فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک

توضیحات

معرفی "تیره طوسک" و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب هشتمین شماره از "مجموع فلور ایران" را تشکیل می‌دهد. مطالب کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه‌های مختلف آن همراه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796048","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک","price":"۹۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28ae0859935ba168/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/28ae0859935ba168/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28ae0859935ba168/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28ae0859935ba168/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28ae0859935ba168/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28ae0859935ba168/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/28ae0859935ba168/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28ae0859935ba168/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28ae0859935ba168/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28ae0859935ba168/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۲","nobat_chap":"1","description":["معرفی \"تیره طوسک\" و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب هشتمین شماره از \"مجموع فلور ایران\" را تشکیل می‌دهد. مطالب کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه‌های مختلف آن همراه است.",""],"pages_count":"56","keywords":"null","token":"28ae0859935ba168","created_at":"2020-07-28 20:57:43","updated_at":"2022-08-03 10:59:09","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 11:58:07","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918162","title":"زیبا جم زاد","firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918162","title":"زیبا جم زاد","firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784728","file":"5f2051ffe63e36.20500915.pdf","book_id":"3796048","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:57:44","updated_at":"2022-08-03 10:59:11","process_started_at":"2020-07-28 20:57:47","process_done_at":"2020-07-28 20:57:50","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d6293f36230fdf0d004491284165ca4aed871e57565807078538e4c9ca8ffcf620ac11545ca0f0d8a601b89eced0f5f74d2483f23d6f2d7712f6ce02aa40c76b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DA%A9","ebook_price_en":"16000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DA%A9","pages_count_fa":"۵۶","authorTitle":"زیبا جم زاد","tocStr":"","url":"/preview/28ae0859935ba168/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DA%A9"}
{"toc":null,"pages_count":112,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"28ae0859935ba168","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/cTpveQWeAmciqmGJ.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/vihuCtOXfPJWfoLP.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/wEaBZmHEWpXTfNyl-sec.webp"},"info":{"width":471,"height":687,"margin":[0.0006790674188334471,0.0002249957118318938,0.9985018324345794,0.9987418474144638]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201698541641235,"y":0.16157205402851105},{"x":0.6072186827659607,"y":0.16157205402851105},{"x":0.6072186827659607,"y":0.1863173246383667},{"x":0.5201698541641235,"y":0.1863173246383667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5201698541641235,0.16157205402851105,0.6072186827659607,0.1863173246383667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4394904375076294,"y":0.16157205402851105},{"x":0.5095541477203369,"y":0.16157205402851105},{"x":0.5095541477203369,"y":0.1863173246383667},{"x":0.4394904375076294,"y":0.1877729296684265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4394904375076294,0.16157205402851105,0.5095541477203369,0.1863173246383667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3800424635410309,"y":0.16157205402851105},{"x":0.42675158381462097,"y":0.16157205402851105},{"x":0.42675158381462097,"y":0.1877729296684265},{"x":0.3800424635410309,"y":0.1877729296684265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3800424635410309,0.16157205402851105,0.42675158381462097,0.1877729296684265]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3800424635410309,"y":0.16157205402851105},{"x":0.6072186827659607,"y":0.16157205402851105},{"x":0.6072186827659607,"y":0.1863173246383667},{"x":0.3800424635410309,"y":0.1877729296684265}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3750424635410309,0.15457205402851104,0.6122186827659607,0.1933173246383667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.543524444103241,"y":0.20960699021816254},{"x":0.6114649772644043,"y":0.20960699021816254},{"x":0.6114649772644043,"y":0.235807865858078},{"x":0.543524444103241,"y":0.235807865858078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.543524444103241,0.20960699021816254,0.6114649772644043,0.235807865858078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983014583587646,"y":0.20960699021816254},{"x":0.5265392661094666,"y":0.20960699021816254},{"x":0.5265392661094666,"y":0.235807865858078},{"x":0.47983014583587646,"y":0.235807865858078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.47983014583587646,0.20960699021816254,0.5265392661094666,0.235807865858078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885350227355957,"y":0.20960699021816254},{"x":0.47346073389053345,"y":0.20960699021816254},{"x":0.47346073389053345,"y":0.235807865858078},{"x":0.3885350227355957,"y":0.235807865858078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.3885350227355957,0.20960699021816254,0.47346073389053345,0.235807865858078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885350227355957,"y":0.20960699021816254},{"x":0.6114649772644043,"y":0.20960699021816254},{"x":0.6114649772644043,"y":0.235807865858078},{"x":0.3885350227355957,"y":0.235807865858078}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3835350227355957,0.20260699021816253,0.6164649772644043,0.242807865858078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.56263267993927,"y":0.256186306476593},{"x":0.6369426846504211,"y":0.2547307014465332},{"x":0.6390658020973206,"y":0.2852984070777893},{"x":0.5647558569908142,"y":0.2852984070777893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.56263267993927,0.256186306476593,0.6390658020973206,0.2852984070777893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4904458522796631,"y":0.25764191150665283},{"x":0.5541401505470276,"y":0.256186306476593},{"x":0.556263267993927,"y":0.2867540121078491},{"x":0.4925689995288849,"y":0.28820961713790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4904458522796631,0.25764191150665283,0.556263267993927,0.2867540121078491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564755856990814,"y":0.25764191150665283},{"x":0.46709129214286804,"y":0.25764191150665283},{"x":0.46921443939208984,"y":0.2867540121078491},{"x":0.4564755856990814,"y":0.28820961713790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4564755856990814,0.25764191150665283,0.46921443939208984,0.2867540121078491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35881105065345764,"y":0.26055312156677246},{"x":0.4458598792552948,"y":0.25764191150665283},{"x":0.4479830265045166,"y":0.28820961713790894},{"x":0.35881105065345764,"y":0.28966522216796875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.35881105065345764,0.26055312156677246,0.4479830265045166,0.28820961713790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923566818237305,"y":0.30713245272636414},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3056768476963043},{"x":0.668789803981781,"y":0.3362445533275604},{"x":0.5923566818237305,"y":0.33770015835762024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5923566818237305,0.30713245272636414,0.668789803981781,0.3362445533275604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010615587234497,"y":0.30858805775642395},{"x":0.5859872698783875,"y":0.30713245272636414},{"x":0.5881103873252869,"y":0.33770015835762024},{"x":0.5010615587234497,"y":0.33915576338768005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5010615587234497,0.30858805775642395,0.5881103873252869,0.33770015835762024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40552017092704773,"y":0.31004366278648376},{"x":0.47558385133743286,"y":0.30858805775642395},{"x":0.47770699858665466,"y":0.33915576338768005},{"x":0.40552017092704773,"y":0.33915576338768005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.40552017092704773,0.31004366278648376,0.47770699858665466,0.33915576338768005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3864118754863739,"y":0.3114992678165436},{"x":0.3991507291793823,"y":0.3114992678165436},{"x":0.4012738764286041,"y":0.34061136841773987},{"x":0.3885350227355957,"y":0.34061136841773987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3864118754863739,0.3114992678165436,0.4012738764286041,0.34061136841773987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3114992678165436},{"x":0.3821656107902527,"y":0.31004366278648376},{"x":0.3821656107902527,"y":0.34061136841773987},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34061136841773987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3333333432674408,0.3114992678165436,0.3821656107902527,0.34061136841773987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.331210196018219,"y":0.26055312156677246},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2547307014465332},{"x":0.668789803981781,"y":0.3362445533275604},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3420669436454773}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.326210196018219,0.25355312156677245,0.673789803981781,0.34324455332756043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522292971611023,"y":0.4701601266860962},{"x":0.5923566818237305,"y":0.4701601266860962},{"x":0.5923566818237305,"y":0.5109170079231262},{"x":0.522292971611023,"y":0.512372612953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.522292971611023,0.4701601266860962,0.5923566818237305,0.5109170079231262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41613587737083435,"y":0.471615731716156},{"x":0.5074309706687927,"y":0.4701601266860962},{"x":0.5074309706687927,"y":0.512372612953186},{"x":0.41825902462005615,"y":0.5138282179832458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41613587737083435,0.471615731716156,0.5074309706687927,0.512372612953186]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41613587737083435,"y":0.471615731716156},{"x":0.5923566818237305,"y":0.4701601266860962},{"x":0.5923566818237305,"y":0.5109170079231262},{"x":0.41825902462005615,"y":0.5138282179832458}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41113587737083435,0.464615731716156,0.5973566818237305,0.5179170079231262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6263269782066345,"y":0.5342066884040833},{"x":0.6857749223709106,"y":0.5327510833740234},{"x":0.6857749223709106,"y":0.5589519739151001},{"x":0.6284500956535339,"y":0.5604075789451599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6263269782066345,0.5342066884040833,0.6857749223709106,0.5589519739151001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6050955653190613,"y":0.5342066884040833},{"x":0.6157112717628479,"y":0.5342066884040833},{"x":0.6178343892097473,"y":0.5604075789451599},{"x":0.6072186827659607,"y":0.5604075789451599}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6050955653190613,0.5342066884040833,0.6178343892097473,0.5604075789451599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987260937690735,"y":0.5342066884040833},{"x":0.6093418002128601,"y":0.5342066884040833},{"x":0.6093418002128601,"y":0.5604075789451599},{"x":0.5987260937690735,"y":0.5604075789451599}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5987260937690735,0.5342066884040833,0.6093418002128601,0.5604075789451599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556263267993927,"y":0.5342066884040833},{"x":0.5923566818237305,"y":0.5342066884040833},{"x":0.5923566818237305,"y":0.5604075789451599},{"x":0.556263267993927,"y":0.5604075789451599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.556263267993927,0.5342066884040833,0.5923566818237305,0.5604075789451599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4904458522796631,"y":0.5356622934341431},{"x":0.5456475615501404,"y":0.5342066884040833},{"x":0.5456475615501404,"y":0.5618631839752197},{"x":0.4925689995288849,"y":0.5618631839752197}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طوسک","boundary":[0.4904458522796631,0.5356622934341431,0.5456475615501404,0.5618631839752197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46709129214286804,"y":0.5356622934341431},{"x":0.47770699858665466,"y":0.5356622934341431},{"x":0.47770699858665466,"y":0.5618631839752197},{"x":0.46709129214286804,"y":0.5618631839752197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46709129214286804,0.5356622934341431,0.47770699858665466,0.5618631839752197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5371178984642029},{"x":0.46496814489364624,"y":0.5356622934341431},{"x":0.46496814489364624,"y":0.5618631839752197},{"x":0.3354564607143402,"y":0.5633187890052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.3333333432674408,0.5371178984642029,0.46496814489364624,0.5618631839752197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3248407542705536,"y":0.5371178984642029},{"x":0.3354564607143402,"y":0.5371178984642029},{"x":0.337579607963562,"y":0.5633187890052795},{"x":0.3269639015197754,"y":0.5633187890052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3248407542705536,0.5371178984642029,0.337579607963562,0.5633187890052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3248407542705536,"y":0.5371178984642029},{"x":0.6857749223709106,"y":0.5327510833740234},{"x":0.6857749223709106,"y":0.5604075789451599},{"x":0.3269639015197754,"y":0.5633187890052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3198407542705536,0.5301178984642029,0.6907749223709106,0.5674075789451599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522292971611023,"y":0.5851528644561768},{"x":0.5583863854408264,"y":0.5822416543960571},{"x":0.5605095624923706,"y":0.6098980903625488},{"x":0.5265392661094666,"y":0.6113536953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.522292971611023,0.5851528644561768,0.5605095624923706,0.6098980903625488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47770699858665466,"y":0.5880640745162964},{"x":0.5138004422187805,"y":0.5851528644561768},{"x":0.5180467367172241,"y":0.6128093004226685},{"x":0.47983014583587646,"y":0.6142649054527283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.47770699858665466,0.5880640745162964,0.5180467367172241,0.6128093004226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564755856990814,"y":0.5880640745162964},{"x":0.47770699858665466,"y":0.5866084694862366},{"x":0.47983014583587646,"y":0.6142649054527283},{"x":0.4585987329483032,"y":0.6157205104827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4564755856990814,0.5880640745162964,0.47983014583587646,0.6142649054527283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564755856990814,"y":0.5880640745162964},{"x":0.5583863854408264,"y":0.5822416543960571},{"x":0.5605095624923706,"y":0.6098980903625488},{"x":0.4585987329483032,"y":0.6157205104827881}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4514755856990814,0.5810640745162964,0.5655095624923706,0.6168980903625488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730360984802246,"y":0.7452692985534668},{"x":0.6921443939208984,"y":0.7467249035835266},{"x":0.6878980994224548,"y":0.7787481546401978},{"x":0.6709129214286804,"y":0.7772925496101379}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"ون","boundary":[0.6730360984802246,0.7452692985534668,0.6878980994224548,0.7787481546401978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390658020973206,"y":0.743813693523407},{"x":0.6475583910942078,"y":0.743813693523407},{"x":0.6433120965957642,"y":0.7758369445800781},{"x":0.634819507598877,"y":0.7758369445800781}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6390658020973206,0.743813693523407,0.6433120965957642,0.7758369445800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6135880947113037,"y":0.7423580884933472},{"x":0.6305732727050781,"y":0.7423580884933472},{"x":0.6263269782066345,"y":0.7743813395500183},{"x":0.6093418002128601,"y":0.7743813395500183}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6135880947113037,0.7423580884933472,0.6263269782066345,0.7743813395500183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923566818237305,"y":0.7409024834632874},{"x":0.6093418002128601,"y":0.7409024834632874},{"x":0.6050955653190613,"y":0.7729257345199585},{"x":0.5881103873252869,"y":0.7729257345199585}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.5923566818237305,0.7409024834632874,0.6050955653190613,0.7729257345199585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923566818237305,"y":0.7409024834632874},{"x":0.6900212168693542,"y":0.7452692985534668},{"x":0.6878980994224548,"y":0.7787481546401978},{"x":0.5881103873252869,"y":0.7729257345199585}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.5873566818237305,0.7339024834632873,0.6928980994224548,0.7857481546401978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46284499764442444,"y":0.7336244583129883},{"x":0.5647558569908142,"y":0.7365356683731079},{"x":0.56263267993927,"y":0.7612809538841248},{"x":0.460721880197525,"y":0.7569141387939453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.46284499764442444,0.7336244583129883,0.56263267993927,0.7612809538841248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46284499764442444,"y":0.7336244583129883},{"x":0.5647558569908142,"y":0.7365356683731079},{"x":0.56263267993927,"y":0.7612809538841248},{"x":0.460721880197525,"y":0.7569141387939453}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45784499764442443,0.7266244583129883,0.56763267993927,0.7682809538841248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6220806837081909,"y":0.7816593647003174},{"x":0.7006369233131409,"y":0.7802037596702576},{"x":0.7006369233131409,"y":0.807860255241394},{"x":0.6220806837081909,"y":0.807860255241394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6220806837081909,0.7816593647003174,0.7006369233131409,0.807860255241394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.549893856048584,"y":0.7816593647003174},{"x":0.6114649772644043,"y":0.7816593647003174},{"x":0.6114649772644043,"y":0.807860255241394},{"x":0.5520169734954834,"y":0.8093158602714539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.549893856048584,0.7816593647003174,0.6114649772644043,0.807860255241394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.549893856048584,"y":0.7816593647003174},{"x":0.7006369233131409,"y":0.7802037596702576},{"x":0.7006369233131409,"y":0.807860255241394},{"x":0.5520169734954834,"y":0.8093158602714539}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.544893856048584,0.7746593647003174,0.7056369233131409,0.814860255241394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42462843656539917,"y":0.7860261797904968},{"x":0.4946921467781067,"y":0.7860261797904968},{"x":0.4946921467781067,"y":0.8151382803916931},{"x":0.42462843656539917,"y":0.8151382803916931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.42462843656539917,0.7860261797904968,0.4946921467781067,0.8151382803916931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36730360984802246,"y":0.7860261797904968},{"x":0.40552017092704773,"y":0.7860261797904968},{"x":0.40552017092704773,"y":0.8151382803916931},{"x":0.36730360984802246,"y":0.8165938854217529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.36730360984802246,0.7860261797904968,0.40552017092704773,0.8151382803916931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290870487689972,"y":0.7874817848205566},{"x":0.36305731534957886,"y":0.7860261797904968},{"x":0.36305731534957886,"y":0.8165938854217529},{"x":0.3290870487689972,"y":0.8165938854217529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.3290870487689972,0.7874817848205566,0.36305731534957886,0.8165938854217529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290870487689972,"y":0.7874817848205566},{"x":0.4946921467781067,"y":0.7860261797904968},{"x":0.4946921467781067,"y":0.8151382803916931},{"x":0.3290870487689972,"y":0.8165938854217529}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3240870487689972,0.7804817848205566,0.4996921467781067,0.8221382803916931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838640928268433,"y":0.8326055407524109},{"x":0.6199575662612915,"y":0.8311499357223511},{"x":0.6220806837081909,"y":0.8573508262634277},{"x":0.5859872698783875,"y":0.8588064312934875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5838640928268433,0.8326055407524109,0.6220806837081909,0.8573508262634277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138004422187805,"y":0.8355167508125305},{"x":0.5690021514892578,"y":0.8326055407524109},{"x":0.5711252689361572,"y":0.8602620363235474},{"x":0.5159235596656799,"y":0.8617176413536072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5138004422187805,0.8355167508125305,0.5711252689361572,0.8602620363235474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41613587737083435,"y":0.8384279608726501},{"x":0.5031847357749939,"y":0.8355167508125305},{"x":0.5053078532218933,"y":0.8617176413536072},{"x":0.41825902462005615,"y":0.8660843968391418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.41613587737083435,0.8384279608726501,0.5053078532218933,0.8617176413536072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41613587737083435,"y":0.8384279608726501},{"x":0.6199575662612915,"y":0.8311499357223511},{"x":0.6220806837081909,"y":0.8573508262634277},{"x":0.41825902462005615,"y":0.8660843968391418}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41113587737083435,0.8314279608726501,0.6270806837081909,0.8643508262634277],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/DmbNAVqsYkZSPrOL.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/FSCCClRXKQbifUgD.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/PHDZyVLfQccUvUaS-sec.webp"},"info":{"width":464,"height":682,"margin":[0.0003422265127301216,0.00012088388842571514,0.9981220273262468,0.9985987091770621]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056034564971924,"y":0.08944281190633774},{"x":0.6724137663841248,"y":0.08797653764486313},{"x":0.6724137663841248,"y":0.10850439965724945},{"x":0.6056034564971924,"y":0.10997067391872406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.6056034564971924,0.08944281190633774,0.6724137663841248,0.10850439965724945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556034505367279,"y":0.08944281190633774},{"x":0.5883620977401733,"y":0.08944281190633774},{"x":0.5883620977401733,"y":0.10997067391872406},{"x":0.5581896305084229,"y":0.10997067391872406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.556034505367279,0.08944281190633774,0.5883620977401733,0.10997067391872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5086206793785095,"y":0.09090909361839294},{"x":0.5517241358757019,"y":0.08944281190633774},{"x":0.5538793206214905,"y":0.10997067391872406},{"x":0.5086206793785095,"y":0.11143694818019867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5086206793785095,0.09090909361839294,0.5538793206214905,0.10997067391872406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5086206793785095,"y":0.08944281190633774},{"x":0.6724137663841248,"y":0.08797653764486313},{"x":0.6724137663841248,"y":0.10850439965724945},{"x":0.5086206793785095,"y":0.11143694818019867}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5036206793785095,0.08244281190633773,0.6774137663841248,0.11550439965724946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.1319648027420044},{"x":0.6336206793785095,"y":0.13636364042758942},{"x":0.631465494632721,"y":0.15395894646644592},{"x":0.5517241358757019,"y":0.1495601236820221}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.5517241358757019,0.1319648027420044,0.631465494632721,0.15395894646644592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.1319648027420044},{"x":0.6336206793785095,"y":0.13636364042758942},{"x":0.631465494632721,"y":0.15395894646644592},{"x":0.5517241358757019,"y":0.1495601236820221}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5467241358757019,0.12496480274200439,0.636465494632721,0.16095894646644593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.17008797824382782},{"x":0.8620689511299133,"y":0.17008797824382782},{"x":0.8642241358757019,"y":0.19061583280563354},{"x":0.8125,"y":0.19061583280563354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8125,0.17008797824382782,0.8642241358757019,0.19061583280563354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.17155425250530243},{"x":0.8038793206214905,"y":0.17008797824382782},{"x":0.8038793206214905,"y":0.19061583280563354},{"x":0.7586206793785095,"y":0.19061583280563354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7586206793785095,0.17155425250530243,0.8038793206214905,0.19061583280563354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7413793206214905,"y":0.17155425250530243},{"x":0.7478448152542114,"y":0.17155425250530243},{"x":0.75,"y":0.19208210706710815},{"x":0.7413793206214905,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7413793206214905,0.17155425250530243,0.75,0.19208210706710815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.17155425250530243},{"x":0.7370689511299133,"y":0.17155425250530243},{"x":0.7392241358757019,"y":0.19208210706710815},{"x":0.7025862336158752,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.7025862336158752,0.17155425250530243,0.7392241358757019,0.19208210706710815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.17302052676677704},{"x":0.6982758641242981,"y":0.17302052676677704},{"x":0.6982758641242981,"y":0.19208210706710815},{"x":0.6896551847457886,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6896551847457886,0.17302052676677704,0.6982758641242981,0.19208210706710815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.17155425250530243},{"x":0.8620689511299133,"y":0.17008797824382782},{"x":0.8642241358757019,"y":0.19061583280563354},{"x":0.6896551847457886,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6846551847457886,0.16455425250530242,0.8692241358757019,0.19761583280563355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719827473163605,"y":0.17008797824382782},{"x":0.5021551847457886,"y":0.1686217039823532},{"x":0.5043103694915771,"y":0.19061583280563354},{"x":0.4719827473163605,"y":0.19061583280563354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"علی","boundary":[0.4719827473163605,0.17008797824382782,0.5043103694915771,0.19061583280563354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4288793206214905,"y":0.17008797824382782},{"x":0.4676724076271057,"y":0.17008797824382782},{"x":0.4676724076271057,"y":0.19061583280563354},{"x":0.4288793206214905,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اصغر","boundary":[0.4288793206214905,0.17008797824382782,0.4676724076271057,0.19061583280563354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965517282485962,"y":0.17008797824382782},{"x":0.42456895112991333,"y":0.17008797824382782},{"x":0.42456895112991333,"y":0.19208210706710815},{"x":0.3987068831920624,"y":0.19208210706710815}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"رمک","boundary":[0.3965517282485962,0.17008797824382782,0.42456895112991333,0.19208210706710815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32543104887008667,"y":0.17155425250530243},{"x":0.3836206793785095,"y":0.17008797824382782},{"x":0.3836206793785095,"y":0.19208210706710815},{"x":0.32543104887008667,"y":0.19354838132858276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"معصومی","boundary":[0.32543104887008667,0.17155425250530243,0.3836206793785095,0.19208210706710815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081896305084229,"y":0.19648094475269318},{"x":0.8663793206214905,"y":0.19794721901416779},{"x":0.8663793206214905,"y":0.21994134783744812},{"x":0.8081896305084229,"y":0.2184750735759735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.8081896305084229,0.19648094475269318,0.8663793206214905,0.21994134783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629310488700867,"y":0.19501465559005737},{"x":0.795258641242981,"y":0.19648094475269318},{"x":0.795258641242981,"y":0.2184750735759735},{"x":0.7607758641242981,"y":0.2170087993144989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.7629310488700867,0.19501465559005737,0.795258641242981,0.2184750735759735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.19501465559005737},{"x":0.7543103694915771,"y":0.19501465559005737},{"x":0.7521551847457886,"y":0.2170087993144989},{"x":0.7284482717514038,"y":0.2170087993144989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7306034564971924,0.19501465559005737,0.7521551847457886,0.2170087993144989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"fa","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32543104887008667,"y":0.1686217039823532},{"x":0.8663793206214905,"y":0.17008797824382782},{"x":0.8663793206214905,"y":0.21994134783744812},{"x":0.32543104887008667,"y":0.21994134783744812}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.32043104887008667,0.1616217039823532,0.8713793206214905,0.22694134783744813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.19794721901416779},{"x":0.5,"y":0.19794721901416779},{"x":0.5,"y":0.2170087993144989},{"x":0.4784482717514038,"y":0.2170087993144989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4784482717514038,0.19794721901416779,0.5,0.2170087993144989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043104887008667,"y":0.19794721901416779},{"x":0.47413793206214905,"y":0.19794721901416779},{"x":0.47413793206214905,"y":0.2170087993144989},{"x":0.45043104887008667,"y":0.2155425250530243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.45043104887008667,0.19794721901416779,0.47413793206214905,0.2170087993144989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38146552443504333,"y":0.19648094475269318},{"x":0.44181033968925476,"y":0.19648094475269318},{"x":0.44181033968925476,"y":0.2170087993144989},{"x":0.38146552443504333,"y":0.2155425250530243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.38146552443504333,0.19648094475269318,0.44181033968925476,0.2170087993144989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090517282485962,"y":0.22287389636039734},{"x":0.7262930870056152,"y":0.22287389636039734},{"x":0.7262930870056152,"y":0.24340176582336426},{"x":0.7090517282485962,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7090517282485962,0.22287389636039734,0.7262930870056152,0.24340176582336426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642241358757019,"y":0.22287389636039734},{"x":0.6982758641242981,"y":0.22287389636039734},{"x":0.6982758641242981,"y":0.24340176582336426},{"x":0.642241358757019,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.642241358757019,0.22287389636039734,0.6982758641242981,0.24340176582336426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5668103694915771,"y":0.22287389636039734},{"x":0.6357758641242981,"y":0.22287389636039734},{"x":0.6357758641242981,"y":0.24340176582336426},{"x":0.5668103694915771,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5668103694915771,0.22287389636039734,0.6357758641242981,0.24340176582336426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49568966031074524,"y":0.22287389636039734},{"x":0.5495689511299133,"y":0.22287389636039734},{"x":0.5495689511299133,"y":0.24340176582336426},{"x":0.49568966031074524,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.49568966031074524,0.22287389636039734,0.5495689511299133,0.24340176582336426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.22287389636039734},{"x":0.48706895112991333,"y":0.22287389636039734},{"x":0.48706895112991333,"y":0.24340176582336426},{"x":0.4784482717514038,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4784482717514038,0.22287389636039734,0.48706895112991333,0.24340176582336426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43103447556495667,"y":0.22287389636039734},{"x":0.4719827473163605,"y":0.22287389636039734},{"x":0.4719827473163605,"y":0.24340176582336426},{"x":0.43103447556495667,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.43103447556495667,0.22287389636039734,0.4719827473163605,0.24340176582336426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38146552443504333,"y":0.19648094475269318},{"x":0.7262930870056152,"y":0.19648094475269318},{"x":0.7262930870056152,"y":0.24486804008483887},{"x":0.38146552443504333,"y":0.24340176582336426}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37646552443504333,0.18948094475269317,0.7312930870056152,0.2518680400848389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.2624633312225342},{"x":0.6465517282485962,"y":0.2624633312225342},{"x":0.6465517282485962,"y":0.2815249264240265},{"x":0.6099137663841248,"y":0.2829912006855011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6099137663841248,0.2624633312225342,0.6465517282485962,0.2815249264240265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107758641242981,"y":0.2639296054840088},{"x":0.5905172228813171,"y":0.2624633312225342},{"x":0.5905172228813171,"y":0.2829912006855011},{"x":0.5107758641242981,"y":0.2844574749469757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.5107758641242981,0.2639296054840088,0.5905172228813171,0.2829912006855011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2844574749469757},{"x":0.8038793206214905,"y":0.2829912006855011},{"x":0.8038793206214905,"y":0.303519070148468},{"x":0.7521551847457886,"y":0.3049853444099426}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.75,0.2844574749469757,0.8038793206214905,0.303519070148468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133620977401733,"y":0.2859237492084503},{"x":0.7370689511299133,"y":0.2844574749469757},{"x":0.7392241358757019,"y":0.3049853444099426},{"x":0.7133620977401733,"y":0.3049853444099426}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.7133620977401733,0.2859237492084503,0.7392241358757019,0.3049853444099426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6918103694915771,"y":0.2859237492084503},{"x":0.6982758641242981,"y":0.2859237492084503},{"x":0.7004310488700867,"y":0.3049853444099426},{"x":0.6918103694915771,"y":0.3049853444099426}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6918103694915771,0.2859237492084503,0.7004310488700867,0.3049853444099426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788793206214905,"y":0.2859237492084503},{"x":0.6875,"y":0.2859237492084503},{"x":0.6875,"y":0.30645161867141724},{"x":0.681034505367279,"y":0.30645161867141724}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6788793206214905,0.2859237492084503,0.6875,0.30645161867141724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.3123167157173157},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3123167157173157},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3343108594417572},{"x":0.7586206793785095,"y":0.3343108594417572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7586206793785095,0.3123167157173157,0.8017241358757019,0.3343108594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724137663841248,"y":0.3123167157173157},{"x":0.75,"y":0.3123167157173157},{"x":0.75,"y":0.3343108594417572},{"x":0.6724137663841248,"y":0.3328445851802826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6724137663841248,0.3123167157173157,0.75,0.3343108594417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.3123167157173157},{"x":0.6681034564971924,"y":0.3123167157173157},{"x":0.6681034564971924,"y":0.3328445851802826},{"x":0.6594827771186829,"y":0.3328445851802826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6594827771186829,0.3123167157173157,0.6681034564971924,0.3328445851802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.3123167157173157},{"x":0.6530172228813171,"y":0.3123167157173157},{"x":0.6530172228813171,"y":0.3328445851802826},{"x":0.5905172228813171,"y":0.3328445851802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5905172228813171,0.3123167157173157,0.6530172228813171,0.3328445851802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3123167157173157},{"x":0.5905172228813171,"y":0.3123167157173157},{"x":0.5905172228813171,"y":0.3328445851802826},{"x":0.517241358757019,"y":0.3328445851802826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.517241358757019,0.3123167157173157,0.5905172228813171,0.3328445851802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.31085044145584106},{"x":0.5,"y":0.3123167157173157},{"x":0.5,"y":0.3328445851802826},{"x":0.4482758641242981,"y":0.331378310918808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4482758641242981,0.31085044145584106,0.5,0.3328445851802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4288793206214905,"y":0.31085044145584106},{"x":0.4375,"y":0.31085044145584106},{"x":0.4375,"y":0.331378310918808},{"x":0.4288793206214905,"y":0.331378310918808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4288793206214905,0.31085044145584106,0.4375,0.331378310918808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857758641242981,"y":0.31085044145584106},{"x":0.42241379618644714,"y":0.31085044145584106},{"x":0.42241379618644714,"y":0.331378310918808},{"x":0.3857758641242981,"y":0.331378310918808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3857758641242981,0.31085044145584106,0.42241379618644714,0.331378310918808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521551847457886,"y":0.3372434079647064},{"x":0.7995689511299133,"y":0.3372434079647064},{"x":0.7995689511299133,"y":0.35777124762535095},{"x":0.7521551847457886,"y":0.35777124762535095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.7521551847457886,0.3372434079647064,0.7995689511299133,0.35777124762535095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.3372434079647064},{"x":0.7478448152542114,"y":0.3372434079647064},{"x":0.7478448152542114,"y":0.35777124762535095},{"x":0.6982758641242981,"y":0.35777124762535095}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.6982758641242981,0.3372434079647064,0.7478448152542114,0.35777124762535095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6831896305084229,"y":0.33870968222618103},{"x":0.6918103694915771,"y":0.33870968222618103},{"x":0.6918103694915771,"y":0.35777124762535095},{"x":0.6831896305084229,"y":0.35777124762535095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6831896305084229,0.33870968222618103,0.6918103694915771,0.35777124762535095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.33870968222618103},{"x":0.6767241358757019,"y":0.3372434079647064},{"x":0.6767241358757019,"y":0.35777124762535095},{"x":0.6099137663841248,"y":0.35923752188682556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6099137663841248,0.33870968222618103,0.6767241358757019,0.35777124762535095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.33870968222618103},{"x":0.6056034564971924,"y":0.33870968222618103},{"x":0.6056034564971924,"y":0.35923752188682556},{"x":0.5625,"y":0.35923752188682556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5625,0.33870968222618103,0.6056034564971924,0.35923752188682556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978448152542114,"y":0.33870968222618103},{"x":0.5538793206214905,"y":0.33870968222618103},{"x":0.5538793206214905,"y":0.35923752188682556},{"x":0.4978448152542114,"y":0.35923752188682556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4978448152542114,0.33870968222618103,0.5538793206214905,0.35923752188682556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857758641242981,"y":0.2639296054840088},{"x":0.8038793206214905,"y":0.2624633312225342},{"x":0.806034505367279,"y":0.35777124762535095},{"x":0.3857758641242981,"y":0.35923752188682556}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3807758641242981,0.2569296054840088,0.8110345053672791,0.36477124762535096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568965494632721,"y":0.3812316656112671},{"x":0.6508620977401733,"y":0.3812316656112671},{"x":0.6508620977401733,"y":0.4002932608127594},{"x":0.568965494632721,"y":0.4002932608127594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.568965494632721,0.3812316656112671,0.6508620977401733,0.4002932608127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150862336158752,"y":0.3812316656112671},{"x":0.5581896305084229,"y":0.3812316656112671},{"x":0.5581896305084229,"y":0.4002932608127594},{"x":0.5150862336158752,"y":0.4002932608127594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.5150862336158752,0.3812316656112671,0.5581896305084229,0.4002932608127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.40762463212013245},{"x":0.8491379022598267,"y":0.40909090638160706},{"x":0.8469827771186829,"y":0.42815250158309937},{"x":0.7607758641242981,"y":0.42815250158309937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محمدصانعی","boundary":[0.7607758641242981,0.40762463212013245,0.8469827771186829,0.42815250158309937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6961206793785095,"y":0.40762463212013245},{"x":0.7456896305084229,"y":0.40762463212013245},{"x":0.7456896305084229,"y":0.42668622732162476},{"x":0.6961206793785095,"y":0.42668622732162476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6961206793785095,0.40762463212013245,0.7456896305084229,0.42668622732162476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.40762463212013245},{"x":0.6875,"y":0.40762463212013245},{"x":0.6875,"y":0.42668622732162476},{"x":0.6443965435028076,"y":0.42668622732162476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6443965435028076,0.40762463212013245,0.6875,0.42668622732162476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.40615835785865784},{"x":0.6336206793785095,"y":0.40615835785865784},{"x":0.6336206793785095,"y":0.42668622732162476},{"x":0.625,"y":0.42668622732162476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.625,0.40615835785865784,0.6336206793785095,0.42668622732162476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538793206214905,"y":0.40615835785865784},{"x":0.6163793206214905,"y":0.40615835785865784},{"x":0.6142241358757019,"y":0.42668622732162476},{"x":0.5538793206214905,"y":0.42668622732162476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5538793206214905,0.40615835785865784,0.6142241358757019,0.42668622732162476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978448152542114,"y":0.40615835785865784},{"x":0.5474137663841248,"y":0.40615835785865784},{"x":0.5474137663841248,"y":0.42668622732162476},{"x":0.4978448152542114,"y":0.42521995306015015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4978448152542114,0.40615835785865784,0.5474137663841248,0.42668622732162476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.4354838728904724},{"x":0.8512930870056152,"y":0.4354838728904724},{"x":0.8512930870056152,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8125,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8125,0.4354838728904724,0.8512930870056152,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.4354838728904724},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4354838728904724},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4530791640281677},{"x":0.7586206793785095,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7586206793785095,0.4354838728904724,0.7974137663841248,0.4530791640281677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133620977401733,"y":0.4354838728904724},{"x":0.7478448152542114,"y":0.4354838728904724},{"x":0.7478448152542114,"y":0.4530791640281677},{"x":0.7133620977401733,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7133620977401733,0.4354838728904724,0.7478448152542114,0.4530791640281677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.4354838728904724},{"x":0.704741358757019,"y":0.4354838728904724},{"x":0.704741358757019,"y":0.4530791640281677},{"x":0.6982758641242981,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6982758641242981,0.4354838728904724,0.704741358757019,0.4530791640281677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6271551847457886,"y":0.4340175986289978},{"x":0.6918103694915771,"y":0.4354838728904724},{"x":0.6918103694915771,"y":0.4530791640281677},{"x":0.6271551847457886,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6271551847457886,0.4340175986289978,0.6918103694915771,0.4530791640281677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.4340175986289978},{"x":0.618534505367279,"y":0.4340175986289978},{"x":0.618534505367279,"y":0.4530791640281677},{"x":0.579741358757019,"y":0.4530791640281677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.579741358757019,0.4340175986289978,0.618534505367279,0.4530791640281677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8103448152542114,"y":0.46187683939933777},{"x":0.8469827771186829,"y":0.46187683939933777},{"x":0.8469827771186829,"y":0.4809384047985077},{"x":0.8103448152542114,"y":0.4809384047985077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8103448152542114,0.46187683939933777,0.8469827771186829,0.4809384047985077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.46187683939933777},{"x":0.7974137663841248,"y":0.46187683939933777},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4794721305370331},{"x":0.7607758641242981,"y":0.4794721305370331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7607758641242981,0.46187683939933777,0.7974137663841248,0.4794721305370331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.46041056513786316},{"x":0.756465494632721,"y":0.46187683939933777},{"x":0.756465494632721,"y":0.4809384047985077},{"x":0.6875,"y":0.4794721305370331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.6875,0.46041056513786316,0.756465494632721,0.4809384047985077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681034564971924,"y":0.46041056513786316},{"x":0.6767241358757019,"y":0.46041056513786316},{"x":0.6767241358757019,"y":0.4794721305370331},{"x":0.6681034564971924,"y":0.4794721305370331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6681034564971924,0.46041056513786316,0.6767241358757019,0.4794721305370331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.46041056513786316},{"x":0.6594827771186829,"y":0.46041056513786316},{"x":0.6594827771186829,"y":0.4794721305370331},{"x":0.5948275923728943,"y":0.4794721305370331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5948275923728943,0.46041056513786316,0.6594827771186829,0.4794721305370331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495689511299133,"y":0.46041056513786316},{"x":0.5905172228813171,"y":0.46041056513786316},{"x":0.5905172228813171,"y":0.4794721305370331},{"x":0.5495689511299133,"y":0.4794721305370331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5495689511299133,0.46041056513786316,0.5905172228813171,0.4794721305370331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.4882698059082031},{"x":0.8491379022598267,"y":0.48973608016967773},{"x":0.8491379022598267,"y":0.507331371307373},{"x":0.8038793206214905,"y":0.507331371307373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8038793206214905,0.4882698059082031,0.8491379022598267,0.507331371307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543103694915771,"y":0.4882698059082031},{"x":0.795258641242981,"y":0.4882698059082031},{"x":0.795258641242981,"y":0.507331371307373},{"x":0.7543103694915771,"y":0.507331371307373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7543103694915771,0.4882698059082031,0.795258641242981,0.507331371307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349137663841248,"y":0.4882698059082031},{"x":0.7413793206214905,"y":0.4882698059082031},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5058650970458984},{"x":0.732758641242981,"y":0.5058650970458984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7349137663841248,0.4882698059082031,0.7413793206214905,0.5058650970458984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616379022598267,"y":0.4868035316467285},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4868035316467285},{"x":0.7241379022598267,"y":0.507331371307373},{"x":0.6616379022598267,"y":0.5058650970458984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6616379022598267,0.4868035316467285,0.7241379022598267,0.507331371307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142241358757019,"y":0.4868035316467285},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4868035316467285},{"x":0.6530172228813171,"y":0.5058650970458984},{"x":0.6142241358757019,"y":0.5058650970458984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6142241358757019,0.4868035316467285,0.6530172228813171,0.5058650970458984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.5146627426147461},{"x":0.8534482717514038,"y":0.5146627426147461},{"x":0.8534482717514038,"y":0.5351906418800354},{"x":0.7866379022598267,"y":0.5337243676185608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.7866379022598267,0.5146627426147461,0.8534482717514038,0.5351906418800354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7413793206214905,"y":0.5146627426147461},{"x":0.7780172228813171,"y":0.5146627426147461},{"x":0.7780172228813171,"y":0.5337243676185608},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5337243676185608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.7413793206214905,0.5146627426147461,0.7780172228813171,0.5337243676185608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284482717514038,"y":0.5146627426147461},{"x":0.7370689511299133,"y":0.5146627426147461},{"x":0.7370689511299133,"y":0.5337243676185608},{"x":0.7284482717514038,"y":0.5337243676185608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7284482717514038,0.5146627426147461,0.7370689511299133,0.5337243676185608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.5131964683532715},{"x":0.7198275923728943,"y":0.5146627426147461},{"x":0.7198275923728943,"y":0.5337243676185608},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5337243676185608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6551724076271057,0.5131964683532715,0.7198275923728943,0.5337243676185608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991379022598267,"y":0.5131964683532715},{"x":0.6487069129943848,"y":0.5131964683532715},{"x":0.6487069129943848,"y":0.5337243676185608},{"x":0.5991379022598267,"y":0.5322580933570862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5991379022598267,0.5131964683532715,0.6487069129943848,0.5337243676185608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168103694915771,"y":0.5395894646644592},{"x":0.8491379022598267,"y":0.5395894646644592},{"x":0.8491379022598267,"y":0.5586510300636292},{"x":0.8168103694915771,"y":0.5586510300636292}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.8168103694915771,0.5395894646644592,0.8491379022598267,0.5586510300636292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478448152542114,"y":0.5395894646644592},{"x":0.8103448152542114,"y":0.5395894646644592},{"x":0.8103448152542114,"y":0.5586510300636292},{"x":0.7478448152542114,"y":0.5601173043251038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.7478448152542114,0.5395894646644592,0.8103448152542114,0.5586510300636292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.5395894646644592},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5395894646644592},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5601173043251038},{"x":0.732758641242981,"y":0.5601173043251038}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.732758641242981,0.5395894646644592,0.7413793206214905,0.5601173043251038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616379022598267,"y":0.5395894646644592},{"x":0.7219827771186829,"y":0.5395894646644592},{"x":0.7219827771186829,"y":0.5601173043251038},{"x":0.6616379022598267,"y":0.5601173043251038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6616379022598267,0.5395894646644592,0.7219827771186829,0.5601173043251038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.5410557389259338},{"x":0.6530172228813171,"y":0.5395894646644592},{"x":0.6530172228813171,"y":0.5601173043251038},{"x":0.6099137663841248,"y":0.5601173043251038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6099137663841248,0.5410557389259338,0.6530172228813171,0.5601173043251038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495689511299133,"y":0.5410557389259338},{"x":0.6034482717514038,"y":0.5410557389259338},{"x":0.6034482717514038,"y":0.5601173043251038},{"x":0.5495689511299133,"y":0.5615835785865784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5495689511299133,0.5410557389259338,0.6034482717514038,0.5601173043251038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780172228813171,"y":0.5674486756324768},{"x":0.8491379022598267,"y":0.5674486756324768},{"x":0.8491379022598267,"y":0.5879765152931213},{"x":0.7780172228