دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد 1) دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد 1)

توضیحات

دینامیک سیالات محاسباتی یکی از شاخه های نسبتا جدید مهندسی مکانیک است که در زمینه مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای مختلف در مهندسی مکانیک و دیگر رشته های مهندسی تحولی اساسی ایجاد کرده و با نیازهای بی پایانی که به ماشینهای محاسب دارد باعث پیشرفت چشمگیری در صنعت طراحی و ساخت کامپیوتر شده است، به طوری که امروزه ما شاهد پدید آمدن ابر کامپیوترها هستیم. حل معادلات پیچیده و غیر خطی حاکم بر رفتار و جریان سیالات مختلف در شرایط گوناگون با دانش مکانیک سیالات و استفاده از کامپیوترها امروزه تا مراحل بسیار پیشرفتهای عملی شده است و این امر همچنان ادامه دارد

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797640","title":"دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلد 1)","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1bb8cbf3ce94f0f9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1bb8cbf3ce94f0f9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1bb8cbf3ce94f0f9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1bb8cbf3ce94f0f9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1bb8cbf3ce94f0f9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1bb8cbf3ce94f0f9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1bb8cbf3ce94f0f9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1bb8cbf3ce94f0f9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1bb8cbf3ce94f0f9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1bb8cbf3ce94f0f9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789646029347","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"8","description":["دینامیک سیالات محاسباتی یکی از شاخه های نسبتا جدید مهندسی مکانیک است که در زمینه مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای مختلف در مهندسی مکانیک و دیگر رشته های مهندسی تحولی اساسی ایجاد کرده و با نیازهای بی پایانی که به ماشینهای محاسب دارد باعث پیشرفت چشمگیری در صنعت طراحی و ساخت کامپیوتر شده است، به طوری که امروزه ما شاهد پدید آمدن ابر کامپیوترها هستیم. حل معادلات پیچیده و غیر خطی حاکم بر رفتار و جریان سیالات مختلف در شرایط گوناگون با دانش مکانیک سیالات و استفاده از کامپیوترها امروزه تا مراحل بسیار پیشرفتهای عملی شده است و این امر همچنان ادامه دارد"],"pages_count":"606","keywords":"null","token":"1bb8cbf3ce94f0f9","created_at":"2021-07-24 11:52:30","updated_at":"2022-04-10 15:34:50","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-07-24 13:51:13","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"5656","title":"دکتر احمدرضا عظیمیان","firstname":"دکتر","lastname":"احمدرضا عظیمیان","token":"c61ffa00d4921ad0","created_at":"2018-02-20 11:32:44","updated_at":"2018-02-20 11:32:44","role":"translator"},{"id":"1920104","title":"ک.ا. هافمن","firstname":"ک.ا.","lastname":"هافمن","token":"11f94f49599ab85e","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","role":"writer"},{"id":"1920106","title":"اس.تی. چیانگ","firstname":"اس.تی.","lastname":"چیانگ","token":"fd88ae1fb6bba5fe","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920104","title":"ک.ا. هافمن","firstname":"ک.ا.","lastname":"هافمن","token":"11f94f49599ab85e","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","role":"writer"},{"id":"1920106","title":"اس.تی. چیانگ","firstname":"اس.تی.","lastname":"چیانگ","token":"fd88ae1fb6bba5fe","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"5656","title":"دکتر احمدرضا عظیمیان","firstname":"دکتر","lastname":"احمدرضا عظیمیان","token":"c61ffa00d4921ad0","created_at":"2018-02-20 11:32:44","updated_at":"2018-02-20 11:32:44","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786299","file":"60fbbfb6d4e858.33672297.pdf","book_id":"3797640","toc":null,"created_at":"2021-07-24 11:52:31","updated_at":"2022-04-10 15:35:01","process_started_at":"2021-07-24 11:52:33","process_done_at":"2021-07-24 11:52:49","process_failed_at":null,"pages_count":"606","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"106db164a22ec1c63e35b02529932b2ccbb9a819320f6aba645e45608ddaefeee98fea2662e822fc6d805cc42da7170c6e6f188e351b369f927022c6061f352d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۶"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","manager":"دکتر بهرام شریف نبی","shaba":"IR860100004001071803022757","bank_name":"مرکزی","description":"شناسه پرداخت 31907186115400000000000000523","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"29b567d11fde731d","slug":"iut","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","email":"nashr_sale@of.iut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"09138104164","token":"93894829652f845d","oauth_provider":null,"address":"دانشگاه صنعتی اصفهان","postal_code":"8415683111","invite_code":"wb22cc","inviter_id":null,"change_password_at":"2020-08-19 07:58:56","created_at":"2020-06-06 14:58:18","updated_at":"2020-08-19 07:59:57","bazaar_credit":0,"description":"nashr_sale@of.iut.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}},"study_subjects":[{"id":"343","title":" دینامیک سیالاتی محاسباتی","token":"81f04069210410c6","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4579","title":"انتقال سیالات و حرارت","token":"057569ac47d2c6f7","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"5440","title":"آز-مکانیک سیالات","token":"945695af00a237c5","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":"703","title":"مهندسی مکانیک خودرو","degree_id":"7","token":"8d5e0b329b3c28c7","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"15694","title":"جریان سیالات در محیط های متخلخل","token":"9ca0a011471c72f1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:28","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":"853","title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","degree_id":"10","token":"42097343f80417e0","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36661","title":"مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی","token":"389493ba12719e4a","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:55:35","updated_at":"2021-07-24 13:51:14","study_fields":[{"id":"709","title":"مهندسی هوافضا","degree_id":"7","token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-05 14:23:46","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"دینامیک-سیالات-محاسباتی-برای-مهندسان-جلد-1","urlify":"دینامیک-سیالات-محاسباتی-برای-مهندسان-جلد-1","pages_count_fa":"۶۰۶","authorTitle":"دکتر احمدرضا عظیمیان, ک.ا. هافمن, اس.تی. چیانگ","tocStr":"","url":"/preview/1bb8cbf3ce94f0f9/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1"}
{"toc":null,"pages_count":606,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1bb8cbf3ce94f0f9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/KpNdHtsTmfsFtFLm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/CPrAnIWolMpvVyox.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/GWeiCZSigfMuLvjS.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0004542649727241666,0.00013598860224274588,0.9982756158001802,0.9985759414499729]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.09233176708221436},{"x":0.7864923477172852,"y":0.09076682478189468},{"x":0.7864923477172852,"y":0.14553990960121155},{"x":0.601307213306427,"y":0.14553990960121155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.5991285443305969,0.09233176708221436,0.7864923477172852,0.14553990960121155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.09233176708221436},{"x":0.5904139280319214,"y":0.09233176708221436},{"x":0.5904139280319214,"y":0.14710484445095062},{"x":0.43790850043296814,"y":0.14710484445095062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.43790850043296814,0.09233176708221436,0.5904139280319214,0.14710484445095062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.09389671683311462},{"x":0.4270152449607849,"y":0.09233176708221436},{"x":0.4270152449607849,"y":0.14710484445095062},{"x":0.21350762248039246,"y":0.14710484445095062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.21350762248039246,0.09389671683311462,0.4270152449607849,0.14710484445095062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.09389671683311462},{"x":0.7864923477172852,"y":0.09076682478189468},{"x":0.7864923477172852,"y":0.14553990960121155},{"x":0.21350762248039246,"y":0.1486697942018509}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20850762248039245,0.08689671683311462,0.7914923477172852,0.15253990960121155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.18935836851596832},{"x":0.5991285443305969,"y":0.18935836851596832},{"x":0.5991285443305969,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5359477400779724,"y":0.22065727412700653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5359477400779724,0.18935836851596832,0.5991285443305969,0.22065727412700653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.18935836851596832},{"x":0.529411792755127,"y":0.18935836851596832},{"x":0.529411792755127,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4008714556694031,"y":0.22065727412700653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.4008714556694031,0.18935836851596832,0.529411792755127,0.22065727412700653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.18935836851596832},{"x":0.5991285443305969,"y":0.18935836851596832},{"x":0.5991285443305969,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4008714556694031,"y":0.22065727412700653}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39587145566940307,0.18235836851596832,0.6041285443305969,0.22765727412700654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2660406827926636},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2660406827926636},{"x":0.5773420333862305,"y":0.30359938740730286},{"x":0.5642701387405396,"y":0.30359938740730286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5620915293693542,0.2660406827926636,0.5773420333862305,0.30359938740730286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.26760563254356384},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2660406827926636},{"x":0.5533769130706787,"y":0.30516430735588074},{"x":0.501089334487915,"y":0.30516430735588074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.501089334487915,0.26760563254356384,0.5533769130706787,0.30516430735588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.26760563254356384},{"x":0.4923747181892395,"y":0.26760563254356384},{"x":0.4923747181892395,"y":0.30516430735588074},{"x":0.44008713960647583,"y":0.306729257106781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.44008713960647583,0.26760563254356384,0.4923747181892395,0.30516430735588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.26760563254356384},{"x":0.43572986125946045,"y":0.26760563254356384},{"x":0.43790850043296814,"y":0.30516430735588074},{"x":0.4248366057872772,"y":0.30516430735588074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42265796661376953,0.26760563254356384,0.43790850043296814,0.30516430735588074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.26760563254356384},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2660406827926636},{"x":0.5773420333862305,"y":0.30516430735588074},{"x":0.4248366057872772,"y":0.306729257106781}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4176579666137695,0.26060563254356384,0.5823420333862305,0.31216430735588074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.364632248878479},{"x":0.586056649684906,"y":0.36776211857795715},{"x":0.5838779807090759,"y":0.40375587344169617},{"x":0.43355119228363037,"y":0.40062597393989563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.43355119228363037,0.364632248878479,0.5838779807090759,0.40375587344169617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.364632248878479},{"x":0.4313725531101227,"y":0.364632248878479},{"x":0.429193913936615,"y":0.40062597393989563},{"x":0.4161219894886017,"y":0.39906102418899536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4161219894886017,0.364632248878479,0.429193913936615,0.40062597393989563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.364632248878479},{"x":0.586056649684906,"y":0.36776211857795715},{"x":0.5838779807090759,"y":0.40375587344169617},{"x":0.4161219894886017,"y":0.39906102418899536}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4111219894886017,0.357632248878479,0.5888779807090759,0.4107558734416962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4225352108478546},{"x":0.5664488077163696,"y":0.4225352108478546},{"x":0.5686274766921997,"y":0.44600939750671387},{"x":0.5446622967720032,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.5424836874008179,0.4225352108478546,0.5686274766921997,0.44600939750671387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.4225352108478546},{"x":0.5381263494491577,"y":0.4225352108478546},{"x":0.5403050184249878,"y":0.44757434725761414},{"x":0.5359477400779724,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.4225352108478546,0.5403050184249878,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.4241001605987549},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4241001605987549},{"x":0.5250544548034668,"y":0.44757434725761414},{"x":0.5228758454322815,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5206971764564514,0.4241001605987549,0.5250544548034668,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.4241001605987549},{"x":0.516339898109436,"y":0.4241001605987549},{"x":0.5185185074806213,"y":0.44757434725761414},{"x":0.514161229133606,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.514161229133606,0.4241001605987549,0.5185185074806213,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.4272300601005554},{"x":0.501089334487915,"y":0.4241001605987549},{"x":0.501089334487915,"y":0.44757434725761414},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4507042169570923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هافمن","boundary":[0.43572986125946045,0.4272300601005554,0.501089334487915,0.44757434725761414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.4272300601005554},{"x":0.5664488077163696,"y":0.42097026109695435},{"x":0.5686274766921997,"y":0.44600939750671387},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4507042169570923}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43072986125946044,0.4202300601005554,0.5736274766921997,0.4530093975067139],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.4663536846637726},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4663536846637726},{"x":0.5947712659835815,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5533769130706787,"y":0.48513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5533769130706787,0.4663536846637726,0.5947712659835815,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.4663536846637726},{"x":0.5446622967720032,"y":0.4663536846637726},{"x":0.5446622967720032,"y":0.48513302206993103},{"x":0.4793028235435486,"y":0.48513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4793028235435486,0.4663536846637726,0.5446622967720032,0.48513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.46791863441467285},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4663536846637726},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48513302206993103},{"x":0.4161219894886017,"y":0.48513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوافضا","boundary":[0.413943350315094,0.46791863441467285,0.47058823704719543,0.48513302206993103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.46791863441467285},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4647887349128723},{"x":0.5947712659835815,"y":0.48356807231903076},{"x":0.4161219894886017,"y":0.48513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.408943350315094,0.46091863441467285,0.5997712659835815,0.49056807231903077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.5054773092269897},{"x":0.586056649684906,"y":0.5039123892784119},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5226917266845703},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5242566466331482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5272331237792969,0.5054773092269897,0.5882353186607361,0.5226917266845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.5070422291755676},{"x":0.5206971764564514,"y":0.5054773092269897},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5242566466331482},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5258215665817261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایالتی","boundary":[0.4727668762207031,0.5070422291755676,0.5228758454322815,0.5242566466331482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.5086072087287903},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5086072087287903},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5258215665817261},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5273865461349487}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ویچیتا","boundary":[0.42047929763793945,0.5086072087287903,0.46840959787368774,0.5258215665817261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.5086072087287903},{"x":0.586056649684906,"y":0.5039123892784119},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5242566466331482},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5289514660835266}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.41547929763793945,0.5016072087287903,0.5932353186607361,0.5312566466331482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.5602504014968872},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5633803009986877},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اس.تی.","boundary":[0.5054466128349304,0.5602504014968872,0.5816993713378906,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5586854219436646},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5602504014968872},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5868544578552246},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5852895379066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیانگ","boundary":[0.42265796661376953,0.5586854219436646,0.4901960790157318,0.5868544578552246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5586854219436646},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5633803009986877},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5899843573570251},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5852895379066467}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4176579666137695,0.5516854219436645,0.5866993713378906,0.5969843573570252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5533769130706787,0.6040688753128052,0.5947712659835815,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6244131326675415},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4793028235435486,0.6040688753128052,0.5446622967720032,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.6040688753128052},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6040688753128052},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6244131326675415},{"x":0.413943350315094,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.413943350315094,0.6040688753128052,0.4727668762207031,0.6244131326675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6244131326675415},{"x":0.413943350315094,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.408943350315094,0.5970688753128052,0.5997712659835815,0.6314131326675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.6447574496269226},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6463223695755005},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6651017069816589}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انسیتو","boundary":[0.5925925970077515,0.6447574496269226,0.6427015066146851,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6447574496269226},{"x":0.586056649684906,"y":0.6447574496269226},{"x":0.586056649684906,"y":0.6651017069816589},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6651017069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5555555820465088,0.6447574496269226,0.586056649684906,0.6651017069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.6431924700737},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6447574496269226},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6651017069816589},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6651017069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5206971764564514,0.6431924700737,0.5468409657478333,0.6651017069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6431924700737},{"x":0.514161229133606,"y":0.6431924700737},{"x":0.514161229133606,"y":0.6651017069816589},{"x":0.4618736505508423,"y":0.663536787033081}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.4618736505508423,0.6431924700737,0.514161229133606,0.6651017069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.6416275501251221},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6431924700737},{"x":0.45098039507865906,"y":0.663536787033081},{"x":0.413943350315094,"y":0.6619718074798584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پینگ","boundary":[0.413943350315094,0.6416275501251221,0.45098039507865906,0.663536787033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6416275501251221},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6416275501251221},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6619718074798584},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6619718074798584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تانگ","boundary":[0.3660130798816681,0.6416275501251221,0.40740740299224854,0.6619718074798584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6416275501251221},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6463223695755005},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6619718074798584}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3610130798816681,0.6346275501251221,0.6477015066146851,0.6736666865348816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.7433489561080933},{"x":0.5533769130706787,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7793427109718323},{"x":0.46405228972435,"y":0.7746478915214539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.46840959787368774,0.7433489561080933,0.5490196347236633,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7433489561080933},{"x":0.46840959787368774,"y":0.7433489561080933},{"x":0.46405228972435,"y":0.7746478915214539},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7746478915214539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4575163424015045,0.7433489561080933,0.46405228972435,0.7746478915214539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7433489561080933},{"x":0.5533769130706787,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7793427109718323},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7746478915214539}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4525163424015045,0.7363489561080933,0.5540196347236633,0.7863427109718323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.8028169274330139},{"x":0.601307213306427,"y":0.8028169274330139},{"x":0.601307213306427,"y":0.8262910842895508},{"x":0.501089334487915,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.501089334487915,0.8028169274330139,0.601307213306427,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.8028169274330139},{"x":0.4880174398422241,"y":0.8028169274330139},{"x":0.4880174398422241,"y":0.8262910842895508},{"x":0.40522876381874084,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عظیمیان","boundary":[0.40522876381874084,0.8028169274330139,0.4880174398422241,0.8262910842895508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.8028169274330139},{"x":0.601307213306427,"y":0.8028169274330139},{"x":0.601307213306427,"y":0.8262910842895508},{"x":0.40522876381874084,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40022876381874084,0.7958169274330139,0.606307213306427,0.8332910842895508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.8450704216957092},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8435055017471313},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8622848391532898},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8638497591018677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5904139280319214,0.8450704216957092,0.6339869499206543,0.8622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.8450704216957092},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8450704216957092},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8638497591018677},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8638497591018677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5185185074806213,0.8450704216957092,0.5816993713378906,0.8638497591018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.8450704216957092},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8450704216957092},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8638497591018677},{"x":0.4422658085823059,"y":0.8638497591018677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4422658085823059,0.8450704216957092,0.5098039507865906,0.8638497591018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.8466353416442871},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8450704216957092},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8638497591018677},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.37690630555152893,0.8466353416442871,0.43572986125946045,0.8638497591018677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.8466353416442871},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8435055017471313},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8622848391532898},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3719063055515289,0.8396353416442871,0.6389869499206543,0.8692848391532898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.8841940760612488},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8826290965080261},{"x":0.5969498753547668,"y":0.9029734134674072},{"x":0.5381263494491577,"y":0.9029734134674072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5359477400779724,0.8841940760612488,0.5969498753547668,0.9029734134674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.8857589960098267},{"x":0.529411792755127,"y":0.8841940760612488},{"x":0.529411792755127,"y":0.9045383334159851},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9045383334159851}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4793028235435486,0.8857589960098267,0.529411792755127,0.9045383334159851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8857589960098267},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8857589960098267},{"x":0.47058823704719543,"y":0.9045383334159851},{"x":0.4117647111415863,"y":0.9061033129692078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4117647111415863,0.8857589960098267,0.47058823704719543,0.9045383334159851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8857589960098267},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8826290965080261},{"x":0.5969498753547668,"y":0.9029734134674072},{"x":0.4117647111415863,"y":0.9061033129692078}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4067647111415863,0.8787589960098267,0.6019498753547669,0.9099734134674072],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/wsjQCaqReSyvcmSa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/BwpBTvuZxKvWIIkY.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/BPjmLhsnLQRoihAE.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0003830672894687694,0.00003802645635530236,0.9981237273226636,0.9985147151670919]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.03129890561103821},{"x":0.7864923477172852,"y":0.03129890561103821},{"x":0.7864923477172852,"y":0.03755868598818779},{"x":0.7603485584259033,"y":0.03755868598818779}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"صلعلی","boundary":[0.7603485584259033,0.03129890561103821,0.7864923477172852,0.03755868598818779]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.03129890561103821},{"x":0.7864923477172852,"y":0.03129890561103821},{"x":0.7864923477172852,"y":0.03755868598818779},{"x":0.7603485584259033,"y":0.03755868598818779}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7553485584259033,0.02429890561103821,0.7914923477172852,0.04455868598818779],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.0954616591334343},{"x":0.8257080316543579,"y":0.0954616591334343},{"x":0.8257080316543579,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7973856329917908,"y":0.11267605423927307}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7973856329917908,0.0954616591334343,0.8257080316543579,0.11267605423927307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.09702660143375397},{"x":0.7930282950401306,"y":0.0954616591334343},{"x":0.7930282950401306,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7668845057487488,"y":0.11424100399017334}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7668845057487488,0.09702660143375397,0.7930282950401306,0.11267605423927307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.09702660143375397},{"x":0.7668845057487488,"y":0.09702660143375397},{"x":0.7668845057487488,"y":0.11424100399017334},{"x":0.7516340017318726,"y":0.11424100399017334}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7516340017318726,0.09702660143375397,0.7668845057487488,0.11424100399017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.09702660143375397},{"x":0.742919385433197,"y":0.09702660143375397},{"x":0.742919385433197,"y":0.11424100399017334},{"x":0.7167755961418152,"y":0.11424100399017334}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.7167755961418152,0.09702660143375397,0.742919385433197,0.11424100399017334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.09702660143375397},{"x":0.8257080316543579,"y":0.0954616591334343},{"x":0.8257080316543579,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7167755961418152,"y":0.11424100399017334}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.7117755961418152,0.09002660143375396,0.8307080316543579,0.11967605423927308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.14084507524967194},{"x":0.8322439789772034,"y":0.142410010099411},{"x":0.8322439789772034,"y":0.15962441265583038},{"x":0.7886710166931152,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7886710166931152,0.14084507524967194,0.8322439789772034,0.15962441265583038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7799564003944397,"y":0.14084507524967194},{"x":0.7777777910232544,"y":0.15805946290493011},{"x":0.7407407164573669,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7407407164573669,0.13928012549877167,0.7777777910232544,0.15805946290493011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7320261597633362,"y":0.14084507524967194},{"x":0.7298474907875061,"y":0.15805946290493011},{"x":0.7080609798431396,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۳","boundary":[0.7102396488189697,0.13928012549877167,0.7298474907875061,0.15805946290493011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.13928012549877167},{"x":0.8322439789772034,"y":0.14084507524967194},{"x":0.8322439789772034,"y":0.15962441265583038},{"x":0.7080609798431396,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7052396488189697,0.13228012549877166,0.8372439789772034,0.1666244126558304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.1377151757478714},{"x":0.40522876381874084,"y":0.1377151757478714},{"x":0.40740740299224854,"y":0.15805946290493011},{"x":0.37254902720451355,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.37037035822868347,0.1377151757478714,0.40740740299224854,0.15805946290493011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.1377151757478714},{"x":0.3616557717323303,"y":0.1377151757478714},{"x":0.3616557717323303,"y":0.15805946290493011},{"x":0.3376906216144562,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3376906216144562,0.1377151757478714,0.3616557717323303,0.15805946290493011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.1377151757478714},{"x":0.32679739594459534,"y":0.1377151757478714},{"x":0.328976035118103,"y":0.15805946290493011},{"x":0.3202614486217499,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3180827796459198,0.1377151757478714,0.328976035118103,0.15805946290493011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.1377151757478714},{"x":0.31154683232307434,"y":0.1377151757478714},{"x":0.31154683232307434,"y":0.15962441265583038},{"x":0.2505446672439575,"y":0.15962441265583038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2505446672439575,0.1377151757478714,0.31154683232307434,0.15962441265583038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.13928012549877167},{"x":0.23093682527542114,"y":0.13928012549877167},{"x":0.23311546444892883,"y":0.15962441265583038},{"x":0.21568627655506134,"y":0.15962441265583038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.21568627655506134,0.13928012549877167,0.23311546444892883,0.15962441265583038]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.13928012549877167},{"x":0.40522876381874084,"y":0.1377151757478714},{"x":0.40740740299224854,"y":0.15805946290493011},{"x":0.21568627655506134,"y":0.15962441265583038}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21068627655506134,0.13228012549877166,0.41240740299224854,0.16505946290493012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.17370891571044922},{"x":0.8322439789772034,"y":0.17370891571044922},{"x":0.8322439789772034,"y":0.19874803721904755},{"x":0.7559912800788879,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.7559912800788879,0.17370891571044922,0.8322439789772034,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.17370891571044922},{"x":0.742919385433197,"y":0.17370891571044922},{"x":0.742919385433197,"y":0.19874803721904755},{"x":0.6688452959060669,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.6688452959060669,0.17370891571044922,0.742919385433197,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.17370891571044922},{"x":0.657952070236206,"y":0.17370891571044922},{"x":0.657952070236206,"y":0.19874803721904755},{"x":0.5620915293693542,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.5620915293693542,0.17370891571044922,0.657952070236206,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.17370891571044922},{"x":0.5511982440948486,"y":0.17370891571044922},{"x":0.5511982440948486,"y":0.19874803721904755},{"x":0.5076252818107605,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5076252818107605,0.17370891571044922,0.5511982440948486,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.17370891571044922},{"x":0.49673202633857727,"y":0.17370891571044922},{"x":0.49673202633857727,"y":0.19874803721904755},{"x":0.413943350315094,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.413943350315094,0.17370891571044922,0.49673202633857727,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.17370891571044922},{"x":0.4008714556694031,"y":0.17370891571044922},{"x":0.4008714556694031,"y":0.19874803721904755},{"x":0.3965141475200653,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3965141475200653,0.17370891571044922,0.4008714556694031,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.17370891571044922},{"x":0.38997820019721985,"y":0.17370891571044922},{"x":0.38997820019721985,"y":0.19874803721904755},{"x":0.3660130798816681,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3660130798816681,0.17370891571044922,0.38997820019721985,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.17370891571044922},{"x":0.35729846358299255,"y":0.17370891571044922},{"x":0.35729846358299255,"y":0.19874803721904755},{"x":0.3355119824409485,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3355119824409485,0.17370891571044922,0.35729846358299255,0.19874803721904755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.17370891571044922},{"x":0.3333333432674408,"y":0.17370891571044922},{"x":0.3333333432674408,"y":0.19874803721904755},{"x":0.328976035118103,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.328976035118103,0.17370891571044922,0.3333333432674408,0.19874803721904755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.17370891571044922},{"x":0.8322439789772034,"y":0.17370891571044922},{"x":0.8322439789772034,"y":0.19874803721904755},{"x":0.328976035118103,"y":0.19874803721904755}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.323976035118103,0.1667089157104492,0.8372439789772034,0.20574803721904755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.22065727412700653},{"x":0.8300653696060181,"y":0.22378717362880707},{"x":0.8300653696060181,"y":0.24100156128406525},{"x":0.7385621070861816,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.7385621070861816,0.22065727412700653,0.8300653696060181,0.24100156128406525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.22065727412700653},{"x":0.7342047691345215,"y":0.22065727412700653},{"x":0.7342047691345215,"y":0.23943662643432617},{"x":0.7320261597633362,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7320261597633362,0.22065727412700653,0.7342047691345215,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2378716766834259},{"x":0.8300653696060181,"y":0.24100156128406525},{"x":0.827886700630188,"y":0.2582159638404846},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2550860643386841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگرداننده","boundary":[0.7647058963775635,0.2378716766834259,0.827886700630188,0.2582159638404846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.2378716766834259},{"x":0.7603485584259033,"y":0.2378716766834259},{"x":0.758169949054718,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2550860643386841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.758169949054718,0.2378716766834259,0.758169949054718,0.2550860643386841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.25665101408958435},{"x":0.8300653696060181,"y":0.25665101408958435},{"x":0.827886700630188,"y":0.27699530124664307},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2754303514957428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.7843137383460999,0.25665101408958435,0.827886700630188,0.27699530124664307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7821350693702698,"y":0.25665101408958435},{"x":0.7821350693702698,"y":0.2754303514957428},{"x":0.7494553327560425,"y":0.2754303514957428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.7494553327560425,0.2550860643386841,0.7821350693702698,0.2754303514957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7407407164573669,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7407407164573669,"y":0.2754303514957428},{"x":0.7342047691345215,"y":0.2754303514957428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7342047691345215,0.2550860643386841,0.7407407164573669,0.2754303514957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2550860643386841},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2754303514957428},{"x":0.6840958595275879,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.686274528503418,0.2550860643386841,0.7254902124404907,0.2754303514957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6840958595275879,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6840958595275879,"y":0.27386540174484253},{"x":0.6492374539375305,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6492374539375305,0.2550860643386841,0.6840958595275879,0.27386540174484253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6448801755905151,"y":0.27386540174484253},{"x":0.6427015066146851,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6448801755905151,0.2550860643386841,0.6448801755905151,0.27386540174484253]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.21909232437610626},{"x":0.8300653696060181,"y":0.22378717362880707},{"x":0.827886700630188,"y":0.27699530124664307},{"x":0.6427015066146851,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6398801755905151,0.21209232437610626,0.832886700630188,0.2839953012466431],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.27699530124664307},{"x":0.827886700630188,"y":0.27699530124664307},{"x":0.827886700630188,"y":0.2910798192024231},{"x":0.8017429113388062,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7995642423629761,0.27699530124664307,0.827886700630188,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.27699530124664307},{"x":0.7973856329917908,"y":0.27699530124664307},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2910798192024231},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7930282950401306,0.27699530124664307,0.7973856329917908,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.29264476895332336},{"x":0.827886700630188,"y":0.2910798192024231},{"x":0.827886700630188,"y":0.30985915660858154},{"x":0.7734204530715942,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7734204530715942,0.29264476895332336,0.827886700630188,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7668845057487488,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7668845057487488,"y":0.30985915660858154},{"x":0.7625272274017334,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7625272274017334,0.29264476895332336,0.7668845057487488,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7538126111030579,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7538126111030579,"y":0.30985915660858154},{"x":0.7211328744888306,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7211328744888306,0.29264476895332336,0.7538126111030579,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7124183177947998,"y":0.29264476895332336},{"x":0.7124183177947998,"y":0.30985915660858154},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.29264476895332336,0.7124183177947998,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.29264476895332336},{"x":0.6993464231491089,"y":0.29264476895332336},{"x":0.6993464231491089,"y":0.30985915660858154},{"x":0.6448801755905151,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6448801755905151,0.29264476895332336,0.6993464231491089,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.3114241063594818},{"x":0.827886700630188,"y":0.3114241063594818},{"x":0.827886700630188,"y":0.3270735442638397},{"x":0.7952069640159607,"y":0.32863849401474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7952069640159607,0.3114241063594818,0.827886700630188,0.3270735442638397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.3129890561103821},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3114241063594818},{"x":0.7886710166931152,"y":0.32863849401474},{"x":0.7538126111030579,"y":0.32863849401474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7538126111030579,0.3129890561103821,0.7886710166931152,0.32863849401474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3129890561103821},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3129890561103821},{"x":0.7516340017318726,"y":0.33020344376564026},{"x":0.7450980544090271,"y":0.33020344376564026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7450980544090271,0.3129890561103821,0.7516340017318726,0.33020344376564026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.3270735442638397},{"x":0.8300653696060181,"y":0.32863849401474},{"x":0.8300653696060181,"y":0.3442879617214203},{"x":0.7734204530715942,"y":0.3442879617214203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7734204530715942,0.3270735442638397,0.8300653696060181,0.3442879617214203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.3270735442638397},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3270735442638397},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3442879617214203},{"x":0.7538126111030579,"y":0.3442879617214203}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7538126111030579,0.3270735442638397,0.7668845057487488,0.3442879617214203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.34585288166999817},{"x":0.827886700630188,"y":0.3442879617214203},{"x":0.827886700630188,"y":0.36150234937667847},{"x":0.7908496856689453,"y":0.36306729912757874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7908496856689453,0.34585288166999817,0.827886700630188,0.36150234937667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.34741783142089844},{"x":0.7821350693702698,"y":0.34741783142089844},{"x":0.7843137383460999,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7559912800788879,"y":0.364632248878479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7538126111030579,0.34741783142089844,0.7843137383460999,0.36306729912757874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3489827811717987},{"x":0.7494553327560425,"y":0.3489827811717987},{"x":0.7494553327560425,"y":0.364632248878479},{"x":0.7450980544090271,"y":0.364632248878479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7450980544090271,0.3489827811717987,0.7494553327560425,0.364632248878479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.36306729912757874},{"x":0.827886700630188,"y":0.36306729912757874},{"x":0.827886700630188,"y":0.3771517872810364},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7908496856689453,0.36306729912757874,0.827886700630188,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7821350693702698,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3771517872810364},{"x":0.7559912800788879,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7559912800788879,0.36306729912757874,0.7821350693702698,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7494553327560425,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7494553327560425,"y":0.3771517872810364},{"x":0.727668821811676,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.727668821811676,0.36306729912757874,0.7494553327560425,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7233115434646606,"y":0.36306729912757874},{"x":0.7233115434646606,"y":0.3771517872810364},{"x":0.7211328744888306,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7211328744888306,0.36306729912757874,0.7233115434646606,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.3818466365337372},{"x":0.827886700630188,"y":0.3818466365337372},{"x":0.827886700630188,"y":0.3974960744380951},{"x":0.7952069640159607,"y":0.3974960744380951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7952069640159607,0.3818466365337372,0.827886700630188,0.3974960744380951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3818466365337372},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3818466365337372},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3974960744380951},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3974960744380951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.7450980544090271,0.3818466365337372,0.7908496856689453,0.3974960744380951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.2801252007484436},{"x":0.827886700630188,"y":0.27699530124664307},{"x":0.8322439789772034,"y":0.3974960744380951},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39906102418899536}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.637701506614685,0.2731252007484436,0.8372439789772034,0.4044960744380951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5468409657478333,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5468409657478333,"y":0.23943662643432617},{"x":0.5337690711021423,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.5337690711021423,0.22065727412700653,0.5468409657478333,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22065727412700653},{"x":0.529411792755127,"y":0.22065727412700653},{"x":0.529411792755127,"y":0.23943662643432617},{"x":0.529411792755127,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.22065727412700653,0.529411792755127,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5206971764564514,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5206971764564514,"y":0.23943662643432617},{"x":0.5185185074806213,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5185185074806213,0.22065727412700653,0.5206971764564514,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.22065727412700653},{"x":0.516339898109436,"y":0.22065727412700653},{"x":0.516339898109436,"y":0.23943662643432617},{"x":0.514161229133606,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.514161229133606,0.22065727412700653,0.516339898109436,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5076252818107605,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5076252818107605,"y":0.23943662643432617},{"x":0.46623092889785767,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هافمن","boundary":[0.46623092889785767,0.22065727412700653,0.5076252818107605,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4575163424015045,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4575163424015045,"y":0.23943662643432617},{"x":0.45098039507865906,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45098039507865906,0.22065727412700653,0.4575163424015045,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4444444477558136,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4444444477558136,"y":0.23943662643432617},{"x":0.42265796661376953,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.42265796661376953,0.22065727412700653,0.4444444477558136,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.22065727412700653},{"x":0.42047929763793945,"y":0.22065727412700653},{"x":0.42047929763793945,"y":0.23943662643432617},{"x":0.41830065846443176,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41830065846443176,0.22065727412700653,0.42047929763793945,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22065727412700653},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23943662643432617},{"x":0.4008714556694031,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.4008714556694031,0.22065727412700653,0.4117647111415863,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.22065727412700653},{"x":0.3943355083465576,"y":0.22065727412700653},{"x":0.3943355083465576,"y":0.23943662643432617},{"x":0.38997820019721985,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38997820019721985,0.22065727412700653,0.3943355083465576,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.22065727412700653},{"x":0.3834422528743744,"y":0.22065727412700653},{"x":0.3834422528743744,"y":0.23943662643432617},{"x":0.3376906216144562,"y":0.23943662643432617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیانگ","boundary":[0.3376906216144562,0.22065727412700653,0.3834422528743744,0.23943662643432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.24100156128406525},{"x":0.5490196347236633,"y":0.24100156128406525},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2582159638404846},{"x":0.48148149251937866,"y":0.25665101408958435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.48148149251937866,0.24100156128406525,0.5490196347236633,0.2582159638404846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.23943662643432617},{"x":0.4793028235435486,"y":0.24100156128406525},{"x":0.4793028235435486,"y":0.25665101408958435},{"x":0.4248366057872772,"y":0.25665101408958435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عظیمیان","boundary":[0.4248366057872772,0.23943662643432617,0.4793028235435486,0.25665101408958435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.25665101408958435},{"x":0.5468409657478333,"y":0.25665101408958435},{"x":0.5468409657478333,"y":0.27386540174484253},{"x":0.4901960790157318,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4901960790157318,0.25665101408958435,0.5468409657478333,0.27386540174484253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.25665101408958435},{"x":0.48148149251937866,"y":0.25665101408958435},{"x":0.48148149251937866,"y":0.27386540174484253},{"x":0.43355119228363037,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43355119228363037,0.25665101408958435,0.48148149251937866,0.27386540174484253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.25665101408958435},{"x":0.4270152449607849,"y":0.25665101408958435},{"x":0.4270152449607849,"y":0.27386540174484253},{"x":0.3834422528743744,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3834422528743744,0.25665101408958435,0.4270152449607849,0.27386540174484253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.25665101408958435},{"x":0.37472766637802124,"y":0.25665101408958435},{"x":0.37472766637802124,"y":0.27386540174484253},{"x":0.32679739594459534,"y":0.27386540174484253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.32679739594459534,0.25665101408958435,0.37472766637802124,0.27386540174484253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.27386540174484253},{"x":0.5468409657478333,"y":0.27386540174484253},{"x":0.5468409657478333,"y":0.2910798192024231},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4901960790157318,0.27386540174484253,0.5468409657478333,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.27386540174484253},{"x":0.48148149251937866,"y":0.27386540174484253},{"x":0.48148149251937866,"y":0.2910798192024231},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43355119228363037,0.27386540174484253,0.48148149251937866,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.27386540174484253},{"x":0.4270152449607849,"y":0.27386540174484253},{"x":0.4270152449607849,"y":0.2910798192024231},{"x":0.3834422528743744,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3834422528743744,0.27386540174484253,0.4270152449607849,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.27386540174484253},{"x":0.37472766637802124,"y":0.27386540174484253},{"x":0.37472766637802124,"y":0.2910798192024231},{"x":0.32679739594459534,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.32679739594459534,0.27386540174484253,0.37472766637802124,0.2910798192024231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.29264476895332336},{"x":0.5468409657478333,"y":0.29264476895332336},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3129890561103821},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.49673202633857727,0.29264476895332336,0.5468409657478333,0.3129890561103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.2910798192024231},{"x":0.4880174398422241,"y":0.29264476895332336},{"x":0.4880174398422241,"y":0.30516430735588074},{"x":0.4422658085823059,"y":0.30516430735588074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4422658085823059,0.2910798192024231,0.4880174398422241,0.30516430735588074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5490196347236633,"y":0.22065727412700653},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3129890561103821},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32179739594459533,0.21365727412700652,0.5540196347236633,0.3199890561103821],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.29420968890190125},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2957746386528015},{"x":0.43355119228363037,"y":0.30985915660858154},{"x":0.38997820019721985,"y":0.30985915660858154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.38997820019721985,0.29420968890190125,0.43355119228363037,0.30985915660858154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.2910798192024231},{"x":0.3834422528743744,"y":0.29264476895332336},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3082942068576813},{"x":0.3333333432674408,"y":0.306729257106781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3355119824409485,0.2910798192024231,0.3812636137008667,0.3082