589783,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083},{"x":0.6756302714347839,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7232779264450073,0.7142857313156128,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.735154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑإ","boundary":[0.7596638798713684,0.7446556091308594,0.7831932902336121,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7243697643280029,0.7446556091308594,0.7546218633651733,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.6067227125167847,0.7446556091308594,0.6285714507102966,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.7446556091308594,0.6470588445663452,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻤﺤﻣ","boundary":[0.6521008610725403,0.7446556091308594,0.6907563209533691,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ازﺮﯿﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.7446556091308594,0.7193277478218079,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7565320730209351},{"x":0.534453809261322,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ","boundary":[0.534453809261322,0.7446556091308594,0.5731092691421509,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7446556091308594},{"x":0.605042040348053,"y":0.7446556091308594},{"x":0.605042040348053,"y":0.7565320730209351},{"x":0.578151285648346,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻐﺻا","boundary":[0.578151285648346,0.7446556091308594,0.605042040348053,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯾﯽ","boundary":[0.5193277597427368,0.7446556091308594,0.5327731370925903,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.6699596338272095,0.7898739624023438,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"(مﻮﺳ","boundary":[0.4268907606601715,0.4548693597316742,0.4588235318660736,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.462184876203537,0.4548693597316742,0.4941176474094391,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4679335057735443},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49915966391563416,0.4548693597316742,0.5310924649238586,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5378151535987854,0.4548693597316742,0.5731092691421509,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.489311158657074},{"x":0.5327731370925903,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿﻧﻼﯽ","boundary":[0.5327731370925903,0.4774346649646759,0.5714285969734192,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"جﺮﻓ","boundary":[0.5764706134796143,0.4774346649646759,0.5966386795043945,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺎ","boundary":[0.6016806960105896,0.4774346649646759,0.6084033846855164,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6336134672164917,"y":0.489311158657074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"خﺮﻓ","boundary":[0.6134454011917114,0.4774346649646759,0.6336134672164917,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6386554837226868,0.4774346649646759,0.6521008610725403,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.489311158657074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺷﯿﻊ","boundary":[0.6571428775787354,0.4774346649646759,0.6873949766159058,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.4774346649646759,0.7243697643280029,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.489311158657074},{"x":0.729411780834198,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.4774346649646759,0.7495798468589783,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.4774346649646759,0.7831932902336121,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.510688841342926},{"x":0.3848739564418793,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺒﯾﺮﺟراﺰﻫ","boundary":[0.3848739564418793,0.49881234765052795,0.4453781545162201,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.45042017102241516,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.49881234765052795,0.5042017102241516,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.510688841342926},{"x":0.5092437267303467,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5092437267303467,0.49881234765052795,0.5210084319114685,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926},{"x":0.5260504484176636,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺳﺎﻗﺪ","boundary":[0.5260504484176636,0.49881234765052795,0.5630252361297607,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.510688841342926},{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣﻤ","boundary":[0.5647059082984924,0.49881234765052795,0.5882353186607361,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.510688841342926},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5932773351669312,0.49881234765052795,0.6235294342041016,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻘﯿﻘﺣ","boundary":[0.6285714507102966,0.49881234765052795,0.6638655662536621,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.49881234765052795,0.7109243869781494,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7159664034843445,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یﺪ","boundary":[0.7159664034843445,0.49881234765052795,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻬﻟا","boundary":[0.7378151416778564,0.49881234765052795,0.75126051902771,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ُ","boundary":[0.7394958138465881,0.4928741157054901,0.7411764860153198,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.756302535533905,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"جاﺮﺳ","boundary":[0.756302535533905,0.49881234765052795,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.507563054561615,"y":0.5201900005340576},{"x":0.507563054561615,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاﺮﺤﺑ","boundary":[0.47058823704719543,0.5201900005340576,0.507563054561615,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5126050710678101,0.5201900005340576,0.5512605309486389,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5320665240287781},{"x":0.556302547454834,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.556302547454834,0.5201900005340576,0.5697479248046875,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﯿﻠﺳ","boundary":[0.5747899413108826,0.5201900005340576,0.6168067455291748,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.6218487620353699,0.5201900005340576,0.6521008610725403,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺤﺗﯿﻖ","boundary":[0.6571428775787354,0.5201900005340576,0.6941176652908325,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6991596817970276,0.5201900005340576,0.7159664034843445,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻬﻟای","boundary":[0.7210084199905396,0.5201900005340576,0.756302535533905,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"راﻮﻧأ","boundary":[0.7613445520401001,0.5201900005340576,0.7831932902336121,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.4478693597316742,0.7898739624023438,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23040379583835602},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.49747899174690247,0.2149643748998642,0.5327731370925903,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.2149643748998642,0.5865546464920044,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23040379583835602},{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﻧ","boundary":[0.413445383310318,0.2149643748998642,0.4420168101787567,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2149643748998642},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4470588266849518,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.4470588266849518,0.2149643748998642,0.47058823704719543,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4756302535533905,0.2149643748998642,0.4924369752407074,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.2079643748998642,0.5915546464920044,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.48739495873451233,0.25653207302093506,0.5193277597427368,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5243697762489319,0.25653207302093506,0.561344563961029,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"(ﺪﻣآرد)","boundary":[0.43865546584129333,0.25653207302093506,0.48235294222831726,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.24953207302093505,0.5663445639610291,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.3527315855026245,0.4924369752407074,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.3527315855026245,0.529411792755127,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36579573154449463},{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.3527315855026245,0.5714285969734192,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"(مود","boundary":[0.4285714328289032,0.3527315855026245,0.45546218752861023,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38836103677749634},{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.37648457288742065,0.7495798468589783,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.37648457288742065,0.7831932902336121,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاوﺮﺷ","boundary":[0.5932773351669312,0.37648457288742065,0.6336134672164917,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣ","boundary":[0.6386554837226868,0.37648457288742065,0.6689075827598572,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6739495992660522,0.37648457288742065,0.6873949766159058,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.37648457288742065,0.7243697643280029,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7798319458961487,0.3978622257709503,0.7831932902336121,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4097387194633484},{"x":0.729411780834198,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.3978622257709503,0.7495798468589783,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳ","boundary":[0.7546218633651733,0.3978622257709503,0.7798319458961487,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ","boundary":[0.5512605309486389,0.3978622257709503,0.5915966629981995,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻌﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5966386795043945,0.3978622257709503,0.6554622054100037,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6605042219161987,0.3978622257709503,0.6739495992660522,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ","boundary":[0.6789916157722473,0.3978622257709503,0.7243697643280029,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.41923990845680237,0.7831932902336121,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43111640214920044},{"x":0.729411780834198,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.41923990845680237,0.7495798468589783,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43111640214920044},{"x":0.507563054561615,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﻠﺠﻣ","boundary":[0.507563054561615,0.41923990845680237,0.5512605309486389,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43111640214920044},{"x":0.556302547454834,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﺗﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.556302547454834,0.41923990845680237,0.6117647290229797,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6151260733604431,0.41923990845680237,0.6285714507102966,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6369748115539551,0.41923990845680237,0.6890756487846375,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﻼﻋ","boundary":[0.6941176652908325,0.41923990845680237,0.7243697643280029,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.3457315855026245,0.7881932902336121,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"(ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.4252100884914398,0.6567695736885071,0.4605042040348053,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46554622054100037,0.6567695736885071,0.49747899174690247,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6567695736885071},{"x":0.534453809261322,"y":0.6567695736885071},{"x":0.534453809261322,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5025210380554199,0.6567695736885071,0.534453809261322,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5394958257675171,0.6567695736885071,0.5747899413108826,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5848739743232727,0.6805225610733032,0.6134454011917114,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻌﻣ","boundary":[0.6184874176979065,0.6805225610733032,0.6487395167350769,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6521008610725403,0.6805225610733032,0.6890756487846375,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.6805225610733032,0.7092437148094177,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻀﯿﺒﻟا","boundary":[0.7142857313156128,0.6805225610733032,0.7529411911964417,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.7579832077026367,0.6805225610733032,0.7630252242088318,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6497695736885071,0.7680252242088318,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.4957983195781708,0.8456056714057922,0.5126050710678101,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8386056714057922,0.5176050710678101,0.8644821949005127],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/EwAQUgMmkBdjTHiZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/uLQEwqBHbDaNdWaa.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/DDwasheQEnZXxaGH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/LCuSrZqbVxtWMdPs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/xCCOIQpPsqMDLYUW.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/eQDLmfdNswtFfmTm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00023711500980508582,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.20783847570419312,0.5361344814300537,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20783847570419312},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22327791154384613},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.20665083825588226,0.48235294222831726,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.19965083825588226,0.5411344814300537,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7630252242088318,0.24821852147579193,0.7848739624023438,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.24703088402748108,0.7529411911964417,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7210504364967346,0.24003088402748107,0.7898739624023438,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.24821852147579193,0.22521008551120758,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24121852147579192,0.23021008551120759,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.7529411911964417,0.28384798765182495,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.7260504364967346,0.28384798765182495,0.7495798468589783,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منسوب","boundary":[0.6756302714347839,0.28384798765182495,0.7210084199905396,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.28384798765182495,0.6705882549285889,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.583193302154541,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمداشرف","boundary":[0.583193302154541,0.28384798765182495,0.6571428775787354,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28384798765182495},{"x":0.578151285648346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5630252361297607,0.28384798765182495,0.578151285648346,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عبدالحسیب","boundary":[0.48403361439704895,0.28384798765182495,0.5596638917922974,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.4638655483722687,0.28384798765182495,0.4789915978908539,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.4268907606601715,0.28384798765182495,0.4588235318660736,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28384798765182495},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.40672269463539124,0.28384798765182495,0.42352941632270813,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زین","boundary":[0.3848739564418793,0.28384798765182495,0.40336135029792786,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"العابدین","boundary":[0.3344537913799286,0.28384798765182495,0.3798319399356842,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32605043053627014,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2992874085903168},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.29243698716163635,0.28384798765182495,0.32605043053627014,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.28384798765182495},{"x":0.289075642824173,"y":0.28384798765182495},{"x":0.289075642824173,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.2571428716182709,0.28384798765182495,0.289075642824173,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.2201680690050125,0.28384798765182495,0.2504201829433441,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.28384798765182495,0.2201680690050125,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.21012605249881744,0.27684798765182494,0.7898739624023438,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7478991746902466,0.30641329288482666,0.7848739624023438,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6974790096282959,0.30878859758377075,0.7428571581840515,