813171,"y":0.5865102410316467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.7780172228813171,0.5674486756324768,0.8491379022598267,0.5879765152931213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176724076271057,"y":0.5674486756324768},{"x":0.7693965435028076,"y":0.5674486756324768},{"x":0.7693965435028076,"y":0.5865102410316467},{"x":0.7176724076271057,"y":0.5865102410316467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.7176724076271057,0.5674486756324768,0.7693965435028076,0.5865102410316467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681034505367279,"y":0.5674486756324768},{"x":0.7112069129943848,"y":0.5674486756324768},{"x":0.7112069129943848,"y":0.5865102410316467},{"x":0.681034505367279,"y":0.5865102410316467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.681034505367279,0.5674486756324768,0.7112069129943848,0.5865102410316467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.5659824013710022},{"x":0.6724137663841248,"y":0.5659824013710022},{"x":0.6724137663841248,"y":0.5850439667701721},{"x":0.6637930870056152,"y":0.5850439667701721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6637930870056152,0.5659824013710022,0.6724137663841248,0.5850439667701721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5926724076271057,"y":0.5659824013710022},{"x":0.6573275923728943,"y":0.5659824013710022},{"x":0.6573275923728943,"y":0.5865102410316467},{"x":0.5926724076271057,"y":0.5850439667701721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5926724076271057,0.5659824013710022,0.6573275923728943,0.5865102410316467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5237069129943848,"y":0.5659824013710022},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5659824013710022},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5850439667701721},{"x":0.5237069129943848,"y":0.5850439667701721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5237069129943848,0.5659824013710022,0.5883620977401733,0.5850439667701721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7758620977401733,"y":0.5938416719436646},{"x":0.8469827771186829,"y":0.5938416719436646},{"x":0.8469827771186829,"y":0.6129032373428345},{"x":0.7758620977401733,"y":0.6129032373428345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7758620977401733,0.5938416719436646,0.8469827771186829,0.6129032373428345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349137663841248,"y":0.5923753380775452},{"x":0.7607758641242981,"y":0.5938416719436646},{"x":0.7607758641242981,"y":0.6129032373428345},{"x":0.7349137663841248,"y":0.6114369630813599}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رجا","boundary":[0.7349137663841248,0.5923753380775452,0.7607758641242981,0.6129032373428345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.5923753380775452},{"x":0.7284482717514038,"y":0.5923753380775452},{"x":0.7284482717514038,"y":0.6114369630813599},{"x":0.704741358757019,"y":0.6114369630813599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.704741358757019,0.5923753380775452,0.7284482717514038,0.6114369630813599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6961206793785095,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6961206793785095,"y":0.6114369630813599},{"x":0.6875,"y":0.6114369630813599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6896551847457886,0.5923753380775452,0.6961206793785095,0.6114369630813599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163793206214905,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6831896305084229,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6114369630813599},{"x":0.6163793206214905,"y":0.6114369630813599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6163793206214905,0.5923753380775452,0.6831896305084229,0.6114369630813599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5603448152542114,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6120689511299133,"y":0.5923753380775452},{"x":0.6120689511299133,"y":0.6114369630813599},{"x":0.5603448152542114,"y":0.6114369630813599}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.5603448152542114,0.5923753380775452,0.6120689511299133,0.6114369630813599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795258641242981,"y":0.6187683343887329},{"x":0.8469827771186829,"y":0.6202346086502075},{"x":0.8448275923728943,"y":0.640762448310852},{"x":0.795258641242981,"y":0.640762448310852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.795258641242981,0.6187683343887329,0.8448275923728943,0.640762448310852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.6187683343887329},{"x":0.7801724076271057,"y":0.6187683343887329},{"x":0.7801724076271057,"y":0.6392961740493774},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6392961740493774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلی","boundary":[0.7586206793785095,0.6187683343887329,0.7801724076271057,0.6392961740493774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.693965494632721,"y":0.6187683343887329},{"x":0.7456896305084229,"y":0.6187683343887329},{"x":0.743534505367279,"y":0.640762448310852},{"x":0.6918103694915771,"y":0.6392961740493774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.693965494632721,0.6187683343887329,0.743534505367279,0.640762448310852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745689511299133,"y":0.6187683343887329},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6187683343887329},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6392961740493774},{"x":0.6745689511299133,"y":0.6392961740493774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6745689511299133,0.6187683343887329,0.6831896305084229,0.6392961740493774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142241358757019,"y":0.6173020601272583},{"x":0.6659482717514038,"y":0.6187683343887329},{"x":0.6659482717514038,"y":0.6392961740493774},{"x":0.6142241358757019,"y":0.6392961740493774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6142241358757019,0.6173020601272583,0.6659482717514038,0.6392961740493774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5409482717514038,"y":0.6173020601272583},{"x":0.6099137663841248,"y":0.6173020601272583},{"x":0.607758641242981,"y":0.6392961740493774},{"x":0.5409482717514038,"y":0.6378298997879028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5409482717514038,0.6173020601272583,0.607758641242981,0.6392961740493774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.6173020601272583},{"x":0.5215517282485962,"y":0.6173020601272583},{"x":0.5193965435028076,"y":0.6378298997879028},{"x":0.4784482717514038,"y":0.6378298997879028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگها","boundary":[0.4784482717514038,0.6173020601272583,0.5193965435028076,0.6378298997879028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.6173020601272583},{"x":0.4698275923728943,"y":0.6173020601272583},{"x":0.4698275923728943,"y":0.6378298997879028},{"x":0.4612068831920624,"y":0.6378298997879028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4612068831920624,0.6173020601272583,0.4698275923728943,0.6378298997879028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159482717514038,"y":0.6173020601272583},{"x":0.45258620381355286,"y":0.6173020601272583},{"x":0.45258620381355286,"y":0.6378298997879028},{"x":0.4159482717514038,"y":0.6378298997879028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4159482717514038,0.6173020601272583,0.45258620381355286,0.6378298997879028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965517282485962,"y":0.6158357858657837},{"x":0.4051724076271057,"y":0.6158357858657837},{"x":0.4030172526836395,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3965517282485962,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3965517282485962,0.6158357858657837,0.4030172526836395,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318965435028076,"y":0.6158357858657837},{"x":0.39224138855934143,"y":0.6158357858657837},{"x":0.39224138855934143,"y":0.6378298997879028},{"x":0.32974138855934143,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3318965435028076,0.6158357858657837,0.39224138855934143,0.6378298997879028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340517282485962,"y":0.3797653913497925},{"x":0.8556034564971924,"y":0.3826979398727417},{"x":0.8512930870056152,"y":0.640762448310852},{"x":0.3318965435028076,"y":0.6378298997879028}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3290517282485962,0.3727653913497925,0.8562930870056152,0.6477624483108521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.6803519129753113},{"x":0.857758641242981,"y":0.6788856387138367},{"x":0.8599137663841248,"y":0.6935483813285828},{"x":0.7866379022598267,"y":0.6950146555900574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7866379022598267,0.6803519129753113,0.8599137663841248,0.6935483813285828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.6803519129753113},{"x":0.857758641242981,"y":0.6788856387138367},{"x":0.8599137663841248,"y":0.6935483813285828},{"x":0.7866379022598267,"y":0.6950146555900574}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7816379022598267,0.6733519129753113,0.8649137663841248,0.7005483813285828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8405172228813171,"y":0.7067448496818542},{"x":0.8599137663841248,"y":0.7067448496818542},{"x":0.8599137663841248,"y":0.725806474685669},{"x":0.8405172228813171,"y":0.725806474685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8405172228813171,0.7067448496818542,0.8599137663841248,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017241358757019,"y":0.7052785754203796},{"x":0.8318965435028076,"y":0.7052785754203796},{"x":0.8318965435028076,"y":0.725806474685669},{"x":0.8017241358757019,"y":0.725806474685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8017241358757019,0.7052785754203796,0.8318965435028076,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.7052785754203796},{"x":0.795258641242981,"y":0.7052785754203796},{"x":0.795258641242981,"y":0.725806474685669},{"x":0.7866379022598267,"y":0.725806474685669}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7866379022598267,0.7052785754203796,0.795258641242981,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456896305084229,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7823275923728943,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7823275923728943,"y":0.725806474685669},{"x":0.7456896305084229,"y":0.725806474685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7456896305084229,0.7052785754203796,0.7823275923728943,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112069129943848,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7413793206214905,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7413793206214905,"y":0.725806474685669},{"x":0.7112069129943848,"y":0.725806474685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7112069129943848,0.7052785754203796,0.7413793206214905,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487069129943848,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7004310488700867,"y":0.7052785754203796},{"x":0.7004310488700867,"y":0.725806474685669},{"x":0.6487069129943848,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6487069129943848,0.7052785754203796,0.7004310488700867,0.725806474685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357758641242981,"y":0.7052785754203796},{"x":0.642241358757019,"y":0.7052785754203796},{"x":0.642241358757019,"y":0.7243402004241943},{"x":0.6357758641242981,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6357758641242981,0.7052785754203796,0.642241358757019,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142241358757019,"y":0.7052785754203796},{"x":0.6228448152542114,"y":0.7052785754203796},{"x":0.6228448152542114,"y":0.7243402004241943},{"x":0.6142241358757019,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6142241358757019,0.7052785754203796,0.6228448152542114,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5818965435028076,"y":0.7052785754203796},{"x":0.607758641242981,"y":0.7052785754203796},{"x":0.607758641242981,"y":0.7243402004241943},{"x":0.5818965435028076,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5818965435028076,0.7052785754203796,0.607758641242981,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5237069129943848,"y":0.7052785754203796},{"x":0.5711206793785095,"y":0.7052785754203796},{"x":0.5711206793785095,"y":0.7243402004241943},{"x":0.5237069129943848,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طوسک","boundary":[0.5237069129943848,0.7052785754203796,0.5711206793785095,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978448152542114,"y":0.703812301158905},{"x":0.506465494632721,"y":0.703812301158905},{"x":0.506465494632721,"y":0.7243402004241943},{"x":0.4978448152542114,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4978448152542114,0.703812301158905,0.506465494632721,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836206793785095,"y":0.703812301158905},{"x":0.4978448152542114,"y":0.703812301158905},{"x":0.4978448152542114,"y":0.7243402004241943},{"x":0.3836206793785095,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.3836206793785095,0.703812301158905,0.4978448152542114,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3771551847457886,"y":0.703812301158905},{"x":0.3836206793785095,"y":0.703812301158905},{"x":0.3836206793785095,"y":0.7243402004241943},{"x":0.3771551847457886,"y":0.7243402004241943}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3771551847457886,0.703812301158905,0.3836206793785095,0.7243402004241943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.7316715717315674},{"x":0.857758641242981,"y":0.7316715717315674},{"x":0.857758641242981,"y":0.7478005886077881},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7492668628692627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7931034564971924,0.7316715717315674,0.857758641242981,0.7478005886077881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887930870056152,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7974137663841248,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7974137663841248,"y":0.7492668628692627},{"x":0.7887930870056152,"y":0.7492668628692627}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7887930870056152,0.7316715717315674,0.7974137663841248,0.7492668628692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543103694915771,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7844827771186829,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7844827771186829,"y":0.7492668628692627},{"x":0.7543103694915771,"y":0.7492668628692627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.7543103694915771,0.7316715717315674,0.7844827771186829,0.7492668628692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7456896305084229,"y":0.7316715717315674},{"x":0.7456896305084229,"y":0.7492668628692627},{"x":0.7025862336158752,"y":0.7492668628692627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.7025862336158752,0.7316715717315674,0.7456896305084229,0.7492668628692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8512930870056152,"y":0.7507331371307373},{"x":0.8620689511299133,"y":0.7507331371307373},{"x":0.8620689511299133,"y":0.7785923480987549},{"x":0.8512930870056152,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8512930870056152,0.7507331371307373,0.8620689511299133,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780172228813171,"y":0.7507331371307373},{"x":0.8426724076271057,"y":0.7507331371307373},{"x":0.8426724076271057,"y":0.7785923480987549},{"x":0.7780172228813171,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7780172228813171,0.7507331371307373,0.8426724076271057,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.7507331371307373},{"x":0.7758620977401733,"y":0.7507331371307373},{"x":0.7758620977401733,"y":0.7785923480987549},{"x":0.7650862336158752,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7650862336158752,0.7507331371307373,0.7758620977401733,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155172228813171,"y":0.7507331371307373},{"x":0.7629310488700867,"y":0.7507331371307373},{"x":0.7629310488700867,"y":0.7785923480987549},{"x":0.7155172228813171,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.7155172228813171,0.7507331371307373,0.7629310488700867,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.7507331371307373},{"x":0.6961206793785095,"y":0.7507331371307373},{"x":0.6961206793785095,"y":0.7785923480987549},{"x":0.6637930870056152,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.6637930870056152,0.7507331371307373,0.6961206793785095,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.7507331371307373},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7507331371307373},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7785923480987549},{"x":0.5948275923728943,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.5948275923728943,0.7507331371307373,0.6551724076271057,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5905172228813171,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5905172228813171,"y":0.7785923480987549},{"x":0.579741358757019,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.579741358757019,0.7507331371307373,0.5905172228813171,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5129310488700867,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5711206793785095,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5711206793785095,"y":0.7785923480987549},{"x":0.5129310488700867,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5129310488700867,0.7507331371307373,0.5711206793785095,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44396552443504333,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5107758641242981,"y":0.7507331371307373},{"x":0.5107758641242981,"y":0.7785923480987549},{"x":0.44396552443504333,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.44396552443504333,0.7507331371307373,0.5107758641242981,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37068966031074524,"y":0.7507331371307373},{"x":0.4288793206214905,"y":0.7507331371307373},{"x":0.4288793206214905,"y":0.7785923480987549},{"x":0.37068966031074524,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.37068966031074524,0.7507331371307373,0.4288793206214905,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3556034564971924,"y":0.7507331371307373},{"x":0.36853447556495667,"y":0.7507331371307373},{"x":0.36853447556495667,"y":0.7785923480987549},{"x":0.3556034564971924,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3556034564971924,0.7507331371307373,0.36853447556495667,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.7507331371307373},{"x":0.34913793206214905,"y":0.7507331371307373},{"x":0.34913793206214905,"y":0.7785923480987549},{"x":0.3125,"y":0.7785923480987549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3125,0.7507331371307373,0.34913793206214905,0.7785923480987549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.7829912304878235},{"x":0.857758641242981,"y":0.7829912304878235},{"x":0.857758641242981,"y":0.8020527958869934},{"x":0.8275862336158752,"y":0.8020527958869934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8275862336158752,0.7829912304878235,0.857758641242981,0.8020527958869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.7829912304878235},{"x":0.8146551847457886,"y":0.7829912304878235},{"x":0.8146551847457886,"y":0.8020527958869934},{"x":0.7909482717514038,"y":0.8005865216255188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7931034564971924,0.7829912304878235,0.8146551847457886,0.8020527958869934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780172228813171,"y":0.7815249562263489},{"x":0.7844827771186829,"y":0.7815249562263489},{"x":0.7844827771186829,"y":0.8005865216255188},{"x":0.7780172228813171,"y":0.8005865216255188}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7780172228813171,0.7815249562263489,0.7844827771186829,0.8005865216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.7815249562263489},{"x":0.7693965435028076,"y":0.7815249562263489},{"x":0.7693965435028076,"y":0.8005865216255188},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8005865216255188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۱","boundary":[0.7241379022598267,0.7815249562263489,0.7693965435028076,0.8005865216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8318965435028076,"y":0.8093841671943665},{"x":0.8620689511299133,"y":0.8093841671943665},{"x":0.8620689511299133,"y":0.8269794583320618},{"x":0.829741358757019,"y":0.8269794583320618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8318965435028076,0.8093841671943665,0.8620689511299133,0.8269794583320618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211206793785095,"y":0.8093841671943665},{"x":0.8275862336158752,"y":0.8093841671943665},{"x":0.8275862336158752,"y":0.8255131840705872},{"x":0.8211206793785095,"y":0.8255131840705872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8211206793785095,0.8093841671943665,0.8275862336158752,0.8255131840705872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.8079178929328918},{"x":0.8146551847457886,"y":0.8093841671943665},{"x":0.8125,"y":0.8255131840705872},{"x":0.7629310488700867,"y":0.8255131840705872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.7650862336158752,0.8079178929328918,0.8125,0.8255131840705872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.8064516186714172},{"x":0.756465494632721,"y":0.8079178929328918},{"x":0.7543103694915771,"y":0.8255131840705872},{"x":0.7306034564971924,"y":0.8255131840705872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7306034564971924,0.8064516186714172,0.7543103694915771,0.8255131840705872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823275923728943,"y":0.8343108296394348},{"x":0.8556034564971924,"y":0.8343108296394348},{"x":0.8556034564971924,"y":0.8519061803817749},{"x":0.7823275923728943,"y":0.8519061803817749}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.7823275923728943,0.8343108296394348,0.8556034564971924,0.8519061803817749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.8328445553779602},{"x":0.767241358757019,"y":0.8328445553779602},{"x":0.767241358757019,"y":0.8519061803817749},{"x":0.7607758641242981,"y":0.8519061803817749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7607758641242981,0.8328445553779602,0.767241358757019,0.8519061803817749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.8328445553779602},{"x":0.7478448152542114,"y":0.8328445553779602},{"x":0.7478448152542114,"y":0.8519061803817749},{"x":0.6982758641242981,"y":0.8519061803817749}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6982758641242981,0.8328445553779602,0.7478448152542114,0.8519061803817749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616379022598267,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8519061803817749},{"x":0.6616379022598267,"y":0.8519061803817749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6616379022598267,0.8328445553779602,0.6961206793785095,0.8519061803817749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6573275923728943,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6573275923728943,"y":0.8519061803817749},{"x":0.6508620977401733,"y":0.8519061803817749}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6508620977401733,0.8328445553779602,0.6573275923728943,0.8519061803817749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012930870056152,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6465517282485962,"y":0.8328445553779602},{"x":0.6465517282485962,"y":0.8504399061203003},{"x":0.6012930870056152,"y":0.8504399061203003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایکار","boundary":[0.6012930870056152,0.8328445553779602,0.6465517282485962,0.8504399061203003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168103694915771,"y":0.8563050031661987},{"x":0.8642241358757019,"y":0.8563050031661987},{"x":0.8642241358757019,"y":0.8768328428268433},{"x":0.8168103694915771,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8168103694915771,0.8563050031661987,0.8642241358757019,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.8563050031661987},{"x":0.8125,"y":0.8563050031661987},{"x":0.8125,"y":0.8768328428268433},{"x":0.8038793206214905,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8038793206214905,0.8563050031661987,0.8125,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7715517282485962,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7931034564971924,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7931034564971924,"y":0.8768328428268433},{"x":0.7715517282485962,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.7715517282485962,0.8563050031661987,0.7931034564971924,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521551847457886,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7693965435028076,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7693965435028076,"y":0.8768328428268433},{"x":0.7521551847457886,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.7521551847457886,0.8563050031661987,0.7693965435028076,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7413793206214905,"y":0.8563050031661987},{"x":0.7413793206214905,"y":0.8768328428268433},{"x":0.7025862336158752,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.7025862336158752,0.8563050031661987,0.7413793206214905,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.8563050031661987},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8563050031661987},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8768328428268433},{"x":0.6875,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6875,0.8563050031661987,0.6961206793785095,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6400862336158752,"y":0.8563050031661987},{"x":0.681034505367279,"y":0.8563050031661987},{"x":0.681034505367279,"y":0.8768328428268433},{"x":0.6400862336158752,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یوسف","boundary":[0.6400862336158752,0.8563050031661987,0.681034505367279,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5754310488700867,"y":0.8563050031661987},{"x":0.6228448152542114,"y":0.8563050031661987},{"x":0.6228448152542114,"y":0.8768328428268433},{"x":0.5754310488700867,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.5754310488700867,0.8563050031661987,0.6228448152542114,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556034505367279,"y":0.8563050031661987},{"x":0.5646551847457886,"y":0.8563050031661987},{"x":0.5646551847457886,"y":0.8768328428268433},{"x":0.556034505367279,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556034505367279,0.8563050031661987,0.5646551847457886,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043103694915771,"y":0.8563050031661987},{"x":0.5517241358757019,"y":0.8563050031661987},{"x":0.5517241358757019,"y":0.8768328428268433},{"x":0.5043103694915771,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهرداد","boundary":[0.5043103694915771,0.8563050031661987,0.5517241358757019,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4590517282485962,"y":0.8563050031661987},{"x":0.49568966031074524,"y":0.8563050031661987},{"x":0.49568966031074524,"y":0.8768328428268433},{"x":0.4590517282485962,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهران","boundary":[0.4590517282485962,0.8563050031661987,0.49568966031074524,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4267241358757019,"y":0.8563050031661987},{"x":0.45043104887008667,"y":0.8563050031661987},{"x":0.45043104887008667,"y":0.8768328428268433},{"x":0.4267241358757019,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4267241358757019,0.8563050031661987,0.45043104887008667,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42025861144065857,"y":0.8563050031661987},{"x":0.4288793206214905,"y":0.8563050031661987},{"x":0.4288793206214905,"y":0.8768328428268433},{"x":0.42025861144065857,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42025861144065857,0.8563050031661987,0.4288793206214905,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36853447556495667,"y":0.8563050031661987},{"x":0.4159482717514038,"y":0.8563050031661987},{"x":0.4159482717514038,"y":0.8768328428268433},{"x":0.36853447556495667,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.36853447556495667,0.8563050031661987,0.4159482717514038,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931034564971924,"y":0.8563050031661987},{"x":0.3642241358757019,"y":0.8563050031661987},{"x":0.3642241358757019,"y":0.8768328428268433},{"x":0.2931034564971924,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.2931034564971924,0.8563050031661987,0.3642241358757019,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.8563050031661987},{"x":0.2844827473163605,"y":0.8563050031661987},{"x":0.2844827473163605,"y":0.8768328428268433},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27586206793785095,0.8563050031661987,0.2844827473163605,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23491379618644714,"y":0.8563050031661987},{"x":0.2715517282485962,"y":0.8563050031661987},{"x":0.2715517282485962,"y":0.8768328428268433},{"x":0.23491379618644714,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.23491379618644714,0.8563050031661987,0.2715517282485962,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163793206214905,"y":0.8563050031661987},{"x":0.22198276221752167,"y":0.8563050031661987},{"x":0.22198276221752167,"y":0.8768328428268433},{"x":0.16163793206214905,"y":0.8768328428268433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدابخش","boundary":[0.16163793206214905,0.8563050031661987,0.22198276221752167,0.8768328428268433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.829741358757019,"y":0.8812316656112671},{"x":0.8599137663841248,"y":0.8812316656112671},{"x":0.8599137663841248,"y":0.900293231010437},{"x":0.829741358757019,"y":0.900293231010437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ناظر","boundary":[0.829741358757019,0.8812316656112671,0.8599137663841248,0.900293231010437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887930870056152,"y":0.8812316656112671},{"x":0.8146551847457886,"y":0.8812316656112671},{"x":0.8146551847457886,"y":0.900293231010437},{"x":0.7887930870056152,"y":0.900293231010437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"چاپ","boundary":[0.7887930870056152,0.8812316656112671,0.8146551847457886,0.900293231010437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7737069129943848,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7823275923728943,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7823275923728943,"y":0.900293231010437},{"x":0.7737069129943848,"y":0.900293231010437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7737069129943848,0.8812316656112671,0.7823275923728943,0.900293231010437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7629310488700867,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7629310488700867,"y":0.900293231010437},{"x":0.7241379022598267,"y":0.900293231010437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"حسن","boundary":[0.7241379022598267,0.8812316656112671,0.7629310488700867,0.900293231010437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7198275923728943,"y":0.8812316656112671},{"x":0.7198275923728943,"y":0.900293231010437},{"x":0.6594827771186829,"y":0.900293231010437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"سالارنیا","boundary":[0.6594827771186829,0.8812316656112671,0.7198275923728943,0.900293231010437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995689511299133,"y":0.9076246619224548},{"x":0.8599137663841248,"y":0.9076246619224548},{"x":0.857758641242981,"y":0.9266862273216248},{"x":0.7995689511299133,"y":0.9252199530601501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7995689511299133,0.9076246619224548,0.857758641242981,0.9266862273216248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7909482717514038,"y":0.9076246619224548},{"x":0.7974137663841248,"y":0.9076246619224548},{"x":0.7974137663841248,"y":0.9252199530601501},{"x":0.7909482717514038,"y":0.9252199530601501}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7909482717514038,0.9076246619224548,0.7974137663841248,0.9252199530601501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.9061583280563354},{"x":0.7866379022598267,"y":0.9061583280563354},{"x":0.7866379022598267,"y":0.9252199530601501},{"x":0.7629310488700867,"y":0.9252199530601501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.7650862336158752,0.9061583280563354,0.7866379022598267,0.9252199530601501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818965494632721,"y":0.9310850501060486},{"x":0.857758641242981,"y":0.9310850501060486},{"x":0.857758641242981,"y":0.9486803412437439},{"x":0.818965494632721,"y":0.9486803412437439}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.818965494632721,0.9310850501060486,0.857758641242981,0.9486803412437439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806034505367279,"y":0.9310850501060486},{"x":0.8125,"y":0.9310850501060486},{"x":0.8125,"y":0.9486803412437439},{"x":0.806034505367279,"y":0.9486803412437439}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.806034505367279,0.9310850501060486,0.8125,0.9486803412437439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521551847457886,"y":0.9310850501060486},{"x":0.7995689511299133,"y":0.9310850501060486},{"x":0.7995689511299133,"y":0.9486803412437439},{"x":0.7521551847457886,"y":0.9486803412437439}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۰","boundary":[0.7521551847457886,0.9310850501060486,0.7995689511299133,0.9486803412437439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7198275923728943,"y":0.9310850501060486},{"x":0.743534505367279,"y":0.9310850501060486},{"x":0.743534505367279,"y":0.9486803412437439},{"x":0.7198275923728943,"y":0.9486803412437439}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7198275923728943,0.9310850501060486,0.743534505367279,0.9486803412437439]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"sd","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16379310190677643,"y":0.7008797526359558},{"x":0.8663793206214905,"y":0.7067448496818542},{"x":0.8642241358757019,"y":0.9486803412437439},{"x":0.16163793206214905,"y":0.9442815184593201}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15879310190677642,0.6938797526359558,0.8692241358757019,0.9556803412437439],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/VoXAsgZlAZiojiYC.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/vEveZUJwXVutsCdi.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/oAOQPzgwKvBmBOpP-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.0002632325006567913,0.0004179065707851859,0.9980987713285114,0.9986488754686188]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.2911764681339264},{"x":0.539130449295044,"y":0.2911764681339264},{"x":0.539130449295044,"y":0.3117647171020508},{"x":0.49782609939575195,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.49782609939575195,0.2911764681339264,0.539130449295044,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.2911764681339264},{"x":0.4956521689891815,"y":0.2911764681339264},{"x":0.4956521689891815,"y":0.3117647171020508},{"x":0.458695650100708,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.458695650100708,0.2911764681339264,0.4956521689891815,0.3117647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.2911764681339264},{"x":0.539130449295044,"y":0.2911764681339264},{"x":0.539130449295044,"y":0.3117647171020508},{"x":0.458695650100708,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.453695650100708,0.2841764681339264,0.544130449295044,0.3187647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.41323530673980713},{"x":0.30869564414024353,"y":0.41323530673980713},{"x":0.30869564414024353,"y":0.42941176891326904},{"x":0.12826086580753326,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DIPSACACEAE","boundary":[0.12826086580753326,0.41323530673980713,0.30869564414024353,0.42941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.43970587849617004},{"x":0.15434782207012177,"y":0.43970587849617004},{"x":0.15434782207012177,"y":0.45588234066963196},{"x":0.12826086580753326,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Z.","boundary":[0.12826086580753326,0.43970587849617004,0.15434782207012177,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.43970587849617004},{"x":0.24565216898918152,"y":0.43970587849617004},{"x":0.24565216898918152,"y":0.4573529362678528},{"x":0.16521738469600677,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jamzad","boundary":[0.16521738469600677,0.43970587849617004,0.24565216898918152,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.46617648005485535},{"x":0.15869565308094025,"y":0.46617648005485535},{"x":0.15869565308094025,"y":0.4838235378265381},{"x":0.12608695030212402,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"De","boundary":[0.12608695030212402,0.46617648005485535,0.15869565308094025,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.46617648005485535},{"x":0.25869566202163696,"y":0.46617648005485535},{"x":0.25869566202163696,"y":0.4838235378265381},{"x":0.16739130020141602,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Candolle","boundary":[0.16739130020141602,0.46617648005485535,0.25869566202163696,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.46617648005485535},{"x":0.26739129424095154,"y":0.46617648005485535},{"x":0.26739129424095154,"y":0.4838235378265381},{"x":0.260869562625885,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.260869562625885,0.46617648005485535,0.26739129424095154,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.46617648005485535},{"x":0.321739137172699,"y":0.46617648005485535},{"x":0.321739137172699,"y":0.4838235378265381},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.P.","boundary":[0.27391305565834045,0.46617648005485535,0.321739137172699,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3695652186870575,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3695652186870575,"y":0.4838235378265381},{"x":0.3282608687877655,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1830","boundary":[0.3282608687877655,0.46617648005485535,0.3695652186870575,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.46617648005485535},{"x":0.38260868191719055,"y":0.46617648005485535},{"x":0.38260868191719055,"y":0.4838235378265381},{"x":0.376086950302124,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.376086950302124,0.46617648005485535,0.38260868191719055,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.46617648005485535},{"x":0.49130433797836304,"y":0.46617648005485535},{"x":0.49130433797836304,"y":0.4838235378265381},{"x":0.38913044333457947,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Dipsaceae","boundary":[0.38913044333457947,0.46617648005485535,0.49130433797836304,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.46617648005485535},{"x":0.5152173638343811,"y":0.46617648005485535},{"x":0.5152173638343811,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5,0.46617648005485535,0.5152173638343811,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.46617648005485535},{"x":0.643478274345398,"y":0.46617648005485535},{"x":0.643478274345398,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5282608866691589,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Prodromus","boundary":[0.5282608866691589,0.46617648005485535,0.643478274345398,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.46617648005485535},{"x":0.758695662021637,"y":0.46617648005485535},{"x":0.758695662021637,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6521739363670349,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Systematis","boundary":[0.6521739363670349,0.46617648005485535,0.758695662021637,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.46617648005485535},{"x":0.865217387676239,"y":0.46617648005485535},{"x":0.865217387676239,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7673913240432739,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Naturalis","boundary":[0.7673913240432739,0.46617648005485535,0.865217387676239,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.49264705181121826},{"x":0.16521738469600677,"y":0.49264705181121826},{"x":0.16521738469600677,"y":0.5088235139846802},{"x":0.12608695030212402,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"vol.4","boundary":[0.12608695030212402,0.49264705181121826,0.16521738469600677,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.49264705181121826},{"x":0.17826086282730103,"y":0.49264705181121826},{"x":0.17826086282730103,"y":0.5088235139846802},{"x":0.1717391312122345,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1717391312122345,0.49264705181121826,0.17826086282730103,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.49264705181121826},{"x":0.25217390060424805,"y":0.49264705181121826},{"x":0.25217390060424805,"y":0.5088235139846802},{"x":0.17608696222305298,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"643-663","boundary":[0.17608696222305298,0.49264705181121826,0.25217390060424805,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.49264705181121826},{"x":0.25652173161506653,"y":0.49264705181121826},{"x":0.25652173161506653,"y":0.5088235139846802},{"x":0.25,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.25,0.49264705181121826,0.25652173161506653,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.49264705181121826},{"x":0.343478262424469,"y":0.49264705181121826},{"x":0.343478262424469,"y":0.5088235139846802},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Boissier","boundary":[0.26304349303245544,0.49264705181121826,0.343478262424469,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343478262424469,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3499999940395355,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3499999940395355,"y":0.5088235139846802},{"x":0.343478262424469,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.343478262424469,0.49264705181121826,0.3499999940395355,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3804347813129425,"y":0.49264705181121826},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5088235139846802},{"x":0.36086955666542053,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.36086955666542053,0.49264705181121826,0.3804347813129425,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.49264705181121826},{"x":0.428260862827301,"y":0.49264705181121826},{"x":0.428260862827301,"y":0.5088235139846802},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1875","boundary":[0.38695651292800903,0.49264705181121826,0.428260862827301,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.49264705181121826},{"x":0.436956524848938,"y":0.49264705181121826},{"x":0.436956524848938,"y":0.5088235139846802},{"x":0.43043479323387146,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.43043479323387146,0.49264705181121826,0.436956524848938,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5347825884819031,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5088235139846802},{"x":0.4434782564640045,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Dipsaceae","boundary":[0.4434782564640045,0.49264705181121826,0.5347825884819031,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5565217137336731,"y":0.49264705181121826},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5456521511077881,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5456521511077881,0.49264705181121826,0.5565217137336731,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.49264705181121826},{"x":0.6173912882804871,"y":0.49264705181121826},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5695652365684509,0.49264705181121826,0.6173912882804871,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.49264705181121826},{"x":0.717391312122345,"y":0.49264705181121826},{"x":0.717391312122345,"y":0.5088235139846802},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.6282608509063721,0.49264705181121826,0.717391312122345,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.49264705181121826},{"x":0.760869562625885,"y":0.49264705181121826},{"x":0.760869562625885,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7326086759567261,0.49264705181121826,0.760869562625885,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7652173638343811,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7652173638343811,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7565217614173889,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7565217614173889,0.49264705181121826,0.7652173638343811,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.49264705181121826},{"x":0.780434787273407,"y":0.49264705181121826},{"x":0.780434787273407,"y":0.5088235139846802},{"x":0.77173912525177,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.77173912525177,0.49264705181121826,0.780434787273407,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7869565486907959,"y":0.49264705181121826},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5088235139846802},{"x":0.780434787273407,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.780434787273407,0.49264705181121826,0.7869565486907959,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8586956262588501,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5088235139846802},{"x":0.791304349899292,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"113-152","boundary":[0.791304349899292,0.49264705181121826,0.8586956262588501,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8695651888847351,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5088235139846802},{"x":0.863043487071991,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.863043487071991,0.49264705181121826,0.8695651888847351,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.5161764621734619},{"x":0.134782612323761,"y":0.5161764621734619},{"x":0.134782612323761,"y":0.533823549747467},{"x":0.12826086580753326,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.12826086580753326,0.5161764621734619,0.134782612323761,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.5161764621734619},{"x":0.18478260934352875,"y":0.5161764621734619},{"x":0.18478260934352875,"y":0.533823549747467},{"x":0.134782612323761,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Parsa","boundary":[0.134782612323761,0.5161764621734619,0.18478260934352875,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.5161764621734619},{"x":0.19130434095859528,"y":0.5161764621734619},{"x":0.19130434095859528,"y":0.533823549747467},{"x":0.18478260934352875,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.18478260934352875,0.5161764621734619,0.19130434095859528,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5161764621734619},{"x":0.2239130437374115,"y":0.5161764621734619},{"x":0.2239130437374115,"y":0.533823549747467},{"x":0.20000000298023224,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.20000000298023224,0.5161764621734619,0.2239130437374115,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.5161764621734619},{"x":0.27173912525177,"y":0.5161764621734619},{"x":0.27173912525177,"y":0.533823549747467},{"x":0.23260869085788727,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1943","boundary":[0.23260869085788727,0.5161764621734619,0.27173912525177,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.5161764621734619},{"x":0.280434787273407,"y":0.5161764621734619},{"x":0.280434787273407,"y":0.533823549747467},{"x":0.27391305565834045,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.27391305565834045,0.5161764621734619,0.280434787273407,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4000000059604645,"y":0.533823549747467},{"x":0.28913044929504395,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.28913044929504395,0.5161764621734619,0.4000000059604645,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.5161764621734619},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5161764621734619},{"x":0.42391303181648254,"y":0.533823549747467},{"x":0.40869563817977905,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.40869563817977905,0.5161764621734619,0.42391303181648254,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4847826063632965,"y":0.533823549747467},{"x":0.43913042545318604,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.43913042545318604,0.5161764621734619,0.4847826063632965,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.5161764621734619},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5161764621734619},{"x":0.5152173638343811,"y":0.533823549747467},{"x":0.49347826838493347,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.49347826838493347,0.5161764621734619,0.5152173638343811,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.5161764621734619},{"x":0.571739137172699,"y":0.5161764621734619},{"x":0.571739137172699,"y":0.533823549747467},{"x":0.5282608866691589,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.5282608866691589,0.5161764621734619,0.571739137172699,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.5161764621734619},{"x":0.613043487071991,"y":0.5161764621734619},{"x":0.613043487071991,"y":0.533823549747467},{"x":0.584782600402832,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.584782600402832,0.5161764621734619,0.613043487071991,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.5161764621734619},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5161764621734619},{"x":0.6195651888847351,"y":0.533823549747467},{"x":0.613043487071991,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.613043487071991,0.5161764621734619,0.6195651888847351,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.5161764621734619},{"x":0.634782612323761,"y":0.5161764621734619},{"x":0.634782612323761,"y":0.533823549747467},{"x":0.6282608509063721,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.6282608509063721,0.5161764621734619,0.634782612323761,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.5161764621734619},{"x":0.643478274345398,"y":0.5161764621734619},{"x":0.643478274345398,"y":0.533823549747467},{"x":0.636956512928009,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.636956512928009,0.5161764621734619,0.643478274345398,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.5161764621734619},{"x":0.7043478488922119,"y":0.5161764621734619},{"x":0.7043478488922119,"y":0.533823549747467},{"x":0.643478274345398,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"79-101","boundary":[0.643478274345398,0.5161764621734619,0.7043478488922119,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.5161764621734619},{"x":0.708695650100708,"y":0.5161764621734619},{"x":0.708695650100708,"y":0.533823549747467},{"x":0.7021738886833191,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7021738886833191,0.5161764621734619,0.708695650100708,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.5161764621734619},{"x":0.717391312122345,"y":0.5161764621734619},{"x":0.717391312122345,"y":0.533823549747467},{"x":0.710869550704956,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.710869550704956,0.5161764621734619,0.717391312122345,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.5161764621734619},{"x":0.832608699798584,"y":0.5161764621734619},{"x":0.832608699798584,"y":0.533823549747467},{"x":0.719565212726593,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ehrendorfer","boundary":[0.719565212726593,0.5161764621734619,0.832608699798584,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.5161764621734619},{"x":0.8391304612159729,"y":0.5161764621734619},{"x":0.8391304612159729,"y":0.533823549747467},{"x":0.832608699798584,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.832608699798584,0.5161764621734619,0.8391304612159729,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.5161764621734619},{"x":0.8673912882804871,"y":0.5161764621734619},{"x":0.8673912882804871,"y":0.533823549747467},{"x":0.8500000238418579,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.8500000238418579,0.5161764621734619,0.8673912882804871,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.5411764979362488},{"x":0.1717391312122345,"y":0.5411764979362488},{"x":0.1717391312122345,"y":0.5588235259056091},{"x":0.12826086580753326,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1964","boundary":[0.12826086580753326,0.5411764979362488,0.1717391312122345,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.5411764979362488},{"x":0.17826086282730103,"y":0.5411764979362488},{"x":0.17826086282730103,"y":0.5588235259056091},{"x":0.1717391312122345,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1717391312122345,0.5411764979362488,0.17826086282730103,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.5411764979362488},{"x":0.27391305565834045,"y":0.5426470637321472},{"x":0.27391305565834045,"y":0.5588235259056091},{"x":0.18478260934352875,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Evolution","boundary":[0.18478260934352875,0.5411764979362488,0.27391305565834045,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