942068576813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.30985915660858154},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3114241063594818},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3270735442638397},{"x":0.501089334487915,"y":0.32550859451293945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.5032680034637451,0.30985915660858154,0.5468409657478333,0.3270735442638397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.3082942068576813},{"x":0.4945533871650696,"y":0.30985915660858154},{"x":0.4945533871650696,"y":0.32550859451293945},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4596949815750122,0.3082942068576813,0.4945533871650696,0.32550859451293945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3395931124687195},{"x":0.5185185074806213,"y":0.34115806221961975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.516339898109436,0.3270735442638397,0.5468409657478333,0.3395931124687195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.32863849401474},{"x":0.5076252818107605,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5098039507865906,"y":0.34115806221961975},{"x":0.4901960790157318,"y":0.34115806221961975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4901960790157318,0.32863849401474,0.5098039507865906,0.34115806221961975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2910798192024231},{"x":0.5468409657478333,"y":0.29420968890190125},{"x":0.5468409657478333,"y":0.34272301197052},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3395931124687195}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3283333432674408,0.2840798192024231,0.5518409657478333,0.34972301197052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.34585288166999817},{"x":0.5468409657478333,"y":0.34585288166999817},{"x":0.5468409657478333,"y":0.35837244987487793},{"x":0.3834422528743744,"y":0.35837244987487793}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۶۰۲۹-۳۴-۷","boundary":[0.3834422528743744,0.34585288166999817,0.5468409657478333,0.35837244987487793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.36306729912757874},{"x":0.5468409657478333,"y":0.36306729912757874},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3740219175815582},{"x":0.3834422528743744,"y":0.3740219175815582}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۶۰۲۹-۳۵-۴","boundary":[0.3834422528743744,0.36306729912757874,0.5468409657478333,0.3740219175815582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.34585288166999817},{"x":0.5468409657478333,"y":0.34585288166999817},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3740219175815582},{"x":0.3834422528743744,"y":0.3740219175815582}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3784422528743744,0.33885288166999816,0.5518409657478333,0.38102191758155823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.3802816867828369},{"x":0.5424836874008179,"y":0.37871673703193665},{"x":0.5446622967720032,"y":0.39436620473861694},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3959311544895172}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰۰","boundary":[0.48583877086639404,0.3802816867828369,0.5446622967720032,0.39436620473861694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.3818466365337372},{"x":0.4793028235435486,"y":0.3802816867828369},{"x":0.48148149251937866,"y":0.39436620473861694},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3959311544895172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.45315903425216675,0.3818466365337372,0.48148149251937866,0.39436620473861694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.3818466365337372},{"x":0.5424836874008179,"y":0.37871673703193665},{"x":0.5446622967720032,"y":0.39436620473861694},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3959311544895172}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.44815903425216674,0.3748466365337372,0.5496622967720032,0.40136620473861695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.41471049189567566},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4178403615951538},{"x":0.8344226479530334,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7799564003944397,0.41471049189567566,0.8344226479530334,0.43192487955093384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.41471049189567566},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4178403615951538},{"x":0.8344226479530334,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7749564003944397,0.40771049189567565,0.8394226479530335,0.43892487955093384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6601307392120361,"y":0.43035992980003357},{"x":0.6535947918891907,"y":0.43035992980003357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6535947918891907,0.4162754416465759,0.6601307392120361,0.43035992980003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6492374539375305,"y":0.43192487955093384},{"x":0.6143791079521179,"y":0.43035992980003357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هافمن","boundary":[0.6143791079521179,0.4162754416465759,0.6492374539375305,0.43192487955093384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6122004389762878,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6122004389762878,"y":0.43035992980003357},{"x":0.6056644916534424,"y":0.43035992980003357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6056644916534424,0.4162754416465759,0.6122004389762878,0.43035992980003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6034858226776123,"y":0.4162754416465759},{"x":0.6034858226776123,"y":0.43035992980003357},{"x":0.5686274766921997,"y":0.43035992980003357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاوس","boundary":[0.5686274766921997,0.4162754416465759,0.6034858226776123,0.43035992980003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.4131455421447754},{"x":0.4880174398422241,"y":0.41471049189567566},{"x":0.4880174398422241,"y":0.4287949800491333},{"x":0.42265796661376953,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hoffmann","boundary":[0.42265796661376953,0.4131455421447754,0.4880174398422241,0.4287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.41471049189567566},{"x":0.4945533871650696,"y":0.41471049189567566},{"x":0.4945533871650696,"y":0.4287949800491333},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4901960790157318,0.41471049189567566,0.4945533871650696,0.4287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.41471049189567566},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41471049189567566},{"x":0.5359477400779724,"y":0.43035992980003357},{"x":0.49891066551208496,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Klaus","boundary":[0.49891066551208496,0.41471049189567566,0.5359477400779724,0.43035992980003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.41471049189567566},{"x":0.5490196347236633,"y":0.41471049189567566},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4287949800491333},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4287949800491333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"A","boundary":[0.5424836874008179,0.41471049189567566,0.5490196347236633,0.4287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.43192487955093384},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4334898293018341},{"x":0.8344226479530334,"y":0.449139267206192},{"x":0.8039215803146362,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8039215803146362,0.43192487955093384,0.8344226479530334,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7973856329917908,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7973856329917908,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7908496856689453,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7908496856689453,0.43192487955093384,0.7973856329917908,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7843137383460999,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7843137383460999,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7668845057487488,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7690631747245789,0.43192487955093384,0.7843137383460999,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7603485584259033,"y":0.43192487955093384},{"x":0.7603485584259033,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7124183177947998,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7124183177947998,0.43192487955093384,0.7603485584259033,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.4334898293018341},{"x":0.657952070236206,"y":0.4334898293018341},{"x":0.657952070236206,"y":0.449139267206192},{"x":0.655773401260376,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.4334898293018341,0.657952070236206,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.4334898293018341},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4334898293018341},{"x":0.6492374539375305,"y":0.449139267206192},{"x":0.6034858226776123,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.6034858226776123,0.4334898293018341,0.6492374539375305,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.4334898293018341},{"x":0.5969498753547668,"y":0.4334898293018341},{"x":0.5969498753547668,"y":0.449139267206192},{"x":0.5533769130706787,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.5533769130706787,0.4334898293018341,0.5969498753547668,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4334898293018341},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4334898293018341},{"x":0.5468409657478333,"y":0.449139267206192},{"x":0.4901960790157318,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.4901960790157318,0.4334898293018341,0.5468409657478333,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4334898293018341},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4334898293018341},{"x":0.48366013169288635,"y":0.449139267206192},{"x":0.4575163424015045,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4575163424015045,0.4334898293018341,0.48366013169288635,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.4334898293018341},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4334898293018341},{"x":0.45098039507865906,"y":0.449139267206192},{"x":0.4008714556694031,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.4008714556694031,0.4334898293018341,0.45098039507865906,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3965141475200653,"y":0.449139267206192},{"x":0.3943355083465576,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3943355083465576,0.4334898293018341,0.3965141475200653,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.4334898293018341},{"x":0.38779956102371216,"y":0.4334898293018341},{"x":0.38779956102371216,"y":0.449139267206192},{"x":0.35511982440948486,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.35511982440948486,0.4334898293018341,0.38779956102371216,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3485838770866394,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3485838770866394,"y":0.449139267206192},{"x":0.3355119824409485,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.3355119824409485,0.4334898293018341,0.3485838770866394,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3311546742916107,"y":0.449139267206192},{"x":0.3311546742916107,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3311546742916107,0.4334898293018341,0.3311546742916107,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.4334898293018341},{"x":0.32244008779525757,"y":0.4334898293018341},{"x":0.32244008779525757,"y":0.449139267206192},{"x":0.32244008779525757,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.32244008779525757,0.4334898293018341,0.32244008779525757,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4334898293018341},{"x":0.3202614486217499,"y":0.449139267206192},{"x":0.3180827796459198,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3180827796459198,0.4334898293018341,0.3202614486217499,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.4334898293018341},{"x":0.30936819314956665,"y":0.4334898293018341},{"x":0.30936819314956665,"y":0.449139267206192},{"x":0.27668845653533936,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"هافمن","boundary":[0.27668845653533936,0.4334898293018341,0.30936819314956665,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.4334898293018341},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4334898293018341},{"x":0.27450981736183167,"y":0.449139267206192},{"x":0.2701525092124939,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2701525092124939,0.4334898293018341,0.27450981736183167,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.4334898293018341},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4334898293018341},{"x":0.26143792271614075,"y":0.449139267206192},{"x":0.24183006584644318,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.24183006584644318,0.4334898293018341,0.26143792271614075,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.4334898293018341},{"x":0.2396514117717743,"y":0.4334898293018341},{"x":0.2396514117717743,"y":0.449139267206192},{"x":0.2374727725982666,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2374727725982666,0.4334898293018341,0.2396514117717743,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.4334898293018341},{"x":0.23093682527542114,"y":0.4334898293018341},{"x":0.23093682527542114,"y":0.449139267206192},{"x":0.22004356980323792,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.22004356980323792,0.4334898293018341,0.23093682527542114,0.449139267206192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.4334898293018341},{"x":0.21568627655506134,"y":0.4334898293018341},{"x":0.21568627655506134,"y":0.449139267206192},{"x":0.21350762248039246,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21350762248039246,0.4334898293018341,0.21568627655506134,0.449139267206192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.4131455421447754},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4194053113460541},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4538341164588928},{"x":0.21350762248039246,"y":0.449139267206192}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.20850762248039245,0.4061455421447754,0.8394226479530335,0.46083411645889283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.449139267206192},{"x":0.657952070236206,"y":0.449139267206192},{"x":0.657952070236206,"y":0.4647887349128723},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چیانگ","boundary":[0.6274510025978088,0.449139267206192,0.657952070236206,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.449139267206192},{"x":0.6209150552749634,"y":0.449139267206192},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4647887349128723},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6143791079521179,0.449139267206192,0.6209150552749634,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.449139267206192},{"x":0.6078431606292725,"y":0.449139267206192},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4647887349128723},{"x":0.570806086063385,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.570806086063385,0.449139267206192,0.6078431606292725,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.449139267206192},{"x":0.5642701387405396,"y":0.449139267206192},{"x":0.5642701387405396,"y":0.4647887349128723},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.5076252818107605,0.449139267206192,0.5642701387405396,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.449139267206192},{"x":0.49891066551208496,"y":0.449139267206192},{"x":0.49891066551208496,"y":0.4647887349128723},{"x":0.45315903425216675,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"عظیمیان","boundary":[0.45315903425216675,0.449139267206192,0.49891066551208496,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.449139267206192},{"x":0.45315903425216675,"y":0.449139267206192},{"x":0.45315903425216675,"y":0.4647887349128723},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.44880175590515137,0.449139267206192,0.45315903425216675,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.449139267206192},{"x":0.44008713960647583,"y":0.449139267206192},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4647887349128723},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ويراسته","boundary":[0.3965141475200653,0.449139267206192,0.44008713960647583,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.449139267206192},{"x":0.38997820019721985,"y":0.449139267206192},{"x":0.38997820019721985,"y":0.4647887349128723},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.35947713255882263,0.449139267206192,0.38997820019721985,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.449139267206192},{"x":0.3529411852359772,"y":0.449139267206192},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4647887349128723},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.32679739594459534,0.449139267206192,0.3529411852359772,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.449139267206192},{"x":0.32244008779525757,"y":0.449139267206192},{"x":0.32244008779525757,"y":0.4647887349128723},{"x":0.3159041404724121,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3159041404724121,0.449139267206192,0.32244008779525757,0.4647887349128723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.46791863441467285},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4663536846637726},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4804381728172302},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7755991220474243,0.46791863441467285,0.8344226479530334,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.46948355436325073},{"x":0.7668845057487488,"y":0.46791863441467285},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4820031225681305},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7450980544090271,0.46948355436325073,0.7668845057487488,0.4820031225681305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.449139267206192},{"x":0.8344226479530334,"y":0.449139267206192},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4820031225681305},{"x":0.3159041404724121,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3109041404724121,0.442139267206192,0.8394226479530335,0.4890031225681305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.46791863441467285},{"x":0.657952070236206,"y":0.46791863441467285},{"x":0.657952070236206,"y":0.48356807231903076},{"x":0.655773401260376,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.46791863441467285,0.657952070236206,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.46791863441467285},{"x":0.6492374539375305,"y":0.46791863441467285},{"x":0.6492374539375305,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6100217700004578,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6100217700004578,0.46791863441467285,0.6492374539375305,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.46791863441467285},{"x":0.6078431606292725,"y":0.46791863441467285},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6034858226776123,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6034858226776123,0.46791863441467285,0.6078431606292725,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.46791863441467285},{"x":0.5969498753547668,"y":0.46791863441467285},{"x":0.5969498753547668,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5533769130706787,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5533769130706787,0.46791863441467285,0.5969498753547668,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.46791863441467285},{"x":0.5468409657478333,"y":0.46791863441467285},{"x":0.5468409657478333,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5076252818107605,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5076252818107605,0.46791863441467285,0.5468409657478333,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.46791863441467285},{"x":0.49891066551208496,"y":0.46791863441467285},{"x":0.49891066551208496,"y":0.48356807231903076},{"x":0.4575163424015045,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4575163424015045,0.46791863441467285,0.49891066551208496,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.46791863441467285},{"x":0.4575163424015045,"y":0.46791863441467285},{"x":0.4575163424015045,"y":0.48356807231903076},{"x":0.45315903425216675,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45315903425216675,0.46791863441467285,0.4575163424015045,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.46791863441467285},{"x":0.4466230869293213,"y":0.46791863441467285},{"x":0.4466230869293213,"y":0.48356807231903076},{"x":0.3965141475200653,"y":0.48356807231903076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3965141475200653,0.46791863441467285,0.4466230869293213,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.4663536846637726},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4663536846637726},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4820031225681305},{"x":0.38997820019721985,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38997820019721985,0.4663536846637726,0.3921568691730499,0.4820031225681305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.4663536846637726},{"x":0.38562092185020447,"y":0.46791863441467285},{"x":0.38562092185020447,"y":0.48356807231903076},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵-۱۳۸۳","boundary":[0.3006536066532135,0.4663536846637726,0.38562092185020447,0.48356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.4663536846637726},{"x":0.3028322458267212,"y":0.4663536846637726},{"x":0.3028322458267212,"y":0.4820031225681305},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.4663536846637726,0.3028322458267212,0.4820031225681305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.48513302206993103},{"x":0.8322439789772034,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8344226479530334,"y":0.49921754002571106},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5007824897766113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7734204530715942,0.48513302206993103,0.8344226479530334,0.49921754002571106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4866979718208313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48513302206993103},{"x":0.7668845057487488,"y":0.49921754002571106},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5007824897766113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7233115434646606,0.4866979718208313,0.7668845057487488,0.49921754002571106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.4663536846637726},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4663536846637726},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5007824897766113},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5007824897766113}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2956536066532135,0.4593536846637726,0.8394226479530335,0.5077824897766113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.4866979718208313},{"x":0.655773401260376,"y":0.4866979718208313},{"x":0.657952070236206,"y":0.5023474097251892},{"x":0.655773401260376,"y":0.5023474097251892}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.4866979718208313,0.657952070236206,0.5023474097251892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5023474097251892},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5023474097251892}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6427015066146851,0.4866979718208313,0.6470588445663452,0.5023474097251892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5023474097251892},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5039123892784119}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6252723336219788,0.4866979718208313,0.6361655592918396,0.5023474097251892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6252723336219788,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5039123892784119},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5039123892784119}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6209150552749634,0.4866979718208313,0.6252723336219788,0.5039123892784119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4866979718208313},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5039123892784119},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5039123892784119}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6143791079521179,0.4866979718208313,0.6143791079521179,0.5039123892784119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.48826292157173157},{"x":0.6056644916534424,"y":0.48826292157173157},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5039123892784119},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5039123892784119}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5751634240150452,0.48826292157173157,0.6056644916534424,0.5039123892784119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.48826292157173157},{"x":0.570806086063385,"y":0.48826292157173157},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5039123892784119},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5039123892784119}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.48826292157173157,0.5729847550392151,0.5039123892784119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.5039123892784119},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5039123892784119},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5179968476295471},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5179968476295471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7886710166931152,0.5039123892784119,0.8344226479530334,0.5179968476295471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"fa","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.48826292157173157},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4820031225681305},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5179968476295471},{"x":0.570806086063385,"y":0.5242566466331482}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5636274766921997,0.48126292157173156,0.8394226479530335,0.5249968476295471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.5039123892784119},{"x":0.657952070236206,"y":0.5039123892784119},{"x":0.657952070236206,"y":0.5148670077323914},{"x":0.655773401260376,"y":0.5148670077323914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.5039123892784119,0.657952070236206,0.5148670077323914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5023474097251892},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5039123892784119},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5148670077323914},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5148670077323914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6078431606292725,0.5023474097251892,0.6492374539375305,0.5148670077323914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5023474097251892},{"x":0.657952070236206,"y":0.5039123892784119},{"x":0.657952070236206,"y":0.5148670077323914},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5148670077323914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6028431606292725,0.4953474097251892,0.6629520702362061,0.5218670077323914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5023474097251892},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5023474097251892},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5195618271827698},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5686274766921997,0.5023474097251892,0.6034858226776123,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.5023474097251892},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5023474097251892},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5195618271827698},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5185185074806213,0.5023474097251892,0.5599128603935242,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5023474097251892},{"x":0.516339898109436,"y":0.5023474097251892},{"x":0.516339898109436,"y":0.5195618271827698},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5098039507865906,0.5023474097251892,0.516339898109436,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5023474097251892},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5023474097251892},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5195618271827698},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4575163424015045,0.5023474097251892,0.5054466128349304,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.5023474097251892},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5023474097251892},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5195618271827698},{"x":0.4466230869293213,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4466230869293213,0.5023474097251892,0.45315903425216675,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5023474097251892},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5023474097251892},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5195618271827698},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳۳.","boundary":[0.41830065846443176,0.5023474097251892,0.44008713960647583,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.5023474097251892},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5023474097251892},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5195618271827698},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۶.","boundary":[0.3834422528743744,0.5023474097251892,0.4117647111415863,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.5023474097251892},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5023474097251892},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5195618271827698},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.35511982440948486,0.5023474097251892,0.3812636137008667,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5023474097251892},{"x":0.3485838770866394,"y":0.5023474097251892},{"x":0.3485838770866394,"y":0.5195618271827698},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3333333432674408,0.5023474097251892,0.3485838770866394,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5023474097251892},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5023474097251892},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5195618271827698},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3159041404724121,0.5023474097251892,0.32244008779525757,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.5023474097251892},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5023474097251892},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5195618271827698},{"x":0.26579520106315613,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.26579520106315613,0.5023474097251892,0.30718955397605896,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.5023474097251892},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5023474097251892},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5195618271827698},{"x":0.257080614566803,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.257080614566803,0.5023474097251892,0.26361656188964844,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023474097251892},{"x":0.257080614566803,"y":0.5023474097251892},{"x":0.257080614566803,"y":0.5195618271827698},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۰۲۱","boundary":[0.23529411852359772,0.5023474097251892,0.257080614566803,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.5023474097251892},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5023474097251892},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5195618271827698},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲۴۶","boundary":[0.21132898330688477,0.5023474097251892,0.23093682527542114,0.5195618271827698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.5023474097251892},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5023474097251892},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5195618271827698},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5195618271827698}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.19607843458652496,0.5023474097251892,0.20915032923221588,0.5195618271827698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.5211267471313477},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5211267471313477},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5336463451385498},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8017429113388062,0.5211267471313477,0.8344226479530334,0.5336463451385498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.5023474097251892},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5023474097251892},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5336463451385498},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.19107843458652496,0.4953474097251892,0.8394226479530335,0.5406463451385498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5367761850357056},{"x":0.655773401260376,"y":0.5367761850357056}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.5211267471313477,0.6601307392120361,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5367761850357056},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5367761850357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6252723336219788,0.5211267471313477,0.6535947918891907,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5367761850357056},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5367761850357056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6122004389762878,0.5211267471313477,0.6187363862991333,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5367761850357056},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5367761850357056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"9646029353","boundary":[0.5315904021263123,0.5211267471313477,0.6078431606292725,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.5211267471313477},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5211267471313477},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5367761850357056},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5367761850357056}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5272331237792969,0.5211267471313477,0.5337690711021423,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.5211267471313477},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5211267471313477},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5352112650871277},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4945533871650696,0.5211267471313477,0.5228758454322815,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.5211267471313477},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5211267471313477},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5352112650871277},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4923747181892395,0.5211267471313477,0.49673202633857727,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.5211267471313477},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5211267471313477},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5352112650871277},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4618736505508423,0.5211267471313477,0.48366013169288635,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5195618271827698},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5195618271827698},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5352112650871277},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.42265796661376953,0.5195618271827698,0.44880175590515137,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5195618271827698},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5195618271827698},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5352112650871277},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4161219894886017,0.5195618271827698,0.42265796661376953,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.5195618271827698},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5211267471313477},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5367761850357056},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"7-34-6029-964-978","boundary":[0.2854030430316925,0.5195618271827698,0.4117647111415863,0.5367761850357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5195618271827698},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5195618271827698},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5352112650871277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۷۰۰۰","boundary":[0.23529411852359772,0.5195618271827698,0.2810457646846771,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.5195618271827698},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5195618271827698},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5352112650871277},{"x":0.21132898330688477,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.21132898330688477,0.5195618271827698,0.22875817120075226,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.5195618271827698},{"x":0.2047930210828781,"y":0.5195618271827698},{"x":0.2047930210828781,"y":0.5352112650871277},{"x":0.19825707376003265,"y":0.5352112650871277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.19825707376003265,0.5195618271827698,0.2047930210828781,0.5352112650871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6492374539375305,0.5383411645889282,0.6601307392120361,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.6383442282676697,0.5383411645889282,0.6470588445663452,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6230936646461487,0.5383411645889282,0.6252723336219788,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"9646029345","boundary":[0.5468409657478333,0.5383411645889282,0.6230936646461487,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5424836874008179,0.5383411645889282,0.5446622967720032,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5250544548034668,0.5383411645889282,0.5315904021263123,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5539906024932861},{"x":0.516339898109436,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.516339898109436,0.5383411645889282,0.5228758454322815,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5383411645889282},{"x":0.516339898109436,"y":0.5383411645889282},{"x":0.516339898109436,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.5098039507865906,0.5383411645889282,0.516339898109436,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5054466128349304,0.5383411645889282,0.5119825601577759,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.5383411645889282},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5383411645889282},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5539906024932861},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.46840959787368774,0.5383411645889282,0.49673202633857727,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.5367761850357056},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5367761850357056},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5539906024932861},{"x":0.429193913936615,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.429193913936615,0.5367761850357056,0.4575163424015045,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5367761850357056},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5367761850357056},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5539906024932861},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4270152449607849,0.5367761850357056,0.4313725531101227,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.5367761850357056},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5367761850357056},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5539906024932861},{"x":0.2984749376773834,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"4-35-6029-964-978","boundary":[0.2984749376773834,0.5367761850357056,0.42265796661376953,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.5367761850357056},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5367761850357056},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5539906024932861},{"x":0.2984749376773834,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2984749376773834,0.5367761850357056,0.3028322458267212,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5367761850357056},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5367761850357056},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5539906024932861},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۱۰۰۰۰","boundary":[0.23529411852359772,0.5367761850357056,0.2854030430316925,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.5367761850357056},{"x":0.22657951712608337,"y":0.5367761850357056},{"x":0.22657951712608337,"y":0.5539906024932861},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5539906024932861}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.20043572783470154,0.5367761850357056,0.22657951712608337,0.5539906024932861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6535947918891907,0.5555555820465088,0.6601307392120361,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6470588445663452,0.5555555820465088,0.6535947918891907,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6383442282676697,0.5555555820465088,0.6448801755905151,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.6296296119689941,0.5555555820465088,0.6361655592918396,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252723336219788,0.5555555820465088,0.6318082809448242,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5925925970077515,0.5555555820465088,0.6165577173233032,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5511982440948486,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5511982440948486,0.5555555820465088,0.5795207023620605,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5468409657478333,0.5539906024932861,0.5533769130706787,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5539906024932861},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5403050184249878,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5403050184249878,0.5539906024932861,0.5468409657478333,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.5539906024932861},{"x":0.529411792755127,"y":0.5539906024932861},{"x":0.529411792755127,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5727699398994446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۰۰۰","boundary":[0.4880174398422241,0.5539906024932861,0.529411792755127,0.5727699398994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5539906024932861},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5539906024932861},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5712050199508667},{"x":0.46405228972435,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.46405228972435,0.5539906024932861,0.48366013169288635,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5539906024932861},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5539906024932861},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5712050199508667},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45098039507865906,0.5539906024932861,0.4575163424015045,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.5539906024932861},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5539906024932861},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5712050199508667},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.43572986125946045,0.5539906024932861,0.4422658085823059,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5539906024932861},{"x":0.43355119228363037,"y":0.5539906024932861},{"x":0.43355119228363037,"y":0.5712050199508667},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4270152449607849,0.5539906024932861,0.43355119228363037,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.5539906024932861},{"x":0.429193913936615,"y":0.5539906024932861},{"x":0.429193913936615,"y":0.5712050199508667},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.42265796661376953,0.5539906024932861,0.429193913936615,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5539906024932861},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5539906024932861},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5712050199508667},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4161219894886017,0.5539906024932861,0.42265796661376953,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5539906024932861},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5539906024932861},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5712050199508667},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.38562092185020447,0.5539906024932861,0.40740740299224854,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.5539906024932861},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5539906024932861},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.3507625162601471,0.5539906024932861,0.37037035822868347,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.5539906024932861},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5539906024932861},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3355119824409485,0.5539906024932861,0.34204792976379395,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.5524256825447083},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5524256825447083},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5712050199508667},{"x":0.257080614566803,"y":0.5712050199508667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"9646029388","boundary":[0.257080614566803,0.5524256825447083,0.3333333432674408,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.5524256825447083},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5524256825447083},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5712050199508667},{"x":0.19825707376003265,"y":0.569640040397644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۶۰۰۰","boundary":[0.19825707376003265,0.5524256825447083,0.24400871992111206,0.5712050199508667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5727699398994446},{"x":0.657952070236206,"y":0.5727699398994446},{"x":0.657952070236206,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6339869499206543,0.5727699398994446,0.657952070236206,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209150552749634,0.5727699398994446,0.6274510025978088,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6143791079521179,0.5727699398994446,0.6209150552749634,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6100217700004578,0.5727699398994446,0.6143791079521179,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5991285443305969,0.5727699398994446,0.6056644916534424,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5969498753547668,0.5727699398994446,0.5969498753547668,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5599128603935242,0.5727699398994446,0.5904139280319214,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5337690711021423,0.5727699398994446,0.5533769130706787,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5272331237792969,0.5727699398994446,0.5315904021263123,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5727699398994446},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5228758454322815,0.5727699398994446,0.5250544548034668,0.5899843573570251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.5195618271827698},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5211267471313477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5899843573570251},{"x":0.19825707376003265,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.19325707376003265,0.5125618271827698,0.6651307392120361,0.5969843573570252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.5727699398994446},{"x":0.514161229133606,"y":0.5727699398994446},{"x":0.514161229133606,"y":0.5899843573570251},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸۳۰۰۰","boundary":[0.46840959787368774,0.5727699398994446,0.514161229133606,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5884193778038025},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44008713960647583,0.5727699398994446,0.4596949815750122,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.5727699398994446},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5727699398994446},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5884193778038025},{"x":0.43355119228363037,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43355119228363037,0.5727699398994446,0.43790850043296814,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5727699398994446},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5727699398994446},{"x":0.42265796661376953,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4161219894886017,0.5727699398994446,0.42265796661376953,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4095860421657562,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4095860421657562,0.5727699398994446,0.4161219894886017,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4095860421657562,"y":0.5727699398994446},{"x":0.4095860421657562,"y":0.5884193778038025},{"x":0.40305009484291077,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.40305009484291077,0.5727699398994446,0.4095860421657562,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.5712050199508667},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5712050199508667},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5884193778038025},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3986928164958954,0.5712050199508667,0.40522876381874084,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5884193778038025},{"x":0.363834410905838,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.363834410905838,0.5712050199508667,0.3921568691730499,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.5712050199508667},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5712050199508667},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5884193778038025},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.3311546742916107,0.5712050199508667,0.35729846358299255,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5712050199508667},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5884193778038025},{"x":0.328976035118103,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.328976035118103,0.5712050199508667,0.3333333432674408,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.5712050199508667},{"x":0.32461872696876526,"y":0.5712050199508667},{"x":0.32461872696876526,"y":0.5884193778038025},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5884193778038025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"5-38-6029-964-978","boundary":[0.20043572783470154,0.5712050199508667,0.32461872696876526,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.591549277305603},{"x":0.8344226479530334,"y":0.591549277305603},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6056337952613831},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6056337952613831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7821350693702698,0.591549277305603,0.8344226479530334,0.6056337952613831]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.5712050199508667},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5743349194526672},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6056337952613831},{"x":0.20043572783470154,"y":0.6025038957595825}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19543572783470153,0.5642050199508667,0.8394226479530335,0.6126337952613831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6056337952613831},{"x":0.655773401260376,"y":0.6056337952613831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.5899843573570251,0.6623093485832214,0.6056337952613831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6056337952613831},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6056337952613831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6209150552749634,0.5899843573570251,0.6470588445663452,0.6056337952613831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6056337952613831},{"x":0.586056649684906,"y":0.6056337952613831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.586056649684906,0.5899843573570251,0.6122004389762878,0.6056337952613831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5751634240150452,0.5899843573570251,0.5816993713378906,0.6040688753128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.5868544578552246},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6056337952613831},{"x":0.2701525092124939,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Computational","boundary":[0.2701525092124939,0.5868544578552246,0.6623093485832214,0.6056337952613831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4095860421657562,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6040688753128052},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Fluid","boundary":[0.37690630555152893,0.5884193778038025,0.4095860421657562,0.6040688753128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5884193778038025},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6040688753128052},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"dynamics","boundary":[0.41830065846443176,0.5884193778038025,0.4771241843700409,0.6040688753128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5884193778038025},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5884193778038025},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6040688753128052},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"for","boundary":[0.48366013169288635,0.5884193778038025,0.49891066551208496,0.6040688753128052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.5884193778038025},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5899843573570251},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6056337952613831},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6040688753128052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"engineers","boundary":[0.5054466128349304,0.5884193778038025,0.5642701387405396,0.6056337952613831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6087636947631836},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6087636947631836},{"x":0.8344226479530334,"y":0.621283233165741},{"x":0.7821350693702698,"y":0.621283233165741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7821350693702698,0.6087636947631836,0.8344226479530334,0.621283233165741]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.5868544578552246},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5899843573570251},{"x":0.8322439789772034,"y":0.621283233165741},{"x":0.2701525092124939,"y":0.6197183132171631}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2651525092124939,0.5798544578552246,0.8372439789772034,0.628283233165741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6087636947631836},{"x":0.657952070236206,"y":0.6087636947631836},{"x":0.657952070236206,"y":0.6259781122207642},{"x":0.655773401260376,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.6087636947631836,0.657952070236206,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6087636947631836},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6087636947631836},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6405228972434998,0.6087636947631836,0.6492374539375305,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6087636947631836},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6087636947631836},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6361655592918396,0.6087636947631