مدل سازی مالی: با استفاده از نرم افزار MATLAB مدل سازی مالی: با استفاده از نرم افزار MATLAB

توضیحات

مدل، نمایش ساده سازی شده پدیده های واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف (از شکل، نمودار و ماکت گرفته تا روابط کمی) است. در این بین، روشهای کمی ابزار اصلی مدل سازی در مالی است. بر همین اساس آنچه در این کتاب نیز بدان پرداخته شده است، مدل سازی متغیرهای مالی با استفاده از فنون کمی است. در این راستا این کتاب، با بخش بندی این مدل ها به سه بخش کلی شامل مدل های مربوط به سهام (و پرتفوی)، مدل های خاص اوراق بهادار با در آمد ثابت (با مفروض دانستن حالات مختلف برای نرخ سود و در نهایت مدل هایی برای اوراق مشتقه ، به تشریح و استخراج مدل های خاص هر یک از این گروه ها با روشهای کمی و معادلات ریاضی پرداخته و در هر بخش مدل های مربوط با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB با داده های واقعی (عمدتا دادههای واقعی بازار سرمایه ایران)، اجرا شده است. علاوه بر بخشهای ذکر شده، در چهار قسمت مجزا مروری اجمالی بر مهم ترین مطالب در حوزه ریاضیات معمولی، احتمالات، ریاضیات تصادفی و همچنین برنامه نویسی در MATLAB | ارایه شده است. لازم به ذکر است که این کتاب می تواند در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری رشته مالی و در درس مدلسازی مالی استفاده یا توسط خوانندگان علاقه مند در این حوزه و فعالان بازارهای مالی مطالعه شود,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797537","title":"مدل سازی مالی: با استفاده از نرم افزار MATLAB","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2339470accb08352/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2339470accb08352/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2339470accb08352/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2339470accb08352/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2339470accb08352/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2339470accb08352/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2339470accb08352/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2339470accb08352/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2339470accb08352/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2339470accb08352/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642173679","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["مدل، نمایش ساده سازی شده پدیده های واقعی با استفاده از ابزارهای مختلف (از شکل، نمودار و ماکت گرفته تا روابط کمی) است. در این بین، روشهای کمی ابزار اصلی مدل سازی در مالی است. بر همین اساس آنچه در این کتاب نیز بدان پرداخته شده است، مدل سازی متغیرهای مالی با استفاده از فنون کمی است. در این راستا این کتاب، با بخش بندی این مدل ها به سه بخش کلی شامل مدل های مربوط به سهام (و پرتفوی)، مدل های خاص اوراق بهادار با در آمد ثابت (با مفروض دانستن حالات مختلف برای نرخ سود و در نهایت مدل هایی برای اوراق مشتقه ، به تشریح و استخراج مدل های خاص هر یک از این گروه ها با روشهای کمی و معادلات ریاضی پرداخته و در هر بخش مدل های مربوط با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB با داده های واقعی (عمدتا دادههای واقعی بازار سرمایه ایران)، اجرا شده است. علاوه بر بخشهای ذکر شده، در چهار قسمت مجزا مروری اجمالی بر مهم ترین مطالب در حوزه ریاضیات معمولی، احتمالات، ریاضیات تصادفی و همچنین برنامه نویسی در MATLAB | ارایه شده است. لازم به ذکر است که این کتاب می تواند در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری رشته مالی و در درس مدلسازی مالی استفاده یا توسط خوانندگان علاقه مند در این حوزه و فعالان بازارهای مالی مطالعه شود",""],"pages_count":"354","keywords":null,"token":"2339470accb08352","created_at":"2021-05-02 13:45:06","updated_at":"2022-04-30 08:56:04","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2021-05-03 09:49:22","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920376","title":"عبدالساده نیسی","firstname":"عبدالساده","lastname":"نیسی","token":"a4d383f989cc8bbd","created_at":"2021-05-02 15:09:35","updated_at":"2021-05-02 15:09:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920377","title":"دکتر مسلم پیمانی فروشانی","firstname":"دکتر مسلم","lastname":"پیمانی فروشانی","token":"9ccea1c57c41b6d5","created_at":"2021-05-02 15:22:52","updated_at":"2021-05-02 15:22:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920376","title":"عبدالساده نیسی","firstname":"عبدالساده","lastname":"نیسی","token":"a4d383f989cc8bbd","created_at":"2021-05-02 15:09:35","updated_at":"2021-05-02 15:09:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920377","title":"دکتر مسلم پیمانی فروشانی","firstname":"دکتر مسلم","lastname":"پیمانی فروشانی","token":"9ccea1c57c41b6d5","created_at":"2021-05-02 15:22:52","updated_at":"2021-05-02 15:22:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786196","file":"608e6d9a3b5c19.63228346.pdf","book_id":"3797537","toc":null,"created_at":"2021-05-02 13:45:06","updated_at":"2022-04-30 08:56:13","process_started_at":"2021-05-02 13:45:09","process_done_at":"2021-05-02 13:45:23","process_failed_at":null,"pages_count":"354","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"327479175e3706f4881073d3796323118fd289ff8923ac5dfc158e412d39864b86f977c2a456fdb3b1407217eeec0d398dd44d11b4afb6312b85b073f097b21f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"442","title":" شبیه‌سازی و مدلسازی ریاضی","token":"0a12989e0623b0b4","type":"","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"34519","title":"مدلسازی ریاضی","token":"db6676689d5e7311","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:50:19","updated_at":"2021-05-03 09:49:22","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"34537","title":"مدلسازی مالی","token":"834d915797cd2716","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:50:20","updated_at":"2021-05-03 09:49:22","study_fields":[{"id":"172","title":"مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک","degree_id":"10","token":"55134dd15c9652d6","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"34540","title":"مدلسازی مالی پیشرفته","token":"aa0f9d4b92c3ed2c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:50:21","updated_at":"2021-05-03 09:49:22","study_fields":[{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-MATLAB","ebook_price_en":"40000","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-MATLAB","pages_count_fa":"۳۵۴","authorTitle":"عبدالساده نیسی, دکتر مسلم پیمانی فروشانی","tocStr":"","url":"/preview/2339470accb08352/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-MATLAB"}
{"toc":null,"pages_count":354,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2339470accb08352","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/BseSSPLkthMhIfCf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/wehURbHDUeMDzcVd.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/LHiUqLKfvXHCbxIf.jpg"},"info":{"width":468,"height":665,"margin":[0.0003134816401025169,0.0003558030467284353,0.9982132551150444,0.9985874724108474]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.24060150980949402},{"x":0.8269230723381042,"y":0.23609022796154022},{"x":0.8311966061592102,"y":0.3548872172832489},{"x":0.4337606728076935,"y":0.3593984842300415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.4316239356994629,0.24060150980949402,0.8311966061592102,0.3548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.24360902607440948},{"x":0.3482905924320221,"y":0.24210526049137115},{"x":0.35256409645080566,"y":0.3593984842300415},{"x":0.19871795177459717,"y":0.36240601539611816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.1944444477558136,0.24360902607440948,0.35256409645080566,0.3593984842300415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.24360902607440948},{"x":0.8269230723381042,"y":0.23609022796154022},{"x":0.8311966061592102,"y":0.3548872172832489},{"x":0.19871795177459717,"y":0.36240601539611816}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1894444477558136,0.23660902607440948,0.8361966061592102,0.3618872172832489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.378947377204895},{"x":0.7051281929016113,"y":0.378947377204895},{"x":0.7072649598121643,"y":0.4135338366031647},{"x":0.688034176826477,"y":0.4135338366031647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.688034176826477,0.378947377204895,0.7072649598121643,0.4135338366031647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726495981216431,"y":0.378947377204895},{"x":0.6794871687889099,"y":0.3774436116218567},{"x":0.6794871687889099,"y":0.4135338366031647},{"x":0.5726495981216431,"y":0.4135338366031647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5726495981216431,0.378947377204895,0.6794871687889099,0.4135338366031647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.38045111298561096},{"x":0.5641025900840759,"y":0.38045111298561096},{"x":0.5662392973899841,"y":0.415037602186203},{"x":0.5405982732772827,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5384615659713745,0.38045111298561096,0.5662392973899841,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.38045111298561096},{"x":0.5341880321502686,"y":0.378947377204895},{"x":0.5341880321502686,"y":0.415037602186203},{"x":0.49145299196243286,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.49145299196243286,0.38045111298561096,0.5341880321502686,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4294871687889099,"y":0.38045111298561096},{"x":0.4893162250518799,"y":0.38045111298561096},{"x":0.4893162250518799,"y":0.415037602186203},{"x":0.4294871687889099,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.4294871687889099,0.38045111298561096,0.4893162250518799,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.3819548785686493},{"x":0.42521366477012634,"y":0.38045111298561096},{"x":0.4273504316806793,"y":0.415037602186203},{"x":0.28205129504203796,"y":0.41654136776924133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.28205129504203796,0.3819548785686493,0.4273504316806793,0.415037602186203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7051281929016113,"y":0.378947377204895},{"x":0.7072649598121643,"y":0.4135338366031647},{"x":0.28205129504203796,"y":0.41654136776924133}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27705129504203796,0.3749548785686493,0.7122649598121643,0.4205338366031647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6602563858032227,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6602563858032227,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5747863054275513,"y":0.4842105209827423}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عبدالساده","boundary":[0.5747863054275513,0.4601503610610962,0.6602563858032227,0.4842105209827423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5705128312110901,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5705128312110901,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5277777910232544,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیسی","boundary":[0.5277777910232544,0.4601503610610962,0.5705128312110901,0.4842105209827423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.4616541266441345},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4616541266441345},{"x":0.5235042572021484,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5170940160751343,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5170940160751343,0.4616541266441345,0.5235042572021484,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46581196784973145,"y":0.4616541266441345},{"x":0.5128205418586731,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5128205418586731,"y":0.48571428656578064},{"x":0.46581196784973145,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.46581196784973145,0.4616541266441345,0.5128205418586731,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811964869499207,"y":0.4616541266441345},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4616541266441345},{"x":0.4615384638309479,"y":0.48571428656578064},{"x":0.40811964869499207,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیمانی","boundary":[0.40811964869499207,0.4616541266441345,0.4615384638309479,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4616541266441345},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4616541266441345},{"x":0.4038461446762085,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3333333432674408,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشانی","boundary":[0.3333333432674408,0.4616541266441345,0.4038461446762085,0.48571428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4616541266441345},{"x":0.6602563858032227,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6602563858032227,"y":0.4842105209827423},{"x":0.3333333432674408,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3283333432674408,0.4546541266441345,0.6652563858032227,0.4912105209827423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.49624061584472656},{"x":0.5427350401878357,"y":0.4932330846786499},{"x":0.5448718070983887,"y":0.5112782120704651},{"x":0.504273533821106,"y":0.5142857432365417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.502136766910553,0.49624061584472656,0.5448718070983887,0.5112782120704651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.49924811720848083},{"x":0.497863233089447,"y":0.49624061584472656},{"x":0.5,"y":0.5142857432365417},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5172932147979736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4594016969203949,0.49924811720848083,0.5,0.5142857432365417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.4977443516254425},{"x":0.5427350401878357,"y":0.4917293190956116},{"x":0.5448718070983887,"y":0.5112782120704651},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5172932147979736}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4544016969203949,0.4907443516254425,0.5498718070983887,0.5182782120704651],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.9187970161437988},{"x":0.1944444477558136,"y":0.9187970161437988},{"x":0.1944444477558136,"y":0.932330846786499},{"x":0.14957265555858612,"y":0.932330846786499}]},"confidence":0.75,"str":"تش","boundary":[0.1517094075679779,0.9187970161437988,0.1944444477558136,0.932330846786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.9187970161437988},{"x":0.1944444477558136,"y":0.9187970161437988},{"x":0.1944444477558136,"y":0.932330846786499},{"x":0.14957265555858612,"y":0.932330846786499}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.1467094075679779,0.9117970161437988,0.1994444477558136,0.939330846786499],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/zLFbQGXnFmcsrUqA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/dGeMArsUqHpauqOG.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/XRGLHbyUYOuhvrcy.jpg"},"info":{"width":467,"height":665,"margin":[0.00036070135854806835,0.00010706088713237217,0.9981826915118117,0.9986417434706725]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.0781954899430275},{"x":0.31049251556396484,"y":0.0781954899430275},{"x":0.31049251556396484,"y":0.10375940054655075},{"x":0.17344753444194794,"y":0.10375940054655075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Financial","boundary":[0.17344753444194794,0.0781954899430275,0.31049251556396484,0.10375940054655075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.0781954899430275},{"x":0.46038544178009033,"y":0.0781954899430275},{"x":0.46038544178009033,"y":0.10375940054655075},{"x":0.3233404755592346,"y":0.10375940054655075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Modeling","boundary":[0.3233404755592346,0.0781954899430275,0.46038544178009033,0.10375940054655075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.0781954899430275},{"x":0.5546038746833801,"y":0.0781954899430275},{"x":0.5546038746833801,"y":0.10375940054655075},{"x":0.4710920751094818,"y":0.10375940054655075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Using","boundary":[0.4710920751094818,0.0781954899430275,0.5546038746833801,0.10375940054655075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.0781954899430275},{"x":0.7130621075630188,"y":0.0781954899430275},{"x":0.7130621075630188,"y":0.10375940054655075},{"x":0.5653104782104492,"y":0.10375940054655075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATLAB","boundary":[0.5653104782104492,0.0781954899430275,0.7130621075630188,0.10375940054655075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.0781954899430275},{"x":0.7130621075630188,"y":0.0781954899430275},{"x":0.7130621075630188,"y":0.10375940054655075},{"x":0.17344753444194794,"y":0.10375940054655075}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16844753444194793,0.07119548994302749,0.7180621075630188,0.11075940054655076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.12180451303720474},{"x":0.2890792191028595,"y":0.12180451303720474},{"x":0.2890792191028595,"y":0.1428571492433548},{"x":0.17344753444194794,"y":0.14135338366031647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abdolsadeh","boundary":[0.17344753444194794,0.12180451303720474,0.2890792191028595,0.1428571492433548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.12330827116966248},{"x":0.34903639554977417,"y":0.12330827116966248},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2976445257663727,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Neisy","boundary":[0.2976445257663727,0.12330827116966248,0.34903639554977417,0.1428571492433548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.12330827116966248},{"x":0.35331904888153076,"y":0.12330827116966248},{"x":0.35331904888153076,"y":0.1428571492433548},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.34903639554977417,0.12330827116966248,0.35331904888153076,0.1428571492433548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.12330827116966248},{"x":0.4389721751213074,"y":0.12330827116966248},{"x":0.4389721751213074,"y":0.1428571492433548},{"x":0.36188435554504395,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moslem","boundary":[0.36188435554504395,0.12330827116966248,0.4389721751213074,0.1428571492433548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.12330827116966248},{"x":0.5374732613563538,"y":0.12330827116966248},{"x":0.5374732613563538,"y":0.1428571492433548},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Peymany","boundary":[0.44753748178482056,0.12330827116966248,0.5374732613563538,0.1428571492433548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.12330827116966248},{"x":0.6638115644454956,"y":0.12330827116966248},{"x":0.6638115644454956,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5460385680198669,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Foroushany","boundary":[0.5460385680198669,0.12330827116966248,0.6638115644454956,0.1428571492433548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ku","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.12180451303720474},{"x":0.6638115644454956,"y":0.12330827116966248},{"x":0.6638115644454956,"y":0.1428571492433548},{"x":0.17344753444194794,"y":0.14135338366031647}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16844753444194793,0.11480451303720474,0.6688115644454956,0.1498571492433548],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.16390977799892426},{"x":0.1884368360042572,"y":0.16390977799892426},{"x":0.1884368360042572,"y":0.18345864117145538},{"x":0.17344753444194794,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.17344753444194794,0.16390977799892426,0.1884368360042572,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.16390977799892426},{"x":0.25910064578056335,"y":0.16390977799892426},{"x":0.25910064578056335,"y":0.18345864117145538},{"x":0.1948608160018921,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"model","boundary":[0.1948608160018921,0.16390977799892426,0.25910064578056335,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.16390977799892426},{"x":0.278372585773468,"y":0.16390977799892426},{"x":0.278372585773468,"y":0.18345864117145538},{"x":0.26338329911231995,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"is","boundary":[0.26338329911231995,0.16390977799892426,0.278372585773468,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.16390977799892426},{"x":0.2976445257663727,"y":0.16390977799892426},{"x":0.2976445257663727,"y":0.18345864117145538},{"x":0.2847965657711029,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.2847965657711029,0.16390977799892426,0.2976445257663727,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.16390977799892426},{"x":0.39400428533554077,"y":0.16390977799892426},{"x":0.39400428533554077,"y":0.18345864117145538},{"x":0.30406853556632996,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"simplified","boundary":[0.30406853556632996,0.16390977799892426,0.39400428533554077,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5331905484199524,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5331905484199524,"y":0.18345864117145538},{"x":0.40256959199905396,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"representation","boundary":[0.40256959199905396,0.16390977799892426,0.5331905484199524,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5631691813468933,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5631691813468933,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5481798648834229,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5481798648834229,0.16390977799892426,0.5631691813468933,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5802997946739197,"y":0.16390977799892426},{"x":0.5802997946739197,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5738757848739624,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.5738757848739624,0.16390977799892426,0.5802997946739197,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6231263279914856,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6231263279914856,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5867237448692322,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"real","boundary":[0.5867237448692322,0.16390977799892426,0.6231263279914856,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6295503377914429,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6252676844596863,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6252676844596863,0.16390977799892426,0.6295503377914429,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6830835342407227,"y":0.16390977799892426},{"x":0.6830835342407227,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"world","boundary":[0.6295503377914429,0.16390977799892426,0.6830835342407227,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8115631937980652,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8115631937980652,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"phenomenon","boundary":[0.6916488409042358,0.16390977799892426,0.8115631937980652,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8415417671203613,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8415417671203613,"y":0.18345864117145538},{"x":0.8201285004615784,"y":0.18345864117145538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.8201285004615784,0.16390977799892426,0.8415417671203613,0.18345864117145538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.18195489048957825},{"x":0.23126338422298431,"y":0.18195489048957825},{"x":0.23126338422298431,"y":0.20000000298023224},{"x":0.17344753444194794,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"means","boundary":[0.17344753444194794,0.18195489048957825,0.23126338422298431,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.18195489048957825},{"x":0.25910064578056335,"y":0.18195489048957825},{"x":0.25910064578056335,"y":0.20000000298023224},{"x":0.2376873642206192,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2376873642206192,0.18195489048957825,0.25910064578056335,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.18195489048957825},{"x":0.340471088886261,"y":0.18195489048957825},{"x":0.340471088886261,"y":0.20000000298023224},{"x":0.26124197244644165,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"different","boundary":[0.26124197244644165,0.18195489048957825,0.340471088886261,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.18195489048957825},{"x":0.3918629586696625,"y":0.18195489048957825},{"x":0.3918629586696625,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3468950688838959,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tools","boundary":[0.3468950688838959,0.18195489048957825,0.3918629586696625,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.18195489048957825},{"x":0.39614561200141907,"y":0.18195489048957825},{"x":0.39614561200141907,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3897216320037842,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3897216320037842,0.18195489048957825,0.39614561200141907,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.18195489048957825},{"x":0.44325482845306396,"y":0.18195489048957825},{"x":0.44325482845306396,"y":0.20000000298023224},{"x":0.40256959199905396,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"such","boundary":[0.40256959199905396,0.18195489048957825,0.44325482845306396,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.18195489048957825},{"x":0.4668094217777252,"y":0.18195489048957825},{"x":0.4668094217777252,"y":0.20000000298023224},{"x":0.44967880845069885,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"as","boundary":[0.44967880845069885,0.18195489048957825,0.4668094217777252,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.18195489048957825},{"x":0.5460385680198669,"y":0.18195489048957825},{"x":0.5460385680198669,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4732334017753601,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pictures","boundary":[0.4732334017753601,0.18195489048957825,0.5460385680198669,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.18195489048957825},{"x":0.5524625182151794,"y":0.18195489048957825},{"x":0.5524625182151794,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5438972115516663,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5438972115516663,0.18195489048957825,0.5524625182151794,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.18195489048957825},{"x":0.6466809511184692,"y":0.18195489048957825},{"x":0.6466809511184692,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5588865280151367,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"diagrams","boundary":[0.5588865280151367,0.18195489048957825,0.6466809511184692,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.18195489048957825},{"x":0.6509636044502258,"y":0.18195489048957825},{"x":0.6509636044502258,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6445395946502686,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6445395946502686,0.18195489048957825,0.6509636044502258,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.18195489048957825},{"x":0.7366167306900024,"y":0.18195489048957825},{"x":0.7366167306900024,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6531049013137817,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"maquette","boundary":[0.6531049013137817,0.18195489048957825,0.7366167306900024,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.18195489048957825},{"x":0.7451820373535156,"y":0.18195489048957825},{"x":0.7451820373535156,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7387580275535583,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7387580275535583,0.18195489048957825,0.7451820373535156,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.18195489048957825},{"x":0.783725917339325,"y":0.18195489048957825},{"x":0.783725917339325,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7516059875488281,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7516059875488281,0.18195489048957825,0.783725917339325,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.18195489048957825},{"x":0.8436830639839172,"y":0.18195489048957825},{"x":0.8436830639839172,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7880085706710815,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"math","boundary":[0.7880085706710815,0.18195489048957825,0.8436830639839172,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.19699248671531677},{"x":0.25053533911705017,"y":0.19699248671531677},{"x":0.25053533911705017,"y":0.21503759920597076},{"x":0.17344753444194794,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ematical","boundary":[0.17344753444194794,0.19699248671531677,0.25053533911705017,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.19699248671531677},{"x":0.3383297622203827,"y":0.19699248671531677},{"x":0.3383297622203827,"y":0.21503759920597076},{"x":0.25695931911468506,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"relations","boundary":[0.25695931911468506,0.19699248671531677,0.3383297622203827,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.19699248671531677},{"x":0.340471088886261,"y":0.19699248671531677},{"x":0.340471088886261,"y":0.21503759920597076},{"x":0.3361884355545044,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3361884355545044,0.19699248671531677,0.340471088886261,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.19699248671531677},{"x":0.46252676844596863,"y":0.19699248671531677},{"x":0.46252676844596863,"y":0.21503759920597076},{"x":0.34903639554977417,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Quantitative","boundary":[0.34903639554977417,0.19699248671531677,0.46252676844596863,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.19699248671531677},{"x":0.5438972115516663,"y":0.19699248671531677},{"x":0.5438972115516663,"y":0.21503759920597076},{"x":0.4668094217777252,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"methods","boundary":[0.4668094217777252,0.19699248671531677,0.5438972115516663,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6359742879867554,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6359742879867554,"y":0.21503759920597076},{"x":0.5481798648834229,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"comprise","boundary":[0.5481798648834229,0.19699248671531677,0.6359742879867554,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6680942177772522,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6680942177772522,"y":0.21503759920597076},{"x":0.640256941318512,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.640256941318512,0.19699248671531677,0.6680942177772522,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7194860577583313,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7194860577583313,"y":0.21503759920597076},{"x":0.6745182275772095,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"main","boundary":[0.6745182275772095,0.19699248671531677,0.7194860577583313,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7601712942123413,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7601712942123413,"y":0.21503759920597076},{"x":0.7259100675582886,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tool","boundary":[0.7259100675582886,0.19699248671531677,0.7601712942123413,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.19699248671531677},{"x":0.783725917339325,"y":0.19699248671531677},{"x":0.783725917339325,"y":0.21503759920597076},{"x":0.7665953040122986,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7665953040122986,0.19699248671531677,0.783725917339325,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.19699248671531677},{"x":0.8415417671203613,"y":0.19699248671531677},{"x":0.8415417671203613,"y":0.21503759920597076},{"x":0.7901498675346375,"y":0.21503759920597076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"finan","boundary":[0.7901498675346375,0.19699248671531677,0.8415417671203613,0.21503759920597076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.21353383362293243},{"x":0.20556744933128357,"y":0.21353383362293243},{"x":0.20556744933128357,"y":0.23308271169662476},{"x":0.17344753444194794,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cial","boundary":[0.17344753444194794,0.21353383362293243,0.20556744933128357,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.21353383362293243},{"x":0.2976445257663727,"y":0.21353383362293243},{"x":0.2976445257663727,"y":0.23308271169662476},{"x":0.21199142932891846,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"modeling","boundary":[0.21199142932891846,0.21353383362293243,0.2976445257663727,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.21353383362293243},{"x":0.30406853556632996,"y":0.21353383362293243},{"x":0.30406853556632996,"y":0.23308271169662476},{"x":0.2976445257663727,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2976445257663727,0.21353383362293243,0.30406853556632996,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4261241853237152,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4261241853237152,"y":0.23308271169662476},{"x":0.31049251556396484,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Accordingly","boundary":[0.31049251556396484,0.21353383362293243,0.4261241853237152,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4325481653213501,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4325481653213501,"y":0.23308271169662476},{"x":0.4239828586578369,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4239828586578369,0.21353383362293243,0.4325481653213501,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4689507484436035,"y":0.21353383362293243},{"x":0.4689507484436035,"y":0.23308271169662476},{"x":0.4368308484554291,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"this","boundary":[0.4368308484554291,0.21353383362293243,0.4689507484436035,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.21353383362293243},{"x":0.5224839448928833,"y":0.21353383362293243},{"x":0.5224839448928833,"y":0.23308271169662476},{"x":0.4775160551071167,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"book","boundary":[0.4775160551071167,0.21353383362293243,0.5224839448928833,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.21353383362293243},{"x":0.5438972115516663,"y":0.21353383362293243},{"x":0.5438972115516663,"y":0.23308271169662476},{"x":0.5289078950881958,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"is","boundary":[0.5289078950881958,0.21353383362293243,0.5438972115516663,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.21353383362293243},{"x":0.6017130613327026,"y":0.21353383362293243},{"x":0.6017130613327026,"y":0.23308271169662476},{"x":0.5524625182151794,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"about","boundary":[0.5524625182151794,0.21353383362293243,0.6017130613327026,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.21353383362293243},{"x":0.6959314942359924,"y":0.21353383362293243},{"x":0.6959314942359924,"y":0.23308271169662476},{"x":0.6081370711326599,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"modeling","boundary":[0.6081370711326599,0.21353383362293243,0.6959314942359924,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.21353383362293243},{"x":0.7815845608711243,"y":0.21353383362293243},{"x":0.7815845608711243,"y":0.23308271169662476},{"x":0.7023554444313049,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"financial","boundary":[0.7023554444313049,0.21353383362293243,0.7815845608711243,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.21353383362293243},{"x":0.8436830639839172,"y":0.21353383362293243},{"x":0.8436830639839172,"y":0.23308271169662476},{"x":0.7880085706710815,"y":0.23308271169662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"varia","boundary":[0.7880085706710815,0.21353383362293243,0.8436830639839172,0.23308271169662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2300751805305481},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2300751805305481},{"x":0.20985010266304016,"y":0.24812030792236328},{"x":0.17344753444194794,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bles","boundary":[0.17344753444194794,0.2300751805305481,0.20985010266304016,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.2300751805305481},{"x":0.2890792191028595,"y":0.2300751805305481},{"x":0.2890792191028595,"y":0.24812030792236328},{"x":0.21627408266067505,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"through","boundary":[0.21627408266067505,0.2300751805305481,0.2890792191028595,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.2300751805305481},{"x":0.4197002053260803,"y":0.2300751805305481},{"x":0.4197002053260803,"y":0.24812030792236328},{"x":0.2912205457687378,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mathematical","boundary":[0.2912205457687378,0.2300751805305481,0.4197002053260803,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5246252417564392,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5246252417564392,"y":0.24812030792236328},{"x":0.4261241853237152,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"techniques","boundary":[0.4261241853237152,0.2300751805305481,0.5246252417564392,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5289078950881958,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5246252417564392,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5246252417564392,0.2300751805305481,0.5289078950881958,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5546038746833801,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5546038746833801,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5374732613563538,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"In","boundary":[0.5374732613563538,0.2300751805305481,0.5546038746833801,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5931477546691895,"y":0.2300751805305481},{"x":0.5931477546691895,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5610278248786926,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"this","boundary":[0.5610278248786926,0.2300751805305481,0.5931477546691895,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.2300751805305481},{"x":0.6573875546455383,"y":0.2300751805305481},{"x":0.6573875546455383,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6017130613327026,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"regard","boundary":[0.6017130613327026,0.2300751805305481,0.6573875546455383,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.2300751805305481},{"x":0.6638115644454956,"y":0.2300751805305481},{"x":0.6638115644454956,"y":0.24812030792236328},{"x":0.659528911113739,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.659528911113739,0.2300751805305481,0.6638115644454956,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.2300751805305481},{"x":0.7194860577583313,"y":0.2300751805305481},{"x":0.7194860577583313,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6723768711090088,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"these","boundary":[0.6723768711090088,0.2300751805305481,0.7194860577583313,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2300751805305481},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2300751805305481},{"x":0.7922912240028381,"y":0.24812030792236328},{"x":0.7259100675582886,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.7259100675582886,0.2300751805305481,0.7922912240028381,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.2300751805305481},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2300751805305481},{"x":0.8415417671203613,"y":0.24812030792236328},{"x":0.7987151741981506,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"were","boundary":[0.7987151741981506,0.2300751805305481,0.8415417671203613,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.24511277675628662},{"x":0.25910064578056335,"y":0.24511277675628662},{"x":0.25910064578056335,"y":0.2631579041481018},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"classified","boundary":[0.17344753444194794,0.24511277675628662,0.25910064578056335,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.24511277675628662},{"x":0.2912205457687378,"y":0.24511277675628662},{"x":0.2912205457687378,"y":0.2631579041481018},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.26552462577819824,0.24511277675628662,0.2912205457687378,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.24511277675628662},{"x":0.35117772221565247,"y":0.24511277675628662},{"x":0.35117772221565247,"y":0.2631579041481018},{"x":0.30620986223220825,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"three","boundary":[0.30620986223220825,0.24511277675628662,0.35117772221565247,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.24511277675628662},{"x":0.41113489866256714,"y":0.24511277675628662},{"x":0.41113489866256714,"y":0.2631579041481018},{"x":0.36616700887680054,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"main","boundary":[0.36616700887680054,0.24511277675628662,0.41113489866256714,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.24511277675628662},{"x":0.5203425884246826,"y":0.24511277675628662},{"x":0.5203425884246826,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4261241853237152,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"categories","boundary":[0.4261241853237152,0.24511277675628662,0.5203425884246826,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.24511277675628662},{"x":0.6274089813232422,"y":0.24511277675628662},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"including","boundary":[0.5353319048881531,0.24511277675628662,0.6274089813232422,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.24511277675628662},{"x":0.6830835342407227,"y":0.24511277675628662},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stock","boundary":[0.6359742879867554,0.24511277675628662,0.6830835342407227,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.24511277675628662},{"x":0.7066380977630615,"y":0.24511277675628662},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2631579041481018},{"x":0.700214147567749,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.700214147567749,0.24511277675628662,0.7066380977630615,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.24511277675628662},{"x":0.7387580275535583,"y":0.24511277675628662},{"x":0.7387580275535583,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7109207510948181,0.24511277675628662,0.7387580275535583,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.24511277675628662},{"x":0.8308351039886475,"y":0.24511277675628662},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"portfolio","boundary":[0.7537473440170288,0.24511277675628662,0.8308351039886475,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.24511277675628662},{"x":0.8415417671203613,"y":0.24511277675628662},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2631579041481018},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2631579041481018}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8372591137886047,0.24511277675628662,0.8415417671203613,0.2631579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2398286908864975,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2398286908864975,"y":0.28270676732063293},{"x":0.17344753444194794,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.17344753444194794,0.2631579041481018,0.2398286908864975,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2441113442182541,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2441113442182541,"y":0.28270676732063293},{"x":0.2376873642206192,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2376873642206192,0.2631579041481018,0.2441113442182541,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2976445257663727,"y":0.28270676732063293},{"x":0.25267666578292847,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fixed","boundary":[0.25267666578292847,0.2631579041481018,0.2976445257663727,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3725910186767578,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3725910186767578,"y":0.28270676732063293},{"x":0.30406853556632996,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"income","boundary":[0.30406853556632996,0.2631579041481018,0.3725910186767578,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4710920751094818,"y":0.2631579041481018},{"x":0.4710920751094818,"y":0.28270676732063293},{"x":0.381156325340271,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"securities","boundary":[0.381156325340271,0.2631579041481018,0.4710920751094818,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5396145582199097,"y":0.28270676732063293},{"x":0.4732334017753601,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.4732334017753601,0.2631579041481018,0.5396145582199097,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5546038746833801,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