سازه‌های دیاگرید: سیستم‌ها، اتصالات، جزییات سازه‌های دیاگرید: سیستم‌ها، اتصالات، جزییات

توضیحات

سازه‌های دیاگرید در ساخت‌وساز ساختمان‌های کشور ما چندان رایج نیستند، اما به‌دلیل امکان بی‌نظیری که برای کنترل و هدایت بارهای ساختمان، به‌ویژه نیروهای جانبی، در اختیار می‌گذارند، تحقیقات مرتبط و به‌کارگیری آنها به‌عنوان یکی از سیستم‌های ساختمانی نوظهور، در حال افزایش است. جدا از جنبه‌های زیبایی‌شناختی، عملکرد ساختار شبکۀ قطری این سیستم ساختمانی چنان بی‌بدیل است که طراح را در پی خود می‌کشاند و او را وامی‌دارد تبعات انتخاب این سیستم و تغییر اجزای بنا و دیگر الزامات طرح و اجرا را بپذیرد. این کتاب بیش از آنکه به محاسبات سازه‌ای این سیستم بپردازد، آن را با نگاه مهندسی ساختمان و تمهیدات طراحی بررسی می‌کند و ابعاد اجرایی و تجارب جهانی مربوطه را ارایه می‌دهد. اصول کلی طراحی، موضوعات اجرایی و ساخت، و تعامل این سیستم با دیگر اجزای ساختمان، به‌ویژه نما، بخش‌های اصلی کتاب پیشِ رو را تشکیل داده است. این کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود: اول، بررسی عواملی که به خلق ساختمان‌های دیاگرید اولیه منجر شده‌اند (فصل‌های 2 و 3)؛ دوم، تحلیل مقایسه‌ای تعداد چشمگیری ساختمان دیاگرید جدیدتر، تا بتوان پیشینه‌ای مفید برای کمک به طراحی این ساختمان‌ها بنا نهاد (فصل‌های 4 تا 10)؛ سوم، نگاهی جزیی‌تر و متمرکزتر به چند پروژۀ متاخر (فصل 11). امید است با توجه به فقدان منابع فارسی روزآمد در این زمینه، محتوای کتاب برای متخصصان ساختمان در زمینه‌های عمران و معماری جذاب و مفید باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":204,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2728441033049cfa","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/tqGwKheMmdhyrexO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/dGERzXnEeDtQNbey.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/fWUVppHgjavSiMmi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006214956696293935,0.00014684243029483422,0.9989379986915268,0.9996305961781613]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"په","boundary":[0.5142857432365417,0.13064132630825043,0.5630252361297607,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.13064132630825043},{"x":0.507563054561615,"y":0.13064132630825043},{"x":0.507563054561615,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"ما","boundary":[0.4957983195781708,0.13064132630825043,0.507563054561615,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.13064132630825043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17695961892604828},{"x":0.46722689270973206,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"ایم","boundary":[0.46722689270973206,0.13064132630825043,0.48739495873451233,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.13064132630825043},{"x":0.46722689270973206,"y":0.13064132630825043},{"x":0.46722689270973206,"y":0.17695961892604828},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"ایم","boundary":[0.42184874415397644,0.13064132630825043,0.46722689270973206,0.17695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.13064132630825043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17814727127552032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.41684874415397644,0.12364132630825042,0.5680252361297607,0.18514727127552033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5411764979362488,0.24584323167800903,0.5949580073356628,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26840853691101074},{"x":0.507563054561615,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.24584323167800903,0.5378151535987854,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.489075630903244,"y":0.24584323167800903},{"x":0.489075630903244,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.4084033668041229,0.24584323167800903,0.489075630903244,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4034033668041229,0.23884323167800903,0.5999580073356628,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5630252361297607,0.28384798765182495,0.6268907785415649,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5394958257675171,0.28384798765182495,0.5529412031173706,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.28384798765182495,0.5411764979362488,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.4571428596973419,0.28384798765182495,0.5243697762489319,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.2826603353023529,0.45378151535987854,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2826603353023529},{"x":0.440336138010025,"y":0.28384798765182495},{"x":0.440336138010025,"y":0.30166271328926086},{"x":0.37478992342948914,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.37478992342948914,0.2826603353023529,0.440336138010025,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30403801798820496},{"x":0.37478992342948914,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36978992342948913,0.2756603353023529,0.631890778541565,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/MgPNZExyTbIbIorj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/DJuEKYXJWDYrlxYN.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/YRFtFrptUUHSlyFs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/GDqFHhLKAErGFQbB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/LBeyQJablwkShyfm.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/BiLKEpmrlEOvaeyL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006214956696293935,0.0002808407683836876,0.9989379986915268,0.9989507309110601]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5428571701049805,0.24346792697906494,0.5932773351669312,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26840853691101074},{"x":0.507563054561615,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.24346792697906494,0.5378151535987854,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.4084033668041229,0.24346792697906494,0.4907563030719757,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.23646792697906494,0.5982773351669312,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.5394958257675171,0.2826603353023529,0.6268907785415649,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3004750609397888},{"x":0.534453809261322,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.2826603353023529,0.5411764979362488,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.4571428596973419,0.2826603353023529,0.5260504484176636,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3004750609397888},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.2826603353023529,0.45546218752861023,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.28147268295288086},{"x":0.440336138010025,"y":0.2826603353023529},{"x":0.440336138010025,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.37478992342948914,0.28147268295288086,0.440336138010025,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30166271328926086},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36978992342948913,0.27447268295288085,0.631890778541565,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.5243697762489319,0.39904987812042236,0.5529412031173706,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایر","boundary":[0.48571428656578064,0.39904987812042236,0.5159664154052734,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4470588266849518,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوک","boundary":[0.4470588266849518,0.39904987812042236,0.4789915978908539,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4470588266849518,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4420588266849518,0.39204987812042236,0.5579412031173706,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.529691219329834},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4756302535533905,0.5130641460418701,0.5243697762489319,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.529691219329834},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4706302535533905,0.5060641460418701,0.5293697762489319,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.534453809261322,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"محمد","boundary":[0.534453809261322,0.5475059151649475,0.578151285648346,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.534453809261322,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.5405059151649475,0.583151285648346,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.559382438659668},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحصیلدوست","boundary":[0.42184874415397644,0.5427553653717041,0.5260504484176636,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.559382438659668},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41684874415397644,0.5357553653717041,0.5310504484176636,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5899159908294678,"y":0.589073657989502},{"x":0.5411764979362488,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریحانه","boundary":[0.5411764979362488,0.5724465847015381,0.5899159908294678,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5327731370925903,"y":0.589073657989502},{"x":0.4571428596973419,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذوالفقاری","boundary":[0.4571428596973419,0.5724465847015381,0.5327731370925903,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5724465847015381},{"x":0.45042017102241516,"y":0.589073657989502},{"x":0.4117647111415863,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4117647111415863,0.5724465847015381,0.45042017102241516,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5899159908294678,"y":0.589073657989502},{"x":0.4117647111415863,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4067647111415863,0.5654465847015381,0.5949159908294678,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8064132928848267},{"x":0.534453809261322,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.8064132928848267,0.5378151535987854,0.8361045122146606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8064132928848267},{"x":0.534453809261322,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4521428596973419,0.7994132928848267,0.5428151535987854,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8515439629554749},{"x":0.462184876203537,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"تهنی","boundary":[0.4588235318660736,0.8396674394607544,0.5260504484176636,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8515439629554749},{"x":0.462184876203537,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.8326674394607544,0.5310504484176636,0.8585439629554749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5142857432365417,"y":0.853919267654419},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.8503562808036804,0.5142857432365417,0.853919267654419]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8515439629554749},{"x":0.489075630903244,"y":0.8503562808036804},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"م","boundary":[0.48235294222831726,0.8515439629554749,0.4907563030719757,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8433562808036804,0.5192857432365418,0.8621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8764845728874207},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.8657957315444946,0.5159664154052734,0.8764845728874207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8764845728874207},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8587957315444946,0.5209664154052734,0.8834845728874207],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/YseKWuUKdcsUXOPr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/euDkojvQUFhUUTaB.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/ZkleNTDpGAoNRriK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00026276393798219057,0.00012427429426594186,0.9985849163031377,0.998943678379059]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.11163895577192307},{"x":0.529411792755127,"y":0.10688836127519608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1425178200006485},{"x":0.462184876203537,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4588235318660736,0.11163895577192307,0.5327731370925903,0.1425178200006485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.11163895577192307},{"x":0.529411792755127,"y":0.10688836127519608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1425178200006485},{"x":0.462184876203537,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.4538235318660736,0.10463895577192306,0.5377731370925903,0.1495178200006485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"نی","boundary":[0.4588235318660736,0.1472684144973755,0.5260504484176636,0.15320664644241333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15320664644241333},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.14026841449737548,0.5310504484176636,0.16020664644241334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15914489328861237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.15439429879188538,0.5193277597427368,0.15914489328861237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15914489328861237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.14739429879188537,0.5243277597427368,0.16614489328861237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۳","boundary":[0.48739495873451233,0.1674584299325943,0.5126050710678101,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.1604584299325943,0.5176050710678101,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.18646080791950226,0.6218487620353699,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.18646080791950226,0.5899159908294678,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.18646080791950226,0.5596638917922974,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.18646080791950226,0.5495798587799072,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4571428596973419,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.18646080791950226,0.4957983195781708,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.18646080791950226},{"x":0.45042017102241516,"y":0.18646080791950226},{"x":0.45042017102241516,"y":0.19952493906021118},{"x":0.42184874415397644,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.18646080791950226,0.45042017102241516,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.18646080791950226,0.4151260554790497,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.17946080791950225,0.6268487620353699,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6067227125167847,0.2149643748998642,0.6285714507102966,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5848739743232727,0.2149643748998642,0.6033613681793213,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.5378151535987854,0.2149643748998642,0.5747899413108826,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.2149643748998642,0.5361344814300537,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.4739495813846588,0.2149643748998642,0.5260504484176636,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22802850604057312},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.2149643748998642,0.4739495813846588,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2149643748998642},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2149643748998642},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.4252100884914398,0.2149643748998642,0.46554622054100037,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2149643748998642},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2149643748998642},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22802850604057312},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.2149643748998642,0.42184874415397644,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2149643748998642},{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.413445383310318,"y":0.22802850604057312},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.37310925126075745,0.2149643748998642,0.413445383310318,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22921615839004517},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36810925126075744,0.2079643748998642,0.6335714507102966,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.235154390335083},{"x":0.5378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.5176470875740051,0.235154390335083,0.5378151535987854,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایر","boundary":[0.4907563030719757,0.235154390335083,0.5109243988990784,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24703088402748108},{"x":0.462184876203537,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوک","boundary":[0.462184876203537,0.23396675288677216,0.48403361439704895,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6067227125167847,0.2529691159725189,0.6420168280601501,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5697479248046875,0.2529691159725189,0.6016806960105896,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحصیلدوست","boundary":[0.4941176474094391,0.2529691159725189,0.5630252361297607,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2672209143638611},{"x":0.489075630903244,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.2529691159725189,0.4924369752407074,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2672209143638611},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریحانه","boundary":[0.44873949885368347,0.2529691159725189,0.48235294222831726,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2672209143638611},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذوالفقاری","boundary":[0.39159664511680603,0.2529691159725189,0.4436974823474884,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2672209143638611},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.35798320174217224,0.2529691159725189,0.3848739564418793,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2719714939594269},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.2257791005373001,0.6470168280601502,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.2695961892604828},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2695961892604828},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2826603353023529},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Terri","boundary":[0.16134454309940338,0.2695961892604828,0.1899159699678421,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2826603353023529},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Meyer","boundary":[0.19495798647403717,0.2695961892604828,0.23361344635486603,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Boake","boundary":[0.2386554628610611,0.2695961892604828,0.27563026547431946,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2695961892604828},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2826603353023529},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.27731093764305115,0.2695961892604828,0.27899160981178284,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Diagrid","boundary":[0.2857142984867096,0.2695961892604828,0.3327731192111969,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Structures","boundary":[0.33781513571739197,0.2695961892604828,0.3983193337917328,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4000000059604645,0.2695961892604828,0.40168067812919617,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Syatems","boundary":[0.4084033668041229,0.2695961892604828,0.4588235318660736,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.45546218752861023,0.2695961892604828,0.4588235318660736,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2826603353023529},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Connections","boundary":[0.46554622054100037,0.2695961892604828,0.5411764979362488,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5394958257675171,0.2695961892604828,0.5428571701049805,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Details","boundary":[0.5478991866111755,0.2695961892604828,0.5932773351669312,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5915966629981995,0.2695961892604828,0.5932773351669312,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Birkhäuser","boundary":[0.6000000238418579,0.2695961892604828,0.6655462384223938,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Verlag","boundary":[0.6689075827598572,0.2695961892604828,0.7092437148094177,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2695961892604828},{"x":0.75126051902771,"y":0.2695961892604828},{"x":0.75126051902771,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GmbH","boundary":[0.7142857313156128,0.2695961892604828,0.75126051902771,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7546218633651733,0.2695961892604828,0.7579832077026367,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Basel","boundary":[0.7630252242088318,0.2695961892604828,0.7949579954147339,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7966386675834656,0.2695961892604828,0.7983193397521973,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2826603353023529},{"x":0.805042028427124,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2014","boundary":[0.805042028427124,0.2695961892604828,0.8336134552955627,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8352941274642944,0.2695961892604828,0.8369747996330261,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2826603353023529},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15634454309940338,0.2625961892604828,0.8419747996330261,0.2896603353023529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31828978657722473},{"x":0.529411792755127,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.529411792755127,0.3052256405353546,0.5714285969734192,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.30403801798820496},{"x":0.529411792755127,"y":0.30403801798820496},{"x":0.529411792755127,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5260504484176636,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.30403801798820496,0.529411792755127,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.48235294222831726,0.30403801798820496,0.5193277597427368,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4756302535533905,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.4470588266849518,0.30403801798820496,0.4756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4285714328289032,0.30403801798820496,0.4453781545162201,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3230403661727905,0.5983193516731262,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3230403661727905,0.5630252361297607,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3230403661727905,0.5378151535987854,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3230403661727905,0.5277311205863953,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3230403661727905,0.4924369752407074,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3230403661727905,0.4789915978908539,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327},{"x":0.440336138010025,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3230403661727905,0.4722689092159271,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3372921645641327},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3230403661727905,0.43529412150382996,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.34323039650917053,0.5865546464920044,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.34323039650917053,0.5529412031173706,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5327731370925903,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.34323039650917053,0.5327731370925903,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3574821949005127},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.34323039650917053,0.5243697762489319,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.34323039650917053,0.4605042040348053,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.36342042684555054},{"x":0.561344563961029,"y":0.36342042684555054},{"x":0.561344563961029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.36342042684555054,0.561344563961029,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.36342042684555054,0.5327731370925903,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.36342042684555054,0.5092437267303467,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4773109257221222,0.36342042684555054,0.49915966391563416,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.36342042684555054,0.4722689092159271,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37648457288742065},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.29703801798820495,0.6033193516731262,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3824228048324585},{"x":0.534453809261322,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3824228048324585,0.5327731370925903,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3824228048324585,0.5092437267303467,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.38123515248298645},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46890756487846375,0.38123515248298645,0.49915966391563416,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.38123515248298645},{"x":0.534453809261322,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.37423515248298644,0.5377731370925903,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.40142518281936646,0.5411764979362488,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.40142518281936646,0.4941176474094391,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.4204275608062744,0.5630252361297607,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4204275608062744,0.5310924649238586,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.39442518281936645,0.5680252361297607,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4323040246963501},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4204275608062744,0.5058823823928833,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43349167704582214},{"x":0.43697479367256165,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43697479367256165,0.4204275608062744,0.4588235318660736,0.43349167704582214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4323040246963501},{"x":0.43697479367256165,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.43197479367256164,0.4134275608062744,0.5108823823928833,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4026128351688385,0.48067227005958557,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.3956128351688385,0.4856722700595856,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45130640268325806,0.6369748115539551,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.45130640268325806,0.6117647290229797,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46318289637565613},{"x":0.556302547454834,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45130640268325806,0.5764706134796143,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45130640268325806,0.5512605309486389,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45130640268325806},{"x":0.507563054561615,"y":0.45130640268325806},{"x":0.507563054561615,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45130640268325806,0.507563054561615,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45130640268325806,0.4756302535533905,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46318289637565613},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45130640268325806,0.43697479367256165,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.45130640268325806,0.3966386616230011,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45130640268325806,0.37310925126075745,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.44430640268325805,0.6419748115539551,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6252101063728333,0.4750593900680542,0.6756302714347839,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.4750593900680542,0.6268907785415649,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4750593900680542},{"x":0.605042040348053,"y":0.4750593900680542},{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوک","boundary":[0.5899159908294678,0.4750593900680542,0.605042040348053,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.4750593900680542,0.5865546464920044,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.5630252361297607,0.4750593900680542,0.5747899413108826,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مایر","boundary":[0.5378151535987854,0.4750593900680542,0.5512605309486389,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.4750593900680542,0.5378151535987854,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4285714328289032,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Boake","boundary":[0.4285714328289032,0.4750593900680542,0.4605042040348053,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4588235318660736,0.4750593900680542,0.4638655483722687,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Teri","boundary":[0.46722689270973206,0.4750593900680542,0.4924369752407074,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Meyer","boundary":[0.4941176474094391,0.4750593900680542,0.529411792755127,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6974790096282959,0.48812350630760193,0.7277311086654663,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.48812350630760193,0.6924369931221008,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6705882549285889,0.48812350630760193,0.6840336322784424,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6268907785415649,0.48812350630760193,0.6655462384223938,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.48812350630760193,0.6268907785415649,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5848739743232727,0.48812350630760193,0.6033613681793213,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.48812350630760193,0.5815126299858093,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.5277311205863953,0.48812350630760193,0.5579832196235657,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.48812350630760193,0.5260504484176636,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.48235294222831726,0.48812350630760193,0.5176470875740051,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4722689092159271,0.48812350630760193,0.4789915978908539,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5023753046989441},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.48812350630760193,0.4722689092159271,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.4302521049976349,0.48812350630760193,0.4638655483722687,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4268907606601715,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.48812350630760193,0.4268907606601715,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.48812350630760193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5023753046989441},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.38655462861061096,0.48812350630760193,0.42016807198524475,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اتری","boundary":[0.35462185740470886,0.48812350630760193,0.3848739564418793,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5023753046989441},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایر","boundary":[0.32773110270500183,0.48812350630760193,0.3495798408985138,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.48812350630760193},{"x":0.32268908619880676,"y":0.48812350630760193},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوک","boundary":[0.3042016923427582,0.48812350630760193,0.32268908619880676,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2974790036678314,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.29411765933036804,0.48812350630760193,0.2974790036678314,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.48812350630760193},{"x":0.289075642824173,"y":0.48812350630760193},{"x":0.289075642824173,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2554621994495392,0.48812350630760193,0.289075642824173,