836,0.6361655592918396,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6274510025978088,0.6071987748146057,0.6318082809448242,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209150552749634,0.6071987748146057,0.6274510025978088,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6071987748146057},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6259781122207642},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6259781122207642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5969498753547668,0.6071987748146057,0.6165577173233032,0.6259781122207642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6071987748146057},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6071987748146057},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5620915293693542,0.6071987748146057,0.5838779807090759,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6071987748146057},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6071987748146057},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5599128603935242,0.6071987748146057,0.5620915293693542,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.6056337952613831},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6056337952613831},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.5119825601577759,0.6056337952613831,0.5533769130706787,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.6040688753128052},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6056337952613831},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6228482127189636},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.4727668762207031,0.6040688753128052,0.5032680034637451,0.6228482127189636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.6040688753128052},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6040688753128052},{"x":0.47058823704719543,"y":0.621283233165741},{"x":0.46623092889785767,"y":0.621283233165741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46623092889785767,0.6040688753128052,0.47058823704719543,0.621283233165741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6040688753128052},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6040688753128052},{"x":0.46405228972435,"y":0.621283233165741},{"x":0.4618736505508423,"y":0.621283233165741}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4618736505508423,0.6040688753128052,0.46405228972435,0.621283233165741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6259781122207642},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6259781122207642},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6384976506233215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7843137383460999,0.6259781122207642,0.8344226479530334,0.6384976506233215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6040688753128052},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6118935942649841},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6400625705718994},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6322378516197205}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4568736505508423,0.5970688753128052,0.8394226479530335,0.6470625705718994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6259781122207642},{"x":0.657952070236206,"y":0.6259781122207642},{"x":0.657952070236206,"y":0.6431924700737},{"x":0.655773401260376,"y":0.6431924700737}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.6259781122207642,0.657952070236206,0.6431924700737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6416275501251221},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6405228972434998,0.6259781122207642,0.6514161229133606,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6416275501251221},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6361655592918396,0.6259781122207642,0.6361655592918396,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6259781122207642},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6416275501251221},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6274510025978088,0.6259781122207642,0.6318082809448242,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6244131326675415},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6244131326675415},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6416275501251221},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209150552749634,0.6244131326675415,0.6252723336219788,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6244131326675415},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6244131326675415},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5947712659835815,0.6244131326675415,0.6187363862991333,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6416275501251221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5555555820465088,0.6244131326675415,0.5838779807090759,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6400625705718994},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5533769130706787,0.6244131326675415,0.5555555820465088,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.6228482127189636},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6244131326675415},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5206971764564514,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.5206971764564514,0.6228482127189636,0.5446622967720032,0.6416275501251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.6228482127189636},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6228482127189636},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6400625705718994},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.48148149251937866,0.6228482127189636,0.5119825601577759,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.6228482127189636},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6228482127189636},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6400625705718994},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4749455451965332,0.6228482127189636,0.4771241843700409,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6228482127189636},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6228482127189636},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6400625705718994},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.6228482127189636,0.47058823704719543,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6447574496269226},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6447574496269226},{"x":0.8344226479530334,"y":0.65727698802948},{"x":0.7821350693702698,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7821350693702698,0.6447574496269226,0.8344226479530334,0.65727698802948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6228482127189636},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6291079521179199},{"x":0.8344226479530334,"y":0.65727698802948},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6510171890258789}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.46558823704719543,0.6158482127189636,0.8394226479530335,0.66427698802948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6431924700737},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6447574496269226},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6405228972434998,0.6431924700737,0.6514161229133606,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6431924700737},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6431924700737},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6361655592918396,0.6431924700737,0.6383442282676697,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6431924700737},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6431924700737},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6274510025978088,0.6431924700737,0.6339869499206543,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6431924700737},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6431924700737},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209150552749634,0.6431924700737,0.6274510025978088,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6431924700737},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6431924700737},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6604068875312805},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5969498753547668,0.6431924700737,0.6165577173233032,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6588419675827026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5642701387405396,0.6416275501251221,0.5838779807090759,0.6588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6588419675827026}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5599128603935242,0.6416275501251221,0.5620915293693542,0.6588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6416275501251221},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6588419675827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.5119825601577759,0.6416275501251221,0.5511982440948486,0.6588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.6400625705718994},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6400625705718994},{"x":0.5054466128349304,"y":0.65727698802948},{"x":0.4727668762207031,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4749455451965332,0.6400625705718994,0.5054466128349304,0.65727698802948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.6400625705718994},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6400625705718994},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6557120680809021},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6557120680809021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46623092889785767,0.6400625705718994,0.46840959787368774,0.6557120680809021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6400625705718994},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6400625705718994},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6557120680809021},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6557120680809021}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4618736505508423,0.6400625705718994,0.46623092889785767,0.6557120680809021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6619718074798584},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6619718074798584},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6744914054870605},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6744914054870605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7821350693702698,0.6619718074798584,0.8344226479530334,0.6744914054870605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6400625705718994},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6478873491287231},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6760563254356384},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4568736505508423,0.6330625705718994,0.8394226479530335,0.6830563254356384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6604068875312805},{"x":0.657952070236206,"y":0.6604068875312805},{"x":0.657952070236206,"y":0.6776213049888611},{"x":0.655773401260376,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.6604068875312805,0.657952070236206,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6405228972434998,0.6604068875312805,0.6514161229133606,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6361655592918396,0.6604068875312805,0.6361655592918396,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6274510025978088,0.6604068875312805,0.6339869499206543,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209150552749634,0.6604068875312805,0.6252723336219788,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6588419675827026},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6776213049888611},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6776213049888611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5969498753547668,0.6588419675827026,0.6187363862991333,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6776213049888611},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5599128603935242,0.6588419675827026,0.5838779807090759,0.6776213049888611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6588419675827026},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6760563254356384},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5511982440948486,0.6588419675827026,0.5533769130706787,0.6760563254356384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.65727698802948},{"x":0.5424836874008179,"y":0.65727698802948},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6760563254356384},{"x":0.5119825601577759,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.5119825601577759,0.65727698802948,0.5424836874008179,0.6760563254356384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.65727698802948},{"x":0.5098039507865906,"y":0.65727698802948},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6760563254356384},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5054466128349304,0.65727698802948,0.5076252818107605,0.6760563254356384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.65727698802948},{"x":0.501089334487915,"y":0.65727698802948},{"x":0.501089334487915,"y":0.6760563254356384},{"x":0.501089334487915,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501089334487915,0.65727698802948,0.501089334487915,0.6760563254356384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.679186224937439},{"x":0.8344226479530334,"y":0.679186224937439},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6917057633399963},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7821350693702698,0.679186224937439,0.8344226479530334,0.6917057633399963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.65727698802948},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6651017069816589},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6917057633399963},{"x":0.49891066551208496,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49608933448791503,0.65027698802948,0.8394226479530335,0.6987057633399963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6776213049888611},{"x":0.657952070236206,"y":0.6776213049888611},{"x":0.657952070236206,"y":0.6917057633399963},{"x":0.655773401260376,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.6776213049888611,0.657952070236206,0.6917057633399963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6917057633399963},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6100217700004578,0.6776213049888611,0.6492374539375305,0.6917057633399963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6776213049888611},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6917057633399963},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6056644916534424,0.6776213049888611,0.6100217700004578,0.6917057633399963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6964006423950195},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7104851603507996},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7120500802993774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7908496856689453,0.6979655623435974,0.8344226479530334,0.7104851603507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.6776213049888611},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6760563254356384},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7120500802993774},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7136150002479553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6006644916534424,0.6706213049888611,0.8394226479530335,0.7190500802993774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6948356628417969},{"x":0.657952070236206,"y":0.6948356628417969},{"x":0.657952070236206,"y":0.7089201807975769},{"x":0.655773401260376,"y":0.7089201807975769}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.6948356628417969,0.657952070236206,0.7089201807975769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6948356628417969},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6948356628417969},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7089201807975769},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7089201807975769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.6078431606292725,0.6948356628417969,0.6492374539375305,0.7089201807975769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7089201807975769},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7089201807975769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5838779807090759,0.6948356628417969,0.5991285443305969,0.7089201807975769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5773420333862305,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7089201807975769},{"x":0.5315904021263123,"y":0.7089201807975769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.5315904021263123,0.6948356628417969,0.5773420333862305,0.7089201807975769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.715179979801178},{"x":0.8344226479530334,"y":0.715179979801178},{"x":0.8344226479530334,"y":0.729264497756958},{"x":0.7908496856689453,"y":0.729264497756958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7908496856689453,0.715179979801178,0.8344226479530334,0.729264497756958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.6948356628417969},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6948356628417969},{"x":0.8344226479530334,"y":0.729264497756958},{"x":0.5315904021263123,"y":0.729264497756958}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5265904021263123,0.6878356628417969,0.8394226479530335,0.736264497756958],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7104851603507996},{"x":0.657952070236206,"y":0.7104851603507996},{"x":0.657952070236206,"y":0.7261345982551575},{"x":0.655773401260376,"y":0.7261345982551575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.7104851603507996,0.657952070236206,0.7261345982551575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7104851603507996},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7104851603507996},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7261345982551575},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7276995182037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.6209150552749634,0.7104851603507996,0.6492374539375305,0.7261345982551575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.729264497756958},{"x":0.8322439789772034,"y":0.729264497756958},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7433489561080933},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7973856329917908,0.729264497756958,0.8344226479530334,0.7433489561080933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7323943376541138},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7308294177055359},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7449139356613159},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7559912800788879,0.7323943376541138,0.7930282950401306,0.7449139356613159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7104851603507996},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7042253613471985},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7433489561080933},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7496087551116943}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6159150552749634,0.7034851603507996,0.8394226479530335,0.7503489561080933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.729264497756958},{"x":0.657952070236206,"y":0.729264497756958},{"x":0.657952070236206,"y":0.7433489561080933},{"x":0.655773401260376,"y":0.7433489561080933}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.729264497756958,0.657952070236206,0.7433489561080933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.729264497756958},{"x":0.6492374539375305,"y":0.729264497756958},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7433489561080933},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7433489561080933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چیانگ","boundary":[0.6165577173233032,0.729264497756958,0.6492374539375305,0.7433489561080933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.729264497756958},{"x":0.6100217700004578,"y":0.729264497756958},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7449139356613159},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6056644916534424,0.729264497756958,0.6122004389762878,0.7449139356613159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.729264497756958},{"x":0.5991285443305969,"y":0.729264497756958},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7449139356613159},{"x":0.570806086063385,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"استیو","boundary":[0.5686274766921997,0.729264497756958,0.5991285443305969,0.7449139356613159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7308294177055359},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7308294177055359},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7449139356613159},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.5446622967720032,0.7308294177055359,0.5642701387405396,0.7449139356613159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.7480438351631165},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7464788556098938},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7605633735656738},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7621283531188965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7995642423629761,0.7480438351631165,0.8344226479530334,0.7605633735656738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7496087551116943},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7480438351631165},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7636932730674744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7559912800788879,0.7496087551116943,0.7930282950401306,0.7621283531188965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.7652581930160522},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7636932730674744},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7995642423629761,0.7652581930160522,0.8344226479530334,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7668231725692749},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7652581930160522},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7793427109718323},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7809076905250549}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7559912800788879,0.7668231725692749,0.7930282950401306,0.7793427109718323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7308294177055359},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7871674299240112}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5396622967720032,0.7238294177055359,0.8394226479530335,0.7863427109718323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7652581930160522},{"x":0.657952070236206,"y":0.7652581930160522},{"x":0.657952070236206,"y":0.7777777910232544},{"x":0.655773401260376,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.7652581930160522,0.657952070236206,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7652581930160522},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7652581930160522},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عظیمیان","boundary":[0.6056644916534424,0.7652581930160522,0.6492374539375305,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7652581930160522},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7652581930160522},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5991285443305969,0.7652581930160522,0.6034858226776123,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.7652581930160522},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7652581930160522},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.5337690711021423,0.7652581930160522,0.5925925970077515,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7668231725692749},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7668231725692749},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5315904021263123,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5315904021263123,0.7668231725692749,0.5337690711021423,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7668231725692749},{"x":0.5206971764564514,"y":0.7652581930160522},{"x":0.5206971764564514,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۰","boundary":[0.4923747181892395,0.7668231725692749,0.5206971764564514,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.7668231725692749},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7668231725692749},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4727668762207031,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4727668762207031,0.7668231725692749,0.48366013169288635,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.7668231725692749},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7668231725692749},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7793427109718323},{"x":0.429193913936615,"y":0.7793427109718323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.429193913936615,0.7668231725692749,0.46623092889785767,0.7793427109718323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7824726104736328},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7809076905250549},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7949921488761902},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7965571284294128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7973856329917908,0.7824726104736328,0.8344226479530334,0.7949921488761902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7840375304222107},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7965571284294128},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7559912800788879,0.7840375304222107,0.7930282950401306,0.7965571284294128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.7668231725692749},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7605633735656738},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7981220483779907},{"x":0.429193913936615,"y":0.8028169274330139}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.424193913936615,0.7598231725692749,0.8394226479530335,0.8051220483779907],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.7840375304222107},{"x":0.657952070236206,"y":0.7840375304222107},{"x":0.657952070236206,"y":0.7981220483779907},{"x":0.657952070236206,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.7840375304222107,0.657952070236206,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7981220483779907},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملکی","boundary":[0.6252723336219788,0.7840375304222107,0.6492374539375305,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7981220483779907},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6143791079521179,0.7824726104736328,0.6209150552749634,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7981220483779907},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.5838779807090759,0.7824726104736328,0.6100217700004578,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7824726104736328},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7824726104736328},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7981220483779907},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5751634240150452,0.7824726104736328,0.5773420333862305,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.7824726104736328},{"x":0.570806086063385,"y":0.7824726104736328},{"x":0.570806086063385,"y":0.7981220483779907},{"x":0.514161229133606,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱-","boundary":[0.514161229133606,0.7824726104736328,0.570806086063385,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7824726104736328},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7824726104736328},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7981220483779907},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5228758454322815,0.7824726104736328,0.5250544548034668,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.7824726104736328},{"x":0.514161229133606,"y":0.7824726104736328},{"x":0.514161229133606,"y":0.7981220483779907},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7981220483779907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.46623092889785767,0.7824726104736328,0.514161229133606,0.7981220483779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.7996870279312134},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7996870279312134},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8122065663337708},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8137715458869934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7995642423629761,0.7996870279312134,0.8344226479530334,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.8028169274330139},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8012519478797913},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8137715458869934},{"x":0.758169949054718,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7559912800788879,0.8028169274330139,0.7930282950401306,0.8137715458869934]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.7824726104736328},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7809076905250549},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8153364658355713},{"x":0.46623092889785767,"y":0.8169013857841492}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46123092889785766,0.7754726104736328,0.8394226479530335,0.8223364658355713],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7996870279312134},{"x":0.657952070236206,"y":0.7996870279312134},{"x":0.657952070236206,"y":0.8137715458869934},{"x":0.655773401260376,"y":0.8137715458869934}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.7996870279312134,0.657952070236206,0.8137715458869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7996870279312134},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7981220483779907},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8137715458869934},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8137715458869934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6056644916534424,0.7996870279312134,0.6492374539375305,0.8137715458869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8137715458869934},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8137715458869934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5620915293693542,0.7996870279312134,0.5991285443305969,0.8137715458869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5533769130706787,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8137715458869934},{"x":0.514161229133606,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.514161229133606,0.7996870279312134,0.5533769130706787,0.8137715458869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7996870279312134},{"x":0.5119825601577759,"y":0.8153364658355713},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5076252818107605,0.7996870279312134,0.5119825601577759,0.8153364658355713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.7996870279312134},{"x":0.501089334487915,"y":0.7996870279312134},{"x":0.501089334487915,"y":0.8153364658355713},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44880175590515137,0.7996870279312134,0.501089334487915,0.8153364658355713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8184663653373718},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8200312852859497},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8356807231903076},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8341158032417297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8169934749603271,0.8184663653373718,0.8322439789772034,0.8356807231903076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8184663653373718},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8184663653373718},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8341158032417297},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8341158032417297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7821350693702698,0.8184663653373718,0.8082788586616516,0.8341158032417297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.8169013857841492},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8184663653373718},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8325508832931519},{"x":0.7407407164573669,"y":0.8325508832931519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.742919385433197,0.8169013857841492,0.7734204530715942,0.8325508832931519]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.7981220483779907},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7996870279312134},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8356807231903076},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8325508832931519}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44380175590515136,0.7911220483779907,0.8394226479530335,0.8426807231903076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8294209837913513},{"x":0.655773401260376,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.655773401260376,0.8184663653373718,0.6601307392120361,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8294209837913513},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۸۳","boundary":[0.6187363862991333,0.8184663653373718,0.6492374539375305,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8294209837913513},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۹","boundary":[0.6034858226776123,0.8184663653373718,0.6078431606292725,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8184663653373718},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8294209837913513},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"د","boundary":[0.5991285443305969,0.8184663653373718,0.6034858226776123,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5729847550392151,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5729847550392151,"y":0.8294209837913513},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"QA۹۱۱","boundary":[0.5250544548034668,0.8184663653373718,0.5729847550392151,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8294209837913513},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"/","boundary":[0.5751634240150452,0.8184663653373718,0.5773420333862305,0.8294209837913513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8184663653373718},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8294209837913513},{"x":0.5795207023620605,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۵۲","boundary":[0.5795207023620605,0.8184663653373718,0.5969498753547668,0.8294209837913513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8388106226921082},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8388106226921082},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8497652411460876},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8497652411460876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8169934749603271,0.8388106226921082,0.8344226479530334,0.8497652411460876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8388106226921082},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8388106226921082},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8497652411460876},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8497652411460876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7799564003944397,0.8388106226921082,0.8104575276374817,0.8497652411460876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8388106226921082},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8388106226921082},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8497652411460876},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8497652411460876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7385621070861816,0.8388106226921082,0.7734204530715942,0.8497652411460876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.8528951406478882},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8528951406478882},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8669796586036682},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8685445785522461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7995642423629761,0.8528951406478882,0.8344226479530334,0.8669796586036682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8544601202011108},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8528951406478882},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8685445785522461},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8685445785522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7320261597633362,0.8544601202011108,0.7930282950401306,0.8685445785522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8544601202011108},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8544601202011108},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8685445785522461},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8685445785522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7037037014961243,0.8544601202011108,0.7254902124404907,0.8685445785522461]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8528951406478882},{"x":0.657952070236206,"y":0.8528951406478882},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8685445785522461},{"x":0.657952070236206,"y":0.8685445785522461}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.655773401260376,0.8528951406478882,0.6601307392120361,0.8685445785522461]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.8544601202011108},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8528951406478882},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8685445785522461},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8701095581054688}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۳-۳۱۱۲۰م","boundary":[0.5729847550392151,0.8544601202011108,0.6492374539375305,0.8685445785522461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5400000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.8184663653373718},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8153364658355713},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8685445785522461},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8701095581054688}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5200544548034668,0.8114663653373718,0.8394226479530335,0.8755445785522461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.8779342770576477},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8779342770576477},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8935837149620056},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8935837149620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6928104758262634,0.8779342770576477,0.7124183177947998,0.8935837149620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8935837149620056},{"x":0.655773401260376,"y":0.8935837149620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.655773401260376,0.8779342770576477,0.6840958595275879,0.8935837149620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8935837149620056},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8935837149620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6230936646461487,0.8779342770576477,0.6470588445663452,0.8935837149620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8779342770576477},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8935837149620056},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8935837149620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5642701387405396,0.8779342770576477,0.6165577173233032,0.8935837149620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.876369297504425},{"x":0.5577341914176941,"y":0.876369297504425},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8935837149620056},{"x":0.514161229133606,"y":0.8935837149620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.514161229133606,0.876369297504425,0.5577341914176941,0.8935837149620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.876369297504425},{"x":0.5054466128349304,"y":0.876369297504425},{"x":0.5054466128349304,"y":0.8920187950134277},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8920187950134277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.46840959787368774,0.876369297504425,0.5054466128349304,0.8920187950134277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.876369297504425},{"x":0.4596949815750122,"y":0.876369297504425},{"x":0.4596949815750122,"y":0.8920187950134277},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8920187950134277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.41830065846443176,0.876369297504425,0.4596949815750122,0.8920187950134277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.876369297504425},{"x":0.4117647111415863,"y":0.876369297504425},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8920187950134277},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8920187950134277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3660130798816681,0.876369297504425,0.4117647111415863,0.8920187950134277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.876369297504425},{"x":0.35947713255882263,"y":0.876369297504425},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8920187950134277},{"x":0.3355119824409485,"y":0.8920187950134277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3355119824409485,0.876369297504425,0.35947713255882263,0.8920187950134277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.876369297504425},{"x":0.3311546742916107,"y":0.876369297504425},{"x":0.3311546742916107,"y":0.8920187950134277},{"x":0.32679739594459534,"y":0.8920187950134277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32679739594459534,0.876369297504425,0.3311546742916107,0.8920187950134277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8562091588973999,"y":0.9092331528663635},{"x":0.8191720843315125,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.8191720843315125,0.8935837149620056,0.8562091588973999,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8191720843315125,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8191720843315125,"y":0.9092331528663635},{"x":0.8169934749603271,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8169934749603271,0.8935837149620056,0.8191720843315125,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8935837149620056},{"x":0.8104575276374817,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7734204530715942,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7734204530715942,0.8935837149620056,0.8104575276374817,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.8935837149620056},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8935837149620056},{"x":0.7690631747245789,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7342047691345215,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7342047691345215,0.8935837149620056,0.7690631747245789,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.8935837149620056},{"x":0.727668821811676,"y":0.8935837149620056},{"x":0.727668821811676,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6906318068504333,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6906318068504333,0.8935837149620056,0.727668821811676,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.8935837149620056},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8935837149620056},{"x":0.6840958595275879,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6797385811805725,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6797385811805725,0.8935837149620056,0.6840958595275879,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8935837149620056},{"x":0.673202633857727,"y":0.8935837149620056},{"x":0.673202633857727,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6339869499206543,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6339869499206543,0.8935837149620056,0.673202633857727,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.8920187950134277},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8920187950134277},{"x":0.6143791079521179,"y":0.9092331528663635},{"x":0.5816993713378906,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کدپستی","boundary":[0.5816993713378906,0.8920187950134277,0.6143791079521179,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.8920187950134277},{"x":0.5729847550392151,"y":0.8935837149620056},{"x":0.5729847550392151,"y":0.9092331528663635},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸۳۱۱۱-۱۸۴۱۵۶","boundary":[0.4771241843700409,0.8920187950134277,0.5729847550392151,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.8920187950134277},{"x":0.4793028235435486,"y":0.8920187950134277},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9092331528663635},{"x":0.4618736505508423,"y":0.9092331528663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.4618736505508423,0.8920187950134277,0.4793028235435486,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.8920187950134277},{"x":0.4596949815750122,"y":0.8920187950134277},{"x":0.4596949815750122,"y":0.9076682329177856},{"x":0.4553377032279968,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4553377032279968,0.8920187950134277,0.4596949815750122,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.8920187950134277},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8920187950134277},{"x":0.44880175590515137,"y":0.9092331528663635},{"x":0.34204792976379395,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۰۳۱۳۳۹۱۲۵۰۹۱۰","boundary":[0.34204792976379395,0.8920187950134277,0.44880175590515137,0.9092331528663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.8920187950134277},{"x":0.3376906216144562,"y":0.8920187950134277},{"x":0.3376906216144562,"y":0.9076682329177856},{"x":0.3333333432674408,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3333333432674408,0.8920187950134277,0.3376906216144562,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.8920187950134277},{"x":0.328976035118103,"y":0.8920187950134277},{"x":0.328976035118103,"y":0.9076682329177856},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دورنگار","boundary":[0.2897603511810303,0.8920187950134277,0.328976035118103,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.8920187950134277},{"x":0.2897603511810303,"y":0.8920187950134277},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9076682329177856},{"x":0.2854030430316925,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2854030430316925,0.8920187950134277,0.2897603511810303,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.8920187950134277},{"x":0.27886709570884705,"y":0.8920187950134277},{"x":0.27886709570884705,"y":0.9076682329177856},{"x":0.21786493062973022,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۲۵۵۲","boundary":[0.21786493062973022,0.8920187950134277,0.27886709570884705,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8920187950134277},{"x":0.21350762248039246,"y":0.8920187950134277},{"x":0.21350762248039246,"y":0.9076682329177856},{"x":0.20915032923221588,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.20915032923221588,0.8920187950134277,0.21350762248039246,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.8920187950134277},{"x":0.206971675157547,"y":0.8920187950134277},{"x":0.206971675157547,"y":0.9076682329177856},{"x":0.18736383318901062,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰۳۱","boundary":[0.18736383318901062,0.8920187950134277,0.206971675157547,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.8920187950134277},{"x":0.18518517911434174,"y":0.8920187950134277},{"x":0.18518517911434174,"y":0.9076682329177856},{"x":0.18082788586616516,"y":0.9076682329177856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18082788586616516,0.8920187950134277,0.18518517911434174,0.9076682329177856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.9092331528663635},{"x":0.8562091588973999,"y":0.9092331528663635},{"x":0.8562091588973999,"y":0.9248826503753662},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8344226479530334,0.9092331528663635,0.8562091588973999,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.9092331528663635},{"x":0.827886700630188,"y":0.9092331528663635},{"x":0.827886700630188,"y":0.9248826503753662},{"x":0.7995642423629761,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خرید","boundary":[0.7995642423629761,0.9092331528663635,0.827886700630188,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7930282950401306,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7930282950401306,"y":0.9248826503753662},{"x":0.7559912800788879,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7559912800788879,0.9092331528663635,0.7930282950401306,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7494553327560425,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7494553327560425,"y":0.9248826503753662},{"x":0.727668821811676,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلبه","boundary":[0.727668821811676,0.9092331528663635,0.7494553327560425,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9092331528663635},{"x":0.7189542651176453,"y":0.9248826503753662},{"x":0.6949890851974487,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6949890851974487,0.9092331528663635,0.7189542651176453,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6906318068504333,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6906318068504333,"y":0.9248826503753662},{"x":0.673202633857727,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.673202633857727,0.9092331528663635,0.6906318068504333,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6623093485832214,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6623093485832214,"y":0.9248826503753662},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منتشره","boundary":[0.6296296119689941,0.9092331528663635,0.6623093485832214,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6230936646461487,"y":0.9092331528663635},{"x":0.6230936646461487,"y":0.9248826503753662},{"x":0.5773420333862305,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5773420333862305,0.9092331528663635,0.6230936646461487,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.9092331528663635},{"x":0.570806086063385,"y":0.9092331528663635},{"x":0.570806086063385,"y":0.9248826503753662},{"x":0.5250544548034668,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میتوانید","boundary":[0.5250544548034668,0.9092331528663635,0.570806086063385,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.9092331528663635},{"x":0.5185185074806213,"y":0.9092331528663635},{"x":0.5185185074806213,"y":0.9248826503753662},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5098039507865906,0.9092331528663635,0.5185185074806213,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.9092331528663635},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9092331528663635},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9248826503753662},{"x":0.4749455451965332,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.4749455451965332,0.9092331528663635,0.5032680034637451,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.9092331528663635},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9092331528663635},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9248826503753662},{"x":0.29629629850387573,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"http://publication.iut.ac.ir","boundary":[0.29629629850387573,0.9092331528663635,0.46840959787368774,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.9092331528663635},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9092331528663635},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9248826503753662},{"x":0.2527233064174652,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.2527233064174652,0.9092331528663635,0.2897603511810303,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.9092331528663635},{"x":0.24618735909461975,"y":0.9092331528663635},{"x":0.24618735909461975,"y":0.9248826503753662},{"x":0.2396514117717743,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2396514117717743,0.9092331528663635,0.24618735909461975,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.9092331528663635},{"x":0.23311546444892883,"y":0.9092331528663635},{"x":0.23311546444892883,"y":0.9248826503753662},{"x":0.22657951712608337,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.22657951712608337,0.9092331528663635,0.23311546444892883,0.9248826503753662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.9092331528663635},{"x":0.2222222238779068,"y":0.9092331528663635},{"x":0.2222222238779068,"y":0.9248826503753662},{"x":0.18082788586616516,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.18082788586616516,0.9092331528663635,0.2222222238779068,0.9248826503753662]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.876369297504425},{"x":0.85838782787323,"y":0.8779342770576477},{"x":0.8562091588973999,"y":0.9264475703239441},{"x":0.18082788586616516,"y":0.9248826503753662}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17582788586616516,0.869369297504425,0.8612091588973999,0.9334475703239441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.9233176708221436},{"x":0.8104575276374817,"y":0.9233176708221436},{"x":0.8104575276374817,"y":0.942097008228302},{"x":0.8017429113388062,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8017429113388062,0.9233176708221436,0.8104575276374817,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.9233176708221436},{"x":0.7952069640159607,"y":0.9233176708221436},{"x":0.7952069640159607,"y":0.942097008228302},{"x":0.7385621070861816,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابفروشی","boundary":[0.7385621070861816,0.9233176708221436,0.7952069640159607,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.9233176708221436},{"x":0.7320261597633362,"y":0.9233176708221436},{"x":0.7320261597633362,"y":0.942097008228302},{"x":0.6840958595275879,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6840958595275879,0.9233176708221436,0.7320261597633362,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6775599122047424,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6775599122047424,"y":0.942097008228302},{"x":0.655773401260376,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.655773401260376,0.9233176708221436,0.6775599122047424,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6492374539375305,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6492374539375305,"y":0.942097008228302},{"x":0.6383442282676697,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6383442282676697,0.9233176708221436,0.6492374539375305,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6318082809448242,"y":0.9233176708221436},{"x":0.6318082809448242,"y":0.942097008228302},{"x":0.5904139280319214,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.5904139280319214,0.9233176708221436,0.6318082809448242,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.9233176708221436},{"x":0.5838779807090759,"y":0.9233176708221436},{"x":0.5838779807090759,"y":0.942097008228302},{"x":0.5468409657478333,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5468409657478333,0.9233176708221436,0.5838779807090759,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.9233176708221436},{"x":0.5403050184249878,"y":0.9233176708221436},{"x":0.5403050184249878,"y":0.942097008228302},{"x":0.501089334487915,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.501089334487915,0.9233176708221436,0.5403050184249878,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.9233176708221436},{"x":0.4945533871650696,"y":0.9233176708221436},{"x":0.4945533871650696,"y":0.942097008228302},{"x":0.4575163424015045,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4575163424015045,0.9233176708221436,0.4945533871650696,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.9233176708221436},{"x":0.45098039507865906,"y":0.9233176708221436},{"x":0.45098039507865906,"y":0.942097008228302},{"x":0.413943350315094,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.413943350315094,0.9233176708221436,0.45098039507865906,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.9233176708221436},{"x":0.40522876381874084,"y":0.9233176708221436},{"x":0.40522876381874084,"y":0.942097008228302},{"x":0.4008714556694031,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4008714556694031,0.9233176708221436,0.40522876381874084,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.9233176708221436},{"x":0.4008714556694031,"y":0.9233176708221436},{"x":0.4008714556694031,"y":0.942097008228302},{"x":0.37690630555152893,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.37690630555152893,0.9233176708221436,0.4008714556694031,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.9233176708221436},{"x":0.37254902720451355,"y":0.9233176708221436},{"x":0.37254902720451355,"y":0.942097008228302},{"x":0.30936819314956665,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۲۹۵۲","boundary":[0.30936819314956665,0.9233176708221436,0.37254902720451355,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.9233176708221436},{"x":0.3050108850002289,"y":0.9233176708221436},{"x":0.3050108850002289,"y":0.942097008228302},{"x":0.3028322458267212,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3028322458267212,0.9233176708221436,0.3050108850002289,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.9233176708221436},{"x":0.29629629850387573,"y":0.9233176708221436},{"x":0.29629629850387573,"y":0.942097008228302},{"x":0.24618735909461975,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خریداری","boundary":[0.24618735909461975,0.9233176708221436,0.29629629850387573,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.9233176708221436},{"x":0.2396514117717743,"y":0.9233176708221436},{"x":0.2396514117717743,"y":0.942097008228302},{"x":0.2047930210828781,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرمائید","boundary":[0.2047930210828781,0.9233176708221436,0.2396514117717743,0.942097008228302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.9233176708221436},{"x":0.20261438190937042,"y":0.9233176708221436},{"x":0.20261438190937042,"y":0.942097008228302},{"x":0.20043572783470154,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20043572783470154,0.9233176708221436,0.20261438190937042,0.942097008228302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.9233176708221436},{"x":0.8104575276374817,"y":0.9233176708221436},{"x":0.8104575276374817,"y":0.942097008228302},{"x":0.20043572783470154,"y":0.942097008228302}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19543572783470153,0.9163176708221435,0.8154575276374817,0.949097008228302],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.7167448997497559},{"x":0.6143791079521179,"y":0.715179979801178},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7245696187019348},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7261345982551575}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"عددی","boundary":[0.5795207023620605,0.7167448997497559,0.6165577173233032,0.7245696187019348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.7167448997497559},{"x":0.6143791079521179,"y":0.715179979801178},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7245696187019348},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7261345982551575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5745207023620605,0.7097448997497559,0.6215577173233032,0.7315696187019348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7605633735656738},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".Chiang","boundary":[0.5446622967720032,0.7480438351631165,0.5925925970077515,0.7605633735656738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7605633735656738},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5925925970077515,0.7480438351631165,0.5969498753547668,0.7605633735656738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.7480438351631165},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7464788556098938},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7605633735656738},{"x":0.601307213306427,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Steve","boundary":[0.601307213306427,0.7480438351631165,0.6339869499206543,0.7605633735656738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.7480438351631165},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7480438351631165},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7605633735656738},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"T","boundary":[0.6405228972434998,0.7480438351631165,0.6492374539375305,0.7605633735656738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.7480438351631165},{"x":0.657952070236206,"y":0.7480438351631165},{"x":0.657952070236206,"y":0.7605633735656738},{"x":0.655773401260376,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.655773401260376,0.7480438351631165,0.657952070236206,0.7605633735656738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7480438351631165},{"x":0.657952070236206,"y":0.7464788556098938},{"x":0.657952070236206,"y":0.7605633735656738},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7605633735656738}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5396622967720032,0.7410438351631164,0.6629520702362061,0.7675633735656738],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8106416463851929},{"x":0.657952070236206,"y":0.8106416463851929}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.657952070236206,0.8043818473815918,0.6601307392120361,0.8106416463851929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8106416463851929},{"x":0.657952070236206,"y":0.8106416463851929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.652952070236206,0.7973818473815918,0.6651307392120361,0.8176416463851929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8466353416442871},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8466353416442871}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۲۰/۱۰۶۴۰","boundary":[0.5315904021263123,0.8356807231903076,0.6056644916534424,0.8466353416442871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8466353416442871},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8466353416442871}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۵۱۹۴","boundary":[0.6100217700004578,0.8356807231903076,0.6492374539375305,0.8466353416442871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8466353416442871},{"x":0.657952070236206,"y":0.8466353416442871}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.657952070236206,0.8356807231903076,0.6601307392120361,0.8466353416442871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8356807231903076},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8466353416442871},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8466353416442871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5265904021263123,0.8286807231903076,0.6651307392120361,0.8536353416442871],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/JTbhHOvVVReqfNzl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/JiyPYZFNzjssQezL.