5546038746833801,"y":0.28270676732063293},{"x":0.5481798648834229,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5481798648834229,0.2631579041481018,0.5546038746833801,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6059957146644592,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6059957146644592,"y":0.28270676732063293},{"x":0.5546038746833801,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"based","boundary":[0.5546038746833801,0.2631579041481018,0.6059957146644592,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6359742879867554,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6359742879867554,"y":0.28270676732063293},{"x":0.6124197244644165,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"on","boundary":[0.6124197244644165,0.2631579041481018,0.6359742879867554,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.2631579041481018},{"x":0.721627414226532,"y":0.2631579041481018},{"x":0.721627414226532,"y":0.28270676732063293},{"x":0.6423982977867126,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"different","boundary":[0.6423982977867126,0.2631579041481018,0.721627414226532,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.2631579041481018},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2631579041481018},{"x":0.8415417671203613,"y":0.28270676732063293},{"x":0.7280513644218445,"y":0.28270676732063293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"assumptions","boundary":[0.7280513644218445,0.2631579041481018,0.8415417671203613,0.28270676732063293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2796992361545563},{"x":0.22698073089122772,"y":0.2796992361545563},{"x":0.22698073089122772,"y":0.2992481291294098},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"about","boundary":[0.17344753444194794,0.2796992361545563,0.22698073089122772,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.2796992361545563},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2796992361545563},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2992481291294098},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"interest","boundary":[0.2355460375547409,0.2796992361545563,0.30192720890045166,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.2796992361545563},{"x":0.3468950688838959,"y":0.2796992361545563},{"x":0.3468950688838959,"y":0.2992481291294098},{"x":0.31263384222984314,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rate","boundary":[0.31263384222984314,0.2796992361545563,0.3468950688838959,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.2796992361545563},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2796992361545563},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2992481291294098},{"x":0.34903639554977417,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.34903639554977417,0.2796992361545563,0.35546037554740906,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.2796992361545563},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2796992361545563},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2992481291294098},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35546037554740906,0.2796992361545563,0.35974302887916565,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.2796992361545563},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2796992361545563},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2992481291294098},{"x":0.3704496920108795,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3704496920108795,0.2796992361545563,0.40042826533317566,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.2796992361545563},{"x":0.40685224533081055,"y":0.2796992361545563},{"x":0.40685224533081055,"y":0.2992481291294098},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40042826533317566,0.2796992361545563,0.40685224533081055,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.2796992361545563},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2796992361545563},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2992481291294098},{"x":0.4197002053260803,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"finally","boundary":[0.4197002053260803,0.2796992361545563,0.4753747284412384,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.2796992361545563},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2796992361545563},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2992481291294098},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4753747284412384,0.2796992361545563,0.4817987084388733,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.2796992361545563},{"x":0.5845824480056763,"y":0.2796992361545563},{"x":0.5845824480056763,"y":0.2992481291294098},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"derivative","boundary":[0.49250534176826477,0.2796992361545563,0.5845824480056763,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2992481291294098},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.5952890515327454,0.2796992361545563,0.6616702079772949,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2992481291294098},{"x":0.6638115644454956,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6638115644454956,0.2796992361545563,0.6659528613090515,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2796992361545563},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2992481291294098},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"In","boundary":[0.6788008809089661,0.2796992361545563,0.6959314942359924,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.2796992361545563},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2796992361545563},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2992481291294098},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"each","boundary":[0.7023554444313049,0.2796992361545563,0.7473233342170715,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.2796992361545563},{"x":0.835117757320404,"y":0.2796992361545563},{"x":0.835117757320404,"y":0.2992481291294098},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"category","boundary":[0.7580299973487854,0.2796992361545563,0.835117757320404,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.2796992361545563},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2796992361545563},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2992481291294098},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2992481291294098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8372591137886047,0.2796992361545563,0.8415417671203613,0.2992481291294098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.29624059796333313},{"x":0.2398286908864975,"y":0.29624059796333313},{"x":0.2398286908864975,"y":0.31578946113586426},{"x":0.17344753444194794,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.17344753444194794,0.29624059796333313,0.2398286908864975,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.29624059796333313},{"x":0.2912205457687378,"y":0.29624059796333313},{"x":0.2912205457687378,"y":0.31578946113586426},{"x":0.24839399755001068,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"were","boundary":[0.24839399755001068,0.29624059796333313,0.2912205457687378,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.29624059796333313},{"x":0.3854389786720276,"y":0.29624059796333313},{"x":0.3854389786720276,"y":0.31578946113586426},{"x":0.299785852432251,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"extracted","boundary":[0.299785852432251,0.29624059796333313,0.3854389786720276,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.29624059796333313},{"x":0.41541755199432373,"y":0.29624059796333313},{"x":0.41541755199432373,"y":0.31578946113586426},{"x":0.3918629586696625,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.3918629586696625,0.29624059796333313,0.41541755199432373,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.29624059796333313},{"x":0.5310492515563965,"y":0.29624059796333313},{"x":0.5310492515563965,"y":0.31578946113586426},{"x":0.4239828586578369,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"quantitative","boundary":[0.4239828586578369,0.29624059796333313,0.5310492515563965,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.29624059796333313},{"x":0.618843674659729,"y":0.29624059796333313},{"x":0.618843674659729,"y":0.31578946113586426},{"x":0.5353319048881531,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"methods","boundary":[0.5353319048881531,0.29624059796333313,0.618843674659729,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.29624059796333313},{"x":0.659528911113739,"y":0.29624059796333313},{"x":0.659528911113739,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6274089813232422,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6274089813232422,0.29624059796333313,0.659528911113739,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.29624059796333313},{"x":0.7922912240028381,"y":0.29624059796333313},{"x":0.7922912240028381,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6680942177772522,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mathematical","boundary":[0.6680942177772522,0.29624059796333313,0.7922912240028381,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.29624059796333313},{"x":0.8415417671203613,"y":0.29624059796333313},{"x":0.8415417671203613,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7987151741981506,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rela","boundary":[0.7987151741981506,0.29624059796333313,0.8415417671203613,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.31278195977211},{"x":0.21841542422771454,"y":0.31278195977211},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3308270573616028},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tions","boundary":[0.17344753444194794,0.31278195977211,0.21841542422771454,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.31278195977211},{"x":0.22269807755947113,"y":0.31278195977211},{"x":0.22269807755947113,"y":0.3308270573616028},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21627408266067505,0.31278195977211,0.22269807755947113,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.31278195977211},{"x":0.26338329911231995,"y":0.31278195977211},{"x":0.26338329911231995,"y":0.3308270573616028},{"x":0.23126338422298431,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.23126338422298431,0.31278195977211,0.26338329911231995,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.31278195977211},{"x":0.31477516889572144,"y":0.31278195977211},{"x":0.31477516889572144,"y":0.3308270573616028},{"x":0.26980727910995483,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"were","boundary":[0.26980727910995483,0.31278195977211,0.31477516889572144,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.31278195977211},{"x":0.36188435554504395,"y":0.31278195977211},{"x":0.36188435554504395,"y":0.3308270573616028},{"x":0.3233404755592346,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"later","boundary":[0.3233404755592346,0.31278195977211,0.36188435554504395,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.31278195977211},{"x":0.45182013511657715,"y":0.31278195977211},{"x":0.45182013511657715,"y":0.3308270573616028},{"x":0.3704496920108795,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"executed","boundary":[0.3704496920108795,0.31278195977211,0.45182013511657715,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.31278195977211},{"x":0.4817987084388733,"y":0.31278195977211},{"x":0.4817987084388733,"y":0.3308270573616028},{"x":0.45824411511421204,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.45824411511421204,0.31278195977211,0.4817987084388733,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.31278195977211},{"x":0.5224839448928833,"y":0.31278195977211},{"x":0.5224839448928833,"y":0.3308270573616028},{"x":0.4882226884365082,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"real","boundary":[0.4882226884365082,0.31278195977211,0.5224839448928833,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.31278195977211},{"x":0.5653104782104492,"y":0.31278195977211},{"x":0.5653104782104492,"y":0.3308270573616028},{"x":0.5289078950881958,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"data","boundary":[0.5289078950881958,0.31278195977211,0.5653104782104492,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.31278195977211},{"x":0.5738757848739624,"y":0.31278195977211},{"x":0.5738757848739624,"y":0.3308270573616028},{"x":0.5674518346786499,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5674518346786499,0.31278195977211,0.5738757848739624,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.31278195977211},{"x":0.6445395946502686,"y":0.31278195977211},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3308270573616028},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mainly","boundary":[0.5802997946739197,0.31278195977211,0.6445395946502686,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.31278195977211},{"x":0.7023554444313049,"y":0.31278195977211},{"x":0.7023554444313049,"y":0.3308270573616028},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Iran's","boundary":[0.6509636044502258,0.31278195977211,0.7023554444313049,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.31278195977211},{"x":0.7708779573440552,"y":0.31278195977211},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3308270573616028},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"capital","boundary":[0.7109207510948181,0.31278195977211,0.7708779573440552,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.31278195977211},{"x":0.8436830639839172,"y":0.31278195977211},{"x":0.8436830639839172,"y":0.3308270573616028},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3308270573616028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"market","boundary":[0.7773019075393677,0.31278195977211,0.8436830639839172,0.3308270573616028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.32932332158088684},{"x":0.20985010266304016,"y":0.32932332158088684},{"x":0.20985010266304016,"y":0.34736841917037964},{"x":0.17344753444194794,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"data","boundary":[0.17344753444194794,0.32932332158088684,0.20985010266304016,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.32932332158088684},{"x":0.21627408266067505,"y":0.32932332158088684},{"x":0.21627408266067505,"y":0.34736841917037964},{"x":0.20985010266304016,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.20985010266304016,0.32932332158088684,0.21627408266067505,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22269807755947113,"y":0.32932332158088684},{"x":0.2398286908864975,"y":0.32932332158088684},{"x":0.2398286908864975,"y":0.34736841917037964},{"x":0.22269807755947113,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.22269807755947113,0.32932332158088684,0.2398286908864975,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.32932332158088684},{"x":0.3383297622203827,"y":0.32932332158088684},{"x":0.3383297622203827,"y":0.34736841917037964},{"x":0.24625267088413239,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATLAB","boundary":[0.24625267088413239,0.32932332158088684,0.3383297622203827,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.32932332158088684},{"x":0.3468950688838959,"y":0.32932332158088684},{"x":0.3468950688838959,"y":0.34736841917037964},{"x":0.340471088886261,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.340471088886261,0.32932332158088684,0.3468950688838959,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.32932332158088684},{"x":0.4668094217777252,"y":0.32932332158088684},{"x":0.4668094217777252,"y":0.34736841917037964},{"x":0.35331904888153076,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Furthermore","boundary":[0.35331904888153076,0.32932332158088684,0.4668094217777252,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.32932332158088684},{"x":0.4753747284412384,"y":0.32932332158088684},{"x":0.4753747284412384,"y":0.34736841917037964},{"x":0.4689507484436035,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4689507484436035,0.32932332158088684,0.4753747284412384,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.32932332158088684},{"x":0.49678799510002136,"y":0.32932332158088684},{"x":0.49678799510002136,"y":0.34736841917037964},{"x":0.4817987084388733,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4817987084388733,0.32932332158088684,0.49678799510002136,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.32932332158088684},{"x":0.5417559146881104,"y":0.32932332158088684},{"x":0.5417559146881104,"y":0.34736841917037964},{"x":0.5053533315658569,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"four","boundary":[0.5053533315658569,0.32932332158088684,0.5417559146881104,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.32932332158088684},{"x":0.6231263279914856,"y":0.32932332158088684},{"x":0.6231263279914856,"y":0.34736841917037964},{"x":0.5481798648834229,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"separate","boundary":[0.5481798648834229,0.32932332158088684,0.6231263279914856,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7044968008995056,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7044968008995056,"y":0.34736841917037964},{"x":0.6295503377914429,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sections","boundary":[0.6295503377914429,0.32932332158088684,0.7044968008995056,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7087794542312622,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7087794542312622,"y":0.34736841917037964},{"x":0.700214147567749,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.700214147567749,0.32932332158088684,0.7087794542312622,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7259100675582886,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7259100675582886,"y":0.34736841917037964},{"x":0.7152034044265747,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.7152034044265747,0.32932332158088684,0.7259100675582886,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7773019075393677,"y":0.32932332158088684},{"x":0.7773019075393677,"y":0.34736841917037964},{"x":0.7301927208900452,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brief","boundary":[0.7301927208900452,0.32932332158088684,0.7773019075393677,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.32932332158088684},{"x":0.8415417671203613,"y":0.32932332158088684},{"x":0.8415417671203613,"y":0.34736841917037964},{"x":0.7794432640075684,"y":0.34736841917037964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"review","boundary":[0.7794432640075684,0.32932332158088684,0.8415417671203613,0.34736841917037964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.3458646535873413},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3458646535873413},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3639097809791565},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.17344753444194794,0.3458646535873413,0.1948608160018921,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.3458646535873413},{"x":0.22698073089122772,"y":0.3458646535873413},{"x":0.22698073089122772,"y":0.3639097809791565},{"x":0.20128479599952698,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.20128479599952698,0.3458646535873413,0.22698073089122772,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.3458646535873413},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3458646535873413},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3639097809791565},{"x":0.2376873642206192,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"main","boundary":[0.2376873642206192,0.3458646535873413,0.2826552391052246,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.3458646535873413},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3458646535873413},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3639097809791565},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subjects","boundary":[0.2933618724346161,0.3458646535873413,0.36616700887680054,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.3458646535873413},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3458646535873413},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3639097809791565},{"x":0.3747323453426361,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3747323453426361,0.3458646535873413,0.39614561200141907,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.3458646535873413},{"x":0.479657381772995,"y":0.3458646535873413},{"x":0.479657381772995,"y":0.3639097809791565},{"x":0.40256959199905396,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ordinary","boundary":[0.40256959199905396,0.3458646535873413,0.479657381772995,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.3458646535873413},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3458646535873413},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3639097809791565},{"x":0.4882226884365082,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mathematics","boundary":[0.4882226884365082,0.3458646535873413,0.6059957146644592,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.3458646535873413},{"x":0.6102783679962158,"y":0.3458646535873413},{"x":0.6102783679962158,"y":0.3639097809791565},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6059957146644592,0.3458646535873413,0.6102783679962158,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.3458646535873413},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3458646535873413},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3639097809791565},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"probabilities","boundary":[0.6209850311279297,0.3458646535873413,0.7366167306900024,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3458646535873413},{"x":0.740899384021759,"y":0.3458646535873413},{"x":0.740899384021759,"y":0.3639097809791565},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7366167306900024,0.3458646535873413,0.740899384021759,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.3458646535873413},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3458646535873413},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3639097809791565},{"x":0.7516059875488281,"y":0.3639097809791565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stochastic","boundary":[0.7516059875488281,0.3458646535873413,0.8415417671203613,0.3639097809791565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.36240601539611816},{"x":0.2912205457687378,"y":0.36240601539611816},{"x":0.2912205457687378,"y":0.3819548785686493},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mathematics","boundary":[0.17344753444194794,0.36240601539611816,0.2912205457687378,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.36240601539611816},{"x":0.2976445257663727,"y":0.36240601539611816},{"x":0.2976445257663727,"y":0.3819548785686493},{"x":0.2890792191028595,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2890792191028595,0.36240601539611816,0.2976445257663727,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.36240601539611816},{"x":0.3383297622203827,"y":0.36240601539611816},{"x":0.3383297622203827,"y":0.3819548785686493},{"x":0.30620986223220825,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.30620986223220825,0.36240601539611816,0.3383297622203827,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.36240601539611816},{"x":0.44325482845306396,"y":0.36240601539611816},{"x":0.44325482845306396,"y":0.3819548785686493},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATLAB","boundary":[0.34903639554977417,0.36240601539611816,0.44325482845306396,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.36240601539611816},{"x":0.5610278248786926,"y":0.36240601539611816},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3819548785686493},{"x":0.45182013511657715,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"programing","boundary":[0.45182013511657715,0.36240601539611816,0.5610278248786926,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.36240601539611816},{"x":0.6145610213279724,"y":0.36240601539611816},{"x":0.6145610213279724,"y":0.3819548785686493},{"x":0.5695931315422058,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"were","boundary":[0.5695931315422058,0.36240601539611816,0.6145610213279724,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.36240601539611816},{"x":0.7087794542312622,"y":0.36240601539611816},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3819548785686493},{"x":0.618843674659729,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presented","boundary":[0.618843674659729,0.36240601539611816,0.7087794542312622,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.36240601539611816},{"x":0.7173447608947754,"y":0.36240601539611816},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7087794542312622,0.36240601539611816,0.7173447608947754,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.36240601539611816},{"x":0.740899384021759,"y":0.36240601539611816},{"x":0.740899384021759,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7280513644218445,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"It","boundary":[0.7280513644218445,0.36240601539611816,0.740899384021759,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8115631937980652,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8115631937980652,"y":0.3819548785686493},{"x":0.7516059875488281,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"should","boundary":[0.7516059875488281,0.36240601539611816,0.8115631937980652,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8415417671203613,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3819548785686493},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3819548785686493}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"be","boundary":[0.8201285004615784,0.36240601539611816,0.8415417671203613,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.378947377204895},{"x":0.22483940422534943,"y":0.378947377204895},{"x":0.22483940422534943,"y":0.39398497343063354},{"x":0.17344753444194794,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"noted","boundary":[0.17344753444194794,0.378947377204895,0.22483940422534943,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.378947377204895},{"x":0.26766595244407654,"y":0.378947377204895},{"x":0.26766595244407654,"y":0.39398497343063354},{"x":0.23126338422298431,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"that","boundary":[0.23126338422298431,0.378947377204895,0.26766595244407654,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.378947377204895},{"x":0.30620986223220825,"y":0.378947377204895},{"x":0.30620986223220825,"y":0.39398497343063354},{"x":0.2740899324417114,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"this","boundary":[0.2740899324417114,0.378947377204895,0.30620986223220825,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.378947377204895},{"x":0.36188435554504395,"y":0.378947377204895},{"x":0.36188435554504395,"y":0.39398497343063354},{"x":0.31477516889572144,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"book","boundary":[0.31477516889572144,0.378947377204895,0.36188435554504395,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.378947377204895},{"x":0.40042826533317566,"y":0.378947377204895},{"x":0.40042826533317566,"y":0.39398497343063354},{"x":0.3704496920108795,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"can","boundary":[0.3704496920108795,0.378947377204895,0.40042826533317566,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.378947377204895},{"x":0.4304068386554718,"y":0.378947377204895},{"x":0.4304068386554718,"y":0.39398497343063354},{"x":0.40899357199668884,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"be","boundary":[0.40899357199668884,0.378947377204895,0.4304068386554718,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.378947377204895},{"x":0.479657381772995,"y":0.378947377204895},{"x":0.479657381772995,"y":0.39398497343063354},{"x":0.4389721751213074,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"used","boundary":[0.4389721751213074,0.378947377204895,0.479657381772995,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.378947377204895},{"x":0.516059935092926,"y":0.378947377204895},{"x":0.516059935092926,"y":0.39398497343063354},{"x":0.4882226884365082,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.4882226884365082,0.378947377204895,0.516059935092926,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.378947377204895},{"x":0.5695931315422058,"y":0.378947377204895},{"x":0.5695931315422058,"y":0.39398497343063354},{"x":0.5224839448928833,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.A.","boundary":[0.5224839448928833,0.378947377204895,0.5695931315422058,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.378947377204895},{"x":0.599571704864502,"y":0.378947377204895},{"x":0.599571704864502,"y":0.39398497343063354},{"x":0.5802997946739197,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.5802997946739197,0.378947377204895,0.599571704864502,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.378947377204895},{"x":0.6573875546455383,"y":0.378947377204895},{"x":0.6573875546455383,"y":0.39398497343063354},{"x":0.6059957146644592,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ph.D.","boundary":[0.6059957146644592,0.378947377204895,0.6573875546455383,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.378947377204895},{"x":0.740899384021759,"y":0.378947377204895},{"x":0.740899384021759,"y":0.39398497343063354},{"x":0.6680942177772522,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"students","boundary":[0.6680942177772522,0.378947377204895,0.740899384021759,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.378947377204895},{"x":0.7687366008758545,"y":0.378947377204895},{"x":0.7687366008758545,"y":0.39398497343063354},{"x":0.7516059875488281,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7516059875488281,0.378947377204895,0.7687366008758545,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.378947377204895},{"x":0.8415417671203613,"y":0.378947377204895},{"x":0.8415417671203613,"y":0.39398497343063354},{"x":0.7751606106758118,"y":0.39398497343063354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"finance","boundary":[0.7751606106758118,0.378947377204895,0.8415417671203613,0.39398497343063354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.3954887092113495},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3954887092113495},{"x":0.20556744933128357,"y":0.415037602186203},{"x":0.17344753444194794,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.17344753444194794,0.3954887092113495,0.20556744933128357,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.3954887092113495},{"x":0.2912205457687378,"y":0.3954887092113495},{"x":0.2912205457687378,"y":0.415037602186203},{"x":0.21199142932891846,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"financial","boundary":[0.21199142932891846,0.3954887092113495,0.2912205457687378,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.3954887092113495},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3954887092113495},{"x":0.3854389786720276,"y":0.415037602186203},{"x":0.2976445257663727,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"modeling","boundary":[0.2976445257663727,0.3954887092113495,0.3854389786720276,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.3954887092113495},{"x":0.46038544178009033,"y":0.3954887092113495},{"x":0.46038544178009033,"y":0.415037602186203},{"x":0.3897216320037842,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courses","boundary":[0.3897216320037842,0.3954887092113495,0.46038544178009033,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.3954887092113495},{"x":0.4860813617706299,"y":0.3954887092113495},{"x":0.4860813617706299,"y":0.415037602186203},{"x":0.4668094217777252,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.4668094217777252,0.3954887092113495,0.4860813617706299,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.3954887092113495},{"x":0.5224839448928833,"y":0.3954887092113495},{"x":0.5224839448928833,"y":0.415037602186203},{"x":0.4903640151023865,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"can","boundary":[0.4903640151023865,0.3954887092113495,0.5224839448928833,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.3954887092113495},{"x":0.5524625182151794,"y":0.3954887092113495},{"x":0.5524625182151794,"y":0.415037602186203},{"x":0.5289078950881958,"y":0.415037602186203}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"be","boundary":[0.5289078950881958,0.3954887092113495,0.5524625182151794,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.3954887092113495},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3954887092113495},{"x":0.6231263279914856,"y":0.415037602186203},{"x":0.556745171546936,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"studied","boundary":[0.556745171546936,0.3954887092113495,0.6231263279914856,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.3954887092113495},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3954887092113495},{"x":0.6509636044502258,"y":0.415037602186203},{"x":0.6274089813232422,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.6274089813232422,0.3954887092113495,0.6509636044502258,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3954887092113495},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3954887092113495},{"x":0.7473233342170715,"y":0.415037602186203},{"x":0.6573875546455383,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"interested","boundary":[0.6573875546455383,0.3954887092113495,0.7473233342170715,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.3954887092113495},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3954887092113495},{"x":0.8179871439933777,"y":0.415037602186203},{"x":0.7516059875488281,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"readers","boundary":[0.7516059875488281,0.3954887092113495,0.8179871439933777,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.3954887092113495},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3954887092113495},{"x":0.8415417671203613,"y":0.415037602186203},{"x":0.824411153793335,"y":0.415037602186203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.824411153793335,0.3954887092113495,0.8415417671203613,0.415037602186203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.41203007102012634},{"x":0.2398286908864975,"y":0.41203007102012634},{"x":0.2398286908864975,"y":0.43007519841194153},{"x":0.17344753444194794,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"finance","boundary":[0.17344753444194794,0.41203007102012634,0.2398286908864975,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.41203007102012634},{"x":0.2955031991004944,"y":0.41203007102012634},{"x":0.2955031991004944,"y":0.43007519841194153},{"x":0.24625267088413239,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fields","boundary":[0.24625267088413239,0.41203007102012634,0.2955031991004944,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.41203007102012634},{"x":0.3233404755592346,"y":0.41203007102012634},{"x":0.3233404755592346,"y":0.43007519841194153},{"x":0.30406853556632996,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.30406853556632996,0.41203007102012634,0.3233404755592346,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.41203007102012634},{"x":0.44325482845306396,"y":0.41203007102012634},{"x":0.44325482845306396,"y":0.43007519841194153},{"x":0.3276231288909912,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"practitioners","boundary":[0.3276231288909912,0.41203007102012634,0.44325482845306396,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.41203007102012634},{"x":0.4689507484436035,"y":0.41203007102012634},{"x":0.4689507484436035,"y":0.43007519841194153},{"x":0.45182013511657715,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.45182013511657715,0.41203007102012634,0.4689507484436035,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.41203007102012634},{"x":0.5546038746833801,"y":0.41203007102012634},{"x":0.5546038746833801,"y":0.43007519841194153},{"x":0.4753747284412384,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"financial","boundary":[0.4753747284412384,0.41203007102012634,0.5546038746833801,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.41203007102012634},{"x":0.6252676844596863,"y":0.41203007102012634},{"x":0.6252676844596863,"y":0.43007519841194153},{"x":0.5610278248786926,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"market","boundary":[0.5610278248786926,0.41203007102012634,0.6252676844596863,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.41203007102012634},{"x":0.6937901377677917,"y":0.41203007102012634},{"x":0.6937901377677917,"y":0.43007519841194153},{"x":0.6316916346549988,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sectors","boundary":[0.6316916346549988,0.41203007102012634,0.6937901377677917,0.43007519841194153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.41203007102012634},{"x":0.700214147567749,"y":0.41203007102012634},{"x":0.700214147567749,"y":0.43007519841194153},{"x":0.6980727910995483,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6980727910995483,0.41203007102012634,0.700214147567749,0.43007519841194153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8436830639839172,"y":0.16390977799892426},{"x":0.8436830639839172,"y":0.43007519841194153},{"x":0.17344753444194794,"y":0.43007519841194153}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16844753444194793,0.15690977799892425,0.8486830639839172,0.43707519841194153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4646616578102112},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8179871439933777,0.4436090290546417,0.8436830639839172,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4646616578102112},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8051391839981079,0.4436090290546417,0.8115631937980652,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4646616578102112},{"x":0.7494646906852722,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.7494646906852722,0.4436090290546417,0.7987151741981506,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4646616578102112},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7109207510948181,0.4436090290546417,0.7430406808853149,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4436090290546417},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4646616578102112},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6745182275772095,0.4436090290546417,0.7087794542312622,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.4436090290546417},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4436090290546417},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4646616578102112},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6338329911231995,0.4436090290546417,0.6659528613090515,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.4436090290546417},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4436090290546417},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4646616578102112},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.5888651013374329,0.4436090290546417,0.6338329911231995,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4646616578102112},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5653104782104492,0.4436090290546417,0.5888651013374329,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4646616578102112},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5096359848976135,0.4436090290546417,0.5524625182151794,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5053533315658569,"y":0.4436090290546417},{"x":0.5053533315658569,"y":0.4646616578102112},{"x":0.49678799510002136,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49678799510002136,0.4436090290546417,0.5053533315658569,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.4436090290546417},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4436090290546417},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4646616578102112},{"x":0.4389721751213074,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4389721751213074,0.4436090290546417,0.4903640151023865,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.4436090290546417},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4436090290546417},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4646616578102112},{"x":0.4239828586578369,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4239828586578369,0.4436090290546417,0.4346895217895508,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.4436090290546417},{"x":0.417558878660202,"y":0.4436090290546417},{"x":0.417558878660202,"y":0.4646616578102112},{"x":0.35546037554740906,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.35546037554740906,0.4436090290546417,0.417558878660202,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.4436090290546417},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4436090290546417},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4646616578102112},{"x":0.2976445257663727,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.2976445257663727,0.4436090290546417,0.35117772221565247,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4436090290546417},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4436090290546417},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4646616578102112},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2869378924369812,0.4436090290546417,0.2912205457687378,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.4436090290546417},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4436090290546417},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4646616578102112},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2762312591075897,0.4436090290546417,0.2869378924369812,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.4436090290546417},{"x":0.26980727910995483,"y":0.4436090290546417},{"x":0.26980727910995483,"y":0.4646616578102112},{"x":0.2419700175523758,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.2419700175523758,0.4436090290546417,0.26980727910995483,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.4436090290546417},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4436090290546417},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4646616578102112},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22483940422534943,0.4436090290546417,0.22912205755710602,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.4436090290546417},{"x":0.21627408266067505,"y":0.4436090290546417},{"x":0.21627408266067505,"y":0.4646616578102112},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4646616578102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.17344753444194794,0.4436090290546417,0.21627408266067505,0.4646616578102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8436830639839172,"y":0.48571428656578064},{"x":0.8372591137886047,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8372591137886047,0.4661654233932495,0.8436830639839172,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4661654233932495},{"x":0.8329764604568481,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7987151741981506,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکت","boundary":[0.7987151741981506,0.4661654233932495,0.8329764604568481,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7901498675346375,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7516059875488281,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7516059875488281,0.4661654233932495,0.7901498675346375,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7451820373535156,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7344753742218018,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7344753742218018,0.4661654233932495,0.7451820373535156,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4661654233932495},{"x":0.7280513644218445,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6895074844360352,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6895074844360352,0.4661654233932495,0.7280513644218445,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6873661875724792,"y":0.48571428656578064},{"x":0.659528911113739,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.659528911113739,0.4661654233932495,0.6873661