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2504621994495392,0.4680593900680542,0.7327311086654663,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583},{"x":0.578151285648346,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.578151285648346,0.5047506093978882,0.6033613681793213,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحصیلدوست","boundary":[0.5126050710678101,0.5047506093978882,0.5714285969734192,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5178147554397583},{"x":0.507563054561615,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.5047506093978882,0.5109243988990784,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریحانه","boundary":[0.4739495813846588,0.5047506093978882,0.5025210380554199,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذوالفقاری","boundary":[0.4252100884914398,0.5047506093978882,0.46722689270973206,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5178147554397583},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.40168067812919617,0.5047506093978882,0.42352941632270813,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3966386616230011,0.5047506093978882,0.4000000059604645,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5047506093978882},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5047506093978882},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5178147554397583},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.35462185740470886,0.5047506093978882,0.39159664511680603,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.3176470696926117,0.5047506093978882,0.3495798408985138,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5178147554397583},{"x":0.289075642824173,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.289075642824173,0.5047506093978882,0.3126050531864166,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5178147554397583},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.27563026547431946,0.5047506093978882,0.2873949706554413,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.5047506093978882,0.2722689211368561,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908},{"x":0.6991596817970276,"y":0.519002377986908},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6504201889038086,0.519002377986908,0.6991596817970276,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.519002377986908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6252101063728333,0.519002377986908,0.6453781723976135,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.519002377986908,0.6268907785415649,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.519002377986908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5320665240287781},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.578151285648346,0.519002377986908,0.6033613681793213,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.578151285648346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.5201900005340576,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5327731370925903,0.5201900005340576,0.5680672526359558,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5008403658866882,0.5201900005340576,0.5260504484176636,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46722689270973206,0.5201900005340576,0.4941176474094391,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5201900005340576,0.4605042040348053,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5320665240287781},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.42352941632270813,0.5201900005340576,0.45042017102241516,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5201900005340576},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5201900005340576},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5320665240287781},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.5201900005340576,0.42016807198524475,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6655462384223938,0.5344418287277222,0.7142857313156128,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6302521228790283,0.5344418287277222,0.6605042219161987,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5356294512748718,0.6268907785415649,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.5747899413108826,0.5356294512748718,0.6033613681793213,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5356294512748718,0.5747899413108826,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۸۶","boundary":[0.5462185144424438,0.5344418287277222,0.5663865804672241,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5260504484176636,0.5344418287277222,0.5411764979362488,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5210084319114685,0.5344418287277222,0.5243697762489319,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.5008403658866882,0.5344418287277222,0.5126050710678101,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.4941176474094391,0.5344418287277222,0.49747899174690247,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.4773109257221222,0.5344418287277222,0.4907563030719757,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2655882489681244,0.4977506093978882,0.7192857313156128,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"سم","boundary":[0.45210084319114685,0.5380047559738159,0.4722689092159271,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5463182926177979},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5380047559738159,0.45042017102241516,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5498812198638916,0.6638655662536621,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5498812198638916,0.6268907785415649,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5815126299858093,0.5498812198638916,0.6033613681793213,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5529412031173706,0.5498812198638916,0.5747899413108826,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.5498812198638916,0.5462185144424438,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49747899174690247,0.5498812198638916,0.5378151535987854,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.5498812198638916,0.4907563030719757,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5498812198638916},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5498812198638916},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5629453659057617},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42352941632270813,0.5498812198638916,0.44873949885368347,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5498812198638916},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5629453659057617},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38823530077934265,0.5498812198638916,0.41680672764778137,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.5498812198638916,0.3831932842731476,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5498812198638916},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5498812198638916},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۴۳","boundary":[0.3512605130672455,0.5498812198638916,0.37310925126075745,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3462605130672455,0.5321923785209656,0.6688655662536621,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.63193279504776,0.5653206706047058,0.6554622054100037,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5653206706047058,0.6268907785415649,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.5795724391937256,0.7361344695091248,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.658823549747467,0.5795724391937256,0.6957983374595642,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6285714507102966,0.5795724391937256,0.6571428775787354,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5795724391937256,0.6268907785415649,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5865546464920044,0.5795724391937256,0.6033613681793213,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.5583206706047058,0.7411344695091248,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.5950118899345398,0.6705882549285889,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.5950118899345398,0.6268907785415649,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5798319578170776,0.5950118899345398,0.6016806960105896,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5512605309486389,0.5950118899345398,0.5731092691421509,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.5950118899345398,0.5478991866111755,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Diagrid","boundary":[0.2806722819805145,0.5950118899345398,0.6386554837226868,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"structures","boundary":[0.3310924470424652,0.5950118899345398,0.3781512677669525,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3798319399356842,0.5950118899345398,0.3831932842731476,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6068883538246155},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Syatems","boundary":[0.38655462861061096,0.5950118899345398,0.4285714328289032,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4268907606601715,0.5950118899345398,0.4302521049976349,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6068883538246155},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"connections","boundary":[0.43529412150382996,0.5950118899345398,0.4957983195781708,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4957983195781708,0.5950118899345398,0.5008403658866882,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5950118899345398},{"x":0.534453809261322,"y":0.5950118899345398},{"x":0.534453809261322,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"details","boundary":[0.5025210380554199,0.5950118899345398,0.534453809261322,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.6092636585235596,0.6689075827598572,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6092636585235596,0.6252101063728333,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297},{"x":0.578151285648346,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.578151285648346,0.6092636585235596,0.6033613681793213,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5462185144424438,0.6092636585235596,0.5731092691421509,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.6092636585235596,0.5411764979362488,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6092636585235596},{"x":0.529411792755127,"y":0.6092636585235596},{"x":0.529411792755127,"y":0.6223278045654297},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.49915966391563416,0.6092636585235596,0.529411792755127,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیررضا","boundary":[0.4571428596973419,0.6092636585235596,0.4924369752407074,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6223278045654297},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.41848739981651306,0.6092636585235596,0.45210084319114685,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6092636585235596},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6092636585235596},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6223278045654297},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آذری","boundary":[0.39159664511680603,0.6092636585235596,0.41680672764778137,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6223278045654297},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.35798320174217224,0.6092636585235596,0.3848739564418793,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6223278045654297},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.31092438101768494,0.6092636585235596,0.3512605130672455,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلان","boundary":[0.2705882489681244,0.6092636585235596,0.3042016923427582,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2554621994495392,0.6092636585235596,0.2655462324619293,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2504621994495392,0.5880118899345398,0.6755882549285889,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.583193302154541,0.6247031092643738,0.6033613681793213,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6247031092643738},{"x":0.578151285648346,"y":0.6247031092643738},{"x":0.578151285648346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5495798587799072,0.6247031092643738,0.578151285648346,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.5126050710678101,0.6247031092643738,0.5428571701049805,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.48739495873451233,0.6247031092643738,0.5058823823928833,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4605042040348053,0.6247031092643738,0.48067227005958557,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.6247031092643738,0.4588235318660736,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.6401425004005432,0.6605042219161987,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6401425004005432,0.6285714507102966,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6401425004005432},{"x":0.605042040348053,"y":0.6401425004005432},{"x":0.605042040348053,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.5815126299858093,0.6401425004005432,0.605042040348053,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5327731370925903,0.6401425004005432,0.5747899413108826,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5142857432365417,0.6401425004005432,0.5243697762489319,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6401425004005432},{"x":0.507563054561615,"y":0.6401425004005432},{"x":0.507563054561615,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.48235294222831726,0.6401425004005432,0.507563054561615,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6520190238952637},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.6401425004005432,0.4722689092159271,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6389548778533936},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.4285714328289032,0.6389548778533936,0.46554622054100037,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6508313417434692},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42352941632270813,0.6389548778533936,0.4285714328289032,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6389548778533936},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6389548778533936},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Steel","boundary":[0.2554621994495392,0.6389548778533936,0.27899160981178284,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6508313417434692},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.27899160981178284,0.6389548778533936,0.2823529541492462,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6389548778533936},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6389548778533936},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Structural","boundary":[0.2873949706554413,0.6389548778533936,0.33949580788612366,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3445378243923187,0.6389548778533936,0.3495798408985138,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Design","boundary":[0.3529411852359772,0.6389548778533936,0.38991597294807434,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3966386616230011,0.6389548778533936,0.4151260554790497,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2504621994495392,0.6165154271125793,0.6655042219161987,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5653206706047058},{"x":0.534453809261322,"y":0.5653206706047058},{"x":0.534453809261322,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.48739495873451233,0.5653206706047058,0.534453809261322,0.5736342072486877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5411764979362488,0.5653206706047058,0.5630252361297607,0.5736342072486877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۰۹۹","boundary":[0.5697479248046875,0.5653206706047058,0.6016806960105896,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.5583206706047058,0.6066806960105896,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"construction","boundary":[0.5394958257675171,0.6520190238952637,0.6016806960105896,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5344958257675171,0.6450190238952637,0.6066806960105896,0.6673325605392456],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.6638954877853394,0.6621848940849304,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.6638954877853394,0.6268907785415649,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5630252361297607,0.6638954877853394,0.6033613681793213,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.6638954877853394,0.5579832196235657,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6769596338272095},{"x":0.507563054561615,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.507563054561615,0.6638954877853394,0.534453809261322,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4924369752407074,0.6638954877853394,0.5008403658866882,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.45210084319114685,0.6627078652381897,0.48571428656578064,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6769596338272095},{"x":0.440336138010025,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.6627078652381897,0.4453781545162201,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.40168067812919617,0.6627078652381897,0.43697479367256165,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3949579894542694,0.6627078652381897,0.4000000059604645,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6627078652381897},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3798319399356842,0.6627078652381897,0.38823530077934265,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3008403480052948,"y":0.675771951675415},{"x":0.2554621994495392,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Building","boundary":[0.2554621994495392,0.6627078652381897,0.3008403480052948,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3042016923427582,"y":0.675771951675415},{"x":0.2991596758365631,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.2991596758365631,0.6627078652381897,0.3042016923427582,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6627078652381897},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6627078652381897},{"x":0.32605043053627014,"y":0.675771951675415},{"x":0.3042016923427582,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iron","boundary":[0.3042016923427582,0.6627078652381897,0.32605043053627014,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3495798408985138,"y":0.675771951675415},{"x":0.3310924470424652,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3310924470424652,0.6627078652381897,0.3495798408985138,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6627078652381897},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6627078652381897},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"steel","boundary":[0.35630252957344055,0.6627078652381897,0.37478992342948914,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2504621994495392,0.6557078652381897,0.6671848940849304,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Design","boundary":[0.4773109257221222,0.6769596338272095,0.5126050710678101,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6769596338272095},{"x":0.534453809261322,"y":0.6769596338272095},{"x":0.534453809261322,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5159664154052734,0.6769596338272095,0.534453809261322,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.675771951675415},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"construction","boundary":[0.5394958257675171,0.6769596338272095,0.6033613681793213,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.675771951675415},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4723109257221222,0.6699596338272095,0.6083613681793213,0.6922731704711914],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.6888360977172852,0.6621848940849304,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6888360977172852,0.6268907785415649,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5680672526359558,0.6888360977172852,0.6033613681793213,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5394958257675171,0.6888360977172852,0.561344563961029,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.6888360977172852,0.5361344814300537,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Architecture","boundary":[0.4151260554790497,0.6876484751701355,0.4773109257221222,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4789915978908539,0.6876484751701355,0.48235294222831726,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Modern","boundary":[0.48403361439704895,0.6876484751701355,0.5243697762489319,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6621848940849304,"y":0.716152012348175},{"x":0.6285714507102966,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.7030878663063049,0.6621848940849304,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6268907785415649,"y":0.716152012348175},{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7030878663063049,0.6268907785415649,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.5630252361297607,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5630252361297607,0.7030878663063049,0.6033613681793213,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5579832196235657,"y":0.716152012348175},{"x":0.5226891040802002,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.5226891040802002,0.7030878663063049,0.5579832196235657,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5159664154052734,"y":0.716152012348175},{"x":0.5092437267303467,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5092437267303467,0.7030878663063049,0.5159664154052734,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5042017102241516,"y":0.716152012348175},{"x":0.4773109257221222,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.4773109257221222,0.7030878663063049,0.5042017102241516,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7030878663063049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.716152012348175},{"x":0.4638655483722687,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4638655483722687,0.7030878663063049,0.47058823704719543,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4588235318660736,"y":0.716152012348175},{"x":0.43697479367256165,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.43697479367256165,0.7030878663063049,0.4588235318660736,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4285714328289032,"y":0.716152012348175},{"x":0.41680672764778137,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.41680672764778137,0.7030878663063049,0.4285714328289032,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7030878663063049},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7030878663063049},{"x":0.41680672764778137,"y":0.716152012348175},{"x":0.4100840389728546,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4100840389728546,0.7030878663063049,0.41680672764778137,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4100840389728546,"y":0.716152012348175},{"x":0.4084033668041229,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.7030878663063049,0.4100840389728546,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7030878663063049},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7030878663063049},{"x":0.40336135029792786,"y":0.716152012348175},{"x":0.40168067812919617,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40168067812919617,0.7030878663063049,0.40336135029792786,0.716152012348175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4000000059604645,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.6806484751701355,0.6671848940849304,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Architecture","boundary":[0.2537815272808075,0.7030878663063049,0.3193277418613434,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7030878663063049},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7030878663063049},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3193277418613434,0.7030878663063049,0.32268908619880676,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7125890851020813},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Domestic","boundary":[0.32773110270500183,0.7030878663063049,0.3764705955982208,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7030878663063049},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7030878663063049},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3831932842731476,0.7030878663063049,0.38991597294807434,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7030878663063049},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7030878663063049},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2487815272808075,0.6960878663063049,0.39491597294807435,0.7195890851020813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.716152012348175},{"x":0.5243697762489319,"y":0.716152012348175},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7256532311439514},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.48571428656578064,0.716152012348175,0.5243697762489319,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.716152012348175},{"x":0.5361344814300537,"y":0.716152012348175},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7256532311439514},{"x":0.529411792755127,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.529411792755127,0.716152012348175,0.5361344814300537,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"21st","boundary":[0.5411764979362488,0.716152012348175,0.561344563961029,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"century","boundary":[0.5647059082984924,0.716152012348175,0.6033613681793213,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7268408536911011},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.48071428656578064,0.7079643898010254,0.6083613681793213,0.7338408536911011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.7280284762382507,0.6621848940849304,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7280284762382507,0.6268907785415649,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5630252361297607,0.7280284762382507,0.6033613681793213,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.5226891040802002,0.7268408536911011,0.5579832196235657,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5092437267303467,0.7268408536911011,0.5159664154052734,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.4773109257221222,0.7268408536911011,0.5042017102241516,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7268408536911011},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.7268408536911011,0.47058823704719543,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7399049997329712},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.43697479367256165,0.7268408536911011,0.4588235318660736,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.41680672764778137,0.7268408536911011,0.4285714328289032,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7268408536911011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7268408536911011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4100840389728546,0.7268408536911011,0.41680672764778137,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.7268408536911011,0.4100840389728546,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7268408536911011},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7268408536911011},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40168067812919617,0.7268408536911011,0.40336135029792786,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7268408536911011},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7268408536911011},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3831932842731476,0.7268408536911011,0.38991597294807434,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Architecture","boundary":[0.2554621994495392,0.7256532311439514,0.3193277418613434,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7256532311439514},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7256532311439514},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3193277418613434,0.7256532311439514,0.32268908619880676,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7256532311439514},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7256532311439514},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Domestic","boundary":[0.3294117748737335,0.7256532311439514,0.37478992342948914,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2504621994495392,0.7186532311439514,0.6671848940849304,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5243697762489319,0.7399049997329712,0.5361344814300537,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7399049997329712},{"x":0.561344563961029,"y":0.7399049997329712},{"x":0.561344563961029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"20st","boundary":[0.5411764979362488,0.7399049997329712,0.561344563961029,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"century","boundary":[0.5663865804672241,0.7399049997329712,0.6033613681793213,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.48571428656578064,0.7399049997329712,0.5243697762489319,0.7505938410758972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48071428656578064,0.7317173175811768,0.6083613681793213,0.7587814636230469],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.7505938410758972,0.6957983374595642,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.7505938410758972,0.6571428775787354,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7505938410758972,0.6268907785415649,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحصیلدوست","boundary":[0.5428571701049805,0.7517814636230469,0.6033613681793213,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.7517814636230469,0.5411764979362488,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.7517814636230469,0.5310924649238586,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.7517814636230469,0.5025210380554199,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7636579275131226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.46722689270973206,0.7517814636230469,0.4941176474094391,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45546218752861023,0.7517814636230469,0.4588235318660736,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7517814636230469},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7517814636230469},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.7517814636230469,0.45378151535987854,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4151260554790497,0.7517814636230469,0.4470588266849518,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.7660332322120667,0.6957983374595642,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.7660332322120667,0.6571428775787354,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7660332322120667,0.6268907785415649,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذوالفقاری","boundary":[0.5647059082984924,0.7660332322120667,0.6033613681793213,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.534453809261322,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.534453809261322,0.7672209143638611,0.5579832196235657,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.7790973782539368},{"x":0.529411792755127,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.7672209143638611,0.534453809261322,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریحانه","boundary":[0.4957983195781708,0.7672209143638611,0.5243697762489319,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.7672209143638611,0.4957983195781708,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۲","boundary":[0.4571428596973419,0.7672209143638611,0.48403361439704895,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.7672209143