آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا) آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا)

توضیحات

"این پژوهش با عنوان «آشنایی با مبانی مدیریت توزیع با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا» در راستای گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تالیف شده و دارای هشت بخش اصلی است. , در بخش نخست به کلیات می‌پردازد که شامل ضرورت طرح موضوع و تعاریف مربوط به خرده‌فروشی و دسته‌بندی‌های مربوطه و... می‌باشد. , بخش دوم به شناسایی محیط توزیع می‌پردازد و دارای دوازده فصل شامل لجستیک و توزیع، محیط توزیع، مدیریت توزیع، پیش‌بینی، حمل‌ونقل، انبارداری، مدیریت موجودی، برنامه‌ریزی تکمیل موجودی، توزیع بین‌المللی و خرید خارجی، برنامه‌ریزی بازاریابی، فروش و لجستیک، کسب موجودی و خدمات به مشتری است. ,در بخش سوم این نوشتار به تعریف ابزارها و روش‌های نوین توزیع، دسته‌بندی ابزارها، روش‌ها و توضیحات مربوط به آن‌ها می‌پردازد. , در بخش چهارم، سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز جهت پیاده‌سازی برخی از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا مورد توجه می‌باشد. ,در بخش پنجم به تجربه استفاده از برخی ابزارها و روش‌های نوین توزیع در عرصه جهانی و بین‌المللی و همچنین تجربه شرکت‌های موفق پرداخته شده است. ,در بخش ششم به طور خلاصه به وضعیت استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران پرداخته شده است. , در بخش هفتم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه در شش بخش اول صورت پذیرفته است. ,در نهایت در بخش هشتم کتاب، بسته سیاستی در راستای توسعه و گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا با توجه به وظیفه خطیر وزارت بازرگانی و سازمان‌های صنفی در ساماندهی نظام توزیع در ایران ارایه شده است. "

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2020
-3434
-6060
-6868
-7878
-106106
-124124
-150150
-190190
-210210
-230230
-244244
-264264
-524524
-532532
-536536
{"id":"3795524","title":"آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا)","price":"۶‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۱‌,‌۶۲۵","rent_6_price":"۲‌,‌۲۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1b572628e1d00c48/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1b572628e1d00c48/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1b572628e1d00c48/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1b572628e1d00c48/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1b572628e1d00c48/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1b572628e1d00c48/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1b572628e1d00c48/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1b572628e1d00c48/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1b572628e1d00c48/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1b572628e1d00c48/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644692796","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["\"این پژوهش با عنوان «آشنایی با مبانی مدیریت توزیع با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا» در راستای گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تالیف شده و دارای هشت بخش اصلی است.\r"," در بخش نخست به کلیات می‌پردازد که شامل ضرورت طرح موضوع و تعاریف مربوط به خرده‌فروشی و دسته‌بندی‌های مربوطه و... می‌باشد.\r"," بخش دوم به شناسایی محیط توزیع می‌پردازد و دارای دوازده فصل شامل لجستیک و توزیع، محیط توزیع، مدیریت توزیع، پیش‌بینی، حمل‌ونقل، انبارداری، مدیریت موجودی، برنامه‌ریزی تکمیل موجودی، توزیع بین‌المللی و خرید خارجی، برنامه‌ریزی بازاریابی، فروش و لجستیک، کسب موجودی و خدمات به مشتری است.\r","در بخش سوم این نوشتار به تعریف ابزارها و روش‌های نوین توزیع، دسته‌بندی ابزارها، روش‌ها و توضیحات مربوط به آن‌ها می‌پردازد.\r"," در بخش چهارم، سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز جهت پیاده‌سازی برخی از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا مورد توجه می‌باشد.\r","در بخش پنجم به تجربه استفاده از برخی ابزارها و روش‌های نوین توزیع در عرصه جهانی و بین‌المللی و همچنین تجربه شرکت‌های موفق پرداخته شده است. \r","در بخش ششم به طور خلاصه به وضعیت استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران پرداخته شده است. \r"," در بخش هفتم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه در شش بخش اول صورت پذیرفته است.\r","در نهایت در بخش هشتم کتاب، بسته سیاستی در راستای توسعه و گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا با توجه به وظیفه خطیر وزارت بازرگانی و سازمان‌های صنفی در ساماندهی نظام توزیع در ایران ارایه شده است. \""],"pages_count":"564","keywords":null,"token":"1b572628e1d00c48","created_at":"2019-08-10 20:58:49","updated_at":"2022-02-16 08:49:43","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:30:58","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"4756","title":"دکترابراهیم تیموری","firstname":"دکترابراهیم","lastname":"تیموری","token":"cc66ac24e4a7d796","created_at":"2018-02-20 11:32:30","updated_at":"2018-02-20 11:32:30","role":"writer"},{"id":"1917853","title":"زهرا آقاجانی","firstname":"زهرا","lastname":"آقاجانی","token":"75689895c67728c4","created_at":"2019-08-10 20:57:41","updated_at":"2019-08-10 20:57:41","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"4756","title":"دکترابراهیم تیموری","firstname":"دکترابراهیم","lastname":"تیموری","token":"cc66ac24e4a7d796","created_at":"2018-02-20 11:32:30","updated_at":"2018-02-20 11:32:30","role":"writer"},{"id":"1917853","title":"زهرا آقاجانی","firstname":"زهرا","lastname":"آقاجانی","token":"75689895c67728c4","created_at":"2019-08-10 20:57:41","updated_at":"2019-08-10 20:57:41","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784208","file":"5d4ef0c17e9ba2.52793670.pdf","book_id":"3795524","toc":[{"page":12,"title":"فصل 1: كليات"},{"page":20,"title":"فصل 2: لجستيك و توزيع"},{"page":34,"title":"فصل 3: محیط و توزیع"},{"page":60,"title":"فصل 4: مدیریت توزیع"},{"page":68,"title":"فصل 5: پیش بینی"},{"page":78,"title":"فصل 6: حمل و نقل"},{"page":106,"title":"فصل 7: انبار داری"},{"page":124,"title":"فصل 8: مدیریت موجودی"},{"page":150,"title":"فصل 9: برنامه ریزی تکمیل موجودی"},{"page":190,"title":"فصل 10: توزیع بین المللی و خرید خارجی"},{"page":210,"title":"فصل 11: برنامه ریزی بازاریابی فروش و لجستیک"},{"page":230,"title":"فصل 12: کسب موجودی"},{"page":244,"title":"فصل 13: خدمات به مشتری و مدیریت سفارشات"},{"page":264,"title":"فصل 14: روشهاي نوين توزيع"},{"page":524,"title":"فصل 15: ارزيابي هزينه‌هاي پياده‌سازي ابزارها و \r و روش‌های نوین توزیع"},{"page":532,"title":"فصل 16: تجربه كشورهاو شركتهاي معتبردر عرصه \rبین المللی"},{"page":536,"title":"فصل 17: وضعيت استفاده از بزارها و روشهاي نوين توزیع در ایران","children":[{"page":540,"title":"فصل 18: جمع بندی و نتیجه گیری"}]}],"created_at":"2019-08-10 20:58:49","updated_at":"2022-02-16 08:49:49","process_started_at":"2019-08-10 21:23:26","process_done_at":"2019-08-10 21:38:50","process_failed_at":null,"pages_count":"564","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"726e9fac499ec4a05554f6da1d33bbff1d7e18edf6cdb5ddb870ee1f4ece1e50be3ffb506b593a3046aafd5b5b752e98e7f6db6a8f05f2c34925e0987f90c3ae","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۴"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2299","title":"اصول انبارداری و تدارکات","token":"c36277be71e64238","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2019-08-17 19:30:58","study_fields":[{"id":"208","title":"مدیریت خدمات بهداشتی درمانی","degree_id":"7","token":"3bbfa4258f91d9b8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"34885","title":"مدیریت پشتیبانی و توزیع","token":"ef4e4f152aee2c78","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:51:20","updated_at":"2019-08-17 19:30:58","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"34921","title":"مدیریت تدارکات","token":"5988ab81e21b17f6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:51:27","updated_at":"2019-08-17 19:30:58","study_fields":[{"id":"1321","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"b1a4e48d574d63e2","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-26 13:45:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35599","title":"مدیریت و تدارکات بندری","token":"00fea7767816983a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:53:34","updated_at":"2019-08-17 19:30:58","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35602","title":"مدیریت و تدارکات کشتیرانی","token":"37439173f1db1c47","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:53:34","updated_at":"2019-08-17 19:30:58","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"آشنایی-با-مبانی-مدیریت-توزیع-با-تاکید-بر-روش-های-نوین-توزیع-کالا","urlify":"آشنایی-با-مبانی-مدیریت-توزیع-با-تاکید-بر-روش-های-نوین-توزیع-کالا","pages_count_fa":"۵۶۴","authorTitle":"دکترابراهیم تیموری, زهرا آقاجانی","tocStr":"فصل 1: كليات, فصل 2: لجستيك و توزيع, فصل 3: محیط و توزیع, فصل 4: مدیریت توزیع, فصل 5: پیش بینی, فصل 6: حمل و نقل, فصل 7: انبار داری, فصل 8: مدیریت موجودی, فصل 9: برنامه ریزی تکمیل موجودی, فصل 10: توزیع بین المللی و خرید خارجی, فصل 11: برنامه ریزی بازاریابی فروش و لجستیک, فصل 12: کسب موجودی, فصل 13: خدمات به مشتری و مدیریت سفارشات, فصل 14: روشهاي نوين توزيع, فصل 15: ارزيابي هزينه‌هاي پياده‌سازي ابزارها و \r و روش‌های نوین توزیع, فصل 16: تجربه كشورهاو شركتهاي معتبردر عرصه \rبین المللی, فصل 17: وضعيت استفاده از بزارها و روشهاي نوين توزیع در ایران","url":"/preview/1b572628e1d00c48/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7"}
{"toc":[{"page":12,"title":"فصل 1: كليات"},{"page":20,"title":"فصل 2: لجستيك و توزيع"},{"page":34,"title":"فصل 3: محیط و توزیع"},{"page":60,"title":"فصل 4: مدیریت توزیع"},{"page":68,"title":"فصل 5: پیش بینی"},{"page":78,"title":"فصل 6: حمل و نقل"},{"page":106,"title":"فصل 7: انبار داری"},{"page":124,"title":"فصل 8: مدیریت موجودی"},{"page":150,"title":"فصل 9: برنامه ریزی تکمیل موجودی"},{"page":190,"title":"فصل 10: توزیع بین المللی و خرید خارجی"},{"page":210,"title":"فصل 11: برنامه ریزی بازاریابی فروش و لجستیک"},{"page":230,"title":"فصل 12: کسب موجودی"},{"page":244,"title":"فصل 13: خدمات به مشتری و مدیریت سفارشات"},{"page":264,"title":"فصل 14: روشهاي نوين توزيع"},{"page":524,"title":"فصل 15: ارزيابي هزينه‌هاي پياده‌سازي ابزارها و \r و روش‌های نوین توزیع"},{"page":532,"title":"فصل 16: تجربه كشورهاو شركتهاي معتبردر عرصه \rبین المللی"},{"page":536,"title":"فصل 17: وضعيت استفاده از بزارها و روشهاي نوين توزیع در ایران","children":[{"page":540,"title":"فصل 18: جمع بندی و نتیجه گیری"}]}],"pages_count":564,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1b572628e1d00c48","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/ca4c5731564d6fbbf3529aade50fd465.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/bff9004ad2f905eaf1c5a646be6359f6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.19156,0.42094,0.19172,0.08172]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.6609593723057418,0.42094028784763643,0.8082793131773423,0.459938386034324],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6143524981008877,0.42094028784763643,0.6487382610720493,0.459938386034324],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.4896971635172257,0.42094028784763643,0.6021313868671953,0.459938386034324],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.32765633865958677,0.42094028784763643,0.4774760522835334,0.459938386034324],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.19155759992074012,0.42094028784763643,0.31543522742589436,0.459938386034324],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6969953573407179,0.5145017515801793,0.7055444903492293,0.535486871389644],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6785546421535362,0.5145017515801793,0.6970578356230066,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.6171002595999767,0.5145017515801793,0.6716831857312415,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5864011001603224,0.5145017515801793,0.6105240034395834,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.4783533140787884,0.5145017515801793,0.5798248439999291,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.4186588433864906,0.5145017515801793,0.471777057918395,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.34542326341847385,0.5145017515801793,0.4120825872260973,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.3033950081388691,0.5145017515801793,0.33884700725808053,0.535486871389644],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.29479943336816383,0.5145017515801793,0.3033485663766752,0.535486871389644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19156,0.42094,0.80828,0.53549],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"موسسه","boundary":[0.6288405318151526,0.8972928549653307,0.7129867185947312,0.9182779747747954],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5319902138166325,0.8972928549653307,0.6222642756547593,0.9182779747747954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5104380288546161,0.8972928549653307,0.5254139576562391,0.9182779747747954],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.38868761366697024,0.8972928549653307,0.5038617726942227,0.9182779747747954],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.28684531940124247,0.8972928549653307,0.38211135750657693,0.9182779747747954],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28685,0.89729,0.71299,0.91828],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/17f2004a28c1d88f3607eccfba465983.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/4b561a3535aa770ad501cfa1da90d1d7.jpg"},"info":{"width":481.799,"height":680.315,"margin":[0.15702,0.14474,0.1468,0.1124]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7771178437481191,0.1447354590279412,0.8530732940500084,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.1447354590279412,0.6786413068520275,0.15622939933500482],"dir":"ltr"},{"str":"آقا","boundary":[0.6456264956963381,0.1447354590279412,0.6611908710893962,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"جانی٬","boundary":[0.6024537244784651,0.1447354590279412,0.644797265042061,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.5693611682465094,0.1447354590279412,0.5970005126619192,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"٬","boundary":[0.5583898254251254,0.1447354590279412,0.5642126970274792,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"مجری","boundary":[0.5119401462020469,0.1447354590279412,0.5528554646232142,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.4785229940286302,0.1447354590279412,0.5064382449942818,0.15622939933500482],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8146766068422725,0.15893373482665213,0.8522323572693177,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.802682786805286,0.15893373482665213,0.8095340511277838,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.778273172007414,0.15893373482665213,0.7975514324942496,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7288047505287475,0.15893373482665213,0.7731161471452096,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.15893373482665213,0.6786413068520275,0.17042767513371576],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6086035797085506,0.15893373482665213,0.660457781356956,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5938360873517795,0.15893373482665213,0.6031844504658582,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5483780487298645,0.15893373482665213,0.5884169581090871,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4940569179263552,0.15893373482665213,0.5428436879279535,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.45672838465833265,0.15893373482665213,0.48893290336307316,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.44515202397680365,0.15893373482665213,0.45136803625578303,0.17042767513371576],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.43531339313697204,0.15893373482665213,0.44466175625105075,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"تاکيد","boundary":[0.3974979659567579,0.15893373482665213,0.42989264091457224,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.38095980273931657,0.15893373482665213,0.39237277280125377,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3430469967766641,0.15893373482665213,0.375838008729485,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3120349512971177,0.15893373482665213,0.3421899142588507,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.2776115517051717,0.15893373482665213,0.3068779264349134,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.24051023559617185,0.15893373482665213,0.27250439512103514,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.21230284828320525,0.15893373482665213,0.2351057131708451,0.17042767513371576],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.19436835485337248,0.15893373482665213,0.2005681373352788,0.17042767513371576],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21199391447470836,0.15893373482665213,0.21820992675368775,0.17042767513371576],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.5788751709737878,0.17313186363463068,0.6601864543097848,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"معاونت","boundary":[0.5252843810385659,0.17313186363463068,0.573454418751388,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4692591215423859,0.17313186363463068,0.5201591878830618,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45713546312881514,0.17313186363463068,0.46406089540067685,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4061739003194278,0.17313186363463068,0.4519730107634426,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.39459753963789884,0.17313186363463068,0.40081355191687823,0.18462580394169434],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.3349667289678891,0.17313186363463068,0.39362121558990365,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.2740579235324274,0.17313186363463068,0.32954597674548936,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26193426511885665,0.17313186363463068,0.2688596973907183,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.18117479488334348,0.17313186363463068,0.2567772402566524,0.18462580394169434],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6057806263607853,0.18733013943334162,0.6608807874238012,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.5994302603367794,0.18733013943334162,0.6056462726157589,0.19882407974040528],"dir":"ltr"},{"str":"٬","boundary":[0.5925658594144031,0.18733013943334162,0.598311207578264,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.55778540428685,0.18733013943334162,0.5871613369890765,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.49679382688631574,0.18733013943334162,0.5523646520644503,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48480000684932933,0.18733013943334162,0.49165127117182705,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.4037970896577204,0.18733013943334162,0.47937925462692954,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3434709339371813,0.18733013943334162,0.39868881888473207,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی؛","boundary":[0.2871734852085621,0.18733013943334162,0.3383462722885849,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.2321382433338384,0.18733013943334162,0.2819150309568928,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.19885092953700612,0.18733013943334162,0.22679864009680387,0.19882407974040528],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهيم","boundary":[0.6132944090793049,0.2015282682413202,0.6608964038945702,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"تيموری؛","boundary":[0.5539900093192389,0.2015282682413202,0.6081373842171005,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"مج","boundary":[0.5290772708121021,0.2015282682413202,0.5487315550675697,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5071266575895758,0.2015282682413202,0.5283390023640564,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.47383934379274345,0.2015282682413202,0.5016247563818107,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.44084416634322615,0.2015282682413202,0.4686916849557595,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":"آقاجانی","boundary":[0.38301739937193724,0.2015282682413202,0.4356817139778536,0.21302220854838383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37791215838970194,0.2015282682413202,0.38282978690283703,0.21302220854838383],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7848510623724833,0.21572639704929894,0.8531947378471105,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7503465137951719,0.21572639704929894,0.7796250677149601,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.21572639704929894,0.6786413068520275,0.22722033735636257],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6256998852218456,0.21572639704929894,0.6613242897971976,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6146176704393327,0.21572639704929894,0.6203630186031935,0.22722033735636257],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.5495059848609067,0.21572639704929894,0.6081604714829214,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.48840079888086113,0.21572639704929894,0.5439716240589956,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4764069788438748,0.21572639704929894,0.48325824316637245,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.39540406165226577,0.21572639704929894,0.47098622662147493,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی٬","boundary":[0.32922168580673683,0.21572639704929894,0.39029579087927757,0.22722033735636257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2809123721717978,0.21572639704929894,0.2858300006849329,0.22722033735636257],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۸","boundary":[0.2858930798943128,0.21572639704929894,0.3238708050452575,0.22722033735636257],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7847773801938154,0.229836331417937,0.8527802299299087,0.24133027172500063],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.7307970751288401,0.229836331417937,0.7792754789860503,0.24133027172500063],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵۲","boundary":[0.6329255560928936,0.22965994253925578,0.6613114711736637,0.24115388284631942],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.229836331417937,0.6786413068520275,0.24133027172500063],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6085199429637671,0.22965994253925578,0.627703563104116,0.24115388284631942],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5924534484297393,0.22965994253925578,0.5982312561877463,0.24115388284631942],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6034247912511234,0.22965994253925578,0.6083586495613316,0.24115388284631942],"dir":"ltr"},{"str":"جدول٬","boundary":[0.5433645981000377,0.22965994253925578,0.5863735603436289,0.24115388284631942],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.4985703581784105,0.22965994253925578,0.5381390413459768,0.24115388284631942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4934651171961752,0.22965994253925578,0.49838274570931035,0.24115388284631942],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.8112358058028348,0.24412280165598843,0.8526704777303399,0.25561674196305206],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵۰۰۰","boundary":[0.6139987837251635,0.24394641277730722,0.6613086421931137,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.24412280165598843,0.6786413068520275,0.25561674196305206],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.5877253792556647,0.24394641277730722,0.613660594978404,0.25544035308437085],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.4237347939700996,0.24394641277730722,0.4521207090508698,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.4521250562994112,0.24394641277730722,0.4580164726369296,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.45822635580397636,0.24394641277730722,0.48661227088474657,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.48676268630694547,0.24394641277730722,0.49265410264446385,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.4928424508975735,0.24394641277730722,0.5212283659783437,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.5212542481408222,0.24394641277730722,0.5271456644783407,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۹","boundary":[0.5273340127314502,0.24394641277730722,0.5557199278122205,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.5557458099746991,0.24394641277730722,0.5616372263122175,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.56182578212076,0.24394641277730722,0.5711092260465463,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5766395924441521,0.24394641277730722,0.5824174002021592,0.25544035308437085],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.8041265153103265,0.2584091249033077,0.8528970555148517,0.26990306521037133],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7442369411310525,0.2584091249033077,0.79886643807895,0.26990306521037133],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6882116816348727,0.2584091249033077,0.7390109464735294,0.26990306521037133],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.2584091249033077,0.6786413068520275,0.26990306521037133],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6379064713708413,0.2584091249033077,0.661244919561892,0.26990306521037133],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7921845001753843,0.27260725371128636,0.8527541028520194,0.28410119401835],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.27260725371128636,0.6786413068520275,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.6093916757818095,0.27260725371128636,0.6608401325033884,0.28410119401835],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5197385216656739,0.27260725371128636,0.5246561501788091,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":"۵۵۲","boundary":[0.5248437626479092,0.27260725371128636,0.5532296777286794,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.5583392659594562,0.27260725371128636,0.5642306822969745,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":"۵۴۳","boundary":[0.5697948729656973,0.27260725371128636,0.598310626423052,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6035356632122524,0.27260725371128636,0.6092810113761132,0.28410119401835],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072513641580826,0.286805382519265,0.8525974171801936,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.286805382519265,0.6786413068520275,0.29829932282632865],"dir":"ltr"},{"str":"کالاها","boundary":[0.6223379023202622,0.286805382519265,0.6610774233653454,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":"­­","boundary":[0.6050551692718333,0.286805382519265,0.61683800194687,0.29829932282632865],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5589492973210821,0.286805382519265,0.5991991940622542,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5468256389075113,0.286805382519265,0.553751071179373,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5095295652336348,0.286805382519265,0.5414048866851116,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":"­­","boundary":[0.49209545889468437,0.286805382519265,0.503878291569721,0.29829932282632865],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4376808586153147,0.286805382519265,0.4865974669934973,0.29829932282632865],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8072513641580826,0.30100365831797593,0.8525974171801936,0.31249759862503956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.30100365831797593,0.6786413068520275,0.31249759862503956],"dir":"ltr"},{"str":"تدارکات","boundary":[0.6109467153314972,0.30100365831797593,0.6606423539691864,0.31249759862503956],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5506205596109582,0.30100365831797593,0.6058384445585089,0.31249759862503956],"dir":"rtl"},{"str":"­­","boundary":[0.5331864532720075,0.30100365831797593,0.5449692859470443,0.31249759862503956],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.478771852992638,0.30100365831797593,0.5276884613708206,0.31249759862503956],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8001264521096972,0.315113592686614,0.8523701688878559,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548290884788056,0.315113592686614,0.7949639997443249,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.315113592686614,0.6786413068520275,0.3266075329936776],"dir":"ltr"},{"str":"تيموری٬","boundary":[0.6068172557435777,0.315113592686614,0.6605703436495302,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهيم٬","boundary":[0.548130309527417,0.315113592686614,0.6016548033782052,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۴۶","boundary":[0.5049207242024164,0.315113592686614,0.5427686109767766,0.3266075329936776],"dir":"ltr"},{"str":"٬","boundary":[0.49893401397678294,0.315113592686614,0.5048416601113743,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.4438987721020592,0.315113592686614,0.4936755597251136,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.4102868623637658,0.315113592686614,0.43844556028551324,0.3266075329936776],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8001264521096972,0.32931172149459265,0.8523701688878559,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548290884788056,0.32931172149459265,0.7949639997443249,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.32931172149459265,0.6786413068520275,0.3408056618016563],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6013976679071563,0.32931172149459265,0.660052154529171,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5403087117241838,0.32931172149459265,0.5959769156847565,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5283148916871974,0.32931172149459265,0.5351661560096951,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.44755542145168425,0.32931172149459265,0.5231578668249931,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3870020485721224,0.32931172149459265,0.4424240671406478,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3820175612651749,0.32931172149459265,0.38693518977831004,0.3408056618016563],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.3467054850674244,0.32931172149459265,0.3760814177696508,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.2854866905078674,0.32931172149459265,0.3412847328450246,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.273492870470881,0.32931172149459265,0.28034413479337866,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.1928794684090253,0.32931172149459265,0.2683676773153769,0.3408056618016563],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6055818972227008,0.3435099972933035,0.6606820582857168,0.35500393760036714],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5553506752816009,0.3435099972933035,0.6004572355741045,0.35500393760036714],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8001264521096972,0.35770812610128216,0.8523701688878559,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7548290884788056,0.35770812610128216,0.7949639997443249,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.35770812610128216,0.6786413068520275,0.3692020664083458],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6014029730240203,0.35770812610128216,0.6600574596460349,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.540314016841048,0.35770812610128216,0.5959822208016207,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5283201968040615,0.35770812610128216,0.5351714611265591,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.4475607265685483,0.35770812610128216,0.5231631719418572,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان","boundary":[0.4035617467035008,0.35770812610128216,0.44242937225751183,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38687751531240205,0.35770812610128216,0.4030586229942362,0.3692020664083458],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8313921863681744,0.37190625490926077,0.8528642078958238,0.3834001952163244],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7922296860308967,0.37190625490926077,0.8261661917106512,0.3834001952163244],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7497238474965702,0.37190625490926077,0.7869874615763006,0.3834001952163244],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5812504799719386,0.3717298660305796,0.5874502624538449,0.3832238063376432],"dir":"ltr"},{"str":"۵۴۱۵/۷HF","boundary":[0.5877253792556647,0.3717298660305796,0.6613231783378546,0.3832238063376432],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.37190625490926077,0.6786413068520275,0.3834001952163244],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.5772660383271863,0.3717298660305796,0.5811774194217921,0.3832238063376432],"dir":"rtl"},{"str":"۷","boundary":[0.5678025483656048,0.3717298660305796,0.5770859922913913,0.3832238063376432],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.5638178991654197,0.3717298660305796,0.5677292802600256,0.3832238063376432],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۸","boundary":[0.5111467645221348,0.3717298660305796,0.5489946512964952,0.3832238063376432],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.554354616759271,0.3717298660305796,0.5636380606850575,0.3832238063376432],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8310757857529801,0.3861925781565801,0.852385509309899,0.3976865184636437],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7919132854157024,0.3861925781565801,0.8259187608907756,0.3976865184636437],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.7461127980755461,0.3861925781565801,0.7868077458571282,0.3976865184636437],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵۸/۷۸","boundary":[0.6075238844414372,0.3860161892778989,0.6610335253912939,0.3975101295849625],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.3861925781565801,0.6786413068520275,0.3976865184636437],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8080969916915561,0.40047890140389936,0.8527613932365987,0.411972841710963],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.7182326052980601,0.40047890140389936,0.8028547672369599,0.411972841710963],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6822349153900279,0.40047890140389936,0.7129741510463908,0.411972841710963],"dir":"rtl"},{"str":"۵۳۵۸۳۶۱","boundary":[0.5948229448379927,0.40047890140389936,0.6611357723864102,0.411972841710963],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728959586881667,0.40047890140389936,0.6786413068520275,0.411972841710963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18117,0.14474,0.85319,0.41197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شابك","boundary":[0.5946984115782723,0.49162326631321523,0.6542905406611471,0.5121700718371269],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.34615991315880695,0.49162326631321523,0.3869808117077869,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3870225789177645,0.49162326631321523,0.39401464469623226,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.40032544691873584,0.49162326631321523,0.4411463454677158,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44104284151689815,0.49162326631321523,0.4542726423259492,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.45436644741894444,0.49162326631321523,0.4951873459679244,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.501579271646475,0.49162326631321523,0.5085713374249428,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۹","boundary":[0.5148823472028792,0.49162326631321523,0.5557587763777011,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5555997418010415,0.49162326631321523,0.5688295426100927,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.568923140147655,0.49162326631321523,0.5825301063306484,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.589003144464808,0.49162326631321523,0.5945735869107242,0.5121700718371269],"dir":"ltr"},{"str":"نامكتاب","boundary":[0.7711410775032743,0.5204606431166078,0.8530665881415279,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7655699285386645,0.5204606431166078,0.7711403709845808,0.5410074486405195],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.6826217177702735,0.5204606431166078,0.759592466775564,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6582800447904625,0.5204606431166078,0.676238919134328,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.5931754987038164,0.5204606431166078,0.6518972461545167,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5085453913353909,0.5204606431166078,0.5867927000678705,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4374642247078139,0.5204606431166078,0.5021625926994453,0.5410074486405195],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.41791264074852796,0.5241211240381295,0.4307844756838433,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.3753669634017506,0.5241211240381295,0.4133378367327455,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3540109464735295,0.5241211240381295,0.37079215938596805,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.27872730412474916,0.5241211240381295,0.34943614245774696,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.23718241515466798,0.5241211240381295,0.27415250010896663,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.18624726307662529,0.5241211240381295,0.23260864639663967,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.1570167227412261,0.5241211240381295,0.18167349431859697,0.5388478315192228],"dir":"rtl"},{"str":"شناسنامه","boundary":[0.7497961353178401,0.5480631507784997,0.8528493205672906,0.5686099563024114],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآورندگان","boundary":[0.6042864347995742,0.5480631507784997,0.7434133366818944,0.5686099563024114],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5986830607784575,0.5480631507784997,0.6042535032243738,0.5686099563024114],"dir":"ltr"},{"str":"معاونت","boundary":[0.7850627199309256,0.5729104222400653,0.8531495619542588,0.5905472522379339],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7098285027573739,0.5729104222400653,0.7795838957739638,0.5905472522379339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6918729017702402,0.5729104222400653,0.7043496786004121,0.5905472522379339],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6202248240448818,0.5729104222400653,0.6863940776132785,0.5905472522379339],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.8080486368796946,0.5944281015503847,0.8530995136976207,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7273604992953494,0.5944281015503847,0.802569812722733,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7094048983082157,0.5944281015503847,0.7218816751383876,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.5979360521711337,0.5944281015503847,0.703926074151254,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.5131390725177927,0.5944281015503847,0.5925073115552337,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.45473983964267256,0.5944281015503847,0.5075357815188491,0.6120649315482534],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.7903667591672047,0.616034122290777,0.8531989107490885,0.6336709522886457],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7443695399948942,0.616034122290777,0.7848879350102429,0.6336709522886457],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7394883725370953,0.616034122290777,0.7442698918013528,0.6336709522886457],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6946871226382787,0.616034122290777,0.7333626404371949,0.6336709522886457],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهيم","boundary":[0.6309584361943467,0.616034122290777,0.6886106085732848,0.6336709522886457],"dir":"rtl"},{"str":"تيموري","boundary":[0.5605804495235566,0.616034122290777,0.6248819221293528,0.6336709522886457],"dir":"rtl"},{"str":"مجري","boundary":[0.8000791080927939,0.6377281904797778,0.8531987986691546,0.6553650204776464],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7540818889204834,0.6377281904797778,0.7946002839358322,0.6553650204776464],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7493502311129746,0.6377281904797778,0.7541317503772321,0.6553650204776464],"dir":"ltr"},{"str":"زهرا","boundary":[0.70499708467639,0.6377281904797778,0.7436726024753062,0.6553650204776464],"dir":"rtl"},{"str":"آقاجاني","boundary":[0.6336727556512156,0.6377281904797778,0.6989205706113961,0.6553650204776464],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7963187918613365,0.6594222586687783,0.8531740443628983,0.677059088666647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7783631908742028,0.6594222586687783,0.7908399677043747,0.677059088666647],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.6675416511864907,0.6594222586687783,0.772884366717241,0.677059088666647],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.662785224543845,0.6594222586687783,0.6675667438081025,0.677059088666647],"dir":"ltr"},{"str":"آذر","boundary":[0.6271483041683357,0.6594222586687783,0.656634339631257,0.677059088666647],"dir":"rtl"},{"str":"سعيدلونيا","boundary":[0.5386652940334039,0.6594222586687783,0.6210717901033418,0.677059088666647],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.782273147515873,0.6812045212971197,0.8531243053638551,0.6988413512949884],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7643175465287393,0.6812045212971197,0.7767943233589111,0.6988413512949884],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهپردازي","boundary":[0.6428871790933564,0.6812045212971197,0.7588387223717775,0.6988413512949884],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6381553137304147,0.6812045212971197,0.6429368329946722,0.6988413512949884],"dir":"ltr"},{"str":"فرحناز","boundary":[0.5745018511869058,0.6812045212971197,0.6326022909968679,0.6988413512949884],"dir":"rtl"},{"str":"عباسي","boundary":[0.5107731647429737,0.6812045212971197,0.5684253371219119,0.6988413512949884],"dir":"rtl"},{"str":"شناسنامه","boundary":[0.7498205116656532,0.7248788905461073,0.8528736969151037,0.745425696070019],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6926944638739392,0.7248788905461073,0.7434377130297075,0.745425696070019],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8141247337582684,0.7512253204857309,0.8531489040035367,0.7688621504835995],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7782384355301692,0.7512253204857309,0.8086459096013068,0.7688621504835995],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7735067943270949,0.7512253204857309,0.7782883135913525,0.7688621504835995],"dir":"ltr"},{"str":"بهمنماه","boundary":[0.707761224078921,0.7517937138379831,0.767206254475414,0.7694305438358517],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۷","boundary":[0.6587010350789437,0.7517937138379831,0.7015354784879171,0.7694305438358517],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.8078738229012514,0.7748595193494924,0.8530741221961856,0.792496349347361],"dir":"rtl"},{"str":"۳۰۰","boundary":[0.7655377034821575,0.7754279127017447,0.7976633326345635,0.7930647426996134],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8031421650937425,0.7748595193494924,0.807923684358,0.792496349347361],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7169753361879124,0.7754279127017447,0.7592618971811897,0.7930647426996134],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.8076249639372436,0.7984937182132541,0.8530493969476899,0.8161305482111227],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵۰۰۰55000","boundary":[0.743248948212844,0.7990621115655064,0.7988235758065085,0.8166989415633751],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8028931151787364,0.7984937182132541,0.8076746344429939,0.8161305482111227],"dir":"ltr"},{"str":"تومانريال","boundary":[0.7038148688560998,0.7990621115655064,0.74542973314598,0.8166989415633751],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي،","boundary":[0.7594616315102356,0.8221279170770157,0.8529751983711049,0.8397647470748844],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7149586371080058,0.8221279170770157,0.7539828073532739,0.8397647470748844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6970030361208721,0.8221279170770157,0.709479812951044,0.8397647470748844],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.623462273686745,0.8221279170770157,0.6915242119639103,0.8397647470748844],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6187056394886665,0.8221279170770157,0.623487158752924,0.8397647470748844],"dir":"ltr"},{"str":"شركت","boundary":[0.5612285343057998,0.822696310429268,0.6126298663965679,0.8403331404271367],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5159784275185295,0.822696310429268,0.5550025977637979,0.8403331404271367],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49971628127082046,0.822696310429268,0.5097524909765276,0.8403331404271367],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.4650566599230262,0.822696310429268,0.4934903447288185,0.8403331404271367],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.3948466061573395,0.822696310429268,0.4588323643764228,0.8403331404271367],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8082474226804124,0.8457622629315096,0.8530741657828266,0.8633990929293782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8035157648729035,0.8457622629315096,0.8082972841371611,0.8633990929293782],"dir":"ltr"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.7438264485522204,0.846330656283762,0.7979134701400377,0.8639674862816307],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6739829639768907,0.846330656283762,0.737601539053528,0.8639674862816307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6577235003663059,0.846330656283762,0.6677580544781982,0.8639674862816307],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.5712742478059964,0.846330656283762,0.6514985908676134,0.8639674862816307],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.5010608158173844,0.846330656283762,0.5650496527715452,0.8639674862816307],"dir":"rtl"},{"str":"نشاني","boundary":[0.7947994910740787,0.869396314804539,0.853074257107217,0.8870331448024077],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7900428568760002,0.869396314804539,0.7948243761402577,0.8870331448024077],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7380453728629575,0.8699647081567915,0.7838931695582598,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6844276073632367,0.8699647081567915,0.7318194363209555,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"كارگر","boundary":[0.6345454037887169,0.8699647081567915,0.6782016708212346,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"شمالي،","boundary":[0.5747017017469941,0.8699647081567915,0.6283194672467151,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5305971672834522,0.8699647081567915,0.5684757652049921,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5111722452724061,0.8699647081567915,0.5243712307414503,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.47030519781070534,0.8699647081567915,0.5049463087304042,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورز،","boundary":[0.40155798095056977,0.8699647081567915,0.46407926126870336,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.3497696846583593,0.8699647081567915,0.395333426107756,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2996152121527857,0.8699647081567915,0.3050691325635794,0.8876015381546601],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.31141928480548947,0.8699647081567915,0.34354511736221954,0.8876015381546601],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.25887268342192493,0.8699647081567915,0.29338927561078376,0.8876015381546601],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.16884592952662833,0.8699647081567915,0.2545148163445753,0.8876015381546601],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2543899011828584,0.8699647081567915,0.25889747923926787,0.8876015381546601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15702,0.49162,0.8532,0.8876],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/aa127455f89e75ef0754845b3b110a25.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/1876ac5d8bf22573a108834196213889.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13653,0.38355,0.13566,0.10768]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7707633497758756,0.3835508677689423,0.8638393124049308,0.406067090740471],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8066251140565441,0.45026466352211586,0.8332674187887471,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7375356801398655,0.45026466352211586,0.8010930277925503,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7213708678845092,0.45026466352211586,0.7321447152527042,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.669568674337648,0.45026466352211586,0.7158377552832293,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6570964953453546,0.45026466352211586,0.6641955420608319,0.46980874506140274],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.5980441269176447,0.45026466352211586,0.6564790251756322,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.581841596767026,0.45026466352211586,0.5926154441352209,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.534876530849339,0.45026466352211586,0.5764129139846021,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.46288384533473403,0.45026466352211586,0.5294478480669151,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.41079633002234966,0.45026466352211586,0.45745516255231017,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.39459379987173093,0.45026466352211586,0.40536764723992585,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"تاكيد","boundary":[0.34442720308235814,0.45026466352211586,0.3891651170893071,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3235581738763717,0.45026466352211586,0.338591449273853,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.2384473583400629,0.45026466352211586,0.3181294910939479,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.19507357487844085,0.45026466352211586,0.23301867555763903,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.1366108372215691,0.45026466352211586,0.18964489209601704,0.46980874506140274],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.8296494515632448,0.4827793901861252,0.8637527151964199,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8226337947522593,0.4827793901861252,0.8297050020688523,0.502323471725412],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7954300835245848,0.4827793901861252,0.8160869174966794,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.7320336159324278,0.4827793901861252,0.7899961005881142,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.6593575774795287,0.4827793901861252,0.7265996329959572,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5966856409455678,0.4827793901861252,0.6539235945430582,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5762315718411093,0.4827793901861252,0.5912516580090972,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.5191886842977487,0.4827793901861252,0.5707975889046386,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5029982018049824,0.4827793901861252,0.513754701361278,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4529219590519688,0.4827793901861252,0.4975642188685118,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4164246354069111,0.4827793901861252,0.45105684761888654,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.36667562960080163,0.4827793901861252,0.41099595262448724,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.3082128919439298,0.4827793901861252,0.36124694681837777,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2821273751894114,0.4827793901861252,0.30278420916150606,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.23084720244466955,0.4827793901861252,0.2766986924069876,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20476168569015105,0.4827793901861252,0.22541851966224571,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.13680571301375868,0.4827793901861252,0.19933300290772724,0.502323471725412],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7951518178279031,0.5152941168501345,0.8641100088641277,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7789771270761687,0.5152941168501345,0.7897231350454794,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.6879144533258699,0.5152941168501345,0.7735484442937449,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.6097971000567355,0.5152941168501345,0.682485770543446,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.5555295160566108,0.5152941168501345,0.6044155004973093,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5156306540612474,0.5152941168501345,0.550122514649355,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4994254297752528,0.5152941168501345,0.5101714377445635,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.4465840697262616,0.5152941168501345,0.4943007994138226,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"هشت","boundary":[0.39496982419490906,0.5152941168501345,0.4411553869438377,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.34374533024793574,0.5152941168501345,0.3895411414124853,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.2933003394697206,0.5152941168501345,0.33831664746551193,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24810108685269022,0.5152941168501345,0.2878279090604788,0.5348381983894214],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24271281610090478,0.5152941168501345,0.24805798068667592,0.5348381983894214],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8064707785871538,0.5478088435141438,0.8271276125592485,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7552462846401804,0.5478088435141438,0.80104209580473,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.6941388040893073,0.5478088435141438,0.7498176018577566,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6744841884770446,0.5478088435141438,0.6887101213068834,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"كليات","boundary":[0.6160492902190571,0.5478088435141438,0.6690555056946208,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5856486666374838,0.5478088435141438,0.6106206074366333,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.5258056336230298,0.5478088435141438,0.5842962106787858,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.490895027422212,0.5478088435141438,0.520376950840606,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4355781418392576,0.5478088435141438,0.48546634463978816,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.35311784234418425,0.5478088435141438,0.4301494590568338,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.3020047059927477,0.5478088435141438,0.3476891595617604,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.2280911019551313,0.5478088435141438,0.29657602321032395,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2119164112033968,0.5478088435141438,0.22266241917270752,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.13691707060929556,0.5478088435141438,0.20648772842097296,0.5673529250534307],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.8110010313677976,0.5803235701781532,0.8638123710511718,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.791346415755535,0.5803235701781532,0.8055723485853737,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6844658317525664,0.5803235701781532,0.7859177329731112,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6682911410008319,0.5803235701781532,0.6790371489701427,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبنديهاي","boundary":[0.5482413666961781,0.5803235701781532,0.6628624582184081,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.4859646313921675,0.5803235701781532,0.5428126839137543,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46978994064043306,0.5803235701781532,0.48053594860974375,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.45370595244635353,0.5803235701781532,0.4697414462036669,0.59986765171744],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.38088347323597366,0.5803235701781532,0.4429318484938371,0.59986765171744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3754952024841883,0.5803235701781532,0.3808403670699594,0.59986765171744],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7811163988567881,0.6127482283472483,0.8269122100213376,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7444240711273802,0.6127482283472483,0.7756877160743644,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7247694555151175,0.6127482283472483,0.7389953883449563,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.6518023910395646,0.6127482283472483,0.7193407727326937,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5979888329963584,0.6127482283472483,0.6463737082571408,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5459013176839741,0.6127482283472483,0.5925601502139346,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5155006941024008,0.6127482283472483,0.5404726349015503,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.4621090889759238,0.6127482283472483,0.5142244436871923,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4459343982241893,0.6127482283472483,0.4566804061934999,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.39278898575420435,0.6127482283472483,0.44050571544176537,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"دوازده","boundary":[0.33279508115870027,0.6127482283472483,0.38736030297178053,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2865816790108873,0.6127482283472483,0.32736639837627646,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.23764001577242036,0.6127482283472483,0.28115299622846346,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.15292472496772475,0.6127482283472483,0.22678265020757274,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13675003421599022,0.6127482283472483,0.14749604218530094,0.6322923098865352],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.8094587030111796,0.6452629550112577,0.8630773852621962,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.7556451449679733,0.6452629550112577,0.8040300202287558,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.6965977799345328,0.6452629550112577,0.7502164621855494,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6246050944199278,0.6452629550112577,0.691169097152109,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.5655577293864874,0.6452629550112577,0.619176411637504,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني،","boundary":[0.48281570030639204,0.6452629550112577,0.5601290466040635,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.39538048740149156,0.6452629550112577,0.4773894550750226,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38841820012938105,0.6452629550112577,0.3953780498504372,0.6648070365505445],"dir":"ltr"},{"str":"انبارداري،","boundary":[0.3013922392172948,0.6452629550112577,0.38298951734695724,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.22939955370268983,0.6452629550112577,0.295963556434871,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي،","boundary":[0.13663867662045331,0.6452629550112577,0.22397087092026605,0.6648070365505445],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.8198992473457282,0.677777681675267,0.863746300588382,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.7737800116439109,0.677777681675267,0.8187406408419337,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.714315055627207,0.677777681675267,0.768351328861487,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي،","boundary":[0.6279294008894579,0.677777681675267,0.7088863728447832,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5758418855770736,0.677777681675267,0.6225007181070341,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5444390436356682,0.677777681675267,0.5704132027946498,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"المللي","boundary":[0.4869594088066758,0.677777681675267,0.5431671551539253,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47078471805494126,0.677777681675267,0.48153072602425195,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.41432641711773366,0.677777681675267,0.46535603527251745,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي،","boundary":[0.33284049658360815,0.677777681675267,0.40889773433530985,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.277189538214043,0.677777681675267,0.3274118138011843,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.22523288090563065,0.677777681675267,0.27656873244814095,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي،","boundary":[0.13655515842380064,0.677777681675267,0.2197671216887481,0.6973217632145539],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.81292374598106,0.7102924083392763,0.8643431157202228,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7967490552293253,0.7102924083392763,0.8074950631986361,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك،","boundary":[0.7105025974859973,0.7102924083392763,0.7913203724469015,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.6561044120662223,0.7102924083392763,0.7050739147035734,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5766786070495294,0.7102924083392763,0.6506757292837986,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.560503916297795,0.7102924083392763,0.5712499242671056,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.491239491873844,0.7102924083392763,0.5550752335153711,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47158487626158135,0.7102924083392763,0.4858108090914202,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.41017116232298184,0.7102924083392763,0.4661561934791576,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3595869745503456,0.7102924083392763,0.3993137967581342,0.7298364898785632],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3541987037985602,0.7102924083392763,0.35954386838433133,0.7298364898785632],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8108858250074381,0.7428071350032857,0.8315426589795328,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7596169744485898,0.7428071350032857,0.8054524413884298,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7194099356679277,0.7428071350032857,0.7541835908295813,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6873111770571705,0.7428071350032857,0.7139765520489194,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتار","boundary":[0.6303024443161902,0.7428071350032857,0.6818777934381621,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.610630809264806,0.7428071350032857,0.6248690606971817,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.5480493753761249,0.7428071350032857,0.6051974256457976,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.491012779129406,0.7428071350032857,0.5426159917571164,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4748240822953348,0.7428071350032857,0.4855793955103976,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4247533624832422,0.7428071350032857,0.46939069867632643,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3888963450125216,0.7428071350032857,0.42352855722449706,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.34552256155089967,0.7428071350032857,0.38346766223009787,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.2864751965174591,0.7428071350032857,0.3400938787684758,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.20050225766086466,0.7428071350032857,0.2810465137350353,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها،","boundary":[0.13655515842380064,0.7428071350032857,0.19507357487844085,0.7623512165425725],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.8024470232571775,0.7753218616672949,0.8637282113937154,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.786272332505443,0.7753218616672949,0.7970183404747537,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"توضيحات","boundary":[0.6965181105027027,0.7753218616672949,0.7808436497230192,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6382780880369048,0.7753218616672949,0.6910894277202788,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6186234724246422,0.7753218616672949,0.632849405254481,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5729322193711094,0.7753218616672949,0.6131947896422184,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازد","boundary":[0.49044497852227714,0.7753218616672949,0.5675035365886856,0.7948659432065817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4850567077704917,0.7753218616672949,0.49040187235626287,0.7948659432065817],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.807402692842891,0.8078365883313043,0.8280595268149857,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7557049291148858,0.8078365883313043,0.8019238537521514,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6980773734245409,0.8078365883313043,0.7502312937716724,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6911222705134327,0.8078365883313043,0.6980821202344889,0.8273806698705911],"dir":"ltr"},{"str":"سخت","boundary":[0.6348683389883105,0.8078365883313043,0.6855360449575993,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"افزارها","boundary":[0.5752641859771856,0.8078365883313043,0.6293962062966113,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5586162254444195,0.8078365883313043,0.5696766604971696,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.527463938092972,0.8078365883313043,0.5531037971018311,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"افزارهاي","boundary":[0.45023744558813283,0.8078365883313043,0.5220116694331445,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4040518828392041,0.8078365883313043,0.44476920956139265,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.3713684285491244,0.8078365883313043,0.39856713792821824,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.3187241252590556,0.8078365883313043,0.3659050761587235,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"پيادهسازي","boundary":[0.21594812064733984,0.8078365883313043,0.31325793862321266,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.1574018647938154,0.8078365883313043,0.21048828330088493,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1365273190249164,0.8078365883313043,0.15179322567606263,0.8273806698705911],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.8122050532965002,0.8403513149953136,0.8637636200300843,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7960303625447657,0.8403513149953136,0.8067763705140764,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7114942958886474,0.8403513149953136,0.7906016797623419,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6681205124270253,0.8403513149953136,0.7060656131062235,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.616032997114641,0.8403513149953136,0.6626918296446015,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.576501050699042,0.8403513149953136,0.6106043143322172,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.530649560736724,0.8403513149953136,0.5710723679166181,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.48312770684135253,0.8403513149953136,0.5252208779543002,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4156506488010653,0.8403513149953136,0.4776990240589287,0.8598953965346005],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41026237804927984,0.8403513149953136,0.41560754263505095,0.8598953965346005],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.812941963467887,0.8727759731644089,0.8335987974399818,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7617174695209138,0.8727759731644089,0.8075132806854634,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7153648703786798,0.8727759731644089,0.75628878673849,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6957102547664171,0.8727759731644089,0.709936187596256,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.6437340970495697,0.8727759731644089,0.6902815719839934,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5811232889589486,0.8727759731644089,0.6383054142671459,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5606891701779277,0.8727759731644089,0.5756946061765248,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.502476987111014,0.8727759731644089,0.5552604873955039,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.43911451525051864,0.8727759731644089,0.49704830432859015,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42293982449878414,0.8727759731644089,0.43368583246809483,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.33162582640556276,0.8727759731644089,0.41751114171636033,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.28187682059945335,0.8727759731644089,0.32619714362313895,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.22341408294258155,0.8727759731644089,0.27644813781702954,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19732856618806305,0.8727759731644089,0.21798540016015772,0.8923200547036957],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.13663867662045331,0.8727759731644089,0.19189988340563924,0.8923200547036957],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13653,0.38355,0.86434,0.89232],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/3a524c70c136d3492eb2712c8ae3c368.