.5426470637321472},{"x":0.31956520676612854,"y":0.5426470637321472},{"x":0.31956520676612854,"y":0.5588235259056091},{"x":0.2869565188884735,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.2869565188884735,0.5426470637321472,0.31956520676612854,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.5426470637321472},{"x":0.417391300201416,"y":0.5426470637321472},{"x":0.417391300201416,"y":0.5602940917015076},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"karyotype","boundary":[0.33043476939201355,0.5426470637321472,0.417391300201416,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5602940917015076},{"x":0.428260862827301,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"differentiation","boundary":[0.428260862827301,0.5426470637321472,0.5565217137336731,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5426470637321472},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5602940917015076},{"x":0.571739137172699,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.571739137172699,0.5426470637321472,0.5804347991943359,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.5426470637321472},{"x":0.602173924446106,"y":0.5426470637321472},{"x":0.602173924446106,"y":0.5602940917015076},{"x":0.595652163028717,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.595652163028717,0.5426470637321472,0.602173924446106,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.5426470637321472},{"x":0.667391300201416,"y":0.5426470637321472},{"x":0.667391300201416,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"family","boundary":[0.6173912882804871,0.5426470637321472,0.667391300201416,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.5441176295280457},{"x":0.699999988079071,"y":0.5441176295280457},{"x":0.699999988079071,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6826087236404419,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6826087236404419,0.5441176295280457,0.699999988079071,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.5441176295280457},{"x":0.7956521511077881,"y":0.5441176295280457},{"x":0.7956521511077881,"y":0.5602940917015076},{"x":0.708695650100708,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"flowering","boundary":[0.708695650100708,0.5441176295280457,0.7956521511077881,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5602940917015076},{"x":0.804347813129425,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plants","boundary":[0.804347813129425,0.5441176295280457,0.8586956262588501,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.5441176295280457},{"x":0.865217387676239,"y":0.5441176295280457},{"x":0.865217387676239,"y":0.5602940917015076},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8586956262588501,0.5441176295280457,0.865217387676239,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.5676470398902893},{"x":0.239130437374115,"y":0.5676470398902893},{"x":0.239130437374115,"y":0.5838235020637512},{"x":0.12826086580753326,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.12826086580753326,0.5676470398902893,0.239130437374115,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.5676470398902893},{"x":0.24565216898918152,"y":0.5676470398902893},{"x":0.24565216898918152,"y":0.5838235020637512},{"x":0.239130437374115,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.239130437374115,0.5676470398902893,0.24565216898918152,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.5676470398902893},{"x":0.332608699798584,"y":0.5676470398902893},{"x":0.332608699798584,"y":0.5838235020637512},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Genetics","boundary":[0.2543478310108185,0.5676470398902893,0.332608699798584,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.5676470398902893},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676470398902893},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5838235020637512},{"x":0.3478260934352875,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Today","boundary":[0.3478260934352875,0.5676470398902893,0.4000000059604645,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.5676470398902893},{"x":0.417391300201416,"y":0.5676470398902893},{"x":0.417391300201416,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4108695685863495,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.4108695685863495,0.5676470398902893,0.417391300201416,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.5676470398902893},{"x":0.428260862827301,"y":0.5676470398902893},{"x":0.428260862827301,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4217391312122345,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4217391312122345,0.5676470398902893,0.428260862827301,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.5676470398902893},{"x":0.5065217614173889,"y":0.5676470398902893},{"x":0.5065217614173889,"y":0.5838235020637512},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"399-407","boundary":[0.43478259444236755,0.5676470398902893,0.5065217614173889,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.5676470398902893},{"x":0.510869562625885,"y":0.5676470398902893},{"x":0.510869562625885,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5043478012084961,0.5676470398902893,0.510869562625885,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.5676470398902893},{"x":0.5282608866691589,"y":0.5676470398902893},{"x":0.5282608866691589,"y":0.5838235020637512},{"x":0.519565224647522,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.519565224647522,0.5676470398902893,0.5282608866691589,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369565486907959,"y":0.5676470398902893},{"x":0.602173924446106,"y":0.5676470398902893},{"x":0.602173924446106,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5369565486907959,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bobrov","boundary":[0.5369565486907959,0.5676470398902893,0.602173924446106,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.5676470398902893},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5676470398902893},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5838235020637512},{"x":0.602173924446106,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.602173924446106,0.5676470398902893,0.6086956262588501,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.5676470398902893},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5676470398902893},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.G.","boundary":[0.6195651888847351,0.5676470398902893,0.6608695387840271,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.5676470398902893},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5676470398902893},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6695652008056641,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1957","boundary":[0.6695652008056641,0.5676470398902893,0.7130434513092041,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.5676470398902893},{"x":0.719565212726593,"y":0.5676470398902893},{"x":0.719565212726593,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7130434513092041,0.5676470398902893,0.719565212726593,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5838235020637512},{"x":0.72826087474823,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.72826087474823,0.5676470398902893,0.8369565010070801,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8608695864677429,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8608695864677429,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8478260636329651,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.8478260636329651,0.5676470398902893,0.8608695864677429,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.591176450252533},{"x":0.2239130437374115,"y":0.591176450252533},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6088235378265381},{"x":0.12608695030212402,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Komarov","boundary":[0.12608695030212402,0.591176450252533,0.2239130437374115,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.591176450252533},{"x":0.28913044929504395,"y":0.591176450252533},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6088235378265381},{"x":0.2347826063632965,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.2347826063632965,0.591176450252533,0.28913044929504395,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.591176450252533},{"x":0.321739137172699,"y":0.591176450252533},{"x":0.321739137172699,"y":0.6088235378265381},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.30000001192092896,0.591176450252533,0.321739137172699,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.591176450252533},{"x":0.36304348707199097,"y":0.591176450252533},{"x":0.36304348707199097,"y":0.6088235378265381},{"x":0.33043476939201355,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.33043476939201355,0.591176450252533,0.36304348707199097,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.591176450252533},{"x":0.46739131212234497,"y":0.591176450252533},{"x":0.46739131212234497,"y":0.6088235378265381},{"x":0.37173911929130554,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"U.S.S.R.","boundary":[0.37173911929130554,0.591176450252533,0.46739131212234497,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.591176450252533},{"x":0.5065217614173889,"y":0.591176450252533},{"x":0.5065217614173889,"y":0.6088235378265381},{"x":0.4739130437374115,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.4739130437374115,0.591176450252533,0.5065217614173889,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.591176450252533},{"x":0.5130434632301331,"y":0.591176450252533},{"x":0.5130434632301331,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5043478012084961,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5043478012084961,0.591176450252533,0.5130434632301331,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.591176450252533},{"x":0.541304349899292,"y":0.591176450252533},{"x":0.541304349899292,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5239130258560181,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"24","boundary":[0.5239130258560181,0.591176450252533,0.541304349899292,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.591176450252533},{"x":0.554347813129425,"y":0.591176450252533},{"x":0.554347813129425,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5456521511077881,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5456521511077881,0.591176450252533,0.554347813129425,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.591176450252533},{"x":0.595652163028717,"y":0.591176450252533},{"x":0.595652163028717,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"9-66","boundary":[0.5565217137336731,0.591176450252533,0.595652163028717,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.591176450252533},{"x":0.606521725654602,"y":0.591176450252533},{"x":0.606521725654602,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.591176450252533,0.606521725654602,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.591176450252533},{"x":0.6217391490936279,"y":0.591176450252533},{"x":0.6217391490936279,"y":0.6088235378265381},{"x":0.615217387676239,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.615217387676239,0.591176450252533,0.6217391490936279,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.591176450252533},{"x":0.7347826361656189,"y":0.591176450252533},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6326087117195129,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Matthews","boundary":[0.6326087117195129,0.591176450252533,0.7347826361656189,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.591176450252533},{"x":0.741304337978363,"y":0.591176450252533},{"x":0.741304337978363,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7347826361656189,0.591176450252533,0.741304337978363,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.591176450252533},{"x":0.802173912525177,"y":0.591176450252533},{"x":0.802173912525177,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7543478012084961,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.A.","boundary":[0.7543478012084961,0.591176450252533,0.802173912525177,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.591176450252533},{"x":0.854347825050354,"y":0.591176450252533},{"x":0.854347825050354,"y":0.6088235378265381},{"x":0.813043475151062,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1972","boundary":[0.813043475151062,0.591176450252533,0.854347825050354,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.591176450252533},{"x":0.8673912882804871,"y":0.591176450252533},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8608695864677429,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8608695864677429,0.591176450252533,0.8673912882804871,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.6161764860153198},{"x":0.25217390060424805,"y":0.6161764860153198},{"x":0.25217390060424805,"y":0.6338235139846802},{"x":0.12826086580753326,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.12826086580753326,0.6161764860153198,0.25217390060424805,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.6161764860153198},{"x":0.27173912525177,"y":0.6161764860153198},{"x":0.27173912525177,"y":0.6338235139846802},{"x":0.25869566202163696,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.25869566202163696,0.6161764860153198,0.27173912525177,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.6161764860153198},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6161764860153198},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6338235139846802},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.H.","boundary":[0.28478261828422546,0.6161764860153198,0.3282608687877655,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.6161764860153198},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6161764860153198},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6338235139846802},{"x":0.332608699798584,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.332608699798584,0.6161764860153198,0.38913044333457947,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.6161764860153198},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6161764860153198},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6338235139846802},{"x":0.39782607555389404,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.39782607555389404,0.6161764860153198,0.40434783697128296,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.6161764860153198},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6161764860153198},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6338235139846802},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.40869563817977905,0.6161764860153198,0.42391303181648254,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.6161764860153198},{"x":0.4326086938381195,"y":0.6161764860153198},{"x":0.4326086938381195,"y":0.6338235139846802},{"x":0.426086962223053,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.426086962223053,0.6161764860153198,0.4326086938381195,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.6161764860153198},{"x":0.44130435585975647,"y":0.6161764860153198},{"x":0.44130435585975647,"y":0.6338235139846802},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.43478259444236755,0.6161764860153198,0.44130435585975647,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.6161764860153198},{"x":0.5,"y":0.6161764860153198},{"x":0.5,"y":0.6338235139846802},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.44999998807907104,0.6161764860153198,0.5,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.6161764860153198},{"x":0.5347825884819031,"y":0.6161764860153198},{"x":0.5347825884819031,"y":0.6338235139846802},{"x":0.510869562625885,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.510869562625885,0.6161764860153198,0.5347825884819031,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.6161764860153198},{"x":0.606521725654602,"y":0.6161764860153198},{"x":0.606521725654602,"y":0.6338235139846802},{"x":0.541304349899292,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.541304349899292,0.6161764860153198,0.606521725654602,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.6161764860153198},{"x":0.647826075553894,"y":0.6161764860153198},{"x":0.647826075553894,"y":0.6338235139846802},{"x":0.613043487071991,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.613043487071991,0.6161764860153198,0.647826075553894,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6338235139846802},{"x":0.643478274345398,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.643478274345398,0.6161764860153198,0.6499999761581421,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6338235139846802},{"x":0.656521737575531,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.656521737575531,0.6161764860153198,0.6630434989929199,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6161764860153198},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6338235139846802},{"x":0.667391300201416,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.667391300201416,0.6161764860153198,0.6739130616188049,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.6161764860153198},{"x":0.752173900604248,"y":0.6161764860153198},{"x":0.752173900604248,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"582-625","boundary":[0.6739130616188049,0.6161764860153198,0.752173900604248,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7565217614173889,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7565217614173889,0.6161764860153198,0.7630434632301331,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7739130258560181,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7739130258560181,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7673913240432739,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7673913240432739,0.6161764860153198,0.7739130258560181,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7739130258560181,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.7739130258560181,0.6161764860153198,0.8304347991943359,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8369565010070801,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8369565010070801,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8304347991943359,0.6161764860153198,0.8369565010070801,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6338235139846802},{"x":0.845652163028717,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Y.","boundary":[0.845652163028717,0.6161764860153198,0.8695651888847351,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.6411764621734619},{"x":0.1717391312122345,"y":0.6411764621734619},{"x":0.1717391312122345,"y":0.658823549747467},{"x":0.12826086580753326,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1975","boundary":[0.12826086580753326,0.6411764621734619,0.1717391312122345,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.6411764621734619},{"x":0.17826086282730103,"y":0.6411764621734619},{"x":0.17826086282730103,"y":0.658823549747467},{"x":0.1717391312122345,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1717391312122345,0.6411764621734619,0.17826086282730103,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.6411764621734619},{"x":0.2978260815143585,"y":0.6411764621734619},{"x":0.2978260815143585,"y":0.658823549747467},{"x":0.186956524848938,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.186956524848938,0.6411764621734619,0.2978260815143585,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.6411764621734619},{"x":0.31956520676612854,"y":0.6411764621734619},{"x":0.31956520676612854,"y":0.658823549747467},{"x":0.31086957454681396,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.31086957454681396,0.6411764621734619,0.31956520676612854,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.6411764621734619},{"x":0.35652172565460205,"y":0.6411764621734619},{"x":0.35652172565460205,"y":0.658823549747467},{"x":0.33478260040283203,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.33478260040283203,0.6411764621734619,0.35652172565460205,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.6411764621734619},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6411764621734619},{"x":0.40869563817977905,"y":0.658823549747467},{"x":0.36304348707199097,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.36304348707199097,0.6411764621734619,0.40869563817977905,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.6411764621734619},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6411764621734619},{"x":0.44999998807907104,"y":0.658823549747467},{"x":0.41956523060798645,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.41956523060798645,0.6411764621734619,0.44999998807907104,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46521738171577454,"y":0.6411764621734619},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6411764621734619},{"x":0.49347826838493347,"y":0.658823549747467},{"x":0.46521738171577454,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"S.I.","boundary":[0.46521738171577454,0.6411764621734619,0.49347826838493347,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.6411764621734619},{"x":0.530434787273407,"y":0.6411764621734619},{"x":0.530434787273407,"y":0.658823549747467},{"x":0.5043478012084961,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.5043478012084961,0.6411764621734619,0.530434787273407,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5478261113166809,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5478261113166809,"y":0.658823549747467},{"x":0.541304349899292,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.541304349899292,0.6411764621734619,0.5478261113166809,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5760869383811951,"y":0.658823549747467},{"x":0.550000011920929,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.550000011920929,0.6411764621734619,0.5760869383811951,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5804347991943359,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5804347991943359,"y":0.658823549747467},{"x":0.573913037776947,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.573913037776947,0.6411764621734619,0.5804347991943359,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5891304612159729,"y":0.6411764621734619},{"x":0.5891304612159729,"y":0.658823549747467},{"x":0.582608699798584,"y":0.658823549747467}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.582608699798584,0.6411764621734619,0.5891304612159729,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.6411764621734619},{"x":0.645652174949646,"y":0.6411764621734619},{"x":0.645652174949646,"y":0.658823549747467},{"x":0.5978260636329651,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5978260636329651,0.6411764621734619,0.645652174949646,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.6411764621734619},{"x":0.678260862827301,"y":0.6411764621734619},{"x":0.678260862827301,"y":0.658823549747467},{"x":0.656521737575531,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.656521737575531,0.6411764621734619,0.678260862827301,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7326086759567261,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7326086759567261,"y":0.658823549747467},{"x":0.6826087236404419,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"West","boundary":[0.6826087236404419,0.6411764621734619,0.7326086759567261,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.6411764621734619},{"x":0.813043475151062,"y":0.6411764621734619},{"x":0.813043475151062,"y":0.658823549747467},{"x":0.741304337978363,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.741304337978363,0.6411764621734619,0.813043475151062,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8260869383811951,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8260869383811951,"y":0.658823549747467},{"x":0.8173912763595581,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8173912763595581,0.6411764621734619,0.8260869383811951,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8608695864677429,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8608695864677429,"y":0.658823549747467},{"x":0.834782600402832,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.834782600402832,0.6411764621734619,0.8608695864677429,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8695651888847351,"y":0.658823549747467},{"x":0.863043487071991,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.863043487071991,0.6411764621734619,0.8695651888847351,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.6676470637321472},{"x":0.156521737575531,"y":0.6676470637321472},{"x":0.156521737575531,"y":0.6867647171020508},{"x":0.12826086580753326,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"94.","boundary":[0.12826086580753326,0.6676470637321472,0.156521737575531,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.6676470637321472},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6676470637321472},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6867647171020508},{"x":0.1608695685863495,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-More","boundary":[0.1608695685863495,0.6676470637321472,0.22173912823200226,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.6676470637321472},{"x":0.22826087474822998,"y":0.6676470637321472},{"x":0.22826087474822998,"y":0.6867647171020508},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.22173912823200226,0.6676470637321472,0.22826087474822998,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.6676470637321472},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6676470637321472},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6867647171020508},{"x":0.23695652186870575,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"D.M.","boundary":[0.23695652186870575,0.6676470637321472,0.28913044929504395,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.6676470637321472},{"x":0.332608699798584,"y":0.6676470637321472},{"x":0.332608699798584,"y":0.6867647171020508},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1976","boundary":[0.29347825050354004,0.6676470637321472,0.332608699798584,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33695653080940247,"y":0.6676470637321472},{"x":0.343478262424469,"y":0.6676470637321472},{"x":0.343478262424469,"y":0.6867647171020508},{"x":0.33695653080940247,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.33695653080940247,0.6676470637321472,0.343478262424469,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.6676470637321472},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6676470637321472},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6867647171020508},{"x":0.35217392444610596,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.35217392444610596,0.6676470637321472,0.4630434811115265,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.6676470637321472},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6676470637321472},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6867647171020508},{"x":0.469565212726593,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.469565212726593,0.6676470637321472,0.4847826063632965,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6676470637321472},{"x":0.54347825050354,"y":0.6676470637321472},{"x":0.54347825050354,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tutin","boundary":[0.5,0.6676470637321472,0.54347825050354,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5565217137336731,0.6676470637321472,0.5760869383811951,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.6676470637321472},{"x":0.602173924446106,"y":0.6676470637321472},{"x":0.602173924446106,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5804347991943359,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"al","boundary":[0.5804347991943359,0.6676470637321472,0.602173924446106,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6676470637321472},{"x":0.606521725654602,"y":0.6676470637321472},{"x":0.606521725654602,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6676470637321472,0.606521725654602,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6867647171020508},{"x":0.613043487071991,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.613043487071991,0.6676470637321472,0.6195651888847351,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6867647171020508},{"x":0.626086950302124,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.626086950302124,0.6676470637321472,0.6521739363670349,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.6676470637321472},{"x":0.656521737575531,"y":0.6676470637321472},{"x":0.656521737575531,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6499999761581421,0.6676470637321472,0.656521737575531,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.6676470637321472},{"x":0.665217399597168,"y":0.6676470637321472},{"x":0.665217399597168,"y":0.6867647171020508},{"x":0.656521737575531,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.656521737575531,0.6676470637321472,0.665217399597168,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.6676470637321472},{"x":0.719565212726593,"y":0.6676470637321472},{"x":0.719565212726593,"y":0.6867647171020508},{"x":0.676086962223053,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.676086962223053,0.6676470637321472,0.719565212726593,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.6676470637321472},{"x":0.821739137172699,"y":0.6676470637321472},{"x":0.821739137172699,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Europaea","boundary":[0.7347826361656189,0.6676470637321472,0.821739137172699,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.6676470637321472},{"x":0.863043487071991,"y":0.6676470637321472},{"x":0.863043487071991,"y":0.6867647171020508},{"x":0.834782600402832,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.834782600402832,0.6676470637321472,0.863043487071991,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.6676470637321472},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6676470637321472},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8586956262588501,0.6676470637321472,0.8673912882804871,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.6926470398902893},{"x":0.13695652782917023,"y":0.6926470398902893},{"x":0.13695652782917023,"y":0.7102941274642944},{"x":0.1304347813129425,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.1304347813129425,0.6926470398902893,0.13695652782917023,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.6926470398902893},{"x":0.15000000596046448,"y":0.6926470398902893},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7102941274642944},{"x":0.14130434393882751,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.14130434393882751,0.6926470398902893,0.15000000596046448,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.6926470398902893},{"x":0.20217391848564148,"y":0.6926470398902893},{"x":0.20217391848564148,"y":0.7117646932601929},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"56-74","boundary":[0.15000000596046448,0.6926470398902893,0.20217391848564148,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.6926470398902893},{"x":0.21521739661693573,"y":0.6926470398902893},{"x":0.21521739661693573,"y":0.7117646932601929},{"x":0.20652173459529877,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.20652173459529877,0.6926470398902893,0.21521739661693573,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.6926470398902893},{"x":0.332608699798584,"y":0.6926470398902893},{"x":0.332608699798584,"y":0.7117646932601929},{"x":0.22608695924282074,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-Verlaque","boundary":[0.22608695924282074,0.6926470398902893,0.332608699798584,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.6926470398902893},{"x":0.343478262424469,"y":0.6926470398902893},{"x":0.343478262424469,"y":0.7117646932601929},{"x":0.33478260040283203,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33478260040283203,0.6926470398902893,0.343478262424469,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7117646932601929},{"x":0.3499999940395355,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.3499999940395355,0.6926470398902893,0.3804347813129425,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4326086938381195,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4326086938381195,"y":0.7117646932601929},{"x":0.38913044333457947,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.38913044333457947,0.6926470398902893,0.4326086938381195,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4434782564640045,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4434782564640045,"y":0.7117646932601929},{"x":0.43478259444236755,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.43478259444236755,0.6926470398902893,0.4434782564640045,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7117646932601929},{"x":0.4521739184856415,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Etude","boundary":[0.4521739184856415,0.6926470398902893,0.5152173638343811,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.6926470398902893},{"x":0.719565212726593,"y":0.6926470398902893},{"x":0.719565212726593,"y":0.7132353186607361},{"x":0.532608687877655,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cytotaxonomique","boundary":[0.532608687877655,0.6926470398902893,0.719565212726593,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.6941176652908325},{"x":0.7543478012084961,"y":0.6941176652908325},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7132353186607361},{"x":0.72826087474823,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.72826087474823,0.6941176652908325,0.7543478012084961,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.6941176652908325},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6941176652908325},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7673913240432739,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Quelques","boundary":[0.7673913240432739,0.6941176652908325,0.8673912882804871,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.7191176414489746},{"x":0.25652173161506653,"y":0.7191176414489746},{"x":0.25652173161506653,"y":0.7367647290229797},{"x":0.1304347813129425,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.1304347813129425,0.7191176414489746,0.25652173161506653,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.7191176414489746},{"x":0.28478261828422546,"y":0.7191176414489746},{"x":0.28478261828422546,"y":0.7367647290229797},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.26304349303245544,0.7191176414489746,0.28478261828422546,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7367647290229797},{"x":0.2978260815143585,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.2978260815143585,0.7191176414489746,0.3478260934352875,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7367647290229797},{"x":0.35217392444610596,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35217392444610596,0.7191176414489746,0.3586956560611725,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.7191176414489746},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7191176414489746},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7352941036224365},{"x":0.365217387676239,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plant","boundary":[0.365217387676239,0.7191176414489746,0.4217391312122345,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.7191176414489746},{"x":0.550000011920929,"y":0.7191176414489746},{"x":0.550000011920929,"y":0.7352941036224365},{"x":0.43043479323387146,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Systematics","boundary":[0.43043479323387146,0.7191176414489746,0.550000011920929,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7191176414489746},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7352941036224365},{"x":0.554347813129425,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.554347813129425,0.7191176414489746,0.5891304612159729,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7352941036224365},{"x":0.602173924446106,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Evolution","boundary":[0.602173924446106,0.7191176414489746,0.7021738886833191,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7352941036224365},{"x":0.7130434513092041,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7130434513092041,0.7176470756530762,0.7456521987915039,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.7176470756530762},{"x":0.752173900604248,"y":0.7176470756530762},{"x":0.752173900604248,"y":0.7352941036224365},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7456521987915039,0.7176470756530762,0.752173900604248,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7352941036224365},{"x":0.758695662021637,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"143","boundary":[0.758695662021637,0.7176470756530762,0.7956521511077881,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.7176470756530762},{"x":0.802173912525177,"y":0.7176470756530762},{"x":0.802173912525177,"y":0.7352941036224365},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7956521511077881,0.7176470756530762,0.802173912525177,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7352941036224365},{"x":0.802173912525177,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"33-52","boundary":[0.802173912525177,0.7176470756530762,0.8586956262588501,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7352941036224365},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7352941036224365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8586956262588501,0.7176470756530762,0.8673912882804871,0.7352941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.7441176176071167},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7441176176071167},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7632352709770203},{"x":0.12608695030212402,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-Verlaque","boundary":[0.12608695030212402,0.7441176176071167,0.23695652186870575,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.7441176176071167},{"x":0.24565216898918152,"y":0.7441176176071167},{"x":0.24565216898918152,"y":0.7632352709770203},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.23695652186870575,0.7441176176071167,0.24565216898918152,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.7441176176071167},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7441176176071167},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7632352709770203},{"x":0.25652173161506653,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.25652173161506653,0.7441176176071167,0.28260868787765503,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.7441176176071167},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7441176176071167},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7632352709770203},{"x":0.29347825050354004,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1985","boundary":[0.29347825050354004,0.7441176176071167,0.3391304314136505,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.7441176176071167},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7441176176071167},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7632352709770203},{"x":0.34130436182022095,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.34130436182022095,0.7441176176071167,0.3478260934352875,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.7441176176071167},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7441176176071167},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7632352709770203},{"x":0.3586956560611725,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Etude","boundary":[0.3586956560611725,0.7441176176071167,0.4217391312122345,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6108695864677429,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6108695864677429,"y":0.7632352709770203},{"x":0.43478259444236755,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biosystematique","boundary":[0.43478259444236755,0.7441176176071167,0.6108695864677429,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.7441176176071167},{"x":0.643478274345398,"y":0.7441176176071167},{"x":0.643478274345398,"y":0.7632352709770203},{"x":0.623913049697876,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.623913049697876,0.7441176176071167,0.643478274345398,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.7441176176071167},{"x":0.821739137172699,"y":0.7441176176071167},{"x":0.821739137172699,"y":0.7632352709770203},{"x":0.654347836971283,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Phylogenetique","boundary":[0.654347836971283,0.7441176176071167,0.821739137172699,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7632352709770203},{"x":0.832608699798584,"y":0.7632352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.832608699798584,0.7441176176071167,0.8673912882804871,0.7632352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.770588219165802},{"x":0.239130437374115,"y":0.770588219165802},{"x":0.239130437374115,"y":0.7882353067398071},{"x":0.12826086580753326,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.12826086580753326,0.770588219165802,0.239130437374115,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.770588219165802},{"x":0.24565216898918152,"y":0.770588219165802},{"x":0.24565216898918152,"y":0.7882353067398071},{"x":0.239130437374115,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.239130437374115,0.770588219165802,0.24565216898918152,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.770588219165802},{"x":0.269565224647522,"y":0.770588219165802},{"x":0.269565224647522,"y":0.7882353067398071},{"x":0.25652173161506653,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"II","boundary":[0.25652173161506653,0.770588219165802,0.269565224647522,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.770588219165802},{"x":0.2760869562625885,"y":0.770588219165802},{"x":0.2760869562625885,"y":0.7882353067398071},{"x":0.269565224647522,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.269565224647522,0.770588219165802,0.2760869562625885,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.770588219165802},{"x":0.3804347813129425,"y":0.770588219165802},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7882353067398071},{"x":0.2869565188884735,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Caracteres","boundary":[0.2869565188884735,0.770588219165802,0.3804347813129425,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.770588219165802},{"x":0.48260870575904846,"y":0.770588219165802},{"x":0.48260870575904846,"y":0.7882353067398071},{"x":0.38913044333457947,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Generaux","boundary":[0.38913044333457947,0.770588219165802,0.48260870575904846,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.770588219165802},{"x":0.5173913240432739,"y":0.770588219165802},{"x":0.5173913240432739,"y":0.7882353067398071},{"x":0.489130437374115,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.489130437374115,0.770588219165802,0.5173913240432739,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.770588219165802},{"x":0.6391304135322571,"y":0.770588219165802},{"x":0.6391304135322571,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5282608866691589,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.5282608866691589,0.770588219165802,0.6391304135322571,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.770588219165802},{"x":0.643478274345398,"y":0.770588219165802},{"x":0.643478274345398,"y":0.7882353067398071},{"x":0.636956512928009,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.636956512928009,0.770588219165802,0.643478274345398,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.770588219165802},{"x":0.710869550704956,"y":0.770588219165802},{"x":0.710869550704956,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6521739363670349,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Revue","boundary":[0.6521739363670349,0.770588219165802,0.710869550704956,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.770588219165802},{"x":0.7434782385826111,"y":0.770588219165802},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7882353067398071},{"x":0.719565212726593,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.719565212726593,0.770588219165802,0.7434782385826111,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.770588219165802},{"x":0.8369565010070801,"y":0.770588219165802},{"x":0.8369565010070801,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cytologie","boundary":[0.7543478012084961,0.770588219165802,0.8369565010070801,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.770588219165802},{"x":0.8673912882804871,"y":0.770588219165802},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.8478260636329651,0.770588219165802,0.8673912882804871,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.7941176295280457},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7941176295280457},{"x":0.15000000596046448,"y":0.8117647171020508},{"x":0.12608695030212402,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.12608695030212402,0.7941176295280457,0.15000000596046448,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.7941176295280457},{"x":0.239130437374115,"y":0.7941176295280457},{"x":0.239130437374115,"y":0.8117647171020508},{"x":0.156521737575531,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Biologie","boundary":[0.156521737575531,0.7941176295280457,0.239130437374115,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.7941176295280457},{"x":0.34565216302871704,"y":0.7941176295280457},{"x":0.34565216302871704,"y":0.8117647171020508},{"x":0.24782608449459076,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Vegetales","boundary":[0.24782608449459076,0.7941176295280457,0.34565216302871704,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.7941176295280457},{"x":0.35652172565460205,"y":0.7941176295280457},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8117647171020508},{"x":0.3499999940395355,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.3499999940395355,0.7941176295280457,0.35652172565460205,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.7941176295280457},{"x":0.36739131808280945,"y":0.7941176295280457},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8117647171020508},{"x":0.36086955666542053,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.36086955666542053,0.7941176295280457,0.36739131808280945,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.7941176295280457},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7941176295280457},{"x":0.44565218687057495,"y":0.8117647171020508},{"x":0.3695652186870575,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"117-168","boundary":[0.3695652186870575,0.7941176295280457,0.44565218687057495,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4543478190898895,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4543478190898895,"y":0.8117647171020508},{"x":0.447826087474823,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.447826087474823,0.7941176295280457,0.4543478190898895,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4847826063632965,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4847826063632965,"y":0.8117647171020508},{"x":0.458695650100708,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"III","boundary":[0.458695650100708,0.7941176295280457,0.4847826063632965,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.7941176295280457},{"x":0.489130437374115,"y":0.7941176295280457},{"x":0.489130437374115,"y":0.8117647171020508},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48260870575904846,0.7941176295280457,0.489130437374115,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7941176295280457},{"x":0.560869574546814,"y":0.7941176295280457},{"x":0.560869574546814,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.5,0.7941176295280457,0.560869574546814,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5978260636329651,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.5652173757553101,0.7941176295280457,0.5978260636329651,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.7941176295280457},{"x":0.699999988079071,"y":0.7941176295280457},{"x":0.699999988079071,"y":0.8117647171020508},{"x":0.604347825050354,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Knautieae","boundary":[0.604347825050354,0.7941176295280457,0.699999988079071,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7239130139350891,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8117647171020508},{"x":0.710869550704956,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.710869550704956,0.7941176295280457,0.7239130139350891,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8304347991943359,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8304347991943359,"y":0.8117647171020508},{"x":0.730434775352478,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Dipsaceae","boundary":[0.730434775352478,0.7941176295280457,0.8304347991943359,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8117647171020508},{"x":0.8391304612159729,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"l.c.","boundary":[0.8391304612159729,0.7941176295280457,0.8673912882804871,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.8191176652908325},{"x":0.13695652782917023,"y":0.8191176652908325},{"x":0.13695652782917023,"y":0.8367646932601929},{"x":0.12826086580753326,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.12826086580753326,0.8191176652908325,0.13695652782917023,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.8191176652908325},{"x":0.14782609045505524,"y":0.8191176652908325},{"x":0.14782609045505524,"y":0.8367646932601929},{"x":0.13913042843341827,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.13913042843341827,0.8191176652908325,0.14782609045505524,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.8191176652908325},{"x":0.21739129722118378,"y":0.8191176652908325},{"x":0.21739129722118378,"y":0.8367646932601929},{"x":0.14782609045505524,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"171-243","boundary":[0.14782609045505524,0.8191176652908325,0.21739129722118378,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.8191176652908325},{"x":0.2239130437374115,"y":0.8191176652908325},{"x":0.2239130437374115,"y":0.8367646932601929},{"x":0.21739129722118378,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.21739129722118378,0.8191176652908325,0.2239130437374115,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.8191176652908325},{"x":0.323913037776947,"y":0.8191176652908325},{"x":0.323913037776947,"y":0.8382353186607361},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Verlaque","boundary":[0.23260869085788727,0.8191176652908325,0.323913037776947,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.8191176652908325},{"x":0.33043476939201355,"y":0.8191176652908325},{"x":0.33043476939201355,"y":0.8367646932601929},{"x":0.323913037776947,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.323913037776947,0.8191176652908325,0.33043476939201355,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.8191176652908325},{"x":0.36304348707199097,"y":0.8191176652908325},{"x":0.36304348707199097,"y":0.8367646932601929},{"x":0.3391304314136505,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.3391304314136505,0.8191176652908325,0.36304348707199097,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.8191176652908325},{"x":0.406521737575531,"y":0.8191176652908325},{"x":0.406521737575531,"y":0.8382353186607361},{"x":0.373913049697876,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1986","boundary":[0.373913049697876,0.8191176652908325,0.406521737575531,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.8191176652908325},{"x":0.417391300201416,"y":0.8191176652908325},{"x":0.417391300201416,"y":0.8382353186607361},{"x":0.4108695685863495,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4108695685863495,0.8191176652908325,0.417391300201416,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.8191176652908325},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8191176652908325},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8382353186607361},{"x":0.428260862827301,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Etude","boundary":[0.428260862827301,0.8191176652908325,0.48260870575904846,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6413043737411499,"y":0.820588231086731},{"x":0.6413043737411499,"y":0.8382353186607361},{"x":0.49130433797836304,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biosystematique","boundary":[0.49130433797836304,0.8191176652908325,0.6413043737411499,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.820588231086731},{"x":0.667391300201416,"y":0.820588231086731},{"x":0.667391300201416,"y":0.8382353186607361},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6521739363670349,0.820588231086731,0.667391300201416,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.820588231086731},{"x":0.8260869383811951,"y":0.820588231086731},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