638611,0.45042017102241516,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.7672209143638611,0.4453781545162201,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7790973782539368},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.40672269463539124,0.7672209143638611,0.43865546584129333,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.7802850604057312,0.6957983374595642,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.7814726829528809,0.6571428775787354,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.7826603055000305,0.6268907785415649,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7921615242958069},{"x":0.40672269463539124,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40172269463539123,0.7447814636230469,0.7007983374595642,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.7802850604057312,0.6033613681793213,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7826603055000305},{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.561344563961029,"y":0.7921615242958069},{"x":0.534453809261322,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.534453809261322,0.7826603055000305,0.561344563961029,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.783847987651825},{"x":0.529411792755127,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4957983195781708,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4957983195781708,0.783847987651825,0.529411792755127,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.7969121336936951,0.7042016983032227,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.7969121336936951,0.6857143044471741,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6235294342041016,0.7957244515419006,0.6571428775787354,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49079831957817077,0.7732850604057312,0.7092016983032227,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.8123515248298645,0.7058823704719543,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.8123515248298645,0.6890756487846375,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6302521228790283,0.8123515248298645,0.6571428775787354,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.8123515248298645,0.6252101063728333,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7109243869781494,0.8254156708717346,0.7411764860153198,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.824228048324585},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.8254156708717346,0.7058823704719543,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.8254156708717346,0.6453781723976135,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.8254156708717346,0.6268907785415649,0.8361045122146606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.8053515248298645,0.7461764860153198,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.8456056714057922,0.5445378422737122,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.8456056714057922,0.5260504484176636,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8574821949005127},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.8444180488586426,0.5008403658866882,0.8574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8586698174476624},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4504621875286102,0.8374180488586426,0.5495378422737122,0.8656698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6016806960105896,"y":0.805225670337677},{"x":0.5630252361297607,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"TA۶۸۴","boundary":[0.5630252361297607,0.7969121336936951,0.6016806960105896,0.805225670337677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۲۴/۶","boundary":[0.5697479248046875,0.8111639022827148,0.6016806960105896,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.7899121336936951,0.6083613681793213,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6033613681793213,"y":0.834916889667511},{"x":0.5495798587799072,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴۴۰۳۵۸","boundary":[0.5495798587799072,0.8254156708717346,0.6033613681793213,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6033613681793213,"y":0.834916889667511},{"x":0.5495798587799072,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.8184156708717346,0.6083613681793213,0.841916889667511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8598574995994568},{"x":0.556302547454834,"y":0.8586698174476624},{"x":0.556302547454834,"y":0.8705463409423828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8717339634895325}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8598574995994568,0.556302547454834,0.8705463409423828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8717339634895325,0.5714285969734192,0.8824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8528574995994568,0.5781092691421509,0.8894228048324585],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/xuDrsCwzBsWhRvKE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/fERzEuKWvsRRffVP.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/FCGCvPdogzdFCpAk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016390085671128346,0.00018492617035138634,0.9984860532343889,0.9988759739444262]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17814727127552032},{"x":0.49747899174690247,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.1627078354358673,0.5495798587799072,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.1627078354358673,0.4924369752407074,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.1557078354358673,0.5545798587799072,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.22446556389331818},{"x":0.11764705926179886,"y":0.22446556389331818},{"x":0.11764705926179886,"y":0.23159144818782806},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"انه","boundary":[0.10588235408067703,0.22446556389331818,0.11764705926179886,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.22446556389331818},{"x":0.11764705926179886,"y":0.22446556389331818},{"x":0.11764705926179886,"y":0.23159144818782806},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.21746556389331817,0.12264705926179886,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8705882430076599,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8705882430076599,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8184874057769775,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8184874057769775,0.22209025919437408,0.8705882430076599,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8117647171020508,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.7579832077026367,0.22209025919437408,0.8117647171020508,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.22209025919437408,0.7529411911964417,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8705882430076599,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8705882430076599,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8184874057769775,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8184874057769775,0.24346792697906494,0.8705882430076599,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8151260614395142,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8151260614395142,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8117647171020508,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8117647171020508,0.24346792697906494,0.8151260614395142,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8705882430076599,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8705882430076599,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7479411911964416,0.21509025919437408,0.8755882430076599,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.24584323167800903},{"x":0.13445378839969635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.13445378839969635,"y":0.25890737771987915},{"x":0.10588235408067703,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.10588235408067703,0.24584323167800903,0.13445378839969635,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.24584323167800903},{"x":0.13445378839969635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.13445378839969635,"y":0.25890737771987915},{"x":0.10588235408067703,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10088235408067703,0.23884323167800903,0.13945378839969635,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8722689151763916,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8336134552955627,0.26840853691101074,0.8722689151763916,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.2695961892604828},{"x":0.831932783126831,"y":0.2695961892604828},{"x":0.831932783126831,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8302521109580994,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8302521109580994,0.2695961892604828,0.831932783126831,0.27909737825393677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8722689151763916,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2779097259044647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.8252521109580994,0.26140853691101074,0.8772689151763916,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2695961892604828},{"x":0.1428571492433548,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2826603353023529},{"x":0.10588235408067703,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.10756302624940872,0.2695961892604828,0.1428571492433548,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2695961892604828},{"x":0.1428571492433548,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2826603353023529},{"x":0.10588235408067703,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10256302624940872,0.2625961892604828,0.1478571492433548,0.2896603353023529],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8705882430076599,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهشمار","boundary":[0.8235294222831726,0.29097387194633484,0.8705882430076599,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8235294222831726,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8168067336082458,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.8151260614395142,0.29097387194633484,0.8235294222831726,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8705882430076599,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8168067336082458,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8101260614395142,0.28397387194633483,0.8755882430076599,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.29097387194633484},{"x":0.13781513273715973,"y":0.29097387194633484},{"x":0.13781513273715973,"y":0.30403801798820496},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.10588235408067703,0.29097387194633484,0.13781513273715973,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.29097387194633484},{"x":0.13781513273715973,"y":0.29097387194633484},{"x":0.13781513273715973,"y":0.30403801798820496},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10088235408067703,0.28397387194633483,0.14281513273715973,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3752969205379486},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3752969205379486},{"x":0.10924369841814041,"y":0.38361045718193054},{"x":0.10588235408067703,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.10588235408067703,0.3752969205379486,0.10924369841814041,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3752969205379486},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3752969205379486},{"x":0.10924369841814041,"y":0.38361045718193054},{"x":0.10588235408067703,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3682969205379486,0.11424369841814042,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8957983255386353,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ایک","boundary":[0.8705882430076599,0.32897862792015076,0.8957983255386353,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8588235378265381,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.8235294222831726,0.32897862792015076,0.8588235378265381,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8134453892707825,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشارکتی","boundary":[0.7630252242088318,0.32897862792015076,0.8134453892707825,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076},{"x":0.756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.756302535533905,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.32897862792015076,0.756302535533905,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8957983255386353,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7479411911964416,0.32197862792015075,0.9007983255386353,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.8252100944519043,0.35154393315315247,0.8705882430076599,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8184874057769775,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.7798319458961487,0.35154393315315247,0.8184874057769775,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7714285850524902,0.35154393315315247,0.7747899293899536,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7630252242088318,0.35154393315315247,0.7714285850524902,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8621848821640015,0.3752969205379486,0.8705882430076599,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چخوف","boundary":[0.8151260614395142,0.3752969205379486,0.8571428656578064,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8016806840896606,0.3752969205379486,0.8084033727645874,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاستر","boundary":[0.7596638798713684,0.3752969205379486,0.7949579954147339,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8705882430076599,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8302521109580994,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8302521109580994,0.3978622257709503,0.8705882430076599,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8235294222831726,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7815126180648804,0.3978622257709503,0.8235294222831726,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7714285850524902,0.3978622257709503,0.7747899293899536,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8705882430076599,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8705882430076599,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8436974883079529,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.8436974883079529,0.42161521315574646,0.8705882430076599,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8369747996330261,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8369747996330261,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8151260614395142,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.8151260614395142,0.42161521315574646,0.8369747996330261,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7831932902336121,0.4204275608062744,0.8117647171020508,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7226890921592712,0.4204275608062744,0.7714285850524902,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6621848940849304,0.4204275608062744,0.7159664034843445,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.4204275608062744,0.6571428775787354,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8705882430076599,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8705882430076599,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8521008491516113,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.8521008491516113,0.44418051838874817,0.8705882430076599,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8453781604766846,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8453781604766846,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8016806840896606,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.8016806840896606,0.44418051838874817,0.8453781604766846,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7865546345710754,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7865546345710754,0.44418051838874817,0.7932773232460022,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7394958138465881,0.44418051838874817,0.7798319458961487,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7193277478218079,0.44418051838874817,0.7344537973403931,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6857143044471741,0.44418051838874817,0.7126050591468811,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6773109436035156,0.44418051838874817,0.6840336322784424,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6722689270973206,0.44418051838874817,0.6773109436035156,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4821852743625641},{"x":0.831932783126831,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.831932783126831,0.4679335057735443,0.8705882430076599,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4821852743625641},{"x":0.805042028427124,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.805042028427124,0.4679335057735443,0.8285714387893677,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7798319458961487,0.4679335057735443,0.7983193397521973,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4679335057735443},{"x":0.778151273727417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.778151273727417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7697479128837585,0.4679335057735443,0.778151273727417,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7478991746902466,0.4679335057735443,0.7663865685462952,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.729411780834198,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.729411780834198,0.4679335057735443,0.7411764860153198,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6789916157722473,0.4679335057735443,0.7226890921592712,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.4679335057735443,0.6739495992660522,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6504622054100037,0.34454393315315246,0.8755882430076599,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4073634147644043},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.10588235408067703,0.3978622257709503,0.10924369841814041,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3978622257709503},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4073634147644043},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3908622257709503,0.11424369841814042,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.42161521315574646},{"x":0.11260504275560379,"y":0.42161521315574646},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4299287497997284},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.10588235408067703,0.42161521315574646,0.11260504275560379,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.42161521315574646},{"x":0.11260504275560379,"y":0.42161521315574646},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4299287497997284},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.41461521315574645,0.1176050427556038,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.4679335057735443},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4679335057735443},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4774346649646759},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.10420168191194534,0.4679335057735443,0.11260504275560379,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.4679335057735443},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4679335057735443},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4774346649646759},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.4609335057735443,0.1176050427556038,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5522565245628357},{"x":0.12100840359926224,"y":0.551068902015686},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5605700612068176},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.10588235408067703,0.5522565245628357,0.12268907576799393,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5522565245628357},{"x":0.12100840359926224,"y":0.551068902015686},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5605700612068176},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.5452565245628357,0.12768907576799393,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5748218297958374},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5748218297958374},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5831353664398193},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.10756302624940872,0.5748218297958374,0.12100840359926224,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5831353664398193},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.5748218297958374,0.1277310997247696,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5831353664398193},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.5678218297958374,0.1327310997247696,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8941176533699036,"y":0.519002377986908},{"x":0.8873949646949768,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8873949646949768,0.5047506093978882,0.8941176533699036,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8773109316825867,"y":0.519002377986908},{"x":0.8403361439704895,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8403361439704895,0.5047506093978882,0.8773109316825867,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8369747996330261,"y":0.519002377986908},{"x":0.7899159789085388,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7899159789085388,0.5047506093978882,0.8369747996330261,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7865546345710754,"y":0.519002377986908},{"x":0.7697479128837585,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7697479128837585,0.5047506093978882,0.7865546345710754,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.7411764860153198,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاب","boundary":[0.7411764860153198,0.5047506093978882,0.7579832077026367,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7327731251716614,"y":0.519002377986908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.5047506093978882,0.7327731251716614,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6504201889038086,0.5047506093978882,0.6957983374595642,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.5047506093978882,0.6453781723976135,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5415676832199097},{"x":0.848739504814148,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.8470588326454163,0.5249406099319458,0.8705882430076599,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5261282920837402},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.7966386675834656,0.5261282920837402,0.8403361439704895,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5427553653717041},{"x":0.778151273727417,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.5261282920837402,0.7899159789085388,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7361344695091248,0.5261282920837402,0.7714285850524902,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402},{"x":0.729411780834198,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.7042016983032227,0.5273159146308899,0.729411780834198,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روسی","boundary":[0.6605042219161987,0.5273159146308899,0.6907563209533691,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5273159146308899},{"x":0.653781533241272,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.5273159146308899,0.6554622054100037,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8941176533699036,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.4977506093978882,0.8991176533699036,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.5486935973167419,0.8705882430076599,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.551068902015686},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.7983193397521973,0.551068902015686,0.8386554718017578,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7915966510772705,"y":0.551068902015686},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.7613445520401001,0.5522565245628357,0.7915966510772705,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5676959753036499},{"x":0.756302535533905,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.5522565245628357,0.7596638798713684,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنبدهای","boundary":[0.8184874057769775,0.5736342072486877,0.8705882430076599,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژئودزیک","boundary":[0.7596638798713684,0.5736342072486877,0.8100840449333191,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.5736342072486877,0.7529411911964417,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7159664034843445,0.5736342072486877,0.7428571581840515,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.5736342072486877,0.7126050591468811,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فضاکار","boundary":[0.6436975002288818,0.5736342072486877,0.6840336322784424,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.8252100944519043,0.5961995124816895,0.8705882430076599,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7966386675834656,0.5961995124816895,0.8184874057769775,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7546218633651733,0.5961995124816895,0.7915966510772705,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7109243869781494,0.5961995124816895,0.7428571581840515,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.5961995124816895,0.7042016983032227,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.8420168161392212,0.6211401224136353,0.8705882430076599,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7798319458961487,0.6211401224136353,0.8336134552955627,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.7428571581840515,0.6211401224136353,0.7731092572212219,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6353919506072998},{"x":0.729411780834198,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.729411780834198,0.6211401224136353,0.7361344695091248,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6974790096282959,0.6211401224136353,0.7226890921592712,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6453781723976135,0.6211401224136353,0.6890756487846375,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.6211401224136353,0.6403361558914185,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8470588326454163,0.6437054872512817,0.8705882430076599,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6591448783874512},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8117647171020508,0.6437054872512817,0.8403361439704895,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6437054872512817},{"x":0.800000011920929,"y":0.6437054872512817},{"x":0.800000011920929,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7747899293899536,0.6437054872512817,0.800000011920929,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.7243697643280029,0.6437054872512817,0.7680672407150269,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6591448783874512},{"x":0.680672287940979,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.680672287940979,0.6437054872512817,0.7176470756530762,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6756302714347839,0.6437054872512817,0.6823529601097107,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8436974883079529,0.6662707924842834,0.8705882430076599,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7966386675834656,0.6674584150314331,0.8369747996330261,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7478991746902466,0.6674584150314331,0.7899159789085388,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.7042016983032227,0.6674584150314331,0.7411764860153198,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6674584150314331,0.6974790096282959,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6336554837226868,0.5428812198638916,0.8772689151763916,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"مورب","boundary":[0.6689075827598572,0.6021377444267273,0.7042016983032227,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.5951377444267273,0.7092016983032227,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5973871946334839},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5985748171806335},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6080760359764099},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.10756302624940872,0.5973871946334839,0.12268907576799393,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5985748171806335},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5985748171806335},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6080760359764099},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.5985748171806335,0.1260504275560379,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5973871946334839},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5985748171806335},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6080760359764099},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.5903871946334839,0.1310504275560379,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6211401224136353},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6211401224136353},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6294536590576172},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.10756302624940872,0.6211401224136353,0.12100840359926224,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6294536590576172},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.6211401224136353,0.1277310997247696,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6211401224136353},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6294536590576172},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6141401224136352,0.1327310997247696,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6448931097984314},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6448931097984314},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.10756302624940872,0.6448931097984314,0.12100840359926224,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6448931097984314},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6448931097984314},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6378931097984314,0.12600840359926224,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6686460971832275},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6674584150314331},{"x":0.12100840359926224,"y":0.675771951675415},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.10756302624940872,0.6686460971832275,0.12100840359926224,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6686460971832275},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6674584150314331},{"x":0.12100840359926224,"y":0.675771951675415},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6616460971832275,0.12600840359926224,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7280284762382507},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7280284762382507},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7375296950340271},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.10588235408067703,0.7280284762382507,0.12100840359926224,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7280284762382507},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7280284762382507},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7375296950340271},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7210284762382507,0.12600840359926224,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7612826824188232},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.10588235408067703,0.7505938410758972,0.12100840359926224,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7612826824188232},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7435938410758972,0.12600840359926224,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