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/150d5c9ec8cb7637489597f0dfde10e6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13575,0.07411,0.13608,0.41792]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8309323731708127,0.07678403896865678,0.8481150554296133,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83093,0.07678,0.84812,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جهاني","boundary":[0.8115413979489052,0.1246670544074518,0.8638516284523633,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7953667071971707,0.1246670544074518,0.8061127151664815,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.7141731644974099,0.1246670544074518,0.7899380244147469,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6925697909632516,0.1246670544074518,0.7033157989325624,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6221917905839317,0.1246670544074518,0.6871411081808277,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.5702156328670842,0.1246670544074518,0.6167631078015079,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شركتهاي","boundary":[0.47140000725793085,0.1246670544074518,0.5647869500846604,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.4245184595368965,0.1246670544074518,0.465971324475507,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.35739766882703083,0.1246670544074518,0.41908977675447273,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.317503810225937,0.1246670544074518,0.35196898604460713,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27234830523572456,0.1246670544074518,0.3120751274435132,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26700044651457755,0.1246670544074518,0.27234561110034866,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.811712411399194,0.1570917125765469,0.8323692453712888,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.76015384466561,0.1570917125765469,0.8062483241638413,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7140796395122182,0.1570917125765469,0.754685512343692,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6940909511133451,0.1570917125765469,0.7085586845011981,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6541970925122511,0.1570917125765469,0.688616424422836,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.5899715992863449,0.1570917125765469,0.6487400244603768,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5699829108874715,0.1570917125765469,0.5844506442753246,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.49907596192935144,0.1570917125765469,0.5645285301983854,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.43636633367601974,0.1570917125765469,0.4936387109247273,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41046271222322056,0.1570917125765469,0.4254918316667714,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.3533855183439098,0.1570917125765469,0.40502546121859645,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33718529868397845,0.1570917125765469,0.34794826733928563,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.24485042008343452,0.1570917125765469,0.3317480476793543,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.19510141427732508,0.1570917125765469,0.23942173730101074,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.13663867662045331,0.1570917125765469,0.18967273149490124,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8432667663824533,0.18960643924055634,0.863923600354548,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.7983618159821989,0.18960643924055634,0.8378380836000295,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.7312410252723333,0.18960643924055634,0.7929331331997751,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6913471666712393,0.18960643924055634,0.7258123424899094,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6461916616810269,0.18960643924055634,0.6859184838888155,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.64084380295988,0.18960643924055634,0.6461889675456511,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8074397692773498,0.22212116590456557,0.8280966032494446,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7465221739761597,0.22212116590456557,0.8020110864949259,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.6948071535854392,0.22212116590456557,0.7416039209456862,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.5959055353066705,0.22212116590456557,0.6898762976083905,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5807069034796096,0.22212116590456557,0.5908044454507722,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجهگيري","boundary":[0.4714659588824035,0.22212116590456557,0.5756058136237113,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45222531756293793,0.22212116590456557,0.466354344362927,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.3813916719059948,0.22212116590456557,0.4471137030434613,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مطروحه","boundary":[0.30189761076064126,0.22212116590456557,0.37628898951942713,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2781264806501804,0.22212116590456557,0.29695057727980906,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.22623109340136222,0.22212116590456557,0.27317944716934817,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.1675749227282076,0.22212116590456557,0.2212985043457918,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.13575167995726634,0.22212116590456557,0.16255426549492805,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8028301036491974,0.25463589256857483,0.8636591902112283,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرفته","boundary":[0.7393284347942809,0.25463589256857483,0.7974014208667736,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6941729298040685,0.25463589256857483,0.7338997520118572,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.688784659052283,0.25463589256857483,0.6941298236380543,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8119923448939654,0.28715061923258417,0.8326491788660602,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.7573157654853482,0.28715061923258417,0.8065636621115415,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7312302487308298,0.28715061923258417,0.7518870827029245,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6800057547838564,0.28715061923258417,0.7258015659484061,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.6310362521465052,0.28715061923258417,0.6745770720014325,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.5713651306274653,0.28715061923258417,0.6252065280695558,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.531791104383138,0.28715061923258417,0.5653932588363971,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"سياستي","boundary":[0.46570037143198867,0.28715061923258417,0.5263624216007142,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4396148546774702,0.28715061923258417,0.46027168864956486,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.3762802222158591,0.28715061923258417,0.4341861718950464,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.32138092761616815,0.28715061923258417,0.3708515394334353,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30520623686443366,0.28715061923258417,0.31595224483374434,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.22622586222988827,0.28715061923258417,0.2997775540820098,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.15723983179477957,0.28715061923258417,0.22079717944746444,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13680571301375868,0.28715061923258417,0.15181114901235576,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.8122050532965002,0.3196653458965935,0.8637636200300843,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7960303625447657,0.3196653458965935,0.8067763705140764,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7114986578221131,0.3196653458965935,0.7906016797623419,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.668124874360491,0.3196653458965935,0.7060699750396892,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6160373590481067,0.3196653458965935,0.6626961915780673,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5765054126325078,0.3196653458965935,0.6106086762656829,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.560302882481889,0.3196653458965935,0.571076729850084,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5127810285865175,0.3196653458965935,0.5548741996994652,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49312641297425486,0.3196653458965935,0.5073523458040937,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفه","boundary":[0.440231555094228,0.3196653458965935,0.48769773019183105,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"خطير","boundary":[0.3909001402713819,0.3196653458965935,0.4348028723118042,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.3279609042492234,0.3196653458965935,0.3854714574889581,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.24984355098008906,0.3196653458965935,0.3225322214667996,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2336688602283545,0.3196653458965935,0.24441486819766522,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.1365273190249164,0.3196653458965935,0.2282401774459307,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.8150004111872301,0.3521800725606029,0.8639142350268129,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7889148944327116,0.3521800725606029,0.8095717284048063,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ساماندهي","boundary":[0.704700712807932,0.3521800725606029,0.7834862116502878,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6654193209822911,0.3521800725606029,0.6992720300255082,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6133318056699067,0.3521800725606029,0.6599906381998673,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5872462889153882,0.3521800725606029,0.6079031228874829,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5423413385151338,0.3521800725606029,0.5818176061329643,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5022882693425407,0.3521800725606029,0.5369126557327101,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.46234565972035924,0.3521800725606029,0.4968122467527976,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4171901547301468,0.3521800725606029,0.4569169769379354,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41188270803963817,0.3521800725606029,0.41722787262540934,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8127148863433478,0.38460473072969814,0.8333717203154425,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.7682919295910566,0.38460473072969814,0.8064597454613286,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7278412830122782,0.38460473072969814,0.7628632468086328,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6826857780220659,0.38460473072969814,0.7224126002298544,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6622516592410449,0.38460473072969814,0.677257095239642,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.6174300987452825,0.38460473072969814,0.6564887753798497,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.5758658762111352,0.38460473072969814,0.6120014159628587,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"آقاجاني","boundary":[0.5051259636463202,0.38460473072969814,0.5704371934287114,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49814250816768485,0.38460473072969814,0.505102357888741,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"آقاي","boundary":[0.45715726815503294,0.38460473072969814,0.4980811845148431,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.4113809573989184,0.38460473072969814,0.4513861735955492,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ابراهيم","boundary":[0.3516654467922565,0.38460473072969814,0.4059522746164945,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"تيموري","boundary":[0.28318052553706385,0.38460473072969814,0.34623676400983266,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26678786640420354,0.38460473072969814,0.27753387437351423,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.2199619974809377,0.38460473072969814,0.26135918362177973,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.13666651601933757,0.38460473072969814,0.2145333146985139,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.8036370613403576,0.41711945739370737,0.8627122657726823,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7557811346583756,0.41711945739370737,0.7982083785579338,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.739606443906641,0.41711945739370737,0.7503524518759518,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7055588590712342,0.41711945739370737,0.7341777611242171,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.6274415058020999,0.41711945739370737,0.7001301762888104,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5989061219457696,0.41711945739370737,0.6220128230196761,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.5254936270880692,0.41711945739370737,0.5934774391633458,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.4881888325832082,0.41711945739370737,0.5200649443056454,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47201414183147367,0.41711945739370737,0.48276014980078436,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.4214299540588375,0.41711945739370737,0.46658545904904986,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3893589665442107,0.41711945739370737,0.4160012712764137,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3628836982053131,0.41711945739370737,0.3839302837617869,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34244957942429216,0.41711945739370737,0.35745501542288927,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.2910302096851292,0.41711945739370737,0.33702089664186835,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.23963867934485047,0.41711945739370737,0.28560152690270535,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.2096057410960061,0.41711945739370737,0.23880927052555775,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"تقدير","boundary":[0.1527855279733036,0.41711945739370737,0.20417705831358232,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1366108372215691,0.41711945739370737,0.14735684519087983,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.8186422407546331,0.4496341840577167,0.863742066947077,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7989876251423705,0.4496341840577167,0.8132135579722093,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7552399983243032,0.4496341840577167,0.7935470111889963,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"آيد","boundary":[0.7200879462769413,0.4496341840577167,0.7497369060886405,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7146996755251558,0.4496341840577167,0.720044840110927,0.4691782655970036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13575,0.12467,0.86392,0.46918],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمود","boundary":[0.3210238905327819,0.5134461294691322,0.37891932025478714,0.5299280046842911],"dir":"rtl"},{"str":"دودانگه","boundary":[0.2514366830323669,0.5134461294691322,0.3156945058827839,0.5299280046842911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25144,0.51345,0.37892,0.52993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رئيس","boundary":[0.45831305223129076,0.5655957880244269,0.503507173161891,0.5820776632395859],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.3990382251968285,0.5655957880244269,0.45249641395473844,0.5820776632395859],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.32693892889663473,0.5655957880244269,0.39370884054683053,0.5820776632395859],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31153771158210297,0.5655957880244269,0.32160954424663674,0.5820776632395859],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.22208856833764234,0.5655957880244269,0.30620832693210487,0.5820776632395859],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.14508248176498334,0.5655957880244269,0.2167591836876443,0.5820776632395859],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14508,0.5656,0.50351,0.58208],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/d2c5bae2b5434dfeef5d1a94ed76c605.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/bacfd3aad9ddf98477fdfeab46dae9b3.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13751,0.32159,0.13612,0.08672]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5018373223974806,0.3215938583821797,0.5982103935579854,0.34861332594801403],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.40230826408235854,0.3215938583821797,0.49433223099320805,0.34861332594801403],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8014809832866788,0.3659750652723715,0.8636564960758522,0.38696018508183616],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.14046396397773872,0.3659750652723715,0.20060681577188144,0.38696018508183616],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7705270356157615,0.4172568910102146,0.8121982538119801,0.4322977279551957],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7389468939081901,0.4172568910102146,0.7659849799563279,0.4322977279551957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7344566682817023,0.4172568910102146,0.7389558743594431,0.4322977279551957],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.6778798253879555,0.4172568910102146,0.7282933845867852,0.4322977279551957],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.1375132442803324,0.4172568910102146,0.1448619475406424,0.4322977279551957],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.14649369553330807,0.4172568910102146,0.6773132872060534,0.4322977279551957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416410292840828,0.442849097405446,0.7509179637205675,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.442849097405446,0.766807845875422,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.442849097405446,0.7759349350681426,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.442849097405446,0.7868214229534821,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.687281844681178,0.442849097405446,0.7371801825624084,0.4578899343504271],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.62604979244221,0.442849097405446,0.6823755675773558,0.4578899343504271],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.1375132442803324,0.442849097405446,0.14831133886691036,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.15111221332055275,0.442849097405446,0.6279433847349803,0.4578899343504271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4676179335068381,0.7559213579900825,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.4676179335068381,0.766807845875422,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4676179335068381,0.7759349350681426,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.4676179335068381,0.7868214229534821,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6445230938382241,0.4676179335068381,0.7418521981806886,0.48265877045181926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6250479589588602,0.4676179335068381,0.6347105396305798,0.48265877045181926],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبنديهاي","boundary":[0.5111551820332466,0.4676179335068381,0.620141681855038,0.48265877045181926],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.48351720184141017,0.4676179335068381,0.5062489049294245,0.48265877045181926],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.1375132442803324,0.4676179335068381,0.14831133886691036,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15111221332055275,0.4676179335068381,0.482460074436774,0.48265877045181926],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222002955410621,0.5119188791649897,0.863741040609791,0.5269597161099708],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7834642736907983,0.5119188791649897,0.8176582398816284,0.5269597161099708],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7789740480643105,0.5119188791649897,0.7834732541420513,0.5269597161099708],"dir":"ltr"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.7036007358216031,0.5119188791649897,0.7748167405949864,0.5269597161099708],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6896103473989138,0.5119188791649897,0.6990586801621695,0.5269597161099708],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6401619301254575,0.5119188791649897,0.6850682917394803,0.5269597161099708],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5119188791649897,0.14856843635706699,0.5269597161099708],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.15098392115979595,0.5119188791649897,0.6369012565676628,0.5269597161099708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5464278665567222,0.7559213579900825,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5464278665567222,0.766807845875422,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5464278665567222,0.7759349350681426,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.5464278665567222,0.7868214229534821,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.6735467576583947,0.5464278665567222,0.742062469032169,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6519934180669315,0.5464278665567222,0.6686404805545725,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5865621068220721,0.5464278665567222,0.6470871409631094,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5719932490465305,0.5464278665567222,0.5816558297182499,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5228233540540772,0.5464278665567222,0.5670869719427084,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.47697430164281357,0.5464278665567222,0.517917076950255,0.5614687035017033],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5464278665567222,0.14831133886691036,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.15111221332055275,0.5464278665567222,0.47899618609634054,0.5614687035017033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5712867711530285,0.7559213579900825,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5712867711530285,0.766807845875422,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5712867711530285,0.7759349350681426,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.5712867711530285,0.7868214229534821,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6939186547414485,0.5712867711530285,0.7421672837275072,0.5863276080980097],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.6284873434965891,0.5712867711530285,0.6890123776376265,0.5863276080980097],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰","boundary":[0.1375132442803324,0.5712867711530285,0.15910943345348835,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.5712867711530285,0.6279433847349803,0.5863276080980097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5960556072544206,0.7559213579900825,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5960556072544206,0.766807845875422,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5960556072544206,0.7759349350681426,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.5960556072544206,0.7868214229534821,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6888334100733707,0.5960556072544206,0.7370820390594294,0.6110964441994018],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.642984357662107,0.5960556072544206,0.6839271329695485,0.6110964441994018],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5960556072544206,0.15910943345348835,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.5960556072544206,0.6417989380967142,0.6110964441994018],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.620914511850727,0.7559213579900825,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.620914511850727,0.766807845875422,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.620914511850727,0.7759349350681426,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.620914511850727,0.7868214229534821,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"كانالهاي","boundary":[0.6749778567116368,0.620914511850727,0.7418840146365564,0.635955348795708],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6291288043003732,0.620914511850727,0.6700715796078147,0.635955348795708],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.620914511850727,0.15910943345348835,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.620914511850727,0.6279433847349803,0.635955348795708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416410292840828,0.6456833479521191,0.7509179637205675,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.6456833479521191,0.766807845875422,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6456833479521191,0.7759349350681426,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.6456833479521191,0.7868214229534821,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.69337982766627,0.6456833479521191,0.7370435514112025,0.6607241848971002],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6514729367707413,0.6456833479521191,0.6884735505624479,0.6607241848971002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6264487810621638,0.6456833479521191,0.6465666596669192,0.6607241848971002],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5855060057547222,0.6456833479521191,0.6215425039583417,0.6607241848971002],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5398374604136434,0.6456833479521191,0.5805997286509001,0.6607241848971002],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.6456833479521191,0.15910943345348835,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.6456833479521191,0.5413461762241433,0.6607241848971002],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6705422525484254,0.7559213579900825,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.6705422525484254,0.766807845875422,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6705422525484254,0.7759349350681426,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.6705422525484254,0.7868214229534821,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6984078540306504,0.6705422525484254,0.7420715777755827,0.6855830894934066],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6560724673181939,0.6705422525484254,0.6935015769268282,0.6855830894934066],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5906411560733346,0.6705422525484254,0.6511661902143718,0.6855830894934066],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.6705422525484254,0.15910943345348835,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.6705422525484254,0.589840612990212,0.6855830894934066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416410292840828,0.6953110886498175,0.7509179637205675,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.6953110886498175,0.766807845875422,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6953110886498175,0.7759349350681426,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.6953110886498175,0.7868214229534821,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.678509868189432,0.6953110886498175,0.7421200722123488,0.7103519255947986],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچه","boundary":[0.6198487908520303,0.6953110886498175,0.6736035910856099,0.7103519255947986],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاهي","boundary":[0.5663939376903001,0.6953110886498175,0.6149425137482082,0.7103519255947986],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.6953110886498175,0.15910943345348835,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.6953110886498175,0.5655933946071776,0.7103519255947986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7201699932461239,0.7559213579900825,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.7201699932461239,0.766807845875422,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7201699932461239,0.7759349350681426,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.7201699932461239,0.7868214229534821,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6897503141462995,0.7201699932461239,0.742219626929096,0.735210830191105],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.626204384495922,0.7201699932461239,0.6848440370424773,0.735210830191105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6116355267203802,0.7201699932461239,0.6212981073920998,0.735210830191105],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.562465631727927,0.7201699932461239,0.606729249616558,0.735210830191105],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5166165793166634,0.7201699932461239,0.5575593546241049,0.735210830191105],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸","boundary":[0.1375132442803324,0.7201699932461239,0.15910943345348835,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.7201699932461239,0.5170989578411089,0.735210830191105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.744938829347516,0.7559213579900825,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.744938829347516,0.766807845875422,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.744938829347516,0.7759349350681426,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.744938829347516,0.7868214229534821,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.671850093832386,0.744938829347516,0.7418533528101355,0.7599796662924971],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰","boundary":[0.1375132442803324,0.744938829347516,0.15910943345348835,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.744938829347516,0.6729739331606156,0.7599796662924971],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222092759923151,0.7892397750056677,0.8638804941885337,0.8042806119506487],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7789740480643105,0.7892397750056677,0.8176672203328815,0.8042806119506487],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7744838224378225,0.7892397750056677,0.7789830285155633,0.8042806119506487],"dir":"ltr"},{"str":"محيط","boundary":[0.7221965562311399,0.7892397750056677,0.7702737868904276,0.8042806119506487],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6727481389576836,0.7892397750056677,0.7176545005717063,0.8042806119506487],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7892397750056677,0.16221602812621416,0.8042806119506487],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16445459803925952,0.7892397750056677,0.6728230615795655,0.8042806119506487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8238388308923145,0.7559213579900825,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.8238388308923145,0.766807845875422,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8238388308923145,0.7759349350681426,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.8238388308923145,0.7868214229534821,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6937085121821289,0.8238388308923145,0.7419571411681877,0.8388796678372955],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.6056513388818796,0.8238388308923145,0.6888022350783067,0.8388796678372955],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳","boundary":[0.1375132442803324,0.8238388308923145,0.15910943345348835,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.8238388308923145,0.6071600546923793,0.8388796678372955],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8486076669937065,0.7559213579900825,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.8486076669937065,0.766807845875422,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8486076669937065,0.7759349350681426,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.8486076669937065,0.7868214229534821,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.70330694677347,0.8486076669937065,0.7469706705184025,0.8636485039386875],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.6623641714660287,0.8486076669937065,0.698400669669648,0.8636485039386875],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.6156581274209095,0.8486076669937065,0.6574578943622065,0.8636485039386875],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8486076669937065,0.15910943345348835,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.8486076669937065,0.6175517197136798,0.8636485039386875],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8734665715900128,0.7559213579900825,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.8734665715900128,0.766807845875422,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8734665715900128,0.7759349350681426,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.8734665715900128,0.7868214229534821,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.698905499322226,0.8734665715900128,0.7469184556089745,0.8885074085349939],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.6012894054161485,0.8734665715900128,0.6939992222184038,0.8885074085349939],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.8734665715900128,0.15910943345348835,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.8734665715900128,0.6002322780115125,0.8885074085349939],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.898235407691405,0.7559213579900825,0.9132762446363861],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.898235407691405,0.766807845875422,0.9132762446363861],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.898235407691405,0.7759349350681426,0.9132762446363861],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.898235407691405,0.7868214229534821,0.9132762446363861],"dir":"ltr"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6932624403391776,0.898235407691405,0.7468458422459862,0.9132762446363861],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.5899996952695504,0.898235407691405,0.6883561632353554,0.9132762446363861],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.898235407691405,0.15910943345348835,0.9132762446363861],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.898235407691405,0.589840612990212,0.9132762446363861],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.32159,0.86388,0.91328],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/2cb05213047cac6d2eb1137a9c13c89a.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/3efec11cbd2f73c983625dfe3580b92b.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13606,0.07961]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8355508909580573,0.07678403896865678,0.8436494618979907,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83555,0.07678,0.84365,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.12301587196528777,0.7559213579900825,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.12301587196528777,0.766807845875422,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.6682454689916024,0.12301587196528777,0.7418761888147503,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.5652822861173425,0.12301587196528777,0.6633391918877802,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.540258130408765,0.12301587196528777,0.5603760090135204,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.4910882354163117,0.12301587196528777,0.5353518533049428,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.4503382832264877,0.12301587196528777,0.48618195831248956,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4044892308152241,0.12301587196528777,0.44543200612266554,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.15910943345348835,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.12301587196528777,0.40625453094723746,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.1477847080666798,0.7559213579900825,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.1477847080666798,0.766807845875422,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.6682436729013519,0.1477847080666798,0.7418761888147503,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشان","boundary":[0.5619466899376658,0.1477847080666798,0.6633373957975297,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5369225342290882,0.1477847080666798,0.5570404128338436,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.487752639236635,0.1477847080666798,0.5320162571252661,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.447002687046811,0.1477847080666798,0.4828463621328129,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4011536346355474,0.1477847080666798,0.4420964099429888,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.15910943345348835,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.1477847080666798,0.402790642606804,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.172553544168072,0.7559213579900825,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.172553544168072,0.766807845875422,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.172553544168072,0.7759349350681426,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.172553544168072,0.7868214229534821,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.6640740493845951,0.172553544168072,0.7421459872288216,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.5992854818651274,0.172553544168072,0.6591677722807731,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.511228308564878,0.172553544168072,0.5943792047613052,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.15910943345348835,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.172553544168072,0.5101711811602418,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.19741244876437836,0.7559213579900825,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.19741244876437836,0.766807845875422,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.19741244876437836,0.7759349350681426,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.19741244876437836,0.7868214229534821,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7080772341868901,0.19741244876437836,0.7418855541424855,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.6014176975769053,0.19741244876437836,0.7031709570830679,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.15910943345348835,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.19741244876437836,0.6002322780115125,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.2221812848657704,0.7559213579900825,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.2221812848657704,0.766807845875422,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.2221812848657704,0.7759349350681426,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.2221812848657704,0.7868214229534821,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.6403986291620539,0.2221812848657704,0.7419151896316202,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.581009108935875,0.2221812848657704,0.6354923520582317,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5659474809708664,0.2221812848657704,0.5761028318320529,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"دوام","boundary":[0.5266329897677503,0.2221812848657704,0.5610412038670443,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5120641319922085,0.2221812848657704,0.5217267126639281,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"كم","boundary":[0.48614013506808285,0.2221812848657704,0.5071578548883864,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"دوام","boundary":[0.4468256438649666,0.2221812848657704,0.4812338579642607,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"۳۶","boundary":[0.1375132442803324,0.2221812848657704,0.15910943345348835,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.2221812848657704,0.4478211910324392,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.24704018946207676,0.7451664978616797,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.24704018946207676,0.7560313043718511,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.24704018946207676,0.7651583935645718,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.24704018946207676,0.7868429760364893,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.6952480181112105,0.24704018946207676,0.7310488436155197,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.5885884815012258,0.24704018946207676,0.6903417410073883,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"۳۶","boundary":[0.1375132442803324,0.24704018946207676,0.15910943345348835,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.24704018946207676,0.589840612990212,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.271809025563469,0.7451664978616797,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.271809025563469,0.7560313043718511,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.271809025563469,0.7651583935645718,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.271809025563469,0.7868429760364893,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7042108933381624,0.271809025563469,0.7358767342091194,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"تعويق","boundary":[0.6567116188630842,0.271809025563469,0.6995397757650076,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"۳۸","boundary":[0.1375132442803324,0.271809025563469,0.15910943345348835,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.271809025563469,0.6556544914584482,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.2966679301597752,0.7451664978616797,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.2966679301597752,0.7560313043718511,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2966679301597752,0.7651583935645718,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.2966679301597752,0.7868429760364893,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7024494419709717,0.2966679301597752,0.7362577619265671,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكنندگان","boundary":[0.5974893916145323,0.2966679301597752,0.6975431648671496,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.509303926153526,0.2966679301597752,0.5925831145107101,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.2966679301597752,0.15910943345348835,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.2966679301597752,0.5101711811602418,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.32143676626116735,0.7451664978616797,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.32143676626116735,0.7560313043718511,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.32143676626116735,0.7651583935645718,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.32143676626116735,0.7868429760364893,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6776255503253356,0.32143676626116735,0.7312089522321441,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.6121942390804762,0.32143676626116735,0.6727192732215135,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.32143676626116735,0.15910943345348835,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.32143676626116735,0.6140878313732463,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3462956708574737,0.7451664978616797,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.3462956708574737,0.7560313043718511,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.3462956708574737,0.7651583935645718,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7652467868633334,0.3462956708574737,0.7868429760364893,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.6919089580431934,0.3462956708574737,0.7317162194357765,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"شماتيك","boundary":[0.6291985952358249,0.3462956708574737,0.6870026809393712,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.578828911955974,0.3462956708574737,0.6242923181320027,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5397500934521681,0.3462956708574737,0.5739226348521519,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5251812356766263,0.3462956708574737,0.5348438163483459,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.47933218326536275,0.3462956708574737,0.5202749585728043,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.42283500980344585,0.3462956708574737,0.4744259061615406,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"۴۳","boundary":[0.1375132442803324,0.3462956708574737,0.15910943345348835,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.3462956708574737,0.4235739726494049,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7317625329058097,0.37120405155572256,0.7359403671208548,0.38624488850070365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358678820500272,0.37106450695886584,0.7451448164865119,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7452332097852732,0.37106450695886584,0.7560313043718511,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.37106450695886584,0.7651583935645718,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7652467868633334,0.37106450695886584,0.7868429760364893,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6618433052933561,0.37106450695886584,0.7318465642711054,0.38610534390384693],"dir":"rtl"},{"str":"۴۷","boundary":[0.1375132442803324,0.37106450695886584,0.15910943345348835,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.37106450695886584,0.6625822681393153,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222711128137999,0.4153654526170174,0.8639423310100185,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7694804281683075,0.4153654526170174,0.8177290571543662,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7649902025418197,0.4153654526170174,0.7694894086195605,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6880708414698323,0.4153654526170174,0.7607223072299234,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.638622424196376,0.4153654526170174,0.6835287858103988,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":"۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.4153654526170174,0.15825244181963294,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.15996437241277164,0.4153654526170174,0.6369012565676628,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.44996450850366404,0.7559213579900825,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.44996450850366404,0.766807845875422,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.44996450850366404,0.7759349350681426,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.44996450850366404,0.7868214229534821,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6784829268356731,0.44996450850366404,0.7420931308585899,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6534587711270957,0.44996450850366404,0.673576649731851,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6042888761346424,0.44996450850366404,0.6485524940232735,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5584398237233787,0.44996450850366404,0.5993825990308203,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.44996450850366404,0.15910943345348835,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.44996450850366404,0.5586656179263106,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.47473334460505623,0.7559213579900825,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.47473334460505623,0.766807845875422,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.47473334460505623,0.7759349350681426,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.47473334460505623,0.7868214229534821,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6542244187424922,0.47473334460505623,0.7419481607169347,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.5826870421064131,0.47473334460505623,0.6493181416386701,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱","boundary":[0.1375132442803324,0.47473334460505623,0.15910943345348835,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.47473334460505623,0.582912836309345,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4995922492013625,0.7559213579900825,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.4995922492013625,0.766807845875422,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4995922492013625,0.7759349350681426,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.4995922492013625,0.7868214229534821,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"گرايشات","boundary":[0.6772889116955098,0.4995922492013625,0.7422917271234415,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.6413809622369686,0.4995922492013625,0.6723826345916876,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6163568065283912,0.4995922492013625,0.6364746851331466,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5478403254016523,0.4995922492013625,0.611450529424569,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5019912729903887,0.4995922492013625,0.5429340482978302,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲","boundary":[0.1375132442803324,0.4995922492013625,0.15910943345348835,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.4995922492013625,0.503243404479375,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5243610853027546,0.7559213579900825,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.5243610853027546,0.766807845875422,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5243610853027546,0.7759349350681426,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.5243610853027546,0.7868214229534821,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6984702040207782,0.5243610853027546,0.7421339277657106,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.6330388927759187,0.5243610853027546,0.6935639269169559,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتي","boundary":[0.580890951855818,0.5243610853027546,0.6281326156720966,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"۵۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5243610853027546,0.15910943345348835,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.5243610853027546,0.582912836309345,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.549219989899061,0.7559213579900825,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.549219989899061,0.766807845875422,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.549219989899061,0.7759349350681426,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.549219989899061,0.7868214229534821,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.671850093832386,0.549219989899061,0.7418533528101355,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"۵۴","boundary":[0.1375132442803324,0.549219989899061,0.15910943345348835,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.549219989899061,0.6729739331606156,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222319837047691,0.5934308670622984,0.8639032019009877,0.6084717040072796],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7783325872605265,0.5934308670622984,0.8176899280453356,0.6084717040072796],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7738423616340386,0.5934308670622984,0.7783415677117794,0.6084717040072796],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6959690200546637,0.5934308670622984,0.7694946685981514,0.6084717040072796],"dir":"rtl"},{"str":"۵۷","boundary":[0.1375132442803324,0.5934308670622984,0.16397286097561772,0.6084717040072796],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16445459803925944,0.5934308670622984,0.6952741897120047,0.6084717040072796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6280299229489451,0.7559213579900825,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.6280299229489451,0.766807845875422,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6280299229489451,0.7759349350681426,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.6280299229489451,0.7868214229534821,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6778414660318892,0.6280299229489451,0.7418791395344475,0.6430707598939261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6528173103233117,0.6280299229489451,0.6729351889280671,0.6430707598939261],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6036474153308584,0.6280299229489451,0.6479110332194896,0.6430707598939261],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5577983629195948,0.6280299229489451,0.5987411382270362,0.6430707598939261],"dir":"rtl"},{"str":"۵۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6280299229489451,0.15910943345348835,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.6280299229489451,0.5586656179263106,0.6430707598939261],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6527987590503371,0.7559213579900825,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.6527987590503371,0.766807845875422,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6527987590503371,0.7759349350681426,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.6527987590503371,0.7868214229534821,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردهاي","boundary":[0.6556815611043679,0.6527987590503371,0.742087742587838,0.6678395959953184],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6032122483215713,0.6527987590503371,0.6507752840005457,0.6678395959953184],"dir":"rtl"},{"str":"تحتتأثير","boundary":[0.5272775295833924,0.6527987590503371,0.5983059712177492,0.6678395959953184],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.4583719383330782,0.6527987590503371,0.5223712524795703,0.6678395959953184],"dir":"rtl"},{"str":"۶۰","boundary":[0.1375132442803324,0.6527987590503371,0.15910943345348835,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.6527987590503371,0.4582128560537397,0.6678395959953184],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6776576636466436,0.7559213579900825,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.6776576636466436,0.766807845875422,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6776576636466436,0.7759349350681426,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.6776576636466436,0.7868214229534821,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6936724620849564,0.6776576636466436,0.741921091071015,0.6926985005916247],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6246385786738853,0.6776576636466436,0.6887661849811342,0.6926985005916247],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱","boundary":[0.1375132442803324,0.6776576636466436,0.15910943345348835,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.6776576636466436,0.6244794963945468,0.6926985005916247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7024264997480356,0.7559213579900825,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.7024264997480356,0.766807845875422,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7024264997480356,0.7759349350681426,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.7024264997480356,0.7868214229534821,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"خطا","boundary":[0.7127951783987212,0.7024264997480356,0.7420400179040366,0.7174673366930168],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6877710226901438,0.7024264997480356,0.7078889012948991,0.7174673366930168],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6187371392790727,0.7024264997480356,0.6828647455863216,0.7174673366930168],"dir":"rtl"},{"str":"۶۲","boundary":[0.1375132442803324,0.7024264997480356,0.15910943345348835,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.7024264997480356,0.6175517197136798,0.7174673366930168],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.727285404344342,0.7559213579900825,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.727285404344342,0.766807845875422,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.727285404344342,0.7759349350681426,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.727285404344342,0.7868214229534821,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.6835373813851694,0.727285404344342,0.7419842108141073,0.7423262412893231],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6145866312942688,0.727285404344342,0.6786311042813472,0.7423262412893231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6000177735187271,0.727285404344342,0.6096803541904466,0.7423262412893231],"dir":"rtl"},{"str":"راهحلها","boundary":[0.5323965150897493,0.727285404344342,0.5951114964149051,0.7423262412893231],"dir":"rtl"},{"str":"۶۲","boundary":[0.1375132442803324,0.727285404344342,0.15910943345348835,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.727285404344342,0.5344183995432763,0.7423262412893231],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7520542404457341,0.7559213579900825,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.7520542404457341,0.766807845875422,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7520542404457341,0.7759349350681426,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.7520542404457341,0.7868214229534821,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"الزامات","boundary":[0.6875144383686301,0.7520542404457341,0.7419976814909869,0.7670950773907153],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6185642014463726,0.7520542404457341,0.6826081612648079,0.7670950773907153],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5766573105508438,0.7520542404457341,0.6136579243425504,0.7670950773907153],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7520542404457341,0.15910943345348835,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.7520542404457341,0.575985059628478,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7769131450420406,0.7559213579900825,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.7769131450420406,0.766807845875422,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7769131450420406,0.7759349350681426,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.7769131450420406,0.7868214229534821,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"دلايل","boundary":[0.7027691460355776,0.7769131450420406,0.7420193628661548,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"شكست","boundary":[0.6445365645151035,0.7769131450420406,0.6978628689317554,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبينيها","boundary":[0.5594661610094332,0.7769131450420406,0.6396302874112814,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7769131450420406,0.15910943345348835,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.7769131450420406,0.5586656179263106,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8016819811434326,0.7559213579900825,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7560097512888441,0.8016819811434326,0.766807845875422,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8016819811434326,0.7759349350681426,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.8016819811434326,0.7868214229534821,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.671850093832386,0.8016819811434326,0.7418533528101355,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵","boundary":[0.1375132442803324,0.8016819811434326,0.15910943345348835,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.8016819811434326,0.6729739331606156,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8221389718882203,0.8459829268015842,0.8638101900844389,0.8610237637465652],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7712765184189027,0.8459829268015842,0.8175969162287867,0.8610237637465652],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667862927924148,0.8459829268015842,0.7712854988701556,0.8610237637465652],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6854490628726064,0.8459829268015842,0.7624992819485658,0.8610237637465652],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.1375132442803324,0.8459829268015842,0.1636943386946147,0.8610237637465652],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16445459803925952,0.8459829268015842,0.6862937384590291,0.8610237637465652],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.880581982688231,0.7559213579900825,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.880581982688231,0.766807845875422,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.880581982688231,0.7759349350681426,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.880581982688231,0.7868214229534821,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.6920505925886689,0.880581982688231,0.7419489304698993,0.895622819633212],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6152732509386393,0.880581982688231,0.6871443154848468,0.895622819633212],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.1375132442803324,0.880581982688231,0.15910943345348835,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.880581982688231,0.6140878313732463,0.895622819633212],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.9053508187896232,0.7559213579900825,0.9203916557346042],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.9053508187896232,0.766807845875422,0.9203916557346042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.9053508187896232,0.7759349350681426,0.9203916557346042],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.9053508187896232,0.7868214229534821,0.9203916557346042],"dir":"ltr"},{"str":"حوزه","boundary":[0.7020573811276989,0.9053508187896232,0.7419717664745139,0.9203916557346042],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6252800394776692,0.9053508187896232,0.6971511040238768,0.9203916557346042],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.1375132442803324,0.9053508187896232,0.15910943345348835,0.9203916557346042],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.9053508187896232,0.6244794963945468,0.9203916557346042],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.86394,0.92039],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/d06d43d3adc0498879c12b4ec4710100.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/c7caea7d231f8b4cf6c5389809a7605d.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13751,0.07191,0.13603,0.08402]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083954175828271,0.0768401118841916,0.8639713250383494,0.0918809488291727],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549834140027896,0.0768401118841916,0.8036819635966225,0.0918809488291727],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75498,0.07684,0.86397,0.09188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.15752682135839252,0.07678403896865678,0.16397568340315435,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.15085562899903912,0.07191466698360309,0.15604042838386428,0.08695550392858421],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15086,0.07191,0.16398,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.12301587196528777,0.7559213579900825,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.12301587196528777,0.766807845875422,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7018007968061852,0.12301587196528777,0.7419937044340033,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6250234551561558,0.12301587196528777,0.6968945197023632,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.15910943345348835,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.12301587196528777,0.6244794963945468,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.1477847080666798,0.7559213579900825,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.1477847080666798,0.766807845875422,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"تقسيمبندي","boundary":[0.6590616746638273,0.1477847080666798,0.7419004360331332,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6042401251135547,0.1477847080666798,0.6541553975600051,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5275214129809911,0.1477847080666798,0.5993924775271986,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۷۰","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.15910943345348835,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.1477847080666798,0.5274906228624093,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.172553544168072,0.7559213579900825,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.172553544168072,0.766807845875422,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.172553544168072,0.7759349350681426,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.172553544168072,0.7868214229534821,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.6979520319834814,0.172553544168072,0.741958552381956,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6214079254817078,0.172553544168072,0.6930457548796594,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6063462975166991,0.172553544168072,0.6165016483778856,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5666890096600408,0.172553544168072,0.601440020412877,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"نقشهاي","boundary":[0.4951896075035457,0.172553544168072,0.5617827325562186,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.44272029472074914,0.172553544168072,0.49028333039972355,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۷۰","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.15910943345348835,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.172553544168072,0.4443573026920058,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.19741244876437836,0.7559213579900825,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.19741244876437836,0.766807845875422,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.19741244876437836,0.7759349350681426,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.19741244876437836,0.7868214229534821,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7080871126832683,0.19741244876437836,0.7418954326388637,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6313097710332387,0.19741244876437836,0.7031808355794462,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.15910943345348835,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.19741244876437836,0.6314072730754138,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.2221812848657704,0.7559213579900825,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.2221812848657704,0.766807845875422,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.2221812848657704,0.7759349350681426,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.2221812848657704,0.7868214229534821,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6692983627549334,0.2221812848657704,0.7419384105127171,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.616614802063673,0.2221812848657704,0.6643920856511112,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5398374604136434,0.2221812848657704,0.611708524959851,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.1375132442803324,0.2221812848657704,0.15910943345348835,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.2221812848657704,0.5413461762241433,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.24704018946207676,0.7559213579900825,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.24704018946207676,0.766807845875422,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.24704018946207676,0.7759349350681426,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.24704018946207676,0.7868214229534821,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.6613037084652129,0.24704018946207676,0.7418688761615869,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردي","boundary":[0.5860812678035556,0.24704018946207676,0.6563974313613907,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5094322183142829,0.24704018946207676,0.5811749906997336,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"۷۶","boundary":[0.1375132442803324,0.24704018946207676,0.15910943345348835,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.24704018946207676,0.5101711811602418,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416410292840828,0.271809025563469,0.7509179637205675,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7560097512888441,0.271809025563469,0.766807845875422,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.271809025563469,0.7759349350681426,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.271809025563469,0.7868214229534821,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6642111937044441,0.271809025563469,0.7369350162432021,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5875621442151714,0.271809025563469,0.6593049166006221,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.271809025563469,0.15910943345348835,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.271809025563469,0.5863767246497785,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.2966679301597752,0.7451664978616797,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7452332097852732,0.2966679301597752,0.7560313043718511,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2966679301597752,0.7651583935645718,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.2966679301597752,0.7868429760364893,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.659410501048925,0.2966679301597752,0.7311485266244276,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.6034703721490141,0.2966679301597752,0.6545042239451028,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"۸۰","boundary":[0.1375132442803324,0.2966679301597752,0.15910943345348835,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.2966679301597752,0.603696166351946,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.32143676626116735,0.7451664978616797,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7452332097852732,0.32143676626116735,0.7560313043718511,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.32143676626116735,0.7651583935645718,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.32143676626116735,0.7868429760364893,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"گرايشهاي","boundary":[0.6530411801438324,0.32143676626116735,0.7360363296571008,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6073849508501862,0.32143676626116735,0.6432286259361881,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5823607951416087,0.32143676626116735,0.602478673746364,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.505583453491579,0.32143676626116735,0.5774545180377866,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"۸۲","boundary":[0.1375132442803324,0.32143676626116735,0.15910943345348835,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.32143676626116735,0.5067072928198084,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3462956708574737,0.7451664978616797,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7452332097852732,0.3462956708574737,0.7560313043718511,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.3462956708574737,0.7651583935645718,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.3462956708574737,0.7868429760364893,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.6539525676538486,0.3462956708574737,0.7312746378184515,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5855680991605285,0.3462956708574737,0.6490462905500264,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5087907575104988,0.3462956708574737,0.5806618220567065,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.1375132442803324,0.3462956708574737,0.15910943345348835,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.3462956708574737,0.5101711811602418,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.37106450695886584,0.7451664978616797,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7452332097852732,0.37106450695886584,0.7560313043718511,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.37106450695886584,0.7651583935645718,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.37106450695886584,0.7868429760364893,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6610735523288153,0.37106450695886584,0.7310768113065647,0.38610534390384693],"dir":"rtl"},{"str":"۹۱","boundary":[0.1375132442803324,0.37106450695886584,0.15910943345348835,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.37106450695886584,0.6625822681393153,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8221720712656956,0.4153654526170174,0.8638432894619141,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.776151620527661,0.4153654526170174,0.817630015606262,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7716613949011731,0.4153654526170174,0.7761606009789139,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6923768395534734,0.4153654526170174,0.767342182724974,0.43040628956199856],"dir":"rtl"},{"str":"۹۵","boundary":[0.1375132442803324,0.4153654526170174,0.16120906295643406,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16445459803925952,0.4153654526170174,0.690783964085517,0.43040628956199856],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.44996450850366404,0.7559213579900825,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.44996450850366404,0.766807845875422,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.44996450850366404,0.7759349350681426,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.44996450850366404,0.7868214229534821,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6937396871771929,0.44996450850366404,0.7419883161632516,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6215595668157222,0.44996450850366404,0.6888334100733707,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"۹۵","boundary":[0.1375132442803324,0.44996450850366404,0.15910943345348835,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.44996450850366404,0.6210156080541133,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.47473334460505623,0.7559213579900825,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.47473334460505623,0.766807845875422,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.47473334460505623,0.7759349350681426,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.47473334460505623,0.7868214229534821,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.713111803451469,0.47473334460505623,0.7469201234070644,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6409316830899984,0.47473334460505623,0.7082055263476468,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"۹۶","boundary":[0.1375132442803324,0.47473334460505623,0.15910943345348835,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.16150387834185317,0.47473334460505623,0.6417989380967142,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4995922492013625,0.7559213579900825,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.4995922492013625,0.766807845875422,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4995922492013625,0.7759349350681426,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.4995922492013625,0.7868214229534821,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.687085685967381,0.4995922492013625,0.7422116728151291,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6149055656059103,0.4995922492013625,0.6821794088635588,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.5420184271465089,0.4995922492013625,0.6099992885020881,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"۹۹","boundary":[0.1375132442803324,0.4995922492013625,0.15910943345348835,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1615038783418532,0.4995922492013625,0.5413461762241433,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5243610853027546,0.7559213579900825,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.5243610853027546,0.766807845875422,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5243610853027546,0.7759349350681426,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.5243610853027546,0.7868214229534821,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.6906606753190297,0.5243610853027546,0.7419730493961215,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6184805549575592,0.5243610853027546,0.6857543982152076,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.1375132442803324,0.5243610853027546,0.16990752804006629,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.5243610853027546,0.6175517197136798,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.549219989899061,0.7559213579900825,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.549219989899061,0.766807845875422,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.549219989899061,0.7759349350681426,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.549219989899061,0.7868214229534821,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6941975618989338,0.549219989899061,0.7419105711138329,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.6604320915250312,0.549219989899061,0.6892912847951117,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۲","boundary":[0.1375132442803324,0.549219989899061,0.16990752804006629,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.549219989899061,0.6625822681393153,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5739888260004531,0.7559213579900825,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.5739888260004531,0.766807845875422,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5739888260004531,0.7759349350681426,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.5739888260004531,0.7868214229534821,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.7031574864061885,0.5739888260004531,0.7469283341053528,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6885886286306467,0.5739888260004531,0.6982512093023663,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6438322405525487,0.5739888260004531,0.6836823515268245,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"انبارها","boundary":[0.5939767522530112,0.5739888260004531,0.6389259634487267,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5739888260004531,0.16990752804006629,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.5739888260004531,0.5933045013306455,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5987576621018452,0.7559213579900825,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.5987576621018452,0.766807845875422,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5987576621018452,0.7759349350681426,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.5987576621018452,0.7868214229534821,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7030306054591999,0.5987576621018452,0.742109423963006,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.6376207190051869,0.5987576621018452,0.6981243283553777,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.6038552486312845,0.5987576621018452,0.6327144419013648,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۶","boundary":[0.1375132442803324,0.5987576621018452,0.16990752804006629,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.5987576621018452,0.603696166351946,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6236165666981516,0.7559213579900825,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.6236165666981516,0.766807845875422,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6236165666981516,0.7759349350681426,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.6236165666981516,0.7868214229534821,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.6660752788002405,0.6236165666981516,0.7419508548523105,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.6323098084263379,0.6236165666981516,0.6611690016964183,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6177409506507963,0.6236165666981516,0.6274035313225157,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"تجهيزات","boundary":[0.5490744959881327,0.6236165666981516,0.6128346735469741,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6236165666981516,0.16990752804006629,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.6236165666981516,0.5482739529050101,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6483854027995437,0.7559213579900825,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7560097512888441,0.6483854027995437,0.766807845875422,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6483854027995437,0.7759349350681426,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.6483854027995437,0.7868214229534821,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6938856836561341,0.6483854027995437,0.7418986399428825,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"طرحبندي","boundary":[0.613116916300639,0.6483854027995437,0.6889794065523119,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.5793514459267365,0.6483854027995437,0.608210639196817,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6483854027995437,0.16990752804006629,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.6483854027995437,0.5794489479689114,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.67324430739585,0.7451664978616797,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7452332097852732,0.67324430739585,0.7560313043718511,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.67324430739585,0.7651583935645718,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.67324430739585,0.7868429760364893,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.697377283103291,0.67324430739585,0.7311856030588864,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيرهسازي","boundary":[0.6027006191844733,0.67324430739585,0.6924710059994689,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۸","boundary":[0.1375132442803324,0.67324430739585,0.16990752804006629,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.67324430739585,0.603696166351946,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6980131434972422,0.7451664978616797,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7452332097852732,0.6980131434972422,0.7560313043718511,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.6980131434972422,0.7651583935645718,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.6980131434972422,0.7868429760364893,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6610735523288153,0.6980131434972422,0.7310768113065647,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.1375132442803324,0.6980131434972422,0.16990752804006629,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6980131434972422,0.6625822681393153,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222519972818472,0.7423140891553938,0.8639232154780657,0.7573549261003749],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7683257987214964,0.7423140891553938,0.8177099416224134,0.7573549261003749],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7638355730950086,0.7423140891553938,0.7683347791727494,0.7573549261003749],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6869461040964775,0.7423140891553938,0.7595975698565686,0.7573549261003749],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6118093625982057,0.7423140891553938,0.6824040484370438,0.7573549261003749],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7423140891553938,0.16547259633486464,0.7573549261003749],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16894482366574734,0.7423140891553938,0.6099599028087358,0.7573549261003749],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7769131450420406,0.7559213579900825,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.7769131450420406,0.766807845875422,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7769131450420406,0.7759349350681426,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.7769131450420406,0.7868214229534821,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6785706786736307,0.7769131450420406,0.7421808826965475,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6068619037107807,0.7769131450420406,0.6736644015698088,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5818377480022032,0.7769131450420406,0.6019556266069586,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5359886955909395,0.7769131450420406,0.576931470898381,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7769131450420406,0.16990752804006629,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.7769131450420406,0.5378822878837098,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8016819811434326,0.7559213579900825,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.8016819811434326,0.766807845875422,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8016819811434326,0.7759349350681426,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.8016819811434326,0.7868214229534821,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"طبيعت","boundary":[0.6910658219626997,0.8016819811434326,0.7421210985496349,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6764969641871579,0.8016819811434326,0.6861595448588774,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.6161647531637382,0.8016819811434326,0.6715906870833359,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5444559782008881,0.8016819811434326,0.611258476059916,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8016819811434326,0.16990752804006629,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8016819811434326,0.5448100645645767,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8265408857397389,0.7559213579900825,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.8265408857397389,0.766807845875422,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8265408857397389,0.7759349350681426,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.8265408857397389,0.7868214229534821,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7081502324263607,0.8265408857397389,0.7419585523819561,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6364414574635106,0.8265408857397389,0.7032439553225386,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.8265408857397389,0.16990752804006629,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8265408857397389,0.6383350497562806,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8513097218411312,0.7559213579900825,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.8513097218411312,0.766807845875422,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8513097218411312,0.7759349350681426,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.8513097218411312,0.7868214229534821,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.6565767838021289,0.8513097218411312,0.7420616992792045,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5848680088392787,0.8513097218411312,0.6516705066983067,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۶","boundary":[0.1375132442803324,0.8513097218411312,0.16990752804006629,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.8513097218411312,0.5863767246497785,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8761686264374374,0.7559213579900825,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.8761686264374374,0.766807845875422,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8761686264374374,0.7759349350681426,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.8761686264374374,0.7868214229534821,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"گرايشات","boundary":[0.6820098066270383,0.8761686264374374,0.74701262205497,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6103010316641881,0.8761686264374374,0.6771035295232161,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5855452631559138,0.8761686264374374,0.6056631417606692,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5363753681634605,0.8761686264374374,0.5806389860520916,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4905263157521969,0.8761686264374374,0.5314690910596384,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.4497763635623729,0.8761686264374374,0.4856200386483747,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.1375132442803324,0.8761686264374374,0.16990752804006629,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8761686264374374,0.4512850793728727,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.9009374625388296,0.7559213579900825,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.9009374625388296,0.766807845875422,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.9009374625388296,0.7759349350681426,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.9009374625388296,0.7868214229534821,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.6956658656787954,0.9009374625388296,0.7420076882795258,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6029506606057883,0.9009374625388296,0.6907595885749733,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5312418856429382,0.9009374625388296,0.5980443835019661,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.1375132442803324,0.9009374625388296,0.16990752804006629,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.9009374625388296,0.5309545112028428,0.9159782994838107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.86392,0.91598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/c7076683748a0cbf0ac484b7faec0e6e.