8382353186607361},{"x":0.678260862827301,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Phylogenetiques","boundary":[0.678260862827301,0.820588231086731,0.8260869383811951,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.820588231086731},{"x":0.8673912882804871,"y":0.820588231086731},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8382353186607361},{"x":0.8369565010070801,"y":0.8382353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.8369565010070801,0.820588231086731,0.8673912882804871,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.8441176414489746},{"x":0.239130437374115,"y":0.8441176414489746},{"x":0.239130437374115,"y":0.8617647290229797},{"x":0.12826086580753326,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.12826086580753326,0.8441176414489746,0.239130437374115,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.8441176414489746},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8441176414489746},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8617647290229797},{"x":0.239130437374115,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.239130437374115,0.8441176414489746,0.24565216898918152,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.8441176414489746},{"x":0.27173912525177,"y":0.8441176414489746},{"x":0.27173912525177,"y":0.8617647290229797},{"x":0.25869566202163696,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"IV","boundary":[0.25869566202163696,0.8441176414489746,0.27173912525177,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.8441176414489746},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8441176414489746},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8617647290229797},{"x":0.2760869562625885,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2760869562625885,0.8441176414489746,0.28478261828422546,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.8441176414489746},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8441176414489746},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8617647290229797},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tribu","boundary":[0.2978260815143585,0.8441176414489746,0.34130436182022095,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.8441176414489746},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8441176414489746},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8617647290229797},{"x":0.354347825050354,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.354347825050354,0.8441176414489746,0.38260868191719055,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.8441176414489746},{"x":0.489130437374115,"y":0.8441176414489746},{"x":0.489130437374115,"y":0.8617647290229797},{"x":0.395652174949646,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Scabioseae","boundary":[0.395652174949646,0.8441176414489746,0.489130437374115,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.8441176414489746},{"x":0.508695662021637,"y":0.8441176414489746},{"x":0.508695662021637,"y":0.8617647290229797},{"x":0.502173900604248,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.502173900604248,0.8441176414489746,0.508695662021637,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.8441176414489746},{"x":0.571739137172699,"y":0.8441176414489746},{"x":0.571739137172699,"y":0.8617647290229797},{"x":0.508695662021637,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Phylum","boundary":[0.508695662021637,0.8441176414489746,0.571739137172699,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.8441176414489746},{"x":0.658695638179779,"y":0.8441176414489746},{"x":0.658695638179779,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5891304612159729,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"no.1,2,3","boundary":[0.5891304612159729,0.8441176414489746,0.658695638179779,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.8441176414489746},{"x":0.667391300201416,"y":0.8441176414489746},{"x":0.667391300201416,"y":0.8617647290229797},{"x":0.658695638179779,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.658695638179779,0.8441176414489746,0.667391300201416,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.8441176414489746},{"x":0.697826087474823,"y":0.8441176414489746},{"x":0.697826087474823,"y":0.8617647290229797},{"x":0.678260862827301,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lc","boundary":[0.678260862827301,0.8441176414489746,0.697826087474823,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7043478488922119,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7043478488922119,"y":0.8617647290229797},{"x":0.695652186870575,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.695652186870575,0.8441176414489746,0.7043478488922119,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.8441176414489746},{"x":0.719565212726593,"y":0.8441176414489746},{"x":0.719565212726593,"y":0.8617647290229797},{"x":0.7130434513092041,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"9","boundary":[0.7130434513092041,0.8441176414489746,0.719565212726593,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.8441176414489746},{"x":0.72826087474823,"y":0.8441176414489746},{"x":0.72826087474823,"y":0.8617647290229797},{"x":0.719565212726593,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.719565212726593,0.8441176414489746,0.72826087474823,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7652173638343811,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7652173638343811,"y":0.8617647290229797},{"x":0.72826087474823,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5-72","boundary":[0.72826087474823,0.8441176414489746,0.7652173638343811,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7760869860649109,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7760869860649109,"y":0.8617647290229797},{"x":0.769565224647522,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.769565224647522,0.8441176414489746,0.7760869860649109,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8617647290229797},{"x":0.7869565486907959,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.7869565486907959,0.8441176414489746,0.8065217137336731,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.8441176414489746},{"x":0.863043487071991,"y":0.8441176414489746},{"x":0.863043487071991,"y":0.8617647290229797},{"x":0.8152173757553101,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribu","boundary":[0.8152173757553101,0.8441176414489746,0.863043487071991,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.8691176176071167},{"x":0.156521737575531,"y":0.8691176176071167},{"x":0.156521737575531,"y":0.8867647051811218},{"x":0.12608695030212402,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.12608695030212402,0.8691176176071167,0.156521737575531,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.8691176176071167},{"x":0.26304349303245544,"y":0.8691176176071167},{"x":0.26304349303245544,"y":0.8867647051811218},{"x":0.16739130020141602,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scabioseae","boundary":[0.16739130020141602,0.8691176176071167,0.26304349303245544,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.8691176176071167},{"x":0.28260868787765503,"y":0.8691176176071167},{"x":0.28260868787765503,"y":0.8867647051811218},{"x":0.27391305565834045,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.27391305565834045,0.8691176176071167,0.28260868787765503,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.8691176176071167},{"x":0.343478262424469,"y":0.8691176176071167},{"x":0.343478262424469,"y":0.8867647051811218},{"x":0.28260868787765503,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Phylum","boundary":[0.28260868787765503,0.8691176176071167,0.343478262424469,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3804347813129425,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3804347813129425,"y":0.8867647051811218},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.35652172565460205,0.8691176176071167,0.3804347813129425,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.8691176176071167},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8691176176071167},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8867647051811218},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.38260868191719055,0.8691176176071167,0.38913044333457947,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4021739065647125,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4021739065647125,"y":0.8867647051811218},{"x":0.395652174949646,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.395652174949646,0.8691176176071167,0.4021739065647125,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.8691176176071167},{"x":0.41304346919059753,"y":0.8691176176071167},{"x":0.41304346919059753,"y":0.8867647051811218},{"x":0.406521737575531,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.406521737575531,0.8691176176071167,0.41304346919059753,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.8691176176071167},{"x":0.436956524848938,"y":0.8691176176071167},{"x":0.436956524848938,"y":0.8867647051811218},{"x":0.42391303181648254,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.42391303181648254,0.8691176176071167,0.436956524848938,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.8691176176071167},{"x":0.541304349899292,"y":0.8691176176071167},{"x":0.541304349899292,"y":0.8867647051811218},{"x":0.447826087474823,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"conclusion","boundary":[0.447826087474823,0.8691176176071167,0.541304349899292,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.8691176176071167},{"x":0.550000011920929,"y":0.8691176176071167},{"x":0.550000011920929,"y":0.8867647051811218},{"x":0.54347825050354,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.54347825050354,0.8691176176071167,0.550000011920929,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.8691176176071167},{"x":0.584782600402832,"y":0.8691176176071167},{"x":0.584782600402832,"y":0.8867647051811218},{"x":0.5586956739425659,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"1.c.","boundary":[0.5586956739425659,0.8691176176071167,0.584782600402832,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591304361820221,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8867647051811218},{"x":0.591304361820221,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"9","boundary":[0.591304361820221,0.8691176176071167,0.5978260636329651,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8867647051811218},{"x":0.602173924446106,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.602173924446106,0.8691176176071167,0.6086956262588501,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6630434989929199,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6630434989929199,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"97-176","boundary":[0.6086956262588501,0.8691176176071167,0.6630434989929199,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6739130616188049,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6739130616188049,"y":0.8867647051811218},{"x":0.667391300201416,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.667391300201416,0.8691176176071167,0.6739130616188049,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6826087236404419,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-Rechinger","boundary":[0.6826087236404419,0.8691176176071167,0.7847825884819031,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.8691176176071167},{"x":0.791304349899292,"y":0.8691176176071167},{"x":0.791304349899292,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7847825884819031,0.8691176176071167,0.791304349899292,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8867647051811218},{"x":0.800000011920929,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.H.","boundary":[0.800000011920929,0.8691176176071167,0.8478260636329651,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8500000238418579,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.8500000238418579,0.8691176176071167,0.8673912882804871,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.8941176533699036},{"x":0.1826086938381195,"y":0.8941176533699036},{"x":0.1826086938381195,"y":0.9117646813392639},{"x":0.1304347813129425,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.W.","boundary":[0.1304347813129425,0.8941176533699036,0.1826086938381195,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.8941176533699036},{"x":0.22826087474822998,"y":0.8941176533699036},{"x":0.22826087474822998,"y":0.9117646813392639},{"x":0.186956524848938,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lack","boundary":[0.186956524848938,0.8941176533699036,0.22826087474822998,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.8941176533699036},{"x":0.280434787273407,"y":0.8941176533699036},{"x":0.280434787273407,"y":0.9117646813392639},{"x":0.24347825348377228,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1991","boundary":[0.24347825348377228,0.8941176533699036,0.280434787273407,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.8941176533699036},{"x":0.28913044929504395,"y":0.8941176533699036},{"x":0.28913044929504395,"y":0.9117646813392639},{"x":0.28260868787765503,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.28260868787765503,0.8941176533699036,0.28913044929504395,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.8941176533699036},{"x":0.4021739065647125,"y":0.8941176533699036},{"x":0.4021739065647125,"y":0.9117646813392639},{"x":0.291304349899292,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacaceae","boundary":[0.291304349899292,0.8941176533699036,0.4021739065647125,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.8941176533699036},{"x":0.426086962223053,"y":0.8941176533699036},{"x":0.426086962223053,"y":0.9117646813392639},{"x":0.4108695685863495,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4108695685863495,0.8941176533699036,0.426086962223053,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.8941176533699036},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8941176533699036},{"x":0.48260870575904846,"y":0.9117646813392639},{"x":0.436956524848938,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"K.H.","boundary":[0.436956524848938,0.8941176533699036,0.48260870575904846,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5804347991943359,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5804347991943359,"y":0.9117646813392639},{"x":0.48695650696754456,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.48695650696754456,0.8941176533699036,0.5804347991943359,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.9117646813392639},{"x":0.593478262424469,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.593478262424469,0.8941176533699036,0.6000000238418579,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6173912882804871,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6173912882804871,"y":0.9117646813392639},{"x":0.602173924446106,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.602173924446106,0.8941176533699036,0.6173912882804871,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6282608509063721,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6282608509063721,"y":0.9117646813392639},{"x":0.6217391490936279,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6217391490936279,0.8941176533699036,0.6282608509063721,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6326087117195129,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6326087117195129,"y":0.9117646813392639},{"x":0.626086950302124,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.626086950302124,0.8941176533699036,0.6326087117195129,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6630434989929199,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6630434989929199,"y":0.9117646813392639},{"x":0.643478274345398,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.643478274345398,0.8941176533699036,0.6630434989929199,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8941176533699036},{"x":0.6695652008056641,"y":0.9117646813392639},{"x":0.6608695387840271,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6608695387840271,0.8941176533699036,0.6695652008056641,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7369565367698669,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7369565367698669,"y":0.9117646813392639},{"x":0.676086962223053,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.676086962223053,0.8941176533699036,0.7369565367698669,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7673913240432739,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7673913240432739,"y":0.9117646813392639},{"x":0.747826099395752,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.747826099395752,0.8941176533699036,0.7673913240432739,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7782608866691589,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7782608866691589,"y":0.9117646813392639},{"x":0.77173912525177,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.77173912525177,0.8941176533699036,0.7782608866691589,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.8941176533699036},{"x":0.8152173757553101,"y":0.8941176533699036},{"x":0.8152173757553101,"y":0.9117646813392639},{"x":0.7869565486907959,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"168","boundary":[0.7869565486907959,0.8941176533699036,0.8152173757553101,0.9117646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.8941176533699036},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8941176533699036},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9117646813392639},{"x":0.8173912763595581,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8173912763595581,0.8941176533699036,0.8260869383811951,0.9117646813392639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0.28999999165534973},{"languageCode":"en","confidence":0.20999999344348907},{"languageCode":"fr","confidence":0.20999999344348907},{"languageCode":"la","confidence":0.1599999964237213},{"languageCode":"co","confidence":0.07000000029802322},{"languageCode":"ca","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8695651888847351,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8695651888847351,"y":0.9117646813392639},{"x":0.12608695030212402,"y":0.9117646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12108695030212402,0.4062353067398071,0.8745651888847351,0.9187646813392639],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/WuYtEPkxdcUgIGmJ.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/DAIJkMkLKwlEcSeW.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/HpHbfLqEVAsyZXzg-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.0002774102104746777,0.00010648789326934253,0.9980798677154209,0.9986488754686188]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.08088235557079315},{"x":0.876086950302124,"y":0.08088235557079315},{"x":0.876086950302124,"y":0.09705882519483566},{"x":0.8478260636329651,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8478260636329651,0.08088235557079315,0.876086950302124,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.08088235557079315},{"x":0.841304361820221,"y":0.08088235557079315},{"x":0.841304361820221,"y":0.09705882519483566},{"x":0.8152173757553101,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.8152173757553101,0.08088235557079315,0.841304361820221,0.09705882519483566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.08088235557079315},{"x":0.876086950302124,"y":0.08088235557079315},{"x":0.876086950302124,"y":0.09705882519483566},{"x":0.8152173757553101,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.81021737575531,0.07388235557079315,0.881086950302124,0.10405882519483567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.08088235557079315},{"x":0.5130434632301331,"y":0.08088235557079315},{"x":0.5130434632301331,"y":0.09705882519483566},{"x":0.49130433797836304,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"4/۴","boundary":[0.49347826838493347,0.08088235557079315,0.5130434632301331,0.09705882519483566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.08088235557079315},{"x":0.5130434632301331,"y":0.08088235557079315},{"x":0.5130434632301331,"y":0.09705882519483566},{"x":0.49130433797836304,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.48847826838493347,0.07388235557079315,0.5180434632301331,0.10405882519483567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.07941176742315292},{"x":0.16956521570682526,"y":0.07941176742315292},{"x":0.16956521570682526,"y":0.09705882519483566},{"x":0.13913042843341827,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Key","boundary":[0.13913042843341827,0.07941176742315292,0.16956521570682526,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.07941176742315292},{"x":0.19347825646400452,"y":0.07941176742315292},{"x":0.19347825646400452,"y":0.09705882519483566},{"x":0.18043477833271027,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.18043477833271027,0.07941176742315292,0.19347825646400452,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.07941176742315292},{"x":0.22826087474822998,"y":0.07941176742315292},{"x":0.22826087474822998,"y":0.09705882519483566},{"x":0.20217391848564148,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.20217391848564148,0.07941176742315292,0.22826087474822998,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.07941176742315292},{"x":0.2869565188884735,"y":0.08088235557079315},{"x":0.2869565188884735,"y":0.09852941334247589},{"x":0.2347826063632965,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"genera","boundary":[0.2347826063632965,0.07941176742315292,0.2869565188884735,0.09852941334247589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.07941176742315292},{"x":0.2869565188884735,"y":0.08088235557079315},{"x":0.2869565188884735,"y":0.09852941334247589},{"x":0.13913042843341827,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13413042843341827,0.07241176742315292,0.2919565188884735,0.1055294133424759],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.1308823525905609},{"x":0.876086950302124,"y":0.1308823525905609},{"x":0.873913049697876,"y":0.15735293924808502},{"x":0.8369565010070801,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8369565010070801,0.1308823525905609,0.873913049697876,0.15735293924808502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.12941177189350128},{"x":0.823913037776947,"y":0.12941177189350128},{"x":0.821739137172699,"y":0.1558823585510254},{"x":0.760869562625885,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طوسک","boundary":[0.760869562625885,0.12941177189350128,0.821739137172699,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.1558823585510254},{"x":0.876086950302124,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8782608509063721,"y":0.1823529452085495},{"x":0.841304361820221,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.841304361820221,0.1558823585510254,0.8782608509063721,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8260869383811951,"y":0.15735293924808502},{"x":0.8260869383811951,"y":0.18382352590560913},{"x":0.769565224647522,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.7673913240432739,0.15882353484630585,0.8260869383811951,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.18382352590560913},{"x":0.876086950302124,"y":0.18382352590560913},{"x":0.876086950302124,"y":0.20735293626785278},{"x":0.8152173757553101,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8152173757553101,0.18382352590560913,0.876086950302124,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.18382352590560913},{"x":0.8152173757553101,"y":0.18382352590560913},{"x":0.813043475151062,"y":0.20588235557079315},{"x":0.804347813129425,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8065217137336731,0.18382352590560913,0.813043475151062,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.18382352590560913},{"x":0.804347813129425,"y":0.18382352590560913},{"x":0.804347813129425,"y":0.20588235557079315},{"x":0.758695662021637,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.758695662021637,0.18382352590560913,0.804347813129425,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.18382352590560913},{"x":0.747826099395752,"y":0.18382352590560913},{"x":0.747826099395752,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6934782862663269,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6934782862663269,0.18382352590560913,0.747826099395752,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.1823529452085495},{"x":0.686956524848938,"y":0.1823529452085495},{"x":0.6847826242446899,"y":0.20441175997257233},{"x":0.676086962223053,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.678260862827301,0.1823529452085495,0.6847826242446899,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.1823529452085495},{"x":0.676086962223053,"y":0.1823529452085495},{"x":0.676086962223053,"y":0.20441175997257233},{"x":0.667391300201416,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.667391300201416,0.1823529452085495,0.676086962223053,0.20441175997257233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.12941177189350128},{"x":0.8782608509063721,"y":0.12941177189350128},{"x":0.876086950302124,"y":0.20735293626785278},{"x":0.667391300201416,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.662391300201416,0.12241177189350128,0.881086950302124,0.2143529362678528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.2088235318660736},{"x":0.810869574546814,"y":0.2088235318660736},{"x":0.810869574546814,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7543478012084961,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7543478012084961,0.2088235318660736,0.810869574546814,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.2088235318660736},{"x":0.7347826361656189,"y":0.2088235318660736},{"x":0.7347826361656189,"y":0.23088234663009644},{"x":0.699999988079071,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.699999988079071,0.2088235318660736,0.7347826361656189,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6934782862663269,"y":0.2088235318660736},{"x":0.6934782862663269,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6847826242446899,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6847826242446899,0.2088235318660736,0.6934782862663269,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.2088235318660736},{"x":0.678260862827301,"y":0.2088235318660736},{"x":0.678260862827301,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6413043737411499,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6413043737411499,0.2088235318660736,0.678260862827301,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.2088235318660736},{"x":0.626086950302124,"y":0.2088235318660736},{"x":0.626086950302124,"y":0.23088234663009644},{"x":0.613043487071991,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.613043487071991,0.2088235318660736,0.626086950302124,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.2088235318660736},{"x":0.606521725654602,"y":0.2088235318660736},{"x":0.606521725654602,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5586956739425659,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5586956739425659,0.2088235318660736,0.606521725654602,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.2088235318660736},{"x":0.550000011920929,"y":0.2088235318660736},{"x":0.550000011920929,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5130434632301331,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.5130434632301331,0.2088235318660736,0.550000011920929,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.2088235318660736},{"x":0.502173900604248,"y":0.2088235318660736},{"x":0.502173900604248,"y":0.23088234663009644},{"x":0.49347826838493347,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49347826838493347,0.2088235318660736,0.502173900604248,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.2088235318660736},{"x":0.4847826063632965,"y":0.2088235318660736},{"x":0.4847826063632965,"y":0.2294117659330368},{"x":0.417391300201416,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.417391300201416,0.2088235318660736,0.4847826063632965,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.2088235318660736},{"x":0.41956523060798645,"y":0.2088235318660736},{"x":0.41956523060798645,"y":0.2294117659330368},{"x":0.4021739065647125,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4021739065647125,0.2088235318660736,0.41956523060798645,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.2088235318660736},{"x":0.39347827434539795,"y":0.2088235318660736},{"x":0.39347827434539795,"y":0.2294117659330368},{"x":0.384782612323761,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.384782612323761,0.2088235318660736,0.39347827434539795,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.20735293626785278},{"x":0.38260868191719055,"y":0.20735293626785278},{"x":0.38260868191719055,"y":0.2294117659330368},{"x":0.321739137172699,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.321739137172699,0.20735293626785278,0.38260868191719055,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.20735293626785278},{"x":0.31956520676612854,"y":0.20735293626785278},{"x":0.31956520676612854,"y":0.2294117659330368},{"x":0.30869564414024353,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30869564414024353,0.20735293626785278,0.31956520676612854,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.20735293626785278},{"x":0.3065217435359955,"y":0.20735293626785278},{"x":0.3065217435359955,"y":0.2294117659330368},{"x":0.24565216898918152,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوساله","boundary":[0.24565216898918152,0.20735293626785278,0.3065217435359955,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.20735293626785278},{"x":0.2347826063632965,"y":0.20735293626785278},{"x":0.2347826063632965,"y":0.2294117659330368},{"x":0.22173912823200226,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.22173912823200226,0.20735293626785278,0.2347826063632965,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.20735293626785278},{"x":0.2130434811115265,"y":0.20735293626785278},{"x":0.2130434811115265,"y":0.2294117659330368},{"x":0.145652174949646,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.145652174949646,0.20735293626785278,0.2130434811115265,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.20735293626785278},{"x":0.145652174949646,"y":0.20735293626785278},{"x":0.145652174949646,"y":0.2294117659330368},{"x":0.134782612323761,"y":0.2294117659330368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.134782612323761,0.20735293626785278,0.145652174949646,0.2294117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.23529411852359772},{"x":0.876086950302124,"y":0.23529411852359772},{"x":0.876086950302124,"y":0.25735294818878174},{"x":0.832608699798584,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.832608699798584,0.23529411852359772,0.876086950302124,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8260869383811951,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8260869383811951,"y":0.25735294818878174},{"x":0.780434787273407,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.780434787273407,0.2338235229253769,0.8260869383811951,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.2338235229253769},{"x":0.77173912525177,"y":0.2338235229253769},{"x":0.77173912525177,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7630434632301331,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7630434632301331,0.2338235229253769,0.77173912525177,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.2338235229253769},{"x":0.758695662021637,"y":0.2338235229253769},{"x":0.758695662021637,"y":0.25735294818878174},{"x":0.7152174115180969,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7152174115180969,0.2338235229253769,0.758695662021637,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.2338235229253769},{"x":0.70652174949646,"y":0.2338235229253769},{"x":0.70652174949646,"y":0.25735294818878174},{"x":0.6304348111152649,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.6304348111152649,0.2338235229253769,0.70652174949646,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6217391490936279,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6217391490936279,"y":0.2558823525905609},{"x":0.613043487071991,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.613043487071991,0.2338235229253769,0.6217391490936279,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.2338235229253769},{"x":0.606521725654602,"y":0.2338235229253769},{"x":0.606521725654602,"y":0.2558823525905609},{"x":0.563043475151062,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.563043475151062,0.2338235229253769,0.606521725654602,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5565217137336731,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5565217137336731,"y":0.2558823525905609},{"x":0.5456521511077881,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5456521511077881,0.2338235229253769,0.5565217137336731,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5369565486907959,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5369565486907959,"y":0.2558823525905609},{"x":0.49347826838493347,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49347826838493347,0.2338235229253769,0.5369565486907959,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.23235294222831726},{"x":0.47608694434165955,"y":0.23235294222831726},{"x":0.47608694434165955,"y":0.2558823525905609},{"x":0.428260862827301,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.428260862827301,0.23235294222831726,0.47608694434165955,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.23235294222831726},{"x":0.417391300201416,"y":0.23235294222831726},{"x":0.417391300201416,"y":0.2558823525905609},{"x":0.35652172565460205,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.35652172565460205,0.23235294222831726,0.417391300201416,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.23235294222831726},{"x":0.3478260934352875,"y":0.23235294222831726},{"x":0.3478260934352875,"y":0.2558823525905609},{"x":0.30869564414024353,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.30869564414024353,0.23235294222831726,0.3478260934352875,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.23235294222831726},{"x":0.29347825050354004,"y":0.23235294222831726},{"x":0.29347825050354004,"y":0.2558823525905609},{"x":0.28260868787765503,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.28260868787765503,0.23235294222831726,0.29347825050354004,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.23235294222831726},{"x":0.27391305565834045,"y":0.23235294222831726},{"x":0.27391305565834045,"y":0.2558823525905609},{"x":0.239130437374115,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.239130437374115,0.23235294222831726,0.27391305565834045,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.23235294222831726},{"x":0.23260869085788727,"y":0.23235294222831726},{"x":0.23260869085788727,"y":0.2558823525905609},{"x":0.22173912823200226,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.22173912823200226,0.23235294222831726,0.23260869085788727,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.23235294222831726},{"x":0.21086956560611725,"y":0.23235294222831726},{"x":0.21086956560611725,"y":0.2558823525905609},{"x":0.20217391848564148,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20217391848564148,0.23235294222831726,0.21086956560611725,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.23235294222831726},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23235294222831726},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2558823525905609},{"x":0.16739130020141602,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.16739130020141602,0.23235294222831726,0.20000000298023224,0.2558823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.23235294222831726},{"x":0.1608695685863495,"y":0.23235294222831726},{"x":0.1608695685863495,"y":0.2544117569923401},{"x":0.134782612323761,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.134782612323761,0.23235294222831726,0.1608695685863495,0.2544117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.2617647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.26323530077934265},{"x":0.876086950302124,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8173912763595581,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8173912763595581,0.2617647051811218,0.876086950302124,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8086956739425659,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8086956739425659,"y":0.2852941155433655},{"x":0.75,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.75,0.2617647051811218,0.8086956739425659,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.2617647051811218},{"x":0.739130437374115,"y":0.2617647051811218},{"x":0.739130437374115,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7217391133308411,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7217391133308411,0.2617647051811218,0.739130437374115,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.2617647051811218},{"x":0.7152174115180969,"y":0.2617647051811218},{"x":0.7152174115180969,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6847826242446899,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6847826242446899,0.2617647051811218,0.7152174115180969,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.2617647051811218},{"x":0.676086962223053,"y":0.2617647051811218},{"x":0.676086962223053,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6521739363670349,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6521739363670349,0.2617647051811218,0.676086962223053,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.260294109582901},{"x":0.647826075553894,"y":0.260294109582901},{"x":0.647826075553894,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6173912882804871,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6173912882804871,0.260294109582901,0.647826075553894,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.260294109582901},{"x":0.604347825050354,"y":0.2617647051811218},{"x":0.604347825050354,"y":0.28382351994514465},{"x":0.563043475151062,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.563043475151062,0.260294109582901,0.604347825050354,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.260294109582901},{"x":0.5565217137336731,"y":0.260294109582901},{"x":0.5565217137336731,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5456521511077881,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5456521511077881,0.260294109582901,0.5565217137336731,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.260294109582901},{"x":0.541304349899292,"y":0.260294109582901},{"x":0.541304349899292,"y":0.28382351994514465},{"x":0.48695650696754456,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.48695650696754456,0.260294109582901,0.541304349899292,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.260294109582901},{"x":0.4739130437374115,"y":0.260294109582901},{"x":0.4739130437374115,"y":0.2823529541492462},{"x":0.45652174949645996,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.45652174949645996,0.260294109582901,0.4739130437374115,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.260294109582901},{"x":0.43913042545318604,"y":0.260294109582901},{"x":0.43913042545318604,"y":0.2823529541492462},{"x":0.41521739959716797,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.41521739959716797,0.260294109582901,0.43913042545318604,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.260294109582901},{"x":0.40434783697128296,"y":0.260294109582901},{"x":0.40434783697128296,"y":0.2823529541492462},{"x":0.39347827434539795,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.39347827434539795,0.260294109582901,0.40434783697128296,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36739131808280945,"y":0.260294109582901},{"x":0.384782612323761,"y":0.260294109582901},{"x":0.384782612323761,"y":0.2823529541492462},{"x":0.36739131808280945,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.36739131808280945,0.260294109582901,0.384782612323761,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31956520676612854,"y":0.260294109582901},{"x":0.3586956560611725,"y":0.260294109582901},{"x":0.3586956560611725,"y":0.2823529541492462},{"x":0.31956520676612854,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.31956520676612854,0.260294109582901,0.3586956560611725,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.25882354378700256},{"x":0.31086957454681396,"y":0.25882354378700256},{"x":0.31086957454681396,"y":0.2823529541492462},{"x":0.291304349899292,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.291304349899292,0.25882354378700256,0.31086957454681396,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.25882354378700256},{"x":0.28913044929504395,"y":0.25882354378700256},{"x":0.28913044929504395,"y":0.2823529541492462},{"x":0.26304349303245544,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.26304349303245544,0.25882354378700256,0.28913044929504395,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.25882354378700256},{"x":0.24782608449459076,"y":0.25882354378700256},{"x":0.24782608449459076,"y":0.2808823585510254},{"x":0.23695652186870575,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.23695652186870575,0.25882354378700256,0.24782608449459076,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.25882354378700256},{"x":0.22608695924282074,"y":0.25882354378700256},{"x":0.22608695924282074,"y":0.2808823585510254},{"x":0.20217391848564148,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.20217391848564148,0.25882354378700256,0.22608695924282074,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.25882354378700256},{"x":0.19130434095859528,"y":0.25882354378700256},{"x":0.19130434095859528,"y":0.2808823585510254},{"x":0.15434782207012177,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.15434782207012177,0.25882354378700256,0.19130434095859528,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.2808823585510254},{"x":0.8782608509063721,"y":0.2808823585510254},{"x":0.8782608509063721,"y":0.3073529303073883},{"x":0.841304361820221,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.841304361820221,0.2808823585510254,0.8782608509063721,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.2808823585510254},{"x":0.834782600402832,"y":0.2808823585510254},{"x":0.834782600402832,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7760869860649109,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.7760869860649109,0.2808823585510254,0.834782600402832,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7652173638343811,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7652173638343811,"y":0.3073529303073883},{"x":0.7434782385826111,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7434782385826111,0.2808823585510254,0.7652173638343811,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7347826361656189,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7347826361656189,"y":0.3073529303073883},{"x":0.719565212726593,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.719565212726593,0.2808823585510254,0.7347826361656189,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7130434513092041,"y":0.2808823585510254},{"x":0.7130434513092041,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6913043260574341,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6913043260574341,0.2808823585510254,0.7130434513092041,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6826087236404419,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6695652008056641,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6695652008056641,0.2808823585510254,0.6826087236404419,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6608695387840271,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6608695387840271,"y":0.3073529303073883},{"x":0.595652163028717,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میگیرد","boundary":[0.595652163028717,0.2808823585510254,0.6608695387840271,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2808823585510254},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5869565010070801,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5869565010070801,0.2808823585510254,0.6000000238418579,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369565486907959,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5804347991943359,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5804347991943359,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5369565486907959,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.5369565486907959,0.2808823585510254,0.5804347991943359,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5282608866691589,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5282608866691589,"y":0.3073529303073883},{"x":0.48260870575904846,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.48260870575904846,0.2808823585510254,0.5282608866691589,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.2808823585510254},{"x":0.469565212726593,"y":0.2808823585510254},{"x":0.469565212726593,"y":0.3073529303073883},{"x":0.43478259444236755,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43478259444236755,0.2808823585510254,0.469565212726593,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.2808823585510254},{"x":0.43043479323387146,"y":0.2808823585510254},{"x":0.43043479323387146,"y":0.3073529303073883},{"x":0.373913049697876,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.373913049697876,0.2808823585510254,0.43043479323387146,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.313043475151062,"y":0.2808823585510254},{"x":0.36739131808280945,"y":0.2808823585510254},{"x":0.36739131808280945,"y":0.3073529303073883},{"x":0.313043475151062,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.313043475151062,0.2808823585510254,0.36739131808280945,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.2808823585510254},{"x":0.30434781312942505,"y":0.2808823585510254},{"x":0.30434781312942505,"y":0.3073529303073883},{"x":0.28913044929504395,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28913044929504395,0.2808823585510254,0.30434781312942505,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.2808823585510254},{"x":0.280434787273407,"y":0.2808823585510254},{"x":0.280434787273407,"y":0.3073529303073883},{"x":0.239130437374115,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.239130437374115,0.2808823585510254,0.280434787273407,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.2808823585510254},{"x":0.22173912823200226,"y":0.2808823585510254},{"x":0.22173912823200226,"y":0.3073529303073883},{"x":0.1826086938381195,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.1826086938381195,0.2808823585510254,0.22173912823200226,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.2808823585510254},{"x":0.1717391312122345,"y":0.2808823585510254},{"x":0.1717391312122345,"y":0.3073529303073883},{"x":0.1608695685863495,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1608695685863495,0.2808823585510254,0.1717391312122345,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.2808823585510254},{"x":0.156521737575531,"y":0.2808823585510254},{"x":0.156521737575531,"y":0.3073529303073883},{"x":0.134782612323761,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.134782612323761,0.2808823585510254,0.156521737575531,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.30882352590560913},{"x":0.8782608509063721,"y":0.30882352590560913},{"x":0.8782608509063721,"y":0.3323529362678528},{"x":0.8173912763595581,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگهای","boundary":[0.8173912763595581,0.30882352590560913,0.8782608509063721,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.30882352590560913},{"x":0.804347813129425,"y":0.30882352590560913},{"x":0.804347813129425,"y":0.33088234066963196},{"x":0.77173912525177,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.77173912525177,0.30882352590560913,0.804347813129425,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.30882352590560913},{"x":0.769565224647522,"y":0.30882352590560913},{"x":0.769565224647522,"y":0.33088234066963196},{"x":0.760869562625885,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.760869562625885,0.30882352590560913,0.769565224647522,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7543478012084961,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7543478012084961,"y":0.33088234066963196},{"x":0.7152174115180969,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7152174115180969,0.30882352590560913,0.7543478012084961,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.30882352590560913},{"x":0.708695650100708,"y":0.30882352590560913},{"x":0.708695650100708,"y":0.33088234066963196},{"x":0.699999988079071,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.699999988079071,0.30882352590560913,0.708695650100708,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6934782862663269,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6934782862663269,"y":0.33088234066963196},{"x":0.6695652008056641,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6695652008056641,0.30882352590560913,0.6934782862663269,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.30882352590560913},{"x":0.665217399597168,"y":0.30882352590560913},{"x":0.665217399597168,"y":0.33088234066963196},{"x":0.656521737575531,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.656521737575531,0.30882352590560913,0.665217399597168,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6499999761581421,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6499999761581421,"y":0.33088234066963196},{"x":0.615217387676239,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.615217387676239,0.30882352590560913,0.6499999761581421,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.30882352590560913},{"x":0.593478262424469,"y":0.30882352590560913},{"x":0.593478262424469,"y":0.33088234066963196},{"x":0.584782600402832,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584782600402832,0.30882352590560913,0.593478262424469,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5804347991943359,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5804347991943359,"y":0.33088234066963196},{"x":0.5130434632301331,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.5130434632301331,0.3073529303073883,0.5804347991943359,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.3073529303073883},{"x":0.508695662021637,"y":0.3073529303073883},{"x":0.508695662021637,"y":0.33088234066963196},{"x":0.49782609939575195,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49782609939575195,0.3073529303073883,0.508695662021637,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.3073529303073883},{"x":0.489130437374115,"y":0.3073529303073883},{"x":0.489130437374115,"y":0.33088234066963196},{"x":0.458695650100708,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.458695650100708,0.3073529303073883,0.489130437374115,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.3073529303073883},{"x":0.4521739184856415,"y":0.3073529303073883},{"x":0.4521739184856415,"y":0.33088234066963196},{"x":0.43913042545318604,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.43913042545318604,0.3073529303073883,0.4521739184856415,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.3073529303073883},{"x":0.43043479323387146,"y":0.3073529303073883},{"x":0.43043479323387146,"y":0.33088234066963196},{"x":0.4217391312122345,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4217391312122345,0.3073529303073883,0.43043479323387146,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.3073529303073883},{"x":0.41521739959716797,"y":0.3073529303073883},{"x":0.41521739959716797,"y":0.33088234066963196},{"x":0.3804347813129425,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.3804347813129425,0.3073529303073883,0.41521739959716797,0.33088234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.3073529303073883},{"x":0.37173911929130554,"y":0.3073529303073883},{"x":0.37173911929130554,"y":0.3294117748737335},{"x":0.36304348707199097,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36304348707199097,0.3073529303073883,0.37173911929130554,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.3073529303073883},{"x":0.35217392444610596,"y":0.3073529303073883},{"x":0.35217392444610596,"y":0.3294117748737335},{"x":0.34130436182022095,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.34130436182022095,0.3073529303073883,0.35217392444610596,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.3073529303073883},{"x":0.332608699798584,"y":0.3073529303073883},{"x":0.332608699798584,"y":0.3294117748737335},{"x":0.2978260815143585,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.2978260815143585,0.3073529303073883,0.332608699798584,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.3073529303073883},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3073529303073883},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3294117748737335},{"x":0.291304349899