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.30878859758377075,0.6957983374595642,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6891176652908325,0.30178859758377075,0.7898739624023438,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.21848739683628082,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29941329288482665,0.22348739683628083,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.21848739683628082,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34216865825653076,0.22348739683628083,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.32660332322120667,0.7613445520401001,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6873949766159058,0.32660332322120667,0.7176470756530762,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34085512161254883},{"x":0.680672287940979,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.32660332322120667,0.6823529601097107,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7310924530029297,0.3456057012081146,0.7613445520401001,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.3456057012081146,0.7243697643280029,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6789916157722473,0.3456057012081146,0.7092437148094177,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6403361558914185,0.3456057012081146,0.6705882549285889,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.3456057012081146,0.6369748115539551,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.7210084199905396,0.3681710362434387,0.7613445520401001,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6655462384223938,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6655462384223938,0.3681710362434387,0.7142857313156128,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3681710362434387,0.6605042219161987,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6286134672164917,0.31960332322120666,0.7663445520401001,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.3895486891269684,0.7613445520401001,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.6924369931221008,0.3895486891269684,0.7159664034843445,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40380048751831055},{"x":0.653781533241272,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.653781533241272,0.3895486891269684,0.6857143044471741,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6168067455291748,0.3895486891269684,0.6470588445663452,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40380048751831055},{"x":0.578151285648346,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.578151285648346,0.3895486891269684,0.6117647290229797,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.3895486891269684,0.5714285969734192,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3895486891269684},{"x":0.561344563961029,"y":0.3895486891269684},{"x":0.561344563961029,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5327731370925903,0.3895486891269684,0.561344563961029,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40380048751831055},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.48403361439704895,0.3895486891269684,0.5243697762489319,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.39073634147644043,0.4789915978908539,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"متن","boundary":[0.7613445520401001,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"مصحح","boundary":[0.7159664034843445,0.41092637181282043,0.7546218633651733,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"رساله","boundary":[0.6789916157722473,0.41092637181282043,0.7092437148094177,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6722689270973206,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"بداء","boundary":[0.6504201889038086,0.41092637181282043,0.6722689270973206,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"منسوب","boundary":[0.6000000238418579,0.41092637181282043,0.6453781723976135,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5932773351669312,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42636579275131226},{"x":0.583193302154541,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.41092637181282043,0.5932773351669312,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.41092637181282043},{"x":0.578151285648346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.578151285648346,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"محمداشرف","boundary":[0.507563054561615,0.41092637181282043,0.578151285648346,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42636579275131226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"بن","boundary":[0.48739495873451233,0.41092637181282043,0.5025210380554199,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عبدالحسیب","boundary":[0.4100840389728546,0.41092637181282043,0.48067227005958557,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40336135029792786,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42636579275131226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"بن","boundary":[0.38991597294807434,0.41092637181282043,0.40336135029792786,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3831932842731476,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3529411852359772,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"احمد","boundary":[0.3529411852359772,0.41092637181282043,0.3831932842731476,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3462184965610504,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بن","boundary":[0.3327731192111969,0.41092637181282043,0.3462184965610504,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32773110270500183,"y":0.41092637181282043},{"x":0.32773110270500183,"y":0.42636579275131226},{"x":0.30756303668022156,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"زین","boundary":[0.30756303668022156,0.41092637181282043,0.32773110270500183,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3042016923427582,"y":0.42636579275131226},{"x":0.26050421595573425,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"العابدین","boundary":[0.26050421595573425,0.41092637181282043,0.3042016923427582,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"علوی","boundary":[0.21848739683628082,0.41092637181282043,0.2504201829433441,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21348739683628082,0.3825486891269684,0.7898739624023438,0.43336579275131226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3693586587905884,0.21848739683628082,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3623586587905884,0.22348739683628083,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.23025210201740265,0.39904987812042236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.39073634147644043,0.23529411852359772,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.24029411852359772,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عاملی","boundary":[0.7310924530029297,0.43349167704582214,0.7613445520401001,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.43349167704582214,0.7277311086654663,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7176890921592712,0.42649167704582214,0.7663445520401001,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.43349167704582214,0.22857142984867096,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42649167704582214,0.23357142984867096,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.23025210201740265,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44668170738220214,0.23525210201740265,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.22857142984867096,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.23357142984867096,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.49643704295158386,0.23025210201740265,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48943704295158386,0.23525210201740265,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5178147554397583,0.23025210201740265,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5108147554397583,0.23525210201740265,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5391923785209656,0.22689075767993927,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5321923785209656,0.23189075767993927,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.45130640268325806,0.7613445520401001,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.4524940550327301,0.7176470756530762,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6756302714347839,0.4524940550327301,0.6991596817970276,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.6386554837226868,0.4524940550327301,0.6689075827598572,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4524940550327301},{"x":0.63193279504776,"y":0.4524940550327301},{"x":0.63193279504776,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6016806960105896,0.4524940550327301,0.63193279504776,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.45368170738220215,0.6000000238418579,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.729411780834198,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"هدایه","boundary":[0.729411780834198,0.47387173771858215,0.7613445520401001,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7042016983032227,0.47387173771858215,0.7226890921592712,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.47387173771858215},{"x":0.702521026134491,"y":0.47387173771858215},{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074},{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.47387173771858215,0.702521026134491,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.489311158657074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.47387173771858215,0.6941176652908325,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.489311158657074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6554622054100037,0.47387173771858215,0.6756302714347839,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.489311158657074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6168067455291748,0.47387173771858215,0.6470588445663452,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.489311158657074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6016806960105896,0.47387173771858215,0.610084056854248,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.489311158657074},{"x":0.5579832196235657,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایات","boundary":[0.5579832196235657,0.47387173771858215,0.5949580073356628,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.489311158657074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5378151535987854,0.47387173771858215,0.5512605309486389,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلالت","boundary":[0.49747899174690247,0.47387173771858215,0.5310924649238586,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.489311158657074},{"x":0.48067227005958557,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48067227005958557,0.47387173771858215,0.4907563030719757,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.489311158657074},{"x":0.4302521049976349,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.4302521049976349,0.47387173771858215,0.4739495813846588,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.47387173771858215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47387173771858215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.489311158657074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.40504202246665955,0.47387173771858215,0.42352941632270813,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.489311158657074},{"x":0.3932773172855377,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.47387173771858215,0.3966386616230011,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.489311158657074},{"x":0.35630252957344055,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثبوت","boundary":[0.35630252957344055,0.47387173771858215,0.38655462861061096,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3495798408985138,"y":0.489311158657074},{"x":0.3344537913799286,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3344537913799286,0.47387173771858215,0.3495798408985138,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3294117748737335,"y":0.489311158657074},{"x":0.3176470696926117,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3176470696926117,0.47387173771858215,0.3294117748737335,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.47387173771858215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.47387173771858215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.489311158657074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.2840336263179779,0.47387173771858215,0.31092438101768494,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.47387173771858215},{"x":0.27899160981178284,"y":0.47387173771858215},{"x":0.27899160981178284,"y":0.489311158657074},{"x":0.27394959330558777,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.47387173771858215,0.27899160981178284,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.729411780834198,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"هدایۀ","boundary":[0.729411780834198,0.49406176805496216,0.7613445520401001,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926},{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.702521026134491,0.49406176805496216,0.7226890921592712,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7008403539657593,"y":0.510688841342926},{"x":0.6991596817970276,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.49406176805496216,0.7008403539657593,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.4928741157054901,0.6924369931221008,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6739495992660522,"y":0.510688841342926},{"x":0.6504201889038086,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6504201889038086,0.4928741157054901,0.6739495992660522,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6436975002288818,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکالی","boundary":[0.6033613681793213,0.4928741157054901,0.6436975002288818,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5966386795043945,"y":0.510688841342926},{"x":0.5815126299858093,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5815126299858093,0.4928741157054901,0.5966386795043945,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5747899413108826,"y":0.510688841342926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.4928741157054901,0.5747899413108826,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4928741157054901},{"x":0.556302547454834,"y":0.4928741157054901},{"x":0.556302547454834,"y":0.510688841342926},{"x":0.5378151535987854,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5378151535987854,0.4928741157054901,0.556302547454834,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5095011591911316},{"x":0.507563054561615,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.507563054561615,0.4928741157054901,0.5310924649238586,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ظاهرأ","boundary":[0.46890756487846375,0.4928741157054901,0.5008403658866882,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4928741157054901},{"x":0.462184876203537,"y":0.4928741157054901},{"x":0.462184876203537,"y":0.5095011591911316},{"x":0.440336138010025,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.440336138010025,0.4928741157054901,0.462184876203537,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4928741157054901},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5095011591911316},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42184874415397644,0.4928741157054901,0.43529412150382996,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.4000000059604645,0.4928741157054901,0.41680672764778137,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5095011591911316},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.4928741157054901,0.3966386616230011,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781},{"x":0.729411780834198,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"هدایه","boundary":[0.729411780834198,0.5166270732879639,0.7613445520401001,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.6974790096282959,0.5166270732879639,0.7226890921592712,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.5166270732879639,0.6924369931221008,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.6403361558914185,0.5166270732879639,0.6722689270973206,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6151260733604431,0.5166270732879639,0.6336134672164917,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.578151285648346,0.5166270732879639,0.6084033846855164,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5663865804672241,0.5166270732879639,0.5731092691421509,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"هدایه","boundary":[0.729411780834198,0.5380047559738159,0.7613445520401001,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6873949766159058,0.5380047559738159,0.7226890921592712,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.5380047559738159,0.6890756487846375,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.5380047559738159,0.6773109436035156,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6369748115539551,0.5380047559738159,0.658823549747467,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.5983193516731262,0.5380047559738159,0.6302521228790283,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