7743467688560486},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7731591463088989},{"x":0.12100840359926224,"y":0.783847987651825},{"x":0.10588235408067703,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.10588235408067703,0.7743467688560486,0.12100840359926224,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7743467688560486},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7731591463088989},{"x":0.12100840359926224,"y":0.783847987651825},{"x":0.10588235408067703,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7673467688560486,0.12600840359926224,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8857142925262451,0.7042755484580994,0.8924369812011719,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7042755484580994},{"x":0.875630259513855,"y":0.7042755484580994},{"x":0.875630259513855,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8436974883079529,0.7042755484580994,0.875630259513855,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8134453892707825,0.7042755484580994,0.8386554718017578,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7798319458961487,0.7042755484580994,0.8084033727645874,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7596638798713684,0.7042755484580994,0.7764706015586853,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7185273170471191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.702521026134491,0.7042755484580994,0.7478991746902466,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.6554622054100037,0.7042755484580994,0.6957983374595642,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7399049997329712},{"x":0.848739504814148,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.848739504814148,0.7256532311439514,0.8705882430076599,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7399049997329712},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8184874057769775,0.7268408536911011,0.8420168161392212,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8067227005958557,0.7280284762382507,0.8134453892707825,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7647058963775635,0.7280284762382507,0.8016806840896606,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.7280284762382507,0.7613445520401001,0.7422803044319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6504622054100037,0.6972755484580994,0.8974369812011719,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7672209143638611},{"x":0.831932783126831,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.831932783126831,0.7505938410758972,0.8705882430076599,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7505938410758972},{"x":0.826890766620636,"y":0.7517814636230469},{"x":0.826890766620636,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7966386675834656,0.7505938410758972,0.826890766620636,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7596638798713684,0.7505938410758972,0.7915966510772705,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6789916157722473,0.7505938410758972,0.7462185025215149,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6722689270973206,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6302521228790283,0.7494061589241028,0.6722689270973206,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6268907785415649,"y":0.764845609664917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.7494061589241028,0.6268907785415649,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8705882430076599,"y":0.786223292350769},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.8302521109580994,0.7731591463088989,0.8705882430076599,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.7899159789085388,0.7743467688560486,0.8235294222831726,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7815126180648804,0.7743467688560486,0.7865546345710754,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8111639022827148},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.8336134552955627,0.7969121336936951,0.8705882430076599,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7969121336936951},{"x":0.826890766620636,"y":0.7969121336936951},{"x":0.826890766620636,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.7899159789085388,0.7969121336936951,0.826890766620636,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8111639022827148},{"x":0.778151273727417,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.778151273727417,0.7969121336936951,0.7831932902336121,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8705882430076599,"y":0.834916889667511},{"x":0.8218487501144409,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.8218487501144409,0.8194774389266968,0.8705882430076599,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8151260614395142,"y":0.834916889667511},{"x":0.7647058963775635,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7647058963775635,0.8194774389266968,0.8151260614395142,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7579832077026367,"y":0.834916889667511},{"x":0.7394958138465881,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7394958138465881,0.8194774389266968,0.7579832077026367,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7277311086654663,"y":0.834916889667511},{"x":0.6840336322784424,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6840336322784424,0.8194774389266968,0.7277311086654663,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6773109436035156,"y":0.834916889667511},{"x":0.6369748115539551,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.6369748115539551,0.8194774389266968,0.6773109436035156,0.834916889667511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8705882430076599,"y":0.834916889667511},{"x":0.6235294342041016,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.7424061589241028,0.8755882430076599,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8100840449333191,0.8432304263114929,0.8470588326454163,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7747899293899536,0.8420427441596985,0.8033613562583923,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7714285850524902,0.8420427441596985,0.7747899293899536,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالار","boundary":[0.7411764860153198,0.8420427441596985,0.7630252242088318,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7092437148094177,0.8420427441596985,0.7344537973403931,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.8420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.6756302714347839,0.8420427441596985,0.702521026134491,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.8420427441596985,0.6756302714347839,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاستر","boundary":[0.63193279504776,0.8420427441596985,0.6638655662536621,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.8420427441596985,0.6252101063728333,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شرکا","boundary":[0.5865546464920044,0.8420427441596985,0.6134454011917114,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.8420427441596985,0.5865546464920044,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آروپ","boundary":[0.5445378422737122,0.8420427441596985,0.5747899413108826,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.8420427441596985,0.5411764979362488,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.8669833540916443},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8669833540916443},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8812351822853088},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8100840449333191,0.8669833540916443,0.8470588326454163,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8657957315444946},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8657957315444946},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7731092572212219,0.8657957315444946,0.8033613562583923,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7714285850524902,0.8657957315444946,0.7747899293899536,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.7445378303527832,0.8657957315444946,0.7647058963775635,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوئیس","boundary":[0.6941176652908325,0.8657957315444946,0.7378151416778564,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.6689075827598572,0.8657957315444946,0.6857143044471741,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.8657957315444946,0.6672269105911255,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاستر","boundary":[0.6252101063728333,0.8657957315444946,0.6571428775787354,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.8657957315444946,0.6184874176979065,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8812351822853088},{"x":0.578151285648346,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرکا","boundary":[0.578151285648346,0.8657957315444946,0.6084033846855164,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8812351822853088},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.8657957315444946,0.5798319578170776,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8812351822853088},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آروپ","boundary":[0.5394958257675171,0.8657957315444946,0.5680672526359558,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8657957315444946},{"x":0.534453809261322,"y":0.8657957315444946},{"x":0.534453809261322,"y":0.8812351822853088},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.8657957315444946,0.534453809261322,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.8895487189292908},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8895487189292908},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9049881100654602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8100840449333191,0.8895487189292908,0.8470588326454163,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8895487189292908},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8895487189292908},{"x":0.8033613562583923,"y":0.9049881100654602},{"x":0.7731092572212219,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7731092572212219,0.8895487189292908,0.8033613562583923,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9049881100654602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7714285850524902,0.8895487189292908,0.7747899293899536,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.9049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.7445378303527832,0.8895487189292908,0.7647058963775635,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7378151416778564,"y":0.9049881100654602},{"x":0.702521026134491,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرست","boundary":[0.702521026134491,0.8895487189292908,0.7378151416778564,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6974790096282959,"y":0.9049881100654602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.8895487189292908,0.6974790096282959,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6873949766159058,"y":0.9049881100654602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاستر","boundary":[0.6554622054100037,0.8895487189292908,0.6873949766159058,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6487395167350769,"y":0.9049881100654602},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.8895487189292908,0.6487395167350769,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8895487189292908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.9049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکا","boundary":[0.6084033846855164,0.8895487189292908,0.6369748115539551,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8895487189292908},{"x":0.610084056854248,"y":0.8895487189292908},{"x":0.610084056854248,"y":0.9049881100654602},{"x":0.6067227125167847,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.8895487189292908,0.610084056854248,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5983193516731262,"y":0.9049881100654602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دابلیو.اس.پی","boundary":[0.5243697762489319,0.8883610367774963,0.5983193516731262,0.9049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5176470875740051,"y":0.9038004875183105},{"x":0.48235294222831726,"y":0.9038004875183105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانتور","boundary":[0.48235294222831726,0.8883610367774963,0.5176470875740051,0.9038004875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8883610367774963},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8883610367774963},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9038004875183105},{"x":0.43529412150382996,"y":0.9038004875183105}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساینک","boundary":[0.43529412150382996,0.8883610367774963,0.4756302535533905,0.9038004875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8883610367774963},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8883610367774963},{"x":0.4302521049976349,"y":0.9038004875183105},{"x":0.4302521049976349,"y":0.9038004875183105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.8883610367774963,0.4302521049976349,0.9038004875183105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9061757922172546},{"x":0.4302521049976349,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.8350427441596985,0.8520588326454163,0.9131757922172546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7980997562408447},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7969121336936951},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۶","boundary":[0.10588235408067703,0.7980997562408447,0.12100840359926224,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7980997562408447},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7969121336936951},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7910997562408447,0.12600840359926224,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8218527436256409},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8206650614738464},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8301662802696228},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.10588235408067703,0.8218527436256409,0.12268907576799393,0.8301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8301662802696228},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.8206650614738464,0.1260504275560379,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8218527436256409},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8301662802696228},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8148527436256409,0.1310504275560379,0.8371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8527315855026245},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.10588235408067703,0.8444180488586426,0.12268907576799393,0.8527315855026245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8444180488586426},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8444180488586426},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8527315855026245},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.8444180488586426,0.1277310997247696,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8444180488586426},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8444180488586426},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8527315855026245},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8374180488586426,0.1327310997247696,0.8597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8764845728874207},{"x":0.10252100974321365,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱","boundary":[0.10252100974321365,0.8681710362434387,0.12268907576799393,0.8764845728874207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8681710362434387},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8764845728874207},{"x":0.10252100974321365,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.8611710362434387,0.12768907576799393,0.8834845728874207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.8907363414764404},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8990498781204224},{"x":0.10588235408067703,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.10420168191194534,0.8907363414764404,0.12268907576799393,0.8990498781204224]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.8907363414764404},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8895487189292908},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8990498781204224},{"x":0.10588235408067703,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.8837363414764404,0.12768907576799393,0.9060498781204224],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.929928719997406},{"x":0.5176470875740051,"y":0.929928719997406},{"x":0.5176470875740051,"y":0.9394299387931824},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.49915966391563416,0.929928719997406,0.5176470875740051,0.9394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.929928719997406},{"x":0.5176470875740051,"y":0.929928719997406},{"x":0.5176470875740051,"y":0.9394299387931824},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.922928719997406,0.5226470875740051,0.9464299387931824],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/EFiPSLtLZinETxIg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/SSIEcHiZgZvNFmbo.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/GdqsUjhiHOmKuMsc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016390085671128346,0.0001256847988964543,0.9984888778934959,0.9988759739444262]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8924369812011719,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8924369812011719,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8857142925262451,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8857142925262451,0.11282660067081451,0.8924369812011719,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8773109316825867,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8773109316825867,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8218487501144409,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازمندی","boundary":[0.8218487501144409,0.11282660067081451,0.8773109316825867,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8184874057769775,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7949579954147339,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7949579954147339,0.11282660067081451,0.8184874057769775,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7899159789085388,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7899159789085388,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7630252242088318,0.11282660067081451,0.7899159789085388,0.12589073181152344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8924369812011719,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8924369812011719,"y":0.12470308691263199},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7580252242088318,0.10582660067081451,0.8974369812011719,0.131703086912632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8705882430076599,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15083135664463043},{"x":0.8302521109580994,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8302521109580994,0.13657957315444946,0.8705882430076599,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8218487501144409,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7983193397521973,0.13657957315444946,0.8218487501144409,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7915966510772705,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7915966510772705,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.7663865685462952,0.13657957315444946,0.7915966510772705,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7680672407150269,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7680672407150269,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7630252242088318,0.13657957315444946,0.7680672407150269,0.15083135664463043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8705882430076599,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7580252242088318,0.12957957315444946,0.8755882430076599,0.15783135664463044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.1448931097984314},{"x":0.10756302624940872,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.10756302624940872,0.13657957315444946,0.12268907576799393,0.1448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1260504275560379,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1260504275560379,"y":0.1448931097984314},{"x":0.12436974793672562,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.12436974793672562,0.13657957315444946,0.1260504275560379,0.1448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1260504275560379,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1260504275560379,"y":0.1448931097984314},{"x":0.10756302624940872,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.12957957315444946,0.1310504275560379,0.1518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8420168161392212,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.8403361439704895,0.15914489328861237,0.8705882430076599,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8336134552955627,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.8218487501144409,0.1603325456380844,0.8352941274642944,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8168067336082458,0.1603325456380844,0.8201680779457092,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8118067336082458,0.1533325456380844,0.8755882430076599,0.17802137207984925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.15914489328861237},{"x":0.12100840359926224,"y":0.15914489328861237},{"x":0.12100840359926224,"y":0.16864608228206635},{"x":0.10588235408067703,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.10588235408067703,0.15914489328861237,0.12100840359926224,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.15914489328861237},{"x":0.12100840359926224,"y":0.15914489328861237},{"x":0.12100840359926224,"y":0.16864608228206635},{"x":0.10588235408067703,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.15214489328861236,0.12600840359926224,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.18171021342277527},{"x":0.12100840359926224,"y":0.18171021342277527},{"x":0.12100840359926224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.10588235408067703,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۹","boundary":[0.10588235408067703,0.18171021342277527,0.12100840359926224,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.18171021342277527},{"x":0.12100840359926224,"y":0.18171021342277527},{"x":0.12100840359926224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.10588235408067703,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.17471021342277526,0.12600840359926224,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.20665083825588226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2149643748998642},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.10588235408067703,0.20665083825588226,0.11932773143053055,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.20665083825588226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2149643748998642},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.19965083825588226,0.12432773143053055,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8705882430076599,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8302521109580994,0.18171021342277527,0.8705882430076599,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8218487501144409,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8218487501144409,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7983193397521973,0.18171021342277527,0.8218487501144409,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7983193397521973,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7899159789085388,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7899159789085388,0.18171021342277527,0.7983193397521973,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.778151273727417,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.778151273727417,0.18171021342277527,0.7848739624023438,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8705882430076599,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8705882430076599,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8302521109580994,0.20546318590641022,0.8705882430076599,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8252100944519043,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8252100944519043,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8067227005958557,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8067227005958557,0.20546318590641022,0.8252100944519043,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.7445378303527832,0.20427553355693817,0.7949579954147339,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7260504364967346,0.20427553355693817,0.7378151416778564,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6957983374595642,0.20427553355693817,0.7193277478218079,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آتش","boundary":[0.658823549747467,0.20427553355693817,0.6890756487846375,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.20427553355693817,0.6571428775787354,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8705882430076599,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8705882430076599,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6521428775787353,0.17471021342277526,0.8755882430076599,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8470588326454163,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8134453892707825,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.8134453892707825,0.22921615839004517,0.8470588326454163,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8067227005958557,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8067227005958557,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.7647058963775635,0.22921615839004517,0.8067227005958557,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7529411911964417,0.22921615839004517,0.7596638798713684,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8470588326454163,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8470588326454163,"y":0.264845609664917},{"x":0.7949579954147339,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.7949579954147339,0.24940617382526398,0.8470588326454163,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7882353067398071,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7882353067398071,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7764706015586853,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.25059381127357483,0.7882353067398071,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7697479128837585,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.7462185025215149,0.25059381127357483,0.7697479128837585,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آتش","boundary":[0.7142857313156128,0.25059381127357483,0.7394958138465881,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاششی","boundary":[0.6689075827598572,0.2517814636230469,0.7058823704719543,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2672209143638611},{"x":0.658823549747467,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.658823549747467,0.2517814636230469,0.6655462384223938,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.275534451007843},{"x":0.8470588326454163,"y":0.275534451007843},{"x":0.8470588326454163,"y":0.28859856724739075},{"x":0.826890766620636,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.826890766620636,0.275534451007843,0.8470588326454163,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.275534451007843},{"x":0.8235294222831726,"y":0.275534451007843},{"x":0.8235294222831726,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8067227005958557,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8067227005958557,0.275534451007843,0.8235294222831726,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.275534451007843},{"x":0.7932773232460022,"y":0.275534451007843},{"x":0.7932773232460022,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7529411911964417,0.275534451007843,0.7932773232460022,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.7361344695091248,0.275534451007843,0.7462185025215149,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7092437148094177,0.275534451007843,0.7344537973403931,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.275534451007843},{"x":0.702521026134491,"y":0.275534451007843},{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6957983374595642,0.275534451007843,0.702521026134491,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.6722689270973206,0.275534451007843,0.6890756487846375,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.275534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.275534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.275534451007843,0.6689075827598572,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8470588326454163,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.653823549747467,0.22221615839004516,0.8520588326454163,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.23040379583835602},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23040379583835602},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23871733248233795},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.10588235408067703,0.23040379583835602,0.11932773143053055,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.23040379583835602},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23040379583835602},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23871733248233795},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.223403795838356,0.12432773143053055,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2529691159725189},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2529691159725189},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26128265261650085},{"x":0.10588235408067703,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.10588235408067703,0.2529691159725189,0.11932773143053055,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2529691159725189},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2529691159725189},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26128265261650085},{"x":0.10588235408067703,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.24596911597251891,0.12432773143053055,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.10588235408067703,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۲","boundary":[0.10588235408067703,0.275534451007843,0.12100840359926224,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.10588235408067703,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.268534451007843,0.12600840359926224,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8168067336082458,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.8168067336082458,0.2980997562408447,0.8453781604766846,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8033613562583923,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7865546345710754,0.2992874085903168,0.8033613562583923,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.7411764860153198,0.2992874085903168,0.7747899293899536,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.702521026134491,0.3004750609397888,0.7394958138465881,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6974790096282959,0.3004750609397888,0.7042016983032227,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8453781604766846,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6924790096282959,0.2934750609397888,0.8503781604766846,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2992874085903168},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2992