فلور (فارسی) ایران شماره 15: تیره مازریون فلور (فارسی) ایران شماره 15: تیره مازریون

{"id":"3796047","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 15: تیره مازریون","price":"۲۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2c66a012be237735/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2c66a012be237735/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2c66a012be237735/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2c66a012be237735/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2c66a012be237735/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2c66a012be237735/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2c66a012be237735/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2c66a012be237735/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2c66a012be237735/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2c66a012be237735/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۴","nobat_chap":"1","description":["معرفی تیره مازریون با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان، مطالب پانزدهمین شماره از مجموعه فلور ایران را تشکیل می‌دهد. این مطالب با طرح‌هایی سیاه و سپید همراه است.",""],"pages_count":"29","keywords":"null","token":"2c66a012be237735","created_at":"2020-07-28 20:57:03","updated_at":"2022-08-03 11:09:41","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 13:36:28","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918179","title":"خدیجه اخیانی","firstname":"خدیجه","lastname":"اخیانی","token":"ea43578707c00ed0","created_at":"2020-04-19 08:33:35","updated_at":"2020-04-19 08:33:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918179","title":"خدیجه اخیانی","firstname":"خدیجه","lastname":"اخیانی","token":"ea43578707c00ed0","created_at":"2020-04-19 08:33:35","updated_at":"2020-04-19 08:33:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784727","file":"5f2051d7ae20e8.81963259.pdf","book_id":"3796047","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:57:03","updated_at":"2022-08-03 11:09:42","process_started_at":"2020-07-28 20:57:05","process_done_at":"2020-07-28 20:57:06","process_failed_at":null,"pages_count":"31","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"35c6158a4e8e074d3b77b48c344ad693b83a539b5a430e444e2dec5c55f8d89c13034a4b0e12d77b65603e77d765fffccf7be1c99f53ed82643e570b3a66e5c5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31852","title":"گیاهشناسی","token":"c4f6af6606c9a26a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2020-09-23 13:50:32","study_fields":[{"id":"388","title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","degree_id":"7","token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-06 10:44:03","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-15-تیره-مازریون","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-15-تیره-مازریون","pages_count_fa":"۲۹","authorTitle":"خدیجه اخیانی","tocStr":"","url":"/preview/2c66a012be237735/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19