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/GlvLhBzgDXmBgGbW.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0006014068947378586,0.0002706865411782302,0.9981332203038118,0.9994086196900162]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.1799686998128891},{"x":0.8496732115745544,"y":0.17840375006198883},{"x":0.8518518805503845,"y":0.20500782132148743},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2065727710723877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7755991220474243,0.1799686998128891,0.8518518805503845,0.20500782132148743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.1799686998128891},{"x":0.7690631747245789,"y":0.1799686998128891},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2065727710723877},{"x":0.7472766637802124,"y":0.2065727710723877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7450980544090271,0.1799686998128891,0.7712418437004089,0.2065727710723877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.1799686998128891},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1799686998128891},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2065727710723877},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2065727710723877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7298474907875061,0.1799686998128891,0.7385621070861816,0.2065727710723877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.1799686998128891},{"x":0.8496732115745544,"y":0.17840375006198883},{"x":0.8518518805503845,"y":0.20500782132148743},{"x":0.7320261597633362,"y":0.20813772082328796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7248474907875061,0.1729686998128891,0.8568518805503845,0.21200782132148743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.25195619463920593},{"x":0.7298474907875061,"y":0.25195619463920593},{"x":0.7298474907875061,"y":0.2863849699497223},{"x":0.657952070236206,"y":0.2863849699497223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.657952070236206,0.25195619463920593,0.7298474907875061,0.2863849699497223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.25039124488830566},{"x":0.6427015066146851,"y":0.25195619463920593},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2863849699497223},{"x":0.5381263494491577,"y":0.284820020198822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهربانم","boundary":[0.5403050184249878,0.25039124488830566,0.6427015066146851,0.2863849699497223]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.25039124488830566},{"x":0.7298474907875061,"y":0.2535211145877838},{"x":0.7298474907875061,"y":0.2863849699497223},{"x":0.5381263494491577,"y":0.284820020198822}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5353050184249878,0.24339124488830566,0.7348474907875061,0.2933849699497223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.35680750012397766},{"x":0.2854030430316925,"y":0.35680750012397766},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3708920180797577},{"x":0.2832244038581848,"y":0.3708920180797577}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":")","boundary":[0.2810457646846771,0.35680750012397766,0.2875817120075226,0.3708920180797577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.35680750012397766},{"x":0.2854030430316925,"y":0.35680750012397766},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3708920180797577},{"x":0.2832244038581848,"y":0.3708920180797577}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.2760457646846771,0.34980750012397765,0.2925817120075226,0.3778920180797577],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/xwrGddDLaRyNyvnB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/YZlkADDGVhMlExBn.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/nLErFvvzZhakCfkz.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/KtDFRoLJTMaIvSsk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/xhgwzFjYEbiyPUke.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/cLStftxtGRHAaVtp.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0003071230831748779,0.0006600860407654668,0.9980667691760593,0.9985098170458059]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.42566511034965515},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4225352108478546},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8148148059844971,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.812636137008667,0.42566511034965515,0.8823529481887817,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.4287949800491333},{"x":0.8039215803146362,"y":0.42566511034965515},{"x":0.8061001896858215,"y":0.44757434725761414},{"x":0.758169949054718,"y":0.4507042169570923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7559912800788879,0.4287949800491333,0.8061001896858215,0.44757434725761414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.4287949800491333},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4225352108478546},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4444444477558136},{"x":0.758169949054718,"y":0.4507042169570923}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7509912800788879,0.4217949800491333,0.8873529481887817,0.4514444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.45852896571159363},{"x":0.8518518805503845,"y":0.45852896571159363},{"x":0.8518518805503845,"y":0.4804381728172302},{"x":0.7952069640159607,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.7952069640159607,0.45852896571159363,0.8518518805503845,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.45852896571159363},{"x":0.7843137383460999,"y":0.45852896571159363},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4804381728172302},{"x":0.727668821811676,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.727668821811676,0.45852896571159363,0.7843137383460999,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45852896571159363},{"x":0.7189542651176453,"y":0.45852896571159363},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4804381728172302},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محاسباتی","boundary":[0.6470588445663452,0.45852896571159363,0.7189542651176453,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.45852896571159363},{"x":0.6361655592918396,"y":0.45852896571159363},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4804381728172302},{"x":0.6056644916534424,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6056644916534424,0.45852896571159363,0.6361655592918396,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5947712659835815,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4804381728172302},{"x":0.586056649684906,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.586056649684906,0.45852896571159363,0.5947712659835815,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5751634240150452,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4804381728172302},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.5359477400779724,0.45852896571159363,0.5751634240150452,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5315904021263123,"y":0.45852896571159363},{"x":0.5315904021263123,"y":0.4804381728172302},{"x":0.501089334487915,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.501089334487915,0.45852896571159363,0.5315904021263123,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.45852896571159363},{"x":0.4923747181892395,"y":0.45852896571159363},{"x":0.4923747181892395,"y":0.4804381728172302},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.4575163424015045,0.45852896571159363,0.4923747181892395,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.45852896571159363},{"x":0.44880175590515137,"y":0.45852896571159363},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4804381728172302},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.40522876381874084,0.45852896571159363,0.44880175590515137,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.45852896571159363},{"x":0.3965141475200653,"y":0.45852896571159363},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4804381728172302},{"x":0.3355119824409485,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3355119824409485,0.45852896571159363,0.3965141475200653,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.45852896571159363},{"x":0.32679739594459534,"y":0.45852896571159363},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4804381728172302},{"x":0.25925925374031067,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.25925925374031067,0.45852896571159363,0.32679739594459534,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.45852896571159363},{"x":0.2505446672439575,"y":0.45852896571159363},{"x":0.2505446672439575,"y":0.4804381728172302},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2047930210828781,0.45852896571159363,0.2505446672439575,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.45852896571159363},{"x":0.19607843458652496,"y":0.45852896571159363},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4804381728172302},{"x":0.17211328446865082,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17211328446865082,0.45852896571159363,0.19607843458652496,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.45852896571159363},{"x":0.16339869797229767,"y":0.45852896571159363},{"x":0.16339869797229767,"y":0.4804381728172302},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4804381728172302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14596949517726898,0.45852896571159363,0.16339869797229767,0.4804381728172302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8823529481887817,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5086072087287903},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.8474945425987244,0.48356807231903076,0.8823529481887817,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8387799859046936,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5086072087287903},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7864923477172852,0.48356807231903076,0.8387799859046936,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.48356807231903076},{"x":0.7777777910232544,"y":0.48356807231903076},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5086072087287903},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7320261597633362,0.48356807231903076,0.7777777910232544,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.48356807231903076},{"x":0.7211328744888306,"y":0.48356807231903076},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5086072087287903},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7102396488189697,0.48356807231903076,0.7211328744888306,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6993464231491089,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5086072087287903},{"x":0.655773401260376,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.655773401260376,0.48356807231903076,0.6993464231491089,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5086072087287903},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6383442282676697,0.48356807231903076,0.6470588445663452,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6274510025978088,"y":0.48356807231903076},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5086072087287903},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5838779807090759,0.48356807231903076,0.6274510025978088,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5751634240150452,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5086072087287903},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5686274766921997,0.48356807231903076,0.5751634240150452,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5577341914176941,"y":0.48356807231903076},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5086072087287903},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5054466128349304,0.48356807231903076,0.5577341914176941,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.48356807231903076},{"x":0.49673202633857727,"y":0.48356807231903076},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5086072087287903},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.4161219894886017,0.48356807231903076,0.49673202633857727,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.48356807231903076},{"x":0.40740740299224854,"y":0.48356807231903076},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5086072087287903},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.34422656893730164,0.48356807231903076,0.40740740299224854,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.48356807231903076},{"x":0.3355119824409485,"y":0.48356807231903076},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5086072087287903},{"x":0.3180827796459198,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3180827796459198,0.48356807231903076,0.3355119824409485,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.48356807231903076},{"x":0.30936819314956665,"y":0.48356807231903076},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5086072087287903},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2374727725982666,0.48356807231903076,0.30936819314956665,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.48356807231903076},{"x":0.22875817120075226,"y":0.48356807231903076},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5086072087287903},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.16775599122047424,0.48356807231903076,0.22875817120075226,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.48356807231903076},{"x":0.15468409657478333,"y":0.48356807231903076},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5086072087287903},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5086072087287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14596949517726898,0.48356807231903076,0.15468409657478333,0.5086072087287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5336463451385498},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8474945425987244,0.5117371082305908,0.8823529481887817,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5336463451385498},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8039215803146362,0.5117371082305908,0.8387799859046936,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5336463451385498},{"x":0.7690631747245789,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7690631747245789,0.5117371082305908,0.8017429113388062,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5336463451385498},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6993464231491089,0.5117371082305908,0.7603485584259033,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5117371082305908},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5117371082305908},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5336463451385498},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحولی","boundary":[0.6405228972434998,0.5117371082305908,0.6906318068504333,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5117371082305908},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5117371082305908},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5816993713378906,0.5117371082305908,0.6318082809448242,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5117371082305908},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5117371082305908},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5359477400779724,0.5117371082305908,0.5729847550392151,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.5117371082305908},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5117371082305908},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5336463451385498},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4923747181892395,0.5117371082305908,0.5250544548034668,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5117371082305908},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5117371082305908},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5336463451385498},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4749455451965332,0.5117371082305908,0.48366013169288635,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5117371082305908},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5117371082305908},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5336463451385498},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4575163424015045,0.5117371082305908,0.46623092889785767,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.5117371082305908},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5117371082305908},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5336463451385498},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.3834422528743744,0.5117371082305908,0.44880175590515137,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.5117371082305908},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5117371082305908},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5336463451385498},{"x":0.3485838770866394,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3485838770866394,0.5117371082305908,0.37472766637802124,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.5117371082305908},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5117371082305908},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5336463451385498},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.29629629850387573,0.5117371082305908,0.34422656893730164,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5336463451385498},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26143792271614075,0.5117371082305908,0.2875817120075226,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5336463451385498},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23311546444892883,0.5117371082305908,0.2527233064174652,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5117371082305908},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5336463451385498},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.14596949517726898,0.5117371082305908,0.2222222238779068,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5383411645889282},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5383411645889282},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5602504014968872},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسب","boundary":[0.8235294222831726,0.5383411645889282,0.8823529481887817,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5383411645889282},{"x":0.812636137008667,"y":0.5383411645889282},{"x":0.812636137008667,"y":0.5602504014968872},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7843137383460999,0.5383411645889282,0.812636137008667,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5383411645889282},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5383411645889282},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5602504014968872},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.7342047691345215,0.5383411645889282,0.7755991220474243,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.5383411645889282},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5383411645889282},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5602504014968872},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6644880175590515,0.5383411645889282,0.7254902124404907,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5383411645889282},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5602504014968872},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشمگیری","boundary":[0.5729847550392151,0.5383411645889282,0.6535947918891907,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5602504014968872},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5468409657478333,0.5383411645889282,0.5620915293693542,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5383411645889282},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5602504014968872},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.4880174398422241,0.5383411645889282,0.5381263494491577,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.5383411645889282},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5383411645889282},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5602504014968872},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4248366057872772,0.5383411645889282,0.4771241843700409,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5383411645889282},{"x":0.413943350315094,"y":0.5383411645889282},{"x":0.413943350315094,"y":0.5602504014968872},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40522876381874084,0.5383411645889282,0.413943350315094,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.5383411645889282},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5383411645889282},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5602504014968872},{"x":0.34422656893730164,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.34422656893730164,0.5383411645889282,0.3965141475200653,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.5383411645889282},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5383411645889282},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5602504014968872},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.27668845653533936,0.5383411645889282,0.3355119824409485,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5383411645889282},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5383411645889282},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5602504014968872},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.23529411852359772,0.5383411645889282,0.2679738700389862,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.5383411645889282},{"x":0.22657951712608337,"y":0.5383411645889282},{"x":0.22657951712608337,"y":0.5602504014968872},{"x":0.18300653994083405,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.18300653994083405,0.5383411645889282,0.22657951712608337,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5383411645889282},{"x":0.17864923179149628,"y":0.5383411645889282},{"x":0.17864923179149628,"y":0.5602504014968872},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1764705926179886,0.5383411645889282,0.17864923179149628,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.5383411645889282},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5383411645889282},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5602504014968872},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14596949517726898,0.5383411645889282,0.16775599122047424,0.5602504014968872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.5649452209472656},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5649452209472656},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5868544578552246},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.8366013169288635,0.5649452209472656,0.8823529481887817,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.5649452209472656},{"x":0.827886700630188,"y":0.5649452209472656},{"x":0.827886700630188,"y":0.5868544578552246},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8104575276374817,0.5649452209472656,0.827886700630188,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.5649452209472656},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5649452209472656},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5868544578552246},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.7538126111030579,0.5649452209472656,0.8017429113388062,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5649452209472656},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5649452209472656},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5868544578552246},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7342047691345215,0.5649452209472656,0.7450980544090271,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.5649452209472656},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5649452209472656},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5868544578552246},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.6840958595275879,0.5649452209472656,0.7254902124404907,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5649452209472656},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5649452209472656},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5868544578552246},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6405228972434998,0.5649452209472656,0.6753812432289124,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5649452209472656},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5649452209472656},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5868544578552246},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.5947712659835815,0.5649452209472656,0.6318082809448242,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5649452209472656},{"x":0.586056649684906,"y":0.5649452209472656},{"x":0.586056649684906,"y":0.5868544578552246},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.5686274766921997,0.5649452209472656,0.586056649684906,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5649452209472656},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5649452209472656},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5868544578552246},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوترها","boundary":[0.48366013169288635,0.5649452209472656,0.5599128603935242,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.5649452209472656},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5649452209472656},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5868544578552246},{"x":0.429193913936615,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.429193913936615,0.5649452209472656,0.4749455451965332,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.5649452209472656},{"x":0.429193913936615,"y":0.5649452209472656},{"x":0.429193913936615,"y":0.5868544578552246},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4248366057872772,0.5649452209472656,0.429193913936615,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.5649452209472656},{"x":0.413943350315094,"y":0.5649452209472656},{"x":0.413943350315094,"y":0.5868544578552246},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.38779956102371216,0.5649452209472656,0.413943350315094,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5649452209472656},{"x":0.379084974527359,"y":0.5649452209472656},{"x":0.379084974527359,"y":0.5868544578552246},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.3159041404724121,0.5649452209472656,0.379084974527359,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.5649452209472656},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5649452209472656},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5868544578552246},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.24836601316928864,0.5649452209472656,0.30718955397605896,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.5649452209472656},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5649452209472656},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5868544578552246},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23093682527542114,0.5649452209472656,0.2374727725982666,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.5649452209472656},{"x":0.22004356980323792,"y":0.5649452209472656},{"x":0.22004356980323792,"y":0.5868544578552246},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.20261438190937042,0.5649452209472656,0.22004356980323792,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15250544250011444,"y":0.5649452209472656},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5649452209472656},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5868544578552246},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5868544578552246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.15250544250011444,0.5649452209472656,0.19389978051185608,0.5868544578552246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.591549277305603},{"x":0.8823529481887817,"y":0.591549277305603},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6118935942649841},{"x":0.843137264251709,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.843137264251709,0.591549277305603,0.8823529481887817,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.591549277305603},{"x":0.8344226479530334,"y":0.591549277305603},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6118935942649841},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8235294222831726,0.591549277305603,0.8344226479530334,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.591549277305603},{"x":0.812636137008667,"y":0.591549277305603},{"x":0.812636137008667,"y":0.6118935942649841},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7777777910232544,0.591549277305603,0.812636137008667,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.591549277305603},{"x":0.7690631747245789,"y":0.591549277305603},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6118935942649841},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7603485584259033,0.591549277305603,0.7690631747245789,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.591549277305603},{"x":0.7516340017318726,"y":0.591549277305603},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6118935942649841},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7037037014961243,0.591549277305603,0.7516340017318726,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.591549277305603},{"x":0.6949890851974487,"y":0.591549277305603},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6118935942649841},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.6405228972434998,0.591549277305603,0.6949890851974487,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.591549277305603},{"x":0.6318082809448242,"y":0.591549277305603},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6118935942649841},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5686274766921997,0.591549277305603,0.6318082809448242,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.591549277305603},{"x":0.5577341914176941,"y":0.591549277305603},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6118935942649841},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5424836874008179,0.591549277305603,0.5577341914176941,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.591549277305603},{"x":0.5337690711021423,"y":0.591549277305603},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6118935942649841},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.4771241843700409,0.591549277305603,0.5337690711021423,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.591549277305603},{"x":0.46840959787368774,"y":0.591549277305603},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6118935942649841},{"x":0.3965141475200653,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.3965141475200653,0.591549277305603,0.46840959787368774,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.591549277305603},{"x":0.38779956102371216,"y":0.591549277305603},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6118935942649841},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37037035822868347,0.591549277305603,0.38779956102371216,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.591549277305603},{"x":0.3616557717323303,"y":0.591549277305603},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6118935942649841},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3137255012989044,0.591549277305603,0.3616557717323303,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.591549277305603},{"x":0.3050108850002289,"y":0.591549277305603},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6118935942649841},{"x":0.2374727725982666,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.2374727725982666,0.591549277305603,0.3050108850002289,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.591549277305603},{"x":0.22875817120075226,"y":0.591549277305603},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6118935942649841},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.16339869797229767,0.591549277305603,0.22875817120075226,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.591549277305603},{"x":0.15468409657478333,"y":0.591549277305603},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6118935942649841},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6118935942649841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14596949517726898,0.591549277305603,0.15468409657478333,0.6118935942649841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6400625705718994},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8322439789772034,0.6197183132171631,0.8823529481887817,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6400625705718994},{"x":0.812636137008667,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.812636137008667,0.6197183132171631,0.8235294222831726,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6197183132171631},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6400625705718994},{"x":0.727668821811676,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامپیوترها","boundary":[0.727668821811676,0.6197183132171631,0.8039215803146362,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.6197183132171631},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6197183132171631},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6400625705718994},{"x":0.671023964881897,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.671023964881897,0.6197183132171631,0.7167755961418152,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6197183132171631},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6197183132171631},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6400625705718994},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6514161229133606,0.6197183132171631,0.6601307392120361,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.6197183132171631},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6197183132171631},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6400625705718994},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.5925925970077515,0.6197183132171631,0.6427015066146851,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.6197183132171631},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6197183132171631},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6400625705718994},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5468409657478333,0.6197183132171631,0.5838779807090759,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.6197183132171631},{"x":0.5381263494491577,"y":0.6197183132171631},{"x":0.5381263494491577,"y":0.6400625705718994},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهای","boundary":[0.4618736505508423,0.6197183132171631,0.5381263494491577,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6197183132171631},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6197183132171631},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6400625705718994},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.4117647111415863,0.6197183132171631,0.45315903425216675,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6197183132171631},{"x":0.4008714556694031,"y":0.6197183132171631},{"x":0.4008714556694031,"y":0.6400625705718994},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37254902720451355,0.6197183132171631,0.4008714556694031,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.6197183132171631},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6197183132171631},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6400625705718994},{"x":0.3180827796459198,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3180827796459198,0.6197183132171631,0.3616557717323303,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6197183132171631},{"x":0.30936819314956665,"y":0.6197183132171631},{"x":0.30936819314956665,"y":0.6400625705718994},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3006536066532135,0.6197183132171631,0.30936819314956665,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.6197183132171631},{"x":0.29193899035453796,"y":0.6197183132171631},{"x":0.29193899035453796,"y":0.6400625705718994},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26143792271614075,0.6197183132171631,0.29193899035453796,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6197183132171631},{"x":0.2505446672439575,"y":0.6197183132171631},{"x":0.2505446672439575,"y":0.6400625705718994},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.2222222238779068,0.6197183132171631,0.2505446672439575,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.6197183132171631},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6197183132171631},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6400625705718994},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6400625705718994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.14596949517726898,0.6197183132171631,0.21350762248039246,0.6400625705718994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.6463223695755005},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6447574496269226},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6619718074798584},{"x":0.8518518805503845,"y":0.663536787033081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.8496732115745544,0.6463223695755005,0.8823529481887817,0.6619718074798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.6478873491287231},{"x":0.8409585952758789,"y":0.6463223695755005},{"x":0.843137264251709,"y":0.663536787033081},{"x":0.812636137008667,"y":0.663536787033081}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.812636137008667,0.6478873491287231,0.843137264251709,0.663536787033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.6478873491287231},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6478873491287231},{"x":0.8104575276374817,"y":0.663536787033081},{"x":0.8082788586616516,"y":0.663536787033081}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8082788586616516,0.6478873491287231,0.8104575276374817,0.663536787033081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.45852896571159363},{"x":0.8823529481887817,"y":0.45852896571159363},{"x":0.8823529481887817,"y":0.663536787033081},{"x":0.14596949517726898,"y":0.663536787033081}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14096949517726898,0.4515289657115936,0.8873529481887817,0.6705367870330811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.67136150598526},{"x":0.8518518805503845,"y":0.67136150598526},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6948356628417969},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.8061001896858215,0.67136150598526,0.8518518805503845,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.67136150598526},{"x":0.7973856329917908,"y":0.67136150598526},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6948356628417969},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7886710166931152,0.67136150598526,0.7973856329917908,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.67136150598526},{"x":0.7799564003944397,"y":0.67136150598526},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6948356628417969},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.7385621070861816,0.67136150598526,0.7799564003944397,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.67136150598526},{"x":0.727668821811676,"y":0.67136150598526},{"x":0.727668821811676,"y":0.6948356628417969},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7167755961418152,0.67136150598526,0.727668821811676,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.67136150598526},{"x":0.7080609798431396,"y":0.67136150598526},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6948356628417969},{"x":0.686274528503418,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.686274528503418,0.67136150598526,0.7080609798431396,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.67136150598526},{"x":0.6753812432289124,"y":0.67136150598526},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6948356628417969},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6339869499206543,0.67136150598526,0.6753812432289124,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.67136150598526},{"x":0.6252723336219788,"y":0.67136150598526},{"x":0.6252723336219788,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5751634240150452,0.67136150598526,0.6252723336219788,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.67136150598526},{"x":0.5664488077163696,"y":0.67136150598526},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6948356628417969},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5250544548034668,0.67136150598526,0.5664488077163696,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.67136150598526},{"x":0.514161229133606,"y":0.67136150598526},{"x":0.514161229133606,"y":0.6948356628417969},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.4793028235435486,0.67136150598526,0.514161229133606,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.67136150598526},{"x":0.46840959787368774,"y":0.67136150598526},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6948356628417969},{"x":0.3965141475200653,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.3965141475200653,0.67136150598526,0.46840959787368774,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.67136150598526},{"x":0.38779956102371216,"y":0.67136150598526},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6948356628417969},{"x":0.379084974527359,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.379084974527359,0.67136150598526,0.38779956102371216,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.67136150598526},{"x":0.37037035822868347,"y":0.67136150598526},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6948356628417969},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.3050108850002289,0.67136150598526,0.37037035822868347,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.67136150598526},{"x":0.29629629850387573,"y":0.67136150598526},{"x":0.29629629850387573,"y":0.6948356628417969},{"x":0.27886709570884705,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27886709570884705,0.67136150598526,0.29629629850387573,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.67136150598526},{"x":0.2701525092124939,"y":0.67136150598526},{"x":0.2701525092124939,"y":0.6948356628417969},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.22657951712608337,0.67136150598526,0.2701525092124939,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.67136150598526},{"x":0.21568627655506134,"y":0.67136150598526},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6948356628417969},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6948356628417969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.14596949517726898,0.67136150598526,0.21568627655506134,0.6948356628417969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7198747992515564},{"x":0.827886700630188,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.827886700630188,0.6979655623435974,0.8823529481887817,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7198747992515564},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8104575276374817,0.6979655623435974,0.8169934749603271,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8017429113388062,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7198747992515564},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7385621070861816,0.6979655623435974,0.8017429113388062,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6979655623435974},{"x":0.727668821811676,"y":0.6979655623435974},{"x":0.727668821811676,"y":0.7198747992515564},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6928104758262634,0.6979655623435974,0.727668821811676,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6979655623435974},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6979655623435974},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7198747992515564},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6448801755905151,0.6979655623435974,0.6840958595275879,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6979655623435974},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6979655623435974},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7198747992515564},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6100217700004578,0.6979655623435974,0.6405228972434998,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.6979655623435974},{"x":0.601307213306427,"y":0.6979655623435974},{"x":0.601307213306427,"y":0.7198747992515564},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5403050184249878,0.6979655623435974,0.601307213306427,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6979655623435974},{"x":0.529411792755127,"y":0.6979655623435974},{"x":0.529411792755127,"y":0.7198747992515564},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امری","boundary":[0.49673202633857727,0.6979655623435974,0.529411792755127,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6979655623435974},{"x":0.48583877086639404,"y":0.6979655623435974},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7198747992515564},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.4248366057872772,0.6979655623435974,0.48583877086639404,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6979655623435974},{"x":0.4161219894886017,"y":0.6979655623435974},{"x":0.4161219894886017,"y":0.7198747992515564},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37254902720451355,0.6979655623435974,0.4161219894886017,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6979655623435974},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6979655623435974},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7198747992515564},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.6979655623435974,0.37037035822868347,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.6979655623435974},{"x":0.35729846358299255,"y":0.6979655623435974},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7198747992515564},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32679739594459534,0.6979655623435974,0.35729846358299255,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.6979655623435974},{"x":0.3180827796459198,"y":0.6979655623435974},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7198747992515564},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.26361656188964844,0.6979655623435974,0.3180827796459198,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6979655623435974},{"x":0.2527233064174652,"y":0.6979655623435974},{"x":0.2527233064174652,"y":0.7198747992515564},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23529411852359772,0.6979655623435974,0.2527233064174652,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.6979655623435974},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6979655623435974},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7198747992515564},{"x":0.16775599122047424,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.16775599122047424,0.6979655623435974,0.22657951712608337,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.6979655623435974},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6979655623435974},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7198747992515564},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14596949517726898,0.6979655623435974,0.1568627506494522,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7480438351631165},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8474945425987244,0.7230046987533569,0.8823529481887817,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7480438351631165},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8322439789772034,0.7230046987533569,0.8387799859046936,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7480438351631165},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.7668845057487488,0.7230046987533569,0.8235294222831726,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