874085903168},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3076009452342987},{"x":0.10588235408067703,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.10588235408067703,0.2992874085903168,0.12100840359926224,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.2992874085903168,0.1260504275560379,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075},{"x":0.10588235408067703,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.29228740859031677,0.1310504275560379,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8857142925262451,0.33610451221466064,0.8924369812011719,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.33610451221466064},{"x":0.875630259513855,"y":0.33610451221466064},{"x":0.875630259513855,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8436974883079529,0.33610451221466064,0.875630259513855,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8369747996330261,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3479810059070587},{"x":0.831932783126831,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.831932783126831,0.33610451221466064,0.8369747996330261,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.33610451221466064},{"x":0.826890766620636,"y":0.33610451221466064},{"x":0.826890766620636,"y":0.34916865825653076},{"x":0.800000011920929,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.800000011920929,0.33610451221466064,0.826890766620636,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7915966510772705,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.7529411911964417,0.33610451221466064,0.7915966510772705,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.3372921645641327,0.7529411911964417,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7428991746902466,0.32910451221466064,0.8974369812011719,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.33610451221466064},{"x":0.12268907576799393,"y":0.33610451221466064},{"x":0.12268907576799393,"y":0.3456057012081146},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۵","boundary":[0.10588235408067703,0.33610451221466064,0.12268907576799393,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.33610451221466064},{"x":0.12268907576799393,"y":0.33610451221466064},{"x":0.12268907576799393,"y":0.3456057012081146},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.32910451221466064,0.12768907576799393,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3598574697971344},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3681710362434387},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.10588235408067703,0.3598574697971344,0.12100840359926224,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3598574697971344},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3681710362434387},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3528574697971344,0.12600840359926224,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.10588235408067703,0.3824228048324585,0.12100840359926224,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3754228048324585,0.12600840359926224,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.40617576241493225},{"x":0.12100840359926224,"y":0.40617576241493225},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4144892990589142},{"x":0.10588235408067703,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.10588235408067703,0.40617576241493225,0.12100840359926224,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41567695140838623},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.40617576241493225,0.1260504275560379,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41567695140838623},{"x":0.10588235408067703,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.39917576241493224,0.1310504275560379,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.42874109745025635},{"x":0.12100840359926224,"y":0.42874109745025635},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4370546340942383},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"ܘܬ","boundary":[0.10588235408067703,0.42874109745025635,0.12100840359926224,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.42874109745025635},{"x":0.12100840359926224,"y":0.42874109745025635},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4370546340942383},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.42174109745025634,0.12600840359926224,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.4524940550327301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4524940550327301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.46080759167671204},{"x":0.10252100974321365,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.10252100974321365,0.4524940550327301,0.12100840359926224,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.4524940550327301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4524940550327301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.46080759167671204},{"x":0.10252100974321365,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.4454940550327301,0.12600840359926224,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4750593900680542},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.10588235408067703,0.4750593900680542,0.12100840359926224,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.4750593900680542},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.4680593900680542,0.12600840359926224,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8705882430076599,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3729216158390045},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.8151260614395142,0.35866984724998474,0.8705882430076599,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3729216158390045},{"x":0.778151273727417,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.778151273727417,0.35866984724998474,0.8084033727645874,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7663865685462952,0.35866984724998474,0.7714285850524902,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7310924530029297,0.35866984724998474,0.7613445520401001,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.35866984724998474,0.7193277478218079,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8705882430076599,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8168067336082458,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.8168067336082458,0.3824228048324585,0.8705882430076599,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8100840449333191,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7747899293899536,0.3824228048324585,0.8100840449333191,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7411764860153198,0.3824228048324585,0.7680672407150269,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7310924530029297,0.3824228048324585,0.7428571581840515,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.3824228048324585,0.7210084199905396,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8168067336082458,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.8168067336082458,0.4049881100654602,0.8705882430076599,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7697479128837585,0.4049881100654602,0.8100840449333191,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.7361344695091248,0.4049881100654602,0.7630252242088318,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.4049881100654602,0.7310924530029297,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8722689151763916,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8722689151763916,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8420168161392212,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.8420168161392212,0.42874109745025635,0.8722689151763916,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8386554718017578,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8386554718017578,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8100840449333191,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.8100840449333191,0.42874109745025635,0.8386554718017578,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.42874109745025635},{"x":0.800000011920929,"y":0.42874109745025635},{"x":0.800000011920929,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.7680672407150269,0.42874109745025635,0.800000011920929,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7361344695091248,0.42874109745025635,0.7613445520401001,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6941176652908325,0.42874109745025635,0.729411780834198,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6638655662536621,0.42874109745025635,0.6873949766159058,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6521008610725403,0.42874109745025635,0.6605042219161987,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.5596638917922974,0.42874109745025635,0.6386554837226868,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.534453809261322,0.42874109745025635,0.5529412031173706,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.5042017102241516,0.42874109745025635,0.5310924649238586,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.45130640268325806},{"x":0.8705882430076599,"y":0.450118750333786},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاربندی","boundary":[0.8134453892707825,0.45130640268325806,0.8705882430076599,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.45130640268325806},{"x":0.8084033727645874,"y":0.450118750333786},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.7697479128837585,0.45130640268325806,0.8084033727645874,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مورب","boundary":[0.7344537973403931,0.4524940550327301,0.7630252242088318,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301},{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.4524940550327301,0.729411780834198,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8705882430076599,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8403361439704895,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8403361439704895,0.4750593900680542,0.8705882430076599,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8369747996330261,"y":0.48812350630760193},{"x":0.826890766620636,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.826890766620636,0.4750593900680542,0.8369747996330261,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8201680779457092,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8151260614395142,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8151260614395142,0.4750593900680542,0.8201680779457092,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8084033727645874,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7714285850524902,0.4750593900680542,0.8084033727645874,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.7327731251716614,0.4750593900680542,0.7647058963775635,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.4750593900680542,0.7277311086654663,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.4952494204044342,0.8705882430076599,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.49643704295158386},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.805042028427124,0.49643704295158386,0.8386554718017578,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.49643704295158386},{"x":0.800000011920929,"y":0.49643704295158386},{"x":0.800000011920929,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7899159789085388,0.49643704295158386,0.800000011920929,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.7630252242088318,0.4976246953010559,0.7848739624023438,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.4976246953010559,0.7596638798713684,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.521377682685852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.521377682685852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.8470588326454163,0.521377682685852,0.8705882430076599,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.521377682685852},{"x":0.8403361439704895,"y":0.521377682685852},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8084033727645874,0.521377682685852,0.8403361439704895,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.521377682685852},{"x":0.8067227005958557,"y":0.521377682685852},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7966386675834656,0.521377682685852,0.8067227005958557,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.521377682685852},{"x":0.7899159789085388,"y":0.521377682685852},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7647058963775635,0.521377682685852,0.7899159789085388,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7058823704719543,0.521377682685852,0.7596638798713684,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6773109436035156,0.521377682685852,0.6991596817970276,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.6672269105911255,"y":0.521377682685852},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.521377682685852,0.6672269105911255,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.653781533241272,"y":0.521377682685852},{"x":0.653781533241272,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6252101063728333,0.521377682685852,0.653781533241272,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.521377682685852,0.6184874176979065,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.521377682685852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5731092691421509,0.521377682685852,0.6067227125167847,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.521377682685852},{"x":0.5680672526359558,"y":0.521377682685852},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.5260504484176636,0.521377682685852,0.5680672526359558,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.521377682685852,0.5243697762489319,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8722689151763916,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4992017102241516,0.35166984724998473,0.8772689151763916,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8151260614395142,0.5451306700706482,0.8470588326454163,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7899159789085388,0.5451306700706482,0.8134453892707825,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.7495798468589783,0.5439429879188538,0.7831932902336121,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5439429879188538,0.7428571581840515,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7193277478218079,0.5439429879188538,0.7327731251716614,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7058823704719543,0.5439429879188538,0.7126050591468811,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.6722689270973206,0.5439429879188538,0.6991596817970276,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6352941393852234,0.5439429879188538,0.6655462384223938,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.5439429879188538,0.6302521228790283,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8151260614395142,0.5676959753036499,0.8470588326454163,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7899159789085388,0.5676959753036499,0.8134453892707825,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.7411764860153198,0.5676959753036499,0.7831932902336121,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.5676959753036499,0.7411764860153198,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.7042016983032227,0.5676959753036499,0.7310924530029297,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6957983374595642,"y":0.58076012134552},{"x":0.6890756487846375,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6890756487846375,0.5676959753036499,0.6957983374595642,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552},{"x":0.6487395167350769,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.6487395167350769,0.5676959753036499,0.6823529601097107,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6420168280601501,"y":0.58076012134552},{"x":0.6134454011917114,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6134454011917114,0.5676959753036499,0.6420168280601501,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.5676959753036499,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8218487501144409,0.5902612805366516,0.8470588326454163,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7949579954147339,0.5902612805366516,0.8117647171020508,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.7411764860153198,0.5902612805366516,0.7831932902336121,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.5902612805366516,0.7411764860153198,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.729411780834198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.729411780834198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.7176470756530762,0.5902612805366516,0.729411780834198,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6057007312774658},{"x":0.680672287940979,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.680672287940979,0.5914489030838013,0.7092437148094177,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5914489030838013,0.6739495992660522,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6285714507102966,0.5914489030838013,0.6638655662536621,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.5914489030838013,0.6302521228790283,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.8151260614395142,0.6152018904685974,0.8470588326454163,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7899159789085388,0.6140142679214478,0.8134453892707825,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7697479128837585,0.6140142679214478,0.7831932902336121,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7344537973403931,0.6140142679214478,0.7663865685462952,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7277311086654663,0.6140142679214478,0.7361344695091248,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6034033846855164,0.5369429879188538,0.8520588326454163,0.6364536590576172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5083135366439819},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.10588235408067703,0.49881234765052795,0.12100840359926224,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.49881234765052795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5083135366439819},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.49181234765052795,0.12600840359926224,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.521377682685852},{"x":0.12100840359926224,"y":0.521377682685852},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.10420168191194534,0.521377682685852,0.12100840359926224,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.521377682685852},{"x":0.12100840359926224,"y":0.521377682685852},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.514377682685852,0.12600840359926224,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.5451306700706482},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5451306700706482},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5534442067146301},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.10420168191194534,0.5451306700706482,0.12100840359926224,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.5451306700706482},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5451306700706482},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5534442067146301},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.5381306700706482,0.12600840359926224,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.5676959753036499},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5676959753036499},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5771971344947815},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.10420168191194534,0.5676959753036499,0.12100840359926224,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.5676959753036499},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5676959753036499},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5771971344947815},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.5606959753036499,0.12600840359926224,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5914489030838013},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5914489030838013},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6009501218795776},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۸","boundary":[0.10588235408067703,0.5914489030838013,0.12100840359926224,0.6009501218795776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.5914489030838013},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5914489030838013},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6009501218795776},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.12436974793672562,0.5914489030838013,0.1260504275560379,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5914489030838013},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5914489030838013},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6009501218795776},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.5844489030838013,0.1310504275560379,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6152018904685974},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6152018904685974},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.10588235408067703,0.6152018904685974,0.11932773143053055,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6152018904685974},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6152018904685974},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6082018904685974,0.12432773143053055,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6520190238952637},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6520190238952637},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6615201830863953},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.10588235408067703,0.6520190238952637,0.11932773143053055,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6520190238952637},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6520190238952637},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6615201830863953},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6450190238952637,0.12432773143053055,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"...","boundary":[0.5630252361297607,0.6627078652381897,0.6369748115539551,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.6557078652381897,0.6419748115539551,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6745843291282654},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6745843291282654},{"x":0.11932773143053055,"y":0.684085488319397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.10588235408067703,0.6745843291282654,0.11932773143053055,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6745843291282654},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6745843291282654},{"x":0.11932773143053055,"y":0.684085488319397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6675843291282654,0.12432773143053055,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.10588235408067703,0.6983373165130615,0.12100840359926224,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7078384757041931},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6913373165130615,0.12600840359926224,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7220902442932129},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7220902442932129},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7304037809371948},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.10588235408067703,0.7220902442932129,0.12100840359926224,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7304037809371948},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.7220902442932129,0.1260504275560379,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7304037809371948},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7150902442932129,0.1310504275560379,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8873949646949768,0.6508313417434692,0.8924369812011719,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8302521109580994,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8302521109580994,0.6508313417434692,0.8722689151763916,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8235294222831726,"y":0.665083110332489},{"x":0.7983193397521973,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7983193397521973,0.6508313417434692,0.8235294222831726,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7915966510772705,"y":0.665083110332489},{"x":0.7865546345710754,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7865546345710754,0.6520190238952637,0.7915966510772705,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7815126180648804,"y":0.665083110332489},{"x":0.7613445520401001,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.7613445520401001,0.6520190238952637,0.7815126180648804,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.7546218633651733,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6520190238952637,0.7596638798713684,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.8504201769828796,0.6745843291282654,0.8705882430076599,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6876484751701355},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.8033613562583923,0.6745843291282654,0.8436974883079529,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6745843291282654},{"x":0.800000011920929,"y":0.6745843291282654},{"x":0.800000011920929,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7966386675834656,0.6745843291282654,0.800000011920929,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7882353067398071,0.6745843291282654,0.7915966510772705,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6876484751701355},{"x":0.756302535533905,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7496218633651733,0.6438313417434692,0.8991176533699036,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.8302521109580994,0.6971496343612671,0.8705882430076599,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6971496343612671},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.7882353067398071,0.6983373165130615,0.8235294222831726,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7815126180648804,0.6983373165130615,0.7865546345710754,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.8302521109580994,0.7197149395942688,0.8705882430076599,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7815126180648804,0.7197149395942688,0.8218487501144409,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.7546218633651733,0.7197149395942688,0.7747899293899536,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.756302535533905,"y":0.7197149395942688},{"x":0.756302535533905,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7197149395942688,0.756302535533905,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوئیس","boundary":[0.7008403539657593,0.7197149395942688,0.7445378303527832,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ری","boundary":[0.6756302714347839,0.7197149395942688,0.6941176652908325,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.7197149395942688,0.6689075827598572,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7197149395942688},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.658823549747467,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرست","boundary":[0.6184874176979065,0.7197149395942688,0.658823549747467,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مگزین","boundary":[0.5747899413108826,0.7197149395942688,0.6117647290229797,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.7197149395942688,0.5697479248046875,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.7422803044319153,0.8705882430076599,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7577196955680847},{"x":0.805042028427124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.805042028427124,0.7422803044319153,0.8403361439704895,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7731092572212219,0.7422803044319153,0.8033613562583923,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7589073777198792},{"x":0.756302535533905,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.756302535533905,0.7422803044319153,0.7663865685462952,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7092437148094177,0.7422803044319153,0.7495798468589783,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7434679269790649},{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6773109436035156,0.7434679269790649,0.702521026134491,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.7434679269790649,0.6705882549285889,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.6403361558914185,0.7434679269790649,0.658823549747467,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.7434679269790649,0.6403361558914185,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5613865804672241,0.6925249390602112,0.8755882430076599,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7672209143638611},{"x":0.848739504814148,"y":0.7672209143638611},{"x":0.848739504814148,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8067227005958557,0.7672209143638611,0.848739504814148,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7672209143638611},{"x":0.800000011920929,"y":0.7672209143638611},{"x":0.800000011920929,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7831932902336121,0.7672209143638611,0.800000011920929,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.7428571581840515,0.7672209143638611,0.7714285850524902,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7327731251716614,0.7672209143638611,0.7378151416778564,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7672209143638611},{"x":0.848739504814148,"y":0.7672209143638611},{"x":0.848739504814148,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7277731251716614,0.7602209143638611,0.853739504814148,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8470588326454163,"y":0.805225670337677},{"x":0.805042028427124,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.805042028427124,0.7909738421440125,0.8470588326454163,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8016806840896606,"y":0.805225670337677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7848739624023438,0.7909738421440125,0.8016806840896606,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7714285850524902,"y":0.805225670337677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.7361344695091248,0.7909738421440125,0.7714285850524902,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.729411780834198,"y":0.7909738421440125},{"x":0.729411780834198,"y":0.805225670337677},{"x":0.6890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6890756487846375,0.7909738421440125,0.729411780834198,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7909738421440125,0.6840336322784424,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تطبیق","boundary":[0.8336134552955627,0.8135392069816589,0.8705882430076599,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.8067227005958557,0.8135392069816589,0.8252100944519043,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8135392069816589},{"x":0.800000011920929,"y":0.8135392069816589},{"x":0.800000011920929,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7932773232460022,0.8135392069816589,0.800000011920929,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7462185025215149,0.8135392069816589,0.7865546345710754,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7243697643280029,0.8135392069816589,0.7411764860153198,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8277909755706787},{"x":0.680672287940979,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.680672287940979,0.8135392069816589,0.7109243869781494,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