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/7da4c636710ebff05f4a8a3eb75c450d.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13623,0.08844]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.835166014475787,0.07678403896865678,0.8441001522587295,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83517,0.07678,0.8441,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.12301587196528777,0.7559213579900825,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.12301587196528777,0.766807845875422,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.6675292138580972,0.12301587196528777,0.7419634274840647,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6104964206250206,0.12301587196528777,0.662622936754275,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5901214445301087,0.12301587196528777,0.6055901435211987,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5184126695672585,0.12301587196528777,0.5852151674262865,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۲","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.16990752804006629,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.12301587196528777,0.5205628461815424,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.1477847080666798,0.7559213579900825,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.1477847080666798,0.766807845875422,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6898044534381389,0.1477847080666798,0.7420166687307789,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6180956784752888,0.1477847080666798,0.6848981763343167,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۳","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.16990752804006629,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.1477847080666798,0.6175517197136798,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.172553544168072,0.7559213579900825,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7560097512888441,0.172553544168072,0.766807845875422,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.172553544168072,0.7759349350681426,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.172553544168072,0.7868214229534821,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.661266247154272,0.172553544168072,0.7418691327459085,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.5997985222159937,0.172553544168072,0.6563599700504498,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.5433013487540769,0.172553544168072,0.5948922451121716,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۳","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.16990752804006629,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.172553544168072,0.5448100645645767,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.19741244876437836,0.7451664978616797,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.19741244876437836,0.7560313043718511,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.19741244876437836,0.7651583935645718,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.19741244876437836,0.7868429760364893,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"هزينهيابي","boundary":[0.6581162897312104,0.19741244876437836,0.731058593819737,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5864075147683602,0.19741244876437836,0.6532100126273882,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۵","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.16990752804006629,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.19741244876437836,0.5863767246497785,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.2221812848657704,0.7451664978616797,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.2221812848657704,0.7560313043718511,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2221812848657704,0.7651583935645718,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.2221812848657704,0.7868429760364893,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6586579392339256,0.2221812848657704,0.7311618690091464,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6015394468374635,0.2221812848657704,0.6537516621301035,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5298306718746134,0.2221812848657704,0.5966331697336413,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.2221812848657704,0.16990752804006629,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.2221812848657704,0.5309545112028428,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.24704018946207676,0.7451664978616797,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.24704018946207676,0.7560313043718511,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.24704018946207676,0.7651583935645718,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.24704018946207676,0.7868429760364893,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.6876234867052733,0.24704018946207676,0.7312657856593593,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6159147117424232,0.24704018946207676,0.6827172096014512,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۸","boundary":[0.1375132442803324,0.24704018946207676,0.16990752804006629,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.24704018946207676,0.6175517197136798,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.271809025563469,0.7451664978616797,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.271809025563469,0.7560313043718511,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.271809025563469,0.7651583935645718,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.271809025563469,0.7868429760364893,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.6671203467417653,0.271809025563469,0.7312233209541488,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.6185717706838572,0.271809025563469,0.6622140696379432,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.547021821416024,0.271809025563469,0.6136654935800352,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.1375132442803324,0.271809025563469,0.16990752804006629,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.271809025563469,0.5482739529050101,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.2966679301597752,0.7451664978616797,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.2966679301597752,0.7560313043718511,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2966679301597752,0.7651583935645718,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7652467868633334,0.2966679301597752,0.7868429760364893,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.6462200142485541,0.2966679301597752,0.7311442929831227,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5858878032251345,0.2966679301597752,0.641313737144732,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5141790282622842,0.2966679301597752,0.5809815261213123,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.2966679301597752,0.16990752804006629,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.2966679301597752,0.5136350695006754,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.32143676626116735,0.7451664978616797,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.32143676626116735,0.7560313043718511,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.32143676626116735,0.7651583935645718,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7652467868633334,0.32143676626116735,0.7868429760364893,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.6460568266200717,0.32143676626116735,0.7311442929831227,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5743480516572215,0.32143676626116735,0.6411505495162495,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۵","boundary":[0.1375132442803324,0.32143676626116735,0.16990752804006629,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.32143676626116735,0.575985059628478,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3462956708574737,0.7451664978616797,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7452332097852732,0.3462956708574737,0.7560313043718511,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.3462956708574737,0.7651583935645718,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7652467868633334,0.3462956708574737,0.7868429760364893,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6610735523288153,0.3462956708574737,0.7310768113065647,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۷","boundary":[0.1375132442803324,0.3462956708574737,0.16990752804006629,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3462956708574737,0.6625822681393153,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8221027934988869,0.39050654802071105,0.8637740116951055,0.4055473849656922],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7893657130856109,0.39050654802071105,0.8175607378394534,0.4055473849656922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7848754874591231,0.39050654802071105,0.7893746935368638,0.4055473849656922],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6850427615994896,0.39050654802071105,0.7806820016004656,0.4055473849656922],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.6316521828102986,0.39050654802071105,0.6805007059400561,0.4055473849656922],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5565154413120268,0.39050654802071105,0.6271101271508649,0.4055473849656922],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.39050654802071105,0.16914303505411657,0.4055473849656922],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1689448236657473,0.39050654802071105,0.5560771952908816,0.4055473849656922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.42510560390735774,0.7559213579900825,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.42510560390735774,0.766807845875422,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.42510560390735774,0.7759349350681426,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.42510560390735774,0.7868214229534821,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6914787944281758,0.42510560390735774,0.7419341768714123,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.42510560390735774,0.16990752804006629,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.42510560390735774,0.690293374862783,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.44996450850366404,0.7559213579900825,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.44996450850366404,0.766807845875422,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.44996450850366404,0.7759349350681426,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.44996450850366404,0.7868214229534821,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6692376805628955,0.44996450850366404,0.7419384105127171,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5766507676506452,0.44996450850366404,0.6643314034590734,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.504941992687795,0.44996450850366404,0.5717444905468231,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.44996450850366404,0.16990752804006629,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.44996450850366404,0.5067072928198084,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.47473334460505623,0.7559213579900825,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.47473334460505623,0.766807845875422,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.47473334460505623,0.7759349350681426,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.47473334460505623,0.7868214229534821,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.7023393672970424,0.47473334460505623,0.7421466286896254,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.6453708484365049,0.47473334460505623,0.6974330901932202,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5852528853215491,0.47473334460505623,0.6404645713326829,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.47473334460505623,0.16990752804006629,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.47473334460505623,0.5863767246497785,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4995922492013625,0.7559213579900825,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.4995922492013625,0.766807845875422,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4995922492013625,0.7759349350681426,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.4995922492013625,0.7868214229534821,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6691871334515573,0.4995922492013625,0.7419384105127171,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.6064145489462218,0.4995922492013625,0.6645400065124639,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5347057739833716,0.4995922492013625,0.6015082718423996,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۳","boundary":[0.1375132442803324,0.4995922492013625,0.16990752804006629,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.4995922492013625,0.5344183995432763,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5243610853027546,0.7559213579900825,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.5243610853027546,0.766807845875422,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5243610853027546,0.7759349350681426,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.5243610853027546,0.7868214229534821,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.686597149419219,0.5243610853027546,0.7420230833388167,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6148883744563689,0.5243610853027546,0.6816908723153968,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5243610853027546,0.16990752804006629,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.5243610853027546,0.6140878313732463,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.549219989899061,0.7559213579900825,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.549219989899061,0.766807845875422,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.549219989899061,0.7759349350681426,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.549219989899061,0.7868214229534821,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"فواصل","boundary":[0.6921239757046218,0.549219989899061,0.7420865879583913,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.646767693482825,0.549219989899061,0.6872176986007997,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6162159417358801,0.549219989899061,0.6418614163790028,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"دورههاي","boundary":[0.5418295810858749,0.549219989899061,0.611309664632058,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.493902323962512,0.549219989899061,0.5369233039820528,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.4221935489996618,0.549219989899061,0.48899604685868986,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۱","boundary":[0.1375132442803324,0.549219989899061,0.16990752804006629,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.549219989899061,0.4235739726494049,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5739888260004531,0.7559213579900825,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.5739888260004531,0.766807845875422,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5739888260004531,0.7759349350681426,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.5739888260004531,0.7868214229534821,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6985462812721069,0.5739888260004531,0.7422100050170393,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6517759628544488,0.5739888260004531,0.6936400041682849,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.6038487057310858,0.5739888260004531,0.6468696857506266,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5321399307682357,0.5739888260004531,0.5989424286272637,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5739888260004531,0.16990752804006629,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.5739888260004531,0.5309545112028428,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5987576621018452,0.7559213579900825,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.5987576621018452,0.766807845875422,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5987576621018452,0.7759349350681426,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.5987576621018452,0.7868214229534821,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7019517966793961,0.5987576621018452,0.7421447043072141,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6599592066204818,0.5987576621018452,0.697045519575574,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.5969274719504174,0.5987576621018452,0.6550529295166596,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۴","boundary":[0.1375132442803324,0.5987576621018452,0.16990752804006629,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.5987576621018452,0.5967683896710789,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6236165666981516,0.7559213579900825,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7560097512888441,0.6236165666981516,0.766807845875422,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6236165666981516,0.7759349350681426,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.6236165666981516,0.7868214229534821,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6693655878471699,0.6236165666981516,0.7419384105127171,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6273729977882556,0.6236165666981516,0.664459310743348,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.5643412631181913,0.6236165666981516,0.6224667206844334,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6236165666981516,0.16990752804006629,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6236165666981516,0.5655933946071776,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6483854027995437,0.7451664978616797,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.6483854027995437,0.7560313043718511,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.6483854027995437,0.7651583935645718,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.6483854027995437,0.7868429760364893,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6943199526202959,0.6483854027995437,0.731406265575388,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.6312882179502316,0.6483854027995437,0.6894136755164737,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"آماري","boundary":[0.577811939997655,0.6483854027995437,0.6263819408464095,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6483854027995437,0.16990752804006629,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.6483854027995437,0.5794489479689114,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.67324430739585,0.7451664978616797,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.67324430739585,0.7560313043718511,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.67324430739585,0.7651583935645718,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.67324430739585,0.7868429760364893,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.689319124193996,0.67324430739585,0.731183165507832,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.6357999966597266,0.67324430739585,0.6844128470901739,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6264346689244804,0.67324430739585,0.635711603360965,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"حداكثر","boundary":[0.5688314887446793,0.67324430739585,0.6218149965077889,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۹","boundary":[0.1375132442803324,0.67324430739585,0.16990752804006629,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.67324430739585,0.5690572829476112,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6980131434972422,0.7451664978616797,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.6980131434972422,0.7560313043718511,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.6980131434972422,0.7651583935645718,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.6980131434972422,0.7868429760364893,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.6882662304306649,0.6980131434972422,0.7312872104502057,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6165574554678148,0.6980131434972422,0.6833599533268427,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.5516403392032686,0.6980131434972422,0.6116511783639926,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۰","boundary":[0.1375132442803324,0.6980131434972422,0.16990752804006629,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6980131434972422,0.5517378412454437,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7228720480935484,0.7451664978616797,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.7228720480935484,0.7560313043718511,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.7228720480935484,0.7651583935645718,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.7228720480935484,0.7868429760364893,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6840370793513171,0.7228720480935484,0.7312787431675958,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6420444892924028,0.7228720480935484,0.6791308022474949,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.5987235622010125,0.7228720480935484,0.6371382121885806,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۱","boundary":[0.1375132442803324,0.7228720480935484,0.16990752804006629,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.7228720480935484,0.6002322780115125,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7476408841949406,0.7451664978616797,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.7476408841949406,0.7560313043718511,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.7476408841949406,0.7651583935645718,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7652467868633334,0.7476408841949406,0.7868429760364893,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.6535932213115688,0.7476408841949406,0.7316651591557953,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.59420370108539,0.7476408841949406,0.6486869442077468,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"متناسب","boundary":[0.5311505416244793,0.7476408841949406,0.5892974239815678,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5160889136594707,0.7476408841949406,0.5262442645206572,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.47073263143767397,0.7476408841949406,0.5111826365556486,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"دورهاي","boundary":[0.40859457995944154,0.7476408841949406,0.46582635433385183,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۱","boundary":[0.1375132442803324,0.7476408841949406,0.16990752804006629,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.7476408841949406,0.40971841928767094,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.772499788791247,0.7451664978616797,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.772499788791247,0.7560313043718511,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.772499788791247,0.7651583935645718,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7652467868633334,0.772499788791247,0.7868429760364893,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"تركيب","boundary":[0.6809025169875463,0.772499788791247,0.7312722002673973,0.7875406257362281],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.6180956784752888,0.772499788791247,0.6759962398837243,0.7875406257362281],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.772499788791247,0.16990752804006629,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.772499788791247,0.6175517197136798,0.7875406257362281],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7972686248926393,0.7451664978616797,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.7972686248926393,0.7560313043718511,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.7972686248926393,0.7651583935645718,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7652467868633334,0.7972686248926393,0.7868429760364893,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6585378577714572,0.7972686248926393,0.7311618690091464,0.8123094618376203],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6100535560860882,0.7972686248926393,0.6536315806676352,0.8123094618376203],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.547021821416024,0.7972686248926393,0.6051472789822662,0.8123094618376203],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7972686248926393,0.16990752804006629,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.7972686248926393,0.5482739529050101,0.8123094618376203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8221275294889454,0.7451664978616797,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.8221275294889454,0.7560313043718511,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.8221275294889454,0.7651583935645718,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7652467868633334,0.8221275294889454,0.7868429760364893,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":"تخفيفهاي","boundary":[0.650166922574237,0.8221275294889454,0.7310714230358127,0.8371683664339264],"dir":"rtl"},{"str":"مقداري","boundary":[0.5867923912506305,0.8221275294889454,0.6452606454704148,0.8371683664339264],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8221275294889454,0.16990752804006629,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.8221275294889454,0.5863767246497785,0.8371683664339264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8468963655903377,0.7451664978616797,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.8468963655903377,0.7560313043718511,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.8468963655903377,0.7651583935645718,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.7652467868633334,0.8468963655903377,0.7868429760364893,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"فرضيات","boundary":[0.6705386913651301,0.8468963655903377,0.7314493717414022,0.8619372025353187],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6220543896797611,0.8468963655903377,0.665632414261308,0.8619372025353187],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.555016219121423,0.8468963655903377,0.6171481125759392,0.8619372025353187],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.4919844844513587,0.8468963655903377,0.5501099420176008,0.8619372025353187],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۵","boundary":[0.1375132442803324,0.8468963655903377,0.16990752804006629,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8468963655903377,0.4928517394580745,0.8619372025353187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.871755270186644,0.7451664978616797,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.871755270186644,0.7560313043718511,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.871755270186644,0.7651583935645718,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹","boundary":[0.7652467868633334,0.871755270186644,0.7868429760364893,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.688388492859866,0.871755270186644,0.7314094728794068,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6166797178970159,0.871755270186644,0.6834822157560438,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6016180899320074,0.871755270186644,0.6117734407931938,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5421857201241358,0.871755270186644,0.5967118128281852,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5242103206040188,0.871755270186644,0.5372794430203136,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.4412771362043959,0.871755270186644,0.5193040435001968,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.40371947785068324,0.871755270186644,0.4363708591005738,0.886796107131625],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۶","boundary":[0.1375132442803324,0.871755270186644,0.16990752804006629,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.871755270186644,0.402790642606804,0.886796107131625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.896524106288036,0.7451664978616797,0.9115649432330171],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.896524106288036,0.7560313043718511,0.9115649432330171],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.896524106288036,0.7651583935645718,0.9115649432330171],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.7652467868633334,0.896524106288036,0.7868429760364893,0.9115649432330171],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6819605424373077,0.896524106288036,0.7310447382663755,0.9115649432330171],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5895542648874029,0.896524106288036,0.6770542653334856,0.9115649432330171],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.54162700776404,0.896524106288036,0.5846479877835808,0.9115649432330171],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.46991823280118983,0.896524106288036,0.5367207306602179,0.9115649432330171],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶۷","boundary":[0.1375132442803324,0.896524106288036,0.16990752804006629,0.9115649432330171],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.896524106288036,0.4720684094154736,0.9115649432330171],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.86377,0.91156],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/2d333b1018cb33fafd1906dc3f2d74cf.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/d55ac7ca101ab29f3b20f8268b3fdee8.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13751,0.07191,0.13603,0.08402]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083954175828271,0.0768401118841916,0.8639713250383494,0.0918809488291727],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549834140027896,0.0768401118841916,0.8036819635966225,0.0918809488291727],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75498,0.07684,0.86397,0.09188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.15650048407233816,0.07678403896865678,0.1649632764566602,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.14982929171298476,0.07191466698360309,0.15501409109780992,0.08695550392858421],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14983,0.07191,0.16496,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.12301587196528777,0.7451664978616797,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.12301587196528777,0.7560313043718511,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.12301587196528777,0.7651583935645718,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱","boundary":[0.7652467868633334,0.12301587196528777,0.7868429760364893,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"عمليات","boundary":[0.677871101521024,0.12301587196528777,0.7314545034278326,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6061623265581739,0.12301587196528777,0.6729648244172018,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5811381708495963,0.12301587196528777,0.6012560494543517,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5319682758571431,0.12301587196528777,0.5762318937457742,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.4979242832022375,0.12301587196528777,0.5270619987533209,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"لايهاي","boundary":[0.4497763635623729,0.12301587196528777,0.49301800609841534,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۰","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.16990752804006629,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.12301587196528777,0.4512850793728727,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.1477847080666798,0.7451664978616797,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.1477847080666798,0.7560313043718511,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.1477847080666798,0.7651583935645718,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.7652467868633334,0.1477847080666798,0.7868429760364893,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"ذخيرهسازي","boundary":[0.6416234344207989,0.1477847080666798,0.7310869463872645,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6165992787122214,0.1477847080666798,0.6367171573169768,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"انبارهاي","boundary":[0.5518535607744465,0.1477847080666798,0.6116930016083993,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5178095681195408,0.1477847080666798,0.5469472836706243,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"لايهاي","boundary":[0.46966164847967623,0.1477847080666798,0.5129032910157187,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۶","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.16990752804006629,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.1477847080666798,0.46860452107504014,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.172553544168072,0.7451664978616797,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.172553544168072,0.7560313043718511,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.172553544168072,0.7651583935645718,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.7652467868633334,0.172553544168072,0.7868429760364893,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6584634483182182,0.172553544168072,0.7311618690091464,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"سهميهبندي","boundary":[0.5671195581515405,0.172553544168072,0.653557171214396,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"منصفانه","boundary":[0.5035307789194703,0.172553544168072,0.5622132810477184,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.16990752804006629,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.172553544168072,0.503243404479375,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.19741244876437836,0.7451664978616797,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7452332097852732,0.19741244876437836,0.7560313043718511,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.19741244876437836,0.7651583935645718,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴","boundary":[0.7652467868633334,0.19741244876437836,0.7868429760364893,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6610735523288153,0.19741244876437836,0.7310768113065647,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.16990752804006629,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.19741244876437836,0.6625822681393153,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222296744458755,0.24162332592761576,0.863900892642094,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7794872167073377,0.24162332592761576,0.8176876187864419,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7749969910808497,0.24162332592761576,0.7794961971585905,0.25666416287259686],"dir":"ltr"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7257995132738339,0.24162332592761576,0.7707058748878566,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.6428927570593267,0.24162332592761576,0.7212574576144002,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6243603129772038,0.24162332592761576,0.6338086457404596,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5755332146382928,0.24162332592761576,0.6198182573177703,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.5173863322812041,0.24162332592761576,0.5709911589788591,0.25666416287259686],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۹","boundary":[0.1375132442803324,0.24162332592761576,0.16973612971329524,0.25666416287259686],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17343504929223516,0.24162332592761576,0.5156651646524909,0.25666416287259686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.27622238181426245,0.7451664978616797,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.27622238181426245,0.7668293989584292,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.27622238181426245,0.7759349350681426,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.27622238181426245,0.7868214229534821,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6807022529246051,0.27622238181426245,0.7311576353678414,0.29126321875924355],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۹","boundary":[0.1375132442803324,0.27622238181426245,0.16990752804006629,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.27622238181426245,0.6799017098414826,0.29126321875924355],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3010812864105687,0.7451664978616797,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.3010812864105687,0.7668293989584292,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3010812864105687,0.7759349350681426,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.3010812864105687,0.7868214229534821,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.682162859174821,0.3010812864105687,0.7312470550038888,0.31612212335554984],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.6371065240248737,0.3010812864105687,0.6772565820709989,0.31612212335554984],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.5824304577848995,0.3010812864105687,0.6322002469210516,0.31612212335554984],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.1375132442803324,0.3010812864105687,0.16990752804006629,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3010812864105687,0.582912836309345,0.31612212335554984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.32585012251196094,0.7451664978616797,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.32585012251196094,0.7668293989584292,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.32585012251196094,0.7759349350681426,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.32585012251196094,0.7868214229534821,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6585571015955707,0.32585012251196094,0.7311618690091464,0.34089095945694203],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.6135007664456233,0.32585012251196094,0.6536508244917486,0.34089095945694203],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.5588247002056491,0.32585012251196094,0.6085944893418012,0.34089095945694203],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.1375132442803324,0.32585012251196094,0.16990752804006629,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.32585012251196094,0.5586656179263106,0.34089095945694203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3507090271082672,0.7451664978616797,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.3507090271082672,0.7668293989584292,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3507090271082672,0.7759349350681426,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.3507090271082672,0.7868214229534821,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6939802349786118,0.3507090271082672,0.7315807429140173,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6486453775476614,0.3507090271082672,0.6890739578747896,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.618286448918334,0.3507090271082672,0.6437391004438393,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5784363379440581,0.3507090271082672,0.6133801718145119,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"خريدهاي","boundary":[0.5023997552302384,0.3507090271082672,0.5735300608402361,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.44772368899026416,0.3507090271082672,0.4974934781264162,0.36574986405324833],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۳","boundary":[0.1375132442803324,0.3507090271082672,0.16990752804006629,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3507090271082672,0.4478211910324392,0.36574986405324833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3754778632096593,0.7451664978616797,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.3754778632096593,0.7668293989584292,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3754778632096593,0.7759349350681426,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.3754778632096593,0.7868214229534821,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6584125163303979,0.3754778632096593,0.7311618690091464,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.6119934618488917,0.3754778632096593,0.6535062392265757,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.5843554816570552,0.3754778632096593,0.6070871847450695,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5445053706827794,0.3754778632096593,0.5794492045532331,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.4994490355328321,0.3754778632096593,0.5395990935789573,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.44477296929285787,0.3754778632096593,0.4945427584290099,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۶","boundary":[0.1375132442803324,0.3754778632096593,0.16990752804006629,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.3754778632096593,0.4443573026920058,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.4003367678059656,0.7451664978616797,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.4003367678059656,0.7668293989584292,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4003367678059656,0.7759349350681426,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.4003367678059656,0.7868214229534821,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"شرايط","boundary":[0.6821942907542065,0.4003367678059656,0.7314713097008917,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6676254329786648,0.4003367678059656,0.6772880136503844,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6136349600457749,0.4003367678059656,0.6627191558748428,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.5486107198269968,0.4003367678059656,0.6087286829419527,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5035543846770495,0.4003367678059656,0.5437044427231748,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.4488783184370753,0.4003367678059656,0.49864810757322736,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۸","boundary":[0.1375132442803324,0.4003367678059656,0.16990752804006629,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.4003367678059656,0.4478211910324392,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.42510560390735774,0.7451664978616797,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.42510560390735774,0.7668293989584292,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.42510560390735774,0.7759349350681426,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.42510560390735774,0.7868214229534821,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6586655084714101,0.42510560390735774,0.7311618690091464,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.5936412682526322,0.42510560390735774,0.6537592313675881,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5485849331026847,0.42510560390735774,0.58873499114881,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.49390886686271057,0.42510560390735774,0.5436786559988626,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۹","boundary":[0.1375132442803324,0.42510560390735774,0.16990752804006629,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.42510560390735774,0.4928517394580745,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.44996450850366404,0.7451664978616797,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.44996450850366404,0.7668293989584292,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.44996450850366404,0.7759349350681426,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.44996450850366404,0.7868214229534821,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.6974191063476977,0.44996450850366404,0.7312274263032931,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"بروات","boundary":[0.6458067851987566,0.44996450850366404,0.6925128292438757,0.4650053454486452],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸۹","boundary":[0.1375132442803324,0.44996450850366404,0.16990752804006629,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.44996450850366404,0.6452628264371476,0.4650053454486452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.47473334460505623,0.7451664978616797,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7452332097852732,0.47473334460505623,0.7668293989584292,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.47473334460505623,0.7759349350681426,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.47473334460505623,0.7868214229534821,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6560137095085673,0.47473334460505623,0.7310659064729003,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبارات","boundary":[0.5917179121785662,0.47473334460505623,0.651107432404745,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.5343208975011011,0.47473334460505623,0.5868116350747441,0.4897741815500374],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۰","boundary":[0.1375132442803324,0.47473334460505623,0.16990752804006629,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.47473334460505623,0.5344183995432763,0.4897741815500374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.4995922492013625,0.734389956358109,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.4995922492013625,0.7560528574548583,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.4995922492013625,0.7651583935645718,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.4995922492013625,0.7868429760364893,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"بازرسي","boundary":[0.6635678085182488,0.4995922492013625,0.7203220794703223,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6351585358559425,0.4995922492013625,0.6586615314144267,0.5146330861463436],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۱","boundary":[0.1375132442803324,0.4995922492013625,0.16990752804006629,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.4995922492013625,0.6348711614158472,0.5146330861463436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.5243610853027546,0.734389956358109,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.5243610853027546,0.7560528574548583,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.5243610853027546,0.7651583935645718,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.5243610853027546,0.7868429760364893,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.672331189435224,0.5243610853027546,0.7203441457219725,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"سورويانس","boundary":[0.5861821054419105,0.5243610853027546,0.667424912331402,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5751178046217622,0.5243610853027546,0.5812452948038282,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"بازرسي","boundary":[0.5185976668630699,0.5243610853027546,0.5753519378151435,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.49018839420076354,0.5243610853027546,0.5136913897592477,0.5394019222477358],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5243610853027546,0.16990752804006629,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................(","boundary":[0.17189554336315366,0.5243610853027546,0.4902861528272602,0.5394019222477358],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.549219989899061,0.734389956358109,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.549219989899061,0.7560528574548583,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.549219989899061,0.7651583935645718,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.549219989899061,0.7868429760364893,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"گواهينامه","boundary":[0.6466415822888011,0.549219989899061,0.7252100107951563,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"سورويانس","boundary":[0.5604924982954875,0.549219989899061,0.6417353051849789,0.5642608268440421],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.1375132442803324,0.549219989899061,0.16990752804006629,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.549219989899061,0.5621295062667442,0.5642608268440421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.5739888260004531,0.734389956358109,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.5739888260004531,0.7560528574548583,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.5739888260004531,0.7651583935645718,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.5739888260004531,0.7868429760364893,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"محل","boundary":[0.6840030819287166,0.5739888260004531,0.7205966246943419,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6694342241531749,0.5739888260004531,0.6790968048248944,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6268845895322546,0.5739888260004531,0.6645279470493528,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"سورويانس","boundary":[0.5407355055389409,0.5739888260004531,0.6219783124284324,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5739888260004531,0.16990752804006629,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.5739888260004531,0.5413461762241433,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.5987576621018452,0.734389956358109,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.5987576621018452,0.7560528574548583,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.5987576621018452,0.7651583935645718,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7652467868633334,0.5987576621018452,0.7868429760364893,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.6692039397246164,0.5987576621018452,0.7205163138017082,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6546350819490747,0.5987576621018452,0.6642976626207943,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"مسئوليتهاي","boundary":[0.5502541424062914,0.5987576621018452,0.6497288048452525,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"خريدار","boundary":[0.4921286848400493,0.5987576621018452,0.5453478653024693,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4671045291314717,0.5987576621018452,0.4872224077362271,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"بازرسي","boundary":[0.4054439810755761,0.5987576621018452,0.46219825202764964,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.3770347084132698,0.5987576621018452,0.400537703971754,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5987576621018452,0.16990752804006629,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.5987576621018452,0.37854342422376963,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.6236165666981516,0.734389956358109,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.6236165666981516,0.7560528574548583,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.6236165666981516,0.7651583935645718,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7652467868633334,0.6236165666981516,0.7868429760364893,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.6692039397246164,0.6236165666981516,0.7205163138017082,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6546350819490747,0.6236165666981516,0.6642976626207943,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"مسئوليتهاي","boundary":[0.5503177753180267,0.6236165666981516,0.6497288048452525,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.4927279375229443,0.6236165666981516,0.5454114982142048,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"سورويانس","boundary":[0.40657885352963075,0.6236165666981516,0.48782166041912217,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.3596733151745349,0.6236165666981516,0.4016725764258086,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3346491594659574,0.6236165666981516,0.3547670380707128,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"قبال","boundary":[0.299555352059579,0.6236165666981516,0.3297428823621353,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"خريدار","boundary":[0.24142989449333682,0.6236165666981516,0.2946490749557569,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۳","boundary":[0.1375132442803324,0.6236165666981516,0.16990752804006629,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17189554336315363,0.6236165666981516,0.2425973531562237,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.6483854027995437,0.734389956358109,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.6483854027995437,0.7560528574548583,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.6483854027995437,0.7651583935645718,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7652467868633334,0.6483854027995437,0.7868429760364893,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"شرايط","boundary":[0.6712591801399403,0.6483854027995437,0.7205361990866256,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6362510718969475,0.6483854027995437,0.6663529030361183,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5964009609226716,0.6483854027995437,0.6313447947931253,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"شركتهاي","boundary":[0.5079577565107051,0.6483854027995437,0.5914946838188495,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"سورويانسكننده","boundary":[0.3796005516284057,0.6483854027995437,0.5030514794068829,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۴","boundary":[0.1375132442803324,0.6483854027995437,0.16990752804006629,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.6483854027995437,0.37854342422376963,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.67324430739585,0.734389956358109,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7344566682817023,0.67324430739585,0.7560528574548583,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.67324430739585,0.7651583935645718,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7652467868633334,0.67324430739585,0.7868429760364893,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6502970108252444,0.67324430739585,0.7203002698029938,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۵","boundary":[0.1375132442803324,0.67324430739585,0.16990752804006629,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.67324430739585,0.6521906031180147,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8221881077857902,0.7174551845590874,0.8638593259820088,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.7574209650571688,0.7174551845590874,0.8176460521263567,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7529307394306809,0.7174551845590874,0.7574299455084217,0.7324960215040686],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6531619030671044,0.7174551845590874,0.7486089614112668,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي","boundary":[0.5792035250653838,0.7174551845590874,0.6486198474076708,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5181000215714942,0.7174551845590874,0.5746614694059502,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5041096331488049,0.7174551845590874,0.5135579659120606,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.428351572715988,0.7174551845590874,0.49956757748937136,0.7324960215040686],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7174551845590874,0.1669723316941116,0.7324960215040686],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16894482366574737,0.7174551845590874,0.42586065212273405,0.7324960215040686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7520542404457341,0.7451664978616797,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.7520542404457341,0.7668293989584292,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7520542404457341,0.7759349350681426,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.7520542404457341,0.7868214229534821,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6807022529246051,0.7520542404457341,0.7311576353678414,0.7670950773907153],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7520542404457341,0.16990752804006629,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.7520542404457341,0.6799017098414826,0.7670950773907153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7769131450420406,0.7451664978616797,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.7769131450420406,0.7668293989584292,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7769131450420406,0.7759349350681426,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.7769131450420406,0.7868214229534821,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6829649417638726,0.7769131450420406,0.7312135707499312,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.5905416013565872,0.7769131450420406,0.6780586646600505,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي،","boundary":[0.5195398444916678,0.7769131450420406,0.5856353242527651,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.46332119331075383,0.7769131450420406,0.5146335673878456,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4487523355352121,0.7769131450420406,0.4584149162069317,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.38332102429035275,0.7769131450420406,0.44384605843139,0.7919539819870217],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰","boundary":[0.1375132442803324,0.7769131450420406,0.16990752804006629,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.7769131450420406,0.3854712009046366,0.7919539819870217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8016819811434326,0.7451664978616797,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.8016819811434326,0.7668293989584292,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8016819811434326,0.7759349350681426,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.8016819811434326,0.7868214229534821,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.643417985165465,0.8016819811434326,0.7311716192133638,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي","boundary":[0.5761441419078166,0.8016819811434326,0.638511708061643,0.8167228180884137],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰","boundary":[0.1375132442803324,0.8016819811434326,0.16990752804006629,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8016819811434326,0.575985059628478,0.8167228180884137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8265408857397389,0.7451664978616797,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.8265408857397389,0.7668293989584292,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8265408857397389,0.7759349350681426,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.8265408857397389,0.7868214229534821,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6433959189138149,0.8265408857397389,0.7311716192133638,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.587177267732901,0.8265408857397389,0.6384896418099928,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۱","boundary":[0.1375132442803324,0.8265408857397389,0.16990752804006629,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.8265408857397389,0.5863767246497785,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8513097218411312,0.7451664978616797,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.8513097218411312,0.7668293989584292,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8513097218411312,0.7759349350681426,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.8513097218411312,0.7868214229534821,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6433715434032711,0.8513097218411312,0.7311716192133638,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5779402321584117,0.8513097218411312,0.6384652662994489,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۳","boundary":[0.1375132442803324,0.8513097218411312,0.16990752804006629,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.8513097218411312,0.5794489479689114,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8761686264374374,0.7451664978616797,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.8761686264374374,0.7668293989584292,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8761686264374374,0.7759349350681426,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.8761686264374374,0.7868214229534821,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"تمايلات","boundary":[0.6778687922621305,0.8761686264374374,0.7315378933323246,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6371188400723063,0.8761686264374374,0.6729625151583083,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6120946843637288,0.8761686264374374,0.6322125629684842,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي،","boundary":[0.5410929274988093,0.8761686264374374,0.6071884072599066,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.4848742763178955,0.8761686264374374,0.5361866503949873,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4703054185423538,0.8761686264374374,0.47996799921407335,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.4048741072974944,0.8761686264374374,0.46539914143853167,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8761686264374374,0.16990752804006629,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8761686264374374,0.40625453094723746,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.9009374625388296,0.7451664978616797,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.9009374625388296,0.7668293989584292,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.9009374625388296,0.7759349350681426,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.9009374625388296,0.7868214229534821,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6943187979908491,0.9009374625388296,0.7311908630374774,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"كانالهاي","boundary":[0.6225063629621075,0.9009374625388296,0.689412520887027,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5766573105508438,0.9009374625388296,0.6176000858582853,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۵","boundary":[0.1375132442803324,0.9009374625388296,0.16990752804006629,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.9009374625388296,0.575985059628478,0.9159782994838107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.8639,0.91598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/224819ab85f3c92cb6c36c37acbeb7ed.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/cdd7ceaa9b0d1a8ee0078bd152501601.