.7230046987533569},{"x":0.758169949054718,"y":0.7230046987533569},{"x":0.758169949054718,"y":0.7480438351631165},{"x":0.7080609798431396,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7080609798431396,0.7230046987533569,0.758169949054718,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7480438351631165},{"x":0.686274528503418,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.686274528503418,0.7230046987533569,0.6971677541732788,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7480438351631165},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسانی","boundary":[0.6318082809448242,0.7230046987533569,0.6775599122047424,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.5882353186607361,0.7230046987533569,0.6230936646461487,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5577341914176941,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5577341914176941,0.7230046987533569,0.5795207023620605,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5228758454322815,0.7230046987533569,0.5555555820465088,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7480438351631165},{"x":0.5206971764564514,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5206971764564514,0.7230046987533569,0.5250544548034668,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7480438351631165},{"x":0.49891066551208496,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49891066551208496,0.7230046987533569,0.5119825601577759,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7480438351631165},{"x":0.4553377032279968,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.4553377032279968,0.7230046987533569,0.4901960790157318,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.721439778804779},{"x":0.4444444477558136,"y":0.721439778804779},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7480438351631165},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7480438351631165}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.40305009484291077,0.721439778804779,0.4444444477558136,0.7480438351631165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.721439778804779},{"x":0.3943355083465576,"y":0.721439778804779},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7464788556098938},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.35947713255882263,0.721439778804779,0.3943355083465576,0.7464788556098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.721439778804779},{"x":0.3507625162601471,"y":0.721439778804779},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7464788556098938},{"x":0.29193899035453796,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.29193899035453796,0.721439778804779,0.3507625162601471,0.7464788556098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.721439778804779},{"x":0.29411765933036804,"y":0.721439778804779},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7464788556098938},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2875817120075226,0.721439778804779,0.29411765933036804,0.7464788556098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.721439778804779},{"x":0.27886709570884705,"y":0.721439778804779},{"x":0.27886709570884705,"y":0.7464788556098938},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.21568627655506134,0.721439778804779,0.27886709570884705,0.7464788556098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.721439778804779},{"x":0.2047930210828781,"y":0.721439778804779},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7464788556098938},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاشته","boundary":[0.14596949517726898,0.721439778804779,0.2047930210828781,0.7464788556098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7715179920196533},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8540304899215698,0.7496087551116943,0.8823529481887817,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7496087551116943},{"x":0.843137264251709,"y":0.7496087551116943},{"x":0.843137264251709,"y":0.7715179920196533},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8322439789772034,0.7496087551116943,0.843137264251709,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7715179920196533},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7908496856689453,0.7496087551116943,0.8213507533073425,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7496087551116943},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7496087551116943},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7715179920196533},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7342047691345215,0.7496087551116943,0.7821350693702698,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.7496087551116943},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7496087551116943},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7715179920196533},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7102396488189697,0.7496087551116943,0.7233115434646606,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7715179920196533},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6753812432289124,0.7496087551116943,0.6993464231491089,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7715179920196533},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6318082809448242,0.7496087551116943,0.6666666865348816,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7496087551116943},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7715179920196533},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5838779807090759,0.7496087551116943,0.6209150552749634,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7496087551116943},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7496087551116943},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7715179920196533},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندک","boundary":[0.5359477400779724,0.7496087551116943,0.5751634240150452,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7496087551116943},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7496087551116943},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7715179920196533},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4923747181892395,0.7496087551116943,0.5272331237792969,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.7496087551116943},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7496087551116943},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7715179920196533},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4749455451965332,0.7496087551116943,0.48366013169288635,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.7496087551116943},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7496087551116943},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7715179920196533},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.42265796661376953,0.7496087551116943,0.46623092889785767,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.7496087551116943},{"x":0.413943350315094,"y":0.7496087551116943},{"x":0.413943350315094,"y":0.7715179920196533},{"x":0.3965141475200653,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3965141475200653,0.7496087551116943,0.413943350315094,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.7496087551116943},{"x":0.38779956102371216,"y":0.7496087551116943},{"x":0.38779956102371216,"y":0.7715179920196533},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37472766637802124,0.7496087551116943,0.38779956102371216,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.7496087551116943},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7496087551116943},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7715179920196533},{"x":0.32244008779525757,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.32244008779525757,0.7496087551116943,0.3660130798816681,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.7496087551116943},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7496087551116943},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7715179920196533},{"x":0.2527233064174652,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.2527233064174652,0.7496087551116943,0.3137255012989044,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.7496087551116943},{"x":0.24400871992111206,"y":0.7496087551116943},{"x":0.24400871992111206,"y":0.7715179920196533},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21350762248039246,0.7496087551116943,0.24400871992111206,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.7496087551116943},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7496087551116943},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7715179920196533},{"x":0.1742919385433197,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.1742919385433197,0.7496087551116943,0.21132898330688477,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7496087551116943},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7496087551116943},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7715179920196533},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16557733714580536,0.7496087551116943,0.17211328446865082,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.7496087551116943},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7496087551116943},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7715179920196533},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14596949517726898,0.7496087551116943,0.1568627506494522,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8012519478797913},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8605664372444153,0.7793427109718323,0.8823529481887817,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8012519478797913},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.8322439789772034,0.7793427109718323,0.8496732115745544,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8012519478797913},{"x":0.812636137008667,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.812636137008667,0.7793427109718323,0.8235294222831726,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7793427109718323},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8012519478797913},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7712418437004089,0.7793427109718323,0.8017429113388062,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7793427109718323},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7793427109718323},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8012519478797913},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7320261597633362,0.7793427109718323,0.7603485584259033,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7793427109718323},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7793427109718323},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8012519478797913},{"x":0.686274528503418,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدم","boundary":[0.686274528503418,0.7793427109718323,0.7211328744888306,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7793427109718323},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7793427109718323},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8012519478797913},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6623093485832214,0.7793427109718323,0.6775599122047424,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7793427109718323},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7793427109718323},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8012519478797913},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6056644916534424,0.7793427109718323,0.6514161229133606,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8012519478797913},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5424836874008179,0.7793427109718323,0.5947712659835815,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5337690711021423,"y":0.8012519478797913},{"x":0.5206971764564514,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5206971764564514,0.7793427109718323,0.5337690711021423,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7793427109718323},{"x":0.5119825601577759,"y":0.8012519478797913},{"x":0.4880174398422241,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4880174398422241,0.7793427109718323,0.5119825601577759,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4793028235435486,"y":0.8012519478797913},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46840959787368774,0.7793427109718323,0.4793028235435486,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7793427109718323},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8012519478797913},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدترین","boundary":[0.37037035822868347,0.7793427109718323,0.4575163424015045,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2984749376773834,"y":0.7793427109718323},{"x":0.3616557717323303,"y":0.7793427109718323},{"x":0.3616557717323303,"y":0.8012519478797913},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.2984749376773834,0.7793427109718323,0.3616557717323303,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.7793427109718323},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7793427109718323},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8012519478797913},{"x":0.22875817120075226,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.22875817120075226,0.7793427109718323,0.2875817120075226,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.7793427109718323},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7793427109718323},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8012519478797913},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20261438190937042,0.7793427109718323,0.22004356980323792,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.7793427109718323},{"x":0.19389978051185608,"y":0.7793427109718323},{"x":0.19389978051185608,"y":0.8012519478797913},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8012519478797913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.14596949517726898,0.7793427109718323,0.19389978051185608,0.8012519478797913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605664372444153,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8605664372444153,0.8043818473815918,0.8823529481887817,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8262910842895508},{"x":0.812636137008667,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.812636137008667,0.8043818473815918,0.8562091588973999,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8043818473815918},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7668845057487488,0.8043818473815918,0.8017429113388062,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7472766637802124,0.8043818473815918,0.7559912800788879,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7211328744888306,0.8043818473815918,0.7385621070861816,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8262910842895508},{"x":0.657952070236206,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.657952070236206,0.8043818473815918,0.7124183177947998,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8262910842895508},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6165577173233032,0.8043818473815918,0.6492374539375305,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8262910842895508},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5969498753547668,0.8043818473815918,0.6078431606292725,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.8043818473815918},{"x":0.586056649684906,"y":0.8043818473815918},{"x":0.586056649684906,"y":0.8262910842895508},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روانترین","boundary":[0.5228758454322815,0.8043818473815918,0.586056649684906,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.8043818473815918},{"x":0.514161229133606,"y":0.8043818473815918},{"x":0.514161229133606,"y":0.8262910842895508},{"x":0.5054466128349304,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5054466128349304,0.8043818473815918,0.514161229133606,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.8043818473815918},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8043818473815918},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8262910842895508},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.44880175590515137,0.8043818473815918,0.49673202633857727,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.8043818473815918},{"x":0.43790850043296814,"y":0.8043818473815918},{"x":0.43790850043296814,"y":0.8262910842895508},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.3834422528743744,0.8043818473815918,0.43790850043296814,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8262910842895508},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37472766637802124,0.8043818473815918,0.3812636137008667,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8262910842895508},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3529411852359772,0.8043818473815918,0.3660130798816681,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.8043818473815918},{"x":0.34422656893730164,"y":0.8043818473815918},{"x":0.34422656893730164,"y":0.8262910842895508},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3137255012989044,0.8043818473815918,0.34422656893730164,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8043818473815918},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8262910842895508},{"x":0.24618735909461975,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.24618735909461975,0.8043818473815918,0.3050108850002289,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.8043818473815918},{"x":0.2374727725982666,"y":0.8043818473815918},{"x":0.2374727725982666,"y":0.8262910842895508},{"x":0.16339869797229767,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردانم","boundary":[0.16339869797229767,0.8043818473815918,0.2374727725982666,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.8043818473815918},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8043818473815918},{"x":0.15468409657478333,"y":0.8262910842895508},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8262910842895508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14596949517726898,0.8043818473815918,0.15468409657478333,0.8262910842895508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.8325508832931519},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8325508832931519},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8513302206993103},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8671023845672607,0.8325508832931519,0.8823529481887817,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.8325508832931519},{"x":0.85838782787323,"y":0.8325508832931519},{"x":0.85838782787323,"y":0.8513302206993103},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.8148148059844971,0.8325508832931519,0.85838782787323,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.8325508832931519},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8325508832931519},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8513302206993103},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.7298474907875061,0.8325508832931519,0.8061001896858215,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.8325508832931519},{"x":0.727668821811676,"y":0.8325508832931519},{"x":0.727668821811676,"y":0.8513302206993103},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7233115434646606,0.8325508832931519,0.727668821811676,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8325508832931519},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8325508832931519},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8513302206993103},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6339869499206543,0.8325508832931519,0.7145969271659851,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.8325508832931519},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8325508832931519},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8513302206993103},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6165577173233032,0.8325508832931519,0.6252723336219788,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.8325508832931519},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8325508832931519},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8513302206993103},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.5620915293693542,0.8325508832931519,0.6078431606292725,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.8325508832931519},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8325508832931519},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8513302206993103},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5076252818107605,0.8325508832931519,0.5533769130706787,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.8325508832931519},{"x":0.49891066551208496,"y":0.8325508832931519},{"x":0.49891066551208496,"y":0.8513302206993103},{"x":0.4727668762207031,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4727668762207031,0.8325508832931519,0.49891066551208496,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.8325508832931519},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8325508832931519},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8513302206993103},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.4313725531101227,0.8325508832931519,0.4618736505508423,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.8325508832931519},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8325508832931519},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8513302206993103},{"x":0.429193913936615,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.429193913936615,0.8325508832931519,0.43355119228363037,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.8325508832931519},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8325508832931519},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8513302206993103},{"x":0.3921568691730499,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.3921568691730499,0.8325508832931519,0.42047929763793945,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.8325508832931519},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8325508832931519},{"x":0.3834422528743744,"y":0.8513302206993103},{"x":0.3376906216144562,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3376906216144562,0.8325508832931519,0.3834422528743744,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.8325508832931519},{"x":0.3311546742916107,"y":0.8325508832931519},{"x":0.3311546742916107,"y":0.8513302206993103},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3050108850002289,0.8325508832931519,0.3311546742916107,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.8325508832931519},{"x":0.29629629850387573,"y":0.8325508832931519},{"x":0.29629629850387573,"y":0.8513302206993103},{"x":0.23093682527542114,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.23093682527542114,0.8325508832931519,0.29629629850387573,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.8325508832931519},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8325508832931519},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8513302206993103},{"x":0.17211328446865082,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظران","boundary":[0.17211328446865082,0.8325508832931519,0.2222222238779068,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.8325508832931519},{"x":0.16339869797229767,"y":0.8325508832931519},{"x":0.16339869797229767,"y":0.8513302206993103},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8513302206993103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14596949517726898,0.8325508832931519,0.16339869797229767,0.8513302206993103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8591549396514893},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8591549396514893},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8810641765594482},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8810641765594482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنماییهای","boundary":[0.7952069640159607,0.8591549396514893,0.8823529481887817,0.8810641765594482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.8591549396514893},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8591549396514893},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8794991970062256},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7538126111030579,0.8591549396514893,0.7843137383460999,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.8591549396514893},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8591549396514893},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8794991970062256},{"x":0.727668821811676,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.727668821811676,0.8591549396514893,0.7450980544090271,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.8575899600982666},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8575899600982666},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8794991970062256},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.6928104758262634,0.8575899600982666,0.7189542651176453,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.8575899600982666},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8575899600982666},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8794991970062256},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نواقص","boundary":[0.6318082809448242,0.8575899600982666,0.6840958595275879,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.8575899600982666},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8575899600982666},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8794991970062256},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6056644916534424,0.8575899600982666,0.6230936646461487,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.8575899600982666},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8575899600982666},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8794991970062256},{"x":0.5446622967720032,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بکوشند","boundary":[0.5446622967720032,0.8575899600982666,0.5969498753547668,0.8794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.8575899600982666},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8575899600982666},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8794991970062256},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.8575899600982666,0.5424836874008179,0.8794991970062256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.67136150598526},{"x":0.8823529481887817,"y":0.67136150598526},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8810641765594482},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8810641765594482}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14096949517726898,0.66436150598526,0.8873529481887817,0.8880641765594482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.9264475703239441},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9264475703239441},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9452269077301025},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9436619877815247}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"یک","boundary":[0.5098039507865906,0.9264475703239441,0.5337690711021423,0.9452269077301025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.9264475703239441},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9264475703239441},{"x":0.5337690711021423,"y":0.9452269077301025},{"x":0.5098039507865906,"y":0.9436619877815247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5048039507865906,0.9194475703239441,0.5387690711021423,0.9522269077301025],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/SzdEizUlOWWrZiMl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/XrVwKrFrjftvYnfb.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/KzxwPhNkaPhRjpZM.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.00027389751929862824,0.00012374333400681545,0.9980952482493615,0.9984975717892297]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.08607199043035507},{"x":0.8387799859046936,"y":0.08607199043035507},{"x":0.8387799859046936,"y":0.10641627758741379},{"x":0.7995642423629761,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7995642423629761,0.08607199043035507,0.8387799859046936,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7908496856689453,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7908496856689453,"y":0.10641627758741379},{"x":0.7450980544090271,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7450980544090271,0.08607199043035507,0.7908496856689453,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7363834381103516,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7363834381103516,"y":0.10641627758741379},{"x":0.7189542651176453,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7189542651176453,0.08607199043035507,0.7363834381103516,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7102396488189697,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7102396488189697,"y":0.10641627758741379},{"x":0.671023964881897,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.671023964881897,0.08607199043035507,0.7102396488189697,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6601307392120361,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6601307392120361,"y":0.10641627758741379},{"x":0.6514161229133606,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.6514161229133606,0.08607199043035507,0.6601307392120361,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6427015066146851,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6427015066146851,"y":0.10641627758741379},{"x":0.6056644916534424,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6056644916534424,0.08607199043035507,0.6427015066146851,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5969498753547668,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5969498753547668,"y":0.10641627758741379},{"x":0.5664488077163696,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5664488077163696,0.08607199043035507,0.5969498753547668,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5599128603935242,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5599128603935242,"y":0.10641627758741379},{"x":0.5555555820465088,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5555555820465088,0.08607199043035507,0.5599128603935242,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5468409657478333,"y":0.08607199043035507},{"x":0.5468409657478333,"y":0.10641627758741379},{"x":0.49891066551208496,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.49891066551208496,0.08607199043035507,0.5468409657478333,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.08607199043035507},{"x":0.4880174398422241,"y":0.08607199043035507},{"x":0.4880174398422241,"y":0.10641627758741379},{"x":0.4575163424015045,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4575163424015045,0.08607199043035507,0.4880174398422241,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.08607199043035507},{"x":0.44880175590515137,"y":0.08607199043035507},{"x":0.44880175590515137,"y":0.10641627758741379},{"x":0.42265796661376953,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.42265796661376953,0.08607199043035507,0.44880175590515137,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.08607199043035507},{"x":0.413943350315094,"y":0.08607199043035507},{"x":0.413943350315094,"y":0.10641627758741379},{"x":0.37472766637802124,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.37472766637802124,0.08607199043035507,0.413943350315094,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.08607199043035507},{"x":0.3660130798816681,"y":0.08607199043035507},{"x":0.3660130798816681,"y":0.10641627758741379},{"x":0.3485838770866394,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.3485838770866394,0.08607199043035507,0.3660130798816681,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.08607199043035507},{"x":0.3376906216144562,"y":0.08607199043035507},{"x":0.3376906216144562,"y":0.10641627758741379},{"x":0.30718955397605896,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.30718955397605896,0.08607199043035507,0.3376906216144562,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.08607199043035507},{"x":0.2984749376773834,"y":0.08607199043035507},{"x":0.2984749376773834,"y":0.10641627758741379},{"x":0.26579520106315613,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26579520106315613,0.08607199043035507,0.2984749376773834,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.08607199043035507},{"x":0.26143792271614075,"y":0.08607199043035507},{"x":0.26143792271614075,"y":0.10641627758741379},{"x":0.257080614566803,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.257080614566803,0.08607199043035507,0.26143792271614075,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.08607199043035507},{"x":0.24836601316928864,"y":0.08607199043035507},{"x":0.24836601316928864,"y":0.10641627758741379},{"x":0.2396514117717743,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2396514117717743,0.08607199043035507,0.24836601316928864,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.08607199043035507},{"x":0.23093682527542114,"y":0.08607199043035507},{"x":0.23093682527542114,"y":0.10641627758741379},{"x":0.19607843458652496,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.19607843458652496,0.08607199043035507,0.23093682527542114,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.08763693273067474},{"x":0.18518517911434174,"y":0.08763693273067474},{"x":0.18518517911434174,"y":0.10172144323587418},{"x":0.15468409657478333,"y":0.10172144323587418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.15468409657478333,0.08763693273067474,0.18518517911434174,0.10172144323587418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.08763693273067474},{"x":0.14596949517726898,"y":0.08763693273067474},{"x":0.14596949517726898,"y":0.10172144323587418},{"x":0.13071896135807037,"y":0.10172144323587418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.13071896135807037,0.08763693273067474,0.14596949517726898,0.10172144323587418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8692810535430908,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8692810535430908,"y":0.13458529114723206},{"x":0.8518518805503845,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8518518805503845,0.11267605423927307,0.8692810535430908,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.11267605423927307},{"x":0.843137264251709,"y":0.11267605423927307},{"x":0.843137264251709,"y":0.13458529114723206},{"x":0.8061001896858215,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8061001896858215,0.11267605423927307,0.843137264251709,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7952069640159607,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7952069640159607,"y":0.13458529114723206},{"x":0.7538126111030579,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7538126111030579,0.11267605423927307,0.7952069640159607,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7450980544090271,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7450980544090271,"y":0.13458529114723206},{"x":0.7211328744888306,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7211328744888306,0.11267605423927307,0.7450980544090271,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7124183177947998,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7124183177947998,"y":0.13458529114723206},{"x":0.6819171905517578,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6819171905517578,0.11267605423927307,0.7124183177947998,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.11267605423927307},{"x":0.671023964881897,"y":0.11267605423927307},{"x":0.671023964881897,"y":0.13458529114723206},{"x":0.6666666865348816,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6666666865348816,0.11267605423927307,0.671023964881897,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.11267605423927307},{"x":0.6601307392120361,"y":0.11267605423927307},{"x":0.6601307392120361,"y":0.13458529114723206},{"x":0.6252723336219788,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6252723336219788,0.11267605423927307,0.6601307392120361,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.11267605423927307},{"x":0.6165577173233032,"y":0.11267605423927307},{"x":0.6165577173233032,"y":0.13458529114723206},{"x":0.5882353186607361,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5882353186607361,0.11267605423927307,0.6165577173233032,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5838779807090759,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5838779807090759,"y":0.13458529114723206},{"x":0.5773420333862305,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5773420333862305,0.11267605423927307,0.5838779807090759,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5686274766921997,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5686274766921997,"y":0.13458529114723206},{"x":0.5403050184249878,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5403050184249878,0.11267605423927307,0.5686274766921997,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5315904021263123,"y":0.11267605423927307},{"x":0.5315904021263123,"y":0.13458529114723206},{"x":0.46405228972435,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.46405228972435,0.11267605423927307,0.5315904021263123,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.11267605423927307},{"x":0.4553377032279968,"y":0.11267605423927307},{"x":0.4553377032279968,"y":0.13458529114723206},{"x":0.3834422528743744,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویرایشی","boundary":[0.3834422528743744,0.11267605423927307,0.4553377032279968,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.11267605423927307},{"x":0.37472766637802124,"y":0.11267605423927307},{"x":0.37472766637802124,"y":0.13458529114723206},{"x":0.30936819314956665,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپهای","boundary":[0.30936819314956665,0.11267605423927307,0.37472766637802124,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.11267605423927307},{"x":0.3006536066532135,"y":0.11267605423927307},{"x":0.3006536066532135,"y":0.13458529114723206},{"x":0.26143792271614075,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.26143792271614075,0.11267605423927307,0.3006536066532135,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.11267605423927307},{"x":0.2505446672439575,"y":0.11267605423927307},{"x":0.2505446672439575,"y":0.13458529114723206},{"x":0.24618735909461975,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24618735909461975,0.11267605423927307,0.2505446672439575,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.11267605423927307},{"x":0.24400871992111206,"y":0.11267605423927307},{"x":0.24400871992111206,"y":0.13458529114723206},{"x":0.21786493062973022,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.21786493062973022,0.11267605423927307,0.24400871992111206,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.11267605423927307},{"x":0.20915032923221588,"y":0.11267605423927307},{"x":0.20915032923221588,"y":0.13458529114723206},{"x":0.20043572783470154,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20043572783470154,0.11267605423927307,0.20915032923221588,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.11267605423927307},{"x":0.1917211264371872,"y":0.11267605423927307},{"x":0.1917211264371872,"y":0.13458529114723206},{"x":0.16557733714580536,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.16557733714580536,0.11267605423927307,0.1917211264371872,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.11267605423927307},{"x":0.16122004389762878,"y":0.11267605423927307},{"x":0.16122004389762878,"y":0.13458529114723206},{"x":0.1568627506494522,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1568627506494522,0.11267605423927307,0.16122004389762878,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.11267605423927307},{"x":0.14596949517726898,"y":0.11267605423927307},{"x":0.14596949517726898,"y":0.13458529114723206},{"x":0.13071896135807037,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.13071896135807037,0.11267605423927307,0.14596949517726898,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.13928012549877167},{"x":0.8692810535430908,"y":0.13928012549877167},{"x":0.8692810535430908,"y":0.16275429725646973},{"x":0.8453159332275391,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.8453159332275391,0.13928012549877167,0.8692810535430908,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.13928012549877167},{"x":0.8344226479530334,"y":0.13928012549877167},{"x":0.8344226479530334,"y":0.16275429725646973},{"x":0.7908496856689453,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ممكن","boundary":[0.7908496856689453,0.13928012549877167,0.8344226479530334,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7799564003944397,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7799564003944397,"y":0.16275429725646973},{"x":0.7385621070861816,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتفع","boundary":[0.7385621070861816,0.13928012549877167,0.7799564003944397,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7298474907875061,"y":0.13928012549877167},{"x":0.7298474907875061,"y":0.16275429725646973},{"x":0.6928104758262634,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.6928104758262634,0.13928012549877167,0.7298474907875061,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6949890851974487,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6949890851974487,"y":0.16275429725646973},{"x":0.6884531378746033,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6884531378746033,0.13928012549877167,0.6949890851974487,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6644880175590515,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6644880175590515,"y":0.16275429725646973},{"x":0.6470588445663452,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.6470588445663452,0.13928012549877167,0.6644880175590515,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6361655592918396,"y":0.13928012549877167},{"x":0.6361655592918396,"y":0.16275429725646973},{"x":0.5533769130706787,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصحیحاتی","boundary":[0.5533769130706787,0.13928012549877167,0.6361655592918396,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.13928012549877167},{"x":0.5424836874008179,"y":0.13928012549877167},{"x":0.5424836874008179,"y":0.16275429725646973},{"x":0.5272331237792969,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5272331237792969,0.13928012549877167,0.5424836874008179,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.13928012549877167},{"x":0.516339898109436,"y":0.13928012549877167},{"x":0.516339898109436,"y":0.16275429725646973},{"x":0.43790850043296814,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.43790850043296814,0.13928012549877167,0.516339898109436,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.13928012549877167},{"x":0.429193913936615,"y":0.13928012549877167},{"x":0.429193913936615,"y":0.16275429725646973},{"x":0.37472766637802124,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.37472766637802124,0.13928012549877167,0.429193913936615,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.13928012549877167},{"x":0.363834410905838,"y":0.13928012549877167},{"x":0.363834410905838,"y":0.16275429725646973},{"x":0.328976035118103,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.328976035118103,0.13928012549877167,0.363834410905838,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.13928012549877167},{"x":0.3202614486217499,"y":0.13928012549877167},{"x":0.3202614486217499,"y":0.16275429725646973},{"x":0.3028322458267212,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3028322458267212,0.13928012549877167,0.3202614486217499,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.13928012549877167},{"x":0.29411765933036804,"y":0.13928012549877167},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16275429725646973},{"x":0.25925925374031067,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.25925925374031067,0.13928012549877167,0.29411765933036804,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.13928012549877167},{"x":0.2505446672439575,"y":0.13928012549877167},{"x":0.2505446672439575,"y":0.16275429725646973},{"x":0.20261438190937042,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.20261438190937042,0.13928012549877167,0.2505446672439575,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.13928012549877167},{"x":0.1917211264371872,"y":0.13928012549877167},{"x":0.1917211264371872,"y":0.16275429725646973},{"x":0.15032680332660675,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.15032680332660675,0.13928012549877167,0.1917211264371872,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.13928012549877167},{"x":0.1416122019290924,"y":0.13928012549877167},{"x":0.1416122019290924,"y":0.16275429725646973},{"x":0.13071896135807037,"y":0.16275429725646973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13071896135807037,0.13928012549877167,0.1416122019290924,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.16588419675827026},{"x":0.8692810535430908,"y":0.16588419675827026},{"x":0.8692810535430908,"y":0.18622848391532898},{"x":0.8191720843315125,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8191720843315125,0.16588419675827026,0.8692810535430908,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.16588419675827026},{"x":0.8082788586616516,"y":0.16588419675827026},{"x":0.8082788586616516,"y":0.18622848391532898},{"x":0.7973856329917908,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7973856329917908,0.16588419675827026,0.8082788586616516,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7886710166931152,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7886710166931152,"y":0.18622848391532898},{"x":0.7712418437004089,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7712418437004089,0.16588419675827026,0.7886710166931152,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7625272274017334,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7625272274017334,"y":0.18622848391532898},{"x":0.7211328744888306,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.7211328744888306,0.16588419675827026,0.7625272274017334,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7124183177947998,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7124183177947998,"y":0.18622848391532898},{"x":0.6688452959060669,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.6688452959060669,0.16588419675827026,0.7124183177947998,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.16588419675827026},{"x":0.657952070236206,"y":0.16588419675827026},{"x":0.657952070236206,"y":0.18622848391532898},{"x":0.6427015066146851,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6427015066146851,0.16588419675827026,0.657952070236206,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.16588419675827026},{"x":0.6339869499206543,"y":0.16588419675827026},{"x":0.6339869499206543,"y":0.18622848391532898},{"x":0.6078431606292725,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6078431606292725,0.16588419675827026,0.6339869499206543,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5991285443305969,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5991285443305969,"y":0.18622848391532898},{"x":0.5511982440948486,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5511982440948486,0.16588419675827026,0.5991285443305969,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5424836874008179,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5424836874008179,"y":0.18622848391532898},{"x":0.5337690711021423,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5337690711021423,0.16588419675827026,0.5424836874008179,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5250544548034668,"y":0.16588419675827026},{"x":0.5250544548034668,"y":0.18622848391532898},{"x":0.5076252818107605,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5076252818107605,0.16588419675827026,0.5250544548034668,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.16588419675827026},{"x":0.49891066551208496,"y":0.16588419675827026},{"x":0.49891066551208496,"y":0.18622848391532898},{"x":0.46623092889785767,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.46623092889785767,0.16588419675827026,0.49891066551208496,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.16588419675827026},{"x":0.4575163424015045,"y":0.16588419675827026},{"x":0.4575163424015045,"y":0.18622848391532898},{"x":0.41830065846443176,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41830065846443176,0.16588419675827026,0.4575163424015045,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.16588419675827026},{"x":0.4095860421657562,"y":0.16588419675827026},{"x":0.4095860421657562,"y":0.18622848391532898},{"x":0.379084974527359,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.379084974527359,0.16588419675827026,0.4095860421657562,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.16588419675827026},{"x":0.37037035822868347,"y":0.16588419675827026},{"x":0.37037035822868347,"y":0.18622848391532898},{"x":0.33986929059028625,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33986929059028625,0.16588419675827026,0.37037035822868347,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.16588419675827026},{"x":0.328976035118103,"y":0.16588419675827026},{"x":0.328976035118103,"y":0.18622848391532898},{"x":0.29629629850387573,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29629629850387573,0.16588419675827026,0.328976035118103,0.18622848391532898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.16588419675827026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16588419675827026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18622848391532898},{"x":0.2897603511810303,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2897603511810303,0.16588419675827026,0.29411765933036804,0.18622848391532898]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.08607199043035507},{"x":0.8692810535430908,"y":0.08607199043035507},{"x":0.8692810535430908,"y":0.18622848391532898},{"x":0.13071896135807037,"y":0.18622848391532898}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12571896135807037,0.07907199043035507,0.8742810535430908,0.19322848391532899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.29890453815460205},{"x":0.43790850043296814,"y":0.29890453815460205},{"x":0.43790850043296814,"y":0.31611892580986023},{"x":0.3616557717323303,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.3616557717323303,0.29890453815460205,0.43790850043296814,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.29890453815460205},{"x":0.3529411852359772,"y":0.29890453815460205},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31611892580986023},{"x":0.2875817120075226,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عظیمیان","boundary":[0.2875817120075226,0.29890453815460205,0.3529411852359772,0.31611892580986023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.29890453815460205},{"x":0.43790850043296814,"y":0.29890453815460205},{"x":0.43790850043296814,"y":0.31611892580986023},{"x":0.2875817120075226,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2825817120075226,0.29190453815460204,0.44290850043296814,0.32311892580986024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6535947918891907,"y":0.34741783142089844},{"x":0.6143791079521179,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6143791079521179,0.3270735442638397,0.6535947918891907,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6056644916534424,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6056644916534424,"y":0.34741783142089844},{"x":0.5403050184249878,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5403050184249878,0.3270735442638397,0.6056644916534424,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.32863849401474},{"x":0.5315904021263123,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5315904021263123,"y":0.34741783142089844},{"x":0.46840959787368774,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.46840959787368774,0.32863849401474,0.5315904021263123,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.32863849401474},{"x":0.4575163424015045,"y":0.32863849401474},{"x":0.4575163424015045,"y":0.34741783142089844},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.3986928164958954,0.32863849401474,0.4575163424015045,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.32863849401474},{"x":0.38997820019721985,"y":0.32863849401474},{"x":0.38997820019721985,"y":0.3489827811717987},{"x":0.37690630555152893,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37690630555152893,0.32863849401474,0.38997820019721985,0.3489827811717987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.32863849401474},{"x":0.37037035822868347,"y":0.32863849401474},{"x":0.37037035822868347,"y":0.3489827811717987},{"x":0.31154683232307434,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.31154683232307434,0.32863849401474,0.37037035822868347,0.3489827811717987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.32863849401474},{"x":0.3006536066532135,"y":0.32863849401474},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3489827811717987},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.24836601316928864,0.32863849401474,0.3006536066532135,0.3489827811717987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.33020344376564026},{"x":0.2374727725982666,"y":0.32863849401474},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3489827811717987},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.17864923179149628,0.33020344376564026,0.2374727725982666,0.3489827811717987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.33020344376564026},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6535947918891907,"y":0.34741783142089844},{"x":0.17864923179149628,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17364923179149627,0.32320344376564025,0.6585947918891907,0.35441783142089844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.9530516266822815},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9530516266822815}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دو","boundary":[0.49673202633857727,0.9358372688293457,0.516339898109436,0.9530516266822815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.9530516266822815},{"x":0.49673202633857727,"y":0.9530516266822815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.9288372688293457,0.521339898109436,0.9600516266822815],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/HIkbiOuiTrJqboBF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/vMXbBaufwEPtbSPS.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/jVnwpQmqhCMHGdJT.