6722689270973206,0.8135392069816589,0.6789916157722473,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8503562808036804},{"x":0.831932783126831,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تطبیق","boundary":[0.831932783126831,0.8372921347618103,0.8705882430076599,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8503562808036804},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.8067227005958557,0.8372921347618103,0.8252100944519043,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8372921347618103},{"x":0.800000011920929,"y":0.8372921347618103},{"x":0.800000011920929,"y":0.8503562808036804},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7932773232460022,0.8372921347618103,0.800000011920929,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7462185025215149,0.8372921347618103,0.7865546345710754,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8503562808036804},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7243697643280029,0.8372921347618103,0.7411764860153198,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.6773109436035156,0.8372921347618103,0.7126050591468811,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6285714507102966,0.8372921347618103,0.6689075827598572,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.8372921347618103,0.6252101063728333,0.8503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6151680898666382,0.7839738421440124,0.8755882430076599,0.8573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7446556091308594},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7446556091308594},{"x":0.12100840359926224,"y":0.754156768321991},{"x":0.10588235408067703,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.10588235408067703,0.7446556091308594,0.12100840359926224,0.754156768321991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.754156768321991},{"x":0.1260504275560379,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.7446556091308594,0.1260504275560379,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.754156768321991},{"x":0.10588235408067703,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7376556091308594,0.1310504275560379,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7684085369110107},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7684085369110107},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7779097557067871},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.10588235408067703,0.7684085369110107,0.12268907576799393,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7779097557067871},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.7684085369110107,0.1260504275560379,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7779097557067871},{"x":0.10588235408067703,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7614085369110107,0.1310504275560379,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7909738421440125},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7909738421440125},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8004750609397888},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.10588235408067703,0.7909738421440125,0.12100840359926224,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7909738421440125},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7909738421440125},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8004750609397888},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7839738421440124,0.12600840359926224,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8230403661727905},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.10588235408067703,0.8147268295288086,0.12100840359926224,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8230403661727905},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8077268295288086,0.12600840359926224,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8372921347618103},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8372921347618103},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8456056714057922},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.10588235408067703,0.8372921347618103,0.12100840359926224,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8372921347618103},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8372921347618103},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8456056714057922},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8302921347618103,0.12600840359926224,0.8526056714057922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8752968907356262},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8741092681884766},{"x":0.12436974793672562,"y":0.8836104273796082},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.10588235408067703,0.8752968907356262,0.12436974793672562,0.8836104273796082]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8741092681884766},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8741092681884766},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8836104273796082},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.8741092681884766,0.1277310997247696,0.8836104273796082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8752968907356262},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8741092681884766},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8836104273796082},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8682968907356262,0.1327310997247696,0.8906104273796082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8883610367774963},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8857142925262451,0.8741092681884766,0.8924369812011719,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8741092681884766},{"x":0.875630259513855,"y":0.8741092681884766},{"x":0.875630259513855,"y":0.8883610367774963},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8336134552955627,0.8741092681884766,0.875630259513855,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7932773232460022,0.8741092681884766,0.8285714387893677,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8741092681884766},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8741092681884766},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7899159789085388,0.8741092681884766,0.7899159789085388,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8705882430076599,"y":0.9121140241622925},{"x":0.805042028427124,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.805042028427124,0.8966745734214783,0.8705882430076599,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8966745734214783},{"x":0.800000011920929,"y":0.8966745734214783},{"x":0.800000011920929,"y":0.9121140241622925},{"x":0.7613445520401001,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.7613445520401001,0.8966745734214783,0.800000011920929,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8966745734214783},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8966745734214783},{"x":0.7546218633651733,"y":0.9121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7445378303527832,0.8966745734214783,0.7546218633651733,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8966745734214783},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8966745734214783},{"x":0.7378151416778564,"y":0.9121140241622925},{"x":0.702521026134491,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.702521026134491,0.8966745734214783,0.7378151416778564,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6957983374595642,"y":0.9121140241622925},{"x":0.6823529601097107,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.8966745734214783,0.6957983374595642,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6756302714347839,"y":0.9121140241622925},{"x":0.6352941393852234,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6352941393852234,0.8966745734214783,0.6756302714347839,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8966745734214783},{"x":0.6285714507102966,"y":0.9121140241622925},{"x":0.5478991866111755,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.5478991866111755,0.8966745734214783,0.6285714507102966,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5411764979362488,"y":0.910926342010498},{"x":0.5193277597427368,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5193277597427368,0.8966745734214783,0.5411764979362488,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5142857432365417,"y":0.910926342010498},{"x":0.5142857432365417,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.8966745734214783,0.5142857432365417,0.910926342010498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8924369812011719,"y":0.9121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.8671092681884766,0.8974369812011719,0.9191140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8978622555732727},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8978622555732727},{"x":0.12100840359926224,"y":0.9061757922172546},{"x":0.10588235408067703,"y":0.9061757922172546}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۸","boundary":[0.10588235408067703,0.8978622555732727,0.12100840359926224,0.9061757922172546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.8978622555732727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8978622555732727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.9061757922172546},{"x":0.1260504275560379,"y":0.9061757922172546}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.8978622555732727,0.1260504275560379,0.9061757922172546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8978622555732727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8978622555732727},{"x":0.1260504275560379,"y":0.9061757922172546},{"x":0.10588235408067703,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.8908622555732727,0.1310504275560379,0.9131757922172546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5226891040802002,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5226891040802002,"y":0.9394299387931824},{"x":0.5042017102241516,"y":0.9394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.5042017102241516,0.9287410974502563,0.5226891040802002,0.9394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5226891040802002,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5226891040802002,"y":0.9394299387931824},{"x":0.5042017102241516,"y":0.9394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.9217410974502563,0.5276891040802002,0.9464299387931824],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/HWgNiiKXfQpvkRHt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/SoCghKYdmSWxEiwM.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/ZZxbFHMkvuMbmcIF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016672551581839554,0.0001256847988964543,0.9984888778934959,0.9988802054494691]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12100840359926224,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1223277896642685},{"x":0.10588235408067703,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.10588235408067703,0.11401425302028656,0.12100840359926224,0.1223277896642685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12100840359926224,"y":0.11401425302028656},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1223277896642685},{"x":0.10588235408067703,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.10701425302028655,0.12600840359926224,0.1293277896642685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10420168191194534,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.10420168191194534,0.13657957315444946,0.12268907576799393,0.14608076214790344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12268907576799393,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10420168191194534,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.12957957315444946,0.12768907576799393,0.15308076214790345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1603325456380844},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1603325456380844},{"x":0.11932773143053055,"y":0.16864608228206635},{"x":0.10588235408067703,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.10588235408067703,0.1603325456380844,0.11932773143053055,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1603325456380844},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1603325456380844},{"x":0.11932773143053055,"y":0.16864608228206635},{"x":0.10588235408067703,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.1533325456380844,0.12432773143053055,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.18408551812171936},{"x":0.11932773143053055,"y":0.18408551812171936},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10420168191194534,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.10420168191194534,0.18408551812171936,0.11932773143053055,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.18408551812171936},{"x":0.11932773143053055,"y":0.18408551812171936},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10420168191194534,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.17708551812171935,0.12432773143053055,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226},{"x":0.12100840359926224,"y":0.20665083825588226},{"x":0.12268907576799393,"y":0.2149643748998642},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.10588235408067703,0.20665083825588226,0.12268907576799393,0.2149643748998642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.20665083825588226},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20665083825588226},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2149643748998642},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":",","boundary":[0.1260504275560379,0.20665083825588226,0.1277310997247696,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20665083825588226},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2149643748998642},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.19965083825588226,0.1327310997247696,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.22921615839004517},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23871733248233795},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.10588235408067703,0.22921615839004517,0.12100840359926224,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.22921615839004517},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23871733248233795},{"x":0.10588235408067703,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.22221615839004516,0.12600840359926224,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8705882430076599,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8705882430076599,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8436974883079529,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.11045130342245102,0.8705882430076599,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8369747996330261,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8369747996330261,"y":0.12707838416099548},{"x":0.805042028427124,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حادثه","boundary":[0.805042028427124,0.11045130342245102,0.8369747996330261,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7932773232460022,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7932773232460022,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7815126180648804,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7815126180648804,0.11163895577192307,0.7932773232460022,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7731092572212219,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7731092572212219,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7277311086654663,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپتامبر","boundary":[0.7277311086654663,0.11163895577192307,0.7731092572212219,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7210084199905396,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7210084199905396,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7126050591468811,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7126050591468811,0.11163895577192307,0.7210084199905396,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7058823704719543,"y":0.11163895577192307},{"x":0.7058823704719543,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6638655662536621,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6638655662536621,0.11163895577192307,0.7058823704719543,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.11282660067081451},{"x":0.6571428775787354,"y":0.11163895577192307},{"x":0.6571428775787354,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6252101063728333,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.6252101063728333,0.11282660067081451,0.6571428775787354,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.11282660067081451},{"x":0.6235294342041016,"y":0.11282660067081451},{"x":0.6235294342041016,"y":0.12945368885993958},{"x":0.6201680898666382,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.11282660067081451,0.6235294342041016,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8705882430076599,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15083135664463043},{"x":0.8285714387893677,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.8285714387893677,0.13539192080497742,0.8705882430076599,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8218487501144409,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7899159789085388,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7899159789085388,0.13539192080497742,0.8218487501144409,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7815126180648804,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7815126180648804,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7697479128837585,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7697479128837585,0.13539192080497742,0.7815126180648804,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7445378303527832,0.13539192080497742,0.7630252242088318,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7109243869781494,0.13539192080497742,0.7361344695091248,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6621848940849304,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.6621848940849304,0.13539192080497742,0.7042016983032227,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.13539192080497742,0.6605042219161987,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8689075708389282,"y":0.15795724093914032},{"x":0.8689075708389282,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8386554718017578,0.15914489328861237,0.8689075708389282,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8369747996330261,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8369747996330261,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8184874057769775,0.15914489328861237,0.8369747996330261,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8067227005958557,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8067227005958557,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاب","boundary":[0.7882353067398071,0.15914489328861237,0.8067227005958557,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7462185025215149,0.15914489328861237,0.7831932902336121,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.1603325456380844,0.7411764860153198,0.17577196657657623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8705882430076599,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6151680898666382,0.10582660067081451,0.8755882430076599,0.1815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8470588326454163,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8470588326454163,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8134453892707825,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8134453892707825,0.18171021342277527,0.8470588326454163,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7663865685462952,0.18171021342277527,0.8084033727645874,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7176470756530762,0.18289786577224731,0.7596638798713684,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.18289786577224731,0.7142857313156128,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8470588326454163,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8134453892707825,0.20546318590641022,0.8470588326454163,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20546318590641022},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7663865685462952,0.20546318590641022,0.8084033727645874,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.756302535533905,"y":0.20546318590641022},{"x":0.756302535533905,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.7344537973403931,0.20546318590641022,0.756302535533905,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاشده","boundary":[0.6907563209533691,0.20546318590641022,0.7310924530029297,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.20665083825588226,0.6890756487846375,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8470588326454163,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8134453892707825,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8134453892707825,0.22921615839004517,0.8470588326454163,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7663865685462952,0.22921615839004517,0.8084033727645874,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.729411780834198,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.729411780834198,0.22921615839004517,0.7596638798713684,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7142857313156128,0.22921615839004517,0.7226890921592712,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.707563042640686,"y":0.22921615839004517},{"x":0.707563042640686,"y":0.24346792697906494},{"x":0.658823549747467,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.658823549747467,0.22921615839004517,0.707563042640686,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.22921615839004517,0.6521008610725403,0.24346792697906494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18171021342277527},{"x":0.8470588326454163,"y":0.18052256107330322},{"x":0.8470588326454163,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6487395167350769,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6420588445663452,0.17471021342277526,0.8520588326454163,0.25046792697906495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.2529691159725189},{"x":0.848739504814148,"y":0.2529691159725189},{"x":0.848739504814148,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8151260614395142,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8151260614395142,0.2529691159725189,0.848739504814148,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8134453892707825,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7949579954147339,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7949579954147339,0.2529691159725189,0.8134453892707825,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7411764860153198,0.2529691159725189,0.7815126180648804,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7092437148094177,0.2529691159725189,0.7344537973403931,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2529691159725189},{"x":0.702521026134491,"y":0.2529691159725189},{"x":0.702521026134491,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6521008610725403,0.2529691159725189,0.702521026134491,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.2529691159725189,0.6453781723976135,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.5714285969734192,0.2529691159725189,0.6151260733604431,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26840853691101074},{"x":0.529411792755127,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.529411792755127,0.2529691159725189,0.5647059082984924,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.2529691159725189,0.5243697762489319,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8705882430076599,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8705882430076599,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8386554718017578,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8386554718017578,0.27434679865837097,0.8705882430076599,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8352941274642944,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8352941274642944,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8184874057769775,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8184874057769775,0.27434679865837097,0.8352941274642944,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.805042028427124,"y":0.27434679865837097},{"x":0.805042028427124,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتن","boundary":[0.7848739624023438,0.27434679865837097,0.805042028427124,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.275534451007843},{"x":0.778151273727417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.778151273727417,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسلح","boundary":[0.7462185025215149,0.275534451007843,0.778151273727417,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7378151416778564,0.275534451007843,0.7445378303527832,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5176891040802002,0.24596911597251891,0.8755882430076599,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8470588326454163,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8470588326454163,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8134453892707825,0.2969121038913727,0.8470588326454163,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7815126180648804,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.7815126180648804,0.2980997562408447,0.8084033727645874,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7378151416778564,0.2980997562408447,0.7747899293899536,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.729411780834198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.2992874085903168,0.7327731251716614,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8470588326454163,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8151260614395142,0.32185274362564087,0.8470588326454163,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.7815126180648804,0.32185274362564087,0.8084033727645874,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7495798468589783,0.32185274362564087,0.7747899293899536,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7226890921592712,0.32185274362564087,0.7428571581840515,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلان","boundary":[0.6924369931221008,0.32185274362564087,0.7159664034843445,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327},{"x":0.658823549747467,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.658823549747467,0.32185274362564087,0.6840336322784424,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.32185274362564087,0.6487395167350769,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8134453892707825,0.3444180488586426,0.8470588326454163,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.7815126180648804,0.3444180488586426,0.8084033727645874,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7495798468589783,0.3444180488586426,0.7747899293899536,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.6941176652908325,0.3444180488586426,0.7411764860153198,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.3444180488586426,0.6857143044471741,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.6285714507102966,0.3456057012081146,0.6571428775787354,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.3456057012081146,0.6218487620353699,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.3456057012081146,0.5932773351669312,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8453781604766846,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8151260614395142,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8151260614395142,0.3681710362434387,0.8453781604766846,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8134453892707825,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7932773232460022,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7932773232460022,0.3681710362434387,0.8134453892707825,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.756302535533905,0.3681710362434387,0.7831932902336121,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7243697643280029,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.6369748115539551,0.3681710362434387,0.7176470756530762,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3681710362434387},{"x":0.63193279504776,"y":0.3681710362434387},{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6016806960105896,0.3681710362434387,0.63193279504776,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38361045718193054},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.578151285648346,0.3681710362434387,0.5983193516731262,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.3681710362434387,0.5747899413108826,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8470588326454163,"y":0.29572445154190063},{"x":0.848739504814148,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5647479248046875,0.2910997562408447,0.853739504814148,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26128265261650085},{"x":0.10588235408067703,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.10588235408067703,0.2529691159725189,0.12100840359926224,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26128265261650085},{"x":0.10588235408067703,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.24596911597251891,0.12600840359926224,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.285035640001297},{"x":0.10588235408067703,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.10588235408067703,0.275534451007843,0.12100840359926224,0.285035640001297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.275534451007843},{"x":0.1260504275560379,"y":0.275534451007843},{"x":0.1260504275560379,"y":0.285035640001297},{"x":0.1260504275560379,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.275534451007843,0.1260504275560379,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843},{"x":0.1260504275560379,"y":0.275534451007843},{"x":0.1260504275560379,"y":0.285035640001297},{"x":0.10588235408067703,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.268534451007843,0.1310504275560379,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3004750609397888},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2992874085903168},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3076009452342987},{"x":0.10588235408067703,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۸","boundary":[0.10588235408067703,0.3004750609397888,0.12100840359926224,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.3004750609397888,0.1260504275560379,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30878859758377075},{"x":0.10588235408067703,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.2934750609397888,0.1310504275560379,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12100840359926224,"y":0.33135393261909485},{"x":0.10588235408067703,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۹","boundary":[0.10588235408067703,0.3230403661727905,0.12100840359926224,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3230403661727905},{"x":0.12100840359926224,"y":0.33135393261909485},{"x":0.10588235408067703,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3160403661727905,0.12600840359926224,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35391923785209656},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.10588235408067703,0.3456057012081146,0.12100840359926224,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3456057012081146},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35391923785209656},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