875724792,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6509636044502258,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6445395946502686,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6445395946502686,0.4661654233932495,0.6509636044502258,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.4661654233932495},{"x":0.638115644454956,"y":0.4661654233932495},{"x":0.638115644454956,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6081370711326599,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6081370711326599,0.4661654233932495,0.638115644454956,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4661654233932495},{"x":0.6017130613327026,"y":0.48571428656578064},{"x":0.597430408000946,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.597430408000946,0.4661654233932495,0.6017130613327026,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5910063982009888,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5760171413421631,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5760171413421631,0.4661654233932495,0.5910063982009888,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5695931315422058,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5460385680198669,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5460385680198669,0.4661654233932495,0.5695931315422058,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5417559146881104,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5224839448928833,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5224839448928833,0.4661654233932495,0.5417559146881104,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5139186382293701,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5096359848976135,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5096359848976135,0.4661654233932495,0.5139186382293701,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5032119750976562,"y":0.4661654233932495},{"x":0.5032119750976562,"y":0.48571428656578064},{"x":0.479657381772995,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.479657381772995,0.4661654233932495,0.5032119750976562,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.4661654233932495},{"x":0.46038544178009033,"y":0.4661654233932495},{"x":0.46038544178009033,"y":0.48571428656578064},{"x":0.4389721751213074,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4389721751213074,0.4661654233932495,0.46038544178009033,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.4661654233932495},{"x":0.4261241853237152,"y":0.4661654233932495},{"x":0.4261241853237152,"y":0.48571428656578064},{"x":0.39828693866729736,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.39828693866729736,0.4661654233932495,0.4261241853237152,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.4661654233932495},{"x":0.3875803053379059,"y":0.4661654233932495},{"x":0.3875803053379059,"y":0.48571428656578064},{"x":0.35974302887916565,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.35974302887916565,0.4661654233932495,0.3875803053379059,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.4661654233932495},{"x":0.35331904888153076,"y":0.4661654233932495},{"x":0.35331904888153076,"y":0.48571428656578064},{"x":0.31477516889572144,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.31477516889572144,0.4661654233932495,0.35331904888153076,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.4661654233932495},{"x":0.30835118889808655,"y":0.4661654233932495},{"x":0.30835118889808655,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2847965657711029,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.2847965657711029,0.4661654233932495,0.30835118889808655,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.4661654233932495},{"x":0.2740899324417114,"y":0.4661654233932495},{"x":0.2740899324417114,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2398286908864975,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.2398286908864975,0.4661654233932495,0.2740899324417114,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.4661654233932495},{"x":0.22698073089122772,"y":0.4661654233932495},{"x":0.22698073089122772,"y":0.48571428656578064},{"x":0.21199142932891846,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21199142932891846,0.4661654233932495,0.22698073089122772,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.4661654233932495},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4661654233932495},{"x":0.20556744933128357,"y":0.48571428656578064},{"x":0.17344753444194794,"y":0.48571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.17344753444194794,0.4661654233932495,0.20556744933128357,0.48571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.4842105209827423},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4842105209827423},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8115631937980652,0.4842105209827423,0.8436830639839172,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4842105209827423},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4842105209827423},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8051391839981079,0.4842105209827423,0.8094218373298645,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.4842105209827423},{"x":0.794432520866394,"y":0.4842105209827423},{"x":0.794432520866394,"y":0.5067669153213501},{"x":0.783725917339325,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.783725917339325,0.4842105209827423,0.794432520866394,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.4842105209827423},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4842105209827423},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.7344753742218018,0.4842105209827423,0.7773019075393677,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.4842105209827423},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4842105209827423},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6830835342407227,0.4842105209827423,0.7280513644218445,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.6423982977867126,0.4842105209827423,0.6766595244407654,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6209850311279297,0.4842105209827423,0.6359742879867554,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4842105209827423},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5888651013374329,0.4842105209827423,0.6124197244644165,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5460385680198669,0.4842105209827423,0.5845824480056763,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5396145582199097,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5224839448928833,0.4842105209827423,0.5396145582199097,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4842105209827423},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5067669153213501},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدان","boundary":[0.4817987084388733,0.4842105209827423,0.5139186382293701,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.4842105209827423},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4842105209827423},{"x":0.4753747284412384,"y":0.5067669153213501},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.4218415319919586,0.4842105209827423,0.4753747284412384,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.4842105209827423},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4842105209827423},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3854389786720276,0.4842105209827423,0.41327622532844543,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.4842105209827423},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4842105209827423},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3468950688838959,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3468950688838959,0.4842105209827423,0.3768736720085144,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.4842105209827423},{"x":0.340471088886261,"y":0.4842105209827423},{"x":0.340471088886261,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3361884355545044,0.4842105209827423,0.340471088886261,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.4842105209827423},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4842105209827423},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5067669153213501},{"x":0.30406853556632996,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.30406853556632996,0.4842105209827423,0.3254818022251129,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.4842105209827423},{"x":0.2933618724346161,"y":0.4842105209827423},{"x":0.2933618724346161,"y":0.5067669153213501},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.26124197244644165,0.4842105209827423,0.2933618724346161,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.4842105209827423},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4842105209827423},{"x":0.24625267088413239,"y":0.5067669153213501},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.17344753444194794,0.4842105209827423,0.24625267088413239,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.8115631937980652,0.5067669153213501,0.8436830639839172,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7965738773345947,0.5067669153213501,0.8051391839981079,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7366167306900024,0.5067669153213501,0.7880085706710815,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7194860577583313,0.5067669153213501,0.7301927208900452,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.6766595244407654,0.5067669153213501,0.7130621075630188,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5263158082962036},{"x":0.638115644454956,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.638115644454956,0.5067669153213501,0.6745182275772095,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5278195738792419},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6017130613327026,0.5067669153213501,0.6316916346549988,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5910063982009888,0.5067669153213501,0.5952890515327454,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5674518346786499,0.5067669153213501,0.5824410915374756,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5374732613563538,0.5067669153213501,0.5610278248786926,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5278195738792419},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.49464666843414307,0.5067669153213501,0.5289078950881958,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.5067669153213501},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5067669153213501},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5278195738792419},{"x":0.4646680951118469,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4646680951118469,0.5067669153213501,0.4860813617706299,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.5082706809043884},{"x":0.46038544178009033,"y":0.5082706809043884},{"x":0.46038544178009033,"y":0.5278195738792419},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4239828586578369,0.5082706809043884,0.46038544178009033,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.5082706809043884},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5082706809043884},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5278195738792419},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41327622532844543,0.5082706809043884,0.4197002053260803,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.5082706809043884},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5082706809043884},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5278195738792419},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39828693866729736,0.5082706809043884,0.40685224533081055,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.5082706809043884},{"x":0.39400428533554077,"y":0.5082706809043884},{"x":0.39400428533554077,"y":0.5278195738792419},{"x":0.36188435554504395,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.36188435554504395,0.5082706809043884,0.39400428533554077,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.5082706809043884},{"x":0.34903639554977417,"y":0.5082706809043884},{"x":0.34903639554977417,"y":0.5278195738792419},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.31691649556159973,0.5082706809043884,0.34903639554977417,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.5082706809043884},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5082706809043884},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5278195738792419},{"x":0.278372585773468,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.278372585773468,0.5082706809043884,0.30192720890045166,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.5082706809043884},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5082706809043884},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5278195738792419},{"x":0.24839399755001068,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.24839399755001068,0.5082706809043884,0.26980727910995483,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.5082706809043884},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5082706809043884},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5278195738792419},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.22483940422534943,0.5082706809043884,0.2334047108888626,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.5082706809043884},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5082706809043884},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5278195738792419},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20342612266540527,0.5082706809043884,0.21627408266067505,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5082706809043884},{"x":0.19700214266777039,"y":0.5082706809043884},{"x":0.19700214266777039,"y":0.5278195738792419},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5278195738792419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.17344753444194794,0.5082706809043884,0.19700214266777039,0.5278195738792419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5278195738792419},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5278195738792419},{"x":0.8436830639839172,"y":0.548872172832489},{"x":0.802997887134552,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.802997887134552,0.5278195738792419,0.8436830639839172,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5278195738792419},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5278195738792419},{"x":0.8008565306663513,"y":0.548872172832489},{"x":0.7708779573440552,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7708779573440552,0.5278195738792419,0.8008565306663513,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.5278195738792419},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5278195738792419},{"x":0.7644539475440979,"y":0.548872172832489},{"x":0.7237687110900879,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7237687110900879,0.5278195738792419,0.7644539475440979,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5278195738792419},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5278195738792419},{"x":0.7173447608947754,"y":0.548872172832489},{"x":0.6852248311042786,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6852248311042786,0.5278195738792419,0.7173447608947754,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5278195738792419},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5278195738792419},{"x":0.6830835342407227,"y":0.548872172832489},{"x":0.6531049013137817,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6531049013137817,0.5278195738792419,0.6830835342407227,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5278195738792419},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5278195738792419},{"x":0.6466809511184692,"y":0.548872172832489},{"x":0.6017130613327026,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6017130613327026,0.5278195738792419,0.6466809511184692,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5931477546691895,"y":0.548872172832489},{"x":0.5802997946739197,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5802997946739197,0.5278195738792419,0.5931477546691895,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5760171413421631,"y":0.548872172832489},{"x":0.5374732613563538,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.5374732613563538,0.5278195738792419,0.5760171413421631,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5289078950881958,"y":0.548872172832489},{"x":0.5267665982246399,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5267665982246399,0.5278195738792419,0.5289078950881958,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5246252417564392,"y":0.548872172832489},{"x":0.5182012915611267,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5182012915611267,0.5278195738792419,0.5246252417564392,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5278195738792419},{"x":0.5117772817611694,"y":0.548872172832489},{"x":0.4646680951118469,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتفوی","boundary":[0.4646680951118469,0.5278195738792419,0.5117772817611694,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.5278195738792419},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5278195738792419},{"x":0.45610278844833374,"y":0.548872172832489},{"x":0.44967880845069885,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44967880845069885,0.5278195738792419,0.45610278844833374,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.5278195738792419},{"x":0.44967880845069885,"y":0.5278195738792419},{"x":0.44967880845069885,"y":0.548872172832489},{"x":0.44325482845306396,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44325482845306396,0.5278195738792419,0.44967880845069885,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.5278195738792419},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5278195738792419},{"x":0.4346895217895508,"y":0.548872172832489},{"x":0.41327622532844543,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.41327622532844543,0.5278195738792419,0.4346895217895508,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.5278195738792419},{"x":0.40256959199905396,"y":0.5278195738792419},{"x":0.40256959199905396,"y":0.548872172832489},{"x":0.381156325340271,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.381156325340271,0.5278195738792419,0.40256959199905396,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.5278195738792419},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5278195738792419},{"x":0.36402568221092224,"y":0.548872172832489},{"x":0.3233404755592346,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.3233404755592346,0.5278195738792419,0.36402568221092224,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.5278195738792419},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5278195738792419},{"x":0.31691649556159973,"y":0.548872172832489},{"x":0.278372585773468,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوراق","boundary":[0.278372585773468,0.5278195738792419,0.31691649556159973,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.5278195738792419},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5278195738792419},{"x":0.2740899324417114,"y":0.548872172832489},{"x":0.2355460375547409,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهادار","boundary":[0.2355460375547409,0.5278195738792419,0.2740899324417114,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.5278195738792419},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5278195738792419},{"x":0.22698073089122772,"y":0.548872172832489},{"x":0.22055675089359283,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22055675089359283,0.5278195738792419,0.22698073089122772,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.5278195738792419},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5278195738792419},{"x":0.21627408266067505,"y":0.548872172832489},{"x":0.19914346933364868,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19914346933364868,0.5278195738792419,0.21627408266067505,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5278195738792419},{"x":0.19914346933364868,"y":0.5278195738792419},{"x":0.19914346933364868,"y":0.548872172832489},{"x":0.17773018777370453,"y":0.548872172832489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.17773018777370453,0.5278195738792419,0.19914346933364868,0.548872172832489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.548872172832489},{"x":0.8436830639839172,"y":0.548872172832489},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5699248313903809},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.8115631937980652,0.548872172832489,0.8436830639839172,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.548872172832489},{"x":0.802997887134552,"y":0.548872172832489},{"x":0.802997887134552,"y":0.5699248313903809},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7965738773345947,0.548872172832489,0.802997887134552,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.548872172832489},{"x":0.7965738773345947,"y":0.548872172832489},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5699248313903809},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7880085706710815,0.548872172832489,0.7965738773345947,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.548872172832489},{"x":0.7794432640075684,"y":0.548872172832489},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5699248313903809},{"x":0.721627414226532,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفروض","boundary":[0.721627414226532,0.548872172832489,0.7794432640075684,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.548872172832489},{"x":0.7194860577583313,"y":0.548872172832489},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5699248313903809},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.6680942177772522,0.548872172832489,0.7194860577583313,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.548872172832489},{"x":0.659528911113739,"y":0.548872172832489},{"x":0.659528911113739,"y":0.5699248313903809},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالات","boundary":[0.6124197244644165,0.548872172832489,0.659528911113739,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.548872172832489},{"x":0.6038544178009033,"y":0.548872172832489},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5699248313903809},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5503212213516235,0.548872172832489,0.6038544178009033,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.548872172832489},{"x":0.5417559146881104,"y":0.548872172832489},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5699248313903809},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5096359848976135,0.548872172832489,0.5417559146881104,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.548872172832489},{"x":0.5010706782341003,"y":0.548872172832489},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5699248313903809},{"x":0.4753747284412384,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.4753747284412384,0.548872172832489,0.5010706782341003,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.548872172832489},{"x":0.4668094217777252,"y":0.548872172832489},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5699248313903809},{"x":0.4304068386554718,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.4304068386554718,0.548872172832489,0.4668094217777252,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.548872172832489},{"x":0.4218415319919586,"y":0.548872172832489},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5699248313903809},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41541755199432373,0.548872172832489,0.4218415319919586,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.548872172832489},{"x":0.40685224533081055,"y":0.548872172832489},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5699248313903809},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3918629586696625,0.548872172832489,0.40685224533081055,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.548872172832489},{"x":0.3832976520061493,"y":0.548872172832489},{"x":0.3832976520061493,"y":0.5699248313903809},{"x":0.340471088886261,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.340471088886261,0.548872172832489,0.3832976520061493,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.548872172832489},{"x":0.3319057822227478,"y":0.548872172832489},{"x":0.3319057822227478,"y":0.5699248313903809},{"x":0.299785852432251,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.299785852432251,0.548872172832489,0.3319057822227478,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.548872172832489},{"x":0.2976445257663727,"y":0.548872172832489},{"x":0.2976445257663727,"y":0.5699248313903809},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.26124197244644165,0.548872172832489,0.2976445257663727,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.548872172832489},{"x":0.25267666578292847,"y":0.548872172832489},{"x":0.25267666578292847,"y":0.5699248313903809},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.22055675089359283,0.548872172832489,0.25267666578292847,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.548872172832489},{"x":0.21199142932891846,"y":0.548872172832489},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5699248313903809},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5699248313903809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوراق","boundary":[0.17344753444194794,0.548872172832489,0.21199142932891846,0.5699248313903809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5909774303436279},{"x":0.802997887134552,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتقه","boundary":[0.802997887134552,0.5714285969734192,0.8436830639839172,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5714285969734192},{"x":0.794432520866394,"y":0.5714285969734192},{"x":0.794432520866394,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7922912240028381,0.5714285969734192,0.794432520866394,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7687366008758545,0.5714285969734192,0.7815845608711243,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7109207510948181,0.5714285969734192,0.7601712942123413,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6959314942359924,0.5714285969734192,0.7023554444313049,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6252676844596863,0.5714285969734192,0.6873661875724792,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5909774303436279},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5845824480056763,0.5714285969734192,0.6167023777961731,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5909774303436279},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5503212213516235,0.5714285969734192,0.5824410915374756,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5909774303436279},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5010706782341003,0.5714285969734192,0.5417559146881104,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4732334017753601,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4732334017753601,0.5714285969734192,0.4903640151023865,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4646680951118469,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4646680951118469,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4368308484554291,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4368308484554291,0.5714285969734192,0.4646680951118469,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5909774303436279},{"x":0.417558878660202,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.417558878660202,0.5714285969734192,0.4282655119895935,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.5714285969734192},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5714285969734192},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5909774303436279},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3854389786720276,0.5714285969734192,0.40899357199668884,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5909774303436279},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3447537422180176,0.5714285969734192,0.3790149986743927,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5909774303436279},{"x":0.3297644555568695,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3297644555568695,0.5714285969734192,0.3426124155521393,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.5714285969734192},{"x":0.319057822227478,"y":0.5714285969734192},{"x":0.319057822227478,"y":0.5909774303436279},{"x":0.31263384222984314,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31263384222984314,0.5714285969734192,0.319057822227478,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.5714285969734192},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5714285969734192},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5909774303436279},{"x":0.23126338422298431,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.23126338422298431,0.5714285969734192,0.30192720890045166,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.5714285969734192},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5714285969734192},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5909774303436279},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.1905781626701355,0.5714285969734192,0.22483940422534943,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5714285969734192},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5714285969734192},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5909774303436279},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5909774303436279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17344753444194794,0.5714285969734192,0.17987151443958282,0.5909774303436279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.5909774303436279},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5909774303436279},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6105263233184814},{"x":0.783725917339325,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.783725917339325,0.5909774303436279,0.8436830639839172,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5909774303436279},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6105263233184814},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7280513644218445,0.5909774303436279,0.7773019075393677,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.5909774303436279},{"x":0.721627414226532,"y":0.5909774303436279},{"x":0.721627414226532,"y":0.6105263233184814},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6680942177772522,0.5909774303436279,0.721627414226532,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6105263233184814},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552462577819824,0.5909774303436279,0.6616702079772949,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6105263233184814},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6359742879867554,0.5909774303436279,0.6488222479820251,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6105263233184814},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6102783679962158,0.5909774303436279,0.6295503377914429,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5909774303436279},{"x":0.6038544178009033,"y":0.6105263233184814},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5631691813468933,0.5909774303436279,0.6038544178009033,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.5909774303436279},{"x":0.556745171546936,"y":0.5909774303436279},{"x":0.556745171546936,"y":0.6105263233184814},{"x":0.5267665982246399,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5267665982246399,0.5909774303436279,0.556745171546936,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.5909774303436279},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5909774303436279},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6105263233184814},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49250534176826477,0.5909774303436279,0.5224839448928833,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6105263233184814},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.44111350178718567,0.5909774303436279,0.4860813617706299,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4346895217895508,"y":0.6105263233184814},{"x":0.4261241853237152,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4261241853237152,0.5909774303436279,0.4346895217895508,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5909774303436279},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6105263233184814},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3683083653450012,0.5909774303436279,0.4197002053260803,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.5909774303436279},{"x":0.36188435554504395,"y":0.5909774303436279},{"x":0.36188435554504395,"y":0.6105263233184814},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35331904888153076,0.5909774303436279,0.36188435554504395,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.5909774303436279},{"x":0.3468950688838959,"y":0.5909774303436279},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6105263233184814},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.30620986223220825,0.5909774303436279,0.3468950688838959,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.5909774303436279},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5909774303436279},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6105263233184814},{"x":0.25481799244880676,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.25481799244880676,0.5909774303436279,0.30192720890045166,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.5909774303436279},{"x":0.24839399755001068,"y":0.5909774303436279},{"x":0.24839399755001068,"y":0.6105263233184814},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2355460375547409,0.5909774303436279,0.24839399755001068,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5909774303436279},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5909774303436279},{"x":0.22698073089122772,"y":0.6105263233184814},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.20985010266304016,0.5909774303436279,0.22698073089122772,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.5909774303436279},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5909774303436279},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6105263233184814},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6105263233184814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.17558886110782623,0.5909774303436279,0.20556744933128357,0.6105263233184814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.6120300889015198},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6120300889015198},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.7601712942123413,0.6120300889015198,0.8436830639839172,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7430406808853149,0.6120300889015198,0.7516059875488281,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7066380977630615,0.6120300889015198,0.7344753742218018,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6330826878547668},{"x":0.680942177772522,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680942177772522,0.6120300889015198,0.7066380977630615,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6252676844596863,0.6120300889015198,0.6659528613090515,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6102783679962158,0.6120300889015198,0.6145610213279724,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6059957146644592,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6059957146644592,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.5674518346786499,0.6120300889015198,0.6059957146644592,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.6120300889015198},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6120300889015198},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6330826878547668},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.49892932176589966,0.6120300889015198,0.5610278248786926,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.6120300889015198},{"x":0.4903640151023865,"y":0.6120300889015198},{"x":0.4903640151023865,"y":0.6330826878547668},{"x":0.44967880845069885,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.44967880845069885,0.6120300889015198,0.4903640151023865,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.6120300889015198},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6120300889015198},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6330826878547668},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.41327622532844543,0.6120300889015198,0.44111350178718567,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.6120300889015198},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6120300889015198},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6330826878547668},{"x":0.35546037554740906,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.35546037554740906,0.6120300889015198,0.40685224533081055,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.6120300889015198},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6120300889015198},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6330826878547668},{"x":0.31477516889572144,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.31477516889572144,0.6120300889015198,0.34903639554977417,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.6120300889015198},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6120300889015198},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6330826878547668},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30406853556632996,0.6120300889015198,0.31049251556396484,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.6120300889015198},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6120300889015198},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6330826878547668},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2976445257663727,0.6120300889015198,0.30406853556632996,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.6120300889015198},{"x":0.2890792191028595,"y":0.6120300889015198},{"x":0.2890792191028595,"y":0.6330826878547668},{"x":0.26124197244644165,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.26124197244644165,0.6120300889015198,0.2890792191028595,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.6120300889015198},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6120300889015198},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6330826878547668},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22483940422534943,0.6120300889015198,0.25267666578292847,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6120300889015198},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6120300889015198},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6330826878547668},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1841541826725006,0.6120300889015198,0.21627408266067505,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6120300889015198},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6120300889015198},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6330826878547668},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17558886110782623,0.6120300889015198,0.17987151443958282,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6330826878547668},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6330826878547668},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6631578803062439},{"x":0.802997887134552,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.802997887134552,0.6330826878547668,0.8436830639839172,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.6330826878547668},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6330826878547668},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6631578803062439},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7858672142028809,0.6330826878547668,0.8008565306663513,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6631578803062439},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7387580275535583,0.6330826878547668,0.7815845608711243,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6631578803062439},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7044968008995056,0.6330826878547668,0.7366167306900024,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6638115644454956,0.6330826878547668,0.6980727910995483,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6338329911231995,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6338329911231995,0.6330826878547668,0.6616702079772949,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6330826878547668},{"x":0.640256941318512,"y":0.6330826878547668},{"x":0.640256941318512,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6295503377914429,0.6330826878547668,0.640256941318512,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.6330826878547668},{"x":0.618843674659729,"y":0.6330826878547668},{"x":0.618843674659729,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6038544178009033,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6038544178009033,0.6330826878547668,0.618843674659729,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6631578803062439},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5588865280151367,0.6330826878547668,0.5931477546691895,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5524625182151794,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5524625182151794,"y":0.6631578803062439},{"x":0.5032119750976562,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5032119750976562,0.6330826878547668,0.5524625182151794,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.6330826878547668},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6330826878547668},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6631578803062439},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.46252676844596863,0.6330826878547668,0.49678799510002136,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.6330826878547668},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6330826878547668},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6631578803062439},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.40256959199905396,0.6330826878547668,0.45396146178245544,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.6330826878547668},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6330826878547668},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6631578803062439},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.3468950688838959,0.6330826878547668,0.40042826533317566,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.6330826878547668},{"x":0.340471088886261,"y":0.6330826878547668},{"x":0.340471088886261,"y":0.6631578803062439},{"x":0.3233404755592346,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3233404755592346,0.6330826878547668,0.340471088886261,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.6330826878547668},{"x":0.319057822227478,"y":0.6330826878547668},{"x":0.319057822227478,"y":0.6631578803062439},{"x":0.2890792191028595,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2890792191028595,0.6330826878547668,0.319057822227478,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.6330826878547668},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6330826878547668},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6631578803062439},{"x":0.25481799244880676,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.25481799244880676,0.6330826878547668,0.2869378924369812,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.6330826878547668},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6330826878547668},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6631578803062439},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1948608160018921,0.6330826878547668,0.25053533911705017,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6330826878547668},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6330826878547668},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6631578803062439},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6631578803062439}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17344753444194794,0.6330826878547668,0.1884368360042572,0.6631578803062439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6541353464126587},