292,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.291304349899292,0.3073529303073883,0.30000001192092896,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2652173936367035,"y":0.3073529303073883},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3073529303073883},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3294117748737335},{"x":0.2652173936367035,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2652173936367035,0.3073529303073883,0.28260868787765503,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.3073529303073883},{"x":0.25652173161506653,"y":0.3073529303073883},{"x":0.25652173161506653,"y":0.3294117748737335},{"x":0.23695652186870575,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.23695652186870575,0.3073529303073883,0.25652173161506653,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.3073529303073883},{"x":0.22173912823200226,"y":0.3073529303073883},{"x":0.22173912823200226,"y":0.3294117748737335},{"x":0.1826086938381195,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.1826086938381195,0.3073529303073883,0.22173912823200226,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.3073529303073883},{"x":0.16739130020141602,"y":0.3073529303073883},{"x":0.16739130020141602,"y":0.3294117748737335},{"x":0.15000000596046448,"y":0.3294117748737335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.15000000596046448,0.3073529303073883,0.16739130020141602,0.3294117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.33529412746429443},{"x":0.876086950302124,"y":0.33529412746429443},{"x":0.876086950302124,"y":0.3588235378265381},{"x":0.813043475151062,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.813043475151062,0.33529412746429443,0.876086950302124,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.33529412746429443},{"x":0.800000011920929,"y":0.33529412746429443},{"x":0.800000011920929,"y":0.3588235378265381},{"x":0.780434787273407,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.780434787273407,0.33529412746429443,0.800000011920929,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.3338235318660736},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3338235318660736},{"x":0.7739130258560181,"y":0.35735294222831726},{"x":0.760869562625885,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.760869562625885,0.3338235318660736,0.7739130258560181,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.3338235318660736},{"x":0.75,"y":0.33529412746429443},{"x":0.75,"y":0.3588235378265381},{"x":0.7043478488922119,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.7043478488922119,0.3338235318660736,0.75,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.3338235318660736},{"x":0.689130425453186,"y":0.3338235318660736},{"x":0.689130425453186,"y":0.35735294222831726},{"x":0.6173912882804871,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگکها","boundary":[0.6173912882804871,0.3338235318660736,0.689130425453186,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.3338235318660736},{"x":0.606521725654602,"y":0.3338235318660736},{"x":0.606521725654602,"y":0.35735294222831726},{"x":0.554347813129425,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.554347813129425,0.3338235318660736,0.606521725654602,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.3323529362678528},{"x":0.5478261113166809,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5478261113166809,"y":0.35735294222831726},{"x":0.502173900604248,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.502173900604248,0.3323529362678528,0.5478261113166809,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.3323529362678528},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3323529362678528},{"x":0.5065217614173889,"y":0.35588234663009644},{"x":0.49782609939575195,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49782609939575195,0.3323529362678528,0.5065217614173889,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.3323529362678528},{"x":0.49130433797836304,"y":0.3323529362678528},{"x":0.49130433797836304,"y":0.35735294222831726},{"x":0.4326086938381195,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.4326086938381195,0.3323529362678528,0.49130433797836304,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.3323529362678528},{"x":0.41521739959716797,"y":0.3323529362678528},{"x":0.41521739959716797,"y":0.35588234663009644},{"x":0.36086955666542053,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.36086955666542053,0.3323529362678528,0.41521739959716797,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.3323529362678528},{"x":0.354347825050354,"y":0.3323529362678528},{"x":0.354347825050354,"y":0.35588234663009644},{"x":0.31521740555763245,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.31521740555763245,0.3323529362678528,0.354347825050354,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.3323529362678528},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3323529362678528},{"x":0.30000001192092896,"y":0.35588234663009644},{"x":0.28260868787765503,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28260868787765503,0.3323529362678528,0.30000001192092896,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.33088234066963196},{"x":0.2760869562625885,"y":0.3323529362678528},{"x":0.2760869562625885,"y":0.35588234663009644},{"x":0.23260869085788727,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.23260869085788727,0.33088234066963196,0.2760869562625885,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.33088234066963196},{"x":0.22608695924282074,"y":0.3323529362678528},{"x":0.22608695924282074,"y":0.35588234663009644},{"x":0.1826086938381195,"y":0.3544117510318756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.1826086938381195,0.33088234066963196,0.22608695924282074,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.33088234066963196},{"x":0.1717391312122345,"y":0.33088234066963196},{"x":0.1717391312122345,"y":0.3544117510318756},{"x":0.145652174949646,"y":0.3544117510318756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.145652174949646,0.33088234066963196,0.1717391312122345,0.3544117510318756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.3602941036224365},{"x":0.876086950302124,"y":0.3602941036224365},{"x":0.876086950302124,"y":0.385294109582901},{"x":0.8195652365684509,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.8195652365684509,0.3602941036224365,0.876086950302124,0.385294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.3602941036224365},{"x":0.8065217137336731,"y":0.3602941036224365},{"x":0.8065217137336731,"y":0.38382354378700256},{"x":0.7543478012084961,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.7543478012084961,0.3602941036224365,0.8065217137336731,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7434782385826111,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7434782385826111,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6826087236404419,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6826087236404419,0.3602941036224365,0.7434782385826111,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6739130616188049,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6739130616188049,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6608695387840271,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6608695387840271,0.3602941036224365,0.6739130616188049,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6521739363670349,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6521739363670349,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6282608509063721,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6282608509063721,0.3602941036224365,0.6521739363670349,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6217391490936279,"y":0.3602941036224365},{"x":0.6217391490936279,"y":0.38382354378700256},{"x":0.602173924446106,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.602173924446106,0.3602941036224365,0.6217391490936279,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.3602941036224365},{"x":0.5891304612159729,"y":0.3602941036224365},{"x":0.5891304612159729,"y":0.38382354378700256},{"x":0.550000011920929,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.550000011920929,0.3602941036224365,0.5891304612159729,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.3602941036224365},{"x":0.539130449295044,"y":0.3602941036224365},{"x":0.539130449295044,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5282608866691589,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5282608866691589,0.3602941036224365,0.539130449295044,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5239130258560181,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5239130258560181,"y":0.38382354378700256},{"x":0.508695662021637,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.508695662021637,0.3588235378265381,0.5239130258560181,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5065217614173889,"y":0.38235294818878174},{"x":0.48695650696754456,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48695650696754456,0.3588235378265381,0.5065217614173889,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.3588235378265381},{"x":0.4739130437374115,"y":0.3588235378265381},{"x":0.4739130437374115,"y":0.38235294818878174},{"x":0.44999998807907104,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.44999998807907104,0.3588235378265381,0.4739130437374115,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.3588235378265381},{"x":0.43913042545318604,"y":0.3588235378265381},{"x":0.43913042545318604,"y":0.38235294818878174},{"x":0.3913043439388275,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.3913043439388275,0.3588235378265381,0.43913042545318604,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.3588235378265381},{"x":0.376086950302124,"y":0.3588235378265381},{"x":0.376086950302124,"y":0.38235294818878174},{"x":0.365217387676239,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.365217387676239,0.3588235378265381,0.376086950302124,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.3588235378265381},{"x":0.36086955666542053,"y":0.3588235378265381},{"x":0.36086955666542053,"y":0.38235294818878174},{"x":0.3065217435359955,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.3065217435359955,0.3588235378265381,0.36086955666542053,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.3588235378265381},{"x":0.291304349899292,"y":0.3588235378265381},{"x":0.291304349899292,"y":0.38235294818878174},{"x":0.24782608449459076,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.24782608449459076,0.3588235378265381,0.291304349899292,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19130434095859528,"y":0.3588235378265381},{"x":0.23043477535247803,"y":0.3588235378265381},{"x":0.23043477535247803,"y":0.38235294818878174},{"x":0.19130434095859528,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.19130434095859528,0.3588235378265381,0.23043477535247803,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.3588235378265381},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3588235378265381},{"x":0.19347825646400452,"y":0.38235294818878174},{"x":0.1826086938381195,"y":0.38235294818878174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1826086938381195,0.3588235378265381,0.19347825646400452,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.3588235378265381},{"x":0.17826086282730103,"y":0.3588235378265381},{"x":0.17826086282730103,"y":0.3808823525905609},{"x":0.13695652782917023,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.13695652782917023,0.3588235378265381,0.17826086282730103,0.3808823525905609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.852173924446106,"y":0.385294109582901},{"x":0.873913049697876,"y":0.385294109582901},{"x":0.873913049697876,"y":0.40882351994514465},{"x":0.852173924446106,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.852173924446106,0.385294109582901,0.873913049697876,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.385294109582901},{"x":0.841304361820221,"y":0.385294109582901},{"x":0.841304361820221,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7869565486907959,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.7869565486907959,0.385294109582901,0.841304361820221,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.385294109582901},{"x":0.7760869860649109,"y":0.385294109582901},{"x":0.7760869860649109,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7652173638343811,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7652173638343811,0.385294109582901,0.7760869860649109,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.385294109582901},{"x":0.760869562625885,"y":0.385294109582901},{"x":0.760869562625885,"y":0.40882351994514465},{"x":0.741304337978363,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.741304337978363,0.385294109582901,0.760869562625885,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.38382354378700256},{"x":0.7347826361656189,"y":0.38382354378700256},{"x":0.7347826361656189,"y":0.4073529541492462},{"x":0.695652186870575,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.695652186870575,0.38382354378700256,0.7347826361656189,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6826087236404419,"y":0.38382354378700256},{"x":0.6826087236404419,"y":0.40882351994514465},{"x":0.6326087117195129,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنجان","boundary":[0.6326087117195129,0.38382354378700256,0.6826087236404419,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.38382354378700256},{"x":0.626086950302124,"y":0.38382354378700256},{"x":0.626086950302124,"y":0.4073529541492462},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6108695864677429,0.38382354378700256,0.626086950302124,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.38382354378700256},{"x":0.602173924446106,"y":0.38382354378700256},{"x":0.602173924446106,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5673912763595581,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5673912763595581,0.38382354378700256,0.602173924446106,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5586956739425659,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5586956739425659,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5456521511077881,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5456521511077881,0.38382354378700256,0.5586956739425659,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5369565486907959,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5369565486907959,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5173913240432739,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.5173913240432739,0.38382354378700256,0.5369565486907959,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5043478012084961,"y":0.38382354378700256},{"x":0.5043478012084961,"y":0.4073529541492462},{"x":0.49347826838493347,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.49347826838493347,0.38382354378700256,0.5043478012084961,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.38382354378700256},{"x":0.4847826063632965,"y":0.38382354378700256},{"x":0.4847826063632965,"y":0.4073529541492462},{"x":0.4434782564640045,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.4434782564640045,0.38382354378700256,0.4847826063632965,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.38382354378700256},{"x":0.4326086938381195,"y":0.38382354378700256},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4073529541492462},{"x":0.38913044333457947,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.38913044333457947,0.38382354378700256,0.4326086938381195,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.38235294818878174},{"x":0.37173911929130554,"y":0.38382354378700256},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4073529541492462},{"x":0.321739137172699,"y":0.4073529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.321739137172699,0.38235294818878174,0.37173911929130554,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.38235294818878174},{"x":0.31521740555763245,"y":0.38235294818878174},{"x":0.31521740555763245,"y":0.4058823585510254},{"x":0.27173912525177,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.27173912525177,0.38235294818878174,0.31521740555763245,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.38235294818878174},{"x":0.25652173161506653,"y":0.38235294818878174},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4058823585510254},{"x":0.24565216898918152,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24565216898918152,0.38235294818878174,0.25652173161506653,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1826086938381195,"y":0.38235294818878174},{"x":0.23695652186870575,"y":0.38235294818878174},{"x":0.23695652186870575,"y":0.4058823585510254},{"x":0.1826086938381195,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.1826086938381195,0.38235294818878174,0.23695652186870575,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.38235294818878174},{"x":0.16521738469600677,"y":0.38235294818878174},{"x":0.16521738469600677,"y":0.4058823585510254},{"x":0.15434782207012177,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15434782207012177,0.38235294818878174,0.16521738469600677,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.38235294818878174},{"x":0.14782609045505524,"y":0.38235294818878174},{"x":0.14782609045505524,"y":0.4058823585510254},{"x":0.13695652782917023,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.13695652782917023,0.38235294818878174,0.14782609045505524,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.4102941155433655},{"x":0.873913049697876,"y":0.4102941155433655},{"x":0.8717391490936279,"y":0.43529412150382996},{"x":0.841304361820221,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.841304361820221,0.4102941155433655,0.8717391490936279,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.4102941155433655},{"x":0.8369565010070801,"y":0.4102941155433655},{"x":0.8369565010070801,"y":0.43382352590560913},{"x":0.8260869383811951,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8260869383811951,0.4102941155433655,0.8369565010070801,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.40882351994514465},{"x":0.8173912763595581,"y":0.40882351994514465},{"x":0.8173912763595581,"y":0.43382352590560913},{"x":0.791304349899292,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.79347825050354,0.40882351994514465,0.8173912763595581,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7847825884819031,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7847825884819031,"y":0.43382352590560913},{"x":0.7652173638343811,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7652173638343811,0.40882351994514465,0.7847825884819031,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7543478012084961,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7543478012084961,"y":0.43382352590560913},{"x":0.741304337978363,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.741304337978363,0.40882351994514465,0.7543478012084961,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7347826361656189,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7347826361656189,"y":0.43382352590560913},{"x":0.7130434513092041,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7152174115180969,0.40882351994514465,0.7347826361656189,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.40882351994514465},{"x":0.697826087474823,"y":0.40882351994514465},{"x":0.695652186870575,"y":0.43382352590560913},{"x":0.665217399597168,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.665217399597168,0.40882351994514465,0.695652186870575,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.40882351994514465},{"x":0.6608695387840271,"y":0.40882351994514465},{"x":0.658695638179779,"y":0.43382352590560913},{"x":0.626086950302124,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.626086950302124,0.40882351994514465,0.658695638179779,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.40882351994514465},{"x":0.6195651888847351,"y":0.40882351994514465},{"x":0.6195651888847351,"y":0.4323529303073883},{"x":0.606521725654602,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.606521725654602,0.40882351994514465,0.6195651888847351,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.40882351994514465},{"x":0.606521725654602,"y":0.40882351994514465},{"x":0.604347825050354,"y":0.4323529303073883},{"x":0.584782600402832,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.584782600402832,0.40882351994514465,0.604347825050354,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5804347991943359,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5804347991943359,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5652173757553101,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5673912763595581,0.4073529541492462,0.5804347991943359,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.4073529541492462},{"x":0.552173912525177,"y":0.4073529541492462},{"x":0.552173912525177,"y":0.4323529303073883},{"x":0.530434787273407,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.532608687877655,0.4073529541492462,0.552173912525177,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5260869860649109,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4847826063632965,"y":0.4323529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4847826063632965,0.4073529541492462,0.5239130258560181,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.4073529541492462},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4073529541492462},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4323529303073883},{"x":0.43043479323387146,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.4326086938381195,0.4073529541492462,0.46739131212234497,0.4323529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.4073529541492462},{"x":0.4217391312122345,"y":0.4073529541492462},{"x":0.4217391312122345,"y":0.43088236451148987},{"x":0.41304346919059753,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41521739959716797,0.4073529541492462,0.4217391312122345,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.4073529541492462},{"x":0.40869563817977905,"y":0.4073529541492462},{"x":0.40869563817977905,"y":0.43088236451148987},{"x":0.38260868191719055,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.38260868191719055,0.4073529541492462,0.40869563817977905,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.4073529541492462},{"x":0.376086950302124,"y":0.4073529541492462},{"x":0.376086950302124,"y":0.43088236451148987},{"x":0.35652172565460205,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.35652172565460205,0.4073529541492462,0.376086950302124,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.4058823585510254},{"x":0.343478262424469,"y":0.4073529541492462},{"x":0.343478262424469,"y":0.43088236451148987},{"x":0.2978260815143585,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2978260815143585,0.4058823585510254,0.343478262424469,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.4058823585510254},{"x":0.29347825050354004,"y":0.4058823585510254},{"x":0.29347825050354004,"y":0.43088236451148987},{"x":0.23695652186870575,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.239130437374115,0.4058823585510254,0.29347825050354004,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.4058823585510254},{"x":0.22608695924282074,"y":0.4058823585510254},{"x":0.2239130437374115,"y":0.42941176891326904},{"x":0.18478260934352875,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.18478260934352875,0.4058823585510254,0.2239130437374115,0.42941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.4058823585510254},{"x":0.186956524848938,"y":0.4058823585510254},{"x":0.186956524848938,"y":0.42941176891326904},{"x":0.17608696222305298,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17826086282730103,0.4058823585510254,0.186956524848938,0.42941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.40441176295280457},{"x":0.17826086282730103,"y":0.4058823585510254},{"x":0.17826086282730103,"y":0.42941176891326904},{"x":0.134782612323761,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندام","boundary":[0.134782612323761,0.40441176295280457,0.17826086282730103,0.42941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.43529412150382996},{"x":0.876086950302124,"y":0.43529412150382996},{"x":0.876086950302124,"y":0.46029412746429443},{"x":0.863043487071991,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.863043487071991,0.43529412150382996,0.876086950302124,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.43529412150382996},{"x":0.854347825050354,"y":0.43529412150382996},{"x":0.852173924446106,"y":0.46029412746429443},{"x":0.823913037776947,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.823913037776947,0.43529412150382996,0.852173924446106,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.43529412150382996},{"x":0.8173912763595581,"y":0.43529412150382996},{"x":0.8173912763595581,"y":0.46029412746429443},{"x":0.77173912525177,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.77173912525177,0.43529412150382996,0.8173912763595581,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.43382352590560913},{"x":0.758695662021637,"y":0.43529412150382996},{"x":0.758695662021637,"y":0.46029412746429443},{"x":0.719565212726593,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.719565212726593,0.43382352590560913,0.758695662021637,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.43382352590560913},{"x":0.7152174115180969,"y":0.43382352590560913},{"x":0.7152174115180969,"y":0.46029412746429443},{"x":0.667391300201416,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.667391300201416,0.43382352590560913,0.7152174115180969,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6630434989929199,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6630434989929199,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6217391490936279,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6217391490936279,0.43382352590560913,0.6630434989929199,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.43382352590560913},{"x":0.613043487071991,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4588235318660736},{"x":0.573913037776947,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.573913037776947,0.43382352590560913,0.6108695864677429,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.43382352590560913},{"x":0.5652173757553101,"y":0.43382352590560913},{"x":0.563043475151062,"y":0.4588235318660736},{"x":0.554347813129425,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.554347813129425,0.43382352590560913,0.563043475151062,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5478261113166809,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5282608866691589,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5282608866691589,0.4323529303073883,0.5478261113166809,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5130434632301331,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5130434632301331,"y":0.4588235318660736},{"x":0.46086955070495605,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4630434811115265,0.4323529303073883,0.5130434632301331,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4543478190898895,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4543478190898895,"y":0.4588235318660736},{"x":0.44130435585975647,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.44130435585975647,0.4323529303073883,0.4543478190898895,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4588235318660736},{"x":0.417391300201416,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.417391300201416,0.4323529303073883,0.4326086938381195,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.4323529303073883},{"x":0.41304346919059753,"y":0.4323529303073883},{"x":0.41304346919059753,"y":0.4588235318660736},{"x":0.3804347813129425,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.3804347813129425,0.4323529303073883,0.41304346919059753,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.4323529303073883},{"x":0.3695652186870575,"y":0.4323529303073883},{"x":0.36739131808280945,"y":0.4573529362678528},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.34130436182022095,0.4323529303073883,0.36739131808280945,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.4323529303073883},{"x":0.332608699798584,"y":0.4323529303073883},{"x":0.332608699798584,"y":0.4573529362678528},{"x":0.3173913061618805,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3173913061618805,0.4323529303073883,0.332608699798584,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.43088236451148987},{"x":0.302173912525177,"y":0.4323529303073883},{"x":0.30000001192092896,"y":0.4573529362678528},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.25869566202163696,0.43088236451148987,0.30000001192092896,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.43088236451148987},{"x":0.24782608449459076,"y":0.43088236451148987},{"x":0.24782608449459076,"y":0.4573529362678528},{"x":0.208695650100708,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.21086956560611725,0.43088236451148987,0.24782608449459076,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19347825646400452,"y":0.43088236451148987},{"x":0.20434781908988953,"y":0.43088236451148987},{"x":0.20434781908988953,"y":0.45588234066963196},{"x":0.19347825646400452,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19347825646400452,0.43088236451148987,0.20434781908988953,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.43088236451148987},{"x":0.19130434095859528,"y":0.43088236451148987},{"x":0.19130434095859528,"y":0.45588234066963196},{"x":0.1717391312122345,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1717391312122345,0.43088236451148987,0.19130434095859528,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.43088236451148987},{"x":0.16521738469600677,"y":0.43088236451148987},{"x":0.16304348409175873,"y":0.45588234066963196},{"x":0.13695652782917023,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.13695652782917023,0.43088236451148987,0.16304348409175873,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.46029412746429443},{"x":0.873913049697876,"y":0.46176469326019287},{"x":0.8717391490936279,"y":0.4838235378265381},{"x":0.8195652365684509,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.821739137172699,0.46029412746429443,0.8717391490936279,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.46029412746429443},{"x":0.8086956739425659,"y":0.46176469326019287},{"x":0.8086956739425659,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7630434632301331,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7630434632301331,0.46029412746429443,0.8086956739425659,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.46029412746429443},{"x":0.752173900604248,"y":0.46029412746429443},{"x":0.752173900604248,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7326086759567261,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7326086759567261,0.46029412746429443,0.752173900604248,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7326086759567261,"y":0.46029412746429443},{"x":0.730434775352478,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6804347634315491,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لبها","boundary":[0.6804347634315491,0.46029412746429443,0.730434775352478,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.46029412746429443},{"x":0.676086962223053,"y":0.46029412746429443},{"x":0.676086962223053,"y":0.48235294222831726},{"x":0.645652174949646,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.647826075553894,0.46029412746429443,0.676086962223053,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6391304135322571,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6391304135322571,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5978260636329651,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5978260636329651,0.46029412746429443,0.6391304135322571,0.4838235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.46029412746429443},{"x":0.591304361820221,"y":0.46029412746429443},{"x":0.591304361820221,"y":0.48235294222831726},{"x":0.582608699798584,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.582608699798584,0.46029412746429443,0.591304361820221,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.4588235318660736},{"x":0.584782600402832,"y":0.46029412746429443},{"x":0.582608699798584,"y":0.48235294222831726},{"x":0.541304349899292,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.54347825050354,0.4588235318660736,0.582608699798584,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5260869860649109,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5260869860649109,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5130434632301331,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5130434632301331,0.4588235318660736,0.5260869860649109,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5065217614173889,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5065217614173889,"y":0.48235294222831726},{"x":0.4521739184856415,"y":0.48235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.4521739184856415,0.4588235318660736,0.5065217614173889,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.4588235318660736},{"x":0.4434782564640045,"y":0.4588235318660736},{"x":0.44130435585975647,"y":0.48235294222831726},{"x":0.38913044333457947,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.38913044333457947,0.4588235318660736,0.44130435585975647,0.48235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.4588235318660736},{"x":0.37826088070869446,"y":0.4588235318660736},{"x":0.37826088070869446,"y":0.48088234663009644},{"x":0.35652172565460205,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3586956560611725,0.4588235318660736,0.37826088070869446,0.48088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.4588235318660736},{"x":0.354347825050354,"y":0.4588235318660736},{"x":0.35217392444610596,"y":0.48088234663009644},{"x":0.323913037776947,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.323913037776947,0.4588235318660736,0.35217392444610596,0.48088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.4573529362678528},{"x":0.31521740555763245,"y":0.4588235318660736},{"x":0.313043475151062,"y":0.48088234663009644},{"x":0.269565224647522,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.269565224647522,0.4573529362678528,0.313043475151062,0.48088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.4573529362678528},{"x":0.2652173936367035,"y":0.4573529362678528},{"x":0.26304349303245544,"y":0.48088234663009644},{"x":0.21739129722118378,"y":0.48088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.21739129722118378,0.4573529362678528,0.26304349303245544,0.48088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.4573529362678528},{"x":0.20652173459529877,"y":0.4573529362678528},{"x":0.20434781908988953,"y":0.48088234663009644},{"x":0.16739130020141602,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.16739130020141602,0.4573529362678528,0.20434781908988953,0.48088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.4573529362678528},{"x":0.16304348409175873,"y":0.4573529362678528},{"x":0.16304348409175873,"y":0.4794117510318756},{"x":0.15434782207012177,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15434782207012177,0.4573529362678528,0.16304348409175873,0.4794117510318756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.4573529362678528},{"x":0.14782609045505524,"y":0.4573529362678528},{"x":0.14782609045505524,"y":0.4794117510318756},{"x":0.134782612323761,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.13695652782917023,0.4573529362678528,0.14782609045505524,0.4794117510318756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8782608509063721,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8782608509063721,"y":0.5102941393852234},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5102941393852234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکاف","boundary":[0.8282608985900879,0.4882352948188782,0.8782608509063721,0.5102941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.48676469922065735},{"x":0.800000011920929,"y":0.48676469922065735},{"x":0.800000011920929,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.7673913240432739,0.48676469922065735,0.800000011920929,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7543478012084961,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7543478012084961,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7347826361656189,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.7347826361656189,0.48676469922065735,0.7543478012084961,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7217391133308411,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7217391133308411,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7021738886833191,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7021738886833191,0.48676469922065735,0.7217391133308411,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.48676469922065735},{"x":0.697826087474823,"y":0.48676469922065735},{"x":0.697826087474823,"y":0.5088235139846802},{"x":0.654347836971283,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.654347836971283,0.48676469922065735,0.697826087474823,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.48676469922065735},{"x":0.658695638179779,"y":0.48676469922065735},{"x":0.658695638179779,"y":0.5088235139846802},{"x":0.647826075553894,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.647826075553894,0.48676469922065735,0.658695638179779,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.48676469922065735},{"x":0.647826075553894,"y":0.48676469922065735},{"x":0.647826075553894,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.5760869383811951,0.48676469922065735,0.647826075553894,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.4852941036224365},{"x":0.571739137172699,"y":0.48676469922065735},{"x":0.571739137172699,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5173913240432739,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.5173913240432739,0.4852941036224365,0.571739137172699,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.4852941036224365},{"x":0.5,"y":0.4852941036224365},{"x":0.5,"y":0.5073529481887817},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49130433797836304,0.4852941036224365,0.5,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.4852941036224365},{"x":0.4847826063632965,"y":0.4852941036224365},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5073529481887817},{"x":0.4739130437374115,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739130437374115,0.4852941036224365,0.4847826063632965,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.4852941036224365},{"x":0.46086955070495605,"y":0.4852941036224365},{"x":0.46086955070495605,"y":0.5073529481887817},{"x":0.44130435585975647,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.44130435585975647,0.4852941036224365,0.46086955070495605,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.4852941036224365},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4852941036224365},{"x":0.4326086938381195,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.3913043439388275,0.4852941036224365,0.4326086938381195,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.4852941036224365},{"x":0.384782612323761,"y":0.4852941036224365},{"x":0.384782612323761,"y":0.5073529481887817},{"x":0.33478260040283203,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.33478260040283203,0.4852941036224365,0.384782612323761,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.313043475151062,"y":0.4852941036224365},{"x":0.32608696818351746,"y":0.4852941036224365},{"x":0.32608696818351746,"y":0.5073529481887817},{"x":0.313043475151062,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.313043475151062,0.4852941036224365,0.32608696818351746,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.4838235378265381},{"x":0.30000001192092896,"y":0.4838235378265381},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5073529481887817},{"x":0.2760869562625885,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2760869562625885,0.4838235378265381,0.30000001192092896,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.4838235378265381},{"x":0.269565224647522,"y":0.4838235378265381},{"x":0.269565224647522,"y":0.5073529481887817},{"x":0.21521739661693573,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.21521739661693573,0.4838235378265381,0.269565224647522,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.4838235378265381},{"x":0.20217391848564148,"y":0.4838235378265381},{"x":0.20217391848564148,"y":0.5073529481887817},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1608695685863495,0.4838235378265381,0.20217391848564148,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.4838235378265381},{"x":0.156521737575531,"y":0.4838235378265381},{"x":0.156521737575531,"y":0.5058823823928833},{"x":0.13913042843341827,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.13913042843341827,0.4838235378265381,0.156521737575531,0.5058823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.5117647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.5117647051811218},{"x":0.873913049697876,"y":0.5367646813392639},{"x":0.854347825050354,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.856521725654602,0.5117647051811218,0.873913049697876,0.5367646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5117647051811218},{"x":0.832608699798584,"y":0.5117647051811218},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5367646813392639},{"x":0.7978261113166809,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.800000011920929,0.5117647051811218,0.8304347991943359,0.5367646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.5117647051811218},{"x":0.791304349899292,"y":0.5117647051811218},{"x":0.789130449295044,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7760869860649109,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7760869860649109,0.5117647051811218,0.789130449295044,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5117647051811218},{"x":0.769565224647522,"y":0.5117647051811218},{"x":0.769565224647522,"y":0.5352941155433655},{"x":0.75,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.75,0.5117647051811218,0.769565224647522,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.5102941393852234},{"x":0.741304337978363,"y":0.5117647051811218},{"x":0.741304337978363,"y":0.5352941155433655},{"x":0.697826087474823,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.697826087474823,0.5102941393852234,0.741304337978363,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.5102941393852234},{"x":0.689130425453186,"y":0.5102941393852234},{"x":0.689130425453186,"y":0.5352941155433655},{"x":0.678260862827301,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6804347634315491,0.5102941393852234,0.689130425453186,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6717391014099121,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6695652008056641,"y":0.5352941155433655},{"x":0.6499999761581421,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521739363670349,0.5102941393852234,0.6695652008056641,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.5102941393852234},{"x":0.645652174949646,"y":0.5102941393852234},{"x":0.645652174949646,"y":0.5352941155433655},{"x":0.602173924446106,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.604347825050354,0.5102941393852234,0.645652174949646,0.5352941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.5088235139846802},{"x":0.591304361820221,"y":0.5088235139846802},{"x":0.591304361820221,"y":0.533823549747467},{"x":0.5695652365684509,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.571739137172699,0.5088235139846802,0.591304361820221,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.5088235139846802},{"x":0.560869574546814,"y":0.5088235139846802},{"x":0.560869574546814,"y":0.533823549747467},{"x":0.541304349899292,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.541304349899292,0.5088235139846802,0.560869574546814,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5260869860649109,"y":0.533823549747467},{"x":0.469565212726593,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.47173914313316345,0.5088235139846802,0.5260869860649109,0.533823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.5073529481887817},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5088235139846802},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5323529243469238},{"x":0.39347827434539795,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژگون","boundary":[0.395652174949646,0.5073529481887817,0.45652174949645996,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.5073529481887817},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5073529481887817},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5323529243469238},{"x":0.376086950302124,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.376086950302124,0.5073529481887817,0.38695651292800903,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.5073529481887817},{"x":0.36739131808280945,"y":0.5073529481887817},{"x":0.36739131808280945,"y":0.5323529243469238},{"x":0.3065217435359955,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آویخته","boundary":[0.3065217435359955,0.5073529481887817,0.36739131808280945,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.5073529481887817},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5073529481887817},{"x":0.2956521809101105,"y":0.5323529243469238},{"x":0.24130435287952423,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.24347825348377228,0.5073529481887817,0.2956521809101105,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5058823823928833},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5073529481887817},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5308823585510254},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.20000000298023224,0.5058823823928833,0.23260869085788727,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.5058823823928833},{"x":0.197826087474823,"y":0.5058823823928833},{"x":0.197826087474823,"y":0.529411792755127},{"x":0.186956524848938,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.186956524848938,0.5058823823928833,0.197826087474823,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.5058823823928833},{"x":0.186956524848938,"y":0.5058823823928833},{"x":0.186956524848938,"y":0.5308823585510254},{"x":0.13913042843341827,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.13913042843341827,0.5058823823928833,0.186956524848938,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.5323529243469238},{"x":0.8782608509063721,"y":0.5323529243469238},{"x":0.8782608509063721,"y":0.5632352828979492},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.8282608985900879,0.5323529243469238,0.8782608509063721,0.5632352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.5323529243469238},{"x":0.8195652365684509,"y":0.5323529243469238},{"x":0.8173912763595581,"y":0.5617647171020508},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8065217137336731,0.5323529243469238,0.8173912763595581,0.5617647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.5308823585510254},{"x":0.79347825050354,"y":0.5323529243469238},{"x":0.79347825050354,"y":0.5617647171020508},{"x":0.752173900604248,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.752173900604248,0.5308823585510254,0.79347825050354,0.5617647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.5308823585510254},{"x":0.75,"y":0.5308823585510254},{"x":0.75,"y":0.5617647171020508},{"x":0.697826087474823,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.699999988079071,0.5308823585510254,0.75,0.5617647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.5308823585510254},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5308823585510254},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5617647171020508},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6521739363670349,0.5308823585510254,0.6934782862663269,0.5617647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.5308823585510254},{"x":0.643478274345398,"y":0.5308823585510254},{"x":0.6413043737411499,"y":0.5602940917015076},{"x":0.595652163028717,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.595652163028717,0.5308823585510254,0.6413043737411499,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.529411792755127},{"x":0.5891304612159729,"y":0.529411792755127},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5804347991943359,0.529411792755127,0.5891304612159729,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.529411792755127},{"x":0.573913037776947,"y":0.5308823585510254},{"x":0.571739137172699,"y":0.5602940917015076},{"x":0.532608687877655,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5347825884819031,0.529411792755127,0.571739137172699,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.529411792755127},{"x":0.519565224647522,"y":0.529411792755127},{"x":0.519565224647522,"y":0.5602940917015076},{"x":0.502173900604248,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.502173900604248,0.529411792755127,0.519565224647522,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.529411792755127},{"x":0.4847826063632965,"y":0.529411792755127},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5602940917015076},{"x":0.47173914313316345,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.4739130437374115,0.529411792755127,0.4847826063632965,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.529411792755127},{"x":0.458695650100708,"y":0.529411792755127},{"x":0.458695650100708,"y":0.5602940917015076},{"x":0.417391300201416,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.417391300201416,0.529411792755127,0.458695650100708,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.529411792755127},{"x":0.42391303181648254,"y":0.529411792755127},{"x":0.4217391312122345,"y":0.5588235259056091},{"x":0.4108695685863495,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4108695685863495,0.529411792755127,0.4217391312122345,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.529411792755127},{"x":0.406521737575531,"y":0.529411792755127},{"x":0.406521737575531,"y":0.5588235259056091},{"x":0.37173911929130554,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.37173911929130554,0.529411792755127,0.406521737575531,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.5279411673545837},{"x":0.3586956560611725,"y":0.529411792755127},{"x":0.3586956560611725,"y":0.5588235259056091},{"x":0.313043475151062,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.31521740555763245,0.5279411673545837,0.3586956560611725,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.5279411673545837},{"x":0.30434781312942505,"y":0.5279411673545837},{"x":0.302173912525177,"y":0.5588235259056091},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشکوفا","boundary":[0.22826087474822998,0.5279411673545837,0.302173912525177,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.5279411673545837},{"x":0.22608695924282074,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2239130437374115,"y":0.5573529601097107},{"x":0.21086956560611725,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2130434811115265,0.5279411673545837,0.2239130437374115,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.5279411673545837},{"x":0.208695650100708,"y":0.5279411673545837},{"x":0.208695650100708,"y":0.5588235259056091},{"x":0.16739130020141602,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.16739130020141602,0.5279411673545837,0.208695650100708,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.5279411673545837},{"x":0.15434782207012177,"y":0.5279411673545837},{"x":0.15434782207012177,"y":0.5573529601097107},{"x":0.13695652782917023,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13913042843341827,0.5279411673545837,0.15434782207012177,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.5602940917015076},{"x":0.876086950302124,"y":0.5602940917015076},{"x":0.876086950302124,"y":0.5823529362678528},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.8282608985900879,0.5602940917015076,0.876086950302124,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.5602940917015076},{"x":0.813043475151062,"y":0.5602940917015076},{"x":0.813043475151062,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7956521511077881,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7956521511077881,0.5602940917015076,0.813043475151062,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5823529362678528},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.7434782385826111,0.5602940917015076,0.7869565486907959,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7369565367698669,"y":0.5823529362678528},{"x":0.719565212726593,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.719565212726593,0.5602940917015076,0.7369565367698669,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.5602940917015076},{"x":0.70652174949646,"y":0.5602940917015076},{"x":0.70652174949646,"y":0.5823