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.1359,0.08402]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.8328567555821647,0.07678403896865678,0.8463757986062335,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83286,0.07678,0.84638,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.12301587196528777,0.7451664978616797,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.12301587196528777,0.7668293989584292,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"نياز","boundary":[0.7058163414378732,0.12301587196528777,0.7312689929633784,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6659662304635973,0.12301587196528777,0.700910064334051,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"كانالهاي","boundary":[0.5941537954348556,0.12301587196528777,0.6610599533597752,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي","boundary":[0.5268799521772071,0.12301587196528777,0.5892475183310335,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۵","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.16990752804006629,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.12301587196528777,0.5274906228624093,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.1477847080666798,0.7451664978616797,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7452332097852732,0.1477847080666798,0.7668293989584292,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.6799988270071754,0.1477847080666798,0.7313112010842673,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.639056051699734,0.1477847080666798,0.6750925499033534,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5932069992884703,0.1477847080666798,0.6341497745959118,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۶","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.16990752804006629,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.1477847080666798,0.5933045013306455,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.172553544168072,0.734389956358109,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.172553544168072,0.7560528574548583,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.172553544168072,0.7651583935645718,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.172553544168072,0.7868429760364893,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6682271232126142,0.172553544168072,0.7206107368320253,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.6272843479051726,0.172553544168072,0.663320846108792,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.576529018390087,0.172553544168072,0.6174717936975284,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۸","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.16990752804006629,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.172553544168072,0.575985059628478,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.19741244876437836,0.734389956358109,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.19741244876437836,0.7560528574548583,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.19741244876437836,0.7651583935645718,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.19741244876437836,0.7868429760364893,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"معيار","boundary":[0.683032808316913,0.19741244876437836,0.7207618649973968,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.6315490359130502,0.19741244876437836,0.6781265312130909,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"پذيري","boundary":[0.5769372440456151,0.19741244876437836,0.626642758809228,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5117844550817587,0.19741244876437836,0.5720309669417929,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4967228271167502,0.19741244876437836,0.5068781779779366,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.4366905631651798,0.19741244876437836,0.49181655001292807,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۰","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.16990752804006629,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.19741244876437836,0.43742952601113877,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.2221812848657704,0.734389956358109,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.2221812848657704,0.7560528574548583,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2221812848657704,0.7651583935645718,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.2221812848657704,0.7868429760364893,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"شتاخت","boundary":[0.6621310646099335,0.2221812848657704,0.715478793817432,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5825587499456564,0.2221812848657704,0.657416969162925,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.1375132442803324,0.2221812848657704,0.16990752804006629,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.2221812848657704,0.582912836309345,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.24704018946207676,0.734389956358109,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.24704018946207676,0.7560528574548583,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.24704018946207676,0.7651583935645718,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7652467868633334,0.24704018946207676,0.7868429760364893,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6780496842087975,0.24704018946207676,0.7207921419473352,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6413704422797866,0.24704018946207676,0.6731434071049753,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5762176533159302,0.24704018946207676,0.6364641651759644,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5511934976073528,0.24704018946207676,0.5713113762121081,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5102507222999112,0.24704018946207676,0.5462872205035306,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي","boundary":[0.44297687904226274,0.24704018946207676,0.5053444451960891,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۲","boundary":[0.1375132442803324,0.24704018946207676,0.16990752804006629,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.24704018946207676,0.4443573026920058,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.271809025563469,0.734389956358109,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.271809025563469,0.7560528574548583,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.271809025563469,0.7651583935645718,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7652467868633334,0.271809025563469,0.7868429760364893,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6670948166017747,0.271809025563469,0.720442545809273,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6070625526502044,0.271809025563469,0.6621885394979525,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.271809025563469,0.16990752804006629,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.271809025563469,0.6071600546923793,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.2966679301597752,0.734389956358109,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.2966679301597752,0.7560528574548583,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2966679301597752,0.7651583935645718,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7652467868633334,0.2966679301597752,0.7868429760364893,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6566633810106396,0.2966679301597752,0.7205306825237129,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"درحال","boundary":[0.6042369178095359,0.2966679301597752,0.6517571039068175,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5522818000070526,0.2966679301597752,0.5993306407057138,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.2966679301597752,0.16990752804006629,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.2966679301597752,0.5517378412454437,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.32143676626116735,0.734389956358109,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.32143676626116735,0.7560528574548583,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.32143676626116735,0.7651583935645718,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7652467868633334,0.32143676626116735,0.7868429760364893,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6326325915028019,0.32143676626116735,0.7203950777097929,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمنديهاي","boundary":[0.5284455014149223,0.32143676626116735,0.6277263143989797,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.48782409797017656,0.32143676626116735,0.5235392243111001,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيكي","boundary":[0.41898624498074194,0.32143676626116735,0.4829178208663544,0.33647760320614845],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.32143676626116735,0.16990752804006629,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.32143676626116735,0.4201100843089714,0.33647760320614845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.3462956708574737,0.734389956358109,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.3462956708574737,0.7560528574548583,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.3462956708574737,0.7651583935645718,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7652467868633334,0.3462956708574737,0.7868429760364893,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.673748176350783,0.3462956708574737,0.7204970699775948,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.63951136057826,0.3462956708574737,0.6688418992469608,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6249425028027182,0.3462956708574737,0.6346050834744378,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"تدارك","boundary":[0.5690880730661929,0.3462956708574737,0.620036225698896,0.36133650780245485],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.3462956708574737,0.16990752804006629,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3462956708574737,0.5690572829476112,0.36133650780245485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.37106450695886584,0.734389956358109,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.37106450695886584,0.7560528574548583,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.37106450695886584,0.7651583935645718,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.7652467868633334,0.37106450695886584,0.7868429760364893,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"سرمايهگذاري","boundary":[0.6155304767209566,0.37106450695886584,0.7203895611468805,0.38610534390384693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5905063210123791,0.37106450695886584,0.6106241996171344,0.38610534390384693],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.518797546049529,0.37106450695886584,0.5856000439085569,0.38610534390384693],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.37106450695886584,0.16990752804006629,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.37106450695886584,0.5205628461815424,0.38610534390384693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.3959234115551721,0.734389956358109,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.3959234115551721,0.7560528574548583,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.3959234115551721,0.7651583935645718,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹","boundary":[0.7652467868633334,0.3959234115551721,0.7868429760364893,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6485009205746493,0.3959234115551721,0.7202436929601,0.41096424850015323],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.3959234115551721,0.16990752804006629,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3959234115551721,0.6487267147775813,0.41096424850015323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.42069224765656427,0.734389956358109,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.42069224765656427,0.7560528574548583,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.42069224765656427,0.7651583935645718,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.7652467868633334,0.42069224765656427,0.7868429760364893,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"ضروريات","boundary":[0.648363904546961,0.42069224765656427,0.720224705720308,0.4357330846015454],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.6008008688679867,0.42069224765656427,0.643457627443139,0.4357330846015454],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.5670353984940841,0.42069224765656427,0.5958945917641646,0.4357330846015454],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.42069224765656427,0.16990752804006629,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.42069224765656427,0.5690572829476112,0.4357330846015454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.44555115225287056,0.734389956358109,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.44555115225287056,0.7560528574548583,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.44555115225287056,0.7651583935645718,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱","boundary":[0.7652467868633334,0.44555115225287056,0.7868429760364893,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":"نياز","boundary":[0.6950958636085529,0.44555115225287056,0.7205485151340582,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6747208875136409,0.44555115225287056,0.6901895865047308,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"نيروي","boundary":[0.6229800176196214,0.44555115225287056,0.6698146104098187,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.5944636210030833,0.44555115225287056,0.6180737405157992,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5798947632275415,0.44555115225287056,0.5895573438992611,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"تجهيزات","boundary":[0.511228308564878,0.44555115225287056,0.5749884861237193,0.4605919891978516],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۶","boundary":[0.1375132442803324,0.44555115225287056,0.16990752804006629,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.44555115225287056,0.5101711811602418,0.4605919891978516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.4703199883542627,0.734389956358109,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.4703199883542627,0.7560528574548583,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.4703199883542627,0.7651583935645718,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.7652467868633334,0.4703199883542627,0.7868429760364893,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"ادغام","boundary":[0.6809122671917638,0.4703199883542627,0.7203553071399583,0.48536082529924385],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.6132205763665305,0.4703199883542627,0.6760059900879417,0.48536082529924385],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۶","boundary":[0.1375132442803324,0.4703199883542627,0.16990752804006629,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.4703199883542627,0.6140878313732463,0.48536082529924385],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.49517889295056905,0.734389956358109,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7344566682817023,0.49517889295056905,0.7560528574548583,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.49517889295056905,0.7651583935645718,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.7652467868633334,0.49517889295056905,0.7868429760364893,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6502970108252444,0.49517889295056905,0.7203002698029938,0.5102197298955502],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۶","boundary":[0.1375132442803324,0.49517889295056905,0.16990752804006629,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.49517889295056905,0.6521906031180147,0.5102197298955502],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8224298102166561,0.5393897701138064,0.8641010284128746,0.5544306070587876],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.7436937038561917,0.5393897701138064,0.8178877545572225,0.5544306070587876],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7380488487828926,0.5393897701138064,0.7425480548606334,0.5544306070587876],"dir":"ltr"},{"str":"كسب","boundary":[0.6832256314345304,0.5393897701138064,0.7337452882503058,0.5544306070587876],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6080888899362586,0.5393897701138064,0.6786835757750967,0.5544306070587876],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5393897701138064,0.1673579779293465,0.5544306070587876],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1689448236657473,0.5393897701138064,0.6054696771822479,0.5544306070587876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.5739888260004531,0.7451664978616797,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.5739888260004531,0.7668293989584292,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5739888260004531,0.7759349350681426,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.5739888260004531,0.7868214229534821,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6807022529246051,0.5739888260004531,0.7311576353678414,0.5890296629454341],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5739888260004531,0.16990752804006629,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.5739888260004531,0.6799017098414826,0.5890296629454341],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.5987576621018452,0.7451664978616797,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.5987576621018452,0.7668293989584292,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5987576621018452,0.7759349350681426,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.5987576621018452,0.7868214229534821,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"خريد","boundary":[0.6909656257851486,0.5987576621018452,0.7311156838312739,0.6137984990468264],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5987576621018452,0.16990752804006629,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.5987576621018452,0.690293374862783,0.6137984990468264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6236165666981516,0.7451664978616797,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.6236165666981516,0.7668293989584292,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6236165666981516,0.7759349350681426,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.6236165666981516,0.7868214229534821,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"مسئوليتها","boundary":[0.6466672407209523,0.6236165666981516,0.7311943269258178,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6320983829454108,0.6236165666981516,0.6417609636171303,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.5498700356769856,0.6236165666981516,0.6271921058415885,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5048137005270382,0.6236165666981516,0.5449637585731635,0.6386574036431327],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۰","boundary":[0.1375132442803324,0.6236165666981516,0.16990752804006629,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.6236165666981516,0.5067072928198084,0.6386574036431327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6483854027995437,0.7451664978616797,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.6483854027995437,0.7668293989584292,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6483854027995437,0.7759349350681426,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.6483854027995437,0.7868214229534821,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6754680610578885,0.6483854027995437,0.7312153668401818,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.6304117259079411,0.6483854027995437,0.6705617839540664,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.5833285029101971,0.6483854027995437,0.6256853144135,0.6634262397445247],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۲","boundary":[0.1375132442803324,0.6483854027995437,0.16990752804006629,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6483854027995437,0.582912836309345,0.6634262397445247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.67324430739585,0.7451664978616797,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.67324430739585,0.7668293989584292,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.67324430739585,0.7759349350681426,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.67324430739585,0.7868214229534821,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6831655907032961,0.67324430739585,0.7311785469900446,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.6381092555533489,0.67324430739585,0.678259313599474,0.6882851443408311],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.67324430739585,0.16990752804006629,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.67324430739585,0.6383350497562806,0.6882851443408311],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.6980131434972422,0.7451664978616797,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.6980131434972422,0.7668293989584292,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6980131434972422,0.7759349350681426,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.6980131434972422,0.7868214229534821,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"راهكار","boundary":[0.6848333887931346,0.6980131434972422,0.731175211393865,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.6397770536431872,0.6980131434972422,0.6799271116893124,0.7130539804422233],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۶","boundary":[0.1375132442803324,0.6980131434972422,0.16990752804006629,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6980131434972422,0.6417989380967142,0.7130539804422233],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7228720480935484,0.7451664978616797,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.7228720480935484,0.7668293989584292,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7228720480935484,0.7759349350681426,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.7228720480935484,0.7868214229534821,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.692179269625908,0.7228720480935484,0.7308895047518597,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"جايگاه","boundary":[0.6450447297638613,0.7228720480935484,0.6872729925220858,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"تأمينكننده","boundary":[0.5561305648297564,0.7228720480935484,0.6401384526600391,0.7379128850385296],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۸","boundary":[0.1375132442803324,0.7228720480935484,0.16990752804006629,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.7228720480935484,0.5552017295858771,0.7379128850385296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.7476408841949406,0.7451664978616797,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7452332097852732,0.7476408841949406,0.7668293989584292,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7476408841949406,0.7759349350681426,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.7476408841949406,0.7868214229534821,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6610735523288153,0.7476408841949406,0.7310768113065647,0.7626817211399217],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7476408841949406,0.16990752804006629,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.7476408841949406,0.6625822681393153,0.7626817211399217],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8223833684544621,0.7919418298530922,0.8640545866506807,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"سيزدهم","boundary":[0.7454897941067868,0.7919418298530922,0.8178413127950285,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7380488487828926,0.7919418298530922,0.7425480548606334,0.8069826667980733],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.670931265377046,0.7919418298530922,0.7342415223281132,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6481352879164923,0.7919418298530922,0.6663892097176122,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5820612329462415,0.7919418298530922,0.6435932322570588,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.568070844523552,0.7919418298530922,0.5775191772868078,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.49087732310402743,0.7919418298530922,0.5635287888641185,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"سفارشات","boundary":[0.4028214327253857,0.7919418298530922,0.4863352674445939,0.8069826667980733],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7919418298530922,0.17547797366012638,0.8069826667980733],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.177925274918723,0.7919418298530922,0.40340952399029484,0.8069826667980733],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8265408857397389,0.7451664978616797,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.8265408857397389,0.7668293989584292,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8265408857397389,0.7759349350681426,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.8265408857397389,0.7868214229534821,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدي","boundary":[0.6643264000648038,0.8265408857397389,0.7313859954139885,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6427730604733406,0.8265408857397389,0.6594201229609816,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5827407965217702,0.8265408857397389,0.6378667833695185,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5623658204268583,0.8265408857397389,0.5778345194179482,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5022478573119024,0.8265408857397389,0.5574595433230362,0.8415817226847201],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.8265408857397389,0.16990752804006629,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.8265408857397389,0.503243404479375,0.8415817226847201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8513097218411312,0.7451664978616797,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.8513097218411312,0.7668293989584292,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8513097218411312,0.7759349350681426,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.8513097218411312,0.7868214229534821,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6831850911117313,0.8513097218411312,0.73143372009779,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.623152827160161,0.8513097218411312,0.6782788140079091,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6027778510652488,0.8513097218411312,0.6182465500563388,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.542659887950293,0.8513097218411312,0.5978715739614268,0.8663505587861122],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8513097218411312,0.16990752804006629,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8513097218411312,0.5448100645645767,0.8663505587861122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.8761686264374374,0.7451664978616797,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.8761686264374374,0.7668293989584292,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8761686264374374,0.7759349350681426,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.8761686264374374,0.7868214229534821,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.683954844076272,0.8761686264374374,0.7314107558010144,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6239225801247017,0.8761686264374374,0.67904856697245,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6035476040297897,0.8761686264374374,0.6190163030208795,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5434296409148337,0.8761686264374374,0.5986413269259676,0.8912094633824185],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8761686264374374,0.16990752804006629,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.8761686264374374,0.5448100645645767,0.8912094633824185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.9009374625388296,0.7451664978616797,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.9009374625388296,0.7668293989584292,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.9009374625388296,0.7759349350681426,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.9009374625388296,0.7868214229534821,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.688554759500207,0.9009374625388296,0.7312972172387447,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.6323361083192931,0.9009374625388296,0.6836484823963849,0.9159782994838107],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۶","boundary":[0.1375132442803324,0.9009374625388296,0.16990752804006629,0.9159782994838107],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.9009374625388296,0.6314072730754138,0.9159782994838107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.8641,0.91598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/d9596787bb94fdfa8bc05d282fba05d7.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/28f6801c044d02878f9d1321be8f8190.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13751,0.07191,0.1359,0.1642]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083954175828271,0.0768401118841916,0.8639713250383494,0.0918809488291727],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549834140027896,0.0768401118841916,0.8036819635966225,0.0918809488291727],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75498,0.07684,0.86397,0.09188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ط","boundary":[0.15380634869644544,0.07678403896865678,0.16768961316490286,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.14713515633709207,0.07191466698360309,0.1523199557219172,0.08695550392858421],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14714,0.07191,0.16769,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.12301587196528777,0.7451664978616797,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.12301587196528777,0.7668293989584292,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6677900318209157,0.12301587196528777,0.7314002358438324,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6077577678693454,0.12301587196528777,0.6628837547170936,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5873827917744333,0.12301587196528777,0.6028514907655232,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5272648286594774,0.12301587196528777,0.5824765146706113,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۷","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.16990752804006629,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.12301587196528777,0.5274906228624093,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.1477847080666798,0.7451664978616797,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.1477847080666798,0.7668293989584292,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6841752500084521,0.1477847080666798,0.7316311617331946,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6156587688817134,0.1477847080666798,0.6792689729046302,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5737518779861845,0.1477847080666798,0.6107524917778913,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5137196140346142,0.1477847080666798,0.5688456008823624,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4933446379397022,0.1477847080666798,0.5088133369307921,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.4332266748247463,0.1477847080666798,0.4884383608358801,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۸","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.16990752804006629,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.1477847080666798,0.4339656376707053,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.172553544168072,0.7451664978616797,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.172553544168072,0.7668293989584292,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.172553544168072,0.7759349350681426,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760233283669041,0.172553544168072,0.7868214229534821,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"حوزه","boundary":[0.6916608410042897,0.172553544168072,0.7315752263511047,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.623144359877551,0.172553544168072,0.6867545639004677,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5631120959259805,0.172553544168072,0.6182380827737288,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5427371198310685,0.172553544168072,0.5582058188221584,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.4826191567161126,0.172553544168072,0.5378308427272463,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.16990752804006629,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.172553544168072,0.482460074436774,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.19741244876437836,0.7451664978616797,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.19741244876437836,0.7668293989584292,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.19741244876437836,0.7759349350681426,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7760233283669041,0.19741244876437836,0.7868214229534821,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.6863305583091664,0.19741244876437836,0.7313011942957283,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6717617005336247,0.19741244876437836,0.6814242812053443,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6234273723841806,0.19741244876437836,0.6668554234298026,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.5748359467445796,0.19741244876437836,0.6185210952803584,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.560267088969038,0.19741244876437836,0.5699296696407574,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"فايده","boundary":[0.5158921134848697,0.19741244876437836,0.5558064988316848,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.45585984953329944,0.19741244876437836,0.5109858363810477,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4354848734383874,0.19741244876437836,0.45095357242947726,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.37536691032343145,0.19741244876437836,0.43057859633456524,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.16990752804006629,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.19741244876437836,0.37507953588333615,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.2221812848657704,0.7451664978616797,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7452332097852732,0.2221812848657704,0.7668293989584292,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.2221812848657704,0.7759349350681426,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.2221812848657704,0.7868214229534821,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.6945808988752752,0.2221812848657704,0.73147438871275,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"راهكار","boundary":[0.6433327991707226,0.2221812848657704,0.689674621771453,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"خدماتي","boundary":[0.5809652330168962,0.2221812848657704,0.6384265220669004,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5663963752413544,0.2221812848657704,0.576058955913074,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.5178263743926,0.2221812848657704,0.5614900981375324,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49018839420076354,0.2221812848657704,0.5129200972887779,0.2372221218107515],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.2221812848657704,0.16986442187405204,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1718955433631536,0.2221812848657704,0.48938785111764105,0.2372221218107515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.24704018946207676,0.734389956358109,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7344566682817023,0.24704018946207676,0.7560528574548583,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.24704018946207676,0.7651583935645718,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7652467868633334,0.24704018946207676,0.7868429760364893,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6568801947623187,0.24704018946207676,0.7204903987852355,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.5938484600922544,0.24704018946207676,0.6519739176584965,0.2620810264070579],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۲","boundary":[0.1375132442803324,0.24704018946207676,0.16990752804006629,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.24704018946207676,0.5933045013306455,0.2620810264070579],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.271809025563469,0.734389956358109,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7344566682817023,0.271809025563469,0.7560528574548583,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.271809025563469,0.7651583935645718,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7652467868633334,0.271809025563469,0.7868429760364893,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6569969406286073,0.271809025563469,0.720607144651524,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6144473060076869,0.271809025563469,0.6520906635247852,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.5556576799252069,0.271809025563469,0.6095410289038647,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.4926259452551427,0.271809025563469,0.5507514028213849,0.28684986250845007],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.271809025563469,0.16990752804006629,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.271809025563469,0.4928517394580745,0.28684986250845007],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7251130219216243,0.2966679301597752,0.734389956358109,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7344566682817023,0.2966679301597752,0.7560528574548583,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558814591280871,0.2966679301597752,0.7651583935645718,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7652467868633334,0.2966679301597752,0.7868429760364893,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.6502970108252444,0.2966679301597752,0.7203002698029938,0.31170876710475637],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۰","boundary":[0.1375132442803324,0.2966679301597752,0.16990752804006629,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.2966679301597752,0.6521906031180147,0.31170876710475637],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8224295536323344,0.34087880732301257,0.864100771828553,0.35591964426799366],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.7438219960169484,0.34087880732301257,0.8178874979729008,0.35591964426799366],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7380488487828926,0.34087880732301257,0.7425480548606334,0.35591964426799366],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6545024278548521,0.34087880732301257,0.7335846664650384,0.35591964426799366],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6109672528549982,0.34087880732301257,0.6499603721954186,0.35591964426799366],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5615188355815419,0.34087880732301257,0.6064251971955646,0.35591964426799366],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.1375132442803324,0.34087880732301257,0.1748566547255812,0.35591964426799366],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.177925274918723,0.34087880732301257,0.5605674209173694,0.35591964426799366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.3754778632096593,0.7451664978616797,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7452332097852732,0.3754778632096593,0.7668293989584292,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3754778632096593,0.7759349350681426,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.3754778632096593,0.7868214229534821,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.6626085680322703,0.3754778632096593,0.7311576353678414,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6410552284408071,0.3754778632096593,0.6577022909284481,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.586936206762839,0.3754778632096593,0.636148951336985,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5723673489872974,0.3754778632096593,0.5820299296590168,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.49468041591750195,0.3754778632096593,0.5674610718834752,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.4539304637276779,0.3754778632096593,0.4897741388136798,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4080814113164143,0.3754778632096593,0.4490241866238558,0.3905187001546404],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.1375132442803324,0.3754778632096593,0.16990752804006629,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.3754778632096593,0.40971841928767094,0.3905187001546404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.4003367678059656,0.7451664978616797,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7452332097852732,0.4003367678059656,0.7668293989584292,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4003367678059656,0.7759349350681426,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.4003367678059656,0.7868214229534821,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"ناوري","boundary":[0.6869562391771773,0.4003367678059656,0.7313269810200403,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6234103095267998,0.4003367678059656,0.6820499620733551,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6039351746474358,0.4003367678059656,0.6135977553191554,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5531798451323502,0.4003367678059656,0.5941226204397916,0.4153776047509468],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۴","boundary":[0.1375132442803324,0.4003367678059656,0.16990752804006629,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17189554336315366,0.4003367678059656,0.5552017295858771,0.4153776047509468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.42510560390735774,0.7451664978616797,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7452332097852732,0.42510560390735774,0.7668293989584292,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.42510560390735774,0.7759349350681426,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.42510560390735774,0.7868214229534821,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6559994690787232,0.42510560390735774,0.7310659064729003,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.5969741702969329,0.42510560390735774,0.6461869148710789,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5774990354175691,0.42510560390735774,0.5871616160892886,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.49994039450853056,0.42510560390735774,0.572592758313747,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.45919044231870654,0.42510560390735774,0.49503411740470843,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4133413899074429,0.42510560390735774,0.4542841652148844,0.44014644085233884],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۶","boundary":[0.1375132442803324,0.42510560390735774,0.16990752804006629,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.42510560390735774,0.41318230762810443,0.44014644085233884],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222246710516059,0.46940654956550937,0.8638958892478246,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.7498517275725178,0.46940654956550937,0.8176826153921724,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7453615019460299,0.46940654956550937,0.7498607080237707,0.4844473865104905],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6836105079168008,0.46940654956550937,0.7411574961301904,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.5959929918514649,0.46940654956550937,0.6790684522573672,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"پيادهسازي","boundary":[0.5027798849025608,0.46940654956550937,0.5914509361920314,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.44375458612077046,0.46940654956550937,0.49823782924312715,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42976419769808116,0.46940654956550937,0.4392125304613369,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.34130444359737694,0.46940654956550937,0.42068008637921395,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.29806267276917364,0.46940654956550937,0.3367623879379433,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.2486142554957174,0.46940654956550937,0.2935206171097401,0.4844473865104905],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.46940654956550937,0.1707645196739217,0.4844473865104905],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.17343504929223516,0.46940654956550937,0.2457651431896305,0.4844473865104905],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.504005605452156,0.7451664978616797,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7452332097852732,0.504005605452156,0.7668293989584292,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.504005605452156,0.7759349350681426,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.504005605452156,0.7868214229534821,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6807022529246051,0.504005605452156,0.7311576353678414,0.5190464423971372],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.504005605452156,0.16990752804006629,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.504005605452156,0.6799017098414826,0.5190464423971372],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222444280443624,0.5482164826153935,0.863915646240581,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.7399732311942446,0.5482164826153935,0.8177023723849288,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7356112977285135,0.5482164826153935,0.7401105038062543,0.5632573195603745],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.6813442268970321,0.5482164826153935,0.7314568126867262,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6107709658490403,0.5482164826153935,0.6768021712375983,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.596780577426351,0.5482164826153935,0.6062289101896068,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"شركتهاي","boundary":[0.49731630665241117,0.5482164826153935,0.5922385217669173,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.44885342975788856,0.5482164826153935,0.49277425099297756,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4219867420365219,0.5482164826153935,0.44431137409845495,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.3661965866725357,0.5482164826153935,0.4174446863770883,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.28312484673929544,0.5482164826153935,0.36165453101310213,0.5632573195603745],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5482164826153935,0.168943412451979,0.5632573195603745],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.16894482366574737,0.5482164826153935,0.2819605953804275,0.5632573195603745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7358895634251951,0.5828155385020402,0.7451664978616797,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7452332097852732,0.5828155385020402,0.7668293989584292,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5828155385020402,0.7759349350681426,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.5828155385020402,0.7868214229534821,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6807022529246051,0.5828155385020402,0.7311576353678414,0.5978563754470213],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5828155385020402,0.16990752804006629,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.17189554336315363,0.5828155385020402,0.6799017098414826,0.5978563754470213],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7308644877805119,0.6076744430983464,0.7401414222169966,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7452332097852732,0.6076744430983464,0.7668293989584292,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6076744430983464,0.7759349350681426,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.6076744430983464,0.7868214229534821,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6730417997136561,0.6076744430983464,0.7266252016204646,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"تجربيات","boundary":[0.605853655619393,0.6076744430983464,0.6681355226098337,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5464212858115214,0.6076744430983464,0.6009473785155709,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5284458862914044,0.6076744430983464,0.5415150087076992,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.4743268646134363,0.6076744430983464,0.5235396091875824,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4548517297340725,0.6076744430983464,0.46451431040579205,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.377293088825034,0.6076744430983464,0.4499454526302504,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.33654313663521,0.6076744430983464,0.37238681172121185,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.2906940842239464,0.6076744430983464,0.33163685953138783,0.6227152800433275],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۲","boundary":[0.1375132442803324,0.6076744430983464,0.16990752804006629,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17189554336315363,0.6076744430983464,0.2919462157129326,0.6227152800433275],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222353193009486,0.6518853202615839,0.8639065374971673,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.7552399983243032,0.6518853202615839,0.8176932636415151,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7507497726978154,0.6518853202615839,0.7552489787755562,0.666926157206565],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6824271410259801,0.6518853202615839,0.7467443631468275,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6131822170104642,0.6518853202615839,0.6778850853665465,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5944569498107238,0.6518853202615839,0.6086401613510306,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.5354316510289335,0.6518853202615839,0.5899148941512903,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5214412626062442,0.6518853202615839,0.5308895953695,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.43781696833662437,0.6518853202615839,0.5168992069468107,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.3942817933367704,0.6518853202615839,0.4332749126771908,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.3448333760633141,0.6518853202615839,0.3897397376773368,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3173628171412652,0.6518853202615839,0.3396874492031982,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.27183513659269737,0.6518853202615839,0.31282076148183163,0.666926157206565],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۵","boundary":[0.1375132442803324,0.6518853202615839,0.17423533579103606,0.666926157206565],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.177925274918723,0.6518853202615839,0.2683378922904672,0.666926157206565],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.7293249818514305,0.6823641383147236,0.7400373772746229,0.6974049752597047],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7452332097852732,0.6864843761482305,0.7668293989584292,0.7015252130932117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6864843761482305,0.7759349350681426,0.7015252130932117],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7760233283669041,0.6864843761482305,0.7868214229534821,0.7015252130932117],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6716928076432983,0.6864843761482305,0.7252762095501069,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6103750562409448,0.6864843761482305,0.6667865305394761,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5509426864330731,0.6864843761482305,0.6054687791371226,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5329672869129563,0.6864843761482305,0.546036409329251,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.47884826523498814,0.6864843761482305,0.5280610098091342,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45937313035562427,0.6864843761482305,0.46903571102734387,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.3770628043964755,0.6864843761482305,0.44956057614798,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.3363128522066515,0.6864843761482305,0.37215652729265336,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.29046379979538794,0.6864843761482305,0.3314065751028294,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26543964408681037,0.6864843761482305,0.28555752269156576,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.22372557630889905,0.6864843761482305,0.26053336698298823,0.7015252130932117],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۵","boundary":[0.1375132442803324,0.6864843761482305,0.16990752804006629,0.7015252130932117],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17189554336315366,0.6864843761482305,0.22138681021830267,0.7015252130932117],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8222011935861874,0.730695253311468,0.8638724117824059,0.745736090256449],"dir":"rtl"},{"str":"هجدهم","boundary":[0.7508780648585721,0.730695253311468,0.8176591379267538,0.745736090256449],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7464396692650301,0.730695253311468,0.7509388753427709,0.745736090256449],"dir":"ltr"},{"str":"جمعبندي","boundary":[0.660194879319792,0.730695253311468,0.7375827633628632,0.745736090256449],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6462044908971027,0.730695253311468,0.6556528236603585,0.745736090256449],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجهگيري","boundary":[0.5524100921678093,0.730695253311468,0.641662435237669,0.745736090256449],"dir":"rtl"},{"str":"۵۲۹","boundary":[0.1375132442803324,0.730695253311468,0.17264990126840357,0.745736090256449],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17343504929223516,0.730695253311468,0.5515869696643937,0.745736090256449],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8221968316527217,0.7757295007685446,0.8638680498489403,0.7907703377135258],"dir":"rtl"},{"str":"نوزدهم","boundary":[0.7530590315914377,0.7757295007685446,0.8176547759932882,0.7907703377135258],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7486970981257067,0.7757295007685446,0.7531963042034475,0.7907703377135258],"dir":"ltr"},{"str":"بسته","boundary":[0.7006393678748539,0.7757295007685446,0.7425462587703828,0.7907703377135258],"dir":"rtl"},{"str":"سياستي","boundary":[0.6302834337471844,0.7757295007685446,0.6962717895540497,0.7907703377135258],"dir":"rtl"},{"str":"۵۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7757295007685446,0.1744710084903463,0.7907703377135258],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.177925274918723,0.7757295007685446,0.6279208053146871,0.7907703377135258],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7948223635590796,0.8207637482256214,0.8639387388295173,0.8358045851706024],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7498517275725178,0.8207637482256214,0.7902803078996461,0.8358045851706024],"dir":"rtl"},{"str":"۵۴۳","boundary":[0.1375132442803324,0.8207637482256214,0.17309982187617765,0.8358045851706024],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1734350492922352,0.8207637482256214,0.7401764459768833,0.8358045851706024],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7408712763195421,0.8207637482256214,0.7499125380567165,0.8358045851706024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.8641,0.8358],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/449e2c8db620ea3e065592d73ab86ddd.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/543dbc69a43ff29dedfb097b4eb346eb.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.15345,0.90818]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.832600171260651,0.07678403896865678,0.8465477101016475,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.8326,0.07678,0.84655,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/c208d98f2c825dc1545189fab8fc297f.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/909700ad33fa32f8a8e607797f36aa64.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13653,0.33593,0.13606,0.09021]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4961156203198882,0.335932648427744,0.5871073485052886,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4129565134251726,0.335932648427744,0.4852832717263882,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"كليات","boundary":[0.45670414024323985,0.3997709810935288,0.5436419644408862,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7947539838373963,0.49208573501463293,0.8149097086295749,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8204124159887555,0.49208573501463293,0.8320492847223613,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7264813861082562,0.49208573501463293,0.7895654639799091,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6497838421822172,0.49208573501463293,0.7210527033258324,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"ساماندهي","boundary":[0.754423547013247,0.5326773363685661,0.8332090458556027,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.715142155187606,0.5326773363685661,0.7489948642308232,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6566794175307342,0.5326773363685661,0.7097134724051822,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5778397793965392,0.5326773363685661,0.6511690126419083,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.5283790460756502,0.5326773363685661,0.5725044933071463,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5079449272946294,0.5326773363685661,0.5229503632932264,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.4096733887392454,0.5326773363685661,0.5025162445122054,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"محوري","boundary":[0.33439565415630196,0.5326773363685661,0.4042447059568216,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2705599125147748,0.5326773363685661,0.32896697137387815,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.20998138054270202,0.5326773363685661,0.265131229732351,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20298265829693654,0.5326773363685661,0.20994250801799272,0.552221417907853],"dir":"ltr"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.13655515842380064,0.5326773363685661,0.19749560258136836,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.8018484120350864,0.5651920630325754,0.8637910745524863,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.7480348539918801,0.5651920630325754,0.7964197292526626,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.6887590006201317,0.5651920630325754,0.7426061712094565,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.6157919361445788,0.5651920630325754,0.6833303178377079,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5996172453928443,0.5651920630325754,0.6103632533621551,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.5015260856154846,0.5651920630325754,0.5940905473996024,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.4614095118233168,0.5651920630325754,0.49609740283306075,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4452348210715823,0.5651920630325754,0.455980829040893,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.36010553146412466,0.5651920630325754,0.43980613828915854,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.31673174800250253,0.5651920630325754,0.3546768486817008,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.2576843829690621,0.5651920630325754,0.3113030652200788,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.19713369039587347,0.5651920630325754,0.2522557001866383,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"قوانين","boundary":[0.1366108372215691,0.5651920630325754,0.19170500761344966,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.8296491949789232,0.5977067896965848,0.8635019040221404,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.7753066883569166,0.5977067896965848,0.8242205121964994,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7591319976051821,0.5977067896965848,0.7698780055744928,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"سياستگذاري","boundary":[0.6333703997193144,0.5977067896965848,0.7537033148227583,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اصولي","boundary":[0.5728197071461257,0.5977067896965848,0.6279417169368906,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.519562937080604,0.5977067896965848,0.5673910243637019,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4742801662669209,0.5977067896965848,0.5140069884747095,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46893230754577386,0.5977067896965848,0.474277472131545,0.6172508712358716],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.44271144256165695,0.5977067896965848,0.4633682765337517,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4106404550470301,0.5977067896965848,0.4372827597792331,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.3400675788755207,0.5977067896965848,0.40521177226460636,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.280129353077785,0.5977067896965848,0.3346388960930969,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26386472952136,0.5977067896965848,0.27461073749067066,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.19415487471526144,0.5977067896965848,0.25843604673893616,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.13655515842380064,0.5977067896965848,0.18872619193283763,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.8171712428393958,0.630221516360594,0.8638300753693563,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7910857260848773,0.630221516360594,0.811742560056972,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.7277510936232662,0.630221516360594,0.7856570433024535,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.6829575008185487,0.630221516360594,0.7223224108408424,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكنندگان","boundary":[0.5647792525550152,0.630221516360594,0.677528818036125,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5486045618032805,0.630221516360594,0.5593505697725913,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان","boundary":[0.4116741049862476,0.630221516360594,0.5431758790208567,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3581946197296521,0.630221516360594,0.4062454222038238,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2982563939319164,0.630221516360594,0.35276593694722824,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.26657515800166875,0.630221516360594,0.2928277111494926,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26118688724988337,0.630221516360594,0.2665320518356545,0.6497655978998809],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.7899196786357587,0.6627362430246033,0.8276699035227675,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7694855598547379,0.6627362430246033,0.7844909958533349,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7105217130179501,0.6627362430246033,0.7640568770723141,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.667873293433247,0.6627362430246033,0.70888072798971,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.6023393484597821,0.6627362430246033,0.6624446106508232,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.5566827342896536,0.6627362430246033,0.5969106656773583,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.49821999663278194,0.6627362430246033,0.5512540515072298,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4523128278726955,0.6627362430246033,0.4927913138503581,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42622731111817697,0.6627362430246033,0.4468841450902717,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.37494713837343524,0.6627362430246033,0.42079862833575327,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35907868100942714,0.6627362430246033,0.3695184555910114,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3516423542033203,0.6627362430246033,0.3583516493344184,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.303647230526917,0.6627362430246033,0.3462136714208965,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.22619802283100401,0.6627362430246033,0.2982185477444932,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.13669435541822178,0.6627362430246033,0.2207693400485802,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7802750588665451,0.6952509696886127,0.8636818979236821,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهيافته،","boundary":[0.6832941394483746,0.6952509696886127,0.7748463760841213,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6572086226938562,0.6952509696886127,0.6778654566659508,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"شكل،","boundary":[0.6011122339421434,0.6952509696886127,0.6517799399114322,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.5570703049073,0.6952509696886127,0.5956835511597196,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5408956141555654,0.6952509696886127,0.5516416221248762,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.4789807910370499,0.6952509696886127,0.5354669313731417,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.42689327572466557,0.6952509696886127,0.47355210825462607,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3978846220873035,0.6952509696886127,0.42146459294224176,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3522743213872082,0.6952509696886127,0.3922316846078768,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3469264626660612,0.6952509696886127,0.3522716272518323,0.7147950512278995],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.32744991657292905,0.6952509696886127,0.3416758494027679,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.2671219391908143,0.6952509696886127,0.32202123379050523,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.21979496108763236,0.6952509696886127,0.2616932564083905,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.1365273190249164,0.6952509696886127,0.21436627830520855,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.8147075201842223,0.7277656963526221,0.8636213440238051,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.7338152074779184,0.7277656963526221,0.8092365009887487,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.6857218120063755,0.7277656963526221,0.7270354799505648,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6695471212546409,0.7277656963526221,0.6802931292239517,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6434616045001224,0.7277656963526221,0.6641184384722171,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5947704958516135,0.7277656963526221,0.6380329217176985,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"زياد،","boundary":[0.5491417210803693,0.7277656963526221,0.5893418130691896,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5230562043258508,0.7277656963526221,0.5437130382979455,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4721657831654882,0.7277656963526221,0.5176275215434271,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.436246287412479,0.7277656963526221,0.47087849962445444,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.36294515015031553,0.7277656963526221,0.4308176046300552,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.341313937217273,0.7277656963526221,0.3520877845854679,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.30153143621171596,0.7277656963526221,0.3358852544348492,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.25400958231634446,0.7277656963526221,0.2961027534292921,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.22962226889376366,0.7277656963526221,0.24858089953392065,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.1834645455437192,0.7277656963526221,0.22419358611133985,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"الزام","boundary":[0.1368335524126429,0.7277656963526221,0.17803586276129535,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8433437416789074,0.7601903545217172,0.8639448968532336,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7703110840360443,0.7601903545217172,0.8379150588964835,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7509053580530753,0.7601903545217172,0.7651556118743564,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.6850433869336805,0.7601903545217172,0.7457498858913874,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6701351835547117,0.7601903545217172,0.6800397730629423,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5809406081088384,0.7601903545217172,0.6651315696839735,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.5298332525543369,0.7601903545217172,0.5762333772098953,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.46266059356425204,0.7601903545217172,0.52479672923433,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.4105204336001892,0.7601903545217172,0.4575073593052595,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.395166438192627,0.7601903545217172,0.40536719934119675,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.31495620864021673,0.7601903545217172,0.3900132039336344,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاند","boundary":[0.23800181293498657,0.7601903545217172,0.30987640086081325,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22376011041349683,0.7601903545217172,0.23322189556546763,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19524477237597002,0.7601903545217172,0.21898019304397792,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.1365273190249164,0.7601903545217172,0.1904704659505627,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان","boundary":[0.7320849311057914,0.7927050811857265,0.863777988752089,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"توجهي","boundary":[0.667469686295506,0.7927050811857265,0.7266562483233675,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"نميشود","boundary":[0.5944899208960384,0.7927050811857265,0.6620410035130821,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5891420621748914,0.7927050811857265,0.5944872267606626,0.8122491627250134],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.5488495998303261,0.7927050811857265,0.5838715636266807,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5291949842180634,0.7927050811857265,0.5434209170479023,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.4895516802069276,0.7927050811857265,0.5237663014356396,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44439617521671515,0.7927050811857265,0.48412299742450376,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4158607913603849,0.7927050811857265,0.43896749243429134,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.376217487349249,0.7927050811857265,0.4104321085779611,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.3028818394958419,0.7927050811857265,0.3652549222125808,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.24544903130552573,0.7927050811857265,0.2977592618089839,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.20691930324975882,0.7927050811857265,0.24002034852310192,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"۷۱","boundary":[0.18382671431353562,0.7927050811857265,0.20682205779190518,0.8122491627250134],"dir":"ltr"},{"str":"قانون","boundary":[0.1365273190249164,0.7927050811857265,0.178731847733401,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.8300433084967681,0.8252198078497359,0.8638960175399852,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.7757008018747616,0.8252198078497359,0.8246146257143444,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"مقرر","boundary":[0.7321878214187185,0.8252198078497359,0.7702721190923377,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6922485473927166,0.8252198078497359,0.7267137232113867,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.647258795874202,0.8252198078497359,0.6869856180819905,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6187234120178717,0.8252198078497359,0.6418301130917782,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5814742963107792,0.8252198078497359,0.6132947292354479,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"صنوف","boundary":[0.5181396638491681,0.8252198078497359,0.5760456135283554,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5002389303666116,0.8252198078497359,0.5127109810667443,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.46187623870415007,0.8252198078497359,0.4948102475841878,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۸","boundary":[0.41026237804927984,0.8252198078497359,0.456253065006019,0.8447638893890228],"dir":"ltr"},{"str":"ملزم","boundary":[0.3697282132738488,0.8252198078497359,0.40491721346350873,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3500735976615862,0.8252198078497359,0.36429953049142505,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.28746278957096494,0.8252198078497359,0.3446449148791624,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.267028670789944,0.8252198078497359,0.2820341067885412,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"باركد","boundary":[0.2139946159154961,0.8252198078497359,0.2615999880075202,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.15970778809125805,0.8252198078497359,0.20856593313307228,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1544003414007494,0.8252198078497359,0.15974550598652054,0.8447638893890228],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7786574230115627,0.8577345345137453,0.8331948054257587,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.703281673217801,0.8577345345137453,0.7732699220127418,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6492070406274547,0.8577345345137453,0.6958658731574152,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6096750942118557,0.8577345345137453,0.6437783578450309,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5935004034601212,0.8577345345137453,0.6042464114294319,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5215077179455162,0.8577345345137453,0.5880717206776974,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"اصولي","boundary":[0.4609570253723276,0.8577345345137453,0.5160790351630924,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44478233462059313,0.8577345345137453,0.4555283425899038,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"منطقي","boundary":[0.3868485455425216,0.8577345345137453,0.4393536518381693,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3578398919051595,0.8577345345137453,0.3814198627600978,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاب","boundary":[0.2981522206973819,0.8577345345137453,0.3524112091227357,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2677515971158086,0.8577345345137453,0.2927235379149581,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.2281467807528997,0.8577345345137453,0.26678786640420354,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.193236174552082,0.8577345345137453,0.22271809797047593,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.13666651601933757,0.8577345345137453,0.18780749176965822,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8217292067267632,0.8902492611777545,0.8638223778397109,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.80174051832789,0.8902492611777545,0.816208251715743,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.744753268811882,0.8902492611777545,0.7962798236568228,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.6828384456933664,0.8902492611777545,0.7392951356707832,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6302328866358463,0.8902492611777545,0.6773773049942712,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"پراكندگي","boundary":[0.540617861627527,0.8902492611777545,0.6247838907279503,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.4805961176331387,0.8902492611777545,0.5351587944265449,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.44111985001530823,0.8902492611777545,0.4751211018539944,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكننده","boundary":[0.3477743455565029,0.8902492611777545,0.4356716688212145,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3312655820181577,0.8902492611777545,0.34223353851695504,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.2121669657933548,0.8902492611777545,0.3258093074553912,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19592525284237275,0.8902492611777545,0.20671578846901484,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13666117116236945,0.8902492611777545,0.1904740755180328,0.9097933427170413],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13653,0.33593,0.86394,0.90979],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/7630bee91399b6576e11de80d46a0ba3.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/8fd0609f03f0e81a4a0e7cced4c36e42.