5522565245628357},{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.5380047559738159,0.5915966629981995,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.5495798587799072,0.5380047559738159,0.5764706134796143,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5226891040802002,0.5380047559738159,0.5411764979362488,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.5380047559738159,0.5176470875740051,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.559382438659668},{"x":0.7613445520401001,"y":0.559382438659668},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5736342072486877},{"x":0.729411780834198,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"هدایه","boundary":[0.729411780834198,0.559382438659668,0.7613445520401001,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6941176652908325,0.5581947565078735,0.7226890921592712,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5581947565078735,0.6924369931221008,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.5581947565078735,0.6823529601097107,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.6252101063728333,0.5581947565078735,0.6638655662536621,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5736342072486877},{"x":0.578151285648346,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مذاهب","boundary":[0.578151285648346,0.5581947565078735,0.6184874176979065,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باطله","boundary":[0.5411764979362488,0.5581947565078735,0.5714285969734192,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5581947565078735},{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735},{"x":0.534453809261322,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5210084319114685,0.5581947565078735,0.534453809261322,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.4941176474094391,0.5581947565078735,0.5142857432365417,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رد","boundary":[0.4756302535533905,0.5581947565078735,0.48739495873451233,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5581947565078735},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5581947565078735},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4588235318660736,0.5581947565078735,0.46722689270973206,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.4000000059604645,0.5581947565078735,0.45210084319114685,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.58076012134552},{"x":0.7613445520401001,"y":0.58076012134552},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.7277311086654663,0.58076012134552,0.7613445520401001,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.58076012134552,0.7260504364967346,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.58076012134552},{"x":0.7159664034843445,"y":0.58076012134552},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.58076012134552,0.7159664034843445,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.58076012134552},{"x":0.6974790096282959,"y":0.58076012134552},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6689075827598572,0.58076012134552,0.6974790096282959,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.58076012134552},{"x":0.6621848940849304,"y":0.58076012134552},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6369748115539551,0.58076012134552,0.6621848940849304,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.58076012134552},{"x":0.6302521228790283,"y":0.58076012134552},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.5865546464920044,0.58076012134552,0.6302521228790283,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.58076012134552},{"x":0.5798319578170776,"y":0.58076012134552},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متعارضه","boundary":[0.5310924649238586,0.58076012134552,0.5798319578170776,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.58076012134552},{"x":0.5243697762489319,"y":0.58076012134552},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5092437267303467,0.58076012134552,0.5243697762489319,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.58076012134552},{"x":0.5025210380554199,"y":0.58076012134552},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4907563030719757,0.58076012134552,0.5025210380554199,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.58076012134552},{"x":0.48403361439704895,"y":0.58076012134552},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.46554622054100037,0.58076012134552,0.48403361439704895,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.58076012134552},{"x":0.4588235318660736,"y":0.58076012134552},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5950118899345398},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.43529412150382996,0.58076012134552,0.4588235318660736,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.58076012134552},{"x":0.4285714328289032,"y":0.58076012134552},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5950118899345398},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.40672269463539124,0.58076012134552,0.4285714328289032,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.58076012134552},{"x":0.4000000059604645,"y":0.58076012134552},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3764705955982208,0.58076012134552,0.4000000059604645,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.58076012134552},{"x":0.36974790692329407,"y":0.58076012134552},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5950118899345398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33781513571739197,0.58076012134552,0.36974790692329407,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"اتذییل","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7579832077026367,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5985748171806335,0.7226890921592712,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6756302714347839,0.5985748171806335,0.7092437148094177,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.6487395167350769,0.5985748171806335,0.6689075827598572,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6218487620353699,0.5985748171806335,0.6420168280601501,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6152018904685974},{"x":0.610084056854248,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.5985748171806335,0.6151260733604431,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.5798319578170776,0.5985748171806335,0.6033613681793213,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5731092691421509,0.5985748171806335,0.5764706134796143,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.5985748171806335,0.5697479248046875,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6152018904685974},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26894959330558776,0.44430640268325805,0.7663445520401001,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"اتذییل","boundary":[0.7193277478218079,0.6199524998664856,0.7579832077026367,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6924369931221008,0.6199524998664856,0.7126050591468811,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6873949766159058,0.6199524998664856,0.6890756487846375,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6403361558914185,0.6199524998664856,0.6789916157722473,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.6199524998664856,0.6285714507102966,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5731092691421509,0.6199524998664856,0.6084033846855164,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.5428571701049805,0.6199524998664856,0.5663865804672241,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5277311205863953,0.6199524998664856,0.5394958257675171,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7378151416778564,0.6425178050994873,0.7848739624023438,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.6425178050994873,0.7361344695091248,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.529411792755127,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.5227311205863953,0.6129524998664856,0.7898739624023438,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.559382438659668,0.22857142984867096,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.552382438659668,0.23357142984867096,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.58076012134552,0.22857142984867096,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.57376012134552,0.23357142984867096,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6009501218795776,0.23193277418613434,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5939501218795776,0.23693277418613434,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6223278045654297,0.23025210201740265,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6153278045654297,0.23525210201740265,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6437054872512817,0.23025210201740265,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6367054872512817,0.23525210201740265,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.7546218633651733,0.6769596338272095,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7193277478218079,0.6781472563743591,0.75126051902771,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6840336322784424,0.6781472563743591,0.7176470756530762,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خليل","boundary":[0.6521008610725403,0.6781472563743591,0.6756302714347839,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6285714507102966,0.6781472563743591,0.6436975002288818,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمداشرف","boundary":[0.5546218752861023,0.6781472563743591,0.6252101063728333,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.5042017102241516,0.6781472563743591,0.5495798587799072,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6781472563743591},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6781472563743591},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6935867071151733},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قائنی","boundary":[0.46722689270973206,0.6781472563743591,0.49915966391563416,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6935867071151733},{"x":0.413445383310318,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهانی","boundary":[0.413445383310318,0.6781472563743591,0.4638655483722687,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6935867071151733},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قزوینی","boundary":[0.36974790692329407,0.6781472563743591,0.4084033668041229,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36474790692329406,0.6711472563743591,0.7898739624023438,0.6993990249633789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6805225610733032,0.23025210201740265,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6735225610733032,0.23525210201740265,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7007125616073608,0.23025210201740265,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6937125616073608,0.23525210201740265,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7478991746902466,0.7007125616073608,0.7848739624023438,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7428571581840515,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.7008403539657593,0.7030878663063049,0.7428571581840515,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6974790096282959,"y":0.716152012348175},{"x":0.6957983374595642,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.7030878663063049,0.6974790096282959,0.716152012348175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.6891176652908325,0.6960878663063049,0.7898739624023438,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۹","boundary":[0.21176470816135406,0.7220902442932129,0.23193277418613434,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7150902442932129,0.23693277418613434,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7422803044319153,0.23025210201740265,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7352803044319153,0.23525210201740265,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7243697643280029,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.7220902442932129,0.7613445520401001,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7176470756530762,"y":0.735154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6873949766159058,0.7209026217460632,0.7176470756530762,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6823529601097107,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.7209026217460632,0.6823529601097107,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.7410926222801208,0.7613445520401001,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6991596817970276,0.7410926222801208,0.7176470756530762,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6571428775787354,0.7410926222801208,0.6924369931221008,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.7193277478218079,0.7624703049659729,0.7613445520401001,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6638655662536621,0.7624703049659729,0.7142857313156128,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.7636579275131226,0.6605042219161987,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6521428775787353,0.7139026217460632,0.7663445520401001,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.7826603055000305,0.7613445520401001,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6857143044471741,0.7826603055000305,0.7176470756530762,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.7826603055000305,0.6840336322784424,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6201680898666382,0.7826603055000305,0.6504201889038086,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8004750609397888},{"x":0.583193302154541,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.583193302154541,0.7826603055000305,0.6168067455291748,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.7826603055000305,0.5764706134796143,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5361344814300537,0.7826603055000305,0.5647059082984924,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.48739495873451233,0.7826603055000305,0.529411792755127,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8004750609397888},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.46890756487846375,0.7826603055000305,0.4789915978908539,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.783847987651825,0.4638655483722687,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.805225670337677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7613445520401001,0.805225670337677,0.7848739624023438,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.805225670337677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.805225670337677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.7159664034843445,0.805225670337677,0.7546218633651733,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.805225670337677},{"x":0.707563042640686,"y":0.805225670337677},{"x":0.707563042640686,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6773109436035156,0.805225670337677,0.707563042640686,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.805225670337677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.805225670337677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6403361558914185,0.805225670337677,0.6739495992660522,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.805225670337677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.805225670337677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6000000238418579,0.805225670337677,0.6369748115539551,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.805225670337677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.805225670337677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خليل","boundary":[0.5731092691421509,0.805225670337677,0.5949580073356628,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.805225670337677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5462185144424438,0.805225670337677,0.5596638917922974,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.805225670337677},{"x":0.5394958257675171,"y":0.805225670337677},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8206650614738464},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمداشرف","boundary":[0.47058823704719543,0.805225670337677,0.5394958257675171,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.805225670337677},{"x":0.4638655483722687,"y":0.805225670337677},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8206650614738464},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.41848739981651306,0.805225670337677,0.4638655483722687,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.805225670337677},{"x":0.4117647111415863,"y":0.805225670337677},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8206650614738464},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قائنی","boundary":[0.3815126121044159,0.805225670337677,0.4117647111415863,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.805225670337677},{"x":0.37478992342948914,"y":0.805225670337677},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8206650614738464},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهانی","boundary":[0.32773110270500183,0.805225670337677,0.37478992342948914,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.805225670337677},{"x":0.3210084140300751,"y":0.805225670337677},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قزوینی","boundary":[0.2840336263179779,0.805225670337677,0.3210084140300751,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.805225670337677},{"x":0.27731093764305115,"y":0.805225670337677},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.805225670337677,0.27731093764305115,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8194774389266968},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2672689211368561,0.7756603055000305,0.7898739624023438,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.22857142984867096,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.23357142984867096,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.22857142984867096,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.23357142984867096,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.22857142984867096,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.23357142984867096,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8444180488586426,0.5092437267303467,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8374180488586426,0.5142437267303467,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/PSPqzseLBGXahMtI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/YYaRJbLfOqNobhqk.