529362678528},{"x":0.689130425453186,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.689130425453186,0.5602940917015076,0.70652174949646,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6804347634315491,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6804347634315491,"y":0.5823529362678528},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6217391490936279,0.5602940917015076,0.6804347634315491,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.5602940917015076},{"x":0.606521725654602,"y":0.5602940917015076},{"x":0.606521725654602,"y":0.5823529362678528},{"x":0.582608699798584,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.582608699798584,0.5602940917015076,0.606521725654602,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5823529362678528},{"x":0.5456521511077881,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5456521511077881,0.5602940917015076,0.5760869383811951,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5823529362678528},{"x":0.502173900604248,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.502173900604248,0.5602940917015076,0.5347825884819031,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5,"y":0.5823529362678528},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49130433797836304,0.5602940917015076,0.5,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.5588235259056091},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5588235259056091},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5823529362678528},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.45652174949645996,0.5588235259056091,0.4847826063632965,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.5588235259056091},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5588235259056091},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5808823704719543},{"x":0.426086962223053,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.426086962223053,0.5588235259056091,0.4521739184856415,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.5588235259056091},{"x":0.406521737575531,"y":0.5588235259056091},{"x":0.406521737575531,"y":0.5808823704719543},{"x":0.373913049697876,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.373913049697876,0.5588235259056091,0.406521737575531,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.5588235259056091},{"x":0.36739131808280945,"y":0.5588235259056091},{"x":0.36739131808280945,"y":0.5808823704719543},{"x":0.35652172565460205,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35652172565460205,0.5588235259056091,0.36739131808280945,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.5588235259056091},{"x":0.34565216302871704,"y":0.5588235259056091},{"x":0.34565216302871704,"y":0.5808823704719543},{"x":0.30869564414024353,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.30869564414024353,0.5588235259056091,0.34565216302871704,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.5588235259056091},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5588235259056091},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5808823704719543},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.23695652186870575,0.5588235259056091,0.28913044929504395,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.5588235259056091},{"x":0.22173912823200226,"y":0.5588235259056091},{"x":0.22173912823200226,"y":0.5808823704719543},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.20434781908988953,0.5588235259056091,0.22173912823200226,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.5588235259056091},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5588235259056091},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5808823704719543},{"x":0.15000000596046448,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لپهای","boundary":[0.15000000596046448,0.5588235259056091,0.19347825646400452,0.5808823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.5838235020637512},{"x":0.876086950302124,"y":0.5838235020637512},{"x":0.876086950302124,"y":0.6088235378265381},{"x":0.823913037776947,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.823913037776947,0.5838235020637512,0.876086950302124,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8173912763595581,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6088235378265381},{"x":0.8065217137336731,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8065217137336731,0.5838235020637512,0.8173912763595581,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.5838235020637512},{"x":0.800000011920929,"y":0.5838235020637512},{"x":0.800000011920929,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7043478488922119,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آندوسپرمی","boundary":[0.7043478488922119,0.5838235020637512,0.800000011920929,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6913043260574341,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6913043260574341,"y":0.6088235378265381},{"x":0.643478274345398,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روغنی","boundary":[0.643478274345398,0.5838235020637512,0.6913043260574341,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6304348111152649,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6108695864677429,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6108695864677429,0.5838235020637512,0.6304348111152649,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5978260636329651,"y":0.6088235378265381},{"x":0.560869574546814,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.560869574546814,0.5838235020637512,0.5978260636329651,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.5838235020637512},{"x":0.560869574546814,"y":0.5838235020637512},{"x":0.560869574546814,"y":0.6088235378265381},{"x":0.550000011920929,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.550000011920929,0.5838235020637512,0.560869574546814,0.6088235378265381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8826087117195129,"y":0.2088235318660736},{"x":0.8782608509063721,"y":0.6102941036224365},{"x":0.1304347813129425,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12978261232376098,0.19888235557079315,0.8832608509063721,0.6172941036224365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.6602941155433655},{"x":0.14347825944423676,"y":0.6602941155433655},{"x":0.14347825944423676,"y":0.6735293865203857},{"x":0.13913042843341827,"y":0.6735293865203857}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.13913042843341827,0.6602941155433655,0.14347825944423676,0.6735293865203857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.6602941155433655},{"x":0.14347825944423676,"y":0.6602941155433655},{"x":0.14347825944423676,"y":0.6735293865203857},{"x":0.13913042843341827,"y":0.6735293865203857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13413042843341827,0.6532941155433655,0.14847825944423676,0.6805293865203857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14130434393882751,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14130434393882751,"y":0.699999988079071},{"x":0.13695652782917023,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴","boundary":[0.13695652782917023,0.6867647171020508,0.14130434393882751,0.699999988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14130434393882751,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14130434393882751,"y":0.699999988079071},{"x":0.13695652782917023,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13195652782917022,0.6797647171020508,0.14630434393882752,0.706999988079071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.7117646932601929},{"x":0.13913042843341827,"y":0.7117646932601929},{"x":0.13913042843341827,"y":0.7250000238418579},{"x":0.134782612323761,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.134782612323761,0.7117646932601929,0.13913042843341827,0.7250000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.7338235378265381},{"x":0.239130437374115,"y":0.7352941036224365},{"x":0.239130437374115,"y":0.7514705657958984},{"x":0.13913042843341827,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1.Knautia","boundary":[0.13913042843341827,0.7338235378265381,0.239130437374115,0.7514705657958984]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.8999999761581421}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.7117646932601929},{"x":0.24130435287952423,"y":0.7117646932601929},{"x":0.239130437374115,"y":0.7514705657958984},{"x":0.134782612323761,"y":0.7514705657958984}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12978261232376098,0.7047646932601929,0.244130437374115,0.7584705657958984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8717391490936279,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6882352828979492},{"x":0.854347825050354,"y":0.6882352828979492}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.856521725654602,0.6617646813392639,0.8695651888847351,0.6882352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8478260636329651,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8478260636329651,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8195652365684509,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.821739137172699,0.6602941155433655,0.8478260636329651,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.658823549747467},{"x":0.813043475151062,"y":0.6602941155433655},{"x":0.810869574546814,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7956521511077881,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7978261113166809,0.658823549747467,0.810869574546814,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.6573529243469238},{"x":0.780434787273407,"y":0.658823549747467},{"x":0.7782608866691589,"y":0.6852940917015076},{"x":0.741304337978363,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.741304337978363,0.6573529243469238,0.7782608866691589,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.6573529243469238},{"x":0.72826087474823,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7260869741439819,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7152174115180969,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7152174115180969,0.6573529243469238,0.7260869741439819,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.6558823585510254},{"x":0.710869550704956,"y":0.6573529243469238},{"x":0.708695650100708,"y":0.6838235259056091},{"x":0.686956524848938,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.689130425453186,0.6558823585510254,0.708695650100708,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865217387676239,"y":0.6867647171020508},{"x":0.876086950302124,"y":0.6882352828979492},{"x":0.873913049697876,"y":0.7147058844566345},{"x":0.863043487071991,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.865217387676239,0.6867647171020508,0.873913049697876,0.7147058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.6867647171020508},{"x":0.854347825050354,"y":0.6867647171020508},{"x":0.852173924446106,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.8304347991943359,0.6867647171020508,0.852173924446106,0.7147058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.6852940917015076},{"x":0.821739137172699,"y":0.6852940917015076},{"x":0.8195652365684509,"y":0.7132353186607361},{"x":0.804347813129425,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8065217137336731,0.6852940917015076,0.8195652365684509,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.6838235259056091},{"x":0.789130449295044,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7869565486907959,"y":0.7117646932601929},{"x":0.752173900604248,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7543478012084961,0.6838235259056091,0.7869565486907959,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7326086759567261,"y":0.7102941274642944},{"x":0.719565212726593,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7217391133308411,0.6823529601097107,0.7326086759567261,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.6823529601097107},{"x":0.708695650100708,"y":0.6823529601097107},{"x":0.708695650100708,"y":0.7088235020637512},{"x":0.695652186870575,"y":0.7088235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.697826087474823,0.6823529601097107,0.708695650100708,0.7088235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.7132353186607361},{"x":0.873913049697876,"y":0.7132353186607361},{"x":0.873913049697876,"y":0.7382352948188782},{"x":0.854347825050354,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.854347825050354,0.7132353186607361,0.873913049697876,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.7132353186607361},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7132353186607361},{"x":0.8500000238418579,"y":0.7382352948188782},{"x":0.813043475151062,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.813043475151062,0.7132353186607361,0.8500000238418579,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.7132353186607361},{"x":0.813043475151062,"y":0.7132353186607361},{"x":0.813043475151062,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7869565486907959,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7869565486907959,0.7132353186607361,0.813043475151062,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7132353186607361},{"x":0.769565224647522,"y":0.7132353186607361},{"x":0.769565224647522,"y":0.7382352948188782},{"x":0.717391312122345,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نهنجي","boundary":[0.717391312122345,0.7132353186607361,0.769565224647522,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7382352948188782},{"x":0.656521737575531,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.656521737575531,0.7132353186607361,0.7021738886833191,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.7132353186607361},{"x":0.645652174949646,"y":0.7132353186607361},{"x":0.645652174949646,"y":0.7382352948188782},{"x":0.6326087117195129,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6326087117195129,0.7132353186607361,0.645652174949646,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6282608509063721,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6282608509063721,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.5760869383811951,0.7132353186607361,0.6282608509063721,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7382352948188782},{"x":0.554347813129425,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.554347813129425,0.7132353186607361,0.5652173757553101,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5478261113166809,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5478261113166809,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.5043478012084961,0.7132353186607361,0.5478261113166809,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.7132353186607361},{"x":0.4956521689891815,"y":0.7132353186607361},{"x":0.4956521689891815,"y":0.7382352948188782},{"x":0.4739130437374115,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4739130437374115,0.7132353186607361,0.4956521689891815,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.7132353186607361},{"x":0.47173914313316345,"y":0.7132353186607361},{"x":0.47173914313316345,"y":0.7382352948188782},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیغ","boundary":[0.44565218687057495,0.7132353186607361,0.47173914313316345,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8695651888847351,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8695651888847351,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8608695864677429,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8608695864677429,0.7382352948188782,0.8695651888847351,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.7382352948188782},{"x":0.856521725654602,"y":0.7382352948188782},{"x":0.856521725654602,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8195652365684509,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8195652365684509,0.7382352948188782,0.856521725654602,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7617647051811218},{"x":0.789130449295044,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.789130449295044,0.7382352948188782,0.8152173757553101,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239130139350891,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7760869860649109,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7760869860649109,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7239130139350891,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نهنجی","boundary":[0.7239130139350891,0.7382352948188782,0.7760869860649109,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.7382352948188782},{"x":0.710869550704956,"y":0.7382352948188782},{"x":0.710869550704956,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6608695387840271,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6608695387840271,0.7382352948188782,0.710869550704956,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7382352948188782},{"x":0.654347836971283,"y":0.7382352948188782},{"x":0.654347836971283,"y":0.7617647051811218},{"x":0.602173924446106,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارند","boundary":[0.602173924446106,0.7382352948188782,0.654347836971283,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8695651888847351,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8695651888847351,"y":0.7882353067398071},{"x":0.856521725654602,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.856521725654602,0.7617647051811218,0.8695651888847351,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7617647051811218},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7882353067398071},{"x":0.813043475151062,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.813043475151062,0.7617647051811218,0.8478260636329651,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7617647051811218},{"x":0.810869574546814,"y":0.7617647051811218},{"x":0.810869574546814,"y":0.7882353067398071},{"x":0.782608687877655,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.782608687877655,0.7617647051811218,0.810869574546814,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7602941393852234},{"x":0.769565224647522,"y":0.7617647051811218},{"x":0.769565224647522,"y":0.7882353067398071},{"x":0.717391312122345,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نهنجي","boundary":[0.717391312122345,0.7602941393852234,0.769565224647522,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.7602941393852234},{"x":0.708695650100708,"y":0.7602941393852234},{"x":0.708695650100708,"y":0.7867646813392639},{"x":0.654347836971283,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.654347836971283,0.7602941393852234,0.708695650100708,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.7602941393852234},{"x":0.643478274345398,"y":0.7602941393852234},{"x":0.643478274345398,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6326087117195129,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6326087117195129,0.7602941393852234,0.643478274345398,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7867646813392639},{"x":0.5869565010070801,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.5891304612159729,0.7602941393852234,0.6304348111152649,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7588235139846802},{"x":0.573913037776947,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5586956739425659,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.560869574546814,0.7588235139846802,0.573913037776947,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.7588235139846802},{"x":0.552173912525177,"y":0.7588235139846802},{"x":0.552173912525177,"y":0.7852941155433655},{"x":0.530434787273407,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیغ","boundary":[0.530434787273407,0.7588235139846802,0.552173912525177,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5260869860649109,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5260869860649109,"y":0.7852941155433655},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5152173638343811,0.7588235139846802,0.5260869860649109,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47608694434165955,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5130434632301331,"y":0.7852941155433655},{"x":0.4739130437374115,"y":0.7852941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.47608694434165955,0.7588235139846802,0.5130434632301331,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.7588235139846802},{"x":0.46739131212234497,"y":0.7588235139846802},{"x":0.46739131212234497,"y":0.783823549747467},{"x":0.45652174949645996,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45652174949645996,0.7588235139846802,0.46739131212234497,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.7588235139846802},{"x":0.4521739184856415,"y":0.7588235139846802},{"x":0.44999998807907104,"y":0.7852941155433655},{"x":0.406521737575531,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.406521737575531,0.7588235139846802,0.44999998807907104,0.7852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.7573529481887817},{"x":0.39782607555389404,"y":0.7588235139846802},{"x":0.39782607555389404,"y":0.783823549747467},{"x":0.35652172565460205,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.35652172565460205,0.7573529481887817,0.39782607555389404,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.7573529481887817},{"x":0.3499999940395355,"y":0.7573529481887817},{"x":0.3478260934352875,"y":0.783823549747467},{"x":0.32608696818351746,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیغ","boundary":[0.32608696818351746,0.7573529481887817,0.3478260934352875,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.7573529481887817},{"x":0.321739137172699,"y":0.7573529481887817},{"x":0.321739137172699,"y":0.783823549747467},{"x":0.30000001192092896,"y":0.783823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.30000001192092896,0.7573529481887817,0.321739137172699,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.7573529481887817},{"x":0.2978260815143585,"y":0.7573529481887817},{"x":0.2956521809101105,"y":0.7823529243469238},{"x":0.28478261828422546,"y":0.7823529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28478261828422546,0.7573529481887817,0.2956521809101105,0.7823529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.7558823823928833},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7573529481887817},{"x":0.28260868787765503,"y":0.783823549747467},{"x":0.22608695924282074,"y":0.7823529243469238}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.22608695924282074,0.7558823823928833,0.28260868787765503,0.783823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.7558823823928833},{"x":0.20652173459529877,"y":0.7558823823928833},{"x":0.20434781908988953,"y":0.7823529243469238},{"x":0.1608695685863495,"y":0.7823529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.16304348409175873,0.7558823823928833,0.20434781908988953,0.7823529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.7558823823928833},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7558823823928833},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7808823585510254},{"x":0.134782612323761,"y":0.7808823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13695652782917023,0.7558823823928833,0.15000000596046448,0.7808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.7852941155433655},{"x":0.873913049697876,"y":0.7852941155433655},{"x":0.876086950302124,"y":0.8088235259056091},{"x":0.856521725654602,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.856521725654602,0.7852941155433655,0.876086950302124,0.8088235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8369565010070801,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8391304612159729,"y":0.8102940917015076},{"x":0.813043475151062,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.813043475151062,0.7867646813392639,0.8391304612159729,0.8102940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8065217137336731,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8102940917015076},{"x":0.769565224647522,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.769565224647522,0.7882353067398071,0.8065217137336731,0.8102940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7565217614173889,"y":0.7882353067398071},{"x":0.758695662021637,"y":0.8117647171020508},{"x":0.710869550704956,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.708695650100708,0.7897058725357056,0.758695662021637,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.7897058725357056},{"x":0.699999988079071,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7021738886833191,"y":0.8132352828979492},{"x":0.678260862827301,"y":0.8132352828979492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.678260862827301,0.7897058725357056,0.7021738886833191,0.8132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.7911764979362488},{"x":0.656521737575531,"y":0.7911764979362488},{"x":0.658695638179779,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6499999761581421,0.7911764979362488,0.658695638179779,0.8147059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.8132352828979492},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8132352828979492},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8367646932601929},{"x":0.856521725654602,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.856521725654602,0.8132352828979492,0.8673912882804871,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.8117647171020508},{"x":0.852173924446106,"y":0.8132352828979492},{"x":0.852173924446106,"y":0.8382353186607361},{"x":0.813043475151062,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.813043475151062,0.8117647171020508,0.852173924446106,0.8382353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.8117647171020508},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8117647171020508},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8367646932601929},{"x":0.780434787273407,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.780434787273407,0.8117647171020508,0.8065217137336731,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7673913240432739,"y":0.8117647171020508},{"x":0.7673913240432739,"y":0.8367646932601929},{"x":0.719565212726593,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نهنجي","boundary":[0.719565212726593,0.8117647171020508,0.7673913240432739,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.8102940917015076},{"x":0.699999988079071,"y":0.8117647171020508},{"x":0.697826087474823,"y":0.8352941274642944},{"x":0.656521737575531,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.656521737575531,0.8102940917015076,0.697826087474823,0.8352941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.8102940917015076},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8102940917015076},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8352941274642944},{"x":0.6413043737411499,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6413043737411499,0.8102940917015076,0.6521739363670349,0.8352941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.8102940917015076},{"x":0.636956512928009,"y":0.8102940917015076},{"x":0.636956512928009,"y":0.8352941274642944},{"x":0.595652163028717,"y":0.8352941274642944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.595652163028717,0.8102940917015076,0.636956512928009,0.8352941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.8102940917015076},{"x":0.591304361820221,"y":0.8102940917015076},{"x":0.5891304612159729,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5804347991943359,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5804347991943359,0.8102940917015076,0.5891304612159729,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5760869383811951,"y":0.8088235259056091},{"x":0.573913037776947,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5282608866691589,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.530434787273407,0.8088235259056091,0.573913037776947,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5152173638343811,"y":0.8088235259056091},{"x":0.5152173638343811,"y":0.8338235020637512},{"x":0.47826087474823,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.47826087474823,0.8088235259056091,0.5152173638343811,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.8088235259056091},{"x":0.4739130437374115,"y":0.8088235259056091},{"x":0.47173914313316345,"y":0.8338235020637512},{"x":0.426086962223053,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.428260862827301,0.8088235259056091,0.47173914313316345,0.8338235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.8073529601097107},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8088235259056091},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8323529362678528},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.3913043439388275,0.8073529601097107,0.4217391312122345,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.8073529601097107},{"x":0.37826088070869446,"y":0.8073529601097107},{"x":0.37826088070869446,"y":0.8323529362678528},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3695652186870575,0.8073529601097107,0.37826088070869446,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.8073529601097107},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8073529601097107},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8323529362678528},{"x":0.3499999940395355,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3499999940395355,0.8073529601097107,0.35652172565460205,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.8073529601097107},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8073529601097107},{"x":0.3391304314136505,"y":0.8323529362678528},{"x":0.2869565188884735,"y":0.8308823704719543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.2869565188884735,0.8073529601097107,0.3391304314136505,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.8073529601097107},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8073529601097107},{"x":0.28260868787765503,"y":0.8308823704719543},{"x":0.27391305565834045,"y":0.8308823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27391305565834045,0.8073529601097107,0.28260868787765503,0.8308823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.8058823347091675},{"x":0.27173912525177,"y":0.8073529601097107},{"x":0.27173912525177,"y":0.8308823704719543},{"x":0.22826087474822998,"y":0.8308823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.22826087474822998,0.8058823347091675,0.27173912525177,0.8308823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.8058823347091675},{"x":0.21956521272659302,"y":0.8058823347091675},{"x":0.21956521272659302,"y":0.8308823704719543},{"x":0.15217390656471252,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.15217390656471252,0.8058823347091675,0.21956521272659302,0.8308823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13695652782917023,"y":0.804411768913269},{"x":0.15000000596046448,"y":0.804411768913269},{"x":0.15000000596046448,"y":0.8294117450714111},{"x":0.13695652782917023,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13695652782917023,0.804411768913269,0.15000000596046448,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.8397058844566345},{"x":0.873913049697876,"y":0.8397058844566345},{"x":0.873913049697876,"y":0.8661764860153198},{"x":0.813043475151062,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.813043475151062,0.8397058844566345,0.873913049697876,0.8661764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8382353186607361},{"x":0.804347813129425,"y":0.8382353186607361},{"x":0.802173912525177,"y":0.8647058606147766},{"x":0.747826099395752,"y":0.8647058606147766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زیرولی","boundary":[0.75,0.8382353186607361,0.802173912525177,0.8647058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.8382353186607361},{"x":0.7369565367698669,"y":0.8382353186607361},{"x":0.7369565367698669,"y":0.8647058606147766},{"x":0.6934782862663269,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6934782862663269,0.8382353186607361,0.7369565367698669,0.8647058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.8382353186607361},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8382353186607361},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8632352948188782},{"x":0.658695638179779,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیغ","boundary":[0.658695638179779,0.8382353186607361,0.6847826242446899,0.8632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.8367646932601929},{"x":0.658695638179779,"y":0.8367646932601929},{"x":0.658695638179779,"y":0.8632352948188782},{"x":0.647826075553894,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.647826075553894,0.8367646932601929,0.658695638179779,0.8632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.8367646932601929},{"x":0.643478274345398,"y":0.8382353186607361},{"x":0.643478274345398,"y":0.8632352948188782},{"x":0.584782600402832,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.5869565010070801,0.8367646932601929,0.643478274345398,0.8632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.8352941274642944},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8367646932601929},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8632352948188782},{"x":0.5282608866691589,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5282608866691589,0.8352941274642944,0.5652173757553101,0.8632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.8352941274642944},{"x":0.508695662021637,"y":0.8352941274642944},{"x":0.508695662021637,"y":0.8617647290229797},{"x":0.49782609939575195,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.49782609939575195,0.8352941274642944,0.508695662021637,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.8352941274642944},{"x":0.49130433797836304,"y":0.8352941274642944},{"x":0.49130433797836304,"y":0.8617647290229797},{"x":0.44130435585975647,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.44130435585975647,0.8352941274642944,0.49130433797836304,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.8352941274642944},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8352941274642944},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8602941036224365},{"x":0.42391303181648254,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42391303181648254,0.8352941274642944,0.43478259444236755,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.8338235020637512},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8352941274642944},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8602941036224365},{"x":0.37826088070869446,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.37826088070869446,0.8338235020637512,0.4217391312122345,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.8338235020637512},{"x":0.37173911929130554,"y":0.8338235020637512},{"x":0.3695652186870575,"y":0.8602941036224365},{"x":0.3478260934352875,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.3478260934352875,0.8338235020637512,0.3695652186870575,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.8632352948188782},{"x":0.8717391490936279,"y":0.8632352948188782},{"x":0.8717391490936279,"y":0.8867647051811218},{"x":0.852173924446106,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.854347825050354,0.8632352948188782,0.8717391490936279,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.8632352948188782},{"x":0.852173924446106,"y":0.8647058606147766},{"x":0.852173924446106,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8086956739425659,"y":0.8867647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.8086956739425659,0.8632352948188782,0.852173924446106,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.8632352948188782},{"x":0.802173912525177,"y":0.8632352948188782},{"x":0.800000011920929,"y":0.8852941393852234},{"x":0.782608687877655,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.782608687877655,0.8632352948188782,0.800000011920929,0.8852941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.8632352948188782},{"x":0.77173912525177,"y":0.8632352948188782},{"x":0.77173912525177,"y":0.8867647051811218},{"x":0.72826087474823,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.730434775352478,0.8632352948188782,0.77173912525177,0.8867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.8632352948188782},{"x":0.710869550704956,"y":0.8632352948188782},{"x":0.710869550704956,"y":0.8852941393852234},{"x":0.7021738886833191,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7021738886833191,0.8632352948188782,0.710869550704956,0.8852941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.8632352948188782},{"x":0.697826087474823,"y":0.8632352948188782},{"x":0.697826087474823,"y":0.8852941393852234},{"x":0.647826075553894,"y":0.8852941393852234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.647826075553894,0.8632352948188782,0.697826087474823,0.8852941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6391304135322571,"y":0.8632352948188782},{"x":0.6391304135322571,"y":0.8852941393852234},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6086956262588501,0.8617647290229797,0.6391304135322571,0.8852941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5869565010070801,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5869565010070801,0.8617647290229797,0.6000000238418579,0.8838235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.8617647290229797},{"x":0.582608699798584,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5804347991943359,"y":0.8838235139846802},{"x":0.52173912525177,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.5239130258560181,0.8617647290229797,0.5804347991943359,0.8838235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8717391490936279,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8717391490936279,"y":0.9102941155433655},{"x":0.813043475151062,"y":0.9102941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".کاسه","boundary":[0.813043475151062,0.8882352709770203,0.8717391490936279,0.9102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8065217137336731,"y":0.908823549747467},{"x":0.791304349899292,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.791304349899292,0.8882352709770203,0.8065217137336731,0.908823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7782608866691589,"y":0.8882352709770203},{"x":0.7782608866691589,"y":0.9102941155433655},{"x":0.739130437374115,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.739130437374115,0.8867647051811218,0.7782608866691589,0.9102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7239130139350891,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7239130139350891,"y":0.908823549747467},{"x":0.6630434989929199,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۴-۱۰","boundary":[0.6630434989929199,0.8867647051811218,0.7239130139350891,0.908823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.8867647051811218},{"x":0.658695638179779,"y":0.8867647051811218},{"x":0.658695638179779,"y":0.908823549747467},{"x":0.6086956262588501,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.6086956262588501,0.8867647051811218,0.658695638179779,0.908823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6000000238418579,"y":0.908823549747467},{"x":0.571739137172699,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.571739137172699,0.8867647051811218,0.6000000238418579,0.908823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.8867647051811218},{"x":0.563043475151062,"y":0.8867647051811218},{"x":0.563043475151062,"y":0.908823549747467},{"x":0.5065217614173889,"y":0.908823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.5065217614173889,0.8867647051811218,0.563043475151062,0.908823549747467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8782608509063721,"y":0.6573529243469238},{"x":0.873913049697876,"y":0.9117646813392639},{"x":0.13260869681835175,"y":0.904411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13413042843341827,0.6429999761581421,0.878913049697876,0.9187646813392639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.7823529243469238},{"x":0.25869566202163696,"y":0.783823549747467},{"x":0.25652173161506653,"y":0.8014705777168274},{"x":0.13260869681835175,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2.Dipsacus","boundary":[0.13260869681835175,0.7823529243469238,0.25652173161506653,0.8014705777168274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.7823529243469238},{"x":0.25869566202163696,"y":0.783823549747467},{"x":0.25652173161506653,"y":0.8014705777168274},{"x":0.13260869681835175,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12760869681835174,0.7753529243469238,0.26152173161506653,0.8084705777168274],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.8323529362678528},{"x":0.27391305565834045,"y":0.8338235020637512},{"x":0.27391305565834045,"y":0.854411780834198},{"x":0.13913042843341827,"y":0.8514705896377563}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"3.Cephalaria","boundary":[0.13913042843341827,0.8323529362678528,0.27391305565834045,0.854411780834198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.134782612323761,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24782608449459076,"y":0.8588235378265381},{"x":0.24782608449459076,"y":0.875},{"x":0.134782612323761,"y":0.8735294342041016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5.Scabiosa","boundary":[0.134782612323761,0.8588235378265381,0.24782608449459076,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.8823529481887817},{"x":0.313043475151062,"y":0.8852941393852234},{"x":0.313043475151062,"y":0.9014706015586853},{"x":0.1304347813129425,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.Pterocephalus","boundary":[0.13260869681835175,0.8823529481887817,0.313043475151062,0.9014706015586853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6800000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.8323529362678528},{"x":0.313043475151062,"y":0.8352941274642944},{"x":0.313043475151062,"y":0.9014706015586853},{"x":0.1304347813129425,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12760869681835174,0.8253529362678528,0.318043475151062,0.9084706015586853],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/eRQWEtIDCWbRsqpd.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/zXQTOiUjYMTfzhuo.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/iQyDRHIltWgwkOMX-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.00030576559771662175,0.0003508650413330863,0.9980845935862998,0.9986099481133854]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.24558822810649872},{"x":0.16521738469600677,"y":0.18382352590560913},{"x":0.186956524848938,"y":0.18382352590560913},{"x":0.186956524848938,"y":0.24558822810649872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Knautia","boundary":[0.16521738469600677,0.24558822810649872,0.186956524848938,0.18382352590560913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.24558822810649872},{"x":0.16521738469600677,"y":0.18382352590560913},{"x":0.186956524848938,"y":0.18382352590560913},{"x":0.186956524848938,"y":0.24558822810649872}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.16021738469600677,0.2385882281064987,0.191956524848938,0.19082352590560914],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1608695685863495,"y":0.3176470696926117},{"x":0.19565217196941376,"y":0.3176470696926117},{"x":0.19565217196941376,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dipsacus","boundary":[0.1608695685863495,0.39264705777168274,0.19565217196941376,0.3176470696926117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.39264705777168274},{"x":0.1608695685863495,"y":0.3176470696926117},{"x":0.19565217196941376,"y":0.3176470696926117},{"x":0.19565217196941376,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15586956858634948,0.38564705777168273,0.20065217196941376,0.3246470696926117],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.5411764979362488},{"x":0.16304348409175873,"y":0.4588235318660736},{"x":0.19347825646400452,"y":0.4588235318660736},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Cephalaria","boundary":[0.1608695685863495,0.5411764979362488,0.19347825646400452,0.4588235318660736]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.5411764979362488},{"x":0.16304348409175873,"y":0.4588235318660736},{"x":0.19347825646400452,"y":0.4588235318660736},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5411764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.15586956858634948,0.5341764979362488,0.19847825646400452,0.4658235318660736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.679411768913269},{"x":0.16304348409175873,"y":0.604411780834198},{"x":0.186956524848938,"y":0.604411780834198},{"x":0.186956524848938,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scabiosa","boundary":[0.1608695685863495,0.679411768913269,0.186956524848938,0.604411780834198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.679411768913269},{"x":0.16304348409175873,"y":0.604411780834198},{"x":0.186956524848938,"y":0.604411780834198},{"x":0.186956524848938,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15586956858634948,0.672411768913269,0.191956524848938,0.611411780834198],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.841176450252533},{"x":0.1608695685863495,"y":0.7250000238418579},{"x":0.19347825646400452,"y":0.7250000238418579},{"x":0.19130434095859528,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pterocephalus","boundary":[0.1608695685863495,0.841176450252533,0.19347825646400452,0.7250000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.841176450252533},{"x":0.1608695685863495,"y":0.7250000238418579},{"x":0.19347825646400452,"y":0.7250000238418579},{"x":0.19130434095859528,"y":0.841176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15586956858634948,0.834176450252533,0.19847825646400452,0.7320000238418579],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8323529362678528},{"x":0.269565224647522,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"پوری","boundary":[0.269565224647522,0.8176470398902893,0.2956521809101105,0.8323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.8176470398902893},{"x":0.26304349303245544,"y":0.8176470398902893},{"x":0.26304349303245544,"y":0.8323529362678528},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.24565216898918152,0.8176470398902893,0.26304349303245544,0.8323529362678528]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8323529362678528},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.49000000953674316,"boundary":[0.24065216898918151,0.8106470398902893,0.3006521809101105,0.8393529362678528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.8867647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.8867647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.9132353067398071},{"x":0.832608699798584,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.832608699798584,0.8867647051811218,0.876086950302124,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8152173757553101,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8152173757553101,"y":0.9132353067398071},{"x":0.804347813129425,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.804347813129425,0.8867647051811218,0.8152173757553101,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8086956739425659,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8086956739425659,"y":0.9132353067398071},{"x":0.7978261113166809,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7978261113166809,0.8867647051811218,0.8086956739425659,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7956521511077881,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7956521511077881,"y":0.9132353067398071},{"x":0.741304337978363,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.741304337978363,0.8867647051811218,0.7956521511077881,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.8867647051811218},{"x":0.72826087474823,"y":0.8867647051811218},{"x":0.72826087474823,"y":0.9132353067398071},{"x":0.6804347634315491,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6804347634315491,0.8867647051811218,0.72826087474823,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.8882352709770203},{"x":0.656521737575531,"y":0.8882352709770203},{"x":0.656521737575531,"y":0.9132353067398071},{"x":0.634782612323761,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.634782612323761,0.8882352709770203,0.656521737575531,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6304348111152649,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6304348111152649,"y":0.9132353067398071},{"x":0.6195651888847351,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6195651888847351,0.8882352709770203,0.6304348111152649,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6108695864677429,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6108695864677429,"y":0.9132353067398071},{"x":0.5760869383811951,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5760869383811951,0.8882352709770203,0.6108695864677429,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.8882352709770203},{"x":0.571739137172699,"y":0.8882352709770203},{"x":0.571739137172699,"y":0.9132353067398071},{"x":0.560869574546814,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.560869574546814,0.8882352709770203,0.571739137172699,0.9132353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5565217137336731,"y":0.9147058725357056},{"x":0.49782609939575195,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.49782609939575195,0.8882352709770203,0.5565217137336731,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.8882352709770203},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8882352709770203},{"x":0.48260870575904846,"y":0.9147058725357056},{"x":0.469565212726593,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.469565212726593,0.8882352709770203,0.48260870575904846,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.8882352709770203},{"x":0.458695650100708,"y":0.8882352709770203},{"x":0.458695650100708,"y":0.9147058725357056},{"x":0.41956523060798645,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.41956523060798645,0.8882352709770203,0.458695650100708,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.8882352709770203},{"x":0.41521739959716797,"y":0.8882352709770203},{"x":0.41521739959716797,"y":0.9147058725357056},{"x":0.39347827434539795,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.39347827434539795,0.8882352709770203,0.41521739959716797,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.8882352709770203},{"x":0.38695651292800903,"y":0.8882352709770203},{"x":0.38695651292800903,"y":0.9147058725357056},{"x":0.376086950302124,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.376086950302124,0.8882352709770203,0.38695651292800903,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.8882352709770203},{"x":0.3804347813129425,"y":0.8882352709770203},{"x":0.3804347813129425,"y":0.9147058725357056},{"x":0.3695652186870575,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3695652186870575,0.8882352709770203,0.3804347813129425,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.8882352709770203},{"x":0.36304348707199097,"y":0.8882352709770203},{"x":0.36304348707199097,"y":0.9147058725357056},{"x":0.3391304314136505,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.3391304314136505,0.8882352709770203,0.36304348707199097,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.313043475151062,"y":0.8882352709770203},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8882352709770203},{"x":0.3282608687877655,"y":0.9147058725357056},{"x":0.313043475151062,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.313043475151062,0.8882352709770203,0.3282608687877655,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.8882352709770203},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8882352709770203},{"x":0.2978260815143585,"y":0.9147058725357056},{"x":0.27173912525177,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.27173912525177,0.8882352709770203,0.2978260815143585,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21956521272659302,"y":0.8882352709770203},{"x":0.25217390060424805,"y":0.8882352709770203},{"x":0.25217390060424805,"y":0.9147058725357056},{"x":0.21956521272659302,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21956521272659302,0.8882352709770203,0.25217390060424805,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.8897058963775635},{"x":0.208695650100708,"y":0.8897058963775635},{"x":0.208695650100708,"y":0.9147058725357056},{"x":0.145652174949646,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.145652174949646,0.8897058963775635,0.208695650100708,0.9147058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.9176470637321472},{"x":0.8673912882804871,"y":0.9176470637321472},{"x":0.8673912882804871,"y":0.9382352828979492},{"x":0.8065217137336731,"y":0.9382352828979492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.8086956739425659,0.9176470637321472,0.8673912882804871,0.9382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.9176470637321472},{"x":0.7956521511077881,"y":0.9176470637321472},{"x":0.7956521511077881,"y":0.9367647171020508},{"x":0.739130437374115,"y":0.9367647