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13602,0.07411,0.13598,0.10831]},"elements":[{"words":[{"str":"٢","boundary":[0.8347811379935165,0.07678403896865678,0.8443151699201578,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83478,0.07678,0.84432,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اختلاف","boundary":[0.7991595366377846,0.1246670544074518,0.8638304602458384,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.747628809303085,0.1246670544074518,0.793730853855361,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.7084866144718651,0.1246670544074518,0.7422001265206611,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.661744263745252,0.1246670544074518,0.7030579316894414,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6455695729935175,0.1246670544074518,0.6563155809628282,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5798407522278629,0.1246670544074518,0.6401408902110935,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.559406633446842,0.1246670544074518,0.5744120694454391,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5193457384524428,0.1246670544074518,0.5539779506644182,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.4679820475110483,0.1246670544074518,0.513917055670019,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45180735675931377,0.1246670544074518,0.46255336472862446,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42922960426420753,0.1246670544074518,0.44637867397688996,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.3759171554009174,0.1246670544074518,0.42380092148178383,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3597424646491829,0.1246670544074518,0.3704884726184936,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.28599589700487177,0.1246670544074518,0.35431378186675905,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26982120625313727,0.1246670544074518,0.28056721422244796,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.16264067517831915,0.1246670544074518,0.26439252347071346,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13655515842380064,0.1246670544074518,0.1572119923958953,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.8155773410341535,0.1570917125765469,0.8639622162949359,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7634898257217692,0.1570917125765469,0.8101486582517297,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7430557069407482,0.1570917125765469,0.7580611429393452,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6916920159993537,0.1570917125765469,0.7376270241583244,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر،","boundary":[0.6374051881751156,0.1570917125765469,0.6862633332169299,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5978732417595166,0.1570917125765469,0.6319765053926918,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5816985510077821,0.1570917125765469,0.5924445589770928,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5124341265838311,0.1570917125765469,0.5762698682253583,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.46658263662151317,0.1570917125765469,0.5070054438014073,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.4329333989452564,0.1570917125765469,0.4598540976663016,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3794539136886607,0.1570917125765469,0.4275047161628324,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.31158145920892105,0.1570917125765469,0.3740252309062369,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.2609415926385164,0.1570917125765469,0.30615277642649724,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24476690188678185,0.1570917125765469,0.2555129098560926,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22511228627451926,0.1570917125765469,0.23933821910435804,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.19187204400675503,0.1570917125765469,0.21968360349209545,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"كافي،","boundary":[0.1365273190249164,0.1570917125765469,0.18644336122433122,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.8083428177969167,0.18960643924055634,0.8637989003742922,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7918340542585717,0.18960643924055634,0.8028020107573689,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"بهموقع","boundary":[0.7325889910054049,0.18960643924055634,0.7863130992475514,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6779402509956719,0.18960643924055634,0.7271269180674766,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6372668892258198,0.18960643924055634,0.672466610177783,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6318633517069042,0.18960643924055634,0.6372085162926754,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.5964920483568089,0.18960643924055634,0.6263915627584661,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5676225917138679,0.18960643924055634,0.5909998102637616,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5408132505883596,0.18960643924055634,0.5621254082023284,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.493653308878483,0.18960643924055634,0.5353458376077259,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.43176555023582497,0.18960643924055634,0.4881975616202017,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور","boundary":[0.36854433321438507,0.18960643924055634,0.4251418311460138,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3488897176021225,0.18960643924055634,0.3631156504319613,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3192964365881917,0.18960643924055634,0.34346103481969864,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ريختگي","boundary":[0.23803323124513992,0.18960643924055634,0.31386775380576787,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22185854049340542,0.18960643924055634,0.23260454846271614,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"بينظمي","boundary":[0.13655515842380064,0.18960643924055634,0.2164298577109816,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8406356224574922,0.22212116590456557,0.861292456429587,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.7833978183515263,0.22212116590456557,0.8352069396750683,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7313103030391421,0.22212116590456557,0.7779691355691026,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7027749191828118,0.22212116590456557,0.7258816202567182,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.6405817020754538,0.22212116590456557,0.697346236400388,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6144961853209354,0.22212116590456557,0.63515301929303,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5744909691243045,0.22212116590456557,0.6090675025385116,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5324534768091254,0.22212116590456557,0.5690622863418807,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48729797181891293,0.22212116590456557,0.5270247940267015,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.466863853037892,0.22212116590456557,0.4818692890364891,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"تشديد","boundary":[0.4091527791508943,0.22212116590456557,0.4614351702554682,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.34585971334936844,0.22212116590456557,0.4037240963684705,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3389319366685015,0.22212116590456557,0.34589178638955764,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.31038436505689937,0.22212116590456557,0.3329064387542371,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2765316560136821,0.22212116590456557,0.30495568227447556,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2504461392591637,0.22212116590456557,0.27110297323125837,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.18418836991470902,0.22212116590456557,0.24501745647673986,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.13666651601933757,0.22212116590456557,0.1787596871322852,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.8082317167857015,0.25463589256857483,0.8640218721496876,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7688668067634078,0.25463589256857483,0.8027369727238924,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7570360885748985,0.25463589256857483,0.7687286361062728,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"ستانده","boundary":[0.70054545801318,0.25463589256857483,0.7514915579713112,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6680012007175214,0.25463589256857483,0.6950366644605295,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.6096498206561866,0.25463589256857483,0.6625281275515954,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5705633046227352,0.25463589256857483,0.604154600305413,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5341772102810536,0.25463589256857483,0.5650630810594577,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48868763250423053,0.25463589256857483,0.5287083646173788,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4831727373897781,0.25463589256857483,0.4885179019755493,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4671480201739683,0.25463589256857483,0.4779218675421632,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4347429598727308,0.25463589256857483,0.4616627886125609,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.3756955948392904,0.25463589256857483,0.4292833884258267,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.3321826143832473,0.25463589256857483,0.37022491064268925,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31141442281561565,0.25463589256857483,0.3266651792937539,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"راهكارهايي","boundary":[0.20879839852836363,0.25463589256857483,0.3059680088972667,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.17992894188542266,0.25463589256857483,0.20330616043531632,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13675974190263285,0.25463589256857483,0.17446271201747202,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8085116502804729,0.28715061923258417,0.8636336600712377,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7465968271619572,0.28715061923258417,0.8030829674980491,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.694509311849573,0.28715061923258417,0.7411681443795334,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6403060022219875,0.28715061923258417,0.6890806290671491,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5867151593698551,0.28715061923258417,0.6348773194395638,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.5079934217313955,0.28715061923258417,0.5812864765874313,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهي","boundary":[0.40704776137719684,0.28715061923258417,0.5025647389489716,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.34343473492674353,0.28715061923258417,0.401619078594773,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.28497199726987177,0.28715061923258417,0.3380060521443197,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.23185442419877114,0.28715061923258417,0.27954331448744796,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21567973344703661,0.28715061923258417,0.22642574141634733,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.1365273190249164,0.28715061923258417,0.21025105066461283,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.806685283079939,0.3196653458965935,0.8638674083881365,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7862511642989182,0.3196653458965935,0.8012566002975152,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7461345905067505,0.3196653458965935,0.7808224815164942,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7299598997550159,0.3196653458965935,0.7407059077243267,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6454448730132615,0.3196653458965935,0.724531216972592,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6020710895516396,0.3196653458965935,0.6400161902308378,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5759855727971211,0.3196653458965935,0.5966424067692159,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازي","boundary":[0.5079182425251919,0.3196653458965935,0.5705568900146973,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.45903225808449344,0.3196653458965935,0.5024895597427681,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.40694474277210907,0.3196653458965935,0.4536035753020696,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كالاست","boundary":[0.33226074430914815,0.3196653458965935,0.40151605998968526,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3268724735573627,0.3196653458965935,0.3322176381431338,0.3392094274358804],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7805422914374016,0.3521800725606029,0.8333536311207758,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7079371391473437,0.3521800725606029,0.7751136086549778,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.6101728677955922,0.3521800725606029,0.7025084563649199,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.5667990843339701,0.3521800725606029,0.6047441850131682,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.5271836197217185,0.3521800725606029,0.5613704015515463,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"عرصههاي","boundary":[0.43874208310784174,0.3521800725606029,0.5217549369392946,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.37493418086519886,0.3521800725606029,0.43331340032541793,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.2997121250800238,0.3521800725606029,0.369505498082775,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2835374343282893,0.3521800725606029,0.2942834422976,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.20748019657658753,0.3521800725606029,0.27810875154586545,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.13655515842380064,0.3521800725606029,0.20205151379416372,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8480750282754572,0.38460473072969814,0.8630804642740543,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8219895115209387,0.38460473072969814,0.8426463454930334,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"برگرفته","boundary":[0.7550635966032625,0.38460473072969814,0.8165608287385149,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7099080916130501,0.38460473072969814,0.7496349138208387,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7044767146952506,0.38460473072969814,0.7098218792810218,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6415766077821228,0.38460473072969814,0.6987587330903201,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6211424890011019,0.38460473072969814,0.636147924999699,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريها","boundary":[0.5408212047023266,0.38460473072969814,0.6157551162944418,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.524646513950592,0.38460473072969814,0.5353925219199027,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.4845299401584243,0.38460473072969814,0.5192178311681682,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4683552494066898,0.38460473072969814,0.4791012573760005,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.3832735561908728,0.38460473072969814,0.462926566624266,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.33352455038476336,0.38460473072969814,0.37784487340844897,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3074390336302449,0.38460473072969814,0.32809586760233955,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازي","boundary":[0.23299648101382814,0.38460473072969814,0.3020103508478211,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"شبكههاي","boundary":[0.13655515842380064,0.38460473072969814,0.22756779823140433,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.809896307571521,0.41711945739370737,0.8635149898225376,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.7474803752730892,0.41711945739370737,0.8044384121463216,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.700487469956518,0.41711945739370737,0.7420128236401945,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6599533051810869,0.41711945739370737,0.695013673466761,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6391851136134553,0.41711945739370737,0.6544358700915934,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5932222660556004,0.41711945739370737,0.6337166845263402,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5767135025172553,0.41711945739370737,0.5876814590160525,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.5277779973025046,0.41711945739370737,0.5707341897808633,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4917858881865072,0.41711945739370737,0.5264181003984827,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.4454332890442732,0.41711945739370737,0.4863177957287119,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4246650974766415,0.41711945739370737,0.43991585395477967,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.35601845050902564,0.41711945739370737,0.41923022286897405,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33982531129335986,0.41711945739370737,0.35058357590135814,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.2642387475190301,0.41711945739370737,0.32895556207802484,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2437813220727329,0.41711945739370737,0.2588038729113626,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.15732500908306807,0.41711945739370737,0.2383464474650654,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13686758363677085,0.41711945739370737,0.15189013447540053,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"برطرف","boundary":[0.8024263682192957,0.4496341840577167,0.8633946517757477,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.747232245255212,0.4496341840577167,0.7969795797688927,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7019261382472447,0.4496341840577167,0.7417854568048092,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6965226007283292,0.4496341840577167,0.7018677653141004,0.4691782655970036],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6697146708165893,0.4496341840577167,0.690371504788684,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6121149545251285,0.4496341840577167,0.6642859880341655,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5404563417971343,0.4496341840577167,0.6066862717427047,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.507828566304823,0.4496341840577167,0.5350276590147104,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.3968677784211451,0.4496341840577167,0.5023998835223992,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"رايانه","boundary":[0.34324909617012844,0.4496341840577167,0.3914390956387213,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.319627045486462,0.4496341840577167,0.3420377615882628,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3034523547347274,0.4496341840577167,0.3141983627040381,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2183473123456527,0.4496341840577167,0.29802367195230367,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.1897005708937855,0.4496341840577167,0.21291862956322885,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.1528690461699563,0.4496341840577167,0.1842718881113617,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13669435541822178,0.4496341840577167,0.1474403633875325,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"تراشههاي","boundary":[0.7846933125908484,0.4821489107217261,0.863779015089375,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.6794047060107108,0.4821489107217261,0.7792401178277337,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6529015982729289,0.4821489107217261,0.6738773199049701,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.5824957584947248,0.4821489107217261,0.6474361767933311,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"فعالان","boundary":[0.5204974171795566,0.4821489107217261,0.5770253166139747,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.45204033532324817,0.4821489107217261,0.515030942584151,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"درآمده","boundary":[0.37924030724100066,0.4821489107217261,0.4465761299822018,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3627315437026554,0.4821489107217261,0.37369950020145276,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.29906283845443365,0.4821489107217261,0.35727422610995074,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.23714801533591806,0.4821489107217261,0.2936047053133349,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.20780528891194527,0.4821489107217261,0.23165681413373507,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.18379861833032987,0.4821489107217261,0.20704451639865742,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1630304267626983,0.4821489107217261,0.1782811832408365,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13666838509558774,0.4821489107217261,0.15754419610625586,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"عرصههاي","boundary":[0.7797432878602083,0.5146636373857354,0.8636535453561549,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.7295766910708354,0.5146636373857354,0.7743146050777845,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"سازماني","boundary":[0.6586975815115994,0.5146636373857354,0.7241480082884115,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.642522890759865,0.5146636373857354,0.6532688987291757,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"برون","boundary":[0.5979798525451056,0.5146636373857354,0.6370942079774412,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"سازماني","boundary":[0.5271007429858695,0.5146636373857354,0.5925511697626817,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.510926052234135,0.5146636373857354,0.5216720602034457,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.429681449254393,0.5146636373857354,0.5054973694517112,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.36576218941621313,0.5146636373857354,0.42425276647196913,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.32686913796118305,0.5146636373857354,0.3603335066337893,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28171363297097063,0.5146636373857354,0.32144045517875924,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2763657742498236,0.5146636373857354,0.2817109388355947,0.5342077189250223],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.25030694226474254,0.5146636373857354,0.2709637762368372,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.19504573547955664,0.5146636373857354,0.24487825948231876,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.13658299782268488,0.5146636373857354,0.18961705269713283,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمحور","boundary":[0.7731059646312947,0.5471783640497447,0.8637718307283727,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7440973109939326,0.5471783640497447,0.7675872451588209,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.675751586733161,0.5471783640497447,0.7386307743939119,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.5710168174110104,0.5471783640497447,0.6702821228604584,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.5116632189898435,0.5471783640497447,0.5655574062354786,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.4406449124361864,0.5471783640497447,0.5062088787858406,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.3870819089829383,0.5471783640497447,0.4351821584229107,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.29710497178912426,0.5471783640497447,0.3816329950845551,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.23605317003601958,0.5471783640497447,0.29164642005053854,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.215284978468388,0.5471783640497447,0.23053573494652618,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"امكانات","boundary":[0.13693879982657015,0.5471783640497447,0.20983456646868964,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.8027531283527433,0.5796930907137541,0.8636100543136583,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزاري","boundary":[0.7171072062139179,0.5796930907137541,0.7973244455703195,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7009325154621833,0.5796930907137541,0.7116785234314941,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"سختافزاري","boundary":[0.5896874321502685,0.5796930907137541,0.6955038326797595,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5468147578685626,0.5796930907137541,0.5842587493678448,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5003786405296758,0.5796930907137541,0.5413860750861388,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.4247389937612375,0.5796930907137541,0.4949499577472521,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.3819498376761842,0.5796930907137541,0.41931031097881366,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35591999971943417,0.5796930907137541,0.37652115489376037,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان","boundary":[0.20559686765667778,0.5796930907137541,0.3504913169370103,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1366108372215691,0.5796930907137541,0.20016818487425397,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.8007837153929658,0.6121177488828492,0.8638584279368835,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7954358566718187,0.6121177488828492,0.8007810212575899,0.6316618304221361],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7441528614995403,0.6121177488828492,0.7905611394395429,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7237187427185194,0.6121177488828492,0.7387241787171166,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"مزاياي","boundary":[0.6644486624940051,0.6121177488828492,0.7182900599360955,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6018378544033839,0.6121177488828492,0.6590199797115813,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5814037356223629,0.6121177488828492,0.59640917162096,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.5325177511816646,0.6121177488828492,0.5759750528399392,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.48043023586928013,0.6121177488828492,0.5270890683992406,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.43265782738395064,0.6121177488828492,0.4750015530868563,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.41219586920404555,0.6121177488828492,0.42722914460152683,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.3145981210769563,0.6121177488828492,0.40676718642162174,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.27122433761533427,0.6121177488828492,0.3091694382945325,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.18860918948222744,0.6121177488828492,0.26579565483291046,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16817507070120655,0.6121177488828492,0.18318050669980362,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.16282721198005953,0.6121177488828492,0.16817237656583064,0.6316618304221361],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.6388110074454003,0.8636803584177529,0.6583550889846872],"dir":"ltr"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.7683713424385651,0.6446324755468585,0.8274553990299819,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7479372236575442,0.6446324755468585,0.7629426596561413,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"برآورده","boundary":[0.6776149020759927,0.6446324755468585,0.7425085408751204,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6325985940802015,0.6446324755468585,0.6721862192935689,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"نيازها","boundary":[0.5833785368528923,0.6446324755468585,0.6271699112977778,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5672038461011578,0.6446324755468585,0.5779498540704685,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"انتظارات","boundary":[0.4912579659449929,0.6446324755468585,0.561775163318734,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان","boundary":[0.35422975050146327,0.6446324755468585,0.48582928316256907,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3380550597497288,0.6446324755468585,0.3488010677190395,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكنندگان؛","boundary":[0.21294903480532823,0.6446324755468585,0.332626376967305,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.6713257341094097,0.8636803584177529,0.6908698156486965],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7846768911942714,0.6771472022108679,0.8278001200659354,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.7301951875778437,0.6771472022108679,0.7792482084118476,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتي؛","boundary":[0.6676164525274119,0.6771472022108679,0.72476650479542,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.7038404607734191,0.8636803584177529,0.7233845423127059],"dir":"ltr"},{"str":"كاهش","boundary":[0.7716801255566436,0.7096619288748773,0.8276373173139351,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.689157732655764,0.7096619288748773,0.7662514427742197,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6370702173433797,0.7096619288748773,0.6837290498733402,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6109847005888611,0.7096619288748773,0.6316415345609558,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"درازمدت","boundary":[0.5270489129529238,0.7096619288748773,0.6055560178064373,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5108742222011893,0.7096619288748773,0.5216202301705,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"تسريع","boundary":[0.45647603678141435,0.7096619288748773,0.5054455394187655,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4303905200268958,0.7096619288748773,0.45104735399899054,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.38373168749693526,0.7096619288748773,0.42496183724447195,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها؛","boundary":[0.30005941195919245,0.7096619288748773,0.37830300471451145,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.7363551874374283,0.8636803584177529,0.7558992689767152],"dir":"ltr"},{"str":"رعايت","boundary":[0.7608052940626507,0.7421766555388866,0.8281693449045937,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.6385403618595615,0.7421766555388866,0.7556349957011209,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5617193830806523,0.7421766555388866,0.6332158744232913,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال،","boundary":[0.49559266821171294,0.7421766555388866,0.5565138894990009,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.40523326843852675,0.7421766555388866,0.4903650477545641,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38954589208764584,0.7421766555388866,0.3999681421245478,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.3223525957384938,0.7421766555388866,0.3842807657736668,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.27264221428126667,0.7421766555388866,0.3171199157261137,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.24387799997144868,0.7421766555388866,0.267544467210333,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.16584553080179107,0.7421766555388866,0.23883129273661544,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1360197527981109,0.7421766555388866,0.16062523871167436,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان؛","boundary":[0.688784659052283,0.774691382202896,0.8274713072579157,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.8013846407654469,0.8636803584177529,0.8209287223047337],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7690589884202215,0.8072061088669052,0.8275495654759775,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري؛","boundary":[0.6845510177473089,0.8072061088669052,0.7636303056377977,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.8338993674294563,0.8636803584177529,0.853443448968743],"dir":"ltr"},{"str":"حذف","boundary":[0.7765348292118415,0.8397208355309145,0.827425250372204,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"ضايعات","boundary":[0.7046143721837427,0.8397208355309145,0.7711061464294177,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6785288554292241,0.8397208355309145,0.6991856894013189,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.6296428709885257,0.8397208355309145,0.6731001726468003,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5775553556761414,0.8397208355309145,0.6242141882061019,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5722953770851128,0.8397208355309145,0.577640541670884,0.8592649170702013],"dir":"ltr"},{"str":"بايد","boundary":[0.7950251934652364,0.8721454937000098,0.8252031018557359,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"بدانيم","boundary":[0.7434944661305365,0.8721454937000098,0.7895965106828126,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7149590822742062,0.8721454937000098,0.7380657833481127,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6888735655196877,0.8721454937000098,0.7095303994917824,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.6399875810789892,0.8721454937000098,0.6834448827372639,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5879000657666049,0.8721454937000098,0.6345588982965654,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5483681193510059,0.8721454937000098,0.5824713829841811,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.4965033192296954,0.8721454937000098,0.542939436568582,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4760413610497902,0.8721454937000098,0.49107463644727156,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.4194438631181615,0.8721454937000098,0.47061267826736636,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.35329745136924373,0.8721454937000098,0.4140151803357377,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.3004304328881011,0.8721454937000098,0.34786876858681987,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.23745771261198495,0.8721454937000098,0.2950017501056773,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.19563036285612534,0.8721454937000098,0.23663779741258828,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.15281336737218784,0.8721454937000098,0.19020168007370156,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13663867662045331,0.8721454937000098,0.14738468458976403,0.8916895752392966],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13602,0.12467,0.86402,0.89169],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/423614a9ba40dbbd61d2549bbcb8fa2a.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/5ef7df15ce5aaf876be2f0f918368c62.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13558,0.07411,0.13565,0.07853]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.82596836459465,0.0741125493575433,0.8638045452293657,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7951388603196666,0.0741125493575433,0.8212549106084452,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7910001552136525,0.0741125493575433,0.7951137150561584,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.7427623027690973,0.0741125493575433,0.7864688760957225,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74276,0.07411,0.8638,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"٣","boundary":[0.15598731542931096,0.07678403896865678,0.16552134735595223,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15599,0.07678,0.16552,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اعتبار،","boundary":[0.8118427562345231,0.1246670544074518,0.8627053379960015,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.7272945018231327,0.1246670544074518,0.8064140734520991,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تبليغات","boundary":[0.6612316082708677,0.1246670544074518,0.721865819040709,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6450569175191332,0.1246670544074518,0.6558029254884439,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5882088649975465,0.1246670544074518,0.6396282347367094,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5619563118497226,0.1246670544074518,0.5827801822151227,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5016283344676078,0.1246670544074518,0.5565276290672988,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.45329913800459376,0.1246670544074518,0.496199651685184,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4247637541482635,0.1246670544074518,0.44787045522216995,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.38883758720289496,0.1246670544074518,0.4193350713658397,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36216564698155723,0.1246670544074518,0.38282248095365196,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.2976339203679245,0.1246670544074518,0.3567369641991334,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.2481911479495415,0.1246670544074518,0.29220523758550065,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.19610363263715716,0.1246670544074518,0.2427624651671177,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17001811588263868,0.1246670544074518,0.19067494985473338,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.13669435541822178,0.1246670544074518,0.16458943310021487,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.8172419318199727,0.1570917125765469,0.8637058885577437,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7696087203290644,0.1570917125765469,0.8118132490375489,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7642608616079174,0.1570917125765469,0.7696060261936886,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"قابل","boundary":[0.8002285952133711,0.18960643924055634,0.8334131586833669,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.7602512184156246,0.18960643924055634,0.7947541651041292,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7147616406388014,0.18960643924055634,0.7547823727519498,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6518167597615694,0.18960643924055634,0.7093039920078276,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6310485681939378,0.18960643924055634,0.646299324672076,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.584222699270672,0.18960643924055634,0.6255808769124788,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5677139357323268,0.18960643924055634,0.578681892231124,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5173524631507644,0.18960643924055634,0.562249001311957,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.47552190609088596,0.18960643924055634,0.5165293406473488,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.42543882749816575,0.18960643924055634,0.470056768807405,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.36664201705468336,0.18960643924055634,0.41997912367127105,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34022242751355414,0.18960643924055634,0.3611438100530609,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.2540374217152287,0.18960643924055634,0.3347532069629977,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.20620933443213071,0.18960643924055634,0.2485705535908417,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18544114286449914,0.18960643924055634,0.20069189934263731,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.13672803907561015,0.18960643924055634,0.17997877642468696,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"فزايندهاي","boundary":[0.7721745635442002,0.22212116590456557,0.8636504663442967,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7459347113202914,0.22212116590456557,0.7665915452923862,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6787538168686539,0.22212116590456557,0.7405060285378676,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.5843656971548076,0.22212116590456557,0.6737074932878546,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5295166098965408,0.22212116590456557,0.5793080537292234,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.47299724465935294,0.22212116590456557,0.5244791269909237,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4676493859382059,0.22212116590456557,0.47299455052397704,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4412274871381831,0.22212116590456557,0.46188432111027783,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.3629899998689725,0.22212116590456557,0.43579880435575924,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.29583025098666804,0.22212116590456557,0.3580127015597871,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكنندگان","boundary":[0.15270200977665094,0.22212116590456557,0.2907623228880798,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1365273190249164,0.22212116590456557,0.14727332699422713,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان،","boundary":[0.7237024931602354,0.25463589256857483,0.8635897841522587,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بازيگران","boundary":[0.6402168677612767,0.25463589256857483,0.7186987328779719,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5827562206516381,0.25463589256857483,0.6350977089385902,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5261357466787625,0.25463589256857483,0.5778357347701062,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4666642729782327,0.25463589256857483,0.5211645019607293,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.4033932715418452,0.25463589256857483,0.46166554508679275,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38900040034475347,0.25463589256857483,0.3985626176977266,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.3145000370689073,0.25463589256857483,0.38416974650063485,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.2354760023878811,0.25463589256857483,0.30952181497490483,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22025749501207786,0.25463589256857483,0.230368241736794,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.195714050242495,0.25463589256857483,0.21514973436099072,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.13558281649203943,0.25463589256857483,0.19060628959140788,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.7934710622298283,0.28715061923258417,0.8637933838113798,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7576799869297367,0.28715061923258417,0.7923121991417122,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.6843788496675732,0.28715061923258417,0.7522513041473129,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6682041589158388,0.28715061923258417,0.6789501668851495,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.5990789314863092,0.28715061923258417,0.6627754761334151,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفه","boundary":[0.534380168479371,0.28715061923258417,0.5882215659214615,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.47369027891176124,0.28715061923258417,0.5289514856969472,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم","boundary":[0.4059570214264426,0.28715061923258417,0.4682615961293374,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.34317917694251604,0.28715061923258417,0.40052833864401877,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3270044861907815,0.28715061923258417,0.3377504941600922,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.2513648394223431,0.28715061923258417,0.3215758034083577,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22533500146559307,0.28715061923258417,0.24593615663991933,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.15754606518250605,0.28715061923258417,0.21990631868316926,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13711194640148514,0.28715061923258417,0.1521173824000822,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.8057871096624808,0.3196653458965935,0.8636699667527318,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند","boundary":[0.734071791799432,0.3196653458965935,0.8003033895430923,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.728723933078285,0.3196653458965935,0.7340690976640561,0.3392094274358804],"dir":"ltr"},{"str":"درحاليكه","boundary":[0.630507816736348,0.3196653458965935,0.7233763309414594,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"اكنون","boundary":[0.5700139575903747,0.3196653458965935,0.6249967703867184,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهايي","boundary":[0.4867189892974175,0.3196653458965935,0.5641681969933304,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4606891513406675,0.3196653458965935,0.4812903065149937,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.42789433945505084,0.3196653458965935,0.45526046855824365,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.29110898107183386,0.3196653458965935,0.42246565667262703,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.2017550306106548,0.3196653458965935,0.28568029828941005,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18558033985892025,0.3196653458965935,0.19632634782823097,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.1366108372215691,0.3196653458965935,0.18015165707649644,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.770857516221871,0.3521800725606029,0.8637995418350962,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.7071331321758808,0.3521800725606029,0.7654288334394472,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6559086382289074,0.3521800725606029,0.701704449393457,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6066329022038297,0.3521800725606029,0.6504799554464835,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5827572179183472,0.3521800725606029,0.6051679340201481,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5623230991373263,0.3521800725606029,0.5773285351359233,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفه","boundary":[0.5094282412572994,0.3521800725606029,0.5568944163549024,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهاي","boundary":[0.43175631837031264,0.3521800725606029,0.5039995584748757,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.3847355736548572,0.3521800725606029,0.42632763558788883,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36430145487383636,0.3521800725606029,0.37930689087243347,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3382159381193178,0.3521800725606029,0.35887277209141255,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.2714292201960629,0.3521800725606029,0.332787255336894,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.21296648253919115,0.3521800725606029,0.2660005374136391,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.13651474639316225,0.3521800725606029,0.20705914170498374,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.7946256916766394,0.38460473072969814,0.8637973608683631,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7892778329554924,0.38460473072969814,0.7946229975412636,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.7308422932367012,0.38460473072969814,0.7838206693133807,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6950686656704724,0.38460473072969814,0.7253624366967054,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6785599021321274,0.38460473072969814,0.6895278586309246,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.618287603547781,0.38460473072969814,0.6731009619445065,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5860989243358528,0.38460473072969814,0.6128389989936784,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"نهادها","boundary":[0.532367300963858,0.38460473072969814,0.5806503197817503,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"اكنون","boundary":[0.47812893108962473,0.38460473072969814,0.526736521541481,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.4072817662784172,0.38460473072969814,0.4721475656786607,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.3639915010134479,0.38460473072969814,0.4018530834959934,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.2918874579033061,0.38460473072969814,0.3585628182310241,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كنندگان","boundary":[0.21308566595653425,0.38460473072969814,0.29089678583794215,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1926515471755133,0.38460473072969814,0.2076569831741104,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.13663867662045331,0.38460473072969814,0.18722286439308952,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.8076578659506364,0.41711945739370737,0.8636150577079279,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7562941750092419,0.41711945739370737,0.8022291831682126,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.7314579673161731,0.41711945739370737,0.7552884927610692,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6675387074779933,0.41711945739370737,0.7260292845337493,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كيفيت","boundary":[0.6062641905338148,0.41711945739370737,0.6621100246955695,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها،","boundary":[0.5429017186733195,0.41711945739370737,0.6008355077513908,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.4815158441336041,0.41711945739370737,0.5374730358908957,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.43297009050323265,0.41711945739370737,0.4759262829815913,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3974660047667541,0.41711945739370737,0.4320982169787295,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اياب","boundary":[0.35336839693414224,0.41711945739370737,0.3920373219843302,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3371937061824077,0.41711945739370737,0.34793971415171837,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ذهاب","boundary":[0.2831574329481276,0.41711945739370737,0.33176502339998387,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.21358677513645025,0.41711945739370737,0.2777287501657038,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19741208438471572,0.41711945739370737,0.20815809235402644,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.13672219481710599,0.41711945739370737,0.1919834016022919,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"طيف","boundary":[0.8211982054733906,0.4496341840577167,0.8643492737439389,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعي","boundary":[0.7567221576575263,0.4496341840577167,0.8157695226909667,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7362880388765055,0.4496341840577167,0.7512934748751026,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.6798854167370666,0.4496341840577167,0.7308593560940818,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.663710725985332,0.4496341840577167,0.6744567339546428,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.594446301561381,0.4496341840577167,0.6582820432029082,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5515736272796752,0.4496341840577167,0.5890176187789573,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.5249870013452406,0.4496341840577167,0.5461449444972513,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.49263761984177157,0.4496341840577167,0.5195583185628168,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.4316693362853196,0.4496341840577167,0.48720893705934776,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.3620986784736422,0.4496341840577167,0.4262406535028958,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3416645596926213,0.4496341840577167,0.3566699956912184,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.27927646679307383,0.4496341840577167,0.33623587691019746,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25962185118081127,0.4496341840577167,0.2738477840106501,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.13655515842380064,0.4496341840577167,0.2541931683983874,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8218640417877185,0.4821489107217261,0.8637623371084766,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7766647891706882,0.4821489107217261,0.8163916113784767,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7713169304495411,0.4821489107217261,0.7766620950353122,0.5016929922610129],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796806658409505,0.5354086810683406,0.8169623832016837,0.5549527626076275],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8170768198090786,0.5354086810683406,0.8287136885426846,0.5549527626076275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8284948221164335,0.5354086810683406,0.8486505469086122,0.5549527626076275],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8487649835160073,0.5354086810683406,0.8637704195146043,0.5549527626076275],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6663335309198438,0.5354086810683406,0.7916373823761315,0.5549527626076275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6435626987227987,0.5354086810683406,0.6555614796418996,0.5549527626076275],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبنديهاي","boundary":[0.4980444929568667,0.5354086810683406,0.6381340159403749,0.5549527626076275],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4614913622218797,0.5354086810683406,0.4926158101744429,0.5549527626076275],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8227142339370539,0.5760002824222737,0.833488081305249,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7748583072550717,0.5760002824222737,0.8172473881825216,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7548696188561984,0.5760002824222737,0.7693373522440515,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.7078488741407429,0.5760002824222737,0.749402090400913,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.6633423722094323,0.5760002824222737,0.7023836550748704,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6067459275974566,0.5760002824222737,0.6577198669544718,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.56697535776285,0.5760002824222737,0.601189978991562,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.4423840409674056,0.5760002824222737,0.5615347438094757,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42194992218638466,0.5760002824222737,0.43695535818498177,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3730082589479177,0.5760002824222737,0.41652123940396085,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3426076353663444,0.5760002824222737,0.3675795761654939,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.2991650873065569,0.5760002824222737,0.34103554322843077,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2730795705520384,0.5760002824222737,0.2937364045241331,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.24045179505972705,0.5760002824222737,0.26765088776961454,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22079717944746444,0.5760002824222737,0.23502311227730321,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.15715631359812687,0.5760002824222737,0.20993981388261682,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13672219481710599,0.5760002824222737,0.1517276308157031,0.5955443639615606],"dir":"rtl"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.8006958352628473,0.6087852145710255,0.8638912707300374,0.6283292961103124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7845501385394438,0.6087852145710255,0.7952961465087546,0.6283292961103124],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.6990626572191531,0.6087852145710255,0.77912145575702,0.6283292961103124],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6532881425532892,0.6087852145710255,0.6936339744367293,0.6283292961103124],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم١","boundary":[0.5530515529715935,0.604223078184346,0.6479427213831964,0.6283292961103124],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5477915743805648,0.6087852145710255,0.553136738966336,0.6283292961103124],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.6412999412350349,0.8523140578511833,0.6608440227743217],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8522288718564407,0.6412999412350349,0.8637265435956255,0.6608440227743217],"dir":"ltr"},{"str":"براساس","boundary":[0.7706350576151187,0.6412999412350349,0.833393016814128,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7077804944190597,0.6412999412350349,0.7648791015306045,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.6592564221638559,0.6412999412350349,0.7023141777871909,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.6183046664051616,0.6412999412350349,0.6537830894887735,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5730656432182966,0.6412999412350349,0.6128355966460551,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5592095766879196,0.6412999412350349,0.5671438053699236,0.6608440227743217],"dir":"ltr"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.5003695317862621,0.6412999412350349,0.5593333786230499,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.4578866090889353,0.6412999412350349,0.4948978211350212,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.4158555313817939,0.6412999412350349,0.4570021629326779,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.38411861665377783,0.6412999412350349,0.41036909665487625,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"المللي","boundary":[0.33326309096114104,0.6412999412350349,0.3830956149639032,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.29498391749533204,0.6412999412350349,0.3278344081787171,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.24414917513273787,0.6412999412350349,0.2895552347129083,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.6412999412350349,0.2387204923503141,0.6608440227743217],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.7787349114766597,0.6737245994041301,0.8335785272785823,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7175395507956683,0.6737245994041301,0.7244994005167245,0.693268680943417],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7244498797426724,0.6737245994041301,0.7323841084246764,0.693268680943417],"dir":"ltr"},{"str":"ISIC","boundary":[0.7324039937095936,0.6719161929046819,0.7728754236184147,0.6869570298496629],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6098849801868539,0.6737245994041301,0.7117648640556834,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6024373636706003,0.6737245994041301,0.6093972133916564,0.693268680943417],"dir":"ltr"},{"str":"كارگاهي","boundary":[0.519364597400074,0.6737245994041301,0.5969867615768074,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.47387501962325096,0.6737245994041301,0.5138957517363992,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.44500556298030997,0.6737245994041301,0.46838278153020363,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4253085882826761,0.6737245994041301,0.43956518045051024,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.37659624009277715,0.6737245994041301,0.4144278232230767,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3561180822626592,0.6737245994041301,0.3711558575629773,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.2480519509551204,0.6737245994041301,0.3506776997328594,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.16105382944191834,0.6737245994041301,0.24262326817269658,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.13666651601933757,0.6737245994041301,0.15562514665949453,0.693268680943417],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتخصصي","boundary":[0.730690010441883,0.7062393260681394,0.8332503559313665,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.710255891660862,0.7062393260681394,0.725261327659459,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.6708353028407998,0.7062393260681394,0.7048272088784382,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5571847415146951,0.7062393260681394,0.665406620058376,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتخصصي","boundary":[0.4428204908983002,0.7062393260681394,0.5517560587322713,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4167349741437817,0.7062393260681394,0.4373918081158764,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاهها،","boundary":[0.3041369217045257,0.7062393260681394,0.41130629136135793,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.1841605305158248,0.7062393260681394,0.2987082389221019,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"غذا،","boundary":[0.1366108372215691,0.7062393260681394,0.178731847733401,0.7257834076074263],"dir":"rtl"},{"str":"آشاميدني","boundary":[0.7556986427990089,0.7387540527321487,0.8335406810911591,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7391898792606637,0.7387540527321487,0.7501578357594609,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"دخانيات","boundary":[0.664134859868794,0.7387540527321487,0.7337369251692274,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6377152703276648,0.7387540527321487,0.6586366528671715,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.5268380006406396,0.7387540527321487,0.6322626462760792,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي،","boundary":[0.43892117896425814,0.7387540527321487,0.5213886108673101,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.31873618472216675,0.7387540527321487,0.43345985881039695,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.23786273096349414,0.7387540527321487,0.3132849840713056,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.18050083476095605,0.7387540527321487,0.23241698132401267,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"دوم،","boundary":[0.13671142227527944,0.7387540527321487,0.17505508512147458,0.7582981342714356],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7315353274891094,0.7712687793961581,0.8335141246138824,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7049765409535592,0.7712687793961581,0.726008152062821,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6717084592869107,0.7712687793961581,0.6994695155503363,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6508010707248579,0.7712687793961581,0.6661540440694717,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاهها","boundary":[0.5574309341711874,0.7712687793961581,0.6453484466732723,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5436862252363472,0.7712687793961581,0.5516204539183512,0.790812860935445],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.5003604230428483,0.7712687793961581,0.5438734034988915,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.42046134824512355,0.7712687793961581,0.49490894663082724,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.3772267617779227,0.7712687793961581,0.41499039148905337,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3607179982395775,0.7712687793961581,0.37168595473837485,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"تحويل","boundary":[0.2996383570875886,0.7712687793961581,0.35525946018978927,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"سفارشات،","boundary":[0.20746210738192084,0.7712687793961581,0.29418992765666857,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18669391581428926,0.7712687793961581,0.20194467229242744,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.13675512919192354,0.7712687793961581,0.18123229865704787,0.790812860935445],"dir":"rtl"},{"str":"دكه","boundary":[0.8001422545891816,0.8037835060601675,0.8335495332502513,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7822049578408097,0.8037835060601675,0.7990756335646498,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7660302670890752,0.8037835060601675,0.7767762750583859,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6898338323429523,0.8037835060601675,0.7606015843066514,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6359924349008618,0.8037835060601675,0.6844051495605284,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.5895006387642067,0.8037835060601675,0.630563752118438,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"دستفروشي","boundary":[0.4805281227879376,0.8037835060601675,0.5840719559817827,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.4334238598758295,0.8037835060601675,0.4750994400055138,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.37891431686051763,0.8037835060601675,0.4279951770934057,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36386385031349494,0.8037835060601675,0.37082370003455106,0.8233275875994542],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3708766846969436,0.8037835060601675,0.3788109133789476,0.8233275875994542],"dir":"ltr"},{"str":"تعمير","boundary":[0.30902023451157234,0.8037835060601675,0.35843516753107113,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.22848085353951045,0.8037835060601675,0.30359155172914853,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.1528968855688405,0.8037835060601675,0.22305217075708664,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13672219481710599,0.8037835060601675,0.1474682027864167,0.8233275875994542],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8509357264892025,0.8549230072323334,0.8689487048664254],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8399128244237882,0.8770021558242089,0.8470472797756344,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8524854561779543,0.8770021558242089,0.8637548961631528,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8059154018232375,0.8814822718285569,0.8347317455116252,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.7597188059484837,0.8814822718285569,0.7974050130472747,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6957229556903322,0.8814822718285569,0.7552411630348349,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6561942165787521,0.8814822718285569,0.6910200245574718,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6396487614824304,0.8814822718285569,0.6476187836772856,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.635543412338213,0.8814822718285569,0.6396569721807188,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.6146317901348552,0.8814822718285569,0.6355852355826196,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6106547331513945,0.8814822718285569,0.6147682929939005,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.5729954674063625,0.8814822718285569,0.602240306911678,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.516069798127518,0.8814822718285569,0.5684664973902978,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.4772266523230222,0.8814822718285569,0.5113564108021436,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.46311874828107963,0.8814822718285569,0.4685820699469078,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.4115751917303042,0.8814822718285569,0.46355173432363384,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.3633051379533991,0.8814822718285569,0.40697692085268006,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34644382755729414,0.8814822718285569,0.3576460062369783,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.27722122637774993,0.8814822718285569,0.3413629148025856,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.23942789532472702,0.8814822718285569,0.2724909955976861,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.19492860473678567,0.8814822718285569,0.2347900750870741,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.1604775410557988,0.8814822718285569,0.18948476015354515,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1363719996455687,0.8814822718285569,0.15214368229303737,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7554965826458168,0.9064312449197772,0.8334371493174283,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.744720041142246,0.9064312449197772,0.7500762388538422,0.9214720818647583],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7501083118940315,0.9064312449197772,0.7555502087690131,0.9214720818647583],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6974777358651636,0.9064312449197772,0.7406915390023218,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6402306947236232,0.9064312449197772,0.6932999016501186,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6277828912418737,0.9064312449197772,0.6360528605085782,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.558132179121884,0.9064312449197772,0.6236050570268286,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.498014216006928,0.9064312449197772,0.5539543449068389,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49390886686271057,0.9064312449197772,0.4980224267052165,0.9214720818647583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13558,0.12467,0.86435,0.92147],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/e0f3eded82c7a8455e14997791a2380d.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/806eb2d9203ae680558729126f4d575a.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13508,0.07411,0.13593,0.07563]},"elements":[{"words":[{"str":"٤","boundary":[0.8347811379935165,0.07678403896865678,0.8443151699201578,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83478,0.07678,0.84432,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.4799,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خانگي،","boundary":[0.7697544602236841,0.1246670544074518,0.8336180412640953,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6620998896148697,0.1246670544074518,0.7639797734836992,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.5877060880195405,0.1246670544074518,0.6564415638646911,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.5659913568898453,0.1246670544074518,0.5821925820686413,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5395717673487161,0.1246670544074518,0.560493149888223,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.42855363286918,0.1246670544074518,0.5341191432971306,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.34777267775841303,0.1246670544074518,0.4230572326300108,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.29849694173333546,0.1246670544074518,0.3423069391208191,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.22399871031915028,0.1246670544074518,0.2930438054248647,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.15291929125372566,0.1246670544074518,0.21855040579172974,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13668613776433428,0.1246670544074518,0.14747098672630515,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.760881517801423,0.1570917125765469,0.834739443041271,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7447068270496886,0.1570917125765469,0.7554528350189993,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتي،","boundary":[0.6515561983830728,0.1570917125765469,0.7392781442672648,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"منسوجات،","boundary":[0.5448477824598397,0.1570917125765469,0.6461275156006488,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاك","boundary":[0.46258235875695575,0.1570917125765469,0.5394190996774157,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4464076680052212,0.1570917125765469,0.4571536759745319,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"كفش","boundary":[0.38026125625630325,0.1570917125765469,0.4409789852227972,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3640865655045687,0.1570917125765469,0.3748325734738794,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"مبلمان","boundary":[0.29457158649065973,0.1570917125765469,0.35865788272214494,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2783968957389253,0.1570917125765469,0.289142903708236,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.21876490332891602,0.1570917125765469,0.2729682129565014,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي،","boundary":[0.13672219481710599,0.1570917125765469,0.2133362205464922,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7316321880704807,0.18960643924055634,0.8335141246138824,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6569947596618744,0.18960643924055634,0.7261688627928237,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.635140831537758,0.18960643924055634,0.6514459107241105,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6087212419966289,0.18960643924055634,0.6296426245361357,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.4976878407499627,0.18960643924055634,0.6032686179450433,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.41673086879463744,0.18960643924055634,0.4922366634256228,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3674551327695599,0.18960643924055634,0.4112651301570435,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ظروف","boundary":[0.305011361072244,0.18960643924055634,0.3619972504383288,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2885025975338988,0.18960643924055634,0.2994705540326961,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.2412869770262538,0.18960643924055634,0.28303523055112517,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"منزل،","boundary":[0.19034087706812267,0.18960643924055634,0.23582246135417698,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.13678093753353723,0.18960643924055634,0.18488129096815187,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"موسيقي،","boundary":[0.762174189613208,0.22212116590456557,0.833303853762402,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.6958050626732166,0.22212116590456557,0.7567455068307843,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.679630371921482,0.22212116590456557,0.6903763798907928,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.6263736018559602,0.22212116590456557,0.6742016891390582,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"ساختماني،","boundary":[0.5288243481656371,0.22212116590456557,0.6209449190735364,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتافزار،","boundary":[0.4155337746426158,0.22212116590456557,0.5233956653832132,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.3622770045770941,0.22212116590456557,0.410105091860192,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي،","boundary":[0.2764202984181453,0.22212116590456557,0.3568483217946703,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كامپيوتر،","boundary":[0.18992328608485928,0.22212116590456557,0.2709916156357215,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.13666651601933757,0.22212116590456557,0.18449460330243547,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"عكاسي","boundary":[0.7717193829578352,0.25463589256857483,0.8335506878796981,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7552106194194899,0.25463589256857483,0.7661785759182872,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"فيلمبرداري،","boundary":[0.651853964488189,0.25463589256857483,0.7497336459080899,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.6023157427022029,0.25463589256857483,0.6460792777482041,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"فروشي","boundary":[0.5372650742983088,0.25463589256857483,0.6013792099286783,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.45660142013971433,0.25463589256857483,0.531828014996226,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.4288027118106031,0.25463589256857483,0.4511643608376314,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40267694480520966,0.25463589256857483,0.4233656525085201,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.27898152311549396,0.25463589256857483,0.3972398855031267,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.1919834016022919,0.25463589256857483,0.27355284033307015,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.13666651601933757,0.25463589256857483,0.18655471881986815,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"جواهرآلات،","boundary":[0.7210651658208083,0.28715061923258417,0.834294012659123,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت،","boundary":[0.6488433693080967,0.28715061923258417,0.7158913215935475,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مصنوعات","boundary":[0.5537315345019672,0.28715061923258417,0.6438404248464061,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.49171485267872234,0.28715061923258417,0.5485841661711099,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"دستي،","boundary":[0.42721443183524704,0.28715061923258417,0.48671486017765336,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"قالي،","boundary":[0.3721461979476278,0.28715061923258417,0.42234310868140884,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"قاليچه،","boundary":[0.30378535187603295,0.28715061923258417,0.3670545472579953,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"گليم،","boundary":[0.24589593382949124,0.28715061923258417,0.2989224443708826,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"گل","boundary":[0.20249061137182464,0.28715061923258417,0.24099896627420403,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18764065557978074,0.28715061923258417,0.19750654703542436,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"گياه،","boundary":[0.13565785548455703,0.28715061923258417,0.18265659124338043,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"سيسموني،","boundary":[0.7505809402142594,0.3196653458965935,0.8340991368669333,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"اسباب","boundary":[0.6939277634848623,0.3196653458965935,0.7451522574318357,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6777530727331278,0.3196653458965935,0.6884990807024386,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.6308715250120936,0.3196653458965935,0.6723243899507042,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"سرگرمي","boundary":[0.5525592959507696,0.3196653458965935,0.6254428422296697,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5363846051990351,0.3196653458965935,0.5471306131683458,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"ورزشي،","boundary":[0.46272155575137663,0.3196653458965935,0.5309559224166113,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"خرازي،","boundary":[0.3923157159731725,0.3196653458965935,0.4572928729689528,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.3454341682521382,0.3196653458965935,0.38688703319074863,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"خياطي،","boundary":[0.27728331978355625,0.3196653458965935,0.3400054854697144,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"سفره","boundary":[0.231153435832396,0.3196653458965935,0.27185463700113244,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"عقد،","boundary":[0.1857473762522256,0.3196653458965935,0.2257247530499722,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كاغذ","boundary":[0.1365273190249164,0.3196653458965935,0.1803186934698018,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"ديواري،","boundary":[0.7658593819309469,0.3521800725606029,0.833648318214034,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"كفپوش،","boundary":[0.6742562133073798,0.3521800725606029,0.7604306991485231,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"پرده،","boundary":[0.6268457170075452,0.3521800725606029,0.6688275305249559,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"فراوردههاي","boundary":[0.5255430195699605,0.3521800725606029,0.6214170342251214,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"سوختي","boundary":[0.45842222886009487,0.3521800725606029,0.5201143367875367,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44224753810836037,0.3521800725606029,0.45299354607767106,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.4206944551012187,0.3521800725606029,0.4367299488585321,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.3904462426066244,0.3521800725606029,0.4154181834057739,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.33290220511293206,0.3521800725606029,0.3850175598242006,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3275139343611467,0.3521800725606029,0.3328590989469178,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.7683257987214964,0.38460473072969814,0.8637910745524863,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كسي","boundary":[0.7178909430239812,0.38460473072969814,0.7615152810755612,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6727354380337688,0.38460473072969814,0.7124622602415573,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6442000541774385,0.38460473072969814,0.667306755251345,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6046681077618395,0.38460473072969814,0.6387713713950147,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5842339889808186,0.38460473072969814,0.5992394249794156,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.564579373368556,0.38460473072969814,0.5788053061983948,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.4518190313459426,0.38460473072969814,0.5591506905861322,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.4024876165230965,0.38460473072969814,0.4463903485635188,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ميفروشد","boundary":[0.31763543798287347,0.38460473072969814,0.3970589337406727,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3122875792617264,0.38460473072969814,0.31763274384749757,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.19869269673339007,0.38460473072969814,0.3068632584127683,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.1366108372215691,0.38460473072969814,0.19326401395096626,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8241549549023527,0.4189208272919905,0.8638817771101412,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.807952424751734,0.4189208272919905,0.818726272119929,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.7283874227406198,0.4189208272919905,0.8025237419693101,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.702134869592796,0.4189208272919905,0.7229587399581962,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"معامله","boundary":[0.6489337783250427,0.4189208272919905,0.6967061868103723,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.6018295154129346,0.4189208272919905,0.6435050955426188,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.5642184875203472,0.4189208272919905,0.5964008326305109,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.5146921969053115,0.4189208272919905,0.5587898047379234,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.4579150899486233,0.4189208272919905,0.5093344596877862,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.33445941536019813,0.4189208272919905,0.4524864071661995,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3148047997479355,0.4189208272919905,0.3290307325777743,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.27260027103945095,0.4189208272919905,0.3093761169655117,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.20512321299916367,0.4189208272919905,0.26717158825702714,0.4384649088312773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19973494224737826,0.4189208272919905,0.2050801068331494,0.4384649088312773],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.19126765963742975,0.41323529752929183,0.1995425040062431,0.42674503131220903],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8430684267019233,0.4523362389051414,0.863725260674018,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"حقيقت","boundary":[0.7771764078317847,0.4523362389051414,0.8376239590410431,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.6758925798178328,0.4523362389051414,0.7717319401709046,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"واسطهاي","boundary":[0.5963663220392672,0.4523362389051414,0.670463897035409,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5572241272080475,0.4523362389051414,0.5909376392568435,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروش","boundary":[0.4557865947095072,0.4523362389051414,0.5517954444256236,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4396119039577727,0.4523362389051414,0.4503579119270834,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.3738830831921183,0.4523362389051414,0.43418322117534885,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.3264755376119812,0.4523362389051414,0.3727446185575626,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.2707689004446477,0.4523362389051414,0.3210468548295574,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21923817310994786,0.4523362389051414,0.2653402176622239,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20306348235821334,0.4523362389051414,0.21380949032752405,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.13672219481710599,0.4523362389051414,0.19763479957578955,0.47188032044442824],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.8355592299485065,0.48485096556915064,0.8640667744059525,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8091396404073774,0.48485096556915064,0.8300610229468841,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7797969139834046,0.48485096556915064,0.8036484392051944,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7343073362065815,0.48485096556915064,0.7743280683197298,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7054378795636405,0.48485096556915064,0.7288150981135342,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6426321956808297,0.48485096556915064,0.6942144607539646,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.5858676613558956,0.48485096556915064,0.6371713746678243,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5693310584186663,0.48485096556915064,0.5803270469697106,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفك","boundary":[0.4898035177184931,0.48485096556915064,0.5638747838558997,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"ننده","boundary":[0.45523275745152014,0.48485096556915064,0.48855651791593707,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.4059013426286741,0.48485096556915064,0.44980407466909633