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6751879453659058},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.8094218373298645,0.6541353464126587,0.8436830639839172,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6541353464126587},{"x":0.802997887134552,"y":0.6541353464126587},{"x":0.802997887134552,"y":0.6751879453659058},{"x":0.740899384021759,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.740899384021759,0.6541353464126587,0.802997887134552,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6541353464126587},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6541353464126587},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معمولی","boundary":[0.6873661875724792,0.6541353464126587,0.7344753742218018,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6541353464126587},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6541353464126587},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6723768711090088,0.6541353464126587,0.6788008809089661,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.6541353464126587},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6541353464126587},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6017130613327026,0.6541353464126587,0.6659528613090515,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.6541353464126587},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6541353464126587},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5910063982009888,0.6541353464126587,0.5952890515327454,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.6541353464126587},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6541353464126587},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5203425884246826,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5203425884246826,0.6541353464126587,0.5824410915374756,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.6541353464126587},{"x":0.516059935092926,"y":0.6541353464126587},{"x":0.516059935092926,"y":0.6751879453659058},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.45610278844833374,0.6541353464126587,0.516059935092926,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.6541353464126587},{"x":0.45182013511657715,"y":0.6541353464126587},{"x":0.45182013511657715,"y":0.6751879453659058},{"x":0.44325482845306396,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44325482845306396,0.6541353464126587,0.45182013511657715,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.6541353464126587},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6541353464126587},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6751879453659058},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3747323453426361,0.6541353464126587,0.4389721751213074,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.6541353464126587},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6541353464126587},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6751879453659058},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3297644555568695,0.6541353464126587,0.3704496920108795,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.6541353464126587},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6541353464126587},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6751879453659058},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.2847965657711029,0.6541353464126587,0.3254818022251129,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.6541353464126587},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6541353464126587},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6751879453659058},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25695931911468506,0.6541353464126587,0.27194860577583313,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6541353464126587},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6541353464126587},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6751879453659058},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6751879453659058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.17344753444194794,0.6541353464126587,0.25053533911705017,0.6751879453659058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.6751879453659058},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6751879453659058},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6947368383407593},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.8158458471298218,0.6751879453659058,0.8436830639839172,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6751879453659058},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6751879453659058},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6947368383407593},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7773019075393677,0.6751879453659058,0.8094218373298645,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6751879453659058},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6751879453659058},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6947368383407593},{"x":0.740899384021759,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.740899384021759,0.6751879453659058,0.7708779573440552,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.6751879453659058},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6751879453659058},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6947368383407593},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7301927208900452,0.6751879453659058,0.7344753742218018,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6751879453659058},{"x":0.721627414226532,"y":0.6751879453659058},{"x":0.721627414226532,"y":0.6947368383407593},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6916488409042358,0.6751879453659058,0.721627414226532,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6947368383407593},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6702355742454529,0.6751879453659058,0.6852248311042786,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6947368383407593},{"x":0.638115644454956,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.638115644454956,0.6751879453659058,0.6638115644454956,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6751879453659058},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6947368383407593},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5952890515327454,0.6751879453659058,0.6274089813232422,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6947368383407593},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5717344880104065,0.6751879453659058,0.5910063982009888,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6947368383407593},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5417559146881104,0.6751879453659058,0.5631691813468933,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6751879453659058},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6947368383407593},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.49892932176589966,0.6751879453659058,0.5374732613563538,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.6751879453659058},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6751879453659058},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6947368383407593},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4732334017753601,0.6751879453659058,0.49250534176826477,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.6751879453659058},{"x":0.4689507484436035,"y":0.6751879453659058},{"x":0.4689507484436035,"y":0.6947368383407593},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.4389721751213074,0.6751879453659058,0.4689507484436035,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.6751879453659058},{"x":0.4282655119895935,"y":0.6751879453659058},{"x":0.4282655119895935,"y":0.6947368383407593},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41327622532844543,0.6751879453659058,0.4282655119895935,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.6751879453659058},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6751879453659058},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6947368383407593},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.36616700887680054,0.6751879453659058,0.40685224533081055,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.6751879453659058},{"x":0.36188435554504395,"y":0.6751879453659058},{"x":0.36188435554504395,"y":0.6947368383407593},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.2869378924369812,0.6751879453659058,0.36188435554504395,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.6751879453659058},{"x":0.2805139124393463,"y":0.6751879453659058},{"x":0.2805139124393463,"y":0.6947368383407593},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.24625267088413239,0.6751879453659058,0.2805139124393463,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6751879453659058},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6751879453659058},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6947368383407593},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.22912205755710602,0.6751879453659058,0.2398286908864975,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6751879453659058},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6751879453659058},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6947368383407593},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6947368383407593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.17344753444194794,0.6751879453659058,0.22055675089359283,0.6947368383407593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6977443695068359},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6977443695068359},{"x":0.8436830639839172,"y":0.718796968460083},{"x":0.8094218373298645,"y":0.718796968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8094218373298645,0.6977443695068359,0.8436830639839172,0.718796968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.6977443695068359},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6977443695068359},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7172932624816895},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7708779573440552,0.6977443695068359,0.8008565306663513,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6977443695068359},{"x":0.762312650680542,"y":0.6977443695068359},{"x":0.762312650680542,"y":0.7172932624816895},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7558886408805847,0.6977443695068359,0.762312650680542,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6977443695068359},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6977443695068359},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7172932624816895},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7323340177536011,0.6977443695068359,0.7473233342170715,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6977443695068359},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6977443695068359},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.6873661875724792,0.6977443695068359,0.7259100675582886,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.6977443695068359},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6977443695068359},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.6059957146644592,0.6977443695068359,0.6788008809089661,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.6977443695068359},{"x":0.597430408000946,"y":0.6977443695068359},{"x":0.597430408000946,"y":0.7172932624816895},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5653104782104492,0.6977443695068359,0.597430408000946,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.6977443695068359},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6977443695068359},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7172932624816895},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5053533315658569,0.6977443695068359,0.5588865280151367,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.6977443695068359},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6977443695068359},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7172932624816895},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4882226884365082,0.6977443695068359,0.49892932176589966,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.6977443695068359},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6977443695068359},{"x":0.4817987084388733,"y":0.7172932624816895},{"x":0.4389721751213074,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.4389721751213074,0.6977443695068359,0.4817987084388733,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.6977443695068359},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6977443695068359},{"x":0.4304068386554718,"y":0.7172932624816895},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.35974302887916565,0.6977443695068359,0.4304068386554718,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.6962406039237976},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6962406039237976},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7172932624816895},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.31263384222984314,0.6962406039237976,0.35117772221565247,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.6962406039237976},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6962406039237976},{"x":0.30620986223220825,"y":0.7172932624816895},{"x":0.2869378924369812,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.2869378924369812,0.6962406039237976,0.30620986223220825,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.6962406039237976},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6962406039237976},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7172932624816895},{"x":0.26338329911231995,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26338329911231995,0.6962406039237976,0.2762312591075897,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.6962406039237976},{"x":0.25481799244880676,"y":0.6962406039237976},{"x":0.25481799244880676,"y":0.7172932624816895},{"x":0.23126338422298431,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23126338422298431,0.6962406039237976,0.25481799244880676,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.6962406039237976},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6962406039237976},{"x":0.22269807755947113,"y":0.7172932624816895},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.1884368360042572,0.6962406039237976,0.22269807755947113,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6962406039237976},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6962406039237976},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7172932624816895},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7172932624816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17344753444194794,0.6962406039237976,0.17987151443958282,0.7172932624816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7172932624816895},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7172932624816895},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7368420958518982},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالان","boundary":[0.7965738773345947,0.7172932624816895,0.8436830639839172,0.7368420958518982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.7172932624816895},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7172932624816895},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7368420958518982},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.7280513644218445,0.7172932624816895,0.7901498675346375,0.7368420958518982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7172932624816895},{"x":0.721627414226532,"y":0.7172932624816895},{"x":0.721627414226532,"y":0.7368420958518982},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6895074844360352,0.7172932624816895,0.721627414226532,0.7368420958518982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7368420958518982},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6359742879867554,0.7172932624816895,0.6830835342407227,0.7368420958518982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7172932624816895},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7368420958518982},{"x":0.6017130613327026,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6017130613327026,0.7172932624816895,0.6274089813232422,0.7368420958518982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7172932624816895},{"x":0.597430408000946,"y":0.7172932624816895},{"x":0.597430408000946,"y":0.7368420958518982},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5931477546691895,0.7172932624816895,0.597430408000946,0.7368420958518982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4436090290546417},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7368420958518982},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7368420958518982}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16844753444194793,0.4366090290546417,0.8486830639839172,0.7438420958518982],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6691729426383972},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6691729426383972}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"6","boundary":[0.6723768711090088,0.6631578803062439,0.6745182275772095,0.6691729426383972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6631578803062439},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6691729426383972},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6691729426383972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6673768711090088,0.6561578803062439,0.6795182275772095,0.6761729426383972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.7819548845291138},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7819548845291138},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7939849495887756},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7939849495887756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.49464666843414307,0.7819548845291138,0.5310492515563965,0.7939849495887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7819548845291138},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7819548845291138},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7939849495887756},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7939849495887756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5331905484199524,0.7819548845291138,0.5353319048881531,0.7939849495887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7819548845291138},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7819548845291138},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7939849495887756},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7939849495887756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-964-217-367-9","boundary":[0.5417559146881104,0.7819548845291138,0.6788008809089661,0.7939849495887756]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.7819548845291138},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7819548845291138},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7939849495887756},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7939849495887756}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48964666843414306,0.7749548845291138,0.6838008809089661,0.8009849495887756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8075187802314758},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7819548845291138},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7819548845291138},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8075187802314758}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7109207510948181,0.8075187802314758,0.7387580275535583,0.7819548845291138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8150376081466675},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8120300769805908},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8120300769805908},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8150376081466675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109207510948181,0.8150376081466675,0.7387580275535583,0.8120300769805908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8195488452911377},{"x":0.740899384021759,"y":0.8195488452911377},{"x":0.740899384021759,"y":0.8601503968238831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.7130621075630188,0.8601503968238831,0.740899384021759,0.8195488452911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.8887218236923218},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8631578683853149},{"x":0.740899384021759,"y":0.8631578683853149},{"x":0.740899384021759,"y":0.8887218236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7130621075630188,0.8887218236923218,0.740899384021759,0.8631578683853149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.8887218236923218},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7819548845291138},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7819548845291138},{"x":0.740899384021759,"y":0.8887218236923218}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7080621075630188,0.8817218236923218,0.7437580275535584,0.7889548845291138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.8842105269432068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8842105269432068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8962405920028687},{"x":0.479657381772995,"y":0.8962405920028687}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"gl78964211173679","boundary":[0.479657381772995,0.8842105269432068,0.6723768711090088,0.8962405920028687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.8842105269432068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8842105269432068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8962405920028687},{"x":0.479657381772995,"y":0.8962405920028687}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.474657381772995,0.8772105269432068,0.6773768711090088,0.9032405920028687],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/TBhspdbfYPWaNJkt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/NunppXbUgaXvAXCy.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/hCAzevBRsFgioIhm.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00030080697392723414,0.0004570713036342038,0.9982477384297614,0.9994666968443209]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.32420748472213745},{"x":0.42411643266677856,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46777546405792236,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46569645404815674,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.5,"str":"ezze","boundary":[0.42203742265701294,0.32420748472213745,0.46777546405792236,0.23342940211296082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.32420748472213745},{"x":0.42411643266677856,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46777546405792236,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46569645404815674,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.41703742265701294,0.31720748472213744,0.47277546405792237,0.24042940211296082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6282420754432678},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5158501267433167},{"x":0.395010381937027,"y":0.5734870433807373},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ATU","boundary":[0.14968815445899963,0.6282420754432678,0.395010381937027,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.47982707619667053},{"x":0.6881496906280518,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3155619502067566},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PRESS","boundary":[0.3659043610095978,0.47982707619667053,0.7713097929954529,0.3155619502067566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6881496906280518,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3155619502067566},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14468815445899963,0.6212420754432678,0.7763097929954529,0.3225619502067566],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.33573487401008606},{"x":0.43035343289375305,"y":0.22622478008270264},{"x":0.602910578250885,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":"ille","boundary":[0.4261954128742218,0.33573487401008606,0.602910578250885,0.22910663485527039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.33573487401008606},{"x":0.43035343289375305,"y":0.22622478008270264},{"x":0.602910578250885,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3400576412677765}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.4211954128742218,0.32873487401008605,0.607910578250885,0.2361066348552704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5432276725769043},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"COPYRIGHT","boundary":[0.25363826751708984,0.7074927687644958,0.5758835673332214,0.5432276725769043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.4985590875148773},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3328530192375183},{"x":0.837837815284729,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATERIAL","boundary":[0.55509352684021,0.4985590875148773,0.837837815284729,0.3631123900413513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3328530192375183},{"x":0.837837815284729,"y":0.3631123900413513},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24863826751708984,0.7004927687644958,0.842837815284729,0.3701123900413513],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/TeQyVjoKsccCIipv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/RrkzWNoURLDcFtRI.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/bDwHHbzBjbWKKmob.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00030512920908025795,0.000766433581151605,0.9982563828381085,0.9987379306922386]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.5389049053192139},{"x":0.31392931938171387,"y":0.49567723274230957},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5662823915481567},{"x":0.35550934076309204,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"U","boundary":[0.25363826751708984,0.5389049053192139,0.41580042243003845,0.5662823915481567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7733888030052185,"y":0.31700289249420166},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"PRESS","boundary":[0.35550934076309204,0.46685880422592163,0.7733888030052185,0.31700289249420166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5389049053192139},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7733888030052185,"y":0.31700289249420166},{"x":0.35550934076309204,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.24655925750732421,0.5319049053192139,0.7783888030052185,0.32400289249420167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"HT","boundary":[0.469854474067688,0.5561959743499756,0.5821205973625183,0.5374639630317688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.464854474067688,0.5491959743499756,0.5871205973625183,0.5444639630317688],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5763688683509827},{"x":0.55509352684021,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.590778112411499},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.5114344954490662,0.5763688683509827,0.5530145764350891,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.5763688683509827,0.5093554854393005,0.5878962278366089]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5763688683509827},{"x":0.55509352684021,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5878962278366089}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5022765350341797,0.5693688683509827,0.5580145764350891,0.5992189950942993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.651296854019165},{"x":0.4615384638309479,"y":0.651296854019165},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6585014462471008},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"ص","boundary":[0.45945945382118225,0.651296854019165,0.4615384638309479,0.6585014462471008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.651296854019165},{"x":0.4615384638309479,"y":0.651296854019165},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6585014462471008},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.45445945382118225,0.644296854019165,0.4665384638309479,0.6655014462471008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5561959743499756}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"T","boundary":[0.5135135054588318,0.5259366035461426,0.5696465969085693,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7920997738838196,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"MATERIAL","boundary":[0.5446985363960266,0.5043227672576904,0.8336798548698425,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6268011331558228},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6037464141845703},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.3679833710193634,0.6268011331558228,0.4864864945411682,0.6037464141845703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6268011331558228},{"x":0.790020763874054,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8336798548698425,"y":0.36599424481391907},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.3609043610095978,0.6198011331558227,0.8386798548698425,0.3729942448139191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.609510064125061},{"x":0.5821205973625183,"y":0.609510064125061}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5821205973625183,0.5936599373817444,0.6112266182899475,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5779625773429871,"y":0.609510064125061},{"x":0.5738045573234558,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5738045573234558,0.5936599373817444,0.5779625773429871,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5675675868988037,"y":0.609510064125061},{"x":0.55509352684021,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.55509352684021,0.5936599373817444,0.5675675868988037,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5488565564155579,"y":0.609510064125061},{"x":0.5280665159225464,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.5280665159225464,0.5936599373817444,0.5488565564155579,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5239084959030151,"y":0.609510064125061},{"x":0.5072765350341797,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5072765350341797,0.5936599373817444,0.5239084959030151,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.5936599373817444,0.4989604949951172,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4906444847583771,"y":0.609510064125061},{"x":0.442827433347702,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.442827433347702,0.5936599373817444,0.4906444847583771,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4407484531402588,"y":0.609510064125061},{"x":0.4199584126472473,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.4199584126472473,0.5936599373817444,0.4407484531402588,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4178794324398041,"y":0.609510064125061},{"x":0.4116424024105072,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4116424024105072,0.5936599373817444,0.4178794324398041,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5936599373817444},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5936599373817444},{"x":0.40956342220306396,"y":0.609510064125061},{"x":0.3762993812561035,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3762993812561035,0.5936599373817444,0.40956342220306396,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5936599373817444},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5936599373817444},{"x":0.37214136123657227,"y":0.609510064125061},{"x":0.3679833710193634,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3679833710193634,0.5936599373817444,0.37214136123657227,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3659043610095978,"y":0.609510064125061},{"x":0.3534303605556488,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.3534303605556488,0.5936599373817444,0.3659043610095978,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3513513505458832,"y":0.609510064125061},{"x":0.33264032006263733,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.33264032006263733,0.5936599373817444,0.3513513505458832,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5936599373817444},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5936599373817444},{"x":0.32848232984542847,"y":0.609510064125061},{"x":0.2640332579612732,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.2640332579612732,0.5936599373817444,0.32848232984542847,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5936599373817444},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5936599373817444},{"x":0.25987526774406433,"y":0.609510064125061},{"x":0.2577962577342987,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2577962577342987,0.5936599373817444,0.25987526774406433,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5936599373817444},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5936599373817444},{"x":0.2557172477245331,"y":0.609510064125061},{"x":0.23076923191547394,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.23076923191547394,0.5936599373817444,0.2557172477245331,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.5936599373817444},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5936599373817444},{"x":0.22661122679710388,"y":0.609510064125061},{"x":0.1829521805047989,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالساده","boundary":[0.1829521805047989,0.5936599373817444,0.22661122679710388,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5936599373817444},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5936599373817444},{"x":0.18087318539619446,"y":0.609510064125061},{"x":0.15800416469573975,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیسی","boundary":[0.15800416469573975,0.5936599373817444,0.18087318539619446,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5936599373817444},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5936599373817444},{"x":0.1538461595773697,"y":0.609510064125061},{"x":0.15176714956760406,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15176714956760406,0.5936599373817444,0.1538461595773697,0.609510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.609510064125061},{"x":0.15176714956760406,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14676714956760406,0.5866599373817444,0.6162266182899475,0.616510064125061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6268011331558228},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.46569645404815674,0.6109510064125061,0.4906444847583771,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6268011331558228},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیمانی","boundary":[0.43659043312072754,0.6109510064125061,0.4615384638309479,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6109510064125061},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6109510064125061},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6268011331558228},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروشانی","boundary":[0.39293140172958374,0.6109510064125061,0.43035343289375305,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6268011331558228},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38669440150260925,0.6109510064125061,0.3908523917198181,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6109510064125061},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6109510064125061},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6268011331558228},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.37006238102912903,0.6109510064125061,0.38461539149284363,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6268011331558228},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.3513513505458832,0.6109510064125061,0.3679833710193634,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6268011331558228},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.31392931938171387,0.6109510064125061,0.3471933603286743,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6109510064125061},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6268011331558228},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.2702702581882477,0.6109510064125061,0.3097712993621826,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.6109510064125061},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6109510064125061},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6268011331558228},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23076923191547394,0.6109510064125061,0.2661122679710388,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.6109510064125061},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6109510064125061},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6268011331558228},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.1975051909685135,0.6109510064125061,0.22661122679710388,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6109510064125061},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6109510064125061},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6268011331558228},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.15176714956760406,0.6109510064125061,0.19542619585990906,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5343035459518433,0.6296830177307129,0.5841996073722839,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5072765350341797,0.6296830177307129,0.5280665159225464,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.6296830177307129,0.5093554854393005,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6426513195037842},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.46569645404815674,0.6296830177307129,0.4906444847583771,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6426513195037842},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45945945382118225,0.6296830177307129,0.4636174738407135,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6296830177307129},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6296830177307129},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4178794324398041,0.6296830177307129,0.45322245359420776,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6426513195037842},{"x":0.382536381483078,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.382536381483078,0.6296830177307129,0.4116424024105072,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6296830177307129},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6296830177307129},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6426513195037842},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3367983400821686,0.6296830177307129,0.3762993812561035,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6296830177307129},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6296830177307129},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6426513195037842},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32848232984542847,0.6296830177307129,0.33264032006263733,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6296830177307129},{"x":0.322245329618454,"y":0.6296830177307129},{"x":0.322245329618454,"y":0.6426513195037842},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.29106029868125916,0.6296830177307129,0.322245329618454,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6455331444740295},{"x":0.602910578250885,"y":0.6455331444740295},{"x":0.602910578250885,"y":0.6585014462471008},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5509355664253235,0.6455331444740295,0.602910578250885,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5155925154685974,0.6469740867614746,0.5467775464057922,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6469740867614746,0.5114344954490662,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.49688148498535156,0.6469740867614746,0.4989604949951172,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6469740867614746},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۵۵","boundary":[0.4636174738407135,0.6469740867614746,0.4906444847583771,0.6599423885345459]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6109510064125061},{"x":0.602910578250885,"y":0.6109510064125061},{"x":0.602910578250885,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14676714956760406,0.6039510064125061,0.607910578250885,0.6683832712173462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5093554854393005,0.6642651557922363,0.5467775464057922,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.6642651557922363,0.5114344954490662,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.6642651557922363,0.4989604949951172,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.6642651557922363,0.4906444847583771,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6642651557922363},{"x":0.442827433347702,"y":0.6642651557922363},{"x":0.442827433347702,"y":0.6772334575653076},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40748441219329834,0.6642651557922363,0.442827433347702,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6628242135047913},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6628242135047913},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6757925152778625},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.37214136123657227,0.6628242135047913,0.40124741196632385,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6757925152778625},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3243243098258972,0.6628242135047913,0.3659043610095978,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6628242135047913},{"x":0.322245329618454,"y":0.6628242135047913},{"x":0.322245329618454,"y":0.6757925152778625},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.31808730959892273,0.6628242135047913,0.322245329618454,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6757925152778625},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۰۲/۳","boundary":[0.2785862684249878,0.6628242135047913,0.3097712993621826,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6628242135047913},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6628242135047913},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6757925152778625},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27650728821754456,0.6628242135047913,0.27650728821754456,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.681556224822998},{"x":0.5405405163764954,"y":0.681556224822998},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6916426420211792},{"x":0.517671525478363,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.517671525478363,0.681556224822998,0.5405405163764954,0.6916426420211792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.681556224822998},{"x":0.5114344954490662,"y":0.681556224822998},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.681556224822998,0.5114344954490662,0.6916426420211792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.681556224822998},{"x":0.4989604949951172,"y":0.681556224822998},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.681556224822998,0.4989604949951172,0.6916426420211792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.681556224822998},{"x":0.4906444847583771,"y":0.681556224822998},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6930835843086243},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹-۳۶۷-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3596673607826233,0.681556224822998,0.4906444847583771,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.681556224822998},{"x":0.36382535099983215,"y":0.681556224822998},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6916426420211792},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3596673607826233,0.681556224822998,0.36382535099983215,0.6916426420211792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6930835843086243},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27150728821754455,0.6558242135047913,0.5517775464057922,0.7000835843086243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.681556224822998},{"x":0.31185030937194824,"y":0.680115282535553},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6930835843086243},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.28482329845428467,0.681556224822998,0.31392931938171387,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.698847234249115},{"x":0.6299376487731934,"y":0.698847234249115},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5925155878067017,0.698