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طوسک","boundary":[0.739130437374115,0.9176470637321472,0.7956521511077881,0.9367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.9176470637321472},{"x":0.7347826361656189,"y":0.9176470637321472},{"x":0.7347826361656189,"y":0.9367647171020508},{"x":0.7260869741439819,"y":0.9367647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260869741439819,0.9176470637321472,0.7347826361656189,0.9367647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.8867647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.8867647051811218},{"x":0.876086950302124,"y":0.9382352828979492},{"x":0.145652174949646,"y":0.9382352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.140652174949646,0.8797647051811218,0.881086950302124,0.9452352828979492],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/nSSQlRGYNnRCipzO.jpg","blurred":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/RaezAwvjLNyRkIkV.jpg","webpSec":"/storage/books/28ae0859935ba168/pages/mjdgEfYSJXAmDlfW-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.0002915878878987354,0.0001108131525271079,0.9980467863601187,0.9986380623095177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.08235294371843338},{"x":0.884782612323761,"y":0.08235294371843338},{"x":0.884782612323761,"y":0.09705882519483566},{"x":0.856521725654602,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.856521725654602,0.08235294371843338,0.884782612323761,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.08235294371843338},{"x":0.852173924446106,"y":0.08235294371843338},{"x":0.852173924446106,"y":0.09705882519483566},{"x":0.821739137172699,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.821739137172699,0.08235294371843338,0.852173924446106,0.09705882519483566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.08235294371843338},{"x":0.884782612323761,"y":0.08235294371843338},{"x":0.884782612323761,"y":0.09705882519483566},{"x":0.821739137172699,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.816739137172699,0.07535294371843337,0.889782612323761,0.10405882519483567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.08235294371843338},{"x":0.52173912525177,"y":0.08382353186607361},{"x":0.519565224647522,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"6/۶","boundary":[0.5,0.08235294371843338,0.519565224647522,0.09705882519483566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.08235294371843338},{"x":0.52173912525177,"y":0.08382353186607361},{"x":0.519565224647522,"y":0.09705882519483566},{"x":0.5,"y":0.09558823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.495,0.07535294371843337,0.524565224647522,0.10405882519483567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.08529412001371384},{"x":0.15217390656471252,"y":0.08529412001371384},{"x":0.15217390656471252,"y":0.09705882519483566},{"x":0.14130434393882751,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14130434393882751,0.08529412001371384,0.15217390656471252,0.09705882519483566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.08382353186607361},{"x":0.2239130437374115,"y":0.08382353186607361},{"x":0.2239130437374115,"y":0.09558823704719543},{"x":0.1608695685863495,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Knautia","boundary":[0.1608695685863495,0.08382353186607361,0.2239130437374115,0.09558823704719543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.08382353186607361},{"x":0.2239130437374115,"y":0.08382353186607361},{"x":0.2239130437374115,"y":0.09558823704719543},{"x":0.14130434393882751,"y":0.09705882519483566}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1363043439388275,0.0768235318660736,0.2289130437374115,0.10258823704719544],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.11029411852359772},{"x":0.15869565308094025,"y":0.11029411852359772},{"x":0.15869565308094025,"y":0.125},{"x":0.14347825944423676,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14347825944423676,0.11029411852359772,0.15869565308094025,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.11029411852359772},{"x":0.2543478310108185,"y":0.11176470667123795},{"x":0.2543478310108185,"y":0.12647059559822083},{"x":0.16739130020141602,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Knautia","boundary":[0.16739130020141602,0.11029411852359772,0.2543478310108185,0.12647059559822083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.11176470667123795},{"x":0.291304349899292,"y":0.11176470667123795},{"x":0.291304349899292,"y":0.12647059559822083},{"x":0.27173912525177,"y":0.12647059559822083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.27173912525177,0.11176470667123795,0.291304349899292,0.12647059559822083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.11029411852359772},{"x":0.291304349899292,"y":0.11176470667123795},{"x":0.291304349899292,"y":0.12647059559822083},{"x":0.14347825944423676,"y":0.125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13847825944423675,0.10329411852359771,0.296304349899292,0.13347059559822083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.13823530077934265},{"x":0.19347825646400452,"y":0.13823530077934265},{"x":0.19347825646400452,"y":0.1558823585510254},{"x":0.14130434393882751,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Szabo","boundary":[0.14130434393882751,0.13823530077934265,0.19347825646400452,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.13823530077934265},{"x":0.20217391848564148,"y":0.13823530077934265},{"x":0.20217391848564148,"y":0.1558823585510254},{"x":0.19565217196941376,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19565217196941376,0.13823530077934265,0.20217391848564148,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.13823530077934265},{"x":0.23043477535247803,"y":0.13823530077934265},{"x":0.23043477535247803,"y":0.1558823585510254},{"x":0.21086956560611725,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Z.","boundary":[0.21086956560611725,0.13823530077934265,0.23043477535247803,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28260868787765503,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28260868787765503,"y":0.1558823585510254},{"x":0.24130435287952423,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1911","boundary":[0.24130435287952423,0.13823530077934265,0.28260868787765503,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.280434787273407,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28913044929504395,"y":0.13823530077934265},{"x":0.28913044929504395,"y":0.1558823585510254},{"x":0.280434787273407,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.280434787273407,0.13823530077934265,0.28913044929504395,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.13823530077934265},{"x":0.30000001192092896,"y":0.13823530077934265},{"x":0.30000001192092896,"y":0.1558823585510254},{"x":0.291304349899292,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.291304349899292,0.13823530077934265,0.30000001192092896,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.313043475151062,"y":0.13823530077934265},{"x":0.3804347813129425,"y":0.13676470518112183},{"x":0.3804347813129425,"y":0.1558823585510254},{"x":0.313043475151062,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Knautia","boundary":[0.313043475151062,0.13823530077934265,0.3804347813129425,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.13676470518112183},{"x":0.4543478190898895,"y":0.13676470518112183},{"x":0.4543478190898895,"y":0.1558823585510254},{"x":0.39347827434539795,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"genusz","boundary":[0.39347827434539795,0.13676470518112183,0.4543478190898895,0.1558823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.13676470518112183},{"x":0.602173924446106,"y":0.13676470518112183},{"x":0.602173924446106,"y":0.15441176295280457},{"x":0.458695650100708,"y":0.1558823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monographiaja","boundary":[0.458695650100708,0.13676470518112183,0.602173924446106,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6086956262588501,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6086956262588501,"y":0.15441176295280457},{"x":0.602173924446106,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.602173924446106,0.13676470518112183,0.6086956262588501,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6608695387840271,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6608695387840271,"y":0.15441176295280457},{"x":0.613043487071991,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Math","boundary":[0.613043487071991,0.13676470518112183,0.6608695387840271,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6739130616188049,"y":0.13676470518112183},{"x":0.6739130616188049,"y":0.15441176295280457},{"x":0.667391300201416,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.667391300201416,0.13676470518112183,0.6739130616188049,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.13676470518112183},{"x":0.7217391133308411,"y":0.13676470518112183},{"x":0.7217391133308411,"y":0.15441176295280457},{"x":0.6847826242446899,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Term","boundary":[0.6847826242446899,0.13676470518112183,0.7217391133308411,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.13676470518112183},{"x":0.739130437374115,"y":0.13676470518112183},{"x":0.739130437374115,"y":0.15441176295280457},{"x":0.730434775352478,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.730434775352478,0.13676470518112183,0.739130437374115,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.1352941244840622},{"x":0.789130449295044,"y":0.1352941244840622},{"x":0.789130449295044,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7456521987915039,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kozl","boundary":[0.7456521987915039,0.1352941244840622,0.789130449295044,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.1352941244840622},{"x":0.79347825050354,"y":0.1352941244840622},{"x":0.79347825050354,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7869565486907959,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7869565486907959,0.1352941244840622,0.79347825050354,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.1352941244840622},{"x":0.821739137172699,"y":0.1352941244840622},{"x":0.821739137172699,"y":0.15294118225574493},{"x":0.802173912525177,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"31","boundary":[0.802173912525177,0.1352941244840622,0.821739137172699,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8282608985900879,"y":0.1352941244840622},{"x":0.8282608985900879,"y":0.15294118225574493},{"x":0.821739137172699,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.821739137172699,0.1352941244840622,0.8282608985900879,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.1352941244840622},{"x":0.876086950302124,"y":0.1352941244840622},{"x":0.876086950302124,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8282608985900879,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1-436","boundary":[0.8282608985900879,0.1352941244840622,0.876086950302124,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.1352941244840622},{"x":0.886956512928009,"y":0.1352941244840622},{"x":0.886956512928009,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8804348111152649,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8804348111152649,0.1352941244840622,0.886956512928009,0.15294118225574493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.13823530077934265},{"x":0.886956512928009,"y":0.1352941244840622},{"x":0.886956512928009,"y":0.15294118225574493},{"x":0.14130434393882751,"y":0.15735293924808502}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1363043439388275,0.13123530077934265,0.891956512928009,0.15994118225574494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8195652365684509,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8195652365684509,"y":0.18382352590560913},{"x":0.760869562625885,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.760869562625885,0.15882353484630585,0.8195652365684509,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.16029411554336548},{"x":0.752173900604248,"y":0.16029411554336548},{"x":0.752173900604248,"y":0.18382352590560913},{"x":0.689130425453186,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.689130425453186,0.16029411554336548,0.752173900604248,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.16029411554336548},{"x":0.678260862827301,"y":0.16029411554336548},{"x":0.678260862827301,"y":0.18382352590560913},{"x":0.6717391014099121,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6717391014099121,0.16029411554336548,0.678260862827301,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.16029411554336548},{"x":0.6608695387840271,"y":0.16029411554336548},{"x":0.6608695387840271,"y":0.18382352590560913},{"x":0.634782612323761,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.634782612323761,0.16029411554336548,0.6608695387840271,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.16029411554336548},{"x":0.623913049697876,"y":0.16029411554336548},{"x":0.623913049697876,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5869565010070801,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5869565010070801,0.16029411554336548,0.623913049697876,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573913037776947,"y":0.16029411554336548},{"x":0.584782600402832,"y":0.16029411554336548},{"x":0.584782600402832,"y":0.18382352590560913},{"x":0.573913037776947,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.573913037776947,0.16029411554336548,0.584782600402832,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.16029411554336548},{"x":0.571739137172699,"y":0.16029411554336548},{"x":0.571739137172699,"y":0.18382352590560913},{"x":0.532608687877655,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.532608687877655,0.16029411554336548,0.571739137172699,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.16029411554336548},{"x":0.52173912525177,"y":0.16029411554336548},{"x":0.52173912525177,"y":0.18529412150382996},{"x":0.4543478190898895,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.4543478190898895,0.16029411554336548,0.52173912525177,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.16029411554336548},{"x":0.4521739184856415,"y":0.16029411554336548},{"x":0.4521739184856415,"y":0.18529412150382996},{"x":0.436956524848938,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.436956524848938,0.16029411554336548,0.4521739184856415,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.16029411554336548},{"x":0.43043479323387146,"y":0.16029411554336548},{"x":0.43043479323387146,"y":0.18529412150382996},{"x":0.3695652186870575,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.3695652186870575,0.16029411554336548,0.43043479323387146,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.16029411554336548},{"x":0.35652172565460205,"y":0.16029411554336548},{"x":0.35652172565460205,"y":0.18529412150382996},{"x":0.33043476939201355,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.33043476939201355,0.16029411554336548,0.35652172565460205,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.16029411554336548},{"x":0.332608699798584,"y":0.16029411554336548},{"x":0.332608699798584,"y":0.18529412150382996},{"x":0.321739137172699,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.321739137172699,0.16029411554336548,0.332608699798584,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.16029411554336548},{"x":0.31956520676612854,"y":0.16029411554336548},{"x":0.31956520676612854,"y":0.18529412150382996},{"x":0.27826085686683655,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.27826085686683655,0.16029411554336548,0.31956520676612854,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.16029411554336548},{"x":0.27173912525177,"y":0.16029411554336548},{"x":0.27173912525177,"y":0.18529412150382996},{"x":0.22826087474822998,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.22826087474822998,0.16029411554336548,0.27173912525177,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.16029411554336548},{"x":0.22173912823200226,"y":0.16029411554336548},{"x":0.22173912823200226,"y":0.18529412150382996},{"x":0.208695650100708,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.208695650100708,0.16029411554336548,0.22173912823200226,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.1617647111415863},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1617647111415863},{"x":0.20000000298023224,"y":0.18529412150382996},{"x":0.15434782207012177,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چنگی","boundary":[0.15434782207012177,0.1617647111415863,0.20000000298023224,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.1617647111415863},{"x":0.15000000596046448,"y":0.1617647111415863},{"x":0.15000000596046448,"y":0.18529412150382996},{"x":0.13913042843341827,"y":0.18529412150382996}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13913042843341827,0.1617647111415863,0.15000000596046448,0.18529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.873913049697876,"y":0.18529412150382996},{"x":0.886956512928009,"y":0.18529412150382996},{"x":0.886956512928009,"y":0.21176470816135406},{"x":0.873913049697876,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.873913049697876,0.18529412150382996,0.886956512928009,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.18529412150382996},{"x":0.8695651888847351,"y":0.18529412150382996},{"x":0.8695651888847351,"y":0.21176470816135406},{"x":0.813043475151062,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.813043475151062,0.18529412150382996,0.8695651888847351,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.18529412150382996},{"x":0.810869574546814,"y":0.18529412150382996},{"x":0.810869574546814,"y":0.21176470816135406},{"x":0.7434782385826111,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.7434782385826111,0.18529412150382996,0.810869574546814,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.18529412150382996},{"x":0.739130437374115,"y":0.18529412150382996},{"x":0.739130437374115,"y":0.21176470816135406},{"x":0.697826087474823,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.697826087474823,0.18529412150382996,0.739130437374115,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.18529412150382996},{"x":0.695652186870575,"y":0.18529412150382996},{"x":0.695652186870575,"y":0.21176470816135406},{"x":0.6847826242446899,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6847826242446899,0.18529412150382996,0.695652186870575,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.18529412150382996},{"x":0.6826087236404419,"y":0.18529412150382996},{"x":0.6826087236404419,"y":0.21176470816135406},{"x":0.647826075553894,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.647826075553894,0.18529412150382996,0.6826087236404419,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.18529412150382996},{"x":0.645652174949646,"y":0.18529412150382996},{"x":0.645652174949646,"y":0.21176470816135406},{"x":0.584782600402832,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.584782600402832,0.18529412150382996,0.645652174949646,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5782608985900879,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5782608985900879,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5565217137336731,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5565217137336731,0.1867647022008896,0.5782608985900879,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.1867647022008896},{"x":0.554347813129425,"y":0.1867647022008896},{"x":0.554347813129425,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5260869860649109,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.5260869860649109,0.1867647022008896,0.554347813129425,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.1867647022008896},{"x":0.52173912525177,"y":0.1867647022008896},{"x":0.52173912525177,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5065217614173889,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5065217614173889,0.1867647022008896,0.52173912525177,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.1867647022008896},{"x":0.508695662021637,"y":0.1867647022008896},{"x":0.508695662021637,"y":0.21176470816135406},{"x":0.49782609939575195,"y":0.21176470816135406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49782609939575195,0.1867647022008896,0.508695662021637,0.21176470816135406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.1867647022008896},{"x":0.489130437374115,"y":0.1867647022008896},{"x":0.489130437374115,"y":0.2132352888584137},{"x":0.45652174949645996,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.45652174949645996,0.1867647022008896,0.489130437374115,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4521739184856415,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4521739184856415,"y":0.2132352888584137},{"x":0.426086962223053,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.426086962223053,0.1867647022008896,0.4521739184856415,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.1867647022008896},{"x":0.40869563817977905,"y":0.1867647022008896},{"x":0.40869563817977905,"y":0.2132352888584137},{"x":0.354347825050354,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.354347825050354,0.1867647022008896,0.40869563817977905,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.1867647022008896},{"x":0.3391304314136505,"y":0.1867647022008896},{"x":0.3391304314136505,"y":0.2132352888584137},{"x":0.30000001192092896,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.30000001192092896,0.1867647022008896,0.3391304314136505,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.1867647022008896},{"x":0.2978260815143585,"y":0.1867647022008896},{"x":0.2978260815143585,"y":0.2132352888584137},{"x":0.2869565188884735,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2869565188884735,0.1867647022008896,0.2978260815143585,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.1867647022008896},{"x":0.280434787273407,"y":0.1867647022008896},{"x":0.280434787273407,"y":0.2132352888584137},{"x":0.24130435287952423,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.24130435287952423,0.1867647022008896,0.280434787273407,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.1867647022008896},{"x":0.23695652186870575,"y":0.1867647022008896},{"x":0.23695652186870575,"y":0.2132352888584137},{"x":0.21086956560611725,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21086956560611725,0.1867647022008896,0.23695652186870575,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.1882352977991104},{"x":0.197826087474823,"y":0.1882352977991104},{"x":0.197826087474823,"y":0.2132352888584137},{"x":0.14782609045505524,"y":0.2132352888584137}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نهنجي","boundary":[0.14782609045505524,0.1882352977991104,0.197826087474823,0.2132352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.21176470816135406},{"x":0.884782612323761,"y":0.21176470816135406},{"x":0.884782612323761,"y":0.23529411852359772},{"x":0.8304347991943359,"y":0.23529411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.8304347991943359,0.21176470816135406,0.884782612323761,0.23529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8152173757553101,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8152173757553101,"y":0.23529411852359772},{"x":0.802173912525177,"y":0.23529411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.802173912525177,0.21176470816135406,0.8152173757553101,0.23529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.21176470816135406},{"x":0.7956521511077881,"y":0.21176470816135406},{"x":0.7956521511077881,"y":0.23529411852359772},{"x":0.7565217614173889,"y":0.23529411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7565217614173889,0.21176470816135406,0.7956521511077881,0.23529411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.21176470816135406},{"x":0.75,"y":0.21176470816135406},{"x":0.75,"y":0.23676469922065735},{"x":0.7130434513092041,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7130434513092041,0.21176470816135406,0.75,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.21176470816135406},{"x":0.7043478488922119,"y":0.21176470816135406},{"x":0.7043478488922119,"y":0.23676469922065735},{"x":0.6521739363670349,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نهنجی","boundary":[0.6521739363670349,0.21176470816135406,0.7043478488922119,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.21176470816135406},{"x":0.647826075553894,"y":0.21176470816135406},{"x":0.647826075553894,"y":0.23676469922065735},{"x":0.6391304135322571,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6391304135322571,0.21176470816135406,0.647826075553894,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.21176470816135406},{"x":0.636956512928009,"y":0.21176470816135406},{"x":0.636956512928009,"y":0.23676469922065735},{"x":0.593478262424469,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.593478262424469,0.21176470816135406,0.636956512928009,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5891304612159729,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5891304612159729,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5695652365684509,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5695652365684509,0.21176470816135406,0.5891304612159729,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.21176470816135406},{"x":0.560869574546814,"y":0.21176470816135406},{"x":0.560869574546814,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5065217614173889,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنجانی","boundary":[0.5065217614173889,0.21176470816135406,0.560869574546814,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5,"y":0.23676469922065735},{"x":0.489130437374115,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489130437374115,0.21176470816135406,0.5,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.21176470816135406},{"x":0.48260870575904846,"y":0.21176470816135406},{"x":0.48260870575904846,"y":0.23676469922065735},{"x":0.44130435585975647,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.44130435585975647,0.21176470816135406,0.48260870575904846,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.21176470816135406},{"x":0.426086962223053,"y":0.21176470816135406},{"x":0.426086962223053,"y":0.23676469922065735},{"x":0.41521739959716797,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.41521739959716797,0.21176470816135406,0.426086962223053,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.21176470816135406},{"x":0.40869563817977905,"y":0.21176470816135406},{"x":0.40869563817977905,"y":0.23676469922065735},{"x":0.39782607555389404,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.39782607555389404,0.21176470816135406,0.40869563817977905,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.2132352888584137},{"x":0.3913043439388275,"y":0.2132352888584137},{"x":0.3913043439388275,"y":0.23676469922065735},{"x":0.3499999940395355,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.3499999940395355,0.2132352888584137,0.3913043439388275,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.2132352888584137},{"x":0.34130436182022095,"y":0.2132352888584137},{"x":0.34130436182022095,"y":0.23676469922065735},{"x":0.2956521809101105,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.2956521809101105,0.2132352888584137,0.34130436182022095,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.2132352888584137},{"x":0.280434787273407,"y":0.2132352888584137},{"x":0.280434787273407,"y":0.23676469922065735},{"x":0.22608695924282074,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.22608695924282074,0.2132352888584137,0.280434787273407,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.2132352888584137},{"x":0.21739129722118378,"y":0.2132352888584137},{"x":0.21739129722118378,"y":0.23676469922065735},{"x":0.208695650100708,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.208695650100708,0.2132352888584137,0.21739129722118378,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.2132352888584137},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2132352888584137},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23676469922065735},{"x":0.17391304671764374,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.17391304671764374,0.2132352888584137,0.20000000298023224,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.2132352888584137},{"x":0.16739130020141602,"y":0.2132352888584137},{"x":0.16739130020141602,"y":0.23676469922065735},{"x":0.145652174949646,"y":0.23676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.145652174949646,0.2132352888584137,0.16739130020141602,0.23676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.23529411852359772},{"x":0.884782612323761,"y":0.2338235229253769},{"x":0.884782612323761,"y":0.25882354378700256},{"x":0.843478262424469,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.843478262424469,0.23529411852359772,0.884782612323761,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.23529411852359772},{"x":0.8260869383811951,"y":0.23529411852359772},{"x":0.8260869383811951,"y":0.260294109582901},{"x":0.8173912763595581,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8152173757553101,0.23529411852359772,0.8260869383811951,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.23529411852359772},{"x":0.810869574546814,"y":0.23529411852359772},{"x":0.810869574546814,"y":0.260294109582901},{"x":0.758695662021637,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.758695662021637,0.23529411852359772,0.810869574546814,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.23529411852359772},{"x":0.747826099395752,"y":0.23529411852359772},{"x":0.747826099395752,"y":0.260294109582901},{"x":0.6826087236404419,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.6826087236404419,0.23529411852359772,0.747826099395752,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.23529411852359772},{"x":0.667391300201416,"y":0.23529411852359772},{"x":0.667391300201416,"y":0.260294109582901},{"x":0.654347836971283,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521739363670349,0.23529411852359772,0.667391300201416,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.23529411852359772},{"x":0.645652174949646,"y":0.23529411852359772},{"x":0.645652174949646,"y":0.260294109582901},{"x":0.613043487071991,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.613043487071991,0.23529411852359772,0.645652174949646,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5978260636329651,"y":0.23676469922065735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2617647051811218},{"x":0.571739137172699,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.571739137172699,0.23676469922065735,0.6000000238418579,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5586956739425659,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5586956739425659,"y":0.2617647051811218},{"x":0.5260869860649109,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.5260869860649109,0.23676469922065735,0.5586956739425659,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5239130258560181,"y":0.23676469922065735},{"x":0.5260869860649109,"y":0.2617647051811218},{"x":0.5152173638343811,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5152173638343811,0.23676469922065735,0.5260869860649109,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.480434775352478,"y":0.23676469922065735},{"x":0.508695662021637,"y":0.23676469922065735},{"x":0.508695662021637,"y":0.2617647051811218},{"x":0.48260870575904846,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرم","boundary":[0.480434775352478,0.23676469922065735,0.508695662021637,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.23676469922065735},{"x":0.48260870575904846,"y":0.23676469922065735},{"x":0.4847826063632965,"y":0.2617647051811218},{"x":0.4739130437374115,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739130437374115,0.23676469922065735,0.4847826063632965,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.23676469922065735},{"x":0.46739131212234497,"y":0.23676469922065735},{"x":0.469565212726593,"y":0.2617647051811218},{"x":0.406521737575531,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.406521737575531,0.23676469922065735,0.469565212726593,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.23676469922065735},{"x":0.395652174949646,"y":0.23676469922065735},{"x":0.395652174949646,"y":0.26323530077934265},{"x":0.38260868191719055,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38260868191719055,0.23676469922065735,0.395652174949646,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.313043475151062,"y":0.23676469922065735},{"x":0.376086950302124,"y":0.23676469922065735},{"x":0.376086950302124,"y":0.26323530077934265},{"x":0.31521740555763245,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.313043475151062,0.23676469922065735,0.376086950302124,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.23823529481887817},{"x":0.3065217435359955,"y":0.23823529481887817},{"x":0.3065217435359955,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2978260815143585,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2956521809101105,0.23823529481887817,0.3065217435359955,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.23823529481887817},{"x":0.29347825050354004,"y":0.23676469922065735},{"x":0.29347825050354004,"y":0.26323530077934265},{"x":0.22826087474822998,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.22826087474822998,0.23823529481887817,0.29347825050354004,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.23823529481887817},{"x":0.21521739661693573,"y":0.23823529481887817},{"x":0.21739129722118378,"y":0.26323530077934265},{"x":0.20652173459529877,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.20652173459529877,0.23823529481887817,0.21739129722118378,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.23823529481887817},{"x":0.197826087474823,"y":0.23823529481887817},{"x":0.197826087474823,"y":0.26323530077934265},{"x":0.1608695685863495,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.1608695685863495,0.23823529481887817,0.197826087474823,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.23823529481887817},{"x":0.15434782207012177,"y":0.23823529481887817},{"x":0.15434782207012177,"y":0.26323530077934265},{"x":0.14130434393882751,"y":0.26323530077934265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.13913042843341827,0.23823529481887817,0.15434782207012177,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8891304135322571,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8891304135322571,"y":0.2867647111415863},{"x":0.854347825050354,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.854347825050354,0.2617647051811218,0.8891304135322571,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8500000238418579,"y":0.2617647051811218},{"x":0.8500000238418579,"y":0.2867647111415863},{"x":0.823913037776947,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.823913037776947,0.2617647051811218,0.8500000238418579,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.2617647051811218},{"x":0.810869574546814,"y":0.2617647051811218},{"x":0.810869574546814,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7760869860649109,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7760869860649109,0.2617647051811218,0.810869574546814,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2617647051811218},{"x":0.77173912525177,"y":0.2617647051811218},{"x":0.77173912525177,"y":0.2867647111415863},{"x":0.75,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.75,0.2617647051811218,0.77173912525177,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.2617647051811218},{"x":0.747826099395752,"y":0.2617647051811218},{"x":0.747826099395752,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7347826361656189,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7347826361656189,0.2617647051811218,0.747826099395752,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.2617647051811218},{"x":0.719565212726593,"y":0.2617647051811218},{"x":0.719565212726593,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6934782862663269,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.6934782862663269,0.2617647051811218,0.719565212726593,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.2617647051811218},{"x":0.6826087236404419,"y":0.2617647051811218},{"x":0.6826087236404419,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6695652008056641,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6695652008056641,0.2617647051811218,0.6826087236404419,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.2617647051811218},{"x":0.6499999761581421,"y":0.2617647051811218},{"x":0.6499999761581421,"y":0.2867647111415863},{"x":0.606521725654602,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.606521725654602,0.2617647051811218,0.6499999761581421,0.2867647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.2617647051811218},{"x":0.602173924446106,"y":0.2617647051811218},{"x":0.602173924446106,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5804347991943359,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5804347991943359,0.2617647051811218,0.602173924446106,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.26323530077934265},{"x":0.573913037776947,"y":0.26323530077934265},{"x":0.573913037776947,"y":0.28823530673980713},{"x":0.530434787273407,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.530434787273407,0.26323530077934265,0.573913037776947,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.26323530077934265},{"x":0.5282608866691589,"y":0.26323530077934265},{"x":0.5282608866691589,"y":0.28823530673980713},{"x":0.5173913240432739,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5173913240432739,0.26323530077934265,0.5282608866691589,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.26323530077934265},{"x":0.508695662021637,"y":0.26323530077934265},{"x":0.508695662021637,"y":0.28823530673980713},{"x":0.46739131212234497,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.46739131212234497,0.26323530077934265,0.508695662021637,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.26323530077934265},{"x":0.46739131212234497,"y":0.26323530077934265},{"x":0.46739131212234497,"y":0.28823530673980713},{"x":0.41956523060798645,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.41956523060798645,0.26323530077934265,0.46739131212234497,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.26323530077934265},{"x":0.41956523060798645,"y":0.26323530077934265},{"x":0.41956523060798645,"y":0.28823530673980713},{"x":0.406521737575531,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.406521737575531,0.26323530077934265,0.41956523060798645,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.26323530077934265},{"x":0.38913044333457947,"y":0.26323530077934265},{"x":0.38913044333457947,"y":0.28823530673980713},{"x":0.3478260934352875,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3478260934352875,0.26323530077934265,0.38913044333457947,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.26323530077934265},{"x":0.34130436182022095,"y":0.26323530077934265},{"x":0.34130436182022095,"y":0.28823530673980713},{"x":0.332608699798584,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.332608699798584,0.26323530077934265,0.34130436182022095,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.26323530077934265},{"x":0.3282608687877655,"y":0.26323530077934265},{"x":0.3282608687877655,"y":0.28823530673980713},{"x":0.30000001192092896,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.30000001192092896,0.26323530077934265,0.3282608687877655,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2978260815143585,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2978260815143585,"y":0.28823530673980713},{"x":0.2869565188884735,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2869565188884735,0.26323530077934265,0.2978260815143585,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.26323530077934265},{"x":0.28478261828422546,"y":0.26323530077934265},{"x":0.28478261828422546,"y":0.28823530673980713},{"x":0.269565224647522,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.269565224647522,0.26323530077934265,0.28478261828422546,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2543478310108185,"y":0.26323530077934265},{"x":0.2543478310108185,"y":0.28823530673980713},{"x":0.22826087474822998,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.22826087474822998,0.26323530077934265,0.2543478310108185,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.26323530077934265},{"x":0.21956521272659302,"y":0.26323530077934265},{"x":0.21956521272659302,"y":0.28823530673980713},{"x":0.20652173459529877,"y":0.28823530673980713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.20652173459529877,0.26323530077934265,0.21956521272659302,0.28823530673980713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.2647058963775635},{"x":0.186956524848938,"y":0.2647058963775635},{"x":0.186956524848938,"y":0.28970587253570557},{"x":0.14347825944423676,"y":0.28970587253570557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.14347825944423676,0.2647058963775635,0.186956524848938,0.28970587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673912882804871,"y":0.2867647111415863},{"x":0.886956512928009,"y":0.2867647111415863},{"x":0.886956512928009,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8673912882804871,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8673912882804871,0.2867647111415863,0.886956512928009,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8608695864677429,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8608695864677429,"y":0.31029412150382996},{"x":0.821739137172699,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.821739137172699,0.2867647111415863,0.8608695864677429,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8195652365684509,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8195652365684509,"y":0.31029412150382996},{"x":0.810869574546814,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.810869574546814,0.2867647111415863,0.8195652365684509,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.28823530673980713},{"x":0.810869574546814,"y":0.28823530673980713},{"x":0.810869574546814,"y":0.3117647171020508},{"x":0.769565224647522,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.769565224647522,0.28823530673980713,0.810869574546814,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.28823530673980713},{"x":0.760869562625885,"y":0.28823530673980713},{"x":0.760869562625885,"y":0.3117647171020508},{"x":0.719565212726593,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.719565212726593,0.28823530673980713,0.760869562625885,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.28823530673980713},{"x":0.717391312122345,"y":0.28823530673980713},{"x":0.717391312122345,"y":0.3117647171020508},{"x":0.708695650100708,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.708695650100708,0.28823530673980713,0.717391312122345,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.28823530673980713},{"x":0.7021738886833191,"y":0.28823530673980713},{"x":0.7021738886833191,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6826087236404419,0.28823530673980713,0.7021738886833191,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.28823530673980713},{"x":0.676086962223053,"y":0.28823530673980713},{"x":0.676086962223053,"y":0.3117647171020508},{"x":0.626086950302124,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.626086950302124,0.28823530673980713,0.676086962223053,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6282608509063721,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6282608509063721,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6195651888847351,0.28823530673980713,0.6282608509063721,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6173912882804871,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6173912882804871,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5565217137336731,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.5565217137336731,0.28823530673980713,0.6173912882804871,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.28823530673980713},{"x":0.541304349899292,"y":0.28823530673980713},{"x":0.541304349899292,"y":0.3117647171020508},{"x":0.49782609939575195,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49782609939575195,0.28823530673980713,0.541304349899292,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.28823530673980713},{"x":0.480434775352478,"y":0.28823530673980713},{"x":0.480434775352478,"y":0.3117647171020508},{"x":0.44565218687057495,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.44565218687057495,0.28823530673980713,0.480434775352478,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.28823530673980713},{"x":0.436956524848938,"y":0.28823530673980713},{"x":0.436956524848938,"y":0.3117647171020508},{"x":0.40869563817977905,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.40869563817977905,0.28823530673980713,0.436956524848938,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.28823530673980713},{"x":0.406521737575531,"y":0.28823530673980713},{"x":0.406521737575531,"y":0.3117647171020508},{"x":0.39782607555389404,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39782607555389404,0.28823530673980713,0.406521737575531,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.28823530673980713},{"x":0.38913044333457947,"y":0.28823530673980713},{"x":0.38913044333457947,"y":0.3117647171020508},{"x":0.354347825050354,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.354347825050354,0.28823530673980713,0.38913044333457947,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.28823530673980713},{"x":0.343478262424469,"y":0.28823530673980713},{"x":0.343478262424469,"y":0.3132352828979492},{"x":0.29347825050354004,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجهی","boundary":[0.29347825050354004,0.28823530673980713,0.343478262424469,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.28970587253570557},{"x":0.291304349899292,"y":0.28970587253570557},{"x":0.291304349899292,"y":0.3132352828979492},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28260868787765503,0.28970587253570557,0.291304349899292,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.28970587253570557},{"x":0.2760869562625885,"y":0.28970587253570557},{"x":0.2760869562625885,"y":0.3132352828979492},{"x":0.25652173161506653,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25652173161506653,0.28970587253570557,0.2760869562625885,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.28970587253570557},{"x":0.24782608449459076,"y":0.28970587253570557},{"x":0.24782608449459076,"y":0.3132352828979492},{"x":0.21739129722118378,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.21739129722118378,0.28970587253570557,0.24782608449459076,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.28970587253570557},{"x":0.208695650100708,"y":0.28970587253570557},{"x":0.208695650100708,"y":0.3132352828979492},{"x":0.16956521570682526,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.16956521570682526,0.28970587253570557,0.208695650100708,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.28970587253570557},{"x":0.15434782207012177,"y":0.28970587253570557},{"x":0.15434782207012177,"y":0.3132352828979492},{"x":0.14347825944423676,"y":0.3132352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.14347825944423676,0.28970587253570557,0.15434782207012177,0.3132352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.31617647409439087},{"x":0.886956512928009,"y":0.31617647409439087},{"x":0.884782612323761,"y":0.33529412746429443},{"x":0.876086950302124,"y":0.33529412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.876086950302124,0.31617647409439087,0.884782612323761,0.33529412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.31470587849617004},{"x":0.863043487071991,"y":0.31617647409439087},{"x":0.8608695864677429,"y":0.3338235318660736},{"x":0.834782600402832,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8369565010070801,0.31470587849617004,0.8608695864677429,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8282608985900879,"y":0.31470587849617004},{"x":0.8260869383811951,"y":0.3338235318660736},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.7760869860649109,0.3132352828979492,0.8260869383811951,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3132352828979492},{"x":0.77173912525177,"y":0.3323529362678528},{"x":0.7652173638343811,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7652173638343811,0.3132352828979492,0.77173912525177,0.3323529362678528]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13913042843341827,"y":0.16029411554336548},{"x":0.886956512928009,"y":0.15735293924808502},{"x":0.8891304135322571,"y":0.33529412746429443},{"x":0.14130434393882751,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13413042843341827,0.15329411554336547,0.8941304135322571,0.34229412746429444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.44117647409439087},{"x":0.16304348409175873,"y":0.44117647409439087},{"x":0.16304348409175873,"y":0.45588234066963196},{"x":0.145652174949646,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.145652174949646,0.44117647409439087,0.16304348409175873,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.44117647409439087},{"x":0.20217391848564148,"y":0.44117647409439087},{"x":0.20217391848564148,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1717391312122345,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.1717391312122345,0.44117647409439087,0.20217391848564148,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.44117647409439087},{"x":0.30434781312942505,"y":0.4426470696926117},{"x":0.30434781312942505,"y":0.4573529362678528},{"x":0.20652173459529877,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"montana","boundary":[0.20652173459529877,0.44117647409439087,0.30434781312942505,0.4573529362678528]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.44117647409439087},{"x":0.30434781312942505,"y":0.4426470696926117},{"x":0.30434781312942505,"y":0.4573529362678528},{"x":0.145652174949646,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.140652174949646,0.43417647409439086,0.30934781312942505,0.4643529362678528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8804348111152649,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8804348111152649,"y":0.4367647171020508},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8695651888847351,0.41323530673980713,0.8804348111152649,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8608695864677429,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8608695864677429,"y":0.4367647171020508},{"x":0.8173912763595581,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8173912763595581,0.41323530673980713,0.8608695864677429,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.41323530673980713},{"x":0.810869574546814,"y":0.41323530673980713},{"x":0.810869574546814,"y":0.4367647171020508},{"x":0.77173912525177,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.77173912525177,0.41323530673980713,0.810869574546814,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.41323530673980713},{"x":0.752173900604248,"y":0.41323530673980713},{"x":0.752173900604248,"y":0.4367647171020508},{"x":0.7021738886833191,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7021738886833191,0.41323530673980713,0.752173900604248,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6934782862663269,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4367647171020508},{"x":0.623913049697876,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.623913049697876,0.41323530673980713,0.6934782862663269,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.41323530673980713},{"x":0.613043487071991,"y":0.41323530673980713},{"x":0.613043487071991,"y":0.4367647171020508},{"x":0.571739137172699,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارهای","boundary":[0.571739137172699,0.41323530673980713,0.613043487071991,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5652173757553101,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5652173757553101,"y":0.4367647171020508},{"x":0.5565217137336731,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5565217137336731,0.41323530673980713,0.5652173757553101,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.41323530673980713},{"x":0.554347813129425,"y":0.41323530673980713},{"x":0.554347813129425,"y":0.4367647171020508},{"x":0.4630434811115265,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیخکهای","boundary":[0.4630434811115265,0.41323530673980713,0.554347813129425,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.41323530673980713},{"x":0.44999998807907104,"y":0.41323530673980713},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4367647171020508},{"x":0.40434783697128296,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.40434783697128296,0.41323530673980713,0.44999998807907104,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