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/QzTjkRkpzwDphNep.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986640067581369,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7378151416778564,0.18883609771728516,0.7848739624023438,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.1900237500667572,0.7378151416778564,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7277731251716614,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.610084056854248,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.610084056854248,0.22327791154384613,0.6873949766159058,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22327791154384613},{"x":0.605042040348053,"y":0.22327791154384613},{"x":0.605042040348053,"y":0.23990498483181},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5899159908294678,0.22327791154384613,0.605042040348053,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23990498483181},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدصالح","boundary":[0.5176470875740051,0.22209025919437408,0.5848739743232727,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتون","boundary":[0.4756302535533905,0.22209025919437408,0.5092437267303467,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.4436974823474884,0.22090260684490204,0.4739495813846588,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.22090260684490204,0.440336138010025,0.23871733248233795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.21390260684490203,0.6923949766159058,0.24809263718128205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7865546345710754,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.7529411911964417,0.22209025919437408,0.7865546345710754,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22327791154384613},{"x":0.75126051902771,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.7176470756530762,0.22327791154384613,0.7529411911964417,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23990498483181},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.6857143044471741,0.22446556389331818,0.7126050591468811,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.244655579328537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7478991746902466,0.244655579328537,0.7848739624023438,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25890737771987915},{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.7008403539657593,0.24703088402748108,0.7428571581840515,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.24821852147579193,0.6974790096282959,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6807143044471741,0.21746556389331817,0.7949159789085388,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23193277418613434,0.35154393315315247,0.21512605249881744,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.33135393261909485,0.21512605249881744,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.28859856724739075,0.21512605249881744,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.2672209143638611,0.21512605249881744,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.21512605249881744,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.22565320134162903,0.21512605249881744,0.23396675288677216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.22693277418613433,0.21865320134162902,0.22012605249881745,0.3668574697971344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.30878859758377075,0.22689075767993927,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30178859758377075,0.23189075767993927,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3729216158390045,0.23025210201740265,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3659216158390045,0.23525210201740265,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.39429929852485657,0.22689075767993927,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.23189075767993927,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.26603326201438904,0.7613445520401001,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6873949766159058,0.26603326201438904,0.7176470756530762,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2802850306034088},{"x":0.680672287940979,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.26603326201438904,0.6823529601097107,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7159664034843445,0.28859856724739075,0.7613445520401001,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6789916157722473,0.28859856724739075,0.7092437148094177,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.28859856724739075,0.6756302714347839,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاگردان","boundary":[0.7126050591468811,0.30878859758377075,0.7613445520401001,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.30878859758377075,0.7109243869781494,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7428571581840515,0.32897862792015076,0.7613445520401001,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7042016983032227,0.32897862792015076,0.7361344695091248,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاتون","boundary":[0.6655462384223938,0.32897862792015076,0.6957983374595642,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3444180488586426},{"x":0.63193279504776,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.63193279504776,0.32897862792015076,0.6605042219161987,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.32897862792015076,0.6285714507102966,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناصب","boundary":[0.7193277478218079,0.3503562808036804,0.7613445520401001,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3646080791950226},{"x":0.707563042640686,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3503562808036804,0.7126050591468811,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804},{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804},{"x":0.702521026134491,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6504201889038086,0.3503562808036804,0.702521026134491,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.3503562808036804,0.6403361558914185,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3503562808036804},{"x":0.63193279504776,"y":0.3503562808036804},{"x":0.63193279504776,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.3503562808036804,0.63193279504776,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارشی","boundary":[0.7159664034843445,0.37173396348953247,0.7613445520401001,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7008403539657593,0.37173396348953247,0.7092437148094177,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.6487395167350769,0.37173396348953247,0.6941176652908325,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6117647290229797,0.37173396348953247,0.6420168280601501,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5731092691421509,0.37173396348953247,0.6067227125167847,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.37173396348953247,0.5697479248046875,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5630672526359558,0.25903326201438903,0.7663445520401001,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7243697643280029,0.3931116461753845,0.7613445520401001,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.6924369931221008,0.3931116461753845,0.7159664034843445,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.653781533241272,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.653781533241272,0.3931116461753845,0.6857143044471741,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6168067455291748,0.3931116461753845,0.6470588445663452,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3931116461753845},{"x":0.610084056854248,"y":0.3931116461753845},{"x":0.610084056854248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5899159908294678,0.3931116461753845,0.610084056854248,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.3931116461753845,0.5815126299858093,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5428571701049805,0.3931116461753845,0.5714285969734192,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4924369752407074,0.3931116461753845,0.5361344814300537,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3931116461753845},{"x":0.489075630903244,"y":0.3931116461753845},{"x":0.489075630903244,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3931116461753845,0.489075630903244,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7613445520401001,0.4133016765117645,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.7243697643280029,0.4133016765117645,0.7546218633651733,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6857143044471741,0.4133016765117645,0.7193277478218079,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.6605042219161987,0.4133016765117645,0.6789916157722473,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4133016765117645},{"x":0.653781533241272,"y":0.4133016765117645},{"x":0.653781533241272,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6201680898666382,0.4133016765117645,0.653781533241272,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5798319578170776,0.4133016765117645,0.6184874176979065,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5596638917922974,0.4133016765117645,0.5731092691421509,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدصالح","boundary":[0.48739495873451233,0.4133016765117645,0.5529412031173706,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4453781545162201,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتون","boundary":[0.4453781545162201,0.4133016765117645,0.48067227005958557,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.4151260554790497,0.4133016765117645,0.4420168101787567,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3613445460796356,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":".....................................","boundary":[0.3613445460796356,0.4133016765117645,0.4117647111415863,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3613445460796356,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3563445460796356,0.3861116461753845,0.7898739624023438,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44893112778663635},{"x":0.756302535533905,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.756302535533905,0.4323040246963501,0.7596638798713684,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.75126051902771,"y":0.4323040246963501},{"x":0.75126051902771,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7478991746902466,0.4323040246963501,0.75126051902771,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.7411764860153198,0.4323040246963501,0.7445378303527832,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.7142857313156128,0.4323040246963501,0.7344537973403931,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6890756487846375,0.4323040246963501,0.707563042640686,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.4323040246963501,0.6873949766159058,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.4323040246963501,0.6789916157722473,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6218487620353699,0.4323040246963501,0.6605042219161987,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5798319578170776,0.4323040246963501,0.6134454011917114,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.4323040246963501,0.5714285969734192,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4323040246963501},{"x":0.561344563961029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.561344563961029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5478991866111755,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.4323040246963501,0.561344563961029,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5277311205863953,0.4323040246963501,0.5411764979362488,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.49747899174690247,0.4323040246963501,0.5210084319114685,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.4571428596973419,0.4323040246963501,0.4907563030719757,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4323040246963501},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4323040246963501},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4252100884914398,0.4323040246963501,0.45042017102241516,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4323040246963501,0.42352941632270813,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7277311086654663,0.4572446644306183,0.7613445520401001,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47149643301963806},{"x":0.702521026134491,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.702521026134491,0.4572446644306183,0.7210084199905396,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.4572446644306183,0.7008403539657593,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.4572446644306183,0.6924369931221008,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6504201889038086,0.4572446644306183,0.6739495992660522,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.47149643301963806},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.605042040348053,0.4572446644306183,0.6436975002288818,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.5680672526359558,0.4572446644306183,0.5983193516731262,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5411764979362488,0.4572446644306183,0.561344563961029,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.47149643301963806},{"x":0.529411792755127,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.4572446644306183,0.534453809261322,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47149643301963806},{"x":0.489075630903244,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.489075630903244,0.4572446644306183,0.5226891040802002,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.4572446644306183,0.48235294222831726,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4572446644306183},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4572446644306183},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4302521049976349,0.4572446644306183,0.46890756487846375,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4572446644306183},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4572446644306183},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3831932842731476,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسبه","boundary":[0.3831932842731476,0.4572446644306183,0.42352941632270813,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3663865625858307,0.4572446644306183,0.3764705955982208,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4572446644306183},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4572446644306183},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47149643301963806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.34117648005485535,0.4572446644306183,0.35966387391090393,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2974790036678314,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدعی","boundary":[0.2974790036678314,0.4572446644306183,0.3344537913799286,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2974790036678314,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2924790036678314,0.4253040246963501,0.7663445520401001,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقصد","boundary":[0.7226890921592712,0.47624704241752625,0.7546218633651733,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دویم","boundary":[0.6890756487846375,0.47624704241752625,0.7159664034843445,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.47624704241752625,0.6873949766159058,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.6521008610725403,0.47624704241752625,0.6773109436035156,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.47624704241752625,0.6453781723976135,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.5899159908294678,0.47624704241752625,0.6336134672164917,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47624704241752625},{"x":0.583193302154541,"y":0.47624704241752625},{"x":0.583193302154541,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دال","boundary":[0.5647059082984924,0.47624704241752625,0.583193302154541,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5478991866111755,0.47624704241752625,0.5579832196235657,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5226891040802002,0.47624704241752625,0.5411764979362488,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5159664154052734,0.47624704241752625,0.5193277597427368,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49168646335601807},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.47624704241752625,0.5126050710678101,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.7411764860153198,0.4976246953010559,0.7613445520401001,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.707563042640686,0.4976246953010559,0.7344537973403931,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.4976246953010559,0.7058823704719543,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6857143044471741,0.4976246953010559,0.6974790096282959,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6554622054100037,0.4976246953010559,0.6789916157722473,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقریر","boundary":[0.6201680898666382,0.4976246953010559,0.6487395167350769,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبهه","boundary":[0.5815126299858093,0.4976246953010559,0.6134454011917114,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5130641460418701},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.561344563961029,0.4976246953010559,0.5747899413108826,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.4976246953010559,0.5546218752861023,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5130641460418701},{"x":0.507563054561615,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.507563054561615,0.49643704295158386,0.5378151535987854,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5130641460418701},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خطیر","boundary":[0.46722689270973206,0.49643704295158386,0.5008403658866882,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندگان","boundary":[0.42016807198524475,0.49643704295158386,0.4605042040348053,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.49643704295158386},{"x":0.413445383310318,"y":0.49643704295158386},{"x":0.413445383310318,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشرف","boundary":[0.3815126121044159,0.49643704295158386,0.413445383310318,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.49643704295158386},{"x":0.37478992342948914,"y":0.49643704295158386},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5130641460418701},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقدس","boundary":[0.34117648005485535,0.49643704295158386,0.37478992342948914,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3344537913799286,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5130641460418701},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعلى","boundary":[0.30924370884895325,0.49643704295158386,0.3344537913799286,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3025210201740265,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29579833149909973,0.49643704295158386,0.3025210201740265,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.49643704295158386},{"x":0.29075631499290466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"أدام","boundary":[0.2705882489681244,0.49643704295158386,0.29075631499290466,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.26386556029319763,"y":0.49643704295158386},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.24705882370471954,0.49643704295158386,0.26386556029319763,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.24205882370471954,0.46924704241752624,0.7663445520401001,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ظلال","boundary":[0.7058823704719543,0.5166270732879639,0.7361344695091248,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"رأفتيه","boundary":[0.6705882549285889,0.5178147554397583,0.6991596817970276,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6420168280601501,0.5178147554397583,0.6638655662536621,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفارق","boundary":[0.6016806960105896,0.5178147554397583,0.6352941393852234,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"البرايا","boundary":[0.5647059082984924,0.5178147554397583,0.5949580073356628,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.5178147554397583,0.5579832196235657,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.5092437267303467,0.5178147554397583,0.5462185144424438,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.5178147554397583,0.5025210380554199,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.4588235318660736,0.5178147554397583,0.4907563030719757,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43697479367256165,0.5178147554397583,0.45210084319114685,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.5178147554397583,0.43361344933509827,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7378151416778564,0.54038006067276,0.7848739624023438,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.54038006067276},{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.54038006067276,0.7378151416778564,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5546318292617798},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4269327771663666,0.5096270732879639,0.7915546345710754,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.22857142984867096,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.23357142984867096,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.43586698174476624,0.22857142984867096,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.43586698174476624,0.23529411852359772,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42886698174476623,0.24029411852359772,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4572446644306183,0.23193277418613434,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4502446644306183,0.23693277418613434,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.47862231731414795,0.24201680719852448,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.47162231731414794,0.24701680719852448,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.529691219329834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5201900005340576,0.24033613502979279,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.529691219329834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5131900005340576,0.2453361350297928,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.24033613502979279,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5345676832199097,0.2453361350297928,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.2369747906923294,0.5866983532905579]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5760095119476318,0.24201680719852448,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5866983532905579},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5690095119476318,0.24701680719852448,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.7445378303527832,0.5748218297958374,0.7848739624023438,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.7142857313156128,0.5748218297958374,0.7411764860153198,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6705882549285889,0.5748218297958374,0.7092437148094177,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7546218633651733,0.5973871946334839,0.7848739624023438,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.7243697643280029,0.5973871946334839,0.75126051902771,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.5973871946334839,0.7193277478218079,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.6605042219161987,0.5973871946334839,0.7092437148094177,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.756302535533905,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7546218633651733,0.6199524998664856,0.7848739624023438,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.756302535533905,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6199524998664856,0.756302535533905,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6555042219161987,0.5678218297958374,0.7898739624023438,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.599762499332428,0.2369747906923294,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.592762499332428,0.2419747906923294,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6211401224136353,0.23361344635486603,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6141401224136352,0.23861344635486603,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8456056714057922,0.5126050710678101,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8386056714057922,0.5176050710678101,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/fqfbMyHQTfstEABr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/qfbdIJdTlBHiPIGm.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/shBGvulKiZVsRqiV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002413465325452936,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.7546218633651733,0.2102137804031372,0.7848739624023438,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2102137804031372},{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372},{"x":0.75126051902771,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮔ","boundary":[0.7176470756530762,0.2102137804031372,0.75126051902771,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23025210201740265,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﻂـﻘﻓ","boundary":[0.23529411852359772,0.235154390335083,0.267226904630661,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.235154390335083},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻣﻼـﺳا","boundary":[0.2722689211368561,0.235154390335083,0.3327731192111969,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.235154390335083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.235154390335083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻫاﺬـﻣ","boundary":[0.33781513571739197,0.235154390335083,0.38823530077934265,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.235154390335083},{"x":0.41680672764778137,"y":0.235154390335083},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺰـﯿﻧ","boundary":[0.3949579894542694,0.235154390335083,0.41680672764778137,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.235154390335083},{"x":0.4268907606601715,"y":0.235154390335083},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24940617382526398},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42184874415397644,0.235154390335083,0.4268907606601715,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.235154390335083},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻤﯿﻫاﺮﺑا","boundary":[0.4319327771663666,0.235154390335083,0.4957983195781708,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯾدا","boundary":[0.5008403658866882,0.235154390335083,0.5394958257675171,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.235154390335083},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯿﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.235154390335083,0.5764706134796143,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24940617382526398},{"x":0.583193302154541,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.583193302154541,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.235154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.235154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"،ﻪـﮐ","boundary":[0.6033613681793213,0.235154390335083,0.6285714507102966,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺳا","boundary":[0.6336134672164917,0.235154390335083,0.6689075827598572,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.6739495992660522,0.235154390335083,0.707563042640686,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.235154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"هزﻮﻣآ","boundary":[0.7092437148094177,0.235154390335083,0.7411764860153198,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7462185025215149,0.235154390335083,0.756302535533905,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.7613445520401001,0.235154390335083,0.7848739624023438,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﭻﯿـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.24705882370471954,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.2521008551120758,0.2600950002670288,0.3025210201740265,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097},{"x":0.30756303668022156,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"،ﺚـﯾدﺎﺣا","boundary":[0.30756303668022156,0.2600950002670288,0.3680672347545624,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27434679865837097},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.37310925126075745,0.2600950002670288,0.3831932842731476,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4302521049976349,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺧﺮﺑ","boundary":[0.38823530077934265,0.2600950002670288,0.4302521049976349,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27434679865837097},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻖﺑﺎـﻄﻣ","boundary":[0.43529412150382996,0.2600950002670288,0.4789915978908539,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2600950002670288},{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288},{"x":0.534453809261322,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻨﭼﺮﻫ","boundary":[0.48571428656578064,0.2600950002670288,0.534453809261322,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2600950002670288},{"x":0.583193302154541,"y":0.2600950002670288},{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"؛ﺖـﺳا","boundary":[0.5411764979362488,0.2600950002670288,0.583193302154541,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.2600950002670288,0.6201680898666382,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.6268907785415649,0.2600950002670288,0.6554622054100037,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺴﻧ","boundary":[0.6605042219161987,0.2600950002670288,0.6991596817970276,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﯿﺷ","boundary":[0.7042016983032227,0.2600950002670288,0.7378151416778564,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻫﺬﻣ","boundary":[0.7428571581840515,0.2600950002670288,0.7831932902336121,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.285035640001297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.285035640001297,0.2504201829433441,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.285035640001297},{"x":0.2655462324619293,"y":0.285035640001297},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.2537815272808075,0.285035640001297,0.2655462324619293,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.285035640001297},{"x":0.31092438101768494,"y":0.285035640001297},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.2705882489681244,0.285035640001297,0.31092438101768494,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.285035640001297},{"x":0.32268908619880676,"y":0.285035640001297},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2992874085903168},{"x":0.31596639752388,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.31596639752388,0.285035640001297,0.32268908619880676,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.285035640001297},{"x":0.3529411852359772,"y":0.285035640001297},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2992874085903168},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.32268908619880676,0.285035640001297,0.3529411852359772,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.285035640001297},{"x":0.40168067812919617,"y":0.285035640001297},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2992874085903168},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"،ﺶﺘﻣا","boundary":[0.35798320174217224,0.285035640001297,0.40168067812919617,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.285035640001297},{"x":0.41680672764778137,"y":0.285035640001297},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2992874085903168},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.40672269463539124,0.285035640001297,0.41680672764778137,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳاﻮﺧ","boundary":[0.42184874415397644,0.285035640001297,0.4722689092159271,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.4773109257221222,0.285035640001297,0.48739495873451233,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.5025210380554199,"y":0.285035640001297},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4924369752407074,0.285035640001297,0.5025210380554199,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.285035640001297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.285035640001297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2992874085903168},{"x":0.507563054561615,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻨﯾا","boundary":[0.507563054561615,0.285035640001297,0.5394958257675171,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.285035640001297},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮕﻣ","boundary":[0.5445378422737122,0.285035640001297,0.5680672526359558,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.285035640001297},{"x":0.6235294342041016,"y":0.285035640001297},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺘﺳﺮﻔﻧ","boundary":[0.5731092691421509,0.285035640001297,0.6235294342041016,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﻣا","boundary":[0.6285714507102966,0.285035640001297,0.6605042219161987,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.285035640001297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.285035640001297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺳ","boundary":[0.6655462384223938,0.285035640001297,0.6974790096282959,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2992874085903168},{"x":0.702521026134491,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.702521026134491,0.285035640001297,0.7142857313156128,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.285035640001297},{"x":0.7277311086654663,"y":0.285035640001297},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7193277478218079,0.285035640001297,0.7277311086654663,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.285035640001297},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺒﻣﺎﯿﭘ","boundary":[0.7327731251716614,0.285035640001297,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﭻﯿـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.31116390228271484,0.24705882370471954,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.2521008551120758,0.31116390228271484,0.2705882489681244,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3126050531864166,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺳا","boundary":[0.27731093764305115,0.31116390228271484,0.3126050531864166,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.3176470696926117,0.31116390228271484,0.3680672347545624,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31116390228271484},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"تدﺎـﺒﻋ","boundary":[0.37310925126075745,0.31116390228271484,0.42016807198524475,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.31116390228271484,0.4302521049976349,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31116390228271484},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3254156708717346},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿـﻈﻌﺗ","boundary":[0.43529412150382996,0.31116390228271484,0.48067227005958557,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.48571428656578064,0.31116390228271484,0.4957983195781708,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.49915966391563416,0.31116390228271484,0.5176470875740051,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺒﺗﺮﻣ","boundary":[0.5193277597427368,0.31116390228271484,0.5546218752861023,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪـﺑ","boundary":[0.561344563961029,0.31116390228271484,0.5899159908294678,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5949580073356628,0.31116390228271484,0.6067227125167847,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ماﺰﺘﻟا","boundary":[0.6117647290229797,0.31116390228271484,0.6453781723976135,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.31116390228271484,0.6554622054100037,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.702521026134491,"y":0.31116390228271484},{"x":0.702521026134491,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.6621848940849304,0.31116390228271484,0.702521026134491,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.31116390228271484,0.7126050591468811,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"دﺮﯿ","boundary":[0.7176470756530762,0.31116390228271484,0.7378151416778564,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"ﮕﺑ","boundary":[0.7394958138465881,0.31116390228271484,0.7529411911964417,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗا","boundary":[0.7579832077026367,0.31116390228271484,0.7848739624023438,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":".دﺮﯿﮔ","boundary":[0.4605042040348053,0.33610451221466064,0.4957983195781708,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3503562808036804},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻧ","boundary":[0.49747899174690247,0.33610451221466064,0.5243697762489319,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3503562808036804},{"x":0.529411792755127,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗ","boundary":[0.529411792755127,0.33610451221466064,0.5529412031173706,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5579832196235657,0.33610451221466064,0.5731092691421509,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3503562808036804},{"x":0.578151285648346,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.578151285648346,0.33610451221466064,0.5865546464920044,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"زاﺮﺗ","boundary":[0.5915966629981995,0.33610451221466064,0.6117647290229797,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33610451221466064},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.63193279504776,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.6134454011917114,0.33610451221466064,0.63193279504776,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"یﺮﮕﯾد","boundary":[0.6369748115539551,0.33610451221466064,0.680672287940979,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.729411780834198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.729411780834198,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"تدﺎﺒﻋ","boundary":[0.6857143044471741,0.33610451221466064,0.729411780834198,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.33610451221466064,0.7394958138465881,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻌﺗ","boundary":[0.7445378303527832,0.33610451221466064,0.7848739624023438,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.23025210201740265,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.23529411852359772,0.36104512214660645,0.24369747936725616,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27731093764305115,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺮﮐ","boundary":[0.24873949587345123,0.36104512214660645,0.27731093764305115,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"نآﺮﻗ","boundary":[0.2840336263179779,0.36104512214660645,0.31092438101768494,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3752969205379486},{"x":0.31596639752388,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯾآ","boundary":[0.31596639752388,0.36104512214660645,0.3445378243923187,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3495798408985138,0.36104512214660645,0.35966387391090393,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3752969205379486},{"x":0.364705890417099,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻀﻌﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.36104512214660645,0.40504202246665955,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.4100840389728546,0.36104512214660645,0.4252100884914398,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.462184876203537,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.4302521049976349,0.36104512214660645,0.462184876203537,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻔﮕﻧ","boundary":[0.46722689270973206,0.36104512214660645,0.5025210380554199,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3752969205379486},{"x":0.507563054561615,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﺨﺳ","boundary":[0.507563054561615,0.36104512214660645,0.5512605309486389,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3752969205379486},{"x":0.556302547454834,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺣاﺮﺻ","boundary":[0.556302547454834,0.36104512214660645,0.6067227125167847,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.610084056854248,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.610084056854248,0.36104512214660645,0.6201680898666382,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.6252101063728333,0.36104512214660645,0.6504201889038086,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6554622054100037,0.36104512214660645,0.6621848940849304,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.6621848940849304,0.36104512214660645,0.6924369931221008,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺮﮐ","boundary":[0.6974790096282959,0.36104512214660645,0.7277311086654663,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"نآﺮﻗ","boundary":[0.7327731251716614,0.36104512214660645,0.7613445520401001,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38598576188087463},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هدﺰﻧﺎـﺷ","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.26218488812446594,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"یوﺎـﺣ","boundary":[0.2689075767993927,0.38598576188087463,0.30924370884895325,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.38598576188087463},{"x":0.364705890417099,"y":0.38598576188087463},{"x":0.364705890417099,"y":0.4002375304698944},{"x":0.31596639752388,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻨﯿﻠﮐ،","boundary":[0.31596639752388,0.38598576188087463,0.364705890417099,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.38598576188087463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38598576188087463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓﺎـﮑﻟا","boundary":[0.37142857909202576,0.38598576188087463,0.41848739981651306,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4002375304698944},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.42352941632270813,0.38598576188087463,0.4571428596973419,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4638655483722687,0.38598576188087463,0.4773109257221222,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.48235294222831726,0.38598576188087463,0.5176470875740051,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5226891040802002,0.38598576188087463,0.5462185144424438,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.5512605309486389,0.38598576188087463,0.6151260733604431,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.6201680898666382,0.38598576188087463,0.6436975002288818,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.6453781723976135,0.38598576188087463,0.6722689270973206,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﺒﻄﺗ","boundary":[0.6789916157722473,0.38598576188087463,0.7210084199905396,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"هزﻮﻣآ","boundary":[0.7260504364967346,0.38598576188087463,0.7579832077026367,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7630252242088318,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.24705882370471954,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29075631499290466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺚـﻋﺎﺑ","boundary":[0.2537815272808075,0.41092637181282043,0.29075631499290466,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4251781404018402},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﺒﺧا","boundary":[0.29579833149909973,0.41092637181282043,0.3344537913799286,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4251781404018402},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.33949580788612366,0.41092637181282043,0.3613445460796356,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4251781404018402},{"x":0.364705890417099,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاواﺮﻓ","boundary":[0.364705890417099,0.41092637181282043,0.4100840389728546,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.4151260554790497,0.41092637181282043,0.45210084319114685,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺒﺧ","boundary":[0.4571428596973419,0.41092637181282043,0.48235294222831726,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4251781404018402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"هدزﺎﯾ","boundary":[0.48739495873451233,0.41092637181282043,0.5193277597427368,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.5243697762489319,0.41092637181282043,0.5596638917922974,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"قوﺪﺻ،","boundary":[0.5647059082984924,0.41092637181282043,0.6134454011917114,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺣﻮﺘﻟا","boundary":[0.6184874176979065,0.41092637181282043,0.6689075827598572,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6739495992660522,0.41092637181282043,0.707563042640686,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7142857313156128,0.41092637181282043,0.7277311086654663,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.41092637181282043,0.7378151416778564,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":1,"str":"ﺚﯾﺪﺣ","boundary":[0.7428571581840515,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.24369747936725616,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.24873949587345123,0.4370546340942383,0.26386556029319763,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2689075767993927,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"،دﻮـﺒﻧ","boundary":[0.2689075767993927,0.4370546340942383,0.30588236451148987,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45130640268325806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﺒﺧا","boundary":[0.31092438101768494,0.4370546340942383,0.3495798408985138,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.35462185740470886,0.4370546340942383,0.3798319399356842,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﮔا","boundary":[0.3848739564418793,0.4370546340942383,0.4084033668041229,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41680672764778137,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.4100840389728546,0.4370546340942383,0.41680672764778137,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42184874415397644,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":":ﺪـﺴﯾﻮﻨﺑ","boundary":[0.42184874415397644,0.4370546340942383,0.4789915978908539,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺤﯾﺮـﺻ","boundary":[0.48403361439704895,0.4370546340942383,0.529411792755127,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4370546340942383},{"x":0.561344563961029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"(هر)","boundary":[0.5361344814300537,0.4370546340942383,0.561344563961029,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻔﻣ","boundary":[0.5663865804672241,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺦﯿﺷ","boundary":[0.6016806960105896,0.4370546340942383,0.6302521228790283,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"نﻮﭼ","boundary":[0.6369748115539551,0.4370546340942383,0.6672269105911255,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﮑﺘﻣ","boundary":[0.6722689270973206,0.4370546340942383,0.7243697643280029,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.729411780834198,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.729411780834198,0.4370546340942383,0.7478991746902466,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.7546218633651733,0.4370546340942383,0.7848739624023438,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"،ﯽـﺳﻮﻃ","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.2689075767993927,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4619952440261841},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4619952440261841},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47624704241752625},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻟ","boundary":[0.27563026547431946,0.4619952440261841,0.30588236451148987,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47624704241752625},{"x":0.30756303668022156,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"اﺮﯿـﺼﻧ","boundary":[0.30756303668022156,0.4619952440261841,0.3462184965610504,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺟاﻮﺧ","boundary":[0.3512605130672455,0.4619952440261841,0.3983193337917328,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40504202246665955,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"نﻮـﭼ","boundary":[0.40504202246665955,0.4619952440261841,0.43865546584129333,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎـﺴﮐ","boundary":[0.4436974823474884,0.4619952440261841,0.4924369752407074,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4619952440261841},{"x":0.534453809261322,"y":0.4619952440261841},{"x":0.534453809261322,"y":0.47624704241752625},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"یﻮـﺳ","boundary":[0.49747899174690247,0.4619952440261841,0.534453809261322,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5411764979362488,0.4619952440261841,0.5512605309486389,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪـﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.4619952440261841,0.5899159908294678,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﮑﻧا","boundary":[0.5949580073356628,0.4619952440261841,0.6285714507102966,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4619952440261841},{"x":0.653781533241272,"y":0.4619952440261841},{"x":0.653781533241272,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.6336134672164917,0.4619952440261841,0.653781533241272,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47624704241752625},{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.4619952440261841,0.6638655662536621,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.6689075827598572,0.4619952440261841,0.6756302714347839,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺪﺷ","boundary":[0.6773109436035156,0.4619952440261841,0.7126050591468811,