847234249115,0.6299376487731934,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.698847234249115},{"x":0.5862785577774048,"y":0.698847234249115},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5488565564155579,0.698847234249115,0.5862785577774048,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.698847234249115},{"x":0.542619526386261,"y":0.698847234249115},{"x":0.542619526386261,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5114344954490662,0.698847234249115,0.542619526386261,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.698847234249115},{"x":0.5072765350341797,"y":0.698847234249115},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.698847234249115,0.5072765350341797,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.698847234249115},{"x":0.4906444847583771,"y":0.698847234249115},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7132564783096313},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.4760914742946625,0.698847234249115,0.4906444847583771,0.7132564783096313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.681556224822998},{"x":0.6257796287536621,"y":0.670028805732727},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27982329845428466,0.674556224822998,0.6349376487731934,0.7202564783096314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.729106605052948},{"x":0.5093554854393005,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7161383032798767,0.5446985363960266,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5114344954490662,"y":0.729106605052948},{"x":0.5072765350341797,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7161383032798767,0.5114344954490662,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.729106605052948},{"x":0.49688148498535156,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.49688148498535156,0.7161383032798767,0.5010395050048828,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4906444847583771,"y":0.729106605052948},{"x":0.46777546405792236,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متلب","boundary":[0.469854474067688,0.7161383032798767,0.4906444847583771,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7334293723106384,0.5446985363960266,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7334293723106384,0.5093554854393005,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7334293723106384},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7334293723106384},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7449567914009094},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.7334293723106384,0.4989604949951172,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7334293723106384},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7449567914009094},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.42411643266677856,0.7319884896278381,0.4906444847583771,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7507204413414001,0.5446985363960266,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7507204413414001,0.5072765350341797,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7636887431144714},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.45322245359420776,0.7507204413414001,0.4906444847583771,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.4261954128742218,0.7507204413414001,0.4469854533672333,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4054054021835327,0.7492795586585999,0.4199584126472473,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7622478604316711},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.38669440150260925,0.7492795586585999,0.4033263921737671,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7492795586585999},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7492795586585999},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7622478604316711},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.36382535099983215,0.7492795586585999,0.38461539149284363,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5114344954490662,0.7680115103721619,0.5446985363960266,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7680115103721619,0.5093554854393005,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.7680115103721619,0.4989604949951172,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.7651296854019165},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7795389294624329},{"x":0.2432432472705841,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Financial","boundary":[0.2432432472705841,0.7651296854019165,0.3076923191547394,0.7795389294624329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"ar","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7824207544326782},{"x":0.2432432472705841,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2382432472705841,0.7062564783096313,0.5496985363960266,0.7894207544326782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.7665706276893616},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7665706276893616},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7795389294624329},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.31185030937194824,0.7665706276893616,0.31808730959892273,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7795389294624329},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Management","boundary":[0.3243243098258972,0.7665706276893616,0.4116424024105072,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4178794324398041,0.7665706276893616,0.4261954128742218,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7665706276893616},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7665706276893616},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7795389294624329},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Software","boundary":[0.43035343289375305,0.7665706276893616,0.48856547474861145,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5446985363960266,0.7853025794029236,0.5738045573234558,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5093554854393005,0.7853025794029236,0.5405405163764954,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7853025794029236,0.5114344954490662,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7982708811759949},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیمانی","boundary":[0.45945945382118225,0.7853025794029236,0.4906444847583771,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7853025794029236},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7853025794029236},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروشانی","boundary":[0.4178794324398041,0.7853025794029236,0.45322245359420776,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7982708811759949},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40956342220306396,0.7853025794029236,0.4137214124202728,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7982708811759949},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.37837839126586914,0.7853025794029236,0.4033263921737671,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7982708811759949},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3742203712463379,0.7853025794029236,0.37837839126586914,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7982708811759949},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.33264032006263733,0.7853025794029236,0.3679833710193634,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.801152765750885},{"x":0.5758835673332214,"y":0.801152765750885},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5446985363960266,0.801152765750885,0.5758835673332214,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.801152765750885},{"x":0.542619526386261,"y":0.801152765750885},{"x":0.542619526386261,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5093554854393005,0.801152765750885,0.542619526386261,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.801152765750885},{"x":0.5093554854393005,"y":0.801152765750885},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.801152765750885,0.5093554854393005,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.801152765750885},{"x":0.4906444847583771,"y":0.801152765750885},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8141210079193115},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45322245359420776,0.801152765750885,0.4906444847583771,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8141210079193115},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4178794324398041,0.8025936484336853,0.4469854533672333,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8141210079193115},{"x":0.36382535099983215,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.36382535099983215,0.8025936484336853,0.4137214124202728,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.819884717464447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.819884717464447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5738045573234558,0.819884717464447,0.5862785577774048,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.818443775177002},{"x":0.5696465969085693,"y":0.818443775177002},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5488565564155579,0.818443775177002,0.5696465969085693,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.818443775177002},{"x":0.5384615659713745,"y":0.818443775177002},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5072765350341797,0.818443775177002,0.5384615659713745,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.818443775177002},{"x":0.5093554854393005,"y":0.818443775177002},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.818443775177002,0.5093554854393005,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.818443775177002},{"x":0.4906444847583771,"y":0.818443775177002},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4615384638309479,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4615384638309479,0.818443775177002,0.4906444847583771,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8328530192375183},{"x":0.31185030937194824,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30685030937194824,0.7595706276893616,0.5912785577774048,0.8398530192375183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.818443775177002},{"x":0.4573804438114166,"y":0.818443775177002},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8328530192375183},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.45114344358444214,0.818443775177002,0.4573804438114166,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.818443775177002},{"x":0.4469854533672333,"y":0.818443775177002},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8328530192375183},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"مون","boundary":[0.42411643266677856,0.818443775177002,0.4469854533672333,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.818443775177002},{"x":0.42203742265701294,"y":0.818443775177002},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4178794324398041,0.818443775177002,0.42203742265701294,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.818443775177002},{"x":0.41580042243003845,"y":0.818443775177002},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8328530192375183},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۹۷","boundary":[0.39293140172958374,0.818443775177002,0.41580042243003845,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.818443775177002},{"x":0.4573804438114166,"y":0.818443775177002},{"x":0.4573804438114166,"y":0.8328530192375183},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.38793140172958374,0.811443775177002,0.46238044381141663,0.8398530192375183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.818443775177002},{"x":0.3908523917198181,"y":0.818443775177002},{"x":0.3908523917198181,"y":0.8328530192375183},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"QA","boundary":[0.37214136123657227,0.818443775177002,0.3908523917198181,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8386167287826538},{"x":0.590436577796936,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8515850305557251},{"x":0.5738045573234558,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5758835673332214,0.8386167287826538,0.5883575677871704,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5696465969085693,"y":0.85014408826828},{"x":0.5488565564155579,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5488565564155579,0.8386167287826538,0.5696465969085693,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5384615659713745,"y":0.85014408826828},{"x":0.5155925154685974,"y":0.85014408826828}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.5155925154685974,0.8386167287826538,0.5384615659713745,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5093554854393005,"y":0.848703145980835},{"x":0.5051975250244141,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051975250244141,0.8371757864952087,0.5093554854393005,0.848703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8357348442077637},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8371757864952087},{"x":0.4906444847583771,"y":0.85014408826828},{"x":0.4116424024105072,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۱۹/۰۲۸۵۵۱۳","boundary":[0.4137214124202728,0.8357348442077637,0.4906444847583771,0.85014408826828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8674351572990417},{"x":0.590436577796936,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.590436577796936,0.8544668555259705,0.6195425987243652,0.8674351572990417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8544668555259705},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8674351572990417},{"x":0.530145525932312,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.530145525932312,0.8544668555259705,0.5841996073722839,0.8674351572990417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5072765350341797,0.8530259132385254,0.5259875059127808,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8530259132385254},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8530259132385254},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8659942150115967},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4989604949951172,0.8530259132385254,0.4989604949951172,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.8530259132385254},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8530259132385254},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8674351572990417},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۴۱۳۵۳۵","boundary":[0.4407484531402588,0.8530259132385254,0.4906444847583771,0.8674351572990417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.818443775177002},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8688760995864868},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36714136123657226,0.811443775177002,0.6245425987243652,0.8758760995864868],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7017291188240051},{"x":0.322245329618454,"y":0.6642651557922363},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7002881765365601},{"x":0.295218288898468,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"co","boundary":[0.25363826751708984,0.7017291188240051,0.36382535099983215,0.7002881765365601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7017291188240051},{"x":0.322245329618454,"y":0.6642651557922363},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7002881765365601},{"x":0.295218288898468,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.24863826751708984,0.6947291188240051,0.36882535099983216,0.7072881765365601],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/hSVvEpLJIgcOEsSb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/jFjNNqFRkoMrlNIS.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/ddHryGzVGgNIUmfy.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00025326223234624725,0.00028889452243057383,0.9982174826907517,0.9988521248607196]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6257796287536621,"y":0.20893371105194092},{"x":0.6257796287536621,"y":0.24495677649974823},{"x":0.45945945382118225,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.45945945382118225,0.20893371105194092,0.6257796287536621,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.2103746384382248},{"x":0.442827433347702,"y":0.20893371105194092},{"x":0.44490644335746765,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3742203712463379,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.3742203712463379,0.2103746384382248,0.44490644335746765,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7068607211112976,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6902287006378174,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6902287006378174,0.2636887729167938,0.7068607211112976,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6798336505889893,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5883575677871704,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5883575677871704,0.2636887729167938,0.6798336505889893,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5758835673332214,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5592515468597412,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5592515468597412,0.2636887729167938,0.5758835673332214,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5467775464057922,"y":0.29250720143318176},{"x":0.5051975250244141,"y":0.29250720143318176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5051975250244141,0.2636887729167938,0.5467775464057922,0.29250720143318176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5010395050048828,"y":0.29394811391830444},{"x":0.4490644633769989,"y":0.29250720143318176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.4490644633769989,0.2636887729167938,0.5010395050048828,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.26224783062934875},{"x":0.4345114231109619,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4345114231109619,"y":0.29394811391830444},{"x":0.28274428844451904,"y":0.29250720143318176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.28274428844451904,0.26224783062934875,0.4345114231109619,0.29394811391830444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.20749279856681824},{"x":0.7068607211112976,"y":0.20893371105194092},{"x":0.704781711101532,"y":0.2953890562057495},{"x":0.28274428844451904,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27774428844451904,0.20049279856681823,0.709781711101532,0.3023890562057495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3775216042995453},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3933717608451843},{"x":0.4781704843044281,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4760914742946625,0.3775216042995453,0.5259875059127808,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3775216042995453},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3775216042995453},{"x":0.4760914742946625,"y":0.394812673330307},{"x":0.469854474067688,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46777546405792236,0.3775216042995453,0.4760914742946625,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5821205973625183,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5488565564155579,0.40345820784568787,0.5821205973625183,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5446985363960266,"y":0.40345820784568787},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4193083643913269},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالساده","boundary":[0.46569645404815674,0.40345820784568787,0.5446985363960266,0.4193083643913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.40345820784568787},{"x":0.45945945382118225,"y":0.40345820784568787},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4193083643913269},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیسی","boundary":[0.41580042243003845,0.40345820784568787,0.45945945382118225,0.4193083643913269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4193083643913269},{"x":0.41580042243003845,"y":0.42363113164901733}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4087214124202728,0.37196254658699035,0.5871205973625183,0.4263083643913269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6112266182899475,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5883575677871704,0.4322766661643982,0.6112266182899475,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5821205973625183,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5530145764350891,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.4322766661643982,0.5821205973625183,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5488565564155579,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.4322766661643982,0.5488565564155579,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.4322766661643982,0.5155925154685974,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4407484531402588,0.4308357238769531,0.4719334840774536,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4452449679374695},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.4308357238769531,0.4345114231109619,0.4452449679374695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6112266182899475,"y":0.44668588042259216},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38169440150260925,0.4238357238769531,0.6162266182899475,0.45368588042259217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5696465969085693,0.46109509468078613,0.602910578250885,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5654885768890381,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.5218295454978943,0.46109509468078613,0.5654885768890381,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.46109509468078613},{"x":0.517671525478363,"y":0.46109509468078613},{"x":0.517671525478363,"y":0.4812680184841156},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیمانی","boundary":[0.46777546405792236,0.46109509468078613,0.517671525478363,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.46109509468078613},{"x":0.46569645404815674,"y":0.46109509468078613},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4812680184841156},{"x":0.395010381937027,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشانی","boundary":[0.395010381937027,0.46109509468078613,0.46569645404815674,0.4812680184841156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.4812680184841156},{"x":0.395010381937027,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.390010381937027,0.4540950946807861,0.607910578250885,0.4882680184841156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5862785577774048,0.49135446548461914,0.6112266182899475,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.49135446548461914,0.5821205973625183,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5488565564155579,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.49135446548461914,0.5488565564155579,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.49135446548461914,0.5155925154685974,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4719334840774536,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5057637095451355},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.49135446548461914,0.4719334840774536,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4345114231109619,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5043227672576904},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.48991355299949646,0.4345114231109619,0.5043227672576904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6112266182899475,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5057637095451355},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38169440150260925,0.48291355299949645,0.6162266182899475,0.5127637095451355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.710374653339386},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5043227672576904},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5461094975471497},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"COPYRIGHT","boundary":[0.2494802474975586,0.710374653339386,0.6049895882606506,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5028818249702454},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"WATERIAL","boundary":[0.5467775464057922,0.5028818249702454,0.8523908257484436,0.3746397793292999]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.710374653339386},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3746397793292999},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2444802474975586,0.703374653339386,0.8573908257484436,0.38163977932929993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.619596540927887},{"x":0.30353429913520813,"y":0.4942363202571869},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5763688683509827},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ATU","boundary":[0.12681913375854492,0.619596540927887,0.42411643266677856,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7796257734298706,"y":0.32276657223701477},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"RESS","boundary":[0.33471933007240295,0.47262248396873474,0.7796257734298706,0.32276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.619596540927887},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7796257734298706,"y":0.32276657223701477},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.12181913375854492,0.612596540927887,0.7846257734298706,0.3297665722370148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.770893394947052},{"x":0.5072765350341797,"y":0.770893394947052},{"x":0.5072765350341797,"y":0.789625346660614},{"x":0.48856547474861145,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"9","boundary":[0.48856547474861145,0.770893394947052,0.5072765350341797,0.789625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.770893394947052},{"x":0.5280665159225464,"y":0.770893394947052},{"x":0.5280665159225464,"y":0.789625346660614},{"x":0.5218295454978943,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.5218295454978943,0.770893394947052,0.5280665159225464,0.789625346660614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.770893394947052},{"x":0.5280665159225464,"y":0.770893394947052},{"x":0.5280665159225464,"y":0.789625346660614},{"x":0.48856547474861145,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.763893394947052,0.5330665159225464,0.796625346660614],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/DlGfFAquOpvjYyry-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/zFKSHkhfNtDBhQZr.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/xINDQkMUBCFegwmS.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00032674044680446697,0.0005795704432110965,0.9982304493652312,0.9988209810043962]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5800415873527527,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.4719334840774536,0.4077809751033783,0.5800415873527527,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.409221887588501},{"x":0.46569645404815674,"y":0.409221887588501},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4365994334220886},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.4199584126472473,0.409221887588501,0.46569645404815674,0.4365994334220886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.409221887588501},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5800415873527527,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4149584126472473,0.40222188758850097,0.5850415873527527,0.44215849113464356],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.602910578250885,0.4452449679374695,0.6091476082801819,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5966736078262329,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5488565564155579,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5488565564155579,0.4452449679374695,0.5966736078262329,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.4452449679374695},{"x":0.542619526386261,"y":0.4452449679374695},{"x":0.542619526386261,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5322245359420776,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5322245359420776,0.4452449679374695,0.542619526386261,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4452449679374695},{"x":0.530145525932312,"y":0.4452449679374695},{"x":0.530145525932312,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5051975250244141,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5051975250244141,0.4452449679374695,0.530145525932312,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5031185150146484,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4760914742946625,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.4760914742946625,0.4452449679374695,0.5031185150146484,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4438040256500244},{"x":0.469854474067688,"y":0.4438040256500244},{"x":0.469854474067688,"y":0.45965418219566345},{"x":0.38669440150260925,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"MATLAB","boundary":[0.38669440150260925,0.4438040256500244,0.469854474067688,0.45965418219566345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.46109509468078613},{"x":0.38669440150260925,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38169440150260925,0.4368040256500244,0.6141476082801819,0.46809509468078614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25504323840141296},{"x":0.7754677534103394,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ESS","boundary":[0.4989604949951172,0.3876080811023712,0.7754677534103394,0.31844380497932434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4490644633769989,"y":0.409221887588501},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"ATUP","boundary":[0.1621621549129486,0.6109510064125061,0.5488565564155579,0.47694525122642517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.6109510064125061},{"x":0.6694386601448059,"y":0.24783861637115479},{"x":0.777546763420105,"y":0.319884717464447},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.6039510064125061,0.782546763420105,0.326884717464447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5197505354881287,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4844074845314026,0.49711814522743225,0.5218295454978943,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4985590875148773},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.4985590875148773,0.48232847452163696,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5363825559616089,0.5187320113182068,0.5654885768890381,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالساده","boundary":[0.4719334840774536,0.5187320113182068,0.5343035459518433,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5187320113182068},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5187320113182068},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیسی","boundary":[0.4324324429035187,0.5187320113182068,0.46777546405792236,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5561959743499756},{"x":0.55509352684021,"y":0.5561959743499756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.55509352684021,0.5403458476066589,0.5821205973625183,0.5561959743499756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5561959743499756},{"x":0.517671525478363,"y":0.5561959743499756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.517671525478363,0.5403458476066589,0.5509355664253235,0.5561959743499756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5561959743499756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیمانی","boundary":[0.4802494943141937,0.5403458476066589,0.5114344954490662,0.5561959743499756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5403458476066589},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5403458476066589},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5561959743499756},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5561959743499756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشانی","boundary":[0.42411643266677856,0.5403458476066589,0.4719334840774536,0.5561959743499756]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5800415873527527,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5561959743499756},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5576369166374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41703742265701294,0.49011814522743224,0.5871205973625183,0.5631959743499756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.49135446548461914},{"x":0.777546763420105,"y":0.3270893394947052},{"x":0.8461538553237915,"y":0.3760806918144226},{"x":0.602910578250885,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"MATERIAL","boundary":[0.5343035459518433,0.49135446548461914,0.8461538553237915,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.6743515729904175},{"x":0.5259875059127808,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5461094975471497},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.26195424795150757,0.6743515729904175,0.5945945978164673,0.5461094975471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.6743515729904175},{"x":0.777546763420105,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8461538553237915,"y":0.3760806918144226},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.25695424795150756,0.6673515729904175,0.8511538553237915,0.3830806918144226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.579250693321228},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5806916356086731},{"x":0.602910578250885,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5862785577774048,0.579250693321228,0.602910578250885,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.579250693321228},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5571725368499756,0.579250693321228,0.5800415873527527,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5072765350341797,0.579250693321228,0.5530145764350891,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5031185150146484,"y":0.579250693321228},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5965417623519897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4490644633769989,0.5778098106384277,0.5031185150146484,0.5965417623519897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277},{"x":0.442827433347702,"y":0.5778098106384277},{"x":0.442827433347702,"y":0.5965417623519897},{"x":0.395010381937027,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.395010381937027,0.5778098106384277,0.442827433347702,0.5965417623519897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6049895882606506,"y":0.579250693321228},{"x":0.602910578250885,"y":0.5979827046394348},{"x":0.395010381937027,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.390010381937027,0.5708098106384277,0.607910578250885,0.6049827046394348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5717255473136902,0.6066282391548157,0.6091476082801819,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5613305568695068,0.6066282391548157,0.5634095668792725,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6066282391548157},{"x":0.55509352684021,"y":0.6066282391548157},{"x":0.55509352684021,"y":0.6224783658981323},{"x":0.382536381483078,"y":0.6224783658981323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹-۳۶۷-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.382536381483078,0.6066282391548157,0.55509352684021,0.6224783658981323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6541786789894104},{"x":0.692307710647583,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.692307710647583,0.6354466676712036,0.7505197525024414,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6340057849884033,0.6902287006378174,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6486486196517944,0.6340057849884033,0.6756756901741028,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6340057849884033,0.6403326392173767,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6527377367019653},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5800415873527527,0.6340057849884033,0.6257796287536621,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6527377367019653},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.6340057849884033,0.5758835673332214,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6527377367019653},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5322245359420776,0.6340057849884033,0.5634095668792725,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6527377367019653},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4948025047779083,0.6340057849884033,0.5239084959030151,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6340057849884033},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6340057849884033},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6527377367019653},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.6340057849884033,0.48856547474861145,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6340057849884033},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6340057849884033},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6527377367019653},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.6340057849884033,0.47401246428489685,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6527377367019653},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3617463707923889,0.6340057849884033,0.4116424024105072,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6527377367019653},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3160083293914795,0.6340057849884033,0.3534303605556488,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6527377367019653},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.24740125238895416,0.6340057849884033,0.3076923191547394,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7110186815261841,0.6613832712173462,0.7609147429466248,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.6613832712173462,0.7110186815261841,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومه","boundary":[0.6507276296615601,0.6613832712173462,0.7027027010917664,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6786743402481079},{"x":0.602910578250885,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.602910578250885,0.6613832712173462,0.6465696692466736,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5800415873527527,0.6613832712173462,0.6008316278457642,0.6786743402481079]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6786743402481079},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24240125238895416,0.5981872968673706,0.7659147429466248,0.6856743402481079],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6613832712173462},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6613832712173462},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.3991684019565582,0.6613832712173462,0.46777546405792236,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6613832712173462},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6613832712173462},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6786743402481079},{"x":0.395010381937027,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.395010381937027,0.6613832712173462,0.40124741196632385,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3617463707923889,0.6613832712173462,0.3908523917198181,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6613832712173462},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6613832712173462},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6786743402481079},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.3243243098258972,0.6613832712173462,0.35758835077285767,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6613832712173462},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6613832712173462},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6786743402481079},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.27650728821754456,0.6613832712173462,0.31808730959892273,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6786743402481079},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.23700623214244843,0.6613832712173462,0.2702702581882477,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7297297120094299,0.6902016997337341,0.7609147429466248,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7074927687644958},{"x":0.704781711101532,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.704781711101532,0.6902016997337341,0.7234927415847778,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6985446810722351,0.6902016997337341,0.7027027010917664,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6902016997337341},{"x":0.692307710647583,"y":0.6902016997337341},{"x":0.692307710647583,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.6569646596908569,0.6902016997337341,0.692307710647583,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.6216216087341309,0.6902016997337341,0.6465696692466736,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.5821205973625183,0.6902016997337341,0.6112266182899475,0.7074927687644958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7074927687644958},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.6543832712173462,0.7659147429466248,0.7144927687644959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6887608170509338},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6887608170509338},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7031700015068054},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.3451143503189087,0.6887608170509338,0.37006238102912903,0.7031700015068054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7046109437942505},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.32016631960868835,0.6887608170509338,0.3388773500919342,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7046109437942505},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.6902016997337341,0.3160083293914795,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6902016997337341},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6887608170509338},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7046109437942505},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2806652784347534,0.6902016997337341,0.30561330914497375,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6902016997337341},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6902016997337341},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7060518860816956},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23700623214244843,0.6902016997337341,0.27650728821754456,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7151767015457153,0.7161383032798767,0.7463617324829102,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.7161383032798767,0.7089397311210632,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7161383032798767,0.6735966801643372,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.7161383032798767,0.6611226797103882,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5509355664253235,0.7161383032798767,0.6008316278457642,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5072765350341797,0.7161383032798767,0.5446985363960266,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7334293723106384},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.44490644335746765,0.7161383032798767,0.5010395050048828,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7334293723106384},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43659043312072754,0.7161383032798767,0.4407484531402588,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3970893919467926,0.7161383032798767,0.43035343289375305,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7161383032798767},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7161383032798767},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7161383032798767,0.39293140172958374,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3367983400821686,0.7161383032798767,0.382536381483078,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7334293723106384},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29729729890823364,0.7161383032798767,0.3305613398551941,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7334293723106384},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.25987526774406433,0.7161383032798767,0.29106029868125916,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.7161383032798767,0.25363826751708984,0.7334293723106384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7334293723106384},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23200623214244842,0.6832016997337341,0.7513617324829102,0.7404293723106384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5509355664253235,0.7363112568855286,0.5945945978164673,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5072765350341797,0.7377521395683289,0.5446985363960266,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7377521395683289},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7377521395683289},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7550432085990906},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.7377521395683289,0.4989604949951172,0.7550432085990906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7377521395683289},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7377521395683289},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7550432085990906},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4490644633769989,0.7377521395683289,0.4864864945411682,0.7550432085990906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7391930818557739},{"x":0.442827433347702,"y":0.7391930818557739},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7550432085990906},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7564841508865356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4033263921737671,0.7391930818557739,0.44490644335746765,0.7550432085990906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7318087220191956,0.7665706276893616,0.7609147429466248,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7838616967201233},{"x":0.692307710647583,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.692307710647583,0.7665706276893616,0.7234927415847778,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6340956091880798,0.7651296854019165,0.6860706806182861,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7651296854019165},{"x":0.632016658782959,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6257796287536621,0.7651296854019165,0.6299376487731934,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۶۵۵","boundary":[0.5405405163764954,0.7636887431144714,0.6174635887145996,0.7824207544326782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3983263921737671,0.7293112568855286,0.7659147429466248,0.7908616967201233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7680115103721619},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7694524526596069},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7853025794029236},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.38669440150260925,0.7680115103721619,0.43659043312072754,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7680115103721619},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7838616967201233},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3513513505458832,0.7665706276893616,0.37837839126586914,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7824207544326782},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34095633029937744,0.7665706276893616,0.3451143503189087,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7651296854019165},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7665706276893616},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7824207544326782},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.23908524215221405,0.7651296854019165,0.3305613398551941,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7953890562057495},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7318087220191956,0.7939481139183044,0.7609147429466248,0.8112391829490662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6985446810722351,0.7939481139183044,0.7255717515945435,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7925072312355042},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7939481139183044},{"x":0.692307710647583,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.6590436697006226,0.7925072312355042,0.692307710647583,0.8097983002662659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8112391829490662},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23408524215221405,0.7566887431144714,0.7659147429466248,0.8182391829490662],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8097983002662659},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5010395050048828,0.7939481139183044,0.5530145764350891,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4948025047779083,0.7939481139183044,0.4989604949951172,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8097983002662659},{"x":0.4615384638309479,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4615384638309479,0.7939481139183044,0.4844074845314026,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7925072312355042},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8083573579788208},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.33264032006263733,0.7925072312355042,0.37006238102912903,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7939481139183044},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7939481139183044},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8083573579788208},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31808730959892273,0.7939481139183044,0.33264032006263733,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8083573579788208},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.2806652784347534,0.7939481139183044,0.3243243098258972,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7939481139183044},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7939481139183044},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.24116423726081848,0.7939481139183044,0.27442827820777893,0.8083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8097983002662659},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23616423726081848,0.7855072312355041,0.5580145764350891,0.8167983002662659],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/BoFZuUzAFWZmaPQh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/ysIUoWJqTNnapmdp.