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0002833905329112134,0.000015984971781664986,0.9979908249373011,0.9985073679385238]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7908496856689453,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7973856329917908,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7973856329917908,"y":0.017214396968483925}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"1","boundary":[0.7908496856689453,0.017214396968483925,0.7973856329917908,0.017214396968483925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7908496856689453,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7973856329917908,"y":0.017214396968483925},{"x":0.7973856329917908,"y":0.017214396968483925}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7858496856689453,0.010214396968483926,0.8023856329917908,0.024214396968483924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.23630672693252563},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23943662643432617},{"x":0.5664488077163696,"y":0.26291078329086304},{"x":0.4901960790157318,"y":0.26134586334228516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4923747181892395,0.23630672693252563,0.5664488077163696,0.26291078329086304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.23630672693252563},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23943662643432617},{"x":0.5664488077163696,"y":0.26291078329086304},{"x":0.4901960790157318,"y":0.26134586334228516}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4873747181892395,0.22930672693252563,0.5714488077163696,0.26991078329086304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3020344376564026},{"x":0.915032684803009,"y":0.3020344376564026},{"x":0.915032684803009,"y":0.3239436745643616},{"x":0.843137264251709,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.843137264251709,0.3020344376564026,0.915032684803009,0.3239436745643616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3020344376564026},{"x":0.915032684803009,"y":0.3020344376564026},{"x":0.915032684803009,"y":0.3239436745643616},{"x":0.843137264251709,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.838137264251709,0.2950344376564026,0.920032684803009,0.3309436745643616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.306729257106781},{"x":0.1437908560037613,"y":0.306729257106781},{"x":0.1437908560037613,"y":0.31611892580986023},{"x":0.13943354785442352,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.13943354785442352,0.306729257106781,0.1437908560037613,0.31611892580986023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.306729257106781},{"x":0.1437908560037613,"y":0.306729257106781},{"x":0.1437908560037613,"y":0.31611892580986023},{"x":0.13943354785442352,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.299729257106781,0.1487908560037613,0.32311892580986024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.33646321296691895},{"x":0.912854015827179,"y":0.33646321296691895},{"x":0.912854015827179,"y":0.350547730922699},{"x":0.8627451062202454,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8627451062202454,0.33646321296691895,0.912854015827179,0.350547730922699]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.33646321296691895},{"x":0.912854015827179,"y":0.33646321296691895},{"x":0.912854015827179,"y":0.350547730922699},{"x":0.8627451062202454,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8577451062202454,0.32946321296691894,0.917854015827179,0.357547730922699],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.33646321296691895},{"x":0.14814814925193787,"y":0.33646321296691895},{"x":0.14814814925193787,"y":0.34741783142089844},{"x":0.13725490868091583,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵","boundary":[0.13725490868091583,0.33646321296691895,0.14814814925193787,0.34741783142089844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.33646321296691895},{"x":0.14814814925193787,"y":0.33646321296691895},{"x":0.14814814925193787,"y":0.34741783142089844},{"x":0.13725490868091583,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.32946321296691894,0.15314814925193787,0.35441783142089844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.38967135548591614},{"x":0.915032684803009,"y":0.38967135548591614},{"x":0.915032684803009,"y":0.41471049189567566},{"x":0.8671023845672607,"y":0.41471049189567566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8671023845672607,0.38967135548591614,0.915032684803009,0.41471049189567566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.38967135548591614},{"x":0.85838782787323,"y":0.38967135548591614},{"x":0.85838782787323,"y":0.41471049189567566},{"x":0.8191720843315125,"y":0.41471049189567566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8191720843315125,0.38967135548591614,0.85838782787323,0.41471049189567566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.38967135548591614},{"x":0.8148148059844971,"y":0.38967135548591614},{"x":0.8148148059844971,"y":0.41471049189567566},{"x":0.8104575276374817,"y":0.41471049189567566}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8104575276374817,0.38967135548591614,0.8148148059844971,0.41471049189567566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736383318901062,"y":0.4241001605987549},{"x":0.9172113537788391,"y":0.4241001605987549},{"x":0.9172113537788391,"y":0.44287949800491333},{"x":0.8736383318901062,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.8736383318901062,0.4241001605987549,0.9172113537788391,0.44287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.4241001605987549},{"x":0.8692810535430908,"y":0.4241001605987549},{"x":0.8692810535430908,"y":0.44287949800491333},{"x":0.827886700630188,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.827886700630188,0.4241001605987549,0.8692810535430908,0.44287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4241001605987549},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4241001605987549},{"x":0.8169934749603271,"y":0.44287949800491333},{"x":0.7450980544090271,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7450980544090271,0.4241001605987549,0.8169934749603271,0.44287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.4241001605987549},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4241001605987549},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44287949800491333},{"x":0.655773401260376,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.655773401260376,0.4241001605987549,0.7385621070861816,0.44287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.4241001605987549},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4241001605987549},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44287949800491333},{"x":0.6165577173233032,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.6165577173233032,0.4241001605987549,0.6470588445663452,0.44287949800491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.4241001605987549},{"x":0.6165577173233032,"y":0.4241001605987549},{"x":0.6165577173233032,"y":0.44287949800491333},{"x":0.5969498753547668,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5969498753547668,0.4241001605987549,0.6165577173233032,0.44287949800491333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.38967135548591614},{"x":0.9172113537788391,"y":0.38967135548591614},{"x":0.9172113537788391,"y":0.44287949800491333},{"x":0.5969498753547668,"y":0.44287949800491333}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5919498753547668,0.38267135548591613,0.9222113537788391,0.44987949800491334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.42566511034965515},{"x":0.15032680332660675,"y":0.4241001605987549},{"x":0.15250544250011444,"y":0.43661972880363464},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.1437908560037613,0.42566511034965515,0.15250544250011444,0.43661972880363464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.42566511034965515},{"x":0.15032680332660675,"y":0.4241001605987549},{"x":0.15250544250011444,"y":0.43661972880363464},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1387908560037613,0.41866511034965515,0.15750544250011445,0.44361972880363465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8801742792129517,"y":0.48356807231903076},{"x":0.912854015827179,"y":0.48513302206993103},{"x":0.912854015827179,"y":0.49921754002571106},{"x":0.8779956698417664,"y":0.4976525902748108}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.8801742792129517,0.48356807231903076,0.912854015827179,0.49921754002571106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4820031225681305},{"x":0.8692810535430908,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8692810535430908,"y":0.4976525902748108},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4960876405239105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8235294222831726,0.4820031225681305,0.8692810535430908,0.4976525902748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4820031225681305},{"x":0.912854015827179,"y":0.48513302206993103},{"x":0.912854015827179,"y":0.49921754002571106},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4960876405239105}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.8185294222831726,0.4750031225681305,0.917854015827179,0.5062175400257111],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.48356807231903076},{"x":0.14596949517726898,"y":0.48356807231903076},{"x":0.14596949517726898,"y":0.49452269077301025},{"x":0.13943354785442352,"y":0.49452269077301025}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۹","boundary":[0.13725490868091583,0.48356807231903076,0.14596949517726898,0.49452269077301025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.48356807231903076},{"x":0.14596949517726898,"y":0.48356807231903076},{"x":0.14596949517726898,"y":0.49452269077301025},{"x":0.13943354785442352,"y":0.49452269077301025}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.47656807231903076,0.150969495177269,0.5015226907730103],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.5148670077323914},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5148670077323914},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5258215665817261},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5258215665817261}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹","boundary":[0.13725490868091583,0.5148670077323914,0.14596949517726898,0.5258215665817261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.5148670077323914},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5148670077323914},{"x":0.14596949517726898,"y":0.5258215665817261},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5258215665817261}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.5078670077323914,0.150969495177269,0.5328215665817261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8779956698417664,"y":0.5117371082305908},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5117371082305908},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5320813655853271},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5320813655853271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.8779956698417664,0.5117371082305908,0.9084967374801636,0.5320813655853271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5117371082305908},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5101721286773682},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5320813655853271},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5320813655853271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8039215803146362,0.5117371082305908,0.8692810535430908,0.5320813655853271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5320813655853271},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.7189542651176453,0.5117371082305908,0.7952069640159607,0.5320813655853271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5117371082305908},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5336463451385498},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پارهای","boundary":[0.6623093485832214,0.5117371082305908,0.7102396488189697,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.5117371082305908},{"x":0.655773401260376,"y":0.5117371082305908},{"x":0.655773401260376,"y":0.5336463451385498},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6122004389762878,0.5117371082305908,0.655773401260376,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5133020281791687},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5133020281791687},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.5133020281791687,0.6056644916534424,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5133020281791687},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5133020281791687},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5620915293693542,0.5133020281791687,0.5882353186607361,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.5133020281791687},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5133020281791687},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5206971764564514,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5206971764564514,0.5133020281791687,0.5555555820465088,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.5133020281791687},{"x":0.514161229133606,"y":0.5133020281791687},{"x":0.514161229133606,"y":0.5336463451385498},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5336463451385498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5076252818107605,0.5133020281791687,0.514161229133606,0.5336463451385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.5414710640907288},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5414710640907288},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5618153214454651},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5618153214454651}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"3-1","boundary":[0.8758170008659363,0.5414710640907288,0.9084967374801636,0.5618153214454651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5414710640907288},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5414710640907288},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5618153214454651},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5633803009986877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8039215803146362,0.5414710640907288,0.8692810535430908,0.5618153214454651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5414710640907288},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5414710640907288},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5633803009986877},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5633803009986877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.7189542651176453,0.5414710640907288,0.7952069640159607,0.5633803009986877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.5430359840393066},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5430359840393066},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5633803009986877},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5649452209472656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارهای","boundary":[0.6623093485832214,0.5430359840393066,0.7102396488189697,0.5633803009986877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5430359840393066},{"x":0.655773401260376,"y":0.5430359840393066},{"x":0.655773401260376,"y":0.5649452209472656},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5649452209472656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.6143791079521179,0.5430359840393066,0.655773401260376,0.5649452209472656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.5446009635925293},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5430359840393066},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5649452209472656},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5649452209472656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5795207023620605,0.5446009635925293,0.6078431606292725,0.5649452209472656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.5743349194526672},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5727699398994446},{"x":0.9084967374801636,"y":0.591549277305603},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5931142568588257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.5743349194526672,0.9084967374801636,0.591549277305603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.5743349194526672},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5743349194526672},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5931142568588257},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5946791768074036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8017429113388062,0.5743349194526672,0.8692810535430908,0.5931142568588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.5758998394012451},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5758998394012451},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5946791768074036},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5946791768074036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.7363834381103516,0.5758998394012451,0.7930282950401306,0.5946791768074036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.5133020281791687},{"x":0.9084967374801636,"y":0.5101721286773682},{"x":0.9106754064559937,"y":0.5946791768074036},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5962441563606262}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5026252818107605,0.5063020281791687,0.9156754064559937,0.6016791768074036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.5461658835411072},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5461658835411072},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5571205019950867},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5571205019950867}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.13943354785442352,0.5461658835411072,0.1568627506494522,0.5571205019950867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.5461658835411072},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5461658835411072},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5571205019950867},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5571205019950867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.5391658835411072,0.16186275064945221,0.5641205019950867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.577464759349823},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5790297389030457},{"x":0.1590413898229599,"y":0.591549277305603},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳","boundary":[0.13943354785442352,0.577464759349823,0.1590413898229599,0.591549277305603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.577464759349823},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5790297389030457},{"x":0.1590413898229599,"y":0.591549277305603},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.570464759349823,0.1640413898229599,0.598549277305603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.6056337952613831},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6040688753128052},{"x":0.9084967374801636,"y":0.621283233165741},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.6056337952613831,0.9084967374801636,0.621283233165741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.6071987748146057},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6056337952613831},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6228482127189636},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6244131326675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8017429113388062,0.6071987748146057,0.8692810535430908,0.6228482127189636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6103286147117615},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6071987748146057},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6259781122207642},{"x":0.7320261597633362,"y":0.627543032169342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهموی","boundary":[0.7320261597633362,0.6103286147117615,0.7952069640159607,0.6259781122207642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6103286147117615},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6040688753128052},{"x":0.9084967374801636,"y":0.621283233165741},{"x":0.7320261597633362,"y":0.627543032169342}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7270261597633362,0.6033286147117615,0.9134967374801636,0.628283233165741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6071987748146057},{"x":0.16122004389762878,"y":0.6087636947631836},{"x":0.1590413898229599,"y":0.621283233165741},{"x":0.13943354785442352,"y":0.621283233165741}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.13943354785442352,0.6071987748146057,0.1590413898229599,0.621283233165741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6071987748146057},{"x":0.16122004389762878,"y":0.6087636947631836},{"x":0.1590413898229599,"y":0.621283233165741},{"x":0.13943354785442352,"y":0.621283233165741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.6001987748146057,0.1640413898229599,0.628283233165741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.6369327306747437},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6369327306747437},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6557120680809021},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6557120680809021}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.6369327306747437,0.9084967374801636,0.6557120680809021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.6369327306747437},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6369327306747437},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6557120680809021},{"x":0.8017429113388062,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8017429113388062,0.6369327306747437,0.8692810535430908,0.6557120680809021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6369327306747437},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6369327306747437},{"x":0.7930282950401306,"y":0.65727698802948},{"x":0.7254902124404907,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هذلولوی","boundary":[0.7254902124404907,0.6369327306747437,0.7930282950401306,0.65727698802948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7233115434646606,"y":0.65727698802948},{"x":0.7167755961418152,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7167755961418152,0.6384976506233215,0.7233115434646606,0.65727698802948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.6369327306747437},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6369327306747437},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6557120680809021},{"x":0.7167755961418152,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7117755961418152,0.6299327306747436,0.9134967374801636,0.6627120680809021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6400625705718994},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6400625705718994},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6525821685791016},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6525821685791016}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.13943354785442352,0.6400625705718994,0.1568627506494522,0.6525821685791016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6400625705718994},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6400625705718994},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6525821685791016},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6525821685791016}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.6330625705718994,0.16186275064945221,0.6595821685791016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.6697965860366821},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6697965860366821},{"x":0.9084967374801636,"y":0.68544602394104},{"x":0.8758170008659363,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.6697965860366821,0.9084967374801636,0.68544602394104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.6697965860366821},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6697965860366821},{"x":0.8692810535430908,"y":0.68544602394104},{"x":0.8017429113388062,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8017429113388062,0.6697965860366821,0.8692810535430908,0.68544602394104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6697965860366821},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6697965860366821},{"x":0.7930282950401306,"y":0.68544602394104},{"x":0.7625272274017334,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7625272274017334,0.6697965860366821,0.7930282950401306,0.68544602394104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6697965860366821},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6697965860366821},{"x":0.9084967374801636,"y":0.68544602394104},{"x":0.7625272274017334,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7575272274017334,0.6627965860366821,0.9134967374801636,0.69244602394104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.67136150598526},{"x":0.1568627506494522,"y":0.67136150598526},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6823161244392395},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6823161244392395}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.13943354785442352,0.67136150598526,0.1568627506494522,0.6823161244392395]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.67136150598526},{"x":0.1568627506494522,"y":0.67136150598526},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6823161244392395},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6823161244392395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13443354785442352,0.66436150598526,0.16186275064945221,0.6893161244392395],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7026603817939758},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7026603817939758},{"x":0.1590413898229599,"y":0.715179979801178},{"x":0.13725490868091583,"y":0.715179979801178}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۱","boundary":[0.13725490868091583,0.7026603817939758,0.1590413898229599,0.715179979801178]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7026603817939758},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7026603817939758},{"x":0.1590413898229599,"y":0.715179979801178},{"x":0.13725490868091583,"y":0.715179979801178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.6956603817939758,0.1640413898229599,0.722179979801178],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7339593172073364},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7339593172073364},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7449139356613159},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.13725490868091583,0.7339593172073364,0.1590413898229599,0.7449139356613159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7339593172073364},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7339593172073364},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7449139356613159},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7449139356613159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.7269593172073364,0.1640413898229599,0.7519139356613159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7652581930160522},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7652581930160522},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7777777910232544},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.13725490868091583,0.7652581930160522,0.1590413898229599,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.7652581930160522},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7652581930160522},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7777777910232544},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13225490868091583,0.7582581930160522,0.1640413898229599,0.7847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.6979655623435974},{"x":0.9084967374801636,"y":0.6979655623435974},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7183098793029785},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7183098793029785}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.6979655623435974,0.9084967374801636,0.7183098793029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8649237751960754,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8649237751960754,"y":0.7183098793029785},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.8104575276374817,0.6979655623435974,0.8649237751960754,0.7183098793029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8017429113388062,"y":0.6979655623435974},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7198747992515564},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7363834381103516,0.6979655623435974,0.8017429113388062,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6995305418968201},{"x":0.727668821811676,"y":0.6979655623435974},{"x":0.727668821811676,"y":0.7198747992515564},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6514161229133606,0.6995305418968201,0.727668821811676,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6995305418968201},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6995305418968201},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7198747992515564},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارهای","boundary":[0.5969498753547668,0.6995305418968201,0.6427015066146851,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5882353186607361,"y":0.721439778804779},{"x":0.5490196347236633,"y":0.721439778804779}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5490196347236633,0.6995305418968201,0.5882353186607361,0.721439778804779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5403050184249878,"y":0.721439778804779},{"x":0.514161229133606,"y":0.721439778804779}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.514161229133606,0.6995305418968201,0.5403050184249878,0.721439778804779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6995305418968201},{"x":0.5098039507865906,"y":0.721439778804779},{"x":0.5076252818107605,"y":0.721439778804779}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5076252818107605,0.6995305418968201,0.5098039507865906,0.721439778804779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758170008659363,"y":0.7276995182037354},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7261345982551575},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8758170008659363,"y":0.7496087551116943}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹-۱","boundary":[0.8758170008659363,0.7276995182037354,0.9084967374801636,0.7496087551116943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.7276995182037354},{"x":0.8627451062202454,"y":0.7276995182037354},{"x":0.8649237751960754,"y":0.7496087551116943},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7496087551116943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.8082788586616516,0.7276995182037354,0.8649237751960754,0.7496087551116943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7276995182037354},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7276995182037354},{"x":0.8017429113388062,"y":0.751173734664917},{"x":0.7342047691345215,"y":0.751173734664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7342047691345215,0.7276995182037354,0.8017429113388062,0.751173734664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.729264497756958},{"x":0.727668821811676,"y":0.7276995182037354},{"x":0.727668821811676,"y":0.751173734664917},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6492374539375305,0.729264497756958,0.727668821811676,0.751173734664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.729264497756958},{"x":0.6427015066146851,"y":0.729264497756958},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7527386546134949},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارهای","boundary":[0.5947712659835815,0.729264497756958,0.6427015066146851,0.7527386546134949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.729264497756958},{"x":0.586056649684906,"y":0.729264497756958},{"x":0.586056649684906,"y":0.7527386546134949},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5468409657478333,0.729264497756958,0.586056649684906,0.7527386546134949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.7308294177055359},{"x":0.5403050184249878,"y":0.729264497756958},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7527386546134949},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5119825601577759,0.7308294177055359,0.5403050184249878,0.7527386546134949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8649237751960754,"y":0.7621283531188965},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7621283531188965},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7824726104736328},{"x":0.8649237751960754,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱","boundary":[0.8649237751960754,0.7621283531188965,0.9084967374801636,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7621283531188965},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7621283531188965},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7973856329917908,0.7621283531188965,0.8453159332275391,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7559912800788879,0.7621283531188965,0.7908496856689453,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7407407164573669,0.7621283531188965,0.7472766637802124,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7621283531188965},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7824726104736328},{"x":0.686274528503418,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.686274528503418,0.7621283531188965,0.7320261597633362,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.7621283531188965},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7621283531188965},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6318082809448242,0.7621283531188965,0.6753812432289124,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.7918623089790344},{"x":0.9084967374801636,"y":0.7918623089790344},{"x":0.9084967374801636,"y":0.8122065663337708},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱","boundary":[0.8671023845672607,0.7918623089790344,0.9084967374801636,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.7902973294258118},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7902973294258118},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8122065663337708},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7864923477172852,0.7902973294258118,0.8453159332275391,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7902973294258118},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7902973294258118},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8122065663337708},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7712418437004089,0.7902973294258118,0.7777777910232544,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7902973294258118},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7902973294258118},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8122065663337708},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.6993464231491089,0.7902973294258118,0.7625272274017334,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.8247261643409729},{"x":0.9084967374801636,"y":0.8247261643409729},{"x":0.9084967374801636,"y":0.8435055017471313},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۲-۱","boundary":[0.8671023845672607,0.8247261643409729,0.9084967374801636,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8247261643409729},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8247261643409729},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7952069640159607,0.8247261643409729,0.8453159332275391,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.8247261643409729},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8247261643409729},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7407407164573669,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.7407407164573669,0.8247261643409729,0.7843137383460999,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8247261643409729},{"x":0.742919385433197,"y":0.8247261643409729},{"x":0.742919385433197,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7385621070861816,0.8247261643409729,0.742919385433197,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.8575899600982666},{"x":0.9106754064559937,"y":0.8575899600982666},{"x":0.9106754064559937,"y":0.8779342770576477},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8779342770576477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8540304899215698,0.8575899600982666,0.9106754064559937,0.8779342770576477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.6995305418968201},{"x":0.9106754064559937,"y":0.6979655623435974},{"x":0.9106754064559937,"y":0.8779342770576477},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8794991970062256}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5026252818107605,0.6925305418968201,0.9156754064559937,0.8849342770576477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.7949921488761902},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7949921488761902},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8075117468833923},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8075117468833923}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.13507625460624695,0.7949921488761902,0.1568627506494522,0.8075117468833923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.7949921488761902},{"x":0.1568627506494522,"y":0.7949921488761902},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8075117468833923},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8075117468833923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13007625460624694,0.7879921488761902,0.16186275064945221,0.8145117468833923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.8262910842895508},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8262910842895508},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8388106226921082},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8388106226921082}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۹","boundary":[0.13507625460624695,0.8262910842895508,0.1568627506494522,0.8388106226921082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.8262910842895508},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8262910842895508},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8388106226921082},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8388106226921082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13007625460624694,0.8192910842895508,0.16186275064945221,0.8458106226921082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.9374021887779236},{"x":0.5403050184249878,"y":0.9389671087265015},{"x":0.5403050184249878,"y":0.9467918872833252},{"x":0.514161229133606,"y":0.9452269077301025}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"سية","boundary":[0.514161229133606,0.9374021887779236,0.5403050184249878,0.9467918872833252]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.9374021887779236},{"x":0.5403050184249878,"y":0.9389671087265015},{"x":0.5403050184249878,"y":0.9467918872833252},{"x":0.514161229133606,"y":0.9452269077301025}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.509161229133606,0.9304021887779236,0.5453050184249878,0.9537918872833252],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/MjrnfEaIZmNyCxlc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/gIhLUInBszgwvqPe.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/VuCDsCXdFEcnCAin.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.0002169393564621088,0.0001702753463075008,0.9980620226205564,0.9985073679385238]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1330203413963318},{"x":0.8344226479530334,"y":0.13458529114723206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8322439789772034,0.11267605423927307,0.8823529481887817,0.1330203413963318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8257080316543579,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8257080316543579,"y":0.13458529114723206},{"x":0.7843137383460999,"y":0.13615024089813232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7843137383460999,0.11267605423927307,0.8257080316543579,0.13458529114723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7821350693702698,"y":0.11267605423927307},{"x":0.7821350693702698,"y":0.13615024089813232},{"x":0.7777777910232544,"y":0.13615024089813232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.11267605423927307,0.7821350693702698,0.13615024089813232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.14397495985031128},{"x":0.8823529481887817,"y":0.14397495985031128},{"x":0.8823529481887817,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7886710166931152,"y":0.16588419675827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمولبندی","boundary":[0.7886710166931152,0.14397495985031128,0.8823529481887817,0.16588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.14397495985031128},{"x":0.7799564003944397,"y":0.14397495985031128},{"x":0.7799564003944397,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7254902124404907,"y":0.16588419675827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.7254902124404907,0.14397495985031128,0.7799564003944397,0.16588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.14397495985031128},{"x":0.7189542651176453,"y":0.14397495985031128},{"x":0.7189542651176453,"y":0.16588419675827026},{"x":0.6601307392120361,"y":0.16588419675827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6601307392120361,0.14397495985031128,0.7189542651176453,0.16588419675827026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.11580594629049301},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8845316171646118,"y":0.16588419675827026},{"x":0.6601307392120361,"y":0.17057903110980988}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.650773401260376,0.108805946290493,0.8895316171646118,0.17288419675827027],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.14397495985031128},{"x":0.13289760053157806,"y":0.14553990960121155},{"x":0.13289760053157806,"y":0.15805946290493011},{"x":0.11328975856304169,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵","boundary":[0.11546841263771057,0.14397495985031128,0.13289760053157806,0.15805946290493011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.14397495985031128},{"x":0.13289760053157806,"y":0.14553990960121155},{"x":0.13289760053157806,"y":0.15805946290493011},{"x":0.11328975856304169,"y":0.15805946290493011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.13697495985031127,0.13789760053157807,0.16505946290493012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.20500782132148743},{"x":0.8801742792129517,"y":0.20500782132148743},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2175273895263672},{"x":0.8453159332275391,"y":0.2175273895263672}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.8474945425987244,0.20500782132148743,0.8801742792129517,0.2175273895263672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.20344288647174835},{"x":0.827886700630188,"y":0.20500782132148743},{"x":0.827886700630188,"y":0.2175273895263672},{"x":0.7777777910232544,"y":0.21596243977546692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7799564003944397,0.20344288647174835,0.827886700630188,0.2175273895263672]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.20344288647174835},{"x":0.8801742792129517,"y":0.20500782132148743},{"x":0.8801742792129517,"y":0.21909232437610626},{"x":0.7777777910232544,"y":0.21596243977546692}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7749564003944397,0.19644288647174835,0.8851742792129517,0.22609232437610627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.20344288647174835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.20344288647174835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.21596243977546692},{"x":0.10893246531486511,"y":0.21596243977546692}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.10893246531486511,0.20344288647174835,0.1285403072834015,0.21596243977546692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.20344288647174835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.20344288647174835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.21596243977546692},{"x":0.10893246531486511,"y":0.21596243977546692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.19644288647174835,0.1335403072834015,0.22296243977546693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.2331768423318863},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2331768423318863},{"x":0.8801742792129517,"y":0.25195619463920593},{"x":0.8474945425987244,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8474945425987244,0.2331768423318863,0.8801742792129517,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.2331768423318863},{"x":0.827886700630188,"y":0.2331768423318863},{"x":0.827886700630188,"y":0.25195619463920593},{"x":0.7930282950401306,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.7930282950401306,0.2331768423318863,0.827886700630188,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.2331768423318863},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2331768423318863},{"x":0.7843137383460999,"y":0.25195619463920593},{"x":0.7472766637802124,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.7472766637802124,0.2331768423318863,0.7843137383460999,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2331768423318863},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2331768423318863},{"x":0.7385621070861816,"y":0.25195619463920593},{"x":0.6993464231491089,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.6993464231491089,0.2331768423318863,0.7385621070861816,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2331768423318863},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2331768423318863},{"x":0.6993464231491089,"y":0.25195619463920593},{"x":0.686274528503418,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.686274528503418,0.2331768423318863,0.6993464231491089,0.25195619463920593]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2331768423318863},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2331768423318863},{"x":0.8801742792129517,"y":0.25195619463920593},{"x":0.686274528503418,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.681274528503418,0.22617684233188629,0.8851742792129517,0.25895619463920594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.23474177718162537},{"x":0.13071896135807037,"y":0.23474177718162537},{"x":0.13071896135807037,"y":0.24726134538650513},{"x":0.10893246531486511,"y":0.24726134538650513}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.10893246531486511,0.23474177718162537,0.13071896135807037,0.24726134538650513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.23474177718162537},{"x":0.13071896135807037,"y":0.23474177718162537},{"x":0.13071896135807037,"y":0.24726134538650513},{"x":0.10893246531486511,"y":0.24726134538650513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.22774177718162536,0.13571896135807038,0.25426134538650513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.2644757330417633},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2644757330417633},{"x":0.8801742792129517,"y":0.28169015049934387},{"x":0.8453159332275391,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8453159332275391,0.2644757330417633,0.8801742792129517,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.2644757330417633},{"x":0.827886700630188,"y":0.2644757330417633},{"x":0.827886700630188,"y":0.28325510025024414},{"x":0.7755991220474243,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.7755991220474243,0.2644757330417633,0.827886700630188,0.28325510025024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.2644757330417633},{"x":0.7690631747245789,"y":0.2644757330417633},{"x":0.7690631747245789,"y":0.28169015049934387},{"x":0.7145969271659851,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.7145969271659851,0.2644757330417633,0.7690631747245789,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.2644757330417633},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2644757330417633},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28169015049934387},{"x":0.6928104758262634,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6928104758262634,0.2644757330417633,0.7058823704719543,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.2644757330417633},{"x":0.6884531378746033,"y":0.2644757330417633},{"x":0.6884531378746033,"y":0.28169015049934387},{"x":0.6448801755905151,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6448801755905151,0.2644757330417633,0.6884531378746033,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2644757330417633},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2644757330417633},{"x":0.6318082809448242,"y":0.28169015049934387},{"x":0.6078431606292725,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6078431606292725,0.2644757330417633,0.6318082809448242,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.2644757330417633},{"x":0.5991285443305969,"y":0.2644757330417633},{"x":0.5991285443305969,"y":0.28169015049934387},{"x":0.5599128603935242,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5599128603935242,0.2644757330417633,0.5991285443305969,0.28169015049934387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.2644757330417633},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2644757330417633},{"x":0.5620915293693542,"y":0.28169015049934387},{"x":0.5337690711021423,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایها","boundary":[0.5337690711021423,0.2644757330417633,0.5620915293693542,0.28169015049934387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.26291078329086304},{"x":0.8801742792129517,"y":0.2644757330417633},{"x":0.8801742792129517,"y":0.28325510025024414},{"x":0.5337690711021423,"y":0.28169015049934387}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5287690711021423,0.25591078329086303,0.8851742792129517,0.29025510025024415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.2660406827926636},{"x":0.1285403072834015,"y":0.2660406827926636},{"x":0.1285403072834015,"y":0.27856025099754333},{"x":0.10675381124019623,"y":0.27856025099754333}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۳","boundary":[0.10675381124019623,0.2660406827926636,0.1285403072834015,0.27856025099754333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.2660406827926636},{"x":0.1285403072834015,"y":0.2660406827926636},{"x":0.1285403072834015,"y":0.27856025099754333},{"x":0.10675381124019623,"y":0.27856025099754333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.25904068279266357,0.1335403072834015,0.28556025099754334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.2957746386528015},{"x":0.13071896135807037,"y":0.2957746386528015},{"x":0.13071896135807037,"y":0.3082942068576813},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3082942068576813}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۷","boundary":[0.10893246531486511,0.2957746386528015,0.13071896135807037,0.3082942068576813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.2957746386528015},{"x":0.13071896135807037,"y":0.2957746386528015},{"x":0.13071896135807037,"y":0.3082942068576813},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3082942068576813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.2887746386528015,0.13571896135807038,0.3152942068576813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.32863849401474},{"x":0.1263616532087326,"y":0.32863849401474},{"x":0.1263616532087326,"y":0.34115806221961975},{"x":0.10893246531486511,"y":0.34115806221961975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.10893246531486511,0.32863849401474,0.1263616532087326,0.34115806221961975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.32863849401474},{"x":0.1263616532087326,"y":0.32863849401474},{"x":0.1263616532087326,"y":0.34115806221961975},{"x":0.10893246531486511,"y":0.34115806221961975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.32163849401474,0.1313616532087326,0.34815806221961976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.3599373996257782},{"x":0.1285403072834015,"y":0.35837244987487793},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3708920180797577},{"x":0.10675381124019623,"y":0.3708920180797577}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷۶","boundary":[0.10675381124019623,0.3599373996257782,0.1285403072834015,0.3708920180797577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.3599373996257782},{"x":0.1285403072834015,"y":0.35837244987487793},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3708920180797577},{"x":0.10675381124019623,"y":0.3708920180797577}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.3529373996257782,0.1335403072834015,0.3778920180797577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.29420968890190125},{"x":0.8801742792129517,"y":0.29264476895332336},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3129890561103821},{"x":0.8453159332275391,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.8453159332275391,0.29420968890190125,0.8801742792129517,0.3129890561103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.29420968890190125},{"x":0.8387799859046936,"y":0.29420968890190125},{"x":0.8387799859046936,"y":0.3129890561103821},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7712418437004089,0.29420968890190125,0.8387799859046936,0.3129890561103821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7625272274017334,"y":0.31455397605895996},{"x":0.7102396488189697,"y":0.31455397605895996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.7102396488189697,0.2957746386528015,0.7625272274017334,0.31455397605895996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7015250325202942,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7037037014961243,"y":0.31455397605895996},{"x":0.6492374539375305,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6470588445663452,0.2957746386528015,0.7037037014961243,0.31455397605895996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.32550859451293945},{"x":0.8801742792129517,"y":0.32550859451293945},{"x":0.8801742792129517,"y":0.34272301197052},{"x":0.8453159332275391,"y":0.34272301197052}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.8453159332275391,0.32550859451293945,0.8801742792129517,0.34272301197052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.32550859451293945},{"x":0.8366013169288635,"y":0.32550859451293945},{"x":0.8366013169288635,"y":0.34272301197052},{"x":0.7734204530715942,"y":0.3442879617214203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.7734204530715942,0.32550859451293945,0.8366013169288635,0.34272301197052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.35837244987487793},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3599373996257782},{"x":0.8801742792129517,"y":0.37871673703193665},{"x":0.8474945425987244,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.8474945425987244,0.35837244987487793,0.8801742792129517,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.35837244987487793},{"x":0.8300653696060181,"y":0.35837244987487793},{"x":0.8300653696060181,"y":0.3771517872810364},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقریب","boundary":[0.7777777910232544,0.35837244987487793,0.8300653696060181,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.35837244987487793},{"x":0.7690631747245789,"y":0.35837244987487793},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3771517872810364},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.7189542651176453,0.35837244987487793,0.7690631747245789,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.35837244987487793},{"x":0.7102396488189697,"y":0.35837244987487793},{"x":0.7102396488189697