,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.364866068673327,0.48485096556915064,0.40047265984625036,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34869137792159244,0.48485096556915064,0.3594373858909031,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3290367623093299,0.48485096556915064,0.34326269513916874,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.2669549027975089,0.48485096556915064,0.32360807952690607,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.21152665961901762,0.48485096556915064,0.2615262200150851,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.13675003421599022,0.48485096556915064,0.2060979768365938,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.7568027251344818,0.51736569223316,0.863777988752089,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6908038493704344,0.51736569223316,0.751374042352058,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6746291586186998,0.51736569223316,0.6853751665880106,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.6192009154402085,0.51736569223316,0.669200475836276,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5888002918586351,0.51736569223316,0.6137722326577847,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.552614974748538,0.51736569223316,0.5875255809493558,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5240795908922078,0.51736569223316,0.5471862919661142,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.47730940076671036,0.51736569223316,0.518650908109784,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.43724850577231117,0.51736569223316,0.4718807179842866,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4168143869912902,0.51736569223316,0.4318198229898873,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.3604117648518511,0.51736569223316,0.41138570420886644,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34423707410011656,0.51736569223316,0.35498308206942725,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.27497264967616564,0.51736569223316,0.33880839131769275,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.20657124661762566,0.51736569223316,0.2695439668937418,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.13680571301375868,0.51736569223316,0.20114256383520182,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8205498168929259,0.5516817887954524,0.8634503305735161,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8043751261411913,0.5516817887954524,0.8151211341105021,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.757604936015694,0.5516817887954524,0.7989464433587677,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7176534742344204,0.5516817887954524,0.7522856864463958,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6718019842721022,0.5516817887954524,0.7122247914519965,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"پسند","boundary":[0.6279270916305643,0.5516817887954524,0.6663733014896784,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5665133776919647,0.5516817887954524,0.6224984088481404,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5152053655483386,0.5516817887954524,0.5610846949095409,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5098170947965532,0.5516817887954524,0.5151622593823243,0.5712258703347393],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.5013498121866047,0.5459962590327538,0.509624656555418,0.5595059928156709],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.4010357341398118,0.5516817887954524,0.49610574182350997,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفه","boundary":[0.34814087625978507,0.5516817887954524,0.3956070513573881,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"انباركردن","boundary":[0.2572173995039073,0.5516817887954524,0.34271219347736126,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24104270875217282,0.5516817887954524,0.2517887167214835,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"درجهبندي","boundary":[0.13655515842380064,0.5516817887954524,0.235614025969749,0.5712258703347393],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.8298447122319167,0.5868985703068863,0.8639479758650919,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8136700214801821,0.5868985703068863,0.8244160294494929,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"گاهي","boundary":[0.7609421999934606,0.5868985703068863,0.8082413386977583,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"وظيفه","boundary":[0.7080473421134338,0.5868985703068863,0.7555135172110368,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.645130300635086,0.5868985703068863,0.7026186593310099,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6246961818540652,0.5868985703068863,0.6397016178526622,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5984436287062412,0.5868985703068863,0.6192674990716414,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.5354709084301251,0.5868985703068863,0.5930149459238174,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.4646582542101612,0.5868985703068863,0.5300422256477013,0.6064426518461732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45926998345837583,0.5868985703068863,0.46461514804414694,0.6064426518461732],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.4508027008484273,0.5812130405441878,0.45907754521724065,0.5947227743271049],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7461598930946749,0.6203139819200372,0.8637795282580182,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7282973366658931,0.6203139819200372,0.7414143910461566,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.6503528179151735,0.6203139819200372,0.7236344547689022,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.573442935070364,0.6203139819200372,0.6449241351327498,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.5072547966462319,0.6203139819200372,0.5685665316038528,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4920562780291758,0.6203139819200372,0.5021537447868069,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيتي","boundary":[0.4135042016811366,0.6203139819200372,0.4869552261697508,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3808281147635515,0.6203139819200372,0.40842299199299537,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3354793111304955,0.6203139819200372,0.37574690507541025,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.25403742171522864,0.6203139819200372,0.3306983524039735,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2241324715529757,0.6203139819200372,0.24860873893280486,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.17291040505694824,0.6203139819200372,0.21952453199799632,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.13507521189509586,0.6203139819200372,0.16802679037919824,0.6398580634593241],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيمبندي","boundary":[0.7745565640929717,0.6545400099874155,0.8638168612767982,0.6740840915267023],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7313776564235392,0.6545400099874155,0.7691278813105479,0.6740840915267023],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7259893856717539,0.6545400099874155,0.731334550257525,0.6740840915267023],"dir":"ltr"},{"str":"٤","boundary":[0.7175221030618053,0.6488544802247168,0.7257969474306186,0.662364214007634],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.786799869870475,0.6879554216005663,0.7984924174018494,0.7074995031398531],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7986027486601002,0.6879554216005663,0.810100420399285,0.7074995031398531],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810020750967455,0.6879554216005663,0.8217132984988293,0.7074995031398531],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8218236297570802,0.6879554216005663,0.8333213014962649,0.7074995031398531],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6802642634877812,0.6879554216005663,0.7815557995073802,0.7074995031398531],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6123918090080416,0.6879554216005663,0.6748355807053573,0.7074995031398531],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.5672919828155977,0.6879554216005663,0.6069631262256178,0.7074995031398531],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.7146486801631174,0.8636803584177529,0.7341927617024043],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7093051543293413,0.7204701482645757,0.8274825969680625,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.6583890055250206,0.7204701482645757,0.7044519295379155,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6224089217595136,0.7204701482645757,0.6535133486393511,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5975563959770248,0.7204701482645757,0.6178943470744738,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5428432267047977,0.7204701482645757,0.5927203641533809,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"مغازه","boundary":[0.4889953497949631,0.7204701482645757,0.5379832354377962,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4615472406305565,0.7204701482645757,0.4841671307965998,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.40235630341883366,0.7204701482645757,0.4566824273899212,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.35503554953704447,0.7204701482645757,0.39750370175463134,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3363346045287989,0.7204701482645757,0.3500673148277694,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.28774553981169043,0.7204701482645757,0.3313663698195238,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.23506438874433355,0.7204701482645757,0.2827375853113367,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.184783924905793,0.7204701482645757,0.2302212986010705,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13589956888260837,0.7204701482645757,0.18001818407063097,0.7400142298038626],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.7748278482867429,0.8549230072323334,0.7928408266639658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8410674538705996,0.8062750785752388,0.8500658660260811,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8560776366791446,0.8032300333997697,0.8637300074839659,0.8242151532092344],"dir":"ltr"},{"str":"دعائي،","boundary":[0.7927813635735997,0.8062750785752388,0.8362522642009147,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"حبيب","boundary":[0.7514315172400771,0.8062750785752388,0.7886035293585548,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"اﷲ","boundary":[0.7313136386353216,0.8062750785752388,0.747253683025032,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6695064526396809,0.8062750785752388,0.6748626503512771,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6750573978513059,0.8062750785752388,0.6811634632425256,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۷۹","boundary":[0.6812154215676322,0.8062750785752388,0.7166091760458599,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7208018921515529,0.8062750785752388,0.7269079575427725,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6204049373689111,0.8052321663250464,0.6653969981463194,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5853107450860504,0.8052321663250464,0.6191833394141849,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"خريد،","boundary":[0.5335270256103382,0.8052321663250464,0.580447317563921,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.46653170463369276,0.8052321663250464,0.5286635980882088,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.3820751791172436,0.8052321663250464,0.46166827711156333,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3680205163220151,0.8052321663250464,0.3772117515951142,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.3100878818733904,0.8052321663250464,0.36315708879988573,0.8202730032700275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3041443626498495,0.8062750785752388,0.3095005603614457,0.8213159155202199],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.24713299420761944,0.8062750785752388,0.29996652843480454,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"فردوسي","boundary":[0.1857509684327268,0.8062750785752388,0.24295515999257436,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"مشهد،","boundary":[0.13655964864942713,0.8062750785752388,0.18157313421768176,0.8213159155202199],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7785213050289997,0.8313141201613735,0.8333473448048986,0.8463549571063546],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.7375356801398655,0.8313141201613735,0.7743434708139547,0.8463549571063546],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7334303309956479,0.8313141201613735,0.7375438908381537,0.8463549571063546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8385016106554636,0.8562630932525939,0.8475000228109452,0.8713039301975749],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8535117934640086,0.8532180480771248,0.8637946667329873,0.8742031678865895],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8023232213220473,0.8562630932525939,0.8344175580099318,0.8713039301975749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7983461643385865,0.8562630932525939,0.8024597241810923,0.8713039301975749],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.835700864493982,0.881996383501187,0.8451277724663911,0.8970372204461681],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8526137483387111,0.8784372266530877,0.8637933838113798,0.8994223464625524],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.7982178721778298,0.8814822718285569,0.8303122088657143,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7942408151943691,0.8814822718285569,0.7983543750368749,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8385016106554636,0.9064312449197772,0.8475000228109452,0.9214720818647583],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8535117934640086,0.903386199744308,0.8637946667329873,0.9243713195537727],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8023232213220473,0.9064312449197772,0.8344175580099318,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7983461643385865,0.9064312449197772,0.8024597241810923,0.9214720818647583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13508,0.12467,0.86407,0.92437],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/b4c1668ba336146f3fd36132c09a2c19.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/c7a3cfd95decff320fe913899ad79c85.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13573,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.82596836459465,0.0741125493575433,0.8638045452293657,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7951388603196666,0.0741125493575433,0.8212549106084452,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7910001552136525,0.0741125493575433,0.7951137150561584,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.7427623027690973,0.0741125493575433,0.7864688760957225,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74276,0.07411,0.8638,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"٥","boundary":[0.15598731542931096,0.07678403896865678,0.16552134735595223,0.0918248759136379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15599,0.07678,0.16552,0.09182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مصرفكننده،","boundary":[0.7141306997921995,0.1246670544074518,0.8274713072579157,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.6694484645830189,0.1246670544074518,0.7087020170097756,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6497938489707562,0.1246670544074518,0.664019781800595,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5929457964491696,0.1246670544074518,0.6443651661883325,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.5207219284608808,0.1246670544074518,0.5875171136667457,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5153336577090954,0.1246670544074518,0.5206788222948666,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8536400856247655,0.1503463387421021,0.8633950648765053,0.17091175615537746],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7256388914885663,0.15745198655620354,0.827484393058313,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"سيار","boundary":[0.6847149751287561,0.15745198655620354,0.7202102087061425,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6561795912724259,0.15745198655620354,0.6792862923463323,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.5906160108098263,0.15745198655620354,0.650750908490002,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"فروشندگان","boundary":[0.4918418235685971,0.15745198655620354,0.5851873280274024,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"سيار،","boundary":[0.4375828351432433,0.15745198655620354,0.4864131407861733,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.3667037255840074,0.15745198655620354,0.4321541523608195,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34070147044182003,0.15745198655620354,0.36127504280158357,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2581298133512097,0.15745198655620354,0.3352727876593962,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.22124260982961202,0.15745198655620354,0.2527011305687859,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20506791907787753,0.15745198655620354,0.21581392704718824,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"هفتگي","boundary":[0.13658299782268488,0.15745198655620354,0.19963923629545371,0.17699606809549037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8167323553574468,0.19176808311849594,0.8274783633267575,0.2113121646577828],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.795179272350305,0.19176808311849594,0.8112147661076186,0.2113121646577828],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7354783870499695,0.19176808311849594,0.7899879300652813,0.2113121646577828],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.6632545190616809,0.19176808311849594,0.7300497042675457,0.2113121646577828],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6576096639883817,0.19163042960820234,0.663289157945085,0.21261554941766703],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.786799869870475,0.22518349473164678,0.7984924174018494,0.2447275762709336],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7986027486601002,0.22518349473164678,0.810100420399285,0.2447275762709336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810020750967455,0.22518349473164678,0.8217132984988293,0.2447275762709336],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8218236297570802,0.22518349473164678,0.8333213014962649,0.2447275762709336],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6800846544627218,0.22518349473164678,0.7815557995073802,0.2447275762709336],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.612212199982982,0.22518349473164678,0.674655971680298,0.2447275762709336],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5726802535673831,0.22518349473164678,0.6067835172005582,0.2447275762709336],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.2518767532941978,0.8636803584177529,0.2714208348334846],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7263976113272821,0.257698221395656,0.827484393058313,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6522334526997077,0.257698221395656,0.7209689285448583,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.5627576246858096,0.257698221395656,0.6468047699172838,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5193560018253033,0.257698221395656,0.5573289419033858,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"لوازم","boundary":[0.472474454104269,0.257698221395656,0.5139273190428795,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"ورزشي،","boundary":[0.3988114046566106,0.257698221395656,0.4670457713218452,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"كتابفروشي،","boundary":[0.28197393776514623,0.257698221395656,0.39338272187418677,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"لبنياتي","boundary":[0.2252650822379806,0.257698221395656,0.2765452549827224,0.2772423029349429],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.28439147995820724,0.8636803584177529,0.30393556149749407],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.726055327842383,0.29021294805966547,0.827484393058313,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6518911692148085,0.29021294805966547,0.7206266450599592,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"غيراختصاصي","boundary":[0.5350492120977176,0.29021294805966547,0.6464624864323847,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5188745213459831,0.29021294805966547,0.5296205293152938,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.4544819917267715,0.29021294805966547,0.5134458385635593,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4110803688662652,0.29021294805966547,0.4490533089443476,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"فروشندگان","boundary":[0.31230618162503615,0.29021294805966547,0.40565168608384133,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"سرگذر","boundary":[0.2460484122805815,0.29021294805966547,0.30687749884261234,0.3097570295989523],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.786799869870475,0.32272767472367475,0.7984924174018494,0.3422717562629616],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7986027486601002,0.32272767472367475,0.810100420399285,0.3422717562629616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810020750967455,0.32272767472367475,0.8217132984988293,0.3422717562629616],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8218236297570802,0.32272767472367475,0.8333213014962649,0.3422717562629616],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.680113520198892,0.32272767472367475,0.7815557995073802,0.3422717562629616],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6122410657191524,0.32272767472367475,0.6746848374164683,0.3422717562629616],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5608773747777579,0.32272767472367475,0.6068123829367286,0.3422717562629616],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.3493308647913117,0.8636803584177529,0.36887494633059853],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.726042113749825,0.35515233289276993,0.827484393058313,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6581696592700852,0.35515233289276993,0.7206134309674012,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"قيمتگذاري","boundary":[0.5471501135767808,0.35515233289276993,0.6527409764876614,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.48961223410680477,0.35515233289276993,0.5419503040091471,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4462106112462985,0.35515233289276993,0.4841835513243809,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"كفش","boundary":[0.3928146441863557,0.35515233289276993,0.4407819284638747,0.37469641443205676],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8536400856247655,0.3809216857223345,0.8633950648765053,0.40148710313560987],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.726042113749825,0.3880273335364359,0.827484393058313,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6581696592700852,0.3880273335364359,0.7206134309674012,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"قيمتهاي","boundary":[0.5724494559701817,0.3880273335364359,0.6527409764876614,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.5283796875364541,0.3880273335364359,0.5670207731877579,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5022941707819356,0.3880273335364359,0.5229510047540303,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.44500068787820124,0.3880273335364359,0.49686548799951175,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.3939989091223017,0.3880273335364359,0.43957200509577743,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3778242183705671,0.3880273335364359,0.3885702263398778,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"واحدها","boundary":[0.3123181127959866,0.3880273335364359,0.3723955355881433,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.2689164899354803,0.3880273335364359,0.3068894300135627,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"شير","boundary":[0.2340058837346626,0.3880273335364359,0.26348780715305653,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"پاستوريزه","boundary":[0.15059904467752555,0.3880273335364359,0.2285772009522388,0.4075714150757228],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.786799869870475,0.4205420602004452,0.7984924174018494,0.4400861417397321],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7986027486601002,0.4205420602004452,0.810100420399285,0.4400861417397321],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810020750967455,0.4205420602004452,0.8217132984988293,0.4400861417397321],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8218236297570802,0.4205420602004452,0.8333213014962649,0.4400861417397321],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.680215384174533,0.4205420602004452,0.7815557995073802,0.4400861417397321],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6123429296947934,0.4205420602004452,0.6747867013921093,0.4400861417397321],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.572282034700394,0.4205420602004452,0.6069142469123695,0.4400861417397321],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5030176102764431,0.4205420602004452,0.5668533519179703,0.4400861417397321],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.4472353187629963,0.8636803584177529,0.4667794003022832],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7260153006882267,0.45305678686445455,0.827484393058313,0.47260086840374144],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.6607846383827911,0.45305678686445455,0.7205866179058029,0.47260086840374144],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.587177267732901,0.45305678686445455,0.6553559556003672,0.47260086840374144],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.47975004542700567,0.8636803584177529,0.49929412696629255],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7260297977023922,0.4855715135284639,0.827484393058313,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6454219087164863,0.4855715135284639,0.7205866179058029,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"سلف","boundary":[0.5957914448669162,0.4855715135284639,0.6400282496939491,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"سرويس","boundary":[0.5239936351445007,0.4855715135284639,0.5903627620844923,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.48059201228399445,0.4855715135284639,0.5185649523620769,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.4048410079200192,0.4855715135284639,0.47516332950157064,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"رفاه","boundary":[0.36792596499953734,0.4855715135284639,0.3994123251375954,0.5051155950677508],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8536400856247655,0.5113408663580284,0.8633950648765053,0.5319062837713038],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7256660894266468,0.51844651417213,0.827484393058313,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6785618265145387,0.51844651417213,0.720237406644223,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده،","boundary":[0.5979946061435925,0.51844651417213,0.6731331437321149,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5545929832830863,0.51844651417213,0.5925659233611686,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههاي","boundary":[0.4563514650933194,0.51844651417213,0.5491643005006623,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"خودكار","boundary":[0.38444229777536715,0.51844651417213,0.4509227823108956,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3559069139190369,0.51844651417213,0.37901361499294334,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3398941278741775,0.51844651417213,0.3506679752423724,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"انداختن","boundary":[0.2713813672201006,0.51844651417213,0.33446544509175363,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"سكه،","boundary":[0.21503442387842991,0.51844651417213,0.2659526844376768,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.15701711660370576,0.51844651417213,0.20960574109600613,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13658299782268488,0.51844651417213,0.15158843382128195,0.5379905957114167],"dir":"rtl"},{"str":"تحويل","boundary":[0.7722982371871698,0.550871172341225,0.8276151227701242,0.5704152538805118],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.7021270437709899,0.550871172341225,0.766869554404746,0.5704152538805118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6967387730192045,0.550871172341225,0.7020839376049757,0.5704152538805118],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.8254200438995754,0.5833858990052343,0.8637270567642684,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.7235518346173748,0.5833858990052343,0.8186322339660942,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7026073696208635,0.5833858990052343,0.7168333024507022,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"معناي","boundary":[0.6485154175888148,0.5833858990052343,0.6970234995063851,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5901640375274799,0.5833858990052343,0.6429431751245835,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5491287635721329,0.5833858990052343,0.5845289118786823,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5314507452806502,0.5833858990052343,0.5431955216326507,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4898865227465028,0.5833858990052343,0.5258183454236949,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.4191187707828038,0.5833858990052343,0.4843400148554573,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.33713584641790634,0.5833858990052343,0.4121722634464663,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم","boundary":[0.27441586169848114,0.5833858990052343,0.33034521405688844,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2532579185464704,0.5833858990052343,0.2685719538873733,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.1903408770681227,0.5833858990052343,0.2476963486968431,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.13666866370681174,0.5833858990052343,0.18477084960380352,0.6029299805445212],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8070878638803939,0.6159006256692438,0.8642699891885912,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.7343156751970307,0.6159006256692438,0.8013796672620287,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7145775413881154,0.6159006256692438,0.7276910003386168,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتجاري","boundary":[0.6220393794969526,0.6159006256692438,0.7089314395205382,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5509988783994847,0.6159006256692438,0.6159743675971752,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5456113774006638,0.6159006256692438,0.550956541986435,0.6354447072085305],"dir":"ltr"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.4677200749187829,0.6159006256692438,0.5369844993427338,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروش","boundary":[0.3638322904419487,0.6159006256692438,0.46189880942666967,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3440941566330335,0.6159006256692438,0.3572076155835348,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكننده،","boundary":[0.24055943218260198,0.6159006256692438,0.33847197025936754,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.1365273190249164,0.6159006256692438,0.23473750016636363,0.6354447072085305],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.8165528746245481,0.6502167222315361,0.8642696043121091,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7550556424892958,0.6502167222315361,0.8111241918421243,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7388809517375612,0.6502167222315361,0.749626959706872,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمات","boundary":[0.6523839394042752,0.6502167222315361,0.7334522689551373,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5907753496734861,0.6502167222315361,0.6469552566218515,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"كاملاً","boundary":[0.5409428256707239,0.6502167222315361,0.5853466668910623,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.4726527802077209,0.6502167222315361,0.5355141428883002,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42745352759069044,0.6502167222315361,0.46718034979847906,0.669760803770823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4221935489996618,0.6502167222315361,0.427538713585433,0.669760803770823],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.4137262663897133,0.6445311924688374,0.42200111075852664,0.6580409262517546],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8128646032949509,0.6836321338446869,0.8335214372670456,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.7472749795237176,0.6836321338446869,0.807435920512527,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.727620363911455,0.6836321338446869,0.7418462967412938,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6942966034470381,0.6836321338446869,0.7221916811290312,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.6273152663159152,0.6836321338446869,0.6888679206646143,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5987798824595849,0.6836321338446869,0.6218865835334914,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.4751476778579583,0.6836321338446869,0.5933511996771611,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45549306224569575,0.6836321338446869,0.46971899507553455,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.41646222501001284,0.6836321338446869,0.450064379463272,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.3721419019863272,0.6836321338446869,0.41103354222758903,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.3395141264940159,0.6836321338446869,0.3667132192039034,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.25630716662333786,0.6836321338446869,0.3340854437115921,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.18357012999202202,0.6836321338446869,0.25087848384091405,0.7031762153839738],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.1781818592402366,0.6836321338446869,0.18352702382600772,0.7031762153839738],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.710325392407238,0.8636803584177529,0.7298694739465249],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7845500102472831,0.7161468605086964,0.8278124361133682,0.7356909420479831],"dir":"rtl"},{"str":"شاغلين","boundary":[0.7210483413923666,0.7161468605086964,0.7791213274648593,0.7356909420479831],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.6377806993296508,0.7161468605086964,0.7156196586099429,0.7356909420479831],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5311135934821813,0.7161468605086964,0.632352016547227,0.7356909420479831],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.7427500505763331,0.8636803584177529,0.76229413211562],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.782243702073358,0.7485715186777914,0.8277054404512969,0.7681156002170783],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.6989760600106422,0.7485715186777914,0.7768150192909342,0.7681156002170783],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5920927818722976,0.7485715186777914,0.6935473772282184,0.7681156002170783],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5787099851229526,0.7485715186777914,0.5866442138049566,0.7681156002170783],"dir":"ltr"},{"str":"متراژ","boundary":[0.5391959996098594,0.7485715186777914,0.5788393036209953,0.7681156002170783],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5313701778036949,0.7485715186777914,0.5393044064856989,0.7681156002170783],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.7752647772403425,0.8636803584177529,0.7948088587796294],"dir":"ltr"},{"str":"گردش","boundary":[0.7696855673333577,0.7810862453418008,0.8277863928047344,0.8006303268810876],"dir":"rtl"},{"str":"مالي","boundary":[0.7282327023947471,0.7810862453418008,0.7642568845509339,0.8006303268810876],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.6449650603320313,0.7810862453418008,0.7228040196123233,0.8006303268810876],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروش","boundary":[0.5445842703616449,0.7810862453418008,0.6395363775496075,0.8006303268810876],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.8077795039043518,0.8636803584177529,0.8273235854436386],"dir":"ltr"},{"str":"موجودي","boundary":[0.7538951116030899,0.8136009720058102,0.827892233837359,0.8331450535450969],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايه","boundary":[0.6942352797941964,0.8136009720058102,0.7484664288206659,0.8331450535450969],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.6109676377314806,0.8136009720058102,0.6888065970117726,0.8331450535450969],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5041722397232543,0.8136009720058102,0.6055389549490567,0.8331450535450969],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.8402942305683611,0.8636803584177529,0.8598383121076478],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7850077566768633,0.8461156986698194,0.8276298763686112,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايهگذاري","boundary":[0.6661934358802976,0.8461156986698194,0.7795790738944395,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.650018745128563,0.8461156986698194,0.6607647530978737,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6320066540504696,0.8461156986698194,0.6445900623461391,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.5704537431174489,0.8461156986698194,0.6265779712680458,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايه","boundary":[0.5107939113085554,0.8461156986698194,0.565025060335025,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.4763844142876538,0.8461156986698194,0.5053652285261316,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4363235192932545,0.8461156986698194,0.47095573150522996,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.397960827630793,0.8461156986698194,0.4308948365108307,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"مالي","boundary":[0.3565079626921825,0.8461156986698194,0.3925321448483692,0.8656597802091062],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8836305901430401,0.8549230072323334,0.901643568520263],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.15265171924963428,0.9087062660339907,0.15978617460148045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Ross,","boundary":[0.16519227796361105,0.9087062660339907,0.21221969387142584,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"David,","boundary":[0.21757589158302207,0.9087062660339907,0.2752942781231829,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Distribution","boundary":[0.28030241920264587,0.9087062660339907,0.3908479125327379,0.9234462862400723],"dir":"ltr"},{"str":"Planning","boundary":[0.3964220996528579,0.9087062660339907,0.4778985517248672,0.9234462862400723],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4835115612627422,0.9087062660339907,0.517791512280836,0.9234462862400723],"dir":"ltr"},{"str":"Control","boundary":[0.5244424011228279,0.9087062660339907,0.5953048968472459,0.9234462862400723],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5957728425036063,0.9087062660339907,0.6011290402152025,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"1997","boundary":[0.6064210918464203,0.9087062660339907,0.6492706735391901,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6492706735391901,0.9087062660339907,0.6546268712507863,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.12467,0.86427,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/9bd731249ff85d3fae18c21e9ace46df.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/00cd2ea62e61ee14802c7de6d84d7fdc.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13589,0.07411,0.13623,0.07853]},"elements":[{"words":[{"str":"٦","boundary":[0.8347811379935165,0.07678403896865678,0.8443151699201578,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.11884558630599357,0.8636803584177529,0.1383896678452804],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7675343643817877,0.1246670544074518,0.8278345023650182,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"واسطه","boundary":[0.7110482240456959,0.1246670544074518,0.7621056815993639,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6624127941949555,0.1246670544074518,0.7056195412632721,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5556173961867292,0.1246670544074518,0.6569841114125317,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.15127024447508866,0.8636803584177529,0.17081432601437552],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7849300116274448,0.1570917125765469,0.8275521313191927,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ستاندههاي","boundary":[0.6941136588257989,0.1570917125765469,0.779501328845021,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6454782289750585,0.1570917125765469,0.6886849760433751,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5386828309668322,0.1570917125765469,0.6400495461926347,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.1837849711390981,0.8636803584177529,0.20332905267838497],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7851574736284664,0.18960643924055634,0.8277795933202143,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7308706458042284,0.18960643924055634,0.7797287908460426,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6743566660692523,0.18960643924055634,0.7254419630218046,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.625721236218512,0.18960643924055634,0.6689279832868286,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5189258382102857,0.18960643924055634,0.6202925534360881,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.21629969780310734,0.8636803584177529,0.23584377934239417],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7844246688062236,0.22212116590456557,0.8276870946723087,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7011570267435078,0.22212116590456557,0.7789959860237998,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.5945226353970313,0.22212116590456557,0.695728343961084,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5413772229270466,0.22212116590456557,0.5890939526146075,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.42862765744593667,0.22212116590456557,0.5359485401446227,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.3370196137202608,0.22212116590456557,0.42319897466351286,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.26502692820565577,0.22212116590456557,0.3315909309378369,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كيفيت","boundary":[0.20375241126147733,0.22212116590456557,0.25959824542323195,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.2488144244671166,0.8636803584177529,0.26835850600640343],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7497797556703333,0.25463589256857483,0.8276187149506254,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.643260827268538,0.25463589256857483,0.7443510728879095,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5901154147985531,0.25463589256857483,0.6378321444861141,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.5385568480649691,0.25463589256857483,0.5846867320161293,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.4841586626451941,0.25463589256857483,0.5331281652825453,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.28132915113112594,0.8636803584177529,0.30087323267041277],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7497638474423994,0.28715061923258417,0.8276028067226915,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6428560655013503,0.28715061923258417,0.7443510728879095,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5901480010073853,0.28715061923258417,0.6378647306949463,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.525671953191521,0.28715061923258417,0.5847193182249615,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.47132944656951453,0.28715061923258417,0.5202432704090972,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.31474456274427687,0.8636803584177529,0.3342886442835637],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7263615612301093,0.3205660308457351,0.8276126852190697,0.340110112385022],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6584891067503696,0.3205660308457351,0.7209328784476855,0.340110112385022],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.6133892805579257,0.3205660308457351,0.6530604239679458,0.340110112385022],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.3482500428523419,0.8636803584177529,0.36779412439162873],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7263229452897216,0.35407151095380013,0.8276126852190697,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6584504908099819,0.35407151095380013,0.7208942625072978,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.5693904576890966,0.35407151095380013,0.653021808027558,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5532157669373621,0.35407151095380013,0.5639617749066728,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"غيراختصاصي","boundary":[0.4363738098202713,0.35407151095380013,0.5477870841549384,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.39135750182448004,0.35407151095380013,0.4309451270378475,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.33495487968504084,0.35407151095380013,0.3859288190420562,0.37361559249308696],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.3816654544654927,0.8636803584177529,0.40120953600477954],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7264759978375044,0.387486922566951,0.8276126852190697,0.4070310041062379],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6586035433577646,0.387486922566951,0.7210473150550805,0.4070310041062379],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6239156523480207,0.387486922566951,0.6531748605753408,0.4070310041062379],"dir":"rtl"},{"str":"قيمتگذاري","boundary":[0.5130243988154731,0.387486922566951,0.6184869695655969,0.4070310041062379],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.41508086607864364,0.8636803584177529,0.43462494761793047],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7265392458727575,0.42090233418010187,0.8276126852190697,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6586667913930178,0.42090233418010187,0.7211105630903337,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.598088259420945,0.42090233418010187,0.653238108610594,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.5530719514251538,0.42090233418010187,0.5926595766385212,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5130110564307544,0.42090233418010187,0.5476432686427299,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.44374663200680353,0.42090233418010187,0.5075823736483306,0.4404464157193887],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.4485863461867086,0.8636803584177529,0.4681304277259955],"dir":"ltr"},{"str":"مالكيت","boundary":[0.7656316633456037,0.45440781428816684,0.8275743258630036,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.76024878086457,0.45440781428816684,0.7655939454503412,0.47395189582745373],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7279961316503115,0.45440781428816684,0.7546384363825145,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.6804464383560559,0.45440781428816684,0.722483533438433,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6599288013783823,0.45440781428816684,0.6747793856497579,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.6150238509781281,0.45440781428816684,0.6543937411204496,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.5596512865974052,0.45440781428816684,0.6095092186725913,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.518727370237595,0.45440781428816684,0.5541056551240467,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"نهاد","boundary":[0.4811998605416602,0.45440781428816684,0.5131709052484474,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4643013454189358,0.45440781428816684,0.4755282418688009,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.40052128257517716,0.45440781428816684,0.45881034663106257,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.3515796193367102,0.45440781428816684,0.39499515383661254,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3096813240159521,0.45440781428816684,0.3460367647997035,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3042984415349185,0.45440781428816684,0.3096436061206896,0.47395189582745373],"dir":"ltr"},{"str":"چنين","boundary":[0.2564485445844919,0.45440781428816684,0.29843035810190266,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"كنترلي","boundary":[0.1932252697184177,0.45440781428816684,0.2509447327099899,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.1367322455965362,0.45440781428816684,0.18771995252513088,0.47395189582745373],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7883634947257788,0.48872391085045924,0.8280903169335674,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7687088791135162,0.48872391085045924,0.7829348119433549,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.7195723400828596,0.48872391085045924,0.7632801963310923,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"مالكيت","boundary":[0.6522009947830361,0.48872391085045924,0.7141436573004359,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل،","boundary":[0.5874743923772138,0.48872391085045924,0.6467723120006122,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.5081321055571735,0.48872391085045924,0.58204570959479,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4919574148054389,0.48872391085045924,0.5027034227747497,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"شركتهاي","boundary":[0.393136272633373,0.48872391085045924,0.4865287320230151,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"سهامي","boundary":[0.3332258862345215,0.48872391085045924,0.38770758985094916,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.317051195482787,0.48872391085045924,0.3277972034520977,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"تعاوني","boundary":[0.2582265456404203,0.48872391085045924,0.3116225127003631,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.21577146234197772,0.48872391085045924,0.2527978628579965,0.5082679923897462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2105114837509491,0.48872391085045924,0.21585664833672022,0.5082679923897462],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.2020442011410006,0.48303838108776065,0.21031904550981392,0.4965481148706778],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.5163178543621518,0.8636803584177529,0.5358619359014387],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7906545361325736,0.5221393224636101,0.8274025426597501,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7161506598633152,0.5221393224636101,0.7851608620774025,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.689591873327765,0.5221393224636101,0.7106234844370268,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.6280389623947443,0.5221393224636101,0.6841211269139368,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5708568370865468,0.5221393224636101,0.6225783774608077,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.557028609955054,0.5221393224636101,0.5649628386370581,0.5416834040028969],"dir":"ltr"},{"str":"قابل","boundary":[0.5175064137436726,0.5221393224636101,0.5570661995581558,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.45648245138945215,0.5221393224636101,0.5120478483037308,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4301185406460914,0.5221393224636101,0.45098409567292236,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.3619955315763937,0.5221393224636101,0.4246631046014955,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.30595482162244947,0.5221393224636101,0.35653429297518474,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":":(","boundary":[0.29240229434442305,0.5221393224636101,0.3056816876121982,0.5416834040028969],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.24393171992025514,0.5221393224636101,0.2870549487919191,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.1630582661615825,0.5221393224636101,0.238480519269394,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13669622449447194,0.5221393224636101,0.15757203550514007,0.5416834040028969],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.7635293337678302,0.5545639806327053,0.8275731712335567,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.6993267707054426,0.5545639806327053,0.7586248491905875,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6485326239422804,0.5545639806327053,0.6942828968383677,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6305662824858298,0.5545639806327053,0.6437595495771472,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.541376966342725,0.5545639806327053,0.6258849370156376,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.4524927946213983,0.5545639806327053,0.5361974269364909,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"تمييز","boundary":[0.39872263640451744,0.5545639806327053,0.44766823982412207,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهاي","boundary":[0.32239630103534384,0.5545639806327053,0.3937524138097174,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.20135280438037728,0.5545639806327053,0.317535705350934,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1501492091492021,0.5545639806327053,0.19653944898960535,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13588582917652398,0.5545639806327053,0.1453620162151707,0.5741080621719922],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.7229464239107635,0.5870787072967146,0.8274867023172067,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.6585538942915519,0.5870787072967146,0.7175177411283397,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6423792035398173,0.5870787072967146,0.6531252115091281,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.5617563043711028,0.5870787072967146,0.6369505207573934,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5356707876165843,0.5870787072967146,0.556327621588679,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5035998001019575,0.5870787072967146,0.5302421048341605,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.42056975512096306,0.5870787072967146,0.4981711173195337,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.37638862909169857,0.5870787072967146,0.41514107233853925,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.2981350295478405,0.5870787072967146,0.37095994630927476,0.6066227888360015],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.28607556643670173,0.581241450821392,0.29269544193175234,0.5947511846043092],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2927467587960551,0.5870787072967146,0.2980919233818262,0.6066227888360015],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.6137719658592657,0.8636803584177529,0.6333160473985526],"dir":"ltr"},{"str":"وسعت","boundary":[0.7723983050725602,0.619593433960724,0.8272419208744827,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.7155502525509734,0.619593433960724,0.7669696222901364,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"غيرفروشگاهي","boundary":[0.5933909702469957,0.619593433960724,0.7101215697685496,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5879874327280802,0.619593433960724,0.5933325973138514,0.6391375155000109],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5558147095299732,0.619593433960724,0.5824570142621762,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"مقوله","boundary":[0.5072349584770013,0.619593433960724,0.5503860267475494,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيهايي","boundary":[0.3478822392636994,0.619593433960724,0.5018062756945775,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32744812048267846,0.619593433960724,0.34245355648127557,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2721312348997241,0.619593433960724,0.32201943770025465,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.1940587838868546,0.619593433960724,0.2667025521173003,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1591481776860369,0.619593433960724,0.18863010110443082,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1365704251909307,0.619593433960724,0.1537194949036131,0.6391375155000109],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكنندگان","boundary":[0.6962123902836195,0.6521081606247333,0.8274713072579157,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6757782715025984,0.6521081606247333,0.6907837075011954,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"كانالي","boundary":[0.6184847885988641,0.6521081606247333,0.6703495887201747,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5988301729866015,0.6521081606247333,0.6130561058164402,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.5660353611009848,0.6521081606247333,0.5934014902041778,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.545601242319964,0.6521081606247333,0.5606066783185611,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.46985023795598874,0.6521081606247333,0.5401725595375402,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.41923821078446827,0.6521081606247333,0.46442155517356487,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.35073481545812674,0.6521081606247333,0.41380952800204446,0.6716522421640202],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.33764901506093353,0.6471088753906676,0.3451728371206766,0.6598980900384959],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3453465447063413,0.6521081606247333,0.3506917092921124,0.6716522421640202],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.6788014191872844,0.8636803584177529,0.6983455007265713],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7888730711883049,0.6846228872887427,0.8274306386429561,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7184950708089848,0.6846228872887427,0.7833571105476426,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6773205998592167,0.6846228872887427,0.712915486489871,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6363131653027537,0.6846228872887427,0.6717403837123148,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6309242530901645,0.6846228872887427,0.6362694176759357,0.7041669688280295],"dir":"ltr"},{"str":"درحاليكه","boundary":[0.5384952678278058,0.6846228872887427,0.624602913453195,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"بعضي","boundary":[0.48340109743592524,0.6846228872887427,0.5329545957151619,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4618534026995354,0.6846228872887427,0.4776765736299361,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاهها","boundary":[0.368206796539434,0.6846228872887427,0.4563449156865724,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.2940426379118594,0.6846228872887427,0.36269535944630243,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعي","boundary":[0.2284530141406262,0.6846228872887427,0.28852019549588775,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20690531940423632,0.6846228872887427,0.22272849033463707,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.13660825354273118,0.6846228872887427,0.20139570210399776,0.7041669688280295],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8124583020218341,0.717137613952752,0.8274637380204312,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.770900750680046,0.717137613952752,0.8048926567176844,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"تحويلدهي،","boundary":[0.6635843582069865,0.717137613952752,0.7652705448429127,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار،","boundary":[0.6050381023534621,0.717137613952752,0.6579382059362462,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"سرويسدهي","boundary":[0.4934657457394566,0.717137613952752,0.5994389180955144,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4750360636780999,0.717137613952752,0.48728022422144535,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.4513189485033126,0.717137613952752,0.46735444226062595,0.7366816954920389],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.428954032702902,0.717137613952752,0.4439594687014991,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3838263671115738,0.717137613952752,0.42323981530659743,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.3120007179902742,0.717137613952752,0.37822172462311704,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2678474313598939,0.717137613952752,0.30627986025411197,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.2141730703111088,0.717137613952752,0.26218067423779695,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند،","boundary":[0.1365273190249164,0.717137613952752,0.2083417105091096,0.7366816954920389],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.7669711617960655,0.7496523406167613,0.827995124150286,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.7273278577849295,0.7496523406167613,0.7615424790136415,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6580634333609786,0.7496523406167613,0.7218991750025057,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"محدودي","boundary":[0.5768280674168111,0.7496523406167613,0.6526347505785548,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.5225134001936887,0.7496523406167613,0.5713993846343872,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.4540100048673472,0.7496523406167613,0.5170847174112649,0.7691964221560481],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.44105249663091084,0.7446530553826957,0.4485763186906539,0.7574422700305239],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4487500262763185,0.7496523406167613,0.45409519086208966,0.7691964221560481],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.7991463419135643,0.8549230072323334,0.8171593202907872],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.8391647528344154,0.8311076838746905,0.8485916608068247,0.8461485208196715],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8560776366791446,0.8275485270265911,0.8637300074839659,0.8485336468360558],"dir":"ltr"},{"str":"رمضانپور،","boundary":[0.7623564927736435,0.8305935722020602,0.8327085781364905,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"اسماعيل","boundary":[0.6999460770381244,0.8305935722020602,0.7577483780184651,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.621687858976479,0.8305935722020602,0.6271511806423071,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6370829182672945,0.8305935722020602,0.6424391159788907,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6424711890190798,0.8305935722020602,0.6485772544102995,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۷۷","boundary":[0.6486292127354062,0.8305935722020602,0.684022967213634,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.683909556943525,0.8305935722020602,0.6900156223347446,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.5919023963057346,0.8305935722020602,0.6219828026540589,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.5011976576839472,0.8305935722020602,0.5873069322095824,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.4317955757715042,0.8305935722020602,0.49649615024010385,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4058930036382249,0.8305935722020602,0.4264049657757844,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.3698350806437592,0.8305935722020602,0.400909803791364,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.3239217538599564,0.8305935722020602,0.3650498862435232,0.8456344091470414],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31314380114261725,0.8305935722020602,0.31849999885421343,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.31853348310817103,0.8305935722020602,0.3239753799831528,0.8456344091470414],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.2426776640488574,0.8295506599518678,0.30367404358851513,0.8445914968968489],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.18135991264650395,0.8295506599518678,0.23725744225433473,0.8445914968968489],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.1373106698164307,0.8295506599518678,0.17578933987634981,0.8445914968968489],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.7388463128541568,0.8554003179922297,0.833534394775282,0.8704411549372107],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.6595540599768117,0.8554003179922297,0.7339828853320275,0.8704411549372107],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.635236922366165,0.8554003179922297,0.6546906324546824,0.8704411549372107],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5852528853215491,0.8554003179922297,0.6303734948440356,0.8704411549372107],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5801422388056413,0.8564432302424222,0.5854984365172375,0.8714840671874032],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.532750601453438,0.8564432302424222,0.5759644045905963,0.8714840671874032],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.47550356031189767,0.8564432302424222,0.528572767238393,0.8714840671874032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4630557568301481,0.8564432302424222,0.47132572609685264,0.8714840671874032],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.3932767525494016,0.8564432302424222,0.4588779226151031,0.8714840671874032],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.3331587894344457,0.8564432302424222,0.38909891833435656,0.8714840671874032],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32905344029022826,0.8564432302424222,0.33316700013273415,0.8714840671874032],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8458142638186009,0.8814822718285569,0.8548126759740825,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8549230072323334,0.8814822718285569,0.8637714458518904,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8096358744851846,0.8814822718285569,0.8417302111730691,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8056588175017239,0.8814822718285569,0.8097723773442297,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8458142638186009,0.9064312449197772,0.8548126759740825,0.9214720818647583],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8549230072323334,0.9064312449197772,0.8637714458518904,0.9214720818647583],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8054022331802103,0.9064312449197772,0.8374965698680948,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8014976612675773,0.9064312449197772,0.8056112211100831,0.9214720818647583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13589,0.07411,0.86377,0.92147],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/baed3c1354235d0fca6fd5634bef8a2e.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/bad817cae696bfc553ab168df0cfddd9.