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻧ","boundary":[0.7176470756530762,0.4619952440261841,0.7445378303527832,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":"مﺰﺘﻠﻣ","boundary":[0.7495798468589783,0.4619952440261841,0.7831932902336121,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.42016807198524475,0.4869358539581299,0.45210084319114685,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺾﯿﻔﺘﺴﻣ","boundary":[0.4588235318660736,0.4869358539581299,0.5193277597427368,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.5243697762489319,0.4869358539581299,0.5327731370925903,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗاﻮﺘﻣ","boundary":[0.5378151535987854,0.4869358539581299,0.5747899413108826,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺒﺧا","boundary":[0.5815126299858093,0.4869358539581299,0.6151260733604431,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6201680898666382,0.4869358539581299,0.6420168280601501,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6453781723976135,0.4869358539581299,0.6554622054100037,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻋﻼﻃا","boundary":[0.6605042219161987,0.4869358539581299,0.7126050591468811,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑ","boundary":[0.7126050591468811,0.4869358539581299,0.7310924530029297,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.7361344695091248,0.4869358539581299,0.7462185025215149,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﺣ","boundary":[0.75126051902771,0.4869358539581299,0.7848739624023438,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.22857142984867096,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.23361344635486603,0.5118764638900757,0.2369747906923294,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5118764638900757},{"x":0.289075642824173,"y":0.5118764638900757},{"x":0.289075642824173,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"مﻼـﺴﻟا","boundary":[0.24369747936725616,0.5118764638900757,0.289075642824173,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5261282920837402},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﯿـﻠﻋ","boundary":[0.29411765933036804,0.5118764638900757,0.3361344635486603,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5261282920837402},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.34285715222358704,0.5118764638900757,0.3462184965610504,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"مﻮـﺼﻌﻣ","boundary":[0.3512605130672455,0.5118764638900757,0.4000000059604645,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5118764638900757},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5261282920837402},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻣﺎﻣا","boundary":[0.40504202246665955,0.5118764638900757,0.45042017102241516,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رﻮـﻀﺣ","boundary":[0.45546218752861023,0.5118764638900757,0.49915966391563416,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻣز","boundary":[0.5042017102241516,0.5118764638900757,0.5378151535987854,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5428571701049805,0.5118764638900757,0.556302547454834,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻌﯿـﺷ","boundary":[0.5630252361297607,0.5118764638900757,0.6117647290229797,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﮓـﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.6168067455291748,0.5118764638900757,0.6689075827598572,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6739495992660522,0.5118764638900757,0.6873949766159058,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.6924369931221008,0.5118764638900757,0.7361344695091248,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.7361344695091248,0.5118764638900757,0.7613445520401001,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"یﺎـﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.24705882370471954,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2823529541492462,"y":0.551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.24873949587345123,0.5368170738220215,0.2823529541492462,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.551068902015686},{"x":0.2873949706554413,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2873949706554413,0.5368170738220215,0.3008403480052948,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.551068902015686},{"x":0.30756303668022156,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﺎـﻧ","boundary":[0.30756303668022156,0.5368170738220215,0.34117648005485535,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.551068902015686},{"x":0.3462184965610504,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺰـﺟ","boundary":[0.3462184965610504,0.5368170738220215,0.3680672347545624,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.551068902015686},{"x":0.37478992342948914,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"،ﺎـﻫ","boundary":[0.37478992342948914,0.5368170738220215,0.3983193337917328,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.551068902015686},{"x":0.4000000059604645,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4000000059604645,0.5368170738220215,0.4151260554790497,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.551068902015686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.42016807198524475,0.5368170738220215,0.4302521049976349,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.551068902015686},{"x":0.43529412150382996,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﮏـﻨﯾا","boundary":[0.43529412150382996,0.5368170738220215,0.4739495813846588,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.4789915978908539,0.5368170738220215,0.49747899174690247,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.551068902015686},{"x":0.5025210380554199,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"هدﻮـﺑ","boundary":[0.5025210380554199,0.5368170738220215,0.5361344814300537,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686},{"x":0.5394958257675171,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪـﺣ","boundary":[0.5394958257675171,0.5368170738220215,0.5899159908294678,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686},{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺐـﻠﻏا","boundary":[0.5966386795043945,0.5368170738220215,0.6352941393852234,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.6403361558914185,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.6403361558914185,0.5368170738220215,0.6722689270973206,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.5368170738220215},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686},{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.6739495992660522,0.5368170738220215,0.707563042640686,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.551068902015686},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.7126050591468811,0.5368170738220215,0.7478991746902466,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻗ","boundary":[0.7546218633651733,0.5368170738220215,0.7848739624023438,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.22521008551120758,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"یرﺎﻤﺷ","boundary":[0.23025210201740265,0.5617577433586121,0.27563026547431946,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﻢﻫ","boundary":[0.2823529541492462,0.5617577433586121,0.30588236451148987,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺠﻫ","boundary":[0.3126050531864166,0.5617577433586121,0.35462185740470886,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5760095119476318},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.35966387391090393,0.5617577433586121,0.3983193337917328,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5760095119476318},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"نﺮﻗ","boundary":[0.40504202246665955,0.5617577433586121,0.4285714328289032,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.43529412150382996,0.5617577433586121,0.44873949885368347,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﺷﺬﮔ","boundary":[0.45378151535987854,0.5617577433586121,0.5058823823928833,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﻧﺎﻨﭼ","boundary":[0.5109243988990784,0.5617577433586121,0.556302547454834,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5760095119476318},{"x":0.561344563961029,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.561344563961029,0.5617577433586121,0.5983193516731262,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻧﺎﻤﻧ","boundary":[0.6033613681793213,0.5617577433586121,0.6453781723976135,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻗﺎﺑ","boundary":[0.6504201889038086,0.5617577433586121,0.680672287940979,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"،ﻢﺟاﺮﺗ","boundary":[0.6857143044471741,0.5617577433586121,0.7277311086654663,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5617577433586121,0.7378151416778564,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻟﺎﺟر","boundary":[0.7428571581840515,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"نﺮـﻗ","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.24369747936725616,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5878859758377075},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5878859758377075},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24873949587345123,0.5878859758377075,0.25882354378700256,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6021377444267273},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿـﭘ","boundary":[0.26386556029319763,0.5878859758377075,0.2991596758365631,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺗ","boundary":[0.3042016923427582,0.5878859758377075,0.3176470696926117,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.5878859758377075,0.32773110270500183,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"نﺮـﻗ","boundary":[0.3327731192111969,0.5878859758377075,0.3613445460796356,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿـﻤﻫ","boundary":[0.3680672347545624,0.5878859758377075,0.4100840389728546,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4151260554790497,0.5878859758377075,0.4285714328289032,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6021377444267273},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.43361344933509827,0.5878859758377075,0.4756302535533905,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.48067227005958557,0.5878859758377075,0.507563054561615,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5478991866111755,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5529412031173706,0.5878859758377075,0.5764706134796143,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"یوﺎﺣ","boundary":[0.5815126299858093,0.5878859758377075,0.6184874176979065,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.6252101063728333,0.5878859758377075,0.6638655662536621,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪﺣ","boundary":[0.6689075827598572,0.5878859758377075,0.7142857313156128,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.7210084199905396,0.5878859758377075,0.7445378303527832,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.75126051902771,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.75126051902771,0.5878859758377075,0.7831932902336121,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6128265857696533,0.2201680690050125,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.22521008551120758,0.6128265857696533,0.24033613502979279,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6128265857696533},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6128265857696533},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.24537815153598785,0.6128265857696533,0.26050421595573425,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6128265857696533},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6128265857696533},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.2655462324619293,0.6128265857696533,0.30588236451148987,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6270784139633179},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"موﺰﻟ","boundary":[0.31092438101768494,0.6128265857696533,0.3361344635486603,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6270784139633179},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.6128265857696533,0.3462184965610504,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.3512605130672455,0.6128265857696533,0.3764705955982208,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6128265857696533},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6128265857696533},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻫﺎﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.6128265857696533,0.42352941632270813,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.4302521049976349,0.6128265857696533,0.43697479367256165,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6128265857696533},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6270784139633179},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑرد","boundary":[0.43697479367256165,0.6128265857696533,0.46722689270973206,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻻﻮﻤﻌﻣ","boundary":[0.4722689092159271,0.6128265857696533,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"str":"ً","boundary":[0.4739495813846588,0.6033254265785217,0.4756302535533905,0.6175771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.5176470875740051,0.6128265857696533,0.556302547454834,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﮐ","boundary":[0.5630252361297607,0.6128265857696533,0.6033613681793213,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.610084056854248,0.6128265857696533,0.6369748115539551,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6386554837226868,0.6128265857696533,0.6722689270973206,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6789916157722473,0.6128265857696533,0.6924369931221008,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"،یﺮﺠﻫ","boundary":[0.6974790096282959,0.6128265857696533,0.7462185025215149,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﻔﻫ","boundary":[0.75126051902771,0.6128265857696533,0.7848739624023438,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘـﻔﻫ","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.2521008551120758,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"نﺮﻗ","boundary":[0.2571428716182709,0.6377671957015991,0.2823529541492462,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2873949706554413,0.6377671957015991,0.3008403480052948,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6520190238952637},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.30588236451148987,0.6377671957015991,0.3445378243923187,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6377671957015991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6377671957015991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻼﮐ","boundary":[0.3512605130672455,0.6377671957015991,0.39159664511680603,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3983193337917328,0.6377671957015991,0.4252100884914398,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.4268907606601715,0.6377671957015991,0.4605042040348053,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6520190238952637},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46554622054100037,0.6377671957015991,0.4789915978908539,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.48571428656578064,0.6377671957015991,0.5226891040802002,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5277311205863953,0.6377671957015991,0.5546218752861023,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.561344563961029,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻔﮔ","boundary":[0.561344563961029,0.6377671957015991,0.5899159908294678,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6377671957015991},{"x":0.63193279504776,"y":0.6377671957015991},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺨﺳ","boundary":[0.5949580073356628,0.6377671957015991,0.63193279504776,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺦﺴﻧ","boundary":[0.6369748115539551,0.6377671957015991,0.6655462384223938,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6705882549285889,0.6377671957015991,0.6789916157722473,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾﺎﻫ","boundary":[0.6840336322784424,0.6377671957015991,0.7226890921592712,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.7243697643280029,0.6377671957015991,0.7613445520401001,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻧ","boundary":[0.7680672407150269,0.6377671957015991,0.7848739624023438,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.267226904630661,"y":0.6627078652381897},{"x":0.267226904630661,"y":0.6769596338272095},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"تروﺮـﺿ","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.267226904630661,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"،ءاﺪـﺑ","boundary":[0.2722689211368561,0.6627078652381897,0.30756303668022156,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﻮـﻐﻟ","boundary":[0.3126050531864166,0.6627078652381897,0.3495798408985138,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﺎـﻨﻌﻣ","boundary":[0.35462185740470886,0.6627078652381897,0.3983193337