3386057012081146,0.12600840359926224,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.10756302624940872,0.3693586587905884,0.12941177189350128,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3776721954345703},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.3623586587905884,0.1344117718935013,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41567695140838623},{"x":0.10588235408067703,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۵","boundary":[0.10588235408067703,0.40617576241493225,0.1260504275560379,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.40617576241493225},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41567695140838623},{"x":0.10588235408067703,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.39917576241493224,0.1310504275560379,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.4299287497997284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.10756302624940872,0.4299287497997284,0.13109244406223297,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.4299287497997284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4394299387931824},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.4229287497997284,0.13609244406223298,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.4524940550327301},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4524940550327301},{"x":0.13109244406223297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.10756302624940872,0.4524940550327301,0.13109244406223297,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.4524940550327301},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4524940550327301},{"x":0.13109244406223297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.4454940550327301,0.13609244406223298,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4845605790615082},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.10756302624940872,0.47624704241752625,0.12941177189350128,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47624704241752625},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4845605790615082},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.46924704241752624,0.1344117718935013,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8924369812011719,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8857142925262451,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8857142925262451,0.4049881100654602,0.8924369812011719,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4049881100654602},{"x":0.875630259513855,"y":0.4049881100654602},{"x":0.875630259513855,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.8352941274642944,0.4049881100654602,0.875630259513855,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.7949579954147339,0.4049881100654602,0.8336134552955627,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8705882430076599,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8705882430076599,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8151260614395142,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.8151260614395142,0.42874109745025635,0.8705882430076599,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7747899293899536,0.42874109745025635,0.8084033727645874,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.42874109745025635,0.7697479128837585,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8924369812011719,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7630672407150269,0.39917576241493224,0.8991176533699036,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.8420168161392212,0.4524940550327301,0.8705882430076599,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4655582010746002},{"x":0.800000011920929,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.800000011920929,0.4524940550327301,0.8369747996330261,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7815126180648804,0.4524940550327301,0.7932773232460022,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4655582010746002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.75126051902771,0.4524940550327301,0.7747899293899536,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7159664034843445,0.4524940550327301,0.7445378303527832,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.6773109436035156,0.4524940550327301,0.7092437148094177,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.4524940550327301,0.6739495992660522,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8705882430076599,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8705882430076599,"y":0.489311158657074},{"x":0.8336134552955627,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.8336134552955627,0.47387173771858215,0.8705882430076599,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.47387173771858215},{"x":0.826890766620636,"y":0.47387173771858215},{"x":0.826890766620636,"y":0.490498811006546},{"x":0.8184874057769775,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8184874057769775,0.47387173771858215,0.826890766620636,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8117647171020508,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8117647171020508,"y":0.489311158657074},{"x":0.7798319458961487,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.7798319458961487,0.47387173771858215,0.8117647171020508,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7731092572212219,"y":0.490498811006546},{"x":0.7445378303527832,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7445378303527832,0.4750593900680542,0.7731092572212219,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.490498811006546},{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7109243869781494,0.4750593900680542,0.7428571581840515,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.4750593900680542,0.7042016983032227,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6924369931221008,"y":0.490498811006546},{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.6638655662536621,0.4750593900680542,0.6924369931221008,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.6571428775787354,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.4750593900680542,0.658823549747467,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.4952494204044342,0.8705882430076599,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.49643704295158386},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7983193397521973,0.49643704295158386,0.8386554718017578,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7899159789085388,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.7697479128837585,0.49643704295158386,0.7899159789085388,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5130641460418701},{"x":0.756302535533905,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.756302535533905,0.49643704295158386,0.7697479128837585,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.75126051902771,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.4976246953010559,0.7529411911964417,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدول","boundary":[0.7159664034843445,0.4976246953010559,0.7411764860153198,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4976246953010559},{"x":0.707563042640686,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6941176652908325,0.4976246953010559,0.707563042640686,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6789916157722473,0.4976246953010559,0.6890756487846375,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برپایی","boundary":[0.6386554837226868,0.4976246953010559,0.6739495992660522,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.49881234765052795,0.6352941393852234,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.521377682685852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.521377682685852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8336134552955627,0.521377682685852,0.8705882430076599,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.521377682685852},{"x":0.8252100944519043,"y":0.521377682685852},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.8016806840896606,0.521377682685852,0.8252100944519043,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.521377682685852},{"x":0.7949579954147339,"y":0.521377682685852},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.7747899293899536,0.521377682685852,0.7949579954147339,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.521377682685852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.521377682685852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.521377682685852,0.7680672407150269,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8352941274642944,0.5463182926177979,0.8705882430076599,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سایت","boundary":[0.7983193397521973,0.5451306700706482,0.8285714387893677,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7882353067398071,0.5451306700706482,0.7932773232460022,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8705882430076599,"y":0.58076012134552},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.8403361439704895,0.5665082931518555,0.8705882430076599,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7899159789085388,0.5665082931518555,0.8336134552955627,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.5676959753036499,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7378151416778564,0.5676959753036499,0.7647058963775635,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برپایی","boundary":[0.6957983374595642,0.5676959753036499,0.7327731251716614,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.5676959753036499,0.6924369931221008,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6286134672164917,0.4454940550327301,0.8755882430076599,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13109244406223297,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5071259140968323},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.10588235408067703,0.49881234765052795,0.13109244406223297,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13109244406223297,"y":0.49881234765052795},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5071259140968323},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.49181234765052795,0.13609244406223298,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.521377682685852},{"x":0.13109244406223297,"y":0.521377682685852},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.10588235408067703,0.521377682685852,0.13109244406223297,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.521377682685852},{"x":0.13109244406223297,"y":0.521377682685852},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5308788418769836},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.514377682685852,0.13609244406223298,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5546318292617798},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.10756302624940872,0.5451306700706482,0.13109244406223297,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5546318292617798},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.13613446056842804,0.5451306700706482,0.13781513273715973,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5451306700706482},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5546318292617798},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.5381306700706482,0.14281513273715973,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5771971344947815},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۵","boundary":[0.10756302624940872,0.5688835978507996,0.13109244406223297,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5688835978507996},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5771971344947815},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.5618835978507996,0.13609244406223298,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6068883538246155},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6068883538246155},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.10588235408067703,0.6068883538246155,0.1260504275560379,0.6152018904685974]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6068883538246155},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6068883538246155},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6152018904685974},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.13109244406223297,0.6068883538246155,0.13109244406223297,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6068883538246155},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6068883538246155},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6152018904685974},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.5998883538246155,0.13609244406223298,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6377671957015991},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.10756302624940872,0.6294536590576172,0.13109244406223297,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.13613446056842804,0.6294536590576172,0.13781513273715973,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6294536590576172},{"x":0.13781513273715973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6224536590576172,0.14281513273715973,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8873949646949768,0.6057007312774658,0.8941176533699036,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8352941274642944,0.6057007312774658,0.8773109316825867,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.8100840449333191,0.6057007312774658,0.8285714387893677,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6211401224136353},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.8050840449333191,0.5987007312774658,0.8991176533699036,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8302521109580994,0.6282660365104675,0.8705882430076599,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوار","boundary":[0.7949579954147339,0.6282660365104675,0.8218487501144409,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرده","boundary":[0.7647058963775635,0.6282660365104675,0.7882353067398071,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.7243697643280029,0.6282660365104675,0.7630252242088318,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7126050591468811,0.6282660365104675,0.7243697643280029,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.6282660365104675,0.7058823704719543,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.6773109436035156,0.6282660365104675,0.6941176652908325,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.6282660365104675,0.6773109436035156,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8705882430076599,"y":0.665083110332489},{"x":0.8369747996330261,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جداره","boundary":[0.8369747996330261,0.6508313417434692,0.8705882430076599,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8302521109580994,"y":0.665083110332489},{"x":0.7949579954147339,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.7949579954147339,0.6508313417434692,0.8302521109580994,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7932773232460022,"y":0.665083110332489},{"x":0.7798319458961487,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7798319458961487,0.6508313417434692,0.7932773232460022,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7731092572212219,"y":0.665083110332489},{"x":0.7378151416778564,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.7378151416778564,0.6508313417434692,0.7731092572212219,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.6508313417434692,0.7344537973403931,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جداره","boundary":[0.8369747996330261,0.6745843291282654,0.8705882430076599,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.7966386675834656,0.6745843291282654,0.8302521109580994,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7798319458961487,0.6745843291282654,0.7932773232460022,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.7428571581840515,0.6745843291282654,0.7747899293899536,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.7058823704719543,0.6745843291282654,0.7361344695091248,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6745843291282654},{"x":0.702521026134491,"y":0.6745843291282654},{"x":0.702521026134491,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.6745843291282654,0.702521026134491,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمیز","boundary":[0.8453781604766846,0.6983373165130615,0.8722689151763916,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.8184874057769775,0.6983373165130615,0.8420168161392212,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8016806840896606,0.6983373165130615,0.8067227005958557,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7125890851020813},{"x":0.75126051902771,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.75126051902771,0.6983373165130615,0.7949579954147339,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6983373165130615,0.7478991746902466,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6689495992660522,0.6212660365104675,0.8772689151763916,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6520190238952637},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6532066464424133},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6615201830863953},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.10588235408067703,0.6520190238952637,0.13109244406223297,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.6520190238952637},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6520190238952637},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6615201830863953},{"x":0.13445378839969635,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.13445378839969635,0.6520190238952637,0.13613446056842804,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6520190238952637},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6520190238952637},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6615201830863953},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6450190238952637,0.14113446056842804,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.675771951675415},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.13277311623096466,"y":0.684085488319397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.10588235408067703,0.675771951675415,0.13277311623096466,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.675771951675415},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.13277311623096466,"y":0.684085488319397},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.668771951675415,0.13777311623096467,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6983373165130615},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.10588235408067703,0.6983373165130615,0.13277311623096466,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6983373165130615},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.6913373165130615,0.13777311623096467,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7363420724868774},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7363420724868774},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.10588235408067703,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.10588235408067703,0.7363420724868774,0.12941177189350128,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7363420724868774},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7363420724868774},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.10588235408067703,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7293420724868774,0.1344117718935013,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7589073777198792},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7672209143638611},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.10756302624940872,0.7589073777198792,0.13109244406223297,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7589073777198792},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7672209143638611},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.7519073777198791,0.13609244406223298,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7826603055000305},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7826603055000305},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7921615242958069},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.10756302624940872,0.7826603055000305,0.13109244406223297,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7826603055000305},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7826603055000305},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7921615242958069},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.7756603055000305,0.13609244406223298,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.735154390335083},{"x":0.8924369812011719,"y":0.735154390335083},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8823529481887817,0.735154390335083,0.8924369812011719,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.735154390335083},{"x":0.8722689151763916,"y":0.735154390335083},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگرید","boundary":[0.8252100944519043,0.735154390335083,0.8722689151763916,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.735154390335083},{"x":0.8201680779457092,"y":0.735154390335083},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.7764706015586853,0.735154390335083,0.8201680779457092,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.7363420724868774,0.7714285850524902,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7142857313156128,0.7363420724868774,0.7596638798713684,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774},{"x":0.707563042640686,"y":0.7363420724868774},{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.680672287940979,0.7363420724868774,0.707563042640686,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوپوسته","boundary":[0.6218487620353699,0.7363420724868774,0.6756302714347839,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.7363420724868774,0.6201680898666382,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7565320730209351},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7719715237617493},{"x":0.800000011920929,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیاگریدهای","boundary":[0.800000011920929,0.7577196955680847,0.8705882430076599,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.7579832077026367,0.7577196955680847,0.7932773232460022,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792},{"x":0.75126051902771,"y":0.7589073777198792},{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.7589073777198792,0.75126051902771,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8924369812011719,"y":0.735154390335083},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6118067455291748,0.7293420724868774,0.8974369812011719,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وان","boundary":[0.8285714387893677,0.7814726829528809,0.8470588326454163,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شلی","boundary":[0.7966386675834656,0.7814726829528809,0.8218487501144409,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استریت","boundary":[0.7478991746902466,0.7814726829528809,0.7899159789085388,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.7814726829528809,0.7445378303527832,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدنی","boundary":[0.6974790096282959,0.7814726829528809,0.7344537973403931,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.7814726829528809,0.6941176652908325,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"استرالیا","boundary":[0.6403361558914185,0.7814726829528809,0.6840336322784424,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.7814726829528809,0.6403361558914185,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.805225670337677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.805225670337677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.8285714387893677,0.805225670337677,0.8470588326454163,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.805225670337677},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانتون","boundary":[0.7848739624023438,0.805225670337677,0.8218487501144409,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.805225670337677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.805225670337677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8194774389266968},{"x":0.778151273727417,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.778151273727417,0.805225670337677,0.7831932902336121,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.805225670337677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوانگژو","boundary":[0.7310924530029297,0.805225670337677,0.7714285850524902,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.805225670337677},{"x":0.729411780834198,"y":0.805225670337677},{"x":0.729411780834198,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.805225670337677,0.729411780834198,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.6957983374595642,0.805225670337677,0.7176470756530762,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.805225670337677},{"x":0.6907563209533691,"y":0.805225670337677},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.805225670337677,0.6907563209533691,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6286134672164917,0.7744726829528809,0.8520588326454163,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۰-۱۴","boundary":[0.8134453892707825,0.8277909755706787,0.8453781604766846,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8084033727645874,0.8277909755706787,0.8100840449333191,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبی","boundary":[0.7865546345710754,0.8277909755706787,0.8016806840896606,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8277909755706787},{"x":0.778151273727417,"y":0.8277909755706787},{"x":0.778151273727417,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7747899293899536,0.8277909755706787,0.778151273727417,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امارات","boundary":[0.7344537973403931,0.8277909755706787,0.7697479128837585,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.6890756487846375,0.8277909755706787,0.7260504364967346,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.658823549747467,0.8277909755706787,0.6823529601097107,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.8289785981178284,0.6521008610725403,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.8515439629554749},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8515439629554749},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8657957315444946},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.8100840449333191,0.8515439629554749,0.8705882430076599,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8515439629554749},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8515439629554749},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7596638798713684,0.8515439629554749,0.8016806840896606,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8657957315444946},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.7243697643280029,0.8527315855026245,0.7529411911964417,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوپوسته","boundary":[0.6689075827598572,0.8527315855026245,0.7176470756530762,0.8657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8669833540916443},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.8527315855026245,0.6672269105911255,0.8669833540916443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8705882430076599,"y":0.826603353023529},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8657957315444946},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6437395167350769,0.8207909755706787,0.8755882430076599,0.8727957315444946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8729215860366821},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8729215860366821},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7932773232460022,0.8729215860366821,0.8470588326454163,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیدنهال","boundary":[0.7478991746902466,0.8729215860366821,0.7848739624023438,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7378151416778564,0.8729215860366821,0.7428571581840515,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8883610367774963},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.7058823704719543,0.8729215860366821,0.7310924530029297,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8883610367774963},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.8729215860366821,0.7042016983032227,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8729215860366821},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8729215860366821},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8883610367774963},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.6336134672164917,0.8729215860366821,0.6924369931221008,0.8883610367774963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8729215860366821},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8729215860366821},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8883610367774963},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6286134672164917,0.8659215860366821,0.8520588326454163,0.8953610367774963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8064132928848267},{"x":0.13277311623096466,"y":0.805225670337677},{"x":0.13277311623096466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.10588235408067703,0.8064132928848267,0.13277311623096466,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.8064132928848267},{"x":0.13277311623096466,"y":0.805225670337677},{"x":0.13277311623096466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.7994132928848267,0.13777311623096467,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8289785981178284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8289785981178284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8384798169136047},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.10756302624940872,0.8289785981178284,0.13109244406223297,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8289785981178284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8289785981178284},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8384798169136047},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.8219785981178284,0.13609244406223298,0.8454798169136047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8515439629554749},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8527315855026245},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8610451221466064},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.10756302624940872,0.8515439629554749,0.13109244406223297,0.8610451221466064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.8527315855026245},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8527315855026245},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8610451221466064},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.13613446056842804,0.8527315855026245,0.13613446056842804,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8515439629554749},{"x":0.13781513273715973,"y":0.8527315855026245},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8610451221466064},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.8445439629554748,0.14113446056842804,0.8680451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8752968907356262},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8752968907356262},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8836104273796082},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.10756302624940872,0.8752968907356262,0.12941177189350128,0.8836104273796082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8752968907356262},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8752968907356262},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8836104273796082},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.8682968907356262,0.1344117718935013,0.8906104273796082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8470588326454163,"y":0.900237500667572},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9144893288612366},{"x":0.826890766620636,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.8285714387893677,0.8990498781204224,0.8470588326454163,0.9144893288612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8201680779457092,"y":0.9144893288612366},{"x":0.7899159789085388,"y":0.9144893288612366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.7899159789085388,0.8990498781204224,0.8201680779457092,0.9144893288612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7882353067398071,"y":0.9133016467094421},{"x":0.7848739624023438,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7865546345710754,0.8990498781204224,0.7882353067398071,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8990498781204224},{"x":0.778151273727417,"y":0.9144893288612366},{"x":0.7462185025215149,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.7462185025215149,0.8990498781204224,0.778151273727417,0.9144893288612366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7462185025215149,"y":0.9133016467094421},{"x":0.7428571581840515,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7445378303527832,0.8990498781204224,0.7462185025215149,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7361344695091248,"y":0.9133016467094421},{"x":0.7159664034843445,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.7159664034843445,0.8978622555732727,0.7361344695091248,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7109243869781494,"y":0.9133016467094421},{"x":0.7092437148094177,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.8978622555732727,0.7109243869781494,0.9133016467094421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8978622555732727},{"x":0.8470588326454163,"y":0.900237500667572},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9144893288612366},{"x":0.7092437148094177,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7059243869781494,0.8908622555732727,0.8520588326454163,0.9214893288612366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13109244406223297,"y":0.9073634147644043},{"x":0.10756302624940872,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.10756302624940872,0.8990498781204224,0.13109244406223297,0.9073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13613446056842804,"y":0.9073634147644043},{"x":0.13613446056842804,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":".","boundary":[0.13613446056842804,0.8990498781204224,0.13613446056842804,0.9073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8990498781204224},{"x":0.13613446056842804,"y":0.9073634147644043},{"x":0.10756302624940872,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.8920498781204224,0.14113446056842804,0.9143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5210084319114685,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5210084319114685,"y":0.9358670115470886},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9358670115470886}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.4957983195781708,0.9275534152984619,0.5210084319114685,0.9358670115470886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5210084319114685,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5210084319114685,"y":0.9358670115470886},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9358670115470886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.9205534152984619,0.5260084319114685,0.9428670115470886],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/bOielbNWdmsLCsLo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/IQMTNbDWFpTZdqHx.