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/BEcndQITenxbsMxC.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.0004819863886929383,0.9982088381584866,0.998787760862356]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8066527843475342,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.34870317578315735,0.8523908257484436,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7962577939033508,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36887606978416443},{"x":0.7588357329368591,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7567567825317383,0.35014408826828003,0.7962577939033508,0.36887606978416443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7588357329368591,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7517567825317383,0.34314408826828,0.8573908257484436,0.3729942448139191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6881496906280518,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.31844380497932434},{"x":0.644490659236908,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"SS","boundary":[0.5592515468597412,0.34149855375289917,0.7733888030052185,0.31844380497932434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6881496906280518,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.31844380497932434},{"x":0.644490659236908,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5542515468597412,0.33449855375289916,0.7783888030052185,0.32544380497932435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8565488457679749,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ویان","boundary":[0.8024948239326477,0.47262248396873474,0.8565488457679749,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7962577939033508,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7505197525024414,0.47262248396873474,0.7962577939033508,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7338877320289612,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5172910690307617},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6839916706085205,0.47262248396873474,0.7338877320289612,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6819126605987549,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5172910690307617},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6507276296615601,0.47262248396873474,0.6819126605987549,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6611226797103882,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5172910690307617},{"x":0.644490659236908,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.644490659236908,0.47262248396873474,0.6611226797103882,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6382536292076111,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"طهمور","boundary":[0.5779625773429871,0.47262248396873474,0.6382536292076111,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5821205973625183,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5343035459518433,0.47262248396873474,0.5821205973625183,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5259875059127808,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4844074845314026,0.47262248396873474,0.5259875059127808,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4781704843044281,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5172910690307617},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45945945382118225,0.47262248396873474,0.4781704843044281,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.47262248396873474},{"x":0.45114344358444214,"y":0.47262248396873474},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4054054021835327,0.47262248396873474,0.45114344358444214,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3887733817100525,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5172910690307617},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.3617463707923889,0.47262248396873474,0.3887733817100525,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.47262248396873474},{"x":0.37006238102912903,"y":0.47262248396873474},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5172910690307617},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35758835077285767,0.47262248396873474,0.37006238102912903,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.47262248396873474},{"x":0.34927234053611755,"y":0.47262248396873474},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5172910690307617},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3097712993621826,0.47262248396873474,0.34927234053611755,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.47262248396873474},{"x":0.32848232984542847,"y":0.47262248396873474},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.2785862684249878,0.47262248396873474,0.32848232984542847,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.47262248396873474},{"x":0.2785862684249878,"y":0.47262248396873474},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5172910690307617},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.23908524215221405,0.47262248396873474,0.2785862684249878,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.47262248396873474},{"x":0.23076923191547394,"y":0.47262248396873474},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5172910690307617},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.2203742265701294,0.47262248396873474,0.23076923191547394,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.47262248396873474},{"x":0.21205821633338928,"y":0.47262248396873474},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5172910690307617},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.17047816514968872,0.47262248396873474,0.21205821633338928,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474},{"x":0.16632016003131866,"y":0.47262248396873474},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5172910690307617},{"x":0.147609144449234,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.47262248396873474,0.16632016003131866,0.5172910690307617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8565488457679749,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5172910690307617},{"x":0.147609144449234,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.142609144449234,0.46562248396873473,0.8615488457679749,0.5242910690307617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.8024948239326477,0.39193084836006165,0.8503118753433228,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7941787838935852,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7941787838935852,"y":0.409221887588501},{"x":0.7422037124633789,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7422037124633789,0.3933717608451843,0.7941787838935852,0.409221887588501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7422037124633789,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7372037124633789,0.38493084836006164,0.8553118753433228,0.4147809751033783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6361746191978455,0.3890489935874939,0.7089397311210632,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6091476082801819,0.3890489935874939,0.6278586387634277,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.3890489935874939},{"x":0.602910578250885,"y":0.3890489935874939},{"x":0.602910578250885,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5675675868988037,0.3890489935874939,0.602910578250885,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5135135054588318,0.3890489935874939,0.5571725368499756,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4077809751033783},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.47401246428489685,0.3890489935874939,0.5051975250244141,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.3904899060726166},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3904899060726166},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4077809751033783},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45322245359420776,0.3904899060726166,0.46569645404815674,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4116424024105072,0.3904899060726166,0.4490644633769989,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3904899060726166},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3904899060726166},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4077809751033783},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38669440150260925,0.3904899060726166,0.40748441219329834,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.3904899060726166},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3904899060726166},{"x":0.3679833710193634,"y":0.4077809751033783},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.3451143503189087,0.3904899060726166,0.3679833710193634,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.3904899060726166},{"x":0.3367983400821686,"y":0.3904899060726166},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2640332579612732,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2640332579612732,0.3904899060726166,0.3367983400821686,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.3904899060726166},{"x":0.2557172477245331,"y":0.3904899060726166},{"x":0.2557172477245331,"y":0.409221887588501},{"x":0.234927237033844,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.234927237033844,0.3904899060726166,0.2557172477245331,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.3904899060726166},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3904899060726166},{"x":0.23284822702407837,"y":0.409221887588501},{"x":0.20790021121501923,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.20790021121501923,0.3904899060726166,0.23284822702407837,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.3904899060726166},{"x":0.20374220609664917,"y":0.3904899060726166},{"x":0.20374220609664917,"y":0.409221887588501},{"x":0.1995842009782791,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1995842009782791,0.3904899060726166,0.20374220609664917,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.3904899060726166},{"x":0.191268190741539,"y":0.3904899060726166},{"x":0.191268190741539,"y":0.409221887588501},{"x":0.17879417538642883,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.17879417538642883,0.3904899060726166,0.191268190741539,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3904899060726166},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3904899060726166},{"x":0.17047816514968872,"y":0.409221887588501},{"x":0.147609144449234,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.147609144449234,0.3904899060726166,0.17047816514968872,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8523908257484436,"y":0.439481258392334},{"x":0.8024948239326477,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.8024948239326477,0.4149855971336365,0.8523908257484436,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7941787838935852,"y":0.439481258392334},{"x":0.7879418134689331,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7879418134689331,0.4149855971336365,0.7941787838935852,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7796257734298706,"y":0.439481258392334},{"x":0.7484407424926758,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7484407424926758,0.4149855971336365,0.7796257734298706,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7401247620582581,"y":0.439481258392334},{"x":0.7276507019996643,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7276507019996643,0.4149855971336365,0.7401247620582581,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7193347215652466,"y":0.439481258392334},{"x":0.6611226797103882,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6611226797103882,0.4149855971336365,0.7193347215652466,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6528066396713257,"y":0.439481258392334},{"x":0.6257796287536621,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6257796287536621,0.4149855971336365,0.6528066396713257,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6153846383094788,"y":0.439481258392334},{"x":0.5530145764350891,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.4149855971336365,0.6153846383094788,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5509355664253235,"y":0.439481258392334},{"x":0.5446985363960266,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.4149855971336365,0.5509355664253235,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5363825559616089,"y":0.439481258392334},{"x":0.4948025047779083,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4948025047779083,0.4149855971336365,0.5363825559616089,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4864864945411682,"y":0.439481258392334},{"x":0.4781704843044281,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4781704843044281,0.4149855971336365,0.4864864945411682,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.4149855971336365},{"x":0.469854474067688,"y":0.4149855971336365},{"x":0.469854474067688,"y":0.439481258392334},{"x":0.4282744228839874,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.4282744228839874,0.4149855971336365,0.469854474067688,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4199584126472473,"y":0.439481258392334},{"x":0.3596673607826233,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3596673607826233,0.4149855971336365,0.4199584126472473,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.4149855971336365},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4149855971336365},{"x":0.3513513505458832,"y":0.439481258392334},{"x":0.29937630891799927,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.29937630891799927,0.4149855971336365,0.3513513505458832,0.439481258392334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.439481258392334},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.38348990607261657,0.8573908257484436,0.446481258392334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.41786742210388184},{"x":0.29106029868125916,"y":0.41642650961875916},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4337175786495209},{"x":0.2515592575073242,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.2515592575073242,0.41786742210388184,0.29106029868125916,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.4193083643913269},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4193083643913269},{"x":0.2432432472705841,"y":0.43515849113464355},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2141372114419937,0.4193083643913269,0.2432432472705841,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.4193083643913269},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4193083643913269},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4365994334220886},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2058212012052536,0.4193083643913269,0.21205821633338928,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.42219018936157227},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4193083643913269},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4380403459072113},{"x":0.147609144449234,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.147609144449234,0.42219018936157227,0.1975051909685135,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8316008448600769,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8316008448600769,0.4452449679374695,0.8523908257484436,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8274428248405457,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8066527843475342,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8066527843475342,0.4452449679374695,0.8274428248405457,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7962577939033508,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7442827224731445,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7442827224731445,0.4452449679374695,0.7962577939033508,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6881496906280518,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6881496906280518,0.4452449679374695,0.7255717515945435,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6839916706085205,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6694386601448059,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6694386601448059,0.4452449679374695,0.6839916706085205,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6611226797103882,"y":0.46685880422592163},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.5821205973625183,0.4438040256500244,0.6611226797103882,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5738045573234558,"y":0.46685880422592163},{"x":0.5446985363960266,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5446985363960266,0.4438040256500244,0.5738045573234558,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5343035459518433,"y":0.46685880422592163},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5031185150146484,0.4438040256500244,0.5343035459518433,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4948025047779083,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.4438040256500244,0.4989604949951172,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4864864945411682,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4719334840774536,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4719334840774536,0.4438040256500244,0.4864864945411682,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4636174738407135,"y":0.46685880422592163},{"x":0.4199584126472473,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.4199584126472473,0.4438040256500244,0.4636174738407135,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4137214124202728,"y":0.46685880422592163},{"x":0.37006238102912903,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.37006238102912903,0.4438040256500244,0.4137214124202728,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3617463707923889,"y":0.46685880422592163},{"x":0.34303534030914307,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.34303534030914307,0.4438040256500244,0.3617463707923889,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4438040256500244},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4438040256500244},{"x":0.33471933007240295,"y":0.46685880422592163},{"x":0.295218288898468,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.295218288898468,0.4438040256500244,0.33471933007240295,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.4438040256500244},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4438040256500244},{"x":0.2869022786617279,"y":0.46685880422592163},{"x":0.2286902219057083,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2286902219057083,0.4438040256500244,0.2869022786617279,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.4438040256500244},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4438040256500244},{"x":0.22245322167873383,"y":0.46685880422592163},{"x":0.2058212012052536,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2058212012052536,0.4438040256500244,0.22245322167873383,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.4438040256500244},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4438040256500244},{"x":0.1975051909685135,"y":0.46685880422592163},{"x":0.14968815445899963,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.14968815445899963,0.4438040256500244,0.1975051909685135,0.46685880422592163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.42219018936157227},{"x":0.8503118753433228,"y":0.39769452810287476},{"x":0.8544698357582092,"y":0.46541786193847656},{"x":0.15176714956760406,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14053014934062957,0.41519018936157226,0.8594698357582092,0.47241786193847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6112266182899475,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ور","boundary":[0.5925155878067017,0.47262248396873474,0.6112266182899475,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5862785577774048,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5259875059127808,0.47262248396873474,0.5862785577774048,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.47262248396873474},{"x":0.517671525478363,"y":0.47262248396873474},{"x":0.517671525478363,"y":0.4927953779697418},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4802494943141937,0.47262248396873474,0.517671525478363,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4927953779697418},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45945945382118225,0.47262248396873474,0.4719334840774536,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.47262248396873474},{"x":0.45114344358444214,"y":0.47262248396873474},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4927953779697418},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.39293140172958374,0.47262248396873474,0.45114344358444214,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.47262248396873474},{"x":0.38461539149284363,"y":0.47262248396873474},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4927953779697418},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.36382535099983215,0.47262248396873474,0.38461539149284363,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3617463707923889,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4927953779697418},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35758835077285767,0.47262248396873474,0.3617463707923889,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.47262248396873474},{"x":0.34927234053611755,"y":0.47262248396873474},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3367983400821686,0.47262248396873474,0.34927234053611755,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.4711815416812897},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4711815416812897},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4927953779697418},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.2785862684249878,0.4711815416812897,0.32848232984542847,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2702702581882477,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2702702581882477,"y":0.49135446548461914},{"x":0.23700623214244843,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.23700623214244843,0.4711815416812897,0.2702702581882477,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.49135446548461914},{"x":0.21829521656036377,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.21829521656036377,0.4711815416812897,0.23076923191547394,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4711815416812897},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4711815416812897},{"x":0.20997920632362366,"y":0.49135446548461914},{"x":0.17463617026805878,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.17463617026805878,0.4711815416812897,0.20997920632362366,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4711815416812897},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4711815416812897},{"x":0.16632016003131866,"y":0.49135446548461914},{"x":0.147609144449234,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.4711815416812897,0.16632016003131866,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7858628034591675,0.5,0.8503118753433228,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5},{"x":0.777546763420105,"y":0.5},{"x":0.777546763420105,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7505197525024414,0.5,0.777546763420105,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6839916706085205,0.5,0.7422037124633789,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6465696692466736,0.5,0.6756756901741028,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6153846383094788,0.5,0.6382536292076111,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5821205973625183,0.5014409422874451,0.6112266182899475,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5613305568695068,0.5014409422874451,0.5738045573234558,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5216138362884521},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.4802494943141937,0.5014409422874451,0.5530145764350891,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5014409422874451},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5014409422874451},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5230547785758972},{"x":0.395010381937027,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.395010381937027,0.5014409422874451,0.4719334840774536,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5014409422874451},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5014409422874451},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5230547785758972},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.35758835077285767,0.5014409422874451,0.38669440150260925,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5014409422874451},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5014409422874451},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5230547785758972},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.31185030937194824,0.5014409422874451,0.34927234053611755,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5014409422874451},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5014409422874451},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5230547785758972},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.24532224237918854,0.5014409422874451,0.30353429913520813,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5014409422874451},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5014409422874451},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5230547785758972},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20997920632362366,0.5014409422874451,0.24116423726081848,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.5028818249702454},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5028818249702454},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5230547785758972},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.16424116492271423,0.5028818249702454,0.20166319608688354,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5028818249702454},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5028818249702454},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5230547785758972},{"x":0.147609144449234,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.5028818249702454,0.15592515468597412,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.8004158139228821,0.5288184285163879,0.8523908257484436,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7754677534103394,0.5288184285163879,0.7920997738838196,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7276507019996643,0.5288184285163879,0.7671517729759216,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7027027010917664,0.5288184285163879,0.7255717515945435,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6299376487731934,0.5288184285163879,0.6860706806182861,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5675675868988037,0.5288184285163879,0.6216216087341309,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5197505354881287,0.5288184285163879,0.5592515468597412,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.5288184285163879,0.5114344954490662,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5504322648048401},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.43035343289375305,0.5288184285163879,0.4948025047779083,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5288184285163879},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5288184285163879},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5489913821220398},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4033263921737671,0.5288184285163879,0.42203742265701294,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5489913821220398},{"x":0.395010381937027,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.395010381937027,0.5288184285163879,0.3991684019565582,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5288184285163879},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5288184285163879},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5489913821220398},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.3513513505458832,0.5288184285163879,0.38669440150260925,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5489913821220398},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.31185030937194824,0.5288184285163879,0.3471933603286743,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.5273775458335876},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5273775458335876},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5489913821220398},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24116423726081848,0.5273775458335876,0.30353429913520813,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5489913821220398},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.18918919563293457,0.5273775458335876,0.23284822702407837,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5273775458335876},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5489913821220398},{"x":0.147609144449234,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.147609144449234,0.5273775458335876,0.17879417538642883,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5821325778961182},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8191268444061279,0.5547550320625305,0.8523908257484436,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.7817047834396362,0.5547550320625305,0.8108108043670654,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5547550320625305},{"x":0.777546763420105,"y":0.5547550320625305},{"x":0.777546763420105,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.5547550320625305,0.777546763420105,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7255717515945435,0.5547550320625305,0.7609147429466248,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193347215652466,0.5547550320625305,0.7255717515945435,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6528066396713257,0.5547550320625305,0.7110186815261841,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.5547550320625305},{"x":0.644490659236908,"y":0.5547550320625305},{"x":0.644490659236908,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6361746191978455,0.5547550320625305,0.644490659236908,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5758835673332214,0.5547550320625305,0.6278586387634277,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5488565564155579,0.5547550320625305,0.5717255473136902,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5051975250244141,0.5547550320625305,0.5405405163764954,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5821325778961182},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4407484531402588,0.5547550320625305,0.4989604949951172,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5821325778961182},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.42203742265701294,0.5547550320625305,0.4345114231109619,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5821325778961182},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.3659043610095978,0.5547550320625305,0.4137214124202728,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5821325778961182},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3596673607826233,0.5547550320625305,0.3659043610095978,0.5821325778961182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5547550320625305},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5547550320625305},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5821325778961182},{"x":0.322245329618454,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.322245329618454,0.5547550320625305,0.34927234053611755,0.5821325778961182]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5821325778961182},{"x":0.147609144449234,"y":0.5821325778961182}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.46418154168128967,0.8573908257484436,0.5891325778961182],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.3679833710193634,0.5547550320625305,0.4137214124202728,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5547550320625305},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5778098106384277},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35758835077285767,0.5547550320625305,0.3659043610095978,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5547550320625305},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5547550320625305},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5778098106384277},{"x":0.322245329618454,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.322245329618454,0.5547550320625305,0.34927234053611755,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.5561959743499756},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5547550320625305},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5778098106384277},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.2661122679710388,0.5561959743499756,0.31392931938171387,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5561959743499756},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5778098106384277},{"x":0.20997920632362366,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.20997920632362366,0.5561959743499756,0.25987526774406433,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5561959743499756},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5561959743499756},{"x":0.20166319608688354,"y":0.579250693321228},{"x":0.147609144449234,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.147609144449234,0.5561959743499756,0.20166319608688354,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7920997738838196,0.5878962278366089,0.8503118753433228,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7629937529563904,0.5878962278366089,0.7879418134689331,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5878962278366089},{"x":0.765072762966156,"y":0.5878962278366089},{"x":0.765072762966156,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7609147429466248,0.5878962278366089,0.765072762966156,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5878962278366089},{"x":0.752598762512207,"y":0.5878962278366089},{"x":0.752598762512207,"y":0.6051872968673706},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6943867206573486,0.5878962278366089,0.752598762512207,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6051872968673706},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.6216216087341309,0.5878962278366089,0.6881496906280518,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6051872968673706},{"x":0.602910578250885,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.602910578250885,0.5878962278366089,0.6133056282997131,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.5571725368499756,0.5878962278366089,0.5945945978164673,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5051975250244141,0.5878962278366089,0.5488565564155579,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5878962278366089},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5878962278366089},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6051872968673706},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.47401246428489685,0.5878962278366089,0.49688148498535156,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5864553451538086},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6066282391548157},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.3742203712463379,0.5864553451538086,0.4178794324398041,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5864553451538086},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6051872968673706},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3076923191547394,0.5850144028663635,0.3659043610095978,0.6051872968673706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5850144028663635},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5850144028663635},{"x":0.295218288898468,"y":0.6037464141845703},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.2557172477245331,0.5850144028663635,0.295218288898468,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.5878962278366089},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5878962278366089},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6008645296096802},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.1767151802778244,0.5878962278366089,0.21829521656036377,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.5878962278366089,0.17879417538642883,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5878962278366089},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6008645296096802},{"x":0.147609144449234,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.147609144449234,0.5878962278366089,0.16424116492271423,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.7713097929954529,0.6152737736701965,0.8523908257484436,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7193347215652466,0.6152737736701965,0.7629937529563904,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6715176701545715,0.6152737736701965,0.7110186815261841,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.6403326392173767,0.6152737736701965,0.6632016897201538,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6257796287536621,0.6152737736701965,0.6340956091880798,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5592515468597412,0.6152737736701965,0.6174635887145996,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6340057849884033},{"x":0.542619526386261,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6152737736701965,0.5509355664253235,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.4906444847583771,0.6152737736701965,0.5343035459518433,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6152737736701965},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6152737736701965},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6340057849884033},{"x":0.442827433347702,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.442827433347702,0.6152737736701965,0.48232847452163696,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.6152737736701965},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6152737736701965},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6340057849884033},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40956342220306396,0.6152737736701965,0.43866944313049316,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6152737736701965},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6152