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13599,0.07411,0.13606,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.82596836459465,0.0741125493575433,0.8638045452293657,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7951388603196666,0.0741125493575433,0.8212549106084452,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7910001552136525,0.0741125493575433,0.7951137150561584,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.7427623027690973,0.0741125493575433,0.7864688760957225,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.15598731542931096,0.07678403896865678,0.16552134735595223,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.11884558630599357,0.8636803584177529,0.1383896678452804],"dir":"ltr"},{"str":"وسعت","boundary":[0.7725768877603336,0.1246670544074518,0.8274205035622562,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"چندبخشي","boundary":[0.682846014930851,0.1246670544074518,0.7667818025667883,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6374956341484491,0.1246670544074518,0.6773770450776857,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6321199360284179,0.1246670544074518,0.637465100614189,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.5733573795918574,0.1246670544074518,0.6267533466518003,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.46238235127833566,0.1246670544074518,0.5679047555402719,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.41285606066330005,0.1246670544074518,0.4569168013802417,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فروشي","boundary":[0.35414790010290054,0.1246670544074518,0.41188681338878247,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.2807367423720508,0.1246670544074518,0.3487110692037301,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.20986277239414736,0.1246670544074518,0.27529991147288047,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.15287363209720212,0.1246670544074518,0.20442594149497692,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13667466413608415,0.1246670544074518,0.14743680119803174,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7848298154498937,0.1570917125765469,0.8274519351416416,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"چندبخشي","boundary":[0.6951312722449218,0.1570917125765469,0.7793808385262272,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6497808914625198,0.1570917125765469,0.6896623023917564,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.5969695517791457,0.1570917125765469,0.6443176494263088,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"نميشوند","boundary":[0.5157185341913658,0.1570917125765469,0.5914932489723147,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5103706754702189,0.1570917125765469,0.5157158400559899,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.3997757768290194,0.1570917125765469,0.5049602101746224,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.29251147097322716,0.1570917125765469,0.39431022693092543,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2340765727152396,0.1570917125765469,0.2870515739151018,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2175678091768944,0.1570917125765469,0.22853576567569173,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.1366319126642702,0.1570917125765469,0.2121180509517695,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7906851979589946,0.18960643924055634,0.8274332044861711,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"خيرهكنندهاي","boundary":[0.6777166377594729,0.18960643924055634,0.7852565151765708,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.657282518978452,0.18960643924055634,0.6722879549770491,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5942262805056832,0.18960643924055634,0.6518538361960282,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"چندبخشي","boundary":[0.5048618100873221,0.18960643924055634,0.5887975977232593,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48442769130630114,0.18960643924055634,0.49943312730489825,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.44130446243463717,0.18960643924055634,0.47899900852387733,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.3711332690184572,0.18960643924055634,0.43587577965221336,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.3580474686212641,0.1846071540064906,0.3655712906810071,0.1973963686543189],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3657449982666718,0.18960643924055634,0.3710901628524429,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.21629969780310734,0.8636803584177529,0.23584377934239417],"dir":"ltr"},{"str":"مكان","boundary":[0.7848148052670851,0.22212116590456557,0.8275204431554858,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.717137226579535,0.22212116590456557,0.7790164186923609,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7117425412197117,0.22212116590456557,0.7170877058054829,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.5839073571395318,0.22212116590456557,0.7021429519989237,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5591581315314561,0.22212116590456557,0.5773322903907924,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.4886941754044291,0.22212116590456557,0.5529588939584869,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.41361131661367523,0.22212116590456557,0.4829344753791746,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.361161889115796,0.22212116590456557,0.407695967647749,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.29348431042824585,0.22212116590456557,0.3553635025410718,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.24315324308878286,0.22212116590456557,0.28724809805726575,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21918352064946545,0.22212116590456557,0.2365327106869884,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.17497455522131672,0.22212116590456557,0.21316764607968944,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.16702044125439539,0.22212116590456557,0.1749546699363994,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1363990268641596,0.22212116590456557,0.1570558608362543,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"مراكز","boundary":[0.7801815338813534,0.25463589256857483,0.8275920301811879,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"شهر،","boundary":[0.7310171554518127,0.25463589256857483,0.7744096772926956,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7012289986456923,0.25463589256857483,0.724997786978037,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.693274884678771,0.25463589256857483,0.7012091133607751,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6643701476916218,0.25463589256857483,0.6850269816637166,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"حومهها","boundary":[0.5950345211184509,0.25463589256857483,0.6586217724290216,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5759366934838728,0.25463589256857483,0.5886247510861915,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"تفرجگاههاي","boundary":[0.4635423689958986,0.25463589256857483,0.5702964250696173,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بيرون","boundary":[0.4102855989303768,0.25463589256857483,0.45779841425984946,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"شهر","boundary":[0.3680810702218923,0.25463589256857483,0.40445293904507956,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34898324258731417,0.25463589256857483,0.36167130018963284,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.32417833818147,0.25463589256857483,0.3428293540896811,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3163525163753055,0.25463589256857483,0.32428674505730953,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2877230943651405,0.25463589256857483,0.3083799283372352,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"مجاورت","boundary":[0.20665476481427833,0.25463589256857483,0.28209134364821203,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"محلات","boundary":[0.13674579801769315,0.25463589256857483,0.20100760303907778,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.7759771431890317,0.28715061923258417,0.8275913887203841,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيمبندي","boundary":[0.6815447475442948,0.28715061923258417,0.7705484604066078,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6383658398748624,0.28715061923258417,0.676116064761871,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6254083316384261,0.28715061923258417,0.6307534962241973,0.30669470077187105],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.6306683102294547,0.28215133399851855,0.6381921322891977,0.29494054864634683],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.3138438777951353,0.8636803584177529,0.33338795933442217],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7501342269105044,0.3196653458965935,0.8274970939822279,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6759700682829298,0.3196653458965935,0.7447055441280805,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6373568220305103,0.3196653458965935,0.670541385500506,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.583042154807388,0.3196653458965935,0.6319281392480864,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5569566380528694,0.3196653458965935,0.5776134720249642,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.43325258984121917,0.3196653458965935,0.5515279552704456,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41359797422895656,0.3196653458965935,0.42782390705879536,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"تفكيك","boundary":[0.3442696603089488,0.3196653458965935,0.408244598944897,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.28511093767997137,0.3196653458965935,0.3388409775265249,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26893624692823687,0.3196653458965935,0.27968225489754756,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"معمولي","boundary":[0.20178761681948698,0.3196653458965935,0.263507564145813,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19652763822845837,0.3196653458965935,0.2018728028142295,0.3392094274358804],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8544098385893062,0.3463586044591447,0.8636803584177529,0.3659026859984315],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7496678849061533,0.3521800725606029,0.8274970939822279,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6707988678671449,0.3521800725606029,0.7438948149652349,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6274807632032913,0.3521800725606029,0.6647087233758316,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.5684612375687351,0.3521800725606029,0.6215818357308472,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5376708624027827,0.3521800725606029,0.5620534220325979,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشيها","boundary":[0.409370362655538,0.3521800725606029,0.5317229677413382,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.3367930497643642,0.3521800725606029,0.403565368392298,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"پرفروش","boundary":[0.25859217829857717,0.3521800725606029,0.33100588849839513,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.20887101189135193,0.3521800725606029,0.2525961192698765,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18799146272818346,0.3521800725606029,0.20186324582109746,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"كمتر","boundary":[0.13714622476333613,0.3521800725606029,0.18207216636809678,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.776151620527661,0.38460473072969814,0.8275709902668239,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.7324186190159199,0.38460473072969814,0.7708926682739183,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6866036923194176,0.38460473072969814,0.7269899362334961,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6812154215676322,0.38460473072969814,0.6865605861534033,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.7973326562686079,0.41711945739370737,0.8323546200649625,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7776780406563454,0.41711945739370737,0.7919039734861841,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.7380347366452095,0.41711945739370737,0.7722493578739215,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6928792316549971,0.41711945739370737,0.7326060538627857,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.6181861244486224,0.41711945739370737,0.6874505488725733,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"تفكر","boundary":[0.5723624738851886,0.41711945739370737,0.6127574416661986,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"عامه","boundary":[0.5315777545197995,0.41711945739370737,0.5669337911027648,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5030423706634691,0.41711945739370737,0.5261490717373756,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.3923152028045295,0.41711945739370737,0.4976136878810453,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.3093349351819088,0.41711945739370737,0.38688652002210566,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.2696916311707729,0.41711945739370737,0.303906252399485,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25003701555851027,0.41711945739370737,0.264262948388349,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.13655515842380064,0.41711945739370737,0.24460833277608643,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازند،","boundary":[0.772532370380551,0.4514355539559998,0.8638584279368835,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7206954096581247,0.4514355539559998,0.7671036875981272,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7002612908771039,0.4514355539559998,0.7152667268757009,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.5899855831318673,0.4514355539559998,0.6948326080946801,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.5074984705751957,0.4514355539559998,0.5845569003494434,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48141295382067717,0.4514355539559998,0.5020697877927719,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4314969116212624,0.4514355539559998,0.4759842710382534,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4118422960089998,0.4514355539559998,0.4260682288388386,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.30475426358208735,0.4514355539559998,0.40625645532964894,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.27850171043426347,0.4514355539559998,0.29932558079966354,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردارند٤","boundary":[0.18010624165158856,0.4457500241933012,0.2730730276518397,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.1668921490936386,0.4514355539559998,0.17482637777564258,0.4709796354952867],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.1365273190249164,0.4514355539559998,0.16726201539310043,0.4709796354952867],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8229375905889313,0.48485096556915064,0.8637493796002402,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"استثنا","boundary":[0.7756662912835179,0.48485096556915064,0.8174540073857454,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7213708678845092,0.48485096556915064,0.7702290129263234,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7080688951964409,0.48485096556915064,0.721348288464216,0.5043950471084375],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6884033747505139,0.48485096556915064,0.7026293075803527,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6276021275873673,0.48485096556915064,0.6829321042397555,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.5799410766975747,0.48485096556915064,0.6221351246911853,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.5277700431885377,0.48485096556915064,0.5744774077747701,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5070018516209062,0.48485096556915064,0.5222526080990443,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.3830436566387966,0.48485096556915064,0.5015510860610622,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي،","boundary":[0.2862104014976571,0.48485096556915064,0.37758781912799044,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"اساساً","boundary":[0.23072647952139735,0.48485096556915064,0.2807488342157941,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.13651474639316225,0.48485096556915064,0.2248541624470766,0.5043950471084375],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.7615531272629844,0.51736569223316,0.8636180084276253,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7176736161036591,0.51736569223316,0.7561244444805607,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6872729925220858,0.51736569223316,0.7122449333212353,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6484968152255051,0.51736569223316,0.6865532735002402,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6323221244737705,0.51736569223316,0.6430681324430813,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.5565711201097953,0.51736569223316,0.6268934416913468,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5211564540093643,0.51736569223316,0.5557886662213397,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.45668040619350003,0.51736569223316,0.5157277712269405,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4405057154417655,0.51736569223316,0.45125172341107617,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك،","boundary":[0.35386950611405826,0.51736569223316,0.4350770326593416,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.29626978982259744,0.51736569223316,0.3484408233316344,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.23783489156460996,0.51736569223316,0.29084110704017363,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21740077278358905,0.51736569223316,0.23240620878218612,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.13686139181152712,0.51736569223316,0.21197209000116524,0.5369097737724469],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8233631356861617,0.5498804188971693,0.8637859428660558,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.7904839075587672,0.5498804188971693,0.8174046062798124,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.748585612238009,0.5498804188971693,0.7850552247763434,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7281514934569882,0.5498804188971693,0.7431569294555852,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7084968778447255,0.5498804188971693,0.7227228106745642,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6731500782973348,0.5498804188971693,0.7072811813293942,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6238743422722571,0.5498804188971693,0.6677213955149109,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6034402234912362,0.5498804188971693,0.6184456594898332,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5569246933048411,0.5498804188971693,0.5980115407088124,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"خريداري","boundary":[0.4740746422253885,0.5498804188971693,0.5514960105224171,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4436740186438151,0.5498804188971693,0.46864595944296467,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.39458597404992474,0.5498804188971693,0.4420521491475278,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37841128329819024,0.5498804188971693,0.3891572912675009,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"آرم","boundary":[0.3421643859509298,0.5498804188971693,0.37298260051576654,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"نمايندگي","boundary":[0.25884106509044535,0.5498804188971693,0.33673570316850593,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.18890849509327304,0.5498804188971693,0.24798369952559776,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13668178278646761,0.5498804188971693,0.18347981231084923,0.5694245004364562],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8356294057604404,0.5823951455611787,0.8635244834424335,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8148612141928089,0.5823951455611787,0.830111970670947,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7940651832262932,0.5823951455611787,0.8093438998547537,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.7646946174034361,0.5823951455611787,0.7885740419650686,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"درب","boundary":[0.716838690721454,0.5823951455611787,0.759227771648904,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.640753613570868,0.5823951455611787,0.7113860666698684,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5985212454634992,0.5823951455611787,0.6352816456101125,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"نصب","boundary":[0.5480072179696653,0.5823951455611787,0.593070091417402,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.47889868405416547,0.5823951455611787,0.5425560639235681,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47355082533301845,0.5823951455611787,0.47889598991878957,0.6019392271004655],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.4026212969546052,0.5823951455611787,0.4675706145515013,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.35078433623217886,0.5823951455611787,0.3971926141721814,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33035021745115795,0.5823951455611787,0.34535565344975505,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.21950566226512574,0.5823951455611787,0.32492153466873414,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.1365273190249164,0.5823951455611787,0.21407697948270196,0.6019392271004655],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8432861384987275,0.614909872225188,0.8639429724708222,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.7864102465782565,0.614909872225188,0.8378574557163037,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7568169655643258,0.614909872225188,0.7809815637958327,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7371623499520631,0.614909872225188,0.7513882827819018,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.6303314150153074,0.614909872225188,0.7317336671696393,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6141567242635728,0.614909872225188,0.6249027322328836,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.584563443249642,0.614909872225188,0.608728041481149,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5649088276373794,0.614909872225188,0.5791347604672181,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.4581107354937774,0.614909872225188,0.5594801448549556,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازند","boundary":[0.36818254932105093,0.614909872225188,0.4526820527113536,0.6344539537644749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3627942785692655,0.614909872225188,0.36813944315503666,0.6344539537644749],"dir":"ltr"},{"str":"بايد","boundary":[0.8025840392848659,0.6473345303942831,0.8327619476753654,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"بدانيم","boundary":[0.751053311950166,0.6473345303942831,0.7971553565024421,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7225179280938357,0.6473345303942831,0.7456246291677422,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.6392502860311199,0.6473345303942831,0.7170892453114119,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.5785325570646259,0.6473345303942831,0.6338216032486961,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.4585280698927192,0.6473345303942831,0.5729411998223624,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.40709843678069585,0.6473345303942831,0.45256017515863467,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.3486635385227082,0.6473345303942831,0.40166975399827193,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32257802176818967,0.6473345303942831,0.3432348557402844,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.2673168149830038,0.6473345303942831,0.3171493389857659,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.20885407732613206,0.6473345303942831,0.26188813220058,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.16294690856604563,0.6473345303942831,0.20342539454370825,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13686139181152712,0.6473345303942831,0.15751822578362182,0.66687861193357],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.8039965432921439,0.6798492570582925,0.8634414784144239,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.7324159012220057,0.6798492570582925,0.7988354242302426,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6783929940309827,0.6798492570582925,0.7273340085409903,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6714652173501158,0.6798492570582925,0.6784250670711719,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"بهطوريكه","boundary":[0.5516403392032686,0.6798492570582925,0.6660583442350205,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.525636672847313,0.6798492570582925,0.5462935068194076,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4780857240034111,0.6798492570582925,0.5202079900648892,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4271969432691769,0.6798492570582925,0.47318763022591603,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"بيش","boundary":[0.37571163375268773,0.6798492570582925,0.4218159851705546,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35668707023682183,0.6798492570582925,0.3706574240992901,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.25618349298036835,0.6798492570582925,0.2676811647195531,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2677297874484799,0.6798492570582925,0.27507938875391524,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۰","boundary":[0.27504244061161726,0.6798492570582925,0.3095354558291716,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3096813240159521,0.6798492570582925,0.3170309253213874,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"۰۰۰","boundary":[0.31699397717908945,0.6798492570582925,0.35148699239664377,0.6993933385975794],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.19670991287952472,0.6798492570582925,0.2508637302424271,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.13599312276389836,0.6798492570582925,0.1917730594773889,0.6993933385975794],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.8200275395064851,0.7123639837223018,0.8637910745524863,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"فروشي","boundary":[0.7608740768560986,0.7123639837223018,0.8186129901419806,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7077286643861139,0.7123639837223018,0.7554453940736748,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.6561700976525298,0.7123639837223018,0.7022999816036901,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.6017719122327548,0.7123639837223018,0.650741414870106,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5756863954782363,0.7123639837223018,0.596343229450331,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.530781445077982,0.7123639837223018,0.5702577126958125,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4781371417879132,0.7123639837223018,0.5253527622955582,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.42908412095390935,0.7123639837223018,0.4727084590054894,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38392861596369693,0.7123639837223018,0.42365543817148554,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37835804205147616,0.7123639837223018,0.3837032066372473,0.7319080652615887],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.34579608043763316,0.7123639837223018,0.3724383851698361,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3197105636831146,0.7123639837223018,0.34036739765520935,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.2718546370011324,0.7123639837223018,0.31428188090069076,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22669913201092007,0.7123639837223018,0.2664259542187086,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.19178852581010233,0.7123639837223018,0.22127044922849626,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.13672219481710599,0.7123639837223018,0.18635984302767855,0.7319080652615887],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7856846261170162,0.7448787103863111,0.8635235853973082,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.6786495783524963,0.7448787103863111,0.7802559433345924,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6235897902596985,0.7448787103863111,0.6713065199472595,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.5720312235261146,0.7448787103863111,0.6181611074772748,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.5176330381063395,0.7448787103863111,0.5666025407436907,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4861188385693972,0.7448787103863111,0.5067756725414919,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.44775614690693566,0.7448787103863111,0.4806901557869734,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"مزبور","boundary":[0.3971719591342995,0.7448787103863111,0.44232746412451185,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.371086442379781,0.7448787103863111,0.3917432763518757,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.31679961455554295,0.7448787103863111,0.3656577595973572,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.2460484122805815,0.7448787103863111,0.26904375575895106,0.764422791925598],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2691410012168047,0.7448787103863111,0.27649060252224,0.764422791925598],"dir":"ltr"},{"str":"۰۰۰","boundary":[0.276453654379942,0.7448787103863111,0.31094666959749634,0.764422791925598],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.19732856618806308,0.7448787103863111,0.24053531325637972,0.764422791925598],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.1366108372215691,0.7448787103863111,0.19189988340563924,0.764422791925598],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13599,0.07411,0.86394,0.76442],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"4","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.14713515633709207,0.9087062660339907,0.15426961168893824,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"www.wikipedia.org","boundary":[0.15983608025201484,0.9087062660339907,0.33001319394484985,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.90871,0.33001,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8458142638186009,0.8392401477138189,0.8548126759740825,0.8542809846588],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8549230072323334,0.8392401477138189,0.8637714458518904,0.8542809846588],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8096358744851846,0.8392401477138189,0.8417302111730691,0.8542809846588],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8056588175017239,0.8392401477138189,0.8097723773442297,0.8542809846588],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8458142638186009,0.8641891208050394,0.8548126759740825,0.8792299577500204],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8549230072323334,0.8641891208050394,0.8637714458518904,0.8792299577500204],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8096358744851846,0.8641891208050394,0.8417302111730691,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8056588175017239,0.8641891208050394,0.8097723773442297,0.8792299577500204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8458142638186009,0.8892281623911739,0.8548126759740825,0.904268999336155],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8549230072323334,0.8892281623911739,0.8637714458518904,0.904268999336155],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.8096358744851846,0.8892281623911739,0.8417302111730691,0.904268999336155],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8056588175017239,0.8892281623911739,0.8097723773442297,0.904268999336155],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80566,0.83924,0.86377,0.90427],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/70227072d2111f634e012eccbc3513f0.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/e305e4eeca9018551a37384b17182bf8.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13597,0.07411,0.13609,0.07853]},"elements":[{"words":[{"str":"٨","boundary":[0.8347811379935165,0.07678403896865678,0.8443151699201578,0.0918248759136379],"dir":"rtl"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.42308312684234944,0.0741125493575433,0.4799016721669621,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40510772732223255,0.0741125493575433,0.41836967285614474,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35703049666294495,0.0741125493575433,0.4003942733360279,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.2945343817640403,0.0741125493575433,0.3523170426767403,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.24204364419039737,0.0741125493575433,0.28982092777783564,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22406824467028044,0.0741125493575433,0.2373301902041927,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18023312259857702,0.0741125493575433,0.21935479068407576,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15822986239933973,0.0741125493575433,0.17551966861237234,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.14882758652179573,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"بوده","boundary":[0.829301651515433,0.12646842430573477,0.8637668273341031,0.14601250584502162],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7841461465252206,0.12646842430573477,0.8238729687330092,0.14601250584502162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7733291929910113,0.12646842430573477,0.7786743575767826,0.14601250584502162],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7648619103810629,0.12078289454303616,0.7731367547498762,0.13429262832595332],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7688121543029255,0.15979376742397147,0.8171906149556699,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7044474640825981,0.15979376742397147,0.7633432590554466,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.6374190437284774,0.15979376742397147,0.6989342688392758,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.5868626953547253,0.15979376742397147,0.6319390615534458,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5578540417173633,0.15979376742397147,0.5813439758822516,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.483160164758024,0.15979376742397147,0.5521183557942484,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4360882314704265,0.15979376742397147,0.4773183812179632,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39572110308830083,0.15979376742397147,0.4305951470080996,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3690854695484573,0.15979376742397147,0.389742303520552,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.2909959556782071,0.15979376742397147,0.3636334626724463,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.24181477097560725,0.15979376742397147,0.2852720726338819,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.18285605582524972,0.15979376742397147,0.23589011069969765,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.1365425857920465,0.15979376742397147,0.17702107176970913,0.1793378489632583],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8432529108290916,0.1923084940879807,0.8639097448011863,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"دنيا","boundary":[0.810959208123391,0.1923084940879807,0.8378242280466678,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.7579347751609997,0.1923084940879807,0.8002785008639054,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7374728169810946,0.1923084940879807,0.7525060923785759,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7092436665124908,0.1923084940879807,0.7320441341986708,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.6581026907621701,0.1923084940879807,0.7038149837300669,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6076576999839551,0.1923084940879807,0.6526740079797464,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.5750299244916438,0.1923084940879807,0.6022290172015313,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5298306718746134,0.1923084940879807,0.569557494082402,0.21185257562726753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5244424011228279,0.1923084940879807,0.5297875657085991,0.21185257562726753],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.22482322075199013,0.8523140578511833,0.24436730229127698],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8522288718564407,0.22482322075199013,0.8637265435956255,0.24436730229127698],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7742269815319875,0.22482322075199013,0.8340816891330705,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيك","boundary":[0.6789048797524023,0.22482322075199013,0.7687982987495636,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6627301890006678,0.22482322075199013,0.6734761969699786,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.6211659664665203,0.22482322075199013,0.6573015062182439,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.5689114147608306,0.22482322075199013,0.6157372836840965,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5428258980063123,0.22482322075199013,0.563482731978407,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"شيوههاي","boundary":[0.4641459836122593,0.22482322075199013,0.5373972152238884,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع؛","boundary":[0.4052589837797648,0.22482322075199013,0.45871730082983553,0.24436730229127698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.25733794741599947,0.8523140578511833,0.27688202895528635],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8522288718564407,0.25733794741599947,0.8637265435956255,0.27688202895528635],"dir":"ltr"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.7598799409023943,0.25733794741599947,0.8337378661422423,0.27688202895528635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7437052501506598,0.25733794741599947,0.7544512581199705,0.27688202895528635],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.6493989656999468,0.25733794741599947,0.738276567368236,0.27688202895528635],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع؛","boundary":[0.5905128639125776,0.25733794741599947,0.6440003032831402,0.27688202895528635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.28985267408000887,0.8523140578511833,0.3093967556192957],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8522288718564407,0.28985267408000887,0.8637265435956255,0.3093967556192957],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7671745048708649,0.28985267408000887,0.833738507603046,0.3093967556192957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7509998141191303,0.28985267408000887,0.7617458220884411,0.3093967556192957],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6665141662821895,0.28985267408000887,0.7455711313367065,0.3093967556192957],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6177117000381437,0.28985267408000887,0.6556568007173418,0.3093967556192957],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5656241847257594,0.28985267408000887,0.6122830172557199,0.3093967556192957],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5603642061347308,0.28985267408000887,0.565709370720502,0.3093967556192957],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8174616962913491,0.3250391102489179,0.8333588910993667,0.34007994719389906],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7851302756903861,0.3223674007440181,0.811772580422589,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.728254383769915,0.3223674007440181,0.7796560412755331,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.6835521349836565,0.3223674007440181,0.7223045782304972,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6431850066015308,0.3223674007440181,0.6780590505213295,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5975562318302866,0.3223674007440181,0.6376994264040013,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5685475781929245,0.3223674007440181,0.5920375123578128,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"محورهاي","boundary":[0.48247277536068905,0.3223674007440181,0.5628172805405615,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.4196451535183888,0.3223674007440181,0.4769798478116094,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور","boundary":[0.3571668712298294,0.3223674007440181,0.41376436916145803,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3306828790240003,0.3223674007440181,0.351339712996095,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"شبكه","boundary":[0.28146282179669113,0.3223674007440181,0.32521709818155997,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.22904123369769613,0.3223674007440181,0.27599932116638437,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.18913198003731138,0.3223674007440181,0.22323524367048658,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13655515842380064,0.3223674007440181,0.18335318794818226,0.3419114822833049],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8215930887442002,0.35488212740802744,0.863686259857148,0.37442620894731427],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7839820608516128,0.35488212740802744,0.8161644059617765,0.37442620894731427],"dir":"rtl"},{"str":"گيرند","boundary":[0.7308644877805122,0.35488212740802744,0.778553378069189,0.37442620894731427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7254762170287267,0.35488212740802744,0.7308213816144978,0.37442620894731427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.86391,0.37443],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8500350415400609,0.8549230072323334,0.8680480199172838],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8433767127642218,0.8770021558242089,0.850511168116068,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8560776366791446,0.8784372266530877,0.8637300074839659,0.8994223464625524],"dir":"ltr"},{"str":"چراغي،","boundary":[0.7804104773932179,0.8814822718285569,0.8379824122808809,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"داود","boundary":[0.7498517275725178,0.8814822718285569,0.7765760268122861,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6925051317142302,0.8814822718285569,0.6978613294258263,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6978934024660156,0.8814822718285569,0.7039994678572353,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.7040514261823418,0.8814822718285569,0.7394451806605696,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7394600625512173,0.8814822718285569,0.745566127942437,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"تحليلي","boundary":[0.6221529713213108,0.8804393595783644,0.6881677020512036,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5913692821995085,0.8804393595783644,0.6178864988018976,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.5029229076497578,0.8804393595783644,0.5869320313159162,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"صنفي","boundary":[0.4425979857243459,0.8804393595783644,0.49836480741601324,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4197266334625209,0.8804393595783644,0.43802371527198086,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.36525325441449097,0.8804393595783644,0.41515236301015596,0.8954801965233454],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3599667193461857,0.8814822718285569,0.3653229170577819,0.8965231087735379],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.30388572893445165,0.8814822718285569,0.35578888513114065,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.24041863059130278,0.8814822718285569,0.2999103200649539,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2287348085016409,0.8814822718285569,0.23649721009649372,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.13596938990667692,0.8814822718285569,0.22481338800683184,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني،گروه","boundary":[0.7390850645653253,0.9064312449197772,0.8336755161521144,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.681838023423785,0.9064312449197772,0.7349072303502803,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6693902199420353,0.9064312449197772,0.6776601892087399,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.5898451032158385,0.9064312449197772,0.6652123857269903,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.5297271401008826,0.9064312449197772,0.5856672690007935,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.4851849999312485,0.9064312449197772,0.5255493058858376,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.481079650787031,0.9064312449197772,0.4851932106295369,0.9214720818647583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13597,0.85004,0.86373,0.92147],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":20,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/ac61d2678245929a8480ff7e74ac56b1.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/d9a36e53cb80f165c2a799cf5de36bb3.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13642,0.33593,0.136,0.07853]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4993529447044252,0.335932648427744,0.5903446728898255,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4100057937277663,0.335932648427744,0.48833200663461274,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5018274439011023,0.3997709810935288,0.6272144286775604,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4750839166540622,0.3997709810935288,0.4934967924423598,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.38088347323597366,0.3997709810935288,0.4667532651953197,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.3726727749475387,0.4009242360457426,0.38071669342698977,0.41443396982865977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796806658409505,0.49208573501463293,0.8169623832016837,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8170768198090786,0.49208573501463293,0.8320822558076757,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.7046309218724802,0.49208573501463293,0.7915675914406798,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6795476234777938,0.49208573501463293,0.6992022390900564,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5927727303243085,0.49208573501463293,0.6744813660495078,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.575345266622784,0.49208573501463293,0.5873440475418849,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5123168675488994,0.49208573501463293,0.5699165838403601,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.45093099300918404,0.49208573501463293,0.5068881847664756,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8127894240887473,0.5326773363685661,0.833446258060842,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.7514870677456846,0.5326773363685661,0.8073309950992965,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7226176111027437,0.5326773363685661,0.7459948296526373,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"قابليتهاي","boundary":[0.6308599787176253,0.5326773363685661,0.7171569792308696,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.5512392979087429,0.5326773363685661,0.6254084222717925,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.48743139566609994,0.5326773363685661,0.5457820431116748,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4554160869492416,0.5326773363685661,0.48194546842551356,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.4102884213579135,0.5326773363685661,0.4499469167874585,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيح","boundary":[0.35046155315571476,0.5326773363685661,0.4048292546291214,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3197268567875307,0.5326773363685661,0.344973214518539,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.26988111869221065,0.5326773363685661,0.3191011759195198,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.23497051249139295,0.5326773363685661,0.26445243590978684,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"نزديك","boundary":[0.16266851457720335,0.5326773363685661,0.2290098021183107,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13663867662045331,0.5326773363685661,0.15723983179477957,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8261506677550854,0.5651920630325754,0.8633719440632938,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.7794083170284721,0.5651920630325754,0.8207219849726616,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6843646092377292,0.5651920630325754,0.7739796342460483,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6205567069950862,0.5651920630325754,0.6789359264553054,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.5769138948723573,0.5651920630325754,0.6149703531470925,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5605897437533413,0.5651920630325754,0.5713357517226519,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5409351281410786,0.5651920630325754,0.5551610609709173,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"محصولاتي","boundary":[0.44447161100724014,0.5651920630325754,0.5355064453586548,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.36936039964895906,0.5651920630325754,0.4387918604662154,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند","boundary":[0.3111482165820453,0.5651920630325754,0.36393171686653525,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2826006449704431,0.5651920630325754,0.30570734604434957,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.24042395566084282,0.5651920630325754,0.2771719621880193,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"چنداني","boundary":[0.16921077331499615,0.5651920630325754,0.234995272878419,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.13658299782268488,0.5651920630325754,0.16378209053257234,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"نداشتند","boundary":[0.8036061429296152,0.5977067896965848,0.863683565721772,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7982178721778298,0.5977067896965848,0.803563036763601,0.6172508712358716],"dir":"ltr"},{"str":"ليكن","boundary":[0.7507309137501842,0.5977067896965848,0.7917661877055312,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.724311324209055,0.5977067896965848,0.7452327067485617,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"دنياي","boundary":[0.6739220122286084,0.5977067896965848,0.7188464099508863,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"كنوني","boundary":[0.616377974734916,0.5977067896965848,0.6684616291087689,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6001701674008542,0.5977067896965848,0.610938177092675,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5839344636686269,0.5977067896965848,0.594730369758613,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5363153120003934,0.5977067896965848,0.5784946660263859,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5166204548956641,0.5977067896965848,0.5308755143581523,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.4528771850878647,0.5977067896965848,0.511180657253423,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4111930093834097,0.5977067896965848,0.4522004439398726,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.3255311790166504,0.5977067896965848,0.4057643266009859,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.25927340967219575,0.5977067896965848,0.3201024962342266,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.23616452763155643,0.5977067896965848,0.2585752437333573,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.20125392143073872,0.5977067896965848,0.23073584484913265,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.13663867662045331,0.5977067896965848,0.19582523864831491,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8167830307609457,0.630221516360594,0.8639986512685908,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.7683146373035106,0.630221516360594,0.8113008168837996,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.7056481504151209,0.630221516360594,0.7628446440433333,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.632569728344031,0.630221516360594,0.700194536827726,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6125810399451578,0.630221516360594,0.6270487733330109,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.554981323653697,0.630221516360594,0.6071206876472313,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"كافي","boundary":[0.4998871532618165,0.630221516360594,0.5495195223184572,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4405335548406496,0.630221516360594,0.49442774208628465,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.39916420809869174,0.630221516360594,0.4350606765403227,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3826554445603465,0.630221516360594,0.39362340105914384,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.32836861673610845,0.630221516360594,0.37719314764304707,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.26525669946557123,0.630221516360594,0.32291104517612856,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.23229485118664922,0.630221516360594,0.2597724329003922,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2059309404432885,0.630221516360594,0.22679649547011943,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.1371643314647963,0.630221516360594,0.20047771199643774,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8028596108461714,0.6627362430246033,0.8636886974082022,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ميپذيرد","boundary":[0.7259893856717539,0.6627362430246033,0.7974309280637476,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7096252073985815,0.6627362430246033,0.7203712153678923,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6622982292953996,0.6627362430246033,0.7041965246161577,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"نيازي","boundary":[0.6121873113037952,0.6627362430246033,0.6568695465129758,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5925326956915328,0.6627362430246033,0.6067586285213715,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"نزديك","boundary":[0.527137947712489,0.6627362430246033,0.587104012909109,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.48212163971669786,0.6627362430246033,0.5217092649300653,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46246702410443524,0.6627362430246033,0.47669295693427405,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4134418426693156,0.6627362430246033,0.45703834132201143,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.36032426959821495,0.6627362430246033,0.40801315988689174,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3013047439636587,0.6627362430246033,0.35489558681579114,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.24660032515615724,0.6627362430246033,0.2958760611812349,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24108543004170485,0.6627362430246033,0.24643059462747596,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.6627362430246033,0.23562428934260957,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيكي","boundary":[0.7868958324067211,0.6952509696886127,0.8638717703216022,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"دائماً","boundary":[0.7434942095462148,0.6952509696886127,0.7814671496242973,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7174086927916964,0.6952509696886127,0.7380655267637911,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6774034765950655,0.6952509696886127,0.7119800100092726,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.6074430671990089,0.6952509696886127,0.6719747938126416,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5530919650022318,0.6952509696886127,0.601950110044046,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5369271527468755,0.6952509696886127,0.5476731607161863,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.49098906557604666,0.6952509696886127,0.531457673057331,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"كارا","boundary":[0.45093099300918404,0.6952509696886127,0.48556038279362285,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4073070398340863,0.6952509696886127,0.4456140526987794,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.3392816610987246,0.6952509696886127,0.40187835705166247,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32310697034699004,0.6952509696886127,0.3338529783163007,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.25470556728845006,0.6952509696886127,0.31767828756456623,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"محلي،","boundary":[0.19563036285612534,0.6952509696886127,0.24927688450602625,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.15272984917553517,0.6952509696886127,0.19020168007370156,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13655515842380064,0.6952509696886127,0.14730116639311136,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.7884444470792163,0.7277656963526221,0.8637060168499044,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7680103282981955,0.7277656963526221,0.7830157642967925,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7157000977947373,0.7277656963526221,0.7625816455157717,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.6478833221127661,0.7277656963526221,0.7102714150123135,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6282287065005036,0.7277656963526221,0.6424546393303423,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5331849987097607,0.7277656963526221,0.6228000237180797,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.4831019201170404,0.7277656963526221,0.5277563159273367,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4316825503778775,0.7277656963526221,0.47767323733461664,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورند","boundary":[0.3521460292264515,0.7277656963526221,0.4262538675954537,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34675775847466606,0.7277656963526221,0.35210292306043717,0.747309777891909],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8118136339140312,0.7601903545217172,0.8324704678861259,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7702494113798838,0.7601903545217172,0.8063849511316074,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"نوين،","boundary":[0.7199157781972056,0.7601903545217172,0.76482072859746,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6678282628848212,0.7601903545217172,0.7144870954147817,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6608169680073016,0.7601903545217172,0.6677768177283577,0.779734436061004],"dir":"ltr"},{"str":"پل","boundary":[0.6331476845282406,0.7601903545217172,0.65489025505682,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.576438829001075,0.7601903545217172,0.6277190017458167,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.5230150225422479,0.7601903545217172,0.5710101462186511,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.45027067325776887,0.7601903545217172,0.517586339759824,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43406814310715003,0.7601903545217172,0.444841990475345,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهايي","boundary":[0.3523096017314164,0.7601903545217172,0.4286394603247263,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.307154096741204,0.7601903545217172,0.34688091894899253,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2722434905403863,0.7601903545217172,0.3017254139587802,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"بهدليل","boundary":[0.20297008566518238,0.7601903545217172,0.26667740685379193,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.1527855279733036,0.7601903545217172,0.19743992378359998,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1366108372215691,0.7601903545217172,0.14735684519087983,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8157189449777685,0.8549230072323334,0.8337319233549914],"dir":"ltr"},{"str":"‐","boundary":[0.8352943066365437,0.8496708534510061,0.8484468189573303,0.8706559732604708],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8560776366791446,0.8494351712907302,0.8637300074839659,0.8704202911001949],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.8032592409269288,0.8524802164661994,0.830211627811681,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.785005319125809,0.8524802164661994,0.7982174353303023,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.7513683974969846,0.8524802164661994,0.780399139548828,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7134893672805761,0.8524802164661994,0.7468145066879835,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6884009371994595,0.8524802164661994,0.708716446435876,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6497077649308886,0.8524802164661994,0.6838556549148984,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6184704198768594,0.8524802164661994,0.6450861546990708,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5906610413582518,0.8524802164661994,0.6137631032005325,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.534442390177338,0.8524802164661994,0.5862370554905044,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5189190387257656,0.8524802164661994,0.5272104327833166,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4774997863332734,0.8524802164661994,0.513107788719965,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.43295764616363924,0.8524802164661994,0.47300639919769205,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.38438764531488473,0.8524802164661994,0.4284922288295953,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36553382937006607,0.8524802164661994,0.3793787977546128,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.322277176651215,0.8524802164661994,0.36104471426619383,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.26425884303920477,0.8524802164661994,0.3178715788886208,0.8675210534111805],"dir":"rtl"},{"str":"Distribution","boundary":[0.13648690699427804,0.8480001004618515,0.24638151517845683,0.862740120667933],"dir":"ltr"},{"str":"Planning","boundary":[0.6323361083192931,0.8770021558242089,0.7129897125786464,0.8917421760302905],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7182474442774309,0.8770021558242089,0.752149298271193,0.8917421760302905],"dir":"ltr"},{"str":"Control","boundary":[0.7574070299699776,0.8770021558242089,0.8274126854379796,0.8917421760302905],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.6085542056033236,0.8814822718285569,0.6261011093065127,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5640763398062285,0.8814822718285569,0.6037917769745931,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"David","boundary":[0.359971851032616,0.8770021558242089,0.4119514425031685,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"Frederick","boundary":[0.42258118764019836,0.8770021558242089,0.5018596452334523,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"Ross","boundary":[0.5123889836923247,0.8770021558242089,0.5532577184739296,0.89204299276919],"dir":"ltr"},{"str":"نوشته","boundary":[0.32154103623279257,0.8814822718285569,0.3548137364172283,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.28426190016008296,0.8814822718285569,0.31500647502464524,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24991796043332798,0.8814822718285569,0.2777273389519355,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.20432600551222094,0.8814822718285569,0.24338339922518057,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.17775926486270374,0.8814822718285569,0.1977914443040736,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"طرح،","boundary":[0.13641856619268838,0.8814822718285569,0.17122470365455636,0.8965231087735379],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.794185521273083,0.9064312449197772,0.8334143133128136,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7817377177913333,0.9064312449197772,0.7900076870580378,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"تلخيص","boundary":[0.7296540512437717,0.9064312449197772,0.7775598835762882,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6990318671005714,0.9064312449197772,0.7255171422280081,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6642808563477351,0.9064312449197772,0.6948540328855264,0.9214720818647583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6603037993642745,0.9064312449197772,0.6644173592067804,0.9214720818647583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13642,0.33593,0.864,0.92147],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/6c556cf2fca41bcb8c956e4c21d90fc0.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/a04af89a836538a629a969501e1e11e9.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.1362,0.33593,0.13622,0.12272]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5014056192765339,0.335932648427744,0.5924596974520621,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4079531191556575,0.335932648427744,0.4905170787166224,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5029233155382868,0.3997709810935288,0.5913136635800217,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4087228721201983,0.3997709810935288,0.4945926640795443,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7935993543905852,0.49208573501463293,0.8137550791827638,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8138695157901588,0.49208573501463293,0.8320486432615575,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7275911132988024,0.49208573501463293,0.7884758786586018,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.6105264409906378,0.49208573501463293,0.7221624305163786,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7991622307731605,0.5326773363685661,0.8333490126029884,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاههايي","boundary":[0.7136254852631393,0.5326773363685661,0.7936764039614481,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6846168316257771,0.5326773363685661,0.7081067657906654,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5890998540540023,0.5326773363685661,0.6791611167381099,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5681924654919496,0.5326773363685661,0.5835454388365633,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5480645800986552,0.5326773363685661,0.5626330637190142,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشان","boundary":[0.43105135294695407,0.5326773363685661,0.5425990302005612,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.40632996673776256,0.5326773363685661,0.4255483046469628,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3799660559944018,0.5326773363685661,0.40083161102123277,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"استفادهكنندگان","boundary":[0.2327124421699126,0.5326773363685661,0.3745110841912399,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.17867616893563254,0.5326773363685661,0.22724998842150168,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.1367050173156668,0.5326773363685661,0.17320898485687952,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"موسسات","boundary":[0.7899521365524301,0.5651920630325754,0.8637841467758054,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7280094740350304,0.5651920630325754,0.7844940167192205,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7115007104966851,0.5651920630325754,0.7224686669954824,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6931545466319811,0.5651920630325754,0.705971341171156,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.632548175261024,0.5651920630325754,0.6876957741528418,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.60181347889284,0.5651920630325754,0.6270598366238483,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"فروشند،","boundary":[0.5341705390886943,0.5651920630325754,0.6010964540063704,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.4354929558445151,0.5651920630325754,0.5287070384583875,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4155042674456418,0.5651920630325754,0.42997200083349485,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.36845568333130213,0.5651920630325754,0.4100367621403401,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيند","boundary":[0.28892583337223543,0.5651920630325754,0.3629776862465399,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28355013525220424,0.5651920630325754,0.28889529983797535,0.5847361445718623],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.25707191619360914,0.5651920630325754,0.27767307136793534,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.19036871646700687,0.5651920630325754,0.25164323341118533,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.13666651601933757,0.5651920630325754,0.1849400336845831,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"آنهايي","boundary":[0.8008112982075282,0.5977067896965848,0.8637493796002402,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7722759143511979,0.5977067896965848,0.7953826154251044,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7560733842005793,0.5977067896965848,0.7668472315687744,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7159289710095276,0.5977067896965848,0.7506447014181558,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.6748101788575278,0.5977067896965848,0.7105002882271038,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6586354881057932,0.5977067896965848,0.669381496075104,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5858911388213143,0.5977067896965848,0.6532068053233694,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.5365597239984683,0.5977067896965848,0.5804624560388906,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"سروكار","boundary":[0.46676635099571695,0.5977067896965848,0.5311310412160444,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.4114773048116468,0.5977067896965848,0.4613376682132931,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3918226891993842,0.5977067896965848,0.40604862202922304,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.3319958209971854,0.5977067896965848,0.38639400641696037,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.2799083056848011,0.5977067896965848,0.3265671382147615,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.22166828321900306,0.5977067896965848,0.27447962290237726,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.14893124658768722,0.5977067896965848,0.21623960043657928,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14354297583590178,0.5977067896965848,0.14888814042167292,0.6172508712358716],"dir":"ltr"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.7703339559138225,0.630221516360594,0.8335293913810125,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.7006241011077239,0.630221516360594,0.7649052731313987,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.680189982326703,0.630221516360594,0.6951954183253001,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.5818907326645958,0.630221516360594,0.6747612995442793,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5156329633201412,0.630221516360594,0.576462049882172,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.46374032379994634,0.630221516360594,0.5102042805377173,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41858481880973397,0.630221516360594,0.45831164101752253,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3900494349534037,0.630221516360594,0.41315613602731016,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.3382124742309774,0.630221516360594,0.3846207521709799,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31777835544995653,0.630221516360594,0.33278379144855363,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2719940905798751,0.630221516360594,0.3123496726675327,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.18937894244676823,0.630221516360594,0.2665654077974513,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16894482366574734,0.630221516360594,0.18395025966434442,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.16355655291396193,0.630221516360594,0.16890171749973304,0.6497655978998809],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.6627362430246033,0.8523140578511833,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8522288718564407,0.6627362430246033,0.8637265435956255,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"كسي","boundary":[0.7806073933521668,0.6627362430246033,0.8336439562805683,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7428193691685799,0.6627362430246033,0.7756677810906821,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6623273335973294,0.6627362430246033,0.7378069964154831,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.5952567367145954,0.6627362430246033,0.6572722539839209,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5761329173103633,0.6627362430246033,0.5901761579900379,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5216199735861784,0.6627362430246033,0.5710523385858057,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5055729335343969,0.6627362430246033,0.5163189415037076,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.43992402054335245,0.6627362430246033,0.5001442507519731,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.364333784498347,0.6627362430246033,0.43491097128645795,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3440636230987733,0.6627362430246033,0.35199785178077736,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3574060078174801,0.6627362430246033,0.36436585753853623,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"مثل","boundary":[0.3045044008470876,0.6627362430246033,0.3440661889419885,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.25692258411848823,0.6627362430246033,0.2998115561181597,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروش","boundary":[0.14444102096119935,0.6627362430246033,0.251931698334647,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13648690699427804,0.6627362430246033,0.14442113567628204,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.7404595867756736,0.6952509696886127,0.8333304102396786,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7140399972345444,0.6952509696886127,0.7350309039932498,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6730047232791972,0.6952509696886127,0.7086113144521206,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6676164525274119,0.6952509696886127,0.672961617113183,0.7147950512278995],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.7277656963526221,0.8523140578511833,0.747309777891909],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8522288718564407,0.7277656963526221,0.8637265435956255,0.747309777891909],"dir":"ltr"},{"str":"توزيعكننده","boundary":[0.740228789178472,0.7277656963526221,0.8333304102396786,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"تجارتي","boundary":[0.6735665146511514,0.7277656963526221,0.7348001063960482,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6531323958701303,0.7277656963526221,0.6681378318687273,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6041907326316633,0.7277656963526221,0.6477037130877064,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5387523653179624,0.7277656963526221,0.5987620498492395,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5102169814616322,0.7277656963526221,0.5333236825355386,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.41517327367088924,0.7277656963526221,0.5047882986792084,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3947391548898683,0.7277656963526221,0.40974459088846543,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.35284085956911027,0.7277656963526221,0.38931047210744457,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3060985088424971,0.7277656963526221,0.34741217678668646,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"نميكند","boundary":[0.2356815076463071,0.7277656963526221,0.3006698260600733,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"بلكه","boundary":[0.18874428112750435,0.7277656963526221,0.2302528248638833,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.13655515842380064,0.7277656963526221,0.18331559834508054,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8185112544585005,0.7601903545217172,0.8335166904570975,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ميخرد","boundary":[0.7523740797451572,0.7601903545217172,0.8130825716760767,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7361993889934226,0.7601903545217172,0.7469453969627334,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"دوباره","boundary":[0.6804410500853041,0.7601903545217172,0.7307707062109988,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ميفروشد","boundary":[0.5961346263969406,0.7601903545217172,0.6750123673028803,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5799599356452061,0.7601903545217172,0.5907059436145168,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.5197989946563966,0.7601903545217172,0.5745312528627823,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.44705464537191747,0.7601903545217172,0.5143703118739726,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.391348008204584,0.7601903545217172,0.4416259625894937,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3652624914500655,0.7601903545217172,0.38591932542216023,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.29034666905261697,0.7601903545217172,0.3598338086676417,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.24931139509726985,0.7601903545217172,0.28491798627019316,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24390785757835434,0.7601903545217172,0.24925302216412548,0.779734436061004],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.20548551006114085,0.7601903545217172,0.23850303713783128,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.13658299782268488,0.7601903545217172,0.20005682727871707,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.7943930979891873,0.7927050811857265,0.8331733806349123,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"شمول","boundary":[0.7392710881984226,0.7927050811857265,0.7889644152067636,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.671649188308641,0.7927050811857265,0.7338424054159988,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6483946946655427,0.7927050811857265,0.6708054107673436,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5993416738315389,0.7927050811857265,0.642966011883119,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5831669830798044,0.7927050811857265,0.5939129910491151,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5338912470547267,0.7927050811857265,0.5777383002973805,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"فروش،","boundary":[0.47458113967605636,0.7927050811857265,0.5329603591362755,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"مشاغل","boundary":[0.41416964409728885,0.7927050811857265,0.4691524568936325,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.3592146706998294,0.7927050811857265,0.408740961314865,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3430121405492107,0.7927050811857265,0.3537859879174056,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.26294602935818057,0.7927050811857265,0.3375834577667869,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"واردكنندگان،","boundary":[0.13669435541822178,0.7927050811857265,0.25751734657575676,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"صادركنندگان،","boundary":[0.7007818121845588,0.8252198078497359,0.8334507482864686,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"شركتهاي","boundary":[0.5819606239099935,0.8252198078497359,0.6954979974902379,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.5229621689688213,0.8252198078497359,0.576792108189218,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركتي،","boundary":[0.42766268552863906,0.8252198078497359,0.5180183263505098,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"ارسالكنندگان،","boundary":[0.27848503245336514,0.8252198078497359,0.42240000588452004,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.13620041399249927,0.8252198078497359,0.27305634967094133,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"كارخانهاي،","boundary":[0.7393963013473214,0.8577345345137453,0.8335535103072347,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"دلالان","boundary":[0.6814346728703655,0.8577345345137453,0.7339676185648975,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.665259982118631,0.8577345345137453,0.6760059900879417,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانان","boundary":[0.5841916525677688,0.8577345345137453,0.6598312993362072,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5637575337867479,0.8577345345137453,0.5787629697853449,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.514815870548281,0.8577345345137453,0.5583288510043241,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.44951977924085934,0.8577345345137453,0.5093871877658572,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4441315084890739,0.8577345345137453,0.44947667307484507,0.877278616053032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1362,0.33593,0.86378,0.87728],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":60,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/1b9710b5a06c7cdddd241344212ff5be.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/46a4fe29a3d5fd6fe14f3e2a3113d7ce.