,"y":0.3771517872810364},{"x":0.655773401260376,"y":0.3771517872810364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.655773401260376,0.35837244987487793,0.7102396488189697,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.35680750012397766},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35837244987487793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3771517872810364},{"x":0.5773420333862305,"y":0.3755868673324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشتقهای","boundary":[0.5773420333862305,0.35680750012397766,0.6470588445663452,0.3771517872810364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.35680750012397766},{"x":0.5686274766921997,"y":0.35837244987487793},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3755868673324585},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3755868673324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارهای","boundary":[0.5228758454322815,0.35680750012397766,0.5686274766921997,0.3755868673324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.35680750012397766},{"x":0.514161229133606,"y":0.35680750012397766},{"x":0.514161229133606,"y":0.3755868673324585},{"x":0.46405228972435,"y":0.3755868673324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.46405228972435,0.35680750012397766,0.514161229133606,0.3755868673324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.35680750012397766},{"x":0.4618736505508423,"y":0.35680750012397766},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3755868673324585},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3755868673324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4575163424015045,0.35680750012397766,0.4618736505508423,0.3755868673324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.29264476895332336},{"x":0.8801742792129517,"y":0.29264476895332336},{"x":0.8801742792129517,"y":0.3771517872810364},{"x":0.4575163424015045,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4525163424015045,0.28564476895332336,0.8851742792129517,0.3841517872810364],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.38810640573501587},{"x":0.8474945425987244,"y":0.386541485786438},{"x":0.8496732115745544,"y":0.40532082319259644},{"x":0.7930282950401306,"y":0.4068857729434967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۲","boundary":[0.7908496856689453,0.38810640573501587,0.8496732115745544,0.40532082319259644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7755991220474243,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4068857729434967},{"x":0.742919385433197,"y":0.4068857729434967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.742919385433197,0.38810640573501587,0.7777777910232544,0.4068857729434967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7342047691345215,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4068857729434967},{"x":0.6971677541732788,"y":0.4068857729434967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.6971677541732788,0.38810640573501587,0.7342047691345215,0.4068857729434967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.38967135548591614},{"x":0.6884531378746033,"y":0.38810640573501587},{"x":0.6884531378746033,"y":0.4068857729434967},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4068857729434967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.6514161229133606,0.38967135548591614,0.6884531378746033,0.4068857729434967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.38967135548591614},{"x":0.6492374539375305,"y":0.38967135548591614},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4068857729434967},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4068857729434967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6427015066146851,0.38967135548591614,0.6492374539375305,0.4068857729434967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.4178403615951538},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4178403615951538},{"x":0.8474945425987244,"y":0.4381846487522125},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.7908496856689453,0.4178403615951538,0.8474945425987244,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4194053113460541},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4194053113460541},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4381846487522125},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7189542651176453,0.4194053113460541,0.7712418437004089,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4194053113460541},{"x":0.7102396488189697,"y":0.4194053113460541},{"x":0.7102396488189697,"y":0.4381846487522125},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6993464231491089,0.4194053113460541,0.7102396488189697,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.4194053113460541},{"x":0.6906318068504333,"y":0.4194053113460541},{"x":0.6906318068504333,"y":0.4381846487522125},{"x":0.6230936646461487,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشتقهای","boundary":[0.6230936646461487,0.4194053113460541,0.6906318068504333,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.4194053113460541},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4194053113460541},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4381846487522125},{"x":0.586056649684906,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.586056649684906,0.4194053113460541,0.6143791079521179,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4381846487522125},{"x":0.5729847550392151,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5729847550392151,0.4194053113460541,0.5882353186607361,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4381846487522125},{"x":0.514161229133606,"y":0.4381846487522125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.514161229133606,0.4194053113460541,0.5577341914176941,0.4381846487522125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5054466128349304,"y":0.4194053113460541},{"x":0.5054466128349304,"y":0.4397495985031128},{"x":0.4923747181892395,"y":0.4397495985031128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4923747181892395,0.4194053113460541,0.5054466128349304,0.4397495985031128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4194053113460541},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4194053113460541},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4397495985031128},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4397495985031128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4575163424015045,0.4194053113460541,0.48366013169288635,0.4397495985031128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.4194053113460541},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4194053113460541},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4397495985031128},{"x":0.40740740299224854,"y":0.4397495985031128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.40740740299224854,0.4194053113460541,0.44880175590515137,0.4397495985031128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.4194053113460541},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4194053113460541},{"x":0.4008714556694031,"y":0.4397495985031128},{"x":0.3507625162601471,"y":0.4397495985031128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.3507625162601471,0.4194053113460541,0.4008714556694031,0.4397495985031128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.4507042169570923},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4507042169570923},{"x":0.8801742792129517,"y":0.46948355436325073},{"x":0.8453159332275391,"y":0.46948355436325073}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.8453159332275391,0.4507042169570923,0.8801742792129517,0.46948355436325073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.4507042169570923},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4507042169570923},{"x":0.8300653696060181,"y":0.46948355436325073},{"x":0.7755991220474243,"y":0.46948355436325073}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7755991220474243,0.4507042169570923,0.8300653696060181,0.46948355436325073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4507042169570923},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4507042169570923},{"x":0.7690631747245789,"y":0.46948355436325073},{"x":0.7233115434646606,"y":0.46948355436325073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.7233115434646606,0.4507042169570923,0.7690631747245789,0.46948355436325073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4507042169570923},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4507042169570923},{"x":0.7233115434646606,"y":0.46948355436325073},{"x":0.7189542651176453,"y":0.46948355436325073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7189542651176453,0.4507042169570923,0.7233115434646606,0.46948355436325073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8823529481887817,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5023474097251892},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5023474097251892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8300653696060181,0.48356807231903076,0.8823529481887817,0.5023474097251892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8235294222831726,"y":0.48356807231903076},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5023474097251892},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5023474097251892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8213507533073425,0.48356807231903076,0.8235294222831726,0.5023474097251892]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.38967135548591614},{"x":0.8801742792129517,"y":0.386541485786438},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5023474097251892},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5054773092269897}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3435838770866394,0.38267135548591613,0.8873529481887817,0.5093474097251892],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.3912363052368164},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3912363052368164},{"x":0.1285403072834015,"y":0.40375587344169617},{"x":0.10675381124019623,"y":0.40375587344169617}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.10675381124019623,0.3912363052368164,0.1285403072834015,0.40375587344169617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.3912363052368164},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3912363052368164},{"x":0.1285403072834015,"y":0.40375587344169617},{"x":0.10675381124019623,"y":0.40375587344169617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.3842363052368164,0.1335403072834015,0.4107558734416962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.4225352108478546},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4225352108478546},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4334898293018341},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4334898293018341}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۷۸","boundary":[0.10675381124019623,0.4225352108478546,0.13071896135807037,0.4334898293018341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.4225352108478546},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4225352108478546},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4334898293018341},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4334898293018341}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.4155352108478546,0.13571896135807038,0.4404898293018341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.4538341164588928},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4538341164588928},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4647887349128723},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.10675381124019623,0.4538341164588928,0.1263616532087326,0.4647887349128723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.4538341164588928},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4538341164588928},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4647887349128723},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4647887349128723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.4468341164588928,0.1313616532087326,0.4717887349128723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.48513302206993103},{"x":0.13071896135807037,"y":0.48513302206993103},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4976525902748108},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4976525902748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.10675381124019623,0.48513302206993103,0.13071896135807037,0.4976525902748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.48513302206993103},{"x":0.13071896135807037,"y":0.48513302206993103},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4976525902748108},{"x":0.10675381124019623,"y":0.4976525902748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.478133022069931,0.13571896135807038,0.5046525902748108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.5383411645889282},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5367761850357056},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5586854219436646},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5602504014968872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8322439789772034,0.5383411645889282,0.8823529481887817,0.5586854219436646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.5414710640907288},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5399060845375061},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5618153214454651},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5633803009986877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7799564003944397,0.5414710640907288,0.8257080316543579,0.5618153214454651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5414710640907288},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5414710640907288},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5633803009986877},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5633803009986877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7712418437004089,0.5414710640907288,0.7777777910232544,0.5633803009986877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.569640040397644},{"x":0.8823529481887817,"y":0.569640040397644},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5884193778038025},{"x":0.812636137008667,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8104575276374817,0.569640040397644,0.8823529481887817,0.5884193778038025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.5712050199508667},{"x":0.8039215803146362,"y":0.569640040397644},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5899843573570251},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.7211328744888306,0.5712050199508667,0.8061001896858215,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5712050199508667},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5712050199508667},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.6797385811805725,0.5712050199508667,0.7145969271659851,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5899843573570251},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5899843573570251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6644880175590515,0.5727699398994446,0.6840958595275879,0.5899843573570251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5727699398994446},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5712050199508667},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5899843573570251},{"x":0.586056649684906,"y":0.591549277305603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سهموی","boundary":[0.5838779807090759,0.5727699398994446,0.6492374539375305,0.5899843573570251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5430359840393066},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5367761850357056},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5884193778038025},{"x":0.586056649684906,"y":0.5946791768074036}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5788779807090759,0.5360359840393066,0.8873529481887817,0.5954193778038025],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.5743349194526672},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5743349194526672},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5852895379066467},{"x":0.11328975856304169,"y":0.5852895379066467}]},"confidence":0.5,"str":"۸۷","boundary":[0.11328975856304169,0.5743349194526672,0.13507625460624695,0.5852895379066467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.5743349194526672},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5743349194526672},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5852895379066467},{"x":0.11328975856304169,"y":0.5852895379066467}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.5673349194526672,0.14007625460624695,0.5922895379066467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.6322378516197205},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6322378516197205},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6463223695755005},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6447574496269226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.8474945425987244,0.6322378516197205,0.8801742792129517,0.6463223695755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.6306729316711426},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6306729316711426},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6447574496269226},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6431924700737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7799564003944397,0.6306729316711426,0.8300653696060181,0.6447574496269226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.6306729316711426},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6322378516197205},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6463223695755005},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6431924700737}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7749564003944397,0.6236729316711426,0.8851742792129517,0.6533223695755005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6322378516197205},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6322378516197205},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6447574496269226},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6447574496269226}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۷","boundary":[0.10675381124019623,0.6322378516197205,0.13071896135807037,0.6447574496269226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6322378516197205},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6322378516197205},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6447574496269226},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6447574496269226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.6252378516197205,0.13571896135807038,0.6517574496269226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6619718074798584},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6619718074798584},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6760563254356384},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.10675381124019623,0.6619718074798584,0.13071896135807037,0.6760563254356384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6619718074798584},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6619718074798584},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6760563254356384},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6760563254356384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.6549718074798584,0.13571896135807038,0.6830563254356384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6917057633399963},{"x":0.13289760053157806,"y":0.693270742893219},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7057902812957764},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7042253613471985}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.10675381124019623,0.6917057633399963,0.13071896135807037,0.7057902812957764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6917057633399963},{"x":0.13289760053157806,"y":0.693270742893219},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7057902812957764},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7042253613471985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.6847057633399963,0.13571896135807038,0.7127902812957764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7245696187019348},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7245696187019348},{"x":0.13071896135807037,"y":0.737089216709137},{"x":0.10675381124019623,"y":0.737089216709137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.10675381124019623,0.7245696187019348,0.13071896135807037,0.737089216709137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7245696187019348},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7245696187019348},{"x":0.13071896135807037,"y":0.737089216709137},{"x":0.10675381124019623,"y":0.737089216709137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7175696187019348,0.13571896135807038,0.744089216709137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.6604068875312805},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6604068875312805},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6807511448860168},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6807511448860168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.8474945425987244,0.6604068875312805,0.8823529481887817,0.6807511448860168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6604068875312805},{"x":0.827886700630188,"y":0.6604068875312805},{"x":0.827886700630188,"y":0.6807511448860168},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6807511448860168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمولبندی","boundary":[0.7450980544090271,0.6604068875312805,0.827886700630188,0.6807511448860168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.6604068875312805},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6604068875312805},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6807511448860168},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6807511448860168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.6840958595275879,0.6604068875312805,0.7363834381103516,0.6807511448860168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6619718074798584},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6604068875312805},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6807511448860168},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6807511448860168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6209150552749634,0.6619718074798584,0.6753812432289124,0.6807511448860168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.6901408433914185},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6885759234428406},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7089201807975769},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7089201807975769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.8453159332275391,0.6901408433914185,0.8823529481887817,0.7089201807975769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.693270742893219},{"x":0.827886700630188,"y":0.6917057633399963},{"x":0.827886700630188,"y":0.7104851603507996},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7120500802993774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7625272274017334,0.693270742893219,0.827886700630188,0.7104851603507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.6948356628417969},{"x":0.7559912800788879,"y":0.693270742893219},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7120500802993774},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7136150002479553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صریح","boundary":[0.7080609798431396,0.6948356628417969,0.7559912800788879,0.7120500802993774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6619718074798584},{"x":0.8823529481887817,"y":0.65727698802948},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7120500802993774},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7167448997497559}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6159150552749634,0.6549718074798584,0.8873529481887817,0.7190500802993774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7417840361595154},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۳","boundary":[0.7930282950401306,0.7230046987533569,0.8518518805503845,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.7230046987533569},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7230046987533569},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7417840361595154},{"x":0.742919385433197,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.742919385433197,0.7230046987533569,0.7843137383460999,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7230046987533569},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7230046987533569},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7417840361595154},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشتر","boundary":[0.6928104758262634,0.7230046987533569,0.7342047691345215,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7417840361595154},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6753812432289124,0.7230046987533569,0.6840958595275879,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7417840361595154},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6230936646461487,0.7230046987533569,0.6688452959060669,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7230046987533569},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7417840361595154},{"x":0.601307213306427,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.601307213306427,0.7230046987533569,0.6143791079521179,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7417840361595154},{"x":0.5599128603935242,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5599128603935242,0.7230046987533569,0.5947712659835815,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7417840361595154},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5424836874008179,0.7230046987533569,0.5511982440948486,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7230046987533569},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7417840361595154},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.48366013169288635,0.7230046987533569,0.5337690711021423,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7417840361595154},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4248366057872772,0.7230046987533569,0.4749455451965332,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4161219894886017,"y":0.7230046987533569},{"x":0.4161219894886017,"y":0.7417840361595154},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.37254902720451355,0.7230046987533569,0.4161219894886017,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.7230046987533569},{"x":0.363834410905838,"y":0.7230046987533569},{"x":0.363834410905838,"y":0.7417840361595154},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3507625162601471,0.7230046987533569,0.363834410905838,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.7230046987533569},{"x":0.34204792976379395,"y":0.7230046987533569},{"x":0.34204792976379395,"y":0.7417840361595154},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7417840361595154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.3050108850002289,0.7230046987533569,0.34204792976379395,0.7417840361595154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7543035745620728},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7543035745620728},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7715179920196533},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7715179920196533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۳","boundary":[0.7908496856689453,0.7543035745620728,0.8496732115745544,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7543035745620728},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7543035745620728},{"x":0.7734204530715942,"y":0.773082971572876},{"x":0.7320261597633362,"y":0.773082971572876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7320261597633362,0.7543035745620728,0.7734204530715942,0.773082971572876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.7543035745620728},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7543035745620728},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7715179920196533},{"x":0.6318082809448242,"y":0.773082971572876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریچاردسون","boundary":[0.6318082809448242,0.7543035745620728,0.7233115434646606,0.7715179920196533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.7543035745620728},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7543035745620728},{"x":0.6252723336219788,"y":0.773082971572876},{"x":0.6230936646461487,"y":0.773082971572876}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6230936646461487,0.7543035745620728,0.6252723336219788,0.773082971572876]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7230046987533569},{"x":0.8518518805503845,"y":0.773082971572876},{"x":0.3050108850002289,"y":0.773082971572876}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3000108850002289,0.7160046987533569,0.8568518805503845,0.780082971572876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7840375304222107},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7840375304222107},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8043818473815918},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳","boundary":[0.7908496856689453,0.7840375304222107,0.8518518805503845,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.7840375304222107},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7840375304222107},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8043818473815918},{"x":0.742919385433197,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.742919385433197,0.7840375304222107,0.7821350693702698,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.7840375304222107},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7840375304222107},{"x":0.7342047691345215,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوفورت","boundary":[0.6688452959060669,0.7840375304222107,0.7342047691345215,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8043818473815918},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6492374539375305,0.7840375304222107,0.6601307392120361,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7840375304222107},{"x":0.6427015066146851,"y":0.8043818473815918},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرانکل","boundary":[0.5925925970077515,0.7840375304222107,0.6427015066146851,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7840375304222107},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7840375304222107},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8043818473815918},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8043818473815918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5838779807090759,0.7840375304222107,0.5838779807090759,0.8043818473815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.8153364658355713},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8153364658355713},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8325508832931519},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8325508832931519}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.8474945425987244,0.8153364658355713,0.8823529481887817,0.8325508832931519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8153364658355713},{"x":0.827886700630188,"y":0.8153364658355713},{"x":0.827886700630188,"y":0.8325508832931519},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8325508832931519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7647058963775635,0.8153364658355713,0.827886700630188,0.8325508832931519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8153364658355713},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8153364658355713},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8325508832931519},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8341158032417297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.7058823704719543,0.8153364658355713,0.7559912800788879,0.8325508832931519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.8153364658355713},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8153364658355713},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8341158032417297},{"x":0.6971677541732788,"y":0.8341158032417297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6971677541732788,0.8153364658355713,0.6993464231491089,0.8341158032417297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7840375304222107},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7840375304222107},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8341158032417297},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8341158032417297}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5788779807090759,0.7770375304222107,0.8873529481887817,0.8411158032417297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.8466353416442871},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8450704216957092},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8654147386550903},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳","boundary":[0.7930282950401306,0.8466353416442871,0.8518518805503845,0.8654147386550903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8466353416442871},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8466353416442871},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8654147386550903},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7320261597633362,0.8466353416442871,0.7734204530715942,0.8654147386550903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8466353416442871},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8466353416442871},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8654147386550903},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لاسونن","boundary":[0.6666666865348816,0.8466353416442871,0.7233115434646606,0.8654147386550903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8466353416442871},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8450704216957092},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8654147386550903},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8654147386550903}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6616666865348816,0.8396353416442871,0.8568518805503845,0.8724147386550903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7558685541152954},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7558685541152954},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7683880925178528},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7683880925178528}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.10675381124019623,0.7558685541152954,0.1285403072834015,0.7683880925178528]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7558685541152954},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7558685541152954},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7683880925178528},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7683880925178528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7488685541152954,0.1335403072834015,0.7753880925178528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.7856025099754333},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7856025099754333},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7996870279312134},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7996870279312134}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.10457516461610794,0.7856025099754333,0.13071896135807037,0.7996870279312134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.7856025099754333},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7856025099754333},{"x":0.13071896135807037,"y":0.7996870279312134},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7996870279312134}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.7786025099754333,0.13571896135807038,0.8066870279312134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.8169013857841492},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8169013857841492},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8294209837913513},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.10893246531486511,0.8169013857841492,0.13071896135807037,0.8294209837913513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.8169013857841492},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8169013857841492},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8294209837913513},{"x":0.10893246531486511,"y":0.8294209837913513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10393246531486511,0.8099013857841492,0.13571896135807038,0.8364209837913513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.8482003211975098},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8482003211975098},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8607198596000671},{"x":0.10675381124019623,"y":0.8607198596000671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.10675381124019623,0.8482003211975098,0.1285403072834015,0.8607198596000671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.8482003211975098},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8482003211975098},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8607198596000671},{"x":0.10675381124019623,"y":0.8607198596000671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.8412003211975098,0.1335403072834015,0.8677198596000671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.9295774698257446},{"x":0.514161229133606,"y":0.9295774698257446},{"x":0.514161229133606,"y":0.9467918872833252},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9467918872833252}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.4793028235435486,0.9295774698257446,0.514161229133606,0.9467918872833252]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.9295774698257446},{"x":0.514161229133606,"y":0.9295774698257446},{"x":0.514161229133606,"y":0.9467918872833252},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9467918872833252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4743028235435486,0.9225774698257446,0.519161229133606,0.9537918872833252],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/LuGykfgBCfHsQyXt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/oqQLfXWGcKfXcHfm.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/kfqhgaIpvFGukefN.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.00023117889311318824,0.00012374333400681545,0.9980525296394083,0.9984877755466576]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.08920187503099442},{"x":0.13507625460624695,"y":0.08920187503099442},{"x":0.13507625460624695,"y":0.10172144323587418},{"x":0.1111111119389534,"y":0.10172144323587418}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.1111111119389534,0.08920187503099442,0.13507625460624695,0.10172144323587418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.08920187503099442},{"x":0.13507625460624695,"y":0.08920187503099442},{"x":0.13507625460624695,"y":0.10172144323587418},{"x":0.1111111119389534,"y":0.10172144323587418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1061111119389534,0.08220187503099441,0.14007625460624695,0.10872144323587418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.12050078064203262},{"x":0.13725490868091583,"y":0.12206573039293289},{"x":0.13725490868091583,"y":0.1330203413963318},{"x":0.1111111119389534,"y":0.1330203413963318}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۸","boundary":[0.1111111119389534,0.12050078064203262,0.13725490868091583,0.1330203413963318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.12050078064203262},{"x":0.13725490868091583,"y":0.12206573039293289},{"x":0.13725490868091583,"y":0.1330203413963318},{"x":0.1111111119389534,"y":0.1330203413963318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1061111119389534,0.11350078064203262,0.14225490868091584,0.1400203413963318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.15179969370365143},{"x":0.13507625460624695,"y":0.15179969370365143},{"x":0.13507625460624695,"y":0.16431924700737},{"x":0.11328975856304169,"y":0.16431924700737}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.11328975856304169,0.15179969370365143,0.13507625460624695,0.16431924700737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.15179969370365143},{"x":0.13507625460624695,"y":0.15179969370365143},{"x":0.13507625460624695,"y":0.16431924700737},{"x":0.11328975856304169,"y":0.16431924700737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.14479969370365142,0.14007625460624695,0.17131924700737],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.18309858441352844},{"x":0.14814814925193787,"y":0.18309858441352844},{"x":0.14814814925193787,"y":0.1956181526184082},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1956181526184082}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.11764705926179886,0.18309858441352844,0.14814814925193787,0.1956181526184082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.18309858441352844},{"x":0.14814814925193787,"y":0.18309858441352844},{"x":0.14814814925193787,"y":0.1956181526184082},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1956181526184082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.17609858441352844,0.15314814925193787,0.2026181526184082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.21439749002456665},{"x":0.14596949517726898,"y":0.21439749002456665},{"x":0.14596949517726898,"y":0.22535210847854614},{"x":0.11764705926179886,"y":0.22535210847854614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.11764705926179886,0.21439749002456665,0.14596949517726898,0.22535210847854614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.21439749002456665},{"x":0.14596949517726898,"y":0.21439749002456665},{"x":0.14596949517726898,"y":0.22535210847854614},{"x":0.11764705926179886,"y":0.22535210847854614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.20739749002456664,0.150969495177269,0.23235210847854615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.08763693273067474},{"x":0.8562091588973999,"y":0.08763693273067474},{"x":0.8562091588973999,"y":0.10798121988773346},{"x":0.7973856329917908,"y":0.10798121988773346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳","boundary":[0.7973856329917908,0.08763693273067474,0.8562091588973999,0.10798121988773346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.08763693273067474},{"x":0.7777777910232544,"y":0.08763693273067474},{"x":0.7777777910232544,"y":0.10641627758741379},{"x":0.7385621070861816,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7385621070861816,0.08763693273067474,0.7777777910232544,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7320261597633362,"y":0.08607199043035507},{"x":0.7320261597633362,"y":0.10641627758741379},{"x":0.6840958595275879,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرانک","boundary":[0.6840958595275879,0.08607199043035507,0.7320261597633362,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6753812432289124,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6753812432289124,"y":0.10641627758741379},{"x":0.6666666865348816,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6666666865348816,0.08607199043035507,0.6753812432289124,0.10641627758741379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.08607199043035507},{"x":0.6601307392120361,"y":0.08763693273067474},{"x":0.6601307392120361,"y":0.10641627758741379},{"x":0.5816993713378906,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیکولسون","boundary":[0.5816993713378906,0.08607199043035507,0.6601307392120361,0.10641627758741379]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.08607199043035507},{"x":0.8562091588973999,"y":0.08763693273067474},{"x":0.8562091588973999,"y":0.10798121988773346},{"x":0.5816993713378906,"y":0.10641627758741379}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5766993713378906,0.07907199043035507,0.8612091588973999,0.11498121988773347],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.11893583834171295},{"x":0.8562091588973999,"y":0.11893583834171295},{"x":0.8562091588973999,"y":0.1377151757478714},{"x":0.7952069640159607,"y":0.1377151757478714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.7952069640159607,0.11893583834171295,0.8562091588973999,0.1377151757478714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.11893583834171295},{"x":0.7777777910232544,"y":0.11893583834171295},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1377151757478714},{"x":0.6949890851974487,"y":0.1377151757478714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمولبندی","boundary":[0.6949890851974487,0.11893583834171295,0.7777777910232544,0.1377151757478714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.11893583834171295},{"x":0.686274528503418,"y":0.11893583834171295},{"x":0.686274528503418,"y":0.1377151757478714},{"x":0.671023964881897,"y":0.1377151757478714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.671023964881897,0.11893583834171295,0.686274528503418,0.1377151757478714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.15023474395275116},{"x":0.8867102265357971,"y":0.15023474395275116},{"x":0.8867102265357971,"y":0.1690140813589096},{"x":0.8518518805503845,"y":0.1690140813589096}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.15023474395275116,0.8867102265357971,0.1690140813589096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.15023474395275116},{"x":0.8366013169288635,"y":0.15023474395275116},{"x":0.8366013169288635,"y":0.1690140813589096},{"x":0.7712418437004089,"y":0.1690140813589096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.7712418437004089,0.15023474395275116,0.8366013169288635,0.1690140813589096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.15023474395275116},{"x":0.7690631747245789,"y":0.15023474395275116},{"x":0.7690631747245789,"y":0.17057903110980988},{"x":0.7450980544090271,"y":0.17057903110980988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7450980544090271,0.15023474395275116,0.7690631747245789,0.17057903110980988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.18153364956378937},{"x":0.8867102265357971,"y":0.1799686998128891},{"x":0.8867102265357971,"y":0.20031298696994781},{"x":0.8518518805503845,"y":0.20031298696994781}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.18153364956378937,0.8867102265357971,0.20031298696994781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.18153364956378937},{"x":0.8322439789772034,"y":0.18153364956378937},{"x":0.8322439789772034,"y":0.20031298696994781},{"x":0.7864923477172852,"y":0.20031298696994781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7843137383460999,0.18153364956378937,0.8322439789772034,0.20031298696994781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.18153364956378937},{"x":0.7777777910232544,"y":0.18153364956378937},{"x":0.7799564003944397,"y":0.20031298696994781},{"x":0.7777777910232544,"y":0.20031298696994781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7755991220474243,0.18153364956378937,0.7799564003944397,0.20031298696994781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.21283255517482758},{"x":0.8867102265357971,"y":0.21439749002456665},{"x":0.8867102265357971,"y":0.23004694283008575},{"x":0.8518518805503845,"y":0.22848200798034668}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.21283255517482758,0.8867102265357971,0.23004694283008575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.2112676054239273},{"x":0.8344226479530334,"y":0.21283255517482758},{"x":0.8344226479530334,"y":0.22848200798034668},{"x":0.7668845057487488,"y":0.2269170582294464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7668845057487488,0.2112676054239273,0.8344226479530334,0.22848200798034668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.21596243977546692},{"x":0.758169949054718,"y":0.21596243977546692},{"x":0.758169949054718,"y":0.23161189258098602},{"x":0.6971677541732788,"y":0.23161189258098602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سهموی","boundary":[0.6971677541732788,0.21596243977546692,0.758169949054718,0.23161189258098602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.21439749002456665},{"x":0.6884531378746033,"y":0.21596243977546692},{"x":0.6884531378746033,"y":0.23161189258098602},{"x":0.6318082809448242,"y":0.23004694283008575}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.6318082809448242,0.21439749002456665,0.6884531378746033,0.23161189258098602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.21439749002456665},{"x":0.6252723336219788,"y":0.21439749002456665},{"x":0.6252723336219788,"y":0.23004694283008575},{"x":0.6209150552749634,"y":0.23004694283008575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6209150552749634,0.21439749002456665,0.6252723336219788,0.23004694283008575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.24100156128406525},{"x":0.8867102265357971,"y":0.24100156128406525},{"x":0.8867102265357971,"y":0.26134586334228516},{"x":0.8496732115745544,"y":0.26134586334228516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸-۳","boundary":[0.8496732115745544,0.24100156128406525,0.8867102265357971,0.26134586334228516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.24100156128406525},{"x":0.8387799859046936,"y":0.24100156128406525},{"x":0.8387799859046936,"y":0.26291078329086304},{"x":0.7472766637802124,"y":0.26291078329086304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاکتورگیری","boundary":[0.7472766637802124,0.24100156128406525,0.8387799859046936,0.26291078329086304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.24256651103496552},{"x":0.7385621070861816,"y":0.24100156128406525},{"x":0.7385621070861816,"y":0.26291078329086304},{"x":0.6949890851974487,"y":0.26291078329086304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقریبی","boundary":[0.6949890851974487,0.24256651103496552,0.7385621070861816,0.26291078329086304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.24256651103496552},{"x":0.6884531378746033,"y":0.24256651103496552},{"x":0.6884531378746033,"y":0.26291078329086304},{"x":0.6840958595275879,"y":0.26291078329086304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840958595275879,0.24256651103496552,0.6884531378746033,0.26291078329086304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.2707355320453644},{"x":0.8867102265357971,"y":0.2707355320453644},{"x":0.8867102265357971,"y":0.29420968890190125},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2957746386528015}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-۳","boundary":[0.8518518805503845,0.2707355320453644,0.8867102265357971,0.29420968890190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.27230048179626465},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2707355320453644},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2957746386528015},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2957746386528015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8039215803146362,0.27230048179626465,0.8366013169288635,0.2957746386528015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.27230048179626465},{"x":0.7864923477172852,"y":0.27230048179626465},{"x":0.7864923477172852,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2957746386528015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7625272274017334,0.27230048179626465,0.7864923477172852,0.2957746386528015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27230048179626465},{"x":0.7538126111030579,"y":0.27230048179626465},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2957746386528015},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2973395884037018}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.7058823704719543,0.27230048179626465,0.7559912800788879,0.2957746386528015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.30516430735588074},{"x":0.8867102265357971,"y":0.30516430735588074},{"x":0.8867102265357971,"y":0.3239436745643616},{"x":0.8409585952758789,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳","boundary":[0.8409585952758789,0.30516430735588074,0.8867102265357971,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.30516430735588074},{"x":0.8213507533073425,"y":0.30516430735588074},{"x":0.8213507533073425,"y":0.3239436745643616},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.7864923477172852,0.30516430735588074,0.8213507533073425,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.30516430735588074},{"x":0.7777777910232544,"y":0.30516430735588074},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3239436745643616},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7385621070861816,0.30516430735588074,0.7777777910232544,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.30516430735588074},{"x":0.727668821811676,"y":0.30516430735588074},{"x":0.727668821811676,"y":0.3239436745643616},{"x":0.7167755961418152,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7167755961418152,0.30516430735588074,0.727668821811676,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.30516430735588074},{"x":0.7080609798431396,"y":0.30516430735588074},{"x":0.7080609798431396,"y":0.3239436745643616},{"x":0.6644880175590515,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6644880175590515,0.30516430735588074,0.7080609798431396,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.30516430735588074},{"x":0.655773401260376,"y":0.30516430735588074},{"x":0.655773401260376,"y":0.3239436745643616},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6339869499206543,0.30516430735588074,0.655773401260376,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.30516430735588074},{"x":0.6252723336219788,"y":0.30516430735588074},{"x":0.6252723336219788,"y":0.3239436745643616},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3239436745643616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5838779807090759,0.30516430735588074,0.6252723336219788,0.3239436745643616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.33646321296691895},{"x":0.8867102265357971,"y":0.33646321296691895},{"x":0.8867102265357971,"y":0.35680750012397766},{"x":0.8409585952758789,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱-۳","boundary":[0.8409585952758789,0.33646321296691895,0.8867102265357971,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.33646321296691895},{"x":0.8213507533073425,"y":0.33646321296691895},{"x":0.8213507533073425,"y":0.35680750012397766},{"x":0.7734204530715942,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7734204530715942,0.33646321296691895,0.8213507533073425,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.33646321296691895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33646321296691895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35680750012397766},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همسازی","boundary":[0.6993464231491089,0.33646321296691895,0.7647058963775635,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.33646321296691895},{"x":0.6906318068504333,"y":0.33646321296691895},{"x":0.6906318068504333,"y":0.35680750012397766},{"x":0.6230936646461487,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6230936646461487,0.33646