917328,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6627078652381897},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6627078652381897},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.40504202246665955,0.6627078652381897,0.41680672764778137,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺦﺴﻧ","boundary":[0.42184874415397644,0.6627078652381897,0.45042017102241516,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.45546218752861023,0.6627078652381897,0.48403361439704895,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.48571428656578064,0.6627078652381897,0.5226891040802002,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5277311205863953,0.6627078652381897,0.5394958257675171,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻓﺮﺻ","boundary":[0.5445378422737122,0.6627078652381897,0.5747899413108826,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺑ","boundary":[0.5798319578170776,0.6627078652381897,0.6033613681793213,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6084033846855164,0.6627078652381897,0.6285714507102966,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6336134672164917,0.6627078652381897,0.6470588445663452,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﯾﻮﻔﺻ","boundary":[0.6521008610725403,0.6627078652381897,0.6991596817970276,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.7042016983032227,0.6627078652381897,0.7109243869781494,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رود","boundary":[0.7126050591468811,0.6627078652381897,0.7327731251716614,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻬﻇ","boundary":[0.7378151416778564,0.6627078652381897,0.7714285850524902,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.7764706015586853,0.6627078652381897,0.7848739624023438,0.6769596338272095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"هرﺎـﺷا","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.2537815272808075,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7019002437591553},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪ","boundary":[0.25882354378700256,0.6876484751701355,0.2974790036678314,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6876484751701355},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6876484751701355},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺧ","boundary":[0.2991596758365631,0.6876484751701355,0.30924370884895325,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.3142857253551483,0.6876484751701355,0.3310924470424652,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺦـﺴﻧ","boundary":[0.3344537913799286,0.6876484751701355,0.3680672347545624,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7019002437591553},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"بﺎـﺴﺘﻧا","boundary":[0.37310925126075745,0.6876484751701355,0.4252100884914398,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"تروﺮـﺿ","boundary":[0.4302521049976349,0.6876484751701355,0.48235294222831726,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.6876484751701355,0.4924369752407074,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7019002437591553},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻧواﺪﺧ","boundary":[0.49747899174690247,0.6876484751701355,0.5478991866111755,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.6876484751701355,0.5663865804672241,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.5697479248046875,0.6876484751701355,0.5949580073356628,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"یﻮﻐﻟ","boundary":[0.6000000238418579,0.6876484751701355,0.6336134672164917,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻨﻌﻣ","boundary":[0.6369748115539551,0.6876484751701355,0.6773109436035156,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺴﺘﻧا","boundary":[0.6823529601097107,0.6876484751701355,0.7310924530029297,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7361344695091248,0.6876484751701355,0.7462185025215149,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻫﺮﭘ","boundary":[0.7495798468589783,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.27731093764305115,"y":0.713776707649231},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﮕﻤـﺸﭼ","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.27731093764305115,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.713776707649231},{"x":0.3210084140300751,"y":0.713776707649231},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ماﺪـﻗا","boundary":[0.2823529541492462,0.713776707649231,0.3210084140300751,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.713776707649231},{"x":0.33781513571739197,"y":0.713776707649231},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7280284762382507},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.32436975836753845,0.713776707649231,0.33781513571739197,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.713776707649231},{"x":0.3831932842731476,"y":0.713776707649231},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫﺎـﺷ","boundary":[0.3445378243923187,0.713776707649231,0.3831932842731476,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.713776707649231},{"x":0.4268907606601715,"y":0.713776707649231},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7280284762382507},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﯿـﺷ","boundary":[0.38991597294807434,0.713776707649231,0.4268907606601715,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.713776707649231},{"x":0.48403361439704895,"y":0.713776707649231},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﮓـﻨﻫﺮﻓ","boundary":[0.4319327771663666,0.713776707649231,0.48403361439704895,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.713776707649231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.713776707649231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7280284762382507},{"x":0.489075630903244,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.489075630903244,0.713776707649231,0.5025210380554199,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.713776707649231},{"x":0.5512605309486389,"y":0.713776707649231},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7280284762382507},{"x":0.507563054561615,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.507563054561615,0.713776707649231,0.5512605309486389,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.713776707649231},{"x":0.5764706134796143,"y":0.713776707649231},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.5512605309486389,0.713776707649231,0.5764706134796143,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﯾﻮﻔﺻ","boundary":[0.5815126299858093,0.713776707649231,0.6268907785415649,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.713776707649231},{"x":0.6655462384223938,"y":0.713776707649231},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻬﻇ","boundary":[0.6336134672164917,0.713776707649231,0.6655462384223938,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231},{"x":0.707563042640686,"y":0.713776707649231},{"x":0.707563042640686,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"نرﺎﻘﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.713776707649231,0.707563042640686,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.713776707649231},{"x":0.75126051902771,"y":0.713776707649231},{"x":0.75126051902771,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.7142857313156128,0.713776707649231,0.75126051902771,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.756302535533905,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.756302535533905,0.713776707649231,0.7848739624023438,0.7280284762382507]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.21512605249881744,0.7387173175811768,0.21848739683628082,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺜﯾﺪﺣ","boundary":[0.2235294133424759,0.7387173175811768,0.2705882489681244,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7529691457748413},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎـﻨﻣ","boundary":[0.27563026547431946,0.7387173175811768,0.3126050531864166,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.3193277418613434,0.7387173175811768,0.3361344635486603,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7387173175811768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7387173175811768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7529691457748413},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هﮋـﯾو","boundary":[0.33949580788612366,0.7387173175811768,0.36974790692329407,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7529691457748413},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎـﻔﺘﻟا","boundary":[0.37478992342948914,0.7387173175811768,0.4268907606601715,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7387173175811768},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7387173175811768},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"،یﺮﮔ","boundary":[0.4302521049976349,0.7387173175811768,0.46554622054100037,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7529691457748413},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"یرﺎـﺒﺧا","boundary":[0.46722689270973206,0.7387173175811768,0.5210084319114685,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯾﺮﺟ","boundary":[0.5260504484176636,0.7387173175811768,0.5697479248046875,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"رﻮـﻬﻇ","boundary":[0.5764706134796143,0.7387173175811768,0.6134454011917114,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7387173175811768},{"x":0.63193279504776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.63193279504776,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.6184874176979065,0.7387173175811768,0.63193279504776,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﯾﻮـﺳ","boundary":[0.6369748115539551,0.7387173175811768,0.6840336322784424,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6907563209533691,0.7387173175811768,0.7008403539657593,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"؛ﺖـﺳا","boundary":[0.7058823704719543,0.7387173175811768,0.7478991746902466,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":"هدﻮـﺑ","boundary":[0.7529411911964417,0.7387173175811768,0.7848739624023438,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"یﻮـﺳ","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.2521008551120758,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7636579275131226},{"x":0.267226904630661,"y":0.7636579275131226},{"x":0.267226904630661,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2571428716182709,0.7636579275131226,0.267226904630661,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2722689211368561,0.7636579275131226,0.27731093764305115,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7636579275131226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7636579275131226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"دﺮـﯿﮕﺑ","boundary":[0.2823529541492462,0.7636579275131226,0.32268908619880676,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7779097557067871},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﻖـﻧور","boundary":[0.32605043053627014,0.7636579275131226,0.35966387391090393,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.3663865625858307,0.7636579275131226,0.3831932842731476,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.3848739564418793,0.7636579275131226,0.4000000059604645,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7636579275131226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7636579275131226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7779097557067871},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.40504202246665955,0.7636579275131226,0.42016807198524475,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7636579275131226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7636579275131226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.4252100884914398,0.7636579275131226,0.46890756487846375,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7779097557067871},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.47058823704719543,0.7636579275131226,0.5008403658866882,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.7636579275131226,0.5109243988990784,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.5159664154052734,0.7636579275131226,0.5411764979362488,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺚﯾدﺎﺣا","boundary":[0.5462185144424438,0.7636579275131226,0.5966386795043945,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6000000238418579,0.7636579275131226,0.6151260733604431,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷ","boundary":[0.6218487620353699,0.7636579275131226,0.6420168280601501,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﺚﻋﺎﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.7636579275131226,0.680672287940979,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻌﯿﺷ","boundary":[0.6857143044471741,0.7636579275131226,0.7243697643280029,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﻘﺘﻋا","boundary":[0.7310924530029297,0.7636579275131226,0.7848739624023438,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.21512605249881744,0.7885985970497131,0.24033613502979279,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄـﺗ","boundary":[0.24537815153598785,0.7885985970497131,0.2857142984867096,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7885985970497131},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7885985970497131},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8028503656387329},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮑﻨﯾا","boundary":[0.29075631499290466,0.7885985970497131,0.32773110270500183,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7885985970497131},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7885985970497131},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻏر","boundary":[0.3327731192111969,0.7885985970497131,0.35630252957344055,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7885985970497131},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7885985970497131},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8028503656387329},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.35798320174217224,0.7885985970497131,0.37310925126075745,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":".ﺪـﺷ","boundary":[0.3781512677669525,0.7885985970497131,0.4084033668041229,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"هدﻮـﺸﮔ","boundary":[0.4151260554790497,0.7885985970497131,0.4638655483722687,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7885985970497131},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7885985970497131},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8028503656387329},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪـﺑ","boundary":[0.46890756487846375,0.7885985970497131,0.49747899174690247,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.5025210380554199,0.7885985970497131,0.5092437267303467,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"رﺎـﺑرد","boundary":[0.5092437267303467,0.7885985970497131,0.5445378422737122,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﺘـﺴﻣ","boundary":[0.5495798587799072,0.7885985970497131,0.6000000238418579,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6067227125167847,0.7885985970497131,0.6336134672164917,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟ","boundary":[0.6352941393852234,0.7885985970497131,0.6470588445663452,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺳر","boundary":[0.6487395167350769,0.7885985970497131,0.6739495992660522,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.680672287940979,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺄﺗ","boundary":[0.680672287940979,0.7885985970497131,0.7142857313156128,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.7210084199905396,0.7885985970497131,0.7445378303527832,0.8028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﮕﯾد","boundary":[0.7495798468589783,0.7885985970497131,0.7848739624023438,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.7898739624023438,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.4924369752407074,0.8408551216125488,0.5008403658866882,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8338551216125488,0.5058403658866882,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/uRGFHPIUbyULWBOU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/CyIWRbmwwcbGwijB.jpg","blurred":"/storage/books/16eda0207f90296a/pages/cGMFZRfIMTHXDQEY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﺎﺳر","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7848739624023438,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.1852731555700302,0.4722689092159271,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4773109257221222,0.1852731555700302,0.4907563030719757,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"یﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.4957983195781708,0.1852731555700302,0.5445378422737122,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1852731555700302},{"x":0.583193302154541,"y":0.1852731555700302},{"x":0.583193302154541,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.5512605309486389,0.1852731555700302,0.583193302154541,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6201680898666382,&qu