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.33593,0.1359,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5215474885153508,0.335932648427744,0.6125392167007512,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.3876829577560838,0.335932648427744,0.5108046878500591,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.48791313272974174,0.3997709810935288,0.6064219898915456,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.39371268931165326,0.3997709810935288,0.4795824812709993,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7946256916766394,0.49208573501463293,0.8147814164688181,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8147675609154564,0.49208573501463293,0.8320001488247916,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7124341642583516,0.49208573501463293,0.7896606567631907,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6816994678901676,0.49208573501463293,0.7070054814759278,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.618671068816283,0.49208573501463293,0.6762707851077437,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5572851942765676,0.49208573501463293,0.6132423860338592,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.7762927419044935,0.5326773363685661,0.8280461844302671,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7493998825823325,0.5326773363685661,0.7707957738040517,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6952522517525155,0.5326773363685661,0.7439374987169345,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6196961231807299,0.5326773363685661,0.6897994593500365,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر،","boundary":[0.5650752225698811,0.5326773363685661,0.614234033119645,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5109275917400641,0.5326773363685661,0.5596128387044831,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4585060036410691,0.5326773363685661,0.5054640911097573,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4319193777066346,0.5326773363685661,0.45300823899927195,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.37218809927466445,0.5326773363685661,0.42647402974299065,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.3227610946815897,0.5326773363685661,0.36674275131102063,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.27701595892053904,0.5326773363685661,0.32197658811856184,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"مديريتي","boundary":[0.20457784302378654,0.5326773363685661,0.2715872761381153,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15274781007804114,0.5326773363685661,0.19884985463031718,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1365273190249164,0.5326773363685661,0.14727332699422713,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.8213244449595755,0.5651920630325754,0.8629721856903756,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7853002628033889,0.5651920630325754,0.8158449476737282,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7588806732622596,0.5651920630325754,0.7798020558017664,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7264756129610221,0.5651920630325754,0.7533954417008523,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.6805684442009357,0.5651920630325754,0.7210071353139745,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6325641065815468,0.5651920630325754,0.6751292542905458,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5709478475453877,0.5651920630325754,0.6271249166711571,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.5292752848473243,0.5651920630325754,0.5655086576349979,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.513069288242522,0.5651920630325754,0.5238360949369346,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.43746031612972053,0.5651920630325754,0.5074485649246613,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.3922949326431299,0.5651920630325754,0.4318268790587289,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.31707287685795493,0.5651920630325754,0.3868662498607061,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.24925571629950138,0.5651920630325754,0.3116441940755311,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24390785757835434,0.5651920630325754,0.24925302216412548,0.5847361445718623],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.13655515842380064,0.5651920630325754,0.23843876276529216,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7971562545475673,0.5977067896965848,0.8637202572797484,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7445954694541512,0.5977067896965848,0.7916782464806427,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.6780593061208543,0.5977067896965848,0.7391278959817563,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"مالي","boundary":[0.636133171401212,0.5977067896965848,0.6725686437499139,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.5578766211376565,0.5977067896965848,0.6306714579790954,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"بازاريابي،","boundary":[0.4751379276537408,0.5977067896965848,0.5524167073544539,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.41781660535112236,0.5977067896965848,0.469664050156674,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40116864481835596,0.5977067896965848,0.412229079871106,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيك","boundary":[0.32140876701505233,0.5977067896965848,0.39570755767943594,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3005013784529996,0.5977067896965848,0.31585435179761323,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.24785707516293082,0.5977067896965848,0.29503802606259866,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"برآمدن","boundary":[0.1756973532550205,0.5977067896965848,0.24240314269314686,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1369584057573851,0.5977067896965848,0.17022733532450718,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.8065856000710312,0.630221516360594,0.8626541494238597,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركتي","boundary":[0.7267978828688432,0.630221516360594,0.8011569172886073,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6809463929065253,0.630221516360594,0.7213692000864194,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.6079793284309724,0.630221516360594,0.6755177101241014,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.591804637679238,0.630221516360594,0.6025506456485487,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5442827837838664,0.630221516360594,0.5863759548968142,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5066717558912789,0.630221516360594,0.5388541010014426,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.4418222495954516,0.630221516360594,0.5012430731088551,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43647439087430456,0.630221516360594,0.4418195554600757,0.6497655978998809],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.3771681322604569,0.630221516360594,0.43031354473044175,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.356734013479436,0.630221516360594,0.3717394494780331,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3182878036203217,0.630221516360594,0.35130533069701214,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.26263684525075665,0.630221516360594,0.31285912083789796,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.21073188968312925,0.630221516360594,0.2620677412256395,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.1365273190249164,0.630221516360594,0.20530320690070544,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.8235109282553537,0.6627362430246033,0.8630428746709526,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7482888724701785,0.6627362430246033,0.8180822454729297,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.728634256857916,0.6627362430246033,0.7428601896877548,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.6864018887505473,0.6627362430246033,0.7232055740754922,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصي","boundary":[0.6084515718747182,0.6627362430246033,0.6809732059681234,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5880174530936974,0.6627362430246033,0.6030228890922944,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.54645323055955,0.6627362430246033,0.5825887703112735,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5302785398078154,0.6627362430246033,0.541024547777126,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.4817266281537276,0.6627362430246033,0.5248498570253916,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.39739364798808724,0.6627362430246033,0.47629794537130377,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"عملياتي","boundary":[0.3283797781540943,0.6627362430246033,0.3919649652056634,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"\u001f","boundary":[0.31368622039829697,0.6569147749231451,0.3229289008278596,0.676458856462432],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيكي","boundary":[0.2313520320972475,0.6627362430246033,0.30832797001212864,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ميانمدت","boundary":[0.13655515842380064,0.6627362430246033,0.2259233493148237,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.842688681906083,0.6970523395868958,0.8633455158781778,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.7793540494444721,0.6970523395868958,0.8372599991236593,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7300783134193943,0.6970523395868958,0.7739253666620481,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري١","boundary":[0.659918922882004,0.6913668098241972,0.7246496306369705,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.643248126344623,0.6970523395868958,0.6539941343139338,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5939723903195454,0.6970523395868958,0.6378194435621991,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي٢","boundary":[0.5100736791180668,0.6913668098241972,0.5885292105229561,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.46495332617990187,0.6970523395868958,0.5044852725955008,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3897312703947269,0.6970523395868958,0.45952464339747806,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3380617309420882,0.6970523395868958,0.38416377549436426,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33268603282205694,0.6970523395868958,0.33803119740782805,0.7165964211261827],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.2769946624218535,0.6970523395868958,0.3272169380089948,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.2250566074767508,0.6970523395868958,0.276392459019261,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.1570727954014742,0.6970523395868958,0.219627924694327,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13663867662045331,0.6970523395868958,0.1516441126190504,0.7165964211261827],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.8225872246979047,0.7304677512000466,0.8640957684342836,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7677436088959821,0.7304677512000466,0.8171585419154808,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.7061906979629614,0.7304677512000466,0.7623149261135583,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6662968393618675,0.7304677512000466,0.7007620151805376,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6211413343716551,0.7304677512000466,0.6608681565794436,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5926059505153248,0.7304677512000466,0.6157126515892313,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.5099453869573101,0.7304677512000466,0.5871675175286836,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4895469333969795,0.7304677512000466,0.5045523693955767,0.7500118327393335],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4841586626451941,0.7304677512000466,0.48950382723096525,0.7500118327393335],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.7629824778640559,0.8523140578511833,0.7825265594033428],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8522288718564407,0.7629824778640559,0.8637265435956255,0.7825265594033428],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7800533700127573,0.76365640834065,0.8331124418585528,0.7801382835558088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7616470371246583,0.76365640834065,0.7736841054310523,0.7801382835558088],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7088931723293032,0.76365640834065,0.7559957264552172,0.7801382835558088],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6436258184658911,0.76365640834065,0.7033065624774953,0.7801382835558088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382262580039592,0.7629824778640559,0.6435714225897303,0.7825265594033428],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.5749493570146885,0.7629824778640559,0.6289299514512001,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.47692567891388676,0.7629824778640559,0.5690882198411225,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.41139173394042194,0.7629824778640559,0.4711511107847292,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3912638485471275,0.7629824778640559,0.40464785481380267,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.32473859004749495,0.7629824778640559,0.38183719715903974,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.259316002669567,0.7629824778640559,0.31896339559810793,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"شركت،","boundary":[0.18392691049108667,0.7629824778640559,0.2535891335714744,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.137092508601382,0.7629824778640559,0.17806133029295412,0.7825265594033428],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7737140694732818,0.795407136033151,0.8335814779982796,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7683300323628013,0.795407136033151,0.7736751969485725,0.8149512175724378],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7052426188949688,0.795407136033151,0.7613111682477972,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"عقايد","boundary":[0.6527096732004367,0.795407136033151,0.6996540076508695,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.5734230651781649,0.795407136033151,0.6471760695625187,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5557450468866822,0.795407136033151,0.5674898232386828,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعياند","boundary":[0.4712304050214103,0.795407136033151,0.55018195380153,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4411916936253319,0.795407136033151,0.4655157233411807,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگوي","boundary":[0.349377356105159,0.795407136033151,0.43567264436009334,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.2773220640161048,0.795407136033151,0.34346352139456787,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.2175787140105587,0.795407136033151,0.2717532527106165,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19642077085854795,0.795407136033151,0.2117348061994509,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.1365363419977752,0.795407136033151,0.19085477294250852,0.8149512175724378],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت،","boundary":[0.7670773877051721,0.8279218626971605,0.8338919450273111,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7025456610915393,0.8279218626971605,0.7613808342014787,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت،","boundary":[0.614768036409579,0.8279218626971605,0.6969225872370773,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.5421628841195211,0.8279218626971605,0.6091025683437281,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5229536988894061,0.8279218626971605,0.5357157393348869,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"جهتگيريها","boundary":[0.40302888114932944,0.8279218626971605,0.5172101005011898,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.3267441813966059,0.8279218626971605,0.3970583243529091,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3214800974564331,0.8279218626971605,0.32682526204220425,0.8474659442364473],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.2572220180216946,0.8279218626971605,0.31329056737452304,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.19257893381252494,0.8279218626971605,0.25152594869463263,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.13668026565849623,0.8279218626971605,0.18686901223576458,0.8474659442364473],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8664275076144368,0.8549230072323334,0.8844404859916597],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13648690699427804,0.8915031835053875,0.14719930241747045,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.14713515633709207,0.8915031835053875,0.15426961168893824,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.16519227796361105,0.8915031835053875,0.24137883421335563,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Plan","boundary":[0.24673503192495186,0.8915031835053875,0.2848283100498242,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.14713515633709207,0.9087062660339907,0.15426961168893824,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Strategic","boundary":[0.16519227796361105,0.9087062660339907,0.24135740942250924,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Plan","boundary":[0.24671360713410548,0.9087062660339907,0.2848068852589778,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.33593,0.8641,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":68,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/08aff241acd975993ef9cbd02eb4bbcb.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/91db70ce72cff283ca82d14851cb57a6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.33593,0.1361,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5055109684207514,0.335932648427744,0.5965026966061517,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.40371947785068324,0.335932648427744,0.49461793763521344,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.4336115513070167,0.3997709810935288,0.566713128586263,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7953954446411803,0.49208573501463293,0.8155511694333589,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.815665606040754,0.49208573501463293,0.8320908513824465,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7037102973268895,0.49208573501463293,0.7901754932043077,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6729756009587055,0.49208573501463293,0.6982816145444657,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6099472018848208,0.49208573501463293,0.6675469181762816,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5485613273451055,0.49208573501463293,0.604518519102397,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.76274919507772,0.5313263089448538,0.8333804441823738,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7428639101604166,0.5313263089448538,0.7570898429902555,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيلات","boundary":[0.6592595011757142,0.5313263089448538,0.7374882120403855,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5840374453905393,0.5313263089448538,0.6538308183932904,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.5343997971799666,0.5313263089448538,0.5786087626081153,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.46977172315360555,0.5313263089448538,0.5289711143975429,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4412363392972753,0.5313263089448538,0.46434304037118174,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهايي","boundary":[0.33309874870321154,0.5313263089448538,0.4358076565148514,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.29018091558091913,0.5313263089448538,0.3276249070802013,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.22552987725778262,0.5313263089448538,0.2846329210889916,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.1562654528338317,0.5313263089448538,0.2201011944753588,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1366108372215691,0.5313263089448538,0.1508367700514079,0.5508703904841407],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري،","boundary":[0.8006948089255612,0.5615893232360093,0.863639689802793,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.7058910074754335,0.5615893232360093,0.7952661261431374,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي،","boundary":[0.6195053527376845,0.5615893232360093,0.7004623246930097,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.5556856476162519,0.5615893232360093,0.6140766699552607,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"راهكار","boundary":[0.4932674060589266,0.5615893232360093,0.5502824949738188,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"عملياتي","boundary":[0.42401747864914124,0.5615893232360093,0.48760266570071037,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4075960820722714,0.5615893232360093,0.41834209004158207,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.3460744744264754,0.5615893232360093,0.4021151843804196,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2844658846956862,0.5615893232360093,0.34064579164405157,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.2321556541922281,0.5615893232360093,0.27903720191326237,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.13663867662045331,0.5615893232360093,0.22672697140980427,0.5811334047752962],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.849676114441702,0.5917622690322506,0.8639020472715409,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.7826945207262576,0.5917622690322506,0.8442474316592782,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.7335586231564047,0.5917622690322506,0.7772108006068691,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7131954499402824,0.5917622690322506,0.7282008859388794,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6652838444605318,0.5917622690322506,0.7077667671578586,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.6275892983712916,0.5917622690322506,0.659855161678108,0.6113063505715375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6222010276195062,0.5917622690322506,0.6275461922052774,0.6113063505715375],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7626736309950343,0.6222954888081486,0.8333804441823738,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.720880920122579,0.6222954888081486,0.7572449482126105,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6904802965410057,0.6222954888081486,0.7154522373401552,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6490733601959462,0.6222954888081486,0.6889672187970401,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.604558161380071,0.6222954888081486,0.6436446774135224,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.552498485466571,0.6222954888081486,0.5991294785976472,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5264129687120525,0.6222954888081486,0.5470698026841472,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.4624937088738726,0.6222954888081486,0.5209842859296285,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"سوددهي،","boundary":[0.3713475169269211,0.6222954888081486,0.4570650260914487,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"كارا","boundary":[0.3246915068244972,0.6222954888081486,0.3659188341444973,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.30100248763291565,0.6222954888081486,0.323969991712401,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28482779688118115,0.6222954888081486,0.29557380485049184,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2383916795422944,0.6222954888081486,0.2793991140987573,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.16275203277385605,0.6222954888081486,0.2329629967598706,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13672219481710599,0.6222954888081486,0.15732334999143224,0.6418395703474354],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.8059173262056488,0.6531889825637032,0.8619023573618246,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7897426354539143,0.6531889825637032,0.800488643423225,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7636571186993958,0.6531889825637032,0.7843139526714905,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.7089805392907786,0.6531889825637032,0.758228435916972,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"برتري","boundary":[0.6540255658933192,0.6531889825637032,0.7035518565083548,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتي","boundary":[0.5983746075237542,0.6531889825637032,0.6485968831108954,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5583137125293549,0.6531889825637032,0.5929459247413305,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4888822517120986,0.6531889825637032,0.552885029746931,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.40728497358243615,0.6531889825637032,0.4834535689296748,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.34949038149878575,0.6531889825637032,0.40185629080001234,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"آورد","boundary":[0.30241395798556187,0.6531889825637032,0.34406169871636194,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2912476648976119,0.6531889825637032,0.29659282948338306,0.67273306410299],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.2023953367849919,0.6531889825637032,0.2858179557779021,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.15281336737218784,0.6531889825637032,0.1969666540025681,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13663867662045331,0.6531889825637032,0.14738468458976403,0.67273306410299],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.8078868674575873,0.6840824763192578,0.8636770228215734,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.7378429398648781,0.6840824763192578,0.8024321686234905,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.6854213517658831,0.6840824763192578,0.7323794392345713,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6646531601982514,0.6840824763192578,0.6799039166763895,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.648116557261022,0.6840824763192578,0.6591125458120664,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.5911672822245981,0.6840824763192578,0.6420577033849608,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"ضايعات،","boundary":[0.5115466014157156,0.6840824763192578,0.5857157257787652,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.44712623239761984,0.6840824763192578,0.5060896196787353,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4263580408299883,0.6840824763192578,0.44160879730812647,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيره","boundary":[0.37130118541737744,0.6840824763192578,0.4209220475107684,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"اضافي،","boundary":[0.30063327226752,0.6840824763192578,0.3658651920981576,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.23278092488813035,0.6840824763192578,0.2951972789483002,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.13655515842380064,0.6840824763192578,0.22734493156891056,0.7036265578585447],"dir":"rtl"},{"str":"فروش،","boundary":[0.8053604099358036,0.7149759700748123,0.8637396293960228,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7505167941338812,0.7149759700748123,0.7998984563702395,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.701797846086488,0.7149759700748123,0.74505062907678,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6662270484264159,0.7149759700748123,0.7008592606383913,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"نيروي","boundary":[0.6114669508211459,0.7149759700748123,0.660798365643992,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"انساني،","boundary":[0.5489118215282931,0.7149759700748123,0.6060382680387222,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"صرفهجويي","boundary":[0.4491232281719601,0.7149759700748123,0.5434831387458693,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42303771141744156,0.7149759700748123,0.4436945453895363,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.3746528361566591,0.7149759700748123,0.41760902863501775,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.28710190372275607,0.7149759700748123,0.3692391635570439,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.270434827658037,0.7149759700748123,0.28118083562734764,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"تجهيزات","boundary":[0.19064711045584914,0.7149759700748123,0.2650061448756132,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.13663867662045331,0.7149759700748123,0.1852184276734253,0.7345200516140992],"dir":"rtl"},{"str":"ميبخشد١","boundary":[0.7835925658515551,0.7420753724608654,0.8638584279368835,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7783729992911649,0.747760902223564,0.783718163876936,0.7673049837628508],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7027685045747738,0.747760902223564,0.7729548364659231,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6368263339457809,0.747760902223564,0.6973657368088229,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.573612937576085,0.747760902223564,0.6260623650739643,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5307402632943791,0.747760902223564,0.5681842547936612,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.43682411530452764,0.747760902223564,0.5253115805119553,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.39283786506745266,0.747760902223564,0.4313954325221038,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.32605114714419775,0.747760902223564,0.38740918228502885,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2850158731888506,0.747760902223564,0.32062246436177394,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2564804893325203,0.747760902223564,0.27958719040642677,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.17381992577450558,0.747760902223564,0.251042056345879,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15342147221417507,0.747760902223564,0.16842690821277215,0.7673049837628508],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.14807361349302803,0.747760902223564,0.15341877807879917,0.7673049837628508],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8469688932654121,0.7821670672807706,0.8523140578511833,0.8017111488200573],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8522288718564407,0.7821670672807706,0.8637265435956255,0.8017111488200573],"dir":"ltr"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7634272191473197,0.7821670672807706,0.8335087363431305,0.8017111488200573],"dir":"rtl"},{"str":"كيفي٢","boundary":[0.7048211791468826,0.7764815375180719,0.7579985363648959,0.8017111488200573],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8334624384758568,0.8549230072323334,0.8514754168530796],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.8456859716578442,0.8597090048006915,0.8528204270096904,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8582586034120101,0.8645343100709483,0.8637433498686846,0.8795751470159293],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8129590263252677,0.8641891208050394,0.8417753700136554,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.7675813193126247,0.8641891208050394,0.8084305448168413,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.704356761524943,0.8641891208050394,0.7631576419647245,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6660706602824532,0.8641891208050394,0.6996487282689524,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6506818873075149,0.8641891208050394,0.6586519095023701,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6467048303240541,0.8641891208050394,0.6508183901665601,0.8792299577500204],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.6259215002814533,0.8641891208050394,0.6468749457292177,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"،Distribution","boundary":[0.32251054009163166,0.8597090048006915,0.430451491060561,0.8797440694226507],"dir":"ltr"},{"str":"Planning","boundary":[0.4357950178076485,0.8597090048006915,0.5115622250276152,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5168991398341295,0.8597090048006915,0.5477251597565562,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":"Control","boundary":[0.5530620745630705,0.8597090048006915,0.6184847885988641,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6219444432979926,0.8641891208050394,0.6260580031404984,0.8792299577500204],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3092964475336817,0.8641891208050394,0.31758784159123266,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.26683174232318235,0.8641891208050394,0.302439744709874,0.8792299577500204],"dir":"rtl"},{"str":"Forecasting","boundary":[0.13648690699427804,0.8597090048006915,0.23645498108350985,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.24181117879510608,0.8597090048006915,0.2584796660735935,0.8747498417456725],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5959973537849307,0.884748046386826,0.6013535514965269,0.8997888833318071],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.6014176975769053,0.884748046386826,0.6275987919911876,0.8997888833318071],"dir":"ltr"},{"str":"Distribution","boundary":[0.6329549897027839,0.884748046386826,0.7365224286542084,0.8997888833318071],"dir":"ltr"},{"str":"Environment","boundary":[0.7472348240774007,0.884748046386826,0.8583484079245399,0.8997888833318071],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.563772287385235,0.8892281623911739,0.585154228649927,0.904268999336155],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5291892110708294,0.8892281623911739,0.5333027709133352,0.904268999336155],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.53316626805429,0.8892281623911739,0.5597115839129609,0.904268999336155],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"­","boundary":[0.14713515633709207,0.9087062660339907,0.15426961168893824,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Qualities","boundary":[0.15983608025201484,0.9087062660339907,0.23708918629219977,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"or","boundary":[0.24243764281672103,0.9087062660339907,0.26025869995642587,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Judgment","boundary":[0.26560715648094707,0.9087062660339907,0.34884558509882213,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.33593,0.8639,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":78,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/edb161f040ee0e6a8e084268161ce9b2.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/f4ba83ffe1950cf1d0835a944acc1286.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13651,0.33593,0.13566,0.09021]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5046129232954538,0.335932648427744,0.5956046514808542,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.40461752297598086,0.335932648427744,0.4936828160754571,0.37493074661443154],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.4282232805552313,0.3997709810935288,0.572094214977046,0.42976259009160495],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7952671524804236,0.49208573501463293,0.8154228772726021,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8155373138799972,0.49208573501463293,0.8320182380194582,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.49208573501463293,0.8521144352490456,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.49208573501463293,0.8637374484292899,0.5116298165539198],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7270561349884466,0.49208573501463293,0.7901402128600996,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6282307591750756,0.49208573501463293,0.7217259805854841,0.5116298165539198],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.8042327218427512,0.5326773363685661,0.8331856966823449,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهيم","boundary":[0.732323554524799,0.5326773363685661,0.7987787009843301,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.691928586743789,0.5326773363685661,0.7268496012813682,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6290672240632098,0.5326773363685661,0.6864708994229017,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5779819271106577,0.5326773363685661,0.6236028066711377,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5614731635723125,0.5326773363685661,0.5724411200711097,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.5103878666197602,0.5326773363685661,0.5560087461802402,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4896196750521286,0.5326773363685661,0.5048704315302668,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.4371980869531336,0.5326773363685661,0.4841561744218218,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.39680311917212363,0.5326773363685661,0.43172413370970275,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"دهيم","boundary":[0.3501947054613406,0.5326773363685661,0.39079917434086636,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.3066817250052975,0.5326773363685661,0.34472402126473944,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2859135334376659,0.5326773363685661,0.30116428991580413,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2227486600243936,0.5326773363685661,0.28047309601911996,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.16580541504361235,0.5326773363685661,0.21730822260584762,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13673394945322817,0.5326773363685661,0.16036497762506635,0.552221417907853],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.7816681834402032,0.5651920630325754,0.8638054432744909,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7365093428538111,0.5651920630325754,0.7762361650615996,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.731161484132664,0.5651920630325754,0.7365066487184352,0.5847361445718623],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6436258184658911,0.5651920630325754,0.7257630783001788,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6157268920190753,0.5651920630325754,0.6363837259911699,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5590180364919096,0.5651920630325754,0.6102982092366515,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5428155063412909,0.5651920630325754,0.5535893537094859,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5000541896551218,0.5651920630325754,0.5373868235588671,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.45191986898429753,0.5651920630325754,0.4946255068726981,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.37917551969981844,0.5651920630325754,0.44649118620187367,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3587414009187975,0.5651920630325754,0.37374683691739463,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3186805059243982,0.5651920630325754,0.35331271813637366,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.27728331978355625,0.5651920630325754,0.3132518231419745,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25119780302903777,0.5651920630325754,0.27185463700113244,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.19537980826616735,0.5651920630325754,0.24576912024661393,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.13691707060929556,0.5651920630325754,0.18995112548374352,0.5847361445718623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8496322385227232,0.5977067896965848,0.8638581713525619,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.8082350523818811,0.5977067896965848,0.8442035557402994,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7609080742786992,0.5977067896965848,0.8028063695994573,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6934031768395278,0.5977067896965848,0.7554793914962754,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6880553181183807,0.5977067896965848,0.6934004827041519,0.6172508712358716],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6560012651689738,0.5977067896965848,0.6826435699011768,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"قابليت","boundary":[0.5992367308440398,0.5977067896965848,0.65057258238655,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5731934222104104,0.5977067896965848,0.593850256182505,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"فراهمسازي","boundary":[0.4679578002926652,0.5977067896965848,0.5678672448644312,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.39543616619926,0.5977067896965848,0.4625291175102414,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.3230122907323515,0.5977067896965848,0.3900217238466802,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.27710512197226506,0.5977067896965848,0.3175836079499277,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2510196052177466,0.5977067896965848,0.27167643918984125,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.19518467588965624,0.5977067896965848,0.24557398787010287,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.13655515842380064,0.5977067896965848,0.18958921329824857,0.6172508712358716],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8263138553835679,0.630221516360594,0.8637578468828502,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.7583193950589486,0.630221516360594,0.8207074879584961,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.738664779446686,0.630221516360594,0.7528907122765247,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهاي","boundary":[0.6498288727306429,0.630221516360594,0.7332360966642621,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6061210164824102,0.630221516360594,0.644400189948219,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5899463257306756,0.630221516360594,0.6006923336999864,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.5418120050598513,0.630221516360594,0.5845176429482519,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.469401728561983,0.630221516360594,0.5363833222774275,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42424622357177055,0.630221516360594,0.46397304577955917,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41889836485062354,0.630221516360594,0.42424352943639465,0.6497655978998809],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.3925941099620147,0.630221516360594,0.4137242137151413,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"چقدر","boundary":[0.34011684306525136,0.630221516360594,0.38716542717959096,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.28287903895928546,0.630221516360594,0.33468816028282755,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.20281292776825532,0.630221516360594,0.2774503561768616,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.13655515842380064,0.630221516360594,0.19738424498583151,0.6497655978998809],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.8261623423417144,0.6627362430246033,0.8631887428577331,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7829555952733976,0.6627362430246033,0.8206913581350118,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.7132711514601201,0.6627362430246033,0.7775180336313051,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6736745487330877,0.6627362430246033,0.7078335898180277,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6361414309369005,0.6627362430246033,0.6682369870909951,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5783638528732307,0.6627362430246033,0.630703869294808,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5728489577587783,0.6627362430246033,0.5781941223445495,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5037856954428941,0.6627362430246033,0.5661459489435573,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.45787852668280765,0.6627362430246033,0.4983570126604703,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43744440790178674,0.6627362430246033,0.45244984390038384,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41135889114726826,0.6627362430246033,0.432015725119363,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.36127581255454816,0.6627362430246033,0.40593020836484445,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3451011218028136,0.6627362430246033,0.3558471297721243,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.29059157878750175,0.6627362430246033,0.3396724390203898,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"معين","boundary":[0.2399795516159813,0.6627362430246033,0.2851628960050779,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهد","boundary":[0.14190301714494766,0.6627362430246033,0.2345508688335575,0.6822803245638902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.6627362430246033,0.14187248361068755,0.6822803245638902],"dir":"ltr"},{"str":"تأمين","boundary":[0.820669000310269,0.6952509696886127,0.8637365503841645,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.7736898222548987,0.6952509696886127,0.81995890320048,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7570418617221324,0.6952509696886127,0.7681022967748826,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7046202736231374,0.6952509696886127,0.7515783610918256,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.6576177463945094,0.6952509696886127,0.7038868273400908,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6216770824349753,0.6952509696886127,0.6521381299190525,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"ضرر","boundary":[0.5774402776079424,0.6952509696886127,0.6162070907157163,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5609315140695973,0.6952509696886127,0.5718994705683945,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"زيان،","boundary":[0.511934172033362,0.6952509696886127,0.5554655634419853,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.4568400016414814,0.6952509696886127,0.5064723706981222,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"رضايتمندي","boundary":[0.35024294331378525,0.6952509696886127,0.45139425200199995,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.2821199342440875,0.6952509696886127,0.34478750726918933,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26561117070574225,0.6952509696886127,0.2765791272045396,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.19498261573646433,0.6952509696886127,0.26015668824276833,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.13655515842380064,0.6952509696886127,0.18886538892725874,0.7147950512278995],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8282905809965087,0.7277656963526221,0.8624773628263366,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7883967223954148,0.7277656963526221,0.822861898214085,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7623112056408962,0.7277656963526221,0.7829680396129909,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7154853367176305,0.7277656963526221,0.7568825228584726,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"تسريع","boundary":[0.6610871512978556,0.7277656963526221,0.7100566539352067,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.5935766090036108,0.7277656963526221,0.6556584685154317,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5321628950650112,0.7277656963526221,0.588147926221187,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5117287762839903,0.7277656963526221,0.5267342122825874,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"متقبل","boundary":[0.46175705528680705,0.7277656963526221,0.5063000935015665,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.42141776630356553,0.7277656963526221,0.45632837250438324,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4158193529924604,0.7277656963526221,0.4211645175782316,0.747309777891909],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.3284119794864443,0.7277656963526221,0.41042094715997524,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3121104077877213,0.7277656963526221,0.32288425515591623,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.24702189319640405,0.7277656963526221,0.3066817250052975,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.2030078035604449,0.7277656963526221,0.24159321041398024,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18335318794818228,0.7277656963526221,0.1975791207780211,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.13666651601933757,0.7277656963526221,0.17792450516575847,0.747309777891909],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.7960889920622316,0.7601903545217172,0.8634046585642868,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7781882585796752,0.7601903545217172,0.7906603092798079,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.744948016311911,0.7601903545217172,0.7727595757972514,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.692164516027421,0.7601903545217172,0.7395193335294872,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.6444756257387442,0.7601903545217172,0.6867358332449972,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6283009349870096,0.7601903545217172,0.6390469429563204,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"مقرون","boundary":[0.5710631308810438,0.7601903545217172,0.6228722522045858,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5514085152687811,0.7601903545217172,0.56563444809862,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"صرفه","boundary":[0.5014924730693663,0.7601903545217172,0.5459798324863573,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4810583542883455,0.7601903545217172,0.4960637902869426,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.4418222495954516,0.7601903545217172,0.4753965646498265,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42223678345783683,0.7601903545217172,0.43646271628767563,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.31031816630194886,0.7601903545217172,0.416808100675413,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.24337493194257065,0.7601903545217172,0.30488948351952505,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2173450939858206,0.7601903545217172,0.23794624916014684,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.17505704708068334,0.7601903545217172,0.2119164112033968,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1366108372215691,0.7601903545217172,0.1696283642982595,0.779734436061004],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.81151676585404,0.7927050811857265,0.8639661933519193,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"مبادرت","boundary":[0.7436164719754161,0.7927050811857265,0.8060880830716162,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.6712086330286021,0.7927050811857265,0.7381877891929923,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.665860774307455,0.7927050811857265,0.6712059388932263,0.8122491627250134],"dir":"ltr"},{"str":"بهطوركلي","boundary":[0.5756992246943121,0.7927050811857265,0.6604175945108657,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.4882640117894116,0.7927050811857265,0.5702729794629426,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4723261483664342,0.7927050811857265,0.4830999957346292,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.4295648316802651,0.7927050811857265,0.46689746558401035,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.3844650054878212,0.7927050811857265,0.4241361488978413,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36829031473608664,0.7927050811857265,0.37903632270539733,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.29326313474310123,0.7927050811857265,0.36286163195366283,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.24039611626195861,0.7927050811857265,0.2878344519606774,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.18610928843772054,0.7927050811857265,0.23496743347953478,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.15710063480035846,0.7927050811857265,0.18068060565529673,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13666651601933757,0.7927050811857265,0.15167195201793465,0.8122491627250134],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.8214220752939114,0.8252198078497359,0.8639049979912382,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.7581907180217095,0.8252198078497359,0.815908880050589,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7528428593005625,0.8252198078497359,0.7581880238863337,0.8447638893890228],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7267869780351789,0.8252198078497359,0.7473881332095051,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"اينترتيب","boundary":[0.6359561282193675,0.8252198078497359,0.7261919589935888,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"كارايي","boundary":[0.5658330443634714,0.8252198078497359,0.6298358223983038,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5095417798195692,0.8252198078497359,0.5603583328492265,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.45060577238166555,0.8252198078497359,0.504069150557478,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.39665301734403824,0.8252198078497359,0.44512904815868937,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3497436302241197,0.8252198078497359,0.39116900625987505,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.28565733399263454,0.8252198078497359,0.34427455899211107,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.18449601451620382,0.8252198078497359,0.2795513968935756,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.13651474639316225,0.8252198078497359,0.1790533478882575,0.8447638893890228],"dir":"rtl"},{"str":"غيرممكن","boundary":[0.7860475646397971,0.8577345345137453,0.8636916481278997,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7404863998372718,0.8577345345137453,0.7802132220450604,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7240184332060472,0.8577345345137453,0.7347644411753579,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"قابليت","boundary":[0.6669198260945024,0.8577345345137453,0.718557801334173,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.5788382772837093,0.8577345345137453,0.6611038292787538,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5351596716481292,0.8577345345137453,0.5726036631474114,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.4697370842702013,0.8577345345137453,0.5297031256521086,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4489688927025697,0.8577345345137453,0.4642196491807079,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.38009421986299796,0.8577345345137453,0.4435137500528068,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.33501736538705096,0.8577345345137453,0.3746582355569932,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.2621751756865874,0.8577345345137453,0.3295813810810462,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.21286104113621618,0.8577345345137453,0.25673919138058265,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريان","boundary":[0.13681301453733963,0.8577345345137453,0.20742505683021145,0.877278616053032],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.8297124430141763,0.8902492611777545,0.8643446552261519,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"ركن","boundary":[0.7848631714116904,0.8902492611777545,0.8242837602317524,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.725704448782713,0.8902492611777545,0.7794344886292667,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.673394218279255,0.8902492611777545,0.7202757660002894,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.6181886902918374,0.8902492611777545,0.6679655354968311,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"درتشكيلات","boundary":[0.5138744626726477,0.8902492611777545,0.6127600075094136,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.43865240688747265,0.8902492611777545,0.5084457798902239,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4189977912752101,0.8902492611777545,0.4332237241050489,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.3722832799474811,0.8902492611777545,0.4135691084927863,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":"ميرود","boundary":[0.31045107698049285,0.8902492611777545,0.3668545971650573,0.9097933427170413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30506280622870746,0.8902492611777545,0.3104079708144786,0.9097933427170413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13651,0.33593,0.86434,0.90979],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":106,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/c7a87ef44f394606190e126924f2804c.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/ff0bbe42f1d483b614dba15eb1658fc9.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13653,0.40799,0.13596,0.08318]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5046129232954538,0.40798744435906664,0.5956046514808542,0.44698554254575423],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.40474581513673763,0.40798744435906664,0.4937000072249985,0.44698554254575423],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.42731689643948445,0.47182577702485146,0.5727828872959885,0.5018173860229276],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7944973995158827,0.5641405309459555,0.8146531243080614,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8147675609154564,0.5641405309459555,0.8321115064203284,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.5641405309459555,0.8521144352490456,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.5641405309459555,0.8637374484292899,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7286212993496795,0.5641405309459555,0.7895060647094788,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.6283994633664707,0.5641405309459555,0.7231926165672556,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.7586796394463536,0.6047321322998888,0.83331706785496,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.7155007317769213,0.6047321322998888,0.7532509566639299,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6950666129959003,0.6047321322998888,0.7100720489944974,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.618608847118316,0.6047321322998888,0.6896528121041242,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5618976823322567,0.6047321322998888,0.61312217627923,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5114526915540416,0.6047321322998888,0.5564689995498329,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.458891136707661,0.6047321322998888,0.5055499692376215,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41373563171744865,0.6047321322998888,0.4534624539252372,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3852002478611184,0.6047321322998888,0.40830694893502484,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.365428373213924,0.6047321322998888,0.3797715650786946,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.3113169207734405,0.6047321322998888,0.3599801900230652,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"برتري","boundary":[0.24993245744749348,0.6047321322998888,0.30583397040701654,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتي","boundary":[0.18790627673344096,0.6047321322998888,0.24450377466506965,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.1365704251909307,0.6047321322998888,0.18247759395101715,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7939072555764014,0.637246858963898,0.8637006285791526,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.7352774815262243,0.637246858963898,0.7884785727939776,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.6722349703146565,0.637246858963898,0.7298487987438005,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6668871115935096,0.637246858963898,0.6722322761792807,0.6567909405031849],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6403271704285123,0.637246858963898,0.660984004400607,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.5793588868720603,0.637246858963898,0.6348984876460885,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.49929277568103025,0.637246858963898,0.5739302040896365,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.43297009050323265,0.637246858963898,0.49376607768778835,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتي","boundary":[0.37257232218566616,0.637246858963898,0.4275272955831256,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.3189694198704226,0.637246858963898,0.36713157994013124,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"ميشد","boundary":[0.2556981637362254,0.637246858963898,0.3135407370879988,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2206023036552749,0.637246858963898,0.2500842270736688,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.15927210791332796,0.637246858963898,0.21517362087285108,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13669435541822178,0.637246858963898,0.15384342513090415,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7966575829187057,0.6697615856279073,0.8632215856508868,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.7172317779020126,0.6697615856279073,0.7912289001362818,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6855505419717651,0.6697615856279073,0.711803095119589,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6693758512200305,0.6697615856279073,0.6801218591893413,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6248606524041553,0.6697615856279073,0.6639471684376067,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5958519987667932,0.6697615856279073,0.6194319696217315,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.5471501135767808,0.6697615856279073,0.5902176636506762,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيره","boundary":[0.4921406160109997,0.6697615856279073,0.5416947460249195,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"كافي","boundary":[0.44418051609448306,0.6697615856279073,0.4871367085728417,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4013078418127771,0.6697615856279073,0.43875183331205925,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.3057908642410023,0.6697615856279073,0.39587915903035326,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28613624862873976,0.6697615856279073,0.30036218145857857,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.2113596232257123,0.6697615856279073,0.2807075658463159,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري،","boundary":[0.1366108372215691,0.6697615856279073,0.2059309404432885,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.7961156768316688,0.7022763122919167,0.8636262191259136,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.7200191816787757,0.7022763122919167,0.790686994049245,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6801253230776817,0.7022763122919167,0.7145904988963518,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6258106558545594,0.7022763122919167,0.6746966402952579,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"وتقاضا","boundary":[0.564424781314844,0.7022763122919167,0.6203819730721355,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5574134864373245,0.7022763122919167,0.5643733361583806,0.7218203938312036],"dir":"ltr"},{"str":"تحليل","boundary":[0.5026514644496431,0.7022763122919167,0.5521220762669105,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.45426658918886076,0.7022763122919167,0.49722278166721934,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44246371039923554,0.7022763122919167,0.4541562579306099,0.7218203938312036],"dir":"ltr"},{"str":"فايده","boundary":[0.39671382782823694,0.7022763122919167,0.437247992603668,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.3167373928575759,0.7022763122919167,0.39128514504581313,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.30980294498434957,0.7022763122919167,0.3167627947054057,0.7218203938312036],"dir":"ltr"},{"str":"خريد،","boundary":[0.25276001667057324,0.7022763122919167,0.30437426220192576,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.1526795586485185,0.7022763122919167,0.24735006454361994,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1365273190249164,0.7022763122919167,0.14727332699422713,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8285759027620317,0.734791038955926,0.8632081149740073,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7593114783380809,0.734791038955926,0.8231472199796079,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7396568627258182,0.734791038955926,0.753882795555657,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6782431487872187,0.734791038955926,0.7342281799433944,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.610398148829881,0.734791038955926,0.6728144660047949,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6050502901087339,0.734791038955926,0.6103954546945051,0.7543351204952129],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.5799165728948702,0.734791038955926,0.5991535975238694,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.5216765504290722,0.734791038955926,0.5744878901124464,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"توزيعكنندگان","boundary":[0.39726137877034695,0.734791038955926,0.5162478676466483,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.35388759530872493,0.734791038955926,0.39183269598792314,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32487894167136283,0.734791038955926,0.3484589125263011,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30444482289034197,0.734791038955926,0.31945025888893913,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.23822259047441693,0.734791038955926,0.2988902854982158,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتي","boundary":[0.17154928282127102,0.734791038955926,0.23287947856321792,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13663867662045331,0.734791038955926,0.1661206000388472,0.7543351204952129],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.8163269521294553,0.7673057656199354,0.8640436818170162,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7467284549188936,0.7673057656199354,0.81087208598956,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6921075543080448,0.7673057656199354,0.7412663648578088,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6352595017864581,0.7673057656199354,0.6866467807899613,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5896322665211431,0.7673057656199354,0.6293590887289316,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5731287629613889,0.7673057656199354,0.5838747709306997,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"رهبري","boundary":[0.5123275157982423,0.7673057656199354,0.5676700874564103,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4704292204774842,0.7673057656199354,0.5068551999325036,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4496610289098526,0.7673057656199354,0.4649117853879908,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.40090367898360363,0.7673057656199354,0.44420937567841995,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.37037442088758077,0.7673057656199354,0.395452025752171,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد،","boundary":[0.32099592284173695,0.7673057656199354,0.36963135269247743,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرفتهاند","boundary":[0.23488699429474028,0.7673057656199354,0.31556724005931314,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22953913557359326,0.7673057656199354,0.23488430015936437,0.7868498471592221],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.20331403694817138,0.7673057656199354,0.22391519212249764,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.1366108372215691,0.7673057656199354,0.19788535416574754,0.7868498471592221],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.819566970649368,0.7998204922839447,0.8614652659701261,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.7395008594583381,0.7998204922839447,0.8141382878669444,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6961270759967162,0.7998204922839447,0.7340721766759143,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6799245458460976,0.7998204922839447,0.6906983932142926,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"تمركز","boundary":[0.622352668953521,0.7998204922839447,0.6744958630636738,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5955154884291285,0.7998204922839447,0.6169239861710972,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.541562733391501,0.7998204922839447,0.5900868056467046,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"سريع","boundary":[0.4874986207583368,0.7998204922839447,0.5361340506090773,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4713239300066022,0.7998204922839447,0.4820699379759129,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.42488781266771536,0.7998204922839447,0.46589524722417824,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.349248165899277,0.7998204922839447,0.41945912988529155,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.29496133807503894,0.7998204922839447,0.34381948311685323,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.23207213599557544,0.7998204922839447,0.28953265529261507,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.15971753829547558,0.7998204922839447,0.22664345321315166,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1371397858003694,0.7998204922839447,0.15428885551305177,0.8193645738232315],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.80785851489006,0.8322451504530399,0.8638273812339804,0.8517892319923267],"dir":"rtl"},{"str":"هزينهها","boundary":[0.7426973869357544,0.8322451504530399,0.8024298321076362,0.8517892319923267],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.691717161262862,0.8322451504530399,0.7372687041533306,0.8517892319923267],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6506818873075149,0.8322451504530399,0.6862884784804382,0.8517892319923267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6453340285863679,0.8322451504530399,0.6506791931721391,0.8517892319923267],"dir":"ltr"},{"str":"انبارداري","boundary":[0.7587721380942594,0.8647598771170492,0.8334095665028657,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.692633423874987,0.8647598771170492,0.7533011188987858,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.636712410507029,0.8647598771170492,0.687046043689707,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6162782917260081,0.8647598771170492,0.6312837277246052,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5465684369199095,0.8647598771170492,0.6108496089435843,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"لجستيكي","boundary":[0.46416381622260455,0.8647598771170492,0.5411397541374857,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4376050296870542,0.8647598771170492,0.45873513344018074,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاه","boundary":[0.386269178144544,0.8647598771170492,0.4321763469046304,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.30467190001488154,0.8647598771170492,0.38084049536212017,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29749356874405647,0.8647598771170492,0.30445341846511265,0.8843039586563359],"dir":"ltr"},{"str":"مسئوليت","boundary":[0.2141157237152505,0.8647598771170492,0.29220523758550065,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيره","boundary":[0.15275768857441938,0.8647598771170492,0.2086870409328267,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13658299782268488,0.8647598771170492,0.1473290057919956,0.8843039586563359],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.7879865723574754,0.8972746037810585,0.8632643069404188,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.7085607673407824,0.8972746037810585,0.7825578895750516,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6881266485597616,0.8972746037810585,0.7031320845583586,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6452539742780555,0.8972746037810585,0.6826979657773378,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكننده","boundary":[0.552242542605861,0.8972746037810585,0.6398252914956317,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5360678518541265,0.8972746037810585,0.5468138598234372,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"تأمينكننده","boundary":[0.44089315776725085,0.8972746037810585,0.5304335167380095,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4247184670155163,0.8972746037810585,0.435464474984827,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.29994074171049234,0.8972746037810585,0.41928978423309254,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2589054677551453,0.8972746037810585,0.2945120589280686,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25352976963511403,0.8972746037810585,0.25887493422088514,0.9168186853203453],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.1750292076817991,0.8972746037810585,0.24796843275846767,0.9168186853203453],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.13658299782268488,0.8972746037810585,0.1696005248993753,0.9168186853203453],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13653,0.40799,0.86404,0.91682],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":124,"image":{"jpeg":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/30a8bc1e4d144dc210821fe5ba49cb41.jpg","blurred":"/storage/books/1b572628e1d00c48/pages/211c9d6cd2c5bbf7f6df0b72653a29a3.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13651,0.40799,0.13614,0.08318]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5111558234940504,0.40798744435906664,0.6021475516794507,0.44698554254575423],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.3980746227773843,0.40798744435906664,0.5002222523857133,0.44698554254575423],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5112891190490767,0.47182577702485146,0.6297979762108805,0.5018173860229276],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.37022688490271044,0.47182577702485146,0.5029584675903341,0.5018173860229276],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7944973995158827,0.5641405309459555,0.8146531243080614,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8147675609154564,0.5641405309459555,0.8320279882236757,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.831958710456867,0.5641405309459555,0.8521144352490456,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.5641405309459555,0.8637374484292899,0.5836846124852424],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7123265271354766,0.5641405309459555,0.7895530196403158,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.6205400290141879,0.5641405309459555,0.7068978443530528,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5898053326460039,0.5641405309459555,0.6151113462317641,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع","boundary":[0.5284194581062887,0.5641405309459555,0.5843766498635801,0.5836846124852424],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.7903237989421427,0.6047321322998888,0.8280740238291513,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7695556073745111,0.6047321322998888,0.7848063638526492,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.6774940508605599,0.6047321322998888,0.764095053655987,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.6251003021604491,0.6047321322998888,0.672030531611083,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.596230845517508,0.6047321322998888,0.6196080640674018,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.523790933530505,0.6047321322998888,0.5902765497524636,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.44403105572720136,0.6047321322998888,0.5183394171717093,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4273015013801937,0.6047321322998888,0.4380753487483886,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39821843477924707,0.6047321322998888,0.42185889294719503,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.33360490389518627,0.6047321322998888,0.3927758263462484,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.29673472061318007,0.6047321322998888,0.3281622954621876,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.24550471010329422,0.6047321322998888,0.29586618268485665,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.18461994474349488,0.6047321322998888,0.24007602732087038,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.13651474639316225,0.6047321322998888,0.1790533478882575,0.6242762138391756],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.7898634866693472,0.637246858963898,0.8638606089036164,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.744234711898103,0.637246858963898,0.7843779064718178,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7388590137780717,0.637246858963898,0.7442041783638429,0.6567909405031849],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6749765737900293,0.637246858963898,0.7334671508457853,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.5950774989923044,0.637246858963898,0.6695155434410786,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5685187124567542,0.637246858963898,0.5895503235660161,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"كانال","boundary":[0.5122274479128519,0.637246858963898,0.5630440009425093,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"توزيع،","boundary":[0.4463315907538922,0.637246858963898,0.5067594938081723,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايه","boundary":[0.37982326681947953,0.637246858963898,0.4408640008857596,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.3131358470286504,0.637246858963898,0.379030164681681,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2922284584665977,0.637246858963898,0.3075814318112113,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.2214607065028986,0.637246858963898,0.28676322613672783,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد،","boundary":[0.13655515842380064,0.637246858963898,0.21598270941813635,0.6567909405031849],"dir":"rtl"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.7860983683354568,0.6697615856279073,0.8637534849493844,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.6986631554305563,0.6697615856279073,0.7806721231040874,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6781324326524856,0.6697615856279073,0.6931378686510826,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6258222021490275,0.6697615856279073,0.6727037498700618,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيرهسازي","boundary":[0.52315947951526,0.6697615856279073,0.6203935193666036,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.4923371596012791,0.6697615856279073,0.5175596549903866,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرد","boundary":[0.4364339788436662,0.6697615856279073,0.486936059633418,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42047263795527023,0.6697615856279073,0.4312186459245809,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.34104683293857724,0.6697615856279073,0.41504395517284637,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيرهسازي","boundary":[0.225806090279892,0.6697615856279073,0.3356181501561535,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17959486909881195,0.6697615856279073,0.2204352672619695,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.15916075031779106,0.6697615856279073,0.17416618631638814,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13658299782268488,0.6697615856279073,0.15373206753536728,0.6893056671671942],"dir":"rtl"},{"str":"ريسكهاي","boundary":[0.7705312692570665,0.7022763122919167,0.8637197441111054,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.7003481446699361,0.7022763122919167,0.7650657304014393,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6794407561078835,0.7022763122919167,0.6947937294524972,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.6395468975067895,0.7022763122919167,0.6739468984615463,0.7218203938312036],"dir":"rtl"},{"str":"ضايعات،","boundary":[0.5597870197034859,0.7022763122919167,0.63408581036