321296691895,0.6906318068504333,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.33646321296691895},{"x":0.6187363862991333,"y":0.33646321296691895},{"x":0.6187363862991333,"y":0.35680750012397766},{"x":0.5686274766921997,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.5686274766921997,0.33646321296691895,0.6187363862991333,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.33646321296691895},{"x":0.5577341914176941,"y":0.33646321296691895},{"x":0.5577341914176941,"y":0.35680750012397766},{"x":0.49891066551208496,"y":0.35680750012397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.49891066551208496,0.33646321296691895,0.5577341914176941,0.35680750012397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.36776211857795715},{"x":0.8867102265357971,"y":0.36776211857795715},{"x":0.8867102265357971,"y":0.38810640573501587},{"x":0.8409585952758789,"y":0.38810640573501587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲-۳","boundary":[0.8409585952758789,0.36776211857795715,0.8867102265357971,0.38810640573501587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.36776211857795715},{"x":0.8213507533073425,"y":0.36776211857795715},{"x":0.8213507533073425,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7864923477172852,"y":0.38810640573501587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7864923477172852,0.36776211857795715,0.8213507533073425,0.38810640573501587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.36776211857795715},{"x":0.7690631747245789,"y":0.36776211857795715},{"x":0.7690631747245789,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7363834381103516,"y":0.38810640573501587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7363834381103516,0.36776211857795715,0.7690631747245789,0.38810640573501587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.36776211857795715},{"x":0.727668821811676,"y":0.36776211857795715},{"x":0.727668821811676,"y":0.38810640573501587},{"x":0.7254902124404907,"y":0.38810640573501587}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7254902124404907,0.36776211857795715,0.727668821811676,0.38810640573501587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.39906102418899536},{"x":0.8845316171646118,"y":0.39906102418899536},{"x":0.8845316171646118,"y":0.4178403615951538},{"x":0.8409585952758789,"y":0.4178403615951538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳-۳","boundary":[0.8409585952758789,0.39906102418899536,0.8845316171646118,0.4178403615951538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.39906102418899536},{"x":0.8235294222831726,"y":0.39906102418899536},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4178403615951538},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4178403615951538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.7690631747245789,0.39906102418899536,0.8235294222831726,0.4178403615951538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.39906102418899536},{"x":0.7538126111030579,"y":0.39906102418899536},{"x":0.7538126111030579,"y":0.4178403615951538},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4178403615951538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناهموار","boundary":[0.6993464231491089,0.39906102418899536,0.7538126111030579,0.4178403615951538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.11893583834171295},{"x":0.8867102265357971,"y":0.11893583834171295},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4178403615951538},{"x":0.49891066551208496,"y":0.4178403615951538}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49391066551208496,0.11193583834171295,0.8917102265357971,0.4248403615951538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.24569639563560486},{"x":0.14814814925193787,"y":0.24569639563560486},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2582159638404846},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2582159638404846}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.11328975856304169,0.24569639563560486,0.14814814925193787,0.2582159638404846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.24569639563560486},{"x":0.14814814925193787,"y":0.24569639563560486},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2582159638404846},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2582159638404846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.23869639563560485,0.15314814925193787,0.2652159638404846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.2754303514957428},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2754303514957428},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2895148694515228},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2895148694515228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.11328975856304169,0.2754303514957428,0.14814814925193787,0.2895148694515228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.2754303514957428},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2754303514957428},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2895148694515228},{"x":0.11328975856304169,"y":0.2895148694515228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.2684303514957428,0.15314814925193787,0.29651486945152283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.3082942068576813},{"x":0.14814814925193787,"y":0.306729257106781},{"x":0.14814814925193787,"y":0.31924882531166077},{"x":0.11328975856304169,"y":0.31924882531166077}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.11328975856304169,0.3082942068576813,0.14814814925193787,0.31924882531166077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.3082942068576813},{"x":0.14814814925193787,"y":0.306729257106781},{"x":0.14814814925193787,"y":0.31924882531166077},{"x":0.11328975856304169,"y":0.31924882531166077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.30129420685768127,0.15314814925193787,0.3262488253116608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.3395931124687195},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3395931124687195},{"x":0.14596949517726898,"y":0.350547730922699},{"x":0.11328975856304169,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.11328975856304169,0.3395931124687195,0.14596949517726898,0.350547730922699]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.3395931124687195},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3395931124687195},{"x":0.14596949517726898,"y":0.350547730922699},{"x":0.11328975856304169,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.3325931124687195,0.150969495177269,0.357547730922699],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3708920180797577},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3708920180797577},{"x":0.14596949517726898,"y":0.38341158628463745},{"x":0.11764705926179886,"y":0.38341158628463745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.11764705926179886,0.3708920180797577,0.14596949517726898,0.38341158628463745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3708920180797577},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3708920180797577},{"x":0.14596949517726898,"y":0.38341158628463745},{"x":0.11764705926179886,"y":0.38341158628463745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.3638920180797577,0.150969495177269,0.39041158628463746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.4021909236907959},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4021909236907959},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4131455421447754},{"x":0.11546841263771057,"y":0.4131455421447754}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.11546841263771057,0.4021909236907959,0.14596949517726898,0.4131455421447754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.4021909236907959},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4021909236907959},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4131455421447754},{"x":0.11546841263771057,"y":0.4131455421447754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.3951909236907959,0.150969495177269,0.4201455421447754],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8867102265357971,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8867102265357971,"y":0.44757434725761414},{"x":0.8409585952758789,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴-۳","boundary":[0.8409585952758789,0.43035992980003357,0.8867102265357971,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8213507533073425,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8213507533073425,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7690631747245789,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7690631747245789,0.43035992980003357,0.8213507533073425,0.44757434725761414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.43035992980003357},{"x":0.7625272274017334,"y":0.43035992980003357},{"x":0.7625272274017334,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7189542651176453,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.7189542651176453,0.43035992980003357,0.7625272274017334,0.44757434725761414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8867102265357971,"y":0.43035992980003357},{"x":0.8867102265357971,"y":0.44757434725761414},{"x":0.7189542651176453,"y":0.44757434725761414}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7139542651176453,0.42335992980003356,0.8917102265357971,0.45457434725761414],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.43192487955093384},{"x":0.14814814925193787,"y":0.43192487955093384},{"x":0.14814814925193787,"y":0.4444444477558136},{"x":0.11328975856304169,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۶","boundary":[0.11328975856304169,0.43192487955093384,0.14814814925193787,0.4444444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.43192487955093384},{"x":0.14814814925193787,"y":0.43192487955093384},{"x":0.14814814925193787,"y":0.4444444477558136},{"x":0.11328975856304169,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10828975856304168,0.42492487955093383,0.15314814925193787,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8867102265357971,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4820031225681305},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8366013169288635,0.46322378516197205,0.8867102265357971,0.4820031225681305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8322439789772034,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8322439789772034,"y":0.4820031225681305},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8300653696060181,0.46322378516197205,0.8322439789772034,0.4820031225681305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8867102265357971,"y":0.46322378516197205},{"x":0.8867102265357971,"y":0.4820031225681305},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4820031225681305}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8250653696060181,0.45622378516197204,0.8917102265357971,0.4890031225681305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.46322378516197205},{"x":0.14814814925193787,"y":0.46322378516197205},{"x":0.14814814925193787,"y":0.4757433533668518},{"x":0.11546841263771057,"y":0.4757433533668518}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.11546841263771057,0.46322378516197205,0.14814814925193787,0.4757433533668518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.46322378516197205},{"x":0.14814814925193787,"y":0.46322378516197205},{"x":0.14814814925193787,"y":0.4757433533668518},{"x":0.11546841263771057,"y":0.4757433533668518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.45622378516197204,0.15314814925193787,0.4827433533668518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5399060845375061},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5399060845375061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8409585952758789,0.5179968476295471,0.8888888955116272,0.5399060845375061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5399060845375061},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5399060845375061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7712418437004089,0.5179968476295471,0.8322439789772034,0.5399060845375061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5179968476295471},{"x":0.7625272274017334,"y":0.5179968476295471},{"x":0.7625272274017334,"y":0.5399060845375061},{"x":0.758169949054718,"y":0.5399060845375061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.758169949054718,0.5179968476295471,0.7625272274017334,0.5399060845375061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.5508607029914856},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5508607029914856},{"x":0.8867102265357971,"y":0.5680751204490662},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5680751204490662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.8344226479530334,0.5508607029914856,0.8867102265357971,0.5680751204490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.5508607029914856},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5508607029914856},{"x":0.8257080316543579,"y":0.5680751204490662},{"x":0.758169949054718,"y":0.569640040397644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7559912800788879,0.5508607029914856,0.8257080316543579,0.5680751204490662]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5179968476295471},{"x":0.8888888955116272,"y":0.569640040397644},{"x":0.7559912800788879,"y":0.569640040397644}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7509912800788879,0.5109968476295471,0.8938888955116272,0.576640040397644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5524256825447083},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5524256825447083},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5649452209472656},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5649452209472656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.11764705926179886,0.5524256825447083,0.15250544250011444,0.5649452209472656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5524256825447083},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5524256825447083},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5649452209472656},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5649452209472656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.5454256825447082,0.15750544250011445,0.5719452209472656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6244131326675415},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.8518518805503845,0.6103286147117615,0.8888888955116272,0.6244131326675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6244131326675415},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7864923477172852,0.6103286147117615,0.8344226479530334,0.6244131326675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6103286147117615},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6244131326675415},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7814923477172852,0.6033286147117615,0.8938888955116272,0.6314131326675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.6103286147117615},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6103286147117615},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6228482127189636},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.11546841263771057,0.6103286147117615,0.14814814925193787,0.6228482127189636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.6103286147117615},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6103286147117615},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6228482127189636},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6228482127189636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.6033286147117615,0.15314814925193787,0.6298482127189636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6416275501251221},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6416275501251221},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6541470885276794},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6541470885276794}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.11764705926179886,0.6416275501251221,0.14814814925193787,0.6541470885276794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6416275501251221},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6416275501251221},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6541470885276794},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6541470885276794}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6346275501251221,0.15314814925193787,0.6611470885276794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.6400625705718994},{"x":0.8867102265357971,"y":0.6400625705718994},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6619718074798584},{"x":0.8518518805503845,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.8518518805503845,0.6400625705718994,0.8845316171646118,0.6619718074798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.6384976506233215},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6400625705718994},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6604068875312805},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7864923477172852,0.6384976506233215,0.8322439789772034,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6604068875312805},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6604068875312805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7189542651176453,0.6384976506233215,0.7777777910232544,0.6604068875312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6369327306747437},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6384976506233215},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6588419675827026},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6588419675827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغتشاش","boundary":[0.6470588445663452,0.6369327306747437,0.7102396488189697,0.6588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6369327306747437},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6369327306747437},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6588419675827026},{"x":0.586056649684906,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.5882353186607361,0.6369327306747437,0.6427015066146851,0.6588419675827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6369327306747437},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6369327306747437},{"x":0.5816993713378906,"y":0.65727698802948},{"x":0.5795207023620605,"y":0.65727698802948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5795207023620605,0.6369327306747437,0.5816993713378906,0.65727698802948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.6697965860366821},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6697965860366821},{"x":0.8845316171646118,"y":0.6901408433914185},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6901408433914185}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.8496732115745544,0.6697965860366821,0.8845316171646118,0.6901408433914185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.67136150598526},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6697965860366821},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6901408433914185},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6901408433914185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7843137383460999,0.67136150598526,0.8322439789772034,0.6901408433914185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.67136150598526},{"x":0.7777777910232544,"y":0.67136150598526},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6901408433914185},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7189542651176453,0.67136150598526,0.7777777910232544,0.6901408433914185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.67136150598526},{"x":0.7102396488189697,"y":0.67136150598526},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6917057633399963},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ون","boundary":[0.6884531378746033,0.67136150598526,0.7102396488189697,0.6917057633399963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.67136150598526},{"x":0.6797385811805725,"y":0.67136150598526},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6917057633399963},{"x":0.671023964881897,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.671023964881897,0.67136150598526,0.6797385811805725,0.6917057633399963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.67136150598526},{"x":0.6623093485832214,"y":0.67136150598526},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6917057633399963},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیومن","boundary":[0.6122004389762878,0.67136150598526,0.6623093485832214,0.6917057633399963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6369327306747437},{"x":0.8867102265357971,"y":0.6369327306747437},{"x":0.8867102265357971,"y":0.693270742893219},{"x":0.5795207023620605,"y":0.6917057633399963}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5745207023620605,0.6299327306747436,0.8917102265357971,0.700270742893219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.67136150598526},{"x":0.15032680332660675,"y":0.6729264259338379},{"x":0.14814814925193787,"y":0.68544602394104},{"x":0.11546841263771057,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.11764705926179886,0.67136150598526,0.14814814925193787,0.68544602394104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.67136150598526},{"x":0.15032680332660675,"y":0.6729264259338379},{"x":0.14814814925193787,"y":0.68544602394104},{"x":0.11546841263771057,"y":0.68544602394104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.66436150598526,0.15314814925193787,0.69244602394104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7042253613471985},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7026603817939758},{"x":0.8867102265357971,"y":0.7183098793029785},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7198747992515564}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.8518518805503845,0.7042253613471985,0.8867102265357971,0.7183098793029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7057902812957764},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7042253613471985},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7198747992515564},{"x":0.7843137383460999,"y":0.721439778804779}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7821350693702698,0.7057902812957764,0.8344226479530334,0.7198747992515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.7057902812957764},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7057902812957764},{"x":0.7755991220474243,"y":0.721439778804779},{"x":0.7450980544090271,"y":0.721439778804779}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7450980544090271,0.7057902812957764,0.7755991220474243,0.721439778804779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.707355260848999},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7057902812957764},{"x":0.7363834381103516,"y":0.721439778804779},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7230046987533569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6949890851974487,0.707355260848999,0.7363834381103516,0.721439778804779]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.7057902812957764},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7026603817939758},{"x":0.8867102265357971,"y":0.7183098793029785},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7230046987533569}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6899890851974487,0.6987902812957764,0.8917102265357971,0.7253098793029785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7026603817939758},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7026603817939758},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7167448997497559},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7167448997497559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.11764705926179886,0.7026603817939758,0.14814814925193787,0.7167448997497559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7026603817939758},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7026603817939758},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7167448997497559},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7167448997497559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6956603817939758,0.15314814925193787,0.7237448997497559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7339593172073364},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7355242371559143},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7464788556098938},{"x":0.11546841263771057,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۸","boundary":[0.11546841263771057,0.7339593172073364,0.14814814925193787,0.7464788556098938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7339593172073364},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7355242371559143},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7464788556098938},{"x":0.11546841263771057,"y":0.7464788556098938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.7269593172073364,0.15314814925193787,0.7534788556098938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7339593172073364},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7339593172073364},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7543035745620728},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.8518518805503845,0.7339593172073364,0.8845316171646118,0.7543035745620728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.7323943376541138},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7339593172073364},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7527386546134949},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7864923477172852,0.7323943376541138,0.8322439789772034,0.7527386546134949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.7323943376541138},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7323943376541138},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7527386546134949},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7527386546134949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.7472766637802124,0.7323943376541138,0.7777777910232544,0.7527386546134949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8518518805503845,"y":0.7636932730674744},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7636932730674744},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7809076905250549},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7809076905250549}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.8518518805503845,0.7636932730674744,0.8845316171646118,0.7809076905250549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7652581930160522},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7652581930160522},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.7843137383460999,0.7652581930160522,0.8322439789772034,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7652581930160522},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7652581930160522},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7824726104736328},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7385621070861816,0.7652581930160522,0.7755991220474243,0.7824726104736328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.7652581930160522},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7652581930160522},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6971677541732788,0.7652581930160522,0.7320261597633362,0.7824726104736328]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.7323943376541138},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7323943376541138},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7824726104736328},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7824726104736328}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6921677541732788,0.7253943376541138,0.8895316171646118,0.7894726104736328],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.7934272289276123},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7934272289276123},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8106416463851929},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.8496732115745544,0.7934272289276123,0.8867102265357971,0.8106416463851929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.7949921488761902},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7934272289276123},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8122065663337708},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8122065663337708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لزجت","boundary":[0.7864923477172852,0.7949921488761902,0.8344226479530334,0.8122065663337708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7981220483779907},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7949921488761902},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8122065663337708},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.7058823704719543,0.7981220483779907,0.7777777910232544,0.8122065663337708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7965571284294128},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7918623089790344},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8106416463851929},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8153364658355713}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7008823704719543,0.7895571284294128,0.8917102265357971,0.8176416463851929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7965571284294128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7965571284294128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8106416463851929},{"x":0.11546841263771057,"y":0.8106416463851929}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۵","boundary":[0.11546841263771057,0.7965571284294128,0.14814814925193787,0.8106416463851929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7965571284294128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.7965571284294128},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8106416463851929},{"x":0.11546841263771057,"y":0.8106416463851929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.7895571284294128,0.15314814925193787,0.8176416463851929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8435055017471313},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸-۴","boundary":[0.8496732115745544,0.8262910842895508,0.8845316171646118,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7821350693702698,0.8262910842895508,0.8322439789772034,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8435055017471313},{"x":0.727668821811676,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.727668821811676,0.8262910842895508,0.7734204530715942,0.8435055017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8262910842895508},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7254902124404907,0.8262910842895508,0.7298474907875061,0.8435055017471313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8262910842895508},{"x":0.8845316171646118,"y":0.8435055017471313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8435055017471313}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7204902124404907,0.8192910842895508,0.8895316171646118,0.8505055017471314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.8278560042381287},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8278560042381287},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8403756022453308},{"x":0.11546841263771057,"y":0.8403756022453308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.11546841263771057,0.8278560042381287,0.14814814925193787,0.8403756022453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.8278560042381287},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8278560042381287},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8403756022453308},{"x":0.11546841263771057,"y":0.8403756022453308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11046841263771057,0.8208560042381287,0.15314814925193787,0.8473756022453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8867102265357971,"y":0.876369297504425},{"x":0.8366013169288635,"y":0.876369297504425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8366013169288635,0.8575899600982666,0.8867102265357971,0.876369297504425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8300653696060181,"y":0.876369297504425},{"x":0.8300653696060181,"y":0.876369297504425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8300653696060181,0.8575899600982666,0.8300653696060181,0.876369297504425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8867102265357971,"y":0.8575899600982666},{"x":0.8867102265357971,"y":0.876369297504425},{"x":0.8300653696060181,"y":0.876369297504425}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.8250653696060181,0.8505899600982666,0.8917102265357971,0.883369297504425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.934272289276123},{"x":0.5185185074806213,"y":0.9593114256858826},{"x":0.4880174398422241,"y":0.9593114256858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.4880174398422241,0.9358372688293457,0.5185185074806213,0.9593114256858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.9358372688293457},{"x":0.516339898109436,"y":0.934272289276123},{"x":0.5185185074806213,"y":0.9593114256858826},{"x":0.4880174398422241,"y":0.9593114256858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4830174398422241,0.9288372688293457,0.5235185074806213,0.9663114256858826],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/uSCRyTtsxHIcevRi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/vuzyqzoorLAGPJUS.jpg","blurred":"/storage/books/1bb8cbf3ce94f0f9/pages/LaukrOUMIQPmbMqG.jpg"},"info":{"width":459,"height":639,"margin":[0.00026440447322163965,0.0001678262973242149,0.9980193040106031,0.9985049189245198]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.11424100399017334},{"x":0.9019607901573181,"y":0.11267605423927307},{"x":0.9041394591331482,"y":0.13615024089813232},{"x":0.8562091588973999,"y":0.13615024089813232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8540304899215698,0.11424100399017334,0.9041394591331482,0.13615024089813232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.11424100399017334},{"x":0.8474945425987244,"y":0.11267605423927307},{"x":0.8474945425987244,"y":0.13615024089813232},{"x":0.7973856329917908,"y":0.13615024089813232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7973856329917908,0.11424100399017334,0.8474945425987244,0.13615024089813232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.11424100399017334},{"x":0.7908496856689453,"y":0.11424100399017334},{"x":0.7930282950401306,"y":0.13615024089813232},{"x":0.7864923477172852,"y":0.13615024089813232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7843137383460999,0.11424100399017334,0.7930282950401306,0.13615024089813232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.14710484445095062},{"x":0.9019607901573181,"y":0.14553990960121155},{"x":0.9041394591331482,"y":0.16275429725646973},{"x":0.8322439789772034,"y":0.16431924700737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.8322439789772034,0.14710484445095062,0.9041394591331482,0.16275429725646973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.1486697942018509},{"x":0.8257080316543579,"y":0.14710484445095062},{"x":0.8257080316543579,"y":0.16588419675827026},{"x":0.7668845057487488,"y":0.16588419675827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.7668845057487488,0.1486697942018509,0.8257080316543579,0.16588419675827026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.11424100399017334},{"x":0.9019607901573181,"y":0.11267605423927307},{"x":0.9041394591331482,"y":0.16431924700737},{"x":0.7668845057487488,"y":0.16588419675827026}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7597058963775635,0.10724100399017333,0.9091394591331482,0.17131924700737],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.1486697942018509},{"x":0.16775599122047424,"y":0.1486697942018509},{"x":0.16775599122047424,"y":0.16118936240673065},{"x":0.13289760053157806,"y":0.16118936240673065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.13289760053157806,0.1486697942018509,0.16775599122047424,0.16118936240673065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.1486697942018509},{"x":0.16775599122047424,"y":0.1486697942018509},{"x":0.16775599122047424,"y":0.16118936240673065},{"x":0.13289760053157806,"y":0.16118936240673065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12789760053157806,0.14166979420185088,0.17275599122047425,0.16818936240673066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8692810535430908,"y":0.2065727710723877},{"x":0.9019607901573181,"y":0.20813772082328796},{"x":0.899782121181488,"y":0.22065727412700653},{"x":0.8671023845672607,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.8692810535430908,0.2065727710723877,0.899782121181488,0.22065727412700653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.2065727710723877},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2065727710723877},{"x":0.8496732115745544,"y":0.21909232437610626},{"x":0.8017429113388062,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8017429113388062,0.2065727710723877,0.8496732115745544,0.21909232437610626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.2065727710723877},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2065727710723877},{"x":0.7973856329917908,"y":0.21909232437610626},{"x":0.7952069640159607,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7952069640159607,0.2065727710723877,0.7973856329917908,0.21909232437610626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.2065727710723877},{"x":0.9019607901573181,"y":0.20813772082328796},{"x":0.899782121181488,"y":0.22065727412700653},{"x":0.7952069640159607,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7902069640159607,0.1995727710723877,0.904782121181488,0.22765727412700654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.2065727710723877},{"x":0.16122004389762878,"y":0.2065727710723877},{"x":0.16122004389762878,"y":0.21909232437610626},{"x":0.1263616532087326,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.1263616532087326,0.2065727710723877,0.16122004389762878,0.21909232437610626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.2065727710723877},{"x":0.16122004389762878,"y":0.2065727710723877},{"x":0.16122004389762878,"y":0.21909232437610626},{"x":0.1263616532087326,"y":0.21909232437610626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1213616532087326,0.1995727710723877,0.1662200438976288,0.22609232437610627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.23630672693252563},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2378716766834259},{"x":0.16122004389762878,"y":0.25039124488830566},{"x":0.1285403072834015,"y":0.25039124488830566}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.1285403072834015,0.23630672693252563,0.16122004389762878,0.25039124488830566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.23630672693252563},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2378716766834259},{"x":0.16122004389762878,"y":0.25039124488830566},{"x":0.1285403072834015,"y":0.25039124488830566}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12354030728340148,0.22930672693252563,0.1662200438976288,0.25739124488830567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.26760563254356384},{"x":0.16122004389762878,"y":0.26760563254356384},{"x":0.16122004389762878,"y":0.2801252007484436},{"x":0.1285403072834015,"y":0.2801252007484436}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.1285403072834015,0.26760563254356384,0.16122004389762878,0.2801252007484436]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.26760563254356384},{"x":0.16122004389762878,"y":0.26760563254356384},{"x":0.16122004389762878,"y":0.2801252007484436},{"x":0.1285403072834015,"y":0.2801252007484436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12354030728340148,0.26060563254356384,0.1662200438976288,0.2871252007484436],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.29890453815460205},{"x":0.1590413898229599,"y":0.29890453815460205},{"x":0.1590413898229599,"y":0.3129890561103821},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.1285403072834015,0.29890453815460205,0.1590413898229599,0.3129890561103821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.29890453815460205},{"x":0.1590413898229599,"y":0.29890453815460205},{"x":0.1590413898229599,"y":0.3129890561103821},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3129890561103821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12354030728340148,0.29190453815460204,0.1640413898229599,0.3199890561103821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.33020344376564026},{"x":0.16339869797229767,"y":0.33020344376564026},{"x":0.16339869797229767,"y":0.34272301197052},{"x":0.1285403072834015,"y":0.34272301197052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.1285403072834015,0.33020344376564026,0.16339869797229767,0.34272301197052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.33020344376564026},{"x":0.16339869797229767,"y":0.33020344376564026},{"x":0.16339869797229767,"y":0.34272301197052},{"x":0.1285403072834015,"y":0.34272301197052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12354030728340148,0.32320344376564025,0.16839869797229767,0.34972301197052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.36306729912757874},{"x":0.16122004389762878,"y":0.36306729912757874},{"x":0.16122004389762878,"y":0.3740219175815582},{"x":0.1263616532087326,"y":0.3740219175815582}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۸","boundary":[0.1263616532087326,0.36306729912757874,0.16122004389762878,0.3740219175815582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.36306729912757874},{"x":0.16122004389762878,"y":0.36306729912757874},{"x":0.16122004389762878,"y":0.3740219175815582},{"x":0.1263616532087326,"y":0.3740219175815582}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1213616532087326,0.35606729912757873,0.1662200438976288,0.38102191758155823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8671023845672607,"y":0.23474177718162537},{"x":0.9019607901573181,"y":0.2331768423318863},{"x":0.9019607901573181,"y":0.25195619463920593},{"x":0.8692810535430908,"y":0.25195619463920593}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.8671023845672607,0.23474177718162537,0.9019607901573181,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.23474177718162537},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2331768423318863},{"x":0.8496732115745544,"y":0.25195619463920593},{"x":0.742919385433197,"y":0.2535211145877838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرمولبندیهای","boundary":[0.742919385433197,0.23474177718162537,0.8496732115745544,0.25195619463920593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.23630672693252563},{"x":0.7342047691345215,"y":0.23630672693252563},{"x":0.7342047691345215,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6840958595275879,"y":0.2550860643386841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.6819171905517578,0.23630672693252563,0.7342047691345215,0.2550860643386841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.23630672693252563},{"x":0.6753812432289124,"y":0.23630672693252563},{"x":0.6753812432289124,"y":0.2550860643386841},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2550860643386841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6209150552749634,0.23630672693252563,0.6753812432289124,0.2550860643386841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8649237751960754,"y":0.2644757330417633},{"x":0.9019607901573181,"y":0.26291078329086304},{"x":0.9019607901573181,"y":0.2863849699497223},{"x":0.8671023845672607,"y":0.2863849699497223}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.8649237751960754,0.2644757330417633,0.9019607901573181,0.2863849699497223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2644757330417633},{"x":0.8518518805503845,"y":0.26291078329086304},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2863849699497223},{"x":0.7843137383460999,"y":0.28794991970062256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7843137383460999,0.2644757330417633,0.8518518805503845,0.2863849699497223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.2660406827926636},{"x":0.7734204530715942,"y":0.2644757330417633},{"x":0.7734204530715942,"y":0.28794991970062256},{"x":0.7516340017318726,"y":0.28794991970062256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7516340017318726,0.2660406827926636,0.7734204530715942,0.28794991970062256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.2660406827926636},{"x":0.7472766637802124,"y":0.2660406827926636},{"x":0.7472766637802124,"y":0.2895148694515228},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2895148694515228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7189542651176453,0.2660406827926636,0.7472766637802124,0.2895148694515228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.23630672693252563},{"x":0.9019607901573181,"y":0.2331768423318863},{"x":0.9019607901573181,"y":0.2863849699497223},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2910798192024231}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6159150552749634,0.22930672693252563,0.9069607901573181,0.2933849699497223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.2973395884037018},{"x":0.8714597225189209,"y":0.2973395884037018},{"x":0.8714597225189209,"y":0.31611892580986023},{"x":0.8148148059844971,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۵","boundary":[0.8148148059844971,0.2973395884037018,0.8714597225189209,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.2973395884037018},{"x":0.7930282950401306,"y":0.2973395884037018},{"x":0.7930282950401306,"y":0.31611892580986023},{"x":0.7538126111030579,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7538126111030579,0.2973395884037018,0.7930282950401306,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2973395884037018},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2973395884037018},{"x":0.7450980544090271,"y":0.31611892580986023},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.7058823704719543,0.2973395884037018,0.7450980544090271,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.2973395884037018},{"x":0.6971677541732788,"y":0.2973395884037018},{"x":0.6971677541732788,"y":0.31611892580986023},{"x":0.6884531378746033,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6884531378746033,0.2973395884037018,0.6971677541732788,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.2973395884037018},{"x":0.6819171905517578,"y":0.2973395884037018},{"x":0.6819171905517578,"y":0.31611892580986023},{"x":0.6274510025978088,"y":0.31611892580986023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژاکوبی","boundary":[0.6274510025978088,0.2973395884037018,0.6819171905517578,0.31611892580986023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.32863849401474},{"x":0.8714597225189209,"y":0.33020344376564026},{"x":0.8692810535430908,"y":0.350547730922699},{"x":0.812636137008667,"y":0.350547730922699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۵","boundary":[0.812636137008667,0.32863849401474,0.8692810535430908,0.350547730922699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.32863849401474},{"x":0.7930282950401306,"y":0.32863849401474},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3489827811717987},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7538126111030579,0.32863849401474,0.7930282950401306,0.3489827811717987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.3270735442638397},{"x":0.7450980544090271,"y":0.32863849401474},{"x":0.742919385433197,"y":0.3489827811717987},{"x":0.6906318068504333,"y":0.3489827811717987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکراری","boundary":[0.6906318068504333,0.3270735442638397,0.742919385433197,0.3489827811717987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.3270735442638397},{"x":0.686274528503418,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6840958595275879,"y":0.34741783142089844},{"x":0.6427015066146851,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوس","boundary":[0.6427015066146851,0.3270735442638397,0.6840958595275879,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6339869499206543,"y":0.34741783142089844},{"x":0.6230936646461487,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6252723336219788,0.3270735442638397,0.6339869499206543,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6165577173233032,"y":0.3270735442638397},{"x":0.6165577173233032,"y":0.34741783142089844},{"x":0.5664488077163696,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایدل","boundary":[0.5664488077163696,0.3270735442638397,0.6165577173233032,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3270735442638397},{"x":0.5577341914176941,"y":0.34741783142089844},{"x":0.5250544548034668,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5250544548034668,0.3270735442638397,0.5577341914176941,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.32550859451293945},{"x":0.516339898109436,"y":0.32550859451293945},{"x":0.514161229133606,"y":0.34741783142089844},{"x":0.5032680034637451,"y":0.34741783142089844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5032680034637451,0.32550859451293945,0.514161229133606,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.32550859451293945},{"x":0.4945533871650696,"y":0.3270735442638397},{"x":0.4945533871650696,"y":0.34741783142089844},{"x":0.4618736505508423,"y":0.34585288166999817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.4618736505508423,0.32550859451293945,0.4945533871650696,0.34741783142089844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.3599373996257782},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3599373996257782},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3818466365337372},{"x":0.8104575276374817,"y":0.3802816867828369}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۵","boundary":[0.8104575276374817,0.3599373996257782,0.8714597225189209,0.3818466365337372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.3599373996257782},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3599373996257782},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3802816867828369},{"x":0.7538126111030579,"y":0.3802816867828369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7538126111030579,0.3599373996257782,0.7930282950401306,0.3802816867828369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.35837244987487793},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3599373996257782},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3802816867828369},{"x":0.6906318068504333,"y":0.3802816867828369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکراری","boundary":[0.6906318068504333,0.35837244987487793,0.7450980544090271,0.3802816867828369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.35837244987487793},{"x":0.686274528503418,"y":0.35837244987487793},{"x":0.686274528503418,"y":0.3802816867828369},{"x":0.6427015066146851,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گوس","boundary":[0.6427015066146851,0.35837244987487793,0.686274528503418,0.3802816867828369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.35837244987487793},{"x":0.6339869499206543,"y":0.35837244987487793},{"x":0.6339869499206543,"y":0.37871673703193665},{"x":0.6252723336219788,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6252723336219788,0.35837244987487793,0.6339869499206543,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.35837244987487793},{"x":0.6165577173233032,"y":0.35837244987487793},{"x":0.6165577173233032,"y":0.37871673703193665},{"x":0.5664488077163696,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایدل","boundary":[0.5664488077163696,0.35837244987487793,0.6165577173233032,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35837244987487793},{"x":0.5577341914176941,"y":0.35837244987487793},{"x":0.5577341914176941,"y":0.37871673703193665},{"x":0.529411792755127,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.529411792755127,0.35837244987487793,0.5577341914176941,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.35837244987487793},{"x":0.5206971764564514,"y":0.35837244987487793},{"x":0.5206971764564514,"y":0.37871673703193665},{"x":0.5098039507865906,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5098039507865906,0.35837244987487793,0.5206971764564514,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.35837244987487793},{"x":0.501089334487915,"y":0.35837244987487793},{"x":0.501089334487915,"y":0.37871673703193665},{"x":0.4727668762207031,"y":0.37871673703193665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.4727668762207031,0.35837244987487793,0.501089334487915,0.37871673703193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.3912363052368164},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3912363052368164},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4115805923938751},{"x":0.812636137008667,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۵","boundary":[0.812636137008667,0.3912363052368164,0.8714597225189209,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7930282950401306,"y":0.4115805923938751},{"x":0.7538126111030579,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7538126111030579,0.3912363052368164,0.7930282950401306,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4115805923938751},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.7145969271659851,0.3912363052368164,0.7450980544090271,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3912363052368164},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4115805923938751},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحفیف","boundary":[0.6492374539375305,0.3912363052368164,0.7058823704719543,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3912363052368164},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3912363052368164},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4115805923938751},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6209150552749634,0.3912363052368164,0.6405228972434998,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.3912363052368164},{"x":0.6122004389762878,"y":0.3912363052368164},{"x":0.6122004389762878,"y":0.4115805923938751},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5991285443305969,0.3912363052368164,0.6122004389762878,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.3912363052368164},{"x":0.5904139280319214,"y":0.3912363052368164},{"x":0.5904139280319214,"y":0.4115805923938751},{"x":0.570806086063385,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.570806086063385,0.3912363052368164,0.5904139280319214,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3912363052368164},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3912363052368164},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4115805923938751},{"x":0.529411792755127,"y":0.4115805923938751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.529411792755127,0.3912363052368164,0.5620915293693542,0.4115805923938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.3912363052368164},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3912363052368164},{"x":0.520697176456451