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/IXVkZXCPIghjtJzo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016955017492550762,0.00012427429426594186,0.9984860532343889,0.9988787949713845]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13109244406223297,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1223277896642685},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.10756302624940872,0.11401425302028656,0.13109244406223297,0.1223277896642685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13613446056842804,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13613446056842804,"y":0.1223277896642685},{"x":0.13613446056842804,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.13613446056842804,0.11401425302028656,0.13613446056842804,0.1223277896642685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13613446056842804,"y":0.11401425302028656},{"x":0.13613446056842804,"y":0.1223277896642685},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1223277896642685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.10701425302028655,0.14113446056842804,0.1293277896642685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5848739743232727,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"عربی","boundary":[0.583193302154541,0.11876484751701355,0.6168067455291748,0.12589073181152344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.11876484751701355},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5848739743232727,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.11176484751701354,0.6218067455291748,0.13289073181152344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8470588326454163,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8470588326454163,"y":0.12826603651046753},{"x":0.8302521109580994,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.8302521109580994,0.11282660067081451,0.8470588326454163,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8252100944519043,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8252100944519043,"y":0.12826603651046753},{"x":0.8067227005958557,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8067227005958557,0.11282660067081451,0.8252100944519043,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7949579954147339,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7949579954147339,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7663865685462952,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البحر","boundary":[0.7663865685462952,0.11282660067081451,0.7949579954147339,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7663865685462952,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7663865685462952,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7613445520401001,"y":0.12826603651046753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7613445520401001,0.11282660067081451,0.7663865685462952,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7546218633651733,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7546218633651733,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7193277478218079,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوظبی","boundary":[0.7193277478218079,0.11282660067081451,0.7546218633651733,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7159664034843445,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7159664034843445,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7109243869781494,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.11282660067081451,0.7159664034843445,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7042016983032227,"y":0.11282660067081451},{"x":0.7042016983032227,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6689075827598572,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امارات","boundary":[0.6689075827598572,0.11282660067081451,0.7042016983032227,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.11282660067081451},{"x":0.6621848940849304,"y":0.11282660067081451},{"x":0.6621848940849304,"y":0.12707838416099548},{"x":0.6235294342041016,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.6235294342041016,0.11282660067081451,0.6621848940849304,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8470588326454163,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8470588326454163,"y":0.15201900899410248},{"x":0.8084033727645874,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کپیتال","boundary":[0.8084033727645874,0.13657957315444946,0.8470588326454163,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.13657957315444946},{"x":0.800000011920929,"y":0.13657957315444946},{"x":0.800000011920929,"y":0.15083135664463043},{"x":0.778151273727417,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیت","boundary":[0.778151273727417,0.13657957315444946,0.800000011920929,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7747899293899536,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7747899293899536,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7697479128837585,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7697479128837585,0.13657957315444946,0.7747899293899536,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوظبی","boundary":[0.7277311086654663,0.13657957315444946,0.7630252242088318,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7226890921592712,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.13657957315444946,0.7226890921592712,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امارات","boundary":[0.6756302714347839,0.13539192080497742,0.7126050591468811,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15083135664463043},{"x":0.63193279504776,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.63193279504776,0.13539192080497742,0.6689075827598572,0.15083135664463043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8470588326454163,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8470588326454163,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6235294342041016,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6185294342041016,0.10463895577192306,0.8520588326454163,0.15901900899410248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.14133016765117645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1401425153017044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"عربی","boundary":[0.5949580073356628,0.14133016765117645,0.6252101063728333,0.1496437042951584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.14133016765117645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1401425153017044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5966386795043945,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.13433016765117645,0.6302101063728333,0.1566437042951584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.13657957315444946},{"x":0.13277311623096466,"y":0.13657957315444946},{"x":0.13277311623096466,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10588235408067703,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.10756302624940872,0.13657957315444946,0.13277311623096466,0.14608076214790344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.13657957315444946},{"x":0.13277311623096466,"y":0.13657957315444946},{"x":0.13277311623096466,"y":0.14608076214790344},{"x":0.10588235408067703,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.12957957315444946,0.13777311623096467,0.15308076214790345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17458432912826538},{"x":0.12436974793672562,"y":0.17339667677879333},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18289786577224731},{"x":0.10588235408067703,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.10588235408067703,0.17458432912826538,0.1260504275560379,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17458432912826538},{"x":0.12436974793672562,"y":0.17339667677879333},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18289786577224731},{"x":0.10588235408067703,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.16758432912826537,0.1310504275560379,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13109244406223297,"y":0.19596199691295624},{"x":0.13277311623096466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.10588235408067703,0.19714964926242828,0.13277311623096466,0.20546318590641022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.19714964926242828},{"x":0.13109244406223297,"y":0.19596199691295624},{"x":0.13277311623096466,"y":0.20546318590641022},{"x":0.10588235408067703,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.19014964926242828,0.13777311623096467,0.21246318590641022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12941177189350128,"y":0.22921615839004517},{"x":0.10756302624940872,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.10756302624940872,0.22090260684490204,0.12941177189350128,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2197149693965912},{"x":0.12941177189350128,"y":0.22921615839004517},{"x":0.10756302624940872,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.21390260684490203,0.1344117718935013,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8924369812011719,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8924369812011719,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8823529481887817,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8823529481887817,0.17339667677879333,0.8924369812011719,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8352941274642944,0.17339667677879333,0.8722689151763916,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8285714387893677,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7966386675834656,0.17339667677879333,0.8285714387893677,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7815126180648804,0.17339667677879333,0.7932773232460022,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7798319458961487,"y":0.18883609771728516},{"x":0.778151273727417,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.778151273727417,0.17458432912826538,0.7798319458961487,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.8168067336082458,0.19596199691295624,0.8705882430076599,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8100840449333191,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیدنهال","boundary":[0.7714285850524902,0.19596199691295624,0.8100840449333191,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7630252242088318,0.19596199691295624,0.7663865685462952,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لندن","boundary":[0.7277311086654663,0.19596199691295624,0.7546218633651733,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.19596199691295624,0.7277311086654663,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلستان","boundary":[0.6655462384223938,0.19596199691295624,0.7159664034843445,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.19596199691295624,0.6605042219161987,0.2102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8924369812011719,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8924369812011719,"y":0.20902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.653823549747467,0.16758432912826537,0.8974369812011719,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کپیتال","boundary":[0.8302521109580994,0.21852731704711914,0.8705882430076599,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیت","boundary":[0.7983193397521973,0.2197149693965912,0.8235294222831726,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7932773232460022,0.2197149693965912,0.7966386675834656,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23396675288677216},{"x":0.75126051902771,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابوظبی","boundary":[0.75126051902771,0.2197149693965912,0.7865546345710754,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.2197149693965912,0.7462185025215149,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دبی","boundary":[0.7126050591468811,0.2197149693965912,0.7344537973403931,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22090260684490204},{"x":0.707563042640686,"y":0.22090260684490204},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.22090260684490204,0.707563042640686,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8705882430076599,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8705882430076599,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8436974883079529,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8436974883079529,0.24109263718128204,0.8705882430076599,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.24109263718128204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8117647171020508,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.8117647171020508,0.24109263718128204,0.8369747996330261,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.24109263718128204},{"x":0.805042028427124,"y":0.24109263718128204},{"x":0.805042028427124,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7882353067398071,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7882353067398071,0.24109263718128204,0.805042028427124,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.75126051902771,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.75126051902771,0.24109263718128204,0.7848739624023438,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوانگژو","boundary":[0.6974790096282959,0.24109263718128204,0.7411764860153198,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.24109263718128204,0.6991596817970276,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوانگژو","boundary":[0.6453781723976135,0.24109263718128204,0.6873949766159058,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.24109263718128204,0.6453781723976135,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915},{"x":0.610084056854248,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.610084056854248,0.24109263718128204,0.6352941393852234,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.24109263718128204,0.6067227125167847,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8705882430076599,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.8521008491516113,0.2672209143638611,0.8705882430076599,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.26603326201438904},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.8134453892707825,0.26603326201438904,0.8436974883079529,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.26603326201438904},{"x":0.8134453892707825,"y":0.26603326201438904},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8100840449333191,0.26603326201438904,0.8134453892707825,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.26603326201438904},{"x":0.8033613562583923,"y":0.26603326201438904},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.7714285850524902,0.26603326201438904,0.8033613562583923,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7680672407150269,0.26603326201438904,0.7714285850524902,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.264845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.7344537973403931,0.264845609664917,0.7613445520401001,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8705882430076599,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"جانگوا","boundary":[0.8336134552955627,0.28859856724739075,0.8705882430076599,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8285714387893677,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"زون","boundary":[0.805042028427124,0.28859856724739075,0.8285714387893677,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2897862195968628},{"x":0.805042028427124,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.8016806840896606,0.2897862195968628,0.805042028427124,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"پکن","boundary":[0.7731092572212219,0.2897862195968628,0.7949579954147339,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7714285850524902,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.7663865685462952,0.2897862195968628,0.7714285850524902,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"چین","boundary":[0.7378151416778564,0.2897862195968628,0.7613445520401001,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.29097387194633484,0.7327731251716614,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"sd","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8705882430076599,"y":0.30403801798820496},{"x":0.605042040348053,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5983613681793213,0.21152731704711913,0.8755882430076599,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8184874057769775,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8184874057769775,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الاته","boundary":[0.7932773232460022,0.3123515546321869,0.8184874057769775,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7932773232460022,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7882353067398071,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7882353067398071,0.3123515546321869,0.7932773232460022,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سئول","boundary":[0.7546218633651733,0.3123515546321869,0.7831932902336121,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7445378303527832,0.31353920698165894,0.7495798468589783,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.7193277478218079,0.31353920698165894,0.7394958138465881,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.6789916157722473,0.3147268295288086,0.7126050591468811,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6689075827598572,0.3147268295288086,0.6756302714347839,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8184874057769775,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8184874057769775,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6639075827598572,0.30653920698165893,0.8234874057769775,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.24346792697906494},{"x":0.13109244406223297,"y":0.24346792697906494},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.10756302624940872,0.24346792697906494,0.13109244406223297,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.24346792697906494},{"x":0.13109244406223297,"y":0.24346792697906494},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.23646792697906494,0.13609244406223298,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2672209143638611},{"x":0.13109244406223297,"y":0.26603326201438904},{"x":0.13109244406223297,"y":0.275534451007843},{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.10588235408067703,0.2672209143638611,0.13109244406223297,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2672209143638611},{"x":0.13109244406223297,"y":0.26603326201438904},{"x":0.13109244406223297,"y":0.275534451007843},{"x":0.10588235408067703,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.2602209143638611,0.13609244406223298,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2897862195968628},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2897862195968628},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2980997562408447},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.10756302624940872,0.2897862195968628,0.13109244406223297,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2897862195968628},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2897862195968628},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2980997562408447},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.2827862195968628,0.13609244406223298,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8705882430076599,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8201680779457092,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"سوپربرج","boundary":[0.8201680779457092,0.3171021342277527,0.8705882430076599,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8705882430076599,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8201680779457092,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8151680779457092,0.3101021342277527,0.8755882430076599,0.3324156708717346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.10588235408067703,0.31353920698165894,0.13109244406223297,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.31353920698165894},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.30653920698165893,0.13609244406223298,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.13109244406223297,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10588235408067703,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.10588235408067703,0.3503562808036804,0.13109244406223297,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.13109244406223297,"y":0.36104512214660645},{"x":0.10588235408067703,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3433562808036804,0.13609244406223298,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8638655543327332,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8638655543327332,0.3503562808036804,0.8941176533699036,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8941176533699036,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8941176533699036,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8722689151763916,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8722689151763916,0.37173396348953247,0.8941176533699036,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8705882430076599,"y":0.38598576188087463},{"x":0.848739504814148,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.848739504814148,0.37173396348953247,0.8705882430076599,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8436974883079529,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8436974883079529,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.8067227005958557,0.37173396348953247,0.8436974883079529,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.37173396348953247},{"x":0.800000011920929,"y":0.37173396348953247},{"x":0.800000011920929,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7949579954147339,0.37173396348953247,0.800000011920929,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7882353067398071,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7378151416778564,0.37173396348953247,0.7882353067398071,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.37173396348953247,0.7327731251716614,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8924369812011719,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8924369812011719,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8705882430076599,0.3954869210720062,0.8924369812011719,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4097387194633484},{"x":0.848739504814148,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.848739504814148,0.3954869210720062,0.8705882430076599,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7798319458961487,0.3954869210720062,0.8420168161392212,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7378151416778564,0.3954869210720062,0.7747899293899536,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.3954869210720062,0.7344537973403931,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4097387194633484},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7227311086654663,0.3457315855026245,0.9007983255386353,0.4167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3729216158390045},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3729216158390045},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.10588235408067703,0.3729216158390045,0.12941177189350128,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3729216158390045},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3729216158390045},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3824228048324585},{"x":0.10588235408067703,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3659216158390045,0.1344117718935013,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4049881100654602},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.10588235408067703,0.3954869210720062,0.1260504275560379,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4049881100654602},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.3884869210720062,0.1310504275560379,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8655462265014648,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.8655462265014648,0.41923990845680237,0.8941176533699036,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8621848821640015,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8621848821640015,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8605042099952698,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8605042099952698,0.41923990845680237,0.8621848821640015,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8605042099952698,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8555042099952698,0.41223990845680236,0.8991176533699036,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.41923990845680237},{"x":0.12941177189350128,"y":0.41923990845680237},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4275534451007843},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۵","boundary":[0.10588235408067703,0.41923990845680237,0.12941177189350128,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.41923990845680237},{"x":0.12941177189350128,"y":0.41923990845680237},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4275534451007843},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.41223990845680236,0.1344117718935013,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9370546340942383},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9358670115470886}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4941176474094391,0.9287410974502563,0.5243697762489319,0.9370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9287410974502563},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9370546340942383},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9358670115470886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.9217410974502563,0.5293697762489319,0.9440546340942383],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/eIpgvUFlprJJfAZw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/KbjLIMcDZKCXNCin.jpg","blurred":"/storage/books/2728441033049cfa/pages/xuOyEOQAwetBEnNn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00016955017492550762,0.00017505261139178784,0.9984860532343889,0.9988802054494691]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8252100944519043,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8252100944519043,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.7663865685462952,0.15439429879188538,0.8252100944519043,0.1674584299325943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8941176533699036,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8941176533699036,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.8302521109580994,0.15439429879188538,0.8941176533699036,0.1674584299325943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.17814727127552032},{"x":0.8941176533699036,"y":0.17814727127552032},{"x":0.8941176533699036,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8689075708389282,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":1,"str":"هزﺎﺳ","boundary":[0.8689075708389282,0.17814727127552032,0.8941176533699036,0.19121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7697479128837585,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﺳ","boundary":[0.7327731251716614,0.17814727127552032,0.7697479128837585,0.19121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7899159789085388,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7764706015586853,0.17814727127552032,0.7899159789085388,0.19121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.17814727127552032},{"x":0.8386554718017578,"y":0.17814727127552032},{"x":0.8386554718017578,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19121140241622925