.41323530673980713},{"x":0.4000000059604645,"y":0.41323530673980713},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4367647171020508},{"x":0.3804347813129425,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3804347813129425,0.41323530673980713,0.4000000059604645,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.41323530673980713},{"x":0.365217387676239,"y":0.41323530673980713},{"x":0.365217387676239,"y":0.4367647171020508},{"x":0.354347825050354,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.354347825050354,0.41323530673980713,0.365217387676239,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.41323530673980713},{"x":0.35217392444610596,"y":0.41323530673980713},{"x":0.35217392444610596,"y":0.4367647171020508},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.34130436182022095,0.41323530673980713,0.35217392444610596,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.41323530673980713},{"x":0.33478260040283203,"y":0.41323530673980713},{"x":0.33478260040283203,"y":0.4367647171020508},{"x":0.30869564414024353,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.30869564414024353,0.41323530673980713,0.33478260040283203,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.41323530673980713},{"x":0.302173912525177,"y":0.41323530673980713},{"x":0.302173912525177,"y":0.4367647171020508},{"x":0.26739129424095154,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.26739129424095154,0.41323530673980713,0.302173912525177,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.41323530673980713},{"x":0.269565224647522,"y":0.41323530673980713},{"x":0.269565224647522,"y":0.4367647171020508},{"x":0.260869562625885,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.260869562625885,0.41323530673980713,0.269565224647522,0.4367647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8804348111152649,"y":0.41323530673980713},{"x":0.8804348111152649,"y":0.4367647171020508},{"x":0.260869562625885,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.255869562625885,0.4062353067398071,0.8854348111152649,0.4437647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.41323530673980713},{"x":0.27826085686683655,"y":0.41323530673980713},{"x":0.27826085686683655,"y":0.4367647171020508},{"x":0.269565224647522,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.26739129424095154,0.41323530673980713,0.27826085686683655,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.41323530673980713},{"x":0.26739129424095154,"y":0.41323530673980713},{"x":0.269565224647522,"y":0.4367647171020508},{"x":0.25869566202163696,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25869566202163696,0.41323530673980713,0.269565224647522,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2239130437374115,"y":0.41470587253570557},{"x":0.25652173161506653,"y":0.41323530673980713},{"x":0.25869566202163696,"y":0.4367647171020508},{"x":0.2239130437374115,"y":0.4382352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.2239130437374115,0.41470587253570557,0.25869566202163696,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.41470587253570557},{"x":0.21956521272659302,"y":0.41323530673980713},{"x":0.22173912823200226,"y":0.4382352828979492},{"x":0.208695650100708,"y":0.4382352828979492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20652173459529877,0.41470587253570557,0.22173912823200226,0.4382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.4161764681339264},{"x":0.197826087474823,"y":0.41470587253570557},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4382352828979492},{"x":0.15000000596046448,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.15000000596046448,0.4161764681339264,0.20000000298023224,0.4382352828979492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.44117647409439087},{"x":0.8826087117195129,"y":0.43970587849617004},{"x":0.884782612323761,"y":0.4588235318660736},{"x":0.8478260636329651,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۰","boundary":[0.845652163028717,0.44117647409439087,0.884782612323761,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.4426470696926117},{"x":0.841304361820221,"y":0.44117647409439087},{"x":0.843478262424469,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7978261113166809,"y":0.4632352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.7956521511077881,0.4426470696926117,0.843478262424469,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.44411763548851013},{"x":0.7869565486907959,"y":0.4426470696926117},{"x":0.7869565486907959,"y":0.4632352888584137},{"x":0.7630434632301331,"y":0.4647058844566345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.760869562625885,0.44411763548851013,0.7869565486907959,0.4632352888584137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8804348111152649,"y":0.39264705777168274},{"x":0.884782612323761,"y":0.46029412746429443},{"x":0.15434782207012177,"y":0.4838235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14500000596046447,0.4091764681339264,0.889782612323761,0.46729412746429444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865217387676239,"y":0.4632352888584137},{"x":0.873913049697876,"y":0.4632352888584137},{"x":0.873913049697876,"y":0.4882352948188782},{"x":0.865217387676239,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.865217387676239,0.4632352888584137,0.873913049697876,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.4632352888584137},{"x":0.863043487071991,"y":0.4632352888584137},{"x":0.863043487071991,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8173912763595581,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8173912763595581,0.4632352888584137,0.863043487071991,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.4632352888584137},{"x":0.810869574546814,"y":0.4632352888584137},{"x":0.810869574546814,"y":0.4882352948188782},{"x":0.769565224647522,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.769565224647522,0.4632352888584137,0.810869574546814,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.4647058844566345},{"x":0.75,"y":0.4632352888584137},{"x":0.75,"y":0.4882352948188782},{"x":0.699999988079071,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.699999988079071,0.4647058844566345,0.75,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.4647058844566345},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4647058844566345},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4882352948188782},{"x":0.656521737575531,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.656521737575531,0.4647058844566345,0.6934782862663269,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.4647058844566345},{"x":0.647826075553894,"y":0.4647058844566345},{"x":0.647826075553894,"y":0.489705890417099},{"x":0.6391304135322571,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6391304135322571,0.4647058844566345,0.647826075553894,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.4647058844566345},{"x":0.6326087117195129,"y":0.4647058844566345},{"x":0.6326087117195129,"y":0.489705890417099},{"x":0.541304349899292,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیخکهای","boundary":[0.541304349899292,0.4647058844566345,0.6326087117195129,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.480434775352478,"y":0.4647058844566345},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4647058844566345},{"x":0.5239130258560181,"y":0.489705890417099},{"x":0.480434775352478,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.480434775352478,0.4647058844566345,0.5239130258560181,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.46617648005485535},{"x":0.47608694434165955,"y":0.46617648005485535},{"x":0.47608694434165955,"y":0.489705890417099},{"x":0.45652174949645996,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.45652174949645996,0.46617648005485535,0.47608694434165955,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.46617648005485535},{"x":0.44130435585975647,"y":0.46617648005485535},{"x":0.44130435585975647,"y":0.489705890417099},{"x":0.43043479323387146,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.43043479323387146,0.46617648005485535,0.44130435585975647,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.46617648005485535},{"x":0.426086962223053,"y":0.4647058844566345},{"x":0.426086962223053,"y":0.489705890417099},{"x":0.384782612323761,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.384782612323761,0.46617648005485535,0.426086962223053,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.46617648005485535},{"x":0.38260868191719055,"y":0.46617648005485535},{"x":0.38260868191719055,"y":0.489705890417099},{"x":0.37173911929130554,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37173911929130554,0.46617648005485535,0.38260868191719055,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3695652186870575,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3695652186870575,"y":0.489705890417099},{"x":0.33478260040283203,"y":0.489705890417099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.33478260040283203,0.46617648005485535,0.3695652186870575,0.489705890417099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3282608687877655,"y":0.46617648005485535},{"x":0.3282608687877655,"y":0.49117645621299744},{"x":0.3065217435359955,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3065217435359955,0.46617648005485535,0.3282608687877655,0.49117645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.46617648005485535},{"x":0.30000001192092896,"y":0.46617648005485535},{"x":0.30000001192092896,"y":0.49117645621299744},{"x":0.24130435287952423,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.24130435287952423,0.46617648005485535,0.30000001192092896,0.49117645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.4676470458507538},{"x":0.23260869085788727,"y":0.46617648005485535},{"x":0.23260869085788727,"y":0.49117645621299744},{"x":0.18043477833271027,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.18043477833271027,0.4676470458507538,0.23260869085788727,0.49117645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.4676470458507538},{"x":0.16739130020141602,"y":0.4676470458507538},{"x":0.16739130020141602,"y":0.49117645621299744},{"x":0.14130434393882751,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.14130434393882751,0.4676470458507538,0.16739130020141602,0.49117645621299744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.49264705181121826},{"x":0.8891304135322571,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5117647051811218},{"x":0.843478262424469,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.841304361820221,0.49264705181121826,0.8913043737411499,0.5117647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8282608985900879,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5147058963775635},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.8065217137336731,0.4941176474094391,0.8304347991943359,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.4676470458507538},{"x":0.8891304135322571,"y":0.46029412746429443},{"x":0.8913043737411499,"y":0.5147058963775635},{"x":0.14347825944423676,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1363043439388275,0.4606470458507538,0.8963043737411499,0.5217058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.49264705181121826},{"x":0.16304348409175873,"y":0.49264705181121826},{"x":0.16304348409175873,"y":0.5088235139846802},{"x":0.145652174949646,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.145652174949646,0.49264705181121826,0.16304348409175873,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.49264705181121826},{"x":0.20217391848564148,"y":0.49264705181121826},{"x":0.20217391848564148,"y":0.5088235139846802},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.17391304671764374,0.49264705181121826,0.20217391848564148,0.5088235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.49264705181121826},{"x":0.332608699798584,"y":0.49264705181121826},{"x":0.332608699798584,"y":0.5073529481887817},{"x":0.21086956560611725,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"involucrata","boundary":[0.21086956560611725,0.49264705181121826,0.332608699798584,0.5073529481887817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.49264705181121826},{"x":0.332608699798584,"y":0.49264705181121826},{"x":0.332608699798584,"y":0.5073529481887817},{"x":0.145652174949646,"y":0.5088235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.140652174949646,0.48564705181121826,0.337608699798584,0.5143529481887817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.591176450252533},{"x":0.16521738469600677,"y":0.591176450252533},{"x":0.16521738469600677,"y":0.6102941036224365},{"x":0.145652174949646,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.145652174949646,0.591176450252533,0.16521738469600677,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.591176450252533},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5926470756530762},{"x":0.2978260815143585,"y":0.6102941036224365},{"x":0.1717391312122345,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"K.montana","boundary":[0.1717391312122345,0.591176450252533,0.2978260815143585,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.5926470756530762},{"x":0.3173913061618805,"y":0.5926470756530762},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6102941036224365},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.31086957454681396,0.5926470756530762,0.3173913061618805,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173913061618805,"y":0.5926470756530762},{"x":0.35652172565460205,"y":0.5926470756530762},{"x":0.35652172565460205,"y":0.6102941036224365},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Bieb","boundary":[0.3173913061618805,0.5926470756530762,0.35652172565460205,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.5926470756530762},{"x":0.365217387676239,"y":0.5926470756530762},{"x":0.365217387676239,"y":0.6102941036224365},{"x":0.35652172565460205,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.35652172565460205,0.5926470756530762,0.365217387676239,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.5926470756530762},{"x":0.373913049697876,"y":0.5926470756530762},{"x":0.373913049697876,"y":0.6102941036224365},{"x":0.365217387676239,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.365217387676239,0.5926470756530762,0.373913049697876,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.5926470756530762},{"x":0.4108695685863495,"y":0.5926470756530762},{"x":0.4108695685863495,"y":0.6102941036224365},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Dc","boundary":[0.3804347813129425,0.5926470756530762,0.4108695685863495,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.5926470756530762},{"x":0.41304346919059753,"y":0.5926470756530762},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6102941036224365},{"x":0.406521737575531,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.406521737575531,0.5926470756530762,0.41304346919059753,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.5926470756530762},{"x":0.4739130437374115,"y":0.5926470756530762},{"x":0.4739130437374115,"y":0.6117647290229797},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Prodr","boundary":[0.41956523060798645,0.5926470756530762,0.4739130437374115,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.5926470756530762},{"x":0.480434775352478,"y":0.5926470756530762},{"x":0.480434775352478,"y":0.6117647290229797},{"x":0.47173914313316345,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47173914313316345,0.5926470756530762,0.480434775352478,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.5926470756530762},{"x":0.49782609939575195,"y":0.5926470756530762},{"x":0.49782609939575195,"y":0.6117647290229797},{"x":0.489130437374115,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.489130437374115,0.5926470756530762,0.49782609939575195,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.5926470756530762},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5926470756530762},{"x":0.5043478012084961,"y":0.6117647290229797},{"x":0.49782609939575195,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.49782609939575195,0.5926470756530762,0.5043478012084961,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.5926470756530762},{"x":0.541304349899292,"y":0.5926470756530762},{"x":0.541304349899292,"y":0.6117647290229797},{"x":0.5130434632301331,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"651","boundary":[0.5130434632301331,0.5926470756530762,0.541304349899292,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.5926470756530762},{"x":0.560869574546814,"y":0.5926470756530762},{"x":0.560869574546814,"y":0.6117647290229797},{"x":0.554347813129425,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.554347813129425,0.5926470756530762,0.560869574546814,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.5926470756530762},{"x":0.602173924446106,"y":0.5941176414489746},{"x":0.602173924446106,"y":0.6132352948188782},{"x":0.560869574546814,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1830","boundary":[0.560869574546814,0.5926470756530762,0.602173924446106,0.6132352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6108695864677429,"y":0.6117647290229797},{"x":0.604347825050354,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.604347825050354,0.5941176414489746,0.6108695864677429,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6117647290229797},{"x":0.613043487071991,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.613043487071991,0.5941176414489746,0.6195651888847351,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.6191176176071167},{"x":0.17608696222305298,"y":0.6191176176071167},{"x":0.17608696222305298,"y":0.6367647051811218},{"x":0.145652174949646,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.145652174949646,0.6191176176071167,0.17608696222305298,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.6191176176071167},{"x":0.18478260934352875,"y":0.6191176176071167},{"x":0.18478260934352875,"y":0.6367647051811218},{"x":0.17826086282730103,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.17826086282730103,0.6191176176071167,0.18478260934352875,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19347825646400452,"y":0.6191176176071167},{"x":0.26739129424095154,"y":0.6191176176071167},{"x":0.26739129424095154,"y":0.6367647051811218},{"x":0.19347825646400452,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scabiosa","boundary":[0.19347825646400452,0.6191176176071167,0.26739129424095154,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.6191176176071167},{"x":0.36304348707199097,"y":0.6191176176071167},{"x":0.36304348707199097,"y":0.6367647051811218},{"x":0.27826085686683655,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"montana","boundary":[0.27826085686683655,0.6191176176071167,0.36304348707199097,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.6191176176071167},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6191176176071167},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6367647051811218},{"x":0.37173911929130554,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bieb","boundary":[0.37173911929130554,0.6191176176071167,0.40869563817977905,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.6191176176071167},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6191176176071167},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6367647051811218},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.41304346919059753,0.6191176176071167,0.41956523060798645,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.6191176176071167},{"x":0.426086962223053,"y":0.6191176176071167},{"x":0.426086962223053,"y":0.6367647051811218},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41956523060798645,0.6191176176071167,0.426086962223053,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.6191176176071167},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6191176176071167},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6367647051811218},{"x":0.436956524848938,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.436956524848938,0.6191176176071167,0.4543478190898895,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.6191176176071167},{"x":0.458695650100708,"y":0.6191176176071167},{"x":0.458695650100708,"y":0.6367647051811218},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4521739184856415,0.6191176176071167,0.458695650100708,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.6191176176071167},{"x":0.510869562625885,"y":0.6191176176071167},{"x":0.510869562625885,"y":0.6367647051811218},{"x":0.469565212726593,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Taur","boundary":[0.469565212726593,0.6191176176071167,0.510869562625885,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5282608866691589,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cauc","boundary":[0.5282608866691589,0.6191176176071167,0.5695652365684509,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5695652365684509,0.6191176176071167,0.5760869383811951,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1:95","boundary":[0.5869565010070801,0.6191176176071167,0.6195651888847351,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6326087117195129,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6326087117195129,0.6191176176071167,0.6391304135322571,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6804347634315491,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6804347634315491,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6413043737411499,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1808","boundary":[0.6413043737411499,0.6191176176071167,0.6804347634315491,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.6191176176071167},{"x":0.689130425453186,"y":0.6191176176071167},{"x":0.689130425453186,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6826087236404419,0.6191176176071167,0.689130425453186,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6913043260574341,"y":0.6191176176071167},{"x":0.697826087474823,"y":0.6191176176071167},{"x":0.697826087474823,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6913043260574341,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6913043260574341,0.6191176176071167,0.697826087474823,0.6367647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"en","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.591176450252533},{"x":0.697826087474823,"y":0.5941176414489746},{"x":0.697826087474823,"y":0.6397058963775635},{"x":0.14347825944423676,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.140652174949646,0.584176450252533,0.702826087474823,0.6467058963775635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8304347991943359,0.6397058963775635,0.8891304135322571,0.6647058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8282608985900879,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8282608985900879,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8173912763595581,0.6397058963775635,0.8282608985900879,0.6647058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7739130258560181,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7739130258560181,0.6397058963775635,0.8152173757553101,0.6647058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.6397058963775635},{"x":0.758695662021637,"y":0.6397058963775635},{"x":0.758695662021637,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7043478488922119,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7043478488922119,0.6397058963775635,0.758695662021637,0.6647058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.6397058963775635},{"x":0.695652186870575,"y":0.6397058963775635},{"x":0.695652186870575,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6847826242446899,0.6397058963775635,0.695652186870575,0.6647058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.6397058963775635},{"x":0.689130425453186,"y":0.6397058963775635},{"x":0.689130425453186,"y":0.6647058725357056},{"x":0.678260862827301,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.678260862827301,0.6397058963775635,0.689130425453186,0.6647058725357056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.6397058963775635},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6411764621734619},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6647058725357056},{"x":0.678260862827301,"y":0.6647058725357056}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.673260862827301,0.6327058963775635,0.8941304135322571,0.6717058725357056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.6676470637321472},{"x":0.821739137172699,"y":0.6676470637321472},{"x":0.821739137172699,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7760869860649109,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7760869860649109,0.6676470637321472,0.821739137172699,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239130139350891,"y":0.6676470637321472},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6676470637321472},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.7239130139350891,0.6676470637321472,0.7630434632301331,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.6676470637321472},{"x":0.719565212726593,"y":0.6676470637321472},{"x":0.719565212726593,"y":0.6926470398902893},{"x":0.708695650100708,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.708695650100708,0.6676470637321472,0.719565212726593,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.6676470637321472},{"x":0.7021738886833191,"y":0.6676470637321472},{"x":0.7021738886833191,"y":0.6926470398902893},{"x":0.645652174949646,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوساله","boundary":[0.645652174949646,0.6676470637321472,0.7021738886833191,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.6676470637321472},{"x":0.643478274345398,"y":0.6676470637321472},{"x":0.643478274345398,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6326087117195129,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6326087117195129,0.6676470637321472,0.643478274345398,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6926470398902893},{"x":0.615217387676239,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.615217387676239,0.6676470637321472,0.6304348111152649,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6086956262588501,"y":0.6676470637321472},{"x":0.6086956262588501,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5586956739425659,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5586956739425659,0.6676470637321472,0.6086956262588501,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5456521511077881,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5456521511077881,"y":0.6926470398902893},{"x":0.508695662021637,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷۰","boundary":[0.508695662021637,0.6676470637321472,0.5456521511077881,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5,"y":0.6676470637321472},{"x":0.5,"y":0.6926470398902893},{"x":0.458695650100708,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.458695650100708,0.6676470637321472,0.5,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6676470637321472},{"x":0.44565218687057495,"y":0.6676470637321472},{"x":0.44565218687057495,"y":0.6926470398902893},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.42391303181648254,0.6676470637321472,0.44565218687057495,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41521739959716797,"y":0.6676470637321472},{"x":0.426086962223053,"y":0.6676470637321472},{"x":0.426086962223053,"y":0.6926470398902893},{"x":0.41521739959716797,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41521739959716797,0.6676470637321472,0.426086962223053,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.365217387676239,"y":0.6676470637321472},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6676470637321472},{"x":0.40869563817977905,"y":0.6926470398902893},{"x":0.365217387676239,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.365217387676239,0.6676470637321472,0.40869563817977905,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.6676470637321472},{"x":0.365217387676239,"y":0.6676470637321472},{"x":0.365217387676239,"y":0.6926470398902893},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.29347825050354004,0.6676470637321472,0.365217387676239,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.6676470637321472},{"x":0.291304349899292,"y":0.6676470637321472},{"x":0.291304349899292,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2760869562625885,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2760869562625885,0.6676470637321472,0.291304349899292,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.6676470637321472},{"x":0.269565224647522,"y":0.6676470637321472},{"x":0.269565224647522,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2130434811115265,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.2130434811115265,0.6676470637321472,0.269565224647522,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.6676470637321472},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6676470637321472},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6926470398902893},{"x":0.16739130020141602,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.16739130020141602,0.6676470637321472,0.19565217196941376,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.6676470637321472},{"x":0.156521737575531,"y":0.6676470637321472},{"x":0.156521737575531,"y":0.6926470398902893},{"x":0.14782609045505524,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14782609045505524,0.6676470637321472,0.156521737575531,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.6926470398902893},{"x":0.8913043737411499,"y":0.6926470398902893},{"x":0.8913043737411499,"y":0.7191176414489746},{"x":0.863043487071991,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.863043487071991,0.6926470398902893,0.8913043737411499,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.6926470398902893},{"x":0.856521725654602,"y":0.6926470398902893},{"x":0.856521725654602,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7978261113166809,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.7978261113166809,0.6926470398902893,0.856521725654602,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.6926470398902893},{"x":0.789130449295044,"y":0.6926470398902893},{"x":0.789130449295044,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7760869860649109,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7760869860649109,0.6926470398902893,0.789130449295044,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.6926470398902893},{"x":0.758695662021637,"y":0.6926470398902893},{"x":0.758695662021637,"y":0.7191176414489746},{"x":0.730434775352478,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.730434775352478,0.6926470398902893,0.758695662021637,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.6926470398902893},{"x":0.708695650100708,"y":0.6926470398902893},{"x":0.708695650100708,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6717391014099121,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6717391014099121,0.6926470398902893,0.708695650100708,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658695638179779,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6695652008056641,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6695652008056641,"y":0.7191176414489746},{"x":0.658695638179779,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658695638179779,0.6926470398902893,0.6695652008056641,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6521739363670349,"y":0.7191176414489746},{"x":0.606521725654602,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرکها","boundary":[0.606521725654602,0.6926470398902893,0.6521739363670349,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.6926470398902893},{"x":0.604347825050354,"y":0.6926470398902893},{"x":0.604347825050354,"y":0.7191176414489746},{"x":0.582608699798584,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.582608699798584,0.6926470398902893,0.604347825050354,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5782608985900879,"y":0.7191176414489746},{"x":0.541304349899292,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.541304349899292,0.6926470398902893,0.5782608985900879,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5282608866691589,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5282608866691589,"y":0.7191176414489746},{"x":0.48260870575904846,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.48260870575904846,0.6926470398902893,0.5282608866691589,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.6926470398902893},{"x":0.469565212726593,"y":0.6926470398902893},{"x":0.469565212726593,"y":0.7191176414489746},{"x":0.426086962223053,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.426086962223053,0.6926470398902893,0.469565212726593,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.6926470398902893},{"x":0.41956523060798645,"y":0.6926470398902893},{"x":0.41956523060798645,"y":0.7191176414489746},{"x":0.406521737575531,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.406521737575531,0.6926470398902893,0.41956523060798645,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.6926470398902893},{"x":0.39347827434539795,"y":0.6926470398902893},{"x":0.39347827434539795,"y":0.7191176414489746},{"x":0.354347825050354,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.354347825050354,0.6926470398902893,0.39347827434539795,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.6926470398902893},{"x":0.34565216302871704,"y":0.6926470398902893},{"x":0.34565216302871704,"y":0.7191176414489746},{"x":0.291304349899292,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.291304349899292,0.6926470398902893,0.34565216302871704,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2869565188884735,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2869565188884735,"y":0.7191176414489746},{"x":0.27391305565834045,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.27391305565834045,0.6926470398902893,0.2869565188884735,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.6926470398902893},{"x":0.27391305565834045,"y":0.6926470398902893},{"x":0.27391305565834045,"y":0.7191176414489746},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26304349303245544,0.6926470398902893,0.27391305565834045,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.6926470398902893},{"x":0.25869566202163696,"y":0.6926470398902893},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.2130434811115265,0.6926470398902893,0.25869566202163696,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.6926470398902893},{"x":0.208695650100708,"y":0.6926470398902893},{"x":0.208695650100708,"y":0.7191176414489746},{"x":0.19565217196941376,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19565217196941376,0.6926470398902893,0.208695650100708,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.6926470398902893},{"x":0.17826086282730103,"y":0.6926470398902893},{"x":0.17826086282730103,"y":0.7191176414489746},{"x":0.15217390656471252,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.15217390656471252,0.6926470398902893,0.17826086282730103,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.7176470756530762},{"x":0.886956512928009,"y":0.7176470756530762},{"x":0.886956512928009,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8608695864677429,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.8608695864677429,0.7176470756530762,0.886956512928009,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.7191176414489746},{"x":0.856521725654602,"y":0.7191176414489746},{"x":0.856521725654602,"y":0.7411764860153198},{"x":0.843478262424469,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.843478262424469,0.7191176414489746,0.856521725654602,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.7191176414489746},{"x":0.834782600402832,"y":0.7191176414489746},{"x":0.834782600402832,"y":0.7411764860153198},{"x":0.810869574546814,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.810869574546814,0.7191176414489746,0.834782600402832,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8086956739425659,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8086956739425659,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7630434632301331,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.7630434632301331,0.7191176414489746,0.8086956739425659,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.7191176414489746},{"x":0.752173900604248,"y":0.7191176414489746},{"x":0.752173900604248,"y":0.7411764860153198},{"x":0.72826087474823,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.72826087474823,0.7191176414489746,0.752173900604248,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7191176414489746},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7152174115180969,"y":0.7411764860153198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7152174115180969,0.7191176414489746,0.7260869741439819,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.7191176414489746},{"x":0.710869550704956,"y":0.7191176414489746},{"x":0.710869550704956,"y":0.7411764860153198},{"x":0.647826075553894,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.647826075553894,0.7191176414489746,0.710869550704956,0.7411764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6282608509063721,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6282608509063721,0.7191176414489746,0.6413043737411499,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6173912882804871,"y":0.7191176414489746},{"x":0.6173912882804871,"y":0.7426470518112183},{"x":0.563043475151062,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.563043475151062,0.7191176414489746,0.6173912882804871,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.720588207244873},{"x":0.552173912525177,"y":0.720588207244873},{"x":0.552173912525177,"y":0.7426470518112183},{"x":0.5282608866691589,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.5282608866691589,0.720588207244873,0.552173912525177,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.720588207244873},{"x":0.519565224647522,"y":0.720588207244873},{"x":0.519565224647522,"y":0.7426470518112183},{"x":0.49347826838493347,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49347826838493347,0.720588207244873,0.519565224647522,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.720588207244873},{"x":0.48695650696754456,"y":0.720588207244873},{"x":0.48695650696754456,"y":0.7426470518112183},{"x":0.46739131212234497,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.46739131212234497,0.720588207244873,0.48695650696754456,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.720588207244873},{"x":0.458695650100708,"y":0.720588207244873},{"x":0.458695650100708,"y":0.7426470518112183},{"x":0.44130435585975647,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.44130435585975647,0.720588207244873,0.458695650100708,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.720588207244873},{"x":0.43478259444236755,"y":0.720588207244873},{"x":0.43478259444236755,"y":0.7426470518112183},{"x":0.38695651292800903,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.38695651292800903,0.720588207244873,0.43478259444236755,0.7426470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.720588207244873},{"x":0.384782612323761,"y":0.720588207244873},{"x":0.384782612323761,"y":0.7441176176071167},{"x":0.376086950302124,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.376086950302124,0.720588207244873,0.384782612323761,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.720588207244873},{"x":0.37173911929130554,"y":0.720588207244873},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7441176176071167},{"x":0.34130436182022095,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.34130436182022095,0.720588207244873,0.37173911929130554,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.720588207244873},{"x":0.3391304314136505,"y":0.720588207244873},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7441176176071167},{"x":0.32608696818351746,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.32608696818351746,0.720588207244873,0.3391304314136505,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.720588207244873},{"x":0.31086957454681396,"y":0.720588207244873},{"x":0.31086957454681396,"y":0.7441176176071167},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.30000001192092896,0.720588207244873,0.31086957454681396,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.720588207244873},{"x":0.30000001192092896,"y":0.720588207244873},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7441176176071167},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.26304349303245544,0.720588207244873,0.30000001192092896,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.720588207244873},{"x":0.26304349303245544,"y":0.720588207244873},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7441176176071167},{"x":0.21521739661693573,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.21521739661693573,0.720588207244873,0.26304349303245544,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.720588207244873},{"x":0.21086956560611725,"y":0.720588207244873},{"x":0.21086956560611725,"y":0.7441176176071167},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20000000298023224,0.720588207244873,0.21086956560611725,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.720588207244873},{"x":0.197826087474823,"y":0.720588207244873},{"x":0.197826087474823,"y":0.7441176176071167},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7441176176071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.15434782207012177,0.720588207244873,0.197826087474823,0.7441176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8826087117195129,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8826087117195129,"y":0.7661764621734619},{"x":0.834782600402832,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.834782600402832,0.7411764860153198,0.8826087117195129,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7411764860153198},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7661764621734619},{"x":0.7565217614173889,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.7565217614173889,0.7411764860153198,0.8282608985900879,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.7411764860153198},{"x":0.747826099395752,"y":0.7411764860153198},{"x":0.747826099395752,"y":0.7661764621734619},{"x":0.7369565367698669,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7369565367698669,0.7411764860153198,0.747826099395752,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7661764621734619},{"x":0.7130434513092041,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.7130434513092041,0.7411764860153198,0.7347826361656189,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7130434513092041,"y":0.7411764860153198},{"x":0.7130434513092041,"y":0.7661764621734619},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6934782862663269,0.7411764860153198,0.7130434513092041,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.7411764860153198},{"x":0.686956524848938,"y":0.7411764860153198},{"x":0.686956524848938,"y":0.7661764621734619},{"x":0.678260862827301,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.678260862827301,0.7411764860153198,0.686956524848938,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7411764860153198},{"x":0.6739130616188049,"y":0.7661764621734619},{"x":0.623913049697876,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.623913049697876,0.7411764860153198,0.6739130616188049,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.7411764860153198},{"x":0.606521725654602,"y":0.7411764860153198},{"x":0.606521725654602,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5586956739425659,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5586956739425659,0.7411764860153198,0.606521725654602,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.7411764860153198},{"x":0.560869574546814,"y":0.7411764860153198},{"x":0.560869574546814,"y":0.7661764621734619},{"x":0.541304349899292,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.541304349899292,0.7411764860153198,0.560869574546814,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.7411764860153198},{"x":0.530434787273407,"y":0.7411764860153198},{"x":0.530434787273407,"y":0.7661764621734619},{"x":0.4847826063632965,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تقریبأ","boundary":[0.4847826063632965,0.7411764860153198,0.530434787273407,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4739130437374115,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4739130437374115,"y":0.7661764621734619},{"x":0.44130435585975647,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.44130435585975647,0.7411764860153198,0.4739130437374115,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7411764860153198},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7661764621734619},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3804347813129425,0.7411764860153198,0.4217391312122345,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7411764860153198},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7661764621734619},{"x":0.321739137172699,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.321739137172699,0.7411764860153198,0.3695652186870575,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.7411764860153198},{"x":0.313043475151062,"y":0.7411764860153198},{"x":0.313043475151062,"y":0.7661764621734619},{"x":0.302173912525177,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.302173912525177,0.7411764860153198,0.313043475151062,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.7411764860153198},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7411764860153198},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7661764621734619},{"x":0.26739129424095154,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.26739129424095154,0.7411764860153198,0.30000001192092896,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.7411764860153198},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7411764860153198},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7661764621734619},{"x":0.21739129722118378,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.21739129722118378,0.7411764860153198,0.25869566202163696,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7411764860153198},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7661764621734619},{"x":0.16304348409175873,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.16304348409175873,0.7411764860153198,0.2130434811115265,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.7411764860153198},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7411764860153198},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7661764621734619},{"x":0.14347825944423676,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14347825944423676,0.7411764860153198,0.15434782207012177,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.7676470875740051},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7676470875740051},{"x":0.8891304135322571,"y":0.7911764979362488},{"x":0.854347825050354,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.854347825050354,0.7676470875740051,0.8891304135322571,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.7676470875740051},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7676470875740051},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7911764979362488},{"x":0.821739137172699,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.821739137172699,0.7676470875740051,0.8478260636329651,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.7676470875740051},{"x":0.810869574546814,"y":0.7676470875740051},{"x":0.810869574546814,"y":0.7911764979362488},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.7543478012084961,0.7676470875740051,0.810869574546814,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7326086759567261,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7326086759567261,"y":0.7911764979362488},{"x":0.708695650100708,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.708695650100708,0.7676470875740051,0.7326086759567261,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7911764979362488},{"x":0.689130425453186,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.689130425453186,0.7676470875740051,0.7021738886833191,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6804347634315491,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6804347634315491,"y":0.7926470637321472},{"x":0.654347836971283,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.654347836971283,0.7691176533699036,0.6804347634315491,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.7691176533699036},{"x":0.647826075553894,"y":0.7691176533699036},{"x":0.647826075553894,"y":0.7926470637321472},{"x":0.613043487071991,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.613043487071991,0.7691176533699036,0.647826075553894,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.7691176533699036},{"x":0.613043487071991,"y":0.7691176533699036},{"x":0.613043487071991,"y":0.7926470637321472},{"x":0.604347825050354,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.604347825050354,0.7691176533699036,0.613043487071991,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7926470637321472},{"x":0.54347825050354,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.54347825050354,0.7691176533699036,0.6000000238418579,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.7691176533699036},{"x":0.5260869860649109,"y":0.7691176533699036},{"x":0.5260869860649109,"y":0.7926470637321472},{"x":0.48260870575904846,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.48260870575904846,0.7691176533699036,0.5260869860649109,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.7691176533699036},{"x":0.47173914313316345,"y":0.7691176533699036},{"x":0.47173914313316345,"y":0.7926470637321472},{"x":0.428260862827301,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.428260862827301,0.7691176533699036,0.47173914313316345,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.7691176533699036},{"x":0.41956523060798645,"y":0.7691176533699036},{"x":0.41956523060798645,"y":0.7926470637321472},{"x":0.40869563817977905,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40869563817977905,0.7691176533699036,0.41956523060798645,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.7691176533699036},{"x":0.40434783697128296,"y":0.7691176533699036},{"x":0.40434783697128296,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.3695652186870575,0.7691176533699036,0.40434783697128296,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.7691176533699036},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7691176533699036},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7926470637321472},{"x":0.354347825050354,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.354347825050354,0.7691176533699036,0.37173911929130554,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.7691176533699036},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7691176533699036},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3391304314136505,0.7691176533699036,0.3478260934352875,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.7691176533699036},{"x":0.33043476939201355,"y":0.7691176533699036},{"x":0.33043476939201355,"y":0.7926470637321472},{"x":0.31086957454681396,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31086957454681396,0.7691176533699036,0.33043476939201355,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.7691176533699036},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7691176533699036},{"x":0.30000001192092896,"y":0.7926470637321472},{"x":0.24347825348377228,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.24347825348377228,0.7691176533699036,0.30000001192092896,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.7691176533699036},{"x":0.239130437374115,"y":0.7691176533699036},{"x":0.239130437374115,"y":0.7926470637321472},{"x":0.22826087474822998,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22826087474822998,0.7691176533699036,0.239130437374115,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.7691176533699036},{"x":0.22173912823200226,"y":0.7691176533699036},{"x":0.22173912823200226,"y":0.7926470637321472},{"x":0.20217391848564148,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20217391848564148,0.7691176533699036,0.22173912823200226,0.7926470637321472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.770588219165802},{"x":0.197826087474823,"y":0.770588219165802},{"x":0.197826087474823,"y":0.7941176295280457},{"x":0.15217390656471252,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.15217390656471252,0.770588219165802,0.197826087474823,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.7941176295280457},{"x":0.893478274345398,"y":0.7941176295280457},{"x":0.893478274345398,"y":0.8176470398902893},{"x":0.823913037776947,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.823913037776947,0.7941176295280457,0.893478274345398,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null