737736701965},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6340057849884033},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.37006238102912903,0.6152737736701965,0.40124741196632385,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3243243098258972,0.6152737736701965,0.3617463707923889,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6152737736701965},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6340057849884033},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2869022786617279,0.6152737736701965,0.3160083293914795,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.6152737736701965},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6152737736701965},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6340057849884033},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2577962577342987,0.6152737736701965,0.28274428844451904,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6152737736701965},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6152737736701965},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6340057849884033},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.6152737736701965,0.2494802474975586,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.6152737736701965},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6152737736701965},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6340057849884033},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.1975051909685135,0.6152737736701965,0.23284822702407837,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6152737736701965},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6152737736701965},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6340057849884033},{"x":0.147609144449234,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.147609144449234,0.6152737736701965,0.19542619585990906,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8295218348503113,0.6426513195037842,0.8503118753433228,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8004158139228821,0.6426513195037842,0.8212057948112488,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7733888030052185,0.6426513195037842,0.7941787838935852,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6426513195037842},{"x":0.765072762966156,"y":0.6426513195037842},{"x":0.765072762966156,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7359667420387268,0.6426513195037842,0.765072762966156,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6673596501350403,0.6426513195037842,0.7255717515945435,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6257796287536621,0.6426513195037842,0.6569646596908569,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5758835673332214,0.6426513195037842,0.6174635887145996,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.6426513195037842,0.5675675868988037,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5010395050048828,0.6426513195037842,0.5530145764350891,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6613832712173462},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.45114344358444214,0.6426513195037842,0.4927234947681427,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6426513195037842},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6426513195037842},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6613832712173462},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.6426513195037842,0.44490644335746765,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6426513195037842},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6613832712173462},{"x":0.382536381483078,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"خصوم","boundary":[0.382536381483078,0.6426513195037842,0.4282744228839874,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.639769434928894},{"x":0.35758835077285767,"y":0.639769434928894},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3160083293914795,0.639769434928894,0.35758835077285767,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.639769434928894},{"x":0.3097712993621826,"y":0.639769434928894},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6628242135047913},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2785862684249878,0.639769434928894,0.3097712993621826,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.639769434928894},{"x":0.2723492681980133,"y":0.639769434928894},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6628242135047913},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25987526774406433,0.639769434928894,0.2723492681980133,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.639769434928894},{"x":0.2515592575073242,"y":0.639769434928894},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6628242135047913},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.2141372114419937,0.639769434928894,0.2515592575073242,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.639769434928894},{"x":0.2058212012052536,"y":0.639769434928894},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6628242135047913},{"x":0.147609144449234,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتوب","boundary":[0.147609144449234,0.639769434928894,0.2058212012052536,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8440748453140259,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8440748453140259,0.6685879230499268,0.8503118753433228,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8087317943572998,0.6685879230499268,0.8399168252944946,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7941787838935852,0.6685879230499268,0.8004158139228821,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.7484407424926758,0.6685879230499268,0.7858628034591675,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.6685879230499268,0.7484407424926758,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.6569646596908569,0.6685879230499268,0.7297297120094299,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5800415873527527,0.6685879230499268,0.6486486196517944,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.670028805732727},{"x":0.5758835673332214,"y":0.670028805732727},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.670028805732727,0.5758835673332214,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.670028805732727},{"x":0.5675675868988037,"y":0.670028805732727},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5509355664253235,0.670028805732727,0.5675675868988037,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.670028805732727},{"x":0.5509355664253235,"y":0.670028805732727},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6902016997337341},{"x":0.542619526386261,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.542619526386261,0.670028805732727,0.5509355664253235,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.670028805732727},{"x":0.5322245359420776,"y":0.670028805732727},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.5072765350341797,0.670028805732727,0.5322245359420776,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.670028805732727},{"x":0.4989604949951172,"y":0.670028805732727},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.4781704843044281,0.670028805732727,0.4989604949951172,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.670028805732727},{"x":0.47401246428489685,"y":0.670028805732727},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4719334840774536,0.670028805732727,0.47401246428489685,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.7983368039131165,0.6945244669914246,0.8503118753433228,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6945244669914246},{"x":0.790020763874054,"y":0.6945244669914246},{"x":0.790020763874054,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7629937529563904,0.6945244669914246,0.790020763874054,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6881496906280518,0.6959654092788696,0.7546777725219727,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6216216087341309,0.6959654092788696,0.6798336505889893,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7175792455673218},{"x":0.602910578250885,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.602910578250885,0.6959654092788696,0.6195425987243652,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6959654092788696},{"x":0.602910578250885,"y":0.6959654092788696},{"x":0.602910578250885,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.6959654092788696,0.602910578250885,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6959654092788696},{"x":0.590436577796936,"y":0.6959654092788696},{"x":0.590436577796936,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5717255473136902,0.6959654092788696,0.590436577796936,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5135135054588318,0.6959654092788696,0.5654885768890381,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7190201878547668},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4636174738407135,0.6959654092788696,0.5051975250244141,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6974063515663147},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6959654092788696},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.4033263921737671,0.6974063515663147,0.4573804438114166,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6974063515663147},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6974063515663147},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7190201878547668},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.35550934076309204,0.6974063515663147,0.3991684019565582,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6974063515663147},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6974063515663147},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7190201878547668},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.30353429913520813,0.6974063515663147,0.34927234053611755,0.7190201878547668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7175792455673218},{"x":0.147609144449234,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.5477550320625305,0.8573908257484436,0.7245792455673218],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.698847234249115},{"x":0.3243243098258972,"y":0.698847234249115},{"x":0.3243243098258972,"y":0.729106605052948},{"x":0.30353429913520813,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معه","boundary":[0.30561330914497375,0.698847234249115,0.3243243098258972,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.698847234249115},{"x":0.29729729890823364,"y":0.698847234249115},{"x":0.295218288898468,"y":0.729106605052948},{"x":0.2557172477245331,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2557172477245331,0.698847234249115,0.295218288898468,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.698847234249115},{"x":0.24740125238895416,"y":0.698847234249115},{"x":0.24740125238895416,"y":0.729106605052948},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.2058212012052536,0.698847234249115,0.24740125238895416,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.698847234249115},{"x":0.1975051909685135,"y":0.698847234249115},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7276657223701477},{"x":0.147609144449234,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.14968815445899963,0.698847234249115,0.1975051909685135,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8108108043670654,0.7219020128250122,0.8523908257484436,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8045738339424133,0.7219020128250122,0.8087317943572998,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7567567825317383,0.7219020128250122,0.7962577939033508,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7110186815261841,0.7219020128250122,0.7484407424926758,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6943867206573486,0.7219020128250122,0.7027027010917664,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6153846383094788,0.7219020128250122,0.6881496906280518,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7478386163711548},{"x":0.542619526386261,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.542619526386261,0.7219020128250122,0.6070685982704163,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4948025047779083,0.7219020128250122,0.5343035459518433,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4199584126472473,0.7219020128250122,0.4864864945411682,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7478386163711548},{"x":0.395010381937027,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.395010381937027,0.7219020128250122,0.4137214124202728,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7478386163711548},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.35758835077285767,0.7219020128250122,0.38669440150260925,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.7219020128250122},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7219020128250122},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7478386163711548},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.3014552891254425,0.7219020128250122,0.34927234053611755,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.7219020128250122},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7219020128250122},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7478386163711548},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2640332579612732,0.7219020128250122,0.29729729890823364,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.7219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7478386163711548},{"x":0.191268190741539,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.191268190741539,0.7219020128250122,0.2557172477245331,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7478386163711548},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.14968815445899963,0.7219020128250122,0.1829521805047989,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7536023259162903},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7536023259162903},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7983368039131165,0.7536023259162903,0.8503118753433228,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7536023259162903},{"x":0.790020763874054,"y":0.7536023259162903},{"x":0.790020763874054,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7359667420387268,0.7536023259162903,0.790020763874054,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7110186815261841,0.7536023259162903,0.7297297120094299,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6902287006378174,0.7536023259162903,0.7027027010917664,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6611226797103882,0.7536023259162903,0.6839916706085205,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6112266182899475,0.7536023259162903,0.6528066396713257,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7536023259162903},{"x":0.602910578250885,"y":0.7536023259162903},{"x":0.602910578250885,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.5446985363960266,0.7536023259162903,0.602910578250885,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7752161622047424},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.4844074845314026,0.7536023259162903,0.5343035459518433,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7752161622047424},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4802494943141937,0.7536023259162903,0.4844074845314026,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7536023259162903},{"x":0.469854474067688,"y":0.7536023259162903},{"x":0.469854474067688,"y":0.7752161622047424},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45945945382118225,0.7536023259162903,0.469854474067688,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7752161622047424},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.40956342220306396,0.7536023259162903,0.4469854533672333,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7536023259162903},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7536023259162903},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7752161622047424},{"x":0.382536381483078,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.382536381483078,0.7536023259162903,0.3991684019565582,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7536023259162903},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7536023259162903},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3534303605556488,0.7536023259162903,0.37214136123657227,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7536023259162903},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7536023259162903},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3243243098258972,0.7536023259162903,0.3451143503189087,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.7536023259162903},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7536023259162903},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7752161622047424},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.28482329845428467,0.7536023259162903,0.31808730959892273,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7536023259162903},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7536023259162903},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7752161622047424},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2577962577342987,0.7536023259162903,0.27650728821754456,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.7536023259162903},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7536023259162903},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7752161622047424},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.20166319608688354,0.7536023259162903,0.2515592575073242,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7536023259162903},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7536023259162903},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7752161622047424},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.15800416469573975,0.7536023259162903,0.19334720075130463,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7536023259162903},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7536023259162903},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7752161622047424},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14968815445899963,0.7536023259162903,0.15592515468597412,0.7752161622047424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8503118753433228,"y":0.801152765750885},{"x":0.7983368039131165,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.7983368039131165,0.7824207544326782,0.8503118753433228,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7941787838935852,"y":0.801152765750885},{"x":0.777546763420105,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.777546763420105,0.7824207544326782,0.7941787838935852,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7754677534103394,"y":0.801152765750885},{"x":0.7733888030052185,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7733888030052185,0.7824207544326782,0.7754677534103394,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7824207544326782},{"x":0.765072762966156,"y":0.7824207544326782},{"x":0.765072762966156,"y":0.801152765750885},{"x":0.7068607211112976,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.7068607211112976,0.7824207544326782,0.765072762966156,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7006236910820007,"y":0.801152765750885},{"x":0.6902287006378174,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.7824207544326782,0.7006236910820007,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6839916706085205,"y":0.801152765750885},{"x":0.6216216087341309,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.6216216087341309,0.7824207544326782,0.6839916706085205,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6133056282997131,"y":0.801152765750885},{"x":0.5738045573234558,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5738045573234558,0.7824207544326782,0.6133056282997131,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5654885768890381,"y":0.801152765750885},{"x":0.5135135054588318,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5135135054588318,0.7824207544326782,0.5654885768890381,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5093554854393005,"y":0.801152765750885},{"x":0.5051975250244141,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.7824207544326782,0.5093554854393005,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7824207544326782},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7824207544326782},{"x":0.49688148498535156,"y":0.801152765750885},{"x":0.4178794324398041,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4178794324398041,0.7824207544326782,0.49688148498535156,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7824207544326782},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7824207544326782},{"x":0.40748441219329834,"y":0.801152765750885},{"x":0.3991684019565582,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.7824207544326782,0.40748441219329834,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3908523917198181,"y":0.801152765750885},{"x":0.3305613398551941,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.3305613398551941,0.7824207544326782,0.3908523917198181,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7824207544326782},{"x":0.322245329618454,"y":0.7824207544326782},{"x":0.322245329618454,"y":0.801152765750885},{"x":0.2806652784347534,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2806652784347534,0.7824207544326782,0.322245329618454,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7824207544326782},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7824207544326782},{"x":0.27442827820777893,"y":0.801152765750885},{"x":0.23284822702407837,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.23284822702407837,0.7824207544326782,0.27442827820777893,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.7824207544326782},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7824207544326782},{"x":0.22453223168849945,"y":0.801152765750885},{"x":0.19334720075130463,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.19334720075130463,0.7824207544326782,0.22453223168849945,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.7824207544326782},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7824207544326782},{"x":0.18503119051456451,"y":0.801152765750885},{"x":0.17463617026805878,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17463617026805878,0.7824207544326782,0.18503119051456451,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7824207544326782},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7824207544326782},{"x":0.1683991700410843,"y":0.801152765750885},{"x":0.14968815445899963,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.14968815445899963,0.7824207544326782,0.1683991700410843,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.8097983002662659,0.8523908257484436,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.7754677534103394,0.8097983002662659,0.8316008448600769,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7276507019996643,0.8083573579788208,0.7671517729759216,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6756756901741028,0.8083573579788208,0.7193347215652466,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6299376487731934,0.8083573579788208,0.6652806401252747,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8314120769500732},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.5841996073722839,0.8083573579788208,0.6216216087341309,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8314120769500732},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5758835673332214,0.8083573579788208,0.5821205973625183,0.8314120769500732]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.698847234249115},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8342939615249634},{"x":0.147609144449234,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14468815445899963,0.691847234249115,0.8553118753433228,0.8412939615249634],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/dmXtJlONUvzYhDcV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/geXFsOhdCgvviCAH.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/KXLnwToOURiGPceQ.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002316509636424931,0.00014563280481426447,0.9982174826907517,0.9992403848789612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.10951008647680283},{"x":0.8503118753433228,"y":0.10951008647680283},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13112391531467438},{"x":0.8024948239326477,"y":0.13112391531467438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.8024948239326477,0.10951008647680283,0.8503118753433228,0.13112391531467438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.10951008647680283},{"x":0.7920997738838196,"y":0.10951008647680283},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1296830028295517},{"x":0.752598762512207,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.752598762512207,0.10951008647680283,0.7920997738838196,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.10951008647680283},{"x":0.7422037124633789,"y":0.10951008647680283},{"x":0.7422037124633789,"y":0.1296830028295517},{"x":0.704781711101532,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.704781711101532,0.10951008647680283,0.7422037124633789,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6943867206573486,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6943867206573486,"y":0.1296830028295517},{"x":0.6860706806182861,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.10951008647680283,0.6943867206573486,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6756756901741028,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1296830028295517},{"x":0.6112266182899475,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6112266182899475,0.10951008647680283,0.6756756901741028,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6008316278457642,"y":0.10951008647680283},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1296830028295517},{"x":0.542619526386261,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.542619526386261,0.10951008647680283,0.6008316278457642,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.10951008647680283},{"x":0.5322245359420776,"y":0.10951008647680283},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1296830028295517},{"x":0.5197505354881287,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5197505354881287,0.10951008647680283,0.5322245359420776,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.10951008647680283},{"x":0.5093554854393005,"y":0.10951008647680283},{"x":0.5093554854393005,"y":0.1296830028295517},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4802494943141937,0.10951008647680283,0.5093554854393005,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.10951008647680283},{"x":0.469854474067688,"y":0.10951008647680283},{"x":0.469854474067688,"y":0.1296830028295517},{"x":0.4282744228839874,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.4282744228839874,0.10951008647680283,0.469854474067688,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.10951008647680283},{"x":0.4178794324398041,"y":0.10951008647680283},{"x":0.4178794324398041,"y":0.1296830028295517},{"x":0.4116424024105072,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4116424024105072,0.10951008647680283,0.4178794324398041,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.10951008647680283},{"x":0.40124741196632385,"y":0.10951008647680283},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1296830028295517},{"x":0.35550934076309204,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.35550934076309204,0.10951008647680283,0.40124741196632385,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.10806916654109955},{"x":0.3451143503189087,"y":0.10806916654109955},{"x":0.3451143503189087,"y":0.1296830028295517},{"x":0.2931392788887024,"y":0.1296830028295517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.2931392788887024,0.10806916654109955,0.3451143503189087,0.1296830028295517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.10806916654109955},{"x":0.28274428844451904,"y":0.10806916654109955},{"x":0.28274428844451904,"y":0.12824207544326782},{"x":0.21621622145175934,"y":0.12824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.21621622145175934,0.10806916654109955,0.28274428844451904,0.12824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.10806916654109955},{"x":0.2058212012052536,"y":0.10806916654109955},{"x":0.2058212012052536,"y":0.12824207544326782},{"x":0.14968815445899963,"y":0.12824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14968815445899963,0.10806916654109955,0.2058212012052536,0.12824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7983368039131165,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7983368039131165,0.13832853734493256,0.8503118753433228,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.13832853734493256},{"x":0.790020763874054,"y":0.13832853734493256},{"x":0.790020763874054,"y":0.16138328611850739},{"x":0.777546763420105,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.777546763420105,0.13832853734493256,0.790020763874054,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7692307829856873,"y":0.16138328611850739},{"x":0.717255711555481,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.717255711555481,0.13832853734493256,0.7692307829856873,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7089397311210632,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7089397311210632,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6777547001838684,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.6777547001838684,0.13832853734493256,0.7089397311210632,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6694386601448059,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6694386601448059,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6611226797103882,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.13832853734493256,0.6694386601448059,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6569646596908569,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6569646596908569,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6403326392173767,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6403326392173767,0.13832853734493256,0.6569646596908569,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6361746191978455,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6361746191978455,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6133056282997131,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6133056282997131,0.13832853734493256,0.6361746191978455,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.13832853734493256},{"x":0.602910578250885,"y":0.13832853734493256},{"x":0.602910578250885,"y":0.16138328611850739},{"x":0.5862785577774048,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5862785577774048,0.13832853734493256,0.602910578250885,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5779625773429871,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5779625773429871,"y":0.16138328611850739},{"x":0.5343035459518433,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5343035459518433,0.13832853734493256,0.5779625773429871,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5259875059127808,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5259875059127808,"y":0.16138328611850739},{"x":0.46777546405792236,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46777546405792236,0.13832853734493256,0.5259875059127808,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.13832853734493256},{"x":0.45945945382118225,"y":0.13832853734493256},{"x":0.45945945382118225,"y":0.16138328611850739},{"x":0.45114344358444214,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45114344358444214,0.13832853734493256,0.45945945382118225,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.13832853734493256},{"x":0.44490644335746765,"y":0.13832853734493256},{"x":0.44490644335746765,"y":0.16138328611850739},{"x":0.40124741196632385,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.40124741196632385,0.13832853734493256,0.44490644335746765,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.13832853734493256},{"x":0.395010381937027,"y":0.13832853734493256},{"x":0.395010381937027,"y":0.16138328611850739},{"x":0.38669440150260925,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38669440150260925,0.13832853734493256,0.395010381937027,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.13832853734493256},{"x":0.37837839126586914,"y":0.13832853734493256},{"x":0.37837839126586914,"y":0.16138328611850739},{"x":0.30353429913520813,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.30353429913520813,0.13832853734493256,0.37837839126586914,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.13832853734493256},{"x":0.295218288898468,"y":0.13832853734493256},{"x":0.295218288898468,"y":0.16138328611850739},{"x":0.23284822702407837,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.23284822702407837,0.13832853734493256,0.295218288898468,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2286902219057083,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2286902219057083,"y":0.16138328611850739},{"x":0.21621622145175934,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21621622145175934,0.13832853734493256,0.2286902219057083,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2058212012052536,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2058212012052536,"y":0.16138328611850739},{"x":0.1975051909685135,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1975051909685135,0.13832853734493256,0.2058212012052536,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13832853734493256},{"x":0.191268190741539,"y":0.13832853734493256},{"x":0.191268190741539,"y":0.16138328611850739},{"x":0.147609144449234,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.147609144449234,0.13832853734493256,0.191268190741539,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7879418134689331,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7879418134689331,0.16570605337619781,0.8503118753433228,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7796257734298706,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7796257734298706,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7463617324829102,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.7463617324829102,0.16570605337619781,0.7796257734298706,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7401247620582581,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6943867206573486,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6943867206573486,0.16570605337619781,0.7401247620582581,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6860706806182861,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6860706806182861,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6257796287536621,0.16570605337619781,0.6860706806182861,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6174635887145996,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5987526178359985,0.16570605337619781,0.6174635887145996,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5945945978164673,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5945945978164673,"y":0.19020172953605652},{"x":0.590436577796936,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.590436577796936,0.16570605337619781,0.5945945978164673,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5800415873527527,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5800415873527527,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5634095668792725,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5634095668792725,0.16570605337619781,0.5800415873527527,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.16570605337619781},{"x":0.55509352684021,"y":0.16570605337619781},{"x":0.55509352684021,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5322245359420776,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5322245359420776,0.16570605337619781,0.55509352684021,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5239084959030151,"y":0.16570605337619781},{"x":0.5239084959030151,"y":0.19020172953605652},{"x":0.48856547474861145,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.48856547474861145,0.16570605337619781,0.5239084959030151,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.16570605337619781},{"x":0.4802494943141937,"y":0.16570605337619781},{"x":0.4802494943141937,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4324324429035187,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.4324324429035187,0.16570605337619781,0.4802494943141937,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.16570605337619781},{"x":0.42411643266677856,"y":0.16570605337619781},{"x":0.42411643266677856,"y":0.19020172953605652},{"x":0.41580042243003845,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.16570605337619781,0.42411643266677856,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.16570605337619781},{"x":0.40748441219329834,"y":0.16570605337619781},{"x":0.40748441219329834,"y":0.19020172953605652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.36382535099983215,0.16570605337619781,0.40748441219329834,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.16570605337619781},{"x":0.35550934076309204,"y":0.16570605337619781},{"x":0.35550934076309204,"y":0.19020172953605652},{"x":0.30561330914497375,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.30561330914497375,0.16570605337619781,0.35550934076309204,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.16570605337619781},{"x":0.29937630891799927,"y":0.16570605337619781},{"x":0.29937630891799927,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2806652784347534,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2806652784347534,0.16570605337619781,0.29937630891799927,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.16570605337619781},{"x":0.27442827820777893,"y":0.16570605337619781},{"x":0.27442827820777893,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2203742265701294,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.2203742265701294,0.16570605337619781,0.27442827820777893,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.16570605337619781},{"x":0.2141372114419937,"y":0.16570605337619781},{"x":0.2141372114419937,"y":0.19020172953605652},{"x":0.20374220609664917,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20374220609664917,0.16570605337619781,0.2141372114419937,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16570605337619781},{"x":0.1975051909685135,"y":0.16570605337619781},{"x":0.1975051909685135,"y":0.19020172953605652},{"x":0.147609144449234,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.147609144449234,0.16570605337619781,0.1975051909685135,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.19452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2161383330821991},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8212057948112488,0.19452449679374695,0.8523908257484436,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.19452449679374695},{"x":0.812889814376831,"y":0.19452449679374695},{"x":0.812889814376831,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.7754677534103394,0.19452449679374695,0.812889814376831,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7380457520484924,0.19452449679374695,0.7692307829856873,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2161383330821991},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7338877320289612,0.19452449679374695,0.7422037124633789,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6673596501350403,0.19452449679374695,0.7255717515945435,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6590436697006226,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.6195425987243652,0.19452449679374695,0.6590436697006226,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5925155878067017,0.19452449679374695,0.6091476082801819,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.19452449679374695,0.5841996073722839,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5363825559616089,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5239084959030151,0.19452449679374695,0.5363825559616089,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.19452449679374695},{"x":0.517671525478363,"y":0.19452449679374695},{"x":0.517671525478363,"y":0.2161383330821991},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.4615384638309479,0.19452449679374695,0.517671525478363,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.19452449679374695},{"x":0.45322245359420776,"y":0.19452449679374695},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2161383330821991},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.42411643266677856,0.19452449679374695,0.45322245359420776,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.19452449679374695},{"x":0.41580042243003845,"y":0.19452449679374695},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3679833710193634,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.3679833710193634,0.19452449679374695,0.41580042243003845,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.19452449679374695},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19452449679374695},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3596673607826233,0.19452449679374695,0.36382535099983215,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3513513505458832,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2161383330821991},{"x":0.31392931938171387,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.31392931938171387,0.19452449679374695,0.3513513505458832,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.19452449679374695},{"x":0.30561330914497375,"y":0.19452449679374695},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2161383330821991},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29729729890823364,0.19452449679374695,0.30561330914497375,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.19452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.19452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2161383330821991},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.23284822702407837,0.19452449679374695,0.28898128867149353,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.19452449679374695},{"x":0.22453223168849945,"y":0.19452449679374695},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2161383330821991},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20997920632362366,0.19452449679374695,0.22453223168849945,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19452449679374695},{"x":0.20374220609664917,"y":0.19452449679374695},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2161383330821991},{"x":0.147609144449234,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.147609144449234,0.19452449679374695,0.20374220609664917,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.8108108043670654,0.2219020128250122,0.8503118753433228,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7920997738838196,0.2219020128250122,0.8004158139228821,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7442827224731445,0.2219020128250122,0.7858628034591675,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6819126605987549,0.2219020128250122,0.7338877320289612,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6548856496810913,0.2219020128250122,0.6715176701545715,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6133056282997131,0.2219020128250122,0.6465696692466736,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.2219020128250122},{"x":0.602910578250885,"y":0.2219020128250122},{"x":0.602910578250885,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5613305568695068,0.2219020128250122,0.602910578250885,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5322245359420776,0.2219020128250122,0.5530145764350891,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5259875059127808,0.2219020128250122,0.5280665159225464,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2463976889848709},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.48856547474861145,0.2219020128250122,0.