فلور (فارسی) ایران شماره 78: تیره حرا فلور (فارسی) ایران شماره 78: تیره حرا

{"id":"3796097","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 78: تیره حرا","price":"۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b759b4e6c9b8bdb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b759b4e6c9b8bdb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b759b4e6c9b8bdb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b759b4e6c9b8bdb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b759b4e6c9b8bdb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b759b4e6c9b8bdb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b759b4e6c9b8bdb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b759b4e6c9b8bdb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b759b4e6c9b8bdb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b759b4e6c9b8bdb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-360-4","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["تیره حرا و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.",""],"pages_count":"8","keywords":"null","token":"2b759b4e6c9b8bdb","created_at":"2020-08-03 14:21:13","updated_at":"2022-08-14 10:27:26","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-04 11:52:32","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918184","title":"محمود ضعیفی","firstname":"محمود","lastname":"ضعیفی","token":"f9daeb9952df7203","created_at":"2020-04-20 09:56:49","updated_at":"2020-04-20 09:56:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918184","title":"محمود ضعیفی","firstname":"محمود","lastname":"ضعیفی","token":"f9daeb9952df7203","created_at":"2020-04-20 09:56:49","updated_at":"2020-04-20 09:56:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784777","file":"5f27de11bc59b6.88134767.pdf","book_id":"3796097","toc":null,"created_at":"2020-08-03 14:21:13","updated_at":"2022-08-14 10:27:26","process_started_at":"2020-08-03 14:21:14","process_done_at":"2020-08-03 14:21:17","process_failed_at":null,"pages_count":"14","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"82b9a533d65175bf21671122d2c01b59e35625dc79dddb4494328b7c0877b3dcd6cf686d19d9fb13b178205b6c3d2cca6e0861b390310d89a9ee26335112ce6f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31795","title":"گیاه شناسی","token":"8a4320d7c4b151c3","type":"","books_count":"57","created_at":"2017-10-07 11:46:06","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_fields":[{"id":"877","title":"شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس","degree_id":"10","token":"f0641875034262f4","books_count":"62","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-14 14:31:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"2065","title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","degree_id":"10","token":"f62971afef04b43b","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:23:33","updated_at":"2022-08-14 14:31:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-78-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7","ebook_price_en":"1500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-78-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7","pages_count_fa":"۸","authorTitle":"محمود ضعیفی","tocStr":"","url":"/preview/2b759b4e6c9b8bdb/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-78-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19