5155925154685974,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4615384638309479,0.2219020128250122,0.4802494943141937,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.2219020128250122},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2219020128250122},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2463976889848709},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.43035343289375305,0.2219020128250122,0.45322245359420776,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.2219020128250122},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2219020128250122},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2463976889848709},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.39293140172958374,0.2219020128250122,0.42203742265701294,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2463976889848709},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38461539149284363,0.2219020128250122,0.3908523917198181,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2463976889848709},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.32848232984542847,0.2219020128250122,0.3762993812561035,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.2219020128250122},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2219020128250122},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2463976889848709},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.28898128867149353,0.2219020128250122,0.32016631960868835,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.2219020128250122},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2219020128250122},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2463976889848709},{"x":0.2577962577342987,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.2577962577342987,0.2219020128250122,0.28274428844451904,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2463976889848709},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.22661122679710388,0.2219020128250122,0.2557172477245331,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.2219020128250122},{"x":0.21829521656036377,"y":0.2219020128250122},{"x":0.21829521656036377,"y":0.2463976889848709},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20997920632362366,0.2219020128250122,0.21829521656036377,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.2219020128250122},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2219020128250122},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2463976889848709},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.18503119051456451,0.2219020128250122,0.20166319608688354,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2219020128250122},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2463976889848709},{"x":0.147609144449234,"y":0.2463976889848709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.147609144449234,0.2219020128250122,0.1829521805047989,0.2463976889848709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8336798548698425,0.24927954375743866,0.8523908257484436,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8274428248405457,"y":0.24927954375743866},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7817047834396362,0.24927954375743866,0.8274428248405457,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7692307829856873,0.24927954375743866,0.7754677534103394,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2723343074321747},{"x":0.704781711101532,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.704781711101532,0.24927954375743866,0.7609147429466248,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2723343074321747},{"x":0.644490659236908,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.644490659236908,0.24927954375743866,0.6964656710624695,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5717255473136902,0.24927954375743866,0.6382536292076111,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5654885768890381,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5072765350341797,0.24927954375743866,0.5654885768890381,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5010395050048828,"y":0.24927954375743866},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2723343074321747},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.48232847452163696,0.24927954375743866,0.5010395050048828,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4760914742946625,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4407484531402588,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4407484531402588,0.24927954375743866,0.4760914742946625,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4324324429035187,"y":0.24927954375743866},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.3887733817100525,0.24927954375743866,0.4324324429035187,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.24927954375743866},{"x":0.382536381483078,"y":0.24927954375743866},{"x":0.382536381483078,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3534303605556488,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3534303605556488,0.24927954375743866,0.382536381483078,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.24927954375743866},{"x":0.3471933603286743,"y":0.24927954375743866},{"x":0.3471933603286743,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.3014552891254425,0.24927954375743866,0.3471933603286743,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2931392788887024,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2723343074321747},{"x":0.25987526774406433,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.25987526774406433,0.24927954375743866,0.2931392788887024,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2557172477245331,"y":0.24927954375743866},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2515592575073242,0.24927954375743866,0.2557172477245331,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.24927954375743866},{"x":0.24532224237918854,"y":0.24927954375743866},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2286902219057083,0.24927954375743866,0.24532224237918854,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.24927954375743866},{"x":0.22245322167873383,"y":0.24927954375743866},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2723343074321747},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.1995842009782791,0.24927954375743866,0.22245322167873383,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.24927954375743866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.24927954375743866},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2723343074321747},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.17879417538642883,0.24927954375743866,0.18711018562316895,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.24927954375743866},{"x":0.17047816514968872,"y":0.24927954375743866},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2723343074321747},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.14968815445899963,0.24927954375743866,0.17047816514968872,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8523908257484436,"y":0.29971182346343994},{"x":0.8419958353042603,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8419958353042603,0.2780979871749878,0.8523908257484436,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8336798548698425,"y":0.29971182346343994},{"x":0.777546763420105,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.777546763420105,0.2780979871749878,0.8336798548698425,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7713097929954529,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7297297120094299,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7297297120094299,0.2780979871749878,0.7713097929954529,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7193347215652466,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6756756901741028,0.2780979871749878,0.7193347215652466,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6673596501350403,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6257796287536621,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6257796287536621,0.2780979871749878,0.6673596501350403,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6153846383094788,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5841996073722839,0.2780979871749878,0.6153846383094788,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5779625773429871,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5675675868988037,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.2780979871749878,0.5779625773429871,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5613305568695068,"y":0.29971182346343994},{"x":0.49688148498535156,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.49688148498535156,0.2780979871749878,0.5613305568695068,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.2780979871749878},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2780979871749878},{"x":0.4864864945411682,"y":0.29971182346343994},{"x":0.45945945382118225,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.45945945382118225,0.2780979871749878,0.4864864945411682,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.2780979871749878},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2780979871749878},{"x":0.45322245359420776,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3991684019565582,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3991684019565582,0.2780979871749878,0.45322245359420776,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3908523917198181,"y":0.29971182346343994},{"x":0.382536381483078,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.382536381483078,0.2780979871749878,0.3908523917198181,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3762993812561035,"y":0.29971182346343994},{"x":0.28898128867149353,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.28898128867149353,0.2780979871749878,0.3762993812561035,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2806652784347534,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2702702581882477,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2702702581882477,0.2780979871749878,0.2806652784347534,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.2780979871749878},{"x":0.25987526774406433,"y":0.2780979871749878},{"x":0.25987526774406433,"y":0.29971182346343994},{"x":0.23908524215221405,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.23908524215221405,0.2780979871749878,0.25987526774406433,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.2780979871749878},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2780979871749878},{"x":0.23700623214244843,"y":0.29971182346343994},{"x":0.20790021121501923,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.20790021121501923,0.2780979871749878,0.23700623214244843,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.2780979871749878},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2780979871749878},{"x":0.20374220609664917,"y":0.29971182346343994},{"x":0.1975051909685135,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1975051909685135,0.2780979871749878,0.20374220609664917,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.2780979871749878},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2780979871749878},{"x":0.18918919563293457,"y":0.29971182346343994},{"x":0.17463617026805878,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.17463617026805878,0.2780979871749878,0.18918919563293457,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2780979871749878},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2780979871749878},{"x":0.16632016003131866,"y":0.29971182346343994},{"x":0.147609144449234,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.2780979871749878,0.16632016003131866,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3328530192375183},{"x":0.812889814376831,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.812889814376831,0.30691641569137573,0.8523908257484436,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8087317943572998,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7713097929954529,0.30691641569137573,0.8087317943572998,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7255717515945435,0.30691641569137573,0.7609147429466248,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7151767015457153,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6985446810722351,0.30691641569137573,0.7151767015457153,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6902287006378174,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6486486196517944,0.30691641569137573,0.6902287006378174,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6403326392173767,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.6174635887145996,0.30691641569137573,0.6403326392173767,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6091476082801819,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5966736078262329,0.30691641569137573,0.6091476082801819,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3328530192375183},{"x":0.530145525932312,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.530145525932312,0.30691641569137573,0.5883575677871704,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5218295454978943,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4802494943141937,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4802494943141937,0.30691641569137573,0.5218295454978943,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4719334840774536,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3328530192375183},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45945945382118225,0.30691641569137573,0.4719334840774536,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.30691641569137573},{"x":0.45322245359420776,"y":0.30691641569137573},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3328530192375183},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.42411643266677856,0.30691641569137573,0.45322245359420776,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.30691641569137573},{"x":0.41580042243003845,"y":0.30691641569137573},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3328530192375183},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.36382535099983215,0.30691641569137573,0.41580042243003845,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.30691641569137573},{"x":0.35550934076309204,"y":0.30691641569137573},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3328530192375183},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29937630891799927,0.30691641569137573,0.35550934076309204,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.30691641569137573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.30691641569137573},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2806652784347534,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2806652784347534,0.30691641569137573,0.29106029868125916,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2723492681980133,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23908524215221405,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.23908524215221405,0.30691641569137573,0.2723492681980133,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.30691641569137573},{"x":0.23076923191547394,"y":0.30691641569137573},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.2058212012052536,0.30691641569137573,0.23076923191547394,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.30691641569137573},{"x":0.1975051909685135,"y":0.30691641569137573},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3328530192375183},{"x":0.147609144449234,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.147609144449234,0.30691641569137573,0.1975051909685135,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8503118753433228,"y":0.35590776801109314},{"x":0.8212057948112488,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8212057948112488,0.33573487401008606,0.8503118753433228,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8149688243865967,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7796257734298706,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7796257734298706,0.33573487401008606,0.8149688243865967,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7713097929954529,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7713097929954529,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7629937529563904,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.33573487401008606,0.7713097929954529,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7567567825317383,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7567567825317383,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7297297120094299,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7297297120094299,0.33573487401008606,0.7567567825317383,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7193347215652466,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7193347215652466,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7006236910820007,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7006236910820007,0.33573487401008606,0.7193347215652466,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6964656710624695,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6964656710624695,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6694386601448059,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6694386601448059,0.33573487401008606,0.6964656710624695,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6632016897201538,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6632016897201538,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6382536292076111,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6382536292076111,0.33573487401008606,0.6632016897201538,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.33573487401008606},{"x":0.632016658782959,"y":0.33573487401008606},{"x":0.632016658782959,"y":0.35590776801109314},{"x":0.5987526178359985,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5987526178359985,0.33573487401008606,0.632016658782959,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.33573487401008606},{"x":0.590436577796936,"y":0.33573487401008606},{"x":0.590436577796936,"y":0.35590776801109314},{"x":0.5821205973625183,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5821205973625183,0.33573487401008606,0.590436577796936,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5758835673332214,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5758835673332214,"y":0.35590776801109314},{"x":0.5259875059127808,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.5259875059127808,0.33573487401008606,0.5758835673332214,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.33573487401008606},{"x":0.517671525478363,"y":0.33573487401008606},{"x":0.517671525478363,"y":0.35590776801109314},{"x":0.4802494943141937,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.4802494943141937,0.33573487401008606,0.517671525478363,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.33573487401008606},{"x":0.4719334840774536,"y":0.33573487401008606},{"x":0.4719334840774536,"y":0.35590776801109314},{"x":0.4137214124202728,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.4137214124202728,0.33573487401008606,0.4719334840774536,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.33573487401008606},{"x":0.40748441219329834,"y":0.33573487401008606},{"x":0.40748441219329834,"y":0.35590776801109314},{"x":0.3887733817100525,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3887733817100525,0.33573487401008606,0.40748441219329834,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.33573487401008606},{"x":0.382536381483078,"y":0.33573487401008606},{"x":0.382536381483078,"y":0.35590776801109314},{"x":0.34927234053611755,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.34927234053611755,0.33573487401008606,0.382536381483078,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.33573487401008606},{"x":0.34095633029937744,"y":0.33573487401008606},{"x":0.34095633029937744,"y":0.35590776801109314},{"x":0.3097712993621826,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3097712993621826,0.33573487401008606,0.34095633029937744,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.33573487401008606},{"x":0.3014552891254425,"y":0.33573487401008606},{"x":0.3014552891254425,"y":0.35590776801109314},{"x":0.2931392788887024,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2931392788887024,0.33573487401008606,0.3014552891254425,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.33573487401008606},{"x":0.28482329845428467,"y":0.33573487401008606},{"x":0.28482329845428467,"y":0.35590776801109314},{"x":0.2515592575073242,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.2515592575073242,0.33573487401008606,0.28482329845428467,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.33573487401008606},{"x":0.2432432472705841,"y":0.33573487401008606},{"x":0.2432432472705841,"y":0.35590776801109314},{"x":0.21829521656036377,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.21829521656036377,0.33573487401008606,0.2432432472705841,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.33573487401008606},{"x":0.20997920632362366,"y":0.33573487401008606},{"x":0.20997920632362366,"y":0.35590776801109314},{"x":0.1829521805047989,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.1829521805047989,0.33573487401008606,0.20997920632362366,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.33573487401008606},{"x":0.18087318539619446,"y":0.33573487401008606},{"x":0.18087318539619446,"y":0.35590776801109314},{"x":0.17463617026805878,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.33573487401008606,0.18087318539619446,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8087317943572998,0.36167147755622864,0.8503118753433228,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8004158139228821,"y":0.36167147755622864},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7546777725219727,0.36167147755622864,0.8004158139228821,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7463617324829102,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7338877320289612,0.36167147755622864,0.7463617324829102,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7276507019996643,"y":0.36167147755622864},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6902287006378174,0.36167147755622864,0.7276507019996643,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.36167147755622864},{"x":0.6819126605987549,"y":0.36167147755622864},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6528066396713257,0.36167147755622864,0.6819126605987549,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.36167147755622864},{"x":0.644490659236908,"y":0.36167147755622864},{"x":0.644490659236908,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5883575677871704,0.36167147755622864,0.644490659236908,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5446985363960266,0.3631123900413513,0.5800415873527527,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5155925154685974,0.3631123900413513,0.5363825559616089,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3631123900413513},{"x":0.5072765350341797,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4802494943141937,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4802494943141937,0.3631123900413513,0.5072765350341797,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.3631123900413513},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3631123900413513},{"x":0.47401246428489685,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4615384638309479,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4615384638309479,0.3631123900413513,0.47401246428489685,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3631123900413513},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3631123900413513},{"x":0.45322245359420776,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4282744228839874,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4282744228839874,0.3631123900413513,0.45322245359420776,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3631123900413513},{"x":0.4199584126472473,"y":0.38472622632980347},{"x":0.37837839126586914,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.37837839126586914,0.3631123900413513,0.4199584126472473,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.3631123900413513},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3631123900413513},{"x":0.37006238102912903,"y":0.38472622632980347},{"x":0.31808730959892273,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.31808730959892273,0.3631123900413513,0.37006238102912903,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.3631123900413513},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3631123900413513},{"x":0.31185030937194824,"y":0.38472622632980347},{"x":0.3014552891254425,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3014552891254425,0.3631123900413513,0.31185030937194824,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.3631123900413513},{"x":0.295218288898468,"y":0.3631123900413513},{"x":0.295218288898468,"y":0.38472622632980347},{"x":0.24532224237918854,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.24532224237918854,0.3631123900413513,0.295218288898468,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.3631123900413513},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3631123900413513},{"x":0.2432432472705841,"y":0.38472622632980347},{"x":0.21205821633338928,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21205821633338928,0.3631123900413513,0.2432432472705841,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.3631123900413513},{"x":0.20374220609664917,"y":0.3631123900413513},{"x":0.20374220609664917,"y":0.38472622632980347},{"x":0.1621621549129486,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.1621621549129486,0.3631123900413513,0.20374220609664917,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3631123900413513},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3631123900413513},{"x":0.15592515468597412,"y":0.38472622632980347},{"x":0.147609144449234,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.3631123900413513,0.15592515468597412,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4149855971336365},{"x":0.82536381483078,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.82536381483078,0.39193084836006165,0.8523908257484436,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8191268444061279,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4149855971336365},{"x":0.812889814376831,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.812889814376831,0.39193084836006165,0.8191268444061279,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4149855971336365},{"x":0.765072762966156,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.765072762966156,0.39193084836006165,0.8045738339424133,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7567567825317383,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7401247620582581,0.39193084836006165,0.7567567825317383,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7338877320289612,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.6881496906280518,0.39193084836006165,0.7338877320289612,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6819126605987549,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6008316278457642,0.39193084836006165,0.6819126605987549,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5925155878067017,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5467775464057922,0.39193084836006165,0.5925155878067017,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5405405163764954,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5114344954490662,0.39193084836006165,0.5405405163764954,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5072765350341797,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4149855971336365},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48856547474861145,0.39193084836006165,0.5072765350341797,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.39193084836006165},{"x":0.47401246428489685,"y":0.39193084836006165},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4149855971336365},{"x":0.442827433347702,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.442827433347702,0.39193084836006165,0.47401246428489685,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.39193084836006165},{"x":0.44490644335746765,"y":0.39193084836006165},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4149855971336365},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.39193084836006165,0.44490644335746765,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.39193084836006165},{"x":0.4324324429035187,"y":0.39193084836006165},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4033263921737671,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4033263921737671,0.39193084836006165,0.4324324429035187,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3970893919467926,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4149855971336365},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37837839126586914,0.39193084836006165,0.3970893919467926,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.39193084836006165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.39193084836006165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4149855971336365},{"x":0.3451143503189087,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.3451143503189087,0.39193084836006165,0.37214136123657227,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3367983400821686,"y":0.39193084836006165},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4149855971336365},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.29729729890823364,0.39193084836006165,0.3367983400821686,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.39193084836006165},{"x":0.2931392788887024,"y":0.39193084836006165},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4149855971336365},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.25363826751708984,0.39193084836006165,0.2931392788887024,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.39193084836006165},{"x":0.24532224237918854,"y":0.39193084836006165},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4149855971336365},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23700623214244843,0.39193084836006165,0.24532224237918854,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.39193084836006165},{"x":0.23076923191547394,"y":0.39193084836006165},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4149855971336365},{"x":0.147609144449234,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.147609144449234,0.39193084836006165,0.23076923191547394,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8523908257484436,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8295218348503113,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8295218348503113,0.41786742210388184,0.8523908257484436,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8212057948112488,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8212057948112488,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8024948239326477,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8024948239326477,0.41786742210388184,0.8212057948112488,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7962577939033508,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7962577939033508,"y":0.44092220067977905},{"x":0.777546763420105,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.777546763420105,0.41786742210388184,0.7962577939033508,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7692307829856873,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44092220067977905},{"x":0.7359667420387268,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7359667420387268,0.41786742210388184,0.7692307829856873,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7276507019996643,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7276507019996643,"y":0.44092220067977905},{"x":0.6943867206573486,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6943867206573486,0.41786742210388184,0.7276507019996643,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6881496906280518,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6881496906280518,"y":0.44092220067977905},{"x":0.6569646596908569,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6569646596908569,0.41786742210388184,0.6881496906280518,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6507276296615601,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6507276296615601,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5945945978164673,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5945945978164673,0.41786742210388184,0.6507276296615601,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.41786742210388184},{"x":0.590436577796936,"y":0.41786742210388184},{"x":0.590436577796936,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5862785577774048,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.41786742210388184,0.590436577796936,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5779625773429871,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5779625773429871,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5197505354881287,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.5197505354881287,0.41786742210388184,0.5779625773429871,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5114344954490662,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5114344954490662,"y":0.44092220067977905},{"x":0.4927234947681427,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4927234947681427,0.41786742210388184,0.5114344954490662,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4844074845314026,"y":0.44092220067977905},{"x":0.47401246428489685,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.47401246428489685,0.41786742210388184,0.4844074845314026,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.41786742210388184},{"x":0.46569645404815674,"y":0.41786742210388184},{"x":0.46569645404815674,"y":0.44092220067977905},{"x":0.45322245359420776,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45322245359420776,0.41786742210388184,0.46569645404815674,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.41786742210388184},{"x":0.44490644335746765,"y":0.41786742210388184},{"x":0.44490644335746765,"y":0.44092220067977905},{"x":0.3887733817100525,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.3887733817100525,0.41786742210388184,0.44490644335746765,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3804573714733124,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3804573714733124,"y":0.44092220067977905},{"x":0.32640331983566284,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.32640331983566284,0.41786742210388184,0.3804573714733124,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3160083293914795,"y":0.41786742210388184},{"x":0.3160083293914795,"y":0.44092220067977905},{"x":0.28482329845428467,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.28482329845428467,0.41786742210388184,0.3160083293914795,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2806652784347534,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2806652784347534,"y":0.44092220067977905},{"x":0.24532224237918854,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.24532224237918854,0.41786742210388184,0.2806652784347534,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2432432472705841,"y":0.41786742210388184},{"x":0.2432432472705841,"y":0.44092220067977905},{"x":0.22453223168849945,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.22453223168849945,0.41786742210388184,0.2432432472705841,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.41786742210388184},{"x":0.21205821633338928,"y":0.41786742210388184},{"x":0.21205821633338928,"y":0.44092220067977905},{"x":0.17463617026805878,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.17463617026805878,0.41786742210388184,0.21205821633338928,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.41786742210388184},{"x":0.17047816514968872,"y":0.41786742210388184},{"x":0.17047816514968872,"y":0.44092220067977905},{"x":0.16424116492271423,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16424116492271423,0.41786742210388184,0.17047816514968872,0.44092220067977905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8523908257484436,"y":0.10806916654109955},{"x":0.8523908257484436,"y":0.44092220067977905},{"x":0.147609144449234,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.10106916654109954,0.8573908257484436,0.44792220067977906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.47262248396873474},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4740633964538574},{"x":0.41580042243003845,"y":0.49135446548461914},{"x":0.37837839126586914,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.37837839126586914,0.47262248396873474,0.41580042243003845,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3679833710193634,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3679833710193634,"y":0.49135446548461914},{"x":0.32640331983566284,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32640331983566284,0.47262248396873474,0.3679833710193634,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3160083293914795,"y":0.47262248396873474},{"x":0.3160083293914795,"y":0.49135446548461914},{"x":0.3076923191547394,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.47262248396873474,0.3160083293914795,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.47262248396873474},{"x":0.29937630891799927,"y":0.47262248396873474},{"x":0.29937630891799927,"y":0.49135446548461914},{"x":0.22661122679710388,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.47262248396873474,0.29937630891799927,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5},{"x":0.4178794324398041,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5172910690307617},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35758835077285767,0.5,0.4178794324398041,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5014409422874451},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5201728940010071},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.30353429913520813,0.5014409422874451,0.3471933603286743,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.5028818249702454},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5014409422874451},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5201728940010071},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.5028818249702454,0.2931392788887024,0.5201728940010071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5201728940010071},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2153742265701294,0.46562248396873473,0.4228794324398041,0.5271728940010071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7060518860816956},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5417867302894592},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"COPYRIGHT","boundary":[0.25363826751708984,0.7060518860816956,0.5758835673332214,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"MATE","boundary":[0.55509352684021,0.49711814522743225,0.7089397311210632,0.4495677351951599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4495677351951599},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.24863826751708984,0.6990518860816956,0.7139397311210632,0.4565677351951599],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.6037464141845703},{"x":0.38669440150260925,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5100864768028259},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ATUP","boundary":[0.11642411351203918,0.6037464141845703,0.5197505354881287,0.5100864768028259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.6037464141845703},{"x":0.38669440150260925,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5100864768028259},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.5967464141845703,0.5247505354881287,0.5170864768028259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2339470accb08352/pages/aVVKLaDwEUUDXaNd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2339470accb08352/pages/oFZpCHOkFZSWTlZb.jpg","blurred":"/storage/books/2339470accb08352/pages/wtFvywaeEzLugFdz.jpg"},"info":{"width":481,"height":708,"margin":[0.0002662289687848636,0.0004469580980344007,0.9982088381584866,0.9991961201947962]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3234463334083557},{"x":0.530145525932312,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2570621371269226}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"SSE","boundary":[0.7796257734298706,0.3234463334083557,0.4282744228839874,0.4350282549858093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3234463334083557},{"x":0.530145525932312,"y":0.5014124512672424},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2570621371269226}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7746257734298706,0.3164463334083557,0.43327442288398743,0.44202825498580933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.40395480394363403},{"x":0.46777546405792236,"y":0.40395480394363403},{"x":0.46777546405792236,"y":0.44209039211273193},{"x":0.42203742265701294,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42203742265701294,0.40395480394363403,0.46777546405792236,0.44209039211273193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.40395480394363403},{"x":0.4054054021835327,"y":0.40395480394363403},{"x":0.4054054021835327,"y":0.44209039211273193},{"x":0.37006238102912903,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.37006238102912903,0.40395480394363403,0.4054054021835327,0.44209039211273193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.40395480394363403},{"x":0.35550934076309204,"y":0.40395480394363403},{"x":0.35550934076309204,"y":0.44209039211273193},{"x":0.2141372114419937,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختم","boundary":[0.2141372114419937,0.40395480394363403,0.35550934076309204,0.44209039211273193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.40395480394363403},{"x":0.46777546405792236,"y":0.40395480394363403},{"x":0.46777546405792236,"y":0.44209039211273193},{"x":0.2141372114419937,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2091372114419937,0.396954803943634,0.47277546405792237,0.44909039211273194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.4788135588169098},{"x":0.530145525932312,"y":0.48022598028182983},{"x":0.530145525932312,"y":0.5197740197181702},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"نیسی","boundary":[0.43659043312072754,0.4788135588169098,0.530145525932312,0.5197740197181702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.4788135588169098},{"x":0.530145525932312,"y":0.48022598028182983},{"x":0.530145525932312,"y":0.5197740197181702},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5183615684509277}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.43159043312072753,0.4718135588169098,0.535145525932312,0.5267740197181702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6285310983657837},{"x":0.3097712993621826,"y":0.49435028433799744},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5621469020843506},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ATU","boundary":[0.1330561339855194,0.6285310983657837,0.4199584126472473,0.5621469020843506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6285310983657837},{"x":0.3097712993621826,"y":0.49435028433799744},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5621469020843506},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.6215310983657837,0.4249584126472473,0.5691469020843506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7837837934494019,"y":0.32768362760543823},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3785310685634613},{"x":0.31392931938171387,"y":0.744350254535675}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"COPYRITSIATERIAL","boundary":[0.24116423726081848,0.6935028433799744,0.8565488457679749,0.3785310685634613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6935028433